Garmin | nüvi® 500 | User guide | Garmin nüvi® 500 Anvandarhandbok

Garmin nüvi® 500 Anvandarhandbok
nüvi 500-serien
®
Användarhandbok
© 2008-2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. +1 913 397 8200 eller
+1 800 800 1020
Fax +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Tel. +44 (0) 870.8501241 (utanför Storbritannien)
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870.8501251
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta
dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras,
kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något
lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående
uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin
beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia
av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt
lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia
av handboken eller av eventuell revidering av den, under
förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia
av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text
och även under förutsättning att all obehörig kommersiell
distribution av handboken eller eventuell revidering av den
är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning.
Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra
sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet
att meddela någon person eller organisation om sådana
ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats
(www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och
tilläggsinformation om användning och drift av denna
och andra produkter från Garmin.
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
i USA och i andra länder. Garmin Lock™ och myGarmin™ är
varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
De här varumärkena får inte användas utan Garmins
uttryckliga tillstånd.
microSD™ är ett varumärke som tillhör SD Card Association.
Microsoft, MSN, MSN-logotypen, Windows och Windows
NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken
som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra
länder. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple
Computer, Inc., i USA och andra länder. SaversGuide®
är ett registrerat varumärke som tillhör Entertainment
Publications, Inc. Wherigo-logotypen är ett varumärke
som tillhör Groundspeak i USA och andra länder. Används
med tillstånd. För användning av geocaching.com-data
gäller Geocaching.coms användningsvillkor som finns
på http://www.geocaching.com/about/termsofuse.aspx.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG,
Inc. och all användning av sådana märken av Garmin är
licensierad.
Övriga varumärken och varunamn tillhör deras respektive
ägare.
Garmin®, nüvi®, MapSource®, BlueChart® g2, g2 Vision®,
Garmin TourGuide® och TracBack® är varumärken som
tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade
Oktober 2009
Artikelnummer 190-00937-39 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Inledning
Inledning
Tack för att du valde GPS-navigatorn
Garmin® nüvi® 500-serien.
I guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation som medföljer
i produktförpackningen finns viktig
information om säker hantering av
produkten och annat.
Produktregistrering
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt
genom att fylla i vår onlineregistrering
redan i dag! Besök vår webbplats på
http://my.garmin.com. Spara inköpskvittot,
i original eller kopia, på ett säkert ställe.
I Storbritannien kontaktar du Garmin
(Europe) Ltd. via telefon på 0808 2380000.
I Europa går du till www.garmin.com
/support och klickar på Contact Support
(Kontakta support) för att få lokal
supportinformation, eller kontaktar
Garmin (Europe) Ltd. via telefon på
+44 (0) 870 8501241.
Mer information
Om du vill ha mer information om nüvienheten trycker du på Verktyg > Hjälp.
Mer information om tillbehör finns på
http://buy.garmin.com eller www.garmin
.com/extras, eller kontakta din Garminåterförsäljare.
Kontakta Garmin
Kontakta Garmins produktsupport om du
har frågor när du använder din nüvi. I USA
går du till www.garmin.com/support eller
kontaktar Garmin i USA via telefon på
(913) 397-8200 eller (800) 800-1020.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Inledning
Innehållsförteckning
Använda kartan...............................14
Produktregistrering................................ i
Kontakta Garmin................................... i
Mer information..................................... i
Titta närmare på nüvi-enheten.............iv
Hantera filer.....................................16
Inledning..............................................i
Komma igång.....................................1
Steg 1: Installera nüvi-batteriet............ 1
Steg 2: Ladda nüvi-enheten................. 2
Steg 3: Montera nüvi-enheten.............. 2
Steg 4: Konfigurera nüvi-enheten........ 3
Steg 5: Hämta satellitinformation......... 3
Steg 6: Para ihop Bluetooth®headsetet........................................ 3
Använda menysidan............................. 4
Vart?...................................................7
Söka efter en adress............................ 7
Ange en hemposition........................... 7
Söka efter en plats genom att
bokstavera namnet......................... 8
Söka efter senast hittade platser.......... 9
Favoriter............................................... 9
Extra................................................... 10
Använda egna rutter........................... 11
Ange koordinater................................ 12
Söka efter geografiska platser........... 12
Söka efter en plats med kartan.......... 13
Använda TracBack® .......................... 13
Söka nära en annan plats.................. 13
ii
Färddator............................................ 15
Svänglista........................................... 15
Nästa sväng....................................... 15
Filformat som kan användas.............. 16
Läsa in filer......................................... 16
Läsa in foton för fotonavigering.......... 18
Ta bort filer......................................... 18
Använda verktygen.........................19
Inställningar........................................ 19
Var är jag?.......................................... 19
Wherigo™ . ......................................... 19
Hjälp................................................... 19
Bildvisare............................................ 19
Egna rutter......................................... 20
Min info............................................... 20
Världsklocka....................................... 20
Kalkylator........................................... 21
Enhetsomräkning............................... 21
Kompass............................................ 22
Trafik.................................................. 23
MSN® Direct....................................... 23
Anpassa nüvi-enheten....................24
Systeminställningar............................ 24
Navigeringsinställningar..................... 24
Visningsinställningar.......................... 25
Tidsinställningar................................. 25
Språkinställningar............................... 25
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Inledning
Kartinställningar................................. 26
Säkerhetsinställningar........................ 27
Bluetooth-inställningar........................ 27
Information om
trafikprenumeration....................... 28
Inställningar för larmade positioner.... 29
Återställa alla inställningar................. 29
Använda FM-trafik...........................30
Trafik i ditt område............................. 30
Färgkod för allvarlighet....................... 31
Trafik på rutten................................... 31
Visa trafikkartan................................. 32
Visa trafikfördröjningar....................... 32
Trafikprenumerationer........................ 32
Geocaching......................................33
Snabbreferenser................................ 33
Hämta geocache-platser.................... 33
Söka efter geocache-platser.............. 34
Wherigo.............................................. 34
Båtläge.............................................35
Visa marina kartor.............................. 35
Söka efter marina punkter.................. 36
Visa tidvatteninformation.................... 36
Visa marina strömmar........................ 36
Mer information.................................. 36
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Bilaga................................................37
myGarmin™ ....................................... 37
Sköta nüvi-enheten............................ 37
Låsa nüvi-enheten.............................. 38
Kalibrera skärmen.............................. 39
Återställa nüvi-enheten...................... 39
Uppdatera programvaran................... 39
Rensa användardata.......................... 40
Batteriinformation............................... 40
Byta batteri i nüvi-enheten................. 40
Ladda upp nüvi-enheten.................... 40
Byta säkringen................................... 41
Montera enheten på
instrumentbrädan.......................... 41
Ytterligare kartor................................. 42
Extrafunktioner och valfria tillbehör.... 42
Om GPS-satellitsignaler..................... 44
Överensstämmelse-förklaring............ 44
Programlicensavtal............................. 45
Specifikationer.................................... 46
Felsökning.......................................... 47
Index.................................................49
iii
Inledning
Titta närmare på nüvi-enheten
GPS-antenn
Strömknapp
Tryck på och håll ned för att sätta på/stänga av nüvienheten.
Tryck snabbt för att justera belysningens ljusstyrka.
Högtalare
Batterikontakter
Mini-USBanslutning under
väderskyddslocket
iv
Batterilock
Serienummer under
batteriet
Batterispärr: Skjut
uppåt för att öppna
batteriluckan.
microSD™-kortfack
under batteriet
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Komma igång
Komma igång
Varning! Den här produkten
innehåller ett litiumjonbatteri. För att
förhindra att skador uppstår ska enheten
tas med från bilen när du går ut eller
skyddas från direkt solljus.
Innan du monterar nüvi-enheten läser
du i guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation för information
om lagar som gäller för montering på
vindruta.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Steg 1: Installera nüvibatteriet
1. Ta fram litiumjonbatteriet som medföljde
produktförpackningen.
2. Skjut spärren uppåt för att öppna
batteriluckan på baksidan av nüvienheten.
3. Hitta metallkontakterna på
litiumjonbatteriets ena sida.
4. Sätt i batteriet så att metallkontakterna
på batteriet stämmer med
metallkontakterna inuti batterihållaren.
Komma igång
5. Tryck försiktigt ned batteriet på plats.
6. Sätt tillbaka batterilocket genom att
skjuta det på plats. Du ska höra ett
klick.
Sugkoppsarm
Steg 2: Ladda nüvienheten
Använd strömkabeln för fordon när du ska
ladda nüvi-enheten. Om du vill köpa till
en USB-kabel eller nätadapter går du till
http://buy.garmin.com.
Steg 3: Montera nüvienheten
1. Fäll undan väderskyddslocket från
strömkontakten på baksidan av nüvienheten.
2. Anslut strömkabeln för fordon till
strömkontakten.
3. Sätt fast vaggan på sugkoppsfästet.
Vagga
Spak
4. Ta bort plasthöljet från sugkoppen.
Rengör och torka framrutan samt
sugfästet med en luddfri trasa.
5. Placera sugkoppsfästet på vindrutan.
6. För spaken bakåt mot vindrutan.
7. Placera underkanten av enheten i
vaggan.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Komma igång
Steg 5: Hämta
satellitinformation
Sök upp en öppen plats utomhus, utanför
garaget och inte i närheten av höga
byggnader. Stanna fordonet och sätt på
nüvi-enheten. Det kan ta några minuter
innan enheten hittar satellitsignalen.
Steg 6: Para ihop
Bluetooth®-headsetet
8. Vinkla enheten bakåt tills den fastnar.
9. Anslut den andra änden av strömkabeln
till en strömkontakt i bilen. Om nüvienheten är ansluten och fordonet är
igång startar enheten automatiskt.
Steg 4: Konfigurera nüvienheten
Starta nüvi-enheten genom att hålla
ned . Följ instruktionerna på skärmen.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Du kan lyssna på ljud från din nüvi med
ditt Bluetooth-headset. Första gången du
använder två enheter tillsammans måste du
”para ihop” dem. Ditt Bluetooth-headset
och nüvi-enheten måste vara påslagna och
inom 10 meters avstånd från varandra. När
du en gång har parat ihop de två enheterna
ansluter de automatiskt till varandra varje
gång du sätter på dem.
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth.
2. Aktivera Bluetooth-tekniken på nüvienheten.
3. Under anslutningar trycker du på Lägg
till eller Byt.
Komma igång
4. Aktivera läget hitta mig/möjlig att
upptäcka/synlig för ditt headset.
5. Tryck på OK på nüvi-enheten.
6. Välj ditt headset och tryck på OK.
7. Ange Bluetooth-PIN-koden för ditt
headset om det behövs, och tryck på
Klar.
8. Tryck på OK.
Obs! Mer information finns på sidan 27,
eller i headsetets användarhandbok.
Använda menysidan
➍
➊
➋ ➌
➎
➏
➌
Obs! Båtläget är bara tillgängligt om
marina kartor är inlästa på nüvi-enheten.
➍
➎
Batteristatus.
➏
➐
➑
Tryck här för att hitta ett mål.
➒
➊
➋
➒
Aktuell tid. Ändra tidsinställningarna
genom att trycka här.
Tryck här för att visa kartan.
Tryck här för att justera volymen.
Obs! Om du har parat ihop ett
Bluetooth-headset med din nüvi 510
justerar du volymen från headsetet.
➐
➑
Användningsläge. Tryck här när
du vill ändra läge till bilkörning,
promenad, cykling eller båtkörning.
Tryck här om du vill använda
verktyg, t.ex. Var är jag?, Hjälp
och rutter.
GPS-signalstyrka.
Status för Bluetooth-headset (endast
nüvi 510).
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Komma igång
nüvi-tips och -genvägar
• Om du snabbt vill gå tillbaka till
menysidan trycker du på och håller
ned Bakåt.
• Om du vill se fler alternativ trycker du
på
och . Håll ned dessa knappar
om du vill bläddra snabbare.
• Beroende på användningsläge och dina
inställningar visas sidorna på olika sätt.
Välja användningsläge
Söka efter intressanta platser
1. Tryck på Vart? > Intressant plats.
2. Välj en kategori.
3. Välj ett mål och tryck på Kör!.
Om du vill söka efter namn trycker du på
Vart? > Intressant plats > Stava namnet.
Om du vill söka i ett annat område trycker
du på Vart? > Nära.
Kör
Går
2. Välj ett läge och tryck sedan på OK.
3. Tryck på Ja och följ instruktionerna på
skärmen för att göra inställningar för
användningsläget. Mer information om
egna inställningar finns på sidan 24.
Cyklar
Åker båt
Din nüvi-enhet erbjuder flera
användningslägen för olika transportsätt.
Ruttuppläggning och navigering beräknas
olika baserat på ditt användningsläge.
Enkelriktade gator hanteras t.ex. annorlunda i promenadläge jämfört med körläge.
Så här ändrar du användningsläge:
1. Tryck på ikonen för användningsläge.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Komma igång
Använda Kör!-sidan
4. Tryck på Lägg in som delmål om
du vill lägga till det här stoppet före
slutmålet.
ELLER
Tryck på Välj som ny destination om
du vill ange platsen som nytt slutmål.
Ta en omväg
Om en väg längre fram är stängd kan du ta
en omväg.
➊
Tryck här om du vill visa rutten på
kartan.
➋
Tryck här om du vill börja navigera
längs rutten.
➌
Tryck här om du vill visa platsen och
omgivningarna på kartan. Se
sidan 14.
➍
Tryck här om du vill spara platsen
som en favorit.
Lägga till ett stopp i en rutt
1. När en rutt är aktiv trycker du på
Meny > Vart?.
2. Sök efter extrastoppet (delmålet).
3. Tryck på Kör!.
Obs! Omvägar är inte tillgängligt när du
navigerar fågelvägen.
1. När en rutt är aktiverad trycker du på
Meny.
2. Tryck på Avstickare.
Nüvi-enheten försöker hitta en alternativ
rutt som undviker nuvarande väg eller
nästa väg i din svänglista och återvänder
sedan till den ursprungliga rutten. Om
den rutt du för närvarande använder är det
enda rimliga alternativet kan det hända att
enheten inte beräknar någon omväg.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Vart?
Vart?
På
Vart?-menyn finns olika kategorier
av platser att söka efter. På sidan 5 kan du
läsa mer om hur du utför en enkel sökning.
Tips: Tryck på Nära om du vill växla
sökområde. Se sidan 13.
Söka efter en adress
1. Tryck på Vart? > Adress.
2. Ändra delstat, land eller provins om
det behövs.
3. Tryck på Stava ort, ange stad/
postnummer och tryck sedan på Klar.
Välj stad eller postnummer i listan.
(Alla kartdata har inte funktioner för
postnummersökning.) Om du är osäker
på orten trycker du på Sök alla.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
4. Ange gatunumret och tryck sedan
på Klar.
5. Ange gatunamnet och tryck på Klar.
6. Välj rätt gata i listan, om det behövs.
7. Tryck på adressen, om det behövs.
Obs! Beroende på vilken version av
kartorna som lästs in till nüvi-enheten,
kan knappnamnen vara ändrade och vissa
steg ha en annan ordning.
Ange en hemposition
Du kan ange en hemposition för den plats
du oftast kör tillbaka till.
1. Tryck på Vart? > Kör hem.
2. Välj ett alternativ.
Köra hem
När du har angett hemposition kan du när
som helst skapa en rutt till den genom att
trycka på Vart? > Kör hem.
Vart?
Ändra hemposition
Om du vill ändra hemposition måste du
först ta bort den från Favoriter.
Använda skärmknappsatsen
När en skärmknappsats visas kan du trycka
på bokstäverna och siffrorna.
1. Tryck på Vart? > Favoriter > Alla
favoriter.
2. Tryck på Hem > Ändra > Ta bort > Ja.
När du har tagit bort hempositionen kan
du skapa en ny genom att följa stegen på
sidan 7.
Söka efter en plats genom
att bokstavera namnet
Om du vet namnet på platsen du söker
efter kan du skriva in det med hjälp av
skärmknappsatsen. Du kan också ange
bokstäver som ingår i namnet för att
begränsa sökresultatet.
1. Tryck på Vart? > Intressant plats >
Stava namnet.
2. Ange bokstäverna i namnet med
skärmknappsatsen. Tryck på Klar.
• Tryck på
om du vill visa en lista
med de senast hittade sökorden.
• Tryck på
för att ta bort ett tecken.
Om du vill rensa hela posten håller
du
nedtryckt.
• Tryck på
om du vill lägga till ett
mellanslag.
• Tryck på
om du vill ändra till
versaler eller gemener.
• Tryck på Läge om du vill välja
språkläge för tangentbordet.
• Tryck på 123 om du vill ange specialtecken, t.ex. kommatecken.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Vart?
Söka efter senast hittade
platser
De 50 senast hittade platserna sparas i
nüvi-enheten. Tryck på Vart? > Senast
sökta. De senast visade platserna står
överst i listan.
Ta bort senast sökta platser
Om du vill ta bort alla platser från listan
med dina senast hittade platser trycker du
på Rensa > Ja.
Obs! När du trycker på Rensa tas alla
objekt bort från listan. Själva platsen tas
inte bort från nüvi-enheten.
Fa��������
voriter
Du kan spara platser i Favoriter så att du
snabbt kan hitta dem och skapa rutter till
dem. Din hemplats sparas också i Favoriter.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Spara aktuell plats
Tryck på på kartsidan. Tryck på Spara
plats för att spara din aktuella plats.
Spara hittade platser
1. Om du vill spara en plats som du har
hittat klickar du på Spara.
2. Klicka på OK. Platsen sparas i
Favoriter.
Söka efter sparade platser
Tryck på Vart? > Favoriter. Dina sparade
platser visas i en lista.
Ändra sparade platser
1. Tryck på Vart? > Favoriter.
2. Tryck på den plats du vill redigera.
3. Tryck på Ändra.
Vart?
Använda fotonavigering
nüvi-enheten tillhandahåller foton som
inkluderar platsinformation. Du kan läsa
in de här bilderna i nüvi-enheten eller på
microSD-kortet och sedan skapa rutter till
dem. Mer information om att läsa in bilder
finns på sidan 18.
4. Tryck på det alternativ du vill redigera.
• Byt namn – ange ett nytt namn och
tryck sedan på Klar.
• Bifoga foto – välj ett foto för
platsen.
• Byt kartsymbol – tryck på en ny
symbol som ska markera platsen
på kartan.
• Byt telefonnummer – ange ett
telefonnummer och tryck på Klar.
• Byt kategorier – välj en annan
kategori för platsen.
1. Tryck på Vart? > Favoriter > Foton.
Foton som du har sparat på nüvienheten eller microSD-kortet visas.
2. Tryck på ett foto.
3. Tryck på Kör! om du vill navigera till
den platsen. Visa platsen på kartan
genom att trycka på Karta.
Extra
Information om extrafunktioner som
fartkamerainformation och Garmin
Travel Guide finns på sidorna 42–44.
• Ta bort – tar bort objektet från
favoritlistan. Tryck på Ja.
10
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Vart?
Använda egna rutter
Tryck på Vart? > Egna rutter. Välj den
rutt du vill köra och tryck sedan på Kör!.
Skapa en egen rutt
Använd din nüvi till att skapa och spara
egna rutter inför din nästa tripp. Du kan
spara upp till 10 egna rutter.
1. Tryck på Vart? (eller Verktyg) > Egna
rutter > Ny.
2. Tryck på Lägg in ny startposition.
3. Hitta en plats du vill använda som
startpunkt och tryck på Välj.
4. Tryck på Lägg in ny destination.
5. Hitta en plats du vill använda som
slutpunkt och tryck på Välj.
6. Lägg till en plats i din egen rutt genom
att trycka på
. Ta bort en plats
genom att trycka på .
7. Tryck på Nästa för att beräkna rutten
och visa den på kartan.
8. Tryck på Spara för att spara rutten och
avsluta.
Redigera egna rutter
1. Tryck på Vart? (eller Verktyg) > Egna
rutter.
2. Välj den rutt du vill redigera.
3. Tryck på Ändra.
4. Tryck på det alternativ du vill redigera.
• Byt namn – ange ett nytt namn och
tryck sedan på Klar.
• Lägg in/ta bort stopp – lägg till eller
ta bort stopp i rutten.
• Manuell sortering av positioner –
ändra ordningen på punkterna i
rutten.
• Optimal sortering av positioner –
automatisk sortering av punkterna.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien11
Vart?
• Räkna om – ändra ruttens
inställning för att göra en ny
beräkning enligt någon av
inställningarna snabbare tid,
kortare avstånd eller fågelvägen.
• Radera – ta bort rutten.
Ange koordinater
Om du känner till de geografiska
koordinaterna för slutmålet, kan du
navigera till destinationen med hjälp
av koordinaterna för latitud och
longitud i nüvi-enheten (eller andra
koordinatformat). Detta kan vara
användbart vid geocaching. Information
om geocaching finns på sidorna 33–34.
Söka efter geografiska
platser
Om nüvi-enheten har topografiska kartor
finns även positioner för olika geografiska
platser, t.ex. sjöar, floder, bergstoppar
och andra landmärken. Information om
ytterligare kartor finns på sidan 42.
1. Tryck på Vart? > Geografisk plats.
2. Välj en geografisk plats i listan.
3. Tryck på Kör!.
1. Tryck på Vart? > Koordinater.
2. Ändra typen av koordinater genom
att trycka på Format. Eftersom olika
positionsformat används för olika
kartor och diagram kan du välja
koordinatformat för den typ av karta
du använder.
3. Ange koordinaterna och tryck på Klar.
12
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Vart?
Söka efter en plats med
kartan
Söka ��������������������
nära en annan plats
Tips för att söka på kartan
1. Tryck på Vart? > Nära.
2. Välj ett alternativ:
Tryck på Vart? > Sök på karta.
• Visa olika delar av kartan genom att
trycka på kartan och dra.
• Tryck på och om du vill zooma
ut och in.
• Tryck på valfritt objekt på kartan. En
pil visas som pekar på objektet.
• Tryck på Spara för att spara den här
platsen.
• Tryck på Kör! om du vill navigera till
den platsen.
Om du har avaktiverat GPS och vill ange
din plats till den valda platsen trycker du
på Ange plats. Se sidan 24.
Obs! En sökning efter platser nära din
aktuella plats utförs automatiskt.
• Där jag befinner mig nu – söker
efter platser nära den aktuella
platsen.
• En annan ort – söker nära den
ort du anger. I båtläget är det här
alternativet En kartplats.
• Min aktuella rutt – söker längs den
aktiva rutten.
• Min destination – söker nära din
aktuella destination.
Använda TracBack®
Tryck på Vart? > TracBack om du vill
se din senaste resväg. Tryck på Spara så
sparas resvägen som en favorit. Tryck på
Kör! om du vill visa returrutten för din
senaste resväg.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien13
Använda kartan
Använda kartan
Din rutt är markerad med en magentafärgad
linje. Medan du kör vägleder nüvi dig till
destinationen via röstuppmaningar, pilar
på kartan och anvisningar överst på kartan.
En målflagga anger din destination. Om du
avviker från rutten beräknas en ny rutt och
en ny vägbeskrivning visas.
➊
➊
Tryck här
för att visa
nästa sväng
(navigering
på väg).
➋
➋
➌
➎
➊
➌
➍
➍
➏
➎
➏
14
Tryck här
för att visa
kompassen
(navigering
fågelvägen).
Tryck på
textfältet
för att visa
svänglistan.
Tryck här för att zooma in och ut.
Tryck på fordonsikonen
för att visa
Var är jag?sidan.
Tryck här
för att visa
färddatorn.
Tryck här för att visa menysidan.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Använda kartan
Färddator
Färddatorn anger aktuell hastighet och ger
användbar statistik om din tripp.
Du visar trippinformationssidan genom att
trycka på Fart på kartan. Om du stannar
ofta bör du inte stänga av enheten så att
den mäter den totala restiden.
Nollställa färddatorn
Om du vill ha exakt trippinformation
nollställer du färddatorn innan du
påbörjar en resa. Om du vill nollställa
informationen på trippinformationssidan
trycker du på Nolla tripp. Tryck på Nollst.
max om du vill nollställa maxhastigheten.
Öppna svänglistan genom att trycka på
textfältet överst på kartan. Tryck på en
sväng i listan när du vill visa information
om nästa sväng. Visa hela rutten på kartan
genom att trycka på Visa karta.
Nästa sväng
När du följer en rutt kan du visa nästa
sväng på kartan samt avstånd och tid tills
du är framme vid svängen.
När du vill visa nästa sväng kan du trycka
i övre vänstra hörnet på kartan, eller på en
sväng i svänglistan.
Svänglista
När du följer en rutt visar svänglistan
instruktioner en sväng i taget och avståndet
mellan dem för hela rutten.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien15
Hantera filer
Hantera filer
Du kan spara filer, t.ex. JPEG-bildfiler
och GPX-ruttfiler, i internminnet på nüvienheten eller på ett microSD-kort.
Obs! Nüvi-enheten är inte kompatibel
med Windows® 95, 98, Me eller
Windows NT®. Den är heller inte
kompatibel med Mac® OS 10.3 eller
tidigare. Det här är en vanlig begränsning
hos de flesta USB-masslagringsenheter.
Filformat som kan
användas
• JPEG-, JPG-, PNG-, BMP- och GIFbildfiler: se sidan 18
• Kartor, rutter och waypoints från
MapSource®: se sidan 42
• GPX- och GPW-filer: se sidorna 33–34
• GPI-filer med egna sevärdheter från
Garmin POI Loader: se sidan 43
16
Läsa in filer
microSD™kortfack
under
batteriet
Batterispärr:
Skjut uppåt
för att öppna
batteriluckan.
Mini-USBanslutning
under väderskyddslocket
Steg 1: Sätt i ett microSD-kort
(tillval)
1. Skjut spärren uppåt för att öppna
batteriluckan på baksidan av nüvienheten.
2. Ta bort batteriet.
3. Om du vill sätta i eller ta bort kortet
trycker du på det tills du hör ett klick.
4. Sätt i batteriet.
5. Sätt tillbaka batterilocket genom att
skjuta det på plats. Du ska höra ett
klick.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Hantera filer
Steg 2: Anslut USB-kabeln
(medföljer ej)
Anslut mini-USB-kontakten på nüvienhetens baksida. Anslut kabelns större
ände till en tillgänglig USB-port på datorn.
MicroSD-kortet och nüvi-enheten visas
som flyttbara enheter under Den här datorn
om du har Windows eller som en volym på
skrivbordet om du har Mac OS.
Obs! I vissa operativsystem eller
datorer med flera nätverksenheter kan
nüvi-enheter inte visas. Om du vill ha
mer information om hur du ansluter
diskenheter kan du läsa i hjälpen till
operativsystemet.
Steg 3: Överför filer till nüvienheten
Du kan kopiera filer på datorn och klistra
in dem i nüvi-enheterna/-volymerna.
1. Bläddra efter den fil du vill kopiera på
datorn.
2. Markera filen och tryck på Redigera >
Kopiera.
3. Öppna enheten ”Garmin” eller
microSD-kortenheten/volymen.
4. Klicka på Redigera > Klistra in. Filen
visas i listan med filer i nüvi-minnet eller
på microSD-kortet.
Steg 4: Mata ut och koppla från
USB-kabeln
När du har överfört filerna klickar du på
utmatningsikonen
i aktivitetsfältet
respektive drar volymikonen till
Papperskorgen på Mac-datorer.
Koppla bort nüvi-enheten från datorn.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien17
Hantera filer
Läsa in foton för
fotonavigering
Du kan läsa in foton med platsinformation
till nüvi-enheten eller ett microSD-kort
och använda vid fotonavigering. Besök
http://connect.garmin.com/photos om du
vill ha mer information.
1. Anslut nüvi-enheten till datorn.
2. Gå till http://connect.garmin.com/photos
och logga in.
3. Välj ett foto.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
18
Ta bort filer
Anslut nüvi-enheten till datorn och öppna
nüvi-enheten eller microSD-kortenheten/volymen. Markera den fil du vill ta bort
och tryck sedan på Delete på datorns
tangentbord.
Varning! Om du inte är säker på vad
en fil används till bör du inte ta bort
den. Minnet på nüvi-enheten innehåller
viktiga systemfiler som du inte bör ta
bort.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Använda verktygen
Använda verktygen
Verktygsmenyn innehåller många
funktioner som kan vara till nytta när
du färdas. Öppna menyn Verktyg genom
att trycka på Verktyg på menysidan.
de närmaste platserna i den kategorin.
Tryck på Spara plats för att spara din
aktuella plats.
Wherigo™
Information om Wherigo finns på sidan 34.
Hjälp
Tryck på Hjälp så får du information om
hur du använder din nüvi-enhet.
Bildvisare
Inställningar
Mer information om inställningarna finns
på sidorna 24–29.
Var är jag?
Tryck på Var är jag? om du vill visa
information om aktuell plats. Det här en
användbar funktion om du behöver tala om
för räddningspersonal var du befinner dig.
Tryck på en knapp till höger så visas
Med bildvisaren kan du visa bilder som
du har sparat på nüvi-enheten eller ett
microSD-kort.
1. Tryck på Verktyg > Bildvisare.
2. Om du vill zooma in en bild trycker du
på den.
3. Om du vill se alla bilder trycker du på
pilarna.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien19
Använda verktygen
Visa ett bildspel
Tryck på Bildspel om du vill visa ett
bildspel, där varje bild visas i några
sekunder innan nästa visas. Om du vill
avbryta bildspelet trycker du någonstans
på skärmen.
Navigera till en bild
Om bilden innehåller platsinformation
trycker du på Info > Kör! för att skapa
en rutt till den. På sidan 18 finns mer
information om hur du läser in bilder
till enheten.
Egna rutter
Information om egna rutter finns
på sidan 11.
20
Min info
Använd det här verktyget om du vill
hantera och ta bort sparade data, t.ex. dina
favoriter. Om du har överfört en rutt från
MapSource, trycker du på Importera rutt
från fil om du vill använda den rutten i din
nüvi-enhet.
Världsklocka
1. Tryck på Verktyg > Världsklocka.
2. Om du vill ändra vilken ort som visas
trycker du på orten.
3. Ange ett ortsnamn och tryck på Klar.
4. Välj rätt ort om det behövs.
5. Tryck på Spara.
6. Om du vill visa en karta trycker du
på Världskarta. Delar där det är natt
visas som skuggade.
7. Om du vill visa klockorna igen trycker
du på Världsklocka, om du vill avsluta
trycker du på Bakåt.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Använda verktygen
Kalkylator
1. Tryck på Verktyg > Kalkylator.
2. Ange det första talet.
3. Tryck på ett räknesätt (÷, x, - eller +).
4. Ange det andra talet.
• Tryck på . om du vill lägga till en
decimal.
Enhetsomräkning
1. Tryck på Verktyg > Enhetsomräkning.
2. Tryck på Konvertera, välj en typ
av måttenhet och tryck på OK.
3. Tryck på den måttenhet du vill ändra.
4. Välj en måttenhet och tryck sedan
på OK. Om det behövs upprepar du
föregående steg.
5. Tryck på en svart rektangel så att du
kan ange ett värde.
6. Ange ett värde och tryck sedan på
Stäng. Enheten konverteras.
7. Tryck på Rensa om du vill utföra en
annan omräkning.
• Om du vill göra talet negativt eller
positivt klickar du på ±.
• Om du vill göra talet till ett procenttal
(0,01) klickar du på %.
• Tryck på C om du vill rensa posten.
5. Tryck på =.
6. Tryck på C om du vill göra en ny
beräkning.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien21
Använda verktygen
Uppdatera växelkurser
Du kan uppdatera valutor manuellt,
vilket innebär att du kan använda de
senaste växelkurserna.
1. Tryck på Verktyg >
Enhetsomräkning > Konvertera. Välj
Valuta.
2. Tryck på valutaknapparna och välj
de valutor du vill uppdatera.
3. Tryck på Uppdatera.
4. Tryck på rutorna bredvid valutorna
om du vill ange nya kurser.
5. Tryck på Spara för att spara de nya
kurserna. Tryck på Återställ om du
vill använda de ursprungliga kurserna.
22
Kompass
Riktning i
grader
Markör
Informationsfält
GPS-kompass
Du kan navigera med hjälp av en GPSkompass. Ingen kalibrering krävs, men
du måste ha fri sikt mot himlen. Tryck på
Verktyg > Kompass. När du färdas roterar
kompassen. Markören visar din aktuella
riktning. Riktningen visas också i grader i
mitten på kompassen. I informationsfälten
visas hastighet, höjd över havet, tid på
dygnet och GPS-signalens noggrannhet.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Använda verktygen
Navigera fågelvägen
När du navigerar fågelvägen längs en rutt,
visar den röda pilen vilken riktning du bör
hålla för att följa rutten. Om den röda pilen
pekar mot markören färdas du rakt mot
målet. I informationsfältet längst ned till
höger visas avståndet till destinationen.
Riktningspil
Trafik
Du kan bara få trafikinformation
om enheten är ansluten till en FMtrafikinformationsmottagare (tillval).
Mer information finns på sidorna 30–32
och www.garmin.com/traffic.
MSN® Direct
Markör
Avstånd till
destination
Du kan bara komma åt MSN Directinnehåll med en MSN Direct-mottagare
(tillval). Mer information finns på
http://garmin.msndirect.com eller
www.garmin.com/traffic. Om du vill
köpa ett tillbehör går du till
http://buy.garmin.com.
GPS-kompass vid
navigering fågelvägen
längs en rutt
Användarhandbok för nϋvi 500-serien23
Anpassa nüvi-enheten
Anpassa nüvi-enheten
1. Tryck på Verktyg > Inställningar.
2. Klicka på den inställning du vill ändra.
3. Tryck på knappen bredvid inställningsnamnet om du vill ändra den.
Obs! Vissa menyer och inställningar
ändras beroende på vilket läge du
använder. Titta efter ikonen för
användningsläge bredvid inställningen.
Alla inställningar är inte tillgängliga för
alla användningslägen.
Systeminställningar
Tryck på Verktyg > Inställningar >
System.
Användningsläge – ange hur du vill
navigera för att optimera rutterna: Kör,
Går, Cyklar eller Åker båt. Se sidan 5.
GPS-simulator – aktivera simulatorn när
du vill stänga av GPS-läget och simulera
navigering och/eller spara på batteriet.
Enheter – ändra måttenheter till
Kilometer eller Mile.
24
Om – visa nüvi-programvarans
versionsnummer, enhetens IDnummer, ljudversionsnumret och GPSprogramvarans versionsnummer. Den här
informationen krävs om du vill uppdatera
systemprogramvaran eller köpa ytterligare
kartdata. Se sidan 42.
Återställ – återställer systemet till
standardinställningarna.
Navigeringsinställningar
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Navigation.
Ruttinställningar – välj en inställning för
beräkning av rutter.
• Kortare tid – för att beräkna rutter som
går fortare att köra men som kan utgöra
längre körsträcka.
• Kortare väg – för att beräkna rutter
med kortare körsträcka men som kan
ta längre tid att köra.
• Fågelvägen – för att beräkna rutter
fågelvägen (utan vägar).
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Anpassa nüvi-enheten
Undvikanden – ange de vägtyper du vill
undvika på dina rutter.
Tidsinställningar
Återställ – återställ de ursprungliga
navigationsinställningarna.
Tidsformat – välj 12-timmars-,
24-timmars- eller UTC-tidsformat.
Visningsinställningar
Aktuell tid – ange tiden i
15-minutersintervall med + och -. Markera
Automatiskt om du vill ställa in tiden
automatiskt när nüvi-enheten tar emot
satellitsignaler.
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Skärm.
Färgläge – välj Dag för en ljus bakgrund,
Natt för en mörk bakgrund eller Auto för
att automatiskt växla mellan de två.
Skärmbild – ange skärmbildsläge. Tryck
på för att ta en skärmavbildning.
Bilden sparas i bitmap-format i mappen
skärmbilder på nüvi-diskenheten.
Ljusstyrka – justera nivån på
bakgrundsbelysningen. Genom att sänka
bakgrundsbelysningen kan du förlänga
batterilivslängden.
Återställ – återställ de ursprungliga
visningsinställningarna.
Tryck på Verktyg > Inställningar > Tid.
Återställ – återställ de ursprungliga
tidsinställningarna.
Språkinställningar
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Språk.
Tal – ändra språket för taluppmaningar.
Text – ändra all skärmtext till det valda
språket. Att textspråket ändras innebär inte
att språket i data som användaren lagt in,
t.ex. gatunamn, ändras.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien25
Anpassa nüvi-enheten
Knappsats – välj tangentbord för språket.
Du kan också ändra tangentbordsläget
från ett tangentbord genom att trycka på
knappen Läge.
Återställ – återställ de ursprungliga
språkinställningarna.
Fordon – om du vill ändra den ikon som
används till att visa din position på kartan
trycker du på Byt. Tryck på den ikon
du vill använda och sedan på OK.
Hämta fler fordonsikoner på
www.garmin.com/vehicles.
Kartinställningar
Tripplogg – visa eller dölj loggen för
dina resor. Om du vill tömma tripploggen
trycker du på Verktyg > Min info > Töm
tripplogg.
Kartinfo – justera hur mycket detaljer
som ska visas på kartan. Om du visar
kartan med hög detaljrikedom ritas den
om långsammare.
Kartinfo – visa kartorna och versionen
för varje karta som finns inläst på
nüvi-enheten. Aktivera (markerad) eller
avaktivera (omarkerad) en karta genom
att trycka på den.
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Karta.
Kartvy – välj ett kartperspektiv.
• Kurs upp – visa en 2D-karta med
färdriktningen överst.
• Nord upp – visa kartan i 2D med norr
överst.
• 3D-vy – visa en 3D-karta med
färdriktningen överst.
26
Återställ – återställ de ursprungliga
kartinställningarna.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Anpassa nüvi-enheten
Säkerhetsinställningar
Bluetooth-inställningar
Garmin Lock – lås enheten genom att
aktivera Garmin Lock™. Ange en fyrsiffrig
PIN-kod och en säkerhetsplats. Mer
information finns på sidan 38.
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth.
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet.
Säkerhetsläge – aktivera/avaktivera det
säkra läget. När fordonet rör sig stänger
säkerhetsläget av alla funktioner som
kräver betydande uppmärksamhet och kan
stjäla uppmärksamheten från körningen.
Återställ – återställ de ursprungliga
säkerhetsinställningarna. När du återställer
säkerhetsinställningarna återställs
inte Garmin Lock-PIN-koden eller
säkerhetsplatsen.
Röststyrning med Bluetooth-headset är
en funktion som endast finns på nüvi 510.
Mer information om hur du parar ihop
finns på sidan 3.
Anslutningar – tryck på knappen när du
ska para ihop ett headset som har trådlös
Bluetooth-teknik, eller visa en lista över
tillgängliga enheter. Tryck på Släpp om
du vill koppla från ett headset. Tryck på
Ta bort om du vill ta bort ett headset från
nüvi-enhetens minne.
Bluetooth – aktivera/avaktivera Bluetoothfunktionerna. Om du vill förhindra att ett
headset ansluts automatiskt väljer du Från.
Återställ – återställ de ursprungliga
Bluetooth-inställningarna. Detta återställer
inte ihopkopplingsinformationen.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien27
Anpassa nüvi-enheten
Information om
trafikprenumeration
Trafikinformation är bara tillgängligt om
du har en FM-trafikmottagare (tillval).
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Trafik.
Obs! Om din trafikinformationsmottagare har en testprenumeration
behöver den inte aktiveras och du
behöver inte köpa någon prenumeration
förrän det förfaller.
Alternativ i Nordamerika
Dina FM-trafikprenumerationer och
förfallodatum visas i en lista. Om du vill
lägga till en prenumeration trycker du på
Lägg till.
Alternativ i Europa
Auto – markera alternativet om du vill
använda den bästa leverantören i området.
Du kan också välja en specifik leverantör.
28
Sök – sök efter ytterligare TMCtrafikinformationsleverantörer. Om du vill
öka söktiden rensar du leverantörstabellen
genom att trycka på Ja.
Abonnemang – visa dina abonnemang
och deras förfallodatum. Om du vill
lägga till en prenumeration trycker du
på Lägg till.
Lägga till en prenumeration
Du kan köpa ytterligare abonnemang
och förnya dem om de går ut. Besök
www.garmin.com/fmtraffic.
Obs! Du behöver inte aktivera
abonnemanget som medföljde FMtrafikinformationsmottagaren (om
ett medföljde). Prenumerationen
aktiveras automatiskt när nüvi-enheten
tar emot satellitsignaler samtidigt
som trafiksignalerna tas emot från
leverantören av tjänsten.
1. På menysidan trycker du på Verktyg >
Inställningar > Trafik.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Anpassa nüvi-enheten
2. Utanför Nordamerika: Tryck på
Abonnemang > Lägg till. För
nordamerikanska enheter trycker
du på Lägg till.
3. Skriv ned trafikmottagarens enhets-ID.
4. Om du vill köpa en prenumeration och
få en kod med 25 tecken går du till
www.garmin.com/fmtraffic.
5. Tryck på Nästa på nüvi-enheten, ange
koden och tryck sedan på Klar.
Inställningar för larmade
positioner
Trafikabonnemangskoden kan inte
återanvändas. Du måste skaffa en ny kod
varje går du förnyar tjänsten. Om du har
flera trafikinformationsmottagare måste
du skaffa en ny kod för varje mottagare.
Positionslarm – aktivera eller avaktivera
larmen som avges när du närmar dig egna
intresseplatser eller fartkameror.
Du måste ha larmade positioner (t.ex.
egna intressanta platser, en databas för
fartkameror eller en Garmin TourGuide®)
inlästa för att kunna justera inställningarna
för larmade positioner. Se sidan 43. Tryck
på Verktyg > Inställningar > Larmade
positioner.
Återställ – återställ inställningarna för
larmade positioner.
Återställa alla inställningar
1. Tryck på Verktyg > Inställningar.
2. Klicka på Återställ.
3. Tryck på Ja.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien29
Använda FM-trafik
Använda FM-trafik
Obs! Trafikinformationsmottagaren
köps separat.
Använd en Garmin-FM-TMCtrafikinformationsmottagare om du vill
ta emot och använda sändningar över
FM-RDS-nätet.
Trafikinformationsmottagaren är integrerad
i strömkabeln för fordon.
Till ett strömuttag
i fordonet
Obs! Garmin ansvarar inte för
riktigheten i trafikinformationen.
FM-trafikmottagaren tar emot signaler
från trafiktjänstens leverantör och visar
informationen på din nüvi-enhet.
Trafik i ditt område
När du tar emot trafikinformation visas
en trafikikon i det övre vänstra hörnet på
kartsidan. Trafikikonen ändrar färg för att
visa trafikförhållandena på den rutt eller
väg som du för tillfället kör på.
Trafikikon
Till strömkontakten
på nüvi-enheten
FM-TMC-trafikinformationsmottagare
Om nüvi-enheten är ansluten till
trafikinformationsmottagaren, ansluten
till strömmen i fordonet och du befinner
dig inom täckningsområdet kan nüvienheten ta emot information om
trafikfördröjningar. Mer information
finns på www.garmin.com/traffic.
30
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Använda FM-trafik
Färgkod för allvarlighet
Färgen på trafikikonen anger hur allvarlig
trafikfördröjningen är.
Färg
Beskrivning
Betydelse
Grön
Låg allvarlighetsgrad
Trafiken flyter
normalt.
Gul
Medelhög allvarlighetsgrad
Det förekommer
en viss
köbildning.
Röd
Svår köbildning
Hög
eller trafiken står
allvarlighetsgrad
helt stilla.
Trafik på rutten
Om en inte så allvarlig trafikfördröjning
uppstår på din rutt visas en flik på
trafikikonen, med information om hur
mycket extra tid som har lagts till på
din rutt på grund av fördröjningen. Den
här tiden ingår redan i din beräknade
ankomsttid.
Undvika trafik längs rutten manuellt:
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på Trafik på rutten.
3. Tryck på pilarna om du vill visa övriga
trafikfördröjningar på din rutt, om det
behövs.
4. Om du vill slippa trafikhindret trycker du
på Undvik.
Vid beräkning av rutten undersöker nüvienheten den aktuella trafiken och optimerar
automatiskt rutten för kortaste tid. Om
en allvarlig trafikfördröjning inträffar på
rutten medan du navigerar beräknas rutten
automatiskt om. Rutten kan fortfarande
dras genom trafik om det inte finns bättre
alternativa rutter.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien31
Använda FM-trafik
Visa trafikkartan
På trafikkartan visas färgkodade
trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
Visa trafikfördröjningar
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på Trafiksökning om du vill
visa en lista med trafikfördröjningar.
3. Tryck på ett objekt i listan om du vill
visa detaljer. Om det finns fler än en
fördröjning trycker du på pilarna så
visas övriga fördröjningar.
Trafikprenumerationer
Information om hur du lägger till eller
förnyar en trafikprenumeration finns på
sidan 28.
2. Tryck på Visa trafikkarta om du vill
visa trafikproblemen på en karta.
Om du vill återgå till den normala kartan
trycker du på trafikikonen och sedan på
Visa normal karta.
32
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Geocaching
Geocaching
Geocaching är en högteknologisk variant
av skattjakt. Geocachare letar efter gömda
skatter (geocacher) med hjälp av GPSkoordinater som läggs upp på Internet.
Med nüvi-enheten kan du navigera i skogar
eller stadsmiljöer och hitta var cachen är
gömd.
Snabbreferenser
•
•
•
•
Välja användningsläge: sidan 5
Ange koordinater: sidan 12
Söka efter geografiska platser: sidan 12
Söka efter en plats med kartan:
sidan 13
• Använda TracBack: sidan 13
• Använda kompassen: sidan 22
Hämta geocache-platser
1. Gå till www.geocaching.com.
2. Registrera dig för ett gratis
basmedlemskap.
3. Sök efter en geocache-plats. nüvienheten accepterar *.GPX-filer.
4. Använd en USB-kabel (medföljer ej)
och anslut nüvi-enheten till en ledig
USB-port på datorn.
Obs! För att du ska kunna hämta
geocache-platser till nüvi-enheten måste
du först hämta och installera Garmin
Communicator-insticksprogrammet.
5. Klicka på Send to GPS (Skicka till
GPS). Följ instruktionerna på skärmen.
Obs! Du kan även hämta geocacheplatser till ett microSD-kort (tillval).
Mer information finns på sidorna 16–18.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien33
Geocaching
Söka efter geocacheplatser
1. Tryck på Vart? > Geocache.
2. Välj en geocache-plats i listan.
• Tryck på Kör! om du vill navigera till
den här platsen.
• Tryck på Karta för att visa platsen
och omgivningarna på kartan.
• Spara platsen som en favorit genom
att trycka på Spara. Detta sparar
bara själva geocache-platsen.
Annan geocache-information
sparas inte.
• Tryck på Mer för att visa beskrivning,
tips eller logg för geocache-platsen.
Tips och loggar är kanske inte
tillgängliga för alla geocache-platser.
Tryck på Logga försök om du vill
spara din status för hittad och en
kommentar.
Wherigo
Med programmet Wherigo kan du skapa
och spela platsbaserade äventyrsspel på
nüvi-enheten. Mer information finns på
www.wherigo.com.
Så här hämtar du cartridge-filer:
1. Gå till www.wherigo.com.
2. Registrera dig för ett gratis basmedlemskap. Om du redan har registrerat
dig på www.geocaching.com, kan du
logga in direkt.
3. Sök efter en cartridge-fil. nüvi-enheten
accepterar *.GWC-fler.
4. Använd en USB-kabel (medföljer ej)
och anslut nüvi-enheten till en ledig
USB-port på datorn.
5. Klicka på Download (Hämta). Följ
instruktionerna på skärmen.
6. Tryck på Verktyg > Wherigo när du
vill spela upp en cartridge-fil på nüvienheten.
Obs! När du skapar en rutt till en
geocache-plats kan du trycka på
på kartsidan för att visa information
om geocache-platsen.
34
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Båtläge
Båtläge
Om du ska kunna använda båtläge måste
du ha BlueChart® g2 eller g2 Vision®kartor inlästa på nüvi-enheten. Besök www.
garmin.com/cartography om du vill ha mer
information om BlueChart g2-kartor.
Så här ändrar du till båtläge:
1. Tryck på ikonen för användningsläge.
2. Tryck på Åker båt > OK.
3. Tryck på Ja och följ instruktionerna på
skärmen för att konfigurera inställningar
för båtläge. Mer information om egna
inställningar finns på sidorna 24–29.
Visa marina kartor
Din nüvi-enhet hanterar BlueChart g2kartor som innehåller detaljerad marin
information, som djupdiagram, tidvattenoch ströminformation samt marina
intresseplatser.
I båtläge visas kartan med universella
färger för sjökort. BlueChart g2-kartor som
lästs in på nüvi-enheten är omgivna av en
brun gräns på kartan.
Tryck på ikonen i det övre vänstra hörnet
av kartan när du vill växla mellan
fiskekartor och
navigeringskartor.
Tryck på sökikonen
om du vill söka
efter intressanta platser nära kartmarkören.
Ändra enheter för båtläge
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
System > Enheter.
2. Välj Mile, Kilometer, Natuiska,
brittiskt eller Natuiska, metriskt.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien35
Båtläge
Söka efter marina punkter
Med hjälp av nüvi-enheten kan du navigera
till marina punkter, som marina tjänster,
ankringsplatser och vrak.
1. Tryck på Vart? > Marina punkter.
2. Välj en underkategori.
3. Välj en marin punkt i listan och tryck
på Kör!.
Visa tidvatteninformation
BlueChart g2-kartor innehåller information
om vattendjup vid ebb och flod under
dygnet samt ett 24-timmarsdiagram över
tidvattendjupet.
1. Tryck på Verktyg > Tidvatten.
2. Välj en tidvattenplats i listan, eller tryck
på Stava för att ange ett platsnamn.
• Visa tidvattenplatsen på kartan
genom att trycka på Karta.
Visa marina strömmar
BlueChart g2-kartor innehåller information
om strömmar för marin navigering.
1. Tryck på Verktyg > Strömmar.
2. Välj en ström i listan, eller tryck på
Stava för att ange ett platsnamn.
• Tryck på Rapport för att visa en
rapport om maximal ebb, maximal
flod och slackvattentider.
• Visa strömmen på kartan genom att
trycka på Karta.
• Om du vill spara platsen i Favoriter
trycker du på Spara.
Mer information
Mer information om BlueChart g2-kartor
och symboler finns i handboken till
BlueChart g2-kartorna.
• Om du vill spara platsen i Favoriter
trycker du på Spara.
36
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Bilaga
Bilaga
myGarmin
™
Gå till http://my.garmin.com för
information om de senaste tjänsterna
för dina Garmin-produkter.
• Registrera din Garmin-enhet.
• Hämta myExtras som innehåller
fartkameradatabaser och geocacheplatser.
• Låsa upp tillvalskartor.
Sköta nüvi-enheten
Enheten innehåller känsliga elektroniska
komponenter som kan skadas permanent
om du utsätter enheten för häftiga
skakningar eller vibrationer. Du kan
undvika risken för att enheten skadas
genom att undvika att tappa den och inte
använda den i miljöer där det finns stor risk
för skakningar eller vibrationer.
Rengöra enheten
Enheten består av material av hög kvalitet
och det enda underhåll du behöver utföra
är rengöring. Du rengör nüvi-enhetens
ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig
trasa med milt rengöringsmedel och torkar
den torr. Använd inte kemiska rengöringseller lösningsmedel som kan skada
plastkomponenterna.
Rengöra pekskärmen
Rengör pekskärmen med en mjuk,
ren och luddfri trasa. Om det behövs
använder du vatten, isopropylalkohol eller
linsrengöring. Fukta trasan med vätskan
och torka försiktigt av pekskärmen.
Skydda nüvi-enheten
• Förvara inte enheten där den kan
utsättas för extrema temperaturer
eftersom den då kan skadas permanent.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien37
Bilaga
• Det går att använda en persondatorpenna till pekskärmen, men försök
inte göra det samtidigt som du kör
bil. Använd aldrig ett hårt eller vasst
föremål på pekskärmen eftersom
skador kan uppstå.
Förhindra stöld
• Förebygg stöld genom att ta bort
enheten och fästet när den inte används.
Ta bort resterna efter sugfästet på
vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera produkten på
http://my.garmin.com.
• Använda Garmin Lock™-funktionen.
Låsa nüvi-enheten
Garmin Lock är ett antistöldsystem som
låser din nüvi-enhet. Varje gång du sätter
på enheten måste du ange PIN-koden eller
köra till säkerhetsplatsen.
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet.
2. Tryck på knappen nedanför Garmin
Lock.
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör till
en säkerhetsplats.
Vad är en säkerhetsplats?
Säkerhetsplatsen är en plats där du
befinner dig ofta, till exempel ditt hem.
Om nüvi-enheten har satellitsignaler
och du befinner dig på säkerhetsplatsen
behöver du inte ange PIN-koden.
Obs! Om du glömmer din personliga
kod och säkerhetsplats måste du skicka
in nüvi-enheten till Garmin för att få den
upplåst. Du måste också skicka med en
giltig produktregistrering eller ett giltigt
inköpskvitto.
38
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Bilaga
Kalibrera skärmen
Om pekskärmen inte svarar ordentligt på
dina kommandon bör du kalibrera den.
1. Stäng av nüvi-enheten.
2. Tryck med fingret i det övre vänstra
hörnet av pekskärmen.
3. Sätt på nüvi-enheten medan du håller
kvar fingret på pekskärmen. Håll kvar
fingret på pekskärmen i ungefär
30 sekunder tills kalibreringsskärmen
visas (vit skärm med ”Tryck på punkt”).
4. Följ instruktionerna på skärmen.
Återställa nüvi-enheten
Om nüvi-enheten slutar fungera ska du
stänga av och sedan sätta på nüvi-enheten
igen. Om det inte hjälper ska du hålla
nedtryckt i 10 sekunder. Nüvi-enheten
bör fungera normalt. Du kan också ta ur
batteriet och sedan sätta i det igen.
Uppdatera programvaran
Obs! För att du ska kunna ansluta nüvienheten till datorn måste du köpa till en
USB-kabel. Information om tillbehör
finns på http://buy.garmin.com eller
www.garmin.com/extras, eller så kan
du kontakta din Garmin-återförsäljare.
1. Gå till www.garmin.com/products
/webupdater och hämta WebUpdater
till datorn.
2. Anslut nüvi-enheten till datorn med
hjälp av USB-kabeln (tillval).
3. Kör WebUpdater och följ instruktionerna
på skärmen.
När du har bekräftat att du vill utföra
en uppdatering hämtar WebUpdater
automatiskt uppdateringen och installerar
den på din nüvi.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien39
Bilaga
Rensa användardata
Varning! Åtgärden tar bort all
information du har angett.
1. Stäng av nüvi-enheten.
2. Tryck med fingret i det nedre högra
hörnet av pekskärmen.
3. Sätt på nüvi-enheten medan du håller
kvar fingret på pekskärmen. Håll
kvar fingret på pekskärmen tills ett
meddelande visas.
4. Tryck på Ja om du vill ta bort alla
användardata.
Alla ursprungliga inställningar återställs.
Eventuella objekt du har sparat raderas.
Batteriinformation
batterimätaren genom att ladda ur batteriet
helt innan du laddar upp det.
Byta batteri i nüvi-enheten
Om du behöver byta ut batteriet i nüvienheten ska du använda ett Garminlitiumjonbatteri med beteckningen
010-11143-00. Köp ett ersättningsbatteri
på http://buy.garmin.com. Mer information
om hur du kasserar batteriet på ett korrekt
sätt får du av lokala avfallsmyndigheter.
Ladda upp nüvi-enheten
• Använd strömkabeln för fordon.
• Använd USB-kabeln (tillval).
• Använd en nätadapter (tillval).
Din nüvi-enhet innehåller ett utbytbart
litiumjonbatteri. Du kan maximera
livslängden på batteriet genom att inte
lämna enheten i direkt solljus och undvika
att utsätta den för höga temperaturer under
längre tider.
Status för nüvi-batteriet anges med
hjälp av batteriikonen
i hörnet av
menyskärmen. Du kan öka exaktheten på
40
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Bilaga
Byta säkringen
Varning: När du byter ut säkringen
bör du vara försiktig så att du inte tappar
bort några av de små bitarna och se till
att du sätter tillbaka dem på rätt ställen.
Om enheten inte laddas upp i fordonet
måste du eventuellt byta den säkring som
finns i fordonsadapterns ände.
1. Skruva av det svarta runda ändstycket
och ta bort det.
2. Ta bort säkringen (en glascylinder med
silverfärgade ändar) och byt ut den mot
en snabb säkring på 3 A.
Ändstycke
Silverfärgad
spets
Säkring
Montera enheten på
instrumentbrädan
Använd den medföljande monteringsplattan till att fästa enheten på instrumentbrädan på ett sätt som uppfyller gällande
krav.
Varning: Klistret på tejpen är för
permanent montering och är extremt
svårt att ta bort efter att du har satt dit
det.
1. Rengör och torka instrumentbrädan där
du vill placera plattan.
2. Ta bort skyddsarket från fästtejpen på
plattans undersida.
3. Placera plattan på instrumentbrädan.
4. Ta bort plasthöljet från fästplattans
ovansida.
5. Placera sugkoppsfästet på plattan.
För spaken nedåt (mot plattan).
3. Sätt den silverfärgade änden i det
svarta ändstycket. Skruva på det
svarta ändstycket.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien41
Bilaga
Ytterligare kartor
Du kan köpa ytterligare MapSourcekartdata från Garmin och läsa in kartorna
i minnet på enheten eller till ett microSDkort (tillval).
Om du vill se vilken version kartorna har
som är inlästa i din nüvi-enhet öppnar
du menysidan. Tryck på Verktyg >
Inställningar > Karta > Kartinfo. Gå till
www.garmin.com/unlock/update.jsp och se
om det finns en uppdatering tillgänglig för
din kartprogramvara. Om du vill aktivera
ytterligare kartor måste du ange ditt
enhets-ID (se sidan 24) och serienummer
(finns under batteriet).
Mer information finns i hjälpfilen för
MapSource.
42
Extrafunktioner och valfria
tillbehör
Mer information om tillbehör finns på
http://buy.garmin.com, www.garmin.com
/extras eller hos din Garmin-återförsäljare.
Fartkameror
Kontrollera lokala lagar och bestämmelser innan
du använder de här funktionerna. Garmin ansvarar
inte för noggrannheten hos eller följderna av
användningen av anpassade sevärdheter eller
databasen för fartkameror.
På vissa platser finns information om
fartkameror tillgänglig. Mer information
finns på http://my.garmin.com. För
dessa platser innehåller nüvi-enheten
placeringen av hundratals fartkameror.
Din nüvi-enhet varnar dig när du närmar
dig en fartkamera om du kör för fort.
Informationen uppdateras minst varje
vecka så du har alltid tillgång till den
senaste informationen.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Bilaga
Du kan när som helst köpa en ny region
eller förlänga ett befintligt abonnemang.
Varje region som du köper har ett eget
förfallodatum.
Egna intressanta platser
Med POI Loader kan du läsa in egna
intressanta platser till nüvi-enheten.
Olika Internet-företag tillhandahåller
POI-databaser. Vissa anpassade databaser
innehåller varningsinformation för t.ex.
fartkameror och skolzoner.
Gå till www.garmin.com/extras och klicka
på POI Loader om du vill installera POI
Loader på datorn. Mer information finns
i hjälpen för POI Loader. Öppna hjälpen
genom att trycka på F1.
Om du vill ta bort anpassade sevärdheter
från enheten ansluter du den till en dator.
Öppna mappen Garmin\poi på nüvienheten eller microSD-kortenheten.
Ta bort filen poi.gpi.
Garmin TourGuide
Med Garmin TourGuide kan du spela
upp GPS-styrda ljudturer från tredje part
på nüvi-enheten. En ljudtur kan t.ex. ta
dig längs en rutt medan den spelar upp
intressant fakta om historiska platser
längs vägen.
Visa filer för Garmin TourGuide genom
att trycka på Vart? > Extra > Egna
intresseplatser.
Du visar dina egna intresseplatser
genom att trycka på Vart? > Extra >
Egna intresseplatser. Om du vill ändra
inställningarna för larmade positioner
trycker du på Verktyg > Inställningar >
Larmade positioner > Positionslarm.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien43
Bilaga
Garmin Travel Guide
eller träd eller i ett parkeringsgarage kan
nüvi-enheten inte ta emot satellitsignaler.
Sök upp en öppen yta utomhus utan höga
skymmande föremål när du vill använda
nüvi-enheten.
Om du vill använda Travel Guide sätter du
in microSD-kortet i nüvi-enheten. Tryck
på Vart? > Extra. Tryck på namnet på din
reseguide för att öppna den.
När nüvi-enheten tar emot satellitsignaler
är staplarna för signalstyrka på
menysidan gröna
. När den tappar
satellitsignalen blir fälten röda eller
genomskinliga
.
På samma sätt som en vanlig reseguide
innehåller Garmin Travel Guide detaljerad
information om platser som restauranger
och hotell.
SaversGuide®
Med det förprogrammerade
SaversGuide-microSD-datakortet och ett
medlemskapskort blir din nüvi-enhet till en
digital kupongbok.
Om du vill använda SaversGuide sätter du
in microSD-kortet i nüvi-enheten. Tryck
på Vart? > Extra > SaversGuide.
Om GPS-satellitsignaler
För att nüvi-enheten ska kunna navigera
måste den ta emot signaler från GPSsatelliter (Global Positioning System).
Om du är inomhus, nära höga byggnader
44
Mer information om GPS finns på
www.garmin.com/aboutGPS.
Överensstämmelseförklaring
Härmed intygar Garmin att denna
produkt nüvi uppfyller de grundläggande kraven och andra föreskrifter i
direktiv 1999/5/EC. Den fullständiga
överensstämmelseförklaringen för
din Garmin-produkt finns på
www.garmin.com.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Bilaga
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA nüviENHETEN ACCEPTERAR DU
VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR
LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET
NOGGRANT.
Garmin ger dig en begränsad licens för
användning av den programvara som är
inbäddad i enheten (”Programvaran”)
i binär körbar form för normal drift
av produkten. Äganderätten och de
intellektuella immateriella rättigheterna i
och för Programvaran tillhör Garmin.
bakåtkompilera Programvaran eller någon
del av den på eller på något annat sätt göra
om Programvaran eller någon del av den
till läsbar form eller skapa något arbete
som bygger på Programvaran. Du intygar
också att du inte kommer att exportera eller
omexportera Programvaran till något land i
strid med de exportkontrollagar som gäller
i USA.
Du accepterar att Programvaran
tillhör Garmin och är skyddad
enligt de copyrightlagar som gäller
i USA samt enligt internationella
copyrightöverenskommelser. Du bekräftar
vidare att strukturen på, organisationen av
och koden för Programvaran är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin
och att källkoden för Programvaran är
en värdefull affärshemlighet som tillhör
Garmin. Du intygar att du inte kommer
att dekompilera, demontera, ändra eller
Användarhandbok för nϋvi 500-serien45
Bilaga
Specifikationer
Laddningstid: Cirka 4 timmar
Fysisk storlek: B×H×D: 106,9 × 85,1 ×
22,9 mm (4,21 × 3,35 ×
0,90 tum)
Strömförsörjning: Likström från fordonet
med den medföljande strömkabeln för
fordon
Vikt: 215,5 g (7,6 oz)
Strömförbrukning: Högst 5 W.
Skärm: B×H: 2,8 × 2,1 tum
(72,0 × 54,0 mm); 320 ×
240 bildpunkter; ljus 18-bitars LCDskärm (64 K); vit bakgrundsbelysning;
pekskärm
Batterilivslängd: Upp till 8 timmar
Hölje: Vattentätt IPX7
Temperaturintervall:
-20 °C till 55 °C
(-4 °F till 131 °F)
Laddningstemperatur:
0 °C till 40 °C
(32 °F till 104 °F)
Datalagring: Internminne och löstagbart
microSD-kort (tillval). Data lagras
utan tidsgräns
Batterityp: Utbytbart, uppladdningsbart
litiumjonbatteri
Ersättningsbatteri till nüvi-enheten:
Garmin litiumjonbatteri med
beteckningen 010-11143-00
GPS-mottagare: Högkänslig,
WAAS-aktiverad
Hämtningstider*:
Varm: <1 sek
Kall: <38 sek
Fabriksåterställning: <45 sek
*Medelvärde för stationär mottagare med
fri sikt
Datorgränssnitt: USB 2.0masslagringsenhet med maxhastighet
(12 Mbit), plug-and-play
46
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Bilaga
Felsökning
Problem/fråga
Lösning/svar
Min enhet får aldrig kontakt
med satellitsignaler.
Ta med enheten ut ur parkeringsgarage och undan från höga
byggnader och träd. Var stillastående i flera minuter.
Sugkoppen sitter inte fast
på min vindruta.
Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit. Torka med en ren,
torr trasa. Fäst sugkoppen enligt instruktionerna på sidan 2.
Min nüvi-enhet laddas inte
i bilen.
Kontrollera säkringen i fordonsströmkabeln (se sidan 41).
Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i
strömuttaget.
Din nüvi-enhet kan bara laddas upp mellan 0 °C och 40 °C (32 °F
och 104 °F). Om nüvi-enheten är placerad i direkt solljus eller i en
varm miljö kan den inte laddas.
Mitt batteri tappar
laddningen ganska fort.
Om du vill maximera tiden mellan laddningarna bör du minska
bakgrundsbelysningen. Tryck på Verktyg > Inställningar > Skärm >
Ljusstyrka.
Du kan också spara på batteriet genom att ta ur det när du inte
använder nüvi-enheten.
Det verkar inte som om
batterimätaren visar rätt.
Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen (utan att avbryta
uppladdningsprocessen).
Hur rensar jag alla
användardata?
Håll fingret nedtryckt i skärmens nedre högra hörn samtidigt som
du sätter på enheten. Håll fingret nedtryckt tills meddelandet visas.
Tryck på Ja om du vill ta bort alla användardata.
Enheten har låst/hängt sig.
Om nüvi-enheten slutar fungera ska du stänga av och sedan sätta
på nüvi-enheten igen. Om det inte hjälper ska du hålla nedtryckt i
10 sekunder. Nüvi-enheten bör fungera normalt. Du kan också ta ur
batteriet och sedan sätta i det igen.
Användarhandbok för nϋvi 500-serien47
Bilaga
Problem/fråga
Lösning/svar
Pekskärmen fungerar inte
på rätt sätt när jag trycker
på den.
Kalibrera pekskärmen enligt beskrivningen på sidan 39.
Hur kan jag kontrollera om
nüvi-enheten är i USBmasslagringsläget?
När enheten är i USB-masslagringsläget visas en bild av en nüvienhet som är ansluten till datorn. Dessutom bör två nya flyttbara
diskenheter visas i Den här datorn.
Jag ser inte nüvi-enheten
i Den här datorn när jag
ansluter den.
1. Koppla från USB-kabeln från datorn.
2. Stäng av enheten.
3. Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till nüvienheten. Enheten sätts på automatiskt och ändras till USBmasslagringsläget. Kontrollera att nüvi-enheten är ansluten till
en USB-port och inte en USB-hubb.
Det finns inga nya
borttagbara enheter i listan
med diskenheter.
Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt
uppstå problem när enhetsbokstäver ska tilldelas till din nüvidiskenhet. Mer information om hur du ansluter diskenheter finns i
hjälpen till operativsystemet.
1. Tryck på Vart? > Nära > En annan ort (och ange din
semesterdestination).
2. Leta upp hotellet och tryck på Kör!.
Hur hittar jag restauranger
3. Tryck på Meny > Vart? > Nära > Min destination.
nära hotellet jag kommer att
4. Sök efter en restaurang. Restauranger närmast hotellet visas
bo på i framtiden?
först.
Du kan även använda GPS-simulatorn (Verktyg > Inställningar >
System).
48
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Index
Index
Symboler
2D-, 3D-kartbild 26
A
abonnemang
trafik 28
adresser 7
aktuell plats, spara 9
ange din plats 13
anpassade sevärdheter 43
anpassa enheten 24–29
användardata, ta bort 40
användningsläge 4, 5, 24
B
bakgrundsfärg 25
båtläge 35
batteri iv, 40, 47
byta ut i nüvi-enheten 40
installera 1
status 4
bilder 19
typer 16
BlueChart g2 35
D
datoranslutning 17
diakritiska tecken 8
E
egna rutter 11
enhets-ID 24
enhetsomräkning 21
extrafunktioner 10, 42–44
F
färddator 15
fartkameradatabas 42
favoriter 9
felsökning 47
filer 16–18
filformat som kan
användas 16
hantera 16–18
överföra 16–18
ta bort 18
filformat som kan användas 16
FM-trafikinformationsmottagare
30–32
fordonsikon 26
förflytta dig på kartan 13
förvara enheten 37
fotonavigering 10
läsa in foton 18
G
Garmin Lock 27, 38
Garmins produktsupport i
Garmin TourGuide 43
Garmin Travel Guide 44
geocaching 12, 33–34
geografiska platser 12
GPS 4
av/på 24
om GPS 44
H
hem
ange en plats 7
Hjälp i, 19
I
inställningar 24–29
intresseplatser 5
egna 43
K
kalkylator 21
karta 14
anpassa 26
bläddra 13
detaljnivå 26
flytta 13
inställningar 26
Kartinfo, knapp 26
lägga till 42
marint 35
trafik 32
uppdatera 42
version 26
visa 26
zooma 13
Användarhandbok för nϋvi 500-serien49
Index
knappsatsen 8
språkläge 8, 26
kompass 22
konfigurera 3
kontakta Garmin i
konvertera
valutor 22
konvertera enheter 21
koordinater 12
Kör!-sida 6
kör hem 7
L
ladda enheten 2, 40, 47
lägga till ett foto för
en plats 10
larm
fartkamera 42
larmgräns 29
microSD-kort 16, 46
min info 20
montering
på instrumentbrädan 41
på vindrutan 2, 47
MSN Direct 23
myGarmin i, 37
inställningar 29
nüvi-enheten 38
litiumjonbatteri 40, 46
ljusstyrka 25
M
MapSource 42
marina funktioner 35
måttenheter, konvertera 21
menysida 4
50
R
N
inställningar 24
läge 24
egna 11
fågelvägen 23, 24
importera 20
inställningar 24
lägga till ett stopp 6
omvägar 6
på kartan 14
simulerar 24
trafik 31
nollställa
din nüvi-enhet 39
ta bort alla användardata 40
trippdata 15
nüvi-enheten
O
fäste 2, 41
hölje iv
rengöra 37
S
omvägar 6
överensstämmelseförklaring 44
överföra filer 16–18
P
pekskärm
inställningar 25
kalibrera 39, 48
rengöra 37
PIN-kod
licensavtal 45
uppdatera 39
version 24
registrering i, 38
rutter 11
nästa sväng 15
navigering
larmade positioner
låsa
Garmin Lock 38
POI Loader 43
produktsupport i
programvara
säkerhet
inställningar 27
plats 38
säkert läge 27
säkring, byta 41
satellitsignaler 3, 44
SaversGuide 44
senast hittade platser 9
serienummer iv
simulera en rutt 24
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
Index
skärm
ljusstyrka 25
skärmbilder 25
T
spara
hittade platser 9
spara aktuell plats 9, 13, 19
specifikationer 46
språkinställningar 25
stava namnet 5, 8
svänglista 15
systeminställningar 24
masslagringsläge 16–18
mata ut 17
ta bort
alla användardata 40
anpassade sevärdheter 43
favoriter 10, 12
filer 18
lista med senaste sökningar 9
rutt 12
tecken 8
skärmknappsatsen 8
skolzonsdatabas 43
sköta nüvi-enheten 37
söka efter platser
använda foton 10
använda kartan 13
använda kompassen 22
använda TracBack 13
efter adress 7
efter koordinater 12
efter namn 8
efter postnummer 7
favoriter 9
geografiska platser 12
hem 7
nära en annan plats 5, 13
senast valda platser 9
sparade platser (Favoriter) 9
stava namnet 5
USB 17, 48
talspråk 25
terräng, rutt 12, 23, 24
textspråk 26
tidsinställningar 25
tidszon 25
tillbehör 42, 43
TourGuide 43
TracBack 13
trafik 23, 30–32
lägga till prenumerationer 28
Travel Guide 42
trippdata, nollställa 15
tripplogg 26
V
vägbeskrivningar 15
Var är jag? 14, 19
världsklocka 20
Vart? 7–13
verktyg 19–23
visningsinställningar 25
volym 4
W
WebUpdater 39
Wherigo 19, 34
Y
ytterligare kartor 42
Z
zooma 13
U
undvika
stöld 38
vägtyper 25
uppdatera
kartor 42
programvara 39
Användarhandbok för nϋvi 500-serien
51
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på Garmins
webbplats på www.garmin.com.
© 2008-2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Artikelnummer 190-00937-39 Rev. B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising