Garmin | nüvi® 500 | User manual | Garmin nüvi® 500 brukerveiledning

Garmin nüvi® 500 brukerveiledning
nüvi 500-serien
®
brukerveiledning
© 2008-2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397.8200 eller
(800) 800.1020
Faks. (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Storbritannia
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (til Storbritannia)
0808 2380000 (i Storbritannia)
Faks. +44 (0) 870.8501251
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her,
må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres,
kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe
medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet
skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette
tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen
til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for
visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik elektronisk
eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder
hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes
videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne
brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt
forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten
plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike
endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde
(www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og
tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre
Garmin-produkter.
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tlf. 886/2.2642.9199
Faks. 886/2.2642.9099
i USA og andre land. Garmin Lock™ og myGarmin™ er
varemerker for Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper.
Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse
fra Garmin.
microSD™ er et varemerke for The SD Card Association.
Microsoft, MSN, MSN-logoen, Windows og Windows NT er
enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft
Corporation i USA og/eller andre land. Mac® er et varemerke
for Apple Computer, Inc., registrert i USA. og andre land.
SaversGuide® er et registrert varemerke for Entertainment
Publications, Inc. Wherigo-logoen er et varemerke for
Groundspeak i USA og andre land. Brukes med tillatelse.
Bruken av data fra geocaching.com er underlagt
bruksvilkårsavtalen til Geocaching.com, som du finner
på http://www.geocaching.com/about/termsofuse.aspx.
Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc.,
og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt
lisens.
Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
Garmin®, nüvi®, MapSource®, BlueChart® g2, g2 Vision®,
Garmin TourGuide® og TrackBack® er varemerker for
Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper som er registrert
Oktober 2009
Delenummer 190-00937-38 Rev. B
Trykt i Taiwan
Introduksjon
Introduksjon
Takk for at du kjøpte den GPS-aktiverte
navigasjonsenheten i Garmin® nüvi®
500-serien.
S e veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler
angående produktet og annen
viktig informasjon.
Produktregistrering
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg
ved å registrere deg på Internett i dag!
Koble deg til Garmins webområde på
http://my.garmin.com. Oppbevar den
originale kvitteringen, eller en kopi av
den, på et trygt sted.
Storbritannia: Ta kontakt med Garmin
(Europa) Ltd. på telefon 0808 2380000.
Europa: Gå til www.garmin.com/support
og klikk på Contact Support for
innenlandsk supportinformasjon, eller
ta kontakt med Garmin (Europa) Ltd.
på telefon +44 (0) 870 8501241.
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om nüvienheten, trykker du på Verktøy > Hjelp.
Hvis du vil ha informasjon om tilbehør,
kan du gå til http://buy.garmin.com eller
på www.garmin.com/extras eller ta kontakt
med din Garmin-forhandler.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin Product Support hvis det
er noe du lurer på når du bruker nüvienheten. USA: Gå til www.garmin
.com/support, eller ta kontakt med Garmin
USA på telefon (913) 3978200 eller
(800) 8001020.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Introduksjon
Innholdsfortegnelse
Introduksjon........................................i
Produktregistrering................................ i
Kontakt Garmin..................................... i
Mer informasjon.................................... i
Se på nüvi-enheten..............................iv
Komme i gang....................................1
Trinn 1: Installere batteri i
nüvi-enheten................................... 1
Trinn 2: Lade nüvi-enheten.................. 2
Trinn 3: Montere nüvi-enheten............. 2
Trinn 4: Konfigurere nüvi-enheten........ 3
Trinn 5: Innhente satellitter................... 3
Trinn 6: Pare Bluetooth®-hodesettet..... 3
Bruke menysiden................................. 4
Hvor skal du?.....................................7
Finne en adresse................................. 7
Angi en Hjem-posisjon......................... 7
Finne et sted ved å stave navnet ........ 8
Finne steder som nylig er funnet.......... 9
Favoritter.............................................. 9
Tillegg................................................. 10
Bruke egendefinerte ruter.................. 11
Angi koordinater................................. 12
Finne geografiske punkter.................. 12
ii
Finne et sted ved hjelp av kartet........ 13
Bruke TracBack® ............................... 13
Søke i nærheten av en annen
posisjon......................................... 13
Bruke kartet.....................................14
Turteller.............................................. 15
Manøverliste....................................... 15
Neste sving........................................ 15
Behandle filer...................................16
Støttede filtyper.................................. 16
Laste inn filer...................................... 16
Laste inn bilder for bildenavigasjon.... 18
Slette filer........................................... 18
Bruke verktøyene............................19
Innstillinger......................................... 19
Hvor er jeg?........................................ 19
Wherigo™. .......................................... 19
Hjelp................................................... 19
Bildeviser............................................ 19
Egendefinerte ruter............................ 20
Mine data........................................... 20
Verdensur........................................... 20
Kalkulator........................................... 21
Enhetskalkulator................................. 21
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Introduksjon
Kompass............................................ 22
Trafikk................................................ 23
MSN® Direct....................................... 23
Tilpasse nüvi-enheten.....................24
Systeminnstillinger............................. 24
Navigasjonsinnstillinger...................... 24
Skjerminnstillinger.............................. 25
Tidsinnstillinger.................................. 25
Språkinnstillinger................................ 25
Kartinnstillinger................................... 26
Sikkerhetsinnstillinger........................ 27
Bluetooth-innstillinger......................... 27
Informasjon om trafikkabonnement.... 28
Innstillinger for nærhetspunkter.......... 29
Gjenopprette alle innstillinger............. 29
Bruke FM-trafikk..............................30
Trafikk i ditt område............................ 30
Fargekode for alvorlighetsgrad.......... 31
Trafikk på din rute.............................. 31
Vise trafikkartet.................................. 32
Vise trafikkforsinkelser....................... 32
Trafikkabonnementer......................... 32
Geocaching......................................33
Hurtigkoblinger................................... 33
Laste ned Geocacher......................... 33
Finne geocacher................................ 34
Wherigo.............................................. 34
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Båtmodus.........................................35
Vise sjøkart........................................ 35
Finne marine punkter......................... 36
Vise tidevannsinformasjon................. 36
Vise marine strømninger.................... 36
Mer informasjon................................. 36
Tillegg...............................................37
myGarmin™..................................................................... 37
Ta vare på nüvi-enheten ................... 37
Låse nüvi-enheten.............................. 38
Kalibrere skjermen............................. 39
Nullstille nüvi-enheten........................ 39
Oppdatere programvaren................... 39
Fjerne brukerdata............................... 40
Batteriinformasjon ............................. 40
Skifte batteri i nüvi-enheten................ 40
Lade nüvi-enheten............................. 40
Skifte sikringen................................... 41
Montere på dashbordet...................... 41
Tilleggskart......................................... 42
Ekstrautstyr og valgfritt tilbehør.......... 42
Om GPS-satellittsignaler.................... 44
Samsvarserklæring............................ 44
Lisensavtale for programvare............. 45
Spesifikasjoner................................... 46
Feilsøking........................................... 47
Indeks...............................................49
iii
Introduksjon
Se på nüvi-enheten
GPS-antenne
Av/på-knapp:
Trykk og hold nede for å slå nüvi-enheten av/på.
Trykk raskt for å justere styrken på
bakgrunnsbelysningen.
Høyttaler
Batterikontakter
Mini-USBkontakt under
gummihetten
iv
Batterideksel
Serienummer under
batteriet
Utløserknapp: Skyv
den opp for å åpne
batteridekslet
microSD™-kortspor
under batteriet
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Komme i gang
Komme i gang
Advarsel: Dette produktet
inneholder et litiumionbatteri. Ta
enheten ut av bilen når du går ut, eller
oppbevar den slik at den ikke utsettes for
direkte sollys. Da unngår du at den blir
skadet.
Før du monterer nüvi-enheten, bør
du se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon, hvis du vil
ha informasjon om lover angående
montering på frontruten.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Trinn 1: Installere batteri i
nüvi-enheten
1. Finn litiumionbatteriet som fulgte med
produktesken.
2. Skyv utløserknappen opp for å åpne
batteridekselet bak på nüvi-enheten.
3. Finn metallkontaktene på enden av
litiumionbatteriet.
4. Sett inn batteriet slik at metallkontaktene på batteriet berører metallkontaktene i batterirommet.
Komme i gang
5. Trykk batteriet på plass.
6. Skyv batteridekselet tilbake til det
klikker på plass.
Sugekopparm
Trinn 2: Lade nüvi-enheten
Bruk strømkabelen for bil til å lade nüvienheten. Hvis du vil kjøpe en ekstra USBkabel eller en vekselstrømsadapterkabel,
kan du gå til http://buy.garmin.com.
Trinn 3: Montere nüvienheten
1. Ta av gummihetten på strømkontakten
bak på nüvi-enheten.
2. Sett strømkabelen for bil inn i
strømkontakten.
3. Knepp fast holderen på
sugekopparmen.
Holder
Spak
4. Fjern den gjennomsiktige plasten fra
sugekoppen. Rengjør og tørk frontruten
og sugekoppen med en lofri klut.
5. Fest sugekoppen på frontruten.
6. Skyv spaken bakover mot frontruten.
7. Sett bunnen av nüvi-enheten i
holderen.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Komme i gang
Trinn 5: Innhente satellitter
Gå ut til et åpent område, ut av garasjer og
vekk fra høye bygninger. Stopp kjøretøyet,
og slå på nüvi-enheten. Det kan ta et par
minutter å innhente satellittsignaler.
Trinn 6: Pare Bluetooth®hodesettet
8. Vipp nüvi-enheten bakover til den
klikker på plass.
9. Plugg den andre enden av
strømkabelen i et uttak i kjøretøyet.
Nüvi-enheten skal slå seg på
automatisk hvis den er koblet til og
kjøretøyet er i gang.
Trinn 4: Konfigurere nüvienheten
Du slår på nüvi-enheten ved å trykke på
og holde nede . Følg instruksjonene på
skjermen.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Du kan høre på lyd fra nüvi-enheten med
Bluetooth-hodesettet. Den første gangen
du bruker to enheter sammen, må du
pare dem. Bluetooth-hodesettet og nüvienheten være slått på og ikke være mer
enn 10 meter fra hverandre. Etter at du har
paret dem, kobles de automatisk sammen
hver gang du slår dem på.
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth.
2. Aktiver Bluetooth-teknologi på nüvienheten.
3. Under Tilkoblinger trykker du på Legg til
eller Bytte.
Komme i gang
4. Aktiver modusen Finn meg / Utforsk /
Synlig på hodesettet.
5. Trykk på OK på nüvi-enheten.
6. Velg hodesettet, og trykk på OK.
7. Angi Bluetooth-PIN-koden for
hodesettet, hvis det er nødvendig, og
trykk på Ferdig.
8. Trykk på OK.
MERK: Du finner mer informasjon på
side 27 eller i brukerveiledningen til
hodesettet.
Bruke menysiden
➍
➊
➋ ➌
MERK: Båtmodus er kun tilgjengelig
hvis du har lastet inn maritime kart på
nüvi-enheten.
➍
➎
➏
➐
➑
Batteristatus.
Gjeldende klokkeslett. Trykk
for å endre tidsinnstillingene.
Trykk for å finne et
bestemmelsessted.
Trykk for å vise kartet.
Trykk for å justere volumet.
MERK: Hvis du har et Bluetoothhodesett som er paret med nüvi 510,
justerer du volumet fra hodesettet.
➎
➐
➏
kjøre-, gå-, sykle- eller båtmodus.
➒
Trykk for å bruke verktøy som
innstillinger, Hvor er jeg?, Hjelp
og ruter.
➑
➊
➋
➌
GPS-sattellittstyrke. ➒
Status for Bluetooth-hodesett (bare
nüvi 510).
Bruksmodus. Trykk for å endre til
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Komme i gang
Tips og snarveier for nüvi
• Du kommer deg raskt tilbake til
menysiden ved å trykke på og holde
nede Tilbake.
• Trykk på
og
for å se flere valg.
Trykk på og hold nede disse knappene
for å rulle raskere.
• Sidene er forskjellige avhengig av
bruksmodusen og innstillingene.
Velge en bruksmodus
Kjøre
Gå
Sykle
Båt
Nüvi-enheten har flere bruksmodi for
forskjellige transportmodi. Rutene og
navigasjonen beregnes forskjellig basert
på bruksmodusen. Enveiskjørte gater
behandles for eksempel annerledes i
gåmodus enn i kjøremodus.
Endre bruksmodus
1. Trykk på bruksmodusikonet.
2. Velg en modus og trykk på OK.
3. Trykk på Ja, og følg instruksjonene
på skjermen for å konfigurere
bruksmodusinnstillingene. Hvis du vil
ha mer informasjon om egendefinerte
innstillinger, kan du se side 24.
Finne punkter av interesse
1. Trykk på Hvor skal du? > Punkter av
interesse.
2. Velg en kategori.
3. Velg et bestemmelsessted, og trykk på
Kjør.
For å søke etter navn trykker du på Hvor
skal du? > Punkter av interesse > Stav
navn.
Hvis du vil søke i et annet område, trykker
du på Hvor skal du? > Nærme.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Komme i gang
Bruke Kjør! -siden
4. Trykk på Legg til som viapunkt
for å legge til dette stoppet før
bestemmelsesstedet.
ELLER
Trykk på Angi som nytt bestemmelsessted for å gjøre dette til ditt nye
endelige bestemmelsessted.
Foreta en omkjøring
➊
➋
➌
➍
Trykk for å vise ruten på kartet.
Trykk for å starte navigasjon av ruten.
Trykk for å vise denne posisjonen og
omkringliggende områder på kartet.
Se side 14.
Trykk for å lagre denne posisjonen i
Favoritter.
Legge til et stopp i ruten
1. Når en rute er aktiv, kan du trykke på
Meny > Hvor skal du?.
2. Søk etter det ekstra stoppet (Viapunkt).
3. Trykk på Kjør!.
Hvis veien foran er stengt, kan du foreta
en omkjøring.
MERKNAD: Du kan ikke foreta
omkjøringer når du navigerer offroad.
1. Med en rute aktiv trykker du på Meny.
2. Trykk på Omkjøring.
Nüvi-enheten prøver å finne en annen
rute som unngår veien du kjører på eller
neste vei i manøverlisten, og deretter tar
den deg tilbake til den opprinnelige ruten.
Hvis ruten du følger, er det eneste logiske
alternativet, kan det hende at nüvi-enheten
ikke beregner en omkjøring.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Hvor skal du?
Hvor skal du?
I
Hvor skal du? finner du flere
forskjellige kategorier som du kan bruke
når du leter etter posisjoner. Hvis du vil
ha informasjon om hvordan du foretar et
enkelt søk, kan du se side 5.
Tips: Trykk på Nærme for å endre
søkeområdet. Se side 13.
Finne en adresse
1. Trykk på Hvor skal du? > Adresse.
2. Endre delstaten, landet eller provinsen,
om nødvendig.
3. Trykk på Stav sted, angi stedet/
postnummeret og trykk på Ferdig. Velg
sted eller postnummer fra listen. (Ikke
alle kartdata støtter postnummersøk)
Hvis du ikke er sikker på stedet, kan du
trykke på Søk på alle.
4. Angi nummeret for adressen, og trykk
på Ferdig.
5. Angi gatenavnet, og trykk på Ferdig.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
6. Velg eventuelt riktig gate fra listen.
7. Trykk eventuelt på adressen.
merk: Avhengig av kartversjonen
som er lastet inn på nüvi-enheten, kan
navnene på knappene endre seg og noen
trinn kan bli sortert ulikt.
Angi en Hjem-posisjon
Du kan angi en Hjem-posisjon for stedet du
kjører til oftest.
1. Trykk på Hvor skal du? > Kjør hjem.
2. Velg et alternativ.
Kjør hjem
Etter at du har angitt Hjem-posisjonen, kan
du når som helst lage en rute til stedet ved
å trykke på Hvor skal du? > Kjør hjem.
Hvor skal du?
Endre Hjem-posisjon
Hvis du vil endre Hjem-posisjonen, må du
først slette den fra Favoritter.
1. Trykk på Hvor skal du? > Favoritter >
Alle favoritter.
2. Trykk på Hjem > Rediger > Slett> Ja.
Bruke tastaturet på skjermen
Når skjermen viser et tastatur, skriver
du inn tall og bokstaver ved å trykke
på tastene.
Etter at du har slettet Hjem-posisjonen,
stiller du den inn på nytt ved å følge
fremgangsmåten på side 7.
Finne et sted ved å stave
navnet
Hvis du vet navnet på posisjonen du
ser etter, kan du stave det ved hjelp av
tastaturet på skjermen. Du kan også angi
bokstaver i navnet for å begrense søket.
1. Trykk på Hvor skal du? > Punkter av
interesse > Stav navn.
2. Skriv inn bokstaver i navnet ved hjelp
av tastaturet på skjermen. Trykk på
Ferdig.
• Trykk på
for å vise en liste over
nylig funne søkeord.
• Trykk på
for å slette et tegn.
Trykk og hold inne
for å slette
hele oppføringen.
• Trykk på
for å legge til et
mellomrom.
• Trykk på
for å bytte til store
eller små bokstaver.
• Trykk på Modus for å velge
språkmodusen for tastaturet.
• Trykk på 123 for å legge inn
spesialtegn, som punktum.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Hvor skal du?
Finne steder som nylig er
funnet
nüvi-enheten lagrer de siste 50 stedene
som nylig er funnet, i listen Nylige treff.
Trykk på Hvor skal du? > Nylige treff.
De stedene som ble vist sist, vises øverst i
listen.
Slette nylig funne steder
Trykk på Fjern > Ja for å fjerne alle
stedene fra listen Nylige treff.
Merk: Når du trykker på Fjern, fjernes
alle elementer fra listen. Denne prosessen
sletter ikke det faktiske stedet fra nüvienheten.
Fa���������
voritter
Du kan lagre steder i Favoritter, slik at du
raskt kan finne dem og opprette ruter til
dem. Hjem-posisjonen blir også lagret i
Favoritter.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Lagre gjeldende posisjon
På kartsiden trykker du på . Trykk på
Lagre posisjon for å lagre den gjeldende
posisjonen.
Lagre steder du finner
1. Når du har funnet et sted du vil lagre,
trykker du på Lagre.
2. Trykk på OK. Stedet lagres i Favoritter.
Finne lagrede steder
Trykk på Hvor skal du? > Favoritter.
Du får frem en liste over de lagrede
posisjonene.
Redigere lagrede steder
1. Trykk på Hvor skal du? > Favoritter.
2. Trykk på den posisjonen du vil redigere.
3. Trykk på Rediger.
Hvor skal du?
Bruke bildenavigasjon
nüvi-enheten viser bilder som inneholder
posisjonsinformasjon. Du kan laste inn
disse bildene til nüvi-enheten eller til et
microSD-kort og opprette ruter til dem.
Hvis du vil ha mer informasjon om å laste
inn bilder, kan du se side 18.
4. Trykk på et element for å redigere:
• Endre navn – angi et nytt navn,
og trykk på Ferdig.
• Legg ved bilde – velg et bilde for å
tilordne det til posisjonen.
• Endre Kartsymbol – trykk på et
nytt symbol for å merke denne
posisjonen på kartet.
• Endre telefonnummer – angi et
telefonnummer, og trykk på Ferdig.
• Endre Kategorier – velg en annen
kategori for posisjonen.
• Slett – fjerner elementet fra listen
over favoritter. Trykk på Ja.
10
1. Trykk på Hvor skal du? >
Favoritter > Bilder.
Bildene som er lagret på nüvi-s
tasjonen eller på microSD-kortet,
vises.
2. Trykk på et bilde.
3. Trykk på Kjør! for å navigere til
posisjonen. Trykk på Kart for å vise
posisjonen på kartet.
Tillegg
Hvis du vil ha informasjon om tillegg,
som fotoboksinformasjon og Garmin
Travel Guide, kan du se sidene 42–44.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Hvor skal du?
Bruke egendefinerte ruter
Trykk på Hvor skal du? > Egendefinerte
ruter. Velg ruten du vil kjøre, og trykk på
Kjør!.
Opprette en egendefinert rute
Bruk nüvi-enheten til å opprette og lagre
egendefinerte ruter før din neste tur. Du kan
lagre inntil 10 egendefinerte ruter.
1. Trykk på Hvor skal du? (eller
Verktøy) > Egendefinerte ruter > Ny.
2. Trykk på Legg til nytt startpunkt.
3. Finn et sted som skal være startpunktet,
og trykk på Velg.
4. Trykk på Legg til nytt sluttpunkt.
5. Finn et sted som skal være
endepunktet, og trykk på Velg.
6. Trykk på
for å legge til en ny
posisjon i den egendefinerte ruten.
Trykk på
for å fjerne et sted.
7. Trykk på Neste for å beregne den
egendefinerte ruten og vise den på
kartet.
8. Trykk på Lagre for å lagre den
egendefinerte ruten og avslutte.
Redigere egendefinerte ruter
1. Trykk på Hvor skal du? (eller
Verktøy) > Egendefinerte ruter.
2. Velg ruten du vil redigere.
3. Trykk på Rediger.
4. Trykk på et element for å redigere:
• Endre navn – angi et nytt navn,
og trykk på Ferdig.
• Legg til / fjern punkter – legge til
eller fjerne punkter fra ruten.
• Ordne punktene manuelt – endre
rekkefølgen på punktene langs
ruten.
• Omorganisere punkter optimalt –
organisere rekkefølgen på punktene
automatisk.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien11
Hvor skal du?
• Omberegn – endre rutepreferansen
slik at den beregner etter kortere tid,
kortere distanse eller off road.
• Slett – fjerne denne ruten.
Angi koordinater
Hvis du vet de geografiske koordinatene
til bestemmelsesstedet, kan du
bruke nüvi-enheten til å navigere til
bestemmelsesstedet ved hjelp av breddeog lengdegradskoordinater (eller andre
koordinatformater). Dette kan være
svært nyttig i geocaching. Hvis du vil ha
informasjon om geocaching, kan du se
sidene 33–34.
Finne geografiske punkter
Hvis nüvi-enheten har topografiske
kart, inneholder den informasjon om
plasseringen av flere geografiske punkter,
som innsjøer, elver, fjelltopper og andre
landmerker. Hvis du vil ha informasjon
om tilleggskart, kan du se side 42.
1. Trykk på Hvor skal du? > Geografiske
punkter.
2. Velg et geografisk punkt fra listen.
3. Trykk på Kjør!.
1. Trykk på Hvor skal du? >
Koordinater.
2. Trykk på Format for å endre typen
koordinater. Forskjellige kart bruker
forskjellige posisjonsformater. Derfor
lar nüvi-enheten deg velge det riktige
koordinatformatet for den typen kart du
bruker.
3. Angi koordinatene og trykk på Ferdig.
12
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Hvor skal du?
Finne et sted ved hjelp av
kartet
Trykk på Hvor skal du? > Se på kart.
Tips for å se på kartet
• Trykk på kartet og dra for å vise
forskjellige deler av kartet.
• Trykk på og for å zoome ut
og inn.
• Trykk på et objekt på kartet. Det vises
en pil som peker på objektet.
• Trykk på Lagre for å lagre posisjonen.
• Trykk på Kjør! for å navigere til
posisjonen.
Hvis GPS-modusen er avslått, trykker du
på Angi posisjon for å angi posisjonen til
det valgte stedet. Se side 24.
Søke ������������������
i nærheten av en
annen posisjon
Merk: nüvi-enheten søker automatisk
etter steder i nærheten av gjeldende
posisjon.
1. Trykk på Hvor skal du? > Nærme.
2. Velg et alternativ:
• Hvor jeg er nå – søker etter steder
i nærheten av gjeldende posisjon.
• En annen by – søker etter steder
i nærheten av byen du angir.
I båtmodus er dette alternativet
En posisjon på kartet.
• Min nåværende rute – søker etter
steder langs den aktive ruten.
• Mitt bestemmelsessted – søker
etter steder i nærheten av det
gjeldende bestemmelsesstedet.
Bruke TracBack®
Trykk på Hvor skal du? > TracBack for
å vise det nyeste sporet. Trykk på Lagre
for å lagre dette stedet i Favoritter. Trykk
på Kjør! for å spore tilbake den nylige
strekningen.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien13
Bruke kartet
Bruke kartet
➊
Ruten er merket med en magentafarget
linje. Underveis vil nüvi-enheten vise
veien til bestemmelsesstedet ved hjelp
av talemeldinger, piler på kartet og
kjøreanvisninger øverst på kartet. Et rutete
flagg angir bestemmelsesstedet. Hvis du
avviker fra den opprinnelige ruten, vil
nüvi-enheten beregne ruten på nytt og gi
nye kjøreanvisninger.
Trykk
for å vise
kompasset
(navigere
offroad).
➋
Trykk på
tekstlinjen
for å vise
manøverlisten.
➌
➍
Trykk for å zoome inn og ut.
Trykk på
kjøretøysikonet for å
vise Hvor er
jeg?- siden.
➎
Trykk
for å vise
turtelleren.
➏
Trykk for å vise menysiden.
➊
➋
➌
➎
➊
14
Trykk
for å vise
neste sving
(navigere på
vei).
➍
➏
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Bruke kartet
Turteller
Turtelleren angir gjeldende hastighet og gir
nyttig statistikk om turen.
Hvis du vil vise turtelleren, trykker du
på Hastighet på kartet. Hvis du stopper
ofte, lar du nüvi-enheten være slått på, slik
at den kan måle medgått tid under turen
nøyaktig.
Nullstille turtelleren
Nullstill turtelleren før du begynner på
turen, for å få nøyaktig turinformasjon.
Trykk på Nullstill tur for å nullstille
informasjonen på siden for turteller. Trykk
på Nullstill maks. for å nullstille den
maksimale hastigheten.
Trykk på tekstlinjen øverst på kartet for å
åpne manøverlisten. Trykk på en sving i
listen for å vise informasjon om den neste
svingen. Trykk på Vis kart for å vise hele
ruten på kartet.
Neste sving
Når du navigerer etter en rute, kan du
vise den neste svingen på kartet, i tillegg
til distansen og tiden som er igjen før du
kommer til svingen.
Hvis du vil vise den neste svingen, kan
du trykke på hjørnet øverst til venstre på
kartet, eller trykke på hvilken som helst
sving fra manøverlisten.
Manøverliste
Når du navigerer etter en rute, viser
manøverlisten instruksjoner for hver
sving for hele ruten og distansen mellom
svingene.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien15
Behandle filer
Behandle filer
Du kan lagre filer, for eksempel JPEGbildefiler og GPX-rutefiler, i internminnet
på nüvi-enheten eller på et microSD-kort.
Merk: Nüvi-enheten er ikke
kompatibel med Windows® 95, 98,
Me, eller Windows NT®. Den er heller
ikke kompatibel med Mac® OS 10.3
og tidligere versjoner. Dette er en
vanlig begrensning for de fleste USBmasselagringsenheter.
Laste inn filer
MicroSDkortspor
under
batteriet
Utløserknapp:
Skyv den opp
for å åpne
batteridekslet
Mini-USBkontakt under
gummihetten
Støttede filtyper
• JPEG-, JPG-, PNG-, BMP-, og GIFbildefiler: Se side 18
• Kart, ruter og veipunktfiler fra
MapSource®: Se side 42
• GPX- og GPW-filer: Se sidene 33–34
• GPI-egendefinerte POI-filer fra
Garmins POI Loader: Se side 43
16
Trinn 1: Sett inn et microSDkort (valgfritt)
1. Skyv utløserknappen opp for å åpne
batteridekselet bak på nüvi-enheten.
2. Ta ut batteriet.
3. Du setter inn eller fjerner kortet ved å
skyve det inn til du hører et klikk.
4. Skifte batteriet.
5. Skyv batteridekselet tilbake til det
klikker på plass.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Behandle filer
Trinn 2: Koble til USB -kabelen
(ikke inkludert)
Sett i mini-USB-kontakten på undersiden
av nüvi-enheten. Koble den store enden
av kabelen til en tilgjengelig USB-port på
datamaskinen.
Nüvi-enheten og microSD-kortet vises
som eksterne stasjoner i Min datamaskin
på Windows-datamaskiner, og som
volumer på Mac-datamaskiner.
Merk: Noen operativsystemer
eller datamaskiner med flere
nettverksstasjoner kan ikke vise nüvistasjonene. Du finner mer informasjon
om hvordan du tilordner stasjonene i
hjelpefilen til operativsystemet.
Trinn 3: Overføre filer til nüvienheten
Kopier og lim inn filer fra datamaskinen i
stasjoner/volumer på nüvi-enheten.
1. Søk på datamaskinen for å finne filen
du vil kopiere.
2. Velg filen og trykk på Rediger >
Kopier.
3. Åpne Garmin- eller microSDkortstasjonen/-volumet.
4. Klikk på Rediger > Lim inn. Filen vises
i en liste over filer i nüvi-minnet eller på
microSD-kortet.
Trinn 4: Løse ut og koble fra
USB-kabelen
Når du er ferdig med å overføre filer,
klikker du på løs ut
-ikonet i
systemstatusfeltet eller drar volumikonet
til søppelbøtten
på Mac-datamaskiner.
Koble nüvi-enheten fra datamaskinen.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien17
Behandle filer
Laste inn bilder for
bildenavigasjon
Last ned bilder med posisjonsinformasjon
på nüvi-enheten eller microSD-kortet for
bildenavigasjon. Gå til http://connect
.garmin.com/photos, hvis du vil ha mer
informasjon.
1. Koble nüvi-enheten til datamaskinen.
2. Gå til http://connect.garmin.com/photos,
og logg på.
3. Velg et bilde.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
18
Slette filer
Koble nüvi-enheten til datamaskinen
og åpne stasjonen/volumet for nüvienheten eller microSD-kortet. Merk filen
du vil slette, og trykk på Slett-tasten på
datamaskinens tastatur.
Forsiktig: Hvis du ikke er sikker
på hvilken funksjon en fil har, må du
ikke slette den. Nüvi-enhetens minne
inneholder viktige systemfiler som ikke
må slettes.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Bruke verktøyene
Bruke verktøyene
Verktøy-menyen inneholder mange
funksjoner som er nyttige når du er
på reise. Fra menysiden trykker du på
Verktøy for å få tilgang til Verktøymenyen.
Trykk på en knapp til høyre for å vise de
nærmeste posisjonene i den kategorien.
Trykk på Lagre posisjon for å lagre den
gjeldende posisjonen.
Wherigo™
Hvis du vil ha mer informasjon om
Wherigo, kan du se side 34.
Hjelp
Trykk på Hjelp for å få informasjon om
hvordan du bruker nüvi-enheten.
Bildeviser
Innstillinger
Bruk bildeviseren til å vise bilder som
du har lagret på nüvi-enheten eller på et
microSD-kort.
Hvor er jeg?
1. Trykk på Verktøy > Bildeviser.
2. Trykk på et bilde for å vise en større
versjon av det.
3. Trykk på pilene for å vise alle bildene.
Hvis du vil ha informasjon om
innstillingene, kan du se sidene 24–29.
Trykk på Hvor er jeg? for å vise gjeldende
posisjonsinformasjon. Denne funksjonen
er nyttig hvis du trenger å fortelle
utrykningspersonell hvor du befinner deg.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien19
Bruke verktøyene
Vise en bildefremvisning
Trykk på Bildefremvisning for å starte
en bildfremvisning. Hvert bilde blir vist i
noen sekunder før neste bilde vises. Trykk
hvor som helst på skjermen for å stoppe
bildefremvisningen.
Navigere til et bilde
Hvis et bilde inneholder
posisjonsinformasjon, trykker du på
Info > Kjør! for å opprette en rute dit.
Se side 18 hvis du vil ha mer informasjon
om hvordan du laster inn bilder på nüvienheten.
Egendefinerte ruter
Hvis du vil ha mer informasjon om
egendefinerte ruter, kan du se side 11.
20
Mine data
Bruk dette verktøyet til å behandle og
slette lagrede data, for eksempel dine
favoritter. Hvis du har overført en rute fra
MapSource, kan du trykke på Importer
rute fra fil for å bruke den ruten i nüvienheten.
Verdensur
1. Trykk på Verktøy > Verdensur.
2. Hvis du vil endre på en by som er
oppført, trykker du på byen.
3. Angi et bynavn, og trykk på Ferdig.
4. Velg riktig by, om nødvendig.
5. Trykk på Lagre.
6. Trykk på Verdenskart for å vise et kart.
Nattetimene vises i det skyggelagte
området.
7. Trykk på Verdensur for å vise urene
igjen, eller trykk på Tilbake for å
avslutte.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Bruke verktøyene
Kalkulator
1. Trykk på Verktøy > Kalkulator.
2 Skriv inn det første tallet i regnestykket.
3. Trykk på en regnefunksjon (÷, ×, -,
eller +).
4. Skriv inn det andre tallet i regnestykket.
• Trykk på . for å legge til en desimal.
• Trykk på ± for å gjøre tallet negativt
eller positivt.
• Trykk på % for å gjøre tallet om til
en prosent (0,01).
• Trykk på C for å fjerne oppføringen.
5. Trykk på =.
6. Trykk på C for å gjøre et nytt
regnestykke.
Enhetskalkulator
1. Trykk på Verktøy > Enhetskalkulator.
2. Trykk på Konvertering, velg en type
mål og trykk på OK.
3. Trykk på en måleenhet du vil endre.
4. Velg en måleenhet og trykk på OK.
Gjenta etter behov.
5. Trykk på det tomme rektangelet for å
legge inn en verdi.
6. Skriv inn en verdi og trykk på Ferdig.
Enheten regnes om.
7. Trykk på Fjern for å utføre en annen
konvertering.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien21
Bruke verktøyene
Oppdatere vekslingskurser
Med nüvi-enheten kan du oppdatere alle
valutavekslingskursene manuelt, slik at du
alltid bruker de nyeste kursene.
1. Trykk på Verktøy > Enhetskalkulator
> Konvertering. Velg Valuta.
2. Trykk på valutaknappene, og velg
valutaene du vil oppdatere.
3. Trykk på Oppdater.
4. Trykk på boksene ved siden av
valutaene for å angi nye kurser.
5. Trykk på Lagre for å lagre nye kurser.
Trykk på Gjenopprett for å bruke den
opprinnelige kursen.
22
Kompass
Retning,
i grader
Prikkindikator
Informasjonsfelt
GPS-kompass
Du kan navigere ved hjelp av et GPSkompass. Ingen kalibrering er nødvendig,
men du må ha klar sikt mot himmelen.
Trykk på Verktøy > Kompass. Kompasset
roterer mens du reiser. Prikkindikatoren
viser den gjeldende retningen. Retningen
vises også i grader i midten av kompasset.
Informasjonsfeltene viser hastigheten,
høyden over havet, tiden på døgnet og
GPS-nøyaktigheten.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Bruke verktøyene
Navigere offroad
Når du navigerer en offroad-rute, viser
en rød pil retningen som du bør kjøre
i for å fortsette på ruten. Hvis den
røde pilen peker mot prikkindikatoren,
kjører du rett mot bestemmelsesstedet.
Informasjonsfeltet nederst til høyre viser
avstanden til bestemmelsesstedet.
Retningspil
Prikkindikator
Avstand til
bestemmelsessted
Trafikk
Du får bare tilgang til trafikkinformasjon
hvis nüvi-enheten er koblet til en valgfri
FM-trafikkmottaker. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se side 30–32 og
www.garmin.com/traffic.
MSN® Direct
Du får bare tilgang til MSN Direct-innhold
med en valgfri MSN Direct-mottaker.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du
gå til http://garmin.msndirect.com eller
www.garmin.com/traffic. Hvis du
vil kjøpe ekstrautstyr, kan du gå til
http://buy.garmin.com.
GPS-kompass mens du
navigerer i en offroad-rute
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien23
Tilpasse nüvi-enheten
Tilpasse nüvi-enheten
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger.
2. Trykk på den innstillingen du vil endre.
3. Trykk på knappen ved siden av navnet
på innstillingen for å endre det.
MERK: Noen menyer og innstillinger
endres avhengig av bruksmodus. Se
etter et bruksmodusikon ved siden av
innstillingen. Ikke alle innstillingene er
tilgjengelige for alle bruksmodiene.
Systeminnstillinger
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
System.
Bruksmodus – angi hvordan du vil ta deg
frem for å optimalisere rutene: Kjøre, Gå,
Sykle, eller Båt. Se side 5.
GPS-simulator – slå på simulatoren
for å slå av GPS-modusen og simulere
navigasjon og/eller for å spare batteristrøm.
Enheter – du kan endre målingsenhetene
til Kilometer eller Miles.
24
Om – vise nüvi-enhetens programvareversjon, enhets-ID, lydversjon og
GPS-programvareversjon. Denne
informasjonen trenger du når du skal
oppdatere systemprogramvaren eller
kjøpe flere kartdata. Se side 42.
Gjenopprett – gjenoppretter
systeminnstillingene.
Navigasjonsinnstillinger
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon.
Rutepreferanse – velg en preferanse for å
beregne ruten:
• Raskere tid – for å beregne ruter som
er raskere å kjøre, men der distansen
kan være lengre.
• Kortere distanse – for å beregne ruter
som har kortere distanse, men som kan
ta lengre tid å kjøre.
• Offroad – for å beregne direkteruter
(uten veier).
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Tilpasse nüvi-enheten
Unngåelser – velg de veitypene du ønsker
å unngå på rutene.
Tidsinnstillinger
Gjenopprett – gjenoppretter de
opprinnelige navigasjonsinnstillingene.
Tidsformat – velg et 12-timers,
24-timers eller et UTC-tidsformat.
Skjerminnstillinger
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Skjerm.
Fargemodus – velg Dag for en lys
bakgrunn, Natt for en mørk bakgrunn
eller Automatisk for automatisk å veksle
mellom de to.
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Tid.
Gjeldende klokkeslett – bruk + og – for å
stille inn tiden i intervaller på 15 minutter.
Merk av for Automatisk for å stille inn
tiden automatisk når nüvi-enheten mottar
satellittsignaler.
Gjenopprett – gjenoppretter de
opprinnelige tidsinnstillingene.
Skjermdump – slå på skjermdumpmodusen. Trykk på for å lage en
skjermdump. Punktgrafikkfilen med
bildet lagres i mappen skjermdump
på nüvi-stasjonen.
Språkinnstillinger
Lysstyrke – juster bakgrunnsbelysningsnivået. Hvis du reduserer bakgrunnsbelysningsnivået øker levetiden til batteriet.
Tekst – endre all tekst på skjermen til
det valgte språket. Selv om du endrer
tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata, slik
som gatenavn.
Gjenopprett – gjenoppretter de
opprinnelige skjerminnstillingene.
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Språk.
Tale – endre språket for talemeldinger.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien25
Tilpasse nüvi-enheten
Tastatur – velg tastaturet for språket ditt.
Du kan også endre tastaturspråkmodus fra
en hvilket som helst modus ved å trykke
på Modus-knappen.
Gjenopprett – gjenoppretter de
opprinnelige språkinnstillingene.
Kartinnstillinger
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Kart.
Kartdetalj – justerer mengden detaljer
som vises på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes
opp langsommere.
Kartvisning – velg et kartperspektiv.
• Spor opp – vise kartet todimensjonalt
(2D) med ferdselsretningen øverst.
• Nord opp – viser kartet todimensjonalt
(2D) med nord øverst.
• 3D-visning – vise kartet
tredimensjonalt (3D) med
ferdselsretningen øverst.
26
Kjøretøy – trykk på Bytte for å bytte
ikonet som brukes til å vise din posisjon
på kartet. Trykk på ikonet som du vil
bruke, og trykk på OK. Du kan laste
ned flere kjøretøyikoner fra
www.garmin.com/vehicles.
Triplogg – vis eller skjul loggen for
reisene dine. Hvis du vil slette triploggen,
kan du trykke på Verktøy > Mine data >
Slette triplogg.
Kartinfo – vise kartene og versjonen av
hvert innlastet kart på nüvi-enheten. Trykk
på et kart for å aktivere (avmerking) eller
deaktivere (ingen avmerking) kartet.
Gjenopprett – gjenoppretter de
opprinnelige kartinnstillingene.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Tilpasse nüvi-enheten
Sikkerhetsinnstillinger
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
Garmin Lock – aktiver Garmin Lock™ for
å låse nüvi-enheten. Tast inn en firesifret
PIN-kode og angi en sikkerhetsposisjon.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du
se side 38.
Sikker modus – slå på eller av sikker
modus. Når kjøretøyet beveger seg,
deaktiverer sikker modus alle funksjoner
som krever betydelig oppmerksomhet
og som kan distrahere føreren.
Gjenopprett – gjenoppretter de
opprinnelige sikkerhetsinnstillingene.
Legg merke til at gjenoppretting av
sikkerhetsinnstillingene ikke vil slette
PIN-koden til Garmin Lock eller
sikkerhetsposisjonen.
Bluetooth-innstillinger
Taleveiledning via Bluetooth-hodesettet er
en funksjon som bare finnes på nüvi 510.
Du finner mer informasjon om paring på
side 3.
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth.
Tilkoblinger – trykk på knappen for å pare
med et hodesett som har trådløs Bluetoothteknologi, eller for å vise en liste over
tilgjengelige enheter. Trykk på Utelat for å
koble fra et hodesett. Trykk på Fjern for å
slette et hodesett fra nüvi-minnet.
Bluetooth – aktivere eller deaktivere
Bluetooth-komponenten. Velg Deaktivert
hvis du vil hindre at et hodesett kobler til
automatisk.
Gjenopprett – gjenoppretter de
opprinnelige Bluetooth-innstillingene.
Dette fører ikke til at paringsinformasjonen
blir slettet.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien27
Tilpasse nüvi-enheten
Informasjon om
trafikkabonnement
Trafikkinformasjonen er bare tilgjengelig
hvis du har en valgfri FM-trafikkmottaker.
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Trafikk.
Merk: Hvis trafikkmottakeren har
et prøveabonnement, må ikke dette
aktiveres. Du trenger ikke å kjøpe
abonnement før prøveabonnementet
utløper.
Alternativer for Nord-Amerika
FM-trafikkabonnementene og utløpsdatoene er oppført. Trykk på Legg til for å
legge til et abonnement.
Europeiske alternativer
Automatisk – Velg, hvis du vil bruke den
beste leverandøren i området. Du kan også
velge en bestemt leverandør.
28
Søk – søk etter ekstra TMCtrafikkleverandører. Trykk på Ja for å
fjerne tabellen med leverandører, hvis
du vil øke søketiden.
Abonnement – vis FM-trafikkabonnementene dine og utløpsdatoene. Trykk på
Legg til for å legge til et abonnement.
Legge til et abonnement
Du kan kjøpe flere abonnementer eller
fornye abonnementene hvis de utløper.
Gå til www.garmin.com/fmtraffic.
Merk: Du trenger ikke å aktivere
abonnementet som kom med FMtrafikkmottakeren (hvis det fulgte med).
Abonnementet aktiveres automatisk
etter at nüvi-enheten har hentet inn
satellittsignaler, samtidig som du mottar
trafikksignaler fra tjenesteleverandøren.
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Trafikk på menysiden.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Tilpasse nüvi-enheten
2. For enheter utenfor Nord-Amerika
trykker du på Abonnement > Legg til.
For enheter i Nord-Amerika trykker du
på Legg til.
3. Skriv ned enhets-IDen til
trafikkmottakeren.
4. Gå til www.garmin.com/fmtraffic for å
kjøpe et abonnement og få en 25-sifret
kode.
5. Trykk på Neste på nüvi-enheten, angi
koden og trykk på Ferdig.
Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes
flere ganger. Du må skaffe deg en ny kode
hver gang du fornyer tjenesten. Hvis du
har flere trafikkmottakere, må du skaffe
deg en ny kode for hver mottaker.
Innstillinger for
nærhetspunkter
Du må ha lastet inn nærhetspunkter
(for eksempel egendefinerte POIer,
en fotoboksdatabase eller en Garmin
TourGuide®-fil) for å kunne endre
innstillingene for nærhetspunktene.
Se side 43. Trykk på Verktøy >
Innstillinger > Nærhetspunkter.
Varsling av nærhetspunkter – slå på
eller av varslingen når du nærmer deg
egendefinerte POIer eller fotobokser.
Gjenopprett – gjenoppretter innstillingene
for nærhetspunkter.
Gjenopprette alle
innstillinger
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger.
2. Trykk på Gjenopprett.
3. Trykk på Ja.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien29
Bruke FM-trafikk
Bruke FM-trafikk
Merk: Du må kjøpe trafikkmottakeren
separat.
Du kan bruke en FM TMC-trafikkmottaker
(Traffic Message Channel) til å motta
trafikkinformasjon som sendes over
FM-radiodatasystemet.
Trafikkmottakeren er integrert i
strømkabelen for bil.
Til et strømuttak
i bilen
Til strømkontakten
på nüvi-enheten
Merk: Garmin er ikke ansvarlig for
at trafikkinformasjonen er korrekt.
Trafikkmottakeren mottar signaler fra
leverandøren av trafikkinformasjon og
viser denne informasjonen på nüvienheten.
Trafikk i ditt område
Når du mottar trafikkinformasjon, vises
et trafikkikon øverst i venstre hjørnet på
kartsiden. Trafikkikonet endrer farge for å
vise hvor alvorlig trafikkforholdene er på
den ruten eller veien du kjører.
Trafikkikon
FM TMC-trafikkmottaker
Hvis nüvi-enheten er koblet til
trafikkmottakeren og koblet til bilstrøm,
og du befinner deg i et dekningsområde,
kan nüvi-enheten motta informasjon
om trafikkforsinkelser. Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du gå til
www.garmin.com/traffic.
30
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Bruke FM-trafikk
Fargekode for
alvorlighetsgrad
Fargen på trafikkikonet viser hvor alvorlig
trafikkforsinkelsen er.
Farge
Beskrivelse
Betydning
Grønn
Ikke særlig
alvorlig
Trafikken flyter
som normalt.
Gul
Middels
alvorlig
Medfører noe
køkjøring
Rød
Svært
alvorlig
Lange køer eller
trafikkork.
Hvis det oppstår en mindre alvorlig trafikkforsinkelse på ruten, viser trafikkikonet et
felt der du kan se hvor mye ekstra tid som
er lagt til ruten, som følge av forsinkelsen.
Denne tiden er allerede inkludert i den
beregnede ankomsttiden.
Slik unngår du trafikk på ruten
manuelt:
1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på Trafikk på ruten.
3. Trykk på pilene for å vise andre
trafikkforsinkelser på ruten ved behov.
4. Trykk på Unngå hvis du vil unngå
forsinkelsen i trafikken.
Trafikk på din rute
Når du beregner ruten, undersøker nüvienheten de gjeldende trafikkforholdene
og gjør ruten automatisk kortest mulig.
Hvis det oppstår store forsinkelser i
trafikken mens du navigerer, beregnes
ruten automatisk på nytt. Det kan hende
at du likevel rutes gjennom trafikk hvis
det ikke finnes andre og bedre ruter.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien31
Bruke FM-trafikk
Vise trafikkartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikk og
forsinkelser på veier i nærheten.
1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
Vise trafikkforsinkelser
1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på Trafikksøk for å vise en liste
over trafikkforsinkelser.
3. Trykk på et element i listen for å
vise detaljer. Hvis det er mer enn én
forsinkelse, trykker du på pilene for å
vise andre forsinkelser.
Trafikkabonnementer
2. Trykk på Vis trafikkart for å vise
trafikkhendelser på et kart.
Hvis du vil ha informasjon om å legge til
eller fonye et trafikkabonnement, kan du
se side 28.
Du går tilbake til normalt kart fra
trafikkartet ved å trykke på trafikkikonet
og deretter trykke på Vis normalt kart.
32
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Geocaching
Geocaching
Geocaching er en høyteknisk versjon av
skattejakt. Geocachere leter etter skjulte
skatter eller “cacher” ved hjelp av GPSkoordinater som ligger på Internett. Ved
hjelp av nüvi-enheten, kan du navigere i
skoger eller bygater for å finne skjulestedet
til cachen.
Hurtigkoblinger
•
•
•
•
•
•
Velge en bruksmodus: side 5
Angi koordinater: side 12
Finne geografiske punkter: side 12
Finne et sted ved hjelp av kartet: side 13
Bruke TracBack: side 13
Bruke kompasset side 22
Laste ned Geocacher
1. Gå til www.geocaching.com.
2. Registrer deg for et gratis
basismedlemskap.
3. Søk etter en geocache. Nüvi-enheten
tillater *.GPX-filer.
4. Bruk en USB-kabel (ikke inkludert) til
å koble nüvi-enheten til en tilgjengelig
USB-port på datamaskinen.
Merk: For å kunne laste ned geocacher
på nüvi-enheten, må du først laste ned og
installere Garmin Communicator Plugin.
5. Klikk på Send til GPS. Følg
instruksjonene på skjermen.
Merk: Du kan også laste ned
geocacher på det valgfrie microSDkortet. Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du se side 16–18.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien33
Geocaching
Finne geocacher
1. Trykk på Hvor skal du? > Geocacher.
2. Velg en geocache fra listen.
• Trykk på Kjør! for å navigere til
denne posisjonen.
• Trykk på Kart for å vise denne
posisjonen og omkringliggende
områder på kartet.
• Trykk på Lagre for å lagre denne
posisjonen i Favoritter. Dette lagrer
bare posisjonen til geocachen.
Ekstra geocache-detaljer blir ikke
lagret.
• Trykk på Mer for å vise beskrivelsen,
tipsene eller loggen som tilhører
geocachen. Tipsene og loggene er
kanskje ikke tilgjengelige for alle
geocachene. Trykk på Logg forsøk
for å lagre funnet-status og en
kommentar.
Merk: Når du ruter til en geocache,
trykker du på
på kartsiden for å vise
geocache-detaljene.
34
Wherigo
Wherigo er et program som lar deg bygge
og spille posisjonsbaserte eventyrspill
ved å bruke nüvi-enheten. Du finner mer
informasjon på: www.wherigo.com.
Laste ned kassetter:
1. Gå til www.wherigo.com.
2. Registrer deg for et gratis
basismedlemskap Hvis du allerede
har tegnet et abonnement på
www.geocaching.com, logg inn.
3. Søk etter en kassett. Nüvi-enheten
tillater *.GWC-filer.
4. Bruk en USB-kabel (ikke inkludert) til
å koble nüvi-enheten til en tilgjengelig
USB-port på datamaskinen.
5. Klikk på Last ned. Følg instruksjonene
på skjermen.
6. Hvis du vil spille av en kassett på
nüvi-enheten, trykker du på Verktøy >
Wherigo.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Båtmodus
Båtmodus
For å bruke båtmodus må du ha lastet inn
BlueChart® g2 eller g2 Vision®-kart på
nüvi-enheten. Gå til www.garmin
.com/cartography, hvis du vil ha mer
informasjon om BlueChart g2-kart.
Endre til båtmodus:
1. Trykk på bruksmodusikonet.
2. Trykk på Båt > OK.
3. Trykk på Ja, og følg instruksjonene
på skjermen for å konfigurere
båtmodusinnstillingene. Hvis du vil
ha mer informasjon om egendefinerte
innstillinger, kan du se side 24–29.
Vise sjøkart
Nüvi®-enheten støtter BlueChart g2-kart,
som inneholder detaljert maritim
informasjon, for eksempel dybdekart,
informasjon om tidevann og strømninger
og marine punkter av interesse.
I båtmodusen vises kartet i vanlige
sjøkartfarger. BlueChart g2-kartene som er
lastet på nüvi-enheten, er omsluttet av en
lysebrun kant.
Trykk på ikonet øverst i venstre hjørne på
kartet, hvis du vil skifte mellom kart
over fiskeplasser og navigasjonskart.
Trykk på skanneikonet for å se etter
punkter av interesse nær kartmarkøren.
Endre enheter for båtmodus
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
System > Enheter.
2. Velg Miles, Kilometer, Nautisk statutt,
eller Nautisk metrisk.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien35
Båtmodus
Finne marine punkter
Med nüvi-enheten kan du navigere til
marine punkter, for eksempel marine
tjenester, ankerplasser og vrak.
1. Trykk på Hvor skal du? > Marine
punkter.
2. Velg en underkategori.
3. Velg et marint punkt fra listen, og trykk
på Kjør!.
Vise tidevannsinformasjon
BlueChart g2-kart inneholder informasjon
om daglige flo- og fjæredybder, samt et
24-timers kart over tidevannsdybder.
1. Trykk på Verktøy > Tidevann.
2. Velg en tidevannsposisjon fra listen,
eller trykk på Stav for å angi et
posisjonsnavn.
• Trykk på Kart for å vise
tidevannsposisjonen på kartet.
• Trykk på Lagre for å lagre
posisjonen i Favoritter.
36
Vise marine strømninger
BlueChart g2-kart inneholder informasjon
om strømninger for marin navigasjon.
1. Trykk på Verktøy > Strømninger.
2. Velg en tidevannsposisjon fra listen,
eller trykk på Stav for å angi et
posisjonsnavn.
• Trykk på Rapport for å vise en
rapport over tidene for maksimal
fjære, maksimal flo og for stille vann.
• Trykk på Kart for å vise strømningen
på kartet.
• Trykk på Lagre for å lagre
posisjonen i Favoritter.
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om
BlueChart g2-kartdata- og symboler, kan
du følge veiledningen som følger med
BlueChart g2-kartene.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Tillegg
Tillegg
myGarmin
™
Gå til webområdet http://my.garmin.com
for å få tilgang til de nyeste tjenestene for
Garmin-produktene:
• registrere Garmin-enheten
• laste ned myExtras, inkludert databaser
for fotobokser og geocacher
• låse opp valgfrie kart
Ta vare på nüvi-enheten
nüvi-enheten inneholder sensitive
elektroniske komponenter som kan få
permanente skader hvis de blir utsatt for
voldsomme støt eller vibrasjoner. Hvis du
vil minimere risikoen for skade på nüvienheten, må du unngå å miste den i bakken,
og ikke bruke den der det kan oppstå
voldsomme støt eller vibrasjoner.
Rengjøre enheten
Nüvi-enheten er laget av materialer av høy
kvalitet og krever ikke annet vedlikehold
av brukeren enn rengjøring. Rengjør
enhetens utside (ikke berøringsskjermen)
med en klut fuktet med mildt såpevann,
og tørk av den. Unngå kjemiske
rengjøringsmidler og løsemidler som kan
skade plastdeler.
Rengjøre berøringsskjermen
Rengjør berøringsskjermen med en myk,
ren, lofri klut. Bruk vann, isopropylalkohol
eller brillepussemiddel etter behov. Påfør
middelet på kluten og tørk forsiktig av
berøringsskjermen.
Beskytte nüvi-enheten
• Ikke oppbevar nüvi-enheten på et sted
der den kan bli utsatt for ekstreme
temperaturer over lengre tid. Dette kan
føre til permanent skade på enheten.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien37
Tillegg
• Selv om du kan bruke en PDAstyluspenn på berøringsskjermen, må
du aldri gjøre dette mens du kjører. Du
må aldri trykke på berøringsskjermen
med et hardt eller skarpt redskap, da
dette kan skade skjermen.
Unngå tyveri
• Du bør fjerne enheten og braketten når
den ikke er i bruk, for å unngå tyveri.
Fjern merket etter sugekoppen på
frontruten.
• Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
• Registrer produktet på
http://my.garmin.com.
• Bruke Garmin Lock™-funksjonen.
Låse nüvi-enheten
Garmin Lock er et system som låser nüvienheten din, og hindrer tyveri. Hver gang
du slår på nüvi-enheten, taster du inn PINkoden eller kjører til sikkerhetsposisjonen.
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
2. Trykk på knappen under Garmin Lock.
3. Tast inn en firesifret PIN-kode, og kjør
til en sikkerhetsposisjon.
Hva er en sikkerhetsposisjon?
Sikkerhetsposisjonen din er et sted
du ofte drar tilbake til, for eksempel
hjemmet. Hvis nüvi-enheten
innhenter satellittsignaler og du er på
sikkerhetsposisjonen, trenger du ikke å
angi PIN-koden.
MERK: Hvis du glemmer PIN-koden
og sikkerhetsposisjonen din, må du
sende nüvi-enheten til Garmin for å
få den låst opp. Du må også sende
en gyldig produktregistrering eller
et kjøpsbevis.
38
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Tillegg
Kalibrere skjermen
Hvis berøringsskjermen ikke reagerer slik
den skal, må du kalibrere den.
1. Slå av nüvi-enheten.
2. Trykk med fingeren på hjørnet øverst til
venstre på berøringsskjermen.
3. Mens du holder fingeren på
berøringsskjermen, slår du på nüvienheten. Fortsett å holde fingeren
på berøringsskjermen i omtrent 30
sekunder til kalibreringsskjermen vises
(hvit skjerm med Trykk på-prikk).
4. Følg instruksjonene på skjermen.
Nullstille nüvi-enheten
Hvis nüvi-enheten slutter å fungere, slår
du nüvi-enheten av og på igjen. Hvis dette
ikke hjelper, trykker du og holder nede
i 10 sekunder. nüvi-enheten skal fungere
som normalt. Du kan også fjerne batteriet
og sette det i på nytt.
Oppdatere programvaren
MERK: For å kunne koble nüvienheten til datamaskinen, må du ha
den valgfrie USB-kabelen. Hvis du
vil ha informasjon om tilbehør, kan
du gå til http://buy.garmin.com eller
www.garmin.com/extras eller ta
kontakt med en Garmin-forhandler.
1. Gå til www.garmin.com/products
/webupdater og last ned WebUpdater
til datamaskinen.
2. Koble nüvi-enheten til datamaskinen
ved hjelp av den valgfrie USB-kabelen.
3. Kjør WebUpdater og følg
instruksjonene på skjermen.
Etter at du har bekreftet at du vil foreta en
oppdatering, laster WebUpdater automatisk
ned oppdateringene og installerer dem på
nüvi-enheten.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien39
Tillegg
Fjerne brukerdata
Advarsel: Dette sletter all
brukerangitt informasjon.
1. Slå av nüvi-enheten.
2. Trykk med fingeren på hjørnet nederst
til høyre på berøringsskjermen.
3. Mens du holder fingeren på
berøringsskjermen, slår du på nüvienheten. Fortsett å holde fingeren på
berøringsskjermen til meldingen vises.
4. Trykk på Ja for å fjerne alle brukerdata.
Alle innstillinger nullstilles til de
opprinnelige innstillingene. Alle elementer
du har lagret, blir slettet.
Batteriinformasjon
Nüvi-enheten inneholder et litiumionbatteri
som kan byttes ut av brukeren. Hvis du vil
maksimere levetiden til batteriet, bør du
ikke legge nüvi-enheten i direkte sollys og
unngå eksponering for overdreven varme
over lengre perioder.
du ut batteriet helt og deretter lader du det
helt opp igjen.
Skifte batteri i nüvienheten
Hvis du må skifte batteri i nüvi-enheten,
bør du bruke et Garmin litiumion
010–11143–00-batteri. Du kan kjøpe et
nytt batteri på http://buy.garmin.com.
Kontakt din lokale avfallsstasjon for å få
mer informasjon om hvor du skal avhende
batteriet.
Lade nüvi-enheten
• Bruke strømkabelen for bil.
• Bruke den valgfrie USB-kabelen.
• Bruke en valgfri
vekselstrømsadapterkabel.
Batteriikonet
i hjørnet på Menysiden
angir statusen til nüvi-batteriet. Hvis du vil
forbedre batterimålerens nøyaktighet, lader
40
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Tillegg
Skifte sikringen
Forsiktig: Når du skifter sikringen,
må du passe på at du ikke mister noen av
de små delene, og at de blir satt riktig på
plass igjen.
Hvis enheten ikke vil lades i bilen din,
kan det hende at du må skifte sikringen
på tuppen av biladapteren.
1. Løsne det svarte runde endestykket,
og dra det ut.
2. Fjern sikringen (sylinder i glass og sølv),
og sett inn en 3 A kvikksikring.
Endestykke
Sølvtupp
Montere på dashbordet
Bruk den vedlagte monteringsplaten hvis
du vil montere enheten på dashbordet,
i henhold til gjeldende bestemmelser.
Forsiktig: Det permanente
monteringslimet er svært vanskelig
å fjerne etter at du har tatt det på.
1. Rengjør og tørk dashbordet der du vil
plassere platen.
2. Fjern limbeskyttelsen under platen.
3. Plasser platen på dashbordet.
4. Fjern den gjennomsiktige plasten fra
platens overside.
5. Plasser sugekoppbraketten på platen.
Skyv spaken ned (mot platen).
Sikring
3. Pass på at sølvtuppen settes i det
svarte endestykket. Skru på det svarte
endestykket.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien41
Tillegg
Tilleggskart
Du kan kjøpe ekstra MapSource-kartdata
fra Garmin og laste inn kartene på nüvienhetens interne minne eller på et valgfritt
microSD-kort.
Åpne menysiden for å finne ut hvilke
kartversjoner som finnes på nüvi-enheten.
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Kart
> Kartinfo. Gå til www.garmin
.com/unlock/update.jsp for å se om
det er en tilgjengelig oppdatering for
kartprogramvaren. Hvis du vil aktivere
tilleggskart, må du ha enhets-IDen
(se side 24) og serienummeret (som
finnes under batteriet).
Du finner mer informasjon i hjelpefilen
til MapSource.
42
Ekstrautstyr og valgfritt
tilbehør
Hvis du vil ha mer informasjon om
valgfritt tilbehør, kan du gå til
http://buy.garmin.com, eller
www.garmin.com/extras, eller ta
kontakt med din Garmin-leverandør.
Fotobokser
Gjør deg kjent med de lokale lovene og
regelverkene før du bruker disse funksjonene.
Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til
eller konsekvensene av å bruke en egendefinert
POI-database eller fotoboksdatabase.
Fotoboksinformasjon er tilgjengelig
enkelte steder. Gå til webområdet
http://my.garmin.com for å se hvor denne
tjenesten er tilgjengelig. nüvi-enheten
inneholder informasjon om plassering av
flere hundre fotobokser i de områdene
tjenesten er tilgjengelig. nüvi-enheten
varsler deg når du nærmer deg en
fotoboks, og kan advare deg hvis du
kjører for fort. Dataene oppdateres minst
én gang i uken, så du har alltid tilgang til
den nyeste informasjonen.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Tillegg
Du kan kjøpe en ny region eller forlenge
et eksisterende abonnement når som helst.
Hvert område du kjøper, har en egen
utløpsdato.
Egendefinerte punkter av
interesse
Du kan bruke POI Loader til å laste
inn egendefinerte punkter av interesse
(POIer) på nüvi-enheten. POI-databaser
er tilgjengelige fra flere Internett-baserte
selskaper. Noen egendefinerte databaser
inneholder varslingsinformasjon for
punkter, for eksempel fotobokser og
skolesoner.
Gå til www.garmin.com/extras, og klikk
på POI Loader hvis du vil installere POI
Loader på datamaskinen. Du finner mer
informasjon i hjelpefilen til POI Loader.
Trykk på F1 for å åpne hjelpefilen.
Koble nüvi-enheten til datamaskinen hvis
du vil slette de egendefinerte POIene fra
nüvi-enheten. Åpne mappen Garmin\
poi på nüvi-stasjonen eller microSDkortstasjonen. Slett filen som heter poi.gpi.
Garmin TourGuide
Med Garmin TourGuide kan nüvi-enheten
spille av GPS-guidede lydturer fra
uavhengige forhandlere. Disse lydturene
kan for eksempel ta deg med på en rute
mens den spiller av interessante fakta om
historiske steder underveis.
Hvis du vil vise Garmin TourGuide-filene,
trykker du på Hvor skal du? > Tillegg >
Egendefinerte POIer.
Hvis du vil se de egendefinerte POIene,
trykker du på Hvor skal du? > Tillegg >
Egendefinerte POIer. Hvis du vil endre
innstillingene for varsling av nærhetspunkter, kan du trykke på Verktøy >
Innstillinger > Varsling av
nærhetspunkter > Nærhetsvarsler.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien43
Tillegg
Garmin Travel Guide
Omtrent som en vanlig reiseguide,
inneholder Garmin Travel Guide detaljert
informasjon om steder, for eksempel
restauranter og hoteller.
Hvis du vil bruke Garmin Travel Guide,
må du sette microSD-kortet inn i nüvienheten. Trykk på Hvor skal du? >
Tillegg. Trykk på navnet til din Travel
Guide for å åpne den.
SaversGuide®
Hvis du har SaversGuide
forhåndsprogrammert på microSDdatakortet og medlemskortet,
fungerer nüvi-enheten som en digital
rabattkupongoversikt.
Hvis du vil bruke SaversGuide, må du
sette microSD-kortet inn i nüvi-enheten.
Trykk på Hvor skal du? > Tillegg >
SaversGuide.
Om GPS-satellittsignaler
innendørs, i nærheten av høye bygninger
eller trær eller i et parkeringshus,
klarer ikke nüvi-enheten å hente inn
satellittsignalene. Gå utendørs til et
område uten høye hindringer når du
skal bruke nüvi-enheten.
Når nüvi-enheten har hentet inn satellittsignaler, er linjene for signalstyrke på
menysiden grønne
. Hvis enheten
mister satellittsignalene, blir linjene røde
eller tomme
.
Du finner mer informasjon om GPS på
www.garmin.com/aboutGPS.
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at dette nüviproduktet samsvarer med hovedkravene
og andre relevante bestemmelser i
direktivet 1999/5/EF. Hvis du vil lese den
fullstendige samsvarserklæringen, kan du
gå til Garmins webområde for ditt Garminprodukt på www.garmin.com.
Nüvi-enheten må hente inn GPSsatellittsignaler (Global Positioning
System) for å kunne navigere. Hvis du er
44
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Tillegg
Lisensavtale for
programvare
VED Å BRUKE NÜVIENHETEN GODTAR DU AT DU
ER BUNDET AV FØLGENDE
VILKÅR OG BETINGELSER I
PROGRAMVARELISENSAVTALEN.
LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin. Du samtykker i at du ikke skal
dekompilere, demontere, endre, foreta
omvendt utvikling av eller redusere
Programvaren eller deler av den til lesbar
form, eller lage avledede produkter basert
på Programvaren. Du samtykker i at du
ikke skal eksportere eller re-eksportere
Programvaren til et annet land i strid med
USAs eksportlover.
Garmin gir deg en begrenset lisens til
å bruke programvaren som følger med
denne enheten (“Programvaren”), i en
binær kjørbar form gjennom normal
bruk av produktet. Eiendomsrett og
åndsverksrettigheter i og til Programvaren
forblir hos Garmin.
Du er innforstått med at Programvaren
eies av Garmin og er beskyttet i
henhold til USAs opphavsrettslover
og internasjonale avtaler om
opphavsrett. Du er videre innforstått
med at strukturen, organiseringen
og kodingen i Programvaren er
verdifulle forretningshemmeligheter
tilhørende Garmin, og at Programvaren
i kildekodeform forblir en verdifull
forretningshemmelighet tilhørende
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien45
Tillegg
Spesifikasjoner
Fysisk størrelse: B × H × D: 4,21 × 3,35 ×
0,90 tommer (106,9 ×
85,1 × 22,9 mm)
Vekt: 7,6 oz (215,5 g)
Skjerm: B × H: 2,8 × 2,1 tommer
(72,0 × 54,0 mm); 320 × 240 piksler;
64K-lys, 18-bits LCD-skjerm; hvit
bakgrunnsbelysning, berøringsskjerm
Veske: Vanntett IPX7
Driftstemperaturområde:
fra -4 °F til 131 °F
(fra -20 °C til 55 °C)
Ladetemperaturområde:
fra 32 °F til 104 °F
(fra 0 °C til 40 °C)
Datalagring: Internt minne og valgfritt
uttakbart microSD-kort Data lagres i
det uendelige
Datamaskin-grensesnitt: USB 2.0 full
hastighet (12 Mbit) masselagring,
plug-and-play
46
Ladetid: ca. 4 timer.
Strøminntak: Likestrøm fra bil med
strømkabel som er inkludert i pakken.
Bruk: maks. 5 W.
Batteriets levetid: opptil 8 timer
Batteritype: litiumionbatteri som er
oppladbart og kan skiftes av brukeren
Nytt batteri til nüvi-enheten: Garmin
litiumionbatteri 010-11143-00
GPS-mottaker: WAAS-aktivert med høy
følsomhet
Innhentingstider*:
Varm: < 1 sek
Kald: < 38 sek
Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger:
<45 sek
*Gjennomsnittlige innhentingstider for
en stasjonær mottaker med fri sikt mot
himmelen
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Tillegg
Feilsøking
Problem/spørsmål
Løsning/svar
nüvi-enheten innhenter aldri Ta med nüvi-enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger
satellittsignaler.
og trær. Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Sugekoppen fester seg ikke Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol. Tørk med en ren,
til frontruten.
tørr klut. Fest sugekoppen slik det blir beskrevet på side 2.
Nüvi-enheten lader ikke i
bilen.
Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (se side 41).
Forsikre deg om at kjøretøyet er slått på og forsyner strøm til
strømuttaket.
Nüvi-enheten kan bare lade i temperaturer på mellom 32 °F og
104 °F (0 °C og 40 °C). Hvis nüvi-enheten plasseres i direkte sollys
eller i et varmt miljø, kan den ikke lade.
Hvis du vil maksimere tiden mellom hver gang du må lade, kan du
dempe bakgrunnsbelysningen. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Batteriet mitt har ikke strøm
Skjerm > Lysstyrke.
lenge.
For å unngå å tømme batteriet, tar du det ut når nüvi-enheten ikke
er i bruk.
Batterimåleren min virker
unøyaktig.
La enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen (uten å
avbryte ladingen).
Hvordan sletter jeg alle
brukerdata?
Hold fingeren i det nedre, høyre hjørnet på nüvi-skjermen mens du
slår den på. Fortsett å trykke på skjermen til meldingen vises. Trykk
på Ja for å fjerne alle brukerdata.
nüvi-enheten er låst/fryst.
Hvis nüvi-enheten slutter å fungere, slår du nüvi-enheten av og
på igjen. Hvis dette ikke hjelper, trykker du og holder nede i
10 sekunder. nüvi-enheten skal fungere som normalt. Du kan også
fjerne batteriet og sette det i på nytt.
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien47
Tillegg
Problem/spørsmål
Løsning/svar
Berøringsskjermen reagerer
ikke som den skal når jeg
Du kalibrerer berøringsskjermen slik det blir beskrevet på side 39.
trykker på den.
Hvordan vet jeg at
nüvi-enheten er i USBmasselagringsmodus?
Når nüvi-enheten er i USB-masselagringsmodus, vises det et bilde
av en nüvi-enhet koblet til en datamaskin. I tillegg skal du kunne se
to nye eksterne stasjoner i Min datamaskin.
Datamaskinen min
oppdager aldri at nüvienheten er koblet til.
1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2. Slå av nüvi-enheten.
3. Koble USB kabelen til en USB-port på datamaskinen og til
nüvi-enheten. nüvi-enheten slår seg automatisk på og går i USBmasselagringsmodus. Forsikre deg om at nüvi-enheten er koblet
til en USB-port og ikke til en USB-hub.
Jeg finner ingen nye
eksterne stasjoner i
listen over stasjoner.
Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til datamaskinen, kan det
hende at Windows har problemer med å tilordne stasjonsbokstaver
til nüvi-stasjonene. Du finner mer informasjon i operativsystemets
hjelpefil om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver.
Hvordan finner jeg
restauranter i nærheten av
et hotell jeg skal bo på?
1. Trykk på Hvor skal du? > Nærme > Annen by (og angi hvor du
skal på ferie).
2. Finn hotellet og trykk på Kjør!.
3. Trykk på Meny > Hvor skal du? > Nærme > Mitt
bestemmelssted.
4. Søk etter en restaurant. Restaurantene som er nærmest hotellet,
vises øverst på listen.
Du kan også bruke GPS-simulatoren (Verktøy > Innstillinger >
System).
48
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Indeks
Indeks
A
abonnementer
trafikk 28
adresser 7
angi din posisjon 13
B
bakgrunnsfarge 25
båtmodus 35
batteri iv, 40, 47
installere 1
skifte ut i nüvi-enheten 40
status 4
berøringsskjerm
innstillinger 25
kalibrere 39, 48
rengjøring 37
bildenavigasjon 10
laste inn bilder 18
bilder 19
typer 16
BlueChart g2 35
brukerdata, slette 40
bruksmodus 4, 5, 24
D
datamaskintilkobling 17
detaljerte kjøreanvisninger 15
diakritiske tegn 8
E
egendefinerte POIer 43
egendefinerte ruter 11
enhets-ID 24
enhetskalkulator 21
F
Favoritter 9
feilsøking 47
feste et bilde til en posisjon 10
filer 16–18
behandle 16–18
overføre 16–18
slette 18
støttede typer 16
finne steder
bruke bilder 10
bruke kartet 13
bruke kompasset 22
bruke TracBack 13
etter adresse 7
etter koordinater 12
etter navn 8
etter postnummer 7
Favoritter 9
geografiske punkter 12
hjem 7
i nærheten av en annen
posisjon 5, 13
lagrede steder
(Mine favoritter) 9
nylige valg 9
stave navn 5
FM-trafikkmottaker 30–32
fotoboksdatabase 42
G
Garmin Lock 27, 38
Garmin Product Support i
Garmin TourGuide 43
Garmin Travel Guide 44
geocaching 12, 33–34
geografiske punkter 12
gjeldende posisjon, lagre 9
GPS 4
av/på 24
om GPS 44
H
hjelp i, 19
hjem
angi en posisjon 7
Hvor er jeg? 14, 19
Hvor skal du? 7–13
I
innstillinger 24–29
K
kalkulator 21
kart 14
bla 13
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien49
Indeks
detaljnivå 26
endre 26
flytte 13
innstillinger 26
kartinformasjonsknapp 26
legge til 42
oppdatere 42
sjø 35
trafikk 32
versjon 26
vise 26
zoome 13
Kjør!- siden 6
kjøreanvisninger 15
kjøretøyikon 26
kjør hjem 7
kompass 22
konfigurere 3
kontakte Garmin i
konvertere
valuta 22
konvertere enheter 21
koordinater 12
L
lade nüvi-enheten 2, 40, 47
lagre
gjeldende
posisjon 9, 13, 19
steder du finner 9
50
låse
nüvi-enheten
nüvi-enheten 38
montering 2, 41
rengjøring 37
veske iv
litiumionbatteri 40, 46
lysstyrke 25
M
O
målinger, konvertere 21
manøverliste 15
MapSource 42
maritime funksjoner 35
menyside 4
microSD-kort 16, 46
mine data 20
montere
offroad, ruting 12, 23, 24
omkjøringer 6
oppbevare nüvi-enheten 37
oppdatere
kart 42
programvare 39
overføre filer 16–18
P
på dashbordet 41
på frontruten 2, 47
PIN-kode
Garmin Lock 38
MSN Direct 23
myGarmin i, 37
POI Loader 43
posisjoner som nylig er funnet 9
produktsupport i
programvare
N
nærhetspunkter
innstillinger 29
lisensavtale 45
oppdatere 39
versjon 24
navigasjon
innstillinger 24
modus 24
neste sving 15
nullstille
punkter av interesse 5
egendefinert 43
din nüvi-enhet 39
fjerne alle brukerdata 40
tripdata 15
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Indeks
R
alle brukerdata 40
egendefinerte POIer 43
Favoritter 10, 12
filer 18
liste med nylige funn 9
rute 12
tegn 8
registrere i, 38
ruter 11
egendefinert 11
importere 20
innstillinger 24
legge til ett stopp 6
offroad 23, 24
omkjøringer 6
på kartet 14
simulere 24
trafikk 31
S
samsvarserklæring 44
satellittsignaler 3, 44
SaversGuide 44
se på kartet 13
serienummer iv
sikkerhet
innstillinger 27
posisjon 38
sikker modus 27
sikring, skifte 41
simulere en rute 24
skjerm
lysstyrke 25
skjermdumper 25
skjerminnstillinger 25
skolesonedatabase 43
slette
spesifikasjoner 46
språkinnstillinger 25
stave navn 5, 8
stemmespråk 25
støttede filtyper 16
systeminnstillinger 24
T
tastatur 8
U
unngå
tyveri 38
veityper 25
USB 17, 48
masselagringsmodus
16–18
utløs 17
V
varsler
fotoboks 42
nærhet 29
språkmodus 8, 26
tastatur på skjerm 8
ta vare på nüvi-enheten 37
tekstspråk 26
tidsinnstillinger 25
tidssone 25
tilbehør 42, 43
tillegg 10, 42–44
tilleggskart 42
tilpasse nüvi-enheten 24–29
todimensjonal, tredimensjonal
kartvisning 26
TourGuide 43
TrackBack 13
trafikk 23, 30–32
Brukerveiledning for nϋvi 500-serien
Travel Guide 42
tripdata, nullstille 15
triplogg 26
turteller 15
verdensur 20
verktøy 19–23
volum 4
W
WebUpdater 39
Wherigo 19, 34
Z
zoome 13
legge til abonnementer 28
51
De nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke inkludert kartdata) for
Garmin-produktene finner du på Garmins webområde www.garmin.com.
© 2008-2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Delenummer 190-00937-38 Rev. B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising