Garmin | nüvi® 30, Lower 48 States | User guide | Garmin nüvi® 30, Lower 48 States Användarhandbok

Garmin nüvi® 30, Lower 48 States Användarhandbok
nüvi 30/40/50
®
– användarhandbok
Augusti 2011
190-01336-39_0A
Tryckt i Taiwan
© 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras,
överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd
från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat
elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under
förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under
förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och
att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök
Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och
andra produkter från Garmin.
Innehållsförteckning
Komma igång......................................................1
Montera enheten........................................................... 1
Om minSida................................................................... 2
Stänga av enheten........................................................ 4
Söka efter platser...............................................5
Om Intressanta platser.................................................. 6
Spara en hemposition.................................................... 7
Platssökning.................................................................. 7
Använda platskartan...................................................... 9
Favoriter...................................................................... 10
Kartsidor............................................................12
Följa en personbilsrutt................................................. 12
Kartsidor...................................................................... 14
Datahantering...................................................16
Filtyper......................................................................... 16
Om minneskort............................................................ 17
Överföra filer från datorn............................................. 17
Ta bort filer . ................................................................ 18
Användarhandbok för nüvi 30/40/50
Anpassa enheten..............................................18
Systeminställningar..................................................... 18
Navigeringsinställningar.............................................. 19
Skärminställningar....................................................... 19
Tidsinställningar........................................................... 19
Språkinställningar........................................................ 19
Kartinställningar........................................................... 20
Inställningar för larmade positioner............................. 20
Återställa inställningarna............................................. 21
Bilaga.................................................................21
Sköta om enheten....................................................... 21
Radera användardata.................................................. 22
Byta säkring i 12-voltsströmkabeln för fordon............. 23
Ta bort enheten, vaggan och fästet............................. 23
Om nüMaps Lifetime .................................................. 24
Fartkameror................................................................. 24
Köpa tillbehör............................................................... 24
Kontakta Garmins produktsupport............................... 24
Felsökning .................................................................. 25
i
Komma igång
 Varning
Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation
som medföljer i produktförpackningen för viktig
information om produkten och säkerhet.
1
2
3
4
Anslut enheten till fordonets strömuttag (sidan 1).
Montera enheten (sidan 1).
Registrera enheten (sidan 3).
Kontrollera om det finns uppdateringar.
• Programvaruuppdateringar (sidan 3).
• Gratis kartuppdatering (sidan 3).
Användarhandbok för nüvi 30/40/50
Montera enheten
 VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att
minska risken för skador på person eller produkt som
orsakas av att batteriet utsätts för extrem värme ska du
ta bort enheten från bilen när du går ut eller förvara den
skyddad från direkt solljus.
Meddelande
Innan du monterar enheten, vänligen läs i guiden Viktig
säkerhets- och produktinformation för information om de
lagar som gäller för montering på vindruta.
Ladda enheten medan du kör innan du använder den
på batteri.
1 Sätt i fordonsströmkabeln ➊ i USB-porten ➋ på
enheten.
2 Tryck dit sugkoppen ➌ på vindrutan.
3 Medan du trycker för du spaken ➍ bakåt mot
vindrutan.
1
4 Sätt fast monteringsfästet ➎ på sugkoppen.
Om minSida
Använd minSida för att registrera din enhet, kontrollera
om det finns programvaru- och kartuppdateringar, få
åtkomst till produkthandböcker och produktsupport m.m.
➎
➌
➍
➊
➋
➏
Ställa in minSida
1 Anslut en USB-kabel ➊ till mini-USB-porten ➋ på
enheten.
5 Placera underkanten av enheten ➏ i
monteringsfästet.
6 Luta enheten bakåt tills den snäpper på plats.
7 Anslut den andra änden av strömkabeln till en
➊
strömkontakt i fordonet.
Söka satelliter
Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot himlen
är gröna
för att hämta satellitsignaler. När staplarna
har satellitsignaler hittats.
2
➋
2 Anslut den andra änden av kabeln till en USB-port
på datorn.
3 Gå till www.garmin.com/dashboard.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Användarhandbok för nüvi 30/40/50
Registrera enheten
1 Från minSida klickar du på Registrera nu.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
3 Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett
Uppdatera kartor
1 Öppna minSida (sidan 2).
2 Registrera enheten (sidan 3).
3 Under Kartuppdateringar klickar du på
Uppdatera programvaran
1 Öppna minSida (sidan 2).
2 Under Programvaruuppdateringar klickar du på
4 Följ instruktionerna på skärmen.
säkert ställe.
Uppdatera nu.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
nüMaps Guarantee™
Om du registrerar enheten på http://my.garmin.com
inom 90 dagar efter att ha tagit emot satellitdata
när du kör kan det hända att du får hämta en
kostnadsfri kartuppdatering till enheten. Gå till
www.garmin.com/numaps för att ta del av villkoren.
Användarhandbok för nüvi 30/40/50
Uppdatera nu.
Hämta användarhandboken
Användarhandboken till enheten finns på Garmins
hemsida.
1 Öppna minSida (sidan 2).
2 Klicka på Manuals (handböcker).
En lista över produkthandböcker på flera olika språk
visas.
3 Klicka på Hämta bredvid den handbok du vill ha.
4 Spara filen på datorn.
3
Stänga av enheten
1 Tryck på strömknappen ➊.
➊
2 Välj Stäng av.
Återställa enheten
Du kan återställa enheten om den slutar fungera.
Håll strömknappen nedtryckt i 10 sekunder.
Ändra skärmens ljusstyrka
1 Välj Inställningar > Skärm > Ljusstyrka.
eller
.
2 Välj
Ställa in volymen
1 Välj Volym.
4
2 Välj ett alternativ:
•
•
eller
.
Välj
Markera kryssrutan Tyst.
Ikoner i statusfältet
Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna
på statusfältet visar information om enhetens funktioner.
Du kan välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller
för att visa ytterligare information.
GPS-signalstatus.
Aktuell tid.
Batteristatus.
Använda Hjälp
Välj
om du vill visa information om hur du
använder enheten.
Söka efter hjälpavsnitt
> Sök.
Välj
Användarhandbok för nüvi 30/40/50
Använda skärmknappsatsen
•
•
•
Håll ned för att snabbt gå tillbaka till
huvudmenyn.
och
.
Om du vill se fler alternativ väljer du
och
nedtryckta om du vill bläddra
Håll
snabbare.
Använda skärmknappsatsen
Se "Systeminställningar" för att ändra knappsatslayout
(sidan 18).
1 Välj Vart? > Intressanta platser > Stava namnet.
2 Välj ett alternativ.
• Välj ett tecken på knappsatsen för att ange en
bokstav eller en siffra.
om du vill lägga till ett mellanslag.
• Välj
• Välj för att välja versaler eller gemener.
för att flytta markören.
• Välj och
• Välj för att ta bort ett tecken.
• Om du vill rensa hela posten väljer du och håller
nedtryckt.
Användarhandbok för nüvi 30/40/50
•
•
Välj Läge om du vill välja språkläge för
knappsatsen.
om du vill ange specialtecken, t.ex.
Välj
kommateringstecken.
Söka efter platser
Det finns flera sätt att hitta platser.
• Efter kategori (sidan 6)
• Nära en annan plats (sidan 6)
• Genom att stava namnet (sidan 7)
• Efter adress (sidan 8)
• Använda senast hittade platser (sidan 8)
• Använda koordinater (sidan 9)
• Använda kartsidorna (sidan 9)
• Använda Favoriter (sidan 10)
5
Om Intressanta platser
De detaljerade kartorna i enheten innehåller intressanta
platser, t.ex. restauranger, hotell och automatiska
tjänster.
Söka efter en intressant plats efter kategori
1 Välj Vart? > Intressanta platser.
2 Välj en kategori.
3 Om det behövs väljer du en underkategori.
4 Välj en plats.
5 Välj Kör!
Sökning inom en kategori
För att begränsa listan med sökresultat kan du söka
inom vissa kategorier.
1 Välj Vart? > Intressanta platser.
2 Välj en kategori.
3 Om det behövs väljer du en underkategori.
4 Välj Stava.
6
5 Ange hela eller en del av namnet.
6 Välj Klar.
Söka nära en annan plats
Som standard hittar enheten platser som är närmast din
aktuella position. Du kan hitta en plats i närheten av en
annan ort eller plats.
1 Välj Vart? > Nära.
2 Välj ett alternativ och tryck på OK.
3 Vid behov väljer du en plats.
Lägga till ett stopp i en rutt
1 Välj Vart? när du navigerar en personbilsrutt.
2 Sök efter platsen (sidan 6).
3 Välj Kör!
4 Välj Lägg in som delmål.
Användarhandbok för nüvi 30/40/50
Spara en hemposition
Du kan ange din hemposition för den plats du oftast kör
tillbaka till.
1 Välj Vart? > Kör hem.
2 Välj Skriv in min adress, Använd min aktuella
position eller Välj från Senast sökta.
Platsen sparas som "Hem" i Favoriter
(sidan 10).
Köra hem
Välj Vart? > Kör hem.
Ta bort din hemposition
1 Välj Vart? > Favoriter > Hem.
2 Välj pratbubblan.
3 Välj Ta bort och sedan Ja.
4 Ange ändringarna.
5 Välj Klar.
Platssökning
Du kan leta efter platser genom att använda
skärmknappsatsen, genom att ange platsens adress
eller koordinater, bläddra på kartan med mera.
Söka efter en plats genom att bokstavera
namnet
1 Välj Vart? > Intressanta platser > Stava namnet.
2 Ange företagets namn eller en typ av verksamhet.
Du kan t.ex. du skriva "Starbucks" eller "kaffe".
3 Välj Klar.
4 Välj en plats.
Ändra information om din hemposition
1 Välj Vart? > Favoriter > Hem.
2 Välj pratbubblan.
3 Välj Ändra.
Användarhandbok för nüvi 30/40/50
7
Söka efter en adress
Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de
kartdata som finns på din enhet.
1 Välj Vart? > Adress.
2 Om det behövs ändrar du land eller område.
3 Välj ett alternativ:
• Välj Stava ort, ange staden och välj sedan Klar.
• Välj Söka alla om du vill söka efter alla orter i
delstaten eller provinsen.
4 Ange gatunummer och välj Klar.
5 Ange gatunamnet och tryck på Klar.
6 Vid behov, välj gatan.
7 Vid behov, välj adressen.
8
Söka efter en plats genom att bläddra på
kartan
1 Välj Vart? > Sök på karta.
2 Dra kartan för att hitta platsen.
3 Välj platsen.
En pratbubbla visas för platsen.
4 Välj pratbubblan.
Visa en lista med senast hittade platser
Enheten lagrar de senaste 50 platserna som du hittat.
Välj Vart? > Senast sökta.
Rensa listan med senast hittade platser
Välj Vart? > Senast sökta > Rensa.
Användarhandbok för nüvi 30/40/50
Söka efter en plats med koordinater
Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och
longitud-koordinater. Detta kan vara användbart vid
geocaching.
1 Välj Vart? > Koordinater.
2 Välj vid behov Format, välj rätt koordinatformat för
den typ av karta som du använder och välj OK.
3 Välj latitudkoordinaten.
4 Ange den nya koordinaten och välj Klar.
5 Välj longitudkoordinaten.
6 Ange den nya koordinaten och välj Klar.
7 Välj Nästa.
8 Välj Kör!
Använda platskartan
Platskartan visas när du valt en plats i Vart?-menyn.
➊
➍
➎
•
•
•
•
•
•
Användarhandbok för nüvi 30/40/50
➌
➋
➏
Välj ➊ för att spara platsen i dina Favoriter.
Välj pratbubblan ➋ för att se mer information om
platsen.
Välj ➌ för att zooma in och ut.
Välj ➍ om du vill skapa en vägbeskrivning till den
här platsen.
Välj och dra ➎ om du vill återgå till föregående sida.
Välj ➏ om du vill se andra delar av kartan.
9
Visa en rutt på kartan
1 Välj pratbubblan på platskartan.
2 Välj ruttens informationsruta.
Ange en simulerad plats
Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot
satellitsignaler, kan du använda GPS-simulatorn för att
ange en simulerad position.
1 Välj Inställningar > System.
2 Välj GPS-simulator > På > OK.
3 Välj Vart? > Sök på karta på huvudmenyn.
4 Välj ett område på kartan.
En pratbubbla visas för platsen.
5 Välj Ange plats.
10
Favoriter
Du kan spara platser i favoriter så att du snabbt kan
hitta dem och skapa rutter till dem. Din hemposition
sparas också i Favoriter.
Spara din plats i Favoriter
1 Välj fordonsikonen på kartan.
2 Välj Spara plats.
3 Ange ett namn och tryck på Klar.
4 Välj OK.
Platsen sparas i Favoriter.
Spara platser i Favoriter
1 Sök efter platsen (sidan 6).
2 På platskartan väljer du > Spara > OK.
Användarhandbok för nüvi 30/40/50
Söka efter favoriter
1 Välj Vart? > Favoriter.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj en sparad plats.
Redigera favoriter
1 Välj Vart? > Favoriter.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj en Favorit.
4 Välj pratbubblan.
5 Välj Ändra.
6 Välj ett alternativ:
•
•
•
•
Välj Ändra namn.
Välj Ändra telefonnummer.
Om du vill tilldela kategorier till Favoriten väljer
du Byt kategorier.
Välj Byt kartsymbol för att byta den symbol
som används för att märka ut favoriten på
kartan.
Användarhandbok för nüvi 30/40/50
7 Ändra informationen.
8 Välj Klar.
Lägga till en kategori
Du kan lägga till anpassade kategorier för att organisera
dina favoriter.
Obs! Kategorier visas på menyn Favoriter sedan du har
sparat fler än tolv favoriter.
1 Välj Vart? > Favoriter.
2 Välj Favoriten.
3 Välj pratbubblan.
4 Välj Ändra > Byt kategorier.
5 Välj en kategori och sedan Ny.
11
Ta bort favoriter
Obs! Det går inte att återställa borttagna favoriter.
1 Välj Vart? > Favoriter.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj Favoriten.
4 Välj pratbubblan.
5 Välj Ta bort > Ja.
Kartsidor
Följa en personbilsrutt
meddelande
Fartbegränsningsikonen är endast avsedd som
information och ersätter inte förarens ansvar att följa
hastighetsbegränsningar och hela tiden köra på ett
säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter
eller stämningar som du kan få genom att inte följa alla
gällande trafiklagar och skyltar.
Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. En
målflagga anger din destination.
Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen via
röstuppmaningar, pilar på kartan och anvisningar överst
på kartan. Om du avviker från rutten beräknas en ny rutt
och du får en ny vägbeskrivning.
12
Användarhandbok för nüvi 30/40/50
En fartbegränsningsikon som visar aktuell
fartbegränsning kan visas när du kör på huvudvägar.
Stoppa rutten
När du navigerar längs en rutt trycker du på
Stopp.
>
Navigera fågelvägen
Göra en avstickare
När du navigerar längs en rutt kan du använda
avstickare till att undvika hinder framför dig, t.ex.
byggplatser.
Obs! Om den rutt du för närvarande använder är det
enda rimliga alternativet kan det hända att enheten inte
beräknar någon avstickare.
1 När du navigerar längs en rutt trycker du på för
att återgå till huvudmenyn.
2 Välj Avstickare.
Användarhandbok för nüvi 30/40/50
Du kan skapa raka rutter som inte följer vägar.
1 Välj Inställningar > Navigation.
2 Välj Ruttpreferenser > Fågelvägen > OK.
Rutten beräknas som en rak linje till platsen.
Ändra kartdatafältet
1 Välj ett datafält på kartan.
2 Välj vilken typ av data du vill visa.
3 Välj OK.
13
Visa aktuell platsinformation
Använd sidan Var är jag? för att visa information om
din aktuella position. Det här är en användbar funktion
om du behöver tala om för räddningspersonal var du
befinner dig.
Välj fordonssymbolen på kartan.
Söka efter närliggande serviceställen
1 Välj fordonsikonen på kartan.
2 Välj Sjukhus, Polis eller Bränsle för att visa
närmaste plats i den kategorin.
Kartsidor
Visa trippinformation
På trippinformationssidan visas din aktuella fart samt
statistik om resan.
Tips: Om du stannar ofta bör du inte stänga av enheten
så att den mäter den tid som förflutit under resan.
Välj fältet Fart på kartan.
14
Återställa trippinformationen
1 På kartan väljer du fältet Fart > Nollställ.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Nollställ trippdata om du vill nollställa
informationen i färddatorn.
• Välj Nollställ maxfart om du vill nollställa
maxfarten.
3 Välj OK.
Användarhandbok för nüvi 30/40/50
Visa en lista över svängar
När du navigerar längs en rutt kan du visa alla svängar
och manövrer för hela rutten och avståndet mellan
svängarna.
1 Välj textfältet överst på kartan.
Visa nästa sväng
Under navigering på en personbilsrutt visas
en förhandsvisning av nästa sväng, filbyte och
andra manövrer högst upp till vänster på kartan.
Förhandsvisningen omfattar avståndet till svängen eller
manövern och den fil du köra i, om tillgängligt.
på kartan.
Välj
2 Välj en sväng.
Detaljerna för svängen visas. Om tillgänglig, visas
en bild av korsningen för korsningar på större vägar.
Visa hela rutten på kartan
1 Välj navigeringsfältet högst upp på kartan under
navigering på en personbilsrutt.
2 Välj Visa kartan.
Användarhandbok för nüvi 30/40/50
15
Datahantering
Visa en kommande korsning
Du kan visa korsningar på huvudvägar när du navigerar
en personbilsrutt. När du närmar dig en korsning på
rutten visas helt kort sidan för korsningen, om den är
tillgänglig.
från kartan för att visa korsningen, om
Välj
tillgänglig.
Du kan lagra filer, som JPEG-bildfiler, på enheten.
Enheten har en minneskortplats för ytterligare
datalagring.
Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows® 95, 98,
Me, Windows NT® eller Mac® OS 10.3 eller tidigare.
Filtyper
Enheten stöder följande filtyper:
• Kartor och GPX-waypointfiler från MapSource®
(sidan 24)
• GPI-filer med egna intressanta platser från Garmin
POI Loader (sidan 24)
16
Användarhandbok för nüvi 30/40/50
Om minneskort
Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör
eller köpa förinläst Garmin-kartprogramvara
(www.garmin.com/trip_planning). Vid sidan av kartor
och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder,
geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta
platser.
Installera ett minneskort
Enheten kan använda minnes- eller datakort av typen
microSD™ och microSDHC.
Sätt i ett minneskort på rätt plats i enheten.
Överföra filer från datorn
1 Anslut enheten till datorn (sidan 2).
Enheten och minneskortet visas som flyttbara
enheter under Den här datorn om du har Windows
eller som en volym på skrivbordet om du har Mac
OS.
Användarhandbok för nüvi 30/40/50
2
3
4
5
6
Obs! I vissa datorer med flera nätverksenheter
kan nüvi-enheter inte visas. Om du vill ha mer
information om hur du ansluter diskenheter kan du
läsa i hjälpen till operativsystemet.
Öppna filläsaren på datorn.
Välj filen.
Välj Redigera > Kopiera.
Öppna enheten Garmin eller minneskortenheten
eller -volymen.
Välj Redigera > Klistra in.
Filen visas i listan med filer i enhetsminnet eller på
minneskortet.
Koppla bort USB-kabeln
1 Slutför en åtgärd:
•
•
i
För Windows: klicka på utmatningsikonen
systemfältet.
För Mac: dra volymikonen till papperskorgen
.
17
2 Koppla bort kabeln från datorn.
Ta bort filer
MEDDELANDE
Om du inte är säker på vad en fil används till bör du
inte ta bort den. Minnet i enheten innehåller viktiga
systemfiler som du inte bör ta bort.
1
2
3
4
18
Öppna enheten eller volymen Garmin.
Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
Välj filen.
Tryck på Delete på datorns tangentbord.
Anpassa enheten
1 Välj Inställningar.
2 Välj en inställningskategori.
3 Välj inställningen för att ändra den.
Systeminställningar
Välj Inställningar > System.
• GPS Simulator – gör att enheten inte tar emot
någon GPS-signal och sparar batteri.
• Enheter – anger den måttenhet som ska användas
för avstånd.
• Knappsatslayout – anger knappsatslayouten.
• Säkerhetsläge – avaktiverar alla funktioner som
kräver betydande uppmärksamhet och som kan
stjäla uppmärksamheten från körningen.
• Om – visar nüvi-enhetens versionsnummer
för programvaran, ID-nummer för enheten och
information om flera andra programfunktioner.
Användarhandbok för nüvi 30/40/50
Den här informationen krävs om du vill uppdatera
systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.
Navigeringsinställningar
Välj Inställningar > Navigation.
• Ruttpreferenser – välj en inställning för beräkning
av rutten.
• Undvikanden – ange de vägtyper du vill undvika på
dina rutter.
Skärminställningar
Välj Inställningar > Skärm.
• Färgläge – ställer in en ljus bakgrund (Dag), en
mörk bakgrund (Natt) eller växlar automatiskt mellan
de två alternativen utifrån tiderna för soluppgång
och solnedgång för din aktuella position (Auto).
• Skärmbild – ta en bild av enhetens skärm.
Skärmbilderna sparas i mappen Screenshot på
enheten.
Användarhandbok för nüvi 30/40/50
•
Ljusstyrka – ändrar skärmens ljusstyrka. Om du
minskar ljusstyrkan kan du spara på batterierna.
Tidsinställningar
Välj Inställningar > Tid.
• Tidsformat – välj 12-timmars-, 24-timmars- eller
UTC-tidsformat.
• Aktuell tid – ställ in tiden manuellt på nüvi-enheten.
Välj Automatisk om du vill att nüvi-enheten ska
ställa in tiden baserat på din plats.
Språkinställningar
Välj Inställningar > Språk.
• Röstspråk – anger språk för röstmeddelanden.
• Textspråk – anger språk för den text som visas på
skärmen.
19
•
Obs! Att textspråket ändras innebär inte att språket i
data som användaren lagt in ändras.
Knappsats – anger språk för knappsatsen.
Kartinställningar
Välj Inställningar > Karta.
• Kartinfo – justerar hur mycket detaljer som ska
visas på kartan. Om du visar kartan med hög
detaljrikedom ritas den om långsammare.
• Kartbild – välj ett kartperspektiv.
◦◦ Kurs upp – visa en 2D-karta med färdriktningen
överst.
◦◦ Norr upp – visa en 2D-karta med norr överst.
◦◦ 3D – visar karta tredimensionellt med Kurs upp.
20
•
•
•
•
Fordon – om du vill ändra den ikon som
används till att visa din position på kartan
trycker du på Byt. Hämta fler fordonsikoner på
www.garmingarage.com.
Tripplogg – visa eller dölj loggen för dina resor.
Kartdatalayout – ändrar mängden data som visas
på kartan.
Info – visa kartorna och versionen för varje karta
som finns inläst på nüvi-enheten. Välj en karta för att
aktivera eller avaktivera den kartan.
TIPS: Du kan köpa ytterligare kartprodukter på
www.garmin.com/maps.
Inställningar för larmade positioner
Välj Inställningar > Larmade positioner.
• Varningar – meddelar när du närmar dig egna
fartkameror (sidan 24).
Användarhandbok för nüvi 30/40/50
Återställa inställningarna
Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla
inställningar till fabriksinställningarna.
1 Välj Inställningar.
2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.
3 Välj Återställ.
Bilaga
Sköta om enheten
meddelande
Undvik att tappa enheten och använd den inte i miljöer
där det finns stor risk för skakningar och vibrationer.
Utsätt inte enheten för vatten.
Om enheten kommer i kontakt med vatten kan den sluta
fungera.
Användarhandbok för nüvi 30/40/50
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom den då kan skadas permanent.
Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.
Rengöra ytterhöljet
meddelande
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel
som kan skada plastkomponenterna.
1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen)
med en fuktig trasa med milt rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Rengöra pekskärmen
1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2 Om det behövs använder du vatten, isopropylalkohol
eller linsrengöring.
21
3 Fukta trasan med vätskan.
4 Torka skärmen försiktigt med trasan.
Förhindra stöld
•
•
•
•
Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga
den och fästet utom synhåll när den inte används.
Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
Förvara inte enheten i handskfacket.
Registrera din produkt på http://my.garmin.com.
Alla ursprungliga inställningar återställs. Eventuella
objekt du har sparat raderas.
Förlänga batterilivslängden
•
•
•
•
Håll enheten borta från extrema temperaturer.
Minska skärmens ljusstyrka (sidan 4).
Lämna inte enheten i direkt solljus.
Sänk volymen (sidan 4).
Radera användardata
1 Slå på enheten.
2 Håll fingret nedtryckt på enhetsskärmens nedre
högra hörn.
3 Håll fingret nedtryckt tills meddelandefönstret visas.
4 Välj Ja för att rensa alla användardata.
22
Användarhandbok för nüvi 30/40/50
Byta säkring i 12-voltsströmkabeln för
fordon
meddelande
När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du
inte tappar bort några av de små bitarna och se till att du
sätter tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln
för fordon fungerar inte om den inte satts ihop rätt.
Om enheten inte laddas upp i fordonet måste du
eventuellt byta den säkring som finns i fordonsadapterns
ände.
1 Skruva loss ändstycket.
TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta
bort ändstycket.
2 Ta bort ändstycket, metallspetsen och säkringen
(glas- och metallcylinder).
3 Sätt i en snabb säkring på 1 A.
4 Sätt metallspetsen i ändstycket.
Användarhandbok för nüvi 30/40/50
5 Skruva tillbaka ändstycket i fordonets strömkabel.
Ta bort enheten, vaggan och fästet
Ta bort enheten från vaggan
1 Tryck fliken överst på vaggan uppåt.
2 Luta enheten framåt.
Ta bort vaggan från fästet
1 Vrid vaggan till vänster eller höger.
2 Tryck på vaggans sockel om du vill lossa kulan på
fästet.
Ta bort sugkoppsfästet från vindrutan
1 För spaken på sugkoppsfästet mot dig.
2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.
23
Om nüMaps Lifetime
För en engångssumma kan du få upp till fyra
kartuppdateringar per år under enhetens livstid. Om du
vill ha mer information och läsa om villkor om nüMaps
Lifetime går du till www.garmin.com och klickar på
Kartor.
Fartkameror
 Varning
Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller
följderna av användningen av egna intressanta platser
eller databasen för fartkameror.
På vissa platser finns information om fartkameror
tillgänglig. Mer information om tillgänglighet finns på
http://my.garmin.com. För dessa platser innehåller
nüvi-enheten placeringen av hundratals fartkameror. Din
nüvi-enhet varnar dig när du närmar dig en fartkamera
om du kör för fort. Informationen uppdateras minst
varje vecka så att du alltid har tillgång till den senaste
informationen.
24
Du kan när som helst köpa en ny region eller förlänga
ett befintligt abonnemang. Varje region som du köper
har ett förfallodatum.
Köpa tillbehör
Gå till http://buy.garmin.com.
Kontakta Garmins produktsupport
Du kan kontakta Garmins produktsupport om du har
frågor om produkten.
• Gå till www.garmin.com/support.
• I USA ringer du (913) 397.8200.
• I Storbritannien ringer du 0808 2380000.
• I Europa ringer du +44 (0) 870 8501241.
Användarhandbok för nüvi 30/40/50
Felsökning
Problem
Lösning
Min enhet hämtar inte
satellitsignaler.
• Välj Inställningar > System > GPS-simulator > Av.
• Ta med enheten ut ur parkeringsgarage och bort från höga byggnader och träd.
• Var stillastående i flera minuter.
Sugkoppen sitter inte fast på • Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
min vindruta.
• Torka med en ren, torr trasa.
• Montera sugkoppen (sidan 1).
Enheten laddas inte i
fordonet.
• Kontrollera säkringen i 12-voltsströmkabeln för fordon (sidan 23).
• Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i strömuttaget.
• Din enhet kan bara laddas upp mellan 0 °C och 45 °C (mellan 32 °F och 113 °F). Om enheten är
placerad i direkt solljus eller i en varm miljö kan den inte laddas.
Mitt batteri tappar
laddningen ganska fort.
Om du vill maximera tiden mellan laddningarna bör du minska bakgrundsbelysningen (sidan 19).
Det verkar inte som om
batterimätaren visar rätt.
Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen (utan att avbryta uppladdningsprocessen).
Hur kan jag kontrollera
om enheten är i USBmasslagringsläget?
När enheten är i USB-masslagringsläge visas en bild på enhetsskärmen av en enhet som är
ansluten till en dator. Dessutom bör två nya flyttbara diskenheter visas i Den här datorn.
Användarhandbok för nüvi 30/40/50
25
Enheten är ansluten till
datorn men den ställs inte i
masslagringsläge.
1
2
3
4
Det finns inga nya
borttagbara enheter i listan
med diskenheter.
26
Koppla bort USB-kabeln från datorn.
Stäng av enheten.
Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till enheten.
Enheten startas automatiskt och USB-masslagringsläget aktiveras.
Kontrollera att enheten är ansluten till en USB-port och inte en USB-hubb.
Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt uppstå problem i Windows när
enhetsbokstäver ska tilldelas din diskenhet. Mer information om hur du ansluter diskenheter finns i
hjälpen till operativsystemet.
Användarhandbok för nüvi 30/40/50
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
Garmin®, Garmin-logotypen, MapSource® och nüvi® är varumärken som
tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i
andra länder. nüMaps Guarantee™ och nüMaps Lifetime™ är varumärken
som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får
inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.
Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i
USA och/eller andra länder. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör
Apple Computer, Inc.
© 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising