Garmin | nüvi® 55 | User guide | Garmin nüvi® 55 מדריך למשתמש

Garmin nüvi® 55 מדריך למשתמש
‫®‬
‫‪nüvi 55/56/65/66‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫פברואר ‪2014‬‬
‫‪0A_190-01654-16‬‬
‫הודפס בטייוואן‬
‫כל הזכויות שמורות‪ .‬על‪-‬פי חוקי זכויות היוצרים‪ ,‬אין להעתיק את מדריך זה‪ ,‬במלואו או בחלק‪ ,‬ללא אישור בכתב מאת ‪ Garmin .Garmin‬שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לשפר‬
‫את מוצריה ולבצע שינויים בתוכן של מדריך זה וזאת ללא מחויבות להודיע לכל אדם או ארגון על ארגונים או שיפורים שכאלה‪ .‬עבור לכתובת ‪ www.garmin.com‬לקבלת עדכונים‬
‫אחרונים ומידע נוסף בנוגע לשימוש במוצר זה‪.‬‬
‫®‪ ,nüvi® ,Garmin‬והלוגו של ‪ Garmin‬הם סימנים מסחריים של ‍‪ Garmin Ltd.‬או של חברות הבת שלה‪ ,‬הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות ‍‪.‬אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה‬
‫ללא רשות מפורשת של ‪.‍Garmin‬‬
‫™‪ ,nüMaps Guarantee™ ,myTrends™ ,ecoRoute™ ,myGarmin™ ,MapSource® ,HomePort™ ,Garmin Express™ ,BaseCamp‬ו‪ nüMaps Lifetime™ -‬הם סימנים‬
‫מסחריים של ‍‪ Garmin Ltd.‬או של חברות הבת שלה ‍‪.‬אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של ‪.‍Garmin‬‬
‫™‪ microSD‬והלוגו ‪ microSDHC‬הם סימנים מסחריים של ‍‪ ,Windows Vista® ,Windows® SD-3C, LLC.‬ו‪ Windows XP® -‬הם סימנים מסחריים של ‪Microsoft Corporation‬‬
‫בארצות הברית ובמדינות אחרות ‍‪ Mac®.‬הוא סימן מסחרי של ‍‪Apple Inc.‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫צעדים ראשונים ‪1 ...................................................................‬‬
‫חיבור ההתקן למקור החשמל ברכב ‪1 ..................................................‬‬
‫תמיכה ועדכונים ‪1 ............................................................................‬‬
‫הגדרת ‪1 .......................................................... Garmin Express‬‬
‫™‪1 ............................................................ nüMaps Guarantee‬‬
‫מינויים לכל החיים ‪1 ....................................................................‬‬
‫מעדכן מפות ותוכנה עם ‪1 .................................. Garmin Express‬‬
‫כניסה ויציאה ממצב שינה ‪2 ...............................................................‬‬
‫כיבוי ההתקן ‪2 .................................................................................‬‬
‫איפוס ההתקן ‪2 ...........................................................................‬‬
‫קבלת אותות ‪2 ........................................................................ GPS‬‬
‫כיוונון בהירות המסך ‪2 .....................................................................‬‬
‫כוונון עוצמת הקול ‪2 .........................................................................‬‬
‫סמלי שורת המצב ‪2 ..........................................................................‬‬
‫הצגת מצב אות ‪2 ................................................................ GPS‬‬
‫מידע אודות הסוללה ‪2 ..................................................................‬‬
‫הגדרת השעה ‪2 ...........................................................................‬‬
‫שימוש בלחצני המסך ‪2 .....................................................................‬‬
‫שימוש בלוח המקשים שעל‪-‬גבי המסך ‪2 ..............................................‬‬
‫מיקומים ‪2 .............................................................................‬‬
‫איתור מיקומים ‪2 ..............................................................................‬‬
‫איתור מיקום לפי קטגוריה ‪2 .........................................................‬‬
‫איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש ‪2 .........................................‬‬
‫שינוי אזור החיפוש ‪3 ....................................................................‬‬
‫איתור מיקום באמצעות עיון במפה ‪3 ..............................................‬‬
‫איתור כתובת ‪3 ...........................................................................‬‬
‫חיפוש יעדים שנמצאו לאחרונה ‪3 ...................................................‬‬
‫איתור חניה ‪3 ..............................................................................‬‬
‫כלי חיפוש ‪3 ................................................................................‬‬
‫שמירת מיקומים ‪3 ............................................................................‬‬
‫שמירת מיקום ‪3 ...........................................................................‬‬
‫שמירת המיקום הנוכחי שלך ‪3 .......................................................‬‬
‫שמירת מיקום 'בית' ‪3 ...................................................................‬‬
‫עריכת מיקום שמור ‪4 ...................................................................‬‬
‫הקצאת קטגוריות למיקום שמור ‪4 ..................................................‬‬
‫מחיקת מיקום שמור ‪4 ..................................................................‬‬
‫הגדרת מיקום בהדמיה ‪4 ...................................................................‬‬
‫הוספת קיצור דרך ‪4 ..........................................................................‬‬
‫הסרת קיצור דרך ‪4 ......................................................................‬‬
‫נקודות עניין מותאמות אישית ‪4 .........................................................‬‬
‫התקנת ‪4 ................................................................. POI Loader‬‬
‫שימוש בקובצי העזרה של ‪4 ....................................... POI Loader‬‬
‫חיפוש נקודות עניין מותאמות אישית ‪4 ...........................................‬‬
‫ניווט ‪4 ..................................................................................‬‬
‫התחלת מסלול ‪4 ...............................................................................‬‬
‫תצוגה מקדימה של מסלולים מרובים ‪4 ...........................................‬‬
‫שינוי מצב חישוב המסלול ‪4 ..........................................................‬‬
‫התחלת מסלול למיקום שמור ‪4 ......................................................‬‬
‫המסלול שלך על המפה ‪4 ...................................................................‬‬
‫שימוש במפה ‪5 ...........................................................................‬‬
‫הוספת נקודה למסלול ‪5 ...............................................................‬‬
‫ביצוע מעקף ‪5 .............................................................................‬‬
‫עצירת מסלול ‪5 ...........................................................................‬‬
‫הצגת פעילות במסלול ‪5 ....................................................................‬‬
‫הצגת רשימת פניות ‪5 ...................................................................‬‬
‫הצגת הפנייה הבאה ‪5 ..................................................................‬‬
‫הצגת צמתים ‪5 ............................................................................‬‬
‫אודות 'בהמשך' ‪5 ..............................................................................‬‬
‫איתור נקודות עניין הנמצאות בהמשך ‪5 ..........................................‬‬
‫התאמה אישית של קטגוריות 'בהמשך' ‪5 .........................................‬‬
‫מידע על נסיעה ‪5 ..............................................................................‬‬
‫הצגת נתוני נסיעה מהמפה ‪5 .........................................................‬‬
‫הצגת דף פרטי הנסיעה ‪6 ..............................................................‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫הצגת יומן המסע ‪6 .......................................................................‬‬
‫איפוס פרטי הנסיעה ‪6 ..................................................................‬‬
‫הצגת מידע לגבי המיקום הנוכחי ‪6 .....................................................‬‬
‫חיפוש שירותים בקרבת מקום ‪6 ....................................................‬‬
‫קבלת הוראות נסיעה למיקום הנוכחי שלך ‪6 ....................................‬‬
‫הימנעות ממאפייני כבישים ‪6 .............................................................‬‬
‫אודות הימנעויות מותאמות אישית ‪6 ...................................................‬‬
‫הימנעות מאזור ‪6 .........................................................................‬‬
‫הימנעות מכביש ‪6 ........................................................................‬‬
‫השבתת הימנעות מותאמת אישית ‪6 ...............................................‬‬
‫מחיקת הימנעויות מותאמות אישית ‪6 .............................................‬‬
‫התאמה אישית של המפה ‪6 ...............................................................‬‬
‫התאמה אישית של כלי המפה ‪6 .....................................................‬‬
‫התאמה אישית של שכבות המפה ‪6 ................................................‬‬
‫שינוי שדה נתוני המפה ‪6 ..............................................................‬‬
‫שינוי פרספקטיבת המפה ‪6 ...........................................................‬‬
‫התאמה אישית של הרכב ‪6 ...........................................................‬‬
‫מצלמות בטיחות ‪7 ............................................................................‬‬
‫תנועה ‪7 ................................................................................‬‬
‫קבלת נתוני תנועה באמצעות מקלט דיווחי תנועה ‪7 ..............................‬‬
‫הצגת אירועי תנועה בהמשך ‪7 ............................................................‬‬
‫הצגת תנועה על המפה ‪7 ...............................................................‬‬
‫חיפוש אירועי תנועה ‪7 .................................................................‬‬
‫תנועה במסלול שלך ‪7 .......................................................................‬‬
‫נסיעה במסלול חלופי ‪7 ................................................................‬‬
‫אודות מנויים לדיווחי תנועה ‪7 ............................................................‬‬
‫הפעלת המנוי ‪7 ...........................................................................‬‬
‫הצגת פרטי מנויים לדיווחי תנועה ‪7 ...............................................‬‬
‫הוספת מנוי ‪7 ..............................................................................‬‬
‫שימוש ביישומים ‪7 .................................................................‬‬
‫שימוש ב'עזרה' ‪7 ..............................................................................‬‬
‫חיפוש נושאי עזרה ‪7 ....................................................................‬‬
‫אודות ™‪8 ....................................................................... ecoRoute‬‬
‫הגדרת המכונית ‪8 ........................................................................‬‬
‫שינוי מחיר הדלק ‪8 ......................................................................‬‬
‫כיול צריכת הדלק ‪8 ......................................................................‬‬
‫אודות ‪8 ............................................................... ecoChallenge‬‬
‫הצגת מידע על צריכת הדלק ‪8 .......................................................‬‬
‫דוחות קילומטראז' ‪8 .....................................................................‬‬
‫איפוס מידע ‪8 ............................................................. ecoRoute‬‬
‫עצות נהיגה ‪8 ..............................................................................‬‬
‫תכנון נסיעה ‪8 ..................................................................................‬‬
‫תזמון נסיעה ‪8 .............................................................................‬‬
‫ניווט לנסיעה שמורה ‪9 .................................................................‬‬
‫עריכת נסיעה שמורה ‪9 .................................................................‬‬
‫הצגת מסלולים ויעדים קודמים ‪9 ........................................................‬‬
‫ניהול נתונים ‪9 .......................................................................‬‬
‫סוגי קבצים ‪9 ...................................................................................‬‬
‫אודות כרטיסי זיכרון ‪9 ......................................................................‬‬
‫התקנת כרטיס זיכרון ‪9 .................................................................‬‬
‫חיבור ההתקן למחשב ‪9 ....................................................................‬‬
‫העברת נתונים מהמחשב שלך ‪9 ..........................................................‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן ‪9 ....................................................‬‬
‫הגדרות מפה וכלי רכב ‪9 ...................................................................‬‬
‫הפעלת מפות ‪9 ............................................................................‬‬
‫הגדרות ניווט ‪9 .................................................................................‬‬
‫מצב חישוב ‪9 ..............................................................................‬‬
‫הגדרות תצוגה ‪10 .............................................................................‬‬
‫הגדרות תנועה ‪10 .............................................................................‬‬
‫הגדרות יחידות וזמן ‪10 .....................................................................‬‬
‫הגדרות שפה ולוח מקשים ‪10 .............................................................‬‬
‫הגדרות התקן ופרטיות ‪10 .................................................................‬‬
‫שחזור הגדרות ‪10 .............................................................................‬‬
‫נספח ‪10 ...............................................................................‬‬
‫‪i‬‬
‫כבלי חשמל ‪10 .................................................................................‬‬
‫טעינת ההתקן ‪10 .........................................................................‬‬
‫החלפת הנתיך בכבל החשמל של הרכב ‪10 ......................................‬‬
‫טיפול בהתקן ‪10 ..............................................................................‬‬
‫ניקוי המארז החיצוני ‪11 ...............................................................‬‬
‫ניקוי מסך המגע ‪11 ......................................................................‬‬
‫מניעת גניבה ‪11 ...........................................................................‬‬
‫התקנה בלוח המחוונים ‪11 .................................................................‬‬
‫הסרת ההתקן‪ ,‬התושבת ותפסן הוואקום ‪11 .........................................‬‬
‫הסרת ההתקן מהתושבת ‪11 ..........................................................‬‬
‫הסרת התושבת מתפסן הוואקום ‪11 ...............................................‬‬
‫הסרת תפסן הוואקום מהשמשה הקדמית ‪11 ...................................‬‬
‫רכישת מפות נוספות ‪11 ....................................................................‬‬
‫רכישת אביזרים ‪11 ...........................................................................‬‬
‫מפרטים ‪11 ......................................................................................‬‬
‫פתרון בעיות ‪11 .....................................................................‬‬
‫הורד את תפסן הוואקום מהשמשה הקדמית ‪11 ....................................‬‬
‫ההתקן שלי אינו מקבל אותות לוויין ‪11 ...............................................‬‬
‫ההתקן אינו נטען ברכב שלי ‪11 ..........................................................‬‬
‫הסוללה שלי לא נשארת טעונה למשך זמן רב ‪11 ...................................‬‬
‫ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כונן נשלף ‪11 ................................‬‬
‫ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כהתקן נישא ‪11 ............................‬‬
‫ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כהתקן נישא או ככונן או אמצעי‬
‫אחסון נשלף ‪11 ................................................................................‬‬
‫אינדקס ‪12 ............................................................................‬‬
‫‪ii‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫צעדים ראשונים‬
‫אזהרה‬
‫עיין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר‪,‬‬
‫לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר‍‪.‬‬
‫חיבור ההתקן למקור החשמל ברכב‬
‫אזהרה‬
‫מוצר זה מכיל סוללת ליתיום‪-‬יון ‍‪.‬כדי למנוע את האפשרות לפגיעה בגוף‬
‫או נזק למוצר עקב חשיפת הסוללה לחום קיצוני‪ ,‬אל תאחסן את ההתקן‬
‫תחת אור שמש ישיר‍‪.‬‬
‫לפני שתשתמש בהתקן של באמצעות מתח סוללה‪ ,‬עליך לטעון אותו‍‪.‬‬
‫‪ 1‬חבר את כבל החשמל של הרכב ‪ À‬ליציאת ה‪ USB-‬בתושבת‍‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫הצמד את התושבת ‪ Á‬לתפסן הוואקום ‪ Â‬עד שתתקבע למקומה‍‪.‬‬
‫הצמד את תפסן הוואקום לשמשה הקדמית והפנה את הידית ‪Ã‬‬
‫לאחור‪ ,‬לכיוון השמשה הקדמית‍‪.‬‬
‫הכנס את הלשונית שבחלק העליון של התושבת לתוך החריץ הנמצא‬
‫בחלק האחורי של ההתקן‍‪.‬‬
‫הצמד את תחתית התושבת לתוך ההתקן עד שהיא תתקבע בנקישה‍‪.‬‬
‫הכנס את הקצה השני של כבל החשמל לרכב לתוך שקע החשמל‬
‫ברכב‍‪.‬‬
‫‪ :LMT‬דגם זה כולל מינוי ל‪ ,nüMaps Lifetime -‬מינוי לדיווחי תנועה‬
‫ומקלט דיווחי תנועה לכל החיים‍‪.‬‬
‫מפעיל את מפות לכל החיים‬
‫‪ 1‬עבור לכתובת ‪.‍www.garmin.com/‍express‬‬
‫‪ 2‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך‍‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם תרשום את ההתקן‪ ,‬תוכל לקבל הודעות דואר אלקטרוני‬
‫כאשר יש עדכון מפה זמין‍‪.‬‬
‫מעדכן מפות ותוכנה עם ‪Garmin Express‬‬
‫ניתן להשתמש בתוכנה ‪ Garmin Express‬כדי להוריד ולהתקין את‬
‫עדכוני המפות והתוכנות החדשים עבור ההתקן ‍‪.‬עדכוני מפה מספקים‬
‫את נתוני המיפוי הזמינים העדכניים ביותר כדי להבטיח שההתקן שלך‬
‫ימשיך לחשב נתיבים מדויקים ויעילים אל היעדים שלך ‍‪Garmin.‬‬
‫‪ Express‬זמין עבור מחשבי ®‪ Windows‬ו‪.‍Mac® -‬‬
‫‪ 1‬במחשב‪ ,‬בקר באתר ‪.‍www.garmin.com/‍express‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להתקין במחשב ‪ ,Windows‬בחר הורד עבור ‪.‍Windows‬‬
‫• כדי להתקין במחשב ‪ ,Mac‬בחר גרסת ‪.‍Mac‬‬
‫‪ 3‬פתח את הקובץ שהורד ופעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי‬
‫להשלים את ההתקנה‍‪.‬‬
‫‪ 4‬הפעל את ‪.‍Garmin Express‬‬
‫‪ 5‬חבר את התקן ‪ Garmin‬למחשב באמצעות כבל ‪.‍USB‬‬
‫תמיכה ועדכונים‬
‫™‪ Garmin Express‬מספק גישה קלה לשירותים אלו עבור התקני‬
‫®‪.‍ Garmin‬ייתכן כי שירותים מסוימים לא יהיו זמינים עבור ההתקן שלך‍‪.‬‬
‫• רישום מוצר‬
‫• מדריכי מוצר‬
‫• עדכוני תוכנה‬
‫• עדכוני מפות‬
‫• מכוניות‪ ,‬קולות ותוספות אחרות‬
‫הגדרת ‪Garmin Express‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫חבר את הקצה הקטן של כבל ה‪ USB-‬ליציאה בהתקן‍‪.‬‬
‫חבר את הקצה הגדול יותר של כבל ה‪ USB-‬ליציאת ‪ USB‬פנויה‬
‫במחשב‍‪.‬‬
‫עבור לכתובת ‪.‍www.garmin.com/‍express‬‬
‫פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך‍‪.‬‬
‫התוכנה ‪ Garmin Express‬מזהה את ההתקן שלך‍‪.‬‬
‫‪ 6‬לרישום מוצר‪ ,‬הזן כתובת דואר אלקטרוני( אופציונלי‍‪).‬‬
‫‪ 7‬לחץ על שמור התקן‍‪.‬‬
‫‪ 8‬לחץ על בדוק אם קיימים עדכונים‍‪.‬‬
‫מופיעה רשימה של עדכוני מפות ותוכנות זמינים‍‪.‬‬
‫‪ 9‬בחר את העדכונים שברצונך להתקין‍‪.‬‬
‫‪ 10‬לחץ על התקן כעת‍‪.‬‬
‫™‪nüMaps Guarantee‬‬
‫ייתכן שההתקן שלך זכאי לקבל עדכון מפה ללא תשלום תוך ‪ 90‬יום‬
‫מהרכישה הראשונה של אותות לוויין בעת הנהיגה ‍‪.‬בקר באתר‬
‫‪ www.garmin.com/‍numaps‬לקבלת מידע אודות התנאים וההתניות‍‪.‬‬
‫מינויים לכל החיים‬
‫דגמים מסוימים כוללים מינויים לתכונות המיועדות לכל החיים ‍‪.‬לקבלת‬
‫מידע נוסף‪ ,‬בקר באתר ‪.‍www.garmin.com/‍lmt‬‬
‫‪ :LT‬דגם זה כולל מינוי לדיווחי תנועה ומקלט דיווחי תנועה לכל החיים‍‪.‬‬
‫‪ :LM‬דגם זה כולל מינוי ל‪ nüMaps Lifetime™ -‬המספק עדכוני מפה‬
‫אחת לרבעון למשך כל חיי ההתקן שברשותך ‍‪.‬לקבלת תנאים והתניות‪,‬‬
‫בקר באתר ‪.‍www.garmin.com/‍us​/‍maps​/‍numaps​_‍lifetime‬‬
‫צעדים ראשונים‬
‫‪1‬‬
‫התוכנה ‪ Garmin Express‬מורידה ומתקינה עדכונים בהתקן שלך‍‪.‬‬
‫עדכוני מפות הנם גדולים מאוד‪ ,‬וזהו תהליך שעשוי להימשך זמן רב‬
‫בחיבורי אינטרנט איטיים‍‪.‬‬
‫כניסה ויציאה ממצב שינה‬
‫באפשרותך להשתמש במצב שינה כדי לחסוך בצריכת הסוללה כאשר‬
‫אינך משתמש בהתקן ‍‪.‬במצב שינה‪ ,‬ההתקן שלך משתמש במעט מאוד‬
‫חשמל ומסוגל להתעורר לשימוש באופן מיידי‍‪.‬‬
‫עצה‪ :‬ניתן לטעון את ההתקן מהר יותר על‪-‬ידי העברתו למצב שינה בעת‬
‫טעינת הסוללה‍‪.‬‬
‫הקש על מקש ההפעלה ‪.‍À‬‬
‫הגדרת השעה‬
‫‪ 1‬בתפריט הראשי‪ ,‬בחר את השעה‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להגדיר את השעה באופן אוטומטי באמצעות מידע ‪ ,GPS‬בחר‬
‫אוטומטי‍‪.‬‬
‫• כדי להגדיר את השעה באופן ידני‪ ,‬גרור את המספרים כלפי מעלה‬
‫או כלפי מטה‍‪.‬‬
‫שימוש בלחצני המסך‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫כדי לחזור למסך התפריט הקודם‍‪.‬‬
‫בחר‬
‫כדי לחזור במהירות לתפריט הראשי‍‪.‬‬
‫לחץ על ממושכות על‬
‫בחר ב‪ -‬או ב‪ -‬לקבלת אפשרויות נוספות‍‪.‬‬
‫לחץ ממושכות על או על לגלילה מהירה יותר‍‪.‬‬
‫כדי לראות תפריט אפשרויות עבור המסך הנוכחי‍‪.‬‬
‫בחר‬
‫שימוש בלוח המקשים שעל‪-‬גבי המסך‬
‫כיבוי ההתקן‬
‫‪ 1‬הקש ממושכות על מקש ההפעלה עד להופעת הנחיה על המסך‍‪.‬‬
‫ההנחיה תופיע לאחר חמש שניות ‍‪.‬אם תשחרר את מקש ההפעלה לפני‬
‫הופעת ההנחיה‪ ,‬ההתקן ייכנס למצב שינה‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר כבוי‍‪.‬‬
‫איפוס ההתקן‬
‫ראה "הגדרות שפה ולוח מקשים" כדי לשנות את פריסת לוח המקשים‬
‫(הגדרות שפה ולוח מקשים‍‪).‬‬
‫• בחר כדי למחוק ערך חיפוש‍‪.‬‬
‫כדי למחוק תו‍‪.‬‬
‫• בחר‬
‫• בחר כדי לשנות את מצב השפה של לוח המקשים‍‪.‬‬
‫כדי להזין תווים מיוחדים‪ ,‬כגון סימני פיסוק‍‪.‬‬
‫• בחר‬
‫• בחר כדי לשנות את רישיות התווים‍‪.‬‬
‫אם ההתקן מפסיק לפעול‪ ,‬אפס אותו‍‪.‬‬
‫הקש על מקש ההפעלה במשך ‪ 12‬שניות‍‪.‬‬
‫קבלת אותות ‪GPS‬‬
‫בשורת המצב‬
‫לניווט בעזרת ההתקן‪ ,‬עליך לקבל אותות לוויין ‍‪.‬‬
‫מצביע על עוצמת אות הלוויין ‍‪.‬קבלת אותות לוויין עשויה להימשך מספר‬
‫דקות‍‪.‬‬
‫‪ 1‬הפעל את ההתקן‍‪.‬‬
‫‪ 2‬המתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים‍‪.‬‬
‫‪ 3‬במידת הצורך‪ ,‬צא החוצה לאזור פתוח‪ ,‬הרחק מבניינים גבוהים‬
‫ועצים‍‪.‬‬
‫כיוונון בהירות המסך‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות >הצג >בהירות‍‪.‬‬
‫‪ 2‬השתמש במחוון כדי לכוונן את הבהירות‍‪.‬‬
‫כוונון עוצמת הקול‬
‫‪ 1‬בחר עוצמת קול‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• השתמש במחוון כדי לכוונן את עוצמת הקול‍‪.‬‬
‫• בחר כדי להשתיק את עוצמת קול ההתקן‍‪.‬‬
‫• בחר לקבלת אפשרויות נוספות‍‪.‬‬
‫מיקומים‬
‫המפות המפורטות הטעונות בהתקן כוללות מיקומים‪ ,‬כגון מסעדות‪ ,‬בתי‬
‫מלון ושירותי רכב‪ ,‬וכן מידע מפורט על רחובות ‍‪.‬באפשרותך להשתמש‬
‫בקטגוריות כדי לחפש עסקים ואטרקציות הנמצאים בקרבת מקום ‍‪.‬ניתן‬
‫גם לחפש כתובות‪ ,‬קואורדינטות‪ ,‬ערים וצמתים‍‪.‬‬
‫איתור מיקומים‬
‫איתור מיקום לפי קטגוריה‬
‫‪ 1‬בחר לאן?‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר קטגוריה או בחר קטגוריות‍‪.‬‬
‫‪ 3‬במידת הצורך בחר קטגוריית משנה‍‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר מיקום‍‪.‬‬
‫חיפוש בתוך קטגוריה‬
‫לאחר שחיפשת נקודת עניין‪ ,‬ייתכן שקטגוריות מסוימות יציגו רשימה של‬
‫'חיפוש מהיר' המציגה את שלושת היעדים האחרונים שבחרת‍‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן?‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר קטגוריה או בחר קטגוריות‍‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר קטגוריה‍‪.‬‬
‫‪ 4‬אם ניתן‪ ,‬בחר יעד מתוך הרשימה 'חיפוש מהיר‍‪'.‬‬
‫סמלי שורת המצב‬
‫שורת המצב נמצאת בחלק העליון של התפריט הראשי ‍‪.‬סמלי שורת המצב‬
‫מציגים מידע אודות תכונות ההתקן ‍‪.‬באפשרותך לבחור בסמלים מסוימים‬
‫כדי לשנות את ההגדרות או להציג מידע נוסף‍‪.‬‬
‫מצב אותות ‪GPS‬‬
‫שעה נוכחית‬
‫מצב סוללה‬
‫הצגת מצב אות ‪GPS‬‬
‫לחץ על‬
‫למשך שלוש שניות‍‪.‬‬
‫מידע אודות הסוללה‬
‫טעינת ההתקן מתחילה לאחר חיבור ההתקן לחשמל‍‪.‬‬
‫בשורת המצב מציין את מצב הסוללה הפנימית‍‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 5‬במידת הצורך‪ ,‬בחר את היעד המתאים‍‪.‬‬
‫איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש‬
‫באפשרותך להשתמש בסרגל החיפוש כדי לחפש מיקומים באמצעות‬
‫הזנת קטגוריה‪ ,‬שם מותג‪ ,‬כתובת או שם עיר‍‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן?‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הזן חיפוש בסרגל החיפוש‍‪.‬‬
‫‪ 3‬הזן את כל מונח החיפוש או חלק ממנו‍‪.‬‬
‫מיקומים‬
‫מונחי חיפוש מוצעים יופיעו מתחת לסרגל החיפוש‍‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• לחיפוש סוג עסק מסוים‪ ,‬הזן שם קטגוריה( למשל "בתי קולנוע‍‪").‬‬
‫• לחיפוש שם עסק‪ ,‬הזן את השם במלואו או בחלקו‍‪.‬‬
‫• לחיפוש כתובת קרובה‪ ,‬הזן את שם הרחוב‍‪.‬‬
‫• לחיפוש כתובת בעיר אחרת‪ ,‬הזן את שם הרחוב‪ ,‬העיר והמדינה‍‪.‬‬
‫• לחיפוש עיר‪ ,‬הזן את העיר ואת המדינה‍‪.‬‬
‫• לחיפוש קואורדינטות‪ ,‬הזן את קווי האורך והרוחב‍‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• לחיפוש באמצעות מונח חיפוש מוצע‪ ,‬בחר במונח‍‪.‬‬
‫• לחיפוש באמצעות הטקסט שהזנת‪ ,‬בחר ‍‪.‬‬
‫‪ 6‬במידת הצורך‪ ,‬בחר מיקום‍‪.‬‬
‫שינוי אזור החיפוש‬
‫‪ 1‬בתפריט הראשי‪ ,‬בחר לאן?‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר חיפוש ליד‍‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‍‪.‬‬
‫איתור מיקום באמצעות עיון במפה‬
‫לפני שתוכל לאתר מקומות הכלולים בנתוני המפה‪ ,‬כגון מסעדות‪ ,‬בתי‬
‫חולים ותחנות דלק‪ ,‬עליך להפעיל את שכבת המפה עבור מקומות לאורך‬
‫הכביש( התאמה אישית של שכבות המפה‍‪).‬‬
‫‪ 1‬בחר הצג מפה‍‪.‬‬
‫‪ 2‬גרור ושנה את גודל המפה להצגת האזור לחיפוש‍‪.‬‬
‫‪ 3‬במידת הצורך‪ ,‬בחר ולאחר מכן בחר בסמל קטגוריה כדי להציג‬
‫קטגוריית מקומות מסוימת‍‪.‬‬
‫סימוני מיקום( או נקודה כחולה )מופיעים על המפה‍‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר סימון מיקום‍‪.‬‬
‫• בחר נקודה‪ ,‬כגון רחוב‪ ,‬צומת או מיקום כתובת‍‪.‬‬
‫‪ 5‬במידת הצורך‪ ,‬בחר את תיאור המיקום כדי להציג מידע נוסף‍‪.‬‬
‫איתור כתובת‬
‫הערה‪ :‬סדר השלבים עשוי להשתנות בהתאם לנתוני המפה הטעונה‬
‫בהתקן‍‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? >כתובת‍‪.‬‬
‫‪ 2‬הזן את מספר הכתובת ובחר בוצע‍‪.‬‬
‫‪ 3‬הזן את שם הרחוב ובחר הבא‍‪.‬‬
‫‪ 4‬במידת הצורך‪ ,‬בחר חיפוש ליד כדי לשנות את העיר‪ ,‬המדינה או‬
‫המחוז‍‪.‬‬
‫‪ 5‬במידת הצורך‪ ,‬בחר את העיר‪ ,‬המדינה או המחוז‍‪.‬‬
‫‪ 6‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר את הכתובת‍‪.‬‬
‫חיפוש יעדים שנמצאו לאחרונה‬
‫ההתקן מאחסן את ‪ 50‬היעדים האחרונים שמצאת‍‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? >אחרונים‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מיקום‍‪.‬‬
‫מחיקת רשימת המיקומים שנמצאו לאחרונה‬
‫בחר לאן? >אחרונים > >נקה >כן‍‪.‬‬
‫איתור חניה‬
‫‪ 1‬בחר לאן? >קטגוריות >חניון‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מיקום חניה‍‪.‬‬
‫איתור נקודת חניה אחרונה‬
‫בעת ניתוק ההתקן מהחשמל ברכב בזמן שההתקן מופעל‪ ,‬המיקום‬
‫הנוכחי שלך נשמר כנקודת חניה‍‪.‬‬
‫בחר יישומים >נקודה אחרונה‍‪.‬‬
‫כלי חיפוש‬
‫כלי החיפוש מאפשרים לך לחפש אחר סוגים ספציפיים של מיקומים על‪-‬‬
‫ידי מענה להנחיות המוצגות על המסך‍‪.‬‬
‫מיקומים‬
‫איתור צומת‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫בחר לאן? >קטגוריות >צמתים‍‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר מדינה או מחוז‍‪.‬‬
‫• כדי לשנות את הארץ‪ ,‬המדינה או המחוז‪ ,‬בחר מדינה או ארץ והזן‬
‫שם‍‪.‬‬
‫הזן את שם הרחוב הראשון ובחר הבא‍‪.‬‬
‫במקרה הצורך‪ ,‬בחר את הרחוב‍‪.‬‬
‫הזן את שם הרחוב השני ובחר הבא‍‪.‬‬
‫במקרה הצורך‪ ,‬בחר את הרחוב‍‪.‬‬
‫במקרה הצורך‪ ,‬בחר את הצומת‍‪.‬‬
‫איתור עיר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫בחר לאן? >קטגוריות >ערים‍‪.‬‬
‫בחר הזן חיפוש‍‪.‬‬
‫הזן שם עיר ולאחר מכן בחר ‍‪.‬‬
‫בחר עיר‍‪.‬‬
‫איתור מיקום באמצעות קואורדינטות‬
‫באפשרותך לחפש מיקום באמצעות קואורדינטות של קווי הרוחב‬
‫והאורך ‍‪.‬שיטה זו יכולה להיות שימושית בעת משחקי 'חפש את המטמון‍‪'.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? >קטגוריות >קואורדינטות‍‪.‬‬
‫‪ 2‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר ושנה את התבנית או הנתונים של‬
‫הקואורדינטות‍‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר בקו האורך‍‪.‬‬
‫‪ 4‬הזן את הקואורדינטה החדשה ובחר בוצע‍‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר בקו הרוחב‍‪.‬‬
‫‪ 6‬הזן את הקואורדינטה החדשה ובחר בוצע‍‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר הצג במפה‍‪.‬‬
‫שמירת מיקומים‬
‫שמירת מיקום‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫חפש מיקום (איתור מיקום לפי קטגוריה)‍‪.‬‬
‫מתוצאות החיפוש‪ ,‬בחר מיקום‍‪.‬‬
‫בחר ‍‪.‬‬
‫בחר שמור‍‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬הזן שם ובחר בוצע‍‪.‬‬
‫שמירת המיקום הנוכחי שלך‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫במפה‪ ,‬בחר את סמל המכונית‍‪.‬‬
‫בחר שמור‍‪.‬‬
‫הזן שם ובחר בוצע‍‪.‬‬
‫בחר אישור‍‪.‬‬
‫שמירת מיקום 'בית'‬
‫באפשרותך להגדיר את מיקום הבית שלך עבור המקום שאליו אתה חוזר‬
‫בתדירות הגבוהה ביותר‍‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > >קבע את מיקום הבית‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הזן את הכתובת שלי‪ ,‬השתמש במיקום הנוכחי או נמצאו‬
‫לאחרונה‍‪.‬‬
‫המיקום נשמר בתור "בית" בתפריט 'שמור‍‪'.‬‬
‫הביתה‬
‫בחר לאן? >הביתה‍‪.‬‬
‫עריכת פרטי מיקום ה'בית'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫בחר לאן? >שמור >בית‍‪.‬‬
‫בחר ‍‪.‬‬
‫ >ערוך‍‪.‬‬
‫בחר‬
‫הזן את השינויים שלך‍‪.‬‬
‫בחר בוצע‍‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫עריכת מיקום שמור‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫בחר לאן? >שמור‍‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬בחר קטגוריה‍‪.‬‬
‫בחר מיקום‍‪.‬‬
‫בחר ‍‪.‬‬
‫ >ערוך‍‪.‬‬
‫בחר‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר שם‍‪.‬‬
‫• בחר מספר טלפון‍‪.‬‬
‫• בחר קטגוריות כדי להקצות קטגוריות למיקום השמור‍‪.‬‬
‫• בחר שינוי סמל במפה כדי לשנות את הסמל המשמש לסימון‬
‫המיקום השמור במפה‍‪.‬‬
‫ערוך את המידע‍‪.‬‬
‫בחר בוצע‍‪.‬‬
‫הקצאת קטגוריות למיקום שמור‬
‫באפשרותך להוסיף קטגוריות מותאמות אישית כדי לסדר את המיקומים‬
‫השמורים שלך‍‪.‬‬
‫הערה‪ :‬קטגוריות מופיעות בתפריט המיקומים השמורים לאחר ששמרת‬
‫יותר מ‪ 12-‬מיקומים‍‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? >שמור‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מיקום‍‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר ‍‪.‬‬
‫ >ערוך >קטגוריות‍‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר‬
‫‪ 5‬הזן שם קטגוריה אחד או יותר והפרד באמצעות פסיקים‍‪.‬‬
‫‪ 6‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר קטגוריה מוצעת‍‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר בוצע‍‪.‬‬
‫מחיקת מיקום שמור‬
‫הערה‪ :‬לא ניתן לשחזר מיקומים שנמחקו‍‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? >שמור‍‪.‬‬
‫ >מחק מקומות שמורים‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫‪ 3‬בחר את התיבה שליד המיקומים השמורים שברצונך למחוק ובחר‬
‫מחק‍‪.‬‬
‫הגדרת מיקום בהדמיה‬
‫אם אתה נמצא בתוך מבנה או לא מקבל אותות לוויין‪ ,‬באפשרותך‬
‫להשתמש ב‪ GPS-‬להגדרת מיקום בהדמיה‍‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות >ניווט >סימולטור ‪.‍GPS‬‬
‫‪ 2‬בתפריט הראשי‪ ,‬בחר הצג מפה‍‪.‬‬
‫‪ 3‬הקש פעמיים על המפה כדי לבחור אזור‍‪.‬‬
‫כתובת המיקום מופיעה בתחתית המסך‍‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר את תיאור המיקום‍‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר הגדר מיקום‍‪.‬‬
‫הוספת קיצור דרך‬
‫באפשרותך להוסיף קיצורי דרך לתפריט 'לאן ‍‪?'.‬קיצור דרך יכול להצביע‬
‫על מיקום‪ ,‬קטגוריה או כלי חיפוש‍‪.‬‬
‫התפריט 'לאן?' יכול להכיל עד ‪ 36‬סמלים של קיצורי דרך‍‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? >הוסף קיצור דרך‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר פריט‍‪.‬‬
‫הסרת קיצור דרך‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > >הסרת קיצורי דרך‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר קיצור דרך להסרה‍‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר את קיצור הדרך שוב כדי לאשר‍‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫נקודות עניין מותאמות אישית‬
‫נקודות עניין מותאמות אישית הן נקודות עניין שמותאמות אישית במפה‍‪.‬‬
‫הן יכולות להכיל התראות אשר מיידעות אותך אם אתה סמוך לנקודה‬
‫שציינת‪ ,‬או אם אתה חורג מהמהירות המוגדרת‍‪.‬‬
‫התקנת ‪POI Loader‬‬
‫באפשרותך ליצור או להוריד רשימות של נקודות עניין מותאמות אישית‬
‫במחשב ולהתקין אותן בהתקן באמצעות תוכנת ‪.‍POI Loader‬‬
‫‪ 1‬בקר באתר ‪.‍www.garmin.com/‍poiloader‬‬
‫‪ 2‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך‍‪.‬‬
‫שימוש בקובצי העזרה של ‪POI Loader‬‬
‫לקבלת מידע נוסף על ‪ ,POI Loader‬עיין בקובץ העזרה‍‪.‬‬
‫כאשר ‪ POI Loader‬פתוח‪ ,‬לחץ על עזרה‍‪.‬‬
‫חיפוש נקודות עניין מותאמות אישית‬
‫לפני שתוכל לחפש נקודות עניין מותאמות אישית‪ ,‬עליך לטעון נקודות‬
‫עניין מותאמות אישית בהתקן באמצעות תוכנת ‪( POI Loader‬התקנת‬
‫‪).‍POI Loader‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? >קטגוריות‍‪.‬‬
‫‪ 2‬גלול אל המקטע 'קטגוריות אחרות' ובחר קטגוריה‍‪.‬‬
‫ניווט‬
‫התחלת מסלול‬
‫‪ 1‬חפש מיקום( מיקומים‍‪).‬‬
‫‪ 2‬בחר מיקום‍‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר לדרך!‍‪.‬‬
‫תצוגה מקדימה של מסלולים מרובים‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫חפש מיקום( איתור מיקום לפי קטגוריה‍‪).‬‬
‫מתוצאות החיפוש‪ ,‬בחר מיקום‍‪.‬‬
‫בחר מסלולים‍‪.‬‬
‫בחר מסלול‍‪.‬‬
‫שינוי מצב חישוב המסלול‬
‫חישוב המסלול מתבסס על נתוני מהירות המותרת בכביש ותאוצת הרכב‬
‫עבור רכב נתון ‍‪.‬מצב החישוב מתייחס למסלולי רכב בלבד‍‪.‬‬
‫בחר הגדרות >ניווט >מצב חישוב‍‪.‬‬
‫• בחר זמן מהיר יותר לחישוב מסלולים שבהם ניתן לנהוג במהירות‬
‫רבה יותר אך עשויים להיות ארוכים יותר‍‪.‬‬
‫• בחר מרחק קצר יותר לחישוב מסלולים קצרים יותר מבחינת‬
‫מרחק‪ ,‬אך הנהיגה בהם עשויה להיות איטית יותר‍‪.‬‬
‫• בחר דרכי שטח לחישוב מסלולים מקצה לקצה( לא בכבישים‍‪).‬‬
‫ניווט בדרכי שטח‬
‫אם אינך נוהג בכבישים בעת הניווט‪ ,‬השתמש במצב 'דרכי שטח‍‪'.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות >ניווט‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מצב חישוב >דרכי שטח >שמור‍‪.‬‬
‫המסלול הבא ייחשב כקו ישר עד המיקום‍‪.‬‬
‫התחלת מסלול למיקום שמור‬
‫‪ 1‬בחר לאן? >שמור‍‪.‬‬
‫‪ 2‬במידת הצורך‪ ,‬בחר קטגוריה או בחר כל המקומות השמורים‍‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מיקום‍‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר לדרך!‍‪.‬‬
‫המסלול שלך על המפה‬
‫שים לב‬
‫תכונת מגבלת המהירות היא לידיעה בלבד ואינה משמשת תחליף‬
‫לאחריות המוטלת עליך לציית לכל תמרורי מגבלת המהירות ולהפעיל‬
‫שיקול דעת בכל הקשור לבטיחות הנהיגה בכל עת ‍‪ Garmin.‬לא תישא‬
‫באחריות על קנסות תנועה או על זימונים לדין שתקבל במקרה שלא‬
‫תציית לכל חוקי התנועה והתמרורים הרלוונטיים‍‪.‬‬
‫ניווט‬
‫המסלול מסומן בקו בצבע מגנטה ‍‪.‬דגל משובץ מסמן את היעד שלך‍‪.‬‬
‫בזמן הנסיעה‪ ,‬ההתקן מכוון אותך אל היעד באמצעות הנחיות קוליות‪,‬‬
‫חצים במפה והוראות נסיעה בחלקה העליון של המפה ‍‪.‬אם תצא‬
‫מהמסלול המקורי‪ ,‬ההתקן יחשב מחדש את המסלול ויספק הוראות‬
‫נסיעה חדשות‍‪.‬‬
‫שדה נתונים המציג את הגבלת המהירות הנוכחית עשוי להופיע בזמן‬
‫נסיעה בכבישים ראשיים‍‪.‬‬
‫הצגת הפנייה הבאה‬
‫בעת ניווט במסלול‪ ,‬התצוגה המקדימה של הפנייה הבאה‪ ,‬שינוי הנתיב או‬
‫תמרון אחר יופיעו בפינה השמאלית העליונה של המפה‍‪.‬‬
‫התצוגה המקדימה כוללת את המרחק עד הפנייה הבאה או התמרון‬
‫והנתיב שבו עליך לנסוע‪ ,‬אם האפשרות זמינה‍‪.‬‬
‫כדי להציג את הפנייה הבאה במפה‍‪.‬‬
‫במפה‪ ,‬בחר‬
‫הצגת צמתים‬
‫בעת ניווט במסלול‪ ,‬באפשרותך להציג את הצמתים בכבישים הראשיים‍‪.‬‬
‫כאשר אתה מתקרב לצומת במסלול‪ ,‬אם תמונת הצומת זמינה‪ ,‬היא תופיע‬
‫לזמן קצר‍‪.‬‬
‫כדי להציג את הצומת‪ ,‬אם הוא זמין‍‪.‬‬
‫מהמפה‪ ,‬בחר‬
‫אודות 'בהמשך'‬
‫שימוש במפה‬
‫‪ 1‬בחר הצג מפה‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מקום כלשהו במפה‍‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להגדיל או להקטין את התצוגה‪ ,‬בחר או ‍‪.‬‬
‫• כדי לעבור בין תצוגת 'צפון למעלה' לתצוגת 'תלת‪-‬ממד'‪ ,‬בחר ‍‪.‬‬
‫• כדי להציג קטגוריות ספציפיות כאשר אינך מנווט במסלול‪ ,‬בחר‬
‫‍‪.‬‬
‫• כדי למרכז את המפה במיקום הנוכחי שלך‪ ,‬בחר ‍‪.‬‬
‫הוספת נקודה למסלול‬
‫לפני שתוכל להוסיף נקודה‪ ,‬עליך לנווט במסלול‍‪.‬‬
‫ >לאן?‍‪.‬‬
‫‪ 1‬במפה‪ ,‬בחר‬
‫‪ 2‬חפש מיקום‍‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מיקום‍‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר לדרך!‍‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר הוסף למסלול פעיל‍‪.‬‬
‫ביצוע מעקף‬
‫לפני שתוכל לבצע מעקף‪ ,‬עליך לוודא כי אתה מנווט במסלול ועליך‬
‫להוסיף את כלי המעקף לתפריט כלי המפה (התאמה אישית של כלי‬
‫המפה)‍‪.‬‬
‫באפשרותך לבצע מעקף לאורך מרחק מסוים במסלול או מעקף מסביב‬
‫לכבישים מסוימים ‍‪.‬תכונה זו שימושית כאשר אתה נתקל באזורי בניה‪,‬‬
‫כבישים סגורים או תנאי כביש קשים‍‪.‬‬
‫ >שנה מסלול‍‪.‬‬
‫‪ 1‬במפה‪ ,‬בחר‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‍‪.‬‬
‫• כדי לעקוף את המסלול לאורך מרחק מסוים‪ ,‬בחר מעקף לפי‬
‫מרחק‍‪.‬‬
‫• כדי לעקוף כביש מסוים במסלול‪ ,‬בחר מעקף לפי דרך‍‪.‬‬
‫עצירת מסלול‬
‫מהמפה‪ ,‬בחר‬
‫ > ‍‪.‬‬
‫הצגת פעילות במסלול‬
‫הצגת רשימת פניות‬
‫בעת ניווט במסלול‪ ,‬באפשרותך להציג את כל הפניות והתמרונים‬
‫הקיימים לאורך המסלול כולו ואת המרחק בין הפניות‍‪.‬‬
‫‪ 1‬בעת הניווט במסלול‪ ,‬בחר את שורת הטקסט בראש המפה‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר פנייה‍‪.‬‬
‫פרטי הפנייה יופיעו ‍‪.‬אם תמונת הצומת זמינה‪ ,‬היא תופיע עבור‬
‫צמתים על כבישים ראשיים‍‪.‬‬
‫הצגת המסלול במלואו על המפה‬
‫‪ 1‬בעת ניווט במסלול‪ ,‬בחר בסרגל הניווט בחלקה העליון של המפה‍‪.‬‬
‫ >מפה‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫ניווט‬
‫באפשרותך להציג עסקים ושירותים בהמשך לאורך המסלול או הכביש‬
‫שבו אתה נוסע‍‪.‬‬
‫השירותים מפורטים מתחת לכרטיסיות לפי קטגוריה‍‪.‬‬
‫דלק‬
‫מזון‬
‫לינה‬
‫שירותים‬
‫חניון‬
‫בנקים וכספומטים‬
‫איתור נקודות עניין הנמצאות בהמשך‬
‫ >בהמשך‍‪.‬‬
‫‪ 1‬במפה‪ ,‬בחר‬
‫‪ 2‬בחר כרטיסייה‍‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר נקודת עניין‍‪.‬‬
‫התאמה אישית של קטגוריות 'בהמשך'‬
‫באפשרותך לשנות את הקטגוריות שאתה מחפש‪ ,‬לשנות את סדר‬
‫הקטגוריות ולחפש עסק או קטגוריה ספציפיים‍‪.‬‬
‫ >בהמשך‍‪.‬‬
‫‪ 1‬במפה‪ ,‬בחר‬
‫‪ 2‬בחר סמל שירות‍‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר ‍‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להזיז קטגוריה למעלה או למטה ברשימה‪ ,‬בחר וגרור את החץ‬
‫המופיע מימין לשם קטגוריה‍‪.‬‬
‫• כדי לשנות קטגוריה‪ ,‬בחר את הקטגוריה‍‪.‬‬
‫• כדי ליצור קטגוריה מותאמת אישית‪ ,‬בחר קטגוריה‪ ,‬בחר חיפוש‬
‫מותאם אישית והזן שם של עסק או קטגוריה‍‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר בוצע‍‪.‬‬
‫מידע על נסיעה‬
‫הצגת נתוני נסיעה מהמפה‬
‫לפני שתוכל להציג נתוני נסיעה במפה‪ ,‬עליך להוסיף את הכלי לתפריט‬
‫כלי המפה( התאמה אישית של כלי המפה‍‪).‬‬
‫ >נתוני נסיעה‍‪.‬‬
‫במפה‪ ,‬בחר‬
‫התאמה אישית של שדות נתוני הנסיעה‬
‫לפני שתוכל להתאים אישית את הנתונים המופיעים בשדות נתוני‬
‫הנסיעה במפה‪ ,‬עליך להוסיף את כלי נתוני הנסיעה לתפריט כלי המפה‬
‫(התאמה אישית של כלי המפה‍‪).‬‬
‫‪ 1‬בחר הצג מפה‍‪.‬‬
‫ >נתוני נסיעה‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫‪ 3‬בחר שדה נתוני נסיעה‍‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר אפשרות‍‪.‬‬
‫השדה החדש של נתוני הנסיעה מופיע ברשימת נתוני הנסיעה‍‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫הצגת דף פרטי הנסיעה‬
‫דף פרטי הנסיעה מציג את המהירות הנוכחית ומספק נתונים סטטיסטיים‬
‫על הנסיעה‍‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם אתה עוצר לעתים קרובות‪ ,‬השאר את ההתקן מופעל כדי‬
‫שיוכל למדוד בדייקנות את הזמן שעבר במהלך הנסיעה‍‪.‬‬
‫במפה‪ ,‬בחר מהירות‍‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫בחר הוסף אזור הימנעות‍‪.‬‬
‫בחר את הפינה השמאלית העליונה של האזור ממנו ברצונך להימנע‬
‫ובחר הבא‍‪.‬‬
‫בחר את הפינה הימנית התחתונה של האזור ממנו ברצונך להימנע‬
‫ובחר הבא‍‪.‬‬
‫האזור שנבחר מוצלל על המפה‍‪.‬‬
‫בחר בוצע‍‪.‬‬
‫הימנעות מכביש‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫הצגת יומן המסע‬
‫ההתקן שומר יומן מסע שהוא רשומה של הנתיב שבו נסעת‍‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות >מפה וכלי רכב >שכבות מפה‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את תיבת הסימון יומן נסיעה‍‪.‬‬
‫איפוס פרטי הנסיעה‬
‫‪ 1‬במפה‪ ,‬בחר מהירות‍‪.‬‬
‫ >אפס שדות‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כאשר אינך מנווט במסלול‪ ,‬בחר בחר הכל כדי לאפס כל שדה‬
‫נתונים‪ ,‬פרט למד המהירות‪ ,‬בדף הראשון‍‪.‬‬
‫• בחר אפס נתוני מסלול כדי לאפס את המידע במחשב הדרך‍‪.‬‬
‫• בחר איפוס מהירות מרבית כדי לאפס את המהירות המרבית‍‪.‬‬
‫• בחר אפס את הנסיעה ‪ B‬כדי לאפס את מד המרחק‍‪.‬‬
‫הצגת מידע לגבי המיקום הנוכחי‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫בחר הגדרות >ניווט >הימנעויות מותאמות אישית‍‪.‬‬
‫בחר הוסף הימנע מכביש‍‪.‬‬
‫בחר את נקודת ההתחלה של קטע הכביש שברצונך להימנע ממנו‬
‫ובחר הבא‍‪.‬‬
‫בחר את נקודת הסיום בקטע הכביש ובחר הבא‍‪.‬‬
‫בחר בוצע‍‪.‬‬
‫השבתת הימנעות מותאמת אישית‬
‫באפשרותך להשבית הימנעות מותאמת אישית מבלי למחוק אותה‍‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות >ניווט >הימנעויות מותאמות אישית‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הימנעות‍‪.‬‬
‫ >השבתה‍‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר‬
‫מחיקת הימנעויות מותאמות אישית‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות >ניווט >הימנעויות מותאמות אישית‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי למחוק הימנעויות מותאמות אישית‪ ,‬בחר ‍‪.‬‬
‫• כדי למחוק הימנעות מותאמת אישית אחת‪ ,‬בחר את ההימנעות‬
‫ >מחק‍‪.‬‬
‫ובחר‬
‫התאמה אישית של המפה‬
‫התאמה אישית של כלי המפה‬
‫השתמש בדף 'היכן אני נמצא?' כדי להציג מידע על מיקומך הנוכחי‍‪.‬‬
‫תכונה זו שימושית אם עליך לדווח לשירותי חירום על המיקום שבו אתה‬
‫נמצא‍‪.‬‬
‫במפה‪ ,‬בחר את המכונית‍‪.‬‬
‫באפשרותך לבחור את קיצורי הדרך שיופיעו בתפריט כלי המפה‍‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות >מפה וכלי רכב >כלי מפה‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את כלי המפה להכללה בתפריט‍‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר שמור‍‪.‬‬
‫באפשרותך להשתמש בדף 'היכן אני נמצא?' כדי לחפש שירותים בקרבת‬
‫מקום כגון תחנות דלק‪ ,‬בתי חולים או תחנות משטרה‍‪.‬‬
‫‪ 1‬במפה‪ ,‬בחר את המכונית‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר קטגוריה‍‪.‬‬
‫התאמה אישית של שכבות המפה‬
‫אם אתה צריך להסביר למישהו אחר כיצד להגיע למיקום הנוכחי שלך‪,‬‬
‫ההתקן יכול לספק לך רשימת הוראות נסיעה‍‪.‬‬
‫‪ 1‬במפה‪ ,‬בחר את המכונית‍‪.‬‬
‫ >למיקום שלי‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫‪ 3‬בחר מיקום התחלה‍‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר בחר‍‪.‬‬
‫שינוי שדה נתוני המפה‬
‫‪ 1‬במפה‪ ,‬בחר שדה נתונים‍‪.‬‬
‫חיפוש שירותים בקרבת מקום‬
‫קבלת הוראות נסיעה למיקום הנוכחי שלך‬
‫הימנעות ממאפייני כבישים‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות >ניווט >הימנעויות מדרך‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את מאפייני הכבישים שברצונך להימנע מהם במסלולים שלך‬
‫ובחר שמור‍‪.‬‬
‫אודות הימנעויות מותאמות אישית‬
‫הימנעויות מותאמות אישית מאפשרות לך להימנע מאזורים ומקטעי‬
‫כביש מסוימים ‍‪.‬באפשרותך להפעיל ולהשבית הימנעויות מותאמות‬
‫אישית לפי הצורך‍‪.‬‬
‫הימנעות מאזור‬
‫באפשרותך להתאים אישית ולקבוע אילו נתונים יופיעו על המפה‪ ,‬כגון‬
‫סמלים של נקודות עניין ומצבי כבישים‍‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות >מפה וכלי רכב >שכבות מפה‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את השכבות להכללה במפה ובחר שמור‍‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לא ניתן להתאים אישית את השדה מהירות‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר סוג של נתונים להצגה‍‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר שמור‍‪.‬‬
‫שינוי פרספקטיבת המפה‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות >מפה וכלי רכב >תצוגת מפת נהיגה‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר מעקב כדי להציג את המפה בשני ממדים( דו‪-‬ממד )עם כיוון‬
‫הנסיעה בראש‍‪.‬‬
‫• בחר צפון למעלה כדי להציג את המפה בדו‪-‬ממד כשהצפון בראש‍‪.‬‬
‫• בחר תלת‪-‬ממד כדי להציג את המפה בשלושה ממדים‍‪.‬‬
‫התאמה אישית של הרכב‬
‫ניתן להתאים אישית את הרכב שמופיע במפה ‍‪.‬ניתן להוריד כלי רכב‬
‫נוספים באמצעות ‪.‍Garmin Express‬‬
‫בחר הגדרות >מפה וכלי רכב >רכב‍‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות >ניווט >הימנעויות מותאמות אישית‍‪.‬‬
‫‪ 2‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר הוסף הימנעויות מדרך‍‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ניווט‬
‫מצלמות בטיחות‬
‫שים לב‬
‫‪ Garmin‬אינה אחראית לדיוק של נקודות עניין מותאמות אישית או מסדי‬
‫נתונים של מצלמות בטיחות ולא לתוצאות השימוש בהם‍‪.‬‬
‫מידע על מיקומי מצלמות בטיחות ומגבלות מהירות זמין באזורים‬
‫מסוימים ‍‪.‬עבור לאתר ‪ www.garmin.com/‍safetycameras‬כדי לבדוק‬
‫את מצב הזמינות או כדי לרכוש מנוי או עדכון חד פעמי ‍‪.‬באפשרותך‬
‫לרכוש מנוי לאזור חדש או להאריך מנוי קיים בכל עת‍‪.‬‬
‫ניתן לעדכן מצלמות בטיחות עבור מנוי קיים למידע על מצלמות בטיחות‬
‫דרך האתר ‪.‍ http:​/‍​/‍my​.garmin​.com‬יש לעדכן את ההתקן לעתים‬
‫תכופות כדי לקבל את המידע העדכני ביותר על מצלמות הבטיחות‍‪.‬‬
‫בהתקנים ובאזורים מסוימים‪ ,‬ייתכן כי מידע בסיסי על מצלמות בטיחות‬
‫כבר כלול בהתקן ‍‪.‬המידע הכלול אינו כולל עדכונים או מנוי‍‪.‬‬
‫תנועה‬
‫שים לב‬
‫‪ Garmin‬אינה אחראית לדיוק או לתזמון של נתוני התנועה‍‪.‬‬
‫‪ 2‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר‬
‫התנועה‍‪.‬‬
‫ >מקרא כדי להציג את המקרא של מפת‬
‫חיפוש אירועי תנועה‬
‫‪ 1‬מהתפריט הראשי‪ ,‬בחר יישומים >תנועה‍‪.‬‬
‫ >אירועים‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫‪ 3‬בחר פריט ברשימה‍‪.‬‬
‫‪ 4‬אם קיים יותר מאירוע אחד‪ ,‬השתמש בחצים כדי להציג אירועים‬
‫נוספים‍‪.‬‬
‫תנועה במסלול שלך‬
‫כאשר יש עומס תנועה במסלול שלך‪ ,‬מופיעה התראה על המפה‪ ,‬וההתקן‬
‫מחשב נתיב חלופי כדי להימנע מהעיכוב ‍‪.‬באפשרותך לבחור אם‬
‫להשתמש במסלולים חלופיים באופן אוטומטי או לפי בקשה ‍‪.‬ראה‬
‫'הגדרות תנועה' לקבלת מידע נוסף( הגדרות תנועה ‍‪).‬ההתקן עשוי‬
‫להוביל אותך לעומס תנועה אם לא נמצא מסלול חלופי טוב יותר ‍‪.‬משך‬
‫העיכוב נוסף לשעת ההגעה המשוערת באופן אוטומטי‍‪.‬‬
‫נסיעה במסלול חלופי‬
‫אם ההתקן אינו מוגדר להשתמש במסלולים חלופיים באופן אוטומטי‪,‬‬
‫תוכל להתחיל מסלול חלופי באופן ידני כדי להימנע מעומסי תנועה‍‪.‬‬
‫ >תנועה‍‪.‬‬
‫‪ 1‬בעת ניווט במסלול‪ ,‬בחר‬
‫‪ 2‬בחר מסלול חלופי‍‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם לא קיים מסלול חלופי טוב יותר‪ ,‬אפשרות זו אינה זמינה‬
‫ובמקומה מופיעה האפשרות במסלול המהיר ביותר‍‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר לדרך!‍‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תכונה זו אינה זמינה בהתקנים שאינם כוללים תנועה לכל החיים‬
‫(מינויים לכל החיים)‍‪.‬‬
‫ייתכן כי דיווחי תנועה לא יהיו זמינים בכל האזורים או המדינות ‍‪.‬לקבלת‬
‫מידע על מקלטים לדיווחי תנועה ואזורי כיסוי‪ ,‬עבור אל‬
‫‪.‍www.garmin.com/‍traffic‬‬
‫מקלט לדיווחי תנועה כלול בחבילות מסוימות‪ ,‬ובהן הוא מובנה בתוך‬
‫ההתקן‍‪.‬‬
‫• התראות תנועה מופיעות על המפה כאשר קיימים אירועי תנועה‬
‫לאורך המסלול שלך או באזור שלך‍‪.‬‬
‫• ההתקן צריך להיות מחובר למקור מתח ברכב כדי לקבל דיווחי תנועה‬
‫באמצעות מקלט לדיווחי תנועה‍‪.‬‬
‫• ייתכן כי מקלט דיווחי התנועה המופעל בהתקן יצטרך להיות בטווח‬
‫הנתונים של תחנה המשדרת נתוני תנועה כדי לקבל דיווחי תנועה‍‪.‬‬
‫• אינך צריך להפעיל את המנוי הכלול בהתקן או במקלט לדיווחי‬
‫התנועה‍‪.‬‬
‫הצגת פרטי מנויים לדיווחי תנועה‬
‫קבלת נתוני תנועה באמצעות מקלט דיווחי תנועה‬
‫הוספת מנוי‬
‫שים לב‬
‫חלונות מחוממים( מתכתיים )עלולים לפגוע בביצועים של מקלט התנועה‍‪.‬‬
‫לפני שתוכל לקבל דיווחי תנועה‪ ,‬עליך לוודא כי בידיך התקן מדגם אשר‬
‫כולל דיווחי תנועה לכל החיים ועליך להשתמש בכבל החשמל לרכב‬
‫המצורף להתקן ‍‪.‬בקר באתר ‪ www.garmin.com/‍traffic‬לקבלת מידע‬
‫נוסף‍‪.‬‬
‫ההתקן יכול לקבל אותות תנועה מתחנה המשדרת דיווחי תנועה‍‪.‬‬
‫‪ 1‬חבר את כבל החשמל המתאים לקבלת נתוני תנועה למקור חשמל‬
‫חיצוני‍‪.‬‬
‫‪ 2‬חבר את כבל החשמל המתאים לקבלת נתוני תנועה להתקן‍‪.‬‬
‫כאשר אתה נמצא באזור כיסוי של דיווחי תנועה‪ ,‬ההתקן יציג נתוני‬
‫תנועה‍‪.‬‬
‫הצגת אירועי תנועה בהמשך‬
‫באפשרותך להציג אירועי תנועה בהמשך לאורך המסלול או לאורך‬
‫הכביש שבו אתה נוסע‍‪.‬‬
‫ >תנועה‍‪.‬‬
‫‪ 1‬בעת ניווט במסלול‪ ,‬בחר‬
‫אירוע התנועה הקרוב ביותר מופיע בלוח מימין למפה‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את אירוע התנועה כדי להציג פרטים נוספים‍‪.‬‬
‫הצגת תנועה על המפה‬
‫מפת התנועה מציגה זרימה ועומסי תנועה המקודדים באמצעות צבעים‬
‫בכבישים שבסביבה‍‪.‬‬
‫‪ 1‬מהתפריט הראשי‪ ,‬בחר יישומים >תנועה‍‪.‬‬
‫תנועה‬
‫אודות מנויים לדיווחי תנועה‬
‫תוכל לרכוש מנויים נוספים או חידוש אם פג תוקפו המנוי שלך ‍‪.‬עבור אל‬
‫‪.‍http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​/‍traffic‬‬
‫הפעלת המנוי‬
‫אינך צריך להפעיל את המנוי הכלול במקלט לדיווחי התנועה בתדר ‪.‍FM‬‬
‫המנוי מופעל אוטומטית לאחר שההתקן מקבל אותות לוויין‪ ,‬בעת קבלת‬
‫אותות תנועה מספק השירותים בתשלום‍‪.‬‬
‫בחר הגדרות >תנועה >מנויים‍‪.‬‬
‫באפשרותך לרכוש מנויים לדיווחי תנועה עבור אזורים אחרים או מדינות‬
‫אחרות‍‪.‬‬
‫‪ 1‬מהתפריט הראשי‪ ,‬בחר תנועה‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מנויים > ‍‪.‬‬
‫‪ 3‬רשום את מזהה היחידה של מקלט דיווחי התנועה בתדר ‪.‍FM‬‬
‫‪ 4‬בקר באתר ‪ www.garmin.com/‍fmtraffic‬כדי לרכוש מנוי ולקבל קוד‬
‫בן ‪ 25‬תווים‍‪.‬‬
‫לא ניתן להשתמש מחדש בקוד מנוי לדיווחי תנועה ‍‪.‬עליך לקבל קוד‬
‫חדש כל פעם שאתה מחדש את השירות ‍‪.‬אם ברשותך כמה מקלטי‬
‫דיווחי תנועה בתדר ‪ ,FM‬עליך לקבל קוד חדש עבור כל מקלט‍‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר הבא בהתקן‍‪.‬‬
‫‪ 6‬הזן את הקוד‍‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר בוצע‍‪.‬‬
‫שימוש ביישומים‬
‫שימוש ב'עזרה'‬
‫בחר יישומים >עזרה להצגת מידע על השימוש בהתקן‍‪.‬‬
‫חיפוש נושאי עזרה‬
‫בחר יישומים >עזרה > ‍‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫אודות ™‪ecoRoute‬‬
‫באזורים מסוימים‪ ,‬לפני שתוכל להשתמש בתכונות ‪ ,ecoRoute‬עליך‬
‫לרכוש קוד ביטול נעילה ‍‪.‬בקר באתר‪www.garmin.com/‍ecoroute‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‍‪.‬‬
‫התכונה ‪ ecoRoute‬מחשבת את צריכת הדלק ואת מחיר הדלק הכרוכים‬
‫בניווט ליעד ומספקת כלים לשיפור נצילות הדלק ‍‪.‬הנתונים המסופקים‬
‫באמצעות התכונה ‪ ecoRoute‬הם בגדר השערה בלבד ‍‪.‬התכונה אינה‬
‫קוראת את הנתונים מהרכב עצמו‍‪.‬‬
‫כדי לקבל דוחות דלק מדויקים יותר לגבי הרכב והרגלי הנהיגה‬
‫הספציפיים שלך‪ ,‬כייל את צריכת הדלק (כיול צריכת הדלק)‍‪.‬‬
‫הגדרת המכונית‬
‫בעת השימוש הראשון בתכונות ‪ ,ecoRoute‬עליך להזין את פרטי‬
‫המכונית‍‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים >‪.‍ecoRoute‬‬
‫‪ 2‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך‍‪.‬‬
‫שינוי מחיר הדלק‬
‫‪ 1‬בחר יישומים >‪> ecoRoute‬במשאבה‍‪.‬‬
‫‪ 2‬הזן את מחיר הדלק הנוכחי ובחר הבא‍‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר כן‍‪.‬‬
‫כיול צריכת הדלק‬
‫באפשרותך לכייל את צריכת הדלק כדי לקבל דוחות דלק מדויקים יותר‬
‫לגבי הרכב והרגלי הנהיגה הספציפיים שלך ‍‪.‬עליך לבצע את הכיול לאחר‬
‫שתמלא את מכל הדלק‍‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים >‪> ecoRoute‬במשאבה‍‪.‬‬
‫‪ 2‬הזן את מחיר הדלק הנוכחי‍‪.‬‬
‫‪ 3‬הזן את כמות הדלק שנעשה בו שימוש מאז המילוי האחרון של מכל‬
‫הדלק‍‪.‬‬
‫‪ 4‬הזן את המרחק שנסעת מאז המילוי האחרון של מכל הדלק‍‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר הבא‍‪.‬‬
‫ההתקן מחשב את צריכת הדלק הממוצעת של הרכב‍‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר שמור‍‪.‬‬
‫אודות ‪ecoChallenge‬‬
‫‪ ecoChallenge‬עוזר לך למטב את צריכת הדלק של הרכב‪ ,‬על‪-‬ידי מתן‬
‫ניקוד להרגלי הנהיגה שלך ‍‪.‬ככל שהניקוד של ‪ ecoChallenge‬גבוה יותר‪,‬‬
‫כך אתה חוסך יותר דלק ‍‪ ecoChallenge.‬אוסף נתונים ומחשב ניקוד בכל‬
‫פעם שההתקן נמצא בתנועה ובמצב התחבורה 'מכונית‍‪'.‬‬
‫הצגת הניקוד של ‪ecoChallenge‬‬
‫בחר יישומים >‪.‍ecoRoute > ecoChallenge‬‬
‫אודות הניקוד של ‪ecoChallenge‬‬
‫בלימה‪ :‬להצגת הניקוד על בלימה חלקה והדרגתית ‍‪.‬בלימה פתאומית‬
‫תגרום לך להפסיד נקודות‍‪.‬‬
‫האצה‪ :‬להצגת הניקוד על האצה חלקה והדרגתית ‍‪.‬האצה מהירה תגרום‬
‫לך להפסיד נקודות‍‪.‬‬
‫מהירות‪ :‬להצגת הניקוד על נהיגת הרכב במהירות המיטבית לחיסכון‬
‫בדלק‍‪.‬‬
‫סה"כ‪ :‬להצגת ממוצע הניקוד של המהירות‪ ,‬התאוצה והבלימה‍‪.‬‬
‫איפוס הניקוד של ‪ecoChallenge‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים >‪.‍ecoRoute > ecoChallenge‬‬
‫ >איפוס‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫הצגת מידע על צריכת הדלק‬
‫‪ 1‬בחר יישומים >‪> ecoRoute‬צריכת הדלק‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מקטע של הגרף כדי להגדיל את תצוגתו‍‪.‬‬
‫דוחות קילומטראז'‬
‫דוחות הקילומטראז' מספקים את נתוני המרחק‪ ,‬הזמן‪ ,‬צריכת הדלק‬
‫הממוצעת ועלות הדלק של ניווט אל יעד‍‪.‬‬
‫דוח קילומטראז' נוצר עבור כל מסלול שאתה עובר בו ‍‪.‬אם עצרת מסלול‬
‫כלשהו בהתקן‪ ,‬נוצר דוח קילומטראז' לגבי המרחק שעברת‍‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫הצגת דוח קילומטראז'‬
‫ניתן להציג דוחות קילומטראז' שנשמרו בהתקן‍‪.‬‬
‫עצה‪ :‬באפשרותך לחבר את ההתקן למחשב ולגשת לדוחות קילומטראז'‬
‫בתיקיה 'דוחות' בהתקן‍‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים >‪> ecoRoute‬דוח קילומטראז'‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר דוח‍‪.‬‬
‫איפוס מידע ‪ecoRoute‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים >‪> ecoRoute‬פרופיל רכב‍‪.‬‬
‫ >איפוס‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫עצות נהיגה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫נהג במהירות המותרת ‍‪.‬ברוב הרכבים‪ ,‬תשיג את צריכת הדלק‬
‫האופטימלית במהירויות שבין ‪ 70‬קמ"ש ל‪ 95-‬קמ"ש‍‪.‬‬
‫נהג במהירות קבועה‍‪.‬‬
‫בלום והאץ בהדרגה ובעקביות‍‪.‬‬
‫הימנע מתנועה זוחלת ומשעות עומס‍‪.‬‬
‫אל תשאיר את רגלך על דוושת הבלם‪ ,‬אלא רק כשתרצה לבלום‍‪.‬‬
‫השתמש בבקרת השיוט‍‪.‬‬
‫כבה את המנוע במקום לעמוד בהילוך סרק במהלך עצירות זמניות‍‪.‬‬
‫אחד נסיעות קצרות לכדי נסיעה אחת ארוכה יותר‪ ,‬עם מספר עצירות‍‪.‬‬
‫כבה את המזגן ופתח את החלונות‪ ,‬אלא אם כן אתה נוסע במהירויות‬
‫גבוהות בכביש המהיר‍‪.‬‬
‫הדק את מכסה מכל הדלק‍‪.‬‬
‫חנה בצל או בחניון מקורה‍‪.‬‬
‫פרוק מטען עודף ‍‪.‬הוצא פריטים מיותרים מהמכונית‍‪.‬‬
‫הימנע מנשיאת פריטים על גג המכונית ‍‪.‬הסר גגונים והתקני נשיאה‬
‫אחרים כאשר אינם בשימוש‍‪.‬‬
‫שמור על לחץ האוויר המומלץ בצמיגים ‍‪.‬בדוק את לחץ האוויר‬
‫בצמיגים באופן קבוע ולפני נסיעות ארוכות‍‪.‬‬
‫תחזק את הרכב כהלכה והקפד לבצע במכונית טיפולים בהתאם‬
‫להמלצות התחזוקה של יצרן הרכב‍‪.‬‬
‫החלף את השמן‪ ,‬מסנני השמן ומסנני האוויר באופן קבוע‍‪.‬‬
‫השתמש בדלק באיכות המומלצת הנמוכה ביותר ‍‪.‬במידת האפשר‪,‬‬
‫השתמש בדלק אורגני‪ ,‬כגון ‪ E85‬וביו‪-‬דיזל‍‪.‬‬
‫תכנון נסיעה‬
‫באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות כדי ליצור ולשמור נסיעה עם‬
‫יעדים מרובים‍‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים >מתכנן המסלולים‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר נסיעה חדשה‍‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר בחר מיקום התחלה‍‪.‬‬
‫‪ 4‬חפש מיקום( איתור מיקום לפי קטגוריה‍‪).‬‬
‫‪ 5‬בחר בחר‍‪.‬‬
‫‪ 6‬כדי להוסיף מיקומים נוספים‪ ,‬בחר ‍‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר הבא‍‪.‬‬
‫‪ 8‬הזן שם ובחר בוצע‍‪.‬‬
‫תזמון נסיעה‬
‫באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות כדי ליצור ולשמור נסיעה עם‬
‫יעדים מרובים‍‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים >מתכנן המסלולים‍‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר נסיעה‍‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מיקום‍‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר שעת יציאה‍‪.‬‬
‫• בחר שעת הגעה‍‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר תאריך ושעה ובחר שמור‍‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר משך‍‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר את משך זמן השהיה במיקום ובחר שמור‍‪.‬‬
‫שימוש ביישומים‬
‫‪ 8‬במקרה הצורך‪ ,‬חזור על שלבים ‪ 3-7‬עבור כל מיקום‍‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ניווט לנסיעה שמורה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫בחר יישומים >מתכנן המסלולים‍‪.‬‬
‫בחר נסיעה שמורה‍‪.‬‬
‫בחר לדרך!‍‪.‬‬
‫אם תתבקש‪ ,‬בחר מסלול( המסלול שלך על המפה‍‪).‬‬
‫עריכת נסיעה שמורה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫בחר יישומים >מתכנן המסלולים‍‪.‬‬
‫בחר נסיעה שמורה‍‪.‬‬
‫בחר ‍‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר שנה את שם הנסיעה‍‪.‬‬
‫• בחר ערוך יעדים כדי להוסיף ולמחוק מיקומים או כדי לשנות את‬
‫סדר המיקומים‍‪.‬‬
‫• בחר מחק נסיעה‍‪.‬‬
‫• בחר מטב סדר כדי לסדר את נקודות העצירה בנסיעה בסדר היעיל‬
‫ביותר‍‪.‬‬
‫הצגת מסלולים ויעדים קודמים‬
‫לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו‪ ,‬עליך להפעיל את התכונה של‬
‫היסטוריית הנסיעות( הגדרות ההתקן והמדיניות‍‪).‬‬
‫באפשרותך להציג על המפה את המסלולים והמקומות הקודמים שעצרת‬
‫בהם‍‪.‬‬
‫בחר יישומים >איפה הייתי‍‪.‬‬
‫ניהול נתונים‬
‫באפשרותך לאחסן קבצים בהתקן ‍‪.‬ההתקן מצויד בחריץ לכרטיס זיכרון‪,‬‬
‫המאפשר אחסון נתונים נוסף‍‪.‬‬
‫®‬
‫הערה‪ :‬ההתקן אינו תואם ל‪,Windows NT ,Windows 95, 98, Me -‬‬
‫וכן ‪ Mac OS 10.‍3‬וגרסאות קודמות יותר‍‪.‬‬
‫סוגי קבצים‬
‫ההתקן תומך בסוגי הקבצים הבאים‍‪.‬‬
‫• מפות וקובצי ציוני דרך מסוג ‪ GPX‬מ ™‪ myGarmin‬תוכנות מיפוי‪,‬‬
‫כולל ®‪ ,MapSource, ™BaseCamp‬וכן ™‪( HomePort‬נקודות עניין‬
‫מותאמות אישית‍‪).‬‬
‫• קובצי נקודות עניין מותאומות אישית מסוג ‪ GPI‬מתוך ‪POI Loader‬‬
‫של ‪( Garmin‬התקנת ‪).‍POI Loader‬‬
‫אודות כרטיסי זיכרון‬
‫ניתן לרכוש כרטיסי זיכרון מספק של רכיבים אלקטרוניים או לרכוש‬
‫תוכנת מיפוי של ‪ Garmin‬הטעונה מראש( ‪).‍ www.garmin.com‬בנוסף‬
‫לאחסון מפות ונתונים‪ ,‬ניתן להשתמש בכרטיס הזיכרון לצורך אחסון‬
‫קבצים כגון מפות‪ ,‬תמונות‪ ,‬קובצי 'מחפשים את המטמון'‪ ,‬ציוני דרך וכן‬
‫קובצי נקודות עניין מותאמים אישית‍‪.‬‬
‫התקנת כרטיס זיכרון‬
‫ההתקן תומך בכרטיסי זיכרון מסוג ™‪ microSD‬ו‪.‍microSDHC-‬‬
‫‪ 1‬הכנס כרטיס זיכרון לתוך החריץ שבהתקן‍‪.‬‬
‫‪ 2‬לחץ עליו עד שתישמע נקישה‍‪.‬‬
‫חיבור ההתקן למחשב‬
‫ניתן לחבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ‪.‍USB‬‬
‫‪ 1‬חבר את הקצה הקטן של כבל ה‪ USB-‬ליציאה בהתקן‍‪.‬‬
‫‪ 2‬חבר את הקצה הגדול יותר של כבל ה‪ USB-‬ליציאה במחשב‍‪.‬‬
‫על מסך ההתקן תופיע תמונה של ההתקן המחובר למחשב‍‪.‬‬
‫בהתאם למערכת ההפעלה של מחשבך‪ ,‬ההתקן מופיע כהתקן נישא‪,‬‬
‫ככונן נייד או כנפח זיכרון נייד‍‪.‬‬
‫ניהול נתונים‬
‫העברת נתונים מהמחשב שלך‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫חבר את ההתקן למחשב( חיבור ההתקן למחשב‍‪).‬‬
‫בהתאם למערכת ההפעלה של מחשבך‪ ,‬ההתקן מופיע כהתקן נישא‪,‬‬
‫ככונן נייד או כנפח זיכרון נייד‍‪.‬‬
‫במחשב‪ ,‬פתח את דפדפן הקובץ‍‪.‬‬
‫בחר קובץ‍‪.‬‬
‫בחר ערוך >העתק‍‪.‬‬
‫עיין בתיקייה בהתקן‍‪.‬‬
‫הערה‪ :‬עבור כונן נייד או נפח זיכרון נייד‪ ,‬אין למקם את הקבצים‬
‫בתיקיית ‪.‍Garmin‬‬
‫בחר ערוך >הדבק‍‪.‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן‬
‫הגדרות מפה וכלי רכב‬
‫כדי לפתוח את הגדרות המפה וכלי הרכב‪ ,‬מהתפריט הראשי‪ ,‬בחר‬
‫הגדרות >מפה וכלי רכב‍‪.‬‬
‫כלי רכב‪ :‬לשינוי הסמל המייצג את מיקומך על המפה ‍‪.‬בקר באתר‬
‫‪ www.garmingarage.com‬לקבלת סמלים נוספים‍‪.‬‬
‫תצוגת מפת נהיגה‪ :‬להגדרת הפרספקטיבה במפה‍‪.‬‬
‫פרטי מפה‪ :‬להגדרת רמת הפירוט במפה ‍‪.‬הוספת פרטים עשויה לגרום‬
‫לשרטוט איטי יותר של המפה‍‪.‬‬
‫ערכת נושא של מפה‪ :‬לשינוי הצבע של נתוני המפה‍‪.‬‬
‫כלי מפה‪ :‬לבחירת קיצורי הדרך שיופיעו בתפריט כלי המפה‍‪.‬‬
‫שכבות מפה‪ :‬להגדרת הנתונים שיופיעו בדף המפה( התאמה אישית של‬
‫שכבות המפה‍‪).‬‬
‫המפות שלי‪ :‬להגדרת המפות המותקנות שההתקן ישתמש בהן‍‪.‬‬
‫הפעלת מפות‬
‫באפשרותך להפעיל מוצרי מפות המותקנים בהתקן שלך‍‪.‬‬
‫עצה‪ :‬כדי לרכוש מוצרי מפה נוספים‪ ,‬בקר בכתובת ‪www.garmin.com‬‬
‫‪.‍/‍us​/‍maps‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות >מפה וכלי רכב >‪.‍myMaps‬‬
‫‪ 2‬בחר מפה‍‪.‬‬
‫הגדרות ניווט‬
‫כדי לפתוח את דף הגדרות הניווט‪ ,‬מהתפריט הראשי‪ ,‬בחר הגדרות>‬
‫ניווט‍‪.‬‬
‫מצב חישוב‪ :‬להגדרת העדפת המסלול‍‪.‬‬
‫הימנעויות מדרך‪ :‬להגדרת מאפייני כביש שיש להימנע מהם במסלול‍‪.‬‬
‫הימנעויות מותאמות אישית‪ :‬תכונה זו מאפשרת לך להימנע מכבישים או‬
‫מאזורים מסוימים‍‪.‬‬
‫מצב בטוח‪ :‬להשבתת כל הפונקציות שדורשות תשומת לב משמעותית‬
‫מצד המפעיל ושעלולות להסיח את דעתו במהלך הנהיגה‍‪.‬‬
‫סימולטור ‪ :GPS‬למניעת קבלת אות ‪ GPS‬בהתקן ולחיסכון במתח‬
‫הסוללה‍‪.‬‬
‫מצב חישוב‬
‫בחר הגדרות >ניווט >מצב חישוב‍‪.‬‬
‫חישוב המסלול מתבסס על נתוני המהירות המותרת בכביש ותאוצת‬
‫הרכב עבור המסלול הנתון‍‪.‬‬
‫זמן מהיר יותר‪ :‬לחישוב מסלולים שהנהיגה בהם מהירה יותר אך עשויים‬
‫להיות ארוכים יותר מבחינת המרחק‍‪.‬‬
‫מרחק קצר יותר‪ :‬לחישוב מסלולים שקצרים יותר מבחינת מרחק‪ ,‬אך‬
‫הנהיגה בהם עשויה להימשך זמן רב יותר‍‪.‬‬
‫פחות דלק‪ :‬לחישוב מסלולים שצריכת הדלק בעת הנהיגה בהם עשויה‬
‫להיות קטנה יותר לעומת צריכת הדלק במסלולים אחרים‍‪.‬‬
‫דרכי שטח‪ :‬לחישוב קו ישר מהמיקום שלך ליעד‍‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫הגדרות תצוגה‬
‫כדי לפתוח את דף הגדרות התצוגה‪ ,‬מהתפריט הראשי‪ ,‬בחר הגדרות>‬
‫הצג‍‪.‬‬
‫כיוון‪ :‬להגדרת התצוגה לתצוגה לאורך( אנכית )או תצוגה לרוחב‬
‫(אופקית‍‪).‬‬
‫מצב צבע‪ :‬להגדרת ההתקן להצגת צבעי יום או לילה ‍‪.‬ניתן לבחור‬
‫אוטומטי כדי לאפשר להתקן להגדיר באופן אוטומטי צבעי יום או‬
‫לילה לפי השעה הנוכחית‍‪.‬‬
‫בהירות‪ :‬להתאמת בהירות התצוגה‍‪.‬‬
‫זמן קצוב לתצוגה‪ :‬להגדרת משך הזמן של היעדר פעילות לפני שההתקן‬
‫יעבור למצב שינה‍‪.‬‬
‫תמונת מסך‪ :‬לצילום תמונה של מסך ההתקן ‍‪.‬צילומי המסך נשמרים‬
‫בתיקיית ‪ Screenshot‬בשטח אחסון ההתקן‍‪.‬‬
‫הגדרות תנועה‬
‫כדי לפתוח את דף הגדרות התנועה‪ ,‬מהתפריט הראשי‪ ,‬בחר הגדרות>‬
‫תנועה‍‪.‬‬
‫תנועה‪ :‬להפעלת התנועה‍‪.‬‬
‫ספק נוכחי‪ :‬להגדרת ספק דיווחי התנועה לשימוש לקבלת נתוני תנועה‍‪.‬‬
‫אוטומטי לבחירת נתוני התנועה הזמינים הטובים ביותר באופן‬
‫אוטומטי‍‪.‬‬
‫מנויים‪ :‬לפירוט מנויי התנועה הנוכחיים‍‪.‬‬
‫מטב מסלול‪ :‬לקביעה אם להשתמש במסלולים חלופיים ממוטבים באופן‬
‫אוטומטי או לפי בקשה (תנועה במסלול שלך)‍‪.‬‬
‫התראות תנועה‪ :‬לבחירת החומרה של עומס התנועה שבגללה ההתקן‬
‫מציג התראת תנועה‍‪.‬‬
‫הגדרות יחידות וזמן‬
‫כדי לפתוח את דף ההגדרות 'יחידות וזמן'‪ ,‬מהתפריט הראשי‪ ,‬בחר‬
‫הגדרות >יחידות וזמן‍‪.‬‬
‫שעה נוכחית‪ :‬להגדרת שעת ההתקן‍‪.‬‬
‫תבנית שעה‪ :‬מאפשרת לבחור שעת תצוגה של ‪ 12‬שעות‪ 24 ,‬שעות או‬
‫‪.‍UTC‬‬
‫יחידות‪ :‬להגדרת יחידת המידה של מרחקים‍‪.‬‬
‫תבנית מיקום‪ :‬להגדרת התבנית והנתונים של הקואורדינטות המשמשים‬
‫להצגת קואורדינטות גיאוגרפיות‍‪.‬‬
‫הגדרות שפה ולוח מקשים‬
‫כדי לפתוח את הגדרות השפה ולוח המקשים‪ ,‬מהתפריט הראשי‪ ,‬בחר‬
‫הגדרות >שפה ומקלדת‍‪.‬‬
‫שפת קול‪ :‬להגדרת השפה להנחיות קול‍‪.‬‬
‫שפת טקסט‪ :‬להגדרת כל הטקסט על המסך לשפה שנבחרה‍‪.‬‬
‫הערה‪ :‬שינוי שפת הטקסט אינו משנה את שפת הנתונים המוזנים על‪-‬‬
‫ידי המשתמש או את שפת נתוני המפה‪ ,‬כגון שמות של רחובות‍‪.‬‬
‫שפת לוח מקשים‪ :‬להפעלת שפות לוח מקשים‍‪.‬‬
‫הגדרות התקן ופרטיות‬
‫כדי לפתוח את דף הגדרות ההתקן‪ ,‬מהתפריט הראשי‪ ,‬בחר הגדרות>‬
‫התקן‍‪.‬‬
‫אודות‪ :‬מציג את מספר גרסת התוכנה‪ ,‬מספר מזהה היחידה וכן מידע על‬
‫תכונות נוספות של התוכנה‍‪.‬‬
‫הסכמי רישיון למשתמש קצה‪ :‬מציג את הסכמי הרישיון למשתמש קצה‬
‫החלים על הפריט שבחרת‍‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מידע זה דרוש בעת עדכון תוכנת המערכת או רכישת נתוני‬
‫מפה נוספים‍‪.‬‬
‫היסטוריית נסיעות‪ :‬מאפשר תיעוד מידע בהתקן עבור התכונות‬
‫™‪' ,myTrends‬איפה הייתי' ו'יומן מסע‍‪'.‬‬
‫נקה את היסטוריית הנסיעות‪ :‬מנקה את היסטוריית הנסיעות עבור‬
‫התכונות ‪' ,myTrends‬איפה הייתי' ו'יומן מסע‍‪'.‬‬
‫‪10‬‬
‫שחזור הגדרות‬
‫באפשרותך לשחזר קטגוריה של הגדרות או את כל ההגדרות לערכי‬
‫ברירת המחדל של היצרן‍‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות‍‪.‬‬
‫‪ 2‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר קטגוריית הגדרות‍‪.‬‬
‫ >שחזר‍‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר‬
‫נספח‬
‫כבלי חשמל‬
‫ניתן להפעיל את ההתקן בכמה דרכים‍‪.‬‬
‫• כבל חשמל לרכב‬
‫• כבל ‪USB‬‬
‫• מתאם ‪( AC‬אביזר אופציונאלי)‬
‫טעינת ההתקן‬
‫הערה‪ :‬זהו מוצר מסוג ‪ Class III‬ויש לחבר אותו למקור מתח מסוג ‪.‍LPS‬‬
‫באפשרותך לטעון את הסוללה בהתקן באמצעות אחת השיטות הבאות‍‪.‬‬
‫• חבר את ההתקן לכבל החשמל של הרכב‍‪.‬‬
‫• חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ‪.‍USB‬‬
‫ייתכן כי ההתקן ייטען לאט כאשר הוא מחובר למחשב ‍‪.‬ייתכן כי‬
‫מחשבים נישאים מסוימים לא יטענו את ההתקן‍‪.‬‬
‫• חבר את ההתקן לאביזר מתאם חשמל אופציונלי‪ ,‬כגון מתאם חשמל‬
‫לקיר‍‪.‬‬
‫ניתן לרכוש מתאם ‪ AC-DC‬מאושר של ‪ Garmin‬המתאים לשימוש‬
‫בבית או במשרד ממפיץ של ‪ Garmin‬או דרך ‪.‍www.garmin.com‬‬
‫החלפת הנתיך בכבל החשמל של הרכב‬
‫שים לב‬
‫בעת החלפת הנתיך‪ ,‬הקפד שלא לאבד את החלקים הקטנים והחזר אותם‬
‫למקומם המתאים ‍‪.‬כבל החשמל של הרכב פועל רק כאשר הוא מותקן‬
‫בצורה נכונה‍‪.‬‬
‫אם אינך מצליח לטעון את ההתקן ברכב‪ ,‬ייתכן שעליך להחליף את הנתיך‬
‫הממוקם בקצה המתאם לרכב‍‪.‬‬
‫‪ 1‬סובב את חלק הקצה ‪ À 90‬מעלות נגד כיוון השעון כדי לבטל את‬
‫הנעילה שלו‍‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫עצה‪ :‬ייתכן שתצטרך להשתמש במטבע להסרת חלק הקצה‍‪.‬‬
‫הסר את חלק הקצה‪ ,‬את הקצה הכסוף ‪ Á‬וכן את הנתיך ‪( Â‬גליל‬
‫זכוכית וכסף‍‪).‬‬
‫הכנס נתיך מהיר בעל זרם זהה‪ ,‬כגון ‪ 1 A‬או ‪.‍2 A‬‬
‫מקם את הקצה הכסוף בחלק הקצה‍‪.‬‬
‫דחוף את חלק הקצה וסובב אותו ‪ 90‬מעלות עם כיוון השעון כדי‬
‫לנעול אותו בחזרה לכבל החשמל לרכב ‪.‍Ã‬‬
‫טיפול בהתקן‬
‫שים לב‬
‫אל תפיל את ההתקן‍‪.‬‬
‫אין לאחסן את ההתקן במקום שבו הוא עלול להיחשף לטמפרטורות‬
‫קיצוניות לאורך זמן‪ ,‬שכן הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך‍‪.‬‬
‫אין להשתמש בחפצים קשים או חדים לצורך תפעול מסך המגע‪ ,‬שכן‬
‫הדבר עלול לגרום לנזק‍‪.‬‬
‫נספח‬
‫ניקוי המארז החיצוני‬
‫שים לב‬
‫הימנע משימוש בחומרים כימיים וחומרים מסיסים העלולים להסב נזק‬
‫לרכיבי הפלסטיק‍‪.‬‬
‫‪ 1‬נקה את המארז החיצוני של ההתקן( לא את מסך המגע )באמצעות‬
‫מטלית לחה שנטבלה בתמיסת סבון עדינה‍‪.‬‬
‫‪ 2‬נגב את ההתקן וייבש אותו‍‪.‬‬
‫ניקוי מסך המגע‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫השתמש במטלית רכה‪ ,‬נקייה ונטולת סיבים‍‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬הרטב מעט את המטלית במים‍‪.‬‬
‫אם אתה משתמש במטלית לחה‪ ,‬כבה את ההתקן ונתק אותו‬
‫מהחשמל‍‪.‬‬
‫נגב את המסך בעדינות בעזרת המטלית‍‪.‬‬
‫מניעת גניבה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הסר את ההתקן ואת התושבת כדי שלא יהיו גלויים לעין כשאינם‬
‫בשימוש‍‪.‬‬
‫הסר את השאריות שהשאיר תפסן הוואקום על השמשה הקדמית‍‪.‬‬
‫אין לשמור את היחידה בתא הכפפות‍‪.‬‬
‫רשום את ההתקן באתר ‪.‍http:​/‍​/‍my​.garmin​.com‬‬
‫התקנה בלוח המחוונים‬
‫שים לב‬
‫חשוב‪ :‬חומר ההדבקה הקבוע קשה מאוד להסרה לאחר ההתקנה‍‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בלוחית התקנה אופציונלית כדי לחבר את ההתקן ללוח‬
‫המחוונים ולציית לתקנות מקומיות מסוימות ‍‪.‬למידע נוסף‪ ,‬עבור אל‬
‫‪.‍www.garmin.com‬‬
‫‪ 1‬נקה וייבש את לוח המחוונים בעת הצבת הלוחית‍‪.‬‬
‫‪ 2‬הסר את המדבקה האחורית מחומר ההדבקה שבתחתית הלוחית‍‪.‬‬
‫‪ 3‬מקם את הלוחית בלוח המחוונים‍‪.‬‬
‫‪ 4‬הסר את כיסוי הפלסטיק השקוף מחלקה העליון של הלוחית‍‪.‬‬
‫‪ 5‬הנח את תפסן הוואקום על חלקה העליון של הלוחית‍‪.‬‬
‫‪ 6‬הטה את הידית כלפי מטה( לכיוון הלוחית‍‪).‬‬
‫הסרת ההתקן‪ ,‬התושבת ותפסן הוואקום‬
‫הסרת ההתקן מהתושבת‬
‫‪ 1‬לחץ על לשונית השחרור או לחצן השחרור שעל גבי התושבת‍‪.‬‬
‫‪ 2‬הטה את ההתקן קדימה‍‪.‬‬
‫הסרת התושבת מתפסן הוואקום‬
‫‪ 1‬סובב את תושבת ההתקן ימינה או שמאלה‍‪.‬‬
‫‪ 2‬הפעל לחץ עד שהשקע שעל התושבת ישחרר את הכדור שעל גבי‬
‫תפסן הוואקום‍‪.‬‬
‫הסרת תפסן הוואקום מהשמשה הקדמית‬
‫‪ 1‬סובב לכיוונך את הידית שעל תפסן הוואקום‍‪.‬‬
‫‪ 2‬משוך לכיוונך את הלשונית שעל תפסן הוואקום‍‪.‬‬
‫רכישת מפות נוספות‬
‫‪ 1‬עבור אל דף המוצר שלך בכתובת( ‪).‍www.garmin.com‬‬
‫‪ 2‬לחץ על הכרטיסייה מפות‍‪.‬‬
‫‪ 3‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך‍‪.‬‬
‫רכישת אביזרים‬
‫עבור אל ‪.‍http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com‬‬
‫מפרטים‬
‫טווח טמפרטורות הפעלה‬
‫‪ -20°‬עד ‪ -4°( 60°C‬עד ‪)140°F‬‬
‫טווח טמפרטורות טעינה‬
‫‪ 0°‬עד ‪ 32°( 45°C‬עד ‪)113°F‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫מקור חשמל( ברכב או מקור חשמל‬
‫חיצוני)‬
‫‪8–28 Vdc‬‬
‫חיי סוללה( ‪)nüvi 55/56‬‬
‫עד שעתיים בהתאם לשימוש ולהגדרות‬
‫חיי סוללה( ‪)nüvi 65/66‬‬
‫עד שעה בהתאם לשימוש ולהגדרות‬
‫סוג סוללה‬
‫ליתיום‪-‬יון‬
‫טווח מתח של הסוללה‬
‫‪ 3.‍0‬וולט – ‪ 4.‍2‬וולט‬
‫פתרון בעיות‬
‫הורד את תפסן הוואקום מהשמשה הקדמית‬
‫‪ 1‬נקה את תפסן הוואקום ואת השמשה הקדמית באמצעות כוהל‍‪.‬‬
‫‪ 2‬נגב במטלית יבשה ונקיה‍‪.‬‬
‫‪ 3‬התקן את תפסן הוואקום( חיבור ההתקן למקור החשמל ברכב‍‪).‬‬
‫ההתקן שלי אינו מקבל אותות לוויין‬
‫• ודא שסימולטור ה‪ GPS-‬כבוי( הגדרות ניווט‍‪).‬‬
‫• הוצא את ההתקן מחוץ לחניונים והרחק מבניינים גבוהים ועצים‍‪.‬‬
‫• הישאר במקום למשך כמה דקות‍‪.‬‬
‫ההתקן אינו נטען ברכב שלי‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫בדוק את הנתיך בכבל החשמל לרכב( החלפת הנתיך בכבל החשמל‬
‫של הרכב‍‪).‬‬
‫ודא שהרכב מותנע ושהוא מספק מתח לשקע החשמל‍‪.‬‬
‫ודא שהטמפרטורה הפנימית של הרכב היא בין ‪ 32°‬ל‪( 113°F-‬בין ‪0°‬‬
‫ל‪).‍45°C-‬‬
‫ודא שהנתיך אינו שבור בשקע החשמל של הרכב‍‪.‬‬
‫הסוללה שלי לא נשארת טעונה למשך זמן רב‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הפחת את בהירות המסך (הגדרות תצוגה)‍‪.‬‬
‫קצר את הזמן הקצוב לתצוגה (הגדרות תצוגה)‍‪.‬‬
‫הפחת את עוצמת הקול (כוונון עוצמת הקול)‍‪.‬‬
‫העבר את ההתקן למצב שינה כאשר הוא אינו בשימוש (כניסה ויציאה‬
‫ממצב שינה)‍‪.‬‬
‫הרחק את ההתקן ממקומות בעלי טמפרטורות קיצוניות‍‪.‬‬
‫אל תשאיר את ההתקן כשהוא חשוף לאור שמש ישיר‍‪.‬‬
‫ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כונן נשלף‬
‫ברוב מחשבי ‪ ,Windows‬ההתקן מתחבר באמצעות פרוטוקול ‪Media‬‬
‫‪.‍ )MTP( Transfer Protocol‬במצב ‪ ,MTP‬ההתקן מופיע כהתקן נישא‬
‫ולא ככונן נשלף ‍‪.‬מצב ‪ MTP‬נתמך ב‪ ,Windows 7 -‬ב‪Windows Vista® -‬‬
‫וב‪ Windows XP Service Pack 3 -‬עם ‪.‍Windows Media Player 10‬‬
‫ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כהתקן נישא‬
‫במחשבי ‪ Mac‬ובחלק ממחשבי ‪ ,Windows‬ההתקן מתחבר באמצעות‬
‫מצב ‪ USB‬לאחסון בנפח גדול ‍‪.‬במצב ‪ USB‬לאחסון בנפח גדול‪ ,‬ההתקן‬
‫מופיע ככונן או אמצעי אחסון נשלף‪ ,‬ולא כהתקן נישא‍‪.‬גרסאות ‪Windows‬‬
‫הקודמות לגרסה ‪ Windows XP Service Pack 3‬משתמשות במצב‬
‫‪ USB‬לאחסון בנפח גדול‍‪.‬‬
‫ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כהתקן נישא או‬
‫ככונן או אמצעי אחסון נשלף‬
‫‪ 1‬נתק את כבל ה‪ USB-‬מהמחשב‍‪.‬‬
‫‪ 2‬כבה את ההתקן‍‪.‬‬
‫‪ 3‬חבר את כבל ה‪ USB-‬ליציאת ‪ USB‬במחשב ולהתקן‍‪.‬‬
‫עצה‪ :‬יש לחבר את ההתקן ישירות ליציאת ‪ USB‬במחשב ולא לרכזת‬
‫‪.‍USB‬‬
‫ההתקן יופעל אוטומטית ויעבור למצב ‪ MTP‬או למצב ‪ USB‬לאחסון‬
‫בנפח גדול ‍‪.‬על מסך ההתקן תופיע תמונה של ההתקן המחובר למחשב‍‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫אינדקס‬
‫‪E‬‬
‫‪8 ecoChallenge‬‬
‫‪8 ecoRoute‬‬
‫דוח קילומטראז' ‪8‬‬
‫דוחות קילומטראז' ‪8‬‬
‫כיול צריכת הדלק ‪8‬‬
‫ניקוד ‪8 ecoChallenge‬‬
‫פרופיל מכונית ‪8‬‬
‫‪G‬‬
‫‪1 Garmin Express‬‬
‫מעדכן תוכנה ‪1‬‬
‫רישום ההתקן ‪1‬‬
‫‪2 GPS‬‬
‫‪N‬‬
‫‪P‬‬
‫‪ 4 .POI‬ראה בנוסף נקודת עניין( ‪)POI‬‬
‫‪4 POI Loader‬‬
‫א‬
‫אביזרים ‪11‬‬
‫אותות לוויין‬
‫הצגה ‪2‬‬
‫קבלה ‪2‬‬
‫איפוס‬
‫התקן ‪2‬‬
‫נתוני נסיעה ‪6‬‬
‫איתור מיקומים‪ 2 .‬ראה בנוסף מיקומים‬
‫כתובות ‪3‬‬
‫עיון במפה ‪3‬‬
‫ערים ‪3‬‬
‫צמתים ‪3‬‬
‫קואורדינטות ‪3‬‬
‫קטגוריות ‪2‬‬
‫שימוש במפה ‪3‬‬
‫ב‬
‫בהירות ‪2‬‬
‫בהמשך‬
‫התאמה אישית ‪5‬‬
‫חיפוש שירותים ‪5‬‬
‫בית‬
‫הגדרת מיקומים ‪3‬‬
‫ללכת ‪3‬‬
‫עריכת מיקום ‪3‬‬
‫ג‬
‫‪ ,‬הימנעות ‪11‬‬
‫ד‬
‫דוחות ‪ ,‬קילומטראז' ‪8‬‬
‫דוחות קילומטראז' ‪8‬‬
‫‪ ,‬מחירים ‪8‬‬
‫דלק‬
‫ה‬
‫הביתה ‪3‬‬
‫הגדרות ‪10 ,9‬‬
‫הגדרות זמן ‪10‬‬
‫הגדרות שעה ‪2‬‬
‫הגדרות תצוגה ‪10‬‬
‫הוראות ‪5‬‬
‫הוראות נסיעה ‪5‬‬
‫היכן אני נמצא? ‪6 ,3‬‬
‫הימנעויות‬
‫אזור ‪6‬‬
‫השבתה ‪6‬‬
‫התאמה אישית ‪6‬‬
‫כביש ‪6‬‬
‫מאפייני כבישים ‪6‬‬
‫מחיקה ‪6‬‬
‫היסטוריית נסיעות ‪10‬‬
‫הסכמי רישיון למשתמש קצה ‪10‬‬
‫הסרת התושבת ‪11‬‬
‫הפנייה הבאה ‪5‬‬
‫‪ ,‬הימנעויות ‪6‬‬
‫התאמה אישית‬
‫‪12‬‬
‫ח‬
‫חיפוש מהיר ‪2‬‬
‫חיפוש שירותים ‪ ,‬בהמשך ‪5‬‬
‫חניה ‪3‬‬
‫הנקודה האחרונה ‪3‬‬
‫חפש את המטמון ‪3‬‬
‫ט‬
‫טיפול בהתקן ‪10‬‬
‫טעינת ההתקן ‪11 ,10 ,2 ,1‬‬
‫י‬
‫‪ ,‬הצגה ‪6‬‬
‫יומן מסע‬
‫יעדים‪ .‬ראה מיקומים‬
‫כ‬
‫‪1 nüMaps Guarantee‬‬
‫‪1 nüMaps Lifetime‬‬
‫גניבה‬
‫התאמה אישית של ההתקן ‪9‬‬
‫התקנה בלוח המחוונים ‪11‬‬
‫כבל חשמל למכונית ‪1‬‬
‫כבלי חשמל ‪10‬‬
‫החלפת נתיך ‪10‬‬
‫כלי רכב ‪1‬‬
‫‪ ,‬חשמל ‪10‬‬
‫כבלים‬
‫כיול צריכת הדלק ‪8‬‬
‫כלי מפה ‪6‬‬
‫‪ ,‬מתקין ‪9‬‬
‫כרטיס ‪microSD‬‬
‫כרטיס זיכרון ‪9‬‬
‫‪ ,‬איתור ‪3‬‬
‫כתובות‬
‫ל‬
‫לוח מקשים ‪2‬‬
‫פריסה ‪10‬‬
‫שפה ‪10‬‬
‫לחצני המסך ‪2‬‬
‫מ‬
‫מזהה יחידה ‪10‬‬
‫‪ ,‬נסיעות ‪9‬‬
‫מחיקה‬
‫מחיר הדלק ‪ ,‬שינוי ‪8‬‬
‫‪ ,‬חיבור ‪11 ,9‬‬
‫מחשב‬
‫מחשב דרך ‪6‬‬
‫איפוס מידע ‪6‬‬
‫מינויים‬
‫‪1 nüMaps Lifetime‬‬
‫תנועה ‪1‬‬
‫מיקום נוכחי ‪6‬‬
‫מיקומים ‪9 ,3 ,2‬‬
‫בהדמיה ‪4‬‬
‫הגדרת בית ‪3‬‬
‫חיפוש אחר ‪3‬‬
‫נוכחי ‪6 ,3‬‬
‫נמצאו לאחרונה ‪3‬‬
‫שמירה ‪3‬‬
‫מיקומים בהדמיה ‪4‬‬
‫מיקומים שמורים ‪9 ,4‬‬
‫מחיקה ‪4‬‬
‫עריכה ‪4‬‬
‫קטגוריות ‪4‬‬
‫מיקומים שנמצאו לאחרונה ‪3‬‬
‫‪ ,‬בהירות ‪2‬‬
‫מסך‬
‫מסלולים‬
‫הוספת נקודה ‪5‬‬
‫הצגה על המפה ‪5‬‬
‫התחלה ‪4‬‬
‫מחשב ‪4‬‬
‫מצב חישוב ‪9‬‬
‫עצירה ‪5‬‬
‫תצוגה מקדימה ‪4‬‬
‫מספר מזהה ‪10‬‬
‫מעקפים ‪5‬‬
‫‪ ,‬שדה נתונים ‪6‬‬
‫מפה‬
‫מפות ‪9 ,5‬‬
‫‪1 nüMaps Guarantee‬‬
‫‪1 nüMaps Lifetime‬‬
‫הצגת מסלולים ‪5‬‬
‫לכל החיים ‪1‬‬
‫עדכון ‪1‬‬
‫עיון ‪3‬‬
‫ערכת נושא ‪9‬‬
‫רכישה ‪11‬‬
‫רמת פירוט ‪9‬‬
‫שדה נתונים ‪5‬‬
‫שכבות ‪6‬‬
‫מפות לכל החיים ‪1‬‬
‫מפרטים ‪11‬‬
‫מצב שינה ‪2‬‬
‫‪ ,‬בטיחות ‪7‬‬
‫מצלמות‬
‫‪ ,‬מינויים ‪7‬‬
‫מצלמות בטיחות‬
‫מקש ההפעלה ‪2‬‬
‫מתכנן הנסיעות ‪8‬‬
‫מתכנן נסיעות ‪8‬‬
‫עריכת נסיעה ‪9‬‬
‫נ‬
‫ניווט ‪4‬‬
‫דרכי שטח ‪4‬‬
‫הגדרות ‪9‬‬
‫תצוגה מקדימה של מסלולים ‪4‬‬
‫ניווט בדרכי שטח ‪4‬‬
‫ניקוד ‪8 ecoChallenge‬‬
‫איפוס ‪8‬‬
‫ניקוי ההתקן ‪11‬‬
‫ניקוי מסך המגע ‪11‬‬
‫נקודות עניין מותאמות אישית ‪4‬‬
‫נקודת עניין( ‪4 )POI Loader‬‬
‫נקודת עניין( ‪4 )POI‬‬
‫‪4 POI Loader‬‬
‫מותאם אישית ‪4‬‬
‫תוספות ‪4‬‬
‫נתוני נסיעה ‪ ,‬איפוס ‪6‬‬
‫‪ ,‬שינוי ‪10‬‬
‫נתיך‬
‫ס‬
‫סוללה‬
‫בעיות ‪11‬‬
‫טעינה ‪11 ,10 ,2 ,1‬‬
‫ניצול מרבי ‪11‬‬
‫סמל רכב ‪6‬‬
‫סמלים ‪ ,‬כלי רכב ‪6‬‬
‫סרגל החיפוש ‪2‬‬
‫ע‬
‫עדכונים‬
‫מפות ‪1‬‬
‫תוכנה ‪1‬‬
‫עוצמת קול ‪ ,‬כוונון ‪2‬‬
‫עזרה‪ 7 .‬ראה בנוסף תמיכה במוצר‬
‫פ‬
‫פרופיל מכונית ‪8‬‬
‫פרטי נסיעה ‪5‬‬
‫הצגה ‪6‬‬
‫פרספקטיבת מפה ‪6‬‬
‫פתרון בעיות ‪11‬‬
‫צ‬
‫‪ ,‬איתור ‪3‬‬
‫צמתים‬
‫צריכת הדלק‪ 8 .‬ראה בנוסף ‪ecoRoute‬‬
‫ק‬
‫קבצים‬
‫מעביר ‪9‬‬
‫סוגים נתמכים ‪9‬‬
‫קו רוחב וקו אורך ‪3‬‬
‫קואורדינטות ‪3‬‬
‫קיצורי דרך‬
‫הוספה ‪4‬‬
‫מחיקה ‪4‬‬
‫ר‬
‫רישום ההתקן ‪1‬‬
‫רישום מוצר ‪1‬‬
‫רשימת פניות ‪5‬‬
‫ש‬
‫שחזור הגדרות ‪10‬‬
‫שינוי אזור החיפוש ‪3‬‬
‫שינוי שם של נסיעות ‪9‬‬
‫שירותים מסוג 'בהמשך' ‪5‬‬
‫‪ ,‬התאמה אישית ‪6‬‬
‫שכבות מפה‬
‫‪ ,‬מיקום נוכחי ‪3‬‬
‫שמירה‬
‫אינדקס‬
‫שפה‬
‫לוח מקשים ‪10‬‬
‫שפת קול ‪10‬‬
‫ת‬
‫תוכנה‬
‫גרסה ‪10‬‬
‫עדכון ‪1‬‬
‫תוספות ‪ ,‬נקודות עניין מותאמות אישית ‪4‬‬
‫תושבת ‪ ,‬הסרה ‪11‬‬
‫תליית ההתקן‬
‫הסרה מהתושבת ‪11‬‬
‫לוח מחוונים ‪11‬‬
‫מכונית ‪1‬‬
‫תפסן וואקום ‪11 ,1‬‬
‫תמונות מסך ‪10‬‬
‫תמיכה במוצר ‪7‬‬
‫תנועה ‪10 ,7‬‬
‫אירועים ‪7‬‬
‫הוספת מנויים ‪7‬‬
‫הפעלת מנוי ‪7‬‬
‫חיפוש עומסים ‪7‬‬
‫מינויים לכל החיים ‪1‬‬
‫מסלול חלופי ‪7‬‬
‫מפה ‪7‬‬
‫מקלט ‪7‬‬
‫תפסן וואקום ‪11‬‬
‫תצוגת מפה‬
‫דו‪-‬ממד ‪6‬‬
‫תלת‪-‬ממד ‪6‬‬
‫תצוגת מפה דו‪-‬ממדית ‪6‬‬
‫תצוגת מפה תלת‪-‬ממדית ‪6‬‬
‫תצוגת צומת ‪5‬‬
‫אינדקס‬
‫‪13‬‬
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, ‫ארצות הברית‬
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, ‫אנגליה‬
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, ‫( טאיוואן‬R.O.C.)
2014 ©.Garmin Ltd‫ או החברות הבנות שלה‬.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising