Garmin | nüvi® 500 | Quick Start Guide | Garmin nüvi® 500 hurtigstartveiledning

Garmin nüvi® 500 hurtigstartveiledning
nüvi 500/550
®
hurtigstartveiledning
Viktig informasjon
Kontakte Garmin
Kontakt Garmins produktsupport hvis det er
noe du lurer på når du bruker nüvi-enheten.
USA: Gå til www.garmin.com/support, eller
kontakt Garmin USA på telefon (913) 3978200 eller (800) 800-1020.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken
for å lese advarsler angående
produktet og annen viktig
informasjon.
Storbritannia: Ta kontakt med Garmin
(Europa) Ltd. på telefon 0808 2380000.
Advarsel: Dette produktet inneholder
et litiumionbatteri. Ta enheten ut av bilen
når du går ut, eller oppbevar den slik at den
ikke utsettes for direkte sollys. Da unngår
du at den blir skadet.
Europa: Gå til www.garmin.com
/support og klikk på Contact Support for
innenlandsk supportinformasjon, eller ta
kontakt med Garmin (Europa) Ltd. på telefon
+44 (0) 870 8501241.
Mer informasjon
Før du monterer nüvi-enheten, bør du
se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon, hvis du vil ha
informasjon om lover angående montering
på frontruten.
Hvis du vil ha mer informasjon om nüvienheten, trykker du på Verktøy > Hjelp.
Du kan laste ned den nyeste versjonen av
brukerveiledningen fra www.garmin.com.
Hvis du vil ha informasjon om tilbehør, går
du til http://buy.garmin.com eller tar kontakt
med en Garmin-forhandler.
Produktregistrering
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.
Registrer deg på Internett i dag.
Koble deg til Garmins webområde på
http://my.garmin.com. Oppbevar den
originale kvitteringen, eller en kopi av den,
på et trygt sted.
Komme i gang
GPS-antenne
Av/på-knapp
Trykk på og hold nede for å slå nüvi-enheten av/på.
Trykk raskt for å justere styrken på bakgrunnsbelysningen.
Høyttaler
Batterideksel
Serienummer
under batteriet
Batterikontakter
Batteriutløserknapp:
skyv for å åpne
Mini-USB-kontakt
under gummihetten
microSD™-kortspor
under batteriet
Trinn 1: Installere batteri i
nüvi-enheten
Trinn 2: Lade nüvi-enheten
Bruk strømkabelen for bilen til å lade nüvienheten. Hvis du vil kjøpe en ekstra USBkabel eller en vekselstrømsadapterkabel,
kan du gå til http://buy.garmin.com.
1. Finn det litiumionbatteriet som fulgte med
i produktesken.
2. Skyv utløserknappen opp for å åpne
batteridekselet bak på nüvi-enheten.
3. Finn metallkontaktene på enden av
litiumionbatteriet.
4. Sett inn batteriet slik at metallkontaktene
på batteriet berører metallkontaktene i
batterirommet.
Trinn 3: Montere nüvi-enheten
1. Ta av gummihetten på strømkontakten
bak på nüvi-enheten.
2. Sett strømkabelen for bil inn i strømkontakten.
3. Knepp fast holderen på sugekopparmen.
Sugekopparm
Holder
Spak
4. Fjern den gjennomsiktige plasten fra
sugekoppen. Rengjør og tørk frontruten
og sugekoppen med en lofri klut.
5. Trykk batteriet på plass.
6. Skyv batteridekselet tilbake til det klikker
på plass.
Trinn 5: Innhente satellitter
5. Fest sugekoppen på frontruten.
6. Skyv spaken bakover mot frontruten.
7. Sett bunnen av nüvi-enheten i holderen.
Gå ut til et åpent område, ut av garasjer og
vekk fra høye bygninger. Stopp kjøretøyet,
og slå på nüvi-enheten. Det kan ta et par
minutter å innhente satellittsignaler.
Linjene
indikerer satellittsignalstyrken. Når linjene er grønne, har
nüvi-enheten innhentet satellittsignaler.
Nå kan du velge et bestemmelsessted og
navigere til det. Du finner mer informasjon
om GPS på www.garmin.com/aboutGPS.
Nullstille nüvi-enheten
Hvis nüvi-enheten slutter å fungere, slår
du nüvi-enheten av og på igjen. Hvis dette
ikke hjelper, trykker du og holder i
10 sekunder. nüvi-enheten skal fungere som
normalt. Du kan også fjerne batteriet og sette
det inn på nytt.
8. Vipp nüvi-enheten bakover til den klikker
på plass.
9. Plugg den andre enden av strømkabelen i
et uttak i kjøretøyet. nüvi-enheten skal slå
seg på automatisk hvis den er koblet til og
kjøretøyet er i gang.
Trinn 4: Konfigurere
nüvi-enheten
For å slå på nüvi-enheten trykker du på
Følg instruksjonene på skjermen.
.
Bruke menysiden
➊
➋ ➌
➎
1. Trykk på Hvor skal du?> POIer.
2. Velg en kategori.
3. Velg et bestemmelsessted, og trykk på
Kjør!.
➍
➏
➐
➊
➋
Finne punkter av interesse
For å søke etter navn trykker du på Hvor
skal du? > POIer > Stav navn.
➑
Hvis du vil søke i et annet område, trykker
du på Hvor skal du? > Nærme.
GPS-satellittstyrke.
Bruksmodus. Trykk for å endre til
kjøre-, gå-, sykkel- eller båtmodus.
Bruke Kjør!-siden
MERKNAD: Sidene er forskjellige
avhengig av bruksmodusen og
innstillingene. Du finner mer
informasjon i brukerveiledningen.
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➊
➋
➌
Batteristatus.
Gjeldende klokkeslett. Trykk for å endre
tidsinnstillingene.
Trykk for å finne et bestemmelsessted.
Trykk for å vise kartet.
Trykk for å justere volumet.
Trykk for å bruke verktøy som
innstillinger, Hvor er jeg?, Hjelp
og ruter.
➊
➋
➌
➍
➍
Trykk på for å vise ruten på kartet.
Trykk på for å starte navigasjon av
ruten.
Trykk på for å vise denne posisjonen og
omkringliggende områder på kartet.
Trykk på for å lagre dette stedet i
Favoritter.
Bruke kartsiden
Ruten er merket med en magentafarget
linje. Underveis viser nüvi-enheten
veien til bestemmelsesstedet ved hjelp
av talemeldinger, piler på kartet og
kjøreanvisninger øverst på kartet. Et rutete
flagg angir bestemmelsesstedet. Hvis du
avviker fra den opprinnelige ruten, beregner
nüvi-enheten ruten på nytt og gir nye
kjøreanvisninger.
➊
➋
➊
Trykk for å
vise kompasset
(navigere
offroad).
➋
Trykk på
tekstlinjen
for å vise
manøverlisten.
➌
Trykk for å
zoome inn
og ut.
Trykk på
kjøretøyikonet
for å vise Hvor
er jeg?-siden.
➌
➍
➎
➊
➍
➏
Trykk for å
vise neste sving
(navigere på
vei).
➎
Trykk for å vise
tripcomputeren.
➏
Trykk for å vise
menysiden.
Foreta en omkjøring
Bruke TracBack®
Trykk på Hvor skal du? > TracBack for å
vise det siste sporet. Trykk på Lagre for å
lagre dette stedet i Favoritter. Trykk på Kjør!
for å spore den nyeste reiseruten din.
Hvis veien er stengt, kan du foreta en
omkjøring.
MERKNAD: Du kan ikke foreta
omkjøringer når du navigerer offroad.
Sikre nüvi-enheten
1. Med en rute aktiv trykker du på Meny.
2. Trykk på Omkjør.
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet > Garmin Lock.
2. Tast inn en firesifret PIN-kode, og kjør til
en sikkerhetsposisjon.
nüvi-enheten prøver å finne en annen rute
som unngår veien du kjører på eller neste vei
i manøverlisten, og som tar deg tilbake til
den opprinnelige ruten. Hvis ruten du følger
er det eneste logiske alternativet, kan det
hende at nüvi-enheten ikke beregner noen
omkjøring.
MERKNAD: Hvis du glemmer PINkoden og sikkerhetsposisjonen din, må
du sende nüvi-enheten til Garmin for å få
låst den opp. Du må også sende en gyldig
produktregistrering eller et kjøpsbevis.
Legge til et stopp i ruten
© 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene
1. Når en rute er aktiv, kan du trykke på
Meny > Hvor skal du?.
2. Søk etter det ekstra stoppet (viapunktet).
3. Trykk på Kjør!.
4. Trykk på Legg til som viapunkt
for å legge til dette stoppet før
bestemmelsesstedet.
ELLER
Trykk på Angi som nytt best.sted for å
gjøre dette til ditt nye bestemmelsessted.
August 2008
Garmin®, nüvi® og TracBack® er varemerker for
Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert
i USA og andre land. Garmin Lock™ er et varemerke
for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. Disse
varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse
fra Garmin. microSD™ er et varemerke for The SD
Card Association. Andre varemerker og varenavn
tilhører sine respektive eiere.
Delenummer 190-00937-58 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising