Garmin | nüvi® 500 | User manual | Garmin nüvi® 500 brugervejledning

Garmin nüvi® 500 brugervejledning
nüvi 500-serien
®
brugervejledning
© 2008-2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin Corporation
Garmin (Europe) Ltd.
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tlf. 886/2.2642.9199
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Fax +886 2.2642.9099
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (uden for
Storbritannien)
0808 2380000 (kun i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870.8501251
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må
Garmin®, nüvi®, MapSource®, BlueChart® g2,
hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres,
g2 Vision®, Garmin TourGuide® og TracBack®
transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes
er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt,
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin
forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre
Lock™og myGarmin™ er varemærker tilhørende Garmin
der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver
Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke
hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af
anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk
microSD™ er et varemærke tilhørende SD Card
medium til visning og udskrivning af én kopi af
Association. Microsoft, MSN, MSN-logoet, Windows
vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat
og Windows NT er enten varemærker eller registrerede
at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen
varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA
indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med
og/eller andre lande. Mac® er et varemærke tilhørende
den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig
Apple Computer, Inc., registreret i USA og andre lande.
distribution af vejledningen og eventuelle ændringer
SaversGuide® er et registreret varemærke tilhørende
heraf er strengt forbudt.
Entertainment Publications, Inc. Wherigo-logoet
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397.8200 eller
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden
forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten
til at ændre eller forbedre sine produkter og til at
ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer
eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside
(www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger
om aktuelle opdateringer og brug og håndtering af
dette og andre Garmin-produkter.
Oktober 2009
er et varemærke tilhørende Groundspeak i USA og
andre lande. Anvendt med tilladelse. Brug af data fra
geocaching.com sker i henhold til den aftale for brug,
som findes på http://www.geocaching.com/about
/termsofuse.aspx. Bluetooth®-navnet og -logoer ejes af
Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin er
på licens.
Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne
tilhører de respektive ejere.
Delnummer 190-00937-36 Rev. B
Trykt i Taiwan
Introduktion
Introduktion
Tak, fordi du valgte at købe en GPSnavigationsenhed i Garmin® nüvi®
500‑serien.
S e guiden Vigtige oplysninger om
sikkerhed og produkter i æsken med
produktet for at se produktadvarsler
og andre vigtige oplysninger.
Produktregistrering
Hjælp os med at hjælpe dig ved at udføre
vores onlineregistrering i dag! Besøg vores
websted på http://my.garmin.com. Opbevar
den originale købskvittering, eller en kopi af
den, på et sikkert sted.
Hvis du befinder dig i Storbritannien, skal du
kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på
0808 2380000.
I Europa skal du gå til www.garmin.com
/support, og klik på Contact Support for
at få support i det land, hvor du bor, eller
kontakt Garmin (Europe) Ltd. telefonisk på
+44 (0) 870.8501241.
Flere oplysninger
Du kan få flere oplysninger om nüvi ved at
trykke på Værktøjer > Hjælp. Du kan få
yderligere oplysninger om tilbehør på
http://buy.garmin.com eller www.garmin
.com/extras, eller ved at kontakte din
Garmin-forhandler.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport,
hvis du har nogen spørgsmål omkring
brugen af din nüvi. I USA skal du gå til
www.garmin.com/support eller kontakte
Garmin USA telefonisk på (913) 397‑8200
eller (800) 800‑1020.
nüvi 500-serien Brugervejledning
Introduktion
Indholdsfortegnelse
Introduktion.........................................i
Produktregistrering................................. i
Kontakt Garmin...................................... i
Flere oplysninger................................... i
Opbygning af nüvi................................ iv
Sådan kommer du i gang..................1
Trin 1: Isætning af batteri i nüvi............. 1
Trin 2: Opladning af nüvi....................... 2
Trin 3: Montering af nüvi....................... 2
Trin 4: Konfiguration af nüvi.................. 3
Trin 5: Oprettelse af
satellitforbindelse............................. 3
Trin 6: Parring af Bluetooth®-headset.... 3
Brug af siden Menu............................... 4
Find.....................................................7
Sådan finder du en adresse.................. 7
Indstilling af en hjemmeposition............ 7
Sådan finder du et sted ved at stave
navnet . ........................................... 8
Sådan finder du nyligt fundne steder.... 9
Favoritter............................................... 9
Ekstraudstyr........................................ 10
Brug af brugerdefinerede ruter............ 11
Indtastning af koordinater................... 12
Søgning efter geografiske punkter...... 12
ii
Sådan finder du et sted vha. kortet..... 13
Brug af TracBack® .............................. 13
Søgning i nærheden af et andet
sted................................................13
Brug af kortet...................................14
Triptæller.............................................15
Drejliste...............................................15
Næste sving........................................ 15
Håndtering af filer............................16
Understøttede filtyper.......................... 16
Indlæsning af filer................................ 16
Indlæsning af fotos til
fotonavigation................................ 18
Sletning af filer ................................... 18
Brug af værktøjerne........................19
Indstillinger.......................................... 19
Hvor er jeg?........................................ 19
Wherigo™ ........................................... 19
Hjælp...................................................19
Galleri..................................................19
Brugerdefinerede ruter........................ 20
Brugerdata.......................................... 20
Verdensur . ......................................... 20
Lommeregner . ................................... 21
Måleomregner . .................................. 21
Kompas............................................... 22
Trafik...................................................23
MSN® Direct........................................ 23
nüvi 500-serien Brugervejledning
Introduktion
Tilpasning af nüvi............................24
Systemindstillinger.............................. 24
Navigationsindstillinger....................... 24
Displayindstillinger.............................. 25
Tidsindstillinger................................... 25
Sprogindstillinger................................ 25
Kortindstillinger................................... 26
Sikkerhedsindstillinger........................ 27
Bluetooth-indstillinger.......................... 27
Oplysninger om trafikabonnement...... 28
Indstillinger for alarmpunkter............... 29
Gendannelse af alle indstillinger......... 29
Brug af FM-trafik..............................30
Trafik i dit område............................... 30
Alvorlighedsfarvekode......................... 31
Trafik på ruten..................................... 31
Visning af trafikkortet........................... 32
Visning af trafikforsinkelser................. 32
Trafikabonnementer............................ 32
Geo-skattejagt.................................33
Hurtige links........................................ 33
Download af geo-skattejagter............. 33
Søgning efter geo-skattejagter............ 34
Wherigo...............................................34
Visning af tidevandsoplysninger.......... 36
Visning af strømforhold....................... 36
Flere oplysninger................................ 36
Appendiks........................................37
myGarmin™ ........................................ 37
Pleje af nüvi ....................................... 37
Låsning af nüvi.................................... 38
Kalibrering af skærmen....................... 39
Nulstilling af nüvi................................. 39
Opdatering af softwaren...................... 39
Sletning af brugerdata......................... 40
Batterioplysninger .............................. 40
Udskiftning af batteriet i nüvi............... 40
Opladning af nüvi................................ 40
Udskiftning af sikringen....................... 41
Montering på instrumentbrættet.......... 41
Flere kort............................................. 42
Ekstraudstyr og valgfrit tilbehør.......... 42
Om GPS-satellitsignaler...................... 44
Overensstemmelseser-klæring........... 44
Softwarelicensaftale............................ 45
Specifikationer.................................... 46
Fejlfinding............................................ 47
Indeks...............................................49
Sejlende............................................35
Visning af marinekort.......................... 35
Søgning efter marinepunkter.............. 36
nüvi 500-serien Brugervejledning
iii
Introduktion
Opbygning af nüvi
GPS-antenne
Tænd/sluk-knap:
Tryk og hold nede for at tænde eller
slukke for nüvi.Tryk hurtigt for at justere
baggrundslysstyrken.
Højttaler
Batterikontakter
USB-ministik
under vejrhætten
Batteridæksel
Serienummer under
batteri
Udløserknap: Skub
opad for at åbne
batteridækslet
microSD™-kortstik
under batteriet
iv
nüvi 500-serien Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i
gang
Advarsel: Dette produkt indeholder
et lithiumionbatteri. Du kan undgå at
beskadige enheden ved at fjerne den fra
køretøjet, når du stiger ud, eller opbevare
den uden for direkte sollys.
Før du monterer nüvi, skal du se guiden
Vigtige oplysninger om sikkerhed og
produkter for at få oplysninger om
lovgivning vedrørende forrudemontering.
nüvi 500-serien Brugervejledning
Trin 1: Isætning af batteri i
nüvi
1. Find det lithiumionbatteri, der fulgte med i
produktæsken.
2. Skub udløserknappen op for at åbne
batteridækslet på bagsiden af nüvi.
3. Find metalkontakterne i enden af
lithiumionbatteriet.
4. Indsæt batteriet, så metalkontakterne
passer med metalkontakterne indvendigt i
batterirummet.
Sådan kommer du i gang
5. Tryk batteriet på plads.
6. Skub batteridækslet på igen, til det klikker
på plads.
Sugekoppens
arm
Trin 2: Opladning af nüvi
Brug strømkablet til køretøjet til
at oplade din nüvi. Hvis du vil købe
et USB-kabel (ekstraudstyr) eller
AC-adapterkabel (ekstraudstyr),
kan du gå til http://buy.garmin.com.
Trin 3: Montering af nüvi
1. Træk vejrhætten af strømstikket, der er
placeret på bagsiden af nüvi.
2. Slut strømkablet til køretøjet til
stikkontakten.
3. Sæt holderen fast på sugekoppens arm.
Holder
Arm
4. Fjern det klare plastik fra sugekoppen.
Rengør og tør forruden og sugekoppen
med en fnugfri klud.
5. Anbring sugekoppen i forruden.
6. Drej armen tilbage mod forruden.
7. Placer bunden af din nüvi i holderen.
nüvi 500-serien Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Trin 5: Oprettelse af
satellitforbindelse
Gå udendørs på et åbent område, som ikke
er i nærheden af høje bygninger. Stands
bilen, og tænd for din nüvi. Lokalisering af
satellitter kan tage nogle minutter.
Trin 6: Parring af
Bluetooth®-headset
8. Vip nüvi tilbage, så den klikker på plads.
9. Sæt den anden ende af bilens strømkabel
i en stikkontakt i bilen. Din nüvi tænder
automatisk, hvis den er tilsluttet, og bilen
er startet.
Trin 4: Konfiguration af nüvi
Tryk på , og hold den nede for at tænde
nūvi . Følg instruktionerne på skærmen.
nüvi 500-serien Brugervejledning
Du kan høre lyden fra nüvi via et Bluetoothheadset. Første gang du bruger to enheder
sammen, skal du “parre” dem. Dit Bluetoothheadset og din nüvi skal være tændt og højst
10 meter fra hinanden for at kunne parres.
Efter parring kan de to enheder automatisk
oprette forbindelse til hinanden, hver gang du
tænder dem.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth.
2. Aktiver Bluetooth-teknologi på din nüvi.
3. Under Forbindelser skal du trykke på Tilføj
eller Skift.
Sådan kommer du i gang
4. Aktiver tilstanden Find mig/Kan findes/
Synlig på headsettet.
5. Tryk på OK på nüvi.
6. Vælg dit headset, og tryk på OK.
7. Indtast om nødvendigt PIN-koden for
Bluetooth til headsettet, og tryk på
Udført.
8. Tryk på OK.
BEMÆRK: Se side 27, eller se i
brugervejledningen til headsettet, for at få
yderligere oplysninger.
Brug af siden Menu
➊
➋
➏
➌
➍
➎
➏
➐
➑
Batteristatus.
Aktuel tid. Tryk for at ændre
tidsindstillinger.
Tryk for at finde en destination.
Tryk for at få vist kortet.
Tryk for at justere lydstyrken.
BEMÆRK: Hvis du har parret et
Bluetooth-headset med din nüvi 510, skal
du justere lydstyrken på headsettet.
➒
➒
Anvendelsesmåde. Tryk for at skifte
mellem anvendelsesmåderne kørende,
gående, cyklende og sejlende.
BEMÆRK: Anvendelsesmåden Sejlende
er kun tilgængelig, hvis du har indlæst
marinekort på din nüvi.
➎
➐
➑
➊
➋
➍
➌
Tryk for at bruge værktøjer som f.eks.
indstillinger, Hvor er jeg?, Hjælp og
ruter.
GPS-signalstyrke.
Status for Bluetooth-headset (kun
nüvi 510).
nüvi 500-serien Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
nüvi - Tip og genveje
• Hvis du hurtigt vil tilbage til siden Menu,
skal du trykke vedvarende på Tilbage.
• Tryk på
og
for at få vist flere
valg. Tryk på disse knapper, og hold dem
nede, for at rulle hurtigere.
• Siderne vises forskelligt afhængigt af
anvendelsesmåde og indstillinger.
Sådan ændrer du anvendelsesmåde:
1. Tryk på ikonet for anvendelsesmåde.
2. Vælg en anvendelsesmåde, og tryk på
OK.
3. Tryk på Ja, og følg instruktionerne på
skærmen for at konfigurere indstillingerne
for anvendelsesmåde. Du finder yderligere
oplysninger om brugerdefinerede
indstillinger på side 24.
Valg af anvendelsesmåde
Søgning efter interessepunkter
Kørende
Gående
Cyklende
Sejlende
Din nüvi tilbyder flere anvendelsesmåder til
forskellige transportformer. Ruteplanlægning
og navigation beregnes forskelligt, afhængigt
af din anvendelsesmåde. For eksempel
behandles ensrettede gader anderledes i
anvendelsesmåden gående end i kørende.
1. Tryk på Find > Interessepunkter.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en destination, og tryk på Kør!.
Hvis du vil søge efter navn, skal du trykke på
Find > Interessepunkter > Stav navn.
Du kan søge i et andet område ved at trykke
på Find > Nær.
nüvi 500-serien Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Anvendelse af siden Kør!
4. Tryk på Tilføj som via punkt, hvis du vil
tilføje dette stop før din destination.
ELLER
Tryk på Indsæt som ny destination
for at gøre dette til din nye endelige
destination.
Valg af en omvej
Hvis vejen længere fremme er lukket, kan du
vælge en omvej.
➊
➋
➌
➍
Tryk for at få vist ruten på kortet.
Tryk for at navigere ruten.
Tryk for at få vist positionen og det
omkringliggende område på kortet. Se
side 14.
Tryk for at gemme denne position i
dine favoritter.
Tilføjelse af et viapunkt til din
rute
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på
Menu > Find.
2. Søg efter ekstra stop (viapunkt).
3. Tryk på Kør!.
BEMÆRK: Omvej er ikke tilgængelig,
når du navigerer i direkte linje.
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på
Menu.
2. Tryk på Omvej.
Din nüvi forsøger at finde en alternativ
rute, som undgår den aktuelle rute eller den
næste vej på din drejliste, og derefter vender
tilbage til din oprindelige rute. Hvis den
rute, du aktuelt befinder dig på, er den eneste
fornuftige mulighed, beregner nüvi muligvis
ingen omvej.
nüvi 500-serien Brugervejledning
Find
Find
Menuen
Find indeholder flere
forskellige kategorier, som du kan bruge, når
du søger efter steder. Se side 5 for at lære,
hvordan du udfører en simpel søgning.
Tip: Tryk på Nær for at ændre
søgeområdet. Se side 13.
Sådan finder du en adresse
1. Tryk på Find > Adresse.
2. Skift stat, land eller område efter behov.
3. Tryk på Stav byen, indtast by/
postnummer, og tryk på Udført. Vælg
by/postnummer på listen. (Ikke alle
kortdata giver mulighed for at søge efter et
postnummer). Hvis du er usikker på byen,
skal du trykke på Søg i alle.
4. Indtast husnummeret, og tryk på Udført.
5. Indtast vejnavnet, og tryk på Udført.
nüvi 500-serien Brugervejledning
6. Vælg evt. den korrekte gade på listen.
7. Tryk på adressen, hvis det er nødvendigt.
bemærk: Afhængigt af de kortversioner,
der er indlæst på din nüvi, kan navnene
på knapperne ændres, og nogle trin kan
optræde i en anden rækkefølge.
Indstilling af en
hjemmeposition
Du kan angive en hjemmeposition for det
sted, som du hyppigst vender tilbage til.
1. Tryk på Find > Kør hjem.
2. Vælg en funktion.
Sådan tager du hjem
Når du har angivet din hjemmeposition, kan
du til enhver tid oprette en rute til den ved at
trykke på Find > Kør hjem.
Find
Sådan ændrer du din
hjemmeposition
Hvis du vil ændre din hjemmeposition, skal
du først slette den fra Favoritter.
Brug af skærmtastaturet
Når der vises et tastatur på skærmen, kan du
skrive tal og bogstaver ved at trykke på dem.
1. Tryk på Find > Favoritter > Alle
favoritter.
2. Tryk på Hjem > Rediger > Slet > Ja.
Når du har slettet din hjemmeposition,
skal du nulstille den ved at følge trinene på
side 7.
Sådan finder du et sted ved
at stave navnet
Hvis du kender navnet på det sted, du vil
finde, kan du skrive det vha. tastaturet
på skærmen. Du kan også indtaste nogle
af bogstaverne i navnet for at begrænse
søgningen.
1. Tryk på Find > Interessepunkter > Stav
navn.
2. Brug tastaturet på skærmen til at indtaste
bogstaverne i navnet. Tryk på Udført.
• Tryk på for at få vist en liste over
nyligt fundne søgeord.
• Tryk på for at slette et tegn. Tryk på
, og hold den nede, hvis du vil slette
hele indtastningen.
• Tryk på
for at tilføje et mellemrum.
• Tryk på
for at skifte mellem store og
små bogstaver.
• Tryk på Valg for at vælge sprogfunktion
på tastaturet.
• Tryk på 123 for at indtaste specialtegn
som f.eks. tegnsætningstegn.
nüvi 500-serien Brugervejledning
Find
Sådan finder du nyligt
fundne steder
Din nüvi gemmer de sidste 50 søgninger på
listen Nyligt fundne. Tryk på Find > Nyligt
fundne. De nyeste viste steder vises øverst
på listen.
Sådan sletter du nyligt fundne
steder
Hvis du vil slette alle steder på listen Nyligt
fundne, skal du trykke på Ryd > Ja.
Bemærk: Når du trykker på Ryd, slettes
alle poster fra listen. Dette sletter ikke de
faktiske steder fra nüvi.
Fa���������
voritter
Du kan gemme steder i dine Favoritter, så
du hurtigt kan finde dem og oprette ruter til
dem. Din hjemmeposition gemmes også i
Favoritter.
nüvi 500-serien Brugervejledning
Sådan gemmer du din aktuelle
position
På kortsiden skal du trykke på . Tryk på
Gem position for at gemme din aktuelle
position.
Sådan gemmer du steder, du
finder
1. Når du har fundet et sted, du vil gemme,
skal du trykke på Gem.
2. Tryk på OK. Stedet gemmes i Favoritter.
Sådan finder du gemte steder
Tryk på Find > Favoritter. Dine gemte
steder vises.
Redigering af gemte steder
1. Tryk på Find > Favoritter.
2. Tryk på det sted, som du vil redigere.
3. Tryk på Rediger.
Find
Brug af fotonavigation
Din nüvi-enhed indeholder fotos med
oplysninger om positionen. Du kan indlæse
disse fotos på din nüvi eller dit microSD-kort
og derefter oprette ruter til dem. Der findes
yderligere oplysninger om indlæsning af
fotos på side 18.
4. Tryk på det emne, du vil redigere:
• Skift navn - indtast et nyt navn, og
tryk på Udført.
• Vedhæft billede - vælg et billede, der
skal tilknyttes positionen.
• Skift kort symbol - tryk på et nyt
symbol, der anvendes til at markere
denne position på kortet.
• Skift telefon nummer - indtast et
telefonnummer, og tryk på Udført.
• Skift kategorier - vælg en anden
kategori til positionen.
• Slet - fjerner dette element fra listen
Favoritter. Tryk på Ja.
10
1. Tryk på Find > Favoritter > Fotos. Fotos,
der er gemt på nüvi-drevet eller microSDkortet, vises.
2. Tryk på et foto.
3. Tryk på Kør! for at navigere til positionen.
Tryk på Kort for at se positionen på kortet.
Ekstraudstyr
Der findes yderligere oplysninger om
ekstraudstyr som f.eks. oplysninger om
sikkerhedskameraer samt Garmin Travel
Guide på side 42–44.
nüvi 500-serien Brugervejledning
Find
Brug af brugerdefinerede
ruter
Tryk på Find > Brugerdefinerede ruter.
Vælg den rute, som du vil følge, og tryk på
Kør!.
Oprettelse af en brugerdefineret
rute
Brug din nüvi til at oprette og gemme
brugerdefinerede ruter inden din næste rejse.
Du kan gemme op til 10 brugerdefinerede
ruter.
1. Tryk på Find (eller Værktøjer) >
Brugerdefinerede ruter > Ny.
2. Tryk på Tilføj nyt start punkt.
3. Find den position, der skal være dit nye
startpunkt, og tryk på Vælg.
4. Tryk på Tilføj nyt slut punkt.
5. Find den position, der skal være dit nye
slutpunkt, og tryk på Vælg.
6. Tryk på
for at tilføje en ny position til
din brugerdefinerede rute. Tryk på
for
at fjerne en position.
7. Tryk på Næste for at beregne din
brugerdefinerede rute og se den på kortet.
8. Tryk på Gem for at gemme den
brugerdefinerede rute og afslutte.
Redigering af brugerdefinerede
ruter
1. Tryk på Find (eller Værktøjer) >
Brugerdefinerede ruter.
2. Tryk på den rute, som du vil redigere.
3. Tryk på Rediger.
4. Tryk på det emne, du vil redigere:
• Skift navn - indtast et nyt navn,
og tryk på Udført.
• Tilføj/fjern punkter - tilføj eller fjern
punkter fra ruten.
• Organiser punkter manuelt giver dig mulighed for at ændre
rækkefølgen af punkterne på ruten.
• Omorganiser punkter optimalt arranger automatisk punkterne.
nüvi 500-serien Brugervejledning11
Find
• Ny beregning - ændrer
rutepræferencen til at beregne efter
hurtigste tid, korteste afstand eller
direkte linje.
• Slet - fjern denne rute.
Indtastning af koordinater
Hvis du kender din destinations
geografiske koordinater, kan du bruge
nüvi til at navigere til din destination vha.
længde- og breddegraderne (eller andre
koordinatformater). Det kan være praktisk
ved geo-skattejagt. Der findes yderligere
oplysninger om geo-skattejagt på side 33–34.
Søgning efter geografiske
punkter
Hvis din nüvi har topografiske kort,
indeholder den forskellige geografiske
punkter, som f.eks. søer, floder, bjergtinder
og andre vartegn. Der findes yderligere
oplysninger om flere kort på side 42.
1. Tryk på Find > Geografiske punkter.
2. Vælg et geografisk punkt på listen.
3. Tryk på Kør!.
1. Tryk på Find > Koordinater.
2. Tryk på Format for at ændre typen
af koordinater. Da forskellige kort og
skemaer bruger forskellige formater,
gør nüvi det muligt for dig at vælge det
korrekte format for koordinaterne for den
korttype, du bruger.
3. Indtast koordinaterne, og tryk på Udført.
12
nüvi 500-serien Brugervejledning
Find
Sådan finder du et sted
vha. kortet
Tryk på Find > Gennemse kort.
Tip til at gennemse kortet
• Tryk på kortet, og træk for at se
forskellige dele af det.
• Tryk på og for at zoome ud og ind.
• Tryk på et objekt på kortet. Der vises en
pil, som peger på objektet.
• Tryk på Gem for at gemme denne
position.
• Tryk på Kør! for at navigere til
positionen.
Hvis GPS-funktionen er slået fra, skal du
trykke på Indsæt position for at indstille din
position til den valgte position. Se side 24.
Søgning ������������������
i nærheden af et
andet sted
Bemærk: Din nüvi søger automatisk
efter steder i nærheden af din aktuelle
position.
1. Tryk på Find > Nær.
2. Vælg en funktion:
• Hvor jeg er nu - søg tæt på din
aktuelle position.
• En anden by - søg tæt på den by,
du indtaster. Ved anvendelsesmåden
Sejlende hedder denne funktion En
kortposition.
• Min aktuelle rute - søg langs din
aktive rute.
• Min destination - søg tæt på din
aktuelle destination.
Brug af TracBack®
Tryk på Find > TracBack for at se dit
seneste spor. Tryk på Gem for at gemme
sporet i dine favoritter. Tryk på Kør! for at
finde tilbage ad din seneste rejserute.
nüvi 500-serien Brugervejledning13
Brug af kortet
Brug af kortet
Ruten er markeret med en magentarød
linje. Mens du rejser, guider nüvi dig til din
destination vha. stemmemeddelelser, pile
på kortet samt retningsangivelser øverst på
kortet. Et ternet flag markerer din destination.
Hvis du afviger fra den oprindelige rute,
beregner nüvi ruten igen og giver nye
anvisninger.
➊
➊
14
Tryk på
knappen for
at få vist
det næste
sving (ved
navigation på
vej).
Tryk på
knappen for
at få vist
kompasset
(ved
navigation i
direkte linje).
➋
Tryk på
tekstlinjen
for at åbne
drejlisten.
➌
Tryk på knappen for at zoome ind og
ud.
➍
Tryk på
køretøjsikonet
for at se siden
Hvor er jeg?.
➎
Tryk for
at få vist
triptælleren.
➏
Tryk for at få vist siden Menu.
➋
➌
➎
➊
➍
➏
nüvi 500-serien Brugervejledning
Brug af kortet
Triptæller
Næste sving
Hvis du vil have vist triptælleren, skal du
trykke på Hastighed på kortet. Hvis du
stopper ofte, skal du lade din nüvi være
tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der
er forløbet under rejsen.
Du kan få vist oplysninger om det næste
sving ved at trykke i øverste venstre hjørne
af kortet eller ved at trykke på et sving på
drejlisten.
Triptælleren indikerer din aktuelle hastighed
og giver dig nyttig statistik om din tur.
Når du navigerer en rute, kan du få vist det
næste sving på kortet samt den resterende
afstand og tid, før du kommer hen til svinget.
Nulstilling af triptælleren
Hvis du vil have præcise rejseoplysninger,
skal du nulstille triptælleren, før du
starter en rejse. Tryk på Nulstil trip for at
nulstille oplysningerne på siden Triptæller.
Tryk på Nulstil maks. for at nulstille
maksimumhastigheden.
Drejliste
Når du navigerer en rute, viser siden
Drejliste sving-for-sving-instruktioner for
hele ruten og afstanden mellem svingene.
Tryk på tekstlinjen øverst på kortet for at
åbne drejlisten. Tryk på et sving på listen for
at få vist oplysninger om det næste sving.
Tryk på Vis på kort for at få vist hele ruten
på kortet.
nüvi 500-serien Brugervejledning15
Håndtering af filer
Håndtering af filer
Du kan lagre billedfiler af typen JPEG
samt rutefiler af typen GPX i nüvis interne
hukommelse eller på et microSD-kort.
Bemærk: Din nüvi er ikke kompatibel
med Windows® 95, 98, Me eller Windows
NT®. Den er heller ikke kompatibel med
Mac® OS 10.3 og ældre versioner. Det er en
almindelig begrænsning for mange USBlagerenheder.
Understøttede filtyper
• Billedfiler af typen JPEG, JPG, PNG,
BMP og GIF: Se side 18
• Kort, ruter og waypoints fra MapSource®:
Se side 42
• GPX- og GPW-filer: Se side 33–34
• GPI-brugerdefinerede POI-filer fra
Garmin POI Loader: Se side 43
16
Indlæsning af filer
microSDkortstik
under
batteriet
Udløserknap:
Skub opad
for at åbne
batteridækslet
USB-ministik
under
vejrhætten
Trin 1: Isæt et microSD-kort
(ekstraudstyr)
1. Skub udløserknappen op for at åbne
batteridækslet på bagsiden af nüvi.
2. Tag batteriet ud.
3. For at indsætte eller fjerne kortet skal du
skubbe det ind, indtil det siger “klik”.
4. Sæt batteriet i igen.
5. Skub batteridækslet på igen, til det klikker
på plads.
nüvi 500-serien Brugervejledning
Håndtering af filer
Trin 2: Tilslut USB-kablet
(medfølger ikke)
Tilslut mini-USB-stikket på bagsiden af
nüvi. Slut det store stik på kablet til en ledig
USB-port på computeren.
Din nüvi og microSD-kortet vises som
flytbare enheder i Denne computer på
Windows-computere og som monterede
diske på Mac-computere.
Bemærk: På visse operativsystemer
eller computere med flere netværksdrev,
vises nüvi-drevene muligvis ikke. Se
hjælpen til dit operativsystem for at få
oplyst, hvordan du tilknytter drevene.
Trin 3: Overfør filer til nüvi
Kopier filer fra computeren, og sæt dem ind i
nüvi-drevene.
1. Find den fil, du ønsker at kopiere, på din
computer.
2. Vælg filen, og tryk på Rediger > Kopier.
3. Åbn “Garmin”- eller microSD-kortdrevet/disken.
4. Klik på Rediger > Indsæt. Filen vises på
listen over filer i nüvis hukommelse eller
på microSD-kortet.
Trin 4: Udtag og afbryd
USB-kablet
Når du er færdig med at overføre filer,
skal du klikke på ikonet skub ud
på
proceslinjen eller trække diskikonet til
Papirkurven
på Mac-computere.
Frakobl nüvi fra computeren.
nüvi 500-serien Brugervejledning17
Håndtering af filer
Indlæsning af fotos til
fotonavigation
Download fotos med positionsoplysninger på
din nüvi eller på microSD-kortet for at bruge
fotonavigation. Besøg http://connect.garmin
.com/photos for at få yderligere oplysninger.
1. Slut nüvi til computeren.
2. Gå til http://connect.garmin.com/photos,
og log på.
3. Vælg et foto.
4. Følg instruktionerne på skærmen.
18
Sletning af filer
Slut nüvi til din computer, og åbn nüvi- eller
microSD-kortdrevet/-disken. Marker den
fil, du vil slette, og tryk på tasten Delete på
computerens tastatur.
Advarsel: Hvis du ikke ved, hvad en
fil skal bruges til, skal du ikke slette den.
Hukommelsen i din nüvi indeholder vigtige
systemfiler, som ikke bør slettes.
nüvi 500-serien Brugervejledning
Brug af værktøjerne
Brug af værktøjerne
Menuen Værktøjer giver dig mange
funktioner, som kan være til hjælp, når
du rejser. Fra siden Menu skal du vælge
Værktøjer for at åbne menuen Værktøjer.
Wherigo™
Der findes yderligere oplysninger om
Wherigo på side 34.
Hjælp
Tryk på Hjælp for at få oplysninger om brug
af nüvi.
Galleri
Brug galleriet til at få vist billeder, som du
har gemt i din nüvi eller på et microSD-kort.
Indstillinger
Du kan finde oplysninger om indstillinger på
side 24–29.
1. Tryk på Værktøjer > Galleri.
2. Tryk på et billede for at få vist en større
udgave af det.
3. Tryk på pilene for at få vist alle billeder.
Hvor er jeg?
Tryk på Hvor er jeg? for at få vist
oplysninger om din aktuelle position. Dette
er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en
redningstjeneste, hvor du befinder dig. Tryk
på en knap til højre for at se de nærmeste
steder i den kategori. Tryk på Gem position
for at gemme din aktuelle position.
nüvi 500-serien Brugervejledning19
Brug af værktøjerne
Visning af et diasshow
Tryk på Diasshow for at starte et diasshow,
som viser hvert billede et øjeblik og derefter
skifter til det næste billede. Tryk hvor som
helst på skærmen for at stoppe diasshowet.
Sådan navigerer du til et billede
Hvis billedet indeholder oplysninger om
positionen, skal du trykke på Info > Kør! for
at oprette en rute derhen. Se side 18 for at
få yderligere oplysninger om indlæsning af
billeder på din nüvi.
Brugerdefinerede ruter
Der findes oplysninger om brugerdefinerede
ruter på side 11.
20
Brugerdata
Brug denne funktion til at håndtere og slette
dine gemte data, f.eks. Favoritter. Hvis du
har overført en rute fra MapSource, skal
du trykke på Importer rute fra fil for at
anvende den pågældende rute i din nüvi.
Verdensur
1. Tryk på Værktøjer > Verdens ur.
2. Hvis du vil ændre en by på listen, skal du
trykke på byen.
3. Indtast et bynavn, og tryk på Udført.
4. Vælg den rette by, hvis det er nødvendigt.
5. Tryk på Gem.
6. Tryk på Verdens kort for at få vist et kort.
Nattetimer vises i det tonede område.
7. Tryk på Verdens ur for at få vist urene
igen, eller tryk på Tilbage for
at afslutte.
nüvi 500-serien Brugervejledning
Brug af værktøjerne
Lommeregner
1. Tryk på Værktøjer > Lommeregner.
2. Indtast det første tal i din beregning.
3. Tryk på en operator (÷, ×, - eller +).
4. Indtast det næste tal i din beregning.
• Tryk på . for at tilføje en decimal.
• Tryk på ± for at gøre tallet negativt
eller positivt.
• Tryk på % for at gøre tallet til en
procent (0,01).
• Tryk på C for at slette indtastningen.
5. Tryk på =.
6. Tryk på C for at foretage en ny beregning.
Måleomregner
1. Tryk på Værktøjer > Måleomregner.
2. Tryk på Omregning, vælg en type af mål,
og tryk på OK.
3. Tryk på en måleenhed, du ønsker at
ændre.
4. Vælg en måleenhed, og tryk på OK.
Gentag om nødvendigt.
5. Tryk på den tomme firkant for at indtaste
en værdi.
6. Indtast en værdi, og tryk på Udført.
Enheden omregnes.
7. Tryk på Ryd for at foretage en ny
omregning.
nüvi 500-serien Brugervejledning21
Brug af værktøjerne
Opdatering af omregningskurser
Du kan opdatere valutaernes omregningskurser, så du altid bruger de mest
aktuelle kurser.
1. Tryk på Værktøjer > Måleomregner >
Omregning. Vælg Valuta.
2. Tryk på valuatknapperne, og vælg de
valutaer, du vil opdatere.
3. Tryk på Opdater.
4. Tryk på boksene ved siden af valutaerne
for at indtaste nye kurser.
5. Tryk på Gem for at gemme de nye
kurser. Tryk på Gendan for at bruge de
oprindelige omregningskurser.
22
Kompas
Retning i
grader
Retningsindikator
Informationsfelter
GPS-kompas
Du kan navigere ved hjælp af et GPSkompas. Der kræves ingen kalibrering, men
du skal have frit udsyn til himlen. Tryk
på Værktøjer > Kompas. Når du rejser,
drejer kompasset. Retningsindikatoren
viser den aktuelle retning. Retningen
vises også i grader i midten af kompasset.
Informationsfelterne viser hastigheden,
stigningen, klokkeslættet og nøjagtigheden
af GPS-signalerne.
nüvi 500-serien Brugervejledning
Brug af værktøjerne
Navigation i direkte linje
Når du navigerer i en direkte linje, indikerer
den røde pil den retning, du skal bevæge dig
i for at holde dig til ruten. Hvis den røde pil
peger på retningsindikatoren, er du på vej
direkte til destinationen. Informationsfeltet i
nederste højre hjørne viser afstanden til din
destination.
Retningspil Retningsindikator
Distance til
destination
Trafik
Du kan kun få adgang til trafikoplysningerne,
hvis din nüvi er sluttet til en FMtrafikmodtager (ekstraudstyr). Der findes
yderligere oplysninger på side 30–32 og på
www.garmin.com/traffic.
MSN® Direct
Du kan kun få adgang til MSN Directindhold med en MSN Direct-modtager
(ekstraudstyr). For yderligere oplysninger
henvises til http://garmin.msndirect.com eller
www.garmin.com/traffic. Tilbehør kan købes
på http://buy.garmin.com.
GPS-kompas, når du
navigerer i en direkte linje
nüvi 500-serien Brugervejledning23
Tilpasning af nüvi
Tilpasning af nüvi
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger.
2. Tryk på den indstilling, der skal ændres.
3. Tryk på knappen under indstillingsnavnet
for at ændre det.
BEMÆRK: Nogle menuer og
indstillinger ændres på baggrund af din
anvendelsesmåde. Se efter ikonet for
anvendelsesmåde ved siden af indstillingen.
Ikke alle indstillinger er tilgængelige i alle
anvendelsesmåder.
Systemindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
System.
Anvendelsesmåde - angiv, hvordan du vil
navigere for at optimere ruterne: Kørende,
Gående, Cyklende eller Sejlende. Se side 5.
GPS-simulator - aktiver simulatoren for
at slukke for GPS-tilstanden og simulere
navigation og/eller spare på batteriet.
Om - få vist nüvis softwareversionsnummer,
enheds-ID-nummer, lydversionsnummer
og GPS-softwareversionsnummer. Du skal
bruge disse oplysninger, når du opdaterer
systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata.
Se side 42.
Gendan - gendanner systemindstillingerne.
Navigationsindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation.
Rutepræference - vælg en præference for at
beregne din rute.
• Hurtigste tid - beregner ruter, der er
hurtigere at køre, men kan være længere
afstandsmæssigt.
• Korteste distance - beregner ruter, der
er kortere, men som kan tage længere tid
at køre.
• Direkte linje - beregn punkt-til-punktruter (uden veje).
Enheder - skift måleenheder til Kilometer
eller Miles.
24
nüvi 500-serien Brugervejledning
Tilpasning af nüvi
Undgå - vælg de vejtyper, som du ønsker at
undgå på dine ruter.
Tidsindstillinger
Gendan - gendan de oprindelige
navigationsindstillinger.
Tidsformat - vælg mellem formaterne
12 timer, 24 timer eller UTC-tidsformat.
Displayindstillinger
Aktuel tid - brug + og ‑ for at angive den
aktuelle tid i trin à 15 minutter. Afkryds
Automatisk for automatisk at indstille tiden,
når din nüvi modtager satellitsignaler.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Display.
Farve valg - vælg Dag, hvis du ønsker en
lys baggrund, Nat, hvis du ønsker en mørk
baggrund, eller Auto, hvis du ønsker, at der
automatisk skiftes mellem de to.
Skærm print - aktiver tilstanden
Skærm print. Tryk på
for at tage et
skærmbillede. Bitmapfilen med billedet
gemmes i mappen screenshots på nüvidrevet.
Lys - juster lysstyrken for
baggrundsbelysningen. Du kan øge batteriets
levetid ved at reducere lysstyrken for
baggrundsbelysningen.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Tid.
Gendan - gendan de oprindelige
tidsindstillinger.
Sprogindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Sprog.
Stemme - ændrer sproget for
stemmemeddelelser.
Tekst - ændrer al skærmtekst til det valgte
sprog. Når du ændrer tekstsproget, ændres
sproget for brugerindtastede data eller
kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
Gendan - gendan de oprindelige
displayindstillinger.
nüvi 500-serien Brugervejledning25
Tilpasning af nüvi
Tastatur - vælg tastatur til dit sprog. Du
kan også ændre tastaturets sprogindstilling
fra ethvert tastatur ved at trykke på knappen
Valg.
Gendan - gendan de oprindelige
sprogindstillinger.
Kortindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Kort.
Kort detaljer - juster mængden af detaljer,
der vises på kortet. Visning af flere
detaljer kan bevirke, at kortet gentegnes
langsommere.
Kort visning - vælg et kortperspektiv.
Køretøj - tryk på Skift for at ændre det ikon,
der bruges til at vise din position på kortet.
Tryk på det ikon, der skal bruges, og tryk
derefter på OK. Du kan downloade flere
køretøjsikoner på www.garmin.com/vehicles.
Trip log - viser eller skjuler din rejselog.
Hvis du vil slette triploggen, skal du trykke
på Værktøjer > Brugerdata > Slet trip log.
Kort info - få vist kortene og versionen af
hvert kort, der er indlæst på din nüvi. Tryk
på et kort for at aktivere (afkrydsning) eller
deaktivere (ingen afkrydsning) dette kort.
Gendan - gendan de oprindelige
kortindstillinger.
• Spor op - viser kortet i to dimensioner
(2D) med din færdselsretning øverst.
• Nord op - viser kortet i 2D med nord
øverst.
• 3D - viser kortet i tre dimensioner (3D)
med færdselsretningen øverst.
26
nüvi 500-serien Brugervejledning
Tilpasning af nüvi
Sikkerhedsindstillinger
Bluetooth-indstillinger
Garmin Lock - aktiver Garmin Lock™ for at
låse din nüvi. Indtast en firecifret PIN-kode,
og angiv en sikkerhedsposition. Du kan finde
flere oplysninger på side 38.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
Sikker kørsel - tænd eller sluk for
funktionen Sikker kørsel. Sikker kørsel gør
alle enhedsfunktioner, der kræver væsentlig
betjeningsopmærksomhed, og som kan være
forstyrrende under kørsel, utilgængelige.
Gendan - gendan de oprindelige
sikkerhedsindstillinger. Bemærk, at når du
gendanner sikkerhedsindstillingerne, slettes
din PIN-kode til Garmin Lock eller din
sikkerhedsposition ikke.
Funktionen stemmekommandoer til
Bluetooth-headset findes kun på nüvi 510.
Der findes oplysninger om parring på side 3.
Forbindelser - tryk på knappen for at
parre med et headset, der har trådløs
Bluetooth-teknologi, eller se en oversigt over
tilgængelige enheder. Tryk på Opgiv for
at afbryde forbindelsen til et headset. Tryk
på Fjern for at slette et headset fra nüvihukommelsen.
Bluetooth - aktiver og deaktiver Bluetoothkomponenten. Hvis du vil forhindre et
headset i at oprette forbindelse automatisk,
skal du vælge Frakoblet.
Gendan - gendan de oprindelige Bluetoothindstillinger. Dette sletter ikke oplysningerne
om parring.
nüvi 500-serien Brugervejledning27
Tilpasning af nüvi
Oplysninger om
trafikabonnement
Trafikoplysninger er kun tilgængelige, hvis
du har en FM-trafikmodtager (ekstraudstyr).
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Trafik.
Bemærk: Hvis din trafikmodtager har
et prøveabonnement, behøver dette ikke at
blive aktiveret, og du behøver ikke at købe
et abonnement, før prøveabonnementet
udløber.
Funktioner i Nordamerika
Dine FM-trafikabonnementer og
udløbsdatoer vises. Tryk på Tilføj for at
tilføje et abonnement.
Europæiske indstillinger
Auto - vælg for at bruge den bedste udbyder
i området. Du kan også vælge en bestemt
udbyder.
28
Søg - søg efter andre TMC-trafikudbydere.
Du kan øge søgetiden ved at trykke på Ja for
at rydde udbyderlisten.
Abonnementer - få vist dine FMtrafikabonnementer og udløbsdatoer.
Tryk på Tilføj for at tilføje et abonnement.
Tilføjelse af et abonnement
Du kan købe ekstra abonnementer eller
forny abonnementerne, når de udløber.
Gå til www.garmin.com/fmtraffic.
Bemærk: Du behøver ikke at aktivere
det abonnement, som følger med FMtrafikmodtageren (hvis et sådant fulgte
med). Abonnementet aktiveres automatisk,
efter din nüvi har opfanget satellitsignaler,
mens den modtager trafiksignaler fra
tjenesteudbyderen.
1. Fra siden Menu skal du trykke på
Værktøjer > Indstillinger > Trafik.
nüvi 500-serien Brugervejledning
Tilpasning af nüvi
2. Til enheder uden for Nordamerika skal
du trykke på Abonnementer > Tilføj. Til
enheder i Nordamerika skal du trykke på
Tilføj.
3. Noter enheds-ID for trafikmodtageren.
4. Besøg www.garmin.com/fmtraffic for at
købe et abonnement og få en kode på
25 tegn.
5. Tryk på Næste på din nüvi, indtast koden,
og tryk på Udført.
Du kan ikke genbruge
trafikabonnementskoden. Du skal anskaffe
en ny kode, hver gang du fornyer din
tjeneste. Hvis du har flere trafikmodtagere,
skal du anskaffe dig en ny kode for hver
modtager.
Indstillinger for
alarmpunkter
Du skal have alarmpunkter
(f.eks. brugerdefinerede POI’er,
en sikkerhedskameradatabase eller en
Garmin TourGuide®-fil) indlæst for at kunne
justere indstillingerne for alarmpunkter Se
side 43. Tryk på Værktøjer > Indstillinger
> Alarm punkter.
Alarm punkter - aktiver eller
deaktiver advarslerne, når du nærmer
dig brugerdefinerede POI’er eller
sikkerhedskameraer.
Gendan - gendan indstillinger for
alarmpunkter.
Gendannelse af alle
indstillinger
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger.
2. Tryk på Gendan.
3. Tryk på Ja.
nüvi 500-serien Brugervejledning29
Brug af FM-trafik
Brug af FM-trafik
Bemærk: Trafikmodtageren skal købes
separat.
Brug en FM TMC-trafikmodtager
(trafikoplysningskanal) til at modtage
trafikoplysninger, der udsendes over FM
Radio Data System.
Trafikmodtageren er indbygget i køretøjets
strømkabel.
Til en stikkontakt i bilen
Bemærk: Garmin er ikke ansvarlig
for trafikoplysningernes nøjagtighed.
FM-trafikmodtageren modtager signalet
fra trafikserviceudbyderen og viser disse
oplysninger på din nüvi.
Trafik i dit område
Når du modtager trafikoplysninger, vises et
trafikikon i det øverste venstre hjørne af siden
Kort. Trafikikonet skifter farve, alt efter hvor
slem trafikken er på din rute eller den vej, du
aktuelt kører på.
Trafikikon
Til strømstikket på nüvi
FM TMC-trafikmodtager
Hvis din nüvi har forbindelse til
trafikmodtageren og til køretøjets
strømforsyning, og du befinder dig inden
for modtageområdet, kan nüvi modtage
oplysninger om forsinkelser i trafikken.
Du kan få flere oplysninger ved at besøge
www.garmin.com/traffic.
30
nüvi 500-serien Brugervejledning
Brug af FM-trafik
Alvorlighedsfarvekode
Trafikikonets farve angiver, hvor alvorlige
trafikforsinkelserne er.
Farve
Grøn
Gul
Rød
Beskrivelse
Betydning
Mindre
alvorlig
Trafikken flyder
normalt.
Alvorlig
Der forekommer
kødannelse.
Meget alvorlig
Der forekommer
meget kødannelse,
eller trafikken er
gået helt i stå.
Hvis der forekommer en ikke-alvorlig
trafikforsinkelse på din rute, viser trafikikonet
en fane, hvor du kan se den ekstra tid,
forsinkelsen betyder for din rute. Denne tid er
allerede inkluderet i den anslåede ankomsttid.
Sådan undgår du manuelt trafik på din
rute:
1. På siden Kort skal du trykke på
trafikikonet.
2. Tryk på Trafik på ruten.
3. Tryk på pilene for om nødvendigt at få vist
andre trafikforsinkelser på ruten.
4. Tryk på Undgå for at undgå
trafikforsinkelsen.
Trafik på ruten
Når nüvi beregner din rute, undersøger den
den aktuelle trafik og prioriterer automatisk
ruten med den korteste tid. Hvis der er store
forsinkelser i trafikken på din rute, mens du
navigerer, beregner nüvi automatisk ruten
igen. Du kan stadig blive dirigeret gennem
stærk trafik, hvis der ikke findes bedre
alternative ruter.
nüvi 500-serien Brugervejledning31
Brug af FM-trafik
Visning af trafikkortet
Trafikkortet viser ved hjælp af farvekoder
trafikforløb og forsinkelser på nærliggende
veje.
1. På siden Kort skal du trykke på
trafikikonet.
Visning af trafikforsinkelser
1. På siden Kort skal du trykke på
trafikikonet.
2. Tryk på Trafiksøgning for at få vist en
liste over trafikforsinkelser.
3. Hvis du vil have vist detaljerne, skal
du trykke på et element på listen. Hvis
der er mere end én forsinkelse, skal du
trykke på pilene for at få vist yderligere
forsinkelser.
Trafikabonnementer
Der findes yderligere oplysninger
om tilføjelse eller fornyelse af
trafikabonnementer på side 28.
2. Tryk på Vis trafikkort for at få vist
trafikbegivenheder på et kort.
For at gå tilbage til det normale kort efter
Trafikkort skal du trykke på trafikikonet og
derefter på Vis normalt kort.
32
nüvi 500-serien Brugervejledning
Geo-skattejagt
Geo-skattejagt
Geo-skattejagt er en højteknologisk form
for skattejagt. Geo-skattejægere leder efter
skjulte skatte eller “caches” ved brug af
GPS-koordinater, der findes på internettet.
Du kan bruge din nüvi til at navigere i skove
eller i byer for at finde gemmestedet for en
skjult skat.
Hurtige links
•
•
•
•
Valg af anvendelsesmåde: side 5
Indtastning af koordinater: side 12
Søgning efter geografiske punkter: side 12
Sådan finder du et sted vha. kortet:
side 13
• Brug af TracBack: side 13
• Brug af kompasset: side 22
Download af
geo-skattejagter
1. Gå til www.geocaching.com.
2. Opret et gratis medlemskab.
3. Søg efter en geo-skattejagt. Din nüvi er
kompatibel med filer af typen *.GPX.
4. Benyt et USB-kabel (medfølger ikke) til at
slutte din nüvi til en ledig USB-port på din
computer.
Bemærk: Før du kan downloade
geo-skattejagter på din nüvi, skal du
først downloade og installere Garmin
Communicator Plugin.
5. Klik på Send til GPS. Følg instruktionerne
på skærmen.
Bemærk: Du kan også downloade
geo-skattejagter på microSD-kortet
(ekstraudstyr). Der findes yderligere
oplysninger på side 16–18.
nüvi 500-serien Brugervejledning33
Geo-skattejagt
Søgning efter
geo-skattejagter
1. Tryk på Find > Geo-skattejagter.
2. Vælg en geo-skattejagt på listen.
• Tryk på Kør! for at navigere til
positionen.
• Tryk på Kort for at få vist positionen
og det omkringliggende område på
kortet.
• Tryk på Gem for at gemme denne
position i dine favoritter. Kun
positionen for geo-skatten bliver gemt.
Yderligere oplysninger om geoskattejagten gemmes ikke.
• Tryk på Mere for at se beskrivelsen,
tippene eller logs for geo-skattejagten.
Tips og logs er muligvis ikke
tilgængelige for alle geo-skattejagter.
Tryk på Log forsøg for at gemme den
fundne status og en kommentar.
Bemærk: Når du opretter rute til en
geo-skattejagt, skal du trykke på
på
kortsiden for at få vist oplysninger om geoskattejagten.
34
Wherigo
Wherigo er et program, der lader dig opbygge
og spille positionsbaserede eventyrspil på din
nüvi. Der findes flere oplysninger på
www.wherigo.com.
Sådan downloader du kassetter:
1. Gå til www.wherigo.com.
2. Opret et gratis medlemskab.
Hvis du allerede har tilmeldt dig
www.geocaching.com, skal du
logge på.
3. Søg efter en cartridge-fil. Din nüvi er
kompatibel med filer af typen *.GWC.
4. Benyt et USB-kabel (medfølger ikke) til at
slutte din nüvi til en ledig USB-port på din
computer.
5. Klik på Download. Følg instruktionerne
på skærmen.
6. Du afspiller en cartridge-fil på din nüvi ved
at trykke på Værktøjer > Wherigo.
nüvi 500-serien Brugervejledning
Sejlende
Sejlende
Du skal have indlæst kort af typen
BlueChart® g2 eller g2 Vision® på din nüvi,
før du kan bruge anvendelsesmåden Sejlende.
Besøg www.garmin.com/cartography for at få
yderligere oplysninger om BlueChart g2-kort.
Sådan skifter du til anvendelsesmåden
Sejlende:
1. Tryk på ikonet for anvendelsesmåde.
2. Tryk på Sejlende > OK.
3. Tryk på Ja, og følg instruktionerne på
skærmen for at konfigurere indstillingerne
for Sejlende. Du finder yderligere
oplysninger om brugerdefinerede
indstillinger på side 24–29.
Visning af marinekort
Din nüvi understøtter BlueChart g2-kort, som
indeholder detaljerede marineoplysninger,
som f.eks. dybdekort, oplysninger
om tidevand og strømforhold samt
marineinteressepunkter.
Ved anvendelsesmåden Sejlende vises kortet
i universelle farver for marinekort. BlueChart
g2-kort, der er indlæst på din nüvi, er
omgivet af en gyldenbrun ramme på kortet.
Tryk på ikonet i det kortets øverste venstre
hjørne af kortet for at skifte mellem
fiskekort og
navigationskort. Tryk
på scanneikonet
for at søge efter
interessepunkter i nærheden af kortmarkøren.
Ændring af enheder for Sejlende
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
System > Enheder.
2. Vælg mellem Miles, Kilometer, Nautisk
(statute) eller Nautisk (metrisk).
nüvi 500-serien Brugervejledning35
Sejlende
Søgning efter
marinepunkter
Brug din nüvi til at navigere til
marinepunkter, som f.eks. marineservice,
ankerpladser og vrag.
1. Tryk på Find > Marine punkter.
2. Vælg en underkategori.
3. Vælg et marinepunkt på listen, og tryk på
Kør!.
Visning af
tidevandsoplysninger
BlueChart g2-kort indeholder oplysninger
om daglige dybder for højvande og lavvande
såvel som et 24‑timers dybdeskema.
1. Tryk på Værktøjer > Tidevand.
2. Vælg en tidevandsplacering på listen, eller
tryk på Stav for at indtaste et navn på en
position.
• Tryk på Kort for at se
tidevandsplaceringen på kortet.
• Tryk på Gem for at gemme stedet
under Favoritter.
36
Visning af strømforhold
BlueChart g2-kort indeholder oplysninger om
strømforhold til marinenavigation.
1. Tryk på Værktøjer > Strømforhold.
2. Vælg et strømforhold på listen, eller tryk
på Stav for at indtaste et navn på en
position.
• Tryk på Rapport for at se en rapport
over maksimal ebbe, maksimal flod og
tider for stillevand.
• Tryk på Kort for at se strømforholdet
på kortet.
• Tryk på Gem for at gemme stedet
under Favoritter.
Flere oplysninger
Du finder yderligere oplysninger om
BlueChart g2-kortdata og symboler i den
manual, der medfølger til dine BlueChart
g2-kort.
nüvi 500-serien Brugervejledning
Appendiks
Appendiks
myGarmin™
Besøg http://my.garmin.com for at få adgang
til de nyeste tjenester til dine Garminprodukter:
• Registrering af din Garmin-enhed.
• Download myExtras inkl.
sikkerhedskameradatabaser og geoskattejagter.
• Oplåsning af valgfri kort.
Pleje af nüvi
Din nüvi indeholder følsomme elektroniske
komponenter, som kan beskadiges
permanent, hvis de udsættes for kraftige
stød eller vibrationer. Du kan minimere
risikoen for beskadigelse af din nüvi ved at
undgå at tabe enheden samt at betjene den i
omgivelser med risiko for stød og vibrationer.
Rengøring af enheden
Din nüvi er konstrueret af materialer af høj
kvalitet og kræver ingen vedligeholdelse af
brugeren udover rengøring. Rengør din nüvis
ydre beklædning (ikke berøringsskærmen)
med en klud, der er fugtet med vand
iblandet et skånsomt rengøringsmiddel, og
aftør den efterfølgende. Undgå kemiske
rengøringsmidler og opløsningsmidler, der
kan beskadige plastikkomponenterne.
Rengøring af berøringsskærmen
Rengør berøringsskærmen med en blød,
ren og fnugfri klud. Brug evt. vand,
isopropylalkohol eller brillerens. Fugt
kluden med væsken, og tør forsigtigt
berøringsskærmen af.
Beskyttelse af din nüvi
• Du må ikkeopbevare nüvi, hvor den kan
udsættes for ekstreme temperaturer i
længere tid, da det kan føre til permanent
skade på den.
nüvi 500-serien Brugervejledning37
Appendiks
• Selvom en PDA-pegepind kan bruges
til at betjene berøringsskærmen, må
du aldrig forsøge dette, mens du kører.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp
genstand til at betjene berøringsskærmen,
da det kan beskadige skærmen.
Sådan undgår du tyveri
• Du kan undgå tyveri ved at fjerne
enheden og holderen, når du ikke bruger
dem. Fjern det mærke, som sugekoppen
efterlader på forruden.
• Opbevar ikke enheden i handskerummet.
• Registrer dit produkt på
http://my.garmin.com.
• Brug funktionen Garmin Lock™.
Låsning af nüvi
Garmin Lock er et tyverisikringssystem, der
låser din nüvi. Hver gang du tænder din nüvi,
skal du indtaste PIN-koden eller køre til
sikkerhedspositionen.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
2. Tryk på knappen under Garmin Lock.
3. Indtast en firecifret PIN-kode, og kør til en
sikkerhedsposition.
Hvad er en sikkerhedsposition?
Din sikkerhedsposition er en position, som
du ofte vender tilbage til, f.eks. dit hjem.
Hvis din nüvi har satellitsignaler, og du
befinder dig på sikkerhedspositionen, skal du
ikke indtaste PIN-koden.
BEMÆRK: Hvis du glemmer din PINkode eller din sikkerhedsposition, skal
din nüvi indsendes til Garmin for at blive
låst op. Du skal også indsende en gyldig
produktregistrering eller et købsbevis.
38
nüvi 500-serien Brugervejledning
Appendiks
Kalibrering af skærmen
Hvis berøringsskærmen ikke reagerer
korrekt, skal du kalibrere berøringsskærmen.
1. Sluk din nüvi.
2. Tryk med fingeren i det øverste venstre
hjørne af berøringsskærmen.
3. Hold fingeren på berøringsskærmen,
mens du tænder for nüvi. Fortsæt med at
holde fingeren på berøringsskærmen i ca.
30 sekunder, indtil kalibreringsskærmen
vises (hvidt skærmbillede med
“berøringspunkt”).
4. Følg instruktionerne på skærmen.
Nulstilling af nüvi
Hvis din nüvi holder op med at fungere,
skal du slukke din nüvi og tænde den
igen. Hvis dette ikke afhjælper problemet,
skal du trykke på og holde den nede i
10 sekunder. Nu skulle nüvi fungere normalt.
Du kan også tage batteriet ud og sætte det i
igen.
Opdatering af softwaren
BEMÆRK: Før du kan slutte nüvi til
computeren, skal du anskaffe et USBkabel, der er ekstraudstyr. Der findes
yderligere oplysninger om tilbehør
på http://buy.garmin.com eller
www.garmin.com, eller du kan
kontakte din Garmin-forhandler.
1. Gå til www.garmin.com/products
/webupdater, og download WebUpdater til
din computer.
2. Slut din nüvi til din computer ved hjælp af
USB-kablet (ekstraudstyr).
3. Kør WebUpdater, og følg instruktionerne
på skærmen.
Når du har bekræftet, at du ønsker at udføre
en opdatering, downloader WebUpdater
automatisk opdateringen og installerer den
på din nüvi.
nüvi 500-serien Brugervejledning39
Appendiks
Sletning af brugerdata
Advarsel: Denne proces sletter alle
brugerindtastede oplysninger.
1. Sluk for nüvi.
2. Tryk med fingeren i nederste højre hjørne
af berøringsskærmen.
3. Hold fingeren på berøringsskærmen,
mens du tænder for nüvi. Fortsæt med
at holde fingeren på berøringsskærmen,
indtil meddelelsen vises.
4. Tryk på Ja for at slette alle brugerdata.
Alle de oprindelige indstillinger gendannes.
Alle de elementer, du har gemt, slettes.
Udskiftning af batteriet i
nüvi
Hvis du får brug for at udskifte batteriet
i nüvi, skal du bruge et Garmin
lithiumionbatteri 010‑11143‑00.
Du kan købe et nyt batteri på
http://buy.garmin.com. Kontakt din
lokale genbrugsstation for oplysninger
om korrekt bortskaffelse af batteriet.
Opladning af nüvi
• Brug bilens strømkabel.
• Brug et USB-kabel (ekstraudstyr).
• Brug et AC-adapterkabel (ekstraudstyr).
Batterioplysninger
Din nüvi indeholder et lithiumionbatteri, der
kan udskiftes af brugeren. Du kan maksimere
batterilevetiden ved ikke at udsætte nüvi for
direkte sollys eller for høje temperaturer i
længere tid.
Batteriikonet
i hjørnet af siden Menu
angiver nüvis batteristatus. Hvis du vil øge
batteriindikatorens præcision, skal du aflade
batteriet helt og herefter oplade det helt.
40
nüvi 500-serien Brugervejledning
Appendiks
Udskiftning af sikringen
Advarsel: Når du skifter sikringen, skal
du passe på, at du ikke taber de små dele,
og du skal kontrollere, at de sættes tilbage
det korrekte sted.
Hvis din enhed ikke kan oplades i dit køretøj,
skal du muligvis skifte den sikring, der findes
i spidsen af biladapteren.
1. Skru det sorte, runde endestykke ud, og
fjern det.
2. Fjern sikringen (glas- og sølvcylinder), og
erstat den med en F-sikring (Fast Blow)
på 3 A.
Endestykke
Sølvspids
Sikring
Montering på
instrumentbrættet
Brug den vedlagte monteringsplade til at
montere din enhed på instrumentbrættet, så
den overholder lovgivningen.
Advarsel: Den permanente
monteringslim er yderst svær at fjerne, når
monteringspladen er installeret.
1. Rengør og tør instrumentbrættet af der,
hvor du vil have pladen.
2. Fjern belægningen fra limen i bunden af
pladen.
3. Placer pladen på instrumentbrættet.
4. Fjern den gennemsigtige plastik fra
oversiden af pladen.
5. Anbring sugekopholderen oven på pladen.
Skub armen ned (imod pladen).
3. Kontroller, at sølvspidsen er placeret
i det sorte endestykke. Skru det sorte
endestykke på plads.
nüvi 500-serien Brugervejledning41
Appendiks
Flere kort
Du kan købe yderligere MapSource-kortdata
fra Garmin og indlæse kortene på din nüvis
interne hukommelse eller på et microSD-kort
(ekstraudstyr).
Åbn siden Menu for at finde den version af
kortene, som er indlæst på din nüvi. Tryk på
Værktøjer > Indstillinger > Kort > Kort
info. Gå til www.garmin
.com/unlock/update.jsp for at se, om
der er en tilgængelig opdatering til din
kortsoftware. Du skal bruge dit enheds-ID
(se side 24) og serienummer (findes under
batteriet) for at aktivere flere kort.
Der er flere oplysninger i hjælpefilen til
MapSource.
42
Ekstraudstyr og valgfrit
tilbehør
Du kan få flere oplysninger om tilbehør på
http://buy.garmin.com, www.garmin
.com/extras eller ved at kontakte din Garminforhandler.
Sikkerhedskameraer
Kontroller den lokale lovgivning, før du bruger
disse funktioner. Garmin er ikke ansvarlig
for nøjagtigheden eller konsekvenserne
af at bruge et brugertilpasset POI eller en
sikkerhedskameradatabase.
Oplysninger om sikkerhedskameraer
er tilgængelige i nogle områder. Besøg
http://my.garmin.com for at få oplysninger
om tilgængeligheden. Til disse områder
indeholder nüvi positioner for mange
hundrede sikkerhedskameraer. Din
nüvi advarer dig, når du nærmer dig et
sikkerhedskamera, og kan advare dig, hvis
du kører for hurtigt. Dataene opdateres
mindst én gang om ugen, så du altid har
adgang til de nyeste oplysninger.
nüvi 500-serien Brugervejledning
Appendiks
Du kan til enhver tid købe en ny region eller
forlænge eksisterende abonnementer. Hver
region, du køber, har sin egen udløbsdato.
Brugerdefinerede
interessepunkter
Brug POI Loader til at indlæse
brugerdefinerede POI’er (interessepunkter)
på din nüvi. POI-databaser er tilgængelige
fra forskellige firmaer på internettet. Visse
brugerdefinerede databaser indeholder
opmærksomhedsinformation for punkter,
som f.eks. sikkerhedskameraer og
skoleområder.
Besøg www.garmin.com/extras, og klik på
POI Loader for at installere POI Loader
på din computer. Der findes yderligere
oplysninger i hjælpefilen til POI Loader.
Tryk på F1 for at åbne hjælpefilen.
Hvis du vil slette brugerdefinerede POI’er
fra din nüvi, skal du slutte din nüvi til din
computer. Åbn mappen Garmin\poi på
nüvi-drevet eller microSD-kortdrevet. Slet
filen poi.gpi.
Garmin TourGuide
Med Garmin TourGuide kan du afspille
GPS-guidede ture med lyd fra tredjepart på
din nüvi. Disse ture kan f.eks. tage dig med
på en rute, mens der afspilles interessante
fakta om historiske seværdigheder på vejen.
Hvis du vil have vist dine Garmin
TourGuide-filer, skal du trykke på Find >
Ekstraudstyr > Brugerdefinerede POI’er.
Hvis du vil have vist brugerdefinerede
POI’er, skal du trykke på Find >
Ekstraudstyr > Brugerdefinerede POI’er.
Hvis du vil ændre indstillingerne for
alarmpunkter, skal du trykke på Værktøjer
> Indstillinger > Alarm punkter >
Alarmpunkt alarm.
nüvi 500-serien Brugervejledning43
Appendiks
Garmin Travel Guide
Ligesom en rejsevejledning på papir giver
Garmin Travel Guide detaljerede oplysninger
om steder som f.eks. restauranter og hoteller.
Før du kan bruge Garmin Travel Guide,
skal SD-kortet være sat i din nüvi. Tryk på
Find > Ekstraudstyr. Tryk på navnet på din
Travel Guide for at åbne den.
SaversGuide®
Med det forudprogrammerede SaversGuide
microSD-datakort og medlemskort fungerer
din nüvi som et digitalt kuponhæfte.
Hvis du vil bruge SaversGuide, skal du sætte
microSD-kortet i din nüvi. Tryk på Find >
Ekstraudstyr > SaversGuide.
Om GPS-satellitsignaler
Din nüvi skal opfange GPS-satellitsignaler
(Global Positioning System) for at kunne
navigere. Hvis du er inden døre, i nærheden
44
af høje bygninger eller træer eller i en
parkeringskælder, kan din nüvi ikke oprette
satellitforbindelse. Gå udenfor til et område,
hvor der ikke er høje forhindringer for at
bruge din nüvi.
Når din nüvi har opfanget satellitsignaler,
er søjlerne for signalstyrken på siden
Menu grønne
. Når den mister
satellitsignalerne, bliver søjlerne røde eller
slettes
.
Du kan finde flere oplysninger om GPS
under www.garmin.com/aboutGPS.html.
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer, at dette nüvi-produkt
overholder de essentielle krav og andre
relevante dele af direktivet 1999/5/EC. Du
kan se hele overensstemmelseserklæringen
for dit Garmin-produkt på Garmins websted:
www.garmin.com.
nüvi 500-serien Brugervejledning
Appendiks
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE nüvi, ACCEPTERER DU
AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG
BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE
SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS
DENNE AFTALE GRUNDIGT.
Garmin giver dig en begrænset licens til at
bruge softwaren i denne enhed (“Softwaren”)
i binær udførbar form ved normal brug af
produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til softwaren forbliver
hos Garmin.
at softwaren eller nogen del af denne ikke
må skilles ad, demonteres, modificeres,
ommonteres, omstruktureres eller reduceres
til læsbar form, og at du ikke må skabe
enheder, der er afledt af eller baseret på
denne software. Du accepterer, at du ikke
må eksportere eller reeksportere produktet til
noget land, der er i strid med USA’s love om
eksportregulering.
Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin
og er beskyttet ifølge amerikansk lov om
ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret. Endvidere bekræfter du, at
softwarens struktur, organisering og kode er
værdifulde forretningshemmeligheder ejet af
Garmin, og at softwaren i kildekodeform er
en værdifuld forretningshemmelighed, der
forbliver Garmins ejendom. Du accepterer,
nüvi 500-serien Brugervejledning45
Appendiks
Specifikationer
Fysisk størrelse: B×H×D: 4,21 × 3,35 ×
0,90” (106,9 × 85,1 ×
22,9 mm)
Vægt: 7,6 oz. (215,5 g)
Display: B×H: 2,8 × 2,1”
(72,0 × 54,0 mm), 320 × 240 pixel,
64 K lyst 18‑bit LCD-display, hvidt
baggrundslys, berøringsskærm
Kabinet: Vandtæt IPX7
Arbejdstemperaturområde:
fra ‑4 °F til 131 °F
(fra ‑20 °C til 55 °C)
Opladningstemperaturområde:
fra 32 °F til 104 °F
(fra 0 °C til 40 °C)
Datalagring: Intern hukommelse og valgfrit
flytbart microSD-kort. Data gemmes på
ubestemt tid.
Computergrænseflade: USB 2.0 full speedlagerenhed (12 Mbit), plug‑and‑play
46
Opladningstid: Ca. 4 timer
Strømtilførsel: Strøm fra køretøj vha. det
medfølgende strømkabel
Drift: Maks. 5 W
Batterilevetid: op til 8 timer
Batteritype: Genopladeligt lithiumionbatteri,
der kan udskiftes af brugeren
Batteri til nüvi ved udskiftning: Garmin
lithiumionbatteri 010‑11143‑00
GPS-modtager: Ultrafølsom,
WAAS‑kompatibel
Indfangningstider*:
Varm: <1 sek.
Kold: <38 sek.
Nulstilling til fabriksstandarder:
<45 sek.
*Gennemsnitsindfangningstider for en
stationær modtager med frit udsyn til himlen.
nüvi 500-serien Brugervejledning
Appendiks
Fejlfinding
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Min nüvi får aldrig
satellitsignaler.
Tag din nüvi med ud af garager og væk fra høje bygninger og træer.
Stå stille i flere minutter.
Sugekoppen kan ikke sidde
fast på forruden.
Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol. Tør efter med en
ren, tør klud. Monter sugekoppen som beskrevet på side 2.
Min nüvi kan ikke oplades i
mit køretøj.
Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (se side 41).
Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten strømforsynes.
Din nüvi kan kun oplades mellem 32 °F og 104 °F (0 °C og 40 °C).
Hvis din nüvi placeres i direkte sollys eller i varme omgivelser, kan
den ikke oplades.
Batteriet aflades hurtigt.
Du kan maksimere den tid, der går mellem opladningerne, ved at skrue
ned for baggrundsbelysningen. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Display > Lysstyrke.
Du kan undgå at dræne batteriet ved at fjerne det, når din nüvi ikke er i
brug.
Min batteriindikator synes
ikke at være præcis.
Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt (uden at afbryde
opladningen).
Hvordan sletter jeg alle mine
brugerdata?
Placer din finger i nederste højre hjørne på din nüvis skærm, mens du
tænder for den. Bliv ved med at trykke på skærmen, indtil meddelelsen
vises. Tryk på Ja for at slette alle brugerdata.
nüvi går i baglås/fryser.
Hvis din nüvi holder op med at fungere, skal du slukke din nüvi og
tænde den igen. Hvis dette ikke afhjælper problemet, skal du trykke
på
og holde den nede i 10 sekunder. Nu skulle nüvi fungere normalt.
Du kan også tage batteriet ud og sætte det i igen.
nüvi 500-serien Brugervejledning47
Appendiks
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Berøringsskærmen reagerer
ikke korrekt på mine tryk.
Kalibrer berøringsskærmen som beskrevet på side 39.
Når din nüvi er i USB-lagerenhedstilstand, vises et billede af en nüvi, der
Hvordan ved jeg, at min nüvi
er sluttet til en computer. Der vises også to nye flytbare diskdrev under
er i USB-lagerenhedstilstand?
Denne computer.
Min computer registrerer
aldrig, at nüvi er tilsluttet.
1. Fjern USB-kablet fra computeren.
2. Sluk for nüvi.
3. Slut USB-kablet til en USB-port på din computer og din nüvi. Din nüvi
tænder automatisk og skifter til USB-lagerenhedstilstand. Sørg for at
slutte nüvi direkte til en USB-port og ikke en USB-hub.
Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows have
Jeg kan ikke se nogen
problemer med at tildele drevbogstaver til dine nüvi-drev. Se hjælpen til
flytbare drev i listen over drev.
dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevbogstaver.
Hvordan kan jeg finde
restauranter i nærheden af
det hotel, jeg skal overnatte
på i fremtiden?
48
Tryk på Find > Nær > En anden by (og indtast dit rejsemål).
Find hotellet, og tryk på Kør!.
Tryk på Menu > Find > Nær > Min destination.
Søg efter en restaurant. De restauranter, der ligger tættest på dit
hotel, vises først.
Du kan også bruge GPS-simulator (Værktøjer > Indstillinger >
System).
1.
2.
3.
4.
nüvi 500-serien Brugervejledning
Indeks
Indeks
Symboler
2-D, 3-D kortvisning 26
A
abonnementer
trafik 28
adresser 7
advarsler
alarmpunkter 29
sikkerhedskamera 42
aktuel position, gemme 9
alarmpunkter
indstillinger 29
angive din position 13
anvendelsesmåde 4, 5, 24
B
Brugerdata 20
brugerdata, slette 40
brugerdefinerede POI’er 43
brugerdefinerede ruter 11
C
computerforbindelse 17
D
diakritiske tegn 8
direkte linje,
ruteplanlægning 12, 23, 24
displayindstillinger 25
drejliste 15
E
ekstraudstyr 10, 42–44
enheds-ID 24
F
bruge TracBack 13
efter adresse 7
efter koordinater 12
efter navn 8
efter postnummer 7
Favoritter 9
gemte steder (Favoritter) 9
geografiske punkter 12
hjem 7
nær en anden position 5, 13
nylige valg 9
stav navn 5
flere kort 42
FM-trafikmodtager 30–32
fotonavigation 10
indlæse fotos 18
G
Garmin Lock 27, 38
Favoritter 9
baggrundsfarve 25
Garmins produktsupport i
fejlfinding 47
batteri iv, 40, 47
Garmin TourGuide 43
filer 16–18
installere 1
Garmin Travel Guide 44
håndtere 16–18
status 4
gemme
overføre 16–18
udskifte i nüvi 40
din aktuelle position 9,
slette 18
berøringsskærm
13, 19
understøttede typer 16
indstillinger 25
steder,
du finder 9
Find 7–13
kalibrere 39, 48
gennemse
kortet
13
finde steder
rengøre 37
geo-skattejagt 12, 33–34
bruge fotos 10
billeder 19
geografiske punkter 12
bruge kompasset 22
typer 16
GPS 4
bruge kortet 13
BlueChart g2 35
nüvi 500-serien Brugervejledning49
Indeks
om GPS 44
sluk/tænd 24
H
hjælp i, 19
hjem
indstille en position 7
Hvor er jeg? 14, 19
I
indstillinger 24–29
interessepunkter 5
brugerdefineret 43
K
kompas 22
konfigurere 3
kontakte Garmin i
koordinater 12
køretøjsikon 26
kør hjem 7
kort 14
detaljeniveau 26
flytte 13
gennemse 13
indstillinger 26
knappen Kort info 26
marine 35
opdatere 42
tilføje 42
tilpasse 26
trafik 32
50
version 26
vise 26
zoome 13
L
låse
nüvi 38
lithiumionbatteri 40, 46
lommeregner 21
lydstyrke 4
lysstyrke 25
M
mål, omregne 21
måleomregner 21
MapSource 42
marinefunktioner 35
Menu, siden 4
microSD-kort 16, 46
montere
i forruden 2, 47
på instrumentbræt 41
MSN Direct 23
myGarmin i, 37
N
næste sving 15
navigation
indstillinger 24
valg 24
nulstille
din nüvi 39
slette alle brugerdata 40
tripdata 15
nüvi
kabinet iv
montere 2, 41
rengøre 37
nyligt fundne positioner 9
O
omregne
valuta 22
omregne enheder 21
omveje 6
opbevare nüvi 37
opdatere
kort 42
software 39
oplade nüvi 2, 40, 47
overensstemmelseserklæring 44
overføre filer 16–18
P
PIN-kode
Garmin Lock 38
pleje af nüvi 37
POI Loader 43
produktsupport i
R
registrere i, 38
retningsangivelser 15
retningsangivelser sving-fornüvi 500-serien Brugervejledning
Indeks
sving 15
ruter 11
brugerdefineret 11
direkte linje 23, 24
importere 20
omveje 6
på kortet 14
præferencer 24
simulere 24
tilføje et stop 6
trafik 31
S
satellitsignaler 3, 44
SaversGuide 44
sejlende 35
serienummer iv
siden Kør! 6
sikkerhed
indstillinger 27
position 38
sikkerhedskameradatabase 42
sikker kørsel 27
sikring, skifte 41
simulere en rute 24
skærm
lysstyrke 25
skærmbilleder 25
skoleområdedatabase 43
slette
nüvi 500-serien Brugervejledning
alle brugerdata 40
brugerdefinerede POI’er 43
Favoritter 10, 12
filer 18
liste med nyligt fundne 9
rute 12
tegn 8
software
licensaftale 45
opdatere 39
version 24
specifikationer 46
sprogindstillinger 25
stav navn 5, 8
stemmesprog 25
systemindstillinger 24
T
tastatur 8
sprogtilstand 8, 26
tastatur på skærmen 8
tekstsprog 26
tidsindstillinger 25
tidszone 25
tilbehør 42, 43
tilknytte et foto til en
position 10
tilpasse nüvi 24–29
TourGuide 43
TracBack 13
trafik 23, 30–32
tilføje abonnementer 28
Travel Guide 42
tripdata, nulstille 15
trip log 26
triptæller 15
U
understøttede filtyper 16
undgå
tyveri 38
vejtyper 25
USB 17, 48
lagerenhedstilstand 16–18
skubbe ud 17
V
værktøjer 19–23
verdensur 20
W
WebUpdater 39
Wherigo 19, 34
Z
zoom 13
51
For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata)
i dit Garmin-produkts levetid, skal du besøge Garmins websted på
www.garmin.com.
© 2008-2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Delnummer 190-00937-36 Rev. B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising