Garmin | nüvi® 5000 | User guide | Garmin nüvi® 5000 Anvandarhandbok

Garmin nüvi® 5000 Anvandarhandbok
Användarhandbok
nüvi 5000
®
GPS-navigator
© 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. +1 913 397 8200 eller
+1 800 800 1020
Fax. +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9RB, Storbritannien
Tel. +44 (0) 870.8501241
(utanför Storbritannien)
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax. +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax. 886/2.2642.9099
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras,
överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt
tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller
annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av
den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens
text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är
strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina
produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller
förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning
och drift av denna och andra produkter från Garmin.
Garmin®, nüvi®, MapSource® och TourGuide® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade
i USA och andra länder. My Garmin™ och Garmin Lock™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här
varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.
Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac® är ett registrerat
varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Audible.com® och AudibleManager® är registrerade varumärken som tillhör
Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2008. SaversGuide® är ett registrerat varumärke som tillhör Entertainment Publications,
Inc. MSN är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Övriga varumärken och
varunamn tillhör deras respektive ägare.
April 2008
Artikelnummer 190-00857-39 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Förord
Förord
Konventioner för
handboken
När du instrueras att ”trycka på” något, pekar du med
fingret på ett alternativ på skärmen. De små pilarna
(>) som används i texten anger att du ska trycka på
en serie alternativ. Om det till exempel står ”tryck på
Vart? > Favoriter” ska du trycka på knappen Vart?
och sedan på Favoriter.
nüvi-tips och -genvägar
• Om du snabbt vill gå tillbaka till menysidan
trycker du på och håller ned Tillbaka.
• Om du vill se fler alternativ trycker du på
och
.
• Om du vill justera volymen trycker du på Volym
på menysidan.
myGarmin™
Gå till http://my.garmin.com för information om de
senaste tjänsterna för dina Garmin-produkter.
• Registrera din Garmin-enhet.
• Prenumerera på webbtjänster för information om
fartkameror (se sidan 39).
• Låsa upp tillvalskartor.
Kontakta Garmin
Kontakta Garmin om du har frågor när du
använder din nüvi. I USA kontaktar du Garmins
produktsupport på telefon: 913/397.8200 eller
800/800.1020, eller besöker www.garmin
.com/support.
I Europa kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. på
+44 (0) 870.8501241 (utanför Storbritannien) eller
0808 2380000 (endast Storbritannien).
Användarhandbok för nüvi 5000
Förord
Innehållsförteckning
Förord.............................................. i
Konventioner för handboken......... i
nüvi-tips och -genvägar.................. i
myGarmin™...................................... i
Kontakta Garmin............................. i
Komma igång................................. 1
Din nüvi-enhet................................ 1
Steg 1: Montera nüvi-enheten....... 2
Steg 2: Hämta satellitinformation 3
Steg 3: Använda nüvi-enheten...... 3
Söka efter ditt mål.......................... 4
Följa din rutt.................................... 5
Lägga till ett delmål........................ 5
Ta en omväg.................................... 6
Stoppa rutten.................................. 6
Ställa in volymen............................ 6
Vart?............................................... 7
Söka efter en adress...................... 7
Alternativ på sidan Kör!................. 7
Ange en hemposition..................... 7
Favoriter.......................................... 8
Använda bildnavigering................. 9
Söka efter en plats genom
att stava namnet...................... 10
ii
Söka efter senast
hittade platser...........................11
Söka efter sevärdheter..................11
Söka nära en annan plats.............11
Skapa och navigera efter
rutter......................................... 12
Söka efter en plats med hjälp
av kartan................................... 13
Ange koordinater.......................... 13
Navigera fågelvägen.................... 13
Använda huvudsidorna............... 14
Kartsida......................................... 14
Trippinformationssidan............... 15
Svänglistan................................... 15
Nästa sväng.................................. 15
Använda mediaspelarna............. 16
Spela musik.................................. 16
Lyssna på Audible-ljudböcker ... 18
Spela upp video............................ 19
Hantera filer................................. 21
Filformat som kan användas....... 21
Läsa in filer................................... 21
Läsa in geotaggade bilder
till nüvi-enheten....................... 22
Ta bort filer.................................... 22
Användarhandbok för nüvi 5000
Förord
Använda verktygen..................... 23
Inställningar.................................. 23
Var är jag?..................................... 23
Hjälp............................................... 23
Rutter............................................. 23
Musikspelare................................. 23
Audible-spelare............................ 23
Trafik.............................................. 23
MSN® Direct................................... 23
Spel................................................ 24
Bildvisare...................................... 24
Min info.......................................... 24
Använda FM-trafik....................... 25
Lysdiodens blinkkoder................ 25
Trafik i ditt område....................... 26
Trafik på vägen............................. 26
Trafik på rutten............................. 26
Trafik symboler............................. 27
Färgkod för allvarlighet............... 27
Trafikprenumerationer................. 27
Spela upp ljud via
bilhögtalarna................................ 28
Ställa in FM-sändaren
automatiskt.............................. 28
Ställa in FM-sändaren
manuellt.................................... 28
Användarhandbok för nüvi 5000
Tips för frekvensval..................... 28
Information för FM-sändare......... 29
Anpassa nüvi-enheten................ 30
Ändra systeminställningarna...... 30
Ändra navigeringsinställningarna......................... 30
Lägga till säkerhetsinställningar 31
Uppdatera tidsinställningarna..... 31
Ändra visningsinställningarna.... 31
Ändra kartinställningarna............ 32
Ställa in språken........................... 33
Justera inställningar för
videoingång............................. 33
Ändra inställningarna
för larmade positioner............ 34
Visa information om
trafikprenumeration................ 34
Återställa alla inställningar.......... 36
Rensa användarinformationen.... 36
Justera volymnivåerna................ 36
Bilaga............................................ 37
Låsa nüvi-enheten........................ 37
Kalibrera skärmen........................ 37
Ytterligare kartor.......................... 37
Uppdatera programvaran............ 38
iii
Förord
Extrafunktioner och valfria
tillbehör.................................... 38
Byta säkringen.............................. 40
Ta bort nüvi-enheten och fästet.. 41
Om GPS-satellitsignaler.............. 41
Sköta nüvi-enheten...................... 41
Viktig juridisk information om
din FM-sändare........................ 43
Specifikationer.............................. 44
Index............................................. 45
iv
Användarhandbok för nüvi 5000
Komma igång
Komma igång
Din nüvi-enhet
GPS-antenn
Ljussensor
Mini-USB-kontakt
Högtalare
Extern
antennanslutning
Strömknapp
SD-kortplats
Varning! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i
produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet.
I Kalifornien och Minnesota är det förbjudet och/eller förenat med begränsningar att använda sugfästen på vindrutan på
fordon under färd. (Se California Vehicle Code 26708(a); Minnesota Statutes Section 169.71.) I dessa delstater ska andra
monteringsalternativ från Garmin användas. Se sidorna 2–3. Kontrollera delstatens lagar och annan lokal lagstiftning
och förordningar för de platser du kör på, eftersom andra delstater kan ha infört liknande förbud eller begränsningar mot
föremål på vindrutan som förhindrar förarens sikt (lagstiftningen i Michigan och New Jersey förbjuder för närvarande
föremål som förhindrar förarens sikt). Montera alltid din Garmin-enhet på en plats där förarens sikt inte påverkas. Garmin
påtar sig inget ansvar för några böter, straffavgifter eller skador som kan uppstå på grund av åsidosättande av andra
delstatslagar eller lokala lagar och förordningar avseende användningen av enheten.
Användarhandbok för nüvi 5000
Komma igång
Steg 1: Montera nüvienheten
Montera nüvi-enheten med hjälp av
sugkoppsfästet:
1. Anslut strömkabeln för fordon till
strömkontakten på högra sidan av
vaggan.
Vagga
Strömkabel
2. Rengör och torka framrutan med en
luddfri trasa. Ta bort plasthöljet från
sugkoppen. Placera sugkoppen på
vindrutan.
3. För spaken bakåt mot vindrutan.
4. Sätt fast vaggan på sugkoppsfästet.
Sugkoppsfäste
5. Placera underkanten av nüvi-enheten i
vaggan.
6. Luta enheten bakåt tills den fastnar.
7. Anslut den andra änden av strömkabeln
till en strömkontakt i fordonet. Om
enheten är ansluten och nyckeln till
fordonet är i läget ON/ACC startar
enheten automatiskt.
8. Om du använder en trafikinformationsmottagare i Europa sätter du fast
antennen på vindrutan med hjälp av
sugfästena.
Montera du nüvi-enheten med hjälp
av instrumentbrädefästet:
Använd den medföljande monteringsplattan
till att fästa enheten på instrumentbrädan på
ett sätt som uppfyller gällande krav.
Användarhandbok för nüvi 5000
Komma igång
VARNING! Klistret på tejpen är för
permanent montering och är extremt
svårt att ta bort efter att du har satt dit
det.
1. Rengör och torka instrumentbrädan där
du vill placera plattan.
2. Ta bort skyddsarket från fästtejpen på
plattans undersida.
3. Placera plattan på instrumentbrädan.
4. Ta bort plasthöljet från fästplattans
ovansida.
5. Placera sugkoppsfästet på plattan.
För spaken nedåt (mot plattan).
Steg 2: Hämta
satellitinformation
Om din nüvi-enhet är ansluten till ett eluttag
i bilen beger du dig utomhus till ett öppet
område, ut ur garage och bort från höga
byggnader. Stanna bilen. Det kan ta några
minuter innan enheten hittar satellitsignalen.
Användarhandbok för nüvi 5000
Staplarna
anger GPS-signalens styrka.
När en stapel är grön har nüvi-enheten fått
kontakt med satellitsignaler. Nu kan du
välja ett mål och navigera dit. Mer
information om GPS finns på sidan 41
och på www.garmin.com/aboutGPS.
Steg 3: Använda
nüvi-enheten
A
B
C
D
E
F
A GPS-signalstyrka.
B Aktuellt klockslag: tryck här för att
ändra tidsinställningar.
C Tryck här för att hitta ett mål.
D Tryck här för att visa kartan.
E Tryck här för att justera volymen.
F Tryck här om du vill använda verktyg,
t.ex. mediaspelare, inställningar och
Hjälp.
Komma igång
Söka efter ditt mål
På menyn Vart? finns flera kategorier som du kan använda till att söka efter adresser, städer
och andra platser. Den detaljerade kartan i din nüvi-enhet innehåller miljontals intressanta
platser, t.ex. restauranger, hotell och automatiska tjänster.
1. Tryck på Vart?.
2. Välj en kategori.
3. Välj en underkategori.
4. Välj ett objekt i listan.
5. Välj en destination.
6. Tryck på Kör! och njut
sedan av resan!
Om du vill se fler alternativ trycker du på
och
.
En hastighetsbegränsningsikon
kan visas om du kör på huvudvägar. Ikonen
visar huvudvägens rådande hastighetsbegränsning.
Användarhandbok för nüvi 5000
Komma igång
Följa din rutt
Medan du kör vägleder nüvi dig till
destinationen via röstuppmaningar, pilar på
kartan och anvisningar överst på kartan. Om
du avviker från rutten beräknas en ny rutt
och en ny vägbeskrivning visas.
Din väg är markerad med en
magentafärgad linje. Följ pilarna
när du svänger.
Lägga till ett delmål
Du kan lägga till stopp (så kallade
”delmål”) i din rutt. Nüvi-enheten ger dig
anvisningar till anhalten och sedan till din
slutdestination.
tips: Om du vill lägga till mer än ett
stopp under rutten bör du ändra den
aktiva rutten. Se sidan 12.
1. När en rutt är aktiv trycker du på Meny >
Vart?.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på Kör!.
4. Tryck på Lägg in som delmål om du vill
lägga till det här stoppet före slutmålet.
Tryck på Välj som ny destination om
du vill ange platsen som nytt slutmål.
En målflagga anger ditt mål.
Användarhandbok för nüvi 5000
Komma igång
Ta en omväg
Ställa in volymen
1. När en rutt är aktiverad trycker du på
Meny.
2. Tryck på Avstickare.
Om du vill justera volymnivåerna för
navigationsuppmaningar och mediaspelaren
trycker du på Blandade kanaler.
Nüvi-enheten försöker hitta en alternativ rutt
som undviker vägen rakt framför dig och
återgår sedan till den ursprungliga rutten.
Om den rutt du för närvarande använder är
det enda rimliga alternativet kan det hända
att enheten inte beräkningar någon omväg.
Återställ – återställ originalvolymnivåerna.
Om en väg längs din rutt är avstängd kan du
ta en omväg.
På menysidan trycker du på Volym för att
justera huvudvolymnivån.
Stoppa rutten
1. När en rutt är aktiverad trycker du på
Meny.
2. Tryck på Stoppa.
Användarhandbok för nüvi 5000
Vart?
Vart?
Alternativ på sidan Kör!
På Vart? -menyn finns olika kategorier
av platser att söka efter. Om du vill ha
mer information om hur du utför en enkel
sökning läser du på sidan 4.
Söka efter en adress
1. Tryck på Vart? > Adress.
tips: Tryck på Nära om du vill växla
sökområde. Se sidan 11.
2. Tryck på Byt område, om det behövs.
3. Tryck på Söka alla.
ELLER
Tryck på Stava ort, ange orten och tryck
sedan på Klar. Välj ort i listan.
4. Ange gatunumret och tryck sedan på
Klar.
5. Ange gatunamnet och tryck på Klar. Välj
rätt gata i listan, om det behövs.
6. Tryck på adressen, om det behövs.
7. Tryck på Kör! om du vill navigera till den
här platsen.
Användarhandbok för nüvi 5000
Visa platsen på kartan genom att trycka på
Visa karta. Om du har avaktiverat GPS
och vill ange din plats till den valda platsen
trycker du på Ange plats.
Tryck på Spara om du vill spara den här
platsen i dina Favoriter. Se sidan 8.
Ange en hemposition
Du kan ange en hemposition för den plats du
oftast besöker.
1. Tryck på Vart? > Kör hem.
ELLER
Tryck på Verktyg > Min info >
Ange hemposition.
2. Välj ett alternativ.
Vart?
Köra hem
När du har angett hemposition kan du ange
en rutt till den när som helst genom att
trycka på Vart? > Kör hem.
Ändra din hemposition
Din hemposition sparas i Favoriter. Om du
vill ändra hemposition måste du först ta bort
den från Favoriter.
1. Tryck på Vart? > Favoriter.
2. Tryck på Hem > Ändra > Ta bort.
När du har tagit bort din hemposition
återställer du den genom att följa
instruktionerna i avsnittet ”Ange en
hemposition”.
Favoriter
Du kan spara dina favoritplatser i kategorin
Favoriter så att du snabbt kan hitta dem och
skapa rutter till dem. Du kan också skapa
kategorier för dina favoritplatser.
Spara aktuell plats
1. Tryck på fordonssymbolen på kartsidan.
ELLER
Tryck på Verktyg > Var är jag?.
2. Tryck på Spara plats.
3. Ange ett namn för platsen med hjälp av
tangentbordet på skärmen.
4. Tryck på Klar för att spara platsen i
Favoriter.
Spara hittade platser
1. När du har hittat en plats du vill spara
trycker du på Spara.
2. Klicka på OK. Platsen sparas i
Favoriter.
Söka efter sparade platser
Tryck på Vart? > Favoriter. Dina sparade
platser visas i en lista. Om du har tilldelat
en kategori till en sparad plats eller läst in
geotaggade bilder på din nüvi-enhet, visas
de sparade platserna i kategoriordning. Om
du är osäker på kategorin trycker du på Alla
favoriter.
Användarhandbok för nüvi 5000
Vart?
Redigera dina favoriter
Om dina favoritplatser inte är indelade i
kategorier trycker du på Vart? > Favoriter.
Tryck på en plats som du vill redigera och
sedan på Ändra. Tryck på en knapp om du
vill redigera platsen.
Om dina favoritplatser är indelade i
kategorier trycker du på Vart? > Favoriter.
Välj en kategori och en favoritplats.
Tryck på Ändra.
• Byt namn – ange ett nytt namn
och tryck på Klar.
• Bifoga foto/byt foto – välj en bild
lagrad på nüvi-enheten som du vill
tilldela till den platsen.
• Byt kartsymbol – tryck på en
symbol.
• Ändra telefonnummer – ange ett
telefonnummer och tryck på Klar.
• Ändra kategorier – välj en
befintlig kategori eller tryck på Ny.
Ange ett nytt kategorinamn och
tryck på Klar.
Användarhandbok för nüvi 5000
Ta bort – tryck för att ta bort objektet från
dina Favoriter. Tryck på Ja.
Du kan också navigera till en bild genom
att trycka på Verktyg > Bildvisare och
sedan välja en bild. Om bilden innehåller
platsinformation trycker du på Kör! för att
skapa en rutt till den platsen.
Använda fotonavigering
Du kan skapa rutter till bilder lagrade på
din nüvi-enhet eller på ett SD-kort som
innehåller platsinformation (geotaggar).
1. Tryck på Vart? > Favoriter >
Panoramio™-foton. Bilder som du har
sparat på nüvi-enheten eller SD-kortet
visas.
2. Tryck på en bild.
3. Tryck på Kör! om du vill navigera till den
platsen. Visa platsen på kartan genom
att trycka på Visa karta.
Vart?
Söka efter en plats genom
att stava namnet
Tryck på om du vill lägga till ett
mellanslag.
Om du vet namnet på platsen du söker
efter kan du skriva in det med hjälp av
skärmknappsatsen. Du kan också ange
bokstäver som ingår i namnet för att
begränsa sökresultatet.
Tryck på
för att ta bort tecknet.
Tryck på
och
1. Tryck på Vart? > Intressanta platser >
Stava namn.
2. Ange bokstäverna i namnet med
skärmknappsatsen. Tryck på Klar.
Tryck på Alternativ om du vill välja ett
språkalternativ för tangentbordet.
Använda skärm-knappsatsen
När en skärmknappsats visas kan du trycka
på bokstäverna och siffrorna.
för att flytta markören.
Tryck på om du vill växla mellan versaler
och gemener.
Tryck på
när du vill skriva
kommateringstecken eller specialtecken.
Obs! Knappen visas på
tangentbordet beroende på vilket
tangentbordsspråk som är valt. Tryck
på om du vill visa diakritiska tecken.
Tryck på knappen igen om du vill återgå
till det hela tangentbordet.
tips: du kan ändra tangentbords
layouten till ABCDE. Se sidan 30.
10
Användarhandbok för nüvi 5000
Vart?
Söka efter senast hittade
platser
De 50 senast hittade platserna sparas i
nüvi-enheten. De senast visade platserna
står överst i listan. Tryck på Vart? > Senast
sökta så visas de platser du hittat den
senaste tiden.
Ta bort senast sökta platser
Om du vill ta bort alla platser från listan
med dina senast hittade platser trycker du på
Rensa > Ja.
Obs! När du trycker på Rensa tas alla
objekt bort från listan. Själva platsen på
enheten tas inte bort.
Söka efter sevärdheter
De utförliga kartorna i din nüvi erbjuder
många intressanta platser, inklusive logi,
banker och shopping. Nedan är instruktioner
för hur du söker efter och navigerar till en
restaurang.
1. Tryck på Vart? > Intressanta platser >
Mat och dryck.
2. Välj mattyp från listan.
3. Välj en restaurang i listan och tryck
sedan på Kör! för att navigera till den.
Söka nära en annan plats
Obs! En sökning efter platser nära din
aktuella plats utförs automatiskt.
1. Tryck på Vart? > Nära.
2. Välj ett alternativ:
• Där jag befinner mig nu – söker
efter platser nära den aktuella
platsen.
• Ett annan ort – söker nära den
ort du anger.
• Min aktuella rutt – söker längs
rutten.
• Min destination – söker nära din
aktuella destination.
Användarhandbok för nüvi 500011
Vart?
Skapa och navigera efter
rutter
1. Tryck på Vart? > Rutter.
2. Välj den rutt du vill navigera efter och
tryck sedan på Kör!.
Skapa och spara en rutt
Använd din nüvi till att skapa och spara
rutter inför din nästa tripp. Du kan spara upp
till 10 rutter.
1. Se till att det finns en aktiv rutt och klicka
sedan på Vart? > Rutter > Ny.
2. Tryck på Lägg in ny startposition.
3. Hitta en plats du vill använda som
startpunkt och tryck på Välj.
4. Tryck på Lägg in ny destination.
5. Hitta en plats du vill använda som
slutpunkt och tryck på Välj.
6. Lägg till en plats till din rutt genom att
trycka på
. Ta bort en plats genom att
trycka på .
7. Tryck på Nästa för att beräkna rutten
och visa den på kartan.
8. Tryck på Spara för att spara rutten och
avsluta.
12
Redigera rutter
1.
2.
3.
4.
Tryck på Vart? (eller Verktyg) > Rutter.
Välj den rutt du vill redigera.
Tryck på Ändra.
Tryck på ett alternativ för att ändra
rutten:
• Byt namn – ange ett nytt namn
för rutten.
• Lägg in/ta bort stopp – lägg
till nya start-, delmåls- eller
slutpunkter i rutten.
• Manuell sortering av positioner
– ändra ordningen på punkterna
i rutten.
• Optimal sortering av positioner
– ordna punkterna i rutten
automatiskt för att minimera det
totala avståndet.
• Räkna om – ändra ruttens
inställning för att göra en ny
beräkning enligt någon av
inställningarna snabbare tid,
kortare avstånd eller fågelvägen.
• Ta bort – ta bort rutten.
Användarhandbok för nüvi 5000
Vart?
Obs! Dina ändringar sparas automatiskt
när du lämnar någon av sidorna för att
redigera en rutt.
Söka efter en plats med
hjälp av kartan
Använd sidan Sök på karta om du vill
bläddra i olika delar av kartan. Tryck på
Vart? > Sök på karta.
Tips för att söka på kartan
• Tryck på + och – för att zooma in
och ut.
• Visa olika delar av kartan genom
att trycka på kartan och dra.
• Tryck på valfritt objekt på kartan.
En pil visas som pekar på
objektet.
• Tryck på Spara för att spara den
här platsen.
• Tryck på Kör! om du vill navigera
till den här platsen.
• Om du har avaktiverat GPS och
vill ange din plats till den valda
platsen trycker du på Ange plats.
(Se sidan 30).
Ange koordinater
Om du känner till de geografiska
koordinaterna för ditt mål kan du använda
koordinaterna för latitud och longitud i
enheten.
1. Tryck på Vart? > Koordinater.
2. Ändra typen av koordinater genom
att trycka på Format. Eftersom olika
positionsformat används för olika
kartor och diagram kan du välja
koordinatformat för den typ av karta du
använder.
3. Ange koordinaterna och tryck på Klar.
Navigera fågelvägen
Använd läget för fågelvägen om du inte
följer vägbanorna när du navigerar. Tryck
på Verktyg > Inställningar > Navigation >
Ruttpreferenser > Fågelvägen > OK. Välj
ett mål och tryck på Kör! för att navigera
fågelvägen till målet.
Användarhandbok för nüvi 500013
Använda huvudsidorna
Använda huvudsidorna
Kartsida
Tryck på
Visa kartan så visas kartsidan. Fordonsikonen visar var du är just nu. Tryck
på och dra kartan om du vill visa ett annat område av kartan (se sidan 13).
Tryck på
om du
vill zooma ut.
Tryck på textfältet om du vill öppna sidan Svänglista.
Tryck på
fordonsikonen om
du vill spara din
aktuella plats.
Tryck på Meny om
du vill återgå till
menysidan.
Tryck på Ankomst
eller Fart så öppnas
trippinformationssidan.
Kartsidan vid navigering längs en rutt
Trippinformationssidan
14
Tryck på
om du
vill zooma in.
Svänglistan
Tryck på Sväng om
om du vill öppna
sidan med nästa
sväng.
Nästa sväng
Användarhandbok för nüvi 5000
Använda huvudsidorna
Trippinformationssidan
På trippinformationssidan visas din
aktuella hastighet samt användbar statistik
om den aktuella trippen. Om du vill visa
trippinformationssidan trycker du på fältet
Fart eller fältet Ankomst på kartsidan.
Om du stannar ofta bör du inte stänga av
enheten så att den mäter den totala restiden.
Återställa trippinformationen
Om du vill ha exakt trippinformation
nollställer du den innan du påbörjar en
resa. Om du vill nollställa informationen
på trippinformationssidan klickar du på
Nollställ tripp. Tryck på Nollställ max om
du vill återställa maxhastigheten.
Svänglistan
När du följer en rutt visar svänglistsidan
instruktioner en sväng i taget och avståndet
mellan dem för hela rutten. Öppna
svänglistsidan genom att trycka på textfältet
överst på kartsidan. Om du vill se en sida
med nästa sväng trycker du på den svängen.
Tryck på Visa alla om du vill återgå till
svänglistsidan. Bläddra genom listan med
hjälp av pilarna.
Nästa sväng
När du följer en rutt visar sidan nästa sväng
svängen på kartan, samt avstånd och tid tills
du är framme vid svängen. Om du vill visa
nästa sväng på kartan trycker du på fältet
Sväng om på kartsidan eller trycker på
valfri sväng på svänglistsidan.
Användarhandbok för nüvi 500015
Använda mediaspelarna
Använda
mediaspelarna
Spela musik
Överför musikfiler till internminnet eller
SD-kortet. Se sidorna 21–22.
1.
2.
3.
4.
Tryck på Verktyg > Musikspelare.
Tryck på Sök.
Tryck på en kategori.
Om du vill spela upp hela kategorin från
början av listan trycker du på den första
låten i listan. Om du vill spela upp en
viss låt trycker du på den.
Aktuell låt
Albumbild
Låtstatusfält
• Om du vill justera volymen trycker du
på .
16
• Tryck på om du vill spela upp den
föregående låten i spellistan eller håll
knappen nedtryckt och du vill
snabbspola genom den aktuella låten.
• Om du vill hoppa till nästa låt i spellistan
trycker du på och om du vill spola
framåt håller du den nedtryckt.
• Om du vill göra paus i låten trycker du
på .
• Tryck på Repetera om du vill repetera
den aktuella spellistan.
• Tryck på Blanda om du vill spela upp
låtar i slumpordning.
• Om du vill visa informationen om en
musikfil trycker du på albumbilden.
tips: Du kan spola bakåt och hoppa
över den aktuella låten med hjälp av
låtstatusfältet. Tryck på en punkt på
statusfältet om du vill spola bakåt eller
hoppa till den punkten. Du kan också
trycka på, hålla och dra statusfältet till en
viss punkt i låten.
Filformat som kan användas
Nüvi-enheten hanterar MP3-musikfiler,
M3U- och M3U8-spellistefiler och FLACljudfiler.
Användarhandbok för nüvi 5000
Använda mediaspelarna
Skapa och lyssna på spellistor
Med din nüvi kan du lyssna på spellistor
som skapats på datorn. Du kan också spara
spellistor med din nüvi.
Så här sparar du den aktuella
spellistan:
1. Medan du lyssnar på musik trycker
du på Bläddra > Spellistor > Aktuell
spellista > Spara.
2. Ange ett namn och tryck på Klar.
Så här skapar du en ny spellista:
1. I musikspelaren trycker du på Bläddra >
Spellistor > Ny.
2. Välj en låt från en kategori och tryck
sedan på Spara.
3. Ange ett namn och tryck på Klar.
4. Om du vill lägga till flera låtar i den nya
spellistan trycker du på Ändra > Lägg
till låtar. Välj fler låtar från kategorierna.
Så här skapar du en spellista på en
dator:
1. Skapa en spellista med musikfiler på
datorn med ett ljudprogram. Spara
spellistan som en M3U- eller M3U8-fil.
Obs! Eventuellt måste du ta bort
musikfilernas sökväg genom att
redigera M3U/M3U8-filen i ett
textredigeringsprogram, t.ex.
Anteckningar. M3U/M3U8-filen ska
endast innehålla namnen på musikfilerna.
Se ljudprogrammets hjälpfil för mer
information.
2. Överför spellistan och musikfilerna
till nüvi- eller SD-enheten (se
sidorna 21–22). M3U/M3U8-filen
måste finnas på samma plats som
musikfilerna.
Så här spelar du upp en spellista:
1. I musikspelaren trycker du på Bläddra >
Spellistor. Alla tillgängliga spellistor
visas.
2. Tryck på en spellista och sedan på
Spela.
Användarhandbok för nüvi 500017
Använda mediaspelarna
Så här ändrar du en spellista:
1. Medan du lyssnar på musik trycker du
på Bläddra > Spellistor.
2. Välj den spellista som du vill redigera
och tryck sedan på Ändra:
• Byt namn – ändra spellistans
namn.
• Lägg till låtar – lägg till en låt i
spellistan.
• Ta bort låtar – välj de låtar som
du vill ta bort från spellistan och
tryck på OK.
• Ta bort spellista – ta bort den
valda spellistan.
Lyssna på Audibleljudböcker
Om du vill köpa böcker från Audible.com
besöker du http://garmin.audible.com.
Lyssna på en bok
1. Tryck på Verktyg > Audible-spelare.
2. Tryck på Sök.
3. Tryck på en kategori och sedan på en
boktitel.
18
Bokomslag
• Om du vill justera volymen trycker du
på .
• Om du vill hoppa över ett avsnitt trycker
du på , om du vill förflytta dig bakåt
trycker du på . Håll nedtryckt om du
vill snabbspola framåt eller bakåt.
• Om du vill göra paus i boken trycker du
på .
• Om du vill visa information om boken
trycker du på bokomslaget.
Använda bokmärken
Så här skapar du ett bokmärke:
1. I Audible-spelaren trycker du på Skapa.
2. Tryck på Spara.
3. Använd skärmens knappsats till att ange
ett namn för bokmärket.
4. Tryck på Klar.
5. Om du vill spela upp boken från
bokmärket trycker du på Spela.
ELLER
Användarhandbok för nüvi 5000
Använda mediaspelarna
Tryck på Ändra om du vill ändra
bokmärkets namn eller ta bort
bokmärket.
Så här spelar du upp ett bokmärke:
1. I Audible-spelaren trycker du på Visa.
2. Välj ett bokmärke i listan om du vill spela
upp boken.
Ladda �������������������
Audible-ljudböcker
1. Skapa ett Audible.com-konto på
http://garmin.audible.com.
2. Hämta AudibleManager®.
3. Öppna AudibleManager. Aktivera
nüvi-enheten enligt instruktionerna på
skärmen (görs bara en gång).
4. Köp en bok på http://garmin.audible.com
och hämta boken till datorn.
5. Överför boken till nüvi-enheten eller
SD-kortet med AudibleManager.
TIPS: Hjälpfilen för AudibleManager
har detaljerade instruktioner. Välj Hjälp
> Hjälp.
Spela upp video
Varning! Försök inte hantera eller
titta på video medan du manövrerar
en bil. Om du hanterar eller tittar på
video medan bilen körs kan du orsaka
en olycka eller krock som kan resultera
i egendomsskador, allvarlig skada eller
död.
Nüvi-enheten hanterar kompositvideo
i NTSC-format. Du behöver en A/Vadapterkabel, tillgänglig från Garmin eller
en elektronikaffär. Din videoenhet kan kräva
en ytterligare adapterkabel. Mer information
finns på http://buy.garmin.com eller hos din
Garmin-återförsäljare.
1. Anslut den lilla änden av A/Vadapterkabeln till A/V In-kontakten på
den högra sidan av vaggan.
2. Anslut den röda, vita och gula kontakten
till motsvarande uttag på videoenheten.
Användarhandbok för nüvi 500019
Använda mediaspelarna
A/V INkontakt
3. Anslut extern strömförsörjning till
videoenheten om det behövs.
Sätt på videoenheten.
4. Tryck på Ja för att växla till videokällan.
Om du vill växla till videosignalen
automatiskt öppnar du menysidan och
trycker på Verktyg > Inställningar >
Videoingång. Mer information om
videoingångsinställningar finns på
sidorna 33–34.
Obs! Om du vill återgå till sidan
Videoingång när en videofilm spelas
upp, trycker på skärmen.
Obs! Det blir svarta linjer runt
videobilden.
20
Användarhandbok för nüvi 5000
Hantera filer
Hantera filer
Du kan lagra filer, t.ex. MP3-filer och JPEGbilder, i nüvi-enhetens internminne eller på
ett SD-kort (tillval).
Obs! Nüvi-enheten är inte kompatibel
med Windows® 95, 98, Me eller NT.
Den är heller inte kompatibel med
Mac® OS 10.3 eller tidigare. Det här
är en vanlig begränsning hos de flesta
USB-masslagringsenheter.
Filformat som kan
användas
• MP3-musikfiler: se sidorna 16–17
• M3U- och M3U8-spellistefiler:
se sidan 17
• AA-ljudboksfiler: se sidan 19
• JPEG- och JPG-bildfiler: se sidan 24
• PNG-bildfiler: se sidan 24
• OGG- och FLAC-musikfiler:
se sidorna 16–17
• GPI-filer med egna intresseplatser från
Garmin POI Loader: se sidan 39
• Kartor, rutter och waypoints från
MapSource®: se sidorna 37–38
Läsa in filer
Steg 1: Sätt i ett SD-kort
(tillval).
Om du vill sätta i eller ta bort kortet trycker
du på det tills du hör ett klick.
Steg 2: Anslut USB-kabeln
Anslut mini-USB-kontakten på nüvienhetens baksida. Anslut kabelns större
ände till en tillgänglig USB-port på datorn.
SD-kortet och nüvi-enheten visas som
flyttbara enheter under Den här datorn
om du har Windows eller som en volym
på skrivbordet om du har Mac OS.
Obs! I vissa operativsystem eller
datorer med flera nätverksenheter kan
det hända att nüvi-enheterna inte visas.
Om du vill ha mer information om hur
Användarhandbok för nüvi 500021
Hantera filer
du tilldelar diskenheter läser du i hjälpen
till operativsystemet.
Steg 3: Överför filer till nüvienheten
Du kan kopiera filer på datorn och klistra in
dem i nüvi-enheterna eller -volymerna.
1. Bläddra efter den fil du vill kopiera på
datorn.
2. Markera filen och välj Redigera >
Kopiera.
3. Öppna enheten ”Garmin” eller
SD-kortenheten eller -volymen.
4. Välj Redigera > Klistra in. Filen visas
i listan med filer i nüvi-enhetens minne
eller SD-kort.
Steg 4: Mata ut och koppla från
USB-kabeln
När du har överfört filerna klickar du
på ikonen Koppla från eller mata ut
maskinvara i Aktivitetsfältet respektive
drar volymikonen till Papperskorgen på
Mac-datorer. Koppla bort nüvi-enheten från
datorn.
22
Läsa in geotaggade bilder
till nüvi-enheten
Du måsta överföra geotaggade bilder
till din nüvi-enhet om du vill använda
bildnavigeringsfunktionen. Mer information
finns på http://connect.garmin.com/photos.
1. Anslut nüvi-enheten till datorn.
2. Gå till http://connect.garmin.com/photos
och välj en bild.
3. Välj Send to Garmin Device (Skicka till
Garmin-enhet) om du vill spara bilden på
din nüvi-enhet.
Ta bort filer
Med nüvi-enheten ansluten till datorn
öppnar du nüvi-enheten eller SDkortenheten eller -volymen. Markera den fil
du vill ta bort och tryck sedan på Delete på
datorns tangentbord.
VARNING! Om du inte är säker på vad
en fil används till bör du inte ta bort
den. Minnet på nüvi-enheten innehåller
viktiga systemfiler som du inte bör
ta bort. Var extra försiktig med filer i
mappar med namnet ”Garmin”.
Användarhandbok för nüvi 5000
Använda verktygen
Använda verktygen
Menyn Verktyg innehåller många funktioner
som kan vara till nytta när du är ute och
reser.
Inställningar
Mer information om inställningarna finns på
sidorna 30–36.
Var är jag?
Tryck på Var är jag? för att visa
information om din aktuella position. Det
här en användbar funktion om du behöver
tala om för räddningspersonal var du
befinner dig. Tryck på en knapp till höger så
visas de närmaste platserna i den kategorin.
Tryck på Spara plats för att spara din
aktuella plats.
Hjälp
Tryck på Hjälp så får du information om
hur du använder din nüvi-enhet.
Rutter
Mer information om rutter finns på
sidorna 11–12.
Musikspelare
Mer information om hur du spelar
upp musik på din nüvi-enhet finns på
sidorna 16–18.
Audible-spelare
Mer information om hur du spelar upp
Audible-ljudböcker finns på sidorna 18–19.
Trafik
Du kan bara få trafikinformationen
om nüvi-enheten är ansluten till en
FM-trafikinformationsmottagare. Mer
information om trafikinformation finns på
sidorna 25–27.
MSN® Direct
Med en MSN Direct-mottagare (tillval)
kan du få tillgång till MSN Direct-innehåll.
Mer information finns på www.garmin.com
/traffic eller http://garmin.msndirect.com.
Användarhandbok för nüvi 500023
Använda verktygen
Om du vill köpa en MSN Direct Receiver,
se http://buy.garmin.com.
Om du vill avbryta bildspelet trycker du
någonstans på skärmen.
Spel
Navigera till en bild
Tryck på Spel om du vill få åtkomst
till flera spel till din nüvi-enhet. En
del av spelen är endast testversioner.
Spelinstruktioner och inköpsinformation
finns på www.garmin.com/games.
Bildvisare
Med bildvisaren kan du visa bilder som
du har lagrat i din nüvi-enhet eller på ett
SD-kort.
1. Tryck på Verktyg > Bildvisare.
2. Om du vill zooma in en bild trycker du på
den.
3. Om du vill se alla bilder trycker du på
pilarna.
Om en bild innehåller platsinformation
trycker du på Info och sedan på Kör! för att
skapa en rutt till den.
På sidan 22 finns mer information om hur du
läser in geotaggade bilder till din nüvi-enhet.
Min info
Använd det här verktyget om du vill hantera
och ta bort sparade data, t.ex. dina favoriter.
Om du har överfört en rutt från MapSource,
trycker du på Verktyg > Min info >
Importera rutt från fil om du vill använda
den rutten i din nüvi-enhet.
Visa ett bildspel
Tryck på Bildspel om du vill visa ett
bildspel, där varje bild visas en liten stund.
24
Användarhandbok för nüvi 5000
Använda FM-trafik
Använda FM-trafik
Använd en Garmin-FM-TMCtrafikinformationsmottagare om du
vill ta emot och använda sändningar
över FM-RDS-nätet. Mer information
om FM-trafikinformationsmottagare
och täckningsområden finns på
www.garmin.com/traffic.
Obs! Garmin ansvarar inte för
riktigheten i trafikinformationen.
FM-trafikinformationsmottagaren tar
bara emot signaler från trafiktjänstens
leverantör och visar den informationen
på din nüvi-enhet.
Obs! För att kunna ta emot information
måste FM-trafikinformationsmottagaren
och nüvi-enheten vara inom räckhåll för
en FM-station som sänder ut trafikdata.
Obs! nüvi-enheten måste vara ansluten
till FM-trafikinformationsmottagaren
(tillval) för att kunna ta emot
trafikinformation.
Till strömuttaget
i fordonet.
Till strömkontakten
på nüvi-vaggan
Strömlysdiod
Status
lysdiod
Obs! Om FM TMC-trafikinformationsmottagaren har en antenn med
sugkoppsfäste riktar du antennen
vertikalt mot vindrutan.
Lysdiodens blinkkoder
Den gröna strömlysdioden lyser när enheten
är ansluten till extern ström. Statuslysdioden
anger signalmottagningen:
• Gula punkt-streckblinkningar: avgör
vilket land du befinner dig i.
• Gult fast sken: söker efter signal.
• Rött fast sken: tillfälligt förlorad
synkronisering.
• Grönt fast sken: normala trafikdata.
Användarhandbok för nüvi 500025
Använda FM-trafik
Trafik i ditt område
Om du vill visa trafikproblem trycker du på
Verktyg > Trafik. Tryck på Visa efter väg
om du vill se problem på varje väg i ditt
område.
Trafik på vägen
När du inte navigerar längs en rutt och det
är trafik på vägen visas en trafiksymbol
på kartsidan, t.ex.
eller . Tryck på
symbolen om du vill visa information om
trafikproblemen.
Tips: Den landsversion du valde
vid den första starten avgör vilken
typ av trafikikoner som används:
diamantformade ikoner ( ) för
Nordamerika och triangelformade
ikoner ( ) för Europa.
26
Trafik på rutten
Vid beräkning av rutten undersöker nüvienheten den aktuella trafiken och optimerar
automatiskt rutten för kortaste tid. Rutten
kan fortfarande dras genom trafik om det
inte finns några alternativa vägar. Om
en allvarlig trafikfördröjning inträffar på
rutten medan du navigerar beräknas rutten
automatiskt igen.
På kartsidan visas
eller
när det finns
ett trafikhinder i rutten. Numret i symbolen
betecknar antalet minuter som händelsen
lägger till i rutten, och har automatiskt lagts
till i ankomsttiden på kartan.
Så här undviker du trafik i rutten:
1. På kartsidan trycker du på .
2. Tryck på textfältet när du vill ha mer
information. Om det finns mer än en
fördröjning trycker du på Info.
3. Om du vill slippa trafikhindret trycker du
på Undvik.
Användarhandbok för nüvi 5000
Använda FM-trafik
Trafik symboler
Nordamerikanska
Betydelse
Trafikprenumerationer
Internationella
Vägförhållande
Vägbygge
Stängd väg
Långsam trafik
Olycka
Se sidorna 34–35 för information om hur
du lägger till en trafikprenumeration. Mer
information om trafikprenumerationer finns
på www.garmin.com/fmtraffic.
Obs! Du behöver inte aktivera
abonnemanget som medföljde
FM-trafikinformationsmottagaren
(om ett medföljde). Prenumerationen
aktiveras automatiskt när nüvi-enheten
tar emot satellitsignaler samtidigt
som trafiksignalerna tas emot från
leverantören av betaltjänsten.
Incident
Reseinformation
Färgkod för allvarlighet
Grönt = låg allvarlighet, trafiken flyter
fortfarande.
Gult = medelhög allvarlighet, viss
köbildning.
Rött = hög allvarlighet, svår köbildning
eller stillastående trafik.
Användarhandbok för nüvi 500027
Spela upp ljud via bilhögtalarna
Spela upp ljud via
bilhögtalarna
Innan du använder FM-sändaren i ditt område
läser du den juridiska informationen om
FM-sändare på sidan 43.
Med FM-sändaren på din nüvi kan du lyssna
på nüvi-enhetens ljud via en FM-stereo.
Ställa in FM-sändaren
automatiskt
Om du använder en FM-trafikinformationsmottagare kan nüvi-enheten välja en
kanal åt dig.
1. På menysidan trycker du på Volym >
Ljudutgång > FM-sändare.
2. Om du använder en trafikinformationsmottagare trycker du på Autom.
inst. Ställ sedan in stereon på önskad
kanal.
28
Ställa in FM-sändaren
manuellt
Om du inte använder en FM-trafikinformationsmottagare väljer du en FM-kanal för
FM-sändaren.
1. På menysidan trycker du på Volym >
Ljudutgång > FM-sändare.
2. Ställ in stereon på en FM-kanal
med mycket brus och ett lågt
frekvensnummer.
3. Tryck på ikonerna
och
för att
välja samma frekvens som din
radiomottagare är inställd på.
Tips för frekvensval
För bästa resultat väljer du en frekvens
under 90,1 FM.
När du söker efter en lämplig FM-frekvens
på FM-stereon bör du leta efter en oanvänd
frekvens med stadigt brus. Om du hör lite
ljud i bakgrunden bör du välja en annan
frekvens.
Användarhandbok för nüvi 5000
Spela upp ljud via bilhögtalarna
Under resan kan det bli nödvändigt att byta
frekvens för FM-sändaren. En frekvens som
inte används av någon radiostation i ditt
område kan användas av en station någon
annanstans.
Information för
FM-sändare
FM-sändaren är avsedd för överföring av
nüvi-enhetens ljud till FM-stereon.
kanalen. Du kan lägga märke till detta när
du kör genom korsningar med vissa typer
av trafikljus eller där andra elektroniska
system används. Du kan även uppleva
denna effekt när terrängen ändras, vilket
medför att avlägsna stationer plockas upp
av bilstereon som inte fanns tillgängliga
när du valde frekvens. Dessa och andra
källor till elektriska störningar kan göra det
nödvändigt att välja en annan frekvens.
Justera inte FM-inställningarna medan du
kör.
Avståndet mellan bilens strömadapter,
nüvi-enheten och FM-stereoantennen kan
påverka brusnivån. I fordon med antennen
längre bort, t.ex. på bagageluckan, kan mer
störningar uppfattas från externa källor än i
fordon med antennerna längre fram.
Under färden kan du märka ändringar i
bakgrundsbruset trots att det inte finns
någon FM-station som använder den
Användarhandbok för nüvi 500029
Anpassa nüvi-enheten
Anpassa nüvi-enheten
1. Tryck på Verktyg > Inställningar.
2. Klicka på den inställning du vill ändra.
tips: tryck på
på en inställningssida
om du vill visa hjälpavsnittet för den
inställningen.
Ändra
systeminställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar >
System.
GPS-simulator – aktivera simulatorn om
du vill stänga av GPS-läget för att simulera
navigation.
Enheter – ändra måttenheter till miles eller
kilometer.
Tangentbord – välj QWERTY för en
layout som påminner om en skrivmaskin
eller ABCDE för en alfabetisk layout.
Om – visa versionsnummer för
programvaran, ID-nummer för enheten
och ljudversionsnummer för nüvi-enheten.
30
De här uppgifterna behöver du när du
uppdaterar systemets programvara eller
köper nya kartdata (se sidan 37).
Återställ – återställer systemet till
standardinställningarna.
Ändra navigeringsinställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Navigation.
Ruttpreferenser – välj en inställning för
beräkning av rutter.
• Kortare tid – för att beräkna rutter som
går fortare att köra men som kan utgöra
längre körsträcka.
• Kortare väg – för att beräkna rutter med
kortare körsträcka men som kan ta längre
tid att köra.
• Fågelvägen – för att beräkna rutter
fågelvägen (utan vägar).
Undvikanden – ange de vägtyper du vill
undvika eller inte undvika på dina rutter.
Användarhandbok för nüvi 5000
Anpassa nüvi-enheten
Anvisad omväg – välj det här alternativet
om du vill meddelas om omvägar när du
navigerar längs en rutt. När en rutt är aktiv
trycker du på Omväg på menysidan om du
vill visa en lista med omvägar på din rutt.
Återställ – återställ de ursprungliga
navigationsinställningarna.
Lägga till
säkerhetsinställningar
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet.
Säkerhetsläge – stänger av eller slår på
säkert läge. När fordonet rör sig stänger
Säkerhetsläge av alla funktioner av som
kräver betydande uppmärksamhet och kan
stjäla uppmärksamheten från körningen.
Garmin Lock – lås enheten genom att
aktivera Garmin Lock™. Ange en fyrsiffrig
PIN-kod och en säkerhetsplats. Mer
information finns på sidan 37.
Återställ – återställ de ursprungliga
säkerhetsinställningarna. När du återställer
säkerhetsinställningarna återställs inte
Garmin Lock PIN eller säkerhetsplatsen.
Uppdatera
tidsinställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar > Tid.
Tidsformat – välj 12-timmars-,
24-timmars- eller UTC-tidsformat.
Tidszon – välj en kontinent, ett land och
en region. Tryck på Ändra kontinent och
Byt land om du vill välja nya sökområden.
Bläddra genom alternativen med hjälp av
ramen.
Återställ – återställ de ursprungliga
tidsinställningarna.
Ändra
visningsinställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Skärm.
Användarhandbok för nüvi 500031
Anpassa nüvi-enheten
Justera ljusstyrka – justera nivån
på bakgrundsbelysningen. Välj
Automatisk belysning för att justera
bakgrundsbelysningen baserat på
omgivningsljuset.
Färgläge – Dag ger en ljusbakgrund,
Natt ger en mörk bakgrund, medan
Auto växlar automatiskt mellan de två.
Skärmdump – aktiverar skärmbildsfunktionen. Tryck på för att ta en
skärmavbildning. Bilden sparas i
bitmap-format i mappen skärmbilder
på nüvi-diskenheten.
Återställ – återställ de ursprungliga
visningsinställningarna.
Ändra kartinställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar > Karta.
Kartinfo – justera hur mycket detaljer
som ska visas på kartan. Om du visar
kartan med hög detaljrikedom ritas den om
långsammare.
• Kurs upp – visa en 2D-karta med
färdriktningen överst.
• Norr upp – visa kartan i 2D med norr
överst.
• 3D-vy – visa en 3D-karta med
orienteringen Kurs upp.
Fordon – tryck på den symbol som
du vill använda och sedan på OK.
Bläddra nedåt om du vill se fler
fordonssymboler. Hämta fler fordonsikoner
på www.garmin.com/vehicles.
Autozoom – aktivera den här funktionen
om du vill justera zoominställningen
automatiskt baserat på din aktuella hastighet
och vägtyp.
Visa intressanta platser – ange att
intressanta platser (POI) ska visas på kartan.
Tripplogg – visa eller dölj loggen för
dina resor. Om du vill tömma tripploggen
trycker du på Verktyg > Min info > Töm
tripplogg.
Kartvy – välj ett kartperspektiv.
32
Användarhandbok för nüvi 5000
Anpassa nüvi-enheten
Kartinfo – visa de kartor (och
kartversioner) som är inlästa på nüvienheten. Aktivera (markerad) eller
avaktivera (omarkerad) en karta genom att
trycka på den.
Återställ – återställ de ursprungliga
kartinställningarna.
Ställa in språken
Tryck på Verktyg > Inställningar > Språk.
Listan med röstpersonligheter anger
huruvida nüvi-enheten läser upp gatunamn
och platser när du närmar dig dem eller
huruvida det är en förinspelad röst med
begränsat ordförråd som inte läser upp
gatunamn och platser.
Tangentbord – välj tangentbord för språket.
Du kan också ändra tangentbordsläget från
en tangentbordsskärm genom att trycka på
knappen Alternativ.
Återställ – återställ de ursprungliga
språkinställningarna.
Justera inställningar för
videoingång
Textspråk – ange språk för den text
som visas på skärmen. Att textspråket
ändras innebär inte att språket i data som
användaren lagt in ändras.
Röstpersonlighet – ändra språket för
röstmeddelanden.
Nüvi-enheten hanterar NTSCkompositvideosignaler. Tryck på
Verktyg > Inställningar > Videoingång.
Växla till video – välj hur nüvi-enheten
ska växla till videoläge när en A/V-kabel
ansluts.
Användarhandbok för nüvi 500033
Anpassa nüvi-enheten
• Alltid – växlar automatiskt till
videoläge.
• Förslag – uppmanar dig att växla till
videoläge. När uppmaningen visas
trycker du på Ja om du vill spela upp
video.
• Ignorera – om du vill ignorera en extern
videoenhet ansluten till din nüvi. Det
här alternativet kräver att du väljer Visa
video på sidan Videoingång om du vill
visa videosignalen.
Visa video – välj hur du vill visa
videosignalen från en extern källa på
nüvi-enheten.
Återställ – återställ originalinställningarna
för videoingång.
Ändra inställningarna för
larmade positioner
Du måste ha larmade positioner (t.ex.
egna intresseplatser (POI), en databas för
fartkameror eller en TourGuide®) inlästa
för att kunna justera inställningarna för
larmade positioner. Se sidorna 39–40. Tryck
på Verktyg > Inställningar > Larmade
positioner.
34
Varningar – tryck här om du vill aktivera
eller avaktivera larmen som avges när
du närmar dig egna intresseplatser eller
fartkameror.
Ljud – tryck om du vill ändra
ljudmeddelandet för när du närmar
dig en larmad position på rutten.
Visa information om
trafikprenumeration
FM TMC-trafikmottagaren är ett tillval för
nüvi 5000. När trafikmottagaren är ansluten
trycker du på Verktyg > Inställningar >
Trafik.
Obs! Det går bara att få åtkomst till
trafikinställningarna om din enhet är
ansluten till en extern strömkälla och en
FM-TMC-trafikinformationsmottagare.
Obs! Om din trafikinformationsmottagare har en testprenumeration
behöver den inte aktiveras och du
behöver inte köpa någon prenumeration
förrän det förfaller.
Användarhandbok för nüvi 5000
Anpassa nüvi-enheten
Alternativ i Nordamerika
Dina FM-trafikprenumerationer och
förfallodatum visas i en lista. Om du vill
lägga till en prenumeration trycker du på
Lägg till.
Alternativ utanför Nordamerika
Auto – välj den leverantör du vill använda.
Om du vill använda den bästa leverantören
för området väljer du Auto, annars kan du
välja en specifik leverantör.
Sök – sök efter ytterligare TMCtrafikinformationsleverantörer. Om du vill
öka söktiden rensar du leverantörstabellen
genom att trycka på Ja.
Abonnemang – visa dina abonnemang och
deras förfallodatum. Tryck på Lägg till om
du vill lägga till ett abonnemang.
Lägga till ett abonnemang
Du kan köpa ytterligare abonnemang
och förnya dem om de går ut. Gå till
Garmins webbplats för FM Traffic på
www.garmin.com/fmtraffic.
Obs! Du behöver inte aktivera
abonnemanget som medföljde
FM-trafikinformationsmottagaren
(om ett medföljde). Prenumerationen
aktiveras automatiskt när nüvi-enheten
tar emot satellitsignaler samtidigt
som trafiksignalerna tas emot från
leverantören av tjänsten.
1. På menysidan trycker du på Verktyg >
Inställningar > Trafik.
2. Utanför Nordamerika: Tryck på
Abonnemang > Lägg till. För
nordamerikanska enheter trycker
du på Lägg till.
3. Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.
4. Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du
vill köpa ett abonnemang och erhålla en
25-teckenskod.
5. Tryck på Nästa på nüvi-enheten, ange
koden och tryck sedan på Klar.
Trafikabonnemangskoden kan inte
återanvändas. Du måste skaffa en ny kod
varje går du förnyar tjänsten. Om du har
flera FM-trafikinformationsmottagare måste
du skaffa en ny kod för varje mottagare.
Användarhandbok för nüvi 500035
Anpassa nüvi-enheten
Återställa alla inställningar
1. Tryck på Verktyg > Inställningar.
2. Klicka på Återställ.
3. Tryck på Ja.
Om du vill justera volymnivåerna för
navigationsuppmaningar och mediaspelaren
trycker du på Blandade kanaler.
Återställ – återställ originalvolymnivåerna.
Rensa användarinformationen
VARNING! Med den här proceduren
tar du bort all information du själv har
angett.
1. Håll fingret nedtryckt i skärmens nedre
högra hörn samtidigt som du sätter på
enheten.
2. Håll fingret nedtryckt tills meddelandet
visas.
3. Tryck på Ja om du vill ta bort alla
användardata.
Alla ursprungliga inställningar återställs.
Eventuella objekt du har sparat raderas.
Justera volymnivåerna
På menysidan trycker du på Volym för att
justera huvudvolymnivån.
36
Användarhandbok för nüvi 5000
Bilaga
Bilaga
Låsa nüvi-enheten
Garmin Lock är ett antistöldsystem som
låser din nüvi-enhet. Varje gång du sätter på
enheten måste du ange PIN-koden eller köra
till säkerhetsplatsen för att låsa upp enheten.
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet.
2. Tryck på knappen bredvid Garmin
Lock.
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör till en
säkerhetsplats.
Vad är en säkerhetsplats?
Välj en plats som du återkommer till
ofta, t.ex. ditt hem eller kontor, som
säkerhetsplats. Om nüvi-enheten har
satellitsignaler och du befinner dig på
säkerhetsplatsen behöver du inte ange
PIN-koden.
Obs! Om du glömmer din personliga
kod och säkerhetsplats måste du skicka
in nüvi-enheten till Garmin för att få den
upplåst. Du måste också skicka med en
giltig produktregistrering eller ett giltigt
inköpsbevis.
Kalibrera skärmen
Om pekskärmen inte svarar ordentligt på
dina kommandon bör du kalibrera den.
Tryck och håll ned fingret i skärmens
övre vänstra hörn och slå sedan på
enheten. Fortsätt trycka på skärmen
tills kalibreringsskärmen visas. Följ
instruktionerna på skärmen.
Ytterligare kartor
Du kan köpa ytterligare MapSource-kartdata
och läsa in kartorna i minnet på nüvienheten eller till ett SD-kort (tillval). Se
även www.garmin.com/unlock/update.jsp
för information om det finns en uppdatering
för din kartprogramvara.
Användarhandbok för nüvi 500037
Bilaga
Om du vill se vilken version kartorna har
som är inlästa i din nüvi-enhet öppnar
du menysidan. Tryck på Verktyg >
Inställningar > Karta > Kartinfo. Om
du vill aktivera ytterligare kartor måste
du ange ditt enhets-ID (se sidan 30) och
serienummer (8-siffrigt nummer på enhetens
baksida under USB-kontakten).
Om du vill överföra kartorna, rutterna eller
vägpunkterna till minnet i enheten eller
SD-kortet med MapSource markerar du
din nüvi-diskenhet eller SD-kortsenhet.
Mer information finns i hjälpfilen för
MapSource.
Uppdatera programvaran
1. Gå till www.garmin.com/products
/webupdater och hämta WebUpdater
till datorn.
2. Anslut nüvi-enheten till datorn med hjälp
av USB-kabeln.
3. Starta WebUpdater och följ
anvisningarna på skärmen.
38
När du har bekräftat att du vill utföra en
uppdatering hämtar WebUpdater automatiskt
uppdateringen och installerar den på din
nüvi.
Extrafunktioner och
valfria tillbehör
Mer information om tillbehör
finns på http://buy.garmin.com,
www.garmin.com/extras eller hos
din Garmin-återförsäljare.
Garmin Travel Guide
På samma sätt som en vanlig reseguide
innehåller Garmin Travel Guide detaljerad
information om platser som restauranger och
hotell. Om du vill köpa en Garmin Travel
Guide går du till http://buy.garmin.com eller
kontaktar din Garmin-återförsäljare.
Om du vill använda Travel Guide sätter du
in SD-kortet i nüvi-enheten. Tryck på Vart?
> Extra. Tryck på namnet på din reseguide
för att öppna den.
Användarhandbok för nüvi 5000
Bilaga
SaversGuide®
Med det förprogrammerade SaversGuideSD-datakortet och ett medlemskapskort blir
din nüvi-enhet till en digital kupongbok.
Om du vill köpa tillbehör till SaversGuide
går du till http://buy.garmin.com eller
kontaktar din Garmin-återförsäljare.
Om du vill använda SaversGuide sätter du in
SD-kortet i nüvi-enheten. Tryck på Vart? >
Extra > SaversGuide.
Fartkameror
På vissa platser finns information om
fartkameror tillgänglig. Mer information
finns på http://my.garmin.com. För dessa
platser innehåller nüvi-enheten placeringen
av hundratals fartkameror. Din nüvi-enhet
varnar dig när du närmar dig en fartkamera
om du kör för fort. Informationen
uppdateras minst varje vecka så att du har
alltid tillgång till den senaste informationen.
Du kan när som helst köpa en ny region
eller förlänga ett befintligt abonnemang.
Varje region som du köper har ett eget
förfallodatum.
VARNING! Garmin ansvarar inte för
noggrannheten hos eller följderna av
användningen av egna intresseplatser
(POI) eller databasen för fartkameror.
Egna intresseplatser
Med POI Loader kan du läsa in egna
intresseplatser till nüvi-enheten.
Olika Internet-företag tillhandahåller
POI-databaser. Vissa anpassade databaser
innehåller varningsinformation för t.ex.
fartkameror och skolzoner.
Gå till www.garmin.com/extras och klicka
på POI Loader om du vill installera POI
Loader på datorn. Om du vill ha mer
information läser du i hjälpen för POI
Loader. Om du vill öppna hjälpen trycker
du på F1.
Användarhandbok för nüvi 500039
Bilaga
Du visar dina egna intresseplatser
genom att trycka på Vart? > Extra >
Egna intresseplatser. Om du vill ändra
inställningarna för larmade positioner
trycker du på Verktyg > Inställningar >
Larmade positioner > Larm.
Om du vill ta bort egna intresseplatser från
nüvi-enheten ansluter du nüvi-enheten till en
dator. Öppna mappen Garmin\poi i nüvienheten eller SD-kortenheten. Ta bort filen
med namnet poi.gpi.
TourGuide
Med TourGuide kan din nüvi spela upp
GPS-styrda ljudturer från tredje part. En
ljudtur kan t.ex. ta dig längs en rutt medan
den spelar upp intressant fakta om historiska
platser längs vägen. För mer information,
gå till www.garmin.com/extras och klicka
sedan på POI Loader.
Om du vill visa dina TourGuide-filer
trycker du på Vart? > Extra > Egna
intresseplatser. Ändra inställningarna
för Garmin TourGuide genom att trycka
på Verktyg > Inställningar > Larmade
positioner > TourGuide.
40
Byta säkringen
VARNING! När du byter ut säkringen
bör du vara noga med att hålla reda på
alla de små bitarna och se till att du
sätter tillbaka dem på rätt ställen.
Om enheten inte startas i fordonet måste
du eventuellt byta den säkring som finns i
fordonsadapterns ände.
1. Skruva av det svarta runda ändstycket
och ta bort det.
2. Byt ut säkringen
Ändstycke
(en glascylinder
med silverfärgade
Silverfärgad
ändar) och byt ut
spets
den mot en snabb
Säkring
säkring på 3 A.
3. Sätt den
silverfärgade
änden i det svarta ändstycket.
Skruva på det svarta ändstycket.
Användarhandbok för nüvi 5000
Bilaga
Ta bort nüvi-enheten och
fästet
Om du vill ta bort nüvi-enheten från vaggan
trycker du på knappen i underkanten av
vaggan uppåt och vinklar sedan nüvienhetens övre kant framåt.
Ta bort vaggan från fästet genom att vrida
vaggan åt höger eller vänster. Fortsätt trycka
i samma riktning tills vaggan släpper från
fästet.
Om du vill ta bort sugfästet från vindrutan
fäller du spaken mot dig. Dra fliken på
sugkoppen mot dig.
Om GPS-satellitsignaler
För att nüvi-enheten ska kunna navigera
måste den ta emot signaler från GPSsatelliter (Global Positioning System).
Om du är inomhus, nära höga byggnader
eller träd eller i ett parkeringsgarage kan
nüvi-enheten inte ta emot satellitsignaler.
Sök upp en öppen yta utomhus utan höga
skymmande föremål när du vill använda
nüvi-enheten.
När nüvi-enheten tar emot satellitsignaler
är staplarna för signalstyrka på menysidan
gröna
. När den tappar satellitsignalen
blir fälten röda eller tomma
.
Mer information om GPS finns på
www.garmin.com/aboutGPS.
Sköta nüvi-enheten
Enheten innehåller känsliga elektroniska
komponenter som kan skadas permanent om
du utsätter enheten för häftiga skakningar
eller vibrationer. Du kan minimera risken
för skador genom att undvika att tappa den
och inte använda den i miljöer där det finns
stor risk för skakningar eller vibrationer.
Rengöra nüvi-enheten
Enheten består av material av hög kvalitet
och det enda underhåll du behöver utföra
är rengöring. Du rengör nüvi-enhetens
ytterhölje (inte pekskärmen) med en
fuktig trasa med milt rengöringsmedel
Användarhandbok för nüvi 500041
Bilaga
och torkar den torr. Använd inte kemiska
rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.
Rengöra pekskärmen
Rengör pekskärmen med en mjuk, ren och
luddfri trasa. Om det behövs använder du
vatten, isopropylalkohol eller linsrengöring.
Fukta trasan med vätskan och torka
försiktigt av pekskärmen.
Förhindra stöld
• Förebygg stöld genom att ta bort enheten
och fästet när de inte används. Ta bort
resterna efter sugfästet på vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera produkten på
http://my.garmin.com.
• Använd funktionen Garmin Lock.
Se sidan 37.
Skydda nüvi-enheten
• Transportera och förvara nüvi-enheten i
den medföljande bärväskan.
• Förvara inte nüvi-enheten där den
kan utsättas för extrema temperaturer
eftersom den då kan skadas permanent.
• Utsätt inte nüvi-enheten för vatten. Om
enheten kommer i kontakt med vatten
kan den sluta fungera.
• Använd aldrig ett hårt eller vasst
föremål på pekskärmen eftersom den
då kan skadas. Det går att använda en
persondatorpenna till pekskärmen, men
försök inte göra det samtidigt som du
kör bil.
42
Användarhandbok för nüvi 5000
Bilaga
Viktig juridisk information
om din FM-sändare
Din nüvi-produkt innehåller en FM-sändare.
Läs följande information.
Använda din nüvi FM-sändare
i Europa
Användningen av FM-sändare är för
närvarande förbjudet i vissa europeiska
länder på grund av restriktioner gällande
specifika radiofrekvenser. Du måste
kontrollera de lokala föreskrifterna i
samtliga de europeiska länder där du
avser att använda FM-sändaren för att
säkerställa att det är lagligt. Du har fullt
ansvar att följa alla sådana lagar och
föreskrifter som gäller det land där du
använder enheten. Garmin avsäger sig allt
ansvar gällande att du följer lokala lagar och
föreskrifter. Se www.garmin.com/fm-notice
för mer information.
Använda din nüvi FM-sändare
i USA
Även om det är tillåtet att använda
FM-sändare i USA är den tillåtna uteffekten
på FM-sändare lägre i USA än i de
europeiska länder som tillåter FM-sändare.
De nüvi-modeller som säljs i Europa är
utrustade med de kraftigare europeiska
FM-sändarna och kan inte lagligt användas
i USA. Du har fullt ansvar att följa alla
sådana lagar och föreskrifter som gäller det
land där du använder enheten. Du måste
avaktivera FM-sändaren innan du använder
din europeiska nüvi-modell i USA.
Användarhandbok för nüvi 500043
Bilaga
Specifikationer
Strömingång: 12/24 V DC-fordonsström
med den medföljande strömkabeln eller
nätadapter (tillval)
Vikt: 263,3 g (9,29 oz)
Förbrukning: högst 4,2 W vid 12,0 V,
typisk
Storlek: 143,5 mm B × 94,2 mm H ×
20,3 mm D (5,65" B × 3,71" H × 0,80" D)
Visning: 5,2" diagonalt,
800 × 480 bildpunkter; liggande
WVGA TFT-skärm med vit
bakgrundsbelysning och pekskärm
Hölje: Inte vattentätt (IPXO)
Driftstemperatur-område: -15° till 70°C
(5°–158°F)
Datalagring: Internt minne och löstagbart
SD-kort (tillval).
GPS-mottagare: högkänslig
Hämtningstider*:
Varm: <1 sek
Kall: <38 sek
Fabriksåterställning: <48 sek
*Medelvärde för stationär mottagare med
fri sikt.
Datorgränssnitt: USB-masslagringsenhet,
plug-and-play
Hörlursuttag: vanlig 3,5 mm-kontakt
Kompositvideouttag: standard 3,5 mm,
4-poligt
44
Användarhandbok för nüvi 5000
Index
Index
Symbols
2D-, 3D-kartbild 32
A
aktuell plats, spara 8
alternativ för sidan Kör 7
ange din plats 7, 13
anpassade sevärdheter 39
anpassa nüvi-enheten 30–36
användarinformation,
ta bort 36
anvisad omväg 31
Audible-ljudböcker 18–19
automatisk inställning 28
B
bakgrundsfärg 32
bilder 24
bildnavigering
läsa in geotaggade
bilder 22
böcker 18–19
bokmärken 18
bokstavera namnet 10
D
datoranslutning 21
delmål, lägga till 5
detaljkartor 33
diakritiska tecken 10
disk för instrumentbrädan 2
E
enhets-ID 30
extern antennanslutning 1
extrafunktioner 38–40
F
fartkamera 39–40
favoriter 8
filer 21–22
filformat som kan användas
21
hantera 21–22
läsa in 21
överföra 22
ta bort 22
filformat som kan användas
21
FM-sändare 28–29
installation 28
juridisk
information 43–44
FM-trafikinformationsmottagare
25–27
fordonsikon 14, 32
förflytta dig på kartan 13
förvara nüvi-enheten 42–43
G
Garmin Lock 31, 37
geotaggade bilder
läsa in 22
GPS 3
på/av 30
H
hastighetsbegränsningsikon 4
hemposition 7
hjälp 23
hjälp på enheten 24
hörlursuttag 44
I
inställningar 30–35
återställa 34
J
JPEG
läsa in 21
visa 24
juridisk information, FMsändare 43
K
karta
aktivera detaljkartor 33
anpassa 32
bläddra 13
detaljnivå 32
Användarhandbok för nüvi 500045
Index
flytta 13
perspektiv 32
uppdatera 37
version 33
visa 3
ytterligare 37
zooma 13
kilometer 30
knappsatsen 10–11
layout 10, 30
språkläge 10, 33
koordinater 13
kör hem 8
kurs upp 32
menysida 3
mile 30
min info 24
montering 2
på instrumentbrädan 2
MP3-musikfiler
läsa in 21–22
spela upp 16
MSN Direct 23
musik 16–18
musikspelare
23;Se mediaspelare
myGarmin i
P
L
N
lägesikon 32
larm
fartkamera 39
larmgräns 34
låsa nüvi-enheten 37
ljudutgång 28–29
ljudversion 30
ljusstyrka 32
Nästa sväng, sida 15
navigering 5
inställningar 30–31
läge 30
med geotaggade bilder 24
nödsituationshjälp 23
nollställa
högsta hastighet 15
trippdata 15
M
O
registrering 42
röstpersonlighet 33
rutter 12–13
efter 5
fågelvägen 30
importera 24, 38
inställningar 30
lägga till ett stopp 5
omväg 6
redigera 12
simulerar 30
stoppar 6
M3U-format, spellista 17
MapSource 37
maxhastighet, nollställa 15
mediaspelare 16–19
46
om GPS 41
omväg 6
överensstämmelseförklaring 49
överföra filer 21–22
pekskärm
inställningar 31–32
kalibrera 37
rengöra 42
PIN, Garmin Lock 31
programlicensavtal 49
programuppdatering 38
programvaruversion 30
Q
QWERTY-tangentbord 30
R
Användarhandbok för nüvi 5000
Index
S
säkerhetsinställningar 31
säkerhetsläge 31
säkerhetsplats 37
säkring, byta 40
satellitsignaler 3, 41
SD-kort 21, 44
fack 1
senast hittade platser 11
sevärdheter (POI)
läsa in 39
söka efter 11
visa 32
simulera en rutt 30
skärm
färgläge 32
kalibrera 37
ljusstyrka 32
skärmdump 32
skärmknappsatsen 10–11
skolzonsdatabas 39
sköta nüvi-enheten 41–42
söka efter platser 4
alternativ för sidan Kör 7
efter adress 7
efter namn 10–11
intressanta platser 11
nära en annan plats 11
objekt på karta 13
senast valda platser 11
sparade platser
(Favoriter) 8
söka satelliter 3
sökområde 11
spara
hittade platser 7, 8
spara aktuell plats 8,
13, 23
specifikationer 44
spel 24
spela upp video 19–20
spellista 17
från en dator 17
redigera 18
skapa] 17
spara aktuell 17
spela upp 17
språk
inställning 33
tal 33
text 33
stöldskyddsfunktion 31, 37
strömknapp 1
sugkoppsfäste 2
Svänglista, sida 15
systeminställningar 30
T
ta bort
alla användardata 36
bokmärke 19
egna intresseplatser 40
Favoriter 8, 9
filer 22
lista med senaste
sökningar 11
rutt 12
spellista 18
tecken 10
ta bort alla användardata 36
ta bort fästet 41
terräng, rutt 13, 30
textspråk 33
tidsinställningar 31
tidszon 31
tillbehör 38–40
TourGuide 40–41
trafik 25–27
ikoner 27
incidenter 26
lägga till
trafikprenumerationer
34–35
mottagare 25
täckningsområden 25
undvika 26
Användarhandbok för nüvi 500047
Index
Travel Guide 38
trippdata, återställa 15
Trippinformation, sida 15
tripplogg 32
U
undvika
stöld 37, 42
trafik 27
vägtyper 30
uppdatera
kartor 37–38
programvara 38
USB 1
masslagringsläge 21–22
mata ut 22
utgång, ljud
fordonshögtalare 28
hörlursuttag 44
V
vägbeskrivningar 15
vagga 2
Var är jag? 23
Vart? 4, 7–13;Se söka efter
platser
verktyg 3, 23–24
videoingång 19–20, 33–34
visningsinställningar 31–32
volym i, 3, 6, 36
för mediaspelare 6, 36
för navigeringsuppmaningar 6, 36
W
WebUpdater 38
Y
ytterligare kartor 37–38
Z
zooma 13, 32
48
Användarhandbok för nüvi 5000
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA nüvi-ENHETEN
ACCEPTERAR DU VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA
IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.
Garmin ger dig en begränsad licens för användning
av den programvara som är inbäddad i enheten
(”Programvaran”) i binär körbar form för normal
drift av produkten. Äganderätten och de intellektuella
immateriella rättigheterna i och för Programvaran
tillhör Garmin.
Överensstämmelseförklaring
Härmed intygar Garmin att denna produkt
nüvi uppfyller de grundläggande kraven och
andra föreskrifter i direktiv 1999/5/EC.
Den fullständiga överensstämmelseförklaringen finns på Garmins webbplats för
din Garmin-produkt: www.garmin.com.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin
och är skyddad enligt de copyrightlagar
som gäller i USA samt enligt internationella
copyrightöverenskommelser. Du bekräftar vidare
att strukturen på, organisationen av och koden för
Programvaran är värdefulla företagshemligheter som
tillhör Garmin och att källkoden för Programvaran
är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin.
Du intygar att du inte kommer att dekompilera,
demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran
eller någon del av den på eller på något annat sätt
göra om Programvaran eller någon del av den till
läsbar form eller skapa något arbete som bygger på
Programvaran. Du intygar också att du inte kommer
att exportera eller omexportera Programvaran till
något land i strid med de exportkontrollagar som
gäller i USA.
Användarhandbok för nüvi 500049
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på
Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9RB, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Artikelnummer 190-00857-39 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising