Garmin | nüvi® 55 | Operating instructions | Garmin nüvi® 55 Návod k obsluze

Garmin nüvi® 55 Návod k obsluze
nüvi 55/56/65/66
®
Návod k obsluze
Srpen 2015
Vytištěno na Tchaj-wanu
190-01654-41_0B
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu
společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku
vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu
naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , nüvi a logo společnosti Garmin jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších
zemích. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource , myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, a nüMaps Lifetime™ jsou obchodní značky
společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
microSD™ a logo microSDHC jsou obchodní značky společnosti SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista a Windows XP jsou registrované obchodní značky
společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Mac je obchodní značka společnosti Apple Inc.
®
®
®
®
Obsah
Začínáme......................................................................... 1
Připojení zařízení k napájení ve vozidle ..................................... 1
Podpora a aktualizace ................................................................ 1
Nastavení Garmin Express .................................................... 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................. 1
Předplatná služby Lifetime ..................................................... 1
Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin
Express .................................................................................. 1
Přechod do režimu spánku a ukončení režimu spánku .............. 2
Vypnutí zařízení .......................................................................... 2
Vynulování zařízení ............................................................... 2
Příjem signálů GPS .................................................................... 2
Nastavení jasu obrazovky ........................................................... 2
Úprava hlasitosti ......................................................................... 2
Ikony stavové lišty ....................................................................... 2
Zobrazení stavu signálu GPS ................................................ 2
Informace o baterii ................................................................. 2
Nastavení času ...................................................................... 2
Používání tlačítek na displeji ...................................................... 2
Používání klávesnice na displeji ................................................. 2
Polohy............................................................................. 2
Hledání pozic .............................................................................. 2
Hledání pozice podle kategorie ............................................. 2
Hledání pozice prostřednictvím řádku pro vyhledávání ......... 3
Změna oblasti vyhledávání .................................................... 3
Hledání pozice prohlížením mapy .......................................... 3
Nalezení adresy ..................................................................... 3
Hledání naposledy nalezených cílů ....................................... 3
Hledání parkoviště ................................................................. 3
Nástroje pro hledání ............................................................... 3
Ukládání poloh ............................................................................ 4
Uložení polohy ....................................................................... 4
Uložení aktuální pozice .......................................................... 4
Uložení domovské destinace ................................................. 4
Úprava oblíbené polohy ......................................................... 4
Přiřazení kategorií k oblíbené poloze .................................... 4
Odstranění oblíbené polohy ................................................... 4
Nastavení simulované pozice ..................................................... 4
Přidání zkratky ............................................................................ 4
Odebrání zkratky .................................................................... 4
Uživatelské body zajmu .............................................................. 4
Instalace softwaru POI Loader ............................................... 4
Používání souborů nápovědy k softwaru POI Loader ........... 4
Hledání bodů zájmu ............................................................... 4
Navigace.......................................................................... 4
Zahájení trasy ............................................................................. 4
Náhled více tras ..................................................................... 5
Změna režimu pro výpočet trasy ............................................ 5
Zahájení trasy k oblíbené poloze ........................................... 5
Vaše trasa na mapě .................................................................... 5
Používání mapy ..................................................................... 5
Přidání bodu k trase ............................................................... 5
Použití objížďky ......................................................................5
Zastavení trasy ...................................................................... 5
Zobrazení aktivity na trase .......................................................... 5
Zobrazení seznamu odboček ................................................. 5
Zobrazení další odbočky ........................................................ 5
Prohlížení křižovatek .............................................................. 5
Po cestě ...................................................................................... 6
Hledání nadcházejících bodů zájmu ...................................... 6
Přizpůsobení kategorií Po cestě ............................................ 6
Informace o cestě ....................................................................... 6
Zobrazení dat cesty na mapě ................................................ 6
Obsah
Zobrazení stránky Informace o cestě ..................................... 6
Zobrazení protokolu cesty ...................................................... 6
Vynulování informací o cestě ................................................. 6
Zobrazení aktuálních informací o poloze .................................... 6
Vyhledání služeb v okolí ........................................................ 6
Získání popisu trasy do aktuální polohy ................................ 6
Funkce vyhnutí se silnicím .......................................................... 6
Informace o vlastních objížďkách ............................................... 6
Objížďka oblasti ..................................................................... 6
Objížďka cesty ....................................................................... 6
Deaktivování vlastních objížděk ............................................. 7
Odstranění vlastních objížděk ................................................ 7
Přizpůsobení mapy ..................................................................... 7
Přizpůsobení nástrojů mapy .................................................. 7
Přizpůsobení vrstev mapy ...................................................... 7
Změna datového pole mapy .................................................. 7
Změna perspektivy mapy ....................................................... 7
Úprava vozidla ....................................................................... 7
Bezpečnostní kamery ................................................................. 7
Doprava ........................................................................... 7
Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních
informací ..................................................................................... 7
Zobrazení nadcházející dopravy ................................................ 7
Zobrazení dopravy na mapě .................................................. 8
Vyhledávání dopravních nehod ............................................. 8
Doprava na vaší trase ................................................................. 8
Cesta jinou trasou .................................................................. 8
Informace o předplatném dopravních informací ......................... 8
Aktivace předplatného ........................................................... 8
Zobrazení předplatných pro dopravní informace ................... 8
Přidání předplatného .............................................................. 8
Používání aplikací.......................................................... 8
Používání nápovědy ................................................................... 8
Hledání v tématech nápovědy ............................................... 8
Informace o funkci ecoRoute™ .................................................. 8
Nastavení vozidla ................................................................... 8
Změna ceny pohonných hmot ................................................ 8
Kalibrace spotřeby paliva ....................................................... 8
Informace o aplikaci ecoChallenge ........................................ 8
Zobrazení informací o spotřebě paliva .................................. 9
Zprávy o ujetých kilometrech ................................................. 9
Vynulování informací o funkci ecoRoute ............................... 9
Tipy pro řízení ........................................................................ 9
Plánování cesty .......................................................................... 9
Plánování cesty ...................................................................... 9
Navigace k uložené trase ....................................................... 9
Úprava uložené cesty ............................................................ 9
Zobrazení předchozích tras a cílů .............................................. 9
Správa dat....................................................................... 9
Typy souborů .............................................................................. 9
Informace o paměťových kartách ............................................. 10
Instalace paměťové karty ..................................................... 10
Připojení zařízení k počítači ...................................................... 10
Přenos dat z počítače ............................................................... 10
Přizpůsobení zařízení................................................... 10
Nastavení mapy a vozidla ......................................................... 10
Aktivace map ....................................................................... 10
Nastavení navigace .................................................................. 10
Režim výpočtu ..................................................................... 10
Nastavení displeje .................................................................... 10
Nastavení dopravy .................................................................... 10
Nastavení jednotek a času ....................................................... 10
Nastavení jazyka a klávesnice .................................................. 11
Nastavení zařízení a soukromí ................................................. 11
Obnovení nastavení ................................................................. 11
i
Dodatek ......................................................................... 11
Napájecí kabely ........................................................................ 11
Nabíjení zařízení .................................................................. 11
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla ................. 11
Péče o zařízení ......................................................................... 11
Čištění vnějšího krytu ........................................................... 11
Čištění dotykové obrazovky ................................................. 11
Zabránění krádeži ................................................................ 11
Montáž na palubní desku ......................................................... 11
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku ........................ 12
Vyjmutí zařízení z kolébky ................................................... 12
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku .................................. 12
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla ........................... 12
Nákup doplňkových map .......................................................... 12
Zakoupení příslušenství ............................................................ 12
Technické údaje ........................................................................ 12
Odstranění problémů................................................... 12
Přísavný držák na čelním skle nedrží ....................................... 12
Zařízení nevyhledává satelitní signály. ..................................... 12
Zařízení se ve vozidle nenabíjí ................................................. 12
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá ........................................ 12
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako vyměnitelná
jednotka .................................................................................... 12
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako přenosné
zařízení ..................................................................................... 12
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani jako přenosné
zařízení, ani jako vyměnitelný disk ........................................... 12
Rejstřík.......................................................................... 13
ii
Obsah
Začínáme
Předplatná služby Lifetime
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Připojení zařízení k napájení ve vozidle
VAROVÁNÍ
Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo
možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému
vystavení baterii extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na
přímém slunečním světle.
Než začnete zařízení používat v provozu na baterie, měli byste
je nabít.
1 Napájecí kabel do vozidla À zapojte do portu USB na
zařízení.
Některé modely obsahují doživotní předplatná funkcí. Další
informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/lmt.
LT: Tento model obsahuje předplatné dopravních informací
Lifetime a přijímač dopravních informací.
LM: Tento model obsahuje předplatné služby nüMaps Lifetime™,
která zajišťuje čtvrtletní aktualizace map po celou dobu
životnosti vašeho zařízení. Podmínky naleznete na webové
stránce www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.
LMT: Tento model obsahuje předplatné nüMaps Lifetime,
předplatné dopravních informací Lifetime a přijímač
dopravních informací.
Aktivace map služby Lifetime
1 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA: Pokud zaregistrujete zařízení, můžete
e‑mailem obdržet upozornění v případě, že bude k dispozici
aktualizace mapy.
Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin
Express
Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace
map a softwarů pro vaše zařízení, můžete použít software
Garmin Express. Aktualizace map poskytují nejnovější dostupná
mapová data, aby se zajistilo, že vaše zařízení bude stále
vypočítávat přesné a efektivní trasy do vašich cílů. Služba
Garmin Express je k dispozici pro počítače Windows a Mac .
1 Na počítači přejděte na webové stránky www.garmin.com
/express.
Vyberte
možnost:
2
• Pokud chcete provést instalaci do počítače Windows,
vyberte možnost Soubor ke stažení pro systém
Windows.
• Pokud chcete provést instalaci do počítače Mac, vyberte
možnost Verze systému Mac.
®
2 Zatlačte držák Á do úchytu na přísavném držáku Â, dokud
nezaklapne na místo.
3 Přitiskněte přísavný držák na čelní sklo a současně otočte
páčku à dozadu směrem k čelnímu sklu.
4 Vložte jazýček na horní části držáku do slotu na zadní straně
®
zařízení.
5 Zatlačte spodní část držáku do zařízení, dokud nezaklapne.
6 Druhý konec napájecího kabelu do vozidla zapojte do
elektrické zásuvky ve vozidle.
Podpora a aktualizace
Služba Garmin Express™ poskytuje snadný přístup
k následujícím službám pro zařízení Garmin . Některé služby
nemusí být pro Vaše zařízení k dispozici.
• Registrace produktu
• Přístupu k návodům produktů
• Aktualizace softwaru
• Aktualizace mapy
• Vozidla, hlasy a další doplňky
®
3 Otevřete stažený soubor a postupujte podle pokynů na
obrazovce a dokončete instalaci.
4 Spusťte aplikaci Garmin Express.
5 Připojte zařízení Garmin k zařízení pomocí kabelu USB.
Nastavení Garmin Express
1 Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu v zařízení.
2 Větší koncovku kabelu USB zasuňte do volného portu USB
v počítači.
3 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
nüMaps Guarantee™
Vaše zařízení může mít nárok na bezplatnou aktualizaci map
během 90 dnů od vyhledání satelitních signálů během jízdy.
Informace o podmínkách naleznete na webové stránce
www.garmin.com/numaps.
Software Garmin Express detekuje vaše zařízení.
6 Zadejte e-mailovou adresu pro registraci produktu (volitelné).
7 Kliknutím uložit zařízení.
8 Kliknutím vyhledat aktualizace.
Zobrazí se seznam dostupných map a softwarů.
Začínáme
1
9 Vyberte aktualizace, které chcete nainstalovat.
10 Klikněte na možnost Instalovat nyní.
• Volbou možnosti
• Volbou možnosti
zařízení ztlumíte.
otevřete další možnosti.
Ikony stavové lišty
Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na
stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou
některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další
informace.
Stav signálu GPS
Aktuální čas
Stav baterie
Software Garmin Express stáhne a nainstaluje aktualizace do
vašeho zařízení. Aktualizace map jsou velmi velké a tento
proces může trvat delší dobu, pokud máte pomalé připojení
k internetu.
Přechod do režimu spánku a ukončení
režimu spánku
Režim spánku můžete použít pro úsporu energie baterie, pokud
se zařízení nepoužívá. V režimu spánku zařízení využívá velmi
málo energie a je možné ho okamžitě aktivovat pro použití.
TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud je během nabíjení
přepnete do režimu spánku.
Stiskněte zapínací tlačítko À.
Zobrazení stavu signálu GPS
Na tři sekundy podržte tlačítko
.
Informace o baterii
Jakmile bude zařízení připojeno k napájení, začne se nabíjet.
Ikona na stavové liště ukazuje stav interní baterie.
Nastavení času
1 V hlavním menu vyberte čas.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete čas nastavit automaticky pomocí
informací o systému GPS, vyberte možnost Automaticky.
• Pokud chcete čas nastavit ručně, přetáhněte čísla nahoru
nebo dolů.
Používání tlačítek na displeji
Vypnutí zařízení
1 Podržte zapínací tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí
výzva.
Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko
uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do režimu
spánku.
2 Vyberte možnost Vypnout.
Vynulování zařízení
Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej vynulovat.
Podržte zapínací tlačítko po dobu 12 sekund.
Příjem signálů GPS
Pro navigaci se zařízením musíte přijímat satelity. Ikona
na
stavové liště udává sílu signálu. Příjem satelitních signálů může
trvat několik minut.
1 Zapněte přístroj.
2 Počkejte, až zařízení nalezne družice.
3 V případě potřeby vezměte přístroj ven, do otevřeného
prostoru, dál od vysokých budov a stromů.
Nastavení jasu obrazovky
1 Vyberte možnost Nastavení > Zobrazit > Jas.
2 Pomocí posuvníku upravte jas.
Úprava hlasitosti
1 Vyberte možnost Hlasitost.
2 Vyberte možnost:
• Pomocí posuvníku upravte hlasitost.
2
•
•
•
•
•
Volbou tlačítka
se vrátíte na předchozí obrazovku menu.
Podržením tlačítka
se rychle vrátíte do hlavního menu.
Volbou tlačítka nebo zobrazíte více možností.
Podržením tlačítka nebo umožníte rychlejší procházení.
Volbou tlačítka
zobrazíte menu možností pro aktuální
obrazovku.
Používání klávesnice na displeji
Chcete-li změnit rozložení klávesnice, vyhledejte si informace
v části „Nastavení jazyka a klávesnice“ (Nastavení jazyka a
klávesnice, strana 11).
• Výběrem ikony odstraníte položku vyhledávání.
• Výběrem ikony
odstraníte znak.
• Výběrem ikony změníte režim jazyka klávesnice.
• Výběrem ikony
zadáte speciální znaky, například
interpunkční znaménka.
• Výběrem ikony změníte velikost znaků.
Polohy
Podrobné mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy,
jako jsou restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o
ulicích. K procházení blízkých podniků a zajímavostí můžete
použít kategorie. Můžete také vyhledávat adresy, souřadnice,
města a křižovatky.
Hledání pozic
Hledání pozice podle kategorie
1 Zvolte možnost Kam vést?.
2 Vyberte kategorii nebo možnost Kategorie.
3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
4 Vyberte pozici.
Polohy
Vyhledávání v kategorii
Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může
zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední tři
vybrané destinace.
1 Zvolte možnost Kam vést?.
2 Vyberte kategorii nebo možnost Kategorie.
3 Vyberte kategorii.
4 Případně zvolte síl ze seznamu Rychlé hledání.
5 V případě nutnosti vyberte příslušný cíl.
Hledání pozice prostřednictvím řádku pro vyhledávání
Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání pozic
zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.
1 Zvolte možnost Kam vést?.
2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost Zadejte hledanou
položku.
3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod
řádkem pro vyhledávání.
4 Zvolte možnost:
• Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie
(např. „kina“).
• Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název
nebo jeho část.
• Pokud chcete vyhledat adresu ve své blízkosti, zadejte
číslo ulice a její název.
• Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte
číslo ulice, název ulice, město a stát.
• Pokud chcete vyhledat město, zadejte město nebo stát.
• Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice
zeměpisné šířky a délky.
5 Zvolte možnost:
• Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného
hledaného termínu, vyberte tento termín.
• Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali,
zvolte ikonu .
6 V případě nutnosti vyberte pozici.
Změna oblasti vyhledávání
1 V hlavním menu zvolte možnost Kam vést?.
2 Zvolte možnost Hledat v blízkosti.
3 Zvolte možnost.
Hledání pozice prohlížením mapy
Než budete moci najít místa obsažená v mapových datech,
například restaurace, nemocnice a čerpací stanice, je nutné
povolit vrstvy mapy pro místa na cestě (Přizpůsobení vrstev
mapy, strana 7).
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Přetáhněte a přibližte mapu tak, aby zobrazovala oblast,
kterou chcete prohledat.
3 Je-li to nutné, zvolte možnost a volbou ikony kategorie
zobrazte pouze určitou kategorii nebo místa.
Na mapě se zobrazí značky pozic ( nebo modrá tečka).
Polohy
4 Vyberte možnost:
• Vyberte značku pozice.
• Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo pozici
adresy.
5 Je-li to nutné, zobrazte další informace volbou popisu pozice.
Nalezení adresy
POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na
mapových datech načtených v zařízení.
1 Zvolte možnost Kam vést? > Adresa.
2 Zadejte číslo domu a zvolte možnost Hotovo.
3 Zadejte název ulice a zvolte možnost Další.
4 V případě nutnosti zvolte možnost Hledat v blízkosti a
změňte město, stát nebo provincii.
5 V případě nutnosti zvolte město, stát nebo provincii.
6 V případě nutnosti vyberte adresu.
Hledání naposledy nalezených cílů
Zařízení ukládá posledních 50 cílů, které jste nalezli.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Poslední nalezené.
2 Vyberte pozici.
Vymazání seznamu naposledy nalezených pozic
Zvolte možnost Kam vést? > Poslední nalezené >
Vymazat > Ano.
>
Hledání parkoviště
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Parkoviště.
2 Vyberte pozici parkoviště.
Nalezení posledního parkovacího místa
Pokud zapnuté zařízení odpojíte od napájecího kabelu do
vozila, uloží se aktuální pozice jako parkovací místo.
Zvolte možnost Aplikace > Poslední místo.
Nástroje pro hledání
Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh
prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.
Hledání křižovatky
Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi,
silnicemi nebo jinými cestami.
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Křižovatky.
2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.
3 Vyberte křižovatku.
Hledání města
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie > Města.
2 Vyberte možnost Zadejte hledanou položku.
3 Zadejte název města a zvolte možnost .
4 Vyberte město.
Hledání polohy pomocí souřadnic
Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky.
Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu
(geocaching).
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Souřadnice.
2 V případě potřeby vyberte možnost a změňte formát
souřadnic nebo datum.
3 Vyberte souřadnici zeměpisné šířky.
4 Zadejte novou souřadnici a zvolte možnost Hotovo.
5 Vyberte souřadnici zeměpisné délky.
6 Zadejte novou souřadnici a zvolte možnost Hotovo.
7 Zvolte možnost Zobrazit na mapě.
3
Ukládání poloh
Uložení polohy
1 Vyhledejte polohu (Hledání pozice podle kategorie, strana 2).
2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost Uložit.
5 V případě potřeby zadejte název a zvolte možnost Hotovo.
Uložení aktuální pozice
1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
2 Zvolte možnost Uložit.
3 Zadejte název a zvolte možnost Hotovo.
4 Zvolte možnost OK.
Uložení domovské destinace
Jako svou domovskou destinaci si můžete zvolit místo, na které
se vracíte nejčastěji.
1 Vyberte možnost Kam vést? > > Nastavit domovskou
destinaci.
2 Vyberte možnost Zadejte vlastní adresu, Použijte aktuální
pozici nebo Naposledy nalezené.
Pozice se uloží do menu Uloženo jako „Domovská“.
Cesta domů
Zvolte možnost Kam vést? > Domů.
Úprava informací o domovské destinaci
Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené > Domů.
Vyberte možnost .
Vyberte možnost
> Upravit.
Zadejte změny.
Vyberte možnost Hotovo.
1
2
3
4
5
Úprava oblíbené polohy
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 V případě potřeby vyberte kategorii.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost .
5 Vyberte možnost > Upravit.
6 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Název.
• Vyberte možnost Telefonní číslo.
• Vyberte možnost Kategorie a přiřaďte kategorie
k oblíbené poloze.
• Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené
polohy na mapě, zvolte možnost Změnit symbol mapy.
7 Upravte informace.
8 Vyberte možnost Hotovo.
Přiřazení kategorií k oblíbené poloze
Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.
POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí,
dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost > Upravit > Kategorie.
5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií. Oddělujte je
čárkami.
6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.
7 Vyberte možnost Hotovo.
4
Odstranění oblíbené polohy
POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 Vyberte možnost > Odstranit uložená místa.
3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a
zvolte možnost Odstranit.
Nastavení simulované pozice
Jste-li v interiéru nebo nepřijímáte satelitní signály, můžete pro
nastavení simulované pozice použít systém GPS.
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Simulátor GPS.
2 V hlavním menu zvolte možnost Mapa.
3 Zvolte oblas dvojitým kliknutím na mapu.
Adresa pozice se zobrazí v dolní části obrazovky.
4 Zvolte popis pozice.
5 Zvolte možnost Nastavit pozici.
Přidání zkratky
Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může
odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.
Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikon zkratek.
1 Zvolte možnost Kam vést? > Přidat zkratku.
2 Vyberte položku.
Odebrání zkratky
1 Zvolte možnost Kam vést? > > Odebrat zkratky.
2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.
Uživatelské body zajmu
Uživatelské body zájmu jsou vlastní body na mapě. Mohou
obsahovat výstrahy, které vás upozorní na to, že jste v blízkosti
označeného bodu, nebo na to, že jedete rychleji než je povolená
rychlost.
Instalace softwaru POI Loader
Můžete vytvořit nebo stáhnout seznamy uživatelských bodů
zájmu a nainstalovat je do zařízení pomocí softwaru POI
Loader.
1 Přejděte na adresu www.garmin.com/poiloader.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Používání souborů nápovědy k softwaru POI Loader
Další informace o softwaru POI Loader naleznete v souboru
nápovědy.
Otevřete software POI Loader a klikněte na tlačítko
Nápověda.
Hledání bodů zájmu
Než budete moci nalézt uživatelské body zájmu, je nutné nahrát
uživatelské body zájmu do zařízení pomocí softwaru POI Loader
(Instalace softwaru POI Loader, strana 4).
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie.
2 Přejděte do části Jiné kategorie a vyberte kategorii.
Navigace
Zahájení trasy
1 Vyhledejte polohu (Polohy, strana 2).
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost Jet!.
Navigace
Náhled více tras
1 Vyhledejte polohu (Hledání pozice podle kategorie, strana 2).
2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
3 Vyberte možnost Trasy.
4 Vyberte trasu.
Změna režimu pro výpočet trasy
Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech
a zrychlení vozidla pro danou trasu. Režim výpočtu trasy má vliv
pouze na trasy pro automobily.
Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.
• Zvolte možnost Rychlejší čas, pokud chcete vypočítat
trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být
delší.
• Zvolte možnost Kratší vzdálenost, pokud chcete
vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat
déle.
• Zvolte možnost Mimo silnice, pokud chcete vypočítat
trasy z bodu do bodu (bez silnic).
Navigace mimo silnice
Pokud při navigaci nesledujete vozovky, můžete používat režim
Mimo silnice.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
2 Vyberte možnost Režim výpočtu > Mimo silnice > Uložit.
Další trasa bude vypočítána jako přímá trasa do pozice.
Zahájení trasy k oblíbené poloze
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 V případě nutnosti vyberte kategorii nebo možnost Všechna
uložená místa.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
Vaše trasa na mapě
POZNÁMKA
Funkce Rychlostní limit slouží pouze pro informaci a
nenahrazuje Vaši odpovědnost při nedodržení rychlostních
limitů uvedených na značkách a bezpečné jízdy za každých
okolností. Garmin nepřejímá žádnou odpovědnost za jakékoli
dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která obdržíte
z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.
Trasa je vyznačena purpurovou čárou. Kostkovaná vlajka
označuje váš cíl.
Během cesty vás zařízení vede do cíle pomocí hlasových výzev,
šipek na mapě a popisů trasy v horní části mapy. Pokud se
odchýlíte od původní trasy, zařízení přepočítá trasu a poskytne
nové popisy trasy.
Během cesty po hlavních silnicích se může objevit datové pole
zobrazující aktuální rychlostní limit.
• Volbou možnosti nebo provedete přiblížení nebo
oddálení.
• Volbou možnosti přepnete mezi zobrazením Sever
nahoře a zobrazením 3-D.
• Chcete-li zobrazit konkrétní kategorie v době, kdy
nenavigujete po trase, vyberte možnost .
• Chcete-li vycentrovat mapu na aktuální polohu, zvolte
možnost .
Přidání bodu k trase
Chcete-li přidat bod, musí probíhat navigace po trase.
1 Na mapě zvolte možnost > Kam vést?.
2 Vyhledejte polohu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
5 Vyberte možnost Přidat do aktivní trasy.
Použití objížďky
Abyste mohli zvolit objížďku, musí probíhat navigace po trase a
je nutné přidat nástroj pro objížďky do nabídky nástrojů mapy
(Přizpůsobení nástrojů mapy, strana 7).
Můžete použít objížďku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo
objížďku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se
setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném
stavu.
1 Na mapě vyberte možnost > Změnit trasu.
2 Vyberte možnost.
• Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost
Objížďka podle vzdálenosti.
• Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost
Objížďka podle silnice.
Zastavení trasy
Na mapě zvolte možnost
>
.
Zobrazení aktivity na trase
Zobrazení seznamu odboček
Při navigaci po trase lze zobrazit všechny odbočky a manévry
pro celou trasu a vzdálenost mezi odbočkami.
1 Během jízdy podle navigace vyberte pruh s textem v horní
části mapy.
2 Vyberte odbočku.
Zobrazí se podrobnosti o odbočce. Je-li k dispozici, zobrazí
se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.
Zobrazení celé trasy na mapě
1 Při navigaci trasy vyberte navigační lištu v horní části mapy.
2 Vyberte možnost > Mapa.
Zobrazení další odbočky
Při navigaci po trase se v levém horním rohu mapy zobrazí
náhled další odbočky, změna pruhu nebo jiný manévr.
Náhled obsahuje vzdálenost k odbočce nebo manévru a pruh,
ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.
Na mapě výběrem možnosti
zobrazíte další odbočku na
mapě.
Prohlížení křižovatek
Používání mapy
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Vyberte libovolné místo na mapě.
3 Vyberte možnost:
Navigace
Při navigaci po trase lze zobrazit křižovatky na hlavních
silnicích. Pokud se na trase blížíte ke křižovatce, krátce se
zobrazí obrázek křižovatky, je-li k dispozici.
Výběrem možnosti
na mapě zobrazíte křižovatku, je-li
k dispozici.
5
Po cestě
Máte možnost zobrazit nadcházející obchody a služby po trase
nebo cestě, kterou jedete. Služby jsou filtrovány podle kategorie.
Hledání nadcházejících bodů zájmu
1 Na mapě vyberte možnost > Po cestě.
2 Vyberte kartu.
3 Vyberte bod zájmu.
Přizpůsobení kategorií Po cestě
Můžete změnit vyhledávané kategorie, změnit pořadí kategorií a
vyhledat konkrétní obchod nebo kategorii.
1 Na mapě vyberte možnost > Po cestě.
2 Vyberte ikonu služby.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo
dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu
kategorie.
• Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
• Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii,
vyberte možnost Přizpůsobit hledání a zadejte název
obchodu nebo kategorie.
5 Vyberte možnost Hotovo.
Vynulování informací o cestě
1 Na mapě vyberte možnost Rychlost.
2 Zvolte možnost > Vynulovat pole.
3 Vyberte možnost:
• Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost Vybrat vše.
Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první
stránce.
• Volbou možnosti Vynulovat data trasy vynulujete
informace v trasovém počítači.
• Volbou možnosti Vynulovat maximální rychlost
vynulujete maximální rychlost.
• Volbou možnosti Vynulovat trasu B vynulujete počítač
kilometrů.
Zobrazení aktuálních informací o poloze
Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací
o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového
volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.
Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
Vyhledání služeb v okolí
Informace o cestě
Stránku Kde se nacházím? můžete využít k vyhledání služeb
v okolí, jako jsou například čerpací stanice, nemocnice nebo
policejních stanice.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte kategorii.
Zobrazení dat cesty na mapě
Získání popisu trasy do aktuální polohy
Než budete moci zobrazit data cesty na mapě, je nutné přidat
příslušný nástroj do nabídky nástrojů mapy (Přizpůsobení
nástrojů mapy, strana 7).
Na mapě zvolte možnost
> Trasová data.
Přizpůsobení datových polí trasy
Než budete moci přizpůsobit data zobrazená v datových polích
trasy na mapě, je nutné přidat do nabídky nástrojů mapy nástroj
Trasová data (Přizpůsobení nástrojů mapy, strana 7).
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Vyberte možnost > Trasová data.
3 Vyberte datové pole trasy.
4 Vyberte možnost.
Nové datové pole trasy se zobrazí v seznamu dat trasy.
Zobrazení stránky Informace o cestě
Stránka Informace o cestě zobrazuje současnou rychlost a
poskytuje statistické údaje o cestě.
POZNÁMKA: Pokud často zastavujete, ponechte zařízení
zapnuté, aby mohlo přesně změřit uplynulý čas během cesty.
Na mapě vyberte možnost Rychlost.
Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální
poloze, zařízení Vám může poskytnout popis trasy.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte možnost > Popis trasy ke mně.
3 Vyberte počáteční polohu.
4 Vyberte možnost Vybrat.
Funkce vyhnutí se silnicím
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Objížďky.
2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté
možnost Uložit.
Informace o vlastních objížďkách
Vlastní objížďky vám umožňují objet určité oblasti nebo úseky
cesty. Podle potřeby můžete vlastní objížďky zapínat nebo
vypínat.
Objížďka oblasti
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 V případě potřeby zvolte možnost Přidat objížďky.
3 Zvolte možnost Přidat oblast objížďky.
4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.
5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
6 Vyberte možnost Hotovo.
Zobrazení protokolu cesty
Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.
2 Zaškrtněte políčko Protokol trasy.
6
Objížďka cesty
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Zvolte možnost Přidat silnici pro objížďku.
3 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete
vyhnout, a poté zvolte možnost Další.
4 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost Další.
5 Vyberte možnost Hotovo.
Navigace
Deaktivování vlastních objížděk
Uživatelskou objížďku můžete deaktivovat, aniž byste ji
odstranili.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Vyberte objížďku.
3 Vyberte možnost > Vypnout.
Odstranění vlastních objížděk
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li odstranit všechny vlastní objížďky, zvolte
možnost .
• Chcete-li odstranit jednu vlastní objížďku, vyberte ji a
zvolte možnost
> Odstranit.
Přizpůsobení mapy
Přizpůsobení nástrojů mapy
Můžete vybrat zkratky, které se zobrazují v nabídce nástrojů
mapy.
1 Zvolte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Nástroje
mapy.
Vyberte
nástroje, které mají být zahrnuty v nabídce.
2
3 Vyberte možnost Uložit.
Přizpůsobení vrstev mapy
Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě,
například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.
2 Vyberte vrstvy, které mají být zahrnuty do mapy, a vyberte
možnost Uložit.
Změna datového pole mapy
1 Vyberte datové pole na mapě.
POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.
3 Vyberte možnost Uložit.
Změna perspektivy mapy
1 Zvolte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Zobrazení
mapy jízdy.
2 Vyberte možnost:
• Volbou možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte mapu ve
dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části
obrazovky.
• Volbou možnosti Sever nahoře zobrazíte mapu ve dvou
rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
• Volbou možnosti 3D zobrazíte mapu trojrozměrně.
Úprava vozidla
Vozidlo zobrazené na mapě je možné upravit. Další vozidla
můžete stáhnout pomocí služby Garmin Express.
Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vozidlo.
Bezpečnostní kamery
POZNÁMKA
Garmin neodpovídá za správnost ani za důsledky používání
databáze vlastních bodů zájmu nebo databáze bezpečnostních
kamer.
V některých oblastech jsou k dispozici informace o umístění
bezpečnostních kamer a rychlostních limitech. Přejděte na
webovou stránku www.garmin.com/safetycameras a zkontrolujte
dostupnost nebo zakupte předplatné či jednorázovou
Doprava
aktualizaci. Kdykoli si můžete zakoupit nový region nebo rozšířit
stávající předplatné.
Můžete aktualizovat bezpečnostní kamery pro stávající
předplatné bezpečnostních kamer tak, že přejdete na webovou
stránku http://my.garmin.com. Zařízení byste měli často
aktualizovat, abyste přijímali nejaktuálnější informace o
bezpečnostních kamerách.
Pro některá zařízení a regiony mohou být základní údaje o
bezpečnostních kamerách součástí zařízení. Obsažené údaje
nemusí zahrnovat aktualizace nebo předplatné.
Doprava
POZNÁMKA
Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost
dopravních informací.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici na zařízeních, která
neobsahují dopravní informace služby Lifetime (Předplatná
služby Lifetime, strana 1).
Dopravní informace nemusí být k dispozici ve všech oblastech či
zemích. Další informace o přijímačích dopravních informací a
oblastech pokrytí naleznete na webové stránce
www.garmin.com/traffic.
Přijímač dopravních informací je součástí některých balení, je
zabudován do zařízení.
• Dopravní upozornění se zobrazují na mapě v případě, že se
vyskytují dopravní nehody po vaší trase nebo ve vaší oblasti.
• Zařízení musí být připojeno k napájecímu kabelu do vozidla,
aby mohlo přijímat dopravní informace prostřednictvím
přijímače dopravních informací.
• Napájený přijímač dopravních informací v zařízení se
pravděpodobně musí nacházet v datovém pásmu stanice
vysílající dopravní informace, aby mohly dopravní informace
přijímat.
• Předplatné zahrnuté v zařízení nebo v přijímači dopravních
informací není třeba aktivovat.
Příjem dopravních informací pomocí
přijímače dopravních informací
POZNÁMKA
Vyhřívaná (metalizovaná) okna mohou mít negativní vliv na
výkon přijímače dopravních informací.
Než budete moci přijímat informace o dopravě, musíte mít
model zařízení obsahující dopravní informace služby Lifetime a
musíte použít napájecí kabel do vozidla přibalený k zařízení.
Další informace naleznete na adrese www.garmin.com/traffic.
Zařízení může přijímat dopravní signály ze stanice vysílající
dopravní informace.
1 Připojte napájecí kabel kompatibilní s dopravou k externímu
zdroji napájení.
2 Připojte napájecí kabel kompatibilní s dopravou k zařízení.
Pokud se nacházíte v oblasti pokrytí dopravy, zařízení zobrazí
dopravní informace.
Zobrazení nadcházející dopravy
Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase
nebo cestě, kterou jedete.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu
na pravé straně mapy.
2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.
7
Zobrazení dopravy na mapě
Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a
zpoždění na blízkých silnicích.
1 V hlavním menu vyberte možnost Aplikace > Doprava.
2 V případě potřeby vyberte možnost > Legenda a zobrazte
si legendu na mapě dopravy.
Vyhledávání dopravních nehod
1 V hlavním menu vyberte možnost Aplikace > Doprava.
2 Vyberte možnost > Dopravní události.
3 Vyberte položku ze seznamu.
4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody
zobrazíte pomocí šipek.
Doprava na vaší trase
Pokud dojde ke zpoždění na trase, na mapě se zobrazí
upozornění a zařízení vypočítá alternativní trasu, kterou se
zpoždění vyhne. Můžete zvolit, zda se alternativní trasy mají
používat automaticky nebo na vyžádání. Další informace
naleznete v části (Nastavení dopravy, strana 10). Zařízení vás
může vést hustou dopravou, pokud neexistuje lepší alternativní
trasa. Doba zpoždění je automaticky přidána k odhadovanému
času příjezdu do cíle.
Cesta jinou trasou
Nechcete-li, aby zařízení automaticky používalo alternativní
trasy, můžete alternativní trasu zahájit ručně a vyhnout se tak
zpoždění dopravy.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
2 Vyberte možnost Jiná trasa.
POZNÁMKA: Pokud neexistuje lepší alternativní trasa, tato
možnost není k dispozici a namísto ní se zobrazí možnost Na
nejrychlejší trase.
3 Vyberte možnost Jet!.
Informace o předplatném dopravních
informací
Pokud skončí platnost vašeho předplatného, máte možnost
zakoupit si další předplatné nebo předplatné obnovit. Přejděte
na webovou stránku http://www.garmin.com/traffic.
Aktivace předplatného
Předplatné připojené k přijímači dopravních informací FM
nemusíte aktivovat. Předplatné je automaticky aktivováno poté,
co vaše zařízení začne přijímat satelitní signály během příjmu
dopravních signálů od poskytovatele placených služeb.
Zobrazení předplatných pro dopravní informace
Vyberte možnost Nastavení > Doprava > Předplatné.
Přidání předplatného
Je možné zakoupit předplatné pro dopravní informace pro jiné
oblasti nebo země.
1 V hlavním menu vyberte možnost Doprava.
2 Vyberte možnost Předplatné > .
3 Zapište si ID jednotky FM přijímače dopravních informací.
4 Přejděte na stránku www.garmin.com/fmtraffic, kde zakoupíte
předplatné dopravních informací a získáte 25 znakový kód.
Kód předplatného pro dopravní informace nelze použít
opakovaně. Pro každé obnovení služby je nutné získat nový
kód. Jestliže vlastníte více FM přijímačů dopravních
informací, je nutné získat nový kód pro každý jednotlivý
přijímač.
V
5 zařízení vyberte možnost Další.
6 Zadejte kód.
7 Vyberte možnost Hotovo.
8
Používání aplikací
Používání nápovědy
Výběrem možnosti Aplikace > Nápověda můžete zobrazit
informace o používání zařízení.
Hledání v tématech nápovědy
Zvolte možnost Aplikace > Nápověda >
.
Informace o funkci ecoRoute™
V některých oblastech musíte před použitím funkce ecoRoute
zakoupit kód pro odemčení. Další informace naleznete na
webové stránce www.garmin.com/ecoroute.
Funkce ecoRoute počítá spotřebu paliva vozidla a cenu
pohonných hmot při navigaci k destinaci a nabízí nástroje pro
efektivnější využívání pohonných hmot. Data poskytovaná
funkcí ecoRoute představují pouze odhad. Data se z vozidla
nenačítají.
Chcete-li získat přesnější zprávy o palivu pro své vozidlo a
vašich řidičských návycích, můžete provést kalibraci úspory
paliva (Kalibrace spotřeby paliva, strana 8).
Nastavení vozidla
Při prvním použití funkce ecoRoute musíte zadat informace o
vozidle.
1 Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Změna ceny pohonných hmot
1 Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute > Na pumpě.
2 Zadejte aktuální cenu paliva a vyberte možnost Další.
3 Vyberte možnost Ano.
Kalibrace spotřeby paliva
Můžete provést kalibraci spotřeby paliva, a získat tak přesnější
zprávy o spotřebě pro určité vozidlo a řidičské návyky. Kalibraci
byste měli provést po natankování plné palivové nádrže.
1 Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute > Na pumpě.
2 Zadejte aktuální cenu pohonných hmot.
3 Zadejte množství paliva, které vozidlo spotřebovalo od
posledního doplnění nádrže.
4 Zadejte vzdálenost, kterou jste ujeli od posledního doplnění
nádrže.
5 Vyberte možnost Další.
Zařízení spočítá průměrnou spotřebu paliva.
6 Vyberte možnost Uložit.
Informace o aplikaci ecoChallenge
Aplikace ecoChallenge pomáhá zvýšit úsporu paliva
ohodnocením vašich řidičských návyků. Čím vyšší je vaše skóre
v rámci aplikace ecoChallenge, tím více paliva ušetříte. Aplikace
ecoChallenge shromažd´uje údaje a počítá skóre, kdykoli se
vaše zařízení pohybuje a nachází v režimu přepravy Automobil.
Zobrazení skóre aplikace ecoChallenge
Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute > ecoChallenge.
Informace o skóre aplikace ecoChallenge
Brzdění: Zobrazuje skóre za hladké a postupné brzdění. Za
prudké brzdění body ztrácíte.
Celkem: Zobrazuje průměrné skóre rychlosti, zrychlení
a zpomalení.
Rychlost: Zobrazuje skóre za řízení vozidla nejvhodnější
rychlostí pro úsporu paliva.
Zrychlení: Zobrazuje skóre za hladké a postupné zrychlení. Za
rychlé zrychlení body ztrácíte.
Používání aplikací
Vynulování skóre aplikace ecoChallenge
1 Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute > ecoChallenge.
2 Vyberte možnost > Vynulovat.
Zobrazení informací o spotřebě paliva
1 Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute > Spotřeba paliva.
2 Část grafu zvětšíte výběrem.
Zprávy o ujetých kilometrech
Zpráva o ujetých kilometrech ukazuje vzdálenost, dobu,
průměrnou spotřebu paliva a náklady na palivo při jízdě do cíle.
Zpráva o ujetých kilometrech je vytvářena při každé jízdě. Pokud
zastavíte trasu v zařízení, vytvoří se zpráva o ujetých
kilometrech pro vzdálenost, kterou jste urazili.
Zobrazení zprávy o ujetých kilometrech
V zařízení lze zobrazit uložené zprávy o ujetých kilometrech.
TIP: Je možné připojit zařízení k počítači a otevřít zprávy o
ujetých kilometrech ve složce Zprávy v zařízení.
1 Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute > Zpráva o ujetých
kilometrech.
Vyberte
protokol.
2
Vynulování informací o funkci ecoRoute
1 Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute > Profil vozidla.
2 Vyberte možnost > Vynulovat.
Tipy pro řízení
• Jeďte rychlostí rychlostního limitu. U většiny vozidel
dosáhnete optimální úspory paliva při jízdě rychlostí 70 až
95 km/h (45 mil/h a 60 mil/h).
• Jeďte stálou rychlostí.
• Brzděte a zrychlujte postupně a stále.
• Vyhýbejte se pomalu se posouvajícímu provozu a špičkám.
• Nenechávejte nohu na brzdovém pedálu.
• Používejte tempomat.
• Při dočasných zastaveních vypněte motor vozidla,
nenechávejte jej běžet na volnoběh.
• Malé cesty spojte do jedné dlouhé cesty s několika
zastávkami.
• Pokud necestujete vysokou rychlostí po dálnici, vypněte
klimatizaci a otevřete okna.
• Utáhněte víčko nádrže.
• Parkujte ve stínu nebo v garáži.
• Vyložte nadměrný náklad. Odstraňte nepotřebné věci
z vozidla.
• Nevozte věci na střeše. Odstraňte střešní nosiče a zahrádky,
když je nepoužíváte.
• Udržujte doporučený tlak v pneumatikách. Pravidelně a před
dlouhými cestami kontrolujte tlak v pneumatikách.
• Své vozidlo udržujte dobře seřízené a postupujte podle
intervalů pro údržbu doporučených výrobcem vozidla.
• Pravidelně měňte olej, olejové filtry a vzduchové filtry.
• Používejte nejnižší doporučovanou vhodnou třídu paliva.
Pokud je to možné, používejte biopaliva, například E85 a
bionaftu.
Plánování cesty
Pomocí možnosti Plánovač trasy můžete vytvořit a uložit cestu
s více cíli.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte možnost Nová trasa.
3 Vyberte možnost Vybrat počáteční pozici.
4 Vyhledejte pozici (Hledání pozice podle kategorie, strana 2).
Správa dat
5
6
7
8
Vyberte možnost Vybrat.
Chcete-li přidat další pozice, zvolte možnost
Vyberte možnost Další.
Zadejte název a zvolte možnost Hotovo.
.
Plánování cesty
Pomocí možnosti Plánovač trasy můžete vytvořit a uložit cestu
s více cíli.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Čas odjezdu.
• Vyberte možnost Čas příjezdu do cíle.
5 Vyberte datum a čas a zvolte možnost Uložit.
6 Vyberte možnost Doba trvání.
7 Vyberte čas, který strávíte v poloze, a možnost Uložit.
8 V případě nutnosti u každé polohy zopakujte kroky 3–7.
Navigace k uložené trase
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte možnost Jet!.
4 Pokud se zobrazí výzva, vyberte trasu (Vaše trasa na mapě,
strana 5).
Úprava uložené cesty
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Přejmenovat trasu.
• Vyberte možnost Upravit cíle pro přidání nebo odstranění
pozice nebo pro změnu pořadí pozic.
• Vyberte možnost Odstranit trasu.
• Chcete-li co nejefektivněji upravit zastávky na cestě,
zvolte možnost Optimalizovat pořadí.
Zobrazení předchozích tras a cílů
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci
historie cestování (viz část Nastavení zařízení a soukromí,
strana 11).
Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se
zastavili.
Vyberte možnost Aplikace > Historie cestování.
Správa dat
Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou
kartu pro další ukládání dat.
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
Typy souborů
Zařízení podporuje následující typy souborů.
• Soubory map a trasových bodů GPX ze softwaru myGarmin™,
například MapSource , BaseCamp™ a HomePort™
(Uživatelské body zajmu, strana 4).
• Soubory uživatelských bodů zájmů GPI ze softwaru Garmin
POI Loader (Instalace softwaru POI Loader, strana 4).
®
9
Informace o paměťových kartách
Nastavení navigace
Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete
zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti
Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty lze použít nejen
jako úložiště map a dat, ale také k ukládání souborů, například
map, obrázků, informací o schránkách s poklady, tras, trasových
bodů a uživatelských bodů zájmu.
Chcete-li otevřít stránku nastavení navigace, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Navigace.
Režim výpočtu: Nastaví předvolby trasy.
Objížďky: Nastaví funkce vyhnutí se silnicím v trase.
Vlastní objížďky: Umožní vám objet určité oblasti nebo úseky
cesty.
Bezpečnostní režim: Vypíná všechny funkce, které vyžadují
značnou míru pozornosti obsluhující osoby, a mohly by
odvádět její pozornost během řízení.
Simulátor GPS: Ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří
energii baterie.
Instalace paměťové karty
Zařízení podporuje paměťové karty microSD™ a microSDHC.
1 Vložte paměťovou kartu do slotu na zařízení.
2 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.
Připojení zařízení k počítači
Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.
1 Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu v zařízení.
2 Větší koncovku kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.
Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení
připojeného k počítači.
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení
objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo
vyměnitelný disk.
Přenos dat z počítače
1 Připojte zařízení k počítači (Připojení zařízení k počítači,
2
3
4
5
6
strana 10).
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení
objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo
vyměnitelný disk.
V počítači otevřete prohlížeč souborů.
Vyberte soubor.
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
Procházením vyhledejte složku v zařízení.
POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků
byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.
Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Přizpůsobení zařízení
Nastavení mapy a vozidla
Chcete-li otevřít stránku nastavení mapy a vozidla, v hlavním
menu vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo.
Vozidlo: Změní ikonu, která se používá pro zobrazení vaší
polohy na mapě. Další ikony získáte na webové stránce
www.garmingarage.com.
Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu na mapě.
Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte
detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.
Téma mapy: Změní barvu mapových dat.
Nástroje mapy: Vybírá zkratky, které se zobrazují v nabídce
nástrojů mapy.
Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazená na stránce mapy
(Přizpůsobení vrstev mapy, strana 7).
méMapy: Nastaví instalované mapy používané zařízením.
Aktivace map
Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.
TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na
webovou stránku www.garmin.com/us/maps.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > myMaps.
2 Vyberte mapu.
10
Režim výpočtu
Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.
Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech
a zrychlení vozidla pro danou trasu.
Rychlejší čas: Pro výpočet tras, které jsou rychlejší, ale ujetá
vzdálenost může být delší.
Kratší vzdálenost: Vypočítá trasy, které jsou kratší, ale jejich
ujetí může trvat déle.
Méně paliva: Vypočítá trasy, které mohou spotřebovat méně
paliva.
Mimo silnice: Vypočítá přímou vzdálenost z vaší polohy do
cílového bodu.
Nastavení displeje
Chcete-li otevřít stránku nastavení displeje, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Zobrazit.
Orientace: Nastaví displej na zobrazení na výšku (vertikální)
nebo na šířku (horizontální).
Barevný režim: Nastaví zařízení na zobrazení denních nebo
nočních barev. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení
bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle
denní doby.
Jas: Nastaví jas displeje.
Prodleva displeje: Nastaví dobu nečinnosti, po které se
zařízení přepne do režimu spánku.
Snímek obrazovky: Umožňuje pořizovat snímky obrazovky
zařízení. Snímky obrazovky jsou uloženy ve složce
Screenshot v paměti zařízení.
Nastavení dopravy
Chcete-li otevřít stránku nastavení dopravy, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Doprava.
Doprava: Aktivuje dopravu.
Aktuální poskytovatel: Nastaví poskytovatele dopravních
informací pro použití dopravních informací. Automaticky
automaticky vybere nejlepší dostupné dopravní informace.
Předplatné: Zobrazí seznam aktuálních předplatných
dopravních informací.
Optimalizovat trasu: Zvolí, zda se optimalizované alternativní
trasy mají používat automaticky nebo na vyžádání (Doprava
na vaší trase, strana 8).
Dopravní upozornění: Volí závažnost zpoždění, pro které
zařízení zobrazí dopravní upozornění.
Nastavení jednotek a času
Chcete-li otevřít stránku Nastavení jednotek a času, v hlavním
menu vyberte možnost Nastavení > Jednotky a čas.
Aktuální čas: Umožňuje nastavit čas zařízení.
Formát času: Umožňuje vybrat zobrazení času ve
12hodinovém, 24hodinovém formátu nebo ve formátu UTC.
Přizpůsobení zařízení
Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.
Formát souřadnic: Nastaví formát souřadnic a datum
používané pro geografické souřadnice.
Nastavení jazyka a klávesnice
Chcete-li otevřít Nastavení jazyka a klávesnice, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Jazyk a klávesnice.
Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy.
Jazyk textu: Nastaví texty zobrazované na obrazovce do
zvoleného jazyka.
POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka
dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například
názvů ulic.
Jazyk klávesnice: Aktivuje jazyky klávesnice.
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla
POZNÁMKA
Při výměně pojistky neztraťte malé součástky a zkontrolujte, zda
jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití
ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně
sestaven.
Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné
vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.
1 Otočte uzávěr À o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček a
odemkněte jej.
Nastavení zařízení a soukromí
Chcete-li otevřít stránku nastavení zařízení, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Zařízení.
Informace o: Zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a
informace o několika dalších softwarových funkcích.
EULA: Zobrazí licenční smlouvy s koncovým uživatelem, které
se vztahují k vašemu zařízení.
POZNÁMKA: Tyto informace potřebujete k aktualizaci
systémového softwaru nebo nákupu doplňkových mapových
dat.
Historie cestování: Umožňuje zařízení zaznamenávat
informace pro funkce myTrends™, Historie cestování a
protokol cesty.
Vymazat historii cestování: Vymaže vaši historii cestování pro
funkce myTrends, Historie cestování a Protokol cesty.
Obnovení nastavení
Je možné obnovit kategorii nastavení nebo veškerá nastavení
na výchozí hodnoty z výroby.
1 Vyberte možnost Nastavení.
2 V případě potřeby vyberte kategorii nastavení.
3 Vyberte možnost > Obnovit.
Dodatek
Napájecí kabely
Zařízení lze napájet různými způsoby.
• Napájecí kabel do vozidla
• Kabel USB
• Napájecí adaptér (volitelné příslušenství)
Nabíjení zařízení
POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem
energie LPS.
Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.
• Připojte zařízení k napájecímu kabelu do vozidla.
• Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Pokud je zařízení připojeno k počítači, může se nabíjet
pomalu. Některé přenosné počítače nemusí zařízení nabít.
• Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího
adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro
místní elektrickou síť.
Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný
pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin
nebo na adrese www.garmin.com.
Dodatek
2
3
4
5
TIP: K odšroubování můžete použít minci.
Sejměte koncovku, stříbrnou špičku Á a pojistku Â.
Vložte novou rychlou pojistku, která má stejný proud,
například 1 A nebo 2 A.
Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
Zasuňte uzávěr a otočte jej o 90 stupňů ve směru hodinových
ručiček a zajistěte jej zpět do napájecího kabelu do vozidla
Ã.
Péče o zařízení
POZNÁMKA
Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Čištění vnějšího krytu
POZNÁMKA
Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly
poškodit plastové součásti.
1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky)
pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího
prostředku.
2 Otřete ho do sucha.
Čištění dotykové obrazovky
1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte
zařízení od zdroje napájení.
4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.
Zabránění krádeži
• Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
• Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného
držáku.
• Nenechávejte zařízení na palubní desce.
• Zaregistrujte si zařízení na webových stránkách
http://my.garmin.com.
Montáž na palubní desku
POZNÁMKA
Trvalé montážní lepidlo se po přilepení velmi obtížně odstraňuje.
11
Pokud chcete zařízení připevnit na palubní desku v souladu
s příslušnými národními a místními předpisy, můžete použít
volitelný montážní kotouč. Další informace naleznete na adrese
www.garmin.com.
1 Vyčistěte a vysušte místo na palubní desce, kam chcete
kotouč umístit.
Odstraňte
krycí materiál z lepicí vrstvy na spodní straně
2
kotouče.
3 Umístěte kotouč na palubní desku.
4 Z horní strany kotouče odstraňte čirý plastový kryt.
5 Přísavný držák umístěte na horní stranu kotouče.
6 Přesuňte páčku dolů (směrem ke kotouči).
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného
držáku
Vyjmutí zařízení z kolébky
1 Stiskněte jazýček nebo tlačítko na kolébce.
2 Naklánějte zařízení vpřed.
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku
1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
2 Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla
1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
2 Jazýček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.
Nákup doplňkových map
1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce
(www.garmin.com).
2 Klikněte na záložku Mapy.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zakoupení příslušenství
Přejděte na webovou stránku http://buy.garmin.com.
Technické údaje
Rozsah provozních teplot
-20° až 60 °C (-4° až 140 °F)
Rozsah nabíjecí teploty
0° až 45 °C (32° až 113 °F)
Výkon na vstupu (vozidlo nebo
externí napájení)
8 – 28 V stejnosměrné
Životnost baterie (nüvi 55/56)
Až 2 hodiny v závislosti na používání
a nastavení
Životnost baterie (nüvi 65/66)
Až 1 hodina v závislosti na používání
a nastavení
Typ baterie
Lithiová
Rozsah napětí baterie
3,0 V – 4.2 V
Odstranění problémů
Přísavný držák na čelním skle nedrží
1 Očistěte přísavný držák i sklo čisticím alkoholem.
2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.
3 Nainstalujte přísavný držák (Připojení zařízení k napájení ve
Zařízení se ve vozidle nenabíjí
• Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu
(Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla, strana 11).
• Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do
elektrické zásuvky.
• Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje mezi 0° a
45 °C (32° a 113 °F).
• Ověřte, zda pojistka v napájecí zásuvce ve vozidle není
rozbitá.
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá
• Snižte jas obrazovky (Nastavení displeje, strana 10).
• Zkraťte dobu prodlevy displeje (Nastavení displeje,
strana 10).
• Snižte hlasitost (Úprava hlasitosti, strana 2).
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte je do režimu spánku
(Přechod do režimu spánku a ukončení režimu spánku,
strana 2).
• Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
• Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako
vyměnitelná jednotka
U většiny počítačů Windows se zařízení připojuje pomocí
protokolu MTP (Media Transfer Protocol). V režimu MTP se
zařízení zobrazuje jako přenosné zařízení a nikoli jako
vyměnitelná jednotka. Režim MTP je podporován operačním
systémem Windows 7, Windows Vista a Windows
XP s aktualizací Service Pack 3 s přehrávačem Windows Media
Player 10.
®
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako
přenosné zařízení
V počítačích Mac a v některých počítačích Windows se zařízení
připojuje prostřednictvím režimu velkokapacitního paměťového
zařízení USB. V režimu velkokapacitního paměťového zařízení
USB se zařízení zobrazuje jako odpojitelná jednotka nebo
svazek a nikoli jako přenosné zařízení. Windows verze před
systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 3 využívají
režim velkokapacitního paměťového zařízení USB.
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani
jako přenosné zařízení, ani jako vyměnitelný
disk
1 Odpojte kabel USB ze svého počítače.
2 Vypněte zařízení.
3 Zapojte kabel USB do portu USB počítače a do zařízení.
TIP: Zařízení musí být připojeno přímo k portu USB a nikoli
k rozbočovači USB.
Zařízení se automaticky zapne a přejde do režimu MTP nebo do
režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB. Na
obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného
k počítači.
vozidle, strana 1).
Zařízení nevyhledává satelitní signály.
• Ujistěte se, zda je vypnut simulátor GPS (Nastavení
navigace, strana 10).
• Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a
stromů.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
12
Odstranění problémů
Rejstřík
procházení mapy 3
hledání služeb, po cestě 6
A
I
adresy, nalezení 3
aktualizace
mapy 1
software 1
aktuální poloha 6
ID zařízení 11
ikona vozidla 7
ikony, vozidlo 7
informace o cestě 6
zobrazení 6
instalace zařízení
automobil 1
palubní deska 11
přísavný držák 1, 12
vyjmutí z kolébky 12
B
baterie
maximalizace 12
nabíjení 1, 2, 11, 12
problémy 12
bezpečnostní kamery, předplatné 7
body zájmu (POI) 4
doplňky 4
POI Loader 4
uživatelské 4
body zájmu (software POI Loader) 4
C
cena paliva, změna 8
cesta domů 4
cíle. Viz polohy
Č
Číslo ID 11
čištění dotykové obrazovky 11
čištění zařízení 11
D
další odbočka 5
data cesty, vynulování 6
domů
cesta 4
nastavování pozic 4
změna polohy 4
doplňky, uživatelské body zajmu 4
doprava 7, 10
aktivace předplatného 8
dopravní nehody 8
doživotní předplatná 1
hledání zpoždění 8
jiná trasa 8
mapa 8
přidání předplatného 8
přijímač 7
doživotní aktualizace map 1
družicové signály, příjem 2
držáku na palubní desku 11
E
ecoChallenge 8
ecoRoute 8, 9
kalibrace spotřeby paliva 8
profil vozidla 8
skóre aplikace ecoChallenge 8
Skóre aplikace ecoChallenge 8, 9
zpráva o ujetých kilometrech 9
zprávy o ujetých kilometrech 9
EULA 11
G
Garmin Express 1
aktualizace softwaru 1
registrace zařízení 1
GPS 2
H
historie cestování 11
hlasitost, úprava 2
hledání pokladu 3
hledání poloh 2
křižovatky 3
souřadnice 3
hledání pozic. Viz také pozice
adresy 3
kategorie 2
města 3
používání mapy 3
Rejstřík
J
jas 2
jazyk
jazyk hlasové nápovědy 11
klávesnice 11
K
kabely, napájení 11
kalibrace spotřeby paliva 8
kamery, bezpečnostní 7
Kde se nacházím? 4, 6
klávesnice 2
jazyk 11
rozložení 11
kolébka, vyjmutí 12
krádež, vyhnutí se 11
křižovatky, hledání 3
M
mapa, datové pole 7
mapy 5, 6, 10
aktualizace 1
datové pole 6
doživotní 1
nákup 12
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
procházení 3
téma 10
úroveň detailů 10
vrstvy 7
zobrazení tras 5
N
nabíjení zařízení 1, 2, 11, 12
napájecí kabel do vozidla 1
napájecí kabely 11
vozidlo 1
výměna pojistky 11
naposledy nalezené pozice 3
nápověda. 8 Viz také podpora produktů
nastavení 10, 11
nastavení času 2, 10
nastavení displeje 10
nástroje mapy 7
navigace 5
mimo silnice 5
náhled tras 5
nastavení 10
navigace mimo silnice 5
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
O
objížďky 5
deaktivace 7
funkce pro silnice 6
oblast 6
odstranění 7
přizpůsobení 6
silnice 6
oblíbené polohy 5
kategorie 4
odstranění 4
úprava 4
obnovení nastavení 11
obrazovka, jas 2
odstranění, cesty 9
odstranění problémů 12
P
palivo, ceny 8
paměťová karta 10
paměťová karta microSD, instalace 10
parkoviště 3
poslední místo 3
péče o zařízení 11
perspektiva mapy 7
plánovač trasy 9
Plánovač trasy 9
úprava cesty 9
po cestě
hledání služeb 6
přizpůsobení 6
počítač, připojení 10, 12
podpora produktů 8
POI. 4 Viz také body zájmu (POI)
POI Loader 4
pojistka, výměna 11
pokyny k řízení 5
polohy 2, 9
aktuální 6
uložení 4
vyhledávání 3
popis trasy 5
pozice 3
aktuální 4
naposledy nalezené 3
nastavení pozice domů 4
simulováno 4
profil vozidla 8
protokol cesty, zobrazení 6
předplatná
doprava 1
nüMaps Lifetime 1
přejmenování cest 9
přísavný držák 12
příslušenství 12
přizpůsobení, objížďky 6
přizpůsobení zařízení 10
R
registrace produktu 1
registrace zařízení 1
režim spánku 2
Rychlé hledání 3
Ř
řádek pro vyhledávání 3
S
satelitní signály, zobrazit 2
seznam odboček 5
simulované pozice 4
skóre aplikace ecoChallenge 8
Skóre aplikace ecoChallenge 8
vynulování 9
snímky obrazovky 10
software
aktualizace 1
verze 11
soubory
podporované typy 9
přenos 10
souřadnice 3
spotřeba paliva. 8, 9 Viz také ecoRoute
T
technické údaje 12
tlačítka na displeji 2
trasový počítač 6
vynulování informací 6
trasy
náhled 5
přidání bodu 5
režim výpočtu 10
výpočet 5
13
zahájení 4, 5
zastavení 5
zobrazení na mapě 5
U
uložené pozice 9
uložení, aktuální pozice 4
uživatelské body zájmu 4
V
vrstvy mapy, přizpůsobení 7
vyjmutí kolébky 12
vynulování
data cesty 6
zařízení 2
Z
zapínací tlačítko 2
zeměpisná šířka a délka 3
zkratky
odstranění 4
přidání 4
změna oblasti vyhledávání 3
zobrazení křižovatky 5
zobrazení mapy
2D 7
3D 7
zobrazení mapy 2D 7
zobrazení mapy 3D 7
zprávy, ujeté kilometry 9
zprávy o ujetých kilometrech 9
14
Rejstřík
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising