Garmin | nüvi® 750 | User manual | Garmin nüvi® 750 Brukermanual

Garmin nüvi® 750 Brukermanual
Brukermanual
nüvi 700-serien
®
personlig reiseassistent
© 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397.8200 eller
(800) 800.1020
Faks. (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Garmin Corporation
Liberty House, Hounsdown Business Park,
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Storbritannia
Tlf. 886/2.2642.9199
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (til Storbritannia)
Faks. 886/2.2642.9099
0808 2380000 (i Storbritannia)
Faks. +44 (0) 870.8501251
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne manualen reproduseres,
kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er
innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne
manualen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av
denne manualen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne manualen
inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon
av denne manualen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller
forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle
oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, nüvi® MapSource® og TourGuide® er varemerker for Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. Garmin Lock™ og myGarmin™ er varemerker for Garmin Ltd. eller
datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er
underlagt lisens. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Mac® og iTunes® er registrerte varemerker for Apple Computer, Inc. Audible.com®, AudibleManager®, og
AudibleReady® er registrerte varemerker for Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2005. SaversGuide® er et
registrert varemerke for Entertainment Publications, Inc. RDS-TMC Traffic Information Services France
© ViaMichelin 2006. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
Oktober 2007
Delenummer 190-00859-38 Rev. A
Innledning
Innledning
Takk for at du kjøpte navigasjonsenheten i
Garmin® nüvi® 700-serien.
Manualstandarder
Når du blir bedt om å trykke på noe, bruker
du fingeren til å trykke på et element på
skjermen.
De små pilene (>) i teksten angir at du må
trykke på flere elementer etter hverandre.
Hvis du for eksempel ser “trykk på Hvor
skal du > Favoritter”, trykker du på
Hvor skal du og deretter på Favoritter.
Tips og snarveier for nüvi
• Du kommer deg raskt tilbake til
menysiden ved å trykke på og holde
nede Tilbake.
og
for å se flere
• Trykk på
valg. Trykk på og hold nede for å
rulle raskere.
myGarmin™
Gå til webområdet http://my.garmin.com
for å få tilgang til de nyeste tjenestene for
Garmin-produktene:
• registrere Garmin-enheten
• abonnere på elektroniske tjenester for
fotoboksinformasjon (se side 46)
• låse opp valgfrie kart
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin hvis det er noe du lurer
på når du bruker nüvi-enheten. USA:
Kontakt Garmin Kundestøtte på telefon
(913) 397-8200 eller (800) 800-1020,
mandag til fredag, 08.00 til 17.00
amerikansk normaltid, eller gå til
www.garmin.com/support.
Europa: Kontakt Garmin (Europe)
Ltd. på +44 (0) 870 8501241 (utenfor
Storbritannia) eller 0808 2380000
(i Storbritannia).
Brukermanual for nüvi 700-serien
Innledning
Innholdsfortegnelse
Innledning........................................i
Manualstandarder..............................i
Tips og snarveier for nüvi...................i
myGarmin™ . ......................................i
Kontakt Garmin..................................i
Komme i gang.................................1
Hva inneholder esken........................1
Funksjoner for nüvi 700-serien..........1
nüvi-enheten din................................2
Trinn 1: Montere nüvi-enheten..........3
Trinn 2: Konfigurere nüvi-enheten.....4
Trinn 3: Innhente satellitter................4
Trinn 4: Bruke nüvi-enheten..............4
Finne bestemmelsesstedet...............5
Følge ruten........................................6
Legge til et viapunkt..........................6
Foreta en omkjøring..........................7
Stoppe en rute...................................7
Justere volumet.................................7
Låse skjermen...................................7
Hvor skal du....................................8
Alternativer for siden Kjør..................8
Finne en adresse...............................8
Finne et sted ved å stave navnet .....9
ii
Angi en hjemmeposisjon...................9
Favoritter.........................................10
Opprette og kjøre ruter....................12
Finne et sted ved hjelp av kartet.....13
Angi koordinater..............................13
Søke i nærheten av et annet sted...14
Navigere offroad..............................14
Gå til en destinasjon........................14
Bruke hovedsidene......................15
Kartside...........................................15
Turinformasjonsside........................16
Side med avkjøringsliste.................16
Siden for neste sving.......................16
Bruke håndfri telefonering...........17
Pare nüvi-enheten med telefonen...17
Motta et anrop ................................18
I en samtale . ..................................18
Telefonmeny....................................19
SMS/tekstmeldinger........................21
Bruke medieavspillerne...............22
Spille musikk...................................22
Høre på lydbøker.............................24
Behandle filer................................25
Støttede filtyper...............................25
Laste inn filer...................................25
Brukermanual for nüvi 700-serien
Innledning
Slette filer .......................................26
Bruke verktøyene.........................27
Innstillinger......................................27
Hvor er jeg.......................................27
Hjelp................................................27
Medieavspiller.................................27
Bildeviser.........................................27
Trafikk..............................................28
Ruter................................................28
Mine data.........................................28
Verdensur .......................................28
Språkguide......................................29
Kalkulator .......................................30
Valutakalkulator ..............................31
Enhetskalkulator . ...........................31
Bruke FM-trafikk...........................32
Blinkkoder for indikatorlampe..........32
Trafikk i ditt område.........................33
Trafikk der du kjører........................33
Trafikk på din rute............................33
Trafikkikoner....................................34
Fargekode for alvorlighetsgrad........34
Trafikkabonnementer.......................34
Brukermanual for nüvi 700-serien
Spille av lyd gjennom kjøretøyets
høyttalere......................................35
Manuell innstilling av .
FM-senderen..............................35
Autosøk på FM-senderen................35
Tips for valg av frekvens..................36
Informasjon om FM-sender.............36
Tilpasse nüvi-enheten..................37
Endre systeminnstillin-gene............37
Endre navigasjonsinnstil-lingene.....37
Justere skjerminnstillin-gene...........38
Oppdatere tidsinnstillingene............38
Stille inn språkene...........................39
Endre kartinnstillingene...................39
Legge til sikkerhets-innstillinger......40
Vise informasjon om
trafikkabonnement......................40
Innstillinger for
Bluetooth-teknologi..........................42
Endre innstillingene for
nærhetspunkter..........................42
Justere volumet...............................43
Gjenopprette alle innstillinger..........43
Fjerne brukerdata............................43
iii
Innledning
Tillegg............................................44
Måter å lade nüvi-enheten på..........44
Kalibrere skjermen..........................44
Nullstille nüvi-enheten.....................44
Låse nüvi-enheten...........................44
Tilleggskart......................................45
Oppdatere programvaren................45
Ekstrautstyr og valgfritt tilbehør.......45
Batteriinformasjon ..........................48
Skifte sikringen................................48
Fjerne nüvi-enheten og braketten...49
Montere på dashbordet...................49
Om GPS-satellittsignaler.................50
iv
Ta vare på nüvi-enheten . ...............50
Samsvarserklæring.........................51
Viktig juridisk merknad om FMsenderen....................................52
Lisensavtale for programvare..........53
Spesifikasjoner................................54
Feilsøking........................................55
Indeks............................................57
Brukermanual for nüvi 700-serien
Komme i gang
Komme i gang
Hva inneholder esken
nüvi-GPS-enheten og sugekoppbrakett for
montering i bilen.
Strømkabel for bil for ekstern strømkilde
eller en FM TMC-trafikkmottaker for
ekstern strømkilde og trafikkinformasjon.
Se tabellen til høyre.
USB-kabel for å koble nüvi-enheten til
datamaskinen. Koble nüvi-enheten til
datamaskinen som en masselagringsenhet.
Se sidene 25–26.
Dashbordplate for å montere sugekoppbraketten på dashbordet. Se side 49.
Funksjoner for nüvi
700-serien
Funksjoner
710
750
750T
760
770
FM-sender
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Uttaler
gatenavn
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Ringe med
håndfri
Ja
Nei
Nei
Ja
Ja
Inkluderer
trafikkmottaker
Ja**
Nei*
Ja**
Ja**
Ja
* Kompatibel med trafikkmottaker.
** Trafikkmottaker er bare inkludert i
områder i Nord-Amerika og Europa.
ADVARSEL: Les veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som lå i
produktesken hvis du vil ha informasjon om advarsler angående produktet og annen viktig
informasjon.
Brukermanual for nüvi 700-serien
Komme i gang
nüvi-enheten din
Høyttaler
GPS-antenne
Av/på-knapp:
skyv til venstre for å slå enheten av/på,
skyv til høyre for å låse skjermen
Hodetelefon-/
lydutgang
SDkortspor
Mikrofon
Kontakt for ekstern
antenne
Serienummer
Mini-USB-kontakt
Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumbatteri som ikke kan skiftes ut.
Du finner viktig informasjon om batterisikkerhet i veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon, som ligger i produktesken.
Gjør deg kjent med lokale trafikklover før du monterer enheten. For øyeblikket er det
forbudt å bruke sugekopper på frontruten under kjøring i California og Minnesota i USA.
Monter i stedet enheten på dashbordet eller ved hjelp av friksjonsmonteringsutstyr iht.
Garmins instruksjoner. Se side 49.
Brukermanual for nüvi 700-serien
Komme i gang
Trinn 1: Montere nüvi-enheten
1. Plugg strømkabelen for bil i strømkontakten på
høyre side av holderen.
2. Knepp fast holderen på sugekopparmen.
3. Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen
med en lofri klut. Fjern den gjennomsiktige
plasten fra sugekoppen. Fest sugekoppen på
frontruten.
Holder
Strømkabel
Sugekoppbrakett
4. Skyv spaken bakover mot frontruten.
5. Sett bunnen av nüvi-enheten i holderen.
6. Vipp nüvi-enheten bakover til den klikker .
på plass.
7. Plugg den andre enden av strømkabelen
i et uttak i bilen. Enheten skal slå seg på
automatisk hvis den er koblet til og kjøretøyet
er i gang.
8. Hvis du bruker en trafikkmottaker i Europa,
må du feste trafikkmottakerens antenne
på frontruten ved hjelp av sugekoppene.
(Trafikkmottakeren følger med i noen av .
nüvi 710-, 750T-, 760- og 770-pakkene.)
Brukermanual for nüvi 700-serien
Komme i gang
Trinn 2: Konfigurere nüvienheten
Du slår på nüvi-enheten ved å skyve
Av/på-knappen til venstre. Følg
instruksjonene på skjermen.
Trinn 3: Innhente
satellitter
Gå ut til et åpent område, ut av garasjer og
vekk fra høye bygninger. Stopp kjøretøyet,
og slå på nüvi-enheten. Det kan ta et par
minutter å innhente satellittsignaler.
-linjene viser styrken på satellittene.
Når én linje er grønn, har nüvi-enheten
hentet inn satellittsignaler. Nå kan du velge
et bestemmelsessted og navigere til det.
Hvis du vil ha ytterligere informasjon
om GPS, kan du se side 50 eller gå til
www.garmin.com/aboutGPS.
Trinn 4: Bruke nüvienheten
A
C
B
E
D
F
G
H
I
A GPS-satellittstyrke.
B Bluetooth®-teknologistatus.
C Batteristatus.
D Gjeldende tidspunkt: Trykk for å endre
tidsinnstillingene.
E Trykk for å finne et bestemmelsessted.
F Trykk for å vise kartet.
G Trykk for å ringe mens du er koblet til en
kompatibel mobiltelefon (bare nüvi 710,
760 og 770).
H Trykk for å justere volumet.
I Trykk for å bruke verktøy som
mediespillere, innstillinger og Hjelp.
Brukermanual for nüvi 700-serien
Komme i gang
Finne bestemmelsesstedet
På menyen Hvor skal du finner du flere forskjellige kategorier som du kan bruke når du
leter etter adresser, byer og andre steder. Det detaljerte kartet som er lastet på nüvi-enheten,
inneholder millioner av punkter av interesse, f.eks. restauranter, hoteller og biltjenester.
➊ Trykk på Hvor skal du.
➋ Velg en kategori.
➍ Velg et bestemmelsested. ➎ Trykk på Kjør.
Tips: Trykk på
Brukermanual for nüvi 700-serien
og
➌ Velg en underkategori.
➏ Kos deg på veien.
for å få frem flere valg.
Komme i gang
Følge ruten
Underveis vil nüvi-enheten vise veien til
bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og kjøreanvisninger
øverst på kartet. Hvis du avviker fra den
opprinnelige ruten, vil nüvi-enheten beregne
ruten på nytt og gi nye kjøreanvisninger.
Legge til et viapunkt
Du kan legge til et stopp (viapunkt) på ruten.
nüvi-enheten gir deg først anvisninger
til stoppet, og deretter til det endelige
bestemmelsesstedet.
TIPS: Hvis du vil legge til mer enn
ett stopp på ruten, bør du redigere den
aktive ruten. Se side 12.
1. Når en rute er aktiv, kan du trykke på
Meny > Hvor skal du.
2. Søk etter det ekstra stoppet.
Ruten er merket med en magentafarget linje.
Følg pilene for å kjøre av.
3. Trykk på Kjør.
4. Trykk på Legg til som viapunkt
for å legge til dette stoppet før
bestemmelsesstedet. Trykk .
på Angi som ny destinasjon
for å gjøre dette til ditt nye
bestemmelsessted.
Et rutete flagg angir destinasjonen.
Brukermanual for nüvi 700-serien
Komme i gang
Foreta en omkjøring
Hvis en vei på ruten din er stengt, kan du
foreta en omkjøring.
1. Med en rute aktiv trykker du på Meny.
2. Trykk på Omkjøring.
nüvi-enheten prøver å lede deg tilbake til
den opprinnelige ruten så raskt som mulig.
Hvis ruten du kjører langs, er det eneste
logiske alternativet, kan det hende at nüvienheten ikke beregner en omkjøring.
Stoppe en rute
Justere volumet
På menysiden trykker du på Volum. Trykk
på
og
for å justere hovedvolumnivået. Trykk på Demp for å dempe alle
lydkilder. Hvis du vil konfigurere FMsenderen, kan du se sidene 35–36.
Låse skjermen
Skyv Av/på-knappen til høyre ( ) for å
unngå utilsiktede trykk på skjermen. Du låser
opp skjermen ved å skyve Av/på-knappen til
midtstillingen.
1. Med en rute aktiv trykker du på Meny.
2. Trykk på Stopp.
Brukermanual for nüvi 700-serien
Hvor skal du?
Hvor skal du
På menyen Hvor skal du finner du flere
forskjellige kategorier som du kan bruke
når du leter etter steder. Hvis du vil ha
informasjon om hvordan du foretar et
enkelt søk, kan du se side 5.
Tips: Trykk på Nær for å endre
søkeområdet. Se side 14.
Alternativer for siden Kjør
Trykk på et element i listen over
søkeresultater for å vise siden Kjør.
Trykk på Lagre for å lagre posisjonen.
Se side 10.
Hvis en mobiltelefon med trådløs Bluetoothteknologi er tilkoblet, må du trykke på
for å ringe til denne posisjonen (bare nüvi
710, 760 og 770).
Finne en adresse
1. Trykk på Hvor skal du > Adresse.
2. Trykk på Endre stat/provins hvis det
er nødvendig.
3. Trykk på Søk på alle.
ELLER
Trykk på Stav sted, angi byen/
postnummeret og trykk på Ferdig.
Velg sted eller postnummer fra
listen. (Ikke alle kartdata støtter
postnummersøk.)
Trykk på Kjør for å opprette en detaljert rute
til dette stedet.
Trykk på Vis kart for å vise dette stedet på
kartet. Hvis GPS-modusen er deaktivert,
trykker du på Angi posisjon for å angi
gjeldende posisjon.
4. Skriv inn nummeret for adressen og
trykk på Ferdig.
5. Skriv inn gatenavnet, og trykk på
Ferdig. Velg riktig gate fra listen .
hvis det er nødvendig.
6. Trykk på adressen hvis det er
nødvendig.
Brukermanual for nüvi 700-serien
Hvor skal du?
Finne et sted ved å stave
navnet
Hvis du vet navnet på et sted du ser etter,
kan du stave det ved hjelp av tastaturet på
skjermen. Du kan også angi bokstaver i
navnet for å begrense søket.
1. Trykk på Hvor skal du > Punkter av
interesse > Stav navn.
2. Skriv inn bokstaver i navnet ved hjelp
av tastaturet på skjermen. Trykk på
Ferdig.
Bruke tastaturet på skjermen
Når skjermen viser et tastatur, skriver du inn
tall og bokstaver ved å trykke på tastene.
Trykk på
for å legge til et mellomrom.
Trykk på
og
for å flytte markøren.
Trykk på
for å slette bokstaven. Trykk
på
for å velge ord du nylig skrev inn og
valgte.
Trykk på Modus for å velge språkmodusen
for tastaturet. Trykk på
for å legge inn
tall og spesialtegn.
Tips: Du kan endre tastaturlayouten
til QWERTY, som er standardtastatur.
Se side 37.
Angi en hjemmeposisjon
Du kan angi en hjemmeposisjon for stedet du
kjører til oftest.
1. Trykk på Hvor skal du > .
Ta meg hjem.
2. Velg et alternativ.
Kjøre hjem
Etter at du har angitt hjemmeposisjonen,
kan du når som helst opprette en rute til
stedet ved å trykke på Hvor skal du >
Ta meg Hjem.
Brukermanual for nüvi 700-serien
Hvor skal du?
Endre hjemmeposisjon
Hvis du vil endre hjemmeposisjonen, må du
først slette den fra Favoritter.
1. Trykk på Hvor skal du > Favoritter.
2. Trykk på Hjem > Endre > Slett> Ja.
Etter at du har slettet hjemmeposisjonen,
stiller du den inn på nytt ved å følge fremgangsmåten under Angi en hjemmeposisjon.
Finne steder som nylig er
funnet
nüvi-enheten lagrer de siste 50 stedene
som nylig er funnet, i listen Nylige treff.
De stedene som ble vist sist, vises øverst i
listen. Trykk på Hvor skal du > Nylige treff
for å vise de siste treffene.
10
Slette nylig funne steder
Trykk på Fjern > Ja for å fjerne alle stedene
fra listen over steder som nylig er funnet.
Merk: Når du trykker på Fjern,
fjernes alle elementer fra listen.
Det sletter ikke det faktiske stedet
fra enheten din.
Favoritter
Du kan lagre steder i Favoritter, slik at du
raskt kan finne dem og opprette ruter til
dem. Hjemmeposisjonen blir også lagret i
Favoritter.
Lagre gjeldende posisjon
På kartsiden trykker du på . Trykk på Ja
for å lagre gjeldende posisjon.
Brukermanual for nüvi 700-serien
Hvor skal du?
Lagre steder du finner
1. Når du har funnet et sted du vil lagre,
trykker du på Lagre.
2. Trykk på OK. Stedet blir lagret i
Favoritter.
Finne lagrede steder
1. Trykk på Hvor skal du.
2. Trykk på Favoritter. Du får frem en
liste over de lagrede stedene.
Tips: Din Siste posisjon lagres
automatisk hver gang du fjerner
nüvi-enheten fra holderen. Du kan
bruke denne funksjonen til å finne
igjen bilen på en parkeringsplass.
Redigere lagrede steder
4. Trykk på en knapp for å endre stedet:
• Endre navn – angi et nytt navn,
og trykk på Ferdig.
• Endre kartsymbol – trykk på et
nytt symbol.
• Endre telefonnummer – angi
et telefonnummer, og trykk på
Ferdig.
• Slett – fjerner elementet fra listen
over favoritter. Trykk på Ja.
1. Trykk på Hvor skal du > Favoritter.
2. Trykk på det stedet du vil redigere.
3. Trykk på Endre.
Brukermanual for nüvi 700-serien11
Hvor skal du?
Opprette og kjøre �������
ruter
Trykk på Hvor skal du > Ruter. Velg ruten
du vil kjøre, og trykk på Kjør.
Opprette en lagret rute
Bruk nüvi-enheten til å opprette og lagre
ruter før din neste tur. Du kan lagre inntil
10 ruter.
1. Trykk på Hvor skal du .
(eller Verktøy) > Ruter > Ny.
2. Trykk på Legg til nytt startpunkt.
3. Finn et sted som skal være startpunkt,
og trykk på Velg.
4. Trykk på Legg til nytt endepunkt.
5. Finn et sted som skal være
endepunkt, og trykk på Velg.
6. Trykk på
for å legge til et nytt
sted i ruten. Trykk på
for å fjerne
et sted.
7. Trykk på Neste for å beregne ruten og
vise den på kartet.
8. Trykk på Lagre for å lagre ruten og
avslutte.
Redigere ruter
1. Trykk på Hvor skal du .
(eller Verktøy) > Ruter.
2. Velg ruten du vil redigere.
3. Trykk på Endre.
4. Trykk på et alternativ for å redigere
ruten:
• Trykk på Endre navn. Skriv inn et
nytt navn, og trykk på Fullført.
• Trykk på Legg til / fjern punkter
for å legge til et nytt start-, viaeller endepunkt i ruten.
• Trykk på Omorganisere punkter
manuelt for å endre rekkefølgen
på punktene langs ruten.
• Trykk på Omorganisere punkter
optimalt for å ordne punktene i ny
rekkefølge automatisk.
12
Brukermanual for nüvi 700-serien
Hvor skal du?
• Trykk på Beregn på nytt for å
endre rutepreferansen slik at ruten
beregnes etter kortere tid, kortere
avstand eller offroad.
• Trykk på Slett for å fjerne dette
alternativet.
MERK: Endringene lagres
automatisk når du går ut av en
av sidene for ruteredigering.
Finne et sted ved hjelp av
kartet
Bruk siden Se på kart til å vise forskjellige
deler av kartet. Trykk på Hvor skal du
> Se på kart.
Tips for å bla gjennom kartet
• Trykk på kartet, og dra for å vise
forskjellige deler av kartet.
• Trykk på og for å zoome inn
og ut.
• Trykk på et objekt på kartet. Det
vises en pil som peker på objektet.
• Trykk på Lagre for å lagre
posisjonen.
• Trykk på Kjør for å navigere til
posisjonen.
• Hvis GPS-modusen er deaktivert,
trykker du på Gi Pos. for å angi
posisjonen til det valgte stedet.
(Se side 37.)
Angi koordinater
Hvis du vet de geografiske koordinatene
til bestemmelsesstedet, kan du bruke
nüvi-enheten til å navigere til et hvilket
som helst sted ved hjelp av bredde- og
lengdegradskoordinater. Dette kan være
svært nyttig i geocaching.
Trykk på Hvor skal du > Koordinater.
Trykk på Format for å endre koordinattypen.
Fordi forskjellige kart og tabeller bruker
forskjellige posisjonsformater, er det mulig
å velge det riktige koordinatformatet for den
typen kart du bruker, med nüvi-enheten.
Angi koordinatene, og trykk på Neste. Trykk
på Kjør for å opprette en detaljert rute til
koordinatene.
Brukermanual for nüvi 700-serien13
Hvor skal du?
Søke i nærheten av et
annet sted
Merk: nüvi-enheten søker
automatisk etter steder i nærheten
av gjeldende posisjon.
1. Trykk på Hvor skal du > Nærme.
2. Velg et alternativ:
• Hvor jeg er nå – søker etter
steder i nærheten av gjeldende
posisjon.
• En annen by – søker etter steder i
nærheten av byen du angir.
• Min nåværende rute – søker etter
steder langs ruten.
Navigere offroad
Hvis du ikke følger veier når du kjører,
kan du bruke offroadmodus. Trykk på
Verktøy > Innstillinger > Navigasjon >
Rutepreferanse > Offroad > OK. Velg en
destinasjon og trykk på Kjør for å kjøre
offroad frem til destinasjonen.
Gå til en destinasjon
Hvis du går til fots til destinasjonen, kan du
bruke fotgjengermodus for å optimalisere
ruten for gange. Trykk på Verktøy >
Innstillinger > System > Bruksmodus >
Fotgjenger > OK.
• Min destinasjon – søker etter
steder i nærheten av det gjeldende
bestemmelsesstedet.
3. Trykk på OK.
14
Brukermanual for nüvi 700-serien
Bruke hovedsidene
Bruke hovedsidene
Kartside
Trykk på
Se på kart for å åpne kartsiden. Kjøretøyikonet
viser gjeldende posisjon.
Trykk på og dra kartet for å vise et annet område av kartet (se side 13).
Trykk på tekstlinjen for å åpne siden med avkjøringsliste.
Trykk på for å
zoome ut.
Trykk på for å
zoome inn.
Hvis du vil lagre den
gjeldende plasseringen,
trykker du på
kjøretøyikonet.
Trykk på Meny for å gå
tilbake til menysiden.
Trykk på Ankomst eller
Hastighet for å åpne
siden for turinformasjon.
Turinformasjonsside
Kartside mens du navigerer
etter en rute
Side med manøverliste
Trykk på Sving om for å
åpne siden for neste sving.
Siden for neste sving
Tips: Et fartsgrenseikon kan vises etter hvert som du kjører på motorveier. Dette ikonet viser
den aktuelle fartsgrensen på motorveien.
Brukermanual for nüvi 700-serien15
Bruke hovedsidene
Turinformasjonsside
Turinformasjonsiden viser gjeldende
hastighet og nyttig statistikk om turen.
Trykk på feltet Hastighet eller Ankommer
på kartsiden hvis du vil vise turinformasjonsiden.
Side med avkjøringsliste
Hvis du stopper ofte, lar du nüvi-enheten
være slått på, slik at den kan måle nøyaktig
medgått tid under turen.
Når du navigerer etter en rute, viser siden
med avkjøringsliste detaljerte instruksjoner
for hele ruten og avstanden mellom
svingene. Trykk på den grønne tekstlinjen
øverst på kartsiden for å åpne siden med
avkjøringsliste. Trykk på en sving i listen
for å vise siden for neste sving. Trykk på
Vis kart for å vise hele ruten på kartet.
Nullstille turinformasjon
Siden for neste sving
Tilbakestill turinformasjonen før du
begynner på turen, for å få nøyaktig
turinformasjon. Trykk på Nullstill trip
for å nullstille informasjonen på siden for
turinformasjon. Trykk på Nullstill maks.
for å nullstille den maksimale hastigheten.
16
Når du navigerer etter en rute, viser siden
for neste sving den neste svingen på kartet
og avstanden og tiden som er igjen før du
kommer til svingen. Hvis du vil vise en
kommende sving på kartet, trykker du på
Sving om på kartsiden eller på en hvilken
som helst sving på siden med avkjøringsliste.
Brukermanual for nüvi 700-serien
Bruke håndfri telefonering
Bruke håndfri
telefonering
Bluetooth er bare tilgjengeligis på nüvi 710,
760 og 770. Ved hjelp av trådløs Bluetooth®teknologi kan nüvi-enheten kobles til en
mobiltelefon, slik at du får en håndfri enhet.
Hvis du vil sjekke om Bluetooth-enheten er
kompatibel med nüvi-enheten, kan du gå til
www.garmin.com/bluetooth.
Trådløs Bluetooth-teknologi oppretter en
trådløs tilkobling mellom enheter, som for
eksempel en mobiltelefon og nüvi-enheten.
Den første gangen du bruker to enheter
sammen, må du pare dem ved å opprette en
forbindelse ved å bruke en PIN-kode eller
et passord. Etter at du har paret dem, kobles
de automatisk sammen hver gang du slår
dem på.
Merk: Du må kanskje stille
inn enheten slik at den kobler til
automatisk når nüvi-enheten er
slått på.
Pare nüvi-enheten med
telefonen
Hvis du vil koble sammen to enheter, må
telefonen og nüvi-enheten være slått på og
ikke være mer enn 10 meter fra hverandre.
Begynn paringen fra nüvi-enheten eller fra
mobiltelefonen. Følg instruksjonene som
følger med telefonen.
Slik kobler du sammen ved å
bruke telefoninnstillingene:
1. Aktiver telefonens Bluetoothkomponent. Dette kan være på
en meny som heter Innstillinger,
Bluetooth, Tilkoblinger eller Håndfri.
2. Start et søk etter Bluetooth-enheter.
3. Velg nüvi-enheten fra listen over
enheter.
4. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PINkode (1234) på telefonen.
Brukermanual for nüvi 700-serien17
Bruke håndfri telefonering
Slik parer du ved å bruke nüviinnstillingene:
1. På menysiden kan du trykke på
Verktøy > Innstillinger > Bluetooth .
> Legg til.
2. Aktiver telefonens Bluetoothkomponent og aktiver modusen Finn
meg / kan finnes. Disse innstillingene
kan befinne seg på menyen Bluetooth,
Tilkoblinger eller Håndfri.
3. Trykk på OK på nüvi-enheten.
4. Velg telefonen din, og trykk på OK.
5. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PINkode (1234) på telefonen.
Du kan begynne å ringe når telefonen er
koblet til nüvi-enheten. Trykk på Telefon
for å åpne telefonmenyen.
Når nüvi-enheten er slått på, forsøker den å
koble seg til telefonen den sist var tilkoblet.
Merk: Ikke alle telefoner støtter
alle funksjonene på telefonmenyen
til nüvi-enheten.
18
Motta et anrop
Når du mottar et anrop, åpnes vinduet for
innkommende anrop.
Trykk på Svar hvis du vil svare på anropet.
Trykk på Ignorer hvis du vil ignorere
anropet og stanse ringelyden.
Den interne mikrofonen er foran på nüvienheten. Snakk vanlig.
I en samtale
Under en samtale vises ikonet for
Innkommende anrop. Trykk på
> Avslutt hvis du vil legge på.
Trykk på
> Valg for samtale
for å få frem følgende alternativer:
• Tastetoner – viser en tastaturside,
slik at du kan bruke automatiske
systemer, for eksempel telefonsvarer.
• Overfør lyd til telefon – denne
funksjonen er nyttig hvis du vil slå av
nüvi-enheten, men likevel fortsette
samtalen, eller hvis du vil snakke
privat. Trykk på Overfør lyd til enhet
hvis du vil bytte tilbake.
Brukermanual for nüvi 700-serien
Bruke håndfri telefonering
• Demp mikrofonen.
Bruke anropsvarsel
Når du foretar en samtale og mottar en
samtale til (anropsvarsel), åpner nüvienheten vinduet for innkommende anrop.
Trykk på Svar hvis du vil svare på anropet.
Den første samtalen blir satt på vent.
Slik bytter du mellom anrop:
1. Trykk på
> Bytt til.
2. Trykk på Avslutt for å legge på.
Samtalen som står på vent, kobles
ikke fra.
Telefonmeny
Trykk på Telefon på menysiden for å åpne
telefonmenyen. Trykk på Status for å vise
den tilkoblede telefonens signalstyrke,
batterinivå og navn.
Merk: Ikke alle telefoner støtter
alle funksjonene på telefonmenyen
til nüvi-enheten.
Bruke telefonboken
Hver gang mobiltelefonen kobles til nüvienheten, lastes telefonboken automatisk over
på nüvi-enheten. Det kan ta et par minutter
før telefonboken blir tilgjengelig.
1. Trykk på Telefon > Telefonbok.
2. Trykk på telefonbokoppføringen
(kontakten) du vil ringe til.
3. Trykk på Ring for å ringe til kontakten,
eller trykk på Skriv ny for å sende en
SMS/tekstmelding.
Ringe til et punkt av interesse
1. Trykk på Telefon > Punkter av
interesse.
2. Søk etter punktet av interesse som du
vil ringe til.
3. Trykk på Ring eller
.
Ringe et nummer
1. Trykk på Telefon > Ring.
2. Angi nummeret og trykk på Ring.
Brukermanual for nüvi 700-serien19
Bruke håndfri telefonering
Vise anropsloggen
Hver gang telefonen kobles til nüvi-enheten,
overføres anropsloggen automatisk til nüvienheten. Det kan ta et par minutter før hele
anropsloggen er overført.
1. Trykk på Telefon > Anropslogg.
2. Trykk på en kategori for å vise
disse anropene. Anropene vises
i kronologisk rekkefølge. De siste
anropene er oppført øverst i listen.
3. Trykk på en oppføring, og trykk på
Ring.
Ringe hjem
Angi et telefonnummer for hjemmeposisjonen, slik at du raskt kan ringe hjem.
Slik angir du et telefonnummer
for hjemmeposisjonen:
1. Trykk på Telefon > Ring hjem.
2. Trykk på Sett inn telefonnummer
for å bruke tastatursiden eller Velg
fra telefonbok (bare tilgjengelig
hvis telefonen støtter overføring av
telefonbok).
20
3. Trykk på Ferdig > Ja. nüvi-enheten
ringer hjemmetelefonnummeret.
MERK: Hvis du vil endre hjemmeplas-seringen eller telefonnummeret,
kan du trykke på Hvor skal du >
Favoritter > Hjem > Endre.
Slik ringer du hjem:
1. Trykk på Telefon > Ring hjem.
2. nüvi-enheten ringer
hjemmetelefonnummeret.
Ringe ved hjelp av
taleoppringing
Du kan foreta anrop ved å si kontaktens
navn.
1. Trykk på Telefon > Taleoppring.
2. Si kontaktens navn.
MERK: Det kan hende at du må
lære opp telefonen til å kjenne
igjen talekommandoene dine. Følg
instruksjonene som fulgte med
telefonen.
Brukermanual for nüvi 700-serien
Bruke håndfri telefonering
SMS/tekstmeldinger
Hvis telefonen støtter SMS/tekstmeldinger
ved hjelp av Bluetooth-teknologi, kan du
sende og motta tekstmeldinger med nüvienheten.
Motta en tekstmelding
Når du mottar en tekstmelding, åpnes
vinduet for innkommende tekst. Trykk på
Lytt for å spille av tekstmeldingen, Se på for
å åpne innboksen eller Ignorer for å lukke
vinduet.
Sende en tekstmelding
1. Trykk på Telefon > Tekstmelding >
Skriv ny.
Vise meldingene dine
1. Trykk på Telefon > Tekstmelding.
2. Trykk på Innboks, Utboks eller
Kladd.
3. Trykk på en melding.
4. Velg et alternativ.
• Trykk på
for å høre på
meldingen. (Du må ha valgt en
TTS-stemme for å høre på SMS/
tekstmeldinger, se side 39. Ikke
tilgjengelig på 710-modeller.)
• Trykk på Videresend for å .
sende meldingen til en annen .
mottaker eller Svar for å svare .
på meldingen.
2. Velg et alternativ for å velge
mottakeren av tekstmeldingen.
3. Skriv meldingen og trykk på Ferdig.
Merk: Meldinger som sendes fra
nüvi-enheten, vises ikke i telefonens
utboks.
Brukermanual for nüvi 700-serien21
Bruke medieavspillerne
Bruke medieavspillerne
Spille musikk
Du kan laste inn musikkfiler til internminnet
eller SD-kortet. Se sidene 25–26.
1. Trykk på Verktøy > Medieavspiller.
2. Trykk på Kilde for å åpne
musikkavspilleren.
3. Trykk på Bla gjennom.
4. Trykk på en kategori.
5. Hvis du vil spille av hele kategorien
fra begynnelsen av listen, trykker
du på Spill alle. Hvis du vil spille
av en bestemt sang, trykker du på
sangtittelen.
for å spille den forrige
• Trykk på
sangen på spillelisten, trykk og hold
inne for å spole tilbake gjennom
sangen som spilles.
for å gå til neste sang,
• Trykk på
og trykk og hold inne for å spole
fremover i sangen som spilles.
• Trykk på
for å sette sangen på
pause.
• Trykk på
for å repetere.
• Trykk på
for å spille av
tilfeldige sanger.
• Trykk på albumomslaget hvis du
vil vise detaljer om musikkfilen,
eller hvis du vil fjerne sanger fra
spillelisten.
Støttede filtyper
Gjeldende spilleliste
Albumomslag
nüvi-enheten støtter MP3-musikkfiler og
M3U- og M3U8-spillelistefiler.
Opprette og høre på spillelister
• Trykk på spillelisten for å redigere
den.
• Trykk på
for å justere volumet.
22
Du kan høre på spillelister som er opprettet
på datamaskinen din, ved å bruke nüvienheten. Du kan også lagre spillelister ved å
bruke nüvi-enheten.
Brukermanual for nüvi 700-serien
Bruke medieavspillerne
Slik lagrer du den gjeldende
spillelisten:
1. Mens du hører på musikk, kan du
trykke på Bla gjennom > Spilleliste >
Lagre gjeldende spilleliste.
2. Angi et navn og trykk på Ferdig.
Slik oppretter du en ny
spilleliste:
1. I musikkavspilleren kan du trykke
på Søk > Spilleliste > Lag ny
spilleliste.
2. Velg sanger.
3. Trykk på Tilbake når du er ferdig med
å legge til sanger i spillelisten.
Slik oppretter du en spilleliste
på en datamaskin:
1. Ved hjelp av datamaskinen og et
lydprogram kan du lage en spilleliste
for musikkfiler. Lagre spillelisten som
en M3U- eller M3U8-fil.
Merk: Det kan hende at du må
redigere M3U-filen med et tekstredigeringsprogram, for eksempel
Notisblokk, for å fjerne banen
(koblingen) til musikkfilen. M3Ufilen skal kun vise musikkfilnavnene.
Du finner mer informasjon i lydprogrammets hjelpefil.
2. Overfør spillelisten og musikkfilene .
til nüvi- eller SD-stasjonen (se .
side 25–26). M3U-filen må ligge .
på samme sted som musikkfilene.
Slik spiller du av en spilleliste:
1. I musikkavspilleren kan du trykke på
Spilleliste > Åpne lagret spilleliste.
Alle tilgjengelige spillelister vises.
2. Trykk på en spilleliste for å starte
avspillingen av musikkfilene.
Slik redigerer du en spilleliste:
1. Mens du hører på musikk, kan
du trykke på spillelisten på
musikkavspillersiden eller trykk på Bla
gjennom > Spilleliste > Redigere
gjeldende spilleliste.
2. Redigere spillelisten: • Trykk på Legg til for å legge til en
sang på slutten av spillelisten.
• Trykk på en sang, og trykk deretter
på Fjern for å fjerne den fra
spillelisten.
Brukermanual for nüvi 700-serien23
Bruke medieavspillerne
Høre på lydbøker
Hvis du vil kjøpe bøker fra Audible.com,
kan du gå til http://garmin.audible.com.
Høre på en bok
1. Trykk på Verktøy > Medieavspiller.
2. Trykk på Kilde for å åpne
lydbokavspilleren.
3. Trykk på Bla gjennom.
4. Trykk på en kategori, og trykk deretter
på en boktittel.
Bokomslag
• Trykk på bokomslaget for å vise mer
detaljert informasjon.
Bruke bokmerker
Du oppretter et bokmerke ved å trykke på
og Bokmerke. Trykk på
og deretter på et bokmerke for å vise alle
bokmerkene. Trykk på Spill for å lytte til
boken fra bokmerket.
Laste inn ���������
lydbøker
1. Opprett en Audible.com-konto på .
http://garmin.audible.com.
2. Last ned AudibleManager®.
3. Åpne AudibleManager. Følg
instruksjonene på skjermen for å
aktivere nüvi-enheten (gjøres bare .
én gang).
• Trykk på
for å justere volumet.
• Trykk på
for å hoppe over et
avsnitt og på
for å gå tilbake.
Trykk og hold inne for å flytte
fremover eller bakover.
• Trykk på
for å sette boken på
pause.
24
4. Kjøp en bok på .
http://garmin.audible.com, .
og last ned boken til datamaskinen.
5. Overfør boken til nüvi-enheten
eller SD-kortet ved hjelp av
AudibleManager.
TIPS: Se i hjelpen til AudibleManager hvis du ønsker detaljerte
instruksjoner. Velg Hjelp > Hjelp.
Brukermanual for nüvi 700-serien
Behandle filer
Behandle filer
Du kan lagre filer, for eksempel MP3-filer
og JPEG-bildefiler, i nüvi-enhetens interne
minne eller på et SD-kort (tilleggsutstyr).
Merk: nüvi-enheten er ikke
kompatibel med Windows® 95, 98,
Me eller NT. Den er heller ikke
kompatibel med Mac® OS 10.3
og tidligere. Dette er en vanlig
begrensning for de fleste USBmasselagringsenheter.
Støttede filtyper
• MP3-musikkfiler: se sidene 22–23
• M3U- og M3U8-musikkfiler for
spillelister: se side 22
• AA-lydbokfiler: se side 24
• JPEG- og JPG-bildefiler: se side 27
• GPI-tilpassede POI-filer fra Garmins
POI Loader: se side 47
• Kart, ruter og veipunkter fra
MapSource®: se side 45
Laste inn filer
Trinn 1: Sett inn et SD-kort
(tilleggsutstyr)
Du setter inn eller fjerner kortet ved å skyve
det inn til du hører et klikk.
Trinn 2: Koble til USB-kabelen
Sett i mini-USB-kontakten på undersiden
av nüvi-enheten. Koble den store enden
av kabelen til en tilgjengelig USB-port på
datamaskinen.
nüvi-enheten og SD-kortet vises som
eksterne stasjoner i Min datamaskin på
Windows-datamaskiner, og som volumer
på Mac-datamaskiner.
Brukermanual for nüvi 700-serien25
Behandle filer
Merk: Det er ikke sikkert at
nüvi-stasjoner blir vist i enkelte
operativsystemer eller på datamaskiner med flere nettverksstasjoner.
Du finner mer informasjon om
hvordan du tilordner stasjonene, i
hjelpefilen til operativsystemet.
Trinn 3: Overføre filer til nüvienheten
Kopier og lim inn filer fra datamaskinen i
stasjoner/volumer på nüvi-enheten.
1. Søk på datamaskinen for å finne filen
du vil kopiere.
2. Merk filen og velg Endre > Kopier.
3. Åpne Garmin- eller SD-kortstasjonen/volumet.
4. Velg Endre > Lim inn. Filen vises i
en liste over filer i nüvi-minnet eller på
SD-kortet.
26
Trinn 4: Løs ut og koble fra
USB-kabelen
Når du er ferdig med å overføre filer, klikker
du på Løs ut
-ikonet i systemstatusfeltet
eller drar volumikonet til søppelbøtten
på Mac-datamaskiner. Koble nüvi-enheten
fra datamaskinen.
Slette filer
Koble nüvi-enheten til datamaskinen, og
åpne stasjonen/volumet for nüvi-enheten
eller SD-kortet. Merk filen du vil slette,
og trykk på Slett-tasten på datamaskinens
tastatur.
Forsiktig: Hvis du ikke er sikker
på hvilken funksjon en fil har, må du
ikke slette den. Minnet til nüvienheten inneholder viktige systemfiler
som ikke må slettes. Vær spesielt
forsiktig med filer som er plassert i
mapper kalt Garmin.
Brukermanual for nüvi 700-serien
Bruke verktøyene
Bruke verktøyene
Verktøy-menyen inneholder mange
funksjoner som er nyttige når du reiser
til nye steder.
Innstillinger
Hvis du vil ha informasjon om innstillingene,
kan du se på sidene 37–43.
Hvor er jeg
Trykk på Hvor er jeg for å vise informasjon
om den gjeldende posisjonen. Dette er en
nyttig funksjon hvis du trenger å fortelle
utrykningspersonell hvor du befinner deg.
Trykk på en knapp til høyre for å vise de
nærmeste posisjonene i den kategorien.
Trykk på Lagre posisjon for å lagre
gjeldende posisjon.
Medieavspiller
Du finner informasjon om medieavspilleren
på side 22–24.
Bildeviser
Du kan vise bilder som du har lagret på nüvienheten ved å bruke Bildeviser.
1. Trykk på Verktøy > Bildeviser.
2. Trykk på et bilde for å vise en større
versjon av det.
3. Trykk på pilene for å vise alle bildene.
Vise en lysbildefremvisning
Trykk på Bildeviser for å starte en
lysbildefremvisning. Hvert bilde blir
vist i noen sekunder før neste bilde vises.
Trykk hvor som helst på skjermen for å
stoppe bildefremvisningen.
Hjelp
Trykk på Hjelp for å få informasjon om
hvordan du bruker nüvi-enheten.
Brukermanual for nüvi 700-serien27
Bruke verktøyene
Trafikk
Du får bare tilgang til trafikkinformasjon
hvis nüvi-enheten er koblet til en FMtrafikkmottaker. Trafikkmottakeren følger
med i noen av nüvi 710-, 750T-, 760- og
770-pakkene. Se side 32–34 for informasjon
om trafikkinformasjon.
Ruter
Hvis du vil ha informasjon om ruter, kan du
se sidene 12–13.
Mine data
Bruk dette verktøyet til å behandle og slette
lagrede data, for eksempel dine Favoritter.
Hvis du har overført en rute fra MapSource,
kan du trykke på Importer rute fra fil for å
bruke den ruten i nüvi-enheten.
Verdensur
1. Trykk på Verktøy > Verdensur.
2. Hvis du vil endre på en by som er
oppført, trykker du på byen.
3. Velg en ny tidssone (eller by). Trykk
på OK når du er ferdig.
4. Trykk på Verdenskart for å vise et
kart.
5. Nattetimene vises i det skyggelagte
området. Trykk på Verdensur for å
vise urene igjen, eller på Tilbake for .
å avslutte.
28
Brukermanual for nüvi 700-serien
Bruke verktøyene
Språkguide
Med Garmins språkguide får du data fra
Oxfords flerspråklige ressurser og fem
tospråklige ordbøker rett i hånden. Hvis
du vil kjøpe tilbehør, går du til webområdet
http://shop.garmin.com eller kontakter
Garmin-forhandleren din.
Oversette ord og uttrykk
1. Trykk på Verktøy > Språkguide >
Ord og uttrykk.
2. Trykk på Språk, velg Fra- og Tilspråkene, og trykk på Tilbake.
Tips om ord og uttrykk
• Bruk Søk etter nøkkelord i fraser
for å finne alle uttrykk som inneholder
et bestemt ord.
• Trykk på et understreket ord for å
bruke et annet ord.
• Trykk på Flere variasjoner for å
endre ord i uttrykket eller for å få en
annen oversettelse.
Bruke ordbok
Garmins språkguide har fem tospråklige
ordbøker.
3. Velg en kategori, og søk etter et
uttrykk.
1. Trykk på Verktøy > Språkguide.
4. Trykk på Søk hvis du må stave ordet
eller uttrykket. Trykk på et uttrykk for å
åpne oversettelsen.
3. Trykk på et oversettingsalternativ.
Trykk på Til engelsk hvis det er
nødvendig.
5. Trykk på
for å høre oversettelsen.
2. Trykk på Ordbok.
4. Søk etter ordet og trykk på det.
5. Trykk på
for å høre oversettelsen.
Brukermanual for nüvi 700-serien29
Bruke verktøyene
Ordboktips
• Trykk på Søk for å stave ordet eller
begynnelsen av ordet.
• Trykk på Betyr for å få informasjon
om forkortelser, etiketter og fonetiske
tegn for det valgte språket.
Alt av ordbøker, ord og uttrykk er fra © Oxford
University Press. Talefiler er fra © Scansoft.
Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford
University Press 2005. Pocket Oxford Italian
Dictionary © Oxford University Press 2004.
Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford
University Press 2002. Multilingual Wordbank
© Oxford University Press 2001. Multilingual
Phrasebank © Oxford University Press 2001.
Pocket Oxford-Hachette French Dictionary
© Oxford University Press and Hachette
Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German
Dictionary © Oxford University Press and
Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus
2003.
30
Kalkulator
1. Trykk på Verktøy > Kalkulator.
2. Skriv inn det første tallet i
regnestykket.
3. Trykk på et symbol (÷, x, - eller +).
4. Skriv inn det andre tallet i
regnestykket.
• Trykk på . for å legge til et desimal.
• Trykk på ± for å gjøre tallet
negativt eller positivt.
• Trykk på % for å gjøre tallet om til
en prosent (0,01).
• Trykk på C for å fjerne
oppføringen.
5. Trykk på =.
6. Trykk på C for å gjøre et nytt
regnestykke.
Brukermanual for nüvi 700-serien
Bruke verktøyene
Valutakalkulator
1. Trykk på Verktøy > Valutakalkulator.
2. Trykk på en valutaknapp for å endre
valutaen.
3. Velg en valuta, og trykk på OK.
4. Trykk på Lagre for å fullføre.
Tips: Trykk på Gjenopprett for å
bruke den opprinnelige kursen.
4. Trykk på rektangelet ved siden av
valutaen du vil regne om.
5. Skriv inn tallet. Trykk på Ferdig.
6. Trykk på Fjern for å konvertere til en
annen verdi.
Tips: Trykk på og hold inne
å slette hele oppføringen.
3. Trykk på
for å fjerne gjeldende
kurs. Legg inn en ny kurs, og trykk på
Ferdig.
for
Oppdatere vekslingskurser
Med nüvi-enheten kan du oppdatere alle
valutavekslingskursene manuelt, slik at du
alltid bruker de nyeste kursene.
Enhetskalkulator
1. Trykk på Verktøy > .
Enhetskalkulator.
2. Trykk på Konvertering, velg en type
måling, og trykk på OK.
3. Trykk på en måleenhet du vil endre.
4. Velg en måleenhet, og trykk på OK.
Gjenta etter behov.
5. Trykk på det tomme rektangelet for å
legge inn en verdi.
1. Trykk på Verktøy > Valutakalkulator
> Oppdater.
6. Skriv inn en verdi, og trykk på Ferdig.
Enheten regnes om.
2. Trykk på kursen du vil oppdatere.
7. Trykk på Fjern for å legge inn en
annen måling.
Brukermanual for nüvi 700-serien31
Bruke FM-trafikk
Bruke FM-trafikk
Merk: Du får bare tilgang til
trafikkinformasjon hvis nüvi-enheten
er koblet til en FM-trafikkmottaker.
Trafikkmottakeren følger med i noen av nüvi
710-, 750T-, 760- og 770-pakkene.
Du kan bruke en FM TMC-trafikkmottaker
(Traffic Message Channel) til å motta
trafikkinformasjon som sendes over
FM-radiodatasystemet. Hvis du vil ha
informasjon om FM-trafikkmottakere og
dekningsområder, kan du gå til webområdet
www.garmin.com/traffic.
Merk: Garmin er ikke ansvarlig for
at trafikkinformasjonen er korrekt.
FM-trafikkmottakeren mottar signaler
fra leverandøren av trafikktjenesten og
viser informasjonen på nüvi-enheten.
Merk: FM-trafikkmottakeren
og nüvi-enheten må være innenfor
rekkevidden til en FM-stasjon som
sender trafikkdata, for å kunne motta
trafikkinformasjon.
Til strømuttak
i bilen
Indikatorlampe for
strøm
Til strømkontakt
på nüvi-holderen
Indikatorlampe
for status
Merk: Hvis FM TMCtrafikkmottakeren har en antenne
med sugekopper, fester du antennen
loddrett på frontruten ved hjelp av
sugekoppene.
Blinkkoder for
indikatorlampe
Den grønne indikatorlampen for av/på
lyser når enheten er koblet til en ekstern
strømkilde. Statusindikatorlampen angir
signalmottaket:
• Gule korte og lange blink: fastslår
hvilket land du er i for øyeblikket.
• Gult kontinuerlig lys: søker etter
signal.
32
Brukermanual for nüvi 700-serien
Bruke FM-trafikk
• Rødt kontinuerlig lys: midlertidig tap
av synkronisering.
• Grønt kontinuerlig lys: normale
trafikkdata.
Trafikk i ditt område
Trykk på Verktøy > Trafikk for å vise
trafikkhendelser i ditt område. Trykk på
Vis etter vei for å se hendelsene på hver
vei i området. Hvis det er trafikk på ruten,
trykker du på På min rute for å vise detaljer.
Trafikk der du kjører
Når du ikke navigerer etter en rute og det
er mye trafikk der du kjører, viser kartsiden
et trafikkikon, for eksempel
eller .
Trykk på ikonet for å vise informasjon om
trafikkforsinkelsen.
Tips: Plasseringen du valgte
ved første oppstart avgjør hvilken
type trafikkikoner som brukes:
rombeformede ikoner ( ) for USA,
trekantede ikoner ( ) for Europa.
Trafikk på din rute
Når du beregner ruten, undersøker nüvienheten de gjeldende trafikkforholdene og
optimaliserer automatisk ruten for kortest
mulig tid. Det kan hende at du likevel
rutes gjennom trafikk hvis det ikke finnes
alternative veier. Hvis det oppstår store
forsinkelser i trafikken mens du navigerer,
beregnes ruten automatisk på nytt.
Kartsiden viser
eller
hvis det er
mye trafikk langs ruten. Tallet i ikonet
angir hvor mange minutter som er lagt til
ruten, og ankomsttiden på kartet oppdateres
automatisk med den nye tiden.
Slik unngår du trafikk på ruten:
1. Gå til kartsiden og trykk på
.
2. Trykk på
i trafikken.
eller .
for å vise forsinkelser
3. Trykk på Unngå.
Brukermanual for nüvi 700-serien33
Bruke FM-trafikk
Trafikkikoner
Nordamerikansk
Betydning
Trafikkabonnementer
Internasjonal
Veiforhold
Veiarbeid
Veien er stengt
Saktegående trafikk
Ulykke
Se sidene 40–41 hvis du vil ha informasjon
om å legge til trafikkabonnement. Hvis du vil
ha mer informasjon om trafikkabonnement,
kan du gå til www.garmin.com/fmtraffic.
Merk: Du trenger ikke å aktivere
abonnementet som kom med FMtrafikkmottakeren (hvis det fulgte
med). Abonnementet aktiveres
automatisk etter at nüvi-enheten
har hentet inn satellittsignaler,
mens du mottar trafikksignaler fra
tjenesteleverandøren.
Hendelse
Reiseinformasjon
Fargekode for
alvorlighetsgrad
Grønn = Lite alvorlig, trafikken flyter som
normalt.
Gul = Middels alvorlig, medfører noe
køkjøring.
Rød = Svært alvorlig, medfører lange
køer eller trafikkork.
34
Brukermanual for nüvi 700-serien
Spille av lyd gjennom kjøretøyets høyttalere
Spille av lyd gjennom
kjøretøyets høyttalere
Før du bruker FM-senderen i området ditt,
bør du lese den juridiske merknaden om
FM-senderen på side 52.
Hvis det finnes en FM-sender på nüvienheten, kan du høre lyden fra nüvi-enheten
på en FM-radio.
Merk: Når du bruker FMsenderfunksjonen på nüvi-enheten,
kan det hende at alle anrop du mottar
eller foretar gjennom nüvi-enheten,
kan høres av biler i nærheten gjennom
FM-radioen.
1. På menysiden trykker du på Volum >
FM-sender > Aktiver FM-sender.
2. Still inn radioen til en FM-kanal med
mye statisk elektrisitet og et lavt .
FM-frekvenstall.
3. Trykk på og for å velge den
samme frekvensen som stereoen .
er innstilt på.
Autosøk på FM-senderen
Hvis du bruker en FM-trafikkmottaker, kan
nüvi-enheten velge en kanal for deg.
1. På menysiden trykker du på Volum >
FM-sender > Aktiver FM-sender.
2. Hvis du bruker en trafikkmottaker,
trykker du på Autosøk. Deretter stiller
du inn radioen på den valgte kanalen.
Manuell innstilling av
FM-senderen
Hvis du ikke bruker en FM-trafikkmottaker
eller hvis du bruker en MSN Directmottaker, kan du velge en FM-kanal for
FM-senderen.
Brukermanual for nüvi 700-serien35
Spille av lyd gjennom kjøretøyets høyttalere
Tips for valg av frekvens
Hvis du vil ha best mulig resultater, velger
du en FM-frekvens under 90,1.
Når du søker etter en egnet FM-frekvens
for FM-radioen, må du se etter en ubrukt
frekvens som har jevn og kontinuerlig statisk
elektrisitet. Hvis du hører lyder i bakgrunnen
av den statiske elektrisiteten, må du velge en
annen frekvens.
Når du kjører, kan det hende at du må endre
frekvensen for FM-senderen. En frekvens
som ikke brukes av en radiostasjon der du
befinner det, kan brukes av en stasjon et
annet sted.
Informasjon om
FM-sender
FM-senderen er utformet for å overføre
lyden fra nüvi-enheten til FM-radioen.
Ikke juster FM-innstillingene mens du
kjører bilen.
36
Avstanden mellom strømkabelen for bil,
nüvi-enheten og FM-radioantennen kan også
påvirke støynivået. Kjøretøy der antennen er
plassert et stykke fra radioen, for eksempel
der antennen er montert bak på bilen,
kan oppleve mer interferens fra eksterne
støykilder enn kjøretøy som har antennen
montert på panseret.
Når du kjører, kan det hende at du hører
endringer i den statiske elektrisiteten i
bakgrunnen, selv om kanalen ikke brukes
av en FM-stasjon. Dette kan oppstå når du
kjører gjennom veikryss med trafikklys eller
andre typer elektroniske systemer. Du kan
også merke denne effekten når terrenget
endrer seg, slik at stasjoner som ikke var
tilgjengelige da du stilte inn frekvensen
første gang, nå mottas av bilradioen. Disse
og andre kilder til elektronisk interferens
kan gjøre det nødvendig å finne en annen
frekvens.
Brukermanual for nüvi 700-serien
Tilpasse nüvi-enheten
Tilpasse nüvi-enheten
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger.
Bruksmodus – angi hvordan du vil ta deg
frem, for å optimalisere rutene: Bil, Sykkel
eller Fotgjenger.
Enheter – du kan endre målingsenhetene til
Kilometer eller Miles.
2. Trykk på innstillingen du vil endre.
3. Trykk på knappen under navnet på
innstilling for å endre den.
Endre systeminnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger > System.
GPS-simulator – aktiver simulatoren
for å slå av GPS-modusen for å simulere
navigering og/eller for å spare batteri.
Tastaturlayout – velg QWERTY hvis du
vil ha en layout som er lik layouten på en
skrivemaskin, eller velg ABCDE hvis du vil
ha en alfabetisk layout.
Om – viser nüvi-enhetens programvareversjon, enhets-ID og lydversjon. Du trenger
denne informasjonen når du skal oppdatere
systemprogramvaren eller kjøpe flere
kartdata (se side 45).
Gjenopprett – gjenoppretter
systeminnstillingene.
Endre navigasjonsinnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon.
Rutepreferanse – velg en preferanse for å
beregne ruten:
Brukermanual for nüvi 700-serien37
Tilpasse nüvi-enheten
• Raskere tid – for å beregne ruter som
er raskere å kjøre, men der distansen
kan være lengre.
• Kortere avstand – for å beregne ruter
som har kortere distanse, men som
kan ta lengre tid å kjøre.
• Offroad – for å beregne direkteruter
(uten veier).
Unngåelser – velg veityper du vil unngå
eller som du foretrekker å bruke på rutene.
Gjenopprett – gjenoppretter de opprinnelige
navigasjonsinnstillingene.
Justere skjerminnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Skjerm.
Fargemodus – velg Dagtid for en lys
bakgrunn, Nattetid for en mørk bakgrunn
eller Automatisk for automatisk å veksle
mellom de to.
Skjermdump – aktiver skjermdumpmodusen. Trykk på
for å lage en
skjermdump. Punktgrafikkfilen med bildet
lagres i mappen Garmin\scrn på nüvistasjonen.
Lysstyrke – juster bakgrunnsbelysningsnivået. Hvis du reduserer bakgrunnsbelysningsnivået øker levetiden til batteriet.
Gjenopprett – gjenoppretter de opprinnelige
skjerminnstillingene.
Oppdatere
tidsinnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Tid.
Tidsformat – du kan velge mellom 12timers og 24-timers tidsformat eller UTCtidsformat.
Tidssone – velg en tidssone eller en
nærliggende by fra listen.
Sommertid – sett til På, Av eller
Automatisk hvis det er tilgjengelig.
Gjenopprett – gjenoppretter de opprinnelige
tidsinnstillingene.
38
Brukermanual for nüvi 700-serien
Tilpasse nüvi-enheten
Stille inn språkene
Endre kartinnstillingene
Tale – endre språket for talemeldinger.
Kartdetalj – justerer mengden detaljer
som vises på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes
opp langsommere.
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Språk.
Språk som er merket med navnet på en
person, er talestemmer, såkalt tekst-til-tale
(TTS). Talestemmene har et stort ordforråd
og leser opp gatenavnene etter hvert som du
nærmer deg en sving. De forhåndsinnspilte
stemmene (de som ikke er merket med
navnet på en person) har et begrenset
ordforråd og leser ikke opp navn på steder
eller gater.
Tekstspråk – endrer all tekst på skjermen
til det valgte språket. Selv om du endrer
tekstspråk, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, slik som gatenavn.
Tastatur – velg tastaturet for språket ditt.
Du kan også endre tastaturspråkmodus fra
en hvilket som helst modus ved å trykke på
Modus-knappen.
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Kart.
Kartvisning – velg et kartperspektiv.
• Spor opp – viser kartet
todimensjonalt (2D) med
ferdselsretningen øverst.
• Nord Opp – viser kartet
todimensjonalt (2D) med nord øverst.
• 3D – viser kartet tredimensjonalt
(3D) i Spor Opp.
Kjøretøy – trykk på Bytte for å bytte ikonet
som brukes til å vise din posisjon på kartet.
Trykk på ikonet du vil bruke, og trykk
deretter på OK. Last ned ekstra kjøretøyikoner på www.garmin.com/vehicles.
Triplogg – vis eller skjul loggen for reisene
dine. Hvis du vil slette turloggen, kan du
trykke på Verktøy > Mine data > Slette
triplogg.
Brukermanual for nüvi 700-serien39
Tilpasse nüvi-enheten
Kartinfo – viser kartene som er lastet inn
på nüvi-enheten og hvilke versjoner de er.
Trykk på et kart for å aktivere (avmerking)
eller deaktivere (ingen avmerking) kartet.
Gjenopprett – gjenoppretter de opprinnelige
kartinnstillingene.
Legge til sikkerhetsinnstillinger
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
Garmin Lock – aktiver Garmin Lock for
å låse nüvi-enheten. Tast inn en firesifret
PIN-kode og angi en sikkerhetsposisjon.
Du finner mer informasjon på side 44.
™
Sikker modus – aktiver eller deaktiver
Sikker modus. Når kjøretøyet beveger seg,
deaktiverer Sikker modus alle funksjoner
som krever betydelig oppmerksomhet, og
som kan distrahere føreren.
Vise informasjon om
trafikkabonnement
Trafikkmottakeren følger med i noen av nüvi
710-, 750T-, 760- og 770-pakkene. Trykk på
Verktøy > Innstillinger > Trafikk.
Merk: Du kan bare få tilgang til
trafikkinnstillingene hvis nüvi-enheten
er koblet til en ekstern strømkilde og
en FM TMC-trafikkmottaker.
Merk: Hvis trafikkmottakeren har et
prøveabonnement, behøver ikke dette
å aktiveres og du behøver ikke å kjøpe
et abonnement før prøveabonnementet
utløper.
Alternativer for Nord-Amerika
FM-trafikkabonnementene og utløpsdatoene
er oppført. Trykk på Legg til for å legge til et
abonnement.
Gjenopprett – gjenoppretter de opprinnelige
sikkerhetsinnstillingene. Legg merke til at
gjenoppretting av sikkerhetsinnstillingene
ikke vil slette PIN-koden til Garmin Lock
eller sikkerhetsposisjonen.
40
Brukermanual for nüvi 700-serien
Tilpasse nüvi-enheten
Alternativer utenfor NordAmerika
Automatisk – velg hvilken leverandør du vil
bruke. Velg Automatisk hvis du vil bruke
den beste leverandøren i det området, eller
velg en bestemt leverandør som alltid skal
brukes.
Søk – søk etter ekstra TMC-trafikkleverandører. Trykk på Ja for å fjerne
tabellen med leverandører hvis du vil
øke søketiden.
Abonnement – vis FM-trafikkabonnementene dine og utløpsdatoene. Trykk på
Legg til for å legge til et abonnement.
Legge til et abonnement
Du kan kjøpe flere abonnementer eller
fornye abonnementene hvis de utløper.
Gå til Garmins FM-trafikkwebområde på
www.garmin.com/fmtraffic.
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Trafikk på menysiden.
2. For enheter utenfor Nord-Amerika
trykker du på Abonnement > Legg
til. For enheter i Nord-Amerika trykker
du på Legg til.
3. Skriv ned FM-trafikkmottakerens
enhets-ID.
4. Gå til webområdet .
www.garmin.com/fmtraffic .
hvis du vil kjøpe et abonnement .
og få en 25-sifret kode.
5. Trykk på Neste på nüvi-enheten, .
angi koden og trykk på Ferdig.
Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes
flere ganger. Du må skaffe deg en ny kode
hver gang du fornyer tjenesten. Hvis du har
flere FM-trafikkmottakere, må du skaffe deg
en ny kode for hver mottaker.
Merk: Du trenger ikke å aktivere
abonnementet som fulgte med FMtrafikkmottakeren (hvis det fulgte
med et). Abonnementet aktiveres
automatisk etter at nüvi-enheten har
hentet inn satellittsignaler, samtidig
som du mottar trafikksignaler fra
tjenesteleverandøren.
Brukermanual for nüvi 700-serien41
Tilpasse nüvi-enheten
Innstillinger for Bluetoothteknologi
Bluetooth er bare tilgjengeligis på nüvi
710, 760 og 770. Trykk på Verktøy >
Innstillinger > Bluetooth.
Tilkoblinger – velg Legg til > OK for å
pare med en mobiltelefon som har trådløs
Bluetooth-teknologi. Se sidene 17–21. Velg
Bytte for å koble til med en annen enhet.
Merk: nüvi-enhetens PIN-kode
(eller passord) er 1234.
Utelat – velg telefonen du vil koble fra,
og trykk på Ja.
Fjern – velg telefonen du vil slette fra
nüvi-enhetens minne, og trykk på Ja.
Bluetooth – aktiverer eller deaktiverer
Bluetooth-komponenten. Bluetoothikonet vises på menysiden hvis Bluetoothkomponenten er aktivert. Velg Deaktivert
hvis du vil hindre at en telefon kobler til
automatisk.
42
Enhetsnavn – angi et enhetsnavn som
identifiserer nüvi-enheten på enheter med
Bluetooth-teknologi. Trykk på Ferdig.
Feilsøking – rull gjennom listen som
inneholder kompatible enheter. Hvis
telefonen din ikke finnes på listen, kan
du gå til www.garmin.com/bluetooth
for å få mer informasjon.
Gjenopprett – gjenoppretter de opprinnelige
Bluetooth-innstillingene. Dette fører ikke til
at paringsinformasjonen blir slettet.
Endre innstillingene for
nærhetspunkter
Du må ha lastet inn nærhetspunkter (for
eksempel egendefinerte POIer, en fotoboksdatabase eller en Garmin TourGuide®)
for å kunne endre innstillingene for
nærhetspunktene. Se side 47. Trykk på
Verktøy > Innstillinger > Nærhetspunkter.
Brukermanual for nüvi 700-serien
Tilpasse nüvi-enheten
Varsling av nærhetspunkter – trykk på
Bytte for å aktivere eller deaktivere varsling
når du nærmer deg egendefinerte punkter av
interesse eller fotobokser.
TourGuide – angi hvordan du vil at
lyden til TourGuide skal aktiveres. Velg
Automatisk avspilling for å høre hele
turen slik den er programmert, Varslet for
å vise høyttalerikonet
på kartet når
turinformasjon er tilgjengelig langs ruten,
eller Av.
Gjenopprett – gjenoppretter innstillingene
for nærhetspunkter.
Justere volumet
Trykk på Volum på menysiden for å justere
hovedvolumet.
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Volum for å justere hovedvolumet for
medieavspilleren og navigasjonmeldinger.
Gjenopprett – gjenoppretter de opprinnelige
volumnivåene.
Gjenopprette alle
innstillinger
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger.
2. Trykk på Gjenopprett.
3. Trykk på Ja.
Fjerne brukerdata
Forsiktig: Dette fjerner all
informasjon som brukeren har
lagt inn.
1. Hold fingeren i det nedre, høyre
hjørnet på nüvi-skjermen mens du .
slår på nüvi-enheten.
2. Fortsett å trykke på skjermen til
meldingen vises.
3. Trykk på Ja for å fjerne alle
brukerdata.
Alle innstillinger nullstilles til de opprinnelige innstillingene. Alle elementer du har
lagret, blir slettet.
Brukermanual for nüvi 700-serien43
Tillegg
Tillegg
Måter å lade nüvi-enheten
på
• Bruke strømkabelen for bil.
• Bruke USB-kabelen.
• Bruke en valgfri vekselstrømsadapter.
Kalibrere skjermen
Hvis berøringsskjermen ikke reagerer slik
den skal, må du kalibrere den. Slå nüvienheten av og på igjen. Skyv Av/på-knappen
til høyre (lås). Hold fingeren på skjermen i
omtrent 30 sekunder til kalibreringsskjermen
vises. Følg instruksjonene på skjermen.
Nullstille nüvi-enheten
Hvis skjermen på nüvi-enheten slutter å
fungere, slår du nüvi-enheten av og på igjen.
Hvis dette ikke hjelper, skyver du Av/påknappen til venstre og holder den der i 8
sekunder. Slå nüvi-enheten på igjen. nüvienheten skal fungere som normalt.
44
Låse nüvi-enheten
Garmin Lock™ er et system som låser nüvienheten din og hindrer tyveri. Hver gang du
slår på nüvi-enheten, taster du inn PIN-koden
eller kjører til sikkerhetsposisjonen.
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
2. Trykk på knappen under Garmin
Lock.
3. Tast inn en firesifret PIN-kode, og kjør
til en sikkerhetsposisjon.
Hva er en sikkerhetsposisjon?
Velg en plassering du ofte kjører tilbake til,
for eksempel huset ditt, som sikkerhetsposisjon. Hvis nüvi-enheten innhenter satellittsignaler og du er på sikkerhetsposisjonen,
trenger du ikke å angi PIN-koden.
MERK: Hvis du glemmer PIN-koden
og sikkerhetsposisjonen din, må du
sende nüvi-enheten til Garmin for å
få den låst opp. Du må også sende
en gyldig produktregistrering eller et
kjøpsbevis.
Brukermanual for nüvi 700-serien
Tillegg
Tilleggskart
Du kan kjøpe ekstra MapSource-kartdata fra
Garmin og laste inn kartene i nüvi-enhetens
interne minne eller på et SD-kort (tilleggsutstyr). Du kan også gå til webområdet
www.garmin.com/unlock/update.jsp for
å se om det finnes en oppdatering av
kartprogramvaren.
Åpne menysiden for å finne ut hvilke
kartversjoner som finnes på nüvi-enheten.
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Kart >
Kartinfo. Hvis du vil aktivere tilleggskart,
må du ha enhets-IDen (se side 37) og
serienummeret (dette finner du i området
rundt strømkontakten).
Hvis du vil laste kart, ruter eller veipunkter
over på nüvi-minnet eller SD-kortet, velger
du navnet på nüvi-stasjonen eller SDkortstasjonen. Du finner mer informasjon i
hjelpefilen til MapSource.
Oppdatere programvaren
1. Gå til www.garmin.com/products/
webupdater, der du kan laste
ned WebUpdater-programmet til
datamaskinen.
2. Koble nüvi-enheten til datamaskinen
ved hjelp av mini-USB-kabelen.
3. Kjør WebUpdater, og følg
instruksjonene på skjermen.
Etter at du har bekreftet at du vil foreta en
oppdatering, laster WebUpdater automatisk
ned oppdateringene og installerer dem på
nüvi-enheten.
Ekstrautstyr og valgfritt
tilbehør
Du får mer informasjon om valgfritt
tilbehør på http://shop.garmin.com
eller på www.garmin.com/extras,
eller ved å ta kontakt med Garminforhandleren din.
Brukermanual for nüvi 700-serien45
Tillegg
Garmin Travel Guide
På samme måte som en vanlig reiseguide
inneholder Garmin Travel Guide detaljert
informasjon om steder, for eksempel
restauranter og hoteller. Hvis du vil
kjøpe tilbehør, går du til webområdet
http://shop.garmin.com eller kontakter
Garmin-forhandleren din.
Hvis du vil bruke Travel Guide, må du
sette SD-kortet inn i nüvi-enheten. Trykk på
Hvor skal du > Tillegg > Travel Guide.
Trykk på navnet til din Travel Guide hvis du
vil åpne den.
SaversGuide®
Hvis du har SaversGuide forhåndsprogrammert på SD-datakortet og medlemskortet,
fungerer nüvi-enheten som en digital rabattkupongoversikt. Hvis du vil kjøpe ekstrautstyr, kan du gå til http://shop.garmin.com
eller ta kontakt med en Garmin-forhandler.
Hvis du vil bruke SaversGuide, må du
sette SD-kortet inn i nüvi-enheten. Trykk på
Hvor skal du > Tillegg > SaversGuide.
46
Fotobokser
Fotoboksinformasjon er tilgjengelig
enkelte steder. Gå til webområdet
http://my.garmin.com for å se hvor denne
tjenesten er tilgjengelig. nüvi-enheten
inneholder informasjon om plassering av
flere hundre fotobokser i de områdene
tjenesten er tilgjengelig. nüvi-enheten varsler
deg når du nærmer deg en fotoboks og kan
advare deg hvis du kjører for fort. Dataene
blir oppdatert minst én gang i uken, så du
har alltid tilgang til så oppdatert informasjon
som mulig.
Du kan kjøpe en ny region eller forlenge
et eksisterende abonnement når som helst.
Hvert område du kjøper, har en egen
utløpsdato.
Forsiktig: Garmin er ikke
ansvarlig for nøyaktigheten til
eller konsekvensene av å bruke en
egendefinert POI-database eller
fotoboksdatabase.
Brukermanual for nüvi 700-serien
Tillegg
Tilpassede punkter av
interesse
TourGuide
Gå til www.garmin.com/extras, og klikk
på POI Loader hvis du vil installere POI
Loader på datamaskinen. Du finner mer
informasjon i hjelpefilen til POI Loader.
Trykk på F1 for å åpne hjelpefilen.
Hvis du vil vise TourGuide-filer dine, kan
du trykke på Hvor skal du > Tillegg >
Egendefinerte POIer. Hvis du vil endre
TourGuide-innstillingene, trykker du på
Verktøy > Innstillinger > Nærhetspunkter
> TourGuide.
Du kan bruke POI Loader til å laste
inn egendefinerte punkter av interesse
(POIer) på nüvi-enheten. POI-databaser
er tilgjengelige fra flere Internett-baserte
selskaper. Noen tilpassede databaser
inneholder varslingsinformasjon for punkter,
for eksempel fotobokser og skolesoner.
Trykk på Hvor skal du > Tillegg >
Egendefinerte POI punkter. Hvis du
vil endre innstillingene for varsling
av nærhetspunkter, kan du trykke på
Verktøy > Innstillinger > Varsling av
nærhetspunkter > Nærhetsvarsler.
TourGuide gjør at nüvi-enheten kan spille
GPS-guidede lydturer fra uavhengige
forhandlere. Disse lydturene kan for eksempel ta deg med på en rute mens den spiller
av interessante fakta om historiske steder
underveis. Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du gå til www.garmin.com/extras og
klikke på POI Loader.
Koble nüvi-enheten til datamaskinen hvis
du vil slette de egendefinerte POIene fra
nüvi-enheten. Åpne mappen Garmin\poi på
nüvi-stasjonen eller SD-kortstasjonen. Slett
filen som heter poi.gpi.
Brukermanual for nüvi 700-serien47
Tillegg
Batteriinformasjon
nüvi-enheten inneholder et internt, ikkeutbyttbart litiumbatteri. Ikke ta ut eller prøv
å ta ut batteriet. Hvis du gjør det, kan det
medføre fare for brann i batteriet eller skader
og ødeleggelser.
Batteriikonet
i hjørnet på menysiden
angir statusen til det interne batteriet. Du kan
forbedre batterimålerens nøyaktighet ved
å lade batteriet helt ut og deretter lade det
helt opp igjen. Du må ikke koble fra nüvienheten før den er helt oppladet.
Kontakt din lokale avfallsstasjon for å få
mer informasjon om hvor du skal avhende
enheten.
Maksimere batterilevetiden
• Senk bakgrunnsbelysningen
(Verktøy > Innstillinger > Skjerm >
Lysstyrke).
• Ikke utsett nüvi-enheten for direkte
sollys. Unngå høye temperaturer over
lengre tid.
48
Skifte sikringen
Forsiktig: Når du skifter
sikringen, må du passe på at du ikke
mister noen av de små delene, og at
de blir satt riktig på plass igjen.
Hvis enheten ikke vil lades i bilen din, kan
det hende at du må skifte sikringen på tuppen
av biladapteren.
1. Løsne det svarte runde endestykket,
og dra det ut.
2. Fjern sikringen (sylinder i glass og
sølv), og sett inn en 3 A kvikksikring.
3. Påse at
sølvtuppen
settes i
det svarte
endestykket.
Skru på
det svarte
endestykket.
Endestykke
Sølvtupp
Sikring
Brukermanual for nüvi 700-serien
Tillegg
Fjerne nüvi-enheten og
braketten
Hvis du vil ta nüvi-enheten ut av holderen,
trykker du på knappen på bunnen av
holderen og vipper nüvi-enheten fremover.
Vri holderen mot høyre eller venstre hvis du
vil fjerne holderen fra braketten. Bruk kraft,
og dra i den aktuelle retningen til holderen
løsner fra braketten.
Hvis du vil fjerne sugekoppbraketten fra
frontruten, vipper du spaken mot deg. Dra
tappen på sugekoppen mot deg.
Montere på dashbordet
Bruk den vedlagte monteringsplaten hvis du
vil montere enheten på dashbordet, i henhold
til gjeldende bestemmelser.
Forsiktig: Det permanente
monteringslimet er svært vanskelig å
fjerne etter at du har tatt det på.
1. Rengjør og tørk dashbordet der du vil
plassere platen.
2. Fjern limbeskyttelsen under platen.
3. Plasser platen på dashbordet.
4. Fjern den gjennomsiktige plasten fra
platens overside.
5. Plasser sugekoppbraketten på platen.
Skyv spaken ned (mot platen).
Brukermanual for nüvi 700-serien49
Tillegg
Om GPS-satellittsignaler
Ta vare på nüvi-enheten
Når nüvi-enheten har hentet inn satellittsignaler, er linjene for signalstyrke på menysiden grønne
. Hvis enheten mister
satellittsignalene, blir linjene røde eller
tomme
.
Rengjøre enheten
nüvi-enheten må hente inn GPS-satellittsignaler (Global Positioning System) for
å kunne navigere. Hvis du er innendørs, i
nærheten av høye bygninger eller trær eller
i et parkeringshus, klarer kanskje ikke nüvienheten å hente inn satellittsignalene. Gå
utendørs til et område uten høye hindringer
når du skal bruke nüvi-enheten.
Du finner mer informasjon om GPS på
www.garmin.com/aboutGPS.
50
nüvi-enheten inneholder sensitive elektroniske komponenter som kan få permanente
skader hvis de blir utsatt for voldsomme
støt eller vibrasjoner. Hvis du vil minimere
risikoen for skade på nüvi-enheten, må du
unngå å miste den i bakken og ikke bruke
den der det kan oppstå voldsomme støt eller
vibrasjoner.
nüvi-enheten er laget av materialer med høy
kvalitet og krever ikke annet vedlikehold av
brukeren enn rengjøring. Rengjør enhetens
utside (ikke berøringsskjermen) med en
klut fuktet med mildt såpevann, og tørk av
den. Unngå kjemiske rengjøringsmidler og
løsemidler som kan skade plastdeler.
Brukermanual for nüvi 700-serien
Tillegg
Rengjøre berøringsskjermen
Rengjør berøringsskjermen med en myk,
ren, lofri klut. Bruk vann, isopropylalkohol
eller brillepussemiddel etter behov. Påfør
middelet på kluten og vask forsiktig av
berøringsskjermen.
Beskytte nüvi-enheten
• Ikke oppbevar nüvi-enheten på et sted
der den kan bli utsatt for ekstreme
temperaturer over lengre tid. Dette
kan føre til permanent skade på
enheten.
• nüvi-enheten må ikke komme i
kontakt med vann. Kontakt med vann
kan gjøre at nüvi-enheten slutter å
fungere som den skal.
• Selv om du kan bruke en PDAstyluspenn på berøringsskjermen, må
du aldri gjøre dette mens du kjører.
Du må aldri trykke på skjermen med
et hardt eller skarpt redskap, da dette
kan skade skjermen.
Unngå tyveri
• Du bør fjerne enheten og braketten
når den ikke er i bruk, for å unngå
tyveri. Fjern merket etter sugekoppen
på frontruten.
• Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
• Registrer produktet på
http://my.garmin.com.
• Bruk funksjonen Garmin Lås.
Se side 44.
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at dette nüviproduktet samsvarer med hovedkravene og
andre relevante bestemmelser i direktivet
1999/5/EF. Hvis du vil lese den fullstendige
samsvarserklæringen, kan du gå til Garmins
webområde for ditt Garmin-produkt:
www.garmin.com.
Brukermanual for nüvi 700-serien51
Tillegg
Viktig juridisk merknad
om FM-senderen
nüvi-produktet inneholder en FM-sender.
Les følgende meldinger.
Bruke nüvi-FM-senderen i
Europa
Bruk av FM-sendere er for øyeblikket ikke
tillatt i enkelte europeiske land på grunn
av enkelte radiofrekvensbegrensninger.
Du må kontrollere det lokale regelverket i
alle europeiske land du har tenkt til å bruke
senderen i, for å sikre at det er lovlig. Du
påtar deg alt ansvar for å overholde alle
relevante lover og forskrifter som gjelder i
landet der du bruker enheten. Garmin frasier
seg alt ansvar for eventuelle brudd på lokale
lover og regelverk fra din side. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du se på
www.garmin.com/fm-notice.
52
Bruke nüvi-FM-senderen i USA
Selv om bruk av FM-sendere er lov i USA,
er den tillatte utgangsstrømmen for FMsendere lavere i USA enn i de europeiske
landene som tillater FM-sendere. nüvimodellene som selges i Europa, inneholder
den europeiske FM-senderen med høyere
utgangsstrøm og kan ikke brukes lovlig i
USA. Du påtar deg alt ansvar for å overholde
alle relevante lover og forskrifter som gjelder
i landet der du bruker enheten. Du må
deaktivere FM-senderen før du bruker den
europeiske modellen av nüvi-enheten i USA.
Brukermanual for nüvi 700-serien
Tillegg
Lisensavtale for
programvare
VED Å BRUKE NÜVI-ENHETEN
GODTAR DU AT DU ER BUNDET AV
FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER
I PROGRAMVARELISENSAVTALEN. LES
DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin gir deg en begrenset lisens til å
bruke programvaren som følger med denne
enheten (“Programvaren”), i en binær kjørbar
form gjennom normal bruk av produktet.
Eiendomsrett og åndsverksrettigheter i og til
Programvaren forblir hos Garmin.
Du er innforstått med at Programvaren eies
av Garmin og er beskyttet i henhold til
USAs opphavsrettslover og internasjonale
avtaler om opphavsrett. Du er videre
innforstått med at strukturen, organiseringen
og kodingen i Programvaren er verdifulle
forretningshemmeligheter tilhørende Garmin,
og at Programvaren i kildekodeform forblir en
verdifull forretningshemmelighet tilhørende
Garmin. Du samtykker i at du ikke skal
dekompilere, demontere, endre, foreta omvendt
utvikling av eller redusere Programvaren
eller deler av den til lesbar form, eller lage
avledede produkter basert på Programvaren.
Du samtykker i at du ikke skal eksportere eller
reeksportere Programvaren til et annet land i
strid med USAs eksportlover.
Brukermanual for nüvi 700-serien53
Tillegg
Spesifikasjoner
Strøminntak: likestrøm fra bil med
medfølgende strømkabel for bil eller
vekselstrøm via tilbehør (tilleggsutstyr)
Vekt: 175 g
Bruk: maks. 10 W
Skjerm: 4,3” diagonalt, 480 x 272 piksler,
liggende-skjerm WQVGA TFT med hvit
bakgrunnsbelysning og berøringsskjerm
Batterilevetid: 3 til 7 timer avhengig av
bruken
Batteritype: Ikke-utskiftbart litiumbatteri
Bæreveske: ikke vanntett (IPXO)
GPS-mottaker: Høy følsomhet
Temperaturområde: 0–60 °C
Innhentingstider*:
Varm: < 1 sek
Kald: < 38 sek
Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger:
< 45 sek
Fysisk størrelse:
121,7 B x 75,2 H x 19,5 mm D
Ladetemperaturområde: 0–45 °C
Datalagring: Internt minne og uttakbart
SD-kort (tilleggsutstyr). Data lagres i det
uendelige.
Datamaskingrensesnitt: USB-masselagring,
plug-and-play
Hodetelefonkontakt: standard 3,5 mm
*Gjennomsnittlige innhentingstider for
en stasjonær mottaker med fri sikt mot
himmelen
Ladetid: cirka 4 timer
54
Brukermanual for nüvi 700-serien
Tillegg
Feilsøking
Problem/spørsmål
Løsning/svar
nüvi-enheten innhenter aldri
satellittsignaler.
Ta med nüvi-enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.
Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Sugekoppen fester seg ikke til
frontruten.
Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol. Tørk med en ren, tørr klut.
Fest sugekoppen slik det blir beskrevet på side 3.
nüvi-enheten lader ikke i bilen.
nüvi-enheten kan bare lade i temperaturer mellom 0–45 °C. Hvis nüvi-enheten
plasseres i direkte sollys eller i et varmt miljø, kan den ikke lade.
Hvordan sletter jeg alle
brukerdata?
Hold fingeren i det nedre, høyre hjørnet på nüvi-skjermen mens du slår den
på. Fortsett å trykke på skjermen til meldingen vises. Trykk på Ja for å slette
alle brukerdata.
nüvi-enheten er låst/fryst.
Hvis skjermen på nüvi-enheten slutter å fungere, slår du nüvi-enheten av og
på igjen. Hvis dette ikke hjelper, skyver du Av/på-knappen til venstre og holder
den der i 8 sekunder. Slå nüvi-enheten på igjen. nüvi-enheten skal fungere
som normalt.
Berøringsskjermen reagerer
ikke som den skal når jeg
trykker på den.
Slå nüvi-enheten av og på igjen. Skyv Av/på-knappen til høyre (lås). Hold
fingeren på skjermen i omtrent 30 sekunder til kalibreringsskjermen vises. .
Følg instruksjonene på skjermen.
Batterimåleren min virker
unøyaktig.
La enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen (uten å avbryte
ladingen).
Kontroller at du har nüvi-modellen 710, 760 eller 770.
Telefonen min kobler seg ikke
til nüvi-enheten.
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Bluetooth. Kontroller at Bluetooth-feltet er
satt til Aktivert.
Kontroller at telefonen er slått på og at den er mindre enn 10 meter fra nüvienheten.
Du finner mer hjelp på www.garmin.com/bluetooth.
Hvordan vet jeg at
nüvi-enheten er i USBmasselagringsmodus?
Når nüvi-enheten er i USB-masselagringsmodus, vises det et bilde av en
nüvi-enhet koblet til en datamaskin. I tillegg skal du kunne se to nye eksterne
diskstasjoner i Min datamaskin.
Brukermanual for nüvi 700-serien55
Tillegg
Problem/spørsmål
Datamaskinen min oppdager
aldri at nüvi-enheten er koblet
til.
Løsning/svar
1.
Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2.
Slå av nüvi-enheten.
3.Koble USB-kabelen til datamaskinen og nüvi-enheten. nüvi-enheten slår
seg automatisk på og går i USB-masselagringsmodus.
Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til datamaskinen, kan det hende at
Jeg finner ingen nye eksterne Windows har problemer med å tilordne stasjonsbokstaver til nüvi-stasjonene.
stasjoner i listen over stasjoner. Du finner mer informasjon i operativsystemets hjelpefil om hvordan du tilordner
stasjonsbokstaver.
Jeg mottar ikke
trafikkinformasjon.
Kontroller at du er i et område som har dekning. Du må være i et
dekningsområde for å kunne motta trafikkinformasjon for området.
Kontroller at FM TMC-trafikkmottakeren er koblet til strømkontakten på
holderen og til et strømuttak i bilen. (Trafikkmottakeren følger med i noen av
nüvi 710-, 750T-, 760- og 770-pakkene.)
1.Trykk på Hvor skal du > Nærme > Annen by (og angi hvor du er på
ferie).
Hvordan finner jeg restauranter 2. Finn hotellet og trykk på Kjør.
i nærheten av hotellet jeg bor
3. Trykk på Meny > Hvor skal du > Nærme > Min destinasjon.
på, mens jeg er på ferie?
4.Søk etter en restaurant. Restaurantene som er nærmest hotellet, .
vises øverst på listen.
Du kan også bruke GPS-simulatoren (Verktøy > Innstillinger > System)
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Navigasjon > Rutepreferanse > Offroad
Hvordan finner jeg bilen min på
> OK hvis du vil stille nüvi-enheten til offroadmodus. Trykk på Hvor skal du >
en parkeringsplass?
Favoritter > Siste posisjon > Kjør. Naviger til bilen din!
56
Brukermanual for nüvi 700-serien
Indeks
Indeks
A
angi din posisjon 8, 12
anrop
anropsvarsel 19
dempe 18
hjem 20
legge på 18
logg 20
svare 18
antityverifunksjon 40,
44
autosøk 35
Av/på-knapp 2
B
bakgrunnsfarge 38
batteriinformasjon 48
berøringsskjerm
innstillinger 38
justere 44, 55
rengjøre 51
bilder 27
bla gjennom kartet 12
Bluetooth-teknologi
17–21
fjerne en telefon 42
innstillinger 42
pare med telefon 17,
42
bokmerker 24
brukerdata, slette 43
bruksmodus 37
bøker 24
egendefinerte POIer 47
enheter, konvertere 30
enhets-ID 37
finne steder 5
adresse 8
element på kartet 12
etter navn 9
etter postnummer 8
i nærheten av et
annet sted 13
Kjørsidealternativer 8
lagrede steder
(Favoritter) 11
nylige valg 10
fjerne braketten 49
FM-sender 35–36
juridisk
informasjon 52
oppsett 35
FM-trafikkmottaker
32–34
fotgjengernavigasjonsmodus 37
fotoboksdatabase 47
F
G
D
dashbordplate 49
datamaskintilkobling 25
dempe
anrop 18
lyd 7
detaljerte
kjøreanvisninger 16
detaljkart 40
diakritiske tegn 9
E
Favoritter 11
feilsøking 55
filer 25–26
behandle 25–26
overføre 25–26
Garmin Lock 40, 44
geocaching 12
gjeldende posisjon,
lagre 11
GPS 4
av/på 37
om GPS 50
gårute 37
H
hjelp 27
hjelp på enheten 27
hjem
posisjon 10
telefonnummer 20
hodetelefonkontakt 2, 54
holder 3
Hvor skal du 8–14;
Se finne steder
håndfrie
telefonfunksjoner
17–21
I
importere en
spilleliste 23
innhente satellitter 4
innkommende anrop 18
innstillinger 37–43
gjenopprette 43
J
juridisk merknad, FMsender 52
Brukermanual for nüvi 700-serien57
Indeks
K
kalkulator 28
kart
aktiver detaljkart 40
bla gjennom 12
detaljnivå 39
flytte 12
kartinformasjonsknapp 40
oppdatere 45
tilpasse 39
versjon 40
vise 39
zoome 12
kilometer 37
Kjør-sidealternativer 10
kjøreanvisninger 16
kjøretøyikon 15, 39
kjør hjem 10
konvertere
enheter 30
valuta 29
koordinater 12
L
lade nüvi-enheten 44, 55
lagre
gjeldende
posisjon 11, 12
58
steder du finner 8,
11
låse
nüvi-enheten 44
skjerm 7
les opp gatenavn 39
litiumbatteri 48, 54
lydbøker 24
lydutgang 2, 35–36
lydversjon 37
lysstyrke 38
M
M3Uspillelisteformat 23
maks. hastighet,
nullstill 16
målinger, konvertere 30
medieavspiller 22–24
menyside 4
miles 37
Mine data 27
mini-USB-kontakt 2
montere 3
fjerne fra
braketten 49
på dashbordet 49
MP3-musikkfiler
laste inn 25
spille 22
musikk 22
myGarmin i
N
nærhetsalarmer 43
nærhetspunkter 42
navigasjon 6
innstillinger 37
modus 37
Neste sving-siden 16
nullstille
din nüvi-enhet 44
maksimal fart 16
turdata 16
O
offroad, ruting 14, 38
omkjøring 7
oppbevare nüvienheten 51
oppdatere
programvare 45
ordbok 31
overføre filer 25–26
oversette ord 30
P
pare en mobiltelefon 18
PIN-kode
Bluetooth 42
Garmin Lås 44
posisjonsikon 15, 39
programvarelisensavtale 53
programvareoppdatering 45
programvareversjon 37
Q
QWERTY-tastatur 37
R
registrere 51
ruter 13–14
følge 6
importere 27
innstillinger 37
legge til et stopp 6
modus 37
offroad 38
simulere 37
stoppe 7
Brukermanual for nüvi 700-serien
Indeks
S
samsvarserklæring 51
satellittsignaler 4, 50
SaversGuide 46
SD-kort 25, 54
spor 2
sikkerhetsinnstillinger 40
sikkerhetsposisjon 44
Sikker modus 40
sikring, skifte 48
simulere en rute 37
skjerm
lås 7
lysstyrke 38
skjermdumper 38
skjerminnstillinger 38
skolesonedatabase 47
slette
alle brukerdata 43
egendefinerte
POIer 47
Favoritter 11, 14
filer 26
liste med nylige
funn 10
rute 14
tegn 9
SMS 21
søkeområde 13
sommertid 38
spesifikasjoner 54
spilleliste 22
lagre gjeldende 22
opprette 23
redigere 23
spille 23
Spor Opp 39
språkguide 30, 31
stave navnet 9
steder som nylig er
funnet 10
finne 10
slette 10
støttede filtyper 25
sugekoppbrakett 3
sykkelnavigering 37
systeminnstillinger 37
T
taleoppringing 20
talespråk 39
tastatur 9
layout 9, 37
språkmodus 9, 39
tastatur på skjerm 9
ta vare på nüvienheten 50
tekstmelding 21
tekstspråk 39
telefonbok 19
telefonsvarer 18
tidsinnstillinger 38
tidssone 38
tilbehør 45, 47
tillegg 45, 46
tilpasse nüvienheten 37–43
todimensjonal,
tredimensjonal
kartvisning 39
TourGuide 43, 47
trafikk 32–34
hendelser 33
legge til trafikkabonnement 40
unngå 33
Travel Guide 30, 46
triplogg 39
turdata, nullstille 16
turinformasjonsside 16
USB 26
feilsøking 55
masselagringsmodus 25–26
utløs 26
utgang, lyd 7, 35
hodetelefonkontakt 2
V
valuta, konvertere 29
varsler
fotoboks 46
nærhetspunkter 43
verdensur 28
verktøy 27–31
viapunkt, legge til 6
volum 7, 43
W
WebUpdater 45
Z
zoome 12
U
unngå
trafikk 33, 34
tyveri 51
veityper 38
Brukermanual for nüvi 700-serien59
Denne norske versjonen av den engelske brukermanualen for nüvi 700 (Garmin-delenummer 190-00859-00, revidert utgave D) leveres som et hjelpemiddel. Hvis det
er nødvendig, kan du se i den sist oppdaterte utgaven av den engelske
brukermanualen for betjening og bruk av nüvi-enheten.
Du kan laste ned de siste programvareoppdateringene
for Garmin-produktene (ikke kartdata) gratis fra
Garmins webområde: www.garmin.com.
© 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB,
Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Delenummer 190-00859-38 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising