Garmin | nüvi® 650 | User manual | Garmin nüvi® 650 Brukermanual

Garmin nüvi® 650 Brukermanual
Brukermanual
nüvi 600/650
®
© 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA.
Tlf. (913) 397.8200 eller
(800) 800.1020
Faks (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB,
Storbritannia
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (til Storbritannia)
0808 2380000 (i Storbritannia)
Faks: +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr,
Taipei County, Taiwan
Tlf. 886/2.2642.9199
Faks 886/2.2642.9099
Med enerett. Med mindre annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne manualen reproduseres, kopieres, overføres,
spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra
Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne manualen til en harddisk eller et annet elektronisk
lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne manualen eller tillegg til denne, forutsatt at slik elektronisk
eller trykt kopi av denne manualen inneholder hele teksten om opphavsretten, og det forutsettes videre at uautorisert,
kommersiell distribusjon av denne manualen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene
sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer.
Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av
dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, MapSource®, og nüvi® er varemerker for Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper, som er registrert i USA
og andre land. Garmin Lock™, myGarmin™ og Personal Travel Assistant™ er varemerker for Garmin Ltd. eller Garmins
datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
SiRF, SiRFstar og SiRF-logoen er registrerte varemerker for SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII og SiRF Powered er
varemerker for SiRF Technology, Inc. Microsoft er et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA
og/eller andre land. Mac® og iTunes® er registrerte varemerker for Apple Computer, Inc. Audible.com®,
AudibleManager®, og AudibleReady® er registrerte varemerker for Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2005.
SaversGuide® er et registrert varemerke for Entertainment Publications, Inc.
Mars 2007
Delenummer 190-00809-38 Rev. A
Trykt i Taiwan
Innledning
Innledning
Takk for at du kjøpte navigasjonsenheten
Garmin® nüvi® 600/650.
Manualstandarder
Når du blir bedt om å trykke på noe, bruker
du fingeren til å trykke på et element på
skjermen.
De små pilene (>) i teksten angir at du må
trykke på flere elementer etter hverandre.
Hvis du for eksempel ser “trykk på Hvor
skal du? > Mine favoritter”, trykker du
på Hvor skal du? og deretter på Mine
favoritter.
myGarmin™
Gå til webområdet http://my.garmin.com
for å få tilgang til de nyeste tjenestene for
Garmin-produktene:
• registrere Garmin-enheten
• abonnere på elektroniske tjenester for
fotoboksinformasjon (se side 34).
• låse opp valgfrie kart
Tips og snarveier for nüvi
• For å komme raskt tilbake til menysiden
trykker du på og holder nede Tilbake.
• Trykk på
og
for å få flere valg.
Trykk på og hold nede for å rulle raskere.
• Hvis du vil forlenge batterilevetiden,
lukker du GPS-antennen når du ikke
navigerer. Hvis antennen er lukket, er GPSmodusen deaktivert.
• Hvis du vil justere volumet eller lysstyrken
på skjermen, trykker du raskt på Av/påknappen.
• Hvis du vil låse skjermen, trykker du på
> Lås.
• På kartsiden trykker du på
for å
åpne medieavspilleren. Trykk på Kilde
for å veksle mellom MP3-spilleren og
lydbokavspilling.
• Hvis du vil ha mer informasjon om
reisesettet, trykker du på Reise Kit >
Hjelp.
Brukermanual for nüvi 600/650
Innledning
Innledning........................................i
Manualstandarder...................................i
myGarmin™ . ...........................................i
Tips og snarveier for nüvi........................i
Ta vare på nüvi-enheten . ..................... iv
Komme i gang.................................1
Hva inneholder esken?...........................1
Trinn 1: Montere nüvi-enheten...............2
Trinn 2: Konfigurere nüvi-enheten..........3
Trinn 3: Innhente satellittsignaler............3
Trinn 4: Bruke nüvi-enheten...................3
Finne bestemmelsesstedet....................4
Følge ruten.............................................5
Legge til et stopp i ruten.........................5
Kjøre en omkjøring.................................5
Stoppe en rute........................................5
Låse nüvi-enheten..................................6
Låse skjermen........................................6
Justere volumet og lysstyrken................6
Lading av nüvi-enheten..........................6
Hvor skal du . .................................7
Alternativer for siden Kjør.......................7
Finne en adresse....................................7
Kjøre hjem..............................................8
Finne punkter av interesse.....................8
Finne steder som nylig er funnet............9
ii
Favoritter..............................................10
Finne et sted ved hjelp av kartet..........10
Angi koordinater................................... 11
Utvide søket......................................... 11
Bruke hovedsidene......................12
Kartside................................................12
Turinformasjonside...............................13
Side med manøverliste.........................13
Siden for neste sving............................13
Reise Kit........................................14
MP3-spiller...........................................14
Lydbokavspilling...................................15
Bildefremvisning...................................16
Kalkulator ............................................16
Språkguide...........................................17
Garmin Travel Guide™ .........................18
SaversGuide® ......................................18
Verdensur ..........................................18
Valutakalkulator ...................................19
Omregning av målenheter . .................19
Behandle filer................................20
Støttede filtyper....................................20
Laste inn filer........................................20
Slettefiler .............................................21
Brukermanual for nüvi 600/650
Innledning
Bruke FM-trafikk...........................22
Blinkkoder for indikatorlampe...............22
Trafikk i ditt område..............................23
Trafikk der du kjører.............................23
Trafikk på din rute.................................23
Trafikkikoner.........................................24
Fargekode for alvorlighetsgrad.............24
Tilpasse nüvi-enheten..................25
Endre kartinnstillingene........................25
Endre systeminnstillingene...................26
Lokalisere nüvi-enheten.......................27
Tilpasse skjermen.................................28
Endre navigasjonsinnstillingene...........29
Endre innstillingene for
nærhetspunkter...............................30
Justere volumet....................................30
Vise og legge til abonnement på
trafikktjenester.................................31
Gjenopprette alle innstillinger...............32
Fjerne brukerdata.................................32
Brukermanual for nüvi 600/650
Tillegg............................................33
Oppdatere programvaren.....................33
Tilleggskart ..........................................33
Tilbakestille nüvi-enheten.....................34
Ekstrautstyr og valgfritt tilbehør............34
Batteriinformasjon ...............................36
Om GPS-siden.....................................36
Montere på dashbordet........................37
Skifte sikringen.....................................37
Fjerne nüvi-enheten og braketten........38
Kontakt Garmin....................................38
Samsvarserklæring..............................38
Spesifikasjoner.....................................39
Feilsøking.............................................40
Indeks............................................41
iii
Innledning
Ta vare på nüvi-enheten
nüvi-enheten inneholder sensitive
elektroniske komponenter som kan få
permanente skader hvis de blir utsatt for
voldsomme støt eller vibrasjoner. Hvis du vil
minimere risikoen for skade på nüvi-enheten,
må du unngå å miste den i bakken og ikke
bruke den der det kan oppstå voldsomme støt
eller vibrasjoner.
Rengjøre enheten
nüvi-enheten er laget av materialer med høy
kvalitet og krever ikke annet vedlikehold av
brukeren enn rengjøring. Rengjør nüvienhetens utside (ikke berøringsskjermen)
med en klut fuktet med et mildt såpevann, og
tørk av. Unngå kjemiske rengjøringsmidler
og løsemidler som kan skade plastdeler.
Rengjøre berøringsskjermen
Rengjør berøringsskjermen med en myk, ren,
lofri klut. Bruk vann, isopropylalkohol eller
brillepussemiddel etter behov. Påfør middelet
på kluten og vask berøringsskjermen
forsiktig.
iv
Beskytte nüvi-enheten
• Ikke oppbevar nüvi-enheten på et sted
der den kan bli utsatt for ekstreme
temperaturer over lengre tid. Dette kan føre
til permanent skade på enheten.
• nüvi-enheten må ikke komme i kontakt
med vann. Kontakt med vann kan gjøre at
nüvi-enheten ikke fungerer som den skal.
• Selv om du kan bruke en PDA-styluspenn
på berøringsskjermen, må du aldri gjøre
dette mens du kjører. Du må aldri trykke på
skjermen med et hardt eller skarpt redskap,
da dette kan skade skjermen.
Unngå tyveri
• Du bør fjerne enheten og braketten når
den ikke er i bruk for å unngå tyveri. Fjern
merket etter sugekoppen på frontruten.
• Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
• Registrer produktet på http://my.garmin
.com.
• Bruk funksjonen Garmin Lås. Se side 6.
Brukermanual for nüvi 600/650
Komme i gang
Komme i gang
Hva inneholder esken?
nüvi-enheten og sugekoppbrakett for montering i bilen.
Strømkabel for bil for ekstern strømkilde.
USB-kabel for å koble nüvi-enheten til datamaskinen. Koble nüvi-enheten til datamaskinen
som en masselagringsenhet. Se side 20–21.
Dashbordplate for å montere sugekoppbraketten på dashbordet. Se side 37.
Gult ark som inneholder enhetens serienummer, registreringsnummeret for registrering på
Garmins webområde og kode til opplåsing for fremtidig bruk.
GPS-antenne
Av/på-knapp
SD-kortspor
Sugekoppbrakett
mini-USB-kontakt
Hodetelefonkontakt
TipS: Vipp opp GPS-antennen for å innhente satellittsignaler og navigere til et
bestemmelsessted.
Brukermanual for nüvi 600/650
Komme i gang
Trinn 1: �Montere nüvi-enheten
Gjør deg kjent med lokale trafikklover før du monterer enheten. For øyeblikket er det forbudt å bruke sugekopper på
frontruten under kjøring i California og Minnesota i USA. Bruk andre monteringsalternativer fra Garmin. Monter enheten
på dashbordet eller ved hjelp av friksjonsmonteringsutstyr. Se side 37.
Montere nüvi-enheten på frontruten
1. Plugg strømkabelen for bil i strømkontakten på baksiden av holderen.
2. Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en lofri klut. Fest sugekoppen på frontruten.
3. Snu spaken bakover mot frontruten.
4. Åpne GPS-antennen. Sett bunnen av nüvi-enheten i holderen.
5. Vipp nüvi-enheten bakover til den klikker på plass.
6. Plugg den andre enden av strømkabelen i et uttak i bilen. Enheten skal slå seg på
automatisk hvis den er koblet til og kjøretøyet er i gang.
7. Hvis du bruker GMT 21 FM TMC-trafikkmottaker (tilleggsutstyr), må du feste trafikkantennen
til frontruten ved hjelp av sugekoppene.
➋
➊
Frontrute
➎
➌
➍
Brukermanual for nüvi 600/650
Komma igång
Trinn 2: Konfigurere nüvienheten
Du slår på nüvi-enheten ved å trykke på og
holde nede Av/på-knappen på oversiden
av enheten. Følg instruksjonene på skjermen
når du konfigurerer nüvi-enheten.
Trinn 3: Innhente
satellittsignaler
1. Slå på nüvi-enheten.
2. Åpne GPS-antennen på baksiden av
nüvi-enheten, slik at den er parallell med
bakken.
3. Gå utendørs til et åpent område, bort fra
høye bygninger og trær.
Det kan ta et par minutter å innhente
satellittsignaler. Når nüvi-enheten har
innhentet satellittsignaler, vil minst én
av de grønne linjene
som angir
satellittsignalstyrken, vises øverst til
venstre på menysiden. Hvis enheten mister
satellittsignalene, blir linjene røde eller
forsvinner
. Du finner mer informasjon
om GPS på side 36.
Brukermanual for nüvi 600/650
Trinn 4: Bruke nüvi-enheten
A
D
B
E
C
F
A Trykk for å finne et bestemmelsessted.
B Trykk for å vise kartet.
C Trykk for å åpne reisesettet hvis du vil
bruke funksjoner som medieavspilleren
og verdensuret.
D Trykk for å tilpasse innstillingene på
nüvi-enheten.
E Trykk for å justere volumet, lysstyrken
på skjermen og skjermlåsen.
F Trykk hvis du vil vise trafikkinformasjon
når du har koblet til en GTM FM TMCtrafikkmottaker (tilleggsutstyr).
Komma igång
Finne �������������������
bestemmelsesstedet
På menyen Hvor skal du? finner du flere forskjellige kategorier som du kan bruke når du leter
etter steder.
➊ Trykk på Hvor skal
➋ Velg en kategori.
➌ Velg en underkategori.
➍ Velg et
➎ Trykk på Kjør.
➏ God tur!
du?
bestemmelsessted.
TipS: Trykk på
og
for å se flere valg.
Brukermanual for nüvi 600/650
Komma igång
Følge ruten
Når du har trykket på Kjør, åpnes
kartsiden, og ruten din er merket med en
magentafarget strek. nüvi-enheten vil under
reisen vise veien til bestemmelsesstedet
ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet
og kjøreanvisninger øverst på kartsiden. Et
rutete flagg angir bestemmelsesstedet. Hvis
du avviker fra den opprinnelige ruten, vil
nüvi-enheten beregne ruten på nytt og gi nye
kjøreanvisninger.
Legge til et stopp i ruten
Du kan legge til ett stopp (viapunkt) i ruten.
nüvi-enheten gir deg først kjøreanvisninger
til stoppet, og deretter til det endelige
bestemmelsesstedet.
Kjøre en omkjøring
Hvis en vei på ruten din er stengt, kan du
foreta en omkjøring.
1. Med en rute aktiv trykker du på Meny.
2. Trykk på Omkjøring.
nüvi-enheten prøver å lede deg tilbake til den
opprinnelige ruten så raskt som mulig. Hvis
ruten du kjører langs, er det eneste logiske
alternativet, kan det hende at nüvi-enheten
ikke beregner en omkjøring.
Stoppe en rute
1. Med en rute aktiv trykker du på Meny.
2. Trykk på Stopp.
1. Når en rute er aktiv, trykker du på Meny på
kartsiden.
2. Trykk på Hvor skal du?, og søk
deretter etter et ekstra stopp.
3. Trykk på Kjør.
4. Velg et alternativ.
Brukermanual for nüvi 600/650
Komma igång
Låse nüvi-enheten
Låse skjermen
1. Trykk på
>
System.
2. Trykk på knappen ved siden av Garmin
Lås. Trykk på OK.
3. Angi en firesifret PIN-kode. Trykk på Ja for
å godta PIN-koden.
4. Trykk på OK. Kjør til en sikkerhetsposisjon,
og trykk på Sett.
Justere volumet og
lysstyrken
Hver gang du slår på nüvi-enheten,
taster du inn PIN-koden eller kjører til
sikkerhetsposisjonen.
Hva er en sikkerhetsposisjon?
Du kan velge en posisjon, for eksempel
hjemmeadressen eller jobbadressen, som
din sikkerhetsposisjon. Hvis du befinner deg
på sikkerhetsposisjonen, trenger du ikke å
angi PIN-koden, men nüvi-enheten må ha
innhentet satellittsignaler.
MERK: Hvis du glemmer PIN-koden og
sikkerhetsposisjonen din, må du sende
nüvi-enheten til Garmin for å få den
låst opp. Du må også sende en gyldig
produktregistrering eller et kjøpsbevis.
Lås skjermen ved å trykke på
> Lås for
å hindre at du utilsiktet trykker på skjermen.
Trykk på Av/på-knappen for å låse opp
skjermen.
Trykk på
. Trykk på for å redusere
volumet/lysstyrken og for å øke den.
Trykk på Tilbake når du er ferdig.
Trykk på
>
Volum for å justere
volumnivåer for medieavspilleren og
navigeringsmeldinger.
Lading av nüvi-enheten
• Koble nüvi-enheten til sugekoppbraketten
og sugekoppbraketten i bilen.
• Koble USB-kabelen til nüvi-enheten og
datamaskinen.
• Koble en vekselstrømsadapter
(tilleggsutstyr) til nüvi-enheten og en
stikkontakt.
Brukermanual for nüvi 600/650
Hvor skal du
Hvor skal du
I menyen Hvor skal du? finner du flere
forskjellige kategorier som du kan bruke
når du leter etter steder. Hvis du vil ha
informasjon om hvordan du foretar et enkelt
søk, kan du se side 4.
Alternativer for siden Kjør
Trykk på et element i listen over
søkeresultater for å vise siden Kjør.
Finne en adresse
1. Trykk på Hvor skal du? >
Adresse.
2. Velg et land og en delstat/provins hvis
nødvendig.
3. Trykk på Stav by. Angi by eller
postnummer, og trykk på Ferdig.
4. Velg by eller postnummer fra listen.
5. Skriv inn nummeret i adressen og trykk på
Ferdig.
6. Skriv inn gatenavnet, og trykk på Ferdig.
7. Velg riktig gate fra listen.
8. Trykk på adressen hvis det er nødvendig.
Søketips
Trykk på Kjør for å opprette en detaljert rute
til dette stedet.
Trykk på Vis Kart for å vise stedet på kartet.
Hvis GPS-modusen er deaktivert, trykker du
på Gi Pos. for å angi gjeldende posisjon.
Trykk på Lagre for å lagre posisjonen. Se
side 10.
Brukermanual for nüvi 600/650
• Trykk på Nærme... for å endre
søkeområdet. Se side11.
• Ikke alle kartdata støtter postnummersøk.
Hvor skal du
Kjøre �hjem
Du kan angi en hjemmeposisjon for stedet du
kjører til oftest.
1. Trykk på
Hvor skal du? >
Hjem.
2. Velg et alternativ.
Ta meg
Kjøre hjem
Etter at du har angitt hjemmeposisjonen, kan
du når som helst rute til stedet ved å trykke
på Hvor skal du? >
Ta meg Hjem.
Endre hjemmeposisjon
Hvis du vil endre hjemmeposisjonen, må du
først slette den fra Mine favoritter:
1. Trykk på
Hvor skal du ? >
Mine
favoritter.
2. Trykk på Hjem > Endre > Slett> Ja.
Etter at du har slettet hjemmeposisjonen,
stiller du den inn på nytt ved å følge
fremgangsmåten ovenfor under “Kjøre
hjem”.
Finne punkter av interesse
1. Trykk på
Hvor skal du? >
Mat,
Overnatting.
2. Velg en kategori og en underkategori hvis
det er nødvendig. Trykk på pilene for å se
flere kategorier.
3. Velg et bestemmelsessted.
Finne et sted ved å stave navnet
Hvis du vet navnet på et sted du ser etter,
kan du stave det ved hjelp av tastaturet på
skjermen. Du kan også angi bokstaver i
navnet for å begrense søket.
1. Trykk på
Hvor skal du? >
Mat,
Overnatting.
2. Trykk på Stav navn.
3. Skriv inn bokstaver i navnet ved hjelp av
tastaturet på skjermen. Trykk på Ferdig.
4. Velg et bestemmelsessted.
Brukermanual for nüvi 600/650
Hvor skal du
Bruke tastaturet på skjermen
Når skjermen viser et tastatur, skriver du
inn tall og bokstaver ved å trykke på tall- og
bokstavtastene. Bruk tastaturet til å stave ord
på samme måte som på et vanlig tastatur.
Finne steder som nylig er
funnet
nüvi-enheten lagrer de siste 50 stedene som
nylig er funnet, i listen Nylige treff. De
stedene som ble vist sist, vises øverst i listen.
Trykk på Hvor skal du ? >
Nylige
treff for å vise de siste treffene.
Slette nylig funne steder
Trykk på Slett for å fjerne alle stedene fra
listen over nylige treff. Trykk deretter på Ja.
Trykk på
for å forandre tastaturmodus
hvis du skal bruke diakritiske tegn eller
spesialtegn.
Trykk på
for å legge inn tall.
Trykk på
for å slette det sist innskrevne
tegnet, og trykk og hold nede
for å slette
hele oppføringen.
Brukermanual for nüvi 600/650
Merk: Når du trykker på Slett, fjernes
alle elementer fra listen. Det sletter ikke
det faktiske stedet fra enheten din.
Hvor skal du
Favoritter
Du kan lagre steder i Mine favoritter, slik at
du raskt kan finne dem og opprette ruter til
dem. Hjemmeposisjonen blir også lagret i
Mine favoritter.
Lagre steder du finner
1. Når du har funnet et sted du vil lagre,
trykker du på Lagre.
2. Trykk på OK. Stedet blir lagret i
Mine favoritter.
Finne lagrede steder
1. Trykk på
Hvor skal du?.
Mine favoritter. Du får frem
2. Trykk på
en liste over de lagrede stedene.
Lagre gjeldende posisjon
Trykk på kjøretøyikonet
på kartsiden.
Trykk på Ja for å lagre gjeldende posisjon.
Redigere lagrede steder
1. Trykk på
Hvor skal du? >
Mine
favoritter.
2. Trykk på det stedet du vil redigere.
3. Trykk på Endre.
10
4. Trykk på en knapp for å endre stedet:
• Endre Navn – angi et nytt navn, og
trykk på Ferdig.
• Endre Kartsymbol – trykk på et nytt
symbol.
• Endre Telefonnummer – angi et
telefonnummer, og trykk på Ferdig.
• Slett – fjerner elementet fra listen over
favoritter. Trykk på Ja.
Finne et sted ved hjelp av
kartet
Bruk ������������������������������������������
siden Se på Kart til å vise forskjellige
deler av kartet. Trykk på Hvor skal du?
>
Se på kart.
Brukermanual for nüvi 600/650
Hvor skal du
Tips for å bla gjennom kartet
• Trykk på kartet, og dra for å vise
forskjellige deler av kartet.
• Trykk på og for å zoome inn og ut.
• Trykk på et objekt på kartet. Det vises en
pil som peker på objektet.
• Trykk på Lagre for å lagre posisjonen.
• Trykk på Kjør for å navigere til
posisjonen.
• Hvis GPS-modusen er deaktivert, trykker
du på Gi Pos. for å sette posisjonen til den
valgte posisjonen.
• Trykk på Tilbake for å gå tilbake til forrige
skjermbilde.
Angi koordinater
Hvis du vet de geografiske koordinatene
til bestemmelsesstedet, kan du bruke
nüvi-enheten til å navigere til et hvilket
som helst sted ved hjelp av bredde- og
lengdegradskoordinater. Dette kan være
svært nyttig i geocaching.
Trykk på Hvor skal du?>
Koordinater.
Trykk på Format for å endre koordinattypen
Fordi forskjellige kart og tabeller bruker
forskjellige posisjonsformater, er det mulig
å velge det riktige koordinatformatet for den
typen kart du bruker, med nüvi-enheten.
Angi koordinatene, og trykk på Neste. Trykk
på Kjør for å opprette en detaljert rute til
koordinatene.
Utvide ������
søket
1. Trykk på Hvor skal du? > Nærme.
2. Velg et alternativ:
• Hvor jeg er nå – søker etter steder i
nærheten av gjeldende posisjon.
• En annen by – søker etter steder i
nærheten av byen du angir.
• Min nåværende rute – søker etter
steder langs ruten.
• Min destinasjon – søker etter
steder i nærheten av det gjeldende
bestemmelsesstedet.
3. Trykk på OK.
Merk: nüvi-enheten søker automatisk
etter steder i nærheten av gjeldende
posisjon.
Brukermanual for nüvi 600/65011
Bruke hovedsidene
Bruke hovedsidene
Kartside
Trykk på
Vis kart for å åpne kartsiden. Kjøretøyikonet
viser gjeldende posisjon.
Trykk og dra kartet for å vise et annet område av kartet (se side 10).
Hvis du vil lagre gjeldende posisjon, trykker
du på kjøretøyikonet og deretter på Ja.
Trykk på
Trykk på tekstlinjen for å åpne
siden med manøverliste.
for å zoome ut.
Trykk på
Trykk på
for å gå
tilbake til menysiden.
Trykk på Ankommer eller
Fart for å åpne siden for
turinformasjon.
Siden for turinformasjon
12
for å zoome inn.
Trykk på
for å åpne
medieavspilleren.
Kartside mens du navigerer en rute
Side med manøverliste
Trykk på Sving om for å
åpne siden for neste sving.
Siden for neste sving
Brukermanual for nüvi 600/650
Bruke hovedsidene
Turinformasjonside
Turinformasjonsiden viser gjeldende fart og
nyttig statistikk om turen. Trykk på feltet
Fart eller Ankommer på kartsiden hvis du
vil vise turinformasjonsiden
Tilbakestille turinformasjon
Tilbakestill turinformasjonen før du
begynner på turen, for å få nøyaktig
turinformasjon. Hvis du stopper ofte, lar du
nüvi-enheten være slått på, slik at den kan
måle medgått tid under turen nøyaktig.
Trykk på Reset Trip for å tilbakestille
informasjonen på siden for turinformasjon.
Trykk på Reset Max for å tilbakestille den
maksimale hastigheten.
Side med manøverliste
Når du navigerer etter en rute, viser siden
med manøverliste detaljerte instruksjoner for
hele ruten og avstanden mellom svingene.
Trykk på den grønne tekstlinjen øverst på
kartsiden for å åpne siden med manøverliste.
Trykk på en sving på listen for å vise siden
for neste sving. Trykk på Vis Kart for å vise
hele ruten på kartet.
Siden for neste sving
Når du navigerer etter en rute, viser siden
for neste sving den neste svingen på kartet
og avstanden og tiden som er igjen før du
kommer til svingen. Hvis du vil vise en
kommende sving på kartet, trykker du på
Sving om på kartsiden eller på en hvilken
som helst sving på siden med manøverliste.
Trykk på
og
for å vise andre
avkjøringer langs ruten. Når du er ferdig med
å se på siden for neste sving, trykker du på
Tilbake.
Brukermanual for nüvi 600/65013
Reise Kit
Reise Kit
Reisesettet inneholder mange funksjoner som
er nyttige når du reiser til nye steder. Trykk
på
Reise Kit. Trykk på Hjelp for å få
mer informasjon om reisesettfunksjonene.
MP3-spiller
Du kan laste inn MP3-filer på internminnet
eller SD-kortet. Se side 20–21.
1. Trykk på
Reise Kit >
MP3-spiller.
Trykk på
på kartsiden, og trykk om
nødvendig på Kilde.
2. Trykk på Se på, og velg en kategori.
3. Hvis du vil spille av hele kategorien fra
begynnelsen av listen, trykker du på Spill
alle. Hvis du vil spille av en bestemt sang,
trykker du på sangtittelen.
4. Trykk på Tilbake for å gå ut av
musikksiden for å vise andre sider, for
eksempel kartet.
Trykk på
for å justere volumet. Trykk
på
for å gå til begynnelsen av sangen, og
trykk og hold inne for å gå tilbake til forrige
sang. Trykk på
for å gå til slutten av
sangen, og trykk og hold inne for gå til neste
sang. Trykk på
for å sette sangen på
14
pause. Trykk på
for å repetere. Trykk
på
for å spille av tilfeldige sanger.
Trykk på albumet for å vise detaljer om
MP3-filen.
Merk: nüvi-enheten spiller bare av
MP3-filer. Den støtter ikke M4A/M4P-filer.
Lytte til dine egne spillelister
nüvi-enheten kan spille av en spilleliste som
du har laget i et lydprogram.
1. Ved hjelp av datamaskinen og et
lydprogram kan du lage en spilleliste for
MP3-filer. Lagre spillelisten som en M3Ufil.
Merk: Det kan hende at du
må redigere M3U-filen med et
tekstredigeringsprogram, for eksempel
Notepad, for å fjerne banen (koblingen)
til MP3. M3U-filen skal kun vise MP3filnavnene. Du finner mer informasjon i
lydprogrammets hjelpefil.
2. Overfør spillelisten og MP3-filene til
nüvi- eller SD-stasjonen (se side 20–21).
M3U-filen må ligge på samme sted som
MP3-filene.
Brukermanual for nüvi 600/650
Reise Kit
3. Trykk på
Reise Kit >
MP3 Spiller
> Se på > Importér Spilleliste på nüvienheten. Alle tilgjengelige spillelister vises.
4. Trykk på en spilleliste for å starte
avspillingen av MP3-filene. Du kan ikke
endre rekkefølgen på spillelisten fra nüvienheten din.
Lydbokavspilling
Du kan kjøpe bøker på Audible.com.
1. Trykk på
Reise Kit >
Avspilling
Lydbok.
2. Trykk på Se på.
3. Trykk på en kategori, og trykk deretter på
en boktittel.
Flytte rundt i boken
Trykk på
for å justere volumet. Trykk på
for å gå til begynnelsen av kapittelet, og
trykk og hold nede for å gå tilbake til forrige
kapittel. Trykk på
for å gå til slutten av
kapittelet, og trykk og hold nede for å gå
til neste kapittel. Trykk på
for å sette
boken på pause.
Bruke bokmerker
Trykk på
og deretter på Bokmerkeknappen for å opprette et bokmerke. Trykk
på
og deretter på et bokmerke for å
vise alle bokmerkene. Trykk på Spill for å
lytte til boken fra bokmerket.
Laste lydbøker til nüvi-enheten
1. Opprett en Audible.com-konto på
http://garmin.audible.com.
2. Last ned AudibleManager® til
datamaskinen.
3. Kjøp en bok som du laster ned til
datamaskinen.
4. Åpne AudibleManager. Følg instruksjonene
på skjermen for å aktivere nüvi-enheten
(gjøres bare én gang).
5. Koble nüvi-enheten til datamaskinen.
6. Overfør boken til nüvi-enheten eller SDkortet ved hjelp av AudibleManager.
Tips: Hvis du vil ha detaljerte
instruksjoner om AudibleManager, velger
du Hjelp på menyen og klikker på Hjelp.
Trykk på bokomslaget for å se mer
informasjon om boken.
Brukermanual for nüvi 600/65015
Reise Kit
Bildefremvisning
Du kan vise bilder som du har lagret på nüvienheten, ved hjelp av Bildefremvisning.
1. Trykk på Reise Kit > Bildevisn.
2. Trykk på et bilde for å vise en større
versjon av det.
3. Trykk på pilene for å vise alle bildene.
Tips: Trykk på Rotér for å rotere bildet
90 grader.
Vise en lysbildefremvisning
Trykk på Bildevisn. for å starte en
lysbildefremvisning. Hvert bilde blir vist
noen øyeblikk før neste bilde vises.
Trykk hvor som helst på skjermen for å
stoppe lysbildefremvisningen.
16
Kalkulator
1. Trykk på
Reise Kit >
Kalkulator.
2. Skriv inn det første tallet i regnestykket.
3. Trykk på et symbol (÷, x, - eller +).
4. Skriv inn det andre tallet i regnestykket.
• Trykk på . for å legge til et desimal.
• Trykk på ± for å gjøre tallet negativt
eller positivt.
• Trykk på % for å gjøre tallet om til
prosent (0,01).
• Trykk på
for å fjerne oppføringen.
5. Trykk på =.
for å gjøre ett nytt
6. Trykk på
regnestykke.
Brukermanual for nüvi 600/650
Reise Kit
Språkguide
Med Garmins språkguide får du data fra
Oxfords flerspråklige ressurser og fem
tospråklige ordbøker rett i hånden. Hvis du
vil kjøpe tilbehør, går du til webområdet
http://shop.garmin.com eller kontakter
Garmin-forhandleren.
3. Velg en kategori, og søk etter et uttrykk.
4. Trykk på Søk hvis du må stave ordet eller
uttrykket. Trykk på et uttrykk for å åpne
oversettelsen.
for å høre oversettelsen
5. Trykk på
(bare i 650).
Tips om ord og uttrykk
Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University
Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford
University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary
© Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank
© Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank
© Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette
French Dictionary © Oxford University Press and Hachette
Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary ©
Oxford University Press and Bibliographisches Institut &
F.A. Brockhaus 2003.
• Bruk Søk etter Nøkkelord i Fraser for
å finne alle uttrykk som inneholder et
bestemt ord.
• Trykk på et understreket ord for å erstatte
ordet.
• Trykk på Flere variasjoner for å endre
ord i uttrykket eller for å få en annen
oversettelse.
• Hvis du ikke finner det du leter etter i Ord
og Uttrykk, kan du se i Ordbok.
Oversette ord og uttrykk
Bruke ordbok
Alt av ordbøker, ord og uttrykk er fra © Oxford University
Press. Talefiler er fra © Scansoft.
1. Trykk på
Reise Kit >
Språk Guide
> Ord og Uttrykk.
2. Trykk på Språk, velg Fra- og Til-språkene,
og trykk på Tilbake.
Garmins språkguide har fem tospråklige
ordbøker.
Brukermanual for nüvi 600/65017
Reise Kit
1. Trykk på
Reise Kit >
Språk
Guide.
2. Trykk på Ordbok.
3. Trykk på et oversettingsalternativ. Trykk på
Til engelsk hvis det er nødvendig.
4. Søk etter ordet og trykk på det.
for å høre oversettelsen
5. Trykk på
(bare i 650).
Tospråklige tips
• Trykk på Søk for å stave ordet eller
begynnelsen av ordet.
• Trykk på Betyr for å få informasjon om
forkortelser, etiketter og fonetiske tegn for
det valgte språket.
Garmin Travel Guide™
På samme måte som en vanlig reiseguide,
inneholder Garmin Travel Guide detaljert
informasjon om steder, for eksempel
restauranter og hoteller. Hvis du vil kjøpe
tilbehør, går du til webområdet http://shop
.garmin.com eller kontakter Garminforhandleren.
18
SaversGuide®
Med den forhåndsprogrammerte SDminnebrikken og medlemskortet fra
SaversGuide fungerer nüvi-enheten som en
digital rabattkupongoversikt. Den varsler
deg om nærliggende forhandlere der du kan
få tilbud, for eksempel restauranter, hoteller,
kinoer og bilverksteder. Hvis du vil kjøpe
tilbehør, går du til webområdet http://shop
.garmin.com eller kontakter Garminforhandleren.
Verdensur
1. Trykk på
Reise Kit >
Verdensur.
2. Hvis du vil endre på en by som er oppført,
trykker du på byen.
3. Velg en ny tidssone (eller by). Trykk på OK
når du er ferdig.
4. Trykk på Verdenskart for å vise et kart.
5. Nattetimene vises i det skyggelagte
området. Trykk på Verdensur for å vise
urene igjen, eller på Tilbake for å gå ut.
Brukermanual for nüvi 600/650
Reise Kit
Valutakalkulator
Omregning av målenheter
1. Trykk på
Reise Kit >
Valutakalkulator.
2. Trykk på en valutaknapp for å endre
valutaen.
3. Velg en valuta, og trykk på OK.
4. Trykk på det tomme rektangelet under
valutakursen du vil konvertere.
5. Skriv inn tallet. Trykk på Ferdig.
6. Trykk på Slett for å konvertere til en annen
verdi.
1. Trykk på
Reise Kit >
Omregning
Målenheter.
2. Velg en type måling, og trykk på OK.
3. Trykk på en måleenhet du vil endre.
4. Velg en måleenhet, og trykk på OK. Gjenta
etter behov.
5. Trykk på det tomme rektangelet for å legge
inn en verdi.
6 Skriv inn en verdi, og trykk på Ferdig.
7. Trykk på Slett for å legge inn en annen
måling.
Tips: Trykk på og hold nede
slette hele oppføringen.
for å
Oppdatere vekslingskurser
Med nüvi-enheten kan du oppdatere alle
valutavekslingskursene manuelt, slik at du
alltid bruker de nyeste kursene.
1. Trykk på
Reise Kit >
Valutakalkulator.
2. Trykk på Oppdater.
3. Trykk på kursen du vil oppdatere.
for å fjerne gjeldende kurs.
4. Trykk på
Legg inn en ny kurs, og trykk på Ferdig.
5. Trykk på Lagre for å fullføre.
Tips: Trykk på Gj.oppr for å bruke den
opprinnelige kursen.
Brukermanual for nüvi 600/65019
Behandle filer
Behandle �filer
Du kan lagre filer, for eksempel MP3-filer
og JPEG-bildefiler, i nüvi-enhetens interne
minne eller på et SD-kort (tilleggsutstyr).
Merk: nüvi-enheten er ikke kompatibel
med Windows® 95, Windows 98 eller
Windows Me. Dette er en vanlig
begrensning for de fleste USBmasselagringsenheter.
Laste inn filer
Trinn 1: Sett inn et SD-kort
(tilleggsutstyr)
Du setter inn eller fjerner kortet ved å skyve
det inn til du hører et klikk.
Støttede filtyper
• MP3-musikkfiler: se side14
• M3U-musikkfiler for spilleliste: se side 14
• AA-lydbokfiler: se side 15
• JPEG- og JPG-bildefiler for oppstartsbilde:
se side 28
• GPI-tilpassede POI-filer fra Garmins POI
Loader: se side 35
• Kart og veipunkter fra MapSource®
Trinn 2: Koble til USB-kabelen
Sett i mini-USB-kontakten på siden av nüvienheten. Koble den store enden av kabelen
til en tilgjengelig USB-port på datamaskinen.
Merk: nüvi-enheten støtter ikke
M4A-/M4P-filer.
20
Brukermanual for nüvi 600/650
Behandle filer
nüvi-enheten og SD-kortet vises som
eksterne stasjoner i Min datamaskin på
Windows-datamaskiner, og som volumer på
Mac®-datamaskiner.
Merk: Det er ikke sikkert at
nüvi-stasjoner blir vist i enkelte
operativsystemer eller på datamaskiner
med flere nettverksstasjoner. Du finner
mer informasjon om hvordan du
tilordner stasjonene, i hjelpefilen til
operativsystemet.
Trinn 3: Overføre filer til nüvienheten
Kopier og lim inn filer fra datamaskinen i
stasjoner/volumer på nüvi-enheten.
1. Bla gjennom datamaskinen for å finne filen
du vil kopiere.
2. Merk filen og velg Rediger > Kopier.
3. Åpne “Garmin”-stasjonen eller SDkortstasjonen.
4. Velg Rediger > Lim inn. Filen vises i en
liste over filer i nüvi-minnet eller på SDkortet.
Trinn 4: Løs ut og koble fra USBkabelen
Når du er ferdig med å overføre filer, klikker
du på Løs ut -ikonet i systemstatusfeltet
eller drar volumikonet til søppelbøtten
på Mac-datamaskiner. Koble nüvi-enheten
fra datamaskinen.
Slettefiler
Koble nüvi-enheten til datamaskinen, og
åpne stasjonen/volumet for nüvi-enheten
eller SD-kortet. Merk filen du vil slette,
og trykk på Slett-tasten på datamaskinens
tastatur.
Forsiktig: Hvis du ikke er sikker
på hvilken funksjon en fil har, må du
ikke slette den. Minnet til nüvi-enheten
inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes. Vær spesielt forsiktig
med filer som er plassert i mapper kalt
Garmin.
Brukermanual for nüvi 600/65021
Bruke FM-trafikk
Bruke FM-trafikk
Du kan bruke tilleggsutstyret FM TMCtrafikkmottaker (Traffic Message Channel)
til å motta trafikkinformasjon som sendes
over FM Radio-datasystemet. Hvis du vil
ha informasjon om FM-trafikkmottakere og
dekningsområder, kan du gå til webområdet
www.garmin.com/traffic.
Merk: FM-trafikkmottakeren og nüvienheten må være innenfor rekkevidde av
en FM-stasjon som sender trafikkdata,
for å kunne motta trafikkinformasjon.
MERK: Garmin er ikke ansvarlig for
at trafikkinformasjonen er korrekt.
FM-trafikkmottakeren mottar signaler fra
leverandøren av trafikktjenesten og viser
informasjonen på nüvi-enheten.
Merk: Du trenger ikke å aktivere
abonnementet som kom med FMtrafikkmottakeren (hvis det fulgte med).
nüvi-enheten vil motta trafikkdata så
snart den innhenter satellittsignaler og
mottar trafikksignaler fra leverandøren av
trafikktjenesten.
22
Merk: Du får bare tilgang til
trafikkinformasjon hvis nüvi-enheten er
koblet til en FM-trafikkmottaker.
Til strømuttak i
bilen
Til strømkontakt på
nüvi-holderen
Indikatorlampe Indikatorlampe
for strøm
for status
Merk: Hvis FM TMC-trafikkmottakeren
har en antenne med sugekopper, fester du
antennen ved hjelp av sugekoppene slik at
den er i loddrett stilling på frontruten.
Blinkkoder for
indikatorlampe
Den grønne indikatorlampen for av/på
lyser når enheten er koblet til en ekstern
strømkilde. Statusindikatorlampen angir
signalmottaket:
• Gule korte og lange blink: fastslår hvilket
land du er i for øyeblikket.
• Gult kontinuerlig lys: søker etter signal.
• Rødt kontinuerlig lys: midlertidig tap av
synkronisering.
• Grønt kontinuerlig lys: normale trafikkdata.
Brukermanual for nüvi 600/650
Bruke FM-trafikk
Trafikk i ditt område
1. Trykk på
for å vise trafikkhendelser i
nærheten av deg.
2. Hvis det er mer enn én forsinkelse, trykker
du på Detaljer.
Trafikk der du kjører
Når du ikke navigerer en rute og det er
mye trafikk der du kjører, viser kartsiden et
trafkkikon, for eksempel
.
Trykk på ikonet for å vise informasjon om
hvordan trafikkbildet ser ut lenger fremme.
Kartsiden viser
eller
hvis det er mye
trafikk langs ruten. Tallet i ikonet angir hvor
mange minutter som er lagt til kjøreruten
på grunn av forsinkelser i trafikken,
og ankomsttiden på kartet oppdateres
automatisk med den nye tiden.
Trafikk på din rute
Slik unngår du trafikk på ruten:
Når du beregner ruten, undersøker nüvienheten de gjeldende trafikkforholdene og
ruten gjøres kortest mulig. Det kan hende
at du likevel rutes gjennom trafikk hvis det
er den beste tilgjengelige ruten, eller hvis
det ikke finnes alternative veier. Hvis det
oppstår store forsinkelser i trafikken mens du
navigerer, beregnes ruten automatisk på nytt.
1. Trykk på
eller
på kartsiden.
2. Et kart viser forsinkelser i trafikken.
3. Trykk på Detaljer > Omgå.
Brukermanual for nüvi 600/65023
Bruke FM-trafikk
Trafikkikoner
Nordamerikansk
Betydning
Internasjonalt
Veiforhold
Veiarbeid
Veien er stengt
Saktegående kø
Ulykke
Hendelse
Reiseinformasjon
Fargekode for
alvorlighetsgrad
Grønn = Ikke særlig alvorlig.Trafikken
flyter som normalt.
Gul = M
iddels alvorlig. Litt køkjøring.
Rød = Svært alvorlig. Lange køer eller
trafikkork.
24
Brukermanual for nüvi 600/650
Tilpasse nüvi-enheten
Tilpasse nüvi-enheten
1. Trykk på
.
2. Trykk på den innstillingen du vil endre.
3. Trykk på knappen ved siden av
innstillingsnavnet for å endre innstillingen.
Endre kartinnstillingene
Trykk på
>
Kart.
Kartdetalj – justerer hvor mange detaljer
som vises på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp
langsommere.
Kartvisning – endrer kartperspektivet.
• Spor opp – viser kartet todimensjonalt
(2D) med ferdselsretningen øverst.
• Nord Opp – viser kartet todimensjonalt
(2D) med nord øverst.
• 3D Visning – viser kartet tredimensjonalt
(3D) i Spor Opp.
Kartkonturer – aktiver denne innstillingen
hvis du har lastet inn tilleggskart på nüvienheten, og du ønsker å se hvilke områder
tilleggskartene dekker.
Kjøretøy – trykk på Bytte for å bytte ikonet
som brukes til å vise din posisjon på kartet.
Trykk på det ikonet du vil bruke, og trykk
deretter på OK. Du kan laste ned flere
kjøretøyikoner fra www.garmin
.com/vehicles.
Kartinformasjon – viser kartene som er
lastet inn på nüvi-enheten og versjonene.
Trykk på et kart for å aktivere (avmerking)
eller deaktivere (ingen avmerking) kartet.
Gj.oppr – gjenoppretter de opprinnelige
kartinnstillingene.
Brukermanual for nüvi 600/65025
Tilpasse nüvi-enheten
Endre systeminnstillingene
Trykk på
>
System.
WAAS/ENGOS – aktiver og deaktiver
WAAS/EGNOS. Du finner mer informasjon
på webområdet www.garmin.com/aboutGPS/
waas.html.
Sikker Modus – aktiver eller deaktiver
funksjonen for sikker modus. Når kjøretøyet
beveger seg, deaktiverer Sikker modus
alle funksjoner som krever betydelig
oppmerksomhet, og som kan distrahere
føreren.
Garmin Lås – aktiver Garmin Lock™ for
å låse nüvi-enheten. Tast inn en firesifret
PIN-kode og angi en sikkerhetsposisjon. Du
finner mer informasjon på side 6.
Tastetoner – deaktiver eller aktiver tonen
som lyder hver gang du trykker på skjermen.
26
Simulator – aktiverer eller deaktiverer
simulatormodus. Når simulatormodusen er
På, kan du simulere at du kjører en rute.
Om – viser nüvi-enhetens
programvareversjon,�� enhets-ID og
lydversjon. Du trenger denne informasjonen
når du skal oppdatere systemprogramvaren
eller kjøpe flere kartdata (se side 33).
Gj.oppr – gjenoppretter
systeminnstillingene.
Brukermanual for nüvi 600/650
Tilpasse nüvi-enheten
Lokalisere nüvi-enheten
Trykk på
>
Lokalitet.
Trykk på knappen ved siden av ikonet for å
endre en innstilling.
Trykk på Endre alt for å endre alle
innstillingene. Trykk på knappen ved
siden av den aktuelle innstillingen på hvert
skjermbilde, og trykk deretter på Neste.
Lokalitet – velg lokalitet.
Tekstspråk – endrer all tekst på
skjermen til det valgte språket. Selv om
du endrer tekstspråk, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata, slik som
gatenavn.
Stemmespråk – endre språket for
talemeldinger.
Bare i nüvi 650: Språk som er merket
med navnet på en person, er talestemmer,
såkalt tekst-til-tale (TTS). Talestemmene
har et stort ordforråd og leser opp
gatenavnene etter hvert som du nærmer
deg en sving. De forhåndsinnspilte
stemmene (de som ikke er merket med
navnet på en person) har et begrenset
ordforråd og leser ikke opp navn på
steder eller gater.
Tidsformat – du kan velge mellom
12- og 24-timers tidsformat eller UTCtidsformat.
Tidssone – velg en tidssone eller en
nærliggende by fra listen.
Sommertid – sett til På, Av eller Auto hvis
det er tilgjengelig.
Enheter – du kan endre målenheten til
kilometer eller engelsk mil.
Brukermanual for nüvi 600/65027
Tilpasse nüvi-enheten
Tilpasse skjermen
Trykk på
>
Skjerm.
Skjermbilde – aktiver skjermbildemodus.
Trykk raskt på og slipp opp Av/
på-knappen for å ta et skjermbilde.
Punktgrafikkfilen med bildet lagres i mappen
Garmin\scrn på nüvi-stasjonen.
Merk: Når Skjermbildet er På, åpnes
ikke skjermbildet Hurtiginnstillinger når
du trykker på
Av/på-knappen.
Fargemodus – velg Dagtid for en lys
bakgrunn, Nattetid for en mørk bakgrunn
eller Automatisk for å automatisk veksle
mellom de to.
Tidsavbrudd for bakgrunnsbelysning
– trykk på varigheten for
bakgrunnsbelysningen etter at ekstern
strøm er fjernet. Ved å redusere hvor lenge
bakgrunnsbelysningen skal stå på, forlenger
du batteriets levetid.
Touch Screen – omkalibrerer (eller justerer)
berøringsskjermen slik at den reagerer som
den skal. Trykk på Re-kalibrér og følg
instruksjonene.
Oppstartsbilde – velg et bilde som skal
vises når du slår på nüvi-enheten. Først laster
du inn JPEG-bilder. Se side 20–21.
28
Gj.oppr – gjenoppretter de opprinnelige
visningsinnstillingene.
Brukermanual for nüvi 600/650
Tilpasse nüvi-enheten
Endre
navigasjonsinnstillingene
Trykk på
>
Navigasjon.
Varslingstone – slå av eller på
varslingstonen.
Stemmestyring – velg når du ønsker at
nüvi-enheten skal si noe om rutenavigasjon
og systemstatus.
Gj.oppr – gjenoppretter de opprinnelige
navigasjonsinnstillingene.
Rute Preferanse – velg en preferanse for
å beregne en rute. Velg Raskere Tid for å
beregne ruter som er raskere å kjøre, men der
avstanden er lengre. Velg Kortere Avstand
for å beregne ruter som har kortere avstand,
men som kan ta lengre tid å kjøre.
Kjøretøy – spesifiser den typen kjøretøy du
har, for å optimalisere rutene.
Unngåelser – merk av for hvilke veityper
du vil unngå på rutene. nüvi-enheten bruker
bare disse veitypene dersom alternative ruter
tar deg for langt unna ruten, eller hvis det
ikke finnes alternative veier. Med en FMtrafikkmottaker tilkoblet, kan du også unngå
å havne i uønskede trafikksituasjoner.
Brukermanual for nüvi 600/65029
Tilpasse nüvi-enheten
Endre innstillingene for
nærhetspunkter
Du må ha lastet inn nærhetspunkter
(for eksempel egendefinerte POIer,
en fotoboksdatabase, eller en Garmin
TourGuide) for å kunne justere innstillinger
for nærhetspunkt. Se side 34–35.
Trykk på Innstillinger >
Nærhetspunkter.
Varsling – trykk på Bytte for å aktivere
eller deaktivere varsling når du nærmer deg
tilpassede POIer eller fotobokser. Trykk på
Lyd for å angi type varslingstone du ønsker å
høre, og trykk på OK.
Justere volumet
Trykk på
for å justere
hovedvolumnivået. Trykk på
>
Volum for å justere volumnivåer for
medieavspilleren og navigeringsmeldinger.
Gj.oppr – gjenoppretter de opprinnelige
volumnivåene.
TourGuide – angir hvordan du ønsker at
lyden på Garmin TourGuide™ skal aktiveres.
Velg Spill automatisk for å høre hele turen
slik den er programmert, Forespørsel for
å vise høyttalerikonet
på kartet når
turinformasjon er tilgjengelig langs ruten,
eller Av.
Gj.oppr – gjenoppretter innstillingene for
nærhetspunkter.
30
Brukermanual for nüvi 600/650
Tilpasse nüvi-enheten
Vise og legge til abonnement
på trafikktjenester
Merk: Du kan bare få tilgang til
trafikkinnstillingene hvis nüvi-enheten er
koblet til en ekstern strømkilde og en FM
TMC-trafikkmottaker (tilleggsutstyr).
Alternativer for Nord-Amerika
FM-trafikktjenesten som du har abonnement
på, er listet opp, og etterfølges av
abonnementets utløpsdato. Trykk på Legg til
for å legge til et abonnement.
Alternativer utenfor NordAmerika
Automatisk – velg hvilken leverandør du vil
bruke. Velg Automatisk hvis du vil bruke
den beste leverandøren i det området, eller
velg en bestemt leverandør som alltid skal
brukes.
Søk – søk etter ekstra TMCtrafikkleverandører. Trykk på Ja for å fjerne
tabellen med leverandører hvis du vil øke
søketiden.
Abonnement – vis abonnementene og når
de utløper. Trykk på Legg til for å legge til et
abonnement.
Legge til et abonnement
Du kan kjøpe flere abonnementer eller
fornye et abonnement som er i ferd med å
utløpe. Gå til webområdet www.garmin
.com/fmtraffic.
1. Trykk på
>
Trafikk.
2. For enheter utenfor Nord-Amerika, trykker
du på Abonnementer > Legg til. For
enheter i Nord-Amerika trykker du på
Legg til.
3. Skriv ned FM-trafikkmottakerens enhetsID. Gå til webområdet www.garmin
.com/fmtraffic for å kjøpe et abonnement
og få en 25-sifret kode.
4. Når du har mottatt den 25-sifrede koden,
trykker du på Neste på nüvi-enheten,
legger inn koden og trykker på Ferdig.
Du må skaffe deg en ny kode hver gang du
fornyer tjenesten. Hvis du har flere FMtrafikkmottakere, må du skaffe deg en ny
abonnementskode for hver mottaker.
Brukermanual for nüvi 600/65031
Tilpasse nüvi-enheten
Gjenopprette alle
innstillinger
1. Trykk på
.
2. Trykk på Gj.oppr.
Fjerne brukerdata
Forsiktig: Dette sletter all
informasjon som brukeren har lagt inn.
1. Hold fingeren i det nedre, høyre hjørnet
på nüvi-skjermen mens du slår på nüvienheten.
2. Fortsett å trykke på skjermen til meldingen
vises.
3. Trykk på Ja for å slette alle brukerdata.
Alle innstillinger tilbakestilles til de
opprinnelige innstillingene. Alle elementer
du har lagret, blir slettet.
32
Brukermanual for nüvi 600/650
Tillegg
Tillegg
Oppdatere programvaren
1. Gå til webområdet www.garmin
.com/products/webupdater, og last ned
WebUpdater til datamaskinen.
2. Koble nüvi-enheten til datamaskinen ved
hjelp av mini-USB-kabelen.
3. Kjør WebUpdater og følg instruksjonene
på skjermen.
Etter at du har bekreftet at du vil foreta en
oppdatering, laster WebUpdater automatisk
ned oppdateringene og installerer dem på
nüvi-enheten.
Tilleggskart
Du kan kjøpe ekstra MapSource-kartdata
fra Garmin og laste inn kartene i nüvienhetens interne minne eller på et SDkort (tilleggsutstyr). Du kan også gå til
webområdet www.garmin.com/unlock/
update.jsp for å se om det finnes en
oppdatering av kartprogramvaren.
Åpne menysiden for å finne hvilke
kartversjoner som finnes på nüvienheten. Trykk på
>
Kart >
Kartinformasjon. Hvis du vil aktivere
tilleggskart, må du ha enhets-IDen (se
side 26) og serienummeret (dette finner du i
området rundt strømkontakten).
Hvis du vil laste kart eller veipunkter over
på nüvi-minnet eller SD-kortet, velger
du navnet på nüvi-stasjonen eller SDkortstasjonen. Du finner mer informasjon i
hjelpefilen til MapSource.
Brukermanual for nüvi 600/65033
Tillegg
Tilbakestille nüvi-enheten
Hvis skjermen på nüvi-enheten slutter å
fungere, slår du nüvi-enheten av og på
igjen. Hvis dette ikke hjelper, kan du prøve
følgende:
1. Koble nüvi-enheten fra ekstern strøm.
2. Åpne GPS-antennen, og trykk på
Tilbakestill-knappen.
3. Koble nüvi-enheten til en strømkilde.
nüvi-enheten skal slås på automatisk og
fungere normalt.
34
Ekstrautstyr og valgfritt
tilbehør
Du får mer informasjon om valgfritt tilbehør
på http://shop.garmin.com eller www
.garmin.com/extras. Du kan også ta kontakt
med en Garmin-forhandler for å kjøpe
tilbehør.
Fotobokser
Fotoboksinformasjon er tilgjengelig enkelte
steder. Gå til webområdet http://my.garmin
.com for å se hvor denne tjenesten er
tilgjengelig. nüvi-enheten inneholder
informasjon om plassering av flere hundre
fotobokser i de områdene tjenesten er
tilgjengelig. nüvi-enheten varsler deg når du
nærmer deg en fotoboks og kan advare deg
hvis du kjører for fort. Dataene blir oppdatert
minst én gang i uken, så du har alltid tilgang
til så oppdatert informasjon som mulig.
Du kan kjøpe en ny region eller forlenge
et eksisterende abonnement når som helst.
Hvert område du kjøper, har en egen
utløpsdato.
Brukermanual for nüvi 600/650
Tillegg
Forsiktig: Garmin er ikke ansvarlig
for nøyaktigheten til eller konsekvensene
av å bruke en egendefinert POI-database
eller fotoboksdatabase.
Garmin TourGuide
Garmin TourGuide gjør at nüvi-enheten
kan spille GPS-guidede lydturer fra
tredjepartsforhandlere. Disse lydturene
kan for eksempel ta deg med på en rute
mens den spiller av interessante fakta om
historiske steder på veien. Underveis blir
informasjonen utløst av GPS-signaler. Du
finner mer informasjon ved å klikke på POI
Loader på webområdet www.garmin
.com/extras.
Hvis du vil vise Garmin TourGuide-filene,
trykker du på Hvor skal du? >
Tillegg > Egendefinerte POI punkter.
Hvis du vil forandre innstillingene til
Garmin TourGuide, trykker du på
>
Nærhetspunkter > TourGuide.
Tilpassede ���������������������
punkter av interesse
Du kan bruke POI Loader til å laste
inn egendefinerte punkter av interesse
(POIer) på nüvi-enheten. POI-databaser
er tilgjengelige fra flere internettbaserte
selskaper. Noen tilpassede databaser
inneholder varslingsinformasjon for punkter,
for eksempel fotobokser og skolesoner. Det
blir vist en advarsel dersom du kjører for fort
i nærheten av disse egendefinerte POIene.
Gå til www.garmin.com/poiloader for å
installere POI Loader på datamaskinen din.
Du finner mer informasjon i hjelpefilen
til POI Loader. Trykk på F1 for å åpne
hjelpefilen.
Trykk på
Hvor skal du? >
Tillegg
> Egendefinerte POI punkter. Trykk på
>
Nærhetspunkter > Varsling for å
endre innstillingene for nærhetsvarsler.
Koble nüvi-enheten til datamaskinen hvis
du vil slette de egendefinerte POIene fra
nüvi-enheten. Åpne mappen Garmin\poi på
nüvi-stasjonen eller SD-kortstasjonen. Slett
filen som heter poi.gpi.
Brukermanual for nüvi 600/65035
Tillegg
Batteriinformasjon
nüvi-enheten inneholder et internt (ikkeutbyttbart) litiumionbatteri. Batteriet varer i
inntil 8 timer avhengig av bruk.
Batteriikonet
i hjørnet på menysiden
angir statusen til det interne batteriet. Du kan
forbedre batterimålerens nøyaktighet ved
å lade batteriet helt ut og deretter lade det
helt opp igjen. Du må ikke koble fra nüvienheten før den er helt oppladet.
Kontakt din lokale avfallsstasjon for å få
mer informasjon om hvor du skal avhende
enheten.
Maksimere batterilevetiden
• Lukk GPS-antennen når du ikke trenger
den til navigering.
• Deaktiver WAAS/EGNOS når du ikke
trenger den.
• Skru ned styrken på bakgrunnsbelysningen
(trykk på
).
• Ikke utsett nüvi-enheten for direkte sollys.
Unngå høye temperaturer over lengre tid.
36
Om �����
GPS-siden
Trykk på linjene
øverst til
venstre på menysiden for å vise GPSinformasjonssiden.
Himmelvisningen viser satellittene du mottar
signalene fra. Linjene for satellittsignalstyrke
viser styrken på hver satellitt du mottar.
Hastighet
Høyde over
Sikt til
himmelen
Kjøreretningl
Gjeldende
Linjer for satellittsignalstyrke
Trykk hvor som helst på skjermen for å gå
tilbake til menysiden.
Du finner mer informasjon om GPS på
Garmins webområde: www.garmin.com/
aboutGPS.
Brukermanual for nüvi 600/650
Tillegg
Montere på �����������
dashbordet
Bruk den vedlagte monteringsplaten når
du skal montere enheten på dashbordet, i
henhold til gjeldende bestemmelser.
Forsiktig: Det permanente
monteringslimet er svært vanskelig å
fjerne etter at du har tatt det på.
1. Rengjør og tørk dashbordet der du vil
plassere platen.
2. Fjern limbeskyttelsen under platen.
3. Plasser platen på dashbordet.
4. Fjern den gjennomsiktige plasten fra
platens overside.
5. Plasser sugekoppbraketten på platen. Snu
spaken ned (mot platen).
Sugekoppbrakett
Skifte sikringen
Forsiktig: Når du skifter sikringen,
må du passe på at du ikke mister noen av
de små delene, og at de blir montert på
riktig plass igjen.
Hvis enheten ikke vil lades i bilen din, kan
det hende at du må skifte sikringen på tuppen
av biladapteren.
Løsne
1. Løsne det svarte runde
endestykket, og dra det
ut.
2. Fjern sikringen (sylinder
i glass og sølv), og sett inn en 3 A
endestykke
kvikksikring.
3. Påse at sølvtuppen settes
i det svarte endestykket.
sølvtupp
Skru på det svarte
sikring
endestykket.
Sugekoppspak
Brukermanual for nüvi 600/65037
Tillegg
Fjerne nüvi-enheten og
braketten
Hvis du vil ta nüvi-enheten ut av holderen,
trykker du den lille tappen på bunnen av
holderen opp og vipper toppen av nüvienheten fremover.
Når du skal fjerne holderen fra braketten,
dreier du holderen så langt som mulig mot
høyre eller venstre. Bruk kraft, og dra i den
aktuelle retningen til holderen løsner fra
braketten.
Hvis du vil fjerne sugekoppbraketten fra
frontruten, vipper du spaken mot deg. Dra
tappen på sugekoppen mot deg.
38
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin hvis det er noe du lurer på
når du bruker nüvi-enheten. USA: Kontakt
Garmin Kundestøtte på telefon (913)
397-8200 eller (800) 800-1020, mandag til
fredag, 08.00 til 17.00 amerikansk normaltid,
eller gå til
www.garmin.com/support, og klikk på
Product Support (Kundestøtte).
Europa: Kontakt Garmin (Europe) Ltd. på
+44 (0) 870 8501241 (utenfor Storbritannia)
eller 0808 2380000 (i Storbritannia).
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at dette nüviproduktet samsvarer med hovedkravene og
andre relevante bestemmelser i direktivet
1999/5/EF.
Hvis du vil lese den fullstendige
samsvarserklæringen, kan du gå til Garmins
webområde for ditt Garmin-produkt:
www.garmin.com/products/nuvi600 eller
www.garmin.com/products/nuvi650.
Klikk på Manuals (Manualer), og velg
deretter Declaration of Conformity
(Samsvarserklæring).
Brukermanual for nüvi 600/650
Bilaga
Spesifikasjoner
Fysisk størrelse: 12,4 (B) x 7,4 (H) x 2,3 (D) cm
Vekt: 190 g
Skjerm: 4,3” diagonalt, 480 x 272 piksler,
WQVGA TFT liggende skjerm med hvit
bakgrunnsbelysning og berøringsskjerm
Veske: ikke vanntett eller IPXO
Temperaturområde: 0 til 60°C
Datalagring: Internt minne og uttakbart
SD-kort (tilleggsutstyr). Data lagres i det
uendelige.
Datamaskin-grensesnitt: USBmasselagring, plug-and-play
Hodetelefonkontakt: standard 3,5 mm
Ladetid: cirka 4 timer
Strøminntak: DC-strøm fra bil med
medfølgende strømkabel for bil eller ACstrøm via tilbehør (tilleggsutstyr)
Bruk: maks. 10 W
Batterilevetid: 3 til 7 timer avhengig av
bruk
Batteritype: ikke utbyttbart litiumionbatteri
Spesifikasjoner for GPS-ytelse
Mottaker: SiRFstarIII™ med høy
følsomhet, WAAS-aktivert
Innhentingstider*:
Varm: <1 sek
Kald: <38 sek
Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger: <45
sek
*Gjennomsnittlig for en stasjonær mottaker
med fri sikt mot himmelen
Oppdateringshastighet: 1/sek, kontinuerlig
GPS-nøyaktighet:
Posisjon: <10 meter, vanlig
Hastighet: 0,05 meter/sek RMS
GPS-nøyaktighet (WAAS):
Posisjon: <5 meter, vanlig
Hastighet: 0,05 meter/sek RMS
Hvis du vil se en fullstendig liste over
spesifikasjoner, kan du gå til www.garmin
.com/products/nuvi600 eller www.garmin
.com/products/nuvi650 og klikke på
koblingen Specifications (spesifikasjoner).
Brukermanual for nüvi 600/65039
Bilaga
Feilsøking
Problem/spørsmål
nüvi-enheten mottar aldri
satellittsignaler.
Hvordan vet jeg at
nüvi-enheten er i USBmasselagringsmodus?
Løsning/svar
Ta med nüvi-enheten ut og bort fra høye bygninger og trær. Hold enheten
på samme sted i noen minutter.
Når nüvi-enheten er i USB-masselagringsmodus, vises et bilde av en
nüvi-enhet koblet til en datamaskin. I tillegg skal du kunne se to nye
eksterne diskstasjoner i Min datamaskin.
1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
Datamaskinen min oppdager
2. Slå av nüvi-enheten.
aldri at nüvi-enheten er
3.Koble USB-kabelen til datamaskinen og nüvi-enheten. nüvi-enheten
koblet til.
slår seg automatisk på og går i USB-masselagringsmodus.
Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til datamaskinen, kan det
Jeg finner ingen nye
hende at Windows har problemer med å tilordne stasjonsbokstaver til
eksterne stasjoner i listen
nüvi-stasjonene. Du finner mer informasjon i operativsystemets hjelpefil
over stasjoner.
om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver.
Sugekoppen fester seg ikke Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol. Tørk med en ren, tørr
til frontruten.
klut. Monter sugekoppen slik det står beskrevet på side 2.
1. Slå av enheten.
Berøringsskjermen reagerer
2.Trykk på og hold nede e Av/på
-knappen i omtrent ett minutt til
ikke riktig når jeg trykker
kalibreringsskjermen vises. på den.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Kontroller at du er i et område som har dekning. Du må være i et
Jeg mottar ikke
dekningsområde for å kunne motta trafikkinformasjon for området.
trafikkinformasjon.
Kontroller at FM TMC-trafikkmottakeren er koblet til strømkontakten på
Merk: Du må ha en GTMholderen og til et strømuttak i bilen.
trafikkmottaker for å kunne
motta trafikkmeldinger.
40
Brukermanual for nüvi 600/650
Indeks
Indeks
A
aktivere detaljkart 25
Alternativer på Kjørsiden 8
angi din posisjon 7, 11
antityverifunksjon 6, 26
B
bakgrunnsbelysning,
tidsavbrudd 28
batteri 39
behandle filer 20–21
berøringsskjerm
innstillinger 28
justere 40
omkalibrere 28
rengjøre iv
bilder, vise 16
bokmerker 15
D
datamaskintilkobling 20
detaljerte
kjøreanvisninger 13
detaljkart 25
diakritiske tegn 9
E
egendefinerte POIer 35
EGNOS 26
ekstrautstyr 35
endre innstillingene 25–32
endre lagrede steder 10
endre tidssonen 27
enheter, konvertere 19
enhets-ID 26
F
feilsøking 40
filer
behandle 20
overføre 20–21
slette 21
støttede typer 21
finn steder
element på kartet 10
etter navn 8
etter postnummer 7
i nærheten av et annet
sted 11
lagrede steder (Mine
favoritter) 10
nylige valg 9
fjern brukerdata 32
fjerne braketten 38
FM-trafikkmottaker 22–24
fotoboksdatabase 35
G
Garmin Lås iv, 6, 26
geocaching 11
gjeldende posisjon,
lagre 10
gjenopprett
innstillinger 32
GPS
informasjon 36
H
hjemmeposisjon 8
hodetelefonkontakt 39
I
importere en spilleliste 15
innhente satellittsignaler 3
innstillinger, justere 25–32
K
kalibrere skjermen 28
kalkulator 16
kart
flytte 10
grenser 25
kartinfoknapp 25
oppdatere kart 33
se på 10
tilpasse 25
versjon 25
vise 25
zoom 11
kilometer 27
kjøreanvisninger 13
kjøretøyikon 12–13, 25
kjøretøytype 29
kjør hjem 8–11
konfigurere nüvienheten 3
konvertere målinger/
målenheter 19
koordinater 11
L
lagre iv
gjeldende posisjon 10,
11
steder du finner 7, 10
låse nüvi-enheten 6
låse skjermen 6
laste inn tilleggskart 33,
36
litiumionbatteri 39
løse ut USB-enheten 21
lydbøker 15
lydversjon 26
lysstyrke 6
lytte til lydbøker 15
M
M3U-spillelisteformat 14
målinger, konvertere 19
MapSource 33
menyside 3
miles 27
Mine favoritter 10
montere 2, 36
MP3-musikkfiler
laste inn 20
spille av 14
myGarmin i
N
nærhetsalarmer 30
nærhetspunkter 30
navigasjonsinnstillinger 29
Neste sving-siden 13
O
Om-knapp 26
omkalibrere 28
oppdatere nüviprogramvaren 37
overføre filer 20–21
oversette ord og
uttrykk 17
Brukermanual for nüvi 600/65041
Indeks
P
registrere iv
rutepreferanser 29
språkguide 17, 18
stave navnet på et sted 8
steder som nylig er
funnet 9
finne 9
slette 9
stemmespråk 27
stoppe USB-enheten 21
støttede filtyper 20
systeminnstillinger 26
S
T
PIN-kode
Garmin Lås 6
posisjonsikon 25
postnummer 7
programvareversjon 26
R
satellittsignaler 3, 36
SaversGuide 18
SD-kort 20, 39
se på kartet 10, 11, 35
sikkerhetsposisjon 6
sikker modus 26
sikring, skifte ut 37
simulatormodus 26
skjermlås 6
skolesonedatabase 35
slette
alle brukerdata 32
egendefinerte POIer 35
filer 21
liste med nylige funn 9
Mine favoritter 10
tegn 9
sommertid 27
spesialtegn 9
spesifikasjoner 39
spille av lydbøker 15
spilleliste 14
spille musikk 14
Spor Opp 25
42
talemeldinger 29
tastatur 9
tastatur på skjerm 9
tastetoner 26
tekstspråk 27
tidssone 27
tilbakestill
din nüvi-enhet 34
maksimal fart 13
turdata 13
tilbehør 34
Todimensjonal,
tredimensjonal
kartvisning 25
tospråklige ordbøker 17
TourGuide 30, 35
trafikk 22
hendelser 23
innstillinger 31
unngå 23, 29
Travel Guide 18, 34
Turinformasjonside 13
U
unngå trafikk 23, 24
unngå veityper 29
USB 21
feilsøking 40
masselagringsmodus 20–
21
utvid søket 11
V
valuta 19
valutakalkulator 19
oppdatere
vekslingskurser 19
varsler 30
varsler, fotoboks 34
vedlikehold av nüvienheten iv
verdensur 18
verdensuret 18
vise kart 7
volum 6, 30
W
WAAS/EGNOS 26
WebUpdater 33
Z
zoom 11
Brukermanual for nüvi 600/650
Denne norske versjonen av den engelske brukermanualen for nüvi 600/650 (Garmindelenummer 190-00809-00, revidert utgave A) leveres som et hjelpemiddel. Ved behov
kan du se i den sist oppdaterte utgaven av den engelske brukermanualen hvis du vil ha
informasjon om betjening og bruk av nüvi 600/650.
Du kan laste ned de siste programvareoppdateringene for Garminproduktene (ikke kartdata) gratis fra Garmins webområde:
www.garmin.com.
© 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Delenummer 190-00809-38 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising