Garmin | nüvi® 3760 (Volvo) | Quick Start Guide | Garmin nüvi® 3760 (Volvo) Hurtigstartveiledning

Garmin nüvi® 3760 (Volvo) Hurtigstartveiledning
nüvi 3700-serien for Volvo -biler
®
®
hurtigstartveiledning
for bruk med disse nüvi-modellene:
3760, 3790
Juli 2010
190-01265-58 Rev. A
Trykt i Taiwan
Komme i gang
Tilføre strøm til enheten
 ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for
å lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
Når du bruker enheten for første gang,
må du gjøre følgende.
1.
2.
3.
4.
5.
Tilføre strøm til enheten (side 2).
Montere enheten (side 3).
Konfigurere enheten (side 3).
Innhente satellitter (side 4).
Forstå hovedmenyen (side 4).
Koble enheten til bilbraketten.
Enheten lades mens du kjører.
Strømtilkobling
Enheten kan tilføres strøm på tre måter.
• Bilbrakett
• micro-B-kabel (side 11)
• Nettadapter
Hvis du ikke skal bruke enheten mens
den er koblet til en strømkilde, kan
du trykke på av/på-knappen for å låse
enheten. Du finner mer informasjon om
låsing av enheten på side 10.
Hurtigstartveiledning for nüvi 3700-serien for Volvo-biler
Montere enheten
 ADVARSEL
Dette produktet inneholder et
lithiumionbatteri. Ta enheten ut av
kjøretøyet, eller legg den et sted der
den ikke utsettes for direkte sollys, for
å unngå person- eller produktskader
som følge av at batteriet har vært utsatt
for ekstrem varme.
1. Sett bunnen av enheten inn i
holderen.
2. Vipp enheten bakover til den
klikker på plass. Enheten skal slå
seg på automatisk hvis kjøretøyet
er i gang. Følg instruksjonene på
skjermen.
Konfigurere enheten
1. Koble enheten til bilbraketten.
2. Enheten skal slå seg på automatisk
hvis den er tilkoblet og kjøretøyet
er i gang.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Frontdeksel
Mikrofon
Av/på-knapp
microSDspor
Høyttaler
(på bakdekselet)
Hurtigstartveiledning for nüvi 3700-serien for Volvo-biler
micro-B-kontakt
Innhente satellitter
➌
Linjene
indikerer satellittsignalstyrken.
1. Gå utendørs til et åpent område, bort
fra høye bygninger og trær.
2. Slå på enheten om nødvendig.
Det kan ta et par minutter å hente inn
satellittsignaler. Når minst én av linjene
er grønne, har enheten hentet inn
satellittsignaler.
Hovedmeny
➊ ➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
Trykk for å finne et
bestemmelsessted.
Trykk for å vise kartet.
Trykk for å stoppe en rute.
Trykk for å legge inn en
omkjøring i en rute.
Trykk for å ringe mens du er
koblet til en kompatibel mobiltelefon. Gå til www.garmin.com
/bluetooth hvis du vil ha mer
informasjon.
Trykk for å justere volumet.
Trykk for å åpne menyen for
verktøy og innstillinger.
➍
➎ ➏ ➐ ➑ ➒
➊
➋
GPS-satellittstyrke.
Trykk for å velge en transportmodus.
Hurtigstartveiledning for nüvi 3700-serien for Volvo-biler
Finne punkter av
interesse
1. På hovedmenyen trykker du på
Hvor skal du? > Punkter av
interesse.
2. Velg en kategori og en underkategori hvis det er nødvendig.
3. Velg et bestemmelsessted.
4. Trykk på Kjør!.
Finne en Volvo®-forhandler
1. På hovedmenyen trykker du
på Hvor skal du? > Volvoforhandlere.
2. Velg en forhandler.
3. Trykk på Kjør!.
Finne et sted ved å stave
navnet
1. På hovedmenyen trykker du på
Hvor skal du? > Punkter av
interesse > Stav navn.
2. Skriv inn navnet på
bestemmelsesstedet.
3. Trykk på Ferdig.
4. Velg et bestemmelsessted.
5. Trykk på Kjør!.
Søke i nærheten av en annen
posisjon
1. På hovedmenyen trykker du på
Hvor skal du? >
> Nærme.
2. Velg et alternativ.
Hurtigstartveiledning for nüvi 3700-serien for Volvo-biler
Følge ruten
Ruten vises som en magentafarget
linje på kartet. Hvis du kjører utenom
den opprinnelige ruten, beregner
enheten ruten på nytt. Det kan vises
et fartsgrenseikon når du kjører på
hovedveier.
➊
➋
➌
➏
➐
➍ ➎
➑
➊ Trykk for å vise siden for neste
➋
➌
➍
sving. Hvis det finnes en oversikt
over veikrysset, vises siden med
oversikt over veikryss.
Trykk for å vise siden med
manøverliste.
Trykk for å zoome inn og ut. Trykk for å gå tilbake til
hovedmenyen.
➎ Trykk for å endre datafeltet.
➏Trykk for å vise Hvor er jeg?-
siden.
➐ Trykk på og dra kartet for å vise et
annet område av kartet.
➑Trykk for å vise siden for
tripcomputeren.
Legge til et stopp
Du må navigere en rute før du kan legge
til et stopp.
1. Trykk på for å gå tilbake til
hovedmenyen.
2. Trykk på Hvor skal du?.
3. Søk etter det ekstra stoppet.
4. Velg stoppet fra søkeresultatene.
5. Trykk på Kjør!.
6. Trykk på Legg til gjeldende rute.
Hurtigstartveiledning for nüvi 3700-serien for Volvo-biler
Foreta en omkjøring
Du må navigere en rute før du kan
foreta en omkjøring.
1. Trykk på for å gå tilbake til
hovedmenyen.
2. Trykk på Omkjøring.
Hvis ruten du kjører, er det eneste
logiske alternativet, kan det hende at
enheten ikke beregner en omkjøring.
Visning på skjermen
Vri på enheten for visning i
horisontal (landskap) eller vertikal
(portrett) modus.
MERK: Når enheten er montert i
landskapsmodus, kan den ikke roteres
mer enn 90 grader.
Justere lysstyrken på
skjermen
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Skjerm > Lysstyrke.
2. Trykk på og dra rulleknappen for å
justere lysstyrken på skjermen.
Om transportmodiene
Sykkel
Fotgjenger
Bil
Enheten har forskjellige transportmodi
for navigasjon. Ruten beregnes
forskjellig ut fra modusen. I transportmodus for fotgjenger der cityXplorer™kartene er lastet inn, beregner enheten
for eksempel en rute som bruker
en kombinasjon av alternativer for
kollektivtransport som buss eller t-bane,
og gange. cityXplorer-kart følger ikke
med enheten.
Hurtigstartveiledning for nüvi 3700-serien for Volvo-biler
Hvis du vil kjøpe cityXplorer-kart, går
du til www.garmin.com.
Endre transportmodus
1. Trykk på ikonet for transportmodus
på hovedskjermen.
2. Velg en modus, og trykk på Lagre.
Om trafikk
MERKNAD
Trafikkmottakeren og enheten må
være innenfor rekkevidden av en
FM-stasjon som sender trafikkdata,
for å kunne motta trafikkinformasjon.
Trafikkinformasjon er ikke tilgjengelig
i alle områder eller land.
Trafikkmottakeren FM TMC (Traffic
Message Channel) er et alternativ for
nüvi 3700-enheten. Kontakt Volvoforhandleren hvis du vil ha mer
informasjon.
Hvis det oppstår store forsinkelser i
trafikken på ruten, beregner enheten
ruten på nytt automatisk. Trafikkikonet
endrer farge for å vise hvordan
trafikkforholdene er på ruten eller
veien du kjører på.
Hvis du vil ha mer informasjon
om FM-trafikk, kan du gå til
www.garmin.com/volvo.
MERK: Garmin og Volvo er ikke
ansvarlige for at trafikkinformasjonen
er korrekt.
Om talekommandoer
MERK: Menyen for talekommando er
bare aktiv hvis det valgte tekstspråket
støttes.
Talekommandofunksjonen er
tilgjengelig på noen nüvi-modeller.
Talekommando betyr at du kan
bruke enheten ved å si ordene du
ser på skjermen, eller ved å uttale
bestemte kommandoer. Menyen for
talekommandoer har en liste over
tilgjengelige talekommandoer.
Hurtigstartveiledning for nüvi 3700-serien for Volvo-biler
4. Si linjenummeret til stedet du
ønsker.
5. Si Yes for å navigere til stedet, eller
si No for å gå tilbake til listen over
Tips til bruk av talekommandoer
steder som ble funnet.
• Snakk med en normal stemme rettet
mot enheten, og si kommandoen
Håndfrifunksjoner
nøyaktig slik den vises på skjermen.
Håndfriutstyr er tilgjengelig til noen
• Besvar talemeldinger fra enheten
nüvi-modeller.
ved behov.
Pare telefonen
• Si tallene for å skrive inn tall.
Før du kan pare, må telefonen og
• Si Exit for å avslutte
enheten være slått på og i nærheten av
talekommandoer.
hverandre.
Navigere med talekommandoer
1. Aktiver Bluetooth®-komponenten på
1. Si aktiveringsfrasen din.
telefonen.
Menyen for talekommandoer vises.
2. På hovedmenyen trykker du på
2. Si Find by Name.
Verktøy > Innstillinger >
3. Lytt til talemeldingen, og si
Bluetooth.
stedsnavnet.
Enheten gjentar stedsnavnet mens
den søker.
Det vises en liste med steder.
Aktivere talekommandoer
Si Voice Command.
Menyen for talekommandoer vises.
Hurtigstartveiledning for nüvi 3700-serien for Volvo-biler
3. Trykk på knappen under
Bluetooth > Aktivert > OK.
4. Trykk på knappen under Telefon.
5. Trykk på OK.
6. Velg telefonen din, og trykk på OK.
7. Angi enhetens Bluetooth-PIN-kode
(1234) på telefonen.
Ringe og avslutte samtaler
1. Trykk på > Ring.
2. Skriv inn tallet.
3. Trykk på Ring.
4. Trykk på > Avslutt for å avslutte
samtalen.
Svare på et anrop
Når du mottar et anrop, åpnes vinduet
for innkommende anrop.
2. Snakk vanlig.
Den interne mikrofonen er foran på
enheten.
Om dvalemodus
Du kan bruke dvalemodus for å spare
batteristrøm når enheten ikke er i bruk.
Dvalemodus krever svært lite strøm,
og et ladet batteri varer flere uker hvis
enheten er i dvalemodus.
• Trykk på av/på-knappen for å sette
enheten i dvalemodus.
• Trykk på av/på-knappen, slipp den
raskt, og dobbelttrykk på for å
aktivere enheten.
Nullstille enheten
Du kan nullstille enheten hvis den
slutter å fungere.
1. Trykk på Svar.
TIPS: Trykk på Ignorer for å stanse
Trykk på og hold av/på-knappen
ringelyden.
nede i 10 sekunder.
10
Hurtigstartveiledning for nüvi 3700-serien for Volvo-biler
Registrere enheten
1. Gå til www.garmin.com/volvo.
2. Følg instruksjonene på skjermen
når du registrerer produktet.
3. Oppbevar den originale
kvitteringen, eller en kopi av den,
på et trygt sted.
Oppdatere programvaren
1. Koble enheten til datamaskinen med
micro-B-kabelen.
2. Dobbeltklikk på for å åpne
websiden mittDashboard.
Hvis Autokjør-menyen ikke åpnes,
eller hvis du bruker en Mac®datamaskin, kan du gå til
www.garmin.com/agent.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Når du har installert myGarmin
Agent, blir du bedt om å åpne
mittDashboard hver gang du
kobler enheten til datamaskinen.
mittDashboard søker etter gjeldende
programvareoppdateringer og gir mer
informasjon om enheten.
De nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke inkludert kartdata)
for Garmin-produktet finner du på
www.garmin.com/volvo.
nüMaps Guarantee™
Hvis du vil ha en gratis kartoppdatering
(hvis tilgjengelig), må du registrere
enheten på www.garmin.com/volvo
innen 60 dager etter at du første gang
innhentet satellitter mens du kjørte
med enheten. Du er ikke kvalifisert til å
motta en gratis kartoppdatering hvis du
foretar registreringen via telefon eller
lar det gå mer enn 60 dager etter første
gang du har innhentet satellitter og
kjørt med nüvi-enheten. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du gå til
www.garmin.com/volvo.
Hurtigstartveiledning for nüvi 3700-serien for Volvo-biler
11
Begrenset garanti for
Volvo®
Kontakt Volvo-forhandleren hvis du vil
ha garantiinformasjon.
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om
enheten, velger du Verktøy > Hjelp.
Du kan laste ned den nyeste
versjonen av brukerveiledningen fra
www.garmin.com/volvo. Hvis du vil
ha informasjon om tilbehør, kan du
gå til http://buy.garmin.com eller ta
kontakt med en Garmin-forhandler.
12
Garmin®, Garmin-logoen og nüvi® er varemerker
for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er
registrert i USA og andre land. cityXplorer™, nüMaps
Guarantee™ og myGarmin™ er varemerker for Garmin
Ltd. eller dets datterselskaper. Disse varemerkene
kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Volvo® er et registrert varemerke for AB Volvo
og Volvo Car Corporation. Bluetooth®-navnet og
-logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk
som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Mac®
er et varemerke for Apple Computer, Inc., registrert i
USA og andre land.
© 2010 Garmin Ltd. eller
datterselskapene
Hurtigstartveiledning for nüvi 3700-serien for Volvo-biler
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising