Garmin | nüvi® 30, Lower 48 States | User manual | Garmin nüvi® 30, Lower 48 States Brukerveiledning

Garmin nüvi® 30, Lower 48 States Brukerveiledning
nüvi 30/40/50
®
brukerveiledning
August 2011
190-01336-38_0A
Trykt i Taiwan
© 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,
overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra
Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk
lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik elektronisk
eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert,
kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene
sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til
Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og betjening av dette og
andre Garmin-produkter.
Innholdsfortegnelse
Komme i gang........................................................ 1
Montere enheten............................................................... 1
Om mitt Dashboard........................................................... 2
Slå av enheten................................................................... 4
Finne posisjoner.................................................... 5
Om punkter av interesse................................................... 6
Lagre en Hjem-posisjon..................................................... 7
Posisjonssøk..................................................................... 7
Bruke posisjonskartet........................................................ 9
Favoritter......................................................................... 10
Kartsider............................................................... 12
Følge en bilrute................................................................ 12
Kartsider.......................................................................... 14
Databehandling.................................................... 16
Filtyper............................................................................. 16
Om minnekort.................................................................. 17
Overføre filer fra datamaskinen....................................... 17
Slette filer ....................................................................... 18
Brukerveiledning for nüvi 30/40/50
Tilpasse enheten................................................. 18
Systeminnstillinger........................................................... 18
Navigasjonsinnstillinger................................................... 19
Skjerminnstillinger........................................................... 19
Tidsinnstillinger................................................................ 19
Språkinnstillinger............................................................. 19
Kartinnstillinger................................................................ 20
Innstillinger for nærhetspunkter....................................... 20
Gjenpprette innstillinger................................................... 21
Tillegg................................................................... 21
Ta vare på enheten.......................................................... 21
Slette brukerdata............................................................. 22
Skifte sikringen i strømkabelen for bil.............................. 23
Fjerne enheten, holderen og braketten........................... 23
Om nüMaps Lifetime ...................................................... 24
Fotobokser....................................................................... 24
Kjøpe tilbehør.................................................................. 24
Kontakte Garmins produktsupport................................... 24
Feilsøking ....................................................................... 25
i
Komme i gang
 ADVARSEL
S
e veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
1
2
3
4
Koble enheten til bilstrøm (side 1).
Monter enheten (side 1).
Registrer enheten (side 3).
Søk etter oppdateringer.
• programvareoppdateringer (side 3)
• gratis kartoppdatering (side 3)
Brukerveiledning for nüvi 30/40/50
Montere enheten
 ADVARSEL
Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Ta enheten
med deg når du forlater kjøretøyet, eller legg den et
sted der den ikke utsettes for direkte sollys, for å unngå
person- eller produktskader som følge av at batteriet har
vært utsatt for ekstrem varme.
Merknad
Før du monterer enheten, bør du se veiledningen Viktig
sikkerhets- og produktinformasjon for å få informasjon om
lover angående montering på frontruten.
Lad enheten mens du kjører før du bruker den med
batteristrøm.
1 Koble strømkabelen for bil ➊ til USB-porten ➋ på
enheten.
2 Trykk sugekoppen ➌ mot frontruten.
3 Skyv spaken ➍ bakover mot frontruten mens du
trykker.
4 Klikk braketten ➎ på plass på sugekoppen.
1
Om mitt Dashboard
➎
➌
➍
➊
Bruk mitt Dashboard til å registrere enheten, søke
etter programvare- og kartoppdateringer, få tilgang til
produktveiledninger og -support med mer.
➋
➏
Konfigurere mitt Dashboard
1 Koble en USB-kabel ➊ til mini-USB-porten ➋ på
enheten.
5 Sett nederste del av enheten ➏ inn i braketten.
6 Vipp enheten bakover til den klikker på plass.
7 Koble den andre enden av strømkabelen til et
strømuttak i bilen.
Innhente satellitter
Det kan hende at enheten trenger fri sikt mot himmelen
er
for å kunne innhente satellittsignaler. Når linjene
grønne, har enheten innhentet satellittsignaler.
2
➊
➋
2 Koble den andre enden av USB-kabelen til USBporten på datamaskinen.
3 Gå til www.garmin.com/dashboard.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Brukerveiledning for nüvi 30/40/50
Registrere enheten
1 Gå til mitt Dashboard, og klikk på Registrer deg nå.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
3 Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av
den, på et trygt sted.
Oppdatere programvaren
1 Åpne mitt Dashboard (side 2).
2 Under Programvareoppdateringer klikker du på
Oppdater nå.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
nüMaps Guarantee™
Hvis du registrerer enheten din på http://my.garmin.com
innen 90 dager etter at du har innhentet satellitter
mens du kjører, kan den være kvalifisert for én gratis
kartoppdatering. Du finner vilkår og betingelser på
www.garmin.com/numaps.
Brukerveiledning for nüvi 30/40/50
Oppdatere kart
1 Åpne mitt Dashboard (side 2).
2 Registrer enheten (side 3).
3 Under Kartoppdateringer klikker du på Oppdater nå.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Laste ned brukerveiledningen
Brukerveiledningen for enheten din er tilgjengelig på
Garmins webområde.
1 Åpne mitt Dashboard (side 2).
2 Klikk på Brukerveiledninger.
Det vises en liste over produktveiledninger på flere
språk.
3 Klikk på Last ned ved siden av veiledningen du
trenger.
4 Lagre filen på datamaskinen.
3
Slå av enheten
1 Trykk på av/på-tasten ➊.
➊
2 Velg Slå av.
2 Velg et alternativ:
•
•
eller
Velg
Merk av for Demp.
Ikoner på statuslinjen
Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene
på statuslinjen viser informasjon om funksjonene til
enheten. Du kan velge noen ikoner for å endre innstillinger
eller vise mer informasjon.
Status for GPS-signal
Nullstille enheten
Gjeldende klokkeslett
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.
Hold av/på-tasten inne i ti sekunder.
Endre lysstyrken på skjermen
1 Velg Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke.
eller
.
2 Velg
Justere volumet
1 Velg Volum.
4
.
Batteristatus
Bruke Hjelp
Velg
for å vise informasjon om hvordan du bruker
enheten.
Søke i hjelpeemner
> Søk.
Velg
Brukerveiledning for nüvi 30/40/50
Bruke knappene på skjermen
•
•
•
Hold nede for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
og
for å se flere valg.
Velg
og
for å bla raskere.
Velg og hold nede
Bruke tastaturet på skjermen
Se Systeminnstillinger hvis du vil endre tastaturlayouten
(side 18).
1 Velg Hvor skal du? > Punkter av interesse > Stav
navn.
2 Velg et alternativ.
• Velg et tegn på tastaturet for å skrive inn en
bokstav eller et tall.
for å legge til et mellomrom.
• Velg
• Velg for å få store eller små tegn.
og
for å flytte markøren.
• Velg
• Velg for å slette et tegn.
• Velg og hold inne for å slette hele oppføringen.
• Velg Modus for å velge språkmodus for tastaturet.
Brukerveiledning for nüvi 30/40/50
•
Velg
for å legge inn spesialtegn, som
skilletegn.
Finne posisjoner
Det er mange måter å finne posisjoner på.
• etter kategori (side 6)
• i nærheten av en annen posisjon (side 6)
• ved å stave navnet (side 7)
• etter adresse (side 8)
• ved hjelp av posisjoner som nylig er funnet (side 8)
• ved hjelp av koordinater (side 9)
• ved hjelp av kartet (side 9)
• ved hjelp av Favoritter (side 10)
5
Om punkter av interesse
De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten,
inneholder punkter av interesse, for eksempel
restauranter, hoteller og bilverksteder.
Finne et punkt av interesse etter kategori
1 Velg Hvor skal du? > Punkter av interesse.
2 Velg en kategori.
3 Velg eventuelt en underkategori.
4 Velg en posisjon.
5 Velg Start!.
Søke i en kategori
Hvis du vil begrense søkeresultatet, kan du søke innenfor
noen kategorier.
1 Velg Hvor skal du? > Punkter av interesse.
2 Velg en kategori.
3 Velg eventuelt en underkategori.
4 Velg Stav.
6
5 Skriv inn hele eller deler av navnet.
6 Velg Ferdig.
Søke i nærheten av en annen posisjon
Som standard finner enheten posisjoner som er nærmest
din gjeldende posisjon. Du kan finne en posisjon i
nærheten av en annen by eller et annet sted.
1 Velg Hvor skal du? > Nær.
2 Velg et alternativ, og velg OK.
3 Velg eventuelt en posisjon.
Legge til et stopp i en rute
1 Når du navigerer etter en bilrute, velger du Hvor skal
du?.
2 Søk etter posisjonen (side 6).
3 Velg Start!.
4 Velg Legg til som viapunkt.
Brukerveiledning for nüvi 30/40/50
Lagre en Hjem-posisjon
Du kan angi posisjonen du kjører til oftest, som hjemposisjon.
1 Velg Hvor skal du? > Ta meg hjem.
2 Velg Angi min adresse, Bruk min gjeldende
posisjon eller Nylige treff.
Posisjonen lagres som Hjem i Favoritter (side 10).
Kjøre hjem
Velg Hvor skal du? > Ta meg hjem.
Slette hjem-posisjonen
1 Velg Hvor skal du? > Favoritter > Hjem.
2 Velg informasjonsboblen.
3 Velg Slett og deretter Ja.
Redigere informasjonen om Hjem-posisjonen
1 Velg Hvor skal du? > Favoritter > Hjem.
2 Velg informasjonsboblen.
Brukerveiledning for nüvi 30/40/50
3 Velg Rediger.
4 Angi endringene.
5 Velg Ferdig.
Posisjonssøk
Du kan søke etter posisjoner ved å bruke tastaturet på
skjermen, angi posisjonens adresse eller koordinater, se
på kartet med mer.
Finne en posisjon ved å stave navnet
1 Velg Hvor skal du? > Punkter av interesse >
Stav navn.
2 Angi navn på virksomhet eller en type virksomhet.
Du kan for eksempel skrive inn "Starbucks" eller
"Kaffe".
3 Velg Ferdig.
4 Velg en posisjon.
7
Finne en adresse
MERK: Rekkefølgen på trinnene kan endres, avhengig av
kartdataene som er lastet inn på enheten.
1 Velg Hvor skal du? > Adresse.
2 Endre eventuelt delstaten, landet eller provinsen.
3 Velg et alternativ:
• Velg Stav by, angi byen, og velg Ferdig.
• Velg Søk på alle for å søke på alle byer i
delstaten eller provinsen.
4 Skriv inn adressenummeret, og velg Ferdig.
5 Velg gatenavnet, og velg Ferdig.
6 Velg eventuelt gaten.
7 Velg eventuelt adressen.
8
Finne en posisjon ved å se på kartet
1 Velg Hvor skal du? > Se på kart.
2 Dra kartet for å finne posisjonen.
3 Velg posisjonen.
En informasjonsboble for posisjonen vises.
4 Velg informasjonsboblen.
Vise en liste over posisjoner som nylig er funnet
Enheten lagrer de siste 50 posisjonene du har funnet.
Velg Hvor skal du? > Nylige treff.
Tømme listen over steder som nylig er funnet
Velg Hvor skal du? > Nylige treff > Tøm.
Brukerveiledning for nüvi 30/40/50
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater
Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater
for å finne en posisjon. Denne metoden kan være nyttig i
geocaching.
1 Velg Hvor skal du? > Koordinater.
2 Velg eventuelt Format, velg riktig koordinatformat for
karttypen du bruker, og velg OK.
3 Velg breddegradskoordinat.
4 Angi den nye koordinaten, og velg Ferdig.
5 Angi lengdegradskoordinat.
6 Angi den nye koordinaten, og velg Ferdig.
7 Velg Neste.
8 Velg Start!.
Bruke posisjonskartet
Posisjonskartet vises når du velger en posisjon fra Hvor
skal du?-menyen.
➊
➍
➎
•
•
•
•
•
•
Brukerveiledning for nüvi 30/40/50
➌
➋
➏
Velg ➊ for å lagre posisjonen i Favoritter.
Velg informasjonsboblen ➋ for å vise mer informasjon
om posisjonen.
Velg ➌ for å zoome inn og ut.
Velg ➍ for å opprette en detaljert rute til denne
posisjonen.
Velg og dra ➎ for å gå tilbake til den forrige siden.
Velg ➏ for å vise andre deler av kartet.
9
Vise en rute på kartet
1 Velg informasjonsboblen på posisjonskartet.
2 Velg informasjonsboksen for ruten.
Angi en simulert posisjon
Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan
du bruke GPS-simulatoren til å angi en simulert posisjon.
1 Velg Innstillinger > System.
2 Velg GPS-simulator > På > OK.
3 Gå til hovedmenyen, og velg Hvor skal du? > Se på
kart.
4 Velg et område på kartet.
En informasjonsboble for posisjonen vises.
5 Velg Angi posisjon.
10
Favoritter
Du kan lagre posisjoner i favorittene dine, slik at du raskt
kan finne dem og opprette ruter til dem. Hjem-posisjonen
blir også lagret i Favoritter.
Lagre posisjonen i Favoritter
1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
2 Velg Lagre posisjon.
3 Angi et navn, og velg Ferdig.
4 Velg OK.
Posisjonen lagres i Favoritter.
Lagre posisjoner i Favoritter
1 Søk etter posisjonen (side 6).
2 Gå til posisjonskartet, og velg Lagre > OK.
Brukerveiledning for nüvi 30/40/50
Finne favoritter
1 Velg Hvor skal du? > Favoritter.
2 Velg eventuelt en kategori.
3 Velg en lagret posisjon.
Redigere favoritter
1 Velg Hvor skal du? > Favoritter.
2 Velg eventuelt en kategori.
3 Velg en favoritt.
4 Velg informasjonsboblen.
5 Velg Rediger.
6 Velg et alternativ:
•
•
•
•
Velg Endre navn.
Velg Endre telefonnummer.
Hvis du vil tilegne kategorier til favoritten, velger
du Endre kategorier.
Hvis du vil endre symbolet som markerer
favoritten på et kart, velger du Endre kartsymbol.
Brukerveiledning for nüvi 30/40/50
7 Rediger informasjonen.
8 Velg Ferdig.
Legge til en kategori
Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere
Favoritter.
MERK: Kategorier vises på Favoritter-menyen når du har
lagret mer enn 12 favoritter.
1 Velg Hvor skal du? > Favoritter.
2 Velg favoritten.
3 Velg informasjonsboblen.
4 Velg Rediger > Endre kategorier.
5 Velg en kategori, og velg Ny.
11
Slette favoritter
MERK: Slettede favoritter kan ikke gjenopprettes.
1 Velg Hvor skal du? > Favoritter.
2 Velg eventuelt en kategori.
3 Velg favoritten.
4 Velg informasjonsboblen.
5 Velg Slett > Ja.
Kartsider
Følge en bilrute
merknad
Fartsgrenseikonet er kun til opplysning og erstatter ikke
førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid
bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes
ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger
du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende
trafikklover og -skilt.
Ruten er merket med en magentafarget linje. Et rutete
flagg angir bestemmelsesstedet.
Underveis vil enheten vise veien til bestemmelsesstedet
ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og anvisninger
øverst på kartet. Hvis du avviker fra den opprinnelige
ruten, vil enheten beregne ruten på nytt og gi nye
anvisninger.
12
Brukerveiledning for nüvi 30/40/50
Et ikon som angir den gjeldende fartsgrensen, kan vises
når du kjører på hovedveier.
Stoppe ruten
Velg
> Stopp mens du navigerer etter en rute.
Navigere utenfor vei
Foreta en omkjøring
Du kan bruke omkjøringer for å unngå hindringer, for
eksempel veiarbeid, mens du navigerer etter en rute.
MERK: Hvis ruten du kjører, er det eneste logiske
alternativet, kan det hende at enheten ikke beregner en
omkjøring.
1 Velg for å komme tilbake til hovedmenyen mens du
navigerer etter en rute.
2 Velg Omkjøring.
Brukerveiledning for nüvi 30/40/50
Du kan opprette ruter i rette linjer som ikke følger
hovedveier.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon.
2 Velg Rutepreferanse > Utenfor vei > OK.
Ruten beregnes som en rett linje frem til posisjonen.
Endre kartdatafeltet
1 Velg et datafelt på kartet.
2 Velg hvilken type data som skal vises.
3 Velg OK.
13
Vise informasjon om den gjeldende posisjonen
Bruk Hvor er jeg?- siden for å vise informasjon om din
gjeldende posisjon. Dette er nyttig hvis du trenger å
fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.
Velg kjøretøyikonet på kartet.
Finne tjenester i nærheten
1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
2 Velg Sykehus, Politistasjoner eller Drivstoff for å
vise de nærmeste posisjonene i den valgte kategorien.
Kartsider
Vise tripinformasjon
Tripinformasjonsiden viser gjeldende fart og statistikk for
turen.
TIPS: Hvis du stopper ofte, bør du la enheten være slått
på slik at den kan måle nøyaktig medgått tid under turen.
Gå til kartet, og velg feltet Fart.
14
Nullstille tripinformasjon
1 Gå til kartet, og velg feltet Fart > Nullstill.
2 Velg et alternativ:
• Velg Nullstill tripdata for å nullstille
informasjonen på tripcomputeren.
• Velg Nullstill maksimal hastighet for å nullstille
den maksimale hastigheten.
3 Velg OK.
Brukerveiledning for nüvi 30/40/50
Vise en liste med svinger
Når du navigerer etter en rute, kan du vise alle svingene
og manøvrene i hele ruten og avstanden mellom hver
sving.
1 Velg tekstlinjen øverst på kartet.
Vise neste sving
Mens du navigerer etter en bilrute, vises det en
forhåndsvisning av neste sving, kjørefeltendring
eller andre manøvrer øverst til venstre på kartet.
Forhåndsvisningen omfatter avstanden til svingen eller
manøveren og kjørefeltet du skal kjøre i, hvis tilgjengelig.
.
Gå til kartet, og velg
2 Velg en sving.
Det vises informasjon om svingen. For hovedveier
vises det et bilde av veikrysset (hvis tilgjengelig).
Vise hele ruten på kartet
1 Velg navigasjonslinjen øverst på kartet mens du
navigerer etter en bilrute.
2 Velg Vis kart.
Brukerveiledning for nüvi 30/40/50
15
Databehandling
Vise et kommende veikryss
Når du navigerer etter en bilrute, kan du vise veikryss på
hovedveier. Når du nærmer deg et veikryss på en rute,
vises bildet av veikrysset en kort stund (hvis tilgjengelig).
på kartet for å vise veikrysset (hvis
Velg
tilgjengelig).
Du kan lagre filer, for eksempel JPEG-bildefiler, på
enheten. Enheten har et minnekortspor for ytterligere
datalagring.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows® 95, 98,
Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3 og tidligere versjoner.
Filtyper
Enheten støtter følgende filtyper:
• kart og GPX-veipunktfiler fra MapSource® (side 24)
• GPI-filer for egendefinerte POIer fra Garmins POI
Loader (side 24)
16
Brukerveiledning for nüvi 30/40/50
Om minnekort
Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler,
eller du kan kjøpe forhåndslastet Garmin-kartprogramvare
(www.garmin.com/trip_planning). I tillegg til kart- og
datalagring kan minnekortet brukes til å lagre filer, for
eksempel kart, bilder, geocacher, ruter, veipunkter og
egendefinerte POIer.
Installere et minnekort
Enheten støtter minne- eller datakort av typen microSD™
og microSDHC.
Sett inn et minnekort i sporet på enheten.
Overføre filer fra datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen (side 2).
Enheten og minnekortet vises som flyttbare stasjoner
i Min datamaskin på Windows-datamaskiner og som
volumer på Mac-datamaskiner.
Brukerveiledning for nüvi 30/40/50
2
3
4
5
6
MERK: Noen datamaskiner med flere
nettverksstasjoner kan ikke vise nüvi-stasjoner.
Du finner mer informasjon om hvordan du tilordner
stasjonene, i hjelpefilen til operativsystemet.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg filen.
Klikk på Rediger > Kopier.
Åpne Garmin- eller minnekortstasjonen/-volumet.
Velg Rediger > Lim inn.
Filen vises på listen over filer i enhetens minne eller
på minnekortet.
Koble fra USB-kabelen
1 Gjør ett av følgende:
•
•
Windows-datamaskiner: Klikk på ikonet for å løse
i systemstatusfeltet.
ut
Mac-datamaskiner: Dra volumikonet til
.
papirkurven
17
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Slette filer
MERKNAD
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må
du ikke slette den. Enhetens minne inneholder viktige
systemfiler som ikke må slettes.
1
2
3
4
18
Åpne Garmin-stasjonen eller -volumet.
Åpne eventuelt en mappe eller et volum.
Velg filen.
Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
Tilpasse enheten
1 Velg Innstillinger.
2 Velg en innstillingskategori.
3 Velg innstillingen for å endre den.
Systeminnstillinger
Velg Innstillinger > System.
• GPS-simulator – hindrer enheten i å motta et GPSsignal og sparer batteristrøm.
• Enheter – angir måleenheten som brukes for
avstander.
• Tastaturlayout – angir tastaturlayout.
• Sikker modus – deaktiverer alle funksjoner som
krever betydelig oppmerksomhet, og som kan
distrahere føreren.
• Om – viser nüvi-enhetens programvareversjon,
enhetens ID-nummer og informasjon om flere andre
programvarefunksjoner. Denne informasjonen trenger
Brukerveiledning for nüvi 30/40/50
du når du skal oppdatere systemprogramvaren eller
kjøpe flere kartdata.
Navigasjonsinnstillinger
Velg Innstillinger > Navigasjon.
• Rutepreferanse – velg en preferanse for å beregne
ruten.
• Unngåelser – velg de veitypene du ønsker å unngå
på rutene.
Skjerminnstillinger
Velg Innstillinger > Skjerm.
• Fargemodus – angir en lys bakgrunn (Dag), en mørk
bakgrunn (Natt) eller veksler automatisk mellom de to,
basert på tidspunktet for soloppgang og solnedgang
for din gjeldende posisjon (Auto).
• Skjermbilde – gjør det mulig å ta bilde av enhetens
skjerm. Skjermbilder lagres i mappen Screenshot på
enheten.
Brukerveiledning for nüvi 30/40/50
•
Lysstyrke – endrer lysstyrken på skjermen. Du kan
spare batteristrøm ved å redusere lysstyrken.
Tidsinnstillinger
Velg Innstillinger > Tid.
• Tidsformat – du kan velge mellom 12- og 24-timers
tidsformat eller UTC-tidsformat.
• Gjeldende tid – still inn tiden på nüvi-enheten
manuelt. Velg Automatisk for å få enheten til å stille
inn tiden basert på posisjonen din.
Språkinnstillinger
Velg Innstillinger > Språk.
• Talespråk – angir språket for talemeldinger.
• Tekstspråk – all tekst på skjermen vises på det valgte
språket.
19
•
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres
ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for
eksempel gatenavn.
Tastatur – angir tastaturspråk.
Kartinnstillinger
Velg Innstillinger > Kart.
• Kartdetalj – juster mengden detaljer som vises på
kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at
kartet tegnes opp langsommere.
• Kartvisning – angir et kartperspektiv.
◦◦ Spor opp – viser kartet todimensjonalt (2D) med
reiseretningen øverst.
◦◦ Nord opp – viser kartet todimensjonalt (2D) med
nord øverst.
◦◦ 3D – viser kartet tredimensjonalt (3D) i Spor opp.
20
•
•
•
•
Kjøretøy – velge Endre for å endre ikonet som brukes
til å vise posisjonen din på kartet. Du kan laste ned
flere kjøretøyikoner på www.garmingarage.com.
Triplogg – viser eller skjuler loggen for reisene dine.
Layout for kartdata – endrer mengden data som
vises på kartet.
Info – vis kartene og versjonen av hvert innlastet
kart på nüvi-enheten. Velg et kart for å aktivere eller
deaktivere det kartet.
TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på
www.garmin.com/maps.
Innstillinger for nærhetspunkter
Velg Innstillinger > Nærhetspunkter.
• Varsler – varsler deg når du nærmer deg
egendefinerte fotobokser (side 24).
Brukerveiledning for nüvi 30/40/50
Gjenpprette innstillinger
Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle
innstillingene til fabrikkinnstillingene.
1 Velg Innstillinger.
2 Velg eventuelt en innstillingskategori.
3 Velg Gjenopprett.
Tillegg
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med et hardt eller skarpt
redskap, da dette kan skade skjermen.
Rengjøre enhetens utside
merknad
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan
skade plastdeler.
Ta vare på enheten
1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen)
merknad
Unngå å miste enheten i bakken, og ikke bruk den på
steder der den kan bli utsatt for voldsomme støt eller
vibrasjoner.
2 Tørk av enheten.
Enheten må ikke komme i kontakt med vann.
med en klut fuktet med mildt såpevann.
Rengjøre berøringsskjermen
1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
2 Bruk eventuelt vann, isopropylalkohol eller brillerens.
Kontakt med vann kan gjøre at denne enheten slutter å
fungere som den skal.
Brukerveiledning for nüvi 30/40/50
21
3 Påfør middelet på kluten.
4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Unngå tyveri
•
•
•
•
Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
Registrer enheten på http://my.garmin.com.
Alle de opprinnelige innstillingene gjenopprettes. Alle
elementer du har lagret, blir slettet.
Forlenge batterilevetiden
•
•
•
•
Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
Senk lysstyrken på skjermen (side 4).
Ikke la enheten stå i direkte sollys.
Demp volumet (side 4).
Slette brukerdata
1 Slå på enheten.
2 Trykk fingeren mot det nederste høyre hjørnet av
skjermen.
3 Fortsett å trykke på skjermen til popup-vinduet vises.
4 Velg Ja for å fjerne alle brukerdata.
22
Brukerveiledning for nüvi 30/40/50
Skifte sikringen i strømkabelen for bil
merknad
Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister
noen av de små delene, og at de blir satt riktig på plass
igjen. Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den
monteres korrekt.
Hvis enheten ikke lades i bilen, kan det hende at du må
skifte sikringen på tuppen av biladapteren.
1 Løsne endestykket.
TIPS: Det kan hende at du må bruke en mynt til å
fjerne endestykket.
2 Fjern endestykket, metalltuppen og sikringen (sylinder
i glass og sølv).
3 Installer en 1 A-kvikksikring.
4 Sett metalltuppen i endestykket.
Brukerveiledning for nüvi 30/40/50
5 Skru endestykket tilbake på plass i strømkabelen for
bil.
Fjerne enheten, holderen og braketten
Fjerne enheten fra holderen
1 Trykk opp tappen øverst på holderen.
2 Vipp enheten fremover.
Fjerne holderen fra braketten
1 Vri holderen mot høyre eller venstre.
2 Bruk kraft til holdersokkelen løsner fra brakettballen.
Fjerne sugekoppbraketten fra frontruten
1 Vipp spaken på sugekoppbraketten mot deg.
2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.
23
Om nüMaps Lifetime
Mot et engangsbeløp kan du motta opptil fire
kartdataoppdateringer for enheten per år i hele levetiden
til enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om nüMaps
Lifetime og se komplette vilkår og betingelser, kan du gå til
www.garmin.com og klikke på Kart.
Fotobokser
 Forsiktig
Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller
konsekvensene av å bruke en egendefinert POI-database
eller fotoboksdatabase.
Fotoboksinformasjon er tilgjengelig enkelte steder. Gå
til http://my.garmin.com for å se hvor denne tjenesten
er tilgjengelig. nüvi-enheten inneholder informasjon om
plassering av flere hundre fotobokser i de områdene
tjenesten er tilgjengelig. nüvi-enheten varsler deg når du
nærmer deg en fotoboks, og den kan advare deg hvis
du kjører for fort. Dataene blir oppdatert minst én gang i
uken, så du har alltid tilgang til så oppdatert informasjon
som mulig.
24
Du kan når som helst kjøpe et nytt område eller forlenge
et eksisterende abonnement. Hvert område du kjøper, har
en utløpsdato.
Kjøpe tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com.
Kontakte Garmins produktsupport
Kontakt Garmins produktsupport hvis du har spørsmål om
produktet.
• Gå til www.garmin.com/support.
• I USA: Ring (913) 397 8200.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241
Brukerveiledning for nüvi 30/40/50
Feilsøking
Problem
Løsning
Enheten innhenter ikke
satellittsignaler.
• Velg Innstillinger > System > GPS-simulator > Av.
• Sørg for at enheten ikke befinner seg i parkeringshus eller i nærheten av høye bygninger og trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Sugekoppen fester seg ikke
til frontruten.
• Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
• Tørk av med en ren, tørr klut.
• Fest sugekoppen (side 1).
Enheten lader ikke i
kjøretøyet.
• Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (side 23).
• Forsikre deg om at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket.
• Enheten kan bare lade i temperaturer mellom 0 og 45 °C (32 og 113 °F). Hvis enheten plasseres i
direkte sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke lade.
Batteriet mitt har ikke strøm
lenge.
Hvis du vil maksimere tiden mellom hver gang du må lade, kan du dempe bakgrunnsbelysningen
(side 19).
Batterimåleren min virker
unøyaktig.
La enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen (uten å avbryte ladingen).
Hvordan vet jeg at enheten er Når enheten er i USB-masselagringsmodus, vises det et bilde på skjermen som indikerer at enheten er
i USB-masselagringsmodus? koblet til en datamaskin. I tillegg skal du kunne se to nye eksterne diskstasjoner i Min datamaskin.
Brukerveiledning for nüvi 30/40/50
25
Enheten er koblet til
datamaskinen, men
den går ikke inn i
masselagringsmodus.
1
2
3
4
Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
Slå av enheten.
Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen og til enheten.
Enheten slår seg automatisk på og går inn i USB-masselagringsmodus.
Kontroller at enheten er koblet til en USB-port og ikke til en USB-hub.
Jeg finner ingen nye eksterne Hvis du har flere tilordnede nettverksstasjoner, kan det hende at Windows har problemer med å tilordne
stasjoner på listen over
stasjonsbokstaver til stasjonene på enheten. Du finner mer informasjon om hvordan du tilordner
stasjoner.
stasjonsbokstaver i operativsystemets hjelpefil.
26
Brukerveiledning for nüvi 30/40/50
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221, Taiwan,
(Republikken Kina)
Garmin®, Garmin-logoen, MapSource® og nüvi® er varemerker for Garmin
Ltd. eller datterselskapene som er registrert i USA og andre land. nüMaps
Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er varemerker for Garmin Ltd. eller
datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig
tillatelse fra Garmin.
Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/
eller andre land. Mac® er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc.
© 2011 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising