Garmin | nüvi® 3760 (Volvo) | Garmin nüvi® 3760 (Volvo) Snabbstartshandbok

Garmin nüvi® 3760 (Volvo) Snabbstartshandbok
nüvi 3700-serien för Volvo -bilar
®
®
snabbstartshandbok
för användning med dessa nüvi-modeller:
3760, 3790
Juli 2010
190-01265-59 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Komma igång
Strömförsörja enheten
 VARNING
Läs guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation som medföljer
i produktförpackningen för viktig
information om produkten och
säkerhet.
När du använder enheten första gången
behöver du utföra följande åtgärder.
1.
2.
3.
4.
5.
Strömförsörj enheten (sidan 2).
Montera enheten (sidan 3).
Konfigurera enheten (sidan 3).
Hämta satellitinformation (sidan 4).
Förstå huvudmenyn (sidan 4).
Ansluta enheten till fordonsfästet.
Enheten laddas medan du kör.
Strömanslutning
Enheten kan strömförsörjas på tre sätt.
• Fordonsfäste
• micro-B-kabel (sidan 11)
• Nätadapter
Om du inte tänker använda enheten
medan den är ansluten till en strömkälla
trycker du på strömknappen för att
låsa enheten. Mer information om att
låsa enheten finns på sidan 10.
nüvi 3700-serien för Volvo-bilar Snabbstartshandbok
Montera enheten
 VARNING
Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri. För att minska risken
för skador på person eller produkt
som orsakas av att batteriet utsätts för
extrem värme ska du ta bort enheten
från bilen när du går ut eller förvara
den skyddad från direkt solljus.
1. Placera underkanten av enheten i
vaggan.
2. Luta enheten bakåt tills den
fastnar. Enheten startar automatiskt
om fordonet är igång. Följ
instruktionerna på skärmen.
Konfigurera enheten
1. Ansluta enheten till fordonsfästet.
2. Om enheten är ansluten och
fordonet är igång startar enheten
automatiskt.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Framsida
Mikrofon
Strömknapp
microSD
-kortplats
Högtalare
(på baksidan)
nüvi 3700-serien för Volvo-bilar Snabbstartshandbok
micro-B-kontakt
Söka satelliter
➌
Staplarna
anger styrkan på
mottagningen.
1. Gå utomhus till en öppen plats, en
bit från höga byggnader och träd.
2. Sätt på enheten om det behövs.
Det kan ta några minuter innan den
hittar satellitsignalerna. När minst en
av staplarna är grön har enheten hämtat
satellitsignaler.
Huvudmeny
➊ ➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
➍
Tryck här om du vill söka efter ett
mål.
Tryck här om du vill visa kartan.
Tryck här om du vill stoppa en
rutt.
Tryck här om du vill göra en
avstickare från en rutt.
Tryck här för att ringa ett
samtal när du är ansluten till en
kompatibel mobiltelefon. Besök
www.garmin.com/bluetooth för
mer information.
Tryck här om du vill justera
volymen.
Tryck här för att öppna menyn
med verktyg och inställningar.
➎ ➏ ➐ ➑ ➒
➊
➋
GPS-signalstyrka.
Tryck här om du vill välja ett
transportläge.
nüvi 3700-serien för Volvo-bilar Snabbstartshandbok
Söka efter intressanta
platser
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Intressant plats.
2. Om det behövs väljer du en kategori
och en underkategori.
3. Välj en destination.
4. Tryck på Kör!.
Söka efter en Volvo®återförsäljare
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Volvo-återförsäljare.
2. Välj en återförsäljare.
3. Tryck på Kör!.
Söka efter en plats genom att
stava namnet
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Intressant plats > Stava
namnet.
2. Ange ett namn för destinationen.
3. Tryck på Klar.
4. Välj en destination.
5. Tryck på Kör!.
Söka nära en annan plats
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? >
> Nära.
2. Välj ett alternativ.
nüvi 3700-serien för Volvo-bilar Snabbstartshandbok
Följa din rutt
Rutten markeras med en magentafärgad
linje på kartan. Om du avviker från den
ursprungliga rutten beräknar enheten
om rutten. En hastighetsbegränsningsikon kan visas om du kör på huvudvägar.
➊
➋
➌
➏
➐
➍ ➎
➑
➊ Tryck här om du vill visa sidan
➋
➌
Nästa sväng. Om det finns en vy
över korsningen visas sidan för
visning av korsningar.
Tryck här om du vill visa sidan
Svänglista.
Tryck här för att zooma in och ut.
➍
➎
➏
➐
➑
Tryck här för att gå tillbaka till
huvudmenyn.
Tryck om du vill ändra datafältet.
Tryck här om du vill visa sidan
Var är jag?.
Tryck på och dra kartan om du vill
visa ett annat område av kartan.
Tryck här för att visa
färddatorsidan.
Lägga till ett stopp
Innan du lägger till ett stopp måste du
navigera till en rutt.
1. Tryck på för att gå tillbaka till
huvudmenyn.
2. Tryck på Vart?.
3. Sök efter det extra stoppet.
4. Välj stoppet från sökresultatet.
5. Tryck på Kör!.
6. Tryck på Lägg till i aktuell rutt.
nüvi 3700-serien för Volvo-bilar Snabbstartshandbok
Göra en avstickare
Innan du tar en omväg måste du
navigera till en rutt.
Justera skärmens
ljusstyrka
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Skärm > Ljusstyrka.
1. Tryck på för att gå tillbaka till
huvudmenyn.
2. Tryck på och flytta rullningslisten
när du vill justera skärmens
2. Tryck på Avstickare.
ljusstyrka.
Om den rutt du för närvarande använder
är det enda rimliga alternativet kan det
Om transportlägena
hända att enheten inte beräknar någon
omväg.
Orientering av skärmen
Cykel
Fotgängare
Personbil
Rotera enheten om du vill visa i
Enheten har olika transportlägen
horisontellt (landskap) eller vertikalt för navigering. Rutten beräknas
(porträtt) läge.
olika beroende på vilket läge du
har valt. I t.ex. fotgängarläget med
cityXplorer™-kartor inlästa beräknar
enheten en rutt där en kombination av
kollektivtrafikalternativ, som att åka
buss eller tunnelbana och att promenera,
används. cityXplorer-kartor finns inte
Obs! Om du monterar enheten i
med i enheten.
liggande position kan du inte rotera
den mer än 90 grader.
nüvi 3700-serien för Volvo-bilar Snabbstartshandbok
Besök www.garmin.com om du vill
köpa cityXplorer-kartor.
Byta transportläge
1. Tryck på transportlägesikonen på
huvudmenyn.
2. Välj ett läge och tryck på Spara.
Om trafik
MEDDELANDE
Trafikinformationsmottagaren och
enheten måste vara inom dataräckhåll
för en FM-station som sänder ut TMCdata för att den ska kunna tas emot.
Trafikinformation är ej tillgänglig för
alla områden eller länder.
FM TMC-trafikinformationsmottagaren
(Traffic Message Channel) är ett
tillval för nüvi 3700. Kontakta din
Volvo-återförsäljare om du vill ha mer
information.
Om en allvarlig trafikfördröjning
inträffar på rutten beräknas rutten
automatiskt om. Trafikikonen ändrar
färg för att visa trafikförhållandena på
den rutt eller väg som du kör på.
För mer information om FM-trafik
besöker du www.garmin.com/volvo.
Obs! Garmin och Volvo är inte
ansvariga för riktigheten i informationen.
Om röstkommando
Obs! Menyn Röstkommando är endast
aktiverad om det finns stöd för det
textspråk du valt.
Funktionen Röstkommando är
tillgänglig på vissa nüvi-modeller.
Med röstkommando kan du använda
enheten genom att uttala orden som
visas på skärmen högt eller genom
att uttala vissa kommandon. Menyn
Röstkommando innehåller en lista med
tillgängliga kommandon.
nüvi 3700-serien för Volvo-bilar Snabbstartshandbok
Enheten repeterar platsens namn när
den söker.
En lista med platser visas.
4. Uttala radnumret för platsen du vill
Tips för att använda
välja.
röstkommando
5. Säg Ja för att navigera till platsen
• Tala med normal röst in i enheten
eller Nej för att gå tillbaka till listan
och säg ett kommando precis när det
med hittade platser.
visas på skärmen.
• Besvara röstmeddelanden från
Handsfree-funktioner
enheten efter behov.
Handsfree-uppringning är tillgänglig på
• Säg siffror när du vill ange siffror.
vissa nüvi-modeller.
• Säg Avsluta när du vill avsluta
Röstkommando.
Para ihop telefonen
Innan du kan para ihop telefonen och
Navigera med röstkommando
enheten måste de slås på placeras nära
1. Säg uppvakningsfrasen.
varandra.
Menyn Röstkommando visas.
1. Aktivera Bluetooth®-komponenten
2. Säg Sök efter namn.
på telefonen.
3. Lyssna på röstmeddelandet och säg
2. På huvudmenyn trycker du på
platsens namn.
Verktyg > Inställningar >
Bluetooth.
Aktivera röstkommando
Säg röstkommando.
Menyn Röstkommando visas.
nüvi 3700-serien för Volvo-bilar Snabbstartshandbok
3. Tryck på knappen under
Bluetooth > Aktiverad > OK.
4. Tryck på knappen under Telefon.
5. Tryck på OK.
6. Välj telefonen och tryck sedan
på OK.
7. Ange Bluetooth-PIN-koden (1234)
för enheten i din mobiltelefon.
Ringa och avsluta samtal
1. Tryck på > Ring.
2. Ange numret.
3. Tryck på Ring.
4. Tryck på > Lägg på om du vill
avsluta ett samtal.
Svara på ett samtal
När du får ett samtal öppnas fönstret för
inkommande samtal.
2. Tala normalt.
Den interna mikrofonen är på
framsidan av enheten.
Om viloläget
Du kan använda viloläget om du vill
spara på batterierna när enheten inte
används. I viloläget används väldigt
lite ström och när enheten är i viloläge
håller ett batteri i flera veckor på en
laddning.
• Tryck på strömknappen för att
försätta enheten i viloläge.
• Tryck snabbt på strömknappen
och dubbelklicka för att väcka
enheten.
Återställa enheten
Du kan återställa enheten om den slutar
fungera.
1. Tryck på Svara.
Tips: Tryck på Ignorera om du vill
Håll strömknappen nedtryckt i
stoppa telefonen från att ringa.
10 sekunder.
10
nüvi 3700-serien för Volvo-bilar Snabbstartshandbok
Registrera enheten
1. Besök www.garmin.com/volvo.
2. Registrera produkten enligt
instruktionerna på skärmen.
3. Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
Uppdatera programvaran
1. Anslut enheten till datorn med
micro-B-kabeln.
2. Dubbelklicka på för att öppna
webbsidan för Hem.
Om menyn AutoPlay inte öppnas,
eller om du sitter vid en Mac®-dator,
går du till www.garmin.com/agent.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Efter att du installerat myGarmin
Agent uppmanas du att öppna Hem
varje gång du ansluter enheten till
datorn. Hem kontrollerar aktuella
program-uppdateringar och
tillhandahåller ytterligare information
om enheten.
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)
under Garmin-produktens hela livslängd
finns på www.garmin.com/volvo.
nüMaps Guarantee™
För att få en gratis kartuppdatering
(om tillgängligt) registrerar du din
enhet på www.garmin.com/volvo
inom 60 dagar efter att ha hämtat
satelliter och börjat använda enheten.
Om du registrerar över telefon eller
väntar längre än 60 dagar efter att
du börjat hämta satelliter är du inte
längre berättigad till den kostnadsfria
kartuppdateringen. Mer information
finns på www.garmin.com/volvo.
nüvi 3700-serien för Volvo-bilar Snabbstartshandbok
11
Begränsad Volvo®-garanti
Mer information om garantin får du av
din Volvo-återförsäljare.
Mer information
Om du vill ha mer information om
enheten väljer du Verktyg > Hjälp.
Du kan hämta den senaste
versionen av användarhandboken
på www.garmin.com/volvo. Mer
information om tillbehör finns på
http://buy.garmin.com eller hos din
Garmin-återförsäljare.
12
Garmin®, Garmins logotyp och nüvi® är varumärken
som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är
registrerade i USA och i andra länder. cityXplorer™,
nüMaps Guarantee™ och myGarmin™ är varumärken
som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De
här varumärkena får inte användas utan Garmins
uttryckliga tillstånd. Volvo® är ett registrerat
varumärke som tillhör AB Volvo och Volvo Car
Corporation. Bluetooth®-märket och logotyperna
ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av
sådana märken av Garmin är licensierad. Mac® är ett
varumärke som tillhör Apple Computer, Inc., och är
registrerat i USA och andra länder.
© 2010 Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag
nüvi 3700-serien för Volvo-bilar Snabbstartshandbok
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising