Garmin | nüvi® 55 | User guide | Garmin nüvi® 55 Podręcznik użytkownika

Garmin nüvi® 55 Podręcznik użytkownika
nüvi 55/56/65/66
®
Podręcznik użytkownika
Sierpień 2015
Wydrukowano na Tajwanie
190-01654-40_0B
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , nüvi oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
BaseCamp™ , Garmin Express™ , HomePort™ , MapSource , myGarmin™ , ecoRoute™ , myTrends™ , nüMaps Guarantee™ oraz nüMaps Lifetime™ są znakami
towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
microSD™ oraz logo microSDHC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista oraz Windows XP są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Mac jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc.
®
®
®
®
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................... 1
Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu .......... 1
Pomoc techniczna i aktualizacje ................................................. 1
Konfigurowanie Garmin Express ........................................... 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................. 1
Subskrypcje bezterminowe .................................................... 1
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji
Garmin Express ..................................................................... 1
Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia ....................................... 2
Wyłączanie urządzenia ............................................................... 2
Resetowanie urządzenia ........................................................ 2
Odbiór sygnałów GPS ................................................................ 2
Regulowanie jasności ekranu ..................................................... 2
Regulowanie głośności ............................................................... 2
Ikony na pasku stanu .................................................................. 2
Wyświetlanie stanu sygnału GPS .......................................... 2
Informacje o baterii ................................................................ 2
Ustawianie czasu ................................................................... 2
Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie .............. 2
Korzystanie z klawiatury ekranowej ............................................ 2
Pozycje ............................................................................ 2
Wyszukiwanie pozycji ................................................................. 3
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii ........................................ 3
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania ........ 3
Zmiana przeszukiwanego obszaru ........................................ 3
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy ............................... 3
Wyszukiwanie adresu ............................................................ 3
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych celów podróży ............. 3
Wyszukiwanie parkingów ....................................................... 3
Narzędzia wyszukiwania ........................................................ 3
Zapisywanie pozycji .................................................................... 4
Zapisywanie pozycji ............................................................... 4
Zapisywanie aktualnej pozycji ................................................ 4
Zapisywanie pozycji domowej ................................................ 4
Edycja zapisanych pozycji ..................................................... 4
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji ........................ 4
Usuwanie zapisanych pozycji ................................................ 4
Ustawianie symulowanej pozycji ................................................ 4
Dodawanie skrótu ....................................................................... 4
Usuwanie skrótu .................................................................... 4
Własne POI ................................................................................. 4
Instalacja programu POI Loader ............................................ 4
Korzystanie z plików pomocy programu POI Loader ............. 4
Wyszukiwanie własnych punktów POI ................................... 5
Nawigacja........................................................................ 5
Rozpoczynanie podróży ............................................................. 5
Wyświetlanie podglądu kilku tras ........................................... 5
Zmiana trybu obliczania trasy ................................................ 5
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji ....................... 5
Trasa na mapie ........................................................................... 5
Korzystanie z mapy ................................................................ 5
Dodawanie punktu do trasy ................................................... 5
Korzystanie z objazdu ............................................................ 5
Zatrzymywanie trasy .............................................................. 5
Wyświetlanie aktywności dla trasy .............................................. 5
Wyświetlanie listy zwrotów ..................................................... 5
Wyświetlanie następnego zwrotu ........................................... 6
Wyświetlanie skrzyżowań ...................................................... 6
Przed tobą .................................................................................. 6
Wyszukiwanie zbliżających się punktów szczególnych ......... 6
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed tobą ........ 6
Informacje o podróży .................................................................. 6
Wyświetlanie danych podróży z mapy ................................... 6
Spis treści
Wyświetlanie strony Informacje o podróży ............................. 6
Wyświetlanie dziennika podróży ............................................ 6
Resetowanie informacji o podróży ......................................... 6
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji ................................ 6
Wyszukiwanie usług w pobliżu ............................................... 6
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji .................................................................................... 6
Unikanie określonych cech dróg ................................................. 7
Informacje o własnych unikanych elementach ........................... 7
Unikanie obszaru ................................................................... 7
Unikanie drogi ........................................................................ 7
Wyłączanie własnego unikanego elementu ........................... 7
Usuwanie własnych unikanych elementów ............................ 7
Dostosowywanie mapy ............................................................... 7
Dostosowywanie narzędzi mapy ............................................ 7
Dostosowywanie warstw mapy .............................................. 7
Zmiana pola danych mapy ..................................................... 7
Zmiana perspektywy mapy .................................................... 7
Dostosowywanie pojazdu ...................................................... 7
Kamery monitorujące .................................................................. 7
Komunikaty drogowe..................................................... 7
Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika
komunikatów drogowych ............................................................ 8
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych .................. 8
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie ........................ 8
Wyszukiwanie wypadków drogowych .................................... 8
Informacje o ruchu drogowym na trasie ...................................... 8
Wybieranie trasy alternatywnej .............................................. 8
Informacje o subskrypcji komunikatów drogowych ..................... 8
Aktywacja subskrypcji ............................................................ 8
Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych ............... 8
Dodawanie subskrypcji .......................................................... 8
Korzystanie z aplikacji ................................................... 8
Korzystanie z Pomocy ................................................................ 8
Wyszukiwanie tematów pomocy ............................................ 8
Informacje o ecoRoute™ ........................................................... 8
Konfigurowanie pojazdu ........................................................ 9
Zmiana ceny paliwa ............................................................... 9
Kalibracja zużycia paliwa ....................................................... 9
Informacje o narzędziu ecoChallenge ................................... 9
Wyświetlanie informacji o zużyciu paliwa .............................. 9
Raporty o przebiegu ............................................................... 9
Zerowanie danych ecoRoute ................................................. 9
Porady dotyczące jazdy ......................................................... 9
Planowanie podróży ................................................................... 9
Tworzenie harmonogramu podróży ..................................... 10
Podróż wg zapisanego planu podróży ................................. 10
Edytowanie zapisanej podróży ............................................ 10
Wyświetlanie poprzednich tras i celów ..................................... 10
Zarządzanie danymi..................................................... 10
Typy plików ............................................................................... 10
Informacje o kartach pamięci .................................................... 10
Wkładanie karty pamięci ...................................................... 10
Podłączanie urządzenia do komputera .................................... 10
Przesyłanie danych z komputera .............................................. 10
Dostosowywanie urządzenia....................................... 10
Ustawienia mapy i pojazdu ....................................................... 10
Włączanie map .................................................................... 10
Ustawienia nawigacji ................................................................ 11
Tryb obliczania ..................................................................... 11
Ustawienia wyświetlania ........................................................... 11
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych ............................ 11
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek .................................. 11
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury ................................. 11
i
Ustawienia dotyczące urządzenia oraz ustawienia
prywatności ............................................................................... 11
Przywracanie ustawień ............................................................. 11
Załącznik....................................................................... 11
Przewody zasilające ................................................................. 11
Ładowanie urządzenia ......................................................... 11
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki ........................................................................... 12
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 12
Czyszczenie obudowy ......................................................... 12
Czyszczenie ekranu dotykowego ......................................... 12
Zapobieganie kradzieży ....................................................... 12
Montaż na desce rozdzielczej ................................................... 12
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu i przyssawki ...................... 12
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu ..................................... 12
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki .................................... 12
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby ........................ 12
Zakup dodatkowych map .......................................................... 12
Zakup akcesoriów ..................................................................... 12
Dane techniczne ....................................................................... 12
Rozwiązywanie problemów......................................... 13
Przyssawka nie trzyma się na szybie przedniej ........................ 13
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów ........................... 13
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe ...................................... 13
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas .................. 13
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako dysk
wymienny .................................................................................. 13
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie
przenośne ................................................................................. 13
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie
przenośne ani jako wolumin lub dysk wymienny ...................... 13
Indeks............................................................................ 14
ii
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Podłączanie urządzenia do układu
zasilającego pojazdu
OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby
uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur,
urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na zasilaniu
bateryjnym, należy naładować baterię.
1 Podłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki À do portu
USB w urządzeniu.
satelitarnej. Zapoznaj się z warunkami na stronie
www.garmin.com/numaps.
Subskrypcje bezterminowe
Do niektórych modeli dołączana jest subskrypcja na funkcje
aktywne bezterminowo. Więcej informacji można znaleźć na
stronie www.garmin.com/lmt.
LT: Do tego modelu dołączona jest bezterminowa subskrypcja
komunikatów drogowych oraz odbiornik komunikatów
drogowych.
LM: Do tego modelu dołączona jest subskrypcja nüMaps
Lifetime™, która umożliwia do czterech aktualizacji map
w roku, przez cały okres eksploatacji urządzenia. Zapoznaj
się z warunkami na stronie www.garmin.com/us/maps
/numaps_lifetime.
LMT: Do tego modelu dołączona jest subskrypcja usługi
nüMaps Lifetime, bezterminowa subskrypcja komunikatów
drogowych oraz odbiornik komunikatów drogowych.
Aktywacja bezterminowej subskrypcji map
1 Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
UWAGA: Po zarejestrowaniu urządzenia możesz
otrzymywać powiadomienia e-mail, gdy zostanie
udostępniona aktualizacja map.
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu
aplikacji Garmin Express
Oprogramowanie Garmin Express można używać do pobierania
i instalowania najnowszych aktualizacji map i oprogramowania
w urządzeniu. Aktualizacje map dostarczają najnowszych
danych, na podstawie których posiadane urządzenie może
obliczać dokładne i racjonalne trasy do wyznaczanych celów.
Aplikacja Garmin Express jest dostępna dla komputerów
z systemem Windows oraz komputerów Mac .
1 W komputerze przejdź do strony www.garmin.com/express.
2 Wybierz opcję:
• Aby wykonać instalację w komputerze z systemem
Windows, wybierz Pobierz dla systemu Windows.
• Aby wykonać instalację w komputerze Mac, wybierz
Wersja Mac.
®
2 Umieść uchwyt Á na ramieniu przyssawki Â, tak aby
zatrzasnął się na swoim miejscu.
3 Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej i przesuń dźwignię Ã
do tyłu, w kierunku szyby.
4 Włóż zacisk u góry uchwytu w otwór z tyły urządzenia.
5 Dociśnij dolną część uchwytu do urządzenia, tak aby
®
nastąpiło zatrzaśnięcie.
6 Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda
zapalniczki w samochodzie.
Pomoc techniczna i aktualizacje
Aplikacja Garmin Express™ umożliwia łatwy dostęp do tych usług
w urządzeniach Garmin . Niektóre funkcje mogą być
niedostępne dla posiadanego urządzenia.
• Rejestracja produktu
• Podręczniki użytkownika
• Aktualizacje oprogramowania
• Aktualizacje map
• Pojazdy, głosy i inne dodatki
®
Konfigurowanie Garmin Express
1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do wolnego portu USB
3 Uruchom pobrany plik i postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby ukończyć instalację.
4 Uruchom aplikację Garmin Express.
5 Podłącz urządzenie Garmin do komputera za pomocą kabla
USB.
w komputerze.
3 Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
nüMaps Guarantee™
Urządzenie może być uprawnione do bezpłatnej aktualizacji
w ciągu 90 dni od rozpoczęcia korzystania z funkcji nawigacji
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
1
Oprogramowanie Garmin Express wykryje urządzenie.
6 Wpisz adres e-mail w celu zarejestrowania produktu
(opcjonalnie).
7 Kliknij zapisz urządzenie.
8 Kliknij sprawdź dostępność aktualizacji.
Wyświetlona zostanie lista dostępnych aktualizacji map
i oprogramowania.
9 Wybierz aktualizacje do zainstalowania.
10 Kliknij Zainstaluj teraz.
2 Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.
Regulowanie głośności
1 Wybierz Głośność.
2 Wybierz opcję:
• Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.
• Wybierz , aby wyłączyć dźwięk w urządzeniu.
• Wybierz , aby skorzystać z dodatkowych opcji.
Ikony na pasku stanu
Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony
na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia.
Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić ustawienia lub
wyświetlić dodatkowe informacje.
Stan sygnału GPS
Bieżący czas
Stan naładowania baterii
Wyświetlanie stanu sygnału GPS
Oprogramowanie Garmin Express pobierze i zainstaluje
aktualizacje w urządzeniu. Aktualizacje map są bardzo duże,
dlatego cały proces może zająć sporo czasu w przypadku
wolniejszego połączenia z Internetem.
Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia
Tryb uśpienia umożliwia oszczędzanie energii baterii, gdy
urządzenie nie jest używane. W trybie uśpienia urządzenie
zużywa bardzo mało energii i może zostać z niego bardzo
szybko wybudzone.
PORADA: W celu szybszego naładowania urządzenie można
przełączyć w tryb uśpienia podczas ładowania baterii.
Naciśnij przycisk zasilania À.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez 3 sekundy.
Informacje o baterii
Gdy urządzenie zostanie podłączone do zasilania, rozpocznie
się jego ładowanie.
na pasku stanu wskazuje stan naładowania wewnętrznej
baterii.
Ustawianie czasu
1 W menu głównym wybierz ustawienie czasu.
2 Wybierz opcję:
• Aby ustawiać czas automatycznie na podstawie informacji
GPS, wybierz Automatycznie.
• Aby ustawić czas ręcznie, przeciągnij cyfry w dół lub
w górę.
Korzystanie z przycisków znajdujących się
na ekranie
Wyłączanie urządzenia
1 Przytrzymaj przycisk zasilania, aż wyświetli się monit.
Monit wyświetli się po pięciu sekundach. Jeśli zwolnisz
przycisk zasilania przed wyświetleniem się monitu,
urządzenie przełączy się w tryb uśpienia.
2 Wybierz Wyłącz.
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie działać, można je zresetować.
Przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund.
Odbiór sygnałów GPS
W celu korzystania z funkcji nawigacji dostępnej w urządzeniu
konieczne jest odebranie sygnału z satelitów.
na pasku
stanu wskazuje moc sygnałów satelitarnych. Odebranie sygnału
z satelitów może potrwać kilka minut.
1 Włącz urządzenie.
2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
3 W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z dala od wysokich
budynków i drzew.
Regulowanie jasności ekranu
•
•
•
•
•
Wybierz , aby powrócić do poprzedniego ekranu menu.
Przytrzymaj , aby szybko powrócić do menu głównego.
Wybierz lub , aby wyświetlić więcej opcji wyboru.
Przytrzymaj lub , aby przewijać szybciej.
Wybierz , aby wyświetlić menu opcji dla bieżącego ekranu.
Korzystanie z klawiatury ekranowej
Zapoznaj się z częścią „Ustawienia dotyczące języka
i klawiatury”, aby zmienić układ klawiatury (Ustawienia
dotyczące języka i klawiatury, strona 11).
• Wybierz , aby usunąć wyszukiwaną frazę.
• Wybierz , aby usunąć znak.
• Wybierz , aby zmienić tryb języka klawiatury.
• Wybierz
, aby wprowadzić znaki specjalne, takie jak
znaki przestankowe.
• Wybierz , aby włączyć lub wyłączyć pisownię wielkimi
literami.
Pozycje
Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia zawierają
pozycje, takie jak restauracje, hotele, autousługi i szczegółowe
informacje o nazwach ulic. Za pomocą kategorii wyszukiwania
można w łatwy sposób znaleźć okoliczne firmy i atrakcje.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie > Jasność.
2
Pozycje
Istnieje także możliwość wyszukiwania adresów,
współrzędnych, miast i skrzyżowań.
Wyszukiwanie pozycji
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii
1 Wybierz Dokąd?.
2 Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4 Wybierz pozycję.
Wyszukiwanie w ramach kategorii
Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego
w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego
wyszukiwania z widocznymi trzema ostatnio wybranymi celami
podróży.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3 Wybierz kategorię.
4 W stosownych przypadkach wybierz cel podróży z listy
szybkiego wyszukiwania.
5 W razie potrzeby wybierz odpowiedni cel podróży.
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska
wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania,
wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz Wpisz wyszukiwanie w pasku wyszukiwania.
3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane
hasła.
4 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np.
„kina”).
• Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej
część.
• Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz nazwę ulicy i numer
posesji.
• Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer
posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
• Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta
i województwa.
• Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość
geograficzną.
5 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz
żądane hasło.
• Aby wyszukać z użyciem wpisanego tekstu, wybierz .
6 W razie potrzeby wybierz pozycję.
Zmiana przeszukiwanego obszaru
1 W menu głównym wybierz Dokąd?.
2 Wybierz Wyszukiwanie w pobliżu.
3 Wybierz opcję.
Pozycje
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy
Zanim będzie możliwe wyszukiwanie miejsc uwzględnionych
w danych mapy, takich jak restauracje, szpitale i stacje
benzynowe, konieczne jest włączenie warstwy mapy
z miejscami wzdłuż drogi (Dostosowywanie warstw mapy,
strona 7).
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić
przeszukiwany obszar.
3 W razie potrzeby wybierz opcję , a następnie wybierz ikonę
kategorii, aby wyświetlić tylko konkretną kategorię miejsc.
Na mapie pojawią się znaczniki pozycji ( lub niebieskie
punkty).
4 Wybierz opcję:
• Wybierz znacznik pozycji.
• Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.
5 W razie potrzeby wybierz opis pozycji, aby wyświetlić
dodatkowe informacje.
Wyszukiwanie adresu
UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od
map załadowanych do urządzenia.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Adres.
2 Wpisz numer budynku i wybierz Gotowe.
3 Wpisz nazwę ulicy i wybierz Dalej.
4 W razie potrzeby wybierz Wyszukiwanie w pobliżu, aby
zmienić miasto, województwo lub region.
5 W razie potrzeby wybierz miasto, województwo lub region.
6 W razie potrzeby wybierz adres.
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych celów podróży
W urządzeniu zapisywanych jest ostatnich 50 znalezionych
celów podróży.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie.
2 Wybierz pozycję.
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie >
> Wyczyść > Tak.
Wyszukiwanie parkingów
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Parking.
2 Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania
Po odłączeniu włączonego urządzenia od układu zasilającego
pojazdu aktualna pozycja jest zachowywana jako miejsce
parkowania.
Wybierz kolejno Aplikacje > Ostatnie miejsce.
Narzędzia wyszukiwania
Narzędzia wyszukiwania umożliwiają wyszukiwanie określonych
rodzajów pozycji poprzez reagowanie na wyświetlane na
ekranie monity.
Wyszukiwanie skrzyżowania
Istnieje możliwość wyszukania skrzyżowania dwóch ulic,
autostrad lub innego rodzaju dróg.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Skrzyżowania.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
3 Wybierz skrzyżowanie.
Wyszukiwanie miasta
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Miasta.
2 Wybierz Wpisz wyszukiwanie.
3 Podaj nazwę miasta i wybierz .
3
4 Wybierz miasto.
8 Wybierz Gotowe.
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych
Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości
i szerokości geograficznej. Może to być przydatne podczas
korzystania z funkcji geocachingu.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Współrzędne.
2 W razie potrzeby wybierz , a następnie zmień układ
odniesienia lub format współrzędnych.
3 Wybierz szerokość geograficzną.
4 Podaj nową współrzędną i wybierz Gotowe.
5 Wybierz długość geograficzną.
6 Podaj nową współrzędną i wybierz Gotowe.
7 Wybierz Pokaż na mapie.
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji
Zapisywanie pozycji
Zapisywanie pozycji
1 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii,
2
3
4
5
strona 3).
Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
Wybierz .
Wybierz Zapisz.
W razie potrzeby podaj nazwę i wybierz Gotowe.
Zapisywanie aktualnej pozycji
1 Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
2 Wybierz Zapisz.
3 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
4 Wybierz OK.
Zapisywanie pozycji domowej
Miejsce, do którego użytkownik powraca najczęściej, można
ustawić jako pozycję domową.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > > Ustal pozycję domową.
2 Wybierz Podaj mój adres, Użyj aktualnej pozycji lub
Ostatnio znalezione.
Pozycja zostanie zapisana jako „Dom” w menu z zapisanymi
elementami.
Jazda do domu
Wybierz kolejno Dokąd? > Jedź do domu.
Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej
Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane > Dom.
Wybierz .
Wybierz kolejno
> Edytuj.
Dokonaj zmian.
Wybierz Gotowe.
1
2
3
4
5
Edycja zapisanych pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz .
5 Wybierz kolejno > Edytuj.
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Nazwa.
• Wybierz Numer telefonu.
• Wybierz Kategorie, aby przypisać kategorie do zapisanej
pozycji.
• Wybierz Zmień symbol, aby zmienić symbol używany do
oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
7 Edytuj informacje.
4
Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne
kategorie.
UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji
dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz .
4 Wybierz kolejno > Edytuj > Kategorie.
5 Wprowadź jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od
siebie przecinkami.
6 W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
7 Wybierz Gotowe.
Usuwanie zapisanych pozycji
UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz kolejno > Usuń zapisane miejsca.
3 Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają
zostać usunięte, a następnie wybierz Usuń.
Ustawianie symulowanej pozycji
Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub urządzenie
nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć systemu GPS,
aby ustawić symulowaną pozycję.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Symulacja
GPS.
2 W menu głównym wybierz Pokaż mapę.
3 Dotknij dwukrotnie mapy, aby wybrać obszar.
Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.
4 Wybierz opis pozycji.
5 Wybierz Ustal pozycję.
Dodawanie skrótu
Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?. Skrót
może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia
wyszukiwania.
Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Dodaj skrót.
2 Wybierz element.
Usuwanie skrótu
1 Wybierz kolejno Dokąd? > > Usuń skrót(y).
2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
3 Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.
Własne POI
Własne punkty szczególne (POI) są indywidualnie
zdefiniowanymi punktami na mapie. Mogą one zawierać alerty
sygnalizujące bliskość wyznaczonego punktu lub podróżowanie
z większą niż określona prędkość.
Instalacja programu POI Loader
Listy własnych punktów POI można utworzyć w komputerze
i zainstalować je w urządzeniu za pomocą programu POI
Loader.
1 Odwiedź stronę internetową www.garmin.com/poiloader.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Korzystanie z plików pomocy programu POI Loader
Więcej informacji o programie POI Loader można znaleźć
w pliku pomocy.
Pozycje
Po uruchomieniu programu POI Loader kliknij Pomoc.
Wyszukiwanie własnych punktów POI
Przed rozpoczęciem wyszukiwania własnych punktów POI
należy załadować własne punkty POI w urządzeniu, korzystając
z oprogramowania POI Loader (Instalacja programu POI
Loader, strona 4).
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie.
2 Przewiń do sekcji Inne kategorie, a następnie wybierz
kategorię.
Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych, strzałek na mapie
i wskazówek kierunkowych wyświetlanych przy górnej krawędzi
mapy. Gdy użytkownik zjedzie z pierwotnie wyznaczonej trasy,
urządzenie ponownie przelicza trasę i podaje nowe wskazówki.
Podczas jazdy po głównych drogach może zostać wyświetlone
pole danych wskazujące ograniczenie prędkości obowiązujące
na danej drodze.
Nawigacja
Rozpoczynanie podróży
1 Wyszukaj pozycję (Pozycje, strona 2).
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz Jedź!.
Wyświetlanie podglądu kilku tras
1 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii,
strona 3).
2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3 Wybierz Trasy.
4 Wybierz trasę.
Zmiana trybu obliczania trasy
Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na
drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na
danej trasie. Tryb obliczania trasy ma zastosowanie wyłącznie
w przypadku tras samochodowych.
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania.
• Wybierz Krótszy czas, aby obliczyć trasy, które mogą być
wprawdzie dłuższe, ale umożliwiają szybszą jazdę.
• Wybierz Najkrótsza, aby obliczyć trasy, które są krótsze,
ale ich przejechanie może zabrać więcej czasu.
• Wybierz Bezdroże, aby obliczać trasy od punktu do
punktu (bez względu na drogi).
Nawigowanie poza drogami
Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz
skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
2 Wybierz kolejno Tryb obliczania > Bezdroże > Zapisz.
Następna trasa zostanie obliczona jako linia prosta
prowadząca do pozycji.
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 W razie potrzeby zaznacz kategorię lub wybierz Wszystkie
zapisane miejsca.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Jedź!.
Trasa na mapie
UWAGA
Wskazania funkcji ograniczeń prędkości mają charakter
wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy obowiązku
przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na znakach
drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych
okolicznościach. Firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne mandaty lub pozwy będące konsekwencją
nieprzestrzegania przepisów drogowych.
Trasa jest oznaczona karmazynową linią. Flaga w szachownicę
wskazuje cel.
Nawigacja
Korzystanie z mapy
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Wskaż dowolne miejsce na mapie.
3 Wybierz opcję:
• Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz lub .
• Aby przełączać między widokami „Północ u góry” i „Widok
3D”, wybierz .
• Aby wyświetlać konkretne kategorie, nie podróżując trasą,
wybierz .
• Wybierz , aby wyśrodkować mapę na bieżącej pozycji.
Dodawanie punktu do trasy
Dodanie punktu jest możliwe podczas podróży wyznaczoną
trasą.
1 Na mapie wybierz kolejno > Dokąd?.
2 Wyszukaj pozycję.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Jedź!.
5 Wybierz Dodaj do aktywnej trasy.
Korzystanie z objazdu
Aby można było wybrać objazd, użytkownik musi podróżować
wyznaczoną trasą oraz mieć dodane narzędzie objazdu do
menu narzędzi mapy (Dostosowywanie narzędzi mapy,
strona 7).
Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie
lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest
pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych
dróg czy złych warunków drogowych.
1 Na mapie wybierz kolejno > Zmień trasę.
2 Wybierz opcję.
• Aby skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na
trasie, wybierz Objazd wg dystansu.
• Aby skorzystać z objazdu omijającego określone drogi na
trasie, wybierz Objazd wg drogi.
Zatrzymywanie trasy
Na mapie wybierz kolejno
>
.
Wyświetlanie aktywności dla trasy
Wyświetlanie listy zwrotów
W trakcie podróży wyznaczoną trasą można wyświetlić listę
wszystkich zwrotów i manewrów na trasie oraz odległości
pomiędzy kolejnymi zwrotami.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz pasek tekstowy
u góry mapy.
2 Wybierz zwrot.
5
Zostaną wyświetlone szczegóły zwrotu. Jeśli są dostępne,
zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na głównych
drogach.
Wyświetlanie całej trasy na mapie
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz pasek nawigacji
u góry mapy.
2 Wybierz kolejno > Mapa.
Wyświetlanie następnego zwrotu
Podczas gdy użytkownik podróżuje wyznaczoną trasą, w lewym
górnym rogu mapy wyświetlany jest podgląd następnego
zwrotu, zmiany pasów lub innego manewru.
Ten podgląd pokazuje dystans do następnego zwrotu lub
manewru oraz pas, którym należy jechać, jeśli dane te są
dostępne.
Na mapie wybierz
, aby wyświetlić następny zwrot.
3 Wybierz pole danych podróży.
4 Wybierz opcję.
Na liście danych podróży pojawi się nowe pole danych
podróży.
Wyświetlanie strony Informacje o podróży
Strona informacji o podróży wyświetla bieżącą prędkość
i umożliwia dostęp do statystyk podróży.
UWAGA: Jeśli w podróży występują częste przerwy, należy
pozostawiać włączone zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie
mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony w podróży.
Na mapie wybierz Prędkość.
Wyświetlanie skrzyżowań
Podczas podróży wyznaczoną trasą można wyświetlać podgląd
skrzyżowań na głównych drogach. Gdy zbliżasz się do
skrzyżowania na trasie, na krótki czas zostaje wyświetlony jego
obraz (jeśli jest dostępny).
Na mapie wybierz
, aby wyświetlić skrzyżowanie, jeśli
jest dostępny jego podgląd.
Przed tobą
Można wyświetlić zbliżające się firmy i punkty usługowe
położone wzdłuż trasy lub drogi, którą porusza się pojazd.
Usługi są filtrowane według kategorii.
Wyszukiwanie zbliżających się punktów szczególnych
1 Na mapie wybierz kolejno > Przed tobą.
2 Wybierz kartę.
3 Wybierz punkt szczególny.
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed
tobą
Można zmienić wyszukiwane kategorie, zmieniać ich kolejność
i wyszukiwać konkretne firmy lub kategorie.
1 Na mapie wybierz kolejno > Przed tobą.
2 Wybierz ikonę usługi.
3 Wybierz .
4 Wybierz opcję:
• Aby przesunąć kategorię w górę lub w dół listy, wybierz
i przeciągnij strzałkę znajdującą się na prawo od nazwy
kategorii.
• Wybierz kategorię, aby ją zmienić.
• Aby utworzyć własną kategorię, wybierz kategorię,
wybierz Własne wyszukiwanie, a następnie wprowadź
nazwę firmy lub kategorii.
5 Wybierz Gotowe.
Informacje o podróży
Wyświetlanie danych podróży z mapy
Wyświetlanie danych podróży na mapie jest możliwe po dodaniu
narzędzia do menu narzędzi mapy (Dostosowywanie narzędzi
mapy, strona 7).
Na mapie wybierz kolejno
> Dane podróży.
Dostosowywanie pól danych podróży
Przed dostosowaniem danych wyświetlanych w polach danych
na mapie należy dodać narzędzie Dane podróży do menu
narzędzi mapy (Dostosowywanie narzędzi mapy, strona 7).
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Wybierz kolejno > Dane podróży.
6
Wyświetlanie dziennika podróży
Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis
przebytej trasy.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
2 Zaznacz pole Dziennik podróży.
Resetowanie informacji o podróży
1 Na mapie wybierz Prędkość.
2 Wybierz kolejno > Resetuj pola.
3 Wybierz opcję:
• Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz opcję Wybierz
wszystko, aby wyzerować dane we wszystkich polach na
pierwszej stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
• Wybierz Zeruj dane podróży, aby wyzerować informacje
wyświetlane w komputerze podróży.
• Wybierz Zeruj maksymalną prędkość, aby wyzerować
prędkość maksymalną.
• Wybierz Zeruj podróż B, aby wyzerować licznik.
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji
Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje
o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi
konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej
pozycji.
Wybierz pojazd na mapie.
Wyszukiwanie usług w pobliżu
Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie służb w pobliżu,
np. stacji benzynowych, szpitali i posterunków policji.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz kategorię.
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji
Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do
Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć
listę wskazówek nawigacyjnych.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz kolejno > Wskazówki do mnie.
3 Wybierz pozycję startową.
4 Wybierz Wybierz.
Nawigacja
Unikanie określonych cech dróg
2 Wybierz, które warstwy mają być wyświetlane na mapie,
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Unikane.
2 Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać w wyznaczanych
trasach, i wybierz Zapisz.
Zmiana pola danych mapy
1 Wybierz pole danych na mapie.
Informacje o własnych unikanych
elementach
2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.
3 Wybierz Zapisz.
a następnie wybierz Zapisz.
UWAGA: Nie można dostosować pola Prędkość.
Funkcja własnych unikanych elementów pozwala unikać
określonych obszarów i odcinków dróg. Własne unikane
elementy można w razie potrzeby włączyć lub wyłączyć.
Zmiana perspektywy mapy
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Widok mapy
Unikanie obszaru
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
2 Wybierz opcję:
2
3
4
5
6
unikane.
W razie potrzeby wybierz Dodaj unikane.
Wybierz Dodaj unikany obszar.
Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Dalej.
Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Dalej.
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
Wybierz Gotowe.
Unikanie drogi
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
2
3
4
5
unikane.
Wybierz Dodaj unikaną drogę.
Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Dalej.
Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Dalej.
Wybierz Gotowe.
Wyłączanie własnego unikanego elementu
Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 Wybierz unikany element.
3 Wybierz kolejno > Wyłącz.
Usuwanie własnych unikanych elementów
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
Wybierz
opcję:
2
• Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy, wybierz
.
• Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz
unikany element i wybierz kolejno
> Usuń.
Dostosowywanie mapy
Dostosowywanie narzędzi mapy
Istnieje możliwość wyboru skrótów, które mają być dostępne
w menu narzędzi mapy.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Narzędzia
mapy.
2 Wybierz narzędzia mapy do wyświetlenia w menu.
3 Wybierz Zapisz.
Dostosowywanie warstw mapy
Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie
jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
Komunikaty drogowe
podczas jazdy.
• Wybierz Kierunek u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
• Wybierz Północ u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.
• Wybierz 3D, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.
Dostosowywanie pojazdu
Można zmienić obraz pojazdu wyświetlany na mapie.
Dodatkowe pojazdy można zainstalować przy użyciu aplikacji
Garmin Express.
Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Pojazd.
Kamery monitorujące
UWAGA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za
konsekwencje korzystania z bazy danych własnych punktów
szczególnych (POI) i kamer monitorujących.
Dla niektórych obszarów są dostępne informacje o kamerach
monitorujących i ograniczeniach prędkości. Odwiedź stronę
www.garmin.com/safetycameras w celu sprawdzenia
dostępności, zakupu subskrypcji lub przeprowadzenia
jednorazowej aktualizacji. W dowolnej chwili możesz zakupić
nowy region lub rozszerzyć istniejącą subskrypcję.
Informacje o kamerach monitorujących dla istniejącej
subskrypcji można zaktualizować na stronie
http://my.garmin.com. Aby otrzymywać najbardziej aktualne
informacje o kamerach monitorujących, należy często
aktualizować urządzenie.
W przypadku niektórych produktów i regionów podstawowe
dane o kamerach monitorujących mogą być dołączone do
urządzenia. Dołączone dane nie uwzględniają aktualizacji ani
subskrypcji.
Komunikaty drogowe
UWAGA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność
informacji o ruchu drogowym.
UWAGA: Ta funkcja jest niedostępna w urządzeniach, które nie
korzystają z subskrypcji komunikatów drogowych (Subskrypcje
bezterminowe, strona 1).
Informacje o utrudnieniach drogowych mogą być niedostępne
na niektórych obszarach lub w niektórych krajach. Informacje na
temat odbiorników komunikatów drogowych i obszarów zasięgu
można znaleźć na stronie www.garmin.com/traffic.
Odbiornik komunikatów drogowych znajduje się w niektórych
pakietach i jest wbudowany w urządzenie.
• Alerty o utrudnieniach drogowych pojawiają się na mapie
w przypadku wystąpienia na Twojej trasie lub w Twoim
obszarze wypadków drogowych.
• Aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym za
pośrednictwem odbiornika komunikatów drogowych,
7
urządzenie musi być podłączone do układu zasilającego
pojazdu.
• Aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym,
odbiornik komunikatów drogowych w urządzeniu musi być
włączony i znajdować się w zasięgu stacji nadającej
informacje o ruchu drogowym.
• Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do
urządzenia lub do odbiornika komunikatów drogowych.
Odbieranie informacji o ruchu drogowym
przy użyciu odbiornika komunikatów
drogowych
UWAGA
Przednie szyby z wbudowanym podgrzewaniem mogą
negatywnie wpłynąć na działanie odbiornika komunikatów
drogowych.
Aby móc odbierać dane o ruchu drogowym, urządzenie musi
mieć dostępną bezterminową subskrypcję komunikatów
drogowych oraz musi korzystać z przewodu zasilającego
z gniazda zapalniczki dołączonego do urządzenia. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/traffic.
Urządzenie może odbierać sygnały komunikatów drogowych ze
stacji nadającej informacje o ruchu drogowym.
1 Podłącz przewód zasilający obsługujący informacje o ruchu
drogowym do zewnętrznego źródła zasilania.
2 Podłącz przewód zasilający obsługujący informacje o ruchu
drogowym do urządzenia.
Gdy urządzenie znajduje się w zasięgu komunikatów
drogowych, na jego ekranie są wyświetlane informacje o ruchu
drogowym.
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień
drogowych
Można wyświetlić zbliżające się wypadki drogowe wzdłuż trasy
lub drogi, którą porusza się pojazd.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utrudnienia drogowe.
Najbliższy zbliżający się wypadek drogowy jest wyświetlany
w panelu po prawej stronie mapy.
2 Wybierz wypadek drogowy, aby wyświetlić dodatkowe
informacje.
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony
kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.
1 W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje > Utrudnienia
drogowe.
W
razie potrzeby wybierz kolejno
> Legenda, aby
2
wyświetlić legendę mapy ruchu.
Wyszukiwanie wypadków drogowych
1 W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje > Utrudnienia
drogowe.
2 Wybierz kolejno > Wypadki.
3 Wybierz element na liście.
4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby
wyświetlić pozostałe wypadki.
Informacje o ruchu drogowym na trasie
W przypadku wystąpienia opóźnień na trasie na mapie
wyświetlony zostanie alert, a urządzenie obliczy trasę
alternatywną, która pozwoli uniknąć opóźnień. Można określić,
czy trasy alternatywne mają być wybierane automatycznie lub
na żądanie. Więcej informacji można znaleźć w punkcie
8
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych (Ustawienia
dotyczące utrudnień drogowych, strona 11). Urządzenie może
poprowadzić użytkownika trasą przebiegającą przez obszary
utrudnionego ruchu, jeśli nie istnieją alternatywne drogi. Czas
opóźnienia jest automatycznie dodawany do szacowanego
czasu przybycia.
Wybieranie trasy alternatywnej
Jeśli urządzenie nie zostało skonfigurowane w taki sposób, aby
automatycznie korzystało z tras alternatywnych, można ręcznie
rozpocząć podróż alternatywną trasą w celu uniknięcia opóźnień
wynikających z utrudnień ruchu.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utrudnienia drogowe.
2 Wybierz Zmień trasę.
UWAGA: Jeśli nie jest możliwe wyznaczenie lepszej trasy
alternatywnej, ta opcja nie jest dostępna, a zamiast niej
widoczna jest opcja Na najszybszą trasę.
Wybierz
Jedź!.
3
Informacje o subskrypcji komunikatów
drogowych
Jeśli subskrypcja wygaśnie, można wykupić dodatkowe
subskrypcje lub ich przedłużenie. Odwiedź stronę
http://www.garmin.com/traffic.
Aktywacja subskrypcji
Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do
radiowego odbiornika komunikatów drogowych. Subskrypcja jest
aktywowana automatycznie, gdy urządzenie odbiera sygnały
z satelitów oraz sygnały od dostawcy usługi.
Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe >
Subskrypcje.
Dodawanie subskrypcji
Istnieje możliwość zakupu subskrypcji komunikatów drogowych
dla innych regionów lub krajów.
1 W menu głównym wybierz kolejno Utrudnienia drogowe.
2 Wybierz kolejno Subskrypcje > .
3 Zapisz identyfikator odbiornika komunikatów drogowych.
4 Odwiedź stronę www.garmin.com/fmtraffic, aby zakupić
subskrypcję komunikatów drogowych, gdzie otrzymasz kod
składający się z 25 znaków.
Kodu subskrypcji komunikatów drogowych nie można użyć
ponownie. Trzeba uzyskać nowy kod przy każdym
odnowieniu usługi. Jeśli posiadasz kilka radiowych
odbiorników komunikatów drogowych, musisz uzyskać
osobny kod dla każdego odbiornika.
5 Wybierz Dalej w urządzeniu.
6 Podaj kod.
7 Wybierz Gotowe.
Korzystanie z aplikacji
Korzystanie z Pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc, aby wyświetlić
informacje na temat korzystania z urządzenia.
Wyszukiwanie tematów pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc >
.
Informacje o ecoRoute™
Na niektórych obszarach przed rozpoczęciem korzystania
z funkcji ecoRoute należy wykupić kod odblokowania. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/ecoroute.
Korzystanie z aplikacji
Funkcja ecoRoute oblicza zużycie paliwa przez pojazd i koszt
paliwa związany z dotarciem do celu, a także oferuje narzędzia
pozwalające zwiększyć oszczędność paliwa. Dane obliczane
przez funkcję ecoRoute mają charakter szacunkowy. Dane nie
są odczytywane bezpośrednio z pojazdu.
Aby otrzymywać bardziej dokładne raporty dotyczące zużycia
paliwa tworzone na podstawie marki samochodu i stylu jazdy,
należy dokonać kalibracji zużycia paliwa (Kalibracja zużycia
paliwa, strona 9).
Konfigurowanie pojazdu
Przy pierwszym użyciu funkcji ecoRoute trzeba podać
informacje o pojeździe.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zmiana ceny paliwa
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute > Na stacji.
2 Podaj bieżącą cenę paliwa i wybierz Dalej.
3 Wybierz Tak.
Kalibracja zużycia paliwa
Skalibrowanie zużycia paliwa pozwala na otrzymywanie
dokładniejszych raportów o paliwie dla Twojego pojazdu i stylu
jazdy. Kalibracji należy dokonać po napełnieniu baku paliwa.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute > Na stacji.
2 Podaj bieżącą cenę paliwa.
3 Wprowadź ilość paliwa, jaką zużył pojazd od czasu
ostatniego tankowania.
4 Wprowadź odległość, jaką pojazd przejechał od czasu
ostatniego tankowania.
5 Wybierz Dalej.
Urządzenie obliczy średnie zużycie paliwa przez pojazd.
6 Wybierz Zapisz.
Informacje o narzędziu ecoChallenge
Narzędzie ecoChallenge ocenia styl jazdy, pomagając
maksymalnie ograniczyć zużycie paliwa przez pojazd. Im
wyższy wynik ecoChallenge, tym większa oszczędność paliwa.
Narzędzie ecoChallenge zbiera dane i oblicza wynik zawsze,
gdy urządzenie znajduje się w ruchu oraz pracuje w trybie
samochodu.
Wyświetlanie wyników ecoChallenge
Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute > ecoChallenge.
Informacje o wyniku ecoChallenge
Hamowanie: Wyświetla ocenę za płynne i stopniowe
hamowanie. Za gwałtowne hamowanie traci się punkty.
Prędkość: Wyświetla ocenę za jazdę z optymalną prędkością
pod kątem zużycia paliwa.
Przyspieszenie: Wyświetla ocenę za płynne i stopniowe
przyspieszanie. Za gwałtowne przyspieszanie traci się
punkty.
Razem: Wyświetla średnią z prędkości pojazdu, oceny za
przyspieszenie oraz oceny za hamowanie.
Zerowanie wyników ecoChallenge
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute > ecoChallenge.
2 Wybierz kolejno > Zeruj.
Wyświetlanie informacji o zużyciu paliwa
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute > Zużycie paliwa.
2 Wybierz część wykresu, którą chcesz powiększyć.
Raporty o przebiegu
W raportach o przebiegu są uwzględniane takie dane, jak:
dystans, czas, średnie zużycie paliwa oraz koszt paliwa
dotyczące dojazdu do wyznaczonego celu.
Korzystanie z aplikacji
Raport o przebiegu jest tworzony dla każdej przebytej trasy.
W przypadku przerwania trasy w urządzeniu zostanie utworzony
raport o przebiegu dotyczący przebytego odcinka.
Wyświetlanie raportu o przebiegu
Zapisane raporty o przebiegu można wyświetlać w urządzeniu.
PORADA: Można podłączyć urządzenie do komputera
i przeglądać raporty o przebiegu w folderze „Reports”
w urządzeniu.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute > Raport
o przebiegu.
2 Wybierz raport.
Zerowanie danych ecoRoute
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute > Profil pojazdu.
2 Wybierz kolejno > Zeruj.
Porady dotyczące jazdy
• Przestrzegaj ograniczeń prędkości. Większość samochodów
zużywa najmniej paliwa podczas jazdy z prędkością 70–
100 km/h (45–60 mil/h).
• Utrzymuj stałą prędkość jazdy.
• Hamuj i przyspieszaj stopniowo i zdecydowanie.
• Unikaj jazdy w godzinach szczytu i w miejskich korkach.
• Nie opieraj stopy na pedale hamulca.
• Korzystaj z tempomatu.
• Podczas krótkich postojów wyłączaj silnik. To lepsze
rozwiązanie niż pozostawienie silnika na biegu jałowym.
• Unikaj krótkich tras — lepiej wybrać się w jedną dłuższą
podróż z kilkoma przystankami.
• Jeśli nie jedziesz z dużą prędkością (np. po autostradzie),
wyłącz klimatyzację i opuść szyby.
• Dokręcaj do oporu korek wlewu paliwa.
• Parkuj w garażu lub w cieniu.
• Zmniejsz maksymalnie masę pojazdu. Usuń z samochodu
zbędne przedmioty.
• Unikaj przewożenia bagaży na dachu. Wymontuj relingi
i bagażniki dachowe, jeśli nie są w danej chwili potrzebne.
• Dbaj o to, aby ciśnienie powietrza w oponach zawsze miało
zalecaną przez producenta wartość. Sprawdzaj ciśnienie
powietrza w oponach – okresowo i przed każdą dłuższą
trasą.
• Pamiętaj o okresowej regulacji silnika i przestrzegaj
harmonogramu przeglądów wyznaczonego przez producenta
samochodu.
• Wymieniaj regularnie olej, a także filtry oleju i powietrza.
• Tankuj paliwo o najniższej dozwolonej przez producenta
samochodu liczbie oktanowej. Jeśli jest to możliwe, używaj
biopaliw, takich jak E85 czy biodiesel.
Planowanie podróży
Przy użyciu funkcji Planowanie podróży można utworzyć
i zapisać trasę z wieloma celami podróży.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz Nowa podróż.
3 Wybierz Wybierz pozycję startową.
4 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii,
strona 3).
5 Wybierz Wybierz.
6 Aby dodać pozycje dodatkowe, wybierz .
7 Wybierz Dalej.
8 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
9
Tworzenie harmonogramu podróży
Przy użyciu funkcji Planowanie podróży można utworzyć
i zapisać trasę z wieloma celami podróży.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz podróż.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Czas wyjazdu.
• Wybierz Czas przybycia.
5 Wybierz datę i czas, a następnie wybierz Zapisz.
6 Wybierz Czas trwania.
7 Określ, ile czasu spędzisz w wybranej pozycji i wybierz
Zapisz.
8 W razie potrzeby powtórz kroki 3–7 dla każdej pozycji.
Podróż wg zapisanego planu podróży
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz Jedź!.
4 Po wyświetleniu monitu wybierz trasę (Trasa na mapie,
strona 5).
Edytowanie zapisanej podróży
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz .
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Zmień nazwę podróży.
• Wybierz Edytuj cele, aby dodać lub usunąć pozycje bądź
zmienić ich kolejność.
• Wybierz Usuń podróż.
• Wybierz Optymalizuj kolejność, aby zaplanować postoje
podczas podróży w najkorzystniejszej kolejności.
Wyświetlanie poprzednich tras i celów
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
włączenie funkcji historii podróży (Ustawienia dotyczące
urządzenia oraz ustawienia prywatności, strona 11).
Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca
postojów.
Wybierz kolejno Aplikacje > Where I've Been.
Zarządzanie danymi
W urządzeniu można przechowywać różne pliki. Urządzenie jest
wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie
pamięci na potrzeby przechowywania danych.
UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym
Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS w wersji 10.3
i wcześniejszymi.
®
Typy plików
Urządzenie obsługuje następujące typy plików.
• Mapy i pliki punktów GPX z oprogramowania do obsługi map
myGarmin™, w tym MapSource , BaseCamp™ i HomePort™
(Własne POI, strona 4).
• Pliki GPI własnych punktów POI z programu Garmin POI
Loader (Instalacja programu POI Loader, strona 4).
®
Informacje o kartach pamięci
Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów
elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane
10
oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map
(www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci można używać
nie tylko do przechowywania map i zapisywania danych, ale
także do przechowywania plików, np. map, zdjęć, skrzynek, tras,
punktów trasy i własnych punktów POI.
Wkładanie karty pamięci
Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD™ i microSDHC.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda w urządzeniu.
2 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.
Podłączanie urządzenia do komputera
Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą
dołączonego kabla USB.
1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu w komputerze.
Obraz urządzenia podłączonego do komputera pojawi się na
ekranie urządzenia.
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
Przesyłanie danych z komputera
1 Podłącz urządzenie do komputera (Podłączanie urządzenia
2
3
4
5
6
do komputera, strona 10).
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
Wybierz plik.
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Przejdź do folderu w urządzeniu.
UWAGA: W przypadku dysku lub woluminu nie należy
umieszczać plików w folderze Garmin.
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia mapy i pojazdu
Aby otworzyć ustawienia mapy i pojazdy, w menu głównym
wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd.
Pojazd: Zmiana ikony wskazującej Twoją pozycję na mapie.
Więcej ikon można znaleźć na stronie
www.garmingarage.com.
Widok mapy - samochód: Ustawianie perspektywy na mapie.
Szczegółowość map: Ustawianie poziomu szczegółowości
mapy. Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie
mapy.
Motyw mapy: Zmiana gamy kolorystycznej mapy.
Narzędzia mapy: Umożliwia wybór skrótów, które mają być
dostępne w menu narzędzi mapy.
Warstwy mapy: Wybór danych wyświetlanych na mapie
(Dostosowywanie warstw mapy, strona 7).
Moje Mapy: Wybór zainstalowanych map, które mają być
wykorzystywane przez urządzenie.
Włączanie map
Można włączać mapy zainstalowane w urządzeniu.
PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie
www.garmin.com/us/maps.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Moje Mapy.
2 Wybierz mapę.
Zarządzanie danymi
Ustawienia nawigacji
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek
Aby otworzyć stronę ustawień nawigacji, w menu głównym
wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
Tryb obliczania: Wybór preferencji trasy.
Unikane: Wybór cech dróg, które mają być unikane
w wyznaczanych trasach.
Własne unikane: Umożliwia unikanie określonych obszarów
i odcinków dróg.
Tryb bezpieczny: Ten tryb służy do wyłączania wszystkich
funkcji, które wymagają uwagi kierowcy i mogą rozpraszać
go podczas jazdy.
Symulacja GPS: Umożliwia zatrzymanie odbioru sygnału GPS
przez urządzenie, co pozwala zaoszczędzić energię baterii.
Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących czasu i jednostek,
w menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Jednostki
i czas.
Bieżący czas: Ustawianie czasu w urządzeniu.
Format czasu: Wybór 12- lub 24-godzinnego formatu
wyświetlania godziny, albo formatu UTC.
Jednostki: Ustawianie jednostki miary dla dystansu.
Format pozycji: Określenie układu odniesienia i formatu
współrzędnych wykorzystywanych dla współrzędnych
geograficznych.
Tryb obliczania
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania.
Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na
drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na
danej trasie.
Krótszy czas: Obliczanie tras, które umożliwiają szybszą jazdę,
jednak mogą być dłuższe.
Najkrótsza: Obliczanie krótszych tras, których przejechanie
może zabrać więcej czasu.
Mniej paliwa: Obliczanie tras, na których zużycie paliwa może
być mniejsze niż na innych trasach.
Bezdroże: Obliczanie dystansu w linii prostej z bieżącej pozycji
do celu podróży.
Ustawienia wyświetlania
Aby otworzyć stronę ustawień wyświetlania, w menu głównym
wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie.
Orientacja: Umożliwia ustawienie wyświetlanego obrazu
w układzie pionowym lub poziomym.
Schemat kolorów: Ustawienie kolorów dziennych lub nocnych
w urządzeniu. Wybierz Auto, aby urządzenie automatycznie
ustawiało kolory dzienne lub nocne w oparciu o aktualny
czas.
Jasność: Dostosowanie jasności wyświetlacza.
Czas podświetlania ekranu: Ustawianie czasu bezczynności,
po którym urządzenie przełącza się w tryb uśpienia.
Zrzut ekranowy: Wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia. Zrzuty
ekranowe są zapisywane w folderze Screenshot w pamięci
urządzenia.
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych
Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących komunikatów
drogowych, w menu głównym wybierz kolejno Ustawienia >
Utrudnienia drogowe.
Utrudnienia drogowe: Włącza informacje o ruchu drogowym.
Bieżący dostawca: Ustawianie dostawcy komunikatów
drogowych, który będzie używany. Opcja Auto umożliwia
automatyczny wybór najlepszych danych o ruchu drogowym
dostępnych na danym obszarze.
Subskrypcje: Na liście znajdują się bieżące subskrypcje
komunikatów o ruchu.
Optymalizuj trasę: Opcja pozwala określić, czy
zoptymalizowane trasy alternatywne mają być wybierane
automatycznie czy na żądanie (Informacje o ruchu drogowym
na trasie, strona 8).
Alerty o utrudnieniach drogowych: Określenie, dla jak
znacznych opóźnień związanych z utrudnieniami w ruchu
mają być wyświetlane alerty o utrudnieniach drogowych.
Załącznik
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury
Aby otworzyć ustawienia dotyczące języka i klawiatury, w menu
głównym wybierz kolejno Ustawienia > Język i klawiatura.
Język głosu: Ustawianie języka komunikatów głosowych.
Język tekstu: Zmiana języka tekstu wyświetlanego na ekranie.
UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże
się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.
Język klawiatury: Włącza żądany język klawiatury.
Ustawienia dotyczące urządzenia oraz
ustawienia prywatności
Aby otworzyć stronę ustawień urządzenia, w menu głównym
wybierz kolejno Ustawienia > Urządzenie.
O systemie: Wyświetlanie numeru wersji oprogramowania,
identyfikatora (ID) urządzenia oraz informacji o kilku innych
funkcjach oprogramowania.
Umowy licencyjne: Wyświetlanie umów licencyjnych
użytkowników, które dotyczą danego urządzenia.
UWAGA: Informacje te mogą być potrzebne w przypadku
aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu
dodatkowych danych map.
Historia podróży: Umożliwia zapisywanie przez urządzenie
informacji z aplikacji myTrends™, Where I’ve Been i dziennika
podróży.
Wyczyść historię podróży: Usuwa historię podróży dla funkcji
myTrends, Gdzie byłem i Dziennik podróży.
Przywracanie ustawień
Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii
ustawień lub dla wszystkich ustawień.
1 Wybierz Ustawienia.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
3 Wybierz kolejno > Przywróć.
Załącznik
Przewody zasilające
Urządzenie można zasilać na różne sposoby.
• Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
• Kabel USB
• Zasilacz sieciowy (opcjonalny)
Ładowanie urządzenia
UWAGA: Ten produkt klasy III powinien być zasilany przez
ograniczone źródło zasilania (LPS).
Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.
• Podłącz urządzenie do przewodu zasilającego z gniazda
zapalniczki.
• Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
11
Urządzenie podłączone do komputera może ładować się
powoli. Natomiast niektóre komputery przenośne mogą
w ogóle nie ładować urządzenia.
• Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza
sieciowego.
Zasilacz AC/DC firmy Garmin zatwierdzony do użytku
domowego bądź biurowego można zakupić od dealera firmy
Garmin lub na stronie www.garmin.com.
Zapobieganie kradzieży
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym
z gniazda zapalniczki
Montaż na desce rozdzielczej
UWAGA
Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić
żadnego małego elementu, i upewnić się, że wszystkie elementy
zostały założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód
zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie
zostanie prawidłowo zmontowany.
Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy
wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza
samochodowego.
1 Obróć nakrętkę À o 90 stopni w lewą stronę, aby ją odkręcić.
PORADA: Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia monety.
2 Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę Á i bezpiecznik Â.
3 Włóż nowy bezpiecznik o podobnym prądzie zadziałania, np.
1 A lub 2 A.
4 Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
5 Wciśnij nakrętkę i obróć ją o 90 stopni w prawo, aby ją
dokręcić z powrotem do przewodu zasilającego z gniazda
zapalniczki Ã.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
UWAGA
Urządzenie należy chronić przed upadkiem.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
• Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem
samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
• Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów
pozostawionych przez przyssawkę.
• Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
• Zarejestruj urządzenie na stronie http://my.garmin.com.
UWAGA
Po przyklejeniu warstwę samoprzylepną bardzo trudno jest
usunąć z powierzchni deski.
Można użyć opcjonalnej podkładki do zamontowania urządzenia
na desce rozdzielczej. Montaż należy wykonać zgodnie
z lokalnymi przepisami. Więcej informacji można uzyskać na
stronie www.garmin.com.
1 Oczyść i wysusz miejsce na desce rozdzielczej, w którym
zamierzasz umieścić podkładkę.
2 Usuń osłonkę z warstwy samoprzylepnej na spodzie
podkładki.
3 Umieść podkładkę na desce rozdzielczej.
4 Usuń przezroczystą folię z powierzchni podkładki.
5 Umieść uchwyt samochodowy na podkładce.
6 Przesuń dźwignię w dół (w kierunku podkładki).
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu
i przyssawki
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu
1 Dociśnij element lub przycisk zwalniający na uchwycie.
2 Przechyl urządzenie do przodu.
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki
1 Obróć uchwyt urządzenia w prawo lub w lewo.
2 Użyj siły, aby gniazdo w uchwycie zwolniło kulkę przyssawki.
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby
1 Przesuń do siebie dźwignię przyssawki.
2 Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.
Zakup dodatkowych map
1 Przejdź do strony produktu na witrynie (www.garmin.com).
2 Kliknij kartę Mapy.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Czyszczenie obudowy
Zakup akcesoriów
UWAGA
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
Dane techniczne
Zakres temperatury roboczej
Od -20°C do 60°C (od -4°F do
140°F)
1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy),
Zakres temperatury ładowania
Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Moc wejściowa (pojazd lub
zasilanie zewnętrzne)
8–28 V DC
Czas działania baterii (nüvi
55/56)
Do 2 godzin w zależności od trybu
pracy i ustawień
Czas działania baterii (nüvi
65/66)
Do 1 godziny w zależności od trybu
pracy i ustawień
Typ baterii
Litowo-jonowa
Zakres napięcia baterii
3,0 V–4,2 V
używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem
czyszczącym.
2 Wytrzyj urządzenie do sucha.
Czyszczenie ekranu dotykowego
1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij
się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.
12
Odwiedź stronę http://buy.garmin.com.
Załącznik
Rozwiązywanie problemów
Przyssawka nie trzyma się na szybie
przedniej
1 Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.
2 Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.
3 Zamocuj przyssawkę (Podłączanie urządzenia do układu
zasilającego pojazdu, strona 1).
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów
• Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona (Ustawienia
nawigacji, strona 11).
• Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu
wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków
i drzew.
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako urządzenie przenośne ani
jako wolumin lub dysk wymienny
1 Odłącz kabel USB od komputera.
2 Wyłącz urządzenie.
3 Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze oraz do
urządzenia.
PORADA: Urządzenie powinno zostać podłączone
bezpośrednio do portu USB w komputerze, a nie do
koncentratora USB.
Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb MTP lub
w tryb pamięci masowej USB. Obraz urządzenia podłączonego
do komputera pojawi się na ekranie urządzenia.
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe
• Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki (Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki, strona 12).
• Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe
zapalniczki jest zasilanie.
• Upewnij się, że temperatura wewnątrz pojazdu wynosi od 0°
do 45°C (od 32° do 113°F).
• Upewnij się, że bezpiecznik gniazda zapalniczki w pojeździe
jest sprawny.
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi
czas
• Zmniejsz jasność ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 11).
• Skróć czas podświetlania ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 11).
• Zmniejsz głośność (Regulowanie głośności, strona 2).
• Przełączaj urządzenie w tryb uśpienia, kiedy nie jest
używane (Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia, strona 2).
• Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
• Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako dysk wymienny
W przypadku większości komputerów z systemem Windows
połączenie z urządzeniem następuje poprzez protokół MTP
(Media Transfer Protocol). W trybie MTP urządzenie jest
wyświetlane jako urządzenie przenośne, a nie jako dysk
wymienny. Tryb MTP jest obsługiwany przez systemy
operacyjne Windows 7, Windows Vista i Windows XP
z dodatkiem Service Pack 3 z aplikacją Windows Media Player
10.
®
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako urządzenie przenośne
W komputerach Mac i niektórych komputerach z systemem
Windows połączenie z urządzeniem następuje w trybie pamięci
masowej USB. W trybie pamięci masowej USB urządzenie jest
wyświetlane jako wolumin lub dysk wymienny, a nie jako
urządzenie przenośne. Wersje systemu Windows starsze niż
Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 wykorzystują tryb
pamięci masowej USB.
Rozwiązywanie problemów
13
Indeks
B
Ł
bateria
ładowanie 1, 2, 11, 13
maksymalizowanie 13
problemy 13
bezpiecznik, wymiana 12
bezterminowa subskrypcja map 1
ładowanie urządzenia 1, 2, 11, 13
przewody zasilające 11
pojazd 1
wymiana bezpiecznika 12
przewód zasilający z gniazda zapalniczki 1
przycisk zasilania 2
przyciski na ekranie 2
przyssawka 12
przywracanie ustawień 11
punkty szczególne (POI Loader) 4
punkty szczególne (POI)
dodatki 5
POI Loader 4
własne 4, 5
M
R
A
adresy, wyszukiwanie 3
akcesoria 12
aktualizacje
mapy 1
oprogramowanie 1
aktualna pozycja 6
C
cele. Patrz pozycje
cena paliwa, zmiana 9
czyszczenie ekranu dotykowego 12
czyszczenie urządzenia 12
D
dane podróży, resetowanie 6
dane techniczne 12
długość i szerokość geograficzna 4
dodatki, własne punkty POI 5
dom
edytowanie pozycji 4
jazda do 4
ustawianie pozycji 4
dostosowywanie, unikane 7
dostosowywanie urządzenia 10
dziennik podróży, wyświetlanie 6
E
ecoChallenge 9
ecoRoute 8, 9
kalibracja zużycia paliwa 9
profil pojazdu 9
raport o przebiegu 9
raporty o przebiegu 9
wynik ecoChallenge 9
ekran, jasność 2
G
Garmin Express 1
aktualizowanie oprogramowania 1
rejestrowanie urządzenia 1
Gdzie jestem? 4, 6
geocaching 4
głośność, regulowanie 2
GPS 2
H
historia podróży 11
I
identyfikator urządzenia 11
ikona pojazdu 7
ikony, pojazd 7
informacje o podróży 6
wyświetlanie 6
J
jasność 2
jazda do domu 4
język
język głosu 11
klawiatura 11
K
kalibracja zużycia paliwa 9
kamery, monitorujące 7
kamery monitorujące, subskrypcje 7
karta microSD, instalacja 10
karta pamięci 10
klawiatura 2
język 11
14
układ 11
komputer, łączenie 10, 13
komputer podróży 6
zerowanie informacji 6
komunikaty drogowe, subskrypcje
bezterminowe 1
kradzież, unikanie 12
L
lista zwrotów 5
mapa, pole danych 7
mapy 5, 6, 10
aktualizowanie 1
bezterminowo 1
motyw 10
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
pole danych 6
przeglądanie 3
stopień szczegółowości 10
warstwy 7
wyświetlanie tras 6
zakup 12
montowanie, zdejmowanie 12
montowanie urządzenia
deska rozdzielcza 12
przyssawka 1, 12
samochód 1
wyjmowanie z uchwytu 12
N
narzędzia mapy 7
następny zwrot 6
nawigacja 5
bezdroże 5
ustawienia 11
wyświetlanie podglądu trasy 5
nawigacja po bezdrożach 5
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
numer identyfikatora 11
O
objazdy 5
oprogramowanie
aktualizowanie 1
wersja 11
ostatnio znalezione pozycje 3
P
paliwo, ceny 9
parking 3
ostatnie miejsce 3
pasek wyszukiwania 3
perspektywa mapy 7
planowanie podróży 9, 10
edytowanie podróży 10
pliki
obsługiwane typy 10
przesyłanie 10
POI. 4 Patrz też punkt szczególny (POI)
POI Loader 4
pomoc. 8 Patrz też pomoc techniczna
pomoc techniczna 8
pozycje 2, 3, 10
aktualna 4, 6
ostatnio znalezione 3
symulowane 4
ustalanie pozycji domowej 4
wyszukiwanie 3
zapisywanie 4
profil pojazdu 9
Przed tobą
dostosowywanie 6
wyszukiwanie usług 6
przewody, zasilanie 11
raporty, przebieg 9
raporty o przebiegu 9
rejestracja produktu 1
rejestrowanie urządzenia 1
resetowanie
dane podróży 6
urządzenie 2
rozwiązywanie problemów 13
S
skróty
dodawanie 4
usuwanie 4
skrzyżowania, wyszukiwanie 3
subskrypcje
komunikaty drogowe 1
nüMaps Lifetime 1
sygnały satelitarne
odbieranie 2
wyświetlanie 2
symulowane pozycje 4
szybkie wyszukiwanie 3
T
trasy
dodawanie punktu 5
obliczanie 5
przerywanie 5
rozpoczynanie 5
tryb obliczania 11
uruchamianie 5
wyświetlanie na mapie 6
wyświetlanie podglądu 5
tryb uśpienia 2
U
uchwyt na deskę rozdzielczą 12
Umowy licencyjne 11
unikane
cechy dróg 7
dostosowywanie 7
droga 7
obszar 7
usuwanie 7
wyłączanie 7
ustawienia 11
ustawienia czasu 2, 11
ustawienia wyświetlania 11
usuwanie, podróże 10
utrudnienia drogowe 7, 8, 11
aktywowanie subskrypcji 8
dodawanie subskrypcji 8
mapa 8
odbiornik 8
wypadki 8
wyszukiwanie opóźnień 8
zmień trasę 8
W
warstwy mapy, dostosowywanie 7
widok mapy
2D 7
3D 7
widok mapy 2D 7
widok mapy 3D 7
widok skrzyżowania 6
Indeks
własne punkty POI 4
wskazówki 5
wskazówki dojazdu 5
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia 12
współrzędne 4
wynik ecoChallenge 9
resetowanie 9
wyszukiwanie pozycji. 2 Patrz też pozycje
adresy 3
kategorie 3
korzystanie z mapy 3
miasta 3
przeglądanie mapy 3
skrzyżowania 3
współrzędne 4
wyszukiwanie usług, Przed tobą 6
Z
zapisane pozycje 5, 10
edytowanie 4
kategorie 4
usuwanie 4
zapisywanie, aktualna pozycja 4
zdejmowanie uchwytu 12
zmiana przeszukiwanego obszaru 3
zmienianie nazw podróży 10
zrzuty ekranowe 11
zużycie paliwa. 9 Patrz też ecoRoute
Indeks
15
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising