Garmin | nüvi® 760 for Volvo Cars | User guide | Garmin nüvi® 760 for Volvo Cars Anvandarhandbok

Garmin nüvi® 760 for Volvo Cars Anvandarhandbok
Användarhandbok
nüvi 760 för
Volvo -bilar
®
®
personlig reseassistent
© 2007–2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. +1 913 397 8200 eller
+1 800 800 1020
Fax. +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Garmin Corporation
Liberty House, Hounsdown Business Park,
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Storbritannien
Tel. 886/2.2642.9199
Tel. +44 (0) 870.8501241
Fax. 886/2.2642.9099
(utanför Storbritannien)
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax. +44 (0) 870.8501251
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok
reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst
syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda
ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning,
samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en
sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även
under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den
är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra
eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation
om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för
aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.
Garmin®, nüvi®, MapSource® och TourGuide® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är
registrerade i USA och andra länder. Garmin Lock™ och myGarmin™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller
dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.
Volvo® är ett registrerat varumärke som tillhör AB Volvo och Volvo Car Corporation. Bluetooth®-märket
och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad.
Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac®
och iTunes® är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. Audible.com®, AudibleManager® och
AudibleReady® är registrerade varumärken som tillhör Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2005.
SaversGuide® är ett registrerat varumärke som tillhör Entertainment Publications, Inc. Övriga
varumärken och varunamn tillhör deras respektive ägare.
Maj 2008
Artikelnummer 190-00866-39 Rev. B
Förord
Förord
Tack för att du valde navigationsenheten
Garmin® nüvi® 760.
Konventioner för
handboken
När du uppmanas ”trycka på” någonting rör
du vid något på skärmen med ditt finger.
De små pilarna (>) som används i texten
anger att du måste trycka på flera objekt
efter varandra. Om det till exempel står
”Tryck på Vart > Favoriter” ska du trycka
på knappen Vart och sedan på Favoriter.
nüvi-tips och -genvägar
• Om du snabbt vill gå tillbaka till
menysidan trycker du på och håller
ned Tillbaka.
• Om du vill se fler alternativ trycker
du på
och
. Håll nedtryckt
om du vill bläddra snabbare.
• Registrera din enhet.
• Prenumerera på webbtjänster
för information om fartkameror
(se sidan 38).
• Låsa upp tillvalskartor.
Snabbreferenser
• Hitta en Volvo®-återförsäljare:
sidan 8
• Anpassa nüvi-enheten: sidan 30
• Lägga till ett delmål: sidan 5
• Ta en omväg: sidan 6
• Ställa in volymen: sidan 6
• Låsa skärmen: sidan 6
• Söka efter en adress: sidan 7
• Para ihop telefonen: sidan 16
• Spela musik: sidan 21
• Läsa in filer: sidan 24
myGarmin™
Gå till http://garmin.com/volvo för
information om de senaste tjänsterna
för din nüvi 760:
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Förord
Innehållsförteckning
Förord............................................. i
Konventioner för handboken................. i
nüvi-tips och -genvägar......................... i
myGarmin™ . ......................................... i
Snabbreferenser.................................... i
Komma igång................................ 1
Kartongens innehåll.............................. 1
Din nüvi-enhet...................................... 1
Steg 1: Montera nüvi-enheten.............. 2
Steg 2: Konfigurera nüvi-enheten......... 3
Steg 3: Hämta satellitinformation......... 3
Steg 4: Använda nüvi-enheten............. 3
Söka efter ditt mål................................ 4
Följa din rutt.......................................... 5
Lägga till ett delmål.............................. 5
Ta en omväg........................................ 6
Stoppa en rutt....................................... 6
Ställa in volymen.................................. 6
Låsa skärmen....................................... 6
ii
Vart................................................. 7
Alternativ på sidan Kör......................... 7
Söka efter en adress............................ 7
Söka efter en plats genom att
bokstavera namnet ........................... 8
Hitta en auktoriserad
Volvo®-återförsäljare.......................... 8
Söka efter senast hittade platser.......... 9
Ange en hemplats................................ 9
Favoriter............................................. 10
Söka efter en plats med kartan.......... 11
Ange koordinater................................ 11
Söka nära en annan plats.................. 12
Skapa och köra rutter......................... 12
Navigera fågelvägen.......................... 13
Promenera till en destination.............. 13
Använda huvudsidorna.............. 14
Kartsida.............................................. 14
Trippinformationssidan....................... 15
Svänglistan......................................... 15
Nästa sväng....................................... 15
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Förord
Använda
handsfree-funktionerna............. 16
Para ihop telefonen............................ 16
Svara på ett samtal ........................... 17
Under samtal ..................................... 17
Telefonmeny....................................... 18
SMS/textmeddelanden....................... 20
Använda mediaspelarna............ 21
Spela musik........................................ 21
Lyssna på Audible-ljudböcker............. 23
Hantera filer................................ 24
Filformat som kan användas.............. 24
Läsa in filer......................................... 24
Ta bort filer . ....................................... 25
Använda verktygen.................... 26
Inställningar........................................ 26
Min info............................................... 26
Hjälp................................................... 26
Bildvisare............................................ 26
Rutter.................................................. 26
Världsklocka....................................... 27
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Miniräknare . ...................................... 27
Valutaomräknare................................ 27
Enhetsomräkning .............................. 28
Språkguide......................................... 28
Anpassa nüvi-enheten............... 30
Ändra systeminställningarna.............. 30
Ändra navigeringsinställningarna....... 30
Ändra visningsinställningarna............. 31
Uppdatera tidsinställningarna............. 31
Ställa in språken................................. 32
Ändra kartinställningarna.................... 32
Lägga till säkerhetsinställningar......... 33
Inställningar för Bluetooth . ................ 33
Ändra inställningarna för larmade
positioner......................................... 34
Justera volymnivåerna....................... 35
Återställa alla inställningar.................. 35
Rensa användarinformationen........... 35
Bilaga........................................... 36
Olika sätt att ladda upp
nüvi-enheten.................................... 36
iii
Förord
Kalibrera skärmen.............................. 36
Återställa nüvi-enheten....................... 36
Låsa nüvi-enheten.............................. 36
Ytterligare kartor................................. 37
Uppdatera programvaran................... 37
Extrafunktioner och valfria tillbehör.... 37
Batteriinformation .............................. 39
Om GPS-satellitsignaler..................... 40
Sköta nüvi-enheten ........................... 40
Överensstämmelseförklaring.............. 42
Programlicensavtal . .......................... 42
Begränsad Volvogaranti®. .................. 42
Specifikationer.................................... 43
Felsökning.......................................... 44
Index............................................ 46
iv
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Komma igång
Komma igång
Kartongens innehåll
nüvi GPS-enhet.
USB-kabel för anslutning av enheten till
datorn. Man kan ansluta nüvi-enheten
till datorn som en masslagringsenhet. Se
sidorna 24–25.
Nätadapterkabel för strömförsörjning från
ett eluttag.
Bärväska som skyddar enheten mot repor
och oavsiktliga tryckningar på skärmen.
Din nüvi-enhet
Strömknapp:
skjut till vänster om du vill sätta
på eller stänga av enheten
skjut till höger om du vill låsa skärmen
Hörlursuttag/
ljudutgång
SDkortplats
Mikrofon
GPS-antenn
Högtalare
Snabbstartshandbok.
Extern
antennanslutning
Serienummer
Mini-USB-kontakt
Varning: Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i
produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Komma igång
Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att
byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i
produktförpackningen för viktig information om produkten och batterisäkerhet.
Steg 1: Montera nüvi-enheten
1. För vaggan till öppet läge, mot vindrutan.
2. Placera underkanten av enheten i vaggan.
3. Luta enheten bakåt tills den fastnar.
Om enheten är ansluten och fordonet är igång startar enheten
automatiskt.
Du tar bort enheten från vaggan genom skjuta upp frigöringsknappen
på vaggans baksida och vinkla enheten framåt när du tar bort den.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Komma igång
Steg 2: Konfigurera nüvienheten
Om du vill sätta på nüvi-enheten skjuter
du strömknappen åt vänster. Följ
instruktionerna på skärmen.
Steg 3: Hämta
satellitinformation
Sök upp en öppen plats utomhus, utanför
garaget och inte i närheten av höga
byggnader. Stanna fordonet och sätt på
nüvi-enheten. Det kan ta några minuter
innan enheten hittar satellitsignalen.
Staplarna
anger GPS-signalens
styrka. När en stapel är grön har nüvienheten fått kontakt med satellitsignaler.
Nu kan du välja ett mål och navigera dit.
Mer information om GPS finns på sidan 40
och på www.garmin.com/aboutGPS.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Steg 4: Använda nüvienheten
A
C
B
E
D
F
G
H
I
A GPS-signalstyrkan.
B Status för Bluetooth®-teknik.
C Batteristatus.
D Aktuellt klockslag: tryck här för att
ändra tidsinställningar.
E Tryck här för att hitta ett mål.
F Tryck här för att visa kartan.
G Tryck här för att ringa ett samtal
när du är ansluten till en kompatibel
mobiltelefon.
H Tryck här om du vill justera volymen.
I Tryck här om du vill använda verktyg
som mediaspelare, inställningar och
Hjälp.
Komma igång
Söka efter ditt mål
På menyn Vart finns flera kategorier som du kan använda till att söka efter adresser, städer
och andra platser. Den detaljerade kartan i din nüvi-enhet innehåller miljontals intressanta
platser, t.ex. restauranger, hotell och automatiska tjänster.
➊ Tryck på Vart.
➋ Välj en kategori.
➌ Välj en underkategori.
➍ Välj ett mål.
➎ Tryck på Kör.
➏ Trevlig resa!
Tips: Om du vill se fler alternativ trycker du på
och
.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Komma igång
Följa din rutt
Medan du kör vägleder nüvi dig till
destinationen via röstuppmaningar, pilar
på kartan och anvisningar överst på kartan.
Om du avviker från rutten beräknas en ny
rutt och en ny vägbeskrivning visas.
Din väg är markerad med en magentafärgad
linje. Följ pilarna när du svänger.
Lägga till ett delmål
Du kan lägga till ett stopp (delmål) till
rutten. Först visas vägbeskrivningen till
stoppet och sedan till målet.
TIPS: Om du vill lägga till mer än
ett stopp under rutten bör du ändra
den aktiva rutten. Se sidan 13.
1. När en rutt är aktiverad trycker du
på Meny > Vart.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på Kör.
4. Tryck på Lägg till som delmål
om du vill lägga till det här stoppet
före slutmålet. Tryck på Välj som
destination om du vill ange platsen
som nytt slutmål.
En målflagga anger ditt mål.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Komma igång
Ta en omväg
Om en väg längs din rutt är avstängd kan
du ta en omväg.
1. När en rutt är aktiverad trycker du
på Meny.
2. Tryck på Avstickare.
Enheten försöker att navigera tillbaka
till den ursprungliga rutten så snart som
möjligt. Om den rutt du för närvarande
använder är det enda rimliga alternativet
kan det hända att enheten inte beräknar
någon omväg.
Ställa in volymen
På menysidan trycker du på Volym.
Tryck på
eller på
för att justera
huvudvolymnivån. Tryck på Sekretess
för att stänga av allt ljud.
Låsa skärmen
Om du vill förhindra att något händer
när du trycker på skärmen av misstag
skjuter du strömknappen åt höger ( ).
Om du vill låsa upp skärmen skjuter du
strömknappen till mittpositionen.
Stoppa en rutt
1. När en rutt är aktiverad trycker du
på Meny.
2. Tryck på Stoppa.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Vart
Vart
På menyn Vart finns olika kategorier
av platser att söka efter. Om du vill ha
mer information om hur du utför en enkel
sökning läser du på sidan 4.
Tips: Tryck på Nära om du vill
växla sökområde. Se sidan 12.
Alternativ på sidan Kör
Visa sidan Kör genom att trycka på ett
objekt i sökresultatet.
Skapa en vägbeskrivning till platsen genom
att trycka på Kör.
Visa platsen på kartan genom att trycka på
Visa karta. Om du har avaktiverat GPS
och vill ange din plats till den valda platsen
trycker du på Ange pos.
Tryck på Spara för att spara den här
platsen. Se sidan 10.
Om en mobiltelefon med trådlös Bluetoothteknik är ansluten kan du ringa platsen
genom att trycka på .
Söka efter en adress
1. Tryck på Vart > Adress.
2. Tryck på Byt område (eller land)
om det behövs.
3. Tryck på Söka alla.
ELLER
Tryck på Ange ort, ange stad/
postnummer och tryck sedan på
Klar. Välj stad eller postnummer
i listan. (Alla kartdata har inte
sökfunktion för postnummer.)
4. Ange gatunumret och tryck sedan
på Klar.
5. Ange gatunamnet och tryck på Klar.
Välj rätt gata i listan, om det behövs.
6. Tryck på adressen, om det behövs.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Vart
Söka efter en plats genom
att bokstavera namnet
Om du vet namnet på platsen du söker
efter kan du skriva in det med hjälp av
skärmknappsatsen. Du kan också ange
bokstäver som ingår i namnet för att
begränsa sökresultatet.
1. Tryck på Vart > Intressanta
platser > Skriv namnet.
2. Ange bokstäverna i namnet med
skärmknappsatsen. Tryck på Klar.
Använda skärmknappsatsen
När du kör snabbare än 8 kilometer i
timmen (5 mph) och försöker använda
knappsatsen visas ett meddelande med
en fråga om du är bilens förare. Om du
svarar ”ja” avaktiveras knappsatsen. Om
en passagerare hanterar nüvi-enheten
och svarar ”nej” går det att använda
knappsatsen.
När en skärmknappsats visas kan du trycka
på bokstäverna och siffrorna.
Tryck på
om du vill lägga till ett
mellanslag. Tryck på och för att
flytta markören. Tryck på för att ta bort
tecknet. Tryck på för att välja ord som
du nyligen har skrivit och valt.
Tryck på Alternativ om du vill välja
språkläge för tangentbordet. Tryck på
när du vill skriva siffror eller
specialtecken.
Tips: Du kan ändra tangentbordets
layout till QWERTY, detsamma
som ett vanligt datortangentbord. Se
sidan 30.
Hitta en auktoriserad
Volvo®-återförsäljare
Tryck på Vart > Volvo-handlare för att
se en lista på de 50 närmaste Volvo®handlarna.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Vart
Söka efter senast hittade
platser
De 50 senast hittade platserna sparas i
nüvi-enheten. De senast visade platserna
står överst i listan. Tryck på Vart > Senast
sökta så visas de platser du hittat den
senaste tiden.
Ta bort senast sökta platser
Om du vill ta bort alla platser från listan
med dina senast hittade platser trycker du
på Rensa > Ja.
Obs! När du trycker på Rensa tas
alla objekt bort från listan. Platserna
på själva enheten tas inte bort.
Ange en hemplats
Du kan ange en hemplats för den plats du
oftast besöker.
1. Tryck på Vart > Kör hem.
2. Välj ett alternativ.
Köra hem
När du har angett hemplats kan du ange en
rutt till den när som helst genom att trycka
på Vart > Kör hem.
Ändra hemplats
Om du vill ändra hemplats måste du först
ta bort den från Favoriter.
1. Tryck på Vart > Favoriter.
2. Tryck på Hem > Ändra > Ta bort >
Ja.
När du har tagit bort din hemplats
återställer du den genom att följa
instruktionerna i avsnittet ”Ange en
hemplats” ovan.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Vart
Favoriter
Du kan spara platser i Favoriter så att du
snabbt kan hitta dem och skapa rutter till
dem. Din hemplats sparas också i Favoriter.
Redigera sparade platser
1. Tryck på Vart > Favoriter.
2. Tryck på den plats du vill redigera.
3. Tryck på Ändra.
Spara aktuell plats
Tryck på
på kartsidan. Tryck på Spara
plats för att spara din aktuella position.
Spara hittade platser
1. Om du vill spara en plats som du
har hittat klickar du på Spara.
2. Klicka på OK. Platsen sparas i
Favoriter.
Söka efter sparade platser
1. Tryck på Vart.
2. Tryck på Favoriter. Dina sparade
platser visas i en lista.
Tips: Din senaste position sparas
automatiskt varje gång som du
tar bort nüvi-enheten från vaggan
medan nüvi-enheten är på. Använd
den funktionen för att hitta din bil
på en parkeringsplats.
10
4. Tryck på en knapp om du vill
redigera platsen:
• Byt namn – ange ett nytt namn
och tryck sedan på Klar.
• Byt kartsymbol – tryck på en ny
symbol.
• Ändra telefonnummer – ange
ett telefonnummer och tryck på
Klar.
• Ta bort – tar bort objektet från
favoritlistan. Tryck på Ja.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Vart
Söka efter en plats med
kartan
Använd sidan Sök på karta om du vill visa
olika delar av kartan. Tryck på Vart > Sök
på karta.
Tips för att bläddra i kartan
• Visa olika delar av kartan genom att
trycka på kartan och dra.
• Tryck på och för att zooma in
och ut.
• Tryck på valfritt objekt på kartan.
En pil visas som pekar på objektet.
• Tryck på Spara för att spara den här
platsen.
• Om du vill färdas till platsen trycker
du på Kör.
• Om GPS-enheten är avstängd
trycker du på Ange pos. om du vill
ange din plats till den valda platsen.
(Se sidan 30).
Ange koordinater
Om du känner till de geografiska
koordinaterna för ditt mål kan du
använda koordinaterna för latitud
och longitud i enheten. Detta kan
vara användbart vid geocaching.
Tryck på Vart > Koordinater.
Ändra typen av koordinater genom
att trycka på Format. Eftersom olika
positionsformat används för olika kartor
och diagram kan du välja koordinatformat
för den typ av karta du använder.
Ange koordinaterna och tryck på Nästa.
Skapa en vägbeskrivning till koordinaterna
genom att trycka på Kör.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar11
Vart
Söka nära en annan plats
Obs! En sökning efter platser nära
din aktuella plats utförs automatiskt.
1. Tryck på Vart > Nära.
2. Välj ett alternativ:
• Där jag befinner mig nu –
söker efter platser nära den
aktuella platsen.
• Ett annat samhälle – söker nära
den ort du anger.
• Min aktuella rutt – söker längs
rutten.
• Min destination – söker nära
din aktuella destination.
3. Tryck på OK.
12
Skapa och köra rutter
Tryck på Vart > Rutter. Välj den rutt du
vill köra och tryck sedan på Kör.
Skapa och spara en rutt
Använd din nüvi till att skapa och spara
rutter inför din nästa tripp. Du kan spara
upp till 10 rutter.
1. Tryck på Vart (eller Verktyg) >
Rutter > Ny.
2. Tryck på Lägg in ny startposition.
3. Hitta en plats du vill använda som
startpunkt och tryck på Välj.
4. Tryck på Lägg in ny destination.
5. Hitta en plats du vill använda som
slutpunkt och tryck på Välj.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Vart
6. Lägg till en plats till din rutt genom
att trycka på
. Ta bort en plats
genom att trycka på .
7. Tryck på Nästa för att beräkna
rutten och visa den på kartan.
8. Tryck på Spara för att spara rutten
och avsluta.
Redigera rutter
1. Tryck på Vart (eller Verktyg) >
Rutter.
2. Välj den rutt du vill redigera.
3. Tryck på Ändra.
4. Tryck på ett alternativ för att ändra
rutten:
• Tryck på Byt namn. Ange ett
nytt namn och tryck på Klar.
• Du kan lägga till nya start-,
stopp- eller slutpunkter genom
att trycka på Lägg till/ta bort
punkter.
• Tryck på Manuell sortering
av punkterna för att ändra
ordningen för punkter längs
din rutt.
• Tryck på Optimal sortering av
punkterna om du vill sortera
punkterna automatiskt.
• Ändra ruttens inställning för
att göra en ny beräkning enligt
någon av inställningarna
snabbare tid, kortare avstånd
eller fågelvägen genom att
trycka på Räkna om.
• Tryck på Ta bort för att ta bort
objektet.
Obs! Dina ändringar sparas
automatiskt när du lämnar någon
av sidorna för att redigera en rutt.
Navigera fågelvägen
Använd läget för fågelvägen om du
inte följer vägbanorna när du navigerar.
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Navigering > Ruttinställningar >
Fågelvägen > OK. Välj en destination
och tryck på Kör för att navigera
fågelvägen till destinationen.
Promenera till en
destination
Använd fotgängarläget om du promenerar
till din destination, så optimeras rutten för
gång. Tryck på Verktyg > Inställningar
> System > Användningsläge >
Fotgängare > OK.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar13
Använda huvudsidorna
Använda huvudsidorna
Kartsida
Tryck på
Visa kartan så visas kartsidan. Fordonsikonen
visar var du är just nu.
Tryck på och dra kartan om du vill visa ett annat område av kartan (se sidan 11).
Tryck på
om du vill
zooma ut.
Om du vill gå tillbaka till
menysidan klickar du på
Meny.
Om du vill visa
trippinformationssidan
klickar du på Ankomst
eller Fart.
Trippinformationssidan
Öppna sidan Svänglista genom att
trycka på textfältet.
Om du vill zooma in
klickar du på .
Om du vill spara den
aktuella platsen trycker
du på fordonsikonen.
Kartsidan vid navigering
längs en rutt
Svänglistan
Om du vill visa sidan
med nästa sväng trycker
du på Sväng om.
Nästa sväng
Tips: En hastighetsbegränsningsikon kan visas om du kör på motorväg. Ikonen visar
motorvägens rådande hastighetsbegränsning.
14
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Använda huvudsidorna
Trippinformationssidan
På trippinformationssidan visas din
aktuella hastighet samt användbar statistik
om den aktuella trippen. Om du vill visa
trippinformationssidan trycker du på fältet
Fart eller fältet Ankomst på kartsidan.
Om du stannar ofta bör du inte stänga av
enheten så att den mäter den totala restiden.
Återställa trippinformationen
Om du vill ha exakt trippinformation
nollställer du den innan du påbörjar en
resa. Om du vill nollställa informationen
på trippinformationssidan klickar du på
Nollställ tripp. Tryck på Nollställ max
om du vill nollställa maxhastigheten.
Svänglistan
När du följer en rutt visar svänglistsidan
instruktioner en sväng i taget och avståndet
mellan dem för hela rutten. Om du vill
öppna svänglistsidan trycker du på det
gröna textfältet överst på kartsidan. Om du
vill se en sida med nästa sväng trycker du
på den svängen. Visa hela rutten på kartan
genom att trycka på Visa karta.
Nästa sväng
När du följer en rutt visar sidan nästa sväng
svängen på kartan, samt avstånd och tid
tills du är framme vid svängen. Om du vill
visa nästa sväng på kartan trycker du på
fältet Sväng om på kartsidan eller trycker
på valfri sväng på svänglistsidan.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar15
Använda handsfree-funktionerna
Använda handsfreefunktionerna
Med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik kan
nüvi anslutas till din mobiltelefonen om du
vill ha händerna fria. Om du undrar om din
Bluetooth-enhet är kompatibel med nüvi
kan du gå till www.garmin.com/bluetooth.
Med den trådlösa Bluetooth-tekniken kan
du etablera trådlösa anslutningar mellan
nüvi-enheten och t.ex. en mobiltelefon.
Första gången du använder två enheter
tillsammans måste du ”para ihop” dem
genom att etablera kontakt med hjälp av en
PIN-kod. När du en gång har parat ihop de
två enheterna ansluter de automatiskt till
varandra varje gång du sätter på dem.
Obs! Du kan välja att ställa in att
en enhet ska anslutas automatiskt
när nüvi-enheten sätts på.
16
Para ihop telefonen
För att kunna paras ihop och anslutas måste
telefonen och nüvi-enheten vara påslagna
och inom 10 meters avstånd från varandra.
Aktivera ihopparningen antingen via nüvienheten eller mobiltelefonen. Se telefonens
användarhandbok.
Para ihop med hjälp av
telefoninställningarna
1. Aktivera telefonens Bluetoothkomponent. Den här funktionen
kan finnas på någon av menyer för
inställningar, Bluetooth, anslutningar
eller handsfree.
2. Inled en sökning efter Bluetoothenheter.
3. Välj nüvi-enheten i listan med
enheter.
4. Mata in Bluetooth-PIN-koden för
nüvi (1234) i telefonen.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Använda handsfree-funktionerna
Para ihop med hjälp av nüviinställningarna
1. På menysidan trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Bluetooth > Lägg till.
2. Aktivera telefonens Bluetoothkomponent samt ett av alternativen
hitta mig/möjlig att upptäcka/synlig.
De här inställningarna finns på en
meny kallad Bluetooth, Connections
(Anslutningar) eller Hands-free.
3. Tryck på OK på nüvi-enheten.
4. Välj telefonen och tryck sedan på
OK.
5. Mata in Bluetooth-PIN-koden för
nüvi-enheten (1234) i telefonen.
När telefonen är ansluten till din
nüvi-enhet kan du ringa telefonsamtal.
Tryck på Telefon så visas telefonmenyn.
När du sätter på nüvi-enheten utförs ett
försök att para ihop den med den telefon
den senast var ansluten till.
Obs! Det finns telefoner som inte
kan hantera alla funktionerna på
telefonmenyn.
Svara på ett samtal
När du får ett samtal öppnas fönstret för
inkommande samtal.
Tryck på Svara om du vill svara. Tryck på
Ignorera om du inte vill ta samtalet och du
vill att telefonen ska sluta ringa.
Den interna mikrofonen är på framsidan av
nüvi-enheten. Tala normalt.
Under samtal
Under samtal visas ikonen
Samtal
pågår. Tryck på
> Lägg på om du
vill avsluta samtalet. Tryck på
>
Samtalsalternativ för följande alternativ:
• Pekljud – visar en sida med
knappsats så att du kan använda
automatiska system som t.ex.
röstbrevlåda.
• Föra över ljud till telefonen –
Det här är användbart om du vill
stänga av nüvi-enheten men behålla
samtalet eller behöver större
sekretess. Om du vill byta tillbaka
igen trycker du på Föra över ljud
till instrumentet.
• Koppla bort mikrofon (sekretess).
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar17
Använda handsfree-funktionerna
Använda Samtal väntar
När du sitter i samtal och får ett samtal till
(samtal väntar) visas fönstret Inkommande
samtal på nüvi-enheten. Tryck på Svara
om du vill svara. Det första samtalet
placeras i vänteläge.
Så här växlar du mellan samtal:
1. Tryck på
> Växla till.
2. Vill du avsluta samtalet trycker du
på Lägg på, samtalet som väntar
bryts inte.
Telefonmeny
Öppna telefonmenyn genom att trycka på
Telefon på menysidan. Om du trycker på
Status så visas den anslutna telefonens
signalstyrka, batterinivå och namn.
Obs! Det finns telefoner som inte
kan hantera alla funktionerna på
telefonmenyn.
Använda telefonboken
Varje gång mobiltelefonen ansluter
till nüvi-enheten laddas telefonboken
automatiskt över till nüvi-enheten. Det
kan ta ett par minuter innan telefonboken
blir tillgänglig.
1. Tryck på Telefon > Telefonbok.
2. Tryck på den post (kontakt) i
telefonboken som du vill ringa upp.
3. Tryck på Ring för att ringa upp
kontakten, eller tryck på Ny
text om du vill skicka ett SMS/
textmeddelande.
Ringa till en intressant plats
(POI)
1. Tryck på Telefon > Intressanta
platser.
2. Sök efter den intressanta plats som
du vill ringa till.
3. Tryck på Ring eller .
Ringa ett nummer
1. Tryck på Telefon > Ring.
2. Ange numret och tryck sedan på
Ring.
18
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Använda handsfree-funktionerna
Visa samtalshistorik
Varje gång mobiltelefonen ansluter till
nüvi-enheten laddas samtalshistoriken
automatiskt över till nüvi-enheten. Det
kan ta några minuter att föra över dessa
data till nüvi-enheten.
1. Tryck på Telefon >
Samtalshistorik.
2. Tryck på en kategori för att visa
samtalen. Samtalen visas i
kronologisk ordning med de
senaste samtalen överst i listan.
3. Tryck på en post och tryck sedan på
Ring.
Ringa hem
Ange ett av dina hemnummer så att du
snabbt kan ringa hem.
Så här anger du telefonnumret:
1. Tryck på Telefon > Ring hem.
2. Tryck på Ange telefonnummer om
du vill använda knappsatssidan,
eller Välj i telefonbok (fungerar
bara om din telefon hanterar
överföring av telefonbok).
3. Tryck på Klar > Ja. Ditt
hemtelefonnummer rings upp.
Obs! Om du vill ändra hemvist
eller hemtelefonnummer trycker
du på Vart > Favoriter > Hem >
Ändra.
Så här ringer du hem:
1. Tryck på Telefon > Ring hem.
2. Ditt hemtelefonnummer rings upp.
Ringa samtal med
röstuppringning
Du kan ringa ett samtal genom att säga
kontaktens namn högt.
1. Tryck på Telefon >
Röstuppringning.
2. Säg kontaktens namn.
Obs! Du kan behöva ”träna”
mobiltelefonen i att känna igen
dina röstuppringningskommandon.
Se telefonens användarhandbok.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar19
Använda handsfree-funktionerna
SMS/textmeddelanden
Om din telefon har funktioner för SMStextmeddelanden med Bluetooth-teknik kan
du skicka och ta emot textmeddelanden på
nüvi-enheten.
Ta emot ett textmeddelande
När du får ett textmeddelande öppnas
fönstret för inkommande meddelande.
Tryck på Lyssna om du vill spela upp
textmeddelandet, Läs! om du vill öppna
inkorgen eller Ignorera om du vill stänga
fönstret.
Skicka ett textmeddelande
1. Tryck på Telefon >
Textmeddelande > Ny text.
2. Välj ett alternativ för att välja
mottagaren.
3. Skriv meddelandet och tryck på
Klar.
Visa meddelanden
1. Tryck på Telefon >
Textmeddelande.
2. Tryck på Inkorg, Utkorg eller
Utkast.
3. Tryck på ett meddelande.
4. Välj ett alternativ.
• Tryck på
för att lyssna på
meddelandet. (Om du vill lyssna
på SMS-/textmeddelanden
måste du ha valt en TTS-röst;
se sidan 32.)
• Tryck på Vidarebefordra
om du vill skicka det här
meddelandet till en annan
mottagare eller Svara om
du vill svara kontakten.
Obs! Meddelanden som skickats
från din nüvi-enhet visas inte i
telefonens utkorg.
20
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Använda mediaspelarna
Använda mediaspelarna
Spela musik
Överför musikfiler till internminnet eller
SD-kortet. Se sidorna 24–25.
1. Tryck på Verktyg > Mediaspelare.
2. Tryck på Källa om du vill öppna
musikspelaren.
3. Tryck på Bläddra.
4. Tryck på en kategori.
5. Om du vill spela upp hela kategorin
från början av listan trycker du på
Spela alla. Om du vill spela upp en
viss låt trycker du på den.
Aktuell spellista
Albumbild
• Tryck på om du vill spela upp
den föregående låten i spellistan
eller håll knappen nedtryckt och du
vill snabbspola genom den aktuella
låten.
• Om du vill hoppa till nästa låt
trycker du på och om du vill
spola framåt håller du den nedtryckt.
• Om du vill göra paus i låten trycker
du på .
• Om du vill upprepa trycker du på
.
• Om du vill spela upp i slumpmässig
ordning trycker du på
.
• Om du vill visa detaljer om
musikfilen eller ta bort låten från
spellistan trycker du på albumbilden.
Filformat som kan användas
Nüvi-enheten hanterar MP3-musikfiler och
M3U- och M3U8-spellistefiler.
• Tryck på spellistan om du vill
redigera den.
• Om du vill justera volymen trycker
du på .
Skapa och lyssna på spellistor
Med din nüvi kan du lyssna på spellistor
som skapats på datorn. Du kan också spara
spellistor med din nüvi.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar21
Använda mediaspelarna
Så här sparar du den aktuella
spellistan:
1. Medan du lyssna på musik trycker
du på Bläddra > Spellista > Spara
aktuell spellista.
2. Ange ett namn och tryck på Klar.
Så här skapar du en ny spellista:
1. I musikspelare trycker du på
Bläddra > Spellista > Skapa
ny spellista.
2. Välj låtar.
3. Tryck på Tillbaka när du har lagt till
låtar i spellistan.
Så här skapar du en spellista på
en dator:
1. Skapa en spellista med musikfiler
på datorn med ett ljudprogram.
Spara spellistan som en M3Ueller M3U8-fil.
Obs! Eventuellt måste du ta
bort musikfilernas sökväg
genom att redigera M3U-filen i
ett textredigeringsprogram, t.ex.
Anteckningar. M3U-filen ska endast
innehålla namnen på musikfilerna.
Se ljudprogrammets hjälpfil.
22
2. Överför spellistan och musikfilerna
till nüvi- eller SD-enheten (se
sidorna 24–25). M3U-filen måste
finnas på samma plats som
musikfilerna.
Så här spelar du upp en spellista:
1. I musikspelaren trycker du på
Bläddra > Spellista > Öppna
sparad spellista. Alla tillgängliga
spellistor visas.
2. Tryck på en spellista för att starta
uppspelning av musikfilerna.
Så här redigerar du en spellista:
1. Medan du lyssnar på musik
trycker du på spellistan på
musikspelarsidan, eller på
Bläddra > Spellista >
Redigera aktuell spellista.
2. Redigera spellistan:
• Tryck på Lägg till om du
vill lägga till en låt i slutet av
spellistan.
• Tryck på en låt och sedan på
Ta bort om du vill ta bort den
från spellistan.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Använda mediaspelarna
Lyssna på Audibleljudböcker
• Om du vill visa information om
boken trycker du på bokomslaget.
Om du vill köpa böcker från Audible.com
besöker du http://garmin.audible.com.
Lyssna på en bok
1. Tryck på Verktyg > Mediaspelare.
2. Tryck på Källa för att öppna audibleljudbokspelaren.
3. Tryck på Bläddra.
4. Tryck på en kategori och sedan på
en boktitel.
Bokens
omslagsbild
• Om du vill justera volymen trycker
du på .
• Om du vill hoppa över ett avsnitt
trycker du på , om du vill
förflytta dig bakåt trycker du på
. Tryck på knappen om du vill
förflytta dig framåt eller bakåt.
• Om du vill göra paus i boken trycker
du på .
Använda bokmärken
Om du vill skapa ett bokmärke trycker
du på
och sedan på Bokmärke. Visa
dina bokmärken genom att trycka på
och sedan trycka på ett bokmärke. Om
du vill spela upp boken från bokmärket
trycker du på Spela.
Ladda �������������������
Audible-ljudböcker
1. Skapa ett Audible.com-konto på
http://garmin.audible.com.
2. Hämta AudibleManager®.
3. Öppna AudibleManager. Aktivera
nüvi-enheten enligt instruktionerna
på skärmen (görs bara en gång).
4. Köp en bok på http://garmin.audible
.com och hämta boken till datorn.
5. Överför boken till nüvi-enheten eller
SD-kortet med AudibleManager.
TIPS: Hjälpfilen för AudibleManager har detaljerade instruktioner. Välj Hjälp > Hjälp.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar23
Hantera filer
Hantera filer
Du kan lagra filer, t.ex. JPEG-bilder och
MP3-filer, i nüvi-enhetens internminne
eller på ett SD-kort (tillval).
Obs! Nüvi-enheten är inte
kompatibel med Windows® 95,
98 NT. Den är heller inte kompatibel
med Mac® OS 9 eller tidigare. Det
här är en vanlig begränsning hos de
flesta USB-masslagringsenheter.
Filformat som kan
användas
• MP3-musikfiler: se sidorna 21
• M3U- och M3U8-spellistefiler:
se sidan 21-22
• AA-ljudboksfiler: se sidan 23
• JPEG- och JPG-bildfiler:
se sidan 26
• GPI-filer med egna sevärdheter från
Garmin POI Loader: se sidan 39
24
• Kartor, rutter och waypoints från
MapSource®: se sidan 37
Läsa in filer
Steg 1: Sätt i ett SD-kort (tillval)
Om du vill sätta i eller ta bort kortet trycker
du på det tills du hör ett klick.
Steg 2: Anslut USB- kabeln
Anslut mini-USB-kontakten på nüvienhetens undersida. Anslut kabelns större
ände till en tillgänglig USB-port på datorn.
SD-kortet och nüvi-enheten visas som
flyttbara enheter under Den här datorn om
du har Windows eller som en volym på
skrivbordet om du har Mac OS.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Hantera filer
Obs! I vissa operativsystem eller
datorer med flera nätverksenheter
kan det hända att nüvi-enheterna
inte visas. Om du vill ha mer
information om hur du ansluter
diskenheter läser du i hjälpen till
operativsystemet.
Steg 3: Överför filer till nüvienheten
Du kan kopiera filer på datorn och klistra in
dem i nüvi-enheterna/-volymerna.
1. Bläddra efter den fil du vill kopiera
på datorn.
2. Markera filen och välj Redigera >
Kopiera.
3. Öppna enheten ”Garmin” eller
SD-kortenheten.
4. Välj Redigera > Klistra in. Filen
visas i listan med filer i minnet på
enheten eller på SD-kortet.
Steg 4: Mata ut och koppla från
USB-kabeln
När du har överfört filerna klickar du på
Koppla från eller mata ut maskinvara
i Aktivitetsfältet respektive drar
volymikonen till Papperskorgen
på
Mac-datorer. Koppla bort nüvi-enheten från
datorn.
Ta bort filer
Ha nüvi-enheten ansluten till datorn,
öppna nüvi-enheten eller SD-kortenheten/
volymen. Markera den fil du vill ta bort
och tryck sedan på Delete på datorns
tangentbord.
Varning: Om du inte är säker på
vad en fil används till bör du inte
ta bort den. Minnet på enheten
innehåller viktiga systemfiler
som du inte bör ta bort. Du bör
framför allt inte ta bort filer från
mappar med namnet ”Garmin”.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar25
Använda verktygen
Använda verktygen
Menyn Verktyg innehåller många
funktioner som kan vara till nytta
när du är ute och reser.
Inställningar
Mer information om inställningarna
finns på sidorna 30–35.
Min info
Använd det här verktyget om du vill
hantera och ta bort sparade data, t.ex.
dina favoriter. Om du har överfört en rutt
från MapSource, trycker du på Importera
rutt från fil om du vill använda den rutten
i din nüvi-enhet.
Hjälp
Tryck på Hjälp om du vill hämta
information om hur du använder
din nüvi-enhet.
26
Bildvisare
Med bildvisaren kan du visa bilder som du
har lagrat i din nüvi-enhet.
1. Tryck på Verktyg > Bildvisare.
2. Om du vill zooma in en bild trycker
du på den.
3. Om du vill se alla bilder trycker du
på pilarna.
Visa ett bildspel
Tryck på Bildspel om du vill visa ett
bildspel, där varje bild visas ett tag innan
nästa visas.
Om du vill avbryta bildspelet trycker du
någonstans på skärmen.
Rutter
Mer information om rutter finns på
sidorna 12–13.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Använda verktygen
Världsklocka
1. tryck på Verktyg > Världsklocka.
2. Om du vill ändra vilken ort som
visas trycker du på orten.
3. Välj en ny tidszon (eller ort). Tryck
på OK när du är klar.
4. Om du vill visa en karta trycker du
på Världskarta.
5. Delar där det är natt visas som
skuggade. Om du vill visa klockorna
igen trycker du på Världsklocka,
om du vill avsluta trycker du på
Tillbaka.
Miniräknare
1. Tryck på Verktyg > Miniräknare.
2. Ange det första talet.
3. Tryck på ett räknesätt
(÷, x, - eller +).
4. Ange det andra talet.
• Tryck på . om du vill lägga till en
decimal.
• Om du vill göra talet negativt
eller positivt klickar du på ±.
• Om du vill göra talet till ett
procenttal (0,01) klickar du på %.
• Tryck på C om du vill rensa
posten.
5. Tryck på =.
6. Tryck på C om du vill göra en ny
beräkning.
Valutaomräknare
1. Tryck på Verktyg >
Valutaomräknare.
2. Om du vill ändra valutan trycker du
på en valutaknapp.
3. Välj en valuta och tryck sedan på
OK.
4. Tryck på rektangeln bredvid den
valuta som du vill konvertera.
5. Ange numret. Tryck på Klar.
6. Om du vill konvertera ett annat
värde trycker du på Rensa.
Tips: Tryck på och håll ner
att rensa hela posten.
för
Uppdatera växelkurser
Du kan konvertera valutor manuellt med
hjälp av enheten, vilket innebär att du kan
använda de senaste växelkurserna.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar27
Använda verktygen
1. Tryck på Verktyg > Valutaväxlare >
Uppdatera.
2. Tryck på den växelkurs du vill
uppdatera.
3. Rensa den aktuella växelkursen
genom att trycka på
. Ange den
nya växelkursen och tryck sedan på
Klar.
4. Slutför genom att trycka på Spara.
Tips: Om du vill återställa den
ursprungliga växelkursen trycker
du på Återställ.
Enhetsomräkning
1. Tryck på Verktyg >
Enhetsomräkning.
2. Tryck på Konvertering, välj en typ
av måttenhet och tryck på OK.
3. Tryck på den måttenhet du vill
ändra.
4. Välj en måttenhet och tryck sedan
på OK. Om det behövs upprepar du
föregående steg.
5. Tryck på en svart rektangel så att du
kan ange ett värde.
6. Ange ett värde och tryck sedan på
Klar. Enheten konverteras.
28
7. Om du vill ange en annan måttenhet
trycker du på Rensa.
Språkguide
Med Garmins språkguide har du data från
Oxfords flerspråkiga resurser samt fem
stycken tvåspråkiga lexikon rakt i handen.
Om du vill köpa ett tillbehör går du till
http://buy.garmin.com eller kontaktar din
lokala Garmin-återförsäljare.
Översätta ord och fraser
1. Tryck på Verktyg > Språkguide >
Ord och fraser.
2. Tryck på Språk, välj Från- och
Till-språk och sedan på Tillbaka.
3. Välj en kategori och sök sedan efter
en fras.
4. Tryck på Sök om du vill stava
ordet eller frasen, om det behövs.
Tryck på en fras om du vill öppna
översättningen.
5. Om du vill höra översättningen
trycker du på
.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Använda verktygen
Tips för ord och fraser
• Använd Sök efter nyckelord i
fraser om du vill söka efter alla
fraser som innehåller ett visst ord.
• Om du vill ersätta ett understruket
ord trycker du på det.
• Om du vill ändra ord i frasen eller
visa en annan översättning klickar
du på Fler varianter.
Tips för tvåspråkiga ordlistor
• Om du vill bokstavera ordet eller
början av ordet trycker du på Sök.
• Tryck på Text för information
om förkortningar, etiketter och
uttalssymboler för det valda språket.
Använda tvåspråkiga lexikon
Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford
University Press 2005. Pocket Oxford Italian
Dictionary © Oxford University Press 2004.
Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford
University Press 2002. Multilingual Wordbank
© Oxford University Press 2001. Multilingual
Phrasebank © Oxford University Press 2001.
Pocket Oxford-Hachette French Dictionary
© Oxford University Press och Hachette
Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German
Dictionary © Oxford University Press och
Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus
2003.
Det finns fem olika tvåspråkiga lexikon i
Garmin-språkguiden.
1. Tryck på Verktyg > Språkguide.
2. Tryck på Tvåspråkiga lexikon.
3. Tryck på ett översättningsalternativ.
Om det behövs klickar du på Till
engelska.
4. Sök efter ordet och tryck sedan på
det.
5. Om du vill höra översättningen
trycker du på
.
Allt innehåll i ordlistor, ord och fraser är
© Oxford University Press. Röstfilerna är
© Scansoft.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar29
Anpassa nüvi-enheten
Anpassa nüvi-enheten
1. Tryck på Verktyg > Inställningar.
Användningsläge – anger hur du kommer
att navigera för att optimera rutter:
Personbil, Cykel eller Fotgängare.
Enheter – ändra måttenheter till Kilometer
eller Mile.
2. Tryck på den inställning du vill
ändra.
3. Tryck på knappen bredvid inställningsnamnet om du vill ändra den.
Ändra systeminställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar >
System.
GPS-simulator– aktivera simulatorn om
du vill stänga av GPS-läget för att simulera
navigation (sparar även batterikraft).
30
Tangentbordslayout – välj QWERTY
för en layout som påminner om ett
datortangentbord eller ABCDE för
en alfabetisk layout.
Om – visa programvaruversion, enhetsID-nummer och ljudversionsnummer för
enheten. De här uppgifterna behöver du när
du uppdaterar systemets programvara eller
köper nya kartdata (se sidan 37).
Återställ – återställer systemet till
standardinställningarna.
Ändra navigeringsinställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Navigation.
Ruttpreferenser – välj en inställning för
beräkning av rutter.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Anpassa nüvi-enheten
• Kortare tid – för att beräkna rutter
som går fortare att köra men som
kan utgöra längre körsträcka.
• Kortare väg – för att beräkna rutter
med kortare körsträcka men som kan
ta längre tid att köra.
• Fågelvägen – för att beräkna rutter
fågelvägen (utan vägar).
Undvikanden – ange de vägtyper du vill
undvika eller föredra på dina rutter.
Återställ – återställ de ursprungliga
navigationsinställningarna.
Ändra visningsinställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Skärm.
Färgläge – Dag ger en ljus bakgrund, Natt
ger en mörk bakgrund, medan Auto växlar
automatiskt mellan de två.
Skärmdump – aktiverar skärmbildsfunktionen. Tryck på
för att ta en
skärmavbildning. Bilden sparas i bitmapformat i mappen Garmin\scrn på nüvidiskenheten.
Ljusstyrka – justera nivån på
bakgrundsbelysningen. Genom att
sänka bakgrundsbelysningen kan du
förlänga batterilivslängden.
Återställ – återställ de ursprungliga
visningsinställningarna.
Uppdatera
tidsinställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar > Tid.
Tidsformat – välj 12-timmars-,
24-timmars- eller UTC-tidsformat.
Tidszon – välj en tidszon eller närliggande
ort i listan.
Sommartid – ställ in som Till, Från eller
Auto om det är aktuellt.
Återställ – återställ de ursprungliga
tidsinställningarna.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar31
Anpassa nüvi-enheten
Ställa in språken
Ändra kartinställningarna
Tal – ändra språket för taluppmaningar.
Kartinfo – justera hur mycket detaljer
som ska visas på kartan. Om du visar
kartan med hög detaljrikedom ritas den
om långsammare.
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Språk.
Språk som har personnamn är ”text-tospeech” (text-till-tal, TTS)-röster, som har
en omfattande vokabulär och kan uttala
gatunamn inför en sväng. De förinspelade
språken (de utan något personnamn) har
begränsad vokabulär och kan inte uttala
plats- eller gatunamn.
Textspråk – ange språk för den text
som visas på skärmen. Att textspråket
ändras innebär inte att språket i data som
användaren lagt in ändras.
Tangentbord – välj tangentbord
för språket. Du kan också ändra
tangentbordsläget från ett tangentbord
genom att trycka på knappen Läge.
32
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Karta.
Kartvy – välj ett kartperspektiv.
• Kurs upp – visa en 2D-karta med
färdriktningen överst.
• Nord upp – visa kartan i 2D med
norr överst.
• 3D – visar karta tredimensionellt
med Kurs upp.
Fordon – om du vill ändra den ikon
som används till att visa din position
på kartan trycker du på Byt. Tryck
på den ikon du vill använda och sedan
på OK. Hämta fler fordonsikoner på
www.garmin.com/vehicles.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Anpassa nüvi-enheten
Tripplogg – visa eller dölj loggen för
dina resor. Om du vill tömma tripploggen
trycker du på Verktyg > Min info > Töm
tripplogg.
Säkerhetsläget avaktiverar alla Färdfunktioner när fordonet är i rörelse.
Säkerhetsläget återställs varje gång nüvi
sätts på.
Kartinfo – visa vilka kartor som är inlästa
på enheten, med versioner. Aktivera
(markerad) eller avaktivera (omarkerad)
en karta genom att trycka på den.
Återställ – återställ de ursprungliga
säkerhetsinställningarna. När du återställer
säkerhetsinställningarna återställs inte
Garmin Lock PIN eller säkerhetsplatsen.
Återställ – återställ de ursprungliga
kartinställningarna.
Inställningar för Bluetooth
Lägga till
säkerhetsinställningar
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet.
Garmin Lock – lås enheten genom att
aktivera Garmin Lock™. Ange en fyrsiffrig
personlig kod och en säkerhetsplats. Mer
information finns på sidan 36.
Säkerhetsläge – när fordonet färdas
snabbare än 8 kilometer i timmen (5 mph)
och du försöker hantera din nüvi-enhet
visas ett meddelande med en fråga
om du vill avaktivera säkerhetsläget.
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth.
Anslutningar – välj Lägg till > OK om du
vill para ihop enheten med en mobiltelefon
som har trådlös Bluetooth-teknik. Se
sidorna 16–20. Välj Byt om du vill ansluta
till en annan enhet.
Obs! Nüvi-enhetens PIN-kod
(eller lösenord) är 1234.
Släpp – välj den telefon som du vill koppla
från och tryck på Ja.
Ta bort – välj den telefon som du vill ta
bort från minnet och tryck på Ja.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar33
Anpassa nüvi-enheten
Bluetooth – aktivera/avaktivera Bluetoothfunktionerna. Om du har aktiverat enheten
för Bluetooth visas ikonen Bluetooth
på menysidan. Om du vill förhindra att en
telefon ansluts automatiskt väljer du Från.
Vänskapligt namn – mata in ett
vänskapligt namn som identifierar din
nüvi för enheter med Bluetooth-teknik.
Tryck på Klar.
Felsök – bläddra igenom listan över
kompatibla enheter. Om din telefon
inte finns med i listan kan du besöka
www.garmin.com/bluetooth för mer
information.
Återställ – återställ de ursprungliga
Bluetooth-inställningarna. Detta återställer
inte ihopkopplingsinformationen.
Ändra inställningarna för
larmade positioner
Du måste ha larmade positioner (t.ex.
egna intressanta platser, en databas för
fartkameror eller en TourGuide®) inladdade
för att kunna justera inställningarna för
larmade positioner. Se sidan 39. Tryck
på Verktyg > Inställningar > Larmade
positioner.
Positionslarm – tryck på Byt om du vill
aktivera eller avaktivera larmen som avges
när du närmar dig egna sevärdheter eller
fartkameror.
TourGuide – ange hur du vill att ljudet
för TourGuide ska aktiveras. Tryck på
Auto om du vill höra hela turen som den
är programmerad. Tryck på Visad så
visas högtalarikonen på kartan när
reseinformation finns tillgänglig längs
din rutt, eller välj Från.
Återställ – återställ inställningarna för
larmade positioner.
34
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Anpassa nüvi-enheten
Justera volymnivåerna
På menysidan trycker du på Volym för att
justera huvudvolymnivån.
Om du vill justera volymnivåerna för
mediaspelaren och navigationsuppmaningar väljer du Verktyg > Inställningar >
Volym.
Återställ – återställ originalvolymnivåerna.
Återställa alla inställningar
1. Tryck på Verktyg > Inställningar.
2. Klicka på Återställ.
3. Tryck på Ja.
Rensa användarinformationen
Varning: Med den här
proceduren tar du bort all
information du själv har angett.
1. Håll fingret nedtryckt i skärmens
nedre högra hörn samtidigt som
du sätter på enheten.
2. Håll fingret nedtryckt tills
meddelandet visas.
3. Tryck på Ja om du vill ta bort alla
användardata.
Alla ursprungliga inställningar återställs.
Eventuella objekt du har sparat raderas.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar35
Bilaga
Bilaga
Olika sätt att ladda upp
nüvi-enheten
• Använd fordonsfästet.
• Använd USB-kabeln.
• Använd nätadapterkabeln.
Kalibrera skärmen
Om pekskärmen inte svarar ordentligt
på dina kommandon bör du kalibrera
den. Stäng av enheten och sätt sedan på
den igen. Skjut strömknappen åt höger
(lås). Håll fingret på skärmen i ungefär
30 sekunder tills kalibreringssystemet
visas. Följ instruktionerna på skärmen.
Återställa nüvi-enheten
Om nüvi-enhetens skärm slutar fungera
ska du slå av och sedan slå på nüvi-enheten
igen. Om det inte hjälper skjuter du
strömknappen åt vänster och håller
den där i 8 sekunder. Sätt på nüvi-enheten
igen. nüvi-enheten bör fungera normalt.
36
Låsa nüvi-enheten
Garmin Lock™ är ett antistöldsystem som
låser din nüvi-enhet. Varje gång du sätter
på enheten måste du ange PIN-koden eller
köra till säkerhetsplatsen.
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet.
2. Tryck på knappen nedanför Garmin
Lock.
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör till
en säkerhetsplats.
Vad är en säkerhetsplats?
Välj en plats som du återkommer till
ofta, t.ex. ditt hem eller kontor, som
säkerhetsplats. Om nüvi-enheten har
satellitsignaler och du befinner dig på
säkerhetsplatsen behöver du inte ange
PIN-koden.
Obs! Om du glömmer din personliga kod och säkerhetsplats måste
du skicka in nüvi-enheten till
Garmin för att få den upplåst. Du
måste också skicka med en giltig
produktregistrering eller ett giltigt
inköpsbevis.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Bilaga
Ytterligare kartor
Du kan köpa ytterligare MapSourcekartdata och läsa in kartorna i minnet på
enheten eller till ett SD-kort (tillval). Besök
www.garmin.com/unlock/update.jsp och se
om det finns en uppdatering tillgänglig för
din kartprogramvara.
Om du vill se vilken version kartorna
har som är inlästa i din nüvi-enhet
öppnar du menysidan. Tryck på
Verktyg > Inställningar > Karta >
Kartinfo. Om du vill aktivera ytterligare
kartor måste du ange ditt enhets-ID (se
sidan 30) och serienummer (anges nära
strömanslutningen).
Om du vill överföra kartorna, rutterna eller
vägpunkterna till minnet i enheten eller
SD-kortet markerar du din nüvi-diskenhet
eller SD-kortsenhet. Mer information finns
i hjälpfilen för MapSource.
Uppdatera programvaran
1. Gå till www.garmin.com/products/
webupdater och hämta WebUpdater
till datorn.
2. Anslut nüvi-enheten till datorn med
hjälp av mini-USB-kabeln.
3. Starta WebUpdater och följ
anvisningarna på skärmen.
När du har bekräftat att du vill utföra
en uppdatering hämtar WebUpdater
automatiskt uppdateringen och installerar
den på din nüvi.
Extrafunktioner och valfria
tillbehör
Om du vill ha mer information om valfria
tillbehör går du till http://shop.garmin.com,
www.garmin.com/extras, eller kontaktar
din Garmin-återförsäljare.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar37
Bilaga
Garmin Travel Guide
På samma sätt som en vanlig reseguide
innehåller Garmin Travel Guide detaljerad
information om platser som restauranger
och hotell. Om du vill köpa ett tillbehör går
du till http://buy.garmin.com eller kontaktar
din lokala Garmin-återförsäljare.
Om du vill använda Travel Guide sätter du
in SD-kortet i nüvi-enheten. Tryck på Vart
> Extra. Tryck på namnet på din reseguide
för att öppna den.
SaversGuide®
Med det förprogrammerade SaversGuideSD-datakortet och ett medlemsskapskort
blir din nüvi-enhet till en digital kupongbok. Om du vill köpa ett tillbehör går du
till http://shop.garmin.com eller kontaktar
din Garmin-återförsäljare.
Om du vill använda SaversGuide sätter du
in SD-kortet i nüvi-enheten. Tryck på Vart
> Extra > SaversGuide.
38
Fartkameror
På vissa platser finns information om
fartkameror tillgänglig. Mer information
finns på http://my.garmin.com. För
dessa platser innehåller nüvi-enheten
placeringen av hundratals fartkameror.
Din nüvi-enhet varnar dig när du närmar
dig en fartkamera om du kör för fort.
Informationen uppdateras minst varje
vecka så att du har alltid tillgång till
den senaste informationen.
Du kan när som helst köpa en ny region
eller förlänga ett befintligt abonnemang.
Varje region som du köper har ett eget
förfallodatum.
Varning: Garmin ansvarar
inte för noggrannheten hos eller
följderna av användningen av
anpassade sevärdheter eller
databasen för fartkameror.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Bilaga
Egna intressanta platser
Med POI Loader kan du ladda egna
intressanta platser till nüvi-enheten.
Olika Internet-företag tillhandahåller
POI-databaser. Vissa anpassade databaser
innehåller varningsinformation för t.ex.
fartkameror och skolzoner.
Gå till www.garmin.com/extras och klicka
på POI Loader om du vill installera POI
Loader på datorn. Om du vill ha mer
information läser du i hjälpen för POI
Loader. Om du vill öppna hjälpen trycker
du på F1.
Om du vill visa dina egna sevärdheter
trycker du på Vart > Extra > Egna
intresseplatser. Om du vill ändra
inställningarna för larmade positioner
trycker du på Verktyg > Inställningar >
Larmade positioner > Positionslarm.
Om du vill ta bort anpassade sevärdheter
från enheten ansluter du den till en dator.
Öppna mappen Garmin\poi i enheten eller
SD-kortenheten. Ta bort filen med namnet
poi.gpi.
TourGuide
Med TourGuide kan din nüvi spela upp
GPS-styrda ljudturer från tredje part. En
ljudtur kan t.ex. ta dig längs en rutt medan
den spelar upp intressant fakta om historiska platser längs vägen. För mer information, gå till www.garmin.com/extras
och klicka sedan på POI Loader.
Visa filer för Garmin TourGuide genom
att trycka på Vart > Extra > Egna
intresseplatser. Ändra inställningarna
för Garmin TourGuide genom att trycka
på Verktyg > Inställningar > Larmade
positioner > TourGuide.
Batteriinformation
Enheten innehåller ett internt litiumjonbatteri som inte går att ta bort. Försök
inte ta bort batteriet. Det kan leda till att
batteriet fattar eld eller skadas eller till
personskador.
Status för det interna batteriet anges med
hjälp av batteriikonen
i hörnet av
menyskärmen. Du kan öka batterimätarens
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar39
Bilaga
exakthet genom att ladda ur batteriet helt
innan du laddar upp det. Avbryt sedan inte
uppladdningen förrän det är fullständigt
laddat.
Om du vill ha mer information om hur du
kasserar enheten på rätt sätt kontaktar du
din lokala avfallskassering.
Maximera batteriets livslängd
• Minska bakgrundsbelysningen
(Verktyg > Inställningar >
Skärm > Ljusstyrka).
• Lämna inte enheten i direkt solljus.
Undvik att utsätta enheten för stark
hetta under lång tid.
Om GPS-satellitsignaler
För att enheten ska kunna navigera måste
den ta emot signaler från GPS-satelliter
(Global Positioning System). Om du är
inomhus, nära höga byggnader eller träd
eller i ett parkeringsgarage kan enheten inte
ta emot satellitsignaler. Sök upp en öppen
yta utomhus utan höga skymmande föremål
när du vill använda nüvi-enheten.
40
När nüvi-enheten tar emot satellitsignaler
är staplarna för signalstyrka på menysidan gröna
. När den tappar
satellitsignalen blir fälten röda eller
genomskinliga
.
Mer information om GPS finns på
www.garmin.com/aboutGPS.
Sköta nüvi-enheten
Enheten innehåller känsliga elektroniska
komponenter som kan skadas permanent
om du utsätter enheten för häftiga
skakningar eller vibrationer. Du kan
minimera risken för skador genom att
undvika att tappa den och inte använda
den i miljöer där det finns stor risk för
skakningar eller vibrationer.
Rengöra enheten
Enheten består av material av hög kvalitet
och det enda underhåll du behöver utföra
är rengöring. Du rengör enhetens ytterhölje
(inte pekskärmen) med en fuktig trasa
med milt rengöringsmedel och torkar den
torr. Använd inte kemiska rengörings-
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Bilaga
eller lösningsmedel som kan skada
plastkomponenterna.
Rengöra pekskärmen
Rengör pekskärmen med en mjuk,
ren och luddfri trasa. Om det behövs
använder du vatten, isopropylalkohol eller
linsrengöring. Fukta trasan med vätskan
och torka försiktigt av pekskärmen.
Skydda nüvi-enheten
Förhindra stöld
• Du kan förhindra att enheten stjäls
genom att ta bort den ur synhåll när
den inte används.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera produkten på
http://my.garmin.com.
• Använd funktionen Garmin Lock.
Se sidan 36.
• Förvara inte enheten där den kan
utsättas för extrema temperaturer
eftersom den då kan skadas
permanent.
• Utsätt inte enheten för vatten. Om
enheten kommer i kontakt med
vatten kan den sluta fungera.
• Det går att använda en
persondatorpenna till pekskärmen,
men försök inte göra det samtidigt
som du kör bil. Använd aldrig
ett hårt eller vasst föremål på
pekskärmen eftersom den då kan
skadas.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar41
Bilaga
Överensstämmelseförklaring
Härmed intygar Garmin att denna
produkt nüvi uppfyller de grundläggande
kraven och andra föreskrifter i direktiv
1999/5/EC. Den fullständiga överensstämmelseförklaringen finns på Garmins
webbplats för din Garmin-produkt:
www.garmin.com/volvo.
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA nüvi-ENHETEN
ACCEPTERAR DU VILLKOREN I
FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL.
DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR
AVTALET NOGGRANT.
Garmin ger dig en begränsad licens för
användning av den programvara som är
inbäddad i enheten (”Programvaran”) i binär
körbar form för normal drift av produkten.
Äganderätten och de intellektuella immateriella
rättigheterna i och för Programvaran tillhör
Garmin.
42
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin
och är skyddad enligt de copyrightlagar
som gäller i USA samt enligt internationella
copyrightöverenskommelser. Du bekräftar
vidare att strukturen på, organisationen av
och koden för Programvaran är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och
att källkoden för Programvaran är en värdefull
affärshemlighet som tillhör Garmin. Du intygar
att du inte kommer att dekompilera, demontera,
ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller
någon del av den på eller på något annat sätt
göra om Programvaran eller någon del av den
till läsbar form eller skapa något arbete som
bygger på Programvaran. Du intygar också att
du inte kommer att exportera eller omexportera
Programvaran till något land i strid med de
exportkontrollagar som gäller i USA.
Begränsad Volvogaranti®
Mer information om garantin får du av din
Volvo®-återförsäljare.
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Bilaga
Specifikationer
Fysisk storlek: 121,7 mm B x 75,2 mm H
x 19,5 mm D
Vikt: 175 g
Display: 4,3-tum diagonalt,
480 x 272 bildpunkter, liggande
WQVGA TFT-bildskärm med vit
bakgrundsbelysning och pekskärm
Hölje: Inte vattentätt (IPXO)
Temperaturintervall: 0–60 °C
Laddningstemperatur: 0–45 °C
Datalagring: Internt minne och löstagbart
SD-kort (tillval). Data lagras utan
tidsgräns.
Datorgränssnitt: USB-masslagringsenhet,
plug-and-play
Strömförsörjning: DC-bilström med
instrumentbrädesmonteringen eller
nätadapter med den medföljande
nätadapterkabeln.
Strömförbrukning: 10 W max.
Batterilivslängd: 3 till 7 timmar,
beroende på användning
Batteri: Laddningsbart, utbytbart
litiumjonbatteri
GPS-mottagare: Högkänslig
Hämtningstider*:
Varm: < 1 sek.
Kall: < 38 sek.
Fabriksåterställning: < 45 sek.
*Medelvärde för stationär mottagare med
fri sikt.
Hörlursuttag: vanlig 3,5 mm-kontakt
Laddningstid: Cirka 4 timmar
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar43
Bilaga
Felsökning
Problem/fråga
Lösning/svar
Min enhet får aldrig kontakt
med satellitsignaler.
Ta med enheten ut ur parkeringsgarage och undan från höga byggnader
och träd. Var stillastående i flera minuter.
Hur rensar jag alla
användardata?
Håll fingret nedtryckt i skärmens nedre högra hörn samtidigt som du
sätter på enheten. Håll fingret nedtryckt tills meddelandet visas. Om du
vill rensa alla användardata trycker du på Ja.
Enheten har låst/hängt sig.
Om nüvi-enhetens skärm slutar fungera ska du slå av och sedan slå
på nüvi-enheten igen. Om det inte hjälper skjuter du strömknappen åt
vänster och håller den där i 8 sekunder. Sätt på nüvi-enheten igen. nüvienheten bör fungera normalt.
Pekskärmen fungerar inte
på rätt sätt när jag trycker
på den.
Stäng av enheten och sätt sedan på den igen. Skjut strömknappen
till höger (lås). Håll fingret på skärmen i ungefär 30 sekunder tills
kalibreringssystemet visas. Följ instruktionerna på skärmen.
Det verkar inte som om
batterimätaren visar rätt.
Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen (utan att avbryta
uppladdningsprocessen).
Telefonen ansluter inte till
nüvi-enheten.
Tryck på Verktyg > Inställningar > Bluetooth. Ange fältet Bluetooth till
Till.
Kontrollera att telefonen är påslagen och inom 10 meter från nüvienheten.
Mer hjälp finns på www.garmin.com/bluetooth.
Hur kan jag kontrollera om
nüvi-enheten är i USBmasslagringsläget?
När enheten är i USB-masslagringsläget visas en bild av en nüvi-enhet
som är ansluten till datorn. Dessutom bör två nya flyttbara diskenheter
visas i Den här datorn.
Jag ser inte nüvi-enheten
i Den här datorn när jag
ansluter den.
1. Koppla från USB-kabeln från datorn.
2. Stäng av enheten.
3.Anslut USB-kabeln till datorn och enheten. Enheten sätts på
automatiskt och ändras till USB-masslagringsläget.
44
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Bilaga
Problem/fråga
Lösning/svar
Det finns inga nya
borttagbara enheter i listan
med diskenheter.
Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt
uppstå problem när enhetsbokstäver ska tilldelas till din nüvi-diskenhet.
Om du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheter läser du i
hjälpen till operativsystemet.
Hur hittar jag restauranger
nära hotellet jag kommer att
bo på i framtiden?
1.Tryck på Vart> Nära > Ett annat samhälle (och ange semesterns
mål).
2. Leta upp hotellet och tryck på Kör.
3. Tryck på Meny > Vart > Nära > Min destination.
4.Sök efter en restaurang. Restauranger närmast hotellet visas först.
Du kan även använda GPS-simulatorn (Verktyg > Inställningar >
System).
Hur kan jag hitta min bil på
en parkeringsplats?
Tryck på Verktyg > Inställningar > Navigation > Ruttinställningar >
Fågelvägen > OK för att sätta enheten i fågelvägsläge. Tryck på Vart >
Favoriter > Senaste position > Kör. Navigera till din bil!
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar45
Index
Index
Symboler
2D-, 3D-kartbild 32
A
aktuell plats, spara 10
alternativ för sidan
Kör 7
ange din plats 7, 11
anpassade
sevärdheter 39
anpassa nüvienheten 30–35
ansluter en
mobiltelefon 16, 33
användarinformation, ta
bort 35
användningsläge 30
återställa
din nüvi-enhet 36
maxhastighet 15
trippdata 15
audible-ljudböcker 23
B
bakgrundsfärg 31
batteriinformation 39
46
bilder 26
Bluetooth-teknik 16–20
inställningar 33
para ihop med
telefon 16, 33
ta bort en telefon 33
böcker 23
bokmärken 23
bokstavera namnet 8
C
cykelnavigation 30
D
datoranslutning 24
delmål, lägga till 5
detaljkartor 33
diakritiska tecken 8
E
enheter, konvertera 28
enhets-ID 30
extrafunktioner 37, 38
F
fågelvägen, rutt 13, 31
fartkamera 38
fartkameradatabas 39
favoriter 10
felsökning 44
filer 24–25
filformat som kan
användas 24
hantera 24–25
överföra 24–25
ta bort 25
filformat som kan
användas 24
fordonsikon 14, 32
förflytta dig på
kartan 11
förvara nüvi-enheten 41
G
Garmin Lock 33, 36
geocaching 11
GPS 3
av/på 30
om GPS 40
H
handsfreetelefonfunktioner
16–20
hastighetsbegränsningsikon 14
hem
plats 9
telefonnummer 19
Hjälp 26
hjälp på enheten 26
hörlursuttag 1, 43
I
importera en
spellista 22
inkommande samtal 17
inställningar 30–35
återställa 35
K
karta
aktivera
detaljkartor 33
anpassa 32
bläddra 11
detaljnivå 32
flytta 11
Kartinfo, knapp 33
uppdatera 37
version 33
visa 32
ytterligare 37
zooma 11
kilometer 30
knappsatsen 8
layout 8, 30
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
Index
språkläge 8, 32
konvertera
enheter 28
valutor 27
koordinater 11
kör hem 9
kurs upp 32
L
ladda upp nüvienheten 36
lägesikon 14, 32
larm
fartkamera 38
larmgräns 34
larmade positioner 34
låsa
nüvi-enheten 36
skärm 1, 6
läs upp gatunamn 32
litiumjonbatteri 39, 43
ljudutgång 1
ljudversion 30
ljusstyrka 31
M
M3U-format,
spellista 22
MapSource 37
måttenheter,
konvertera 28
maxhastighet,
återställa 15
mediaspelare 21–23
menysida 3
mile 30
mini-USB-kontakt 1
min info 26
miniräknare 27
montering 2
MP3-musikfiler
läsa in 24
spela upp 21
musik 21
myGarmin i
N
Nästa sväng, sida 15
navigationsläge för
fotgängare 13, 30
navigering 5
inställningar 30
läge 30
O
omväg 6
överensstämmelseförklaring 42
överföra filer 24–25
översätta ord 28
P
pekskärm
inställningar 31
justera 36, 44
kalibrera 36, 44
rengöra 41
PIN-kod
Bluetooth 33
Garmin Lock 36
positionslarm 34
programlicensavtal 42
programuppdatering 37
programvaruversion 30
promenera rutt 13, 30
Q
QWERTYtangentbord 30
R
registrering 41
röstmeddelande 17
röstspråk 32
röstuppringning 19
rutter 12–13
efter 5
fågelvägen 31
importera 26
inställningar 30
läge 30
lägga till ett stopp 5
simulerar 30
stoppar 6
S
säkerhetsinställningar 33
säkerhetsläge 33
säkerhetsplats 36
samtal
hem 19
historik 19
lägga på 17
samtal väntar 18
stänga av ljud 18
svara på 17
satellitsignaler 3, 40
SaversGuide 38
SD-kort 24, 43
fack 1
Senaste position 10, 45
senast hittade platser 9
söka efter 9
ta bort 9
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar47
Index
simulera en rutt 30
skärm
lås 1, 6
ljusstyrka 31
skärmbilder 31
skärmknappsatsen 8
skolzonsdatabas 39
sköta nüvi-enheten 40
SMS 20
söka efter platser 4
adress 7
alternativ för sidan
Kör 7
efter namn 8
efter postnummer 7
nära en annan
plats 12
objekt på kartan 11
senast valda platser 9
sparade platser
(Favoriter) 10
Volvo®återförsäljare 8
söka satelliter 3
sökområde 12
sommartid 31
spara
hittade platser 7, 10
48
spara aktuell plats 10,
11
specifikationer 43
spellista 21
från dator 22
redigera 22
skapa] 22
spara aktuell 22
spela upp 22
språkguide 28, 29
stöldskyddsfunktion 33, 36
strömknapp 1
systeminställningar 30
textmeddelande 20
textspråk 32
tidsinställningar 31
tidszon 31
tillbehör 37, 39
TourGuide 34, 39
Travel Guide 38
trippdata, återställa 15
Trippinformation,
sida 15
tripplogg 33
tvåspråkiga lexikon 29
tyst
ljud 6
telefonsamtal 18
T
U
ta bort
alla användardata 35
anpassade
sevärdheter 39
Favoriter 10, 13
filer 25
lista med senaste
sökningar 9
rutt 13
tecken 8
telefonbok 18
undvika
stöld 41
vägtyper 31
uppdatera
kartor 37
programvara 37
USB 24, 25
felsökning 44
masslagringsläge
24–25
mata ut 25
utgång, ljud 6
hörlursuttag 1, 43
V
vägbeskrivningar 15
valuta, konvertera 27
världsklocka 27
Vart 7–13; se söka efter
platser
verktyg 26–29
visningsinställningar 31
Volvo®-återförsäljare 8
volym 6, 35
W
WebUpdater 37
Y
ytterligare kartor 37
Z
zooma 11
Användarhandbok för nüvi 760 för Volvo-bilar
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på
Garmins webbplats: www.garmin.com/volvo.
© 2007–2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB,
Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Artikelnummer 190-00866-39 Rev. B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising