Garmin | nüvi® 5000 | Garmin nüvi® 5000 Vejledning til lynstart

Garmin nüvi® 5000 Vejledning til lynstart
Vejledning til lynstart
nüvi 5000
®
GPS-navigator
© 2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Marts 2008
Delnummer 190-00857-56
Rev. A Trykt i Taiwan
Din nüvi-enhed
GPS-antenne
Lyssensor
Tænd/sluk-knap
mini-USB-stik
Højttalere
Ekstern
antennetilslutning
SD-kortstik
advarsel: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med
produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Trin 1: Montering af din nüvi
5. Placer bunden af din nüvi i holderen.
Sådan monterer du nüvi vha.
sugekoppen:
1. Sæt bilens strømkabel i strømstikket på
højre side af holderen.
Holder
6. Skub nüvi tilbage, så den klikker på
plads.
7. Sæt den anden ende af bilens
strømkabel i en stikkontakt i bilen.
Enheden tænder automatisk, hvis
den er tilsluttet, og nøglen til køretøjet
er drejet til ON/ACC.
Strømkabel
2. Rengør og tør forruden med en
fnugfri klud. Fjern det klare plastik
fra sugekoppen. Anbring sugekoppen
på forruden.
3. Sæt holderen fast på sugekoppens arm.
4. Drej armen tilbage mod forruden.
Trin 2: Konfigurering af nüvi
nüvi tændes ved at slutte strømkablet til
enheden og sætte den anden ende i en
strømkilde i køretøjet. Drej nøglen i køretøjet
til ON/ACC, og enheden burde tænde
automatisk. Følg instruktionerne på skærmen.
Sugekopmontering
Trin 3: Oprettelse af
satellitforbindelse
Trin 4: Brug af nüvi
A
Når nüvi er tilsluttet en stikkontakt i køretøjet,
skal du køre udendørs på et åbent område, som
ikke er i nærheden af høje bygninger. Stop
køretøjet. Lokalisering af satellitter kan tage
nogle minutter.
B
C
D
E
Søjlerne
indikerer GPS-signalstyrken.
Når en søjle er grøn, har din nüvi modtaget
satellitsignaler. Du kan nu vælge en
destination og navigere til den. Der
findes flere oplysninger om GPS på
www.garmin.com/aboutGPS.
F
A GPS-signalstyrke.
B Aktuel tid; peg for at ændre
tidsindstillingerne.
C Tryk for at finde en destination.
D Tryk for at se kortet.
E Tryk for at justere lydstyrken.
F Tryk, hvis du vil benytte værktøjer som
f.eks. medieafspillere, indstillinger og
hjælp.
Brug af hovedsiderne
Tryk på
Vis på kort for at åbne siden Kort. Køretøjsikonet
Tryk og træk kortet for at se et andet område af kortet.
viser din aktuelle placering.
Tryk på tekstlinjen for at åbne siden Drejliste.
Tryk på
for at
zoome ind.
Tryk på
for at
zoome ud.
Tryk på Menu for
at vende tilbage til
Menusiden.
Tryk på
køretøjsikonet for
at gemme den
aktuelle position.
Tryk på Ankomst
eller Hastighed
for at åbne siden
Rejseoplysninger.
Tryk på Drej om for
at åbne siden Næste
sving.
Siden Rejseoplysninger
Siden Drejliste
Siden Næste sving
Søgning efter
interessepunkter
Sådan bruger du
fotonavigation
Du kan finde interessepunkter ved at stave
navnet. Tryk på Find > Interessepunkter >
Stav navn. Hvis du vil søge efter et sted i et
andet område, skal du trykke på Find > Nær.
Sådan indlæser du billeder med geotags
på din nüvi:
Panoramio™ indeholder billeder med
oplysninger om positionen, der kaldes
geotags. Billederne kan indlæses i nüvi,
så du kan oprette ruter efter dem. Se i
brugervejledningen for at få yderligere
oplysninger.
1. Tryk på Find > Interessepunkter.
2. Tryk evt. på en kategori og en
underkategori.
3. Vælg en destination, og tryk på Kør!.
1. Tilslut nüvi til computeren.
2. Gå til http://connect.garmin.com/photos,
og vælg et billede.
3. Vælg Send til Garmin-enhed for at
gemme billedet på nüvi.
Tilføjelse af et viapunkt
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på
Menu > Find.
2. Søg efter den ekstra standsning.
3. Tryk på Kør!.
4. Tryk på Tilføj som via punkt, hvis du
vil tilføje dette stop før din destination.
Tryk på Indsæt som ny destination
for at gøre dette til din nye endelige
destination.
Sådan navigerer du til et billede:
1. Tryk på Find > Favoritter >
Panoramio-fotos. Billeder, der er
gemt på nüvi-drevet eller SD-kortet,
vises.
2. Vælg et Panoramio-billede.
3. Tryk på Kør! for at navigere til
positionen. Tryk på Vis på kort
for at få vist positionen på kortet.
tip: Hvis du vil tilføje mere end én
standsning til ruten, kan du redigere den
aktuelle rute. Tryk på Find > Ruter.
Sådan bruger du
FM-senderen
Trafik på ruten
Når nüvi beregner din rute, undersøger den
den aktuelle trafik og prioriterer automatisk
den hurtigste rute. Du kan stadig blive
dirigeret gennem stærk trafik, hvis der ikke
findes alternative veje. Hvis der er store
forsinkelser i trafikken på din rute, mens du
navigerer, beregner nüvi automatisk ruten
igen.
Før du benytter FM-senderen i dit område, skal du læse
reglerne for FM-sendere i brugervejledningen. Det er
ulovligt at bruge FM-sendere i visse europæiske lande
som følge af specifikke radiofrekvensrestriktioner.
Du bør kontrollere de lokale regulativer i alle de
europæiske lande, som du vil bruge FM-senderen i,
for at sikre dens lovlighed.
Siden Kort viser
eller , når der er
trafik på din rute. Tallet på ikonet angiver
det antal minutter, trafikken forsinker din
rute. Det er automatisk medregnet i den
ankomsttid, der vises på kortet. De lokale
indstillinger, du valgte under den første
opsætning, bestemmer, hvilke trafikikoner
der bruges: Diamantformede ikoner ( )
for Nordamerika, trekantede ikoner ( )
for Europa.
Du kan lytte til lyden fra nüvi på køretøjets
højttalere. På Menusiden skal du trykke
på Lydstyrke > Audio output > FM
Transmitter. Vælg en FM-kanal til FMsenderen, og vælg den samme kanal på nüvi.
Sådan bruger du FM
TMC-trafikmodtager
Hvis din nüvi er tilsluttet en FM TMCtrafikmodtager (Traffic Message Channel),
og du er indenfor et modtageområde, så kan
nüvi modtage trafikoplysninger. Du kan få
flere oplysninger om FM-trafikmodtagere og
modtageområder på www.garmin.com/traffic.
Sådan indlæser du filer på
din nüvi
Sådan bruger du Audible
Player
Du kan gemme filer (f.eks. MP3’er og JPEGbilleder) i nüvis interne hukommelse eller på
et SD-kort (ekstraudstyr). Tilslut mini-USBstikket bag på nüvi, og tilslut den større ende
af kablet til en ledig USB-port på computeren.
Du kan også sætte et SD-kort (ekstraudstyr) i
stikket til SD-kort, og trykke til det klikker.
Du kan oprette en konto hos Audible.com,
hvor du kan købe og downloade lydbøger:
http://garmin.audible.com.
Tryk på Værktøjer > Audible afspiller. Tryk
på Gennemse. Tryk på en kategori, og tryk
herefter på en bogtitel. Tryk på knapperne
Opret og Vis for at oprette og afspille
bogmærker.
Din nüvi og SD-kortet vises som flytbare
enheder i Denne computer på Windows®computere og som monterede diske på
Mac®-computere.
Sådan afspiller du video
advarsel: Forsøg ikke at betjene eller se
video, mens du kører. Hvis du betjener eller
ser video under kørslen, kan det forårsage
ulykker eller sammenstød med materiel
skade, alvorlig personskade eller død til
følge.
Sådan bruger du
musikafspilleren
Indlæs musikfiler i den interne hukommelse
eller på SD-kortet.
Tryk på Værktøjer > Musikafspiller. Tryk
på Gennemse. Tryk på en kategori. Hvis du
vil afspille hele kategorien fra begyndelsen,
kan du trykke på den første sang. Hvis du vil
afspille en bestemt sang, skal du trykke på
titlen.
nüvi accepterer NTSC composite-video.
Du skal bruge et A/V-adapterkabel, som du
kan købe hos Garmin eller en elektronikforretning. Du kan få flere oplysninger på
http://buy.garmin.com eller ved at kontakte
din Garmin-forhandler.
Tryk på Gennemse > Afspliningslister,
hvis du vil oprette, redigere eller lytte til
afspilningslister.
Sådan plejer du din nüvi
1. Tilslut den lille ende af A/V-adapterkablet
til A/V IN-stikket på højre side af
holderen.
Din nüvi indeholder følsomme elektroniske
komponenter, som kan beskadiges permanent,
hvis de udsættes for kraftige stød eller
vibrationer. Hvis du vil minimere risikoen
for beskadigelse af din nüvi, skal du undgå at
tabe enheden og betjene den i omgivelser med
risiko for stød og vibrationer.
A/V INstik
2. Tilslut de røde, hvide og gule stik til de
tilsvarende stik på videoenheden.
3. Tilslut om nødvendigt ekstern strøm til
videoenheden. Tænd for videoenheden.
4. Tryk på Ja for at skifte til videoen.
Du kan automatisk tænde for videoen,
når du tilslutter en ekstern videokilde,
ved at åbne Menusiden og trykke på
Værktøjer > Indstillinger > Videoinput.
Sådan rengør du din nüvi
Din nüvi er konstrueret af materialer af høj
kvalitet og kræver ingen vedligeholdelse
udover rengøring. Rengør din nüvis ydre
beklædning (ikke berøringsskærmen) med
en klud, der er fugtet med vand iblandet
et skånsomt rengøringsmiddel, og tør den
herefter af. Undgå kemiske rengøringsmidler
og opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
bemærk: Du kan vende tilbage til
Videoinput, mens videoen afspilles, ved
at trykke hvor som helst på skærmen.
Sådan rengør du
berøringsskærmen
Rengør berøringsskærmen med en blød, ren og
fnugfri klud. Brug evt. vand, isopropylalkohol
eller brillerens. Fugt kluden med væsken, og
tør berøringsskærmen forsigtigt af.
bemærk: Der vil være sorte linjer
omkring videobilledet.
• Brug anordningen Garmin Lock™.
Se “Sådan låser du din nüvi”.
Sådan beskytter du din nüvi
• Bær og opbevar nüvi i en taske.
• Du må ikke opbevare nüvi, hvor den
kan udsættes for ekstreme temperaturer i
længere tid, da det kan føre til permanent
skade på den.
• Undgå at udsætte nüvi for vand. Hvis
enheden kommer i berøring med vand,
kan der opstå funktionsfejl.
• Du må aldrig bruge en hård eller skarp
genstand til at betjene berøringsskærmen,
da det kan beskadige skærmen. Selvom
en PDA-pegepind kan bruges til at betjene
berøringsskærmen, må du aldrig forsøge
dette, mens du kører.
Sådan låser du din nüvi
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
2. Tryk på knappen ved siden af Garmin
Lock.
3. Indtast en firecifret PIN-kode, og naviger
til en sikkerhedsposition.
bemærk: Hvis du glemmer din PINkode eller sikkerhedspositionen, skal din
nüvi indsendes til Garmin for at blive
låst op. Du skal også indsende en gyldig
produktregistrering eller et købsbevis.
Sådan undgår du tyveri
Kalibrering af skærmen
• Du kan undgå tyveri ved at fjerne enheden
og holderen, når du ikke bruger dem. Fjern
det mærke, som sugekoppen efterlader på
forruden.
• Opbevar ikke enheden i handskerummet.
• Registrer dit produkt hos
http://my.garmin.com.
Hvis berøringsskærmen ikke reagerer korrekt,
skal du slukke for nüvi. Sæt din finger på
skærmen, og tænd for nüvi. Fortsæt med at
trykke på skærmen, indtil kalibreringsskærmen
vises. Følg instruktionerne på skærmen.
10
Flere oplysninger
Garmin® og nüvi® er varemærker tilhørende Garmin
Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre
lande. Garmin Lock™ er et varemærke tilhørende Garmin
Ltd. eller dets datterselskaber.
Windows® er et registreret varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac®
er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer,
Inc. Audible.com® er et registreret varemærke tilhørende
Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2005. Rettighederne
til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de
respektive ejere.
Du kan få flere oplysninger om nüvi ved
at trykke på Værktøjer > Hjælp. Du
kan downloade den nyeste version af
brugervejledningen fra www.garmin.com.
Du kan få yderligere oplysninger om tilbehør
på http://buy.garmin.com eller ved at kontakte
din Garmin-forhandler.
11
For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i dit
Garmin-produkts levetid, skal du besøge Garmins websted på www.garmin.com.
© 2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Delnummer 190-00857-56 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising