Garmin | nüvi® 3760 (Volvo) | Garmin nüvi® 3760 (Volvo) Lynstartvejledning

Garmin nüvi® 3760 (Volvo) Lynstartvejledning
nüvi 3700-serien til Volvo
®
®
lynstartvejledning
til brug med disse nüvi-modeller:
3760, 3790
Juli 2010
190-01265-56 Rev. A
Trykt i Taiwan
Sådan kommer du i gang
 ADVARSEL
S e guiden Vigtige oplysninger om
sikkerhed og produkter i æsken med
produktet for at se produktadvarsler
og andre vigtige oplysninger.
Når du bruger din enhed første gang,
skal du gøre følgende.
1.
2.
3.
4.
5.
Tilfør strøm til enheden (side 2).
Monter enheden (side 3).
Opsæt enheden (side 3).
Opret satellitforbindelse (side 4).
Forstå hovedmenuen (side 4).
Tilslutning af strøm til
enheden
Tilslut enheden til holderen i bilen.
Din enhed oplades, mens du kører.
Strømforbindelse
Der kan tilføres strøm til enheden på
tre måder.
• Holder i bilen
• micro-B-kabel (side 11)
• AC-adapter
Hvis du ikke har planer om at bruge
enheden, mens den er tilsluttet en
strømkilde, skal du trykke på Tænd/
sluk-knappen for at låse enheden.
Se side 10 for at få mere at vide om
låsning af enheden.
nüvi 3700-serien til Volvo Lynstartvejledning
Montering af din enhed
 ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. For at forebygge personskade
eller produktskade som følge af, at
batteriet har været udsat for ekstrem
varme, skal du fjerne enheden fra
køretøjet, når du forlader det, eller
opbevare enheden uden for direkte
sollys.
1. Placer bunden af enheden i
holderen.
2. Skub enheden tilbage, så den
klikker på plads. Enheden tændes
automatisk, når bilen startes. Følg
instruktionerne på skærmen.
nüvi 3700-serien til Volvo Lynstartvejledning
Opsætning af din enhed
1. Tilslut enheden til holderen i bilen.
2. Enheden tændes automatisk, når
den er tilsluttet, og bilen startes.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
Forside
Mikrofon
Tænd/sluk-knap
microSD
-stik
Højttaler
(på bagsiden)
micro-B-stik
Indsamling af satellitdata
Søjlerne
indikerer signalstyrken.
1. Gå udendørs på et åbent område,
som ikke er i nærheden af høje
bygninger eller træer.
2. Tænd om nødvendigt for din enhed.
Lokalisering af satellitter kan tage
nogle få minutter. Når mindst én af
søjlerne er grøn, har enheden lokaliseret
satellitsignaler.
➐
➑
➒
Hovedmenu
➊ ➋
➌
➌
➍
➎
➏
Tryk for at finde en destination.
Tryk for at få vist kortet.
Tryk for at afbryde en rute.
Tryk for at oprette en omvej på en
rute.
Tryk for at foretage opkald, når
der er oprettet forbindelse til
en kompatibel mobiltelefon. Se
www.garmin.com/bluetooth for at
få yderligere oplysninger.
Tryk for at justere lydstyrken.
Tryk for at åbne menuen med
værktøjer og indstillinger.
➍
➎ ➏ ➐ ➑ ➒
➊
➋
GPS-signalstyrke.
Tryk for at vælge en transportform.
nüvi 3700-serien til Volvo Lynstartvejledning
Søgning efter
interessepunkter
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Interessepunkter.
2. Vælg en kategori og en
underkategori om nødvendigt.
3. Vælg en destination.
4. Tryk på Start!.
Sådan finder du en Volvo®forhandler
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Volvo-forhandlere.
2. Vælg en forhandler.
3. Tryk på Start!.
nüvi 3700-serien til Volvo Lynstartvejledning
Søgning efter et sted ved at
stave navnet
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Interessepunkter > Stav
navn.
2. Indtast navnet på din destination.
3. Tryk på OK.
4. Vælg en destination.
5. Tryk på Start!.
Søgning i nærheden af et andet
sted
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find >
> Nær.
2. Vælg en funktion.
Sådan følger du din rute
Din rute er markeret med en
magentarød linje på kortet. Hvis
du afviger fra den oprindelige rute,
genberegner din enhed ruten. Der vises
muligvis et fartbegrænsningsikon,
når du kører på større hovedveje.
➊
➋
➌
➎ Tryk for at ændre datafeltet.
➏Tryk for at få vist siden Hvor er
jeg?
➐ Tryk og træk kortet for at se et
andet område af kortet.
➑Tryk for at få vist siden Triptæller.
Tilføjelse af et stop
Du skal navigere ad en rute, før du kan
tilføje et stop.
1. Tryk på for at gå tilbage til
hovedmenuen.
➏
➍ ➎
➑
2. Tryk på Find.
Tryk for at få vist siden Næste
3. Søg efter det ekstra stop.
sving. Hvis der findes information
4. Vælg stoppet blandt
om vejkryds, vises siden Vejkrydssøgeresultaterne.
info.
5. Tryk på Start!.
Tryk for at se siden Drejliste.
6. Tryk på Føj til aktuelle rute.
Tryk for at zoome ind og ud.
Tryk for at gå tilbage til
hovedmenuen.
➐
➊
➋
➌
➍
nüvi 3700-serien til Volvo Lynstartvejledning
Valg af en omvej
Du skal navigere ad en rute, før du kan
vælge en omvej.
1. Tryk på for at gå tilbage til
hovedmenuen.
2. Tryk på Omvej.
Hvis den rute, du aktuelt befinder dig
på, er den eneste fornuftige mulighed,
beregner enheden muligvis ingen
omvej.
Skærmens retning
Roter enheden for at se en visning i
liggende eller stående tilstand.
BEMÆRK: Ved montering i liggende
tilstand kan enheden ikke roteres mere
end 90 grader.
nüvi 3700-serien til Volvo Lynstartvejledning
Justering af skærmens
lysstyrke
1. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Display >
Lysstyrke.
2. Tryk på og ryk rullepanelet for at
justere skærmens lysstyrke.
Om transportformer
Cykel
Fodgænger
Bil
Din enhed kan beregne ruter
med forskellige transportformer.
Ruteplanlægning beregnes forskelligt
på baggrund af formen. For eksempel
medfører transportformen Fodgænger,
hvis du har cityXplorer™-kort indlæst,
at din enhed beregner en rute, der
benytter en kombination af offentlig
transport, f.eks. bus eller tog, og gang.
cityXplorer-kort leveres ikke sammen
med enheden.
Besøg www.garmin.com for at købe
cityXplorer-kort.
Ændring af transportform
1. Tryk på ikonet for transportform i
hovedmenuen.
2. Vælg en mulighed, og tryk på Gem.
Om trafik
BEMÆRK
FM-trafikmodtageren og din enhed skal
være i dataområdet af en FM-station,
der sender TMC-data, for at modtage
trafikoplysninger. Trafikoplysninger er
ikke tilgængelige i alle områder eller
lande.
FM TMC-trafikmodtageren er en
funktion til din nüvi 3700. Kontakt din
Volvo-forhandler for at få yderligere
oplysninger.
Hvis der er store forsinkelser i
trafikken på din rute, beregner enheden
automatisk ruten igen. Trafikikonet
skifter farve, alt efter hvor tæt trafikken
er på din rute eller den vej, du kører på
i øjeblikket.
Du kan få flere oplysninger om FMtrafik på www.garmin.com/volvo.
BEMÆRK: Garmin og Volvo er ikke
ansvarlige for trafikoplysningernes
nøjagtighed.
Om Stemmekommando
BEMÆRK: Menuen Stemmekommando er kun aktiv, hvis dit valgte
tekstsprog understøttes.
Funktionen Stemmekommando findes
på nogle nüvi-modeller. Stemmekommando gør det muligt for dig at
bruge enheden ved at sige de ord,
du ser på skærmen, eller ved at sige
bestemte kommandoer. Menuen
Stemmekommando indeholder en liste
over forskellige kommandoer, der kan
bruges.
nüvi 3700-serien til Volvo Lynstartvejledning
Aktivering af Stemmekommando
Sig Stemmekommando.
Menuen Stemmekommando vises.
Enheden gentager navnet på stedet,
mens den søger.
Der vises en liste over positioner.
4. Sig linjenummeret på den position,
du ønsker.
5. Sig Ja for at navigere til positionen,
eller sig Nej for at gå tilbage til
listen over fundne positioner.
Tip til brug af Stemmekommando
• Tal med normal stemme i retning
mod enheden, og sig en kommando,
nøjagtigt som den vises på
skærmen.
• Reager på enhedens stemmemeddelelser efter behov.
• Sig tal for at angive tal.
• Sig Afslut for at afslutte Stemmekommando.
Håndfri funktioner
Navigation med
Stemmekommando
1. Sig din vækningssætning.
Menuen Stemmekommando vises.
2. Sig Find efter navn.
3. Vent på stemmemeddelelsen, og sig
navnet på stedet.
1. Aktiver Bluetooth®-komponenten på
din telefon.
2. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Bluetooth
i hovedmenuen.
nüvi 3700-serien til Volvo Lynstartvejledning
Håndfrit opkald er tilgængeligt på nogle
nüvi-modeller.
Sådan parrer du din telefon
Både din telefon og enheden skal være
tændte og i nærheden af hinanden for at
kunne parres.
3. Tryk på knappen under Bluetooth >
Aktiveret > OK.
4. Tryk på knappen under Telefon.
5. Tryk på OK.
6. Vælg din telefon, og tryk på OK.
7. Indtast Bluetooth-PIN-koden (1234)
til din enhed på telefonen.
Sådan foretager og afslutter du
opkald
1. Tryk på > Ring.
2. Indtast tallet.
3. Tryk på Ring.
4. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal
du trykke på > Afslut kald.
Besvarelse af opkald
Når du modtager et opkald, åbnes
vinduet Indkommende opkald.
1. Tryk på Svar.
TIP: Tryk på Ignorer for at få din
telefon til at holde op med at ringe.
10
2. Tal normalt.
Den interne mikrofon er på forsiden
af enheden.
Om dvaletilstand
Du kan bruge dvaletilstand til at spare
på batteriet, når du ikke bruger enheden.
I dvaletilstand bruges der meget lidt
strøm, og hvis enheden er ladet helt op,
holder den i flere uger i dvaletilstand.
• Tryk på tænd/sluk-knappen for at
sætte enheden i dvaletilstand.
• Tryk kort på tænd/sluk-knappen,
og dobbelttryk på for at vække
enheden.
Nulstilling af din enhed
Du kan nulstille din enhed, hvis den
holder op med at fungere.
Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold
den nede i 10 sekunder.
nüvi 3700-serien til Volvo Lynstartvejledning
Registrering af din enhed
1. Gå til www.garmin.com/volvo.
2. Følg instruktionerne på skærmen for
at registrere dit produkt.
3. Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et
sikkert sted.
Opdatering af softwaren
1. Tilslut enheden til din computer
med micro-B-kablet.
2. Dobbeltklik på for at åbne
webstedet myDashboard.
Hvis menuen AutoPlay ikke
åbnes, eller du arbejder på en
Mac®-computer, skal du gå til
www.garmin.com/agent.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
Når du har installeret myGarmin
Agent, bliver du bedt om at åbne
myDashboard, hver gang du slutter
enheden til din computer. myDashboard
nüvi 3700-serien til Volvo Lynstartvejledning
finder aktuelle softwareopdateringer
og viser yderligere oplysninger om din
enhed.
Du kan få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i
hele dit Garmin-produkts levetid ved
at besøge www.garmin.com/volvo.
nüMaps Guarantee™
Du kan modtage én gratis kortopdatering (hvis en sådan forefindes)
ved at registrere din enhed på
www.garmin.com/volvo senest
60 dage efter, at du har modtaget
satellitsignaler, mens du har kørt
med enheden. Du er ikke berettiget
til den gratis kortopdatering, hvis du
registrerer via telefon eller venter
længere end 60 dage, efter første gang
du har modtaget satellitsignaler, mens
du har kørt med din nüvi. Der er flere
oplysninger på www.garmin.com/volvo.
11
Begrænset garanti fra
Volvo®
Kontakt din Volvo-forhandler for at få
oplysninger om garantien.
Flere oplysninger
Du kan få flere oplysninger om din
enhed ved at vælge Værktøjer >
Hjælp. Du kan downloade den nyeste
version af brugervejledningen fra
www.garmin.com/volvo. Du kan få
yderligere oplysninger om tilbehør
på http://buy.garmin.com eller ved at
kontakte din Garmin-forhandler.
12
Garmin®, Garmin-logoet og nüvi® er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. cityXplorer™,
nüMaps Guarantee™ og myGarmin™ er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber.
Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig
tilladelse fra Garmin. Volvo® er et registreret
varemærke, der tilhører AB Volvo og Volvo Car
Corporation. Navnet Bluetooth® og de tilhørende
logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver
brug deraf af Garmin foregår på licens. Mac® er
et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc.,
registreret i USA og andre lande.
© 2010 Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber
nüvi 3700-serien til Volvo Lynstartvejledning
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising