Garmin | nüvi® 30, Mexico | User manual | Garmin nüvi® 30, Mexico Brugervejledning

Garmin nüvi® 30, Mexico Brugervejledning
nüvi 30/40/50
®
brugervejledning
August 2011
190-01336-36_0A
Trykt i Taiwan
© 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes,
downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin,
medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning
på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf,
forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den
betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre
sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller
organisationer. Gå til Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få aktuelle opdateringer og yderligere oplysninger om brug og
håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang...................................... 1
Montering af enheden........................................................ 1
Om myDashboard............................................................. 2
Slukning af enheden.......................................................... 4
Søgning efter positioner....................................... 5
Om interessepunkter......................................................... 6
Lagring af en startposition................................................. 7
Søgning efter positioner.................................................... 7
Brug af positionskort.......................................................... 9
Favoritter......................................................................... 10
Kortsider............................................................... 12
Sådan følger du en bilrute............................................... 12
Kortsider.......................................................................... 14
Datahåndtering.................................................... 16
Filtyper............................................................................. 16
Om hukommelseskort...................................................... 17
Overførsel af filer fra computeren.................................... 17
Sletning af filer . .............................................................. 18
Brugervejledning til nüvi 30/40/50
Tilpasning af enheden......................................... 18
Systemindstillinger........................................................... 18
Navigationsindstillinger.................................................... 19
Displayindstillinger........................................................... 19
Tidsindstillinger................................................................ 19
Sprogindstillinger............................................................. 19
Kortindstillinger................................................................ 20
Indstillinger for alarmpunkter........................................... 20
Gendannelse af indstillinger............................................ 21
Appendiks............................................................ 21
Vedligeholdelse af enheden............................................ 21
Sletning af brugerdata..................................................... 22
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel.............. 23
Fjernelse af enheden, holderen og monteringen............. 23
Om nüMaps Lifetime ...................................................... 24
Sikkerhedskameraer........................................................ 24
Køb af tilbehør................................................................. 24
Sådan kontakter du Garmins produktsupport.................. 24
Fejlfinding ....................................................................... 25
i
Sådan kommer du i gang
 ADVARSEL
S
e guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i
æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre
vigtige oplysninger.
1
2
3
4
Tilslut enheden til strømmen i bilen (side 1).
Monter enheden (side 1).
Registrer enheden (side 3).
Søg efter opdateringer.
• Softwareopdateringer (side 3).
• Gratis kortopdatering (side 3).
Brugervejledning til nüvi 30/40/50
Montering af enheden
 ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. For at
forebygge personskade eller produktskade som følge
af, at batteriet har været udsat for ekstrem varme, skal
du fjerne enheden fra køretøjet, når du forlader det, eller
opbevare enheden uden for direkte sollys.
Bemærk
Før du monterer enheden, skal du se guiden Vigtige
produkt- og sikkerhedsinformationer for at få oplysninger
om lovgivning vedrørende forrudemontering.
Oplad din enhed mens du kører, før du bruger den med
batterier.
1 Tilslut bilstrømkablet ➊ til USB-stikket ➋ på enheden.
2 Tryk sugekoppen ➌ ind mod forruden.
3 Mens du trykker, skal du dreje armen ➍ tilbage mod
forruden.
4 Sæt holderen ➎ fast på sugekoppen.
1
Om myDashboard
➎
➌
➍
➊
Brug myDashboard til at registrere din enhed, søge
efter software- og kortopdateringer, få adgang til
produktvejledninger og service, og meget mere.
➋
➏
Opsætning af myDashboard
1 Tilslut et USB-kabel ➊ til mini-USB-porten ➋ på
enheden.
5 Placer bunden ➏ af enheden i monteringen.
6 Skub enheden tilbage, så den klikker på plads.
7 Sæt den anden ende af bilens strømkabel i en
stikkontakt i bilen.
Indsamling af satellitdata
Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at
er grønne, har
opfange satellitsignaler. Når søjlerne
enheden modtaget satellitsignaler.
2
➊
➋
2 Tilslut den anden ende af USB-kablet til USB-porten
på din computer.
3 Gå til www.garmin.com/dashboard.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Brugervejledning til nüvi 30/40/50
Registrering af enheden
1 I myDashboard skal du klikke på Registrer nu.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
3 Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af
den, på et sikkert sted.
Opdatering af softwaren
1 Åbn myDashboard (side 2).
2 Klik på Opdater nu under Softwareopdateringer.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
nüMaps Guarantee™
Hvis du registrerer enheden på http://my.garmin.com
inden for 90 dage fra første gang, enheden opfanger
satellitsignaler under kørsel, kan du få én gratis
kortopdatering. Gå til www.garmin.com/numaps for at se
vilkår og betingelser.
Brugervejledning til nüvi 30/40/50
Opdatering af kort
1 Åbn myDashboard (side 2).
2 Registrer enheden (side 3).
3 Klik på Opdater nu under Kortopdateringer.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Download af brugervejledningen
Brugervejledningen til din enhed er tilgængelig på
Garmins websted.
1 Åbn myDashboard (side 2).
2 Klik på Manuals.
En liste over brugervejledninger på flere sprog vises.
Klik
på Download ved siden af den brugervejledning,
3
du vil hente.
4 Gem filen på computeren.
3
Slukning af enheden
1 Tryk på tænd/sluk-knappen ➊.
➊
2 Vælg Sluk.
Nulstilling af din enhed
Du kan nulstille din enhed, hvis den holder op med at
fungere.
Hold tænd/sluk-knappen nede i 10 sekunder.
Ændring af skærmens lysstyrke
1 Vælg Indstillinger > Display > Lysstyrke.
eller
.
2 Vælg
Justering af lydstyrken
1 Vælg Lydstyrke.
4
2 Vælg en indstilling:
•
•
eller
.
Vælg
Vælg afkrydsningsfeltet Tavs.
Statuslinjens ikoner
Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen.
Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner
på enheden. Du kan vælge nogle ikoner for at ændre
indstillinger eller få vist yderligere oplysninger.
GPS-signalstatus.
Aktuel tid.
Batteristatus.
Sådan bruger du Hjælp
Vælg
for at få vist oplysninger om brug af
enheden.
Søgning efter emner i Hjælp
> Søg.
Vælg
Brugervejledning til nüvi 30/40/50
Brug af skærmknapper
•
•
•
Tryk hurtigt på for at gå tilbage til hovedmenuen.
og
for at få vist flere valg.
Vælg
og
, og hold dem nede for at rulle
Tryk på
hurtigere.
Brug af skærmtastaturet
Se "Systemindstillinger" for at ændre tastaturlayout
(side 18).
1 Vælg Find > Interessepunkter > Stav navn.
2 Vælg en indstilling.
• Vælg et tegn på tastaturet for at indtaste et
bogstav eller tal.
for at tilføje et mellemrum.
• Vælg
• Vælg for at skifte mellem store og små
bogstaver.
og
for at flytte markøren.
• Vælg
• Vælg for at slette et tegn.
• Hold nede, hvis du vil slette hele indtastningen.
Brugervejledning til nüvi 30/40/50
•
•
Tryk på Valg for at vælge sprogindstilling for
tastaturet.
for at indtaste specialtegn som f.eks.
Vælg
tegnsætningstegn.
Søgning efter positioner
Der er mange måder at finde positioner på.
• Efter kategori (side 6)
• Nær en anden position (side 6)
• Ved at stave navnet (side 7)
• Efter adresse (side 8)
• Brug af nyligt fundne positioner (side 8)
• Brug af koordinater (side 9)
• Brug af kortet (side 9)
• Brug af favoritter (side 10)
5
Om interessepunkter
De detaljerede kort, der er indlæst på enheden, indeholder
interessepunkter som f.eks. restauranter, hoteller og
bilværksteder.
Sådan finder du et interessepunkt efter kategori
1 Vælg Find > Interessepunkter.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg en position.
5 Vælg Start!.
Søgning i en kategori
For at begrænse søgeresultaterne kan du søge i bestemte
kategorier.
1 Vælg Find > Interessepunkter.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg Stav.
6
5 Indtast hele eller en del af navnet.
6 Vælg Udført.
Søgning i nærheden af et andet sted
Din enhed er som standard indstillet til at finde de steder,
der er tættest på din aktuelle position. Du kan finde en
position i nærheden af en anden by eller et andet sted.
1 Vælg Find > Nær.
2 Vælg en indstilling, og vælg OK.
3 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
Tilføjelse af et viapunkt til en rute
1 Vælg Find, mens du navigerer ad en bilrute.
2 Søg efter positionen (side 6).
3 Vælg Start!.
4 Vælg Tilføj som via punkt.
Brugervejledning til nüvi 30/40/50
Lagring af en startposition
Du kan angive din hjemmeposition for den position, som
du hyppigst vender tilbage til.
1 Vælg Find > Kør hjem.
2 Vælg Indtast min adresse, Indsæt aktuel position
eller vælg fra Nyligt fundne.
Positionen gemmes som "Hjem" i Favoritter (side 10).
Sådan tager du hjem
Vælg Find > Kør hjem.
Slet din Hjem position
1 Vælg Find > Favoritter > Hjem.
2 Vælg informationsboblen.
3 Vælg Slet, og vælg Ja.
3 Vælg Rediger.
4 Indtast ændringerne.
5 Vælg Udført.
Søgning efter positioner
Du kan søge efter positioner vha. skærmtastaturet, ved at
indtaste adresse eller koordinater, gennemse kortet osv.
Søgning efter et sted ved at stave navnet
1 Vælg Find > Interessepunkter > Stav navn.
2 Skriv et virksomhedsnavn eller en type af virksomhed.
Du kan f.eks. skrive "Starbucks" eller "Kaffe".
3 Vælg Udført.
4 Vælg en position.
Redigering af din hjemmeposition
1 Vælg Find > Favoritter > Hjem.
2 Vælg informationsboblen.
Brugervejledning til nüvi 30/40/50
7
Søgning efter en adresse
BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være
anderledes afhængigt af de kortdata, der er indlæst på
din enhed.
1 Vælg Find > Adresse.
2 Skift stat, land eller område efter behov.
3 Vælg en indstilling:
• Vælg Stav byen, indtast by og vælg Udført.
• Vælg Søg i alle for at søge i alle byer i staten eller
området.
4 Indtast husnummeret, og vælg Udført.
5 Indtast gadenavnet, og vælg Udført.
6 Vælg gaden, hvis det er nødvendigt.
7 Vælg adressen, hvis det er nødvendigt.
8
Søgning efter en position ved at gennemse
kortet
1 Vælg Find > Gennemse kort.
2 Træk i kortet for at finde positionen.
3 Vælg positionen.
Der vises en informationsboble for positionen.
4 Vælg informationsboblen.
Visning af en liste over nyligt fundne positioner
Enheden gemmer de sidste 50 positioner, du har fundet.
Vælg Find > Nyligt fundne.
Rydning af listen over nyligt fundne steder
Vælg Find > Nyligt fundne > Ryd.
Brugervejledning til nüvi 30/40/50
Søgning efter en position ved hjælp af
koordinater
Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og
længdegraden. Denne metode kan være nyttig ved
geocaching.
1 Vælg Find >Koordinater.
2 Vælg om nødvendigt Format, vælg det korrekte
koordinatformat for den korttype, du bruger, og vælg
OK.
3 Vælg breddegraden.
4 Indtast den nye koordinat, og vælg Udført.
5 Vælg længdegraden.
6 Indtast den nye koordinat, og vælg Udført.
7 Vælg Næste.
8 Vælg Start!.
Brug af positionskort
Positionskortet vises, efter at du har valgt en position fra
menuen Find.
➊
➍
➎
•
•
•
•
•
•
Brugervejledning til nüvi 30/40/50
➌
➋
➏
Vælg ➊ for at gemme positionen i dine favoritter.
Vælg informationsboblen ➋ for at få vist flere
oplysninger om positionen.
Vælg ➌ for at zoome ind og ud.
Vælg ➍ for at oprette en sving-for-sving-rute til dette
sted.
Vælg og træk ➎ for at komme tilbage til den forrige
side.
Vælg ➏ for at få vist forskellige dele af kortet.
9
Visning af en rute på kortet
1 Vælg på informationsboblen fra positionskortet.
2 Vælg ruteoplysningsboksen.
Indstilling af en simuleret position
Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler,
kan du bruge GPS-simulatoren til at indstille en simuleret
position.
1 Vælg Indstillinger > System.
2 Vælg GPS-simulator > Til > OK.
3 I hovedmenuen skal du vælge Find > Gennemse
kort.
4 Vælg et område på kortet.
Der vises en informationsboble for positionen.
5 Vælg Sæt position.
10
Favoritter
Du kan gemme positioner i dine favoritter, så du hurtigt
kan finde dem og oprette ruter til dem. Din hjemmeposition
gemmes også i Favoritter.
Lagring af din position i Favoritter
1 Tryk på køretøjsikonet på kortet.
2 Vælg Gem position.
3 Indtast et navn, og vælg Udført.
4 Vælg OK.
Positionen gemmes i Favoritter.
Lagring af positioner i Favoritter
1 Søg efter positionen (side 6).
2 Vælg Gem > OK på positionskortet.
Brugervejledning til nüvi 30/40/50
Søgning efter favoritter
1 Vælg Find > Favoritter.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en gemt position.
Redigering af favoritter
1 Vælg Find > Favoritter.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en favorit.
4 Vælg informationsboblen.
5 Vælg Rediger.
6 Vælg en indstilling:
•
•
•
•
Vælg Skift navn.
Vælg Skift telefonnummer.
Hvis du vil tildele kategorier til favoritten, skal du
vælge Skift kategorier.
Hvis du vil ændre det symbol, der bruges til at
markere favoritten på et kort, skal du vælge Skift
kortsymbol.
Brugervejledning til nüvi 30/40/50
7 Rediger oplysningerne.
8 Vælg Udført.
Tilføjelse af en kategori
Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine
favoritter.
BEMÆRK: Kategorier vises i menuen Favoritter, når du
har gemt mere end 12 favoritter.
1 Vælg Find > Favoritter.
2 Vælg favoritten.
3 Vælg informationsboblen.
4 Vælg Rediger > Skift kategorier.
5 Vælg en kategori, og vælg Ny.
11
Sletning af favoritter
BEMÆRK: Slettede favoritter kan ikke gendannes.
1 Vælg Find > Favoritter.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg favoritten.
4 Vælg informationsboblen.
5 Vælg Slet > Ja.
Kortsider
Sådan følger du en bilrute
bemærk
Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun beregnet
til oplysningsformål og træder ikke i stedet for
førerens ansvar for at overholde alle opsatte skilte om
fartbegrænsning samt for at bruge sin egen dømmekraft
for sikker kørsel på alle tidspunkter. Garmin er ikke
ansvarlige for eventuelle trafikbøder eller stævninger,
du måtte modtage for ikke at overholde alle gældende
trafiklove og -skilte.
Ruten er markeret med en magentarød linje. Et ternet flag
markerer din destination.
Mens du kører, guider enheden dig til destinationen
med stemmekommandoer, pile på kortet samt
retningsangivelser øverst på kortet. Hvis du fraviger den
oprindelige rute, beregner enheden ruten på ny og giver
nye retningsanvisninger.
12
Brugervejledning til nüvi 30/40/50
Et ikon med den aktuelle hastighedsgrænse kan blive vist,
når du kører på større veje.
Sådan stopper du en rute
Under navigation af en rute skal du trykke på
Stop.
>
Navigation i direkte linje
Valg af en omvej
Mens du navigerer en rute, kan du gøre brug af omveje for
at undgå forhindringer som f.eks. vejarbejde.
BEMÆRK: Hvis den rute, du befinder dig på, er den
eneste fornuftige mulighed, beregner enheden muligvis
ingen omvej.
1 Under navigation af en rute skal du vælge for at gå
tilbage til hovedmenuen.
2 Vælg Omvej.
Brugervejledning til nüvi 30/40/50
Du kan oprette lige ruter, der ikke følger veje.
1 Vælg Indstillinger > Navigation.
2 Vælg Rutepræference > Direkte linje > OK.
Ruten bliver beregnet som en lige linje til positionen.
Ændring af feltet til kortdata
1 Vælg et datafelt på kortet.
2 Vælg en type af data, du vil have vist.
3 Vælg OK.
13
Visning af oplysninger om aktuel position
Brug siden Hvor er jeg? for at få vist oplysninger om din
aktuelle position. Dette er nyttigt, hvis du skal oplyse en
redningstjeneste om, hvor du befinder dig.
Vælg køretøjsikonet på kortet.
Søgning efter tjenester i nærheden
1 Tryk på køretøjsikonet på kortet.
2 Vælg Skadestuer, Politistationer eller Brændstof for
at få vist de nærmeste positioner i denne kategori.
Kortsider
Visning af rejseoplysninger
Siden for rejseoplysninger viser den aktuelle hastighed og
giver oplysninger om rejsen.
BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden
være tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er
forløbet under rejsen.
Vælg feltet Fart på kortet.
14
Sådan nulstiller du Rejseoplysninger
1 Tryk på feltet Fart > Nulstil på kortet.
2 Vælg en indstilling:
• Vælg Nulstil tripdata for at nulstille oplysningerne
på tripcomputeren.
• Vælg Nulstil maks. hastighed for at nulstille
maksimumhastigheden.
3 Vælg OK.
Brugervejledning til nüvi 30/40/50
Visning af en liste over sving
Når du navigerer en rute, vises alle sving og manøvrer på
hele ruten og afstanden mellem svingene.
1 Vælg tekstlinjen øverst på kortet.
Visning af siden Næste sving
Under navigation af en bilrute vises en visning af næste
sving, vognbaneskift eller andre manøvrer i det øverste
venstre hjørne af kortet. Visningen inkluderer afstanden til
svinget eller manøvren og vognbanen, du bør køre i, hvis
det er muligt.
fra kortet.
Vælg
2 Vælg et sving.
Oplysningerne om svinget vises. Der vises et billede
af vejkrydset, hvis det er tilgængeligt, for vejkryds på
større hovedveje.
Visning af hele ruten på kortet
1 Vælg navigationslinjen øverst på kortet, mens du
navigerer en bilrute.
2 Vælg Vis kort.
Brugervejledning til nüvi 30/40/50
15
Datahåndtering
Visning af et kommende vejkryds
Når du navigerer en bilrute, kan du få vist vejkryds på
større hovedveje. Når du nærmer dig et vejkryds på ruten,
vises der kortvarigt et billede af vejkrydset, når det er
tilgængeligt.
på kortet for at få vist vejkrydset, hvis det er
Vælg
tilgængeligt.
Du kan gemme filer som f.eks. JPEG-billedfiler på
enheden. Enheden har en åbning til hukommelseskort til
ekstra datalagring.
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows®
95, 98, Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3 og tidligere
versioner.
Filtyper
Enheden understøtter følgende filtyper:
• Kort og GPX-waypointfiler fra MapSource® (side 24)
• GPI-brugerdefinerede POI-filer fra Garmin POI Loader
(side 24)
16
Brugervejledning til nüvi 30/40/50
Om hukommelseskort
Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder,
eller du kan købe forudkonfigureret Garmin-kortsoftware
(www.garmin.com/trip_planning). Udover kort- og
datalagring kan hukommelseskort også bruges til at lagre
filer som f.eks. kort, billeder, geocaches, ruter, waypoints
og brugerdefinerede POI'er.
Installation af et hukommelseskort
Enheden understøtter microSD™- og microSDHChukommelseskort og -datakort.
Indsæt et hukommelseskort i stikket på enheden.
Overførsel af filer fra computeren
1 Tilslut enheden til computeren (side 2).
Enheden og hukommelseskortet vises som flytbare
enheder i Denne computer på Windows-computere og
som installerede diske på Mac-computere.
Brugervejledning til nüvi 30/40/50
2
3
4
5
6
BEMÆRK: På visse computere med flere
netværksdrev, vises nüvi-drevene muligvis ikke. Se i
hjælpen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan
du tilknytter drevene.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg filen.
Klik på Rediger > Kopier.
Åbn Garmin eller hukommelseskortet/diskenheden.
Vælg Rediger > Indsæt.
Filen vises på listen over filer i enhedens hukommelse
eller på hukommelseskortet.
Frakobling af USB-kablet
1 Fuldfør en handling:
•
•
Hvis din computer er Windows-baseret, skal
på
du klikke på ikonet for udskubning
proceslinjen.
På Mac-computere skal du trække diskikonet til
papirkurven .
17
2 Tag kablet ud af computeren.
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke
slette den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige
systemfiler, som ikke må slettes.
1
2
3
4
18
Åbn Garmin-drevet eller -diskenheden.
Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
Vælg filen.
Tryk på tasten Slet på tastaturet.
Tilpasning af enheden
1 Vælg Indstillinger.
2 Vælg en indstillingskategori.
3 Vælg indstillingen for at ændre den.
Systemindstillinger
Vælg Indstillinger > System.
• GPS-simulator – afbryder enhedens modtagelse af et
GPS-signal, og sparer på batteriet.
• Enheder – angiver måleenheden for afstande.
• Tastaturopsætning – angiver tastaturopsætningen.
• Sikker kørsel – deaktiverer alle funktioner, som
kræver væsentlig betjeningsopmærksomhed, og som
kan være forstyrrende under kørslen.
• Om – viser nüvis softwareversionsnummer,
enhedens ID-nummer og oplysninger om flere andre
softwarefunktioner. Du skal bruge disse oplysninger,
Brugervejledning til nüvi 30/40/50
når du opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra
kortdata.
Navigationsindstillinger
Vælg Indstillinger > Navigation.
• Rutepræference – vælg en præference for at
beregne din rute.
• Undgå – vælg de vejtyper, som du ønsker at undgå
på dine ruter.
Displayindstillinger
Vælg Indstillinger > Display.
• Farvevalg – indstiller en lys baggrund (Dag), en mørk
baggrund (Nat) eller skifter automatisk mellem de to
ud fra tidspunkterne for solopgang og solnedgang for
den aktuelle position (Auto).
• Skærmprint – gør det muligt at tage et billede af
enhedens skærm. Skærmbilleder gemmes i mappen
screenshot i enhedens lager.
Brugervejledning til nüvi 30/40/50
•
Lysstyrke – ændrer lysstyrken for skærmen.
Nedsættelse af lysstyrken kan spare på batteriet.
Tidsindstillinger
Vælg Indstillinger > Tid.
• Tids format – vælg mellem formaterne 12 timer, 24
timer eller UTC.
• Aktuel tid – angiv tiden manuelt for din nüvi. Vælg
Automatisk for at få din nüvi til at indstille tiden ud fra
din position.
Sprogindstillinger
Vælg Indstillinger > Sprog.
• Tale sprog – angiver sproget for stemmemeddelelser.
• Tekst sprog – indstiller al skærmtekst til det valgte
sprog.
19
•
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres
sproget for brugerindtastede data eller kortdata, f.eks.
gadenavne, ikke.
Tastatur – indstiller sproget for dit tastatur.
Kortindstillinger
Vælg Indstillinger > Kort.
• Kortdetaljer – justerer mængden af detaljer, der vises
på kortet. Visning af flere detaljer kan bevirke, at kortet
gentegnes langsommere.
• Kortvisning – indstiller et kortperspektiv.
◦◦ Spor op – viser kortet i to dimensioner (2D) med
din færdselsretning øverst.
◦◦ Nord op – viser kortet i 2D med nord øverst.
◦◦ 3D – viser kortet i tre dimensioner (3D) i Spor op.
20
•
•
•
•
Køretøj – vælg Skift for at ændre det ikon, der bruges
til at vise din position på kortet. Du kan downloade
flere køretøjsikoner på www.garmingarage.com.
Triplog – viser eller skjuler din rejselog.
Opsætning af kortdata – ændrer mængden af data,
som vises på kortet.
Info – Vis kortene og versionen af hvert kort, der er
indlæst på din nüvi. Vælg et kort for at aktivere eller
deaktivere det.
TIP: Hvis du vil købe flere kortprodukter, skal du gå til
www.garmin.com/maps.
Indstillinger for alarmpunkter
Vælg Indstillinger > Alarmpunkter.
• Advarsler – giver dig besked, når du nærmer dig
brugerdefinerede sikkerhedskameraer (side 24).
Brugervejledning til nüvi 30/40/50
Gendannelse af indstillinger
Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller alle
indstillinger til standardindstillingerne.
1 Vælg Indstillinger.
2 Vælg en indstillingskategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg Gendan.
Appendiks
Vedligeholdelse af enheden
bemærk
Undgå at tabe enheden og udsætte den for kraftige stød
og rystelser.
Undgå at udsætte enheden for vand.
Hvis enheden kommer i berøring med vand, kan der opstå
funktionsfejl.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan
blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det
kan føre til permanente skader på den.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til
at betjene berøringsskærmen, da det kan beskadige
skærmen.
Rengøring af yderside
bemærk
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der
kan beskadige plastikkomponenterne.
1 Rengør enhedens udvendige side (ikke
berøringsskærmen) med en klud, der er fugtet med
vand iblandet et mildt rengøringsmiddel.
2 Tør enheden af med en tør klud.
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2 Brug vand, isopropylalkohol eller brillerens, hvis det er
nødvendigt.
Brugervejledning til nüvi 30/40/50
21
3 Hæld væsken på kluden.
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
Sådan undgår du tyveri
•
•
•
•
Fjern enheden og monteringen, og placer dem uden
for synsvidde, når enheden ikke er i brug.
Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på
forruden.
Opbevar ikke enheden i handskerummet.
Registrer enheden på http://my.garmin.com.
Sådan forlænger du batteriets levetid
•
•
•
•
Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
Reducer skærmens lysstyrke (side 4).
Efterlad ikke enheden i direkte sollys.
Reducer lydstyrken (side 4).
Sletning af brugerdata
1 Tænd enheden.
2 Placer fingeren nederst til højre på enhedens skærm.
3 Bliv ved med at trykke fingeren mod skærmen, indtil
pop-op-vinduet vises.
4 Vælg Ja for at slette alle brugerdata.
Alle de oprindelige indstillinger gendannes. Alle de
elementer, du har gemt, slettes.
22
Brugervejledning til nüvi 30/40/50
Udskiftning af sikringen i køretøjets
strømkabel
bemærk
Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber
de små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage
det korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er
samlet korrekt.
Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du
muligvis skifte den sikring, der findes i spidsen af
biladapteren.
1 Afmonter endestykket.
TIP: Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne
endestykket.
2 Fjern endestykket, metalspidsen og sikringen (glas og
metalcylinder).
3 Installer en sikring på 1 A (fast-blow).
4 Placer metalpidsen i endestykket.
Brugervejledning til nüvi 30/40/50
5 Skru endestykket på bilens strømkabel igen.
Fjernelse af enheden, holderen og
monteringen
Fjernelse af enheden fra holderen
1 Pres opad på tappen oven på holderen.
2 Vip enheden fremad.
Fjernelse af holderen fra monteringen
1 Drej holderen til højre eller venstre.
2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen
slipper kuglen på monteringen.
Fjernelse af sugekopmonteringen på forruden
1 Vip håndtaget på sugekopmonteringen ind mod dig.
2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.
23
Om nüMaps Lifetime
For en enkelt betaling modtager du op til fire
kortopdateringer hvert år i hele enhedens levetid. Du kan
få flere oplysninger om nüMaps Lifetime samt komplette
vilkår og betingelser ved at gå ind på www.garmin.com og
klikke på Kort.
Sikkerhedskameraer
 Advarsel
Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller
konsekvenserne af at bruge et brugertilpasset POI eller en
sikkerhedskameradatabase.
Oplysninger om sikkerhedskameraer er tilgængelige
i nogle områder. Se http://my.garmin.com for at få
oplysninger om tilgængelighed. Til disse områder
indeholder nüvi positioner for mange hundrede
sikkerhedskameraer. Din nüvi advarer dig, når du nærmer
dig et sikkerhedskamera, og kan advare dig, hvis du
kører for hurtigt. Dataene opdateres mindst én gang om
ugen, så du altid har adgang til de senest opdaterede
oplysninger.
24
Du kan til enhver tid købe en ny region eller forlænge
eksisterende abonnementer. Hver region eller udvidelse,
du køber, har sin egen udløbsdato.
Køb af tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com.
Sådan kontakter du Garmins
produktsupport
Du kan kontakte Garmins produktsupport, hvis du har
spørgsmål om dette produkt.
• Gå til www.garmin.com/support.
• I USA skal du ringe på (913) 397 8200.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 2380000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 8501241.
Brugervejledning til nüvi 30/40/50
Fejlfinding
Problem
Løsning
Enheden opfanger ingen
satellitsignaler.
• Vælg Indstillinger > System > GPS-simulator > Fra.
• Sørg for at enheden er ude af garager og væk fra høje bygninger og træer.
• Stå stille i flere minutter.
Sugekoppen kan ikke sidde
fast på forruden.
• Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
• Tør efter med en ren, tør klud.
• Monter sugekoppen (side 1).
Enheden oplades ikke i bilen. • Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (side 23).
• Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med strøm.
• Enheden kan kun oplades mellem 32°F og 113°F (mellem 0°C og 45°C). Hvis enheden placeres i
direkte sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke oplades.
Batteriet aflades hurtigt.
Du kan maksimere den tid, der går mellem opladningerne, ved at skrue ned for baggrundsbelysningen
(side 19).
Min batteriindikator synes
ikke at være præcis.
Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt (uden at afbryde opladningen).
Hvordan ved jeg, at enheden Når enheden er i USB-lagerenhedstilstand, viser enhedens skærm et billede af en enhed, som er
er i USB-lagerenhedstilstand? tilsluttet en computer. Der vises også to nye flytbare diskdrev under Denne computer.
Brugervejledning til nüvi 30/40/50
25
Enheden er tilsluttet
computeren, men den vil ikke
gå i lagerenhedstilstand.
1
2
3
4
Frakobl USB-kablet fra computeren.
Sluk for enheden.
Tilslut USB-kablet til en USB-port på computeren og enheden.
Enheden tændes automatisk og skifter til USB-lagerenhedstilstand.
Kontroller, at enheden er tilsluttet en USB-port og ikke en USB-hub.
Jeg kan ikke se nogen
Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows have problemer med at tildele
flytbare drev i listen over drev. drevbogstaver til dine enhedsdrev. Se hjælpen til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du tilknytter
drevbogstaver.
26
Brugervejledning til nüvi 30/40/50
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
Garmin®, Garmin-logoet, MapSource® og nüvi® er varemærker tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande.
nüMaps Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er varemærker tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke
anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation
i USA og/eller andre lande. Mac® er et registreret varemærke tilhørende
Apple Computer, Inc.
© 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising