Garmin nüvi® 55 Īpašnieka rokasgrāmata
nüvi 55/56/65/66
®
Īpašnieka rokasgrāmata
2014 gada Februāris
190-01654-07_0A
Drukāts Taivānā
Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin
patur tiesības veikt savu produktu izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai
personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.
Garmin®, nüvi® un Garmin logotips ir Garmin Ltd.‍ vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs.‍ Šīs prečzīmes nedrīkst lietot bez
skaidri saprotamas Garmin atļaujas.‍
BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ un nüMaps Lifetime™ ir Garmin
Ltd.‍ vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes.‍ Šīs prečzīmes nedrīkst lietot bez skaidri saprotamas Garmin atļaujas.‍
microSD™ un microSDHC logotips ir SD-3C, LLC prečzīmes.‍ Windows®, Windows Vista® un Windows XP® Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās
Valstīs un citās valstīs reģistrētas prečzīmes.‍ Mac® Apple Inc.‍ prečzīme.‍
Saturs
Darba sākšana ................................................................1
Ierīces pievienošana transportlīdzekļa barošanas avotam ........ 1
Atbalsts un atjauninājumi ........................................................... 1
Kā iestatīt Garmin Express ................................................... 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................ 1
Pastāvīgi abonementi ............................................................ 1
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin
Express ................................................................................. 1
Ieiešana miega režīmā un iziešana no tā.‍ ................................. 2
Ierīces izslēgšana ...................................................................... 2
Ierīces atiestatīšana .............................................................. 2
GPS signālu iegūšana ............................................................... 2
Ekrāna spilgtuma regulēšana .................................................... 2
Skaļuma regulēšana .................................................................. 2
Statusa joslas ikonas ................................................................. 2
GPS signālu statusa skatīšana ............................................. 2
Akumulatora informācija ........................................................ 2
Laika iestatīšana ................................................................... 2
Ekrāna pogu izmantošana ......................................................... 2
Ekrānā redzamās tastatūras izmantošana ................................. 2
Atrašanās vietas ............................................................ 2
Atrašanās vietu meklēšana ........................................................ 2
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas ........................... 2
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu .. 3
Meklēšanas zonas maiņa ...................................................... 3
Atrašanās vietas atrašana, pārlūkojot karti ........................... 3
Adreses atrašana .................................................................. 3
Nesen atrasto atrašanās vietu meklēšana ............................ 3
Autostāvvietas meklēšana .................................................... 3
Meklēšanas rīki ..................................................................... 3
Atrašanās vietu saglabāšana ..................................................... 4
Atrašanās vietas saglabāšana .............................................. 4
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana ........................... 4
Māju atrašanās vietas saglabāšana ...................................... 4
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana .............................. 4
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai ............... 4
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana .................................. 4
Simulētas atrašanās vietas iestatīšana ...................................... 4
Īsceļa pievienošana ................................................................... 4
Īsceļa noņemšana ................................................................. 4
Pielāgoti interesējoši objekti ....................................................... 4
POI Loader instalēšana ......................................................... 4
POI Loader palīdzības failu lietošana ................................... 4
Pielāgotu interesējošu objektu meklēšana ............................ 4
Navigācija....................................................................... 4
Maršruta sākšana ...................................................................... 4
Vairāku maršrutu priekšskatīšana ......................................... 4
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa ................................. 5
Maršruta uz saglabātu vietu sākšana .................................... 5
Jūsu maršruts kartē ................................................................... 5
Kartes lietošana .................................................................... 5
Punkta pievienošana maršrutam ........................................... 5
Nogriešanās uz apvedceļu .................................................... 5
Apstāšanās maršrutā ............................................................ 5
Maršruta aktivitātes skatīšana ................................................... 5
Pagriezienu saraksta skatīšana ............................................ 5
Nākamā pagrieziena skatīšana ............................................. 5
Krustojumu skatīšana ............................................................ 5
Par funkciju Priekšā ................................................................... 5
Nākamo interesējošo objektu meklēšana ............................. 6
Kategoriju Priekšā pielāgošana ............................................. 6
Brauciena informācija ................................................................ 6
Brauciena datu skatīšana kartē ............................................. 6
Saturs
Brauciena informācijas lapas skatīšana ................................ 6
Brauciena žurnāla skatīšana ................................................. 6
Brauciena informācijas atiestatīšana .................................... 6
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana ................. 6
Tuvumā esošu pakalpojumu meklēšana ............................... 6
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana ........... 6
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm ........................... 6
Par pielāgotām izvairīšanās vietām ........................................... 6
Izvairīšanās no zonas ........................................................... 6
Izvairīšanās no ceļa .............................................................. 7
Pielāgotas izvairīšanās vietas atspējošana ........................... 7
Pielāgotu izvairīšanās vietu dzēšana .................................... 7
Kartes pielāgošana .................................................................... 7
Kartes rīku pielāgošana ........................................................ 7
Kartes slāņu pielāgošana ...................................................... 7
Kartes datu lauka maiņa ....................................................... 7
Kartes perspektīvas maiņa .................................................... 7
Transportlīdzekļa pielāgošana .............................................. 7
Drošības kameras ...................................................................... 7
Satiksme ......................................................................... 7
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot satiksmes uztvērēju .... 7
Tālākas satiksmes skatīšana ..................................................... 8
Satiksmes skatīšana kartē .................................................... 8
Satiksmes negadījumu meklēšana ....................................... 8
Satiksme jūsu maršrutā ............................................................. 8
Alternatīva maršruta izmantošana ........................................ 8
Par satiksmes abonomentiem .................................................... 8
Abonementa aktivizēšana ..................................................... 8
Satiksmes abonementu skatīšana ........................................ 8
Abonementa pievienošana .................................................... 8
Lietotņu izmantošana.................................................... 8
Palīdzības lietošana ................................................................... 8
Palīdzības tematu meklēšana ............................................... 8
Par ecoRoute™ ......................................................................... 8
Transportlīdzekļa iestatīšana ................................................ 8
Degvielas cenas maiņa ......................................................... 8
Degvielas ekonomijas kalibrēšana ........................................ 8
Par ecoChallenge .................................................................. 8
Degvielas ekonomijas informācijas skatīšana ....................... 9
Nobraukuma atskaites .......................................................... 9
ecoRoute informācijas atiestatīšana ..................................... 9
Braukšanas padomi .............................................................. 9
Brauciena plānošana ................................................................. 9
Brauciena plānošana ............................................................ 9
Saglabāta brauciena navigācija ............................................ 9
Saglabāta brauciena rediģēšana .......................................... 9
Iepriekšējo maršrutu un galapunktu skatīšana .......................... 9
Datu pārvaldība............................................................ 10
Failu veidi ................................................................................. 10
Par atmiņas kartēm .................................................................. 10
Atmiņas kartes ievietošana ................................................. 10
Ierīces pievienošana datoram .................................................. 10
Datu pārsūtīšana no datora ..................................................... 10
Ierīces pielāgošana...................................................... 10
Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi ..................................... 10
Karšu iespējošana ............................................................... 10
Navigācijas iestatījumi ............................................................. 10
Aprēķināšanas režīms ......................................................... 10
Displeja iestatījumi ................................................................... 10
Satiksmes iestatījumi ............................................................... 10
Mērvienību un laika iestatījumi ................................................. 11
Valodas un tastatūras iestatījumi ............................................. 11
Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi ................................... 11
Iestatījumu atjaunošana ........................................................... 11
i
Pielikums...................................................................... 11
Strāvas kabeļi .......................................................................... 11
Ierīces uzlādēšana .............................................................. 11
Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī ............. 11
Ierīces apkope ......................................................................... 11
Ārējā korpusa tīrīšana ......................................................... 11
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana .............................................. 11
Zādzību novēršana ............................................................. 11
Uzstādīšana uz paneļa ............................................................ 12
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana ................ 12
Ierīces noņemšana no stiprinājuma .................................... 12
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa ........................ 12
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla .............................. 12
Papildu karšu iegāde ............................................................... 12
Piederumu iegāde .................................................................... 12
Specifikācijas ........................................................................... 12
Traucējummeklēšana .................................................. 12
Piesūcējkauss neturas pie vējstikla ......................................... 12
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus .................................... 12
Ierīce manā transportlīdzeklī nemainās ................................... 12
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri ..................................... 12
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā noņemams diskdzinis .. 12
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā portatīva ierīce ............. 12
Mana ierīce datorā neparādās ne kā portatīva ierīce, ne arī
noņemams diskdzinis vai sējums ............................................. 12
Rādītājs......................................................................... 13
ii
Saturs
Darba sākšana
BRĪDINĀJUMS
Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi Svarīga
informācija par drošību un ierīci, lai uzzinātu uz ierīci
attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.‍
Ierīces pievienošana transportlīdzekļa
barošanas avotam
BRĪDINĀJUMS
Šajā ierīcē izmantots litija jonu akumulators.‍ Lai novērstu
personu traumas vai ierīces bojājumu, ko izraisa karstuma
ietekme uz akumulatoru, neglabājiet akumulatoru tiešos saules
staros.‍
Pirms lietojat ierīci ar akumulatora jaudu, akumulators ir
jāuzlādē.‍
1 Ievietojiet transportlīdzekļa strāvas kabeli À ierīces USB
portā.‍
2 Spiediet stiprinājumu Á uz piesūcējkausa Â, līdz tas iegulst
Pastāvīgi abonementi
Daži modeļi ietver pastāvīgas abonēšanas iespējas.‍
Papildinformāciju skatiet vietnē www.garmin.com/‍lmt.‍
LT: šis modelis ietver satiksmes datu pastāvīgu abonementu un
satiksmes uztvērēju.‍
LM: šis modelis ietver nüMaps Lifetime™ abonementu, kas
nodrošina kartes atjaunināšanu reizi ceturksnī visu ierīces
ekspluatācijas laiku.‍ Noteikumus un nosacījumus skatiet
vietnē www.garmin.com/‍us​/‍maps​/‍numaps​_‍lifetime.‍
LMT: šis modelis ietver nüMaps Lifetimeabonementu,
satiksmes datu pastāvīgu abonementu un satiksmes
uztvērēju.‍
Lifetime karšu aktivizēšana
1 Dodieties uz www.garmin.com/‍express.‍
2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.‍
PIEZĪME. ja reģistrējat ierīci, varat saņemt e-pasta
paziņojumus, kad ir pieejams kartes atjauninājums.‍
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot
Garmin Express
Lai lejupielādētu un instalētu jaunākos karšu un
programmatūras atjauninājumus savai ierīcei, varat izmantot
Garmin Express programmatūru.‍ Karšu atjauninājumi piedāvā
jaunākos pieejamos karšu datus, lai nodrošinātu, ka jūsu ierīce
turpina aprēķināt precīzus un efektīvākos maršrutus uz jūsu
galapunktiem.‍ Garmin Express ir pieejams Windows® un Mac®
datoriem.‍
1 Datorā dodieties uz vietni www.garmin.com/‍express.‍
2 Atlasiet opciju:
• Lai instalētu Windows datorā, atlasiet Lejupielādēt
operētājsistēmai Windows.‍
• Lai instalētu Mac datorā, atlasiet Mac versija.‍
vietā.‍
3 Piespiediet piesūcējkausu pie vējstikla un nolieciet sviru Ã
atpakaļ pret vējstiklu.‍
4 Cilni stiprinājuma augšdaļā ievietojiet spraugā ierīces
aizmugurē.‍
5 Spiediet stiprinājuma apakšējo daļu ierīcē, līdz dzirdams
klikšķis.‍
6 Transportlīdzekļa strāvas kabeļa otru galu pievienojiet
transportlīdzekļa strāvas izejai.‍
Atbalsts un atjauninājumi
Garmin Express™ nodrošina vienkāršu piekļuvi šiem
pakalpojumiem Garmin® ierīcēm.‍ Iespējams, daži pakalpojumi
jūsu ierīcei nav pieejami.‍
• Produkta reģistrēšana
• Produkta rokasgrāmatas
• Programmatūras atjauninājumi
• Karšu atjauninājumi
• Transportlīdzekļi, balsis un citi papildinājumi
3 Atveriet lejupielādēto failu un izpildiet ekrānā redzamās
norādes, lai pabeigtu instalēšanu.‍
4 Sākt Garmin Express.‍
5 Pievienojiet Garmin ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.‍
Kā iestatīt Garmin Express
1 Pieslēdziet mazo USB kabeļa galu ierīces pieslēgvietai.‍
2 USB kabeļa lielāko galu pieslēdziet pieejamā datora USB
pieslēgvietā.‍
3 Dodieties uz www.garmin.com/‍express.‍
4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.‍
nüMaps Guarantee™
Iespējams, 90 dienas pēc satelītu signālu saņemšanas sākuma
jūsu ierīcei būs tiesības saņemt bezmaksas kartes
jauninājumus braukšanas laikā.‍ Lai iepazītos ar noteikumiem un
nosacījumiem, dodieties uz vietni www.garmin.com/‍numaps.‍
Darba sākšana
Programmatūra Garmin Express nosaka jūsu ierīci.‍
6 Ievadiet e-pasta adresi produkta reģistrēšanai (izvēles).‍
7 Noklikšķiniet uz saglabāt ierīci.‍
8 Noklikšķiniet uz pārbaudīt atjauninājumus.‍
Redzams pieejamo karšu un programmatūras atjauninājumu
saraksts.‍
9 Atlasiet atjauninājumus, lai instalētu.‍
1
10 Noklikšķiniet uz Instalēt tagad.‍
Statusa joslas ikonas
Statusa josla ir novietota galvenās izvēlnes augšdaļā.‍ Statusa
joslas ikonas parāda informāciju par ierīces funkcijām.‍ Varat
atlasīt dažas ikonas, lai mainītu iestatījumus vai skatītu
papildinformāciju.‍
GPS signāla statuss
Pašreizējais laiks
Akumulatora uzlādes līmenis
GPS signālu statusa skatīšana
Nospiediet un trīs sekundes turiet
Programmatūra Garmin Express lejupielādē un instalē
atjauninājumus ierīcē.‍ Karšu atjauninājumi ir ļoti lieli, un šis
process lēnākos interneta savienojumos var būt ilgstošs.‍
Ieiešana miega režīmā un iziešana no tā.‍
Jūs varat izmantot miega režīmu, kad jūsu ierīce netiek
izmantota, lai ietaupītu akumulatora enerģiju.‍ Kamēr ierīce ir
miega režīmā, tā patērē ļoti maz enerģijas, un to var ātri
aktivizēt lietošanai.‍
IETEIKUMS. ierīci varat uzlādēt ātrāk, akumulatora uzlādes
laikā to pārslēdzot miega režīmā.‍
Nospiediet barošanas taustiņu À.‍
.‍
Akumulatora informācija
Pēc ierīces pievienošanas strāvas avotam tā sāk uzlādi.‍
statusa joslā norāda iekšējā akumulatora stāvokli.‍
Laika iestatīšana
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet laiku.‍
2 Atlasiet opciju:
• Lai laiku iestatītu automātiski, izmantojot GPS informāciju,
atlasiet Automātiski.‍
• Lai laiku iestatītu manuāli, velciet ciparus uz augšu vai uz
leju.‍
Ekrāna pogu izmantošana
•
•
•
•
•
Ierīces izslēgšana
1 Nospiediet un turiet barošanas taustiņu, līdz ekrānā tiek
parādīta uzvedne.‍
Uzvedne tiks parādīta pēc piecām sekundēm.‍ Ja atlaidīsiet
barošanas taustiņu pirms uzvednes parādīšanas, ierīce
pāries miega režīmā.‍
2 Atlasiet Izslēgts.‍
Ierīces atiestatīšana
Ja ierīce pārstāj darboties, varat to atiestatīt.‍
Nospiediet un 12 sekundes turiet barošanas taustiņu.‍
GPS signālu iegūšana
Lai ierīci izmantotu navigācijai, jāiegūst satelīta signāli.‍ statusa joslā norāda satelīta signāla stiprumu.‍ Satelīta signālu
iegūšana var ilgt vairākas minūtes.‍
1 Ieslēdziet ierīci.‍
2 Pagaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.‍
3 Ja nepieciešams, izejiet ārā atklātā vietā — prom no
augstceltnēm un kokiem.‍
Ekrāna spilgtuma regulēšana
1 Atlasiet Iestatījumi > Displejs > Spilgtums.‍
2 Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu spilgtumu.‍
Skaļuma regulēšana
1 Atlasiet Skaļums.‍
2 Atlasiet opciju:
• Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu skaņu.‍
• Atlasiet , lai izslēgtu ierīces skaņu.‍
• Atlasiet , lai skatītu papildiespējas.‍
2
Atlasiet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.‍
Lai ātri atgrieztos galvenajā izvēlnē, nospiediet un turiet
Lai skatītu vairāk izvēļu, atlasiet vai .‍
Lai ātrāk ritinātu, nospiediet un turiet vai .‍
Lai skatītu pašreizējā ekrāna opciju izvēlni, atlasiet .‍
.‍
Ekrānā redzamās tastatūras izmantošana
Lai mainītu tastatūras izkārtojumu, skatiet "Valodas un
tastatūras iestatījumi" (Valodas un tastatūras iestatījumi).‍
• Lai dzēstu meklēšanas ierakstu, atlasiet .‍
• Lai dzēstu rakstzīmi, atlasiet .‍
• Lai mainītu tastatūras valodas režīmu, atlasiet .‍
• Lai ievadītu īpašas rakstzīmes, piemēram, pieturzīmes,
atlasiet
.‍
• Lai mainītu lielos un mazos burtus, atlasiet .‍
Atrašanās vietas
Ierīcē ielādētajās detalizētajās kartēs ir, piemēram, restorānu,
viesnīcu un autoservisa uzņēmumu, atrašanās vietas.‍ Varat
izmantot kategorijas, lai pārlūkotu tuvumā esošos uzņēmumus
un interesantākās vietas.‍ Varat arī meklēt adreses, koordinātas,
pilsētas un krustojumus.‍
Atrašanās vietu meklēšana
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas
1 Atlasiet Kurp?.‍
2 Atlasiet kategoriju vai atlasiet Kategorijas.‍
3 Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.‍
4 Atlasiet atrašanās vietu.‍
Meklēšana kategorijā
Kad ir pabeigta apskates objektu meklēšana, dažas kategorijas
var rādīt ātrās meklēšanas sarakstu, kurā redzami pēdējie trīs
atlasītie galapunkti.‍
1 Atlasiet Kurp?.‍
2 Atlasiet kategoriju vai atlasiet Kategorijas.‍
Atrašanās vietas
3 Atlasiet kategoriju.‍
4 Ja piemērojams, ātrās meklēšanas sarakstā atlasiet
galapunktu.‍
5 Ja vajadzīgs, atlasiet attiecīgo galapunktu.‍
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas
joslu
Varat izmantot meklēšanas joslu, lai meklētu atrašanās vietas,
ievadot kategoriju, nosaukumu, adresi vai pilsētu.‍
1 Atlasiet Kurp?.‍
2 Meklēšanas joslā atlasiet Ievadīt meklējamo.‍
3 Ievadiet visu meklēšanas nosaukumu vai tā daļu.‍
Zem meklēšanas joslas tiek parādīti ieteiktie meklēšanas
nosaukumi.‍
4 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu uzņēmuma nosaukumu, ievadiet kategorijas
nosaukumu, piemēram, „kinoteātri”.‍
• Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu
nosaukumu vai tā daļu.‍
• Lai meklētu adresi savā tuvumā, ievadiet ielas numuru un
nosaukumu.‍
• Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet ielas numuru,
nosaukumu, pilsētu un apgabalu.‍
• Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un apgabalu.‍
• Lai meklētu koordinātas, ievadiet ģeogrāfiskā platuma un
garuma koordinātas.‍
Atlasiet
opciju:
5
• Lai meklētu, izmantojot ieteicamo meklēšanas
nosaukumu, atlasiet attiecīgo nosaukumu.‍
• Lai meklētu, izmantojot ievadīto tekstu, atlasiet .‍
6 Ja nepieciešams, atlasiet atrašanās vietu.‍
Meklēšanas zonas maiņa
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Kurp?.‍
2 Atlasiet Meklē tuvumā.‍
3 Atlasiet opciju.‍
Atrašanās vietas atrašana, pārlūkojot karti
Lai varētu atrast kartes datos iekļautās vietas, piemēram,
restorānus, slimnīcas un degvielas uzpildes stacijas, ceļa
posmā ir jāiespējo kartes slānis (skatiet Kartes slāņu
pielāgošana).‍
1 Atlasiet Skatīt karti.‍
2 Lai parādītu meklējamo zonu, pārvelciet un tālummainiet
kartes mērogu.‍
3 Ja nepieciešamas, atlasiet un atlasiet kategorijas ikonu, lai
skatītu tikai konkrētu vietu kategoriju.‍
Atrašanās vietu atzīmes ( vai zils punkts) redzamas kartē.‍
4 Atlasiet opciju:
• Atlasiet atrašanās vietas marķieri.‍
• Atlasiet punktu, piemēram, ielas, krustpunkta vai adreses
atrašanās vietu.‍
5 Ja nepieciešams, atlasiet atrašanās vietas aprakstu, lai
skatītu papildinformāciju.‍
Atrašanās vietas
Adreses atrašana
PIEZĪME. darbību secība var mainīties atkarībā no ierīcē
ielādētās kartes datiem.‍
1 Atlasiet Kurp? > Adrese.‍
2 Ievadiet adreses numuru un atlasiet Pabeigts.‍
3 Ievadiet ielas nosaukumu un atlasiet Nākamais.‍
4 Ja vajadzīgs, atlasiet Meklē tuvumā, lai mainītu pilsētu,
apgabalu vai rajonu.‍
5 Ja vajadzīgs, atlasiet pilsētu, apgabalu vai rajonu.‍
6 Ja vajadzīgs, atlasiet adresi.‍
Nesen atrasto atrašanās vietu meklēšana
Ierīce saglabā pēdējās 50 atrastās atrašanās vietas.‍
1 Atlasiet Kurp? > Pēdējais.‍
2 Atlasiet atrašanās vietu.‍
Nesen atrasto atrašanās vietu notīrīšana
Atlasiet Kurp? > Pēdējais >
> Dzēst > Jā.‍
Autostāvvietas meklēšana
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Autostāvvieta.‍
2 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu.‍
Pēdējās autostāvvietas meklēšana
Ja izņemat ierīci no transportlīdzeklī esošā turētāja, kamēr tā ir
ieslēgta, jūsu pašreizējā atrašanās vieta tiek saglabāta kā
autostāvvieta.‍
Atlasiet Lietotnes > Pēdējā vieta.‍
Meklēšanas rīki
Meklēšanas rīki ļauj meklēt noteikta veida atrašanās vietas,
atbildot uz ekrāna uzvednēm.‍
Krustpunkta atrašana
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Krustojumi.‍
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet valsti vai apgabalu.‍
• Lai mainītu valsti, pavalsti vai apgabalu, atlasiet Pavalsts/
apgabals un ievadiet nosaukumu.‍
3 Ievadiet pirmo ielas nosaukumus un atlasiet Nākamais.‍
4 Ja vajadzīgs, atlasiet ielu.‍
5 Ievadiet otro ielas nosaukumus un atlasiet Nākamais.‍
6 Ja vajadzīgs, atlasiet ielu.‍
7 Ja vajadzīgs, atlasiet krustpunktu.‍
Pilsētas atrašana
Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Pilsētas.‍
Atlasiet Ievadīt meklējamo.‍
Ievadiet pilsētas nosaukumu un izvēlieties
Atlasiet pilsētu.‍
1
2
3
4
.‍
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas
Atrašanās vietu varat atrast, izmantojot ģeogrāfisko platumu un
garumu.‍ Tas var būt noderīgi, izmantojot ģeokešatmiņu.‍
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Koordinātas.‍
2 Ja vajadzīgs, atlasiet un mainiet koordinātu formātu un
datumu.‍
3 Atlasiet ģeogrāfiskā platuma koordinātu.‍
4 Ievadiet jauno koordinātu un atlasiet Pabeigts.‍
5 Atlasiet ģeogrāfiskā garuma koordinātu.‍
6 Ievadiet jauno koordinātu un atlasiet Pabeigts.‍
7 Atlasiet Skatīt kartē.‍
3
Atrašanās vietu saglabāšana
Atrašanās vietas saglabāšana
1 Meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietas atrašana pēc
2
3
4
5
kategorijas).‍
Atlasiet atrašanās vietu meklēšanas rezultātos.‍
Atlasiet .‍
Atlasiet Saglabāt.‍
Ja vajadzīgs, ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts.‍
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana
1 Kartē atlasiet transportlīdzekļa ikonu.‍
2 Atlasiet Saglabāt.‍
3 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts.‍
4 Atlasiet Labi.‍
Māju atrašanās vietas saglabāšana
Par māju atrašanās vietu varat iestatīt vietu, kurā visbiežāk
atgriežaties.‍
1 Atlasiet Kurp? > > Iestatīt māju atrašanās vietu.‍
2 Atlasiet Ievadīt manu adresi, Lietot pašreizējo atrašanās
vietu vai Nesen atrasts.‍
Atrašanās vieta tiek saglabāta kā "Mājas" saglabātajā izvēlnē.‍
Mājupceļš
Atlasiet Kurp? > Doties mājup.‍
māju atrašanās vietas informācijas rediģēšana
Atlasiet Kurp? > Saglabāta > Mājas.‍
Atlasiet .‍
Atlasiet
> Rediģēt.‍
Ievadiet izmaiņas.‍
Atlasiet Pabeigts.‍
1
2
3
4
5
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.‍
2 Ja vajadzīgs, atlasiet kategoriju.‍
3 Atlasiet atrašanās vietu.‍
4 Atlasiet .‍
5 Atlasiet > Rediģēt.‍
6 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Nosaukums.‍
• Atlasiet Tālruņa numurs.‍
• Atlasiet Kategorijas, lai piešķirtu kategorijas saglabātajai
atrašanās vietai.‍
• Atlasiet Mainīt kartes simbolu, lai mainītu simbolu, kuru
izmanto saglabātās atrašanās vietas atzīmēšanai kartē.‍
7 Rediģējiet informāciju.‍
8 Atlasiet Pabeigts.‍
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai
Lai kārtotu saglabātās atrašanās vietas, varat piešķirt tām
kategorijas.‍
PIEZĪME. kategorijas tiek parādītas saglabātajās atrašanās
vietās pēc vairāk nekā 12 atrašanās vietu saglabāšanas.‍
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.‍
2 Atlasiet atrašanās vietu.‍
3 Atlasiet .‍
4 Atlasiet > Rediģēt > Kategorijas.‍
5 Ievadiet vienu vai vairākus kategoriju nosaukumus, tos
atdalot ar komatiem.‍
6 Ja vajadzīgs, atlasiet ieteikto kategoriju.‍
7 Atlasiet Pabeigts.‍
4
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana
PIEZĪME. dzēstās atrašanās vietas nevar atgūt.‍
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.‍
2 Atlasiet > Dzēst saglabātās vietas.‍
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus saglabātajām atrašanās
vietām, kas jāizdzēš, un atlasiet Dzēst.‍
Simulētas atrašanās vietas iestatīšana
Ja atrodaties telpās vai nesaņemat satelīta signālus, varat
izmantot GPS, lai iestatītu simulētu atrašanās vietu.‍
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > GPS simulators.‍
2 Galvenajā izvēlnē atlasiet Skatīt karti.‍
3 Divas reizes pieskarieties kartei, lai atlasītu zonu.‍
Atrašanās vietas adrese redzama ekrāna apakšā.‍
4 Atlasiet atrašanās vietas aprakstu.‍
5 Atlasiet Iestatīt atrašanās vietu.‍
Īsceļa pievienošana
Varat pievienot īsceļus izvēlnē Kurp?.‍ Īsceļš var norādīt uz
atrašanās vietu, kategoriju vai meklēšanas rīku.‍
Izvēlne Kurp? var ietvert līdz 36 īsceļa ikonām.‍
1 Atlasiet Kurp? > Pievienot saīsni.‍
2 Atlasiet vienumu.‍
Īsceļa noņemšana
1 Atlasiet Kurp? > > Noņemt saīsni(-es).‍
2 Atlasiet noņemamo īsceļu.‍
3 Vēlreiz atlasiet īsceļu, lai apstiprinātu.‍
Pielāgoti interesējoši objekti
Pielāgoti interesējoši objekti ir pielāgoti kartes punkti.‍ Tie var
ietvert brīdinājumus, lai jūs informētu, ka esat noteikta punkta
tuvumā vai braucat ātrāk par noteikto ātrumu.‍
POI Loader instalēšana
Varat izveidot vai lejupielādēt pielāgotu interesējošu objektu
sarakstus savā datorā un instalēt tos savā ierīcē, izmantojot
POI Loader programmatūru.‍
1 Dodieties uz www.garmin.com/‍poiloader.‍
2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.‍
POI Loader palīdzības failu lietošana
Papildinformāciju par POI Loader skatiet palīdzības failā.‍
Kad POI Loader ir atvērts, noklikšķiniet uz Palīdzība.‍
Pielāgotu interesējošu objektu meklēšana
Pirms pielāgotu interesējošo objektu meklēšanas pielāgoti
interesējošie objekti ir jāielādē ierīcē, izmantojot interesējošo
objektu ielādes programmatūru (POI Loader instalēšana).‍
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas.‍
2 Ritiniet uz sadaļu Citas kategorijas un atlasiet kategoriju.‍
Navigācija
Maršruta sākšana
1 Meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietas).‍
2 Atlasiet atrašanās vietu.‍
3 Atlasiet Sākt!.‍
Vairāku maršrutu priekšskatīšana
1 Meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietas atrašana pēc
kategorijas).‍
Navigācija
2 Atlasiet atrašanās vietu meklēšanas rezultātos.‍
3 Atlasiet Maršruti.‍
4 Atlasiet maršrutu.‍
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa
Maršruta aprēķināšana tiek veikta, ņemot vērā braukšanas
ātrumu un transportlīdzekļa paātrinājuma informāciju attiecīgajā
maršrutā.‍ Aprēķināšanas režīms ietekmē tikai automašīnas
maršrutus.‍
Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms.‍
• Atlasiet Īsāks laiks, lai aprēķinātu maršrutus, kurus var
ātrāk veikt, bet kuriem ir lielāks attālums.‍
• Atlasiet Mazāks attālums, lai aprēķinātu maršrutus,
kuriem ir mazāks attālums, bet braukšanai nepieciešams
ilgāks laiks.‍
• Atlasiet Bezceļa, lai aprēķinātu maršrutus no punkta līdz
punktam (bez ceļiem).‍
Apvidus navigācija
Ja navigācijas laikā nesekojat ceļam, lietojiet bezceļu režīmu.‍
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija.‍
2 Atlasiet Aprēķināšanas režīms > Bezceļa > Saglabāt.‍
Nākamais maršruts tiks aprēķināts kā taisna līnija uz
atrašanās vietu.‍
Maršruta uz saglabātu vietu sākšana
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.‍
2 Ja vajadzīgs, atlasiet kategoriju vai atlasiet Visas
saglabātās vietas.‍
3 Atlasiet atrašanās vietu.‍
4 Atlasiet Sākt!.‍
Jūsu maršruts kartē
PAZIŅOJUMS
Ātruma ierobežojuma ikonas funkcijai ir tikai informatīvs
raksturs, un tā neaizstāj vadītāja pienākumu ievērot visas
izliktās ātruma ierobežojuma zīmes un braucot vienmēr rūpīgi
izvērtēt situāciju uz ceļa.‍ Garmin neuzņemas atbildību par soda
naudām vai brīdinājumiem, kurus varat saņemt, neievērojot
visus piemērojamos satiksmes noteikumus un ceļazīmes.‍
Maršruts ir apzīmēts ar fuksīna krāsas līniju.‍ Rūtainais
karodziņš apzīmē jūsu galapunktu.‍
Brauciena laikā ierīce vada uz galapunktu, sniedzot balss
uzvednes, parādot bultiņas kartē un norādes kartes augšā.‍ Ja
novirzāties no sākotnējā maršruta, ierīce pārrēķina maršrutu un
sniedz jaunas norādes.‍
Braucot pa galvenajiem ceļiem, var tikt parādīts datu lauks ar
pašreizējo ātruma ierobežojumu.‍
• Lai skatītu konkrētas kategorijas, kad neveicat maršruta
navigēšanu, atlasiet .‍
• Lai centrētu karti uz pašreizējo atrašanās vietu, atlasiet
.‍
Punkta pievienošana maršrutam
Lai varētu pievienot punktu, jums ir jāveic maršruta naviģēšana.‍
1 Kartē atlasiet > Kurp?.‍
2 Meklējiet atrašanās vietu.‍
3 Atlasiet atrašanās vietu.‍
4 Atlasiet Sākt!.‍
5 Atlasiet Pievienot aktīvajam maršrutam.‍
Nogriešanās uz apvedceļu
Lai varētu nogriezties uz apvedceļu, jums ir jābūt maršruta
navigācijas režīmā un apvedceļu rīks ir jāpievieno kartes rīku
izvēlnei (Kartes rīku pielāgošana).‍
Varat izmantot apvedceļu norādītā maršruta posmā vai ap
noteiktiem ceļiem.‍ Tas ir noderīgi, ja konstatējat būvdarbu
zonas, slēgtus ceļus vai sliktus ceļa apstākļus.‍
1 Kartē atlasiet > Mainīt maršrutu.‍
2 Atlasiet opciju.‍
• Lai nogrieztos uz apvedceļu noteiktā attālumā, atlasiet
Apvedceļš pēc attāluma.‍
• Lai izmantotu apvedceļu noteiktam maršruta ceļam,
atlasiet Apvedceļš pēc ceļa.‍
Apstāšanās maršrutā
Kartē atlasiet
>
.‍
Maršruta aktivitātes skatīšana
Pagriezienu saraksta skatīšana
Kad naviģējat maršrutu, varat skatīt visus maršruta
pagriezienus un manevrus visā savā maršrutā, kā arī attālumu
starp pagriezieniem.‍
1 Kad naviģējat maršrutu, atlasiet teksta joslu kartes augšdaļā.‍
2 Atlasiet pagriezienu.‍
Tiek parādīti pagrieziena dati.‍ Ja pieejams, uz galvenajiem
ceļiem tiek parādīts krustojuma attēls.‍
Visa maršruta skatīšana kartē
1 Maršruta navigācijas laikā kartes augšdaļā atlasiet
navigācijas joslu.‍
2 Atlasiet > Karte.‍
Nākamā pagrieziena skatīšana
Maršruta navigācijas laikā kartes augšējā kreisajā stūrī tiek
parādīts nākamā pagrieziena, joslas maiņas vai cita manevra
priekšskatījums.‍
Priekšskatījums ietver attālumu līdz pagriezienam vai
manevram un joslu, pa kuru vajadzētu braukt (ja pieejams).‍
Kartē atlasiet
, lai skatītu nākamo pagriezienu kartē.‍
Krustojumu skatīšana
Maršruta navigācijas laikā varat skatīt krustojumus uz
galvenajiem ceļiem.‍ Tuvojoties krustojumam maršrutā, uz brīdi
tiek parādīts šī krustojuma attēls (ja pieejams).‍
Kartē atlasiet
, lai skatītu krustojumu (ja pieejams).‍
Kartes lietošana
1 Atlasiet Skatīt karti.‍
2 Izvēlieties jebkurā vietā kartē.‍
3 Atlasiet opciju:
• Lai tuvinātu vai tālinātu, atlasiet vai .‍
• Lai pārslēgtos no kartes orientācijas uz ziemeļiem uz
trīsdimensiju skatu un pretēji, atlasiet .‍
Navigācija
Par funkciju Priekšā
Varat skatīt maršrutā vai ceļā, pa kuru braucat, priekšā esošos
uzņēmumus un pakalpojumus.‍
Pakalpojumi pēc kategorijas ir norādīti cilnēs.‍
5
Degvielas uzpilde
Ēdināšana
Naktsmītne
Tualetes
Autostāvvieta
Bankas un bankomāti
Nākamo interesējošo objektu meklēšana
1 Kartē atlasiet > Priekšā.‍
2 Atlasiet cilni.‍
3 Atlasiet interesējošo objektu.‍
Kategoriju Priekšā pielāgošana
Varat mainīt meklējamās kategorijas, pārkārtot kategoriju
secību un meklēt noteiktu uzņēmumu vai kategoriju.‍
1 Kartē atlasiet > Priekšā.‍
2 Atlasiet pakalpojuma ikonu.‍
3 Atlasiet .‍
4 Atlasiet opciju:
• Lai pārvietotos kategoriju sarakstā augšup vai lejup,
atlasiet un velciet bultiņu pa labi no kategorijas
nosaukuma.‍
• Lai mainītu kategoriju, atlasiet kategoriju.‍
• Lai veidotu pielāgotu kategoriju, izvēlieties kategoriju,
atlasiet Pielāgota meklēšana un ievadiet uzņēmuma vai
kategorijas nosaukumu.‍
5 Atlasiet Pabeigts.‍
Brauciena informācija
Brauciena datu skatīšana kartē
Lai skatītu brauciena datus kartē, jāpievieno rīks kartes rīku
izvēlnē (Kartes rīku pielāgošana).‍
Kartē atlasiet
> Brauciena dati.‍
Brauciena datu lauku pielāgošana
Lai kartē varētu pielāgot brauciena datu laukos redzamos datus,
kartes rīku izvēlnei ir jāpievieno rīks Brauciena dati (Kartes rīku
pielāgošana).‍
1 Atlasiet Skatīt karti.‍
2 Atlasiet > Brauciena dati.‍
3 Atlasiet brauciena datu lauku.‍
4 Atlasiet opciju.‍
Jaunais brauciena datu lauks tiek parādīts brauciena datu
sarakstā.‍
Brauciena informācijas lapas skatīšana
Brauciena informācijas lapa parāda pašreizējo braukšanas
ātrumu un nodrošina statistiku par jūsu braucienu.‍
PIEZĪME. ja bieži apstājaties, atstājiet ierīci ieslēgtu, lai tā var
precīzi izmērīt brauciena laiku.‍
Kartē atlasiet Ātrums.‍
Brauciena žurnāla skatīšana
Ierīce saglabā brauciena žurnālu, kurā tiek reģistrēts veiktais
ceļš.‍
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Karšu
slāņi.‍
2 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Brauciena žurnāls.‍
Brauciena informācijas atiestatīšana
1 Kartē atlasiet Ātrums.‍
2 Atlasiet > Atiestatīt lauku(-s).‍
3 Atlasiet opciju:
• Naviģējot maršrutā, atlasiet Atlasīt visus, lai pirmajā lapā
atiestatītu ikvienu datu lauku, izņemot spidometru.‍
• Atlasiet Atiestatīt brauciena datus, lai brauciena datorā
atiestatītu informāciju.‍
• Atlasiet Atiestatīt maksimālo ātrumu, lai atiestatītu
maksimālo ātrumu.‍
• Atlasiet Atiestatīt B braucienu, lai atiestatītu odometru.‍
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas
skatīšana
Lapu Kur es atrodos? var izmantot, lai skatītu informāciju par
savu pašreizējo atrašanās vietu.‍ Šī ir noderīga funkcija, ja jums
sava atrašanās vieta ir jānorāda neatliekamās palīdzības
darbiniekiem.‍
Kartē atlasiet transportlīdzekli.‍
Tuvumā esošu pakalpojumu meklēšana
Lai meklētu tuvumā esošus pakalpojumus, piemēram, degvielas
uzpildes stacijas, slimnīcas vai policijas iecirkņus, varat
izmantot lapu Kur es atrodos?.‍
1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.‍
2 Atlasiet kategoriju.‍
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana
Ja kādai personai ir jāpastāsta, kā nokļūt jūsu pašreizējā
atrašanās vietā, ierīce var sniegt norādījumu sarakstu.‍
1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.‍
2 Atlasiet > Norādījumi man.‍
3 Atlasiet sākuma atrašanās vietu.‍
4 Atlasiet Atlasīt.‍
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām
iezīmēm
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Izvairīšanās.‍
2 Atlasiet ceļu īpašības, no kurām maršrutos vēlaties
izvairīties, un atlasiet Saglabāt.‍
Par pielāgotām izvairīšanās vietām
Pielāgotas izvairīšanās vietas ļauj izvairīties no noteiktām ceļa
zonām un daļām.‍ Pielāgotās izvairīšanās vietas varat iespējot
un atspējot pēc vajadzības.‍
Izvairīšanās no zonas
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
vietas.‍
2 Ja vajadzīgs, atlasiet Pievienot izvairīšanās ceļus.‍
3 Atlasiet Pievienot vietu, no kuras izvairīties.‍
4 Atlasiet tās zonas augšējo kreiso stūri, no kuras ir jāizvairās,
un atlasiet Nākamais.‍
5 Atlasiet tās zonas apakšējo labo stūri, no kuras ir jāizvairās,
un atlasiet Nākamais.‍
Atlasītā zona kartē ir ieēnota.‍
6
Navigācija
6 Atlasiet Pabeigts.‍
Drošības kameras
Izvairīšanās no ceļa
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
PAZIŅOJUMS
Garmin neuzņemas atbildību par precizitāti vai sekām,
izmantojot pielāgoto interesējošo objektu vai drošības kameras
datubāzi.‍
vietas.‍
2 Atlasiet Pievienot ceļu, no kura izvairīties.‍
3 Atlasiet tā ceļa posma sākumpunktu, no kura jāizvairās, un
atlasiet Nākamais.‍
4 Atlasiet ceļa posma galapunktu un atlasiet Nākamais.‍
5 Atlasiet Pabeigts.‍
Pielāgotas izvairīšanās vietas atspējošana
Pielāgotu izvairīšanās vietu varat atspējot, to nedzēšot.‍
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
vietas.‍
2 Atlasiet izvairīšanās vietu.‍
3 Atlasiet > Izslēgt.‍
Pielāgotu izvairīšanās vietu dzēšana
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
vietas.‍
Satiksme
2 Atlasiet opciju:
• Lai dzēstu visas pielāgotās izvairīšanās vietas, atlasiet
• Lai dzēstu vienu pielāgoto izvairīšanās vietu, atlasiet
izvairīšanās vietu un atlasiet
> Dzēst.‍
.‍
Kartes pielāgošana
Kartes rīku pielāgošana
Varat atlasīt īsceļus, kuri ir redzami kartes rīku izvēlnē.‍
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Karšu
rīki.‍
2 Atlasiet izvēlnē iekļaujamos kartes rīkus.‍
3 Atlasiet Saglabāt.‍
Kartes slāņu pielāgošana
Varat pielāgot kartē rādāmos datus, piemēram, interesējošo
objektu un ceļa apstākļu ikonas.‍
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Karšu
slāņi.‍
2 Atlasiet kartē iekļaujamos slāņus un pēc tam atlasiet
Saglabāt.‍
Kartes datu lauka maiņa
1 Kartē atlasiet datu lauku.‍
PIEZĪME. jūs nevarat pielāgot Ātrums.‍
Atlasiet datus, ko vēlaties rādīt.‍
2
3 Atlasiet Saglabāt.‍
Kartes perspektīvas maiņa
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis >
Braukšanas kartes skats.‍
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Izsekot, lai maršruta karti rādītu divās dimensijās
(2D) ar jūsu braukšanas virzienu augšpusē.‍
• Atlasiet Ziemeļi augšup, lai karti rādītu 2D skatā ar
ziemeļiem augšpusē.‍
• Atlasiet 3D, lai karti rādītu trīs dimensijās.‍
Transportlīdzekļa pielāgošana
Varat pielāgot kartē parādāmo transportlīdzekli.‍ Varat
lejupielādēt papildu transportlīdzekļus, izmantojot Garmin
Express.‍
Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis >
Transportlīdzeklis.‍
Satiksme
Dažos reģionos ir pieejama informācija par drošības kameru
atrašanās vietām un ātruma ierobežojumiem.‍ Dodieties uz www.garmin.com/‍safetycameras, lai pārbaudītu pieejamību vai
iegādātos abonementu vai vienreizēju atjauninājumu.‍ Jebkurā
laikā jūs varat iegādāties jaunu reģionu vai pagarināt jau esošo
abonementu.‍
Varat atjaunināt drošības kameras esošajam drošības kameru
abonementam, dodoties uz http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍ Lai saņemtu
visjaunāko drošības kameru informāciju, ierīce ir bieži
jāatjaunina.‍
Dažām ierīcēm un reģioniem drošības kameru pamatdati var
būt iekļauti jūsu ierīcē.‍ Iekļautie dati neietver atjauninājumus vai
abonementu.‍
PAZIŅOJUMS
Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas
precizitāti vai savlaicīgumu.‍
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama ierīcēs, kurās nav iekļauts
pastāvīgs satiksmes (Pastāvīgi abonementi).‍
Satiksmes informācija var nebūt pieejama visos reģionos vai
valstīs.‍ Informāciju par satiksmes uztvērējiem un pārklājuma
zonām skatiet vietnē www.garmin.com/‍traffic.‍
Dažos komplektos satiksmes uztvērējs ir iekļauts, iebūvēts
ierīcē.‍
• Satiksmes brīdinājumi kartē tiek parādīti, ja jūsu maršrutā vai
tuvākajā teritorijā ir satiksmes negadījumi.‍
• Lai saņemtu informāciju, izmantojot satiksmes uztvērēju,
ierīcei ir jābūt pievienotai transportlīdzekļa strāvas kabelim.‍
• Lai saņemtu satiksmes informāciju, barošanas avotam
pievienotajam satiksmes uztvērējam un ierīcei ir jāatrodas
tās stacijas datu diapazonā, kura pārraida satiksmes datus.‍
• Jums nav jāaktivizē ierīces vai satiksmes uztvērēja
komplektā iekļautais abonements.‍
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot
satiksmes uztvērēju
PAZIŅOJUMS
Apsildāmie (metalizētie) vējstikli var mazināt satiksmes
uztvērēja veiktspēju.‍
Lai saņemtu satiksmes datus, jums ir jābūt ierīces modelim, kas
ietver pastāvīgu satiksmi, un jums ir jāizmanto ierīces
komplektā iekļautais transportlīdzekļa strāvas kabelis.‍ Lai iegūtu
pilnīgāku informāciju, dodieties uz www.garmin.com/‍traffic.‍
Jūsu ierīce var saņemt satiksmes signālus no stacijas, kura
pārraida satiksmes datus.‍
1 Ar satiksmes uztvērēju saderīgo strāvas kabeli pievienojiet
ārējam strāvas avotam.‍
2 Pievienojiet ar satiksmes uztvērēju saderīgo strāvas kabeli
ierīcei.‍
Kad būsit satiksmes pārklājuma zonā, ierīce rādīs satiksmes
informāciju.‍
7
Tālākas satiksmes skatīšana
Varat skatīt maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat, priekšā
esošos satiksmes negadījumus.‍
1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet > Satiksme.‍
Kartes labajā pusē panelī tiek parādīts tuvākais priekšā
esošais satiksmes negadījums.‍
2 Atlasiet satiksmes negadījumu, lai skatītu papildu
informāciju.‍
Satiksmes skatīšana kartē
Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un
kavējumus pa tuvumā esošajiem ceļiem.‍
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Lietotnes > Satiksme.‍
2 Ja vajadzīgs, atlasiet > Leģenda, lai skatītu satiksmes
kartes leģendu.‍
Satiksmes negadījumu meklēšana
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Lietotnes > Satiksme.‍
2 Atlasiet > Negadījumi.‍
3 Atlasiet sarakstā vienumu.‍
4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai
skatītu papildu negadījumus.‍
Satiksme jūsu maršrutā
Ja maršrutā rodas satiksmes kavējums, kartē tiek parādīts
brīdinājums, un ierīce aprēķina alternatīvu maršrutu, lai
izvairītos no satiksmes kavējuma.‍ Varat izvēlēties, vai
izmantosit alternatīvos maršrutus automātiski vai pēc
pieprasījuma.‍ Pilnīgāku informāciju skatiet (Satiksmes
iestatījumi).‍ Ierīce var jūs virzīt caur satiksmes kavējumu, ja nav
labāka alternatīva maršruta.‍ Kavējuma laiks tiek automātiski
pievienots aprēķinātajam ierašanās laikam.‍
Alternatīva maršruta izmantošana
Ja ierīce nav iestatīta automātiskai alternatīvo maršrutu
izmantošanai, lai izvairītos no satiksmes kavējumiem,
alternatīvo maršrutu varat sākt manuāli.‍
1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet > Satiksme.‍
2 Atlasiet Alternatīvs maršruts.‍
PIEZĪME. ja labāka alternatīvā maršruta nav, šī opcija nav
pieejama, un tās vietā tiek parādīta opcija Ātrākajā
maršrutā.‍
3 Atlasiet Sākt!.‍
Par satiksmes abonomentiem
Varat iegādāties papildu abonementus vai veikt atjaunošanu, ja
abonementam ir beidzies termiņš.‍ Dodieties uz http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​/‍traffic.‍
Abonementa aktivizēšana
Jums nav jāaktivizē FM satiksmes uztvērēja komplektā
iekļautais abonements.‍ Abonements tiek aktivizēts automātiski,
kad ierīce iegūst satelītu signālus, saņemot satiksmes signālus
no maksas pakalpojumu piegādātāja.‍
Satiksmes abonementu skatīšana
Atlasiet Iestatījumi > Satiksme > Abonementi.‍
Abonementa pievienošana
Varat iegādāties satiksmes abonementus citiem reģioniem vai
valstīm.‍
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Satiksme.‍
2 Atlasiet Abonementi > .‍
3 Pierakstiet FM satiksmes uztvērēja ierīces ID.‍
4 Dodieties uz www.garmin.com/‍fmtraffic, lai iegādātos
abonementu un iegūtu 25 rakstzīmju kodu.‍
8
Satiksmes abonementa kodu nevar izmantot atkārtoti.‍ Ikreiz,
kad atjaunojat pakalpojumu, ir jāiegūst jauns kods.‍ Ja jums ir
vairāki FM satiksmes uztvērēji, katram uztvērējam ir jāiegūst
jauns kods.‍
5 Ierīcē atlasiet Nākamais.‍
6 Ievadiet kodu.‍
7 Atlasiet Pabeigts.‍
Lietotņu izmantošana
Palīdzības lietošana
Atlasiet Lietotnes > Palīdzība, lai skatītu informāciju par
ierīces lietošanu.‍
Palīdzības tematu meklēšana
Atlasiet Lietotnes > Palīdzība >
.‍
Par ecoRoute™
Dažos reģionos ecoRoute funkciju lietošanai ir jāiegādājas
atbloķēšanas kods.‍ Papildinformāciju skatiet tīmekļa vietnē www.garmin.com/‍ecoroute.‍
Funkcija ecoRoute aprēķina degvielas ekonomiju un degvielas
cenu navigācijā uz galapunktu un piedāvā rīkus degvielas
efektivitātes uzlabošanai.‍ Funkcijas ecoRoute piedāvātie dati ir
tikai aplēses.‍ Dati netiek faktiski nolasīti no transportlīdzekļa.‍
Lai iegūtu precīzākus degvielas patēriņa pārskatus par savu
transportlīdzekli un braukšanas ieradumiem, veiciet degvielas
ekonomijas kalibrēšanu (Degvielas ekonomijas kalibrēšana).‍
Transportlīdzekļa iestatīšana
Pirmo reizi izmantojot ecoRoutefunkcijas, ir jāievada
transportlīdzekļa informācija.‍
1 Atlasiet Lietotnes > ecoRoute.‍
2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.‍
Degvielas cenas maiņa
1 Atlasiet Lietotnes > ecoRoute > Pie sūkņa.‍
2 Ievadiet pašreizējo degvielas cenu un atlasiet Nākamais.‍
3 Atlasiet Jā.‍
Degvielas ekonomijas kalibrēšana
Varat kalibrēt degvielas ekonomiju, lai iegūtu precīzākus
degvielas patēriņa pārskatus par savu konkrēto transportlīdzekli
un braukšanas ieradumiem.‍ Veiciet kalibrēšanu, uzpildot
degvielas tvertni.‍
1 Atlasiet Lietotnes > ecoRoute > Pie sūkņa.‍
2 Ievadiet attiecīgo degvielas cenu.‍
3 Ievadiet kopš iepriekšējās uzpildes reizes izlietoto degvielas
daudzumu.‍
4 Ievadiet kopš pēdējās uzpildes reizes nobraukto attālumu.‍
5 Atlasiet Nākamais.‍
Ierīce aprēķina vidējo automašīnas degvielas ekonomiju.‍
6 Atlasiet Saglabāt.‍
Par ecoChallenge
EcoChallenge palīdz maksimāli palielināt transportlīdzekļa
degvielas ekonomiju, vērtējot vadītāja braukšanas ieradumus.‍
Jo augstāki ir jūsu ecoChallenge rezultāti, jo vairāk degvielas
jūs ietaupāt.‍ Kad ierīce pārvietojas un atrodas automašīnas
transportēšanas režīmā, ecoChallenge uzkrāj datus un aprēķina
rezultātu.‍
ecoChallenge rezultātu skatīšana
Atlasiet Lietotnes > ecoRoute > ecoChallenge.‍
Lietotņu izmantošana
Par ecoChallenge rezultātiem
Ātrums: parāda rezultātu jūsu transportlīdzekļa vadīšanai
optimālā ātrumā, lai taupītu degvielu.‍
Bremzēšana: parāda vienmērīgas un pakāpeniskas
bremzēšanas rezultātus.‍ Par spēcīgu bremzēšanu jūs
zaudējat punktus.‍
Paātrinājums: parāda vienmērīgas un pakāpeniskas
paātrināšanas rezultātus.‍ Par strauju paātrināšanu jūs
zaudējat punktus.‍
Vispārējais: parāda vidējo ātrumu, paātrinājumu un
bremzēšanas rezultātus.‍
• Regulāri mainiet eļļu, eļļas un gaisa filtrus.‍
• Izmantojiet zemākā līmeņa degvielu, kas piemērota
transportlīdzeklim.‍ Kad iespējams, izmantojiet biodegvielas,
piemēram, E85 un biodīzeli.‍
Brauciena plānošana
Degvielas ekonomijas informācijas skatīšana
1 Atlasiet Lietotnes > ecoRoute > Degvielas ekonomija.‍
2 Atlasiet grafika sadaļu, lai tuvinātu.‍
Brauciena plānotāju varat izmantot, lai izveidotu un saglabātu
braucienu ar vairākiem galamērķiem.‍
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs.‍
2 Atlasiet Jauns brauciens.‍
3 Atlasiet Atlasīt sākuma atrašanās vietu.‍
4 Meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietas atrašana pēc
kategorijas).‍
5 Atlasiet Atlasīt.‍
6 Lai pievienotu papildu atrašanās vietas, atlasiet .‍
7 Atlasiet Nākamais.‍
8 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts.‍
Nobraukuma atskaites
Brauciena plānošana
ecoChallenge rezultātu atiestatīšana
1 Atlasiet Lietotnes > ecoRoute > ecoChallenge.‍
2 Atlasiet > Atiestatīt.‍
Nobraukuma atskaitēs tiek iekļauts attālums, laiks, vidējā
degvielas ekonomija un degvielas izmaksas, naviģējot līdz
galamērķim.‍
Katram nobrauktajam maršrutam tiek izveidota nobraukuma
atskaite.‍ Ja maršruts ierīcē tiek pārtraukts, nobraukuma atskaite
tiek izveidota par nobraukto attālumu.‍
Nobraukuma atskaites skatīšana
Saglabātās nobraukuma atskaites varat skatīt ierīcē.‍
IETEIKUMS. jūs varat pievienot ierīci datoram un piekļūt ierīcē
nobraukuma atskaitēm mapē Atskaites.‍
1 Atlasiet Lietotnes > ecoRoute > Nobraukuma atskaite.‍
2 Atlasiet pārskatu.‍
ecoRoute informācijas atiestatīšana
1 Atlasiet Lietotnes > ecoRoute > Transportlīdzekļa profils.‍
2 Atlasiet > Atiestatīt.‍
Braukšanas padomi
• Ievērojiet ātruma ierobežojumus.‍ Lielākajai daļai
transportlīdzekļu optimāla degvielas ekonomija tiek
sasniegta starp 70 un 100 kilometriem stundā.‍
• Brauciet vienmērīgā ātrumā.‍
• Bremzējiet un paātriniet pakāpeniski un vienmērīgi.‍
• Izvairieties no sastrēgumiem un braukšanas
sastrēgumstundu laikā.‍
• Neturiet kāju uz bremžu pedāļa.‍
• Izmantojiet kruīza kontroli.‍
• Pagaidu apstāšanās laikā nedarbiniet transportlīdzekli
tukšgaitā, bet izslēdziet to.‍
• Mazus braucienus apvienojiet vienā garākā ar vairākām
apstāšanās reizēm.‍
• Ja nebraucat lielā ātrumā pa šoseju, izslēdziet gaisa
kondicionieri un atveriet logus.‍
• Nostipriniet gāzes tvertnes vāciņu.‍
• Novietojiet transportlīdzekli stāvēšanai ēnā vai garāžā.‍
• Izkraujiet lieko svaru.‍ Izņemiet no transportlīdzekļa
nevajadzīgos priekšmetus.‍
• Izvairieties no priekšmetu pārvadāšanas uz jumta.‍ Noņemiet
jumta bagāžniekus un noņemamos statīvus, ja tie netiek
izmantoti.‍
• Uzturiet ieteicamo gaisa spiedienu riepās.‍ Regulāri un pirms
gariem braucieniem pārbaudiet gaisa spiedienu riepās.‍
• Uzturiet transportlīdzekli labā stāvoklī un ievērojiet ražotāja
ieteiktos apkopes intervālus.‍
Lietotņu izmantošana
Brauciena plānotāju varat izmantot, lai izveidotu un saglabātu
braucienu ar vairākiem galamērķiem.‍
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs.‍
2 Atlasiet braucienu.‍
3 Atlasiet atrašanās vietu.‍
4 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Izbraukšanas laiks.‍
• Atlasiet Ierašanās laiks.‍
5 Atlasiet datumu un laiku un atlasiet Saglabāt.‍
6 Atlasiet Ilgums.‍
7 Atlasiet laika ilgumu, kuru pavadīsit atrašanās vietā, un
atlasiet Saglabāt.‍
8 Ja nepieciešams, 3.‍-7.‍ darbību atkārtojiet katrai atrašanās
vietai.‍
Saglabāta brauciena navigācija
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs.‍
2 Atlasiet saglabātu braucienu.‍
3 Atlasiet Sākt!.‍
4 Ja uzvedne norāda, atlasiet maršrutu (Jūsu maršruts kartē).‍
Saglabāta brauciena rediģēšana
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs.‍
2 Atlasiet saglabātu braucienu.‍
3 Atlasiet .‍
4 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Pārdēvēt braucienu.‍
• Atlasiet Rediģēt galamērķus, lai pievienotu un dzēstu
atrašanās vietu vai mainītu atrašanās vietu secību.‍
• Atlasiet Dzēst braucienu.‍
• Atlasiet Optimizēt secību, lai brauciena pieturas
sakārtotu visefektīvākajā secībā.‍
Iepriekšējo maršrutu un galapunktu
skatīšana
Pirms varat izmantot šo funkciju, jāiespējo brauciena vēstures
funkcija (Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi).‍
Kartē varat skatīt iepriekšējos maršrutus un vietas, kur
apstājāties.‍
Atlasiet Lietotnes > Kur esmu bijis.‍
9
Datu pārvaldība
Ierīcē varat glabāt failus.‍ Ierīcei ir atmiņas kartes slots papildu
datu glabāšanai.‍
PIEZĪME. ierīce nav saderīga ar Windows 95, 98, Me, Windows
NT®un Mac OS 10.‍3 un vecāku versiju.‍
Kartes dizains: maina kartes datu krāsu.‍
Kartes rīki: atlasa īsceļus, kas redzami kartes rīku izvēlnē.‍
Kartes slāņi: iestata datus, kas ir redzami kartes lapā (Kartes
slāņu pielāgošana).‍
myMaps: iestata, kuras instalētās kartes ierīce lieto.‍
Karšu iespējošana
Failu veidi
Ierīce atbalsta šādus failu veidus.‍
• Kartes un GPX ceļa punktu failus no myGarmin™ kartēšanas
programmatūras, tostarp MapSource®, BaseCamp™ un
HomePort™ (Pielāgoti interesējoši objekti).‍
• GPI pielāgoti interesējošu objektu faili no Garmin POI Loader
(POI Loader instalēšana).‍
Par atmiņas kartēm
Jūs varat iespējot ierīcē instalētos karšu produktus.‍
IETEIKUMS. lai iegādātos papildu karšu produktus, apmeklējiet
vietni www.garmin.com/‍us​/‍maps.‍
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > manas
kartes.‍
Atlasiet karti.‍
2
Navigācijas iestatījumi
Ierīce atbalsta microSD™ un microSDHC atmiņas kartes.‍
1 Ievietojiet atmiņas karti ierīces slotā.‍
2 Iespiediet to, līdz atskan klikšķis.‍
Lai no galvenās izvēlnes atvērtu lapu Navigācijas iestatījumi,
atlasiet Iestatījumi > Navigācija.‍
Aprēķināšanas režīms: iestata maršruta izvēli.‍
Izvairīšanās: iestata konkrētas ceļa iezīmes, lai izvairītos no
tām maršrutā.‍
Pielāgotas izvairīšanās vietas: ļauj izvairīties no atsevišķiem
ceļiem vai teritorijām.‍
Drošības režīms: atspējo visas funkcijas, kam vajadzīga
ievērojama vadītāja uzmanība un kas brauciena laikā varētu
novērst uzmanību.‍
GPS simulators: pārtrauc ierīces GPS signālu saņemšanu un
taupa enerģiju.‍
Ierīces pievienošana datoram
Aprēķināšanas režīms
Atmiņas kartes varat iegādāties pie elektronikas preču
pārdevēja.‍ Varat arī iegādāties iepriekš ielādētu Garmin
kartēšanas programmatūru (www.garmin.com/‍trip​_‍planning).‍
Papildus karšu un datu uzglabāšanai atmiņas kartes var
izmantot failu, piemēram, karšu, attēlu, ģeokešatmiņu,
maršrutu, ceļa punktu un pielāgoto interesējošo objektu,
glabāšanai.‍
Atmiņas kartes ievietošana
Ierīci datoram varat pievienot, izmantojot USB kabeli.‍
1 Pieslēdziet mazo USB kabeļa galu ierīces pieslēgvietai.‍
2 USB kabeļa lielāko galu pieslēdziet datora pieslēgvietai.‍
Ierīces ekrānā tiek parādīts datoram pievienotās ierīces
attēls.‍
Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā
portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.‍
Datu pārsūtīšana no datora
1 Pievienojiet ierīci datoram (Ierīces pievienošana datoram).‍
2
3
4
5
6
Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā
portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.‍
Datorā atveriet failu pārlūku.‍
Atlasiet failu.‍
Atlasiet Rediģēt > Kopēt.‍
Pārlūkojiet uz ierīces mapi.‍
PIEZĪME. ja izmantojat noņemamu disku vai sējumu, failus
nedrīkst ievietot Garmin mapē.‍
Atlasiet Rediģēt > Ielīmēt.‍
Ierīces pielāgošana
Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi
Lai no galvenās izvēlnes atvērtu iestatījums Karte un
transportlīdzeklis, atlasiet Iestatījumi > Karte un
transportlīdzeklis.‍
Transportlīdzeklis: maina ikonu, lai atspoguļotu jūsu vietu
kartē.‍ Lai iegūtu vairāk ikonu, dodieties uz www.garmingarage.com.‍
Braukšanas kartes skats: iestata perspektīvu kartē.‍
Kartes detaļa: iestata detaļu līmeni kartē.‍ Parādot vairāk
detaļu, iespējams, karte tiks zīmēta lēnāk.‍
10
Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms.‍
Maršruta aprēķināšana tiek veikta, ņemot vērā braukšanas
ātrumu un transportlīdzekļa paātrinājuma informāciju attiecīgajā
maršrutā.‍
Īsāks laiks: aprēķina maršrutus, kurus var veikt ātrāk, bet tie
varētu būt garāki.‍
Mazāks attālums: aprēķina maršrutus, kuri ir īsāki, bet kuru
veikšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks.‍
Mazāk degvielas: aprēķina maršrutus, kuru veikšanai varētu
būt nepieciešams mazāk degvielas nekā citos maršrutos.‍
Bezceļa: aprēķina taisnu līniju no jūsu atrašanās vietas līdz
galapunktam.‍
Displeja iestatījumi
Lai no galvenās izvēlnes atvērtu lapu Displeja iestatījumi,
atlasiet Iestatījumi > Displejs.‍
Orientācija: iestata displeju portreta (vertikālā) vai ainavas
(horizontālā) orientācijā.‍
Krāsu režīms: iestata ierīci, lai rādītu displejā dienas vai nakts
krāsas.‍ Varat atlasīt Auto, lai atļautu ierīcei automātiski
iestatīt dienas vai nakts krāsas atkarībā no diennakts laika.‍
Spilgtums: regulē displeja spilgtumu.‍
Displeja noildze: iestata dīkstāves laiku, pēc kura ierīce
pārslēdzas miega režīmā.‍
Ekrānuzņēmums: ļauj uzņemt ierīces ekrāna attēlu.‍
Ekrānuzņēmumi tiek saglabāti ierīces atmiņas mapē
Ekrānuzņēmumi.‍
Satiksmes iestatījumi
Lai atvērtu satiksmes iestatījumu lapu no galvenās izvēlnes,
atlasiet Iestatījumi > Satiksme.‍
Satiksme: iespējo satiksmi.‍
Pašreizējais piegādātājs: iestata satiksmes datu piegādātāju,
lai izmantotu satiksmes datus.‍ Auto izvēlas labākos
pieejamos satiksmes datus automātiski.‍
Datu pārvaldība
Abonementi: pašreizējo satiksmes datu abonementu saraksti.‍
Optimizējiet maršrutu: atlasa, vai izmantot optimizētus
alternatīvos maršrutus automātiski vai pēc pieprasījuma
(Satiksme jūsu maršrutā).‍
Satiksmes brīdinājuma signāli: atlasa satiksmes kavējuma
sarežģītības pakāpi, kādai ierīce rāda satiksmes
brīdinājumu.‍
Mērvienību un laika iestatījumi
Lai atvērtu lapu Mērvienību un laika iestatījumi no galvenās
izvēlnes, atlasiet Iestatījumi > Mērvienības un laiks.‍
Pašreizējais laiks: iestata ierīces laiku.‍
Laika formāts: ļauj atlasīt 12 stundu, 24 stundu un UTC laika
joslu rādījumu.‍
Mērvienības: mērvienības — iestata attālumiem izmantoto
mērvienību.‍
Novietošanas formāts: iestata ģeogrāfiskajām koordinātām
izmantoto koordinātu formātu un datumu.‍
Valodas un tastatūras iestatījumi
Lai no galvenās izvēlnes atvērtu lapu Valodas un tastatūras
iestatījumi, atlasiet Iestatījumi > Valoda un tastatūra.‍
Balss valoda: iestata balss uzvednes valodu.‍
Teksta valoda: iestata visu ekrāna tekstu atlasītajā valodā.‍
PIEZĪME. teksta valodas maiņa nemaina lietotāja ievadīto
datu vai kartes datu, piemēram, ielu nosaukumu, valodu.‍
Tastatūras valoda: iespējo tastatūras valodas.‍
Ierīces akumulatoru var uzlādēt, izmantojot jebkuru no
norādītajām metodēm.‍
• Pievienojiet ierīci transportlīdzekļa barošanas kabelim.‍
• Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.‍
Ja ierīce ir pievienota pie datora, tā, iespējams uzlādēsies
lēnām.‍ Daži portatīvie datori var nenodrošināt ierīces uzlādi.‍
• Savienojiet ierīci ar papildu strāvas adaptera piederumu,
piemēram, sienas kontaktligzdas adapteri.‍
Mājai vai birojam piemērotu Garmin maiņstrāvas-līdzstrāvas
adapteri varat iegādāties no Garmin izplatītāja vai
www.garmin.com.‍
Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī
PAZIŅOJUMS
Nomainot drošinātāju, nepazaudējiet sīkās detaļas un
pārbaudiet, vai ievietojat tās atpakaļ pareizā secībā.‍
Transportlīdzekļa barošanas vads nedarbojas, ja tas nav
pievienots pareizi.‍
Ja ierīci nevarat uzlādēt transportlīdzeklī, iespējams, ir jāmaina
drošinātājs, kas atrodas transportlīdzekļa adaptera galā.‍
1 Pagrieziet uzgali À par 90 grādiem pretēji pulksteņrādītāju
kustības virzienam, lai to atbrīvotu.‍
Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi
Lai no galvenās izvēlnes atvērtu lapu Ierīces iestatījumi, atlasiet
Iestatījumi > Ierīce.‍
Par: Parāda programmatūras versijas numuru, ierīces
ID numuru un informāciju par vairākām citām
programmatūras funkcijām.‍
LLL: parāda galalietotāja licences līgumus, kas piemērojami
pēc jūsu izvēles.‍
PIEZĪME. šī informācija ir nepieciešama, kad atjaunināt
sistēmas programmatūru vai iegādājaties kartes papildu
datus.‍
Brauciena vēsture: ļauj ierīcei ierakstīt informāciju myTrends™,
Kur esmu bijis un brauciena žurnāla ierakstiem.‍
Dzēst brauciena vēsturi: dzēš jūsu brauciena vēsturi
myTrends, Kur esmu bijis un brauciena žurnāla ierakstus.‍
Iestatījumu atjaunošana
Varat atjaunot iestatījumu kategoriju vai visus iestatījumus
rūpnīcas noklusējuma vērtībās.‍
1 Atlasiet Iestatījumi.‍
2 Ja vajadzīgs, atlasiet iestatījumu kategoriju.‍
3 Atlasiet > Atjaunot.‍
Pielikums
2
3
4
5
IETEIKUMS. iespējams, uzgaļa noņemšanai būs jāizmanto
monēta.‍
Noņemiet uzgali, sudraba galu Á un izņemiet drošinātāju Â.‍
Ievietojiet jaunu mazinerciālo tādas pašas strāvas 1 A vai
2 A drošinātāju.‍
Ielieciet sudraba galu uzgalī.‍
Iespiediet to uzgalī un pagrieziet par 90 grādiem
pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai nofiksētu atpakaļ
transportlīdzekļa strāvas kabelī Ã.‍
Ierīces apkope
PAZIŅOJUMS
Uzmanieties, lai nenomestu ierīci.‍
Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta
ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku
bojājumu.‍
Nekad neskariet skārienekrānu ar cietiem vai asiem
priekšmetiem, jo tie var izraisīt bojājumu.‍
Ārējā korpusa tīrīšana
PAZIŅOJUMS
Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas
var bojāt plastmasas sastāvdaļas.‍
1 Tīriet ārējo korpusu (bet ne skārienjutīgo ekrānu) ar maigā
mazgāšanas līdzekļa šķīdumā mitrinātu drāniņu.‍
Strāvas kabeļi
2 Noslaukiet ierīci sausu.‍
Jūsu ierīce var izmantot vairākus barošanas avotus.‍
• Transportlīdzekļa strāvas kabelis
• USB kabelis
• Maiņstrāvas adapteris (papildpiederums)
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana
1 Izmantojiet mīkstu, tīru drāniņu bez plūksnām.‍
2 Ja vajadzīgs, drāniņu nedaudz samitriniet ūdenī.‍
3 Ja izmantojat slapju drāniņu, izslēdziet ierīci un atvienojiet no
Ierīces uzlādēšana
PIEZĪME. šim III klases produktam ir jāizmanto LPS barošanas
avots.‍
Pielikums
strāvas avota.‍
4 Maigi noslaukiet ekrānu ar drāniņu.‍
Zādzību novēršana
11
• Kad nelietojat, noņemiet ierīci un stiprinājumu, lai tā nav
redzama.‍
• Notīriet piesūcējkausa uz stikla atstātos pārpalikumus.‍
• Neglabājiet ierīci sīklietu nodalījumā.‍
• Reģistrējiet ierīci vietnē http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
Uzstādīšana uz paneļa
Piesūcējkauss neturas pie vējstikla
1 Notīriet piesūcējkausu un vējstiklu ar medicīnisko spirtu.‍
2 Nosusiniet ar tīru, sausu drāniņu.‍
3 Pievienojiet piesūcējkausu (Ierīces pievienošana
transportlīdzekļa barošanas avotam).‍
PAZIŅOJUMS
Pastāvīgās uzstādīšanas līmlenti pēc uzstādīšanas ir ārkārtīgi
grūti noņemt.‍
Lai uzstādītu ierīci uz paneļa un ievērotu noteiktus valsts
normatīvus, varat izmantot izvēles uzstādīšanas disku.‍
Papildinformāciju skatiet vietnē www.garmin.com.‍
1 Notīriet un nožāvējiet paneli, kur uzstādīsiet disku.‍
2 No diska pamatnes noņemiet līmes aizsargpārsegu.‍
3 Uzlieciet disku uz paneļa.‍
4 Noņemiet caurspīdīgo plastikāta pārvalku no diska
augšdaļas.‍
5 Diska augšpusē novietojiet piesūcējkausa stiprinājumu.‍
6 Nolieciet sviru uz leju (diska virzienā).‍
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa
noņemšana
Ierīces noņemšana no stiprinājuma
1 Nospiediet atvienošanas cilni vai pogu uz stiprinājuma.‍
2 Nolieciet ierīci uz priekšu.‍
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa
1 Pagrieziet ierīces stiprinājumu pa labi vai pa kreisi.‍
2 Piespiediet, līdz piesūcējkausa ligzdā esošā bumbiņa tiek
atbrīvota.‍
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla
1 Nolieciet sviru uz piesūcējkausa savā virzienā.‍
2 Pavelciet cilni uz piesūcējkausa savā virzienā.‍
Papildu karšu iegāde
1 Dodieties uz ierīces produkta lapu vietnē (www.garmin.com).‍
2 Noklikšķiniet uz cilnes Kartes.‍
3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.‍
Piederumu iegāde
Dodieties uz http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Specifikācijas
Darba temperatūras diapazons
no -4° līdz 140°F (no -20° līdz
60°C)
Uzlādes temperatūras diapazons
no 32° līdz 113°F (no 0° līdz 45°C)
Ieejas jauda (transportlīdzekļa vai 8–28 V (līdzstr.‍)
ārējais barošanas avots)
Akumulatora kalpošanas laiks
(nüvi 55/56)
Līdz 2 stundām atkarībā no
lietošanas un iestatījumiem
Akumulatora kalpošanas laiks
(nüvi 65/66)
Līdz 1 stundai atkarībā no
lietošanas un iestatījumiem
Akumulatora tips
Litija-jonu
Akumulatora sprieguma
diapazons
3,0 V–4,2 V
12
Traucējummeklēšana
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus
• Pārbaudiet, vai GPS simulators ir izslēgts (Navigācijas
iestatījumi).‍
• Nelietojiet ierīci stāvvietas garāžās, kā arī augstceltņu un
koku tuvumā.‍
• Palieciet miera stāvoklī dažas minūtes.‍
Ierīce manā transportlīdzeklī nemainās
• Pārbaudiet drošinātāju transportlīdzekļa strāvas kabelī
(Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī).‍
• Pārbaudiet, vai transportlīdzeklis ir ieslēgts un piegādā
strāvu tās izejai.‍
• Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa iekštelpas temperatūra ir no
0° līdz 45°C (32–113°F).‍
• Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa strāvas izejā nav bojāts
drošinātājs.‍
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri
•
•
•
•
Samaziniet ekrāna spilgtumu (Displeja iestatījumi).‍
Saīsiniet displeja noildzi (Displeja iestatījumi).‍
Samaziniet skaļumu (Skaļuma regulēšana).‍
Kad ierīci neizmantojat, pārslēdziet to miega režīmā
(Ieiešana miega režīmā un iziešana no tā.‍).‍
• Sargājiet ierīci no pārmērīgām temperatūrām.‍
• Neatstājiet ierīci tiešos saules staros.‍
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā
noņemams diskdzinis
Lielākajā daļā Windows datoru ierīce izmanto multivides
pārsūtīšanas protokolu (MTP).‍ MTP režīmā ierīce tiek parādīta
kā portatīva ierīce, nevis kā noņemams diskdzinis.‍ MTP režīmu
atbalsta Windows 7, Windows Vista® un Windows XP Service
Pack 3 ar Windows Media Player 10.‍
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā
portatīva ierīce
Operētājsistēmas Mac datoros un dažos Windows datoros
ierīce veido savienojumu, izmantojot USB ārējās atmiņas
ierīces režīmu.‍ USB ārējās atmiņas ierīces režīmā ierīce tiek
parādīta kā noņemams diskdzinis vai sējums, bet ne kā
portatīva ierīce.‍ Windows versijas pirms Windows XP Service
Pack 3 izmanto USB ārējās atmiņas ierīces režīmu.‍
Mana ierīce datorā neparādās ne kā
portatīva ierīce, ne arī noņemams diskdzinis
vai sējums
1 Atvienojiet USB kabeli no datora.‍
2 Izslēdziet ierīci.‍
3 Iespraudiet USB kabeli datora USB portā un savā ierīcē.‍
IETEIKUMS. ierīci nedrīkst tieši pievienot datora USB
portam un USB centrmezglam.‍
Ierīce automātiski ieslēdzas un pāriet MTP vai USB ārējās
atmiņas ierīces režīmā.‍ Ierīces ekrānā tiek parādīts datoram
pievienotās ierīces attēls.‍
Traucējummeklēšana
Rādītājs
Simboli
2D kartes skatījums 7
3D kartes skatījums 7
ekrāna pogas 2
ekrāns, spilgtums 2
ekrānuzņēmumi 10
F
faili
atbalstītie veidi 10
pārsūtīšana 10
A
abonementi
nüMaps Lifetime 1
satiksme 1
adreses, meklēšana 3
akumulators
maksimizēšana 12
problēmas 12
uzlāde 1, 2, 11, 12
apvedceļi 5
atiestatīšana
brauciena dati 6
ierīce 2
atjauninājumi
kartes 1
programmatūra 1
atmiņas karte 10
atrašanās vietas 2, 3, 9
māju iestatīšana 4
meklēšana 3
nesen atrasts 3
pašreizējā 6
pašreizējais 4
saglabāšana 4
simulēts 4
atrašanās vietu atrašana, kategorijas 2
atrašanās vietu meklēšana. 2 Skatiet arī
atrašanās vietas
adreses 3
kartes lietošana 3
kartes pārlūkošana 3
koordinātas 3
krustpunkti 3
pilsētas 3
atskaites, nobraukums 9
autostāvvieta 3
pēdējā autostāvvieta 3
B
barošanas taustiņš 2
bezceļu navigācija 5
brauciena dati, atiestatīšana 6
brauciena dators 6
informācijas atiestatīšana 6
brauciena informācija 6
skatīšana 6
brauciena plānotājs 9
brauciena rediģēšana 9
brauciena vēsture 11
brauciena žurnāls, skatīšana 6
braucienu pārdēvēšana 9
braukšanas virzieni 5
D
dators, pievienošana 10, 12
degviela, cenas 8
degvielas cena, maiņa 8
degvielas ekonomija. 8, 9 Skatiet arī ecoRoute
degvielas ekonomijas kalibrēšana 8
displeja iestatījumi 10
drošības kameras, abonementi 7
drošinātājs, maiņa 11
dzēšana, braucieni 9
E
ecoChallenge 8, 9
ecoChallenge rezultāts 8, 9
atiestatīšana 9
ecoRoute 8, 9
degvielas ekonomijas kalibrēšana 8
ecoChallenge rezultāts 8, 9
nobraukuma atskaite 9
nobraukuma atskaites 9
transportlīdzekļa profils 8
Rādītājs
G
galapunkti. Skatiet atrašanās vietas
Garmin Express 1
ierīces reģistrēšana 1
programmatūras atjaunināšana 1
GPS 2
I
ID numurs 11
ierīces apkope 11
ierīces ID 11
ierīces pielāgošana 10
ierīces reģistrēšana 1
ierīces tīrīšana 11
ierīces uzlādēšana 1, 2, 11, 12
ierīces uzstādīšana
automobilis 1
panelis 12
piesūcējkauss 1, 12
stiprinājuma noņemšana 12
iestatījumi 10, 11
iestatījumu atjaunošana 11
ikonas, transportlīdzeklis 7
interesējoši objekti
papildinājumi 4
pielāgot 4
POI Loader 4
Interesējoši objekti. 4 Skatiet arī interesējošs
objekts
interesējoši objekti (POI Loader) 4
izvairīšanās
atspējošana 7
ceļš 7
ceļu iezīmes 6
dzēšana 7
zona 6
izvairīšanās vietas, pielāgošana 6
K
Kabeļi, barošana 11
kameras, drošība 7
karte, datu lauks 7
kartes 5, 6, 10
atjaunināšana 1
datu lauks 6
detalizēts līmenis 10
iegāde 12
lifetime 1
maršrutu skatīšana 5
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
pārlūkošana 3
Slāņi 7
tēma 10
kartes perspektīva 7
kartes rīki 7
kartes skatījums
2D 7
3D 7
kartes slāņi, pielāgošana 7
koordinātas 3
krustojumu skats 5
krustpunkti, meklēšana 3
Kur es atrodos? 4, 6
L
laika iestatījumi 2, 11
Lietotāja licences līgumi 11
lifetime kartes 1
M
mājas
atrašanās vietas rediģēšana 4
atrašanās vietu iestatīšana 4
doties 4
mājupceļš 4
maršruti
aprēķināšana 5
aprēķināšanas režīms 10
apstāšanās 5
priekšskatīšana 4
punkta pievienošana 5
sākšana 4, 5
skatīšana kartē 5
meklēšanas josla 3
meklēšanas zonas maiņa 3
microSD karte, ievietošana 10
miega režīms 2
N
nākamais pagrieziens 5
navigācija 5
bezceļu 5
iestatījumi 10
maršrutu priekšskatīšana 4
nesen atrastās atrašanās vietas 3
nobraukuma atskaites 9
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
P
pagriezienu saraksts 5
pakalpojumu meklēšana, priekšā 6
palīdzība. 8 Skatiet arī produkta atbalsts
papildinājumi, pielāgoti interesējoši objekti 4
pašreizējā atrašanās vieta 6
piederumi 12
pielāgošana, izvairīšanās 6
pielāgoti interesējoši objekti 4
piesūcējkauss 12
POI Loader 4
priekšā
pakalpojumu meklēšana 6
pielāgošana 6
priekšā esošie pakalpojumi 5
produkta atbalsts 8
produkta reģistrēšana 1
programmatūra
atjaunināšana 1
versija 11
S
saglabāšana, pašreizējā atrašanās vieta 4
saglabātās atrašanās vietas 5, 9
dzēšana 4
kategorijas 4
rediģēšana 4
satelīta signāli
iegūšana 2
skatīšana 2
satiksme 7, 8, 10
abonementa aktivizēšana 8
abonementu pievienošana 8
alternatīvs maršruts 8
karte 8
kavējumu meklēšana 8
pastāvīgi abonementi 1
satiksmes negadījumi 8
uztvērējs 7
simulētas atrašanās vietas 4
skaļums, regulēšana 2
skārienjutīgā ekrāna tīrīšana 11
specifikācijas 12
spilgtums 2
stiprinājuma noņemšana 12
stiprinājums, noņemšana 12
strāvas kabeļi 11
drošinātāja maiņa 11
transportlīdzeklis 1
13
T
tastatūra 2
izkārtojums 11
valoda 11
transportlīdzekļa barošanas kabelis 1
transportlīdzekļa ikona 7
transportlīdzekļa profils 8
traucējummeklēšana 12
U
uzstādīšana uz paneļa 12
V
valoda
balss uzvednes valoda 11
tastatūra 11
virzieni 5
Z
Zādzība, izvairīšanās 11
14
Rādītājs
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, ASV
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Apvienotā Karaliste
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taivāna (Ķīnas Republika)
© 2014 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising