Garmin | nüvi® 650 | User guide | Garmin nüvi® 650 Anvandarhandbok

Garmin nüvi® 650 Anvandarhandbok
Användarhandbok
nüvi 600/650
®
© 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. +1 913 397 8200 eller
+1 800 800 1020
Fax +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB,
Storbritannien
Tel. +44 (0) 870.8501241 (utanför Storbritannien)
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr,
Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras,
överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt
tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller
annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av
den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens
text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är
strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina
produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar
eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om
användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.
Garmin®, MapSource® och nüvi® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och
i andra länder. Garmin Lock™, myGarmin™ och personal travel assistant™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
SiRF, SiRFstar och SiRF-logotypen är registrerade varumärken som tillhör SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII och SiRF
Powered är varumärken som tillhör SiRF Technology, Inc. Microsoft är antingen ett registrerat varumärke
eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac® och iTunes®
är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. Audible.com®, AudibleManager® och
AudibleReady® är registrerade varumärken som tillhör Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2005.
SaversGuide® är ett registrerat varumärke som tillhör Entertainment Publications, Inc.
Mars 2007
Artikelnummer 190-00809-39 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Förord
Förord
Tack för att du valde navigationsenheten
Garmin® nüvi® 600/650.
Konventioner för
handboken
När du uppmanas “trycka på” någonting rör
du vid något på skärmen med ditt finger.
De små pilarna (>) som används i texten
anger att du måste trycka på flera objekt efter
varandra. Om det till exempel står “tryck
på Vart? > Favoriter” ska du trycka på
knappen Vart? och sedan på Favoriter.
myGarmin™
Gå till http://my.garmin.com för information
om de senaste tjänsterna för dina Garminprodukter:
• Registrera din Garmin-enhet.
• Prenumerera på online-tjänster för
information om fartkameror (se sidan 34).
• Låsa upp tillvalskartor.
nüvi-tips och -genvägar
• Om du snabbt vill gå tillbaka till
menysidan trycker du på och håller ned
Tillbaka.
• Om du vill se fler alternativ trycker du på
och
. Håll nedtryckt om du vill
bläddra snabbare.
• Du kan förlänga batteriets livslängd
genom att fälla in GPS-antennen när du
inte behöver navigera. Om du fäller ned
antennen stängs GPS-läget av.
• Vill du justera volymen trycker du snabbt
på strömknappen.
• Om du vill låsa skärmen trycker du på
> Lås.
• Öppna mediaspelaren genom att öppna
kartsidan och trycka på . Tryck på
Källa för att växla mellan MP3-spelaren
och talboksspelaren.
• Mer information om Resepaket får du
genom att trycka på Färd > Hjälp.
Användarhandbok för nüvi 600/650
Förord
Förord...............................................i
Konventioner för handboken...................i
myGarmin™ . ...........................................i
nüvi-tips och -genvägar...........................i
Sköta nüvi-enheten .............................. iv
Komma igång..................................1
Kartongens innehåll................................1
Steg 1: Montera nüvi-enheten................2
Steg 2: Konfigurera nüvi-enheten...........3
Steg 3: Söka satelliter............................3
Steg 4: Använda nüvi-enheten...............3
Söka efter ditt mål..................................4
Följa din rutt............................................5
Lägga till ett stopp på en rutt..................5
Ta en omväg...........................................5
Stoppa en rutt.........................................5
Låsa nüvi-enheten..................................6
Låsa skärmen.........................................6
Justera volym och ljusstyrka..................6
Olika sätt att ladda upp nüvi-enheten.....6
Vart?................................................7
Alternativ på sidan Kör...........................7
Söka efter en adress..............................7
Åk hem...................................................8
Söka efter sevärdheter...........................8
Söka efter senast hittade platser............9
ii
Favoriter...............................................10
Söka efter en plats med kartan............10
Ange koordinater.................................. 11
Utöka sökningen................................... 11
Använda huvudsidorna................12
Kartsida................................................12
Trippinformationssidan.........................13
Svänglistan...........................................13
Nästa sväng.........................................13
Resepaket.....................................14
MP3-spelare.........................................14
Talboksspelare.....................................15
Bildvisare..............................................16
Miniräknare . ........................................16
Språkguide...........................................17
Garmin Travel Guide™ (Garmins
reseguide) ......................................18
SaversGuide® (Valutaguide) ................18
Världsklocka .......................................18
Valutaomräknare..................................19
Måttomräknare ...................................19
Hantera filer..................................20
Filformat som kan användas................20
Läsa in filer...........................................20
Ta bort filer . .........................................21
Användarhandbok för nüvi 600/650
Förord
Använda FM-trafik........................22
Lysdiodens blinkkoder..........................22
Trafik i ditt område................................23
Trafik på vägen.....................................23
Trafik på rutten.....................................23
Trafiksymboler......................................24
Färgkod för allvarlighet.........................24
Anpassa nüvi-enheten.................25
Ändra kartinställningarna......................25
Ändra systeminställningarna................26
Lokalisera nüvi-enheten.......................27
Anpassa visningen...............................28
Ändra navigeringsinställningarna.........29
Ändra inställningarna för
närhetspunkter................................30
Justera volymnivåerna.........................30
Visa och lägga till trafikabonnemang....31
Återställa alla inställningar....................32
Rensa användarinformationen.............32
Användarhandbok för nüvi 600/650
Bilaga.............................................33
Uppdatera programvaran.....................33
Ytterligare kartor...................................33
Återställa nüvi-enheten.........................34
Extrafunktioner och tillbehör.................34
Batteriinformation ................................36
Om GPS-sidan.....................................36
Byta säkringen......................................37
Ta bort nüvi-enheten och fästet............38
Kontakta Garmin..................................38
Överensstämmelseförklaring................38
Specifikationer......................................39
Felsökning............................................40
Index..............................................41
iii
Förord
Sköta nüvi-enheten
Enheten innehåller känsliga elektroniska
komponenter som kan skadas permanent om
du utsätter enheten för häftiga skakningar
eller vibrationer. Du kan minimera risken för
skador genom att undvika att tappa den och
inte använda den i miljöer där det finns stor
risk för skakningar eller vibrationer.
Rengöra enheten
Enheten består av material av hög kvalitet
och det enda underhåll du behöver utföra
är rengöring. Du rengör enhetens ytterhölje
(inte pekskärmen) med en fuktig trasa
med milt rengöringsmedel och torkar den
torr. Använd inte kemiska rengöringseller lösningsmedel som kan skada
plastkomponenterna.
Rengöra pekskärmen
Rengör pekskärmen med en mjuk, ren och
luddfri trasa. Om det behövs använder du
vatten, isopropylalkohol eller linsrengöring.
Fukta trasan med vätskan och torka försiktigt
av pekskärmen.
iv
Skydda nüvi-enheten
• Förvara inte enheten där den kan utsättas
för extrema temperaturer eftersom den då
kan skadas permanent.
• Utsätt inte enheten för vatten. Om enheten
kommer i kontakt med vatten kan den sluta
fungera.
• Det går att använda en persondatorpenna
till pekskärmen, men försök inte göra det
samtidigt som du kör bil. Använd aldrig
ett hårt eller vasst föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.
Förhindra stöld
• Förebygg stöld genom att ta bort enheten
och fästet när den inte används. Ta bort
resterna efter sugfästet på vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera produkten på http://my.garmin
.com.
• Använd funktionen Garmins lås. Se
sidan 6.
Användarhandbok för nüvi 600/650
Komma igång
Komma igång
Kartongens innehåll
nüvi-enhet och sugfäste för fordon.
Strömkabel för fordon för extern strömförsörjning.
USB-kabel för anslutning av enheten till datorn. Man kan ansluta nüvi-enheten till datorn som
en masslagringsenhet. Se sidorna 20–21.
Skiva för montering av sugfästet på instrumentbrädan. Se sidan 37.
Gult ark som innehåller enhetens serienummer, registreringsnummer för registrering på
Garmins webbplats och en upplåsningskod för framtida referens.
GPS-antenn
Strömknapp
SD-kortplats
Sugkoppsfäste
Mini-USB-kontakt
Hörlursuttag
TipS: fäll upp GPS-antennen för att ta emot satellitsignaler och navigera till en
destination.
Användarhandbok för nüvi 600/650
Komma igång
Steg 1: Montera nüvi-enheten
Kontrollera vilka trafikregler som gäller där du befinner dig innan du installerar enheten. I Kalifornien och Minnesota är
det förbjudet att använda sugfästen på vindrutan på fordon under färd. Då ska andra fästanordningar från Garmin användas.
Montera nüvi-enheten på vindrutan
1. Anslut bilens strömkabel till strömkontakten på vaggans baksida.
2. Rengör och torka framrutan samt sugfästet med en luddfri trasa. Placera sugkoppen på
vindrutan.
3. För spaken bakåt mot vindrutan.
4. Fäll ut GPS-antennen. Placera underkanten av enheten i vaggan.
5. Luta enheten bakåt tills den fastnar.
6. Anslut den andra änden av strömkabeln till en strömkontakt i bilen. Om enheten är ansluten
och fordonet är igång startar enheten automatiskt.
7. Om du använder en GMT 21 FM TMC-mottagare (tillval) sätter du fast antennen i vindrutan
med hjälp av sugfästena.
➋
➊
Vindruta
➎
➌
➍
Användarhandbok för nüvi 600/650
Komma igång
Steg 2: Konfigurera nüvienheten
Slå på nüvi-enheten genom att trycka ned
strömknappen på enheten. Konfigurera
nüvi-enheten enligt instruktionerna på
skärmen.
Steg 3: Söka satelliter
1. Sätt på nüvi-enheten.
2. Fäll ut GPS-antennen på nüvi-enhetens
baksida och rikta den så att den är parallell
med marken.
3. Gå utomhus till en öppen plats, en bit från
höga byggnader och träd.
Det kan ta några minuter innan enheten
hittar satellitsignalen. När nüvi-enheten har
hittat satelliter, visas minst en av staplarna
för satellitsignalstyrka med grön färg längst
upp till vänster på menysidan
. När
satellitsignaler inte tas emot på enheten
blir fälten röda eller ihåliga
. Mer
information om GPS finns på sidan 36.
Användarhandbok för nüvi 600/650
Steg 4: Använda nüvienheten
A
D
B
E
C
F
A Tryck här för att hitta ett mål.
B Tryck här för att visa kartan.
C Tryck här för att öppna resepaketet och
använda funktioner som mediaspelaren
och världsklockan.
D Tryck här om du vill ändra nüvienhetens inställningar.
E Tryck här om du vill justera volymen,
skärmens ljusstyrka och skärmlåset.
F Tryck här för att visa trafikinformation
när enheten är ansluten till en GTM FM
TMC-mottagare (tillval).
Komma igång
Söka efter ditt mål
På menyn ”Vart?” finns olika kategorier av platser att söka efter.
➊ Tryck på Vart?.
➋ Välj en kategori.
➌ Välj en underkategori.
➍ Välj en destination.
➎ Tryck på Kör.
➏ Njut av resan!
TipS: tryck på
oh
för att se fler alternativ.
Användarhandbok för nüvi 600/650
Komma igång
Följa din rutt
Efter att du har tryckt på Kör öppnas
kartsidan, där din rutt är angiven med en
magentafärgad linje. När du kör, guidar
nüvi-enheten dig till din destination
med röstuppmaningar, pilar på kartan
och anvisningar överst på kartsidan. En
målflagga anger ditt mål. Om du avviker
från rutten beräknas en ny rutt och en ny
vägbeskrivning visas.
Lägga till ett stopp på en
rutt
Du kan lägga till ett stopp (delmål) på en rutt.
Först visas vägbeskrivningen till stoppet och
sedan till målet.
1. Tryck på Meny på kartsidan.
2. Tryck på Vart? och sök sedan efter det
extra stoppet.
3. Tryck på Kör.
4. Välj ett alternativ.
Ta en omväg
Om en väg längs din rutt är avstängd kan du
ta en omväg.
1. När en rutt är aktiverad trycker du på
Meny.
2. Tryck på Avstickare.
Enheten försöker att navigera tillbaka till den
ursprungliga rutten så snart som möjligt. Om
den rutt du för närvarande använder är det
enda rimliga alternativet kan det hända att
enheten inte beräkningar någon omväg.
Stoppa en rutt
1. När en rutt är aktiverad trycker du på
Meny.
2. Tryck på Stoppa.
Användarhandbok för nüvi 600/650
Komma igång
Låsa nüvi-enheten
Låsa skärmen
1. Tryck på
>
System.
2. Tryck på knappen bredvid Garmins lås.
Klicka på OK.
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod. Godkänn PINkoden genom att trycka på Ja.
4. Klicka på OK. Kör till en säkerhetsplats
och tryck på Välj.
Justera volym och
ljusstyrka
Varje gång du sätter på enheten måste
du ange PIN-koden eller köra till
säkerhetsplatsen.
Vad är en säkerhetsplats?
Du kan vilken plats som helst, t.ex. ditt hem
eller kontor, som säkerhetsplats. Om du
befinner dig på din säkerhetsplats behöver du
inte ange någon PIN-kod, men nüvi-enheten
måste ha en satellitsignal.
Obs! Om du glömmer din personliga
kod och säkerhetsplats måste du skicka
in nüvi-enheten till Garmin för att få den
upplåst. Du måste också skicka med en
giltig produktregistrering eller ett giltigt
inköpsbevis.
Om du vill förhindra oavsiktliga
skärmtryckningar trycker du på
> Lås
för att låsa skärmen. Om du vill låsa upp
skärmen trycker du på strömknappen.
Tryck på
. Tryck på för att sänka
volymen/ljusstyrkan och på för att höja
den. Tryck på Tillbaka när du är klar.
Om du vill justera volymnivåerna för
mediaspelaren och navigationsuppmaningar
trycker du på
>
Volym.
Olika sätt att ladda upp
nüvi-enheten
• Sätt nüvi-enheten i sugfästet och
fordonssugfästet.
• Anslut USB-kabeln till enheten och datorn.
• Anslut en nätadapter (tillval) till nüvienheten och till ett vägguttag.
Användarhandbok för nüvi 600/650
Vart?
Vart?
På menyn “Vart?” finns olika kategorier
av platser att söka efter. Om du vill ha
mer information om hur du utför en enkel
sökning läser du på sidan 4.
Alternativ på sidan Kör
Visa sidan Kör genom att trycka på ett objekt
i sökresultatet.
Söka efter en adress
1. Tryck på Vart? >
Adress.
2. Välj land och län, om det behövs.
3. Tryck på Ange ort. Ange stadens namn
eller postnummer och tryck på Klar.
4. Välj stad eller postnummer i listan.
5. Ange gatunumret och tryck sedan på Klar.
6. Ange gatunamnet och tryck på Klar.
7. Välj rätt gata i listan.
8. Tryck på adressen, om det behövs.
Söktips
Om du vill skapa en vägbeskrivning till det
här målet trycker du på Kör.
Visa platsen på kartan genom att trycka på
Visa karta. Om du har avaktiverat GPS
och vill ange din plats till den valda platsen
klickar du på Position.
Tryck på Spara för att spara den här platsen.
Se sidan 10.
Användarhandbok för nüvi 600/650
• Tryck på Nära om du vill växla
sökområde. Se sidan 11.
• Alla kartdata har inte sökfunktion för
postnummer.
Vart?
Åk hem
Du kan ange en hemplats för den plats du
oftast besöker.
1. Tryck på
Vart? >
2. Välj ett alternativ.
Gå hem.
Åka hem
När du har angett hemplats kan du ange en
rutt till den när som helst genom att trycka
på
Vart? >
Gå hem.
Ändra hemplats
Om du vill ändra hemplats måste du först ta
bort den från Favoriter:
1. Tryck på
Vart? >
Favoriter.
2. Tryck på Hem > Ändra > Ta bort > Ja.
När du har tagit bort din hemplats återställer
du den genom att följa instruktionerna i
avsnittet “Åk hem” ovan.
Söka efter sevärdheter
1. Tryck på
Vart? >
Mat, logi.
2. Om det behövs väljer du en kategori och
en underkategori. Tryck på pilarna när du
vill se fler kategorier.
3. Välj en destination.
Söka efter en plats genom att
bokstavera namnet
Om du vet namnet på platsen du söker
efter kan du skriva in det med hjälp av
skärmknappsatsen. Du kan också ange
bokstäver som ingår i namnet för att
begränsa sökresultatet.
1. Tryck på
Vart? >
Mat, logi.
2. Tryck på Skriv namnet.
3. Ange bokstäverna i namnet med
skärmknappsatsen. Tryck på Klar.
4. Välj en destination.
Användarhandbok för nüvi 600/650
Vart?
Använda skärmknappsatsen
När en skärmknappsats visas kan du
trycka på bokstäverna och siffrorna. Du
kan skriva ord på samma sätt som med ett
datortangentbord.
Söka efter senast hittade
platser
De 50 senast hittade platserna sparas i
nüvi-enheten. De senast visade platserna
står överst i listan. Tryck på Vart? >
Tidigare sökta så visas de platser du hittat
den senaste tiden.
Ta bort senast hittade platser
Tryck på
om du vill ändra
knappsatsinställningen så att du kan använda
diakritiska tecken eller specialtecken.
Om du vill ange nummer trycker du på
.
Om du vill ta bort det sista tecknet du angav
trycker du på . Om du vill ta bort hela
posten håller du
nedtryckt.
Användarhandbok för nüvi 600/650
Om du vill ta bort alla platser från listan
med dina senast hittade platser trycker du på
Töm. Klicka på Ja.
Obs! När du trycker på Töm tas alla
objekt bort från listan. Platserna på själva
enheten tas inte bort.
Vart?
Favoriter
Du kan spara platser i Favoriter så att du
snabbt kan hitta dem och skapa rutter till
dem. Din hemplats sparas också i Favoriter.
Spara hittade platser
1. Om du vill spara en plats som du har hittat
klickar du på Spara.
2. Klicka på OK. Platsen sparas i
Favoriter.
Söka efter sparade platser
1. Tryck på
Vart?.
Favoriter. Dina sparade
2. Tryck på
platser visas i en lista.
Spara aktuell plats
Tryck på fordonssymbolen
på kartsidan.
Om du vill spara din aktuella plats trycker
du på Ja.
Redigera sparade platser
1. Tryck på
Vart? >
Favoriter.
2. Tryck på den plats du vill redigera.
3. Tryck på Ändra.
10
4. Tryck på en knapp om du vill redigera
platsen:
• Byt namn - ange ett nytt namn och
tryck sedan på Klar.
• Byt kartsymbol - tryck på en ny
symbol.
• Ändra telefonnummer - ange ett
telefonnummer och tryck på Klar.
• Ta bort - tar bort objektet från
favoritlistan. Tryck på Ja.
Söka efter en plats med
kartan
Använd sidan Sök på karta om du vill visa
olika delar av kartan. Tryck på Vart? >
Sök på karta.
Användarhandbok för nüvi 600/650
Vart?
Tips för att förflytta dig på
kartan
• Visa olika delar av kartan genom att trycka
på kartan och dra.
• Tryck på och för att zooma in och ut.
• Tryck på valfritt objekt på kartan. En pil
visas som pekar på objektet.
• Tryck på Spara för att spara den här
platsen.
• Om du vill färdas till platsen trycker du på
Kör.
• Om GPS-enheten är avstängd trycker du på
Position om du vill ange din plats till den
valda platsen.
• Om du vill gå tillbaka till föregående
skärm klickar du på Tillbaka.
Ange koordinater
Om du känner till de geografiska
koordinaterna för ditt mål kan du använda
koordinaterna för latitud och longitud i
enheten. Detta kan vara användbart vid
geocaching.
Tryck på Vart? >
Koordinater.
Ändra typen av koordinater genom att trycka
på Format. Eftersom olika positionsformat
används för olika kartor och diagram kan du
välja koordinatformat för den typ av karta du
använder.
Ange koordinaterna och tryck på Nästa.
Skapa en vägbeskrivning till koordinaterna
genom att trycka på Kör.
Utöka sökningen
1. Tryck på
Vart? > Nära.
2. Välj ett alternativ:
• Där jag befinner mig nu – söker efter
platser nära den aktuella platsen.
• Ett annat samhälle – söker nära den
ort du anger.
• Min aktuella rutt – söker längs rutten.
• Min destination – söker nära din
aktuella destination.
3. Tryck på OK.
Obs! En sökning efter platser nära din
aktuella plats utförs automatiskt.
Användarhandbok för nüvi 600/65011
Använda huvudsidorna
Använda huvudsidorna
Kartsida
Tryck på
Öppna kartan så visas kartsidan. Fordonsikonen
visar var du är just nu.
Tryck på och dra kartan om du vill visa ett annat område av kartan (se sidan 10).
Om du vill spara den aktuella platsen trycker du
på fordonsikonen och sedan på Ja.
Öppna sidan Svänglista genom
att trycka på textfältet.
när du vill
zooma ut.
Tryck på när du vill
zooma in.
Tryck på
när du vill
återvända till sidan Meny.
Tryck på
för att
öppna mediaspelaren.
Tryck på
Tryck på Ankomst eller
Fart så visas sidan
Trippinformation.
Trippinformationssida
12
Kartsidan vid navigering längs en rutt
Svänglistan
Om du vill visa sidan med
nästa sväng trycker du på
Sväng om.
Nästa sväng
Användarhandbok för nüvi 600/650
Använda huvudsidorna
Trippinformationssidan
På trippinformationssidan visas din
aktuella hastighet samt användbar statistik
om den aktuella trippen. Om du vill visa
trippinformationssidan trycker du på fältet
Fart eller fältet Ankomst på kartsidan.
Återställa trippinformationen
Om du vill ha exakt trippinformationen
nollställer du den innan du påbörjar en resa.
Om du stannar ofta bör du inte stänga av
enheten så att den mäter den totala resetiden.
Om du vill nollställa informationen på
trippinformationssidan klickar du på Nollst
tripp. Tryck på Nollst max om du vill
nollställa maxhastigheten.
Svänglistan
När du följer en rutt visar svänglistsidan
instruktioner en sväng i taget och avståndet
mellan dem för hela rutten. Om du vill
öppna svänglistsidan trycker du på det gröna
textfältet överst på kartsidan. Om du vill se
en sida med nästa sväng trycker du på den
svängen. Visa hela rutten på kartan genom
att trycka på Visa karta.
Nästa sväng
När du följer en rutt visar sidan nästa sväng
svängen på kartan, samt avstånd och tid tills
du är framme vid svängen. Om du vill visa
nästa sväng på kartan trycker du på fältet
Sväng om på kartsidan eller trycker på valfri
sväng på svänglistsidan.
Tryck på
eller
om du vill visa
andra svängar på rutten. När du vill gå
tillbaka trycker du på Tillbaka.
Användarhandbok för nüvi 600/65013
Resepaket
Resepaket
Resepaketet innehåller många funktioner
som kan vara till nytta när du är ute och
reser. Tryck på
Färd. Tryck på Hjälp om
du vill läsa mer om funktionerna i resepaket.
MP3-spelare
Överför MP3-filer till internminnet eller SDkortet. Se sidorna 20–21.
1. Tryck på
Färd >
MP3-spelare. På
kartsidan trycker du på
och sedan på
Källa om det behövs.
2. Tryck på Sök och en kategori.
3. Om du vill spela upp hela kategorin från
början av listan trycker du på Spela alla.
Om du vill spela upp en viss låt trycker du
på den.
4. Tryck på Tillbaka när du vill avsluta
musiksidan för att visa andra sidor, t.ex.
kartan.
Om du vill justera volymen trycker du på
. Om du vill gå tillbaka till början av
låten trycker du på
. Håll den nedtryckt
om du vill fortsätta hoppa bakåt. Om du vill
gå till slutet av låten trycker du på
. Håll
den nedtryckt om du vill fortsätta hoppa
framåt. Om du vill göra paus i låten trycker
14
du på
. Om du vill upprepa trycker du på
. Om du vill spela upp i slumpmässig
ordning trycker du på
. Om du vill visa
informationen om en MP3-fil trycker du på
albumbilden.
Obs! Det går endast att spela upp MP3filer på enheten, det går inte att spela
upp M4A-/M4P-filer.
Lyssna på dina spellistor
Du kan spela upp en spellista skapad i ett
ljudprogram på nüvi-enheten.
1. Skapa en spellista med MP3-filer på
datorn med ett ljudprogram. Spara
spellistan som en M3U-fil.
Obs! Eventuellt måste du ta bort
MP3-filernas sökväg genom att redigera
M3U-filen i ett textredigeringsprogram,
t.ex. Anteckningar. M3U-filen ska endast
innehålla namnen på MP3-filerna. Se
ljudprogrammets hjälpfil.
2. Överför spellistan och MP3-filerna till
nüvi-enheten eller SD-enheten (se sidorna
20-21). M3U-filen måste finnas på samma
plats som MP3-filerna.
Användarhandbok för nüvi 600/650
Resepaket
3. Tryck på
Färd >
MP3-spelare >
Sök > Hämta spellista på nüvi-enheten.
Alla tillgängliga spellistor visas.
4. Tryck på en spellista för att starta
uppspelning av MP3-filerna. Det går inte
att ändra i spellistans ordning på enheten.
Talboksspelare.
Köp böcker från Audible.com.
1. Tryck på
Färd >
Talbok.
2. Tryck på Sök.
3. Tryck på en kategori och sedan på en
boktitel.
Förflytta dig i böcker
Om du vill justera volymen trycker du på
. Om du vill gå tillbaka till början
av kapitlet trycker du på
. Håll den
nedtryckt om du vill fortsätta hoppa bakåt.
Om du vill gå till slutet av kapitlet trycker
du på . Håll den nedtryckt om du vill
fortsätta hoppa framåt. Om du vill göra paus
i boken trycker du på
.
Om du vill se mer detaljerad information om
boken trycker du på bokomslaget.
Använda bokmärken
Skapa ett bokmärke genom att trycka
på
och sedan trycka på knappen
Bokmärke. Visa dina bokmärken genom
att trycka på
och sedan trycka på ett
bokmärke. Om du vill spela upp boken från
bokmärket trycker du på Spela.
Ladda in Audible-ljudböcker i
nüvi-enheten
1. Skapa ett Audible.com-konto på
http://garmin.audible.com.
2. Hämta hem AudibleManager® till datorn.
3. Köp ljudböcker och hämta hem de till
datorn.
4. Öppna AudibleManager. Aktivera nüvienheten enligt instruktionerna på skärmen
(görs bara en gång).
5. Anslut nüvi-enheten till datorn.
6. Överför boken till nüvi-enheten eller SDkortet med AudibleManager.
Tips: om du vill ha utförliga
instruktioner om AudibleManager väljer
du Hjälp på menyn och klickar sedan på
Hjälp.
Användarhandbok för nüvi 600/65015
Resepaket
Bildvisare
Du kan visa de bilder du har lagrat på
enheten med hjälp av bildvisaren.
1. Tryck på Färd > Bildvisare.
2. Om du vill zooma in en bild trycker du på
den.
3. Om du vill se alla bilder trycker du på
pilarna.
Tips: Tryck på Vrid om du vill rotera
bilden 90°.
Visa ett bildspel
Tryck på Bildspel om du vill visa ett
bildspel, där varje bild visas ett tag innan
nästa visas.
Om du vill avbryta bildspelet trycker du
någonstans på skärmen.
16
Miniräknare
1. Tryck på
Färd >
Miniräknare.
2. Ange det första talet.
3. Tryck på ett räknesätt (÷, x, - eller +).
4. Ange det andra talet.
• Tryck på . om du vill lägga till en
decimal.
• Om du vill göra talet negativt eller
positivt klickar du på ±.
• Om du vill göra talet till ett procenttal
(0,01) klickar du på %.
• Om du vill rensa posten klickar du på
.
5. Tryck på =.
6. Om du vill göra en ny beräkning trycker du
på
.
Användarhandbok för nüvi 600/650
Resepaket
Språkguide
Med Garmins språkguide har du data från
Oxfords flerspråkiga resurser samt fem
stycken tvåspråkiga lexikon rakt i handen.
Om du vill köpa tillbehör går du till http://
shop.garmin.com eller kontaktar din lokala
Garmin-återförsäljare.
Allt innehåll i ordlistor, ord och fraser är © Oxford
University Press. Röstfilerna är © Scansoft.
Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University
Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford
University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary
© Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank
© Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank
© Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette
French Dictionary © Oxford University Press och Hachette
Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary ©
Oxford University Press och Bibliographisches Institut &
F.A. Brockhaus 2003.
Översätta ord och fraser
1. Tryck på
Färd >
Språkguide >
Ord och fraser.
2. Tryck på Språk, välj Från- och Till-språk
och sedan på Tillbaka.
3. Välj en kategori och sök sedan efter en
fras.
4. Tryck på Sök om du vill stava ordet eller
frasen, om det behövs. Tryck på en fras
om du vill öppna översättningen.
för att lyssna på
5. Tryck på
översättningen (endast 650).
Tips för ord och fraser
• Använd Sök efter nyckelord i fraser om
du vill söka efter alla fraser som innehåller
ett visst ord.
• Om du vill ersätta ett understruket ord
trycker du på det.
• Om du vill ändra ord i frasen eller visa
en annan översättning klickar du på Fler
varianter.
• Om du inte hittar det du söker efter i Ord
och fraser kan du använda Tvåspråkiga
lexikon.
Använda tvåspråkiga lexikon
Det finns fem olika tvåspråkiga lexikon i
Garmin-språkguiden.
Användarhandbok för nüvi 600/65017
Resepaket
1. Tryck på
Färd >
Språkguide.
2. Tryck på Tvåspråkiga lexikon.
3. Tryck på ett översättningsalternativ. Om
det behövs klickar du på Till engelska.
4. Sök efter ordet och tryck sedan på det.
för att lyssna på
5. Tryck på
översättningen (endast 650).
Tips för tvåspråkiga lexikon
• Om du vill bokstavera ordet eller början av
ordet trycker du på Sök.
• Tryck på Text för information om
förkortningar, etiketter och uttalssymboler
för det valda språket.
Garmin Travel Guide
(Garmins reseguide)
™
På samma sätt som en vanlig reseguide
i tryck, innehåller Garmins reseguide
detaljerad information om platser som
restauranger och hotell. Om du vill köpa ett
tillbehör går du till http://shop.garmin
.com eller kontaktar din lokala Garminåterförsäljare.
18
SaversGuide® (Valutaguide)
Med hjälp av det förprogrammerade SDkortet och medlemskortet för valutaguiden
kan du använda din nüvi-enhet som
en digital rabattkupongbok där du får
information om platser, som restauranger,
hotell, biografer och bilverkstäder nära
dig, där du kan få rabatt. Om du vill köpa
tillbehör går du till http://shop.garmin
.com eller kontaktar din lokala Garminåterförsäljare.
Världsklocka
1. Tryck på
Färd >
Världsklocka.
2. Om du vill ändra vilken ort som visas
trycker du på orten.
3. Välj en ny tidszon (eller ort). Tryck på OK
när du är klar.
4. Om du vill visa en karta trycker du på
Världskarta.
5. Delar där det är natt visas som skuggade.
Om du vill visa klockorna igen trycker
du på Världsklocka, om du vill avsluta
trycker du på Tillbaka.
Användarhandbok för nüvi 600/650
Resepaket
Valutaomräknare
Måttomräknare
1. Tryck på
Färd >
Valutaomräknare.
2. Om du vill ändra valutan trycker du på en
valutaknapp.
3. Välj en valuta och tryck sedan på OK.
4. Tryck på den svarta rektangeln under den
valuta du vill konvertera.
5. Ange numret. Tryck på Klar.
6. Om du vill konvertera ett annat värde
trycker du på Töm.
1. Tryck på
Färd >
Måttomräknare.
2. Välj typ av mått och tryck sedan på OK.
3. Tryck på den måttenhet du vill ändra.
4. Välj en måttenhet och tryck sedan på OK.
Om det behövs upprepar du föregående
steg.
5. Tryck på en svart rektangel så att du kan
ange ett värde.
6 Ange ett värde och tryck sedan på Klar.
7. Om du vill ange en annan måttenhet
trycker du på Töm.
Tips: Om du vill rensa hela posten
håller du
nedtryckt.
Uppdatera växelkurser
Du kan konvertera valutor manuellt med
hjälp av enheten, vilket innebär att du kan
använda de senaste växelkurserna.
1. Tryck på
Färd >
Valutaomräknare.
2. Tryck på Uppdatera.
3. Tryck på den växelkurs du vill uppdatera.
4. Rensa den aktuella växelkursen genom att
trycka på
. Ange den nya växelkursen
och tryck sedan på Klar.
5. Slutför genom att trycka på Spara.
Tips: Om du vill återställa den
ursprungliga växelkursen trycker du på
Återställ.
Användarhandbok för nüvi 600/65019
Hantera filer
Hantera filer
Du kan lagra filer, t.ex. JPEG-bilder och
MP3-filer, i nüvi-enhetens internminne eller
på ett SD-kort (tillval).
Läsa in filer
Steg 1: Sätt i ett SD-kort (tillval).
Om du vill sätta i eller ta bort kortet trycker
du på det tills du hör ett klick.
Obs! Enheten är inte kompatibel
med Windows® 95, Windows 98 eller
Windows Me. Detta är en vanlig
begränsning hos de flesta USBmasslagringsenheter.
Filformat som kan
användas
• MP3-musikfiler: se sidan 14
• M3U-spellistefiler: se sidan 14
• AA-talbokfiler: se sidan 15
• JPEG- och JPG-bildfiler för välkomstbild:
se sidan 28.
• GPI-filer med egna sevärdheter från
Garmin POI Loader: se sidan 35
• Kartor och waypoints från MapSource®
Steg 2: Anslut USB-kabeln
Anslut mini-USB-kontakten på sidan av
nüvi-enheten. Anslut kabelns större ände till
en tillgänglig USB-port på datorn.
Obs! nüvi-enheten stödjer inte M4A/
M4P-filer.
20
Användarhandbok för nüvi 600/650
Hantera filer
SD-kortet och nüvi-enheten visas som
flyttbara enheter under Den här datorn om
du har Windows eller som en volym på
skrivbordet om du har Mac® OS.
Obs! I vissa operativsystem eller
datorer med flera nätverksenheter kan
det hända att nüvi-enheterna inte visas.
Om du vill ha mer information om hur du
ansluter diskenheter läser du i hjälpen till
operativsystemet.
Steg 3: Överför filer till nüvienheten
Du kan kopiera filer på datorn och klistra in
dem i nüvi-enheterna/-volymerna.
1. Bläddra efter den fil du vill kopiera på
datorn.
2. Markera filen och välj Redigera >
Kopiera.
3. Öppna enheten “Garmin” eller SDkortenheten.
4. Välj Redigera > Klistra in. Filen visas i
listan med filer i minnet på enheten eller
på SD-kortet.
Steg 4: Mata ut och koppla från
USB-kabeln
När du har överfört filerna klickar du på
Koppla från eller mata ut maskinvara
i Aktivitetsfältet respektive drar
volymikonen till Papperskorgen
på
Mac-datorer. Koppla bort nüvi-enheten från
datorn.
Ta bort filer
Ha nüvi-enheten ansluten till datorn, öppna
nüvi-enheten eller SD-kortenheten/volymen.
Markera den fil du vill ta bort och tryck
sedan på Delete på datorns tangentbord.
Varning: Om du inte är säker på vad
en fil används till bör du inte ta bort
den. Minnet på enheten innehåller viktiga
systemfiler som du inte bör ta bort.
Du bör framför allt inte ta bort filer från
mappar med namnet “Garmin”.
Användarhandbok för nüvi 600/65021
Använda FM-trafik
Använda FM-trafik
Använd en Garmin-FM-TMCtrafikinformations-mottagare (tillval) om du
vill ta emot och använda sändningar över
FM-RDS-nätet. Mer information om FMtrafikmottagare och täckningsområden finns
på www.garmin.com/traffic.
Obs! För att kunna ta emot information
måste FM-trafikinformationsmottagaren
och nüvi-enheten vara inom räckhåll för
en FM-station som sänder ut trafikdata.
Obs! Garmin ansvarar inte för
riktigheten i trafikinformationen.
FM-trafikinformationsmottagaren tar
bara emot signaler från trafiktjänstens
leverantör och visar den informationen
på din enhet.
Obs! Du behöver inte aktivera
abonnemanget som medföljde FMtrafikinformationsmottagaren (om
ett medföljde). Din nüvi-enhet tar
emot trafikdata så snart som den fått
satellitsignaler och mottar trafiksignaler
från leverantören av trafiktjänsten.
22
Obs! Du kan bara få trafikinformationen
om enheten är ansluten till en FMtrafikinformationsmottagare.
Till bilens eluttag
Strömlampa
Till nüvi-vaggans
strömanslutning
Statuslysdiod
Obs! Om FM TMC-mottagaren har en
antenn med sugfäste riktar du antennen
vertikalt mot vindrutan.
Lysdiodens blinkkoder
Den gröna strömlysdioden lyser när enheten
är ansluten till extern ström. Statuslysdioden
anger signalmottagningen:
• Gula punkt-streckblinkningar: avgör vilket
land du befinner dig i.
• Gult fast sken: söker efter signal.
• Rött fast sken: tillfälligt förlorad
synkronisering.
• Grönt fast sken: normala trafikdata.
Användarhandbok för nüvi 600/650
Använda FM-trafik
Trafik i ditt område
1. Om du vill visa trafikproblem trycker du på
.
2. Om det finns mer än en fördröjning trycker
du på Detaljer.
Trafik på vägen
När du inte navigerar längs en rutt och det
är trafik på vägen visas en trafiksymbol på
kartsidan, t.ex.
. Tryck på symbolen om
du vill visa information om trafiken framför
dig.
Trafik på rutten
Vid beräkning av rutten undersöker nüvienheten den aktuella trafiken och optimerar
automatiskt rutten för kortaste tid. Rutten
kan fortfarande dras genom trafik om det är
den bästa tillgängliga rutten eller om inga
alternativa vägar finns. Om en allvarlig
trafikfördröjning inträffar på rutten medan du
navigerar beräknas rutten automatiskt om.
På kartsidan visas
eller
när det finns
ett trafikhinder i rutten. Numret i symbolen
betecknar antalet minuter som händelsen
lägger till i rutten, och har automatiskt lagts
till i ankomsttiden på kartan.
Så här undviker du trafik i rutten:
1. På kartsidan trycker du på
eller
.
2. En karta visas med trafikfördröjningarna.
3. Tryck på Detaljer > Undvik.
Användarhandbok för nüvi 600/65023
Använda FM-trafik
Trafiksymboler
Nordamerikanska
Betydelse
Internationella
Vägförhållande
Vägarbete
Vägen avstängd
Långsam trafik
Olycka
Trafikproblem
Reseinformation
Färgkod för allvarlighet
Grönt = L åg allvarlighet, trafiken flyter
normalt.
Gult = M
edelhög allvarlighet, viss
köbildning.
Rött = H
ög allvarlighet, svår köbildning
eller trafiken står helt stilla.
24
Användarhandbok för nüvi 600/650
Anpassa nüvi-enheten
Anpassa nüvi-enheten
1. Tryck på
.
2. Klicka på den inställning du vill ändra.
3. Tryck på knappen bredvid inställningen om
du vill ändra den.
Ändra kartinställningarna
Tryck på
>
Karta.
Kartinfo - justera hur mycket detaljer
som ska visas på kartan. Om du visar
kartan med hög detaljrikedom ritas den om
långsammare.
Kartbild - ändra kartperspektivet.
• Kurs upp - visa en 2D-karta med
färdriktningen överst.
• Nord upp - visa kartan i 2D med norr
överst.
• 3-dimension – visar karta tredimensionellt
med Kurs upp.
Kartgränser - aktivera den här inställningen
om du vill ladda fler kartor till din nüvi och
vill visa vilka områden som tilläggskartorna
täcker.
Fordon - om du vill ändra den ikon som
används till att visa din position på kartan
trycker du på Byt. Tryck på den ikon du
vill använda och sedan på OK. Hämta fler
fordonsikoner på www.garmin.com/vehicles.
Kartinfo - visa vilka kartor som är inlästa på
enheten, med versioner. Aktivera (markerad)
eller avaktivera (omarkerad) en karta genom
att trycka på den.
Återställ - återställ de ursprungliga
kartinställningarna.
Användarhandbok för nüvi 600/65025
Anpassa nüvi-enheten
Ändra systeminställningarna
Tryck på
>
System.
WAAS/EGNOS - avaktivera och aktivera
WAAS/EGNOS. Se www.garmin.com/
aboutGPS/waas.html för mer information.
Säkerhetsläge - aktivera/avaktivera det
säkra läget. När fordonet rör sig stänger
Säkerhetsläge av alla funktioner av som
kräver betydande uppmärksamhet och kan
stjäla uppmärksamheten från körningen.
Garmins lås - lås enheten genom att aktivera
Garmin Lock™. Ange en fyrsiffrig personlig
kod och en säkerhetsplats. Mer information
finns på sidan 6.
Pekljud - aktivera/avaktivera det ljud som
hörs varje gång du trycker på skärmen.
26
Simulator - slå på eller stäng av
simulatorläget. När simulatorläget är Vid
(aktiverat) kan du simulera körningen längs
en rutt.
Om - visa programvaruversion, enhetsID-nummer och ljudversionsnummer för
enheten. De här uppgifterna behöver du när
du uppdaterar systemets programvara eller
köper nya kartdata (se sidan 33).
Återställ - återställer systemet till
standardinställningarna.
Användarhandbok för nüvi 600/650
Anpassa nüvi-enheten
Lokalisera nüvi-enheten
Tryck på
>
Lokalt.
Om du vill ändra en inställning trycker du på
knappen intill ikonen.
Om du vill ändra alla inställningar trycker
du på Ändra alla. Tryck på knappen bredvid
den inställning på respektive skärm och tryck
sedan på Nästa.
Lokalt - ange din plats.
Textspråk - ange språk för den text
som visas på skärmen. Att textspråket
ändras innebär inte att språket i data som
användaren lagt in ändras.
Röstspråk - ändra språk för
röstmeddelanden.
Endast nüvi 650: språk noterade med
ett personnamn är “text-to-speech”
(text-till-röst, TTS) med en omfattande
vokabulär som kan användas till att uttala
gatunamn när du närmar dig svängar.
De förinspelade språken (de utan något
personnamn) har begränsad vokabulär
och kan inte uttala plats- eller gatunamn.
Tidsformat - välj 12-timmars-, 24timmars- eller UTC-tidsformat.
Tidszon – välj en tidszon eller närliggande
ort i listan.
Sommartid – ställ in som Vid, Från eller
Auto om det är aktuellt.
Enheter - ändra måttenhet till km eller
Miles.
Användarhandbok för nüvi 600/65027
Anpassa nüvi-enheten
Anpassa visningen
Tryck på
>
Visa.
Skärmbild (Spara skärmbild) - aktiverar
skärmbildsfunktionen. Tryck snabbt på
strömknappen för att ta en bild av skärmen.
Bilden sparas i bitmap-format i mappen
Garmin\scrn på nüvi-diskenheten.
Obs! Om du anger Skärmbild till Vid
visas inte skärmen Snabbinställningar när
du trycker på
strömknappen.
Färgläge – Dagtid ger en ljus bakgrund,
Natt ger en mörk bakgrund, medan Auto
växlar automatiskt mellan de två.
Belysningstid - ange hur länge
bakgrundsbelysningen ska vara tänd
efter att enheten inte längre drivs med
en extern strömkälla. Genom att minska
användningstiden för bakgrundsbelysningen
kan du förlänga batterilivslängden.
Pekskärm - kalibrera (eller justera) om
pekskärmen så att den fungerar på rätt sätt.
Tryck på Kalibrera om och följ sedan de
instruktioner som visas.
Skärmbild (Välkomstbild) - välj den bild
som ska visas när du sätter på enheten. Läs
först in JPEG-bilder. Se sidorna 20–21.
28
Återställ - återställ de ursprungliga
visningsinställningarna.
Användarhandbok för nüvi 600/650
Anpassa nüvi-enheten
Ändra
navigeringsinställningarna
Tryck på
>
Navigation.
Varningssignal - aktivera/avaktivera
varningssignalen.
Talade instruktioner - välj om du vill
att ruttnavigering och systemstatus ska
meddelas med hjälp av röstmeddelanden.
Återställ - återställ de ursprungliga
navigationsinställningarna.
Ruttpreferenser - välj en inställning för
beräkning av rutter. Om du vill använda
rutter som går snabbare men som kan vara
längre väljer du Kortare tid. Om du vill
välja rutter som är kortare men som kan ta
längre tid att köra väljer du Kortare väg.
Fordon - optimera rutter genom att ange
fordon.
Undvikanden – ange (sätt en bockmarkering
vid de) vägtyper du vill undvika på dina
rutter. De här vägtyperna används endast
om eventuella alternativa rutter ligger för
långt bort eller om det inte finns några andra
tillgängliga vägar. Om du har en FMtrafikinformationsmottagare kan du även
undvika trafikproblem.
Användarhandbok för nüvi 600/65029
Anpassa nüvi-enheten
Ändra inställningarna för
närhetspunkter
Du måste ha larmade positioner (t.ex. egna
intressanta platser, en databas för fartkameror
eller en Garmin TourGuide) inladdade för
att kunna justera inställningarna för larmade
positioner. Se sidorna 34–35.
Tryck på Inställningar > Larmade
positioner.
Varningar - tryck på Byt om du vill
aktivera eller avaktivera larmen som avges
när du närmar dig egna sevärdheter eller
fartkameror. Tryck på Ljud om du vill ange
den typ av ljudavisering som ska avges och
tryck sedan på OK.
TourGuide - ange hur du vill att ljudet för
Garmin TourGuide™ ska aktiveras. Tryck på
Autom. spelning om du vill höra hela turen
som den är programmerad. Tryck på Visad
så visas högtalarikonen
på kartan när
reseinformation finns tillgänglig längs din
rutt, eller välj Från.
Återställ - återställ inställningarna för
larmade positioner.
30
Justera volymnivåerna
Tryck på
för att justera
huvudvolymnivån. Om du vill justera
volymnivåerna för mediaspelaren och
navigationsuppmaningar trycker du på
>
Volym.
Återställ - återställ originalvolymnivåerna.
Användarhandbok för nüvi 600/650
Anpassa nüvi-enheten
Visa och lägga till
trafikabonnemang
Obs! Det går bara att få åtkomst till
trafikinställningarna om din enhet är
ansluten till en extern strömkälla och en
FM-TMC-trafikinformationsmottagare.
Alternativ i Nordamerika
De FM-trafiktjänsterna som du har
abonnemang på visas i en lista tillsammans
med deras respektive förfallodatum. Om du
vill lägga till ett abonnemang trycker du på
Lägg till.
Alternativ utanför Nordamerika
Auto - välj den leverantör du vill använda.
Om du vill använda den bästa leverantören
för området väljer du Auto, annars kan du
välja en permanent leverantör.
Sök - sök efter ytterligare TMCtrafikinformationsleverantörer. Om du vill
öka söktiden rensar du leverantörstabellen
genom att trycka på Ja.
Abonnemang - visa dina abonnemang och
deras förfallodatum. Om du vill lägga till ett
abonnemang trycker du på Lägg till.
Lägga till abonnemang
Köp ytterligare abonnemang eller förnya
befintliga på www.garmin.com/fmtraffic.
1. Tryck på
>
Trafik.
2. Utanför Nordamerika: Tryck på
Abonnemang > Lägg till. För
nordamerikanska enheter trycker du på
Lägg till.
3. Skriv ned FMtrafikinformationsmottagarens enhets-ID.
Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du
vill köpa ett abonnemang och erhålla en
25-teckenskod.
4. När du får den 25-siffriga koden trycker du
på Nästa på enheten, anger koden och
sedan trycker du på Klar.
Du måste skaffa en ny kod varje går du
förnyar tjänsten. Om du har flera FMtrafikinformationsmottagare måste du skaffa
en ny abonnemangskod för varje mottagare.
Användarhandbok för nüvi 600/65031
Anpassa nüvi-enheten
Återställa alla inställningar
1. Tryck på
.
2. Klicka på Återställ.
Rensa
användarinformationen
Varning: Med den här proceduren
tar du bort all information du själv har
angett.
1. Håll fingret nedtryckt i skärmens nedre
högra hörn samtidigt som du sätter på
enheten.
2. Håll fingret nedtryckt tills meddelandet
visas.
3. Tryck på Ja om du vill ta bort alla
användardata.
Alla ursprungliga inställningar återställs.
Eventuella objekt du har sparat raderas.
32
Användarhandbok för nüvi 600/650
Bilaga
Bilaga
Uppdatera programvaran
1. Gå till www.garmin.com/products/
webupdater och hämta WebUpdater till
din dator.
2. Anslut nüvi-enheten till datorn med hjälp
av mini-USB-kabeln.
3. Starta WebUpdater och följ anvisningarna
på skärmen.
När du har bekräftat att du vill utföra en
uppdatering hämtar WebUpdater automatiskt
uppdateringen och installerar den på din
nüvi.
Ytterligare kartor
Du kan köpa ytterligare MapSource-kartdata
och läsa in kartorna i minnet på enheten eller
till ett SD-kort (tillval). Besök
www.garmin.com/unlock/update.jsp och se
om det finns en uppdatering tillgänglig för
din kartprogramvara.
Om du vill se vilken version kartorna har
som är inlästa i din nüvi-enhet öppnar du
menysidan. Tryck på
>
Karta >
Kartinfo. Om du vill aktivera (låsa upp)
ytterligare kartor måste du ange ditt enhetsID (se sidan 26) och serienummer (anges
nära strömanslutningen).
Om du vill överföra kartorna eller
vägpunkterna till minnet i enheten eller
SD-kortet markerar du din nüvi-diskenhet
eller SD-kortsenhet. Mer information finns i
hjälpfilen för MapSource.
Användarhandbok för nüvi 600/65033
Bilaga
Återställa nüvi-enheten
Om nüvi-enhetens skärm slutar fungera ska
du slå av och sedan slå på nüvi-enheten igen.
Så här gör du om det inte hjälper:
1. Koppla från nüvi-enheten från den yttre
strömkällan.
2. Fäll upp GPS-antennen och tryck på
knappen Reset.
3. Anslut nüvi-enheten till en strömkälla.
Nu startar nüvi-enheten automatiskt och
fungerar normalt.
34
Extrafunktioner och
tillbehör
Om du vill ha mer information om valfria
tillbehör går du till http://shop.garmin.com
eller www.garmin.com/extras. Du kan
också köpa tillbehör från närmaste Garminåterförsäljare.
Fartkameror
På vissa platser finns information om
fartkameror tillgänglig. Mer information
finns på http://my.garmin.com. För dessa
platser innehåller nüvi-enheten placeringen
av hundratals fartkameror. Din nüvi-enhet
varnar dig när du närmar dig en fartkamera
om du kör för fort. Informationen uppdateras
minst varje vecka så att du har alltid tillgång
till den senaste informationen.
Du kan när som helst köpa en ny region
eller förlänga ett befintligt abonnemang.
Varje region som du köper har ett eget
förfallodatum.
Användarhandbok för nüvi 600/650
Bilaga
Varning! Garmin ansvarar inte för
noggrannheten hos eller följderna av
användningen av anpassade sevärdheter
eller databasen för fartkameror.
Garmin TourGuide
Med Garmin TourGuide kan din nüvi spela
upp GPS-styrda ljudturer från tredje part.
En ljudtur kan t.ex. ta dig längs en rutt
medan den spelar upp intressant fakta om
historiska platser längs vägen. Under resan
aktiveras ljudinformationen av GPS-signaler.
Mer information får du genom att gå till
www.garmin.com/extras och klicka på POI
Loader.
Visa filer för Garmin TourGuide genom att
trycka på Vart? >
Övrigt > Egna
intressanta platser. Ändra inställningarna
för Garmin TourGuide genom att trycka
på
>
Larmade positioner >
TourGuide.
Egna ������������
sevärdheter
Med POI Loader kan du ladda egna
intressanta platser (points of interest, POI)
till nüvi-enheten. Olika Internet-företag
tillhandahåller POI-databaser. Vissa
anpassade sevärdhetsdatabaser innehåller
varningsinformation för t.ex. fartkameror
och skolzoner En varning visas om du kör
för fort nära dessa platser.
Gå till www.garmin.com/poiloader och
hämta programmet POI Loader till din dator.
Om du vill ha mer information läser du i
hjälpen för POI Loader. Om du vill öppna
hjälpen trycker du på F1.
Om du vill visa dina anpassade sevärdheter
trycker du på
Vart? >
Övrigt >
Egna intressanta platser. Om du vill ändra
inställningarna för larmade positioner trycker
du på
>
Larmade positioner >
Varningar.
Om du vill ta bort anpassade sevärdheter
från enheten ansluter du den till en dator.
Öppna mappen Garmin\poi i enheten eller
SD-kortenheten. Ta bort filen med namnet
poi.gpi.
Användarhandbok för nüvi 600/65035
Bilaga
Batteriinformation
Enheten innehåller ett internt litiumjonbatteri
som inte går att ta bort. Batteriet i enheten
bör räcka upp till 8 timmar, beroende på
användning.
Status för det interna batteriet anges med
hjälp av batteriikonen
i hörnet av
menyskärmen. Du kan öka batterimätarens
exakthet genom att ladda ur batteriet helt
innan du laddar upp det, utan att avbryta
uppladdningen.
Om du vill ha mer information om hur du
kasserar enheten på rätt sätt kontaktar du din
lokala avfallskassering.
Maximera batteriets livslängd
• Du bör fälla ned antennen när du inte
behöver navigera.
• Stäng av WAAS/EGNOS när funktionen
inte behövs.
• Minska bakgrundsbelysningen (tryck på
).
• Lämna inte enheten i direkt solljus. Undvik
att utsätta enheten för stark hetta under
lång tid.
36
Om ����
GPS-sidan
Om du vill visa GPS-informationen trycker
du på
staplarna i det övre högra
hörnet på menysidan.
På himmelsvyn visas de signaler du tar emot
från. Signalstyrkefälten för satelliterna anger
styrkan på de satelliter du tar emot signaler
från.
Fart
Höjd
Himmelsvy
Färdriktning
Aktuell position
Signalstyrkefält
för satelliter
Om du vill gå tillbaka till menysidan trycker
du någonstans på skärmen.
Om du vill ha mer information om GPS går
du till Garmins webbplats på www.garmin
.com/aboutGPS.
Användarhandbok för nüvi 600/650
Bilaga
Montera på
instrumentbrädan
Byta säkringen
Använd den medföljande monteringsskivan
till att fästa enheten på instrumentbrädan på
ett sätt som uppfyller gällande krav.
Varning! Klistret på tejpen är för
permanent montering och är extremt
svårt att ta bort efter att du har satt dit det.
1. Rengör och torka instrumentbrädan där du
vill placera skivan.
2. Ta bort skyddsarket från fästtejpen på
skivans undersida.
3. Placera skivan på instrumentbrädan.
4. Ta bort plasthöljet från fästskivans
ovansida.
5. Placera sugkoppsfästet på skivan. För
spaken nedåt
Sugfästets
(mot skivan).
montering
Varning: När du byter ut säkringen
bör du vara försiktig så att du inte tappar
bort några av de små bitarna och se till
att du sätter tillbaka dem på rätt ställen.
Om enheten inte laddas upp i fordonet måste
du eventuellt byta den säkring som finns i
fordonsadapterns ände.
Skruva
1. Skruva av det svarta
bort
runda ändstycket och ta
bort det.
2. Byt ut säkringen (en
glascylinder med silverfärgade ändar) och
byt ut den mot en snabb
ändstycke
säkring på 3 A.
silverfärgad
3. Sätt den silverfärgade
spets
änden i det svarta
säkring
ändstycket. Skruva på det
svarta ändstycket.
Spak på
sugfästet
Skiva
Användarhandbok för nüvi 600/65037
Bilaga
Ta bort nüvi-enheten och
fästet
Om du vill ta bort enheten från vaggan
trycker du den lilla fliken i underkanten av
vaggan uppåt och vinklar sedan enhetens
övre kant framåt.
Ta bort vaggan från fästet genom att vrida
vaggan så långt det går åt höger eller vänster.
Fortsätt trycka i samma riktning tills vaggan
släpper från fästet.
Om du vill ta bort sugfästet från vindrutan
fäller du spaken mot dig. Dra fliken på
sugkoppen mot dig.
Kontakta Garmin
Kontakta Garmin om du har frågor när du
använder din nüvi. I USA kontaktar du
Garmins produktsupport på telefon: 913 3978200 eller 800 800-1020, måndag – fredag,
8.00 – 17.00 CST, eller går till www
.garmin.com/support och klickar på Product
Support (Produktsupport).
Europa: Kontakta Garmin (Europe)
Ltd. på +44 (0) 870 8501241 (utanför
Storbritannien) eller på 0808 2380000 (i
Storbritannien).
Överensstämmelseförklaring
Härmed intygar Garmin att denna produkt
nüvi uppfyller de grundläggande kraven och
andra föreskrifter i direktiv 1999/5/EC.
Den fullständiga
överensstämmelseförklaringen finns
på Garmins webbplats för din Garminprodukt: www.garmin.com/products/
nuvi600 eller www.garmin.com/products/
nuvi650. Klicka på Handböcker och
välj sedan Declaration of Conformity
(Överensstämmelseförklaring).
38
Användarhandbok för nüvi 600/650
Bilaga
Specifikationer
Fysisk storlek: 12,4 x 7,4 x 2,3 cm
Vikt: 190 g
Display: 4,3-tum diagonalt, 480 x 272
bildpunkter, liggande WQVGA TFTbildskärm med vit bakgrundsbelysning och
pekskärm
Hölje: Inte vattentätt eller IPXO
Temperaturområde: 0 °C till 60 °C
Datalagring: Internt minne och löstagbart
SD-kort (tillval). Data lagras utan tidsgräns.
Datorgränssnitt: USB-masslagringsenhet,
plug-and-play
Hörlursuttag: Vanlig 3,5 mm-kontakt
Laddningstid: Cirka 4 timmar
Strömingång: DC-bilström med den
medföljande strömkabeln eller nätadapter
(tillval)
Strömförbrukning: 10 W max.
Batterilivslängd: 3 till 7 timmar, beroende
på användning
Batterityp: E
j utbytbart
litiumjonbatteri
GPS-prestanda
Mottagare: Högkänslig
SiRFstarIII™, WAAS-aktiverad
Hämtningstider*:
Varm: < 1 sek.
Kall: < 38 sek.
Fabriksåterställning: < 45 sek.
*Medelvärde för stationär mottagare med
fri sikt
Uppdateringshastighet: 1/sek, kontinuerligt
GPS-noggrannhet:
Position: normalt < 10 meter
Hastighet: 0,5 meter/sek (RMS)
GPS noggrannhet (WAAS):
Position: normalt < 5 meter
Hastighet: 0,5 meter/sek (RMS)
För en komplett lista med specifikationer,
se www.garmin.com/products/nuvi600 eller
www.garmin.com/products/nuvi650 och
klicka på länken Specifikationer.
Användarhandbok för nüvi 600/65039
Bilaga
Felsökning
Problem/fråga
Min enhet får aldrig kontakt
med satellitsignaler.
Hur kan jag kontrollera om
nüvi-enheten är i USBmasslagringsläget?
Jag ser inte nüvi-enheten
i Den här datorn när jag
ansluter den.
Det finns inga nya
borttagbara enheter i listan
med diskenheter.
Sugkoppen sitter inte fast på
min vindruta.
Pekskärmen fungerar inte
på rätt sätt när jag trycker
på den.
Jag får ingen
trafikinformation.
Obs! Du måste ha en GTMtrafikmottagare för att ta
emot trafikdata.
40
Lösning/svar
Ta med enheten utomhus, undan från höga byggnader och träd. Var
stillastående i flera minuter.
När enheten är i USB-masslagringsläget visas en bild av en nüvi-enhet
som är ansluten till datorn. Dessutom bör två nya flyttbara diskenheter
visas i Den här datorn.
1. Koppla från USB-kabeln från datorn.
2. Stäng av enheten.
3.Anslut USB-kabeln till datorn och enheten. Enheten sätts på
automatiskt och ändras till USB-masslagringsläget.
Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt
uppstå problem när enhetsbokstäver ska tilldelas till din nüvi-diskenhet.
Om du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheter läser du i
hjälpen till operativsystemet.
Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit. Torka med en ren, torr
trasa. Fäst sugkoppen enligt instruktionerna på sidan 2.
1. Stäng av enheten. 2.Håll
strömknappen nedtryckt i ungefär en minut tills
kalibreringssidan visas.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Bekräfta att du befinner dig inom täckningsområdet. Du måste befinna dig
inom ett täckningsområde för att få trafikinformationen för det området.
Kontrollera att FM TMC-mottagaren är ansluten till strömanslutningen på
vaggan och även till bilens eluttag.
Användarhandbok för nüvi 600/650
Index
Index
A
aktivera detaljerade
kartor 25
aktuell plats, spara 10
alternativ för sidan Kör 8
ändra inställningarna
25–32
ändra sparade platser 10
ändra tidszonen 28
ange plats 7, 11
återställ
din nüvi-enhet 34
maxhastighet 13
trippdata 13
återställa inställningarna
B
batteri 39
bilder, visa 16
bokmärken 15
bokstavera namnet på en
plats 8
D
datoranslutning 20
detaljkartor 25
diakritiska tecken 9
E
egna intressanta platser 35
EGNOS 26
enheter, konvertera
enhets-ID 27
F
fartkameradatabas 35
fäste 2, 36
Favoriter 10
felsökning 40
filer
filformat som kan
användas 21
hantera 20
överföra 20–21
ta bort 21
filformat som kan
användas 20
FM-trafikmottagare 22–24
fordonsikon 12–13, 25
fordonstyp
förflytta dig på kartan 10,
11, 35
G
Gå hem 8–11
Garmins lås iv, 6, 26
geocaching 11
GPS
information 37
H
hantera filer 20–21
hemplats 8
hörlursuttag 39
I
importera en spellista 15
inställningar,
justera 25–32
K
kalibrera om 28
kalibrera pekskärmen 28
karta
anpassa 25
flytta 10
Kartinfo, knapp 25
konturer 25
sök 10
uppdatera kartor 33
version 25
visa 25
zooma 11
kilometer 28
konfigurera nüvienheten 3
konvertera måttenheter
konvertera valutor 19
uppdatera
växelkurser 19
koordinater 11
kurs upp 25
L
ladda ytterligare kartor 33,
36
lägesikon 12–13, 25
lagra iv
larm
larm, fartkamera 34
larmade positioner
låsa nüvi-enheten 6
låsa skärmen 6
litiumjonbatteri 39
ljudversion 27
ljusstyrka 6
lyssna på talböcker 15
M
M3U-format, spellista 14
MapSource 33
mata ut USB 21
måttenheter, konvertera
menysida 3
miles 28
miniräknare 17
MP3-musikfiler
läs 20
spela 14
myGarmin i
N
närhetsvarningslarm
Nästa sväng, sida 13
navigeringsinställningar
O
Om, knapp 27
överföra filer 20–21
översätta ord och fraser 17
Övrigt 35
P
pekskärmen
inställningar 28
kalibrera om 28
passa in 40
rengör iv
pektoner 26
PIN-kod
Garmins lås 6
Användarhandbok för nüvi 600/65041
Index
postnummer 7
programvaruversion 27
R
registrera iv
rensa
användarinformationen
röstmeddelanden
röstspråk 28
ruttinställningar
S
säkerhetsläge 26
säkerhetsplats 6
säkring, byta 38
satellitsignaler 3, 37
SaversGuide 19
SD-kort 20, 39
senast hittade platser 9
söka efter 9
ta bort 9
simulatorläge 27
skärmknappsatsen 9
skärmlås 6
skolzonsdatabas 35
sköta nüvi-enheten iv
söka efter platser
med namn 8
med postnummer 7
nära en annan plats 11
objekt på kartan 10
senast valda platser 9
sparade platser
(Favoriter) 10
söka efter satelliter 3
sommartid 28
spara
42
hittade platser 7, 10
spara aktuell
plats 10, 11
specialtecken 9
specifikationer 39
spela musik 14
spela talböcker 15
spellista 14
språkguide 17, 18
stöldskyddsfunktion 6, 26
stoppa USB 21
systeminställningar 26
T
ta bort
alla användardata
anpassade
sevärdheter 35
favoriter 10
filer 21
lista med senaste
sökningar 9
tecken 9
ta bort fästet 38
talböcker 15
textspråk 27
tidsgräns för
bakgrundsbelysning 28
tidszon 28
tillbehör 34
TourGuide , 35
trafik 22
incidenter 23
inställningar
undvika 23
Travel Guide 18, 34
Trippinformation, sida 13
två- eller tredimensionell
kartvisning 25
tvåspråkiga lexikon 18
U
undvika trafikproblem 23,
24
undvika vägtyper
uppdatera programvaran i
nüvi-enheten 37
USB 21
felsökning 40
masslagringsläge 20–21
utöka sökningen 11
V
vägbeskrivningar 13
valutor 19
världsklocka 19
visa kartan 7
volym 6
W
WAAS 26
WebUpdater 33
Z
zooma 11
Användarhandbok för nüvi 600/650
Den här svenska versionen av den engelska användarhandboken för nüvi 600/650 (Garmins
artikelnummer 190-00809-00, revision A) tillhandahålls som en service. Om du vill ha mer
information om drift och användning av nüvi 600/650 läser du den senaste versionen av den
engelska användarhandboken.
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive
kartdata) under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på
Garmins webbplats: www.garmin.com.
© 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Artikelnummer 190-00809-39 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising