Garmin | nüvi® 760 for Volvo Cars | User manual | Garmin nüvi® 760 for Volvo Cars Brukermanual

Garmin nüvi® 760 for Volvo Cars Brukermanual
Brukermanual
nüvi 760 for
Volvo -biler
®
®
personlig reiseassistent
© 2007–2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
Garmin (Europe) Ltd.
Garmin Corporation
1200 East 151st Street,
Liberty House, Hounsdown Business Park, No. 68, Jangshu 2nd Road,
Olathe, Kansas 66062, USA Southampton, Hampshire, SO40 9RB,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tlf. (913) 397.8200 eller
Storbritannia
Tlf. 886/2.2642.9199
(800) 800.1020
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (til Storbritannia) Faks 886/2.2642.9099
Faks (913) 397.8282
0808 2380000 (i Storbritannia)
Faks +44 (0) 870.8501251
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne manualen
reproduseres, kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at
det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned
én kopi av denne manualen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å
skrive ut én kopi av denne manualen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi
av denne manualen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert,
kommersiell distribusjon av denne manualen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre
eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller
organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å
finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, nüvi® MapSource® og TourGuide® er varemerker for Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. Garmin Lock™ og myGarmin™ er varemerker for Garmin Ltd. eller
datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Volvo® er et registrert varemerke for AB Volvo og Volvo Car Corporation. Bluetooth®-navnet og -logoene
eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Windows®
er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac® og iTunes® er
registrerte varemerker for Apple Computer, Inc. Audible.com®, AudibleManager®, og AudibleReady®
er registrerte varemerker for Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2005. SaversGuide® er et
registrert varemerke for Entertainment Publications, Inc. Andre varemerker og varenavn
tilhører deres respektive eiere.
Mai 2008
Delenummer 190-00866-38 Rev. B
Innledning
Innledning
Takk for at du kjøpte navigasjonsenheten i
Garmin® nüvi® 760-serien.
Manualstandarder
Når du blir bedt om å trykke på noe, bruker du
fingeren til å trykke på et element på skjermen.
De små pilene (>) i teksten angir at du må
trykke på flere elementer etter hverandre. Hvis
du for eksempel ser “trykk på Hvor skal du >
Favoritter”, trykker du på Hvor skal du og
deretter på Favoritter.
Tips og snarveier for nüvi
• Du kommer deg raskt tilbake til
menysiden ved å trykke på og holde
nede Tilbake.
• Trykk på
og
for å se
flere valg. Trykk på og hold nede
for å rulle raskere.
myGarmin™
Gå til http://garmin.com/volvo for å få tilgang
til de nyeste tjenestene for din nüvi 760.
• Registrer enheten.
• Abonner på elektroniske tjenester for
fotoboksinformasjon (se side 38).
• låse opp valgfrie kart.
Hurtigkoblinger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Finne en Volvo®-forhandler: side 8
Tilpasse nüvi-enheten: side 30
Legge til et viapunkt: side 5
Foreta en omkjøring: side 6
Justere volumet: side 6
Låse skjermen: side 6
Finne en adresse: side 7
Pare telefonen: side 16
Spille musikk: side 21
Laste inn filer: side 24
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Innledning
Innholdsfortegnelse
Innledning...................................... i
Manualstandarder................................. i
Tips og snarveier for nüvi...................... i
myGarmin™ . ......................................... i
Hurtigkoblinger...................................... i
Komme i gang............................... 1
Hva inneholder esken........................... 1
nüvi-enheten din................................... 1
Trinn 1: Montere nüvi-enheten............. 2
Trinn 2: Konfigurere nüvi-enheten........ 3
Trinn 3: Innhente satellitter................... 3
Trinn 4: Bruke nüvi-enheten................. 3
Finne bestemmelsesstedet.................. 4
Følge ruten........................................... 5
Legge til et viapunkt............................. 5
Foreta en omkjøring............................. 6
Stoppe en rute...................................... 6
Justere volumet.................................... 6
Hvor skal du.................................. 7
Alternativer for siden Kjør..................... 7
Finne en adresse.................................. 7
Finne et sted ved å stave navnet ........ 8
Finne en autorisert Volvo®-forhandler... 8
Finne steder som nylig er funnet.......... 9
Angi en hjemmeposisjon...................... 9
Favoritter............................................ 10
Finne et sted ved hjelp av kartet........ 11
Angi koordinater................................. 11
Søke i nærheten av et annet sted...... 12
Opprette og kjøre ruter....................... 12
Navigere offroad................................. 13
Gå til en destinasjon........................... 13
Bruke hovedsidene.................... 14
Kartside.............................................. 14
Turinformasjonsside........................... 15
Side med avkjøringsliste.................... 15
Siden for neste sving.......................... 15
Låse skjermen...................................... 6
ii
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Innledning
Bruke håndfri telefonering......... 16
Pare nüvi-enheten med telefonen...... 16
Motta et anrop ................................... 17
I en samtale . ..................................... 17
Telefonmeny....................................... 18
SMS/tekstmeldinger........................... 20
Bruke medieavspillerene........... 21
Spille musikk...................................... 21
Høre på lydbøker................................ 23
Behandle filer.............................. 24
Støttede filtyper.................................. 24
Laste inn filer...................................... 24
Slette filer .......................................... 25
Bruke verktøyene....................... 26
Innstillinger......................................... 26
Mine data............................................ 26
Hjelp................................................... 26
Bildeviser............................................ 26
Ruter................................................... 26
Verdensur ........................................ 27
Kalkulator .......................................... 27
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Valutakalkulator ................................. 27
Enhetskalkulator . .............................. 28
Språkguide......................................... 28
Tilpasse nüvi-enheten................ 30
Endre systeminnstillingene................. 30
Endre navigasjonsinnstillingene......... 30
Justere skjerminnstillingene............... 31
Oppdatere tidsinnstillingene............... 31
Stille inn språkene.............................. 32
Endre kartinnstillingene...................... 32
Legge til sikkerhetsinnstillinger........... 33
Innstillinger for Bluetooth-teknologi.... 33
Endre innstillingene for
nærhetspunkter................................ 34
Justere volumet.................................. 35
Gjenopprette alle innstillinger............. 35
Fjerne brukerdata............................... 35
Tillegg.......................................... 36
Måter å lade nüvi-enheten på............. 36
Kalibrere skjermen............................. 36
Nullstille nüvi-enheten........................ 36
iii
Innledning
Låse nüvi-enheten.............................. 36
Tilleggskart......................................... 37
Oppdatere programvaren................... 37
Ekstrautstyr og valgfritt tilbehør.......... 37
Batteriinformasjon ............................. 39
Om GPS-satellittsignaler.................... 40
Ta vare på nüvi-enheten . .................. 40
Samsvarserklæring............................ 42
Lisensavtale for programvare............. 42
Volvos® begrensede garanti............... 42
Spesifikasjoner................................... 43
Feilsøking........................................... 44
Indeks.......................................... 46
iv
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Komme i gang
Komme i gang
Hva inneholder esken?
nüvi GPS-enhet.
USB-kabel for å koble nüvi-enheten til
datamaskinen. Koble nüvi-enheten til
datamaskinen som en masselagringsenhet.
Se sidene 24–25.
AC-adapterledning for å få strøm fra et
vegguttak.
Bæreveske for å beskytte nüvi-enheten mot
riper og tilfeldig trykking på skjermen.
nüvi-enheten din
Av/på-knapp:
skyv til venstre for å slå enheten av/på,
skyv til høyre for å låse skjermen
Hodetelefon/lydutgang
SD-kortspor
Mikrofon
GPS-antenne
Høyttaler
Hurtigstartveiledning.
Kontakt for ekstern
antenne
Serienummer
Mini-USB-kontakt
ADVARSEL: Les veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som lå i produktesken
hvis du vil ha informasjon om advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Komme i gang
Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumbatteri som ikke kan skiftes ut. Du finner
viktig informasjon om batterisikkerhet i veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon,
som ligger i produktesken.
Trinn 1: Montere nüvi-enheten
1. Vipp opp holderen for å åpne den, mot frontruten.
2. Sett bunnen av nüvi-enheten i holderen.
3. Vipp nüvi-enheten bakover til den klikker på plass.
Enheten skal slå seg på automatisk hvis den er koblet til og kjøretøyet er
i gang.
Du fjerner enheten fra holderen ved å dra opp knappen for å løse den ut, bak
på holderen, og vippe enheten forover.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Komme i gang
Trinn 2: Konfigurere
nüvi-enheten
Trinn 4: Bruke nüvi-enheten
A
Du slår på nüvi-enheten ved å skyve
Av/på-knappen til venstre. Følg
instruksjonene på skjermen.
C
B
E
D
F
Trinn 3: Innhente satellitter
Gå ut til et åpent område, ut av garasjer og
vekk fra høye bygninger. Stopp kjøretøyet,
og slå på nüvi-enheten. Det kan ta et par
minutter å innhente satellittsignaler.
-linjene viser styrken på satellittene.
Når én linje er grønn, har nüvi-enheten
hentet inn satellittsignaler. Nå kan du
velge et bestemmelsessted og navigere
til det. Hvis du vil ha ytterligere informasjon
om GPS, kan du se side 40 eller gå til
www.garmin.com/aboutGPS.
G
A
B
C
D
H
I
GPS-satellittstyrke.
Bluetooth®-teknologistatus.
Batteristatus.
Gjeldende tidspunkt: Trykk for å endre
tidsinnstillingene.
E Trykk for å finne et bestemmelsessted.
F Trykk for å vise kartet.
G Trykk for å foreta en samtale når du er
koblet til en kompatibel mobiltelefon.
H Trykk for å justere volumet.
I Trykk for å bruke verktøy som
mediespillere, innstillinger og Hjelp.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Komme i gang
Finne bestemmelsesstedet
På menyen Hvor skal du finner du flere forskjellige kategorier som du kan bruke når du leter etter
adresser, byer og andre steder. Det detaljerte kartet som er lastet på nüvi-enheten, inneholder
millioner av punkter av interesse, f.eks. restauranter, hoteller og biltjenester.
➊ Trykk på Hvor skal du.
➋ Velg en kategori.
➌ Velg en underkategori.
➍ Velg et bestemmelsested.
➎ Trykk på Kjør.
➏ Kos deg på veien.
Tips: Trykk på
og
for å få frem flere valg.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Komme i gang
Følge ruten
Underveis vil nüvi-enheten vise veien til
bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger,
piler på kartet og kjøreanvisninger øverst på
kartet. Hvis du avviker fra den opprinnelige
ruten, vil nüvi-enheten beregne ruten på nytt
og gi nye kjøreanvisninger.
Legge til et viapunkt
Du kan legge til et stopp (viapunkt)
på ruten. nüvi-enheten gir deg først
anvisninger til stoppet, og deretter til
det endelige bestemmelsesstedet.
TIPS: Hvis du vil legge til mer enn
ett stopp på ruten, bør du redigere den
aktive ruten. Se side 13.
1. Når en rute er aktiv, kan du trykke
på Meny > Hvor skal du.
2. Søk etter det ekstra stoppet.
Ruten er merket med en magentafarget linje.
Følg pilene for å kjøre av.
3. Trykk på Kjør.
4. Trykk på Legg til som viapunkt
for å legge til dette stoppet før
bestemmelsesstedet. Trykk på Angi
som ny destinasjon for å gjøre
dette til ditt nye bestemmelsessted.
Et rutete flagg angir destinasjonen.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Komme i gang
Foreta en omkjøring
Hvis en vei på ruten din er stengt, kan du foreta
en omkjøring.
1. Med en rute aktiv trykker du på Meny.
2. Trykk på Omkjøring.
nüvi-enheten prøver å lede deg tilbake til den
opprinnelige ruten så raskt som mulig. Hvis
ruten du kjører langs, er det eneste logiske
alternativet, kan det hende at nüvi-enheten
ikke beregner en omkjøring.
Justere volumet
På menysiden trykker du på Volum. Trykk på
og
for å justere hovedvolumnivået.
Trykk på Demp for å dempe alle lydkilder.
Låse skjermen
Skyv Av/på-knappen til høyre ( ) for å unngå
utilsiktede trykk på skjermen. Du låser opp
skjermen ved å skyve Av/på-knappen til
midtstillingen.
Stoppe en rute
1. Med en rute aktiv trykker du på Meny.
2. Trykk på Stopp.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Hvor skal du
Hvor skal du
På menyen Hvor skal du finner du flere
forskjellige kategorier som du kan bruke når
du leter etter steder. Hvis du vil ha informasjon
om hvordan du foretar et enkelt søk, kan du
se side 4.
Tips: Trykk på Nær for å endre
søkeområdet. Se side 12.
Alternativer for siden Kjør
Trykk på et element i listen over søkeresultater
for å vise siden Kjør.
Trykk på Lagre for å lagre posisjonen. Se
side 10.
Hvis en mobiltelefon med trådløs Bluetoothteknologi er koblet til, trykker du på for
å ringe til dette stedet.
Finne en adresse
1. Trykk på Hvor skal du > Adresse.
2. Trykk på Endre stat/provins (eller land)
hvis det er nødvendig.
3. Trykk på Søk på alle.
ELLER
Trykk på Stav sted, angi byen/
postnummeret og trykk på Ferdig.
Velg sted eller postnummer fra
listen. (Ikke alle kartdata støtter
postnummersøk.)
4. Skriv inn nummeret for adressen
og trykk på Ferdig.
Trykk på Kjør for å opprette en detaljert
rute til dette stedet.
Trykk på Vis kart for å vise dette stedet
på kartet. Hvis GPS-modusen er deaktivert,
trykker du på Angi posisjon for å angi
gjeldende posisjon.
5. Skriv inn gatenavnet, og trykk på
Ferdig. Velg riktig gate fra listen
hvis det er nødvendig.
6. Trykk på adressen hvis det er
nødvendig.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Hvor skal du
Finne et sted ved å stave
navnet
Hvis du vet navnet på et sted du ser etter,
kan du stave det ved hjelp av tastaturet på
skjermen. Du kan også angi bokstaver i
navnet for å begrense søket.
1. Trykk på Hvor skal du > Punkter
av interesse > Stav navn.
2. Skriv inn bokstaver i navnet ved hjelp av
tastaturet på skjermen. Trykk på Ferdig.
Bruke tastaturet på skjermen
Når du kjører fortere enn 8 km/t (5 mph) og
prøver å bruke tastaturet, vises en melding
som spør deg om du er føreren av bilen. Hvis
du svarer Ja, deaktiveres tastaturet. Hvis det
er en passasjer som bruker nüvi-enheten og
som svarer Nei, vil det være mulig å bruke
tastaturet.
Trykk på
for å legge til et mellomrom.
Trykk på
og
for å flytte markøren.
Trykk på
for å slette bokstaven. Trykk på
for å velge ord du nylig skrev inn og valgte.
Trykk på Modus for å velge språkmodusen for
tastaturet. Trykk på
for å legge inn tall
og spesialtegn.
Tips: Du kan endre tastaturlayouten
til QWERTY, som er standardtastatur.
Se side 30.
Finne en autorisert
Volvo®-forhandler
Hvis du trykker på Hvor skal du >
Volvo-forhandlere, vises det en liste
over de 50 nærmeste autoriserte Volvo®forhandlerne.
Når skjermen viser et tastatur, skriver du inn
tall og bokstaver ved å trykke på tastene.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Hvor skal du
Finne steder som nylig
er funnet
nüvi-enheten lagrer de siste 50 stedene som
nylig er funnet, i listen Nylige treff. De stedene
som ble vist sist, vises øverst i listen. Trykk
på Hvor skal du > Nylige treff for å vise
de siste treffene.
Slette nylig funne steder
Trykk på Fjern > Ja for å fjerne alle stedene
fra listen over steder som nylig er funnet.
Merk: Når du trykker på Fjern,
fjernes alle elementer fra listen.
Det sletter ikke det faktiske stedet
fra enheten din.
Angi en hjemmeposisjon
Du kan angi en hjemmeposisjon for stedet du
kjører til oftest.
1. Trykk på Hvor skal du >
Ta meg hjem.
2. Velg et alternativ.
Kjøre hjem
Etter at du har angitt hjemmeposisjonen, kan
du når som helst opprette en rute til stedet ved
å trykke på Hvor skal du > Ta meg Hjem.
Endre hjemmeposisjon
Hvis du vil endre hjemmeposisjonen, må du
først slette den fra Favoritter.
1. Trykk på Hvor skal du > Favoritter.
2. Trykk på Hjem > Endre > Slett > Ja.
Etter at du har slettet hjemmeposisjonen, stiller
du den inn på nytt ved å følge fremgangsmåten
under Angi en hjemmeposisjon.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Hvor skal du
Favoritter
Du kan lagre steder i Favoritter, slik at du
raskt kan finne dem og opprette ruter til dem.
Hjemmeposisjonen blir også lagret i Favoritter.
Redigere lagrede steder
1. Trykk på Hvor skal du > Favoritter.
2. Trykk på det stedet du vil redigere.
3. Trykk på Endre.
Lagre gjeldende posisjon
På kartsiden trykker du på . Trykk på Lagre
posisjon for å lagre gjeldende posisjon.
Lagre steder du finner
1. Når du har funnet et sted du vil
lagre, trykker du på Lagre.
2. Trykk på Lagre posisjon for å lagre
gjeldende posisjon.
Finne lagrede steder
1. Trykk på Hvor skal du.
2. Trykk på Favoritter. Du får frem en liste
over de lagrede stedene.
Tips: Den siste posisjonen din lagres
automatisk hver gang du fjerner nüvienheten fra holderen når nüvi-enheten er
på. Du kan bruke denne funksjonen til å
finne igjen bilen på en parkeringsplass.
10
4. Trykk på en knapp for å endre stedet:
•
Endre navn – angi et nytt navn,
og trykk på Ferdig.
•
Endre kartsymbol – trykk på et
nytt symbol.
•
Endre telefonnummer – angi et
telefonnummer, og trykk på Ferdig.
•
Slett – fjerner elementet fra listen
over favoritter. Trykk på Ja.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Hvor skal du
Finne et sted ved hjelp
av kartet
Angi koordinater
Bruk siden Se på kart til å vise forskjellige
deler av kartet. Trykk på Hvor skal du >
Se på kart.
Hvis du vet de geografiske koordinatene til
bestemmelsesstedet, kan du bruke nüvi-enheten
til å navigere til et hvilket som helst sted ved
hjelp av bredde- og lengdegradskoordinater.
Dette kan være svært nyttig i geocaching.
Tips for å bla gjennom kartet
Trykk på Hvor skal du > Koordinater.
• Trykk på kartet, og dra for å vise
forskjellige deler av kartet.
• Trykk på og for å zoome
inn og ut.
• Trykk på et objekt på kartet. Det
vises en pil som peker på objektet.
• Trykk på Lagre for å lagre
posisjonen.
• Trykk på Kjør for å navigere
til posisjonen.
• Hvis GPS-modusen er deaktivert,
trykker du på Gi Pos. for å angi
posisjonen til det valgte stedet.
(Se side 30.)
Trykk på Format for å endre koordinattypen.
Fordi forskjellige kart og tabeller bruker
forskjellige posisjonsformater, er det mulig
å velge det riktige koordinatformatet for den
typen kart du bruker, med nüvi-enheten.
Angi koordinatene, og trykk på Neste. Trykk
på Kjør for å opprette en detaljert rute til
koordinatene.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler11
Hvor skal du
Søke i nærheten av et
annet sted
Merk: nüvi-enheten søker automatisk
etter steder i nærheten av gjeldende
posisjon.
1. Trykk på Hvor skal du > Nærme.
2. Velg et alternativ:
Opprette og kjøre ruter
Trykk på Hvor skal du > Ruter. Velg ruten du
vil kjøre, og trykk på Kjør.
Opprette en lagret rute
Bruk nüvi-enheten til å opprette og lagre ruter
før din neste tur. Du kan lagre inntil 10 ruter.
1. Trykk på Hvor skal du (eller Verktøy) >
Ruter > Ny.
•
Hvor jeg er nå – søker etter steder
i nærheten av gjeldende posisjon.
•
En annen by – søker etter steder i
nærheten av byen du angir.
3. Finn et sted som skal være startpunkt,
og trykk på Velg.
•
Min nåværende rute – søker etter
steder langs ruten.
4. Trykk på Legg til nytt endepunkt.
•
Min destinasjon – søker etter
steder i nærheten av det gjeldende
bestemmelsesstedet.
2. Trykk på Legg til nytt startpunkt.
5. Finn et sted som skal være endepunkt,
og trykk på Velg.
3. Trykk på OK.
12
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Hvor skal du
6. Trykk på
for å legge til et nytt sted
i ruten. Trykk på
for å fjerne et sted.
7. Trykk på Neste for å beregne ruten og
vise den på kartet.
8. Trykk på Lagre for å lagre ruten og
avslutte.
Redigere ruter
1. Trykk på Hvor skal du (eller Verktøy) >
Ruter.
2. Velg ruten du vil redigere.
3. Trykk på Endre.
4. Trykk på et alternativ for å redigere
ruten:
•
Trykk på Endre navn. Skriv inn
et nytt navn, og trykk på Fullført.
•
Trykk på Legg til / fjern punkter
for å legge til et nytt start-, viaeller endepunkt i ruten.
•
Trykk på Omorganisere punkter
manuelt for å endre rekkefølgen
på punktene langs ruten.
•
Trykk på Omorganisere punkter
optimalt for å ordne punktene i
ny rekkefølge automatisk.
•
Trykk på Beregn på nytt for å
endre rutepreferansen slik at ruten
beregnes etter kortere tid, kortere
avstand eller offroad.
•
Trykk på Slett for å fjerne dette
alternativet.
MERK: Endringene lagres automatisk
når du går ut av en av sidene for
ruteredigering.
Navigere offroad
Hvis du ikke følger veier når du kjører, kan
du bruke offroadmodus. Trykk på Verktøy >
Innstillinger > Navigasjon > Rutepreferanse
> Offroad > OK. Velg en destinasjon og
trykk på Kjør for å kjøre offroad frem til
destinasjonen.
Gå til en destinasjon
Hvis du går til fots til destinasjonen, kan du
bruke fotgjengermodus for å optimalisere ruten
for gange. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
System > Bruksmodus > Fotgjenger > OK.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler13
Bruke hovedsidene
Bruke hovedsidene
Kartside
Trykk på
Se på kart for å åpne kartsiden. Kjøretøyikonet
viser gjeldende posisjon. Trykk
på og dra kartet for å vise et annet område av kartet (se side 11).
Trykk på tekstlinjen for å åpne siden
med avkjøringsliste.
Trykk på for å
zoome ut.
Trykk på for å
zoome inn.
Trykk på Meny for å gå
tilbake til menysiden.
Hvis du vil lagre den
gjeldende plasseringen,
trykker du på
kjøretøyikonet.
Trykk på Ankomst eller
Hastighet for å åpne
siden for turinformasjon.
Trykk på Sving om for
å åpne siden for neste
sving.
Kartside mens du navigerer etter en rute
Turinformasjonsside
Side med avkjøringsliste
Siden for neste sving
Tips: Et fartsgrenseikon kan vises etter hvert som du kjører på motorveier. Dette ikonet viser den
aktuelle fartsgrensen på motorveien.
14
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Bruke hovedsidene
Turinformasjonsside
Turinformasjonsiden viser gjeldende hastighet
og nyttig statistikk om turen. Trykk på feltet
Hastighet eller Ankommer på kartsiden hvis
du vil vise turinformasjonsiden.
Hvis du stopper ofte, lar du nüvi-enheten være
slått på, slik at den kan måle nøyaktig medgått
tid under turen.
Nullstille turinformasjon
Tilbakestill turinformasjonen før du begynner
på turen, for å få nøyaktig turinformasjon.
Trykk på Nullstill trip for å nullstille informasjonen på siden for turinformasjon. Trykk på
Nullstill maks. for å nullstille den maksimale
hastigheten.
Side med avkjøringsliste
Når du navigerer etter en rute, viser siden med
avkjøringsliste detaljerte instruksjoner for hele
ruten og avstanden mellom svingene. Trykk
på den grønne tekstlinjen øverst på kartsiden
for å åpne siden med avkjøringsliste. Trykk
på en sving i listen for å vise siden for neste
sving. Trykk på Vis kart for å vise hele ruten
på kartet.
Siden for neste sving
Når du navigerer etter en rute, viser siden
for neste sving den neste svingen på kartet
og avstanden og tiden som er igjen før du
kommer til svingen. Hvis du vil vise en
kommende sving på kartet, trykker du på
Sving om på kartsiden eller på en hvilken
som helst sving på siden med avkjøringsliste.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler15
Bruke håndfri telefonering
Bruke håndfri
telefonering
Ved hjelp av trådløs Bluetooth®-teknologi
kan nüvi-enheten kobles til en mobiltelefon,
slik at du får en håndfri enhet. Hvis du
vil kontrollere om Bluetooth-enheten er
kompatibel med nüvi-enheten, kan du gå
til www.garmin.com/bluetooth.
Trådløs Bluetooth-teknologi oppretter en
trådløs tilkobling mellom enheter, som for
eksempel en mobiltelefon og nüvi-enheten.
Den første gangen du bruker to enheter
sammen, må du pare dem ved å opprette en
forbindelse ved å bruke en PIN-kode eller et
passord. Etter at du har paret dem, kobles de
automatisk sammen hver gang du slår dem på.
Merk: Du må kanskje stille inn
enheten slik at den kobler til automatisk
når nüvi-enheten er slått på.
16
Pare nüvi-enheten med
telefonen
Hvis du vil koble sammen to enheter, må
telefonen og nüvi-enheten være slått på og
ikke være mer enn 10 meter fra hverandre.
Begynn paringen fra nüvi-enheten eller fra
mobiltelefonen. Følg instruksjonene som
fulgte med telefonen.
Slik parer du enhetene ved å
bruke telefoninnstillingene:
1. Aktiver telefonens Bluetooth-komponent.
Dette kan være på en meny som heter
Innstillinger, Bluetooth, Tilkoblinger eller
Håndfri.
2. Start et søk etter Bluetooth-enheter.
3. Velg nüvi-enheten fra listen over
enheter.
4. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PIN-kode
(1234) på telefonen.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Bruke håndfri telefonering
Slik parer du ved å bruke nüviinnstillingene:
1. På menysiden kan du trykke på Verktøy
> Innstillinger > Bluetooth > Legg til.
2. Aktiver telefonens Bluetooth-komponent
og aktiver modusen Finn meg / kan
finnes. Disse innstillingene kan befinne
seg på menyen Bluetooth, Tilkoblinger
eller Håndfri.
3. Trykk på OK på nüvi-enheten.
4. Velg telefonen din, og trykk på OK.
5. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PIN-kode
(1234) på telefonen.
Du kan begynne å ringe når telefonen er koblet
til nüvi-enheten. Trykk på Telefon for å åpne
telefonmenyen.
Når nüvi-enheten er slått på, forsøker den å
koble seg til telefonen den sist var tilkoblet.
Merk: Ikke alle telefoner støtter alle
funksjonene på telefonmenyen til nüvienheten.
Motta et anrop
Når du mottar et anrop, åpnes vinduet for
innkommende anrop.
Trykk på Svar hvis du vil svare på anropet.
Trykk på Ignorer hvis du vil ignorere anropet
og stanse ringelyden.
Den interne mikrofonen er foran på nüvienheten. Snakk vanlig.
I en samtale
Under en samtale vises ikonet for
Innkommende anrop. Trykk på
> Avslutt hvis du vil legge på. Trykk
på
> Valg for samtale for å få frem
følgende alternativer:
• Tastetoner – viser en tastaturside, slik
at du kan bruke automatiske systemer,
for eksempel telefonsvarer.
• Overfør lyd til telefon – denne
funksjonen er nyttig hvis du vil
slå av nüvi-enheten, men likevel
fortsette samtalen, eller hvis du
vil snakke privat. Trykk på Overfør
lyd til enhet hvis du vil bytte tilbake.
• Demp mikrofonen.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler17
Bruke håndfri telefonering
Bruke anropsvarsel
Når du foretar en samtale og mottar en samtale
til (anropsvarsel), åpner nüvi-enheten vinduet
for innkommende anrop. Trykk på Svar hvis
du vil svare på anropet. Den første samtalen
blir satt på vent.
Hver gang mobiltelefonen kobles til nüvienheten, lastes telefonboken automatisk
over på nüvi-enheten. Det kan ta et par
minutter før telefonboken blir tilgjengelig.
1. Trykk på Telefon > Telefonbok.
Slik bytter du mellom anrop:
2. Trykk på telefonbokoppføringen
(kontakten) du vil ringe til.
2. Trykk på Avslutt for å legge
på. Samtalen som står på vent,
kobles ikke fra.
3. Trykk på Ring for å ringe til kontakten,
eller trykk på Skriv ny for å sende en
SMS/tekstmelding.
1. Trykk på
> Bytt til.
Telefonmeny
Trykk på Telefon på menysiden for å åpne
telefonmenyen. Trykk på Status for å vise
den tilkoblede telefonens signalstyrke,
batterinivå og navn.
Merk: Ikke alle telefoner støtter
alle funksjonene på telefonmenyen
til nüvi-enheten.
18
Bruke telefonboken
Ringe til et punkt av interesse
1. Trykk på Telefon > Punkter av
interesse.
2. Søk etter punktet av interesse
som du vil ringe til.
3. Trykk på Ring eller
.
Ringe et nummer
1. Trykk på Telefon > Ring.
2. Angi nummeret og trykk på Ring.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Bruke håndfri telefonering
Vise anropsloggen
Hver gang telefonen kobles til nüvi-enheten,
overføres anropsloggen automatisk til nüvienheten. Det kan ta et par minutter før hele
anropsloggen er overført.
1. Trykk på Telefon > Anropslogg.
2. Trykk på en kategori for å vise disse
anropene. Anropene vises i kronologisk
rekkefølge. De siste anropene er oppført
øverst i listen.
3. Trykk på en oppføring, og trykk på Ring.
Ringe hjem
Angi et telefonnummer for hjemmeposisjonen,
slik at du raskt kan ringe hjem.
Slik angir du et telefonnummer
for hjemmeposisjonen:
1. Trykk på Telefon > Ring hjem.
2. Trykk på Sett inn telefonnummer
for å bruke tastatursiden eller Velg
fra telefonbok (bare tilgjengelig
hvis telefonen støtter overføring
av telefonbok).
3. Trykk på Ferdig > Ja. nüvi-enheten
ringer hjemmetelefonnummeret.
MERK: Hvis du vil endre hjemmeplasseringen eller telefonnummeret, kan du
trykke på Hvor skal du> Favoritter >
Hjem > Endre.
Slik ringer du hjem:
1. Trykk på Telefon > Ring hjem.
2. nüvi-enheten ringer
hjemmetelefonnummeret.
Ringe ved hjelp av taleoppringing
Du kan foreta anrop ved å si kontaktens navn.
1. Trykk på Telefon > Taleoppring.
2. Si kontaktens navn.
MERK: Det kan hende at du må
lære opp telefonen til å kjenne
igjen talekommandoene dine. Følg
instruksjonene som fulgte med
telefonen.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler19
Bruke håndfri telefonering
SMS/tekstmeldinger
Vise meldingene dine
Hvis telefonen støtter SMS/tekstmeldinger ved
hjelp av Bluetooth-teknologi, kan du sende og
motta tekstmeldinger med nüvi-enheten.
1. Trykk på Telefon > Tekstmelding.
Motta en tekstmelding
4. Velg et alternativ.
Når du mottar en tekstmelding, åpnes vinduet
for innkommende melding. Trykk på Lytt for
å spille av tekstmeldingen, Se på for å åpne
innboksen eller Ignorer for å lukke vinduet.
Sende en tekstmelding
1. Trykk på Telefon > Tekstmelding >
Skriv ny.
2. Trykk på Innboks, Utboks eller Kladd.
3. Trykk på en melding.
•
Trykk på
for å høre på
meldingen. (Du må ha valgt
en TTS-stemme for å høre på
SMS/tekstmeldinger, se side 32.)
•
Trykk på Videresend for å sende
meldingen til en annen mottaker
eller Svar for å svare på meldingen.
2. Velg et alternativ for å velge mottakeren
av tekstmeldingen.
3. Skriv meldingen og trykk på Ferdig.
Merk: Meldinger som sendes fra nüvienheten, vises ikke i telefonens utboks.
20
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Bruke medieavspillerene
Bruke medieavspillerene
Spille musikk
Du kan laste inn musikkfiler til internminnet
eller SD-kortet. Se sidene 24–25.
1. Trykk på Verktøy > Medieavspiller.
2. Trykk på Kilde for å åpne
musikkavspilleren.
3. Trykk på Bla gjennom.
4. Trykk på en kategori.
5. Hvis du vil spille av hele kategorien
fra begynnelsen av listen, trykker du
på Spill alle. Hvis du vil spille av en
bestemt sang, trykker du på sangtittelen.
Gjeldende spilleliste
Albumomslag
• Trykk på
for å spille den forrige
sangen på spillelisten, trykk og hold
inne for å spole tilbake gjennom sangen
som spilles.
• Trykk på
for å gå til neste sang,
og trykk og hold inne for å spole
fremover i sangen som spilles.
• Trykk på
for å sette sangen
på pause.
• Trykk på
for å repetere.
• Trykk på
for å spille av
tilfeldige sanger.
• Trykk på albumomslaget hvis du vil
vise detaljer om musikkfilen, eller hvis
du vil fjerne sanger fra spillelisten.
Støttede filtyper
nüvi-enheten støtter MP3-musikkfiler og
M3U- og M3U8-spillelistefiler.
Opprette og høre på spillelister
• Trykk på spillelisten for å redigere den.
• Trykk på
for å justere volumet.
Du kan høre på spillelister som er opprettet på
datamaskinen din, ved å bruke nüvi-enheten.
Du kan også lagre spillelister ved å bruke
nüvi-enheten.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler21
Bruke medieavspillerene
Slik lagrer du den gjeldende
spillelisten:
1. Mens du hører på musikk, kan du trykke
på Bla gjennom > Spilleliste > Lagre
gjeldende spilleliste.
2. Angi et navn og trykk på Ferdig.
Slik spiller du av en spilleliste:
Slik oppretter du en ny spilleliste:
1. I musikkavspilleren kan du trykke på
Bla gjennom > Spilleliste > Åpne
lagret spilleliste. Alle tilgjengelige
spillelister vises.
2. Velg sanger.
2. Trykk på en spilleliste for å starte
avspillingen av musikkfilene.
1. I musikkavspilleren kan du trykke på
Søk > Spilleliste > Lag ny spilleliste.
3. Trykk på Tilbake når du er ferdig med
å legge til sanger i spillelisten.
Slik oppretter du en spilleliste på
en datamaskin:
1. Ved hjelp av datamaskinen og et
lydprogram kan du lage en spilleliste
for musikkfiler. Lagre spillelisten som
en M3U- eller M3U8-fil.
Merk: Det kan hende at du må
redigere M3U-filen med et tekstredigeringsprogram, for eksempel Notisblokk,
for å fjerne banen (koblingen) til
musikkfilen. M3U-filen skal kun vise
musikkfilnavnene. Du finner mer
informasjon i lydprogrammets hjelpefil.
22
2. Overfør spillelisten og musikkfilene
til nüvi-enheten eller SD-stasjonen
(se sidene 24–25). M3U-filen må ligge
på samme sted som musikkfilene.
Slik redigerer du en spilleliste:
1. Mens du hører på musikk, kan du trykke
på spillelisten på musikkavspillersiden
eller trykk på Bla gjennom > Spilleliste
> Redigere gjeldende spilleliste.
2. Redigere spillelisten:
•
Trykk på Legg til for å legge til
en sang på slutten av spillelisten.
•
Trykk på en sang, og trykk
deretter på Fjern for å fjerne
den fra spillelisten.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Bruke medieavspillerene
Høre på lydbøker
Hvis du vil kjøpe bøker fra Audible.com,
kan du gå til http://garmin.audible.com.
Høre på en bok
1. Trykk på Verktøy > Medieavspiller.
2. Trykk på Kilde for å åpne
lydbokavspilleren.
3. Trykk på Bla gjennom.
4. Trykk på en kategori, og trykk
deretter på en boktittel.
Bokomslag
• Trykk på bokomslaget for å vise
mer detaljert informasjon.
Bruke bokmerker
Du oppretter et bokmerke ved å trykke
på
og Bokmerke. Trykk på
og deretter på et bokmerke for å vise alle
bokmerkene. Trykk på Spill for å lytte til
boken fra bokmerket.
Laste inn ���������
lydbøker
1. Opprett en Audible.com-konto
på http://garmin.audible.com.
2. Last ned AudibleManager®.
3. Åpne AudibleManager. Følg
instruksjonene på skjermen
for å aktivere nüvi-enheten
(gjøres bare én gang).
• Trykk på
for å justere volumet.
• Trykk på
for å hoppe over et
avsnitt og på
for å gå tilbake.
Trykk og hold inne for å flytte
fremover eller bakover.
• Trykk på
for å sette boken
på pause.
4. Kjøp en bok på
http://garmin.audible.com,
og last ned boken til
datamaskinen.
5. Overfør boken til nüvi-enheten
eller SD-kortet ved hjelp av
AudibleManager.
TIPS: Se i hjelpen til AudibleManager
hvis du ønsker detaljerte instruksjoner.
Velg Hjelp > Hjelp.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler23
Behandle filer
Behandle filer
Du kan lagre filer, for eksempel MP3-filer og
JPEG-bildefiler, i nüvi-enhetens interne minne
eller på et SD-kort (tilleggsutstyr).
Merk: nüvi-enheten er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me eller
NT. Den er heller ikke kompatibel
med Mac® OS 9 og tidligere. Dette
er en vanlig begrensning for de fleste
USB-masselagringsenheter.
Støttede filtyper
• MP3-musikkfiler: Se sidene 21
• M3U- og M3U8-musikkfiler for
spillelister: Se side 21–22
• AA-lydbokfiler: Se side 23
• JPEG- og JPG-bildefiler: Se side 26
• GPI-tilpassede POI-filer fra Garmins
POI Loader: Se side 39
24
• Kart, ruter og veipunkter fra
MapSource®: Se side 37
Laste inn filer
Trinn 1: Sett inn et SD-kort
(tilleggsutstyr)
Du setter inn eller fjerner kortet ved å skyve
det inn til du hører et klikk.
Trinn 2: Koble til USB-kabelen
Sett i mini-USB-kontakten på undersiden
av nüvi-enheten. Koble den store enden
av kabelen til en tilgjengelig USB-port
på datamaskinen.
nüvi-enheten og SD-kortet vises som
eksterne stasjoner i Min datamaskin på
Windows-datamaskiner, og som volumer
på Mac-datamaskiner.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Behandle filer
Merk: Det er ikke sikkert at nüvistasjoner blir vist i enkelte operativsystemer eller på datamaskiner med
flere nettverksstasjoner. Du finner
mer informasjon om hvordan du
tilordner stasjonene, i hjelpefilen
til operativsystemet.
Trinn 3: Overføre filer til
nüvi-enheten
Kopier og lim inn filer fra datamaskinen i
stasjoner/volumer på nüvi-enheten.
1. Søk på datamaskinen for å finne filen
du vil kopiere.
2. Merk filen og velg Endre > Kopier.
3. Åpne Garmin- eller SD-kortstasjonen/volumet.
4. Velg Endre > Lim inn. Filen vises i en
liste over filer i nüvi-minnet eller på SDkortet.
Trinn 4: Løs ut og koble fra
USB-kabelen
Når du er ferdig med å overføre filer, klikker
du på Løs ut
-ikonet i systemstatusfeltet
eller drar volumikonet til søppelbøtten
på Mac-datamaskiner. Koble nüvi-enheten
fra datamaskinen.
Slette filer
Koble nüvi-enheten til datamaskinen, og
åpne stasjonen/volumet for nüvi-enheten eller
SD-kortet. Merk filen du vil slette, og trykk
på Slett-tasten på datamaskinens tastatur.
Forsiktig: Hvis du ikke er sikker
på hvilken funksjon en fil har, må du
ikke slette den. Minnet til nüvienheten inneholder viktige systemfiler
som ikke må slettes. Vær spesielt
forsiktig med filer som er plassert i
mapper kalt Garmin.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler25
Bruke verktøyene
Bruke verktøyene
Verktøy-menyen inneholder mange funksjoner
som er nyttige når du reiser til nye steder.
Innstillinger
Hvis du vil ha informasjon om innstillingene,
kan du se på sidene 30–35.
Mine data
Bruk dette verktøyet til å behandle og slette
lagrede data, for eksempel dine Favoritter.
Hvis du har overført en rute fra MapSource,
kan du trykke på Importer rute fra fil for
å bruke den ruten i nüvi-enheten.
Hjelp
Trykk på Hjelp for å få informasjon om
hvordan du bruker nüvi-enheten.
26
Bildeviser
Du kan vise bilder som du har lagret på
nüvi-enheten ved å bruke Bildeviser.
1. Trykk på Verktøy > Bildeviser.
2. Trykk på et bilde for å vise en større
versjon av det.
3. Trykk på pilene for å vise alle bildene.
Vise en lysbildefremvisning
Trykk på Bildeviser for å starte en lysbildefremvisning. Hvert bilde blir vist i noen
sekunder før neste bilde vises.
Trykk hvor som helst på skjermen for å
stoppe bildefremvisningen.
Ruter
Hvis du vil ha informasjon om ruter, kan
du se sidene 12–13.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Bruke verktøyene
Verdensur
•
Trykk på C for å fjerne oppføringen.
1. Trykk på Verktøy > Verdensur.
5. Trykk på =.
2. Hvis du vil endre på en by som
er oppført, trykker du på byen.
6. Trykk på C for å gjøre et nytt
regnestykke.
3. Velg en ny tidssone (eller by).
Trykk på OK når du er ferdig.
4. Trykk på Verdenskart for å vise
et kart.
5. Nattetimene vises i det skyggelagte
området. Trykk på Verdensur for å
vise urene igjen, eller på Tilbake for
å avslutte.
Kalkulator
1. Trykk på Verktøy > Kalkulator.
2. Skriv inn det første tallet i regnestykket.
3. Trykk på et symbol (÷, x, - eller +).
4. Skriv inn det andre tallet i regnestykket.
•
Trykk på . for å legge til et desimal.
•
Trykk på ± for å gjøre tallet negativt
eller positivt.
•
Trykk på % for å gjøre tallet om til
en prosent (0,01).
Valutakalkulator
1. Trykk på Verktøy > Valutakalkulator.
2. Trykk på en valutaknapp for å endre
valutaen.
3. Velg en valuta, og trykk på OK.
4. Trykk på rektangelet ved siden av
valutaen du vil regne om.
5. Skriv inn tallet. Trykk på Ferdig.
6. Trykk på Fjern for å konvertere til
en annen verdi.
Tips: Trykk på og hold inne
å slette hele oppføringen.
for
Oppdatere vekslingskurser
Med nüvi-enheten kan du oppdatere alle
valutavekslingskursene manuelt, slik at
du alltid bruker de nyeste kursene.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler27
Bruke verktøyene
1. Trykk på Verktøy > Valutakalkulator >
Oppdater.
2. Trykk på kursen du vil oppdatere.
3. Trykk på
for å fjerne gjeldende kurs.
Legg inn en ny kurs, og trykk på Ferdig.
4. Trykk på Lagre for å fullføre.
Tips: Trykk på Gjenopprett for å
bruke den opprinnelige kursen.
Enhetskalkulator
1. Trykk på Verktøy > Enhetskalkulator.
2. Trykk på Konvertering, velg en type
måling, og trykk på OK.
28
7. Trykk på Fjern for å legge inn en
annen måling.
Språkguide
Med Garmins språkguide får du data
fra Oxfords flerspråklige ressurser og
fem tospråklige ordbøker rett i hånden.
Hvis du vil kjøpe tilbehør, går du til
http://buy.garmin.com eller kontakter
Garmin-forhandleren din.
Oversette ord og uttrykk
1. Trykk på Verktøy > Språkguide >
Ord og uttrykk.
3. Trykk på en måleenhet du vil endre.
2. Trykk på Språk, velg Fra- og Tilspråkene, og trykk på Tilbake.
4. Velg en måleenhet, og trykk på OK.
Gjenta etter behov.
3. Velg en kategori, og søk etter et uttrykk.
5. Trykk på det tomme rektangelet for
å legge inn en verdi.
4. Trykk på Søk hvis du må stave ordet
eller uttrykket. Trykk på et uttrykk for
å åpne oversettelsen.
6. Skriv inn en verdi, og trykk på Ferdig.
Enheten regnes om.
5. Trykk på
for å høre oversettelsen.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Bruke verktøyene
Tips om ord og uttrykk
• Bruk Søk etter nøkkelord i fraser
for å finne alle uttrykk som inneholder
et bestemt ord.
• Trykk på et understreket ord for å
erstatte det.
• Trykk på Flere variasjoner for å
endre ord i uttrykket eller for å få
en annen oversettelse.
Bruke ordbok
Garmins språkguide har fem tospråklige
ordbøker.
1. Trykk på Verktøy > Språkguide.
2. Trykk på Ordbok.
3. Trykk på et oversettingsalternativ.
Trykk på Til engelsk hvis det er
nødvendig.
4. Søk etter ordet og trykk på det.
5. Trykk på
for å høre oversettelsen.
Ordboktips
• Trykk på Søk for å stave ordet eller
begynnelsen av ordet.
• Trykk på Betyr for å få informasjon
om forkortelser, etiketter og fonetiske
tegn for det valgte språket.
Alt av ordbøker, ord og uttrykk er fra © Oxford
University Press. Talefiler er fra © Scansoft.
Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford
University Press 2005. Pocket Oxford Italian
Dictionary © Oxford University Press 2004.
Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford
University Press 2002. Multilingual Wordbank
© Oxford University Press 2001. Multilingual
Phrasebank © Oxford University Press 2001.
Pocket Oxford-Hachette French Dictionary
© Oxford University Press and Hachette
Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German
Dictionary © Oxford University Press and
Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus
2003.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler29
Tilpasse nüvi-enheten
Tilpasse nüvi-enheten
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger.
Bruksmodus – angi hvordan du vil ta deg
frem, for å optimalisere rutene: Bil, Sykkel
eller Fotgjenger.
Enheter – du kan endre målingsenhetene til
Kilometer eller Miles.
2. Trykk på innstillingen du vil endre.
Tastaturlayout – velg QWERTY hvis du vil
ha en layout som er lik layouten på tastaturet
til en datamaskin, eller velg ABCDE hvis du
vil ha alfabetisk layout.
Om – viser nüvi-enhetens programvareversjon,
enhets-ID og lydversjon. Du trenger denne
informasjonen når du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata
(se side 37).
3. Trykk på knappen under navnet på
innstilling for å endre den.
Endre systeminnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger > System.
GPS-simulator –aktiver simulatoren for å slå
av GPS-modusen for å simulere navigasjon
(sparer også batteristrøm).
30
Gjenopprett – gjenoppretter
systeminnstillingene.
Endre navigasjonsinnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon.
Rutepreferanse – velg en preferanse
for å beregne ruten:
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Tilpasse nüvi-enheten
• Raskere tid – for å beregne ruter som
er raskere å kjøre, men der distansen
kan være lengre.
• Kortere avstand – for å beregne ruter
som har kortere distanse, men som kan
ta lengre tid å kjøre.
• Offroad – for å beregne direkteruter
(uten veier).
Unngåelser – velg veityper du vil unngå
eller som du foretrekker å bruke på rutene.
Skjermdump – aktiver skjermdumpmodusen.
Trykk på for å lage en skjermdump.
Punktgrafikkfilen med bildet lagres i mappen
Garmin\scrn på nüvi-stasjonen.
Gjenopprett – gjenoppretter de opprinnelige
navigasjonsinnstillingene.
Oppdatere tidsinnstillingene
Justere skjerminnstillingene
Trykk på Verkøy > Innstillinger > Skjerm.
Fargemodus – velg Dagtid for en lys
bakgrunn, Nattetid for en mørk bakgrunn
eller Automatisk for automatisk å veksle
mellom de to.
Lysstyrke – juster bakgrunnsbelysningsnivået.
Hvis du reduserer bakgrunnsbelysningsnivået
øker levetiden til batteriet.
Gjenopprett – gjenoppretter de opprinnelige
skjerminnstillingene.
Trykk på Verkøy > Innstillinger > Tid.
Tidsformat – du kan velge mellom
12-timers og 24-timers tidsformat
eller UTC-tidsformat.
Tidssone – velg en tidssone eller en
nærliggende by fra listen.
Sommertid – sett til På, Av eller
Automatisk hvis det er tilgjengelig.
Gjenopprett – gjenoppretter de
opprinnelige tidsinnstillingene.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler31
Tilpasse nüvi-enheten
Stille inn språkene
Endre kartinnstillingene
Tale – endre språket for talemeldinger.
Kartdetalj – justerer mengden detaljer som
vises på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan
det føre til at kartet tegnes opp langsommere.
Trykk på Verkøy > Innstillinger > Språk.
Språk som er merket med navnet på en person,
er talestemmer, såkalt tekst-til-tale (TTS).
Talestemmene har et stort ordforråd og leser
opp gatenavnene etter hvert som du nærmer
deg en sving. De forhåndsinnspilte stemmene
(de som ikke er merket med navnet på en
person) har et begrenset ordforråd og leser
ikke opp navn på steder eller gater.
Tekstspråk – endrer all tekst på skjermen
til det valgte språket. Selv om du endrer
tekstspråk, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, slik som gatenavn.
Tastatur – velg tastaturet for språket ditt.
Du kan også endre tastaturspråkmodus fra
en hvilket som helst modus ved å trykke
på Modus-knappen.
32
Trykk på Verkøy > Innstillinger > Kart.
Kartvisning – velg et kartperspektiv.
• Spor opp – viser kartet todimensjonalt
(2D) med ferdselsretningen øverst.
• Nord Opp – viser kartet todimensjonalt
(2D) med nord øverst.
• 3D – viser kartet tredimensjonalt (3D)
i Spor Opp.
Kjøretøy – trykk på Bytte for å bytte ikonet
som brukes til å vise din posisjon på kartet.
Trykk på ikonet du vil bruke, og trykk deretter
på OK. Last ned ekstra kjøretøyikoner på
www.garmin.com/vehicles.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Tilpasse nüvi-enheten
Triplogg – vis eller skjul loggen for reisene
dine. Hvis du vil slette turloggen, kan du trykke
på Verktøy > Mine data > Slette triplogg.
Kartinfo – viser kartene som er lastet inn
på nüvi-enheten og hvilke versjoner de er.
Trykk på et kart for å aktivere (avmerking)
eller deaktivere (ingen avmerking) kartet.
Gjenopprett – gjenoppretter de opprinnelige
kartinnstillingene.
Legge til sikkerhetsinnstillinger
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Sikkerhet.
Garmin Lock – aktiver Garmin Lock™ for
å låse nüvi-enheten. Tast inn en firesifret PINkode og angi en sikkerhetsposisjon. Du finner
mer informasjon på side 36.
Sikker modus – når kjøretøyet beveger seg
i mer enn ca. 8 km/t (5 mph) og du prøver å
bruke nüvi-enheten, vises en melding som spør
om du vil deaktivere sikker modus. Sikker
modus deaktiverer alle reisesettfunksjoner
når kjøretøyet er i bevegelse. Sikker modus
gjenopprettes hver gang nüvi-enheten slås på.
Gjenopprett – gjenoppretter de opprinnelige
sikkerhetsinnstillingene. Legg merke til at
gjenoppretting av sikkerhetsinnstillingene
ikke vil slette PIN-koden til Garmin Lock
eller sikkerhetsposisjonen.
Innstillinger for
Bluetooth-teknologi
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Bluetooth.
Tilkoblinger – velg Legg til > OK for å
pare med en mobiltelefon som har trådløs
Bluetooth-teknologi. Se sidene 16–20. Velg
Bytte for å koble til med en annen enhet.
Merk: nüvi-enhetens PIN-kode
(eller passord) er 1234.
Utelat – velg telefonen du vil koble fra,
og trykk på Ja.
Fjern – velg telefonen du vil slette fra
nüvi-enhetens minne, og trykk på Ja.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler33
Tilpasse nüvi-enheten
Bluetooth – aktiverer eller deaktiverer
Bluetooth-komponenten. Bluetoothikonet vises på menysiden hvis Bluetoothkomponenten er aktivert. Velg Deaktivert hvis
du vil hindre at en telefon kobler til automatisk.
Enhetsnavn – angi et enhetsnavn som
identifiserer nüvi-enheten på enheter med
Bluetooth-teknologi. Trykk på Ferdig.
Feilsøking – rull gjennom listen som
inneholder kompatible enheter. Hvis
telefonen din ikke finnes på listen, kan
du gå til www.garmin.com/bluetooth
for å få mer informasjon.
Gjenopprett – gjenoppretter de opprinnelige
Bluetooth-innstillingene. Dette fører ikke til at
paringsinformasjonen blir slettet.
Endre innstillingene for
nærhetspunkter
Du må ha lastet inn nærhetspunkter
(for eksempel egendefinerte POIer, en
fotoboksdatabase eller en Garmin TourGuide®)
for å kunne endre innstillingene for
nærhetspunktene. Se side 39. Trykk på
Verktøy > Innstillinger > Nærhetspunkter.
Varsling av nærhetspunkter – trykk på Bytte
for å aktivere eller deaktivere varsling når du
nærmer deg egendefinerte punkter av interesse
eller fotobokser.
TourGuide – angi hvordan du vil at lyden til
TourGuide skal aktiveres. Velg Automatisk
avspilling for å høre hele turen slik den er
programmert, Varslet for å vise høyttalerikonet
på kartet når turinformasjon er tilgjengelig
langs ruten, eller Av.
Gjenopprett – gjenoppretter innstillingene
for nærhetspunkter.
34
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Tilpasse nüvi-enheten
Justere volumet
Trykk på Volum på menysiden for å justere
hovedvolumet.
Fjerne brukerdata
Forsiktig: Dette fjerner all
informasjon som brukeren har lagt inn.
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Volum for
å justere hovedvolumet for medieavspilleren og
navigasjonmeldinger.
1. Hold fingeren i det nedre, høyre hjørnet
på nüvi-skjermen mens du slår på nüvienheten.
Gjenopprett – gjenoppretter de opprinnelige
volumnivåene.
2. Fortsett å trykke på skjermen til
meldingen vises.
Gjenopprette alle
innstillinger
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger.
3. Trykk på Ja for å fjerne alle brukerdata.
Alle innstillinger nullstilles til de opprinnelige
innstillingene. Alle elementer du har lagret, blir
slettet.
2. Trykk på Gjenopprett.
3. Trykk på Ja.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler35
Tillegg
Tillegg
Måter å lade nüvienheten på
• Bruk bilbraketten.
• Bruk USB-kabelen.
• Bruk AC-adapterledningen.
Kalibrere skjermen
Hvis berøringsskjermen ikke reagerer slik den
skal, må du kalibrere den. Slå nüvi-enheten
av og på igjen. Skyv Av/på-knappen til høyre
(lås). Hold fingeren på skjermen i omtrent
30 sekunder til kalibreringsskjermen vises.
Følg instruksjonene på skjermen.
Nullstille nüvi-enheten
Hvis skjermen på nüvi-enheten slutter å
fungere, slår du nüvi-enheten av og på igjen.
Hvis dette ikke hjelper, skyver du Av/påknappen til venstre og holder den der i
8 sekunder. Slå nüvi-enheten på igjen.
nüvi-enheten skal fungere som normalt.
36
Låse nüvi-enheten
Garmin Lock™ er et system som låser nüvienheten din og hindrer tyveri. Hver gang du
slår på nüvi-enheten, taster du inn PIN-koden
eller kjører til sikkerhetsposisjonen.
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
2. Trykk på knappen under Garmin Lock.
3. Tast inn en firesifret PIN-kode, og kjør til
en sikkerhetsposisjon.
Hva er en sikkerhetsposisjon?
Velg en plassering du ofte kjører tilbake til, for
eksempel huset ditt, som sikkerhetsposisjon.
Hvis nüvi-enheten innhenter satellittsignaler
og du er på sikkerhetsposisjonen, trenger du
ikke å angi PIN-koden.
MERK: Hvis du glemmer PIN-koden
og sikkerhetsposisjonen din, må du
sende nüvi-enheten til Garmin for
å få den låst opp. Du må også sende
en gyldig produktregistrering eller
et kjøpsbevis.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Tillegg
Tilleggskart
Du kan kjøpe ekstra MapSource-kartdata
fra Garmin og laste inn kartene i nüvienhetens interne minne eller på et SD-kort
(tilleggsutstyr). Du kan også gå til webområdet www.garmin.com/unlock/update.jsp
for å se om det finnes en oppdatering av
kartprogramvaren.
Åpne menysiden for å finne ut hvilke
kartversjoner som finnes på nüvi-enheten.
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Kart >
Kartinfo. Hvis du vil aktivere tilleggskart,
må du ha enhets-IDen (se side 30) og
serienummeret (dette finner du i området
rundt strømkontakten).
Hvis du vil laste kart, ruter eller veipunkter
over på nüvi-minnet eller SD-kortet, velger
du navnet på nüvi-stasjonen eller SDkortstasjonen. Du finner mer informasjon
i hjelpefilen til MapSource.
Oppdatere programvaren
1. Gå til www.garmin.com/products/
webupdater, der du kan laste
ned WebUpdater-programmet
til datamaskinen.
2. Koble nüvi-enheten til datamaskinen
ved hjelp av mini-USB-kabelen.
3. Kjør WebUpdater, og følg
instruksjonene på skjermen.
Etter at du har bekreftet at du vil foreta en
oppdatering, laster WebUpdater automatisk
ned oppdateringene og installerer dem på
nüvi-enheten.
Ekstrautstyr og valgfritt
tilbehør
Du får mer informasjon om valgfritt
tilbehør på http://shop.garmin.com eller
på www.garmin.com/extras, eller ved å
ta kontakt med Garmin-forhandleren din.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler37
Tillegg
Garmin Travel Guide
På samme måte som en vanlig reiseguide
inneholder Garmin Travel Guide detaljert
informasjon om steder, for eksempel
restauranter og hoteller. Hvis du vil kjøpe
tilbehør, går du til http://buy.garmin.com
eller tar kontakt med en Garmin-forhandler.
Hvis du vil bruke Travel Guide, må du sette
SD-kortet inn i nüvi-enheten. Trykk på Hvor
skal du > Ekstrautstyr. Trykk på navnet
til din Travel Guide hvis du vil åpne den.
SaversGuide®
Hvis du har SaversGuide forhåndsprogrammert på SD-datakortet og
medlemskortet, fungerer nüvi-enheten
som en digital rabattkupongoversikt.
Hvis du vil kjøpe ekstrautstyr, kan du
gå til http://shop.garmin.com eller ta
kontakt med en Garmin-forhandler.
Hvis du vil bruke SaversGuide, må
du sette SD-kortet inn i nüvi-enheten.
Trykk på Hvor skal du > Tillegg >
SaversGuide.
38
Fotobokser
Fotoboksinformasjon er tilgjengelig enkelte
steder. Gå til webområdet http://my.garmin.com
for å se hvor denne tjenesten er tilgjengelig.
nüvi-enheten inneholder informasjon om
plassering av flere hundre fotobokser i de
områdene tjenesten er tilgjengelig. nüvienheten varsler deg når du nærmer deg en
fotoboks og kan advare deg hvis du kjører
for fort. Dataene blir oppdatert minst én gang
i uken, så du har alltid tilgang til så oppdatert
informasjon som mulig.
Du kan kjøpe en ny region eller forlenge et
eksisterende abonnement når som helst. Hvert
område du kjøper, har en egen utløpsdato.
Forsiktig: Garmin er ikke
ansvarlig for nøyaktigheten til
eller konsekvensene av å bruke
en egendefinert POI-database
eller fotoboksdatabase.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Tillegg
Tilpassede punkter av interesse
Du kan bruke POI Loader til å laste inn
egendefinerte punkter av interesse (POIer)
på nüvi-enheten. POI-databaser er tilgjengelige fra flere Internett-baserte selskaper.
Noen tilpassede databaser inneholder
varslingsinformasjon for punkter, for
eksempel fotobokser og skolesoner.
Gå til www.garmin.com/extras, og klikk
på POI Loader hvis du vil installere POI
Loader på datamaskinen. Du finner mer
informasjon i hjelpefilen til POI Loader.
Trykk på F1 for å åpne hjelpefilen.
Trykk på Hvor skal du > Tillegg >
Egendefinerte POI punkter. Hvis
du vil endre innstillingene for varsling
av nærhetspunkter, kan du trykke på
Verktøy > Innstillinger > Varsling av
nærhetspunkter > Nærhetsvarsler.
Koble nüvi-enheten til datamaskinen hvis
du vil slette de egendefinerte POIene fra
nüvi-enheten. Åpne mappen Garmin\poi
på nüvi-stasjonen eller SD-kortstasjonen.
Slett filen som heter poi.gpi.
TourGuide
TourGuide gjør at nüvi-enheten kan spille
GPS-guidede lydturer fra uavhengige forhandlere. Disse lydturene kan for eksempel ta deg
med på en rute mens den spiller av interessante
fakta om historiske steder underveis. Hvis
du vil ha mer informasjon, kan du gå til
www.garmin.com/extras og klikke på POI
Loader.
Hvis du vil vise TourGuide-filer dine, kan
du trykke på Hvor skal du > Tillegg >
Egendefinerte POIer. Hvis du vil endre
TourGuide-innstillingene, trykker du på
Verktøy > Innstillinger > Nærhetspunkter
> TourGuide.
Batteriinformasjon
nüvi-enheten inneholder et internt, ikkeutbyttbart litiumbatteri. Ikke ta ut eller prøv
å ta ut batteriet. Hvis du gjør det, kan det
medføre fare for brann i batteriet eller skader
og ødeleggelser.
Batteriikonet
i hjørnet på menysiden
angir statusen til det interne batteriet. Du kan
forbedre batterimålerens nøyaktighet ved å lade
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler39
Tillegg
batteriet helt ut og deretter lade det helt opp
igjen. Du må ikke koble fra nüvi-enheten før
den er helt oppladet.
Kontakt din lokale avfallsstasjon for å få mer
informasjon om hvor du skal avhende enheten.
Maksimere batterilevetiden
• Senk bakgrunnsbelysningen (Verktøy >
Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke).
• Ikke utsett nüvi-enheten for direkte
sollys. Unngå høye temperaturer over
lengre tid.
Om GPS-satellittsignaler
nüvi-enheten må hente inn GPS-satellittsignaler (Global Positioning System) for å
kunne navigere. Hvis du er innendørs, i
nærheten av høye bygninger eller trær eller
i et parkeringshus, klarer kanskje ikke nüvienheten å hente inn satellittsignalene.
40
Gå utendørs til et område uten høye hindringer
når du skal bruke nüvi-enheten.
Når nüvi-enheten har hentet inn satellittsignaler, er linjene for signalstyrke på menysiden
grønne
. Hvis enheten mister satellittsignalene, blir linjene røde eller tomme
.
Du finner mer informasjon om GPS på
www.garmin.com/aboutGPS.
Ta vare på nüvi-enheten
nüvi-enheten inneholder sensitive elektroniske
komponenter som kan få permanente skader
hvis de blir utsatt for voldsomme støt eller
vibrasjoner. Hvis du vil minimere risikoen for
skade på nüvi-enheten, må du unngå å miste
den i bakken og ikke bruke den der det kan
oppstå voldsomme støt eller vibrasjoner.
Rengjøre enheten
nüvi-enheten er laget av materialer med høy
kvalitet og krever ikke annet vedlikehold av
brukeren enn rengjøring. Rengjør enhetens
utside (ikke berøringsskjermen) med en
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Tillegg
klut fuktet med mildt såpevann, og tørk av
den. Unngå kjemiske rengjøringsmidler og
løsemidler som kan skade plastdeler.
Rengjøre berøringsskjermen
Rengjør berøringsskjermen med en myk,
ren, lofri klut. Bruk vann, isopropylalkohol
eller brillepussemiddel etter behov. Påfør
middelet på kluten og vask forsiktig av
berøringsskjermen.
Unngå tyveri
• Du bør gjemme enheten når den ikke
er i bruk, hvis du vil unngå innbrudd
i bilen.
• Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
• Registrer produktet på
http://my.garmin.com.
• Bruk funksjonen Garmin Lock.
Se side 36.
Beskytte nüvi-enheten
• Ikke oppbevar nüvi-enheten på et sted
der den kan bli utsatt for ekstreme
temperaturer over lengre tid. Dette kan
føre til permanent skade på enheten.
• nüvi-enheten må ikke komme i kontakt
med vann. Kontakt med vann kan gjøre
at nüvi-enheten slutter å fungere som
den skal.
• Selv om du kan bruke en PDAstyluspenn på berøringsskjermen,
må du aldri gjøre dette mens du kjører.
Du må aldri trykke på skjermen med
et hardt eller skarpt redskap, da dette
kan skade skjermen.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler41
Tillegg
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at dette nüviproduktet samsvarer med hovedkravene
og andre relevante bestemmelser i direktivet
1999/5/EF. Hvis du vil lese den fullstendige
samsvarserklæringen, kan du gå til Garmins
webområde for Garmin-produktet:
www.garmin.com/volvo.
Lisensavtale for
programvare
VED Å BRUKE NÜVI-ENHETEN GODTAR
DU AT DU ER BUNDET AV FØLGENDE
VILKÅR OG BETINGELSER I PROGRAMVARELISENSAVTALEN. LES DENNE
AVTALEN NØYE.
Garmin gir deg en begrenset lisens til å
bruke programvaren som følger med denne
enheten (“Programvaren”), i en binær kjørbar
form gjennom normal bruk av produktet.
Eiendomsrett og åndsverksrettigheter i og
til Programvaren forblir hos Garmin.
42
Du er innforstått med at Programvaren eies
av Garmin og er beskyttet i henhold til
USAs opphavsrettslover og internasjonale
avtaler om opphavsrett. Du er videre
innforstått med at strukturen, organiseringen
og kodingen i Programvaren er verdifulle
forretningshemmeligheter tilhørende Garmin,
og at Programvaren i kildekodeform forblir
en verdifull forretningshemmelighet tilhørende
Garmin. Du samtykker i at du ikke skal
dekompilere, demontere, endre, foreta omvendt
utvikling av eller redusere Programvaren
eller deler av den til lesbar form, eller lage
avledede produkter basert på Programvaren.
Du samtykker i at du ikke skal eksportere
eller reeksportere Programvaren til et annet
land i strid med USAs eksportlover.
Volvos® begrensede garanti
Rådfør deg med Volvo®-forhandleren for
informasjon om garantier.
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Tillegg
Spesifikasjoner
Fysisk størrelse:
121,7 B x 75,2 H x 19,5 D mm
Strøminntak: likestrøm via bil via bruke
festet på dashbordet eller vekselstrøm med den
medfølgende vekselstrømsadapterledningen
Vekt: 175 g
Bruk: maks. 10 W
Skjerm: 4,3” diagonalt, 480 x 272 piksler,
liggende-skjerm WQVGA TFT med hvit
bakgrunnsbelysning og berøringsskjerm
Batterilevetid: 3 til 7 timer avhengig av
bruken
Bæreveske: ikke vanntett (IPXO)
GPS-mottaker: Høy følsomhet
Driftstemperaturområde: 0–60 °C
Innhentingstider*:
Varm: < 1 sek
Kald: < 38 sek
Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger: < 45 sek
Ladetemperaturområde: 0–45 °C
Datalagring: Internt minne og uttakbart SDkort (tilleggsutstyr). Data lagres i det uendelige
Datamaskingrensesnitt: USB-masselagring,
plug-and-play
Batteritype: Ikke-utskiftbart litiumbatteri
*Gjennomsnittlige innhentingstider for en
stasjonær mottaker med fri sikt mot himmelen.
Hodetelefonkontakt: standard 3,5 mm
Ladetid: cirka 4 timer
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler43
Tillegg
Feilsøking
Problem/spørsmål
Løsning/svar
nüvi-enheten innhenter aldri
satellittsignaler.
Ta med nüvi-enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og
trær. Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Hvordan sletter jeg alle
brukerdata?
Hold fingeren i det nedre, høyre hjørnet på nüvi-skjermen mens du slår
den på. Fortsett å trykke på skjermen til meldingen vises. Trykk på Ja for
å slette alle brukerdata.
nüvi-enheten er låst/fryst.
Hvis skjermen på nüvi-enheten slutter å fungere, slår du nüvi-enheten av
og på igjen. Hvis dette ikke hjelper, skyver du Av/på-knappen til venstre
og holder den der i 8 sekunder. Slå nüvi-enheten på igjen. nüvi-enheten
skal fungere som normalt.
Berøringsskjermen reagerer
ikke som den skal når jeg
trykker på den.
Slå nüvi-enheten av og på igjen. Skyv av/på-knappen til høyre (lås). Hold
fingeren på skjermen i omtrent 30 sekunder til kalibreringsskjermen vises.
Følg instruksjonene på skjermen.
Batterimåleren min virker
unøyaktig.
La enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen (uten å avbryte
ladingen).
Telefonen min kobler seg
ikke til nüvi-enheten.
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Bluetooth. Kontroller at Bluetoothfeltet er satt til Aktivert.
Kontroller at telefonen er slått på og at den er mindre enn 10 meter fra
nüvi-enheten.
Du finner mer hjelp på www.garmin.com/bluetooth.
Hvordan vet jeg at
nüvi-enheten er i USBmasselagringsmodus?
Når nüvi-enheten er i USB-masselagringsmodus, vises det et bilde av
en nüvi-enhet koblet til en datamaskin. I tillegg skal du kunne se to nye
eksterne diskstasjoner i Min datamaskin.
1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
Datamaskinen min oppdager
2. Slå av nüvi-enheten.
aldri at nüvi-enheten er
3.Koble USB-kabelen til datamaskinen og nüvi-enheten. nüvi-enheten
koblet til.
slår seg automatisk på og går i USB-masselagringsmodus.
44
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Tillegg
Problem/spørsmål
Løsning/svar
Jeg finner ingen nye
eksterne stasjoner i listen
over stasjoner.
Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til datamaskinen, kan det
hende at Windows har problemer med å tilordne stasjonsbokstaver til
nüvi-stasjonene. Du finner mer informasjon i operativsystemets hjelpefil
om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver.
Hvordan finner jeg
restauranter i nærheten
av et hotell jeg skal bo på?
1.Trykk på Hvor skal du > Nærme > Annen by (og angi hvor du
er på ferie).
2. Finn hotellet og trykk på Kjør.
3. Trykk på Meny > Hvor skal du > Nærme > Min destinasjon.
4.Søk etter en restaurant. Restaurantene som er nærmest hotellet,
vises øverst på listen.
Du kan også bruke GPS-simulatoren (Verktøy > Innstillinger > System).
Hvordan finner jeg bilen min
på en parkeringsplass?
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Navigasjon > Rutepreferanse >
Offroad > OK hvis du vil stille nüvi-enheten til offroadmodus. Trykk på
Hvor skal du > Favoritter > Siste posisjon > Kjør. Naviger til bilen din!
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler45
Indeks
Indeks
A
angi din posisjon 7, 11
anrop
anropsvarsel 18
dempe 18
hjem 19
legge på 17
logg 19
svare 17
antityverifunksjon
33, 36
Av/på-knapp 1
B
bakgrunnsfarge 31
batteriinformasjon 39
berøringsskjerm
innstillinger 31
justere 36, 44
kalibrere 36, 44
rengjøre 41
bilder 26
bla gjennom kartet 11
Bluetoothteknologi 16–20
fjerne en telefon 33
innstillinger 33
46
pare med telefon
16, 33
bøker 23
bokmerker 23
brukerdata, slette 35
bruksmodus 30
D
datamaskintilkobling 24
dempe
anrop 18
lyd 6
detaljerte
kjøreanvisninger 15
detaljkart 33
diakritiske tegn 8
E
egendefinerte POIer 39
enheter, konvertere 28
enhets-ID 30
F
fartsgrenseikon 14
Favoritter 10
feilsøking 44
filer 24–25
behandle 24–25
overføre 24–25
slette 25
støttede typer 24
finne steder 4
adresse 7
element på kartet 11
etter navn 8
etter postnummer 7
i nærheten av et
annet sted 12
Kjørsidealternativer 7
lagrede steder
(Favoritter) 10
nylige valg 9
Volvo®-forhandler 8
fotgjengernavigasjonsmodus 13, 30
fotoboks 38
fotoboksdatabase 39
G
Garmin Lock 33, 36
gårute 13, 30
geocaching 11
gjeldende posisjon,
lagre 10
GPS 3
av/på 30
om GPS 40
H
håndfrie telefonfunksjoner 16–20
hjelp 26
hjelp på enheten 26
hjem
posisjon 9
telefonnummer 19
hodetelefonkontakt
1, 43
Hvor skal du 7–13;
Se finne steder
I
importere en
spilleliste 22
innhente satellitter 3
innkommende
anrop 17
innstillinger 30–35
gjenopprette 35
K
kalkulator 27
kart
aktiver detaljkart 33
bla gjennom 11
detaljnivå 32
flytte 11
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Indeks
kartinformasjonsknapp 33
oppdatere 37
tilleggskart 37
tilpasse 32
versjon 33
vise 32
zoome 11
kilometer 30
Kjør-sidealternativer 7
kjøreanvisninger 15
kjøretøyikon 14, 32
kjør hjem 9
konvertere
enheter 28
valuta 27
koordinater 11
L
lade nüvi-enheten 36
lagre
gjeldende
posisjon 10, 11
steder du finner 7, 10
låse
nüvi-enheten 36
skjerm 1, 6
Last Position 10, 45
les opp gatenavn 32
litiumbatteri 39, 43
lydbøker 23
lydutgang 1
lydversjon 30
lysstyrke 31
M
M3Uspillelisteformat 22
maks. hastighet,
nullstill 15
målinger,
konvertere 28
MapSource 37
medieavspiller 21–23
menyside 3
miles 30
Mine data 26
mini-USB-kontakt 1
montere 2
MP3-musikkfiler
laste inn 24
spille 21
musikk 21
myGarmin i
N
nærhetspunkter 34
navigasjon 5
innstillinger 30
modus 30
Neste sving-siden 15
nullstille
din nüvi-enhet 36
maksimal fart 15
turdata 15
O
offroad, ruting 13, 31
omkjøring 6
oppbevare nüvienheten 41
oppdatere
kart 37
programvare 37
ordbok 29
overføre filer 24–25
oversette ord 28
P
pare en
mobiltelefon 16, 33
PIN-kode
Bluetooth 33
Garmin Lock 36
posisjonsikon 14, 32
programvarelisensavtale 42
programvareoppdatering 37
programvareversjon 30
Q
QWERTY-tastatur 30
R
registrere 41
ruter 12–13
følge 5
importere 26
innstillinger 30
legge til et stopp 5
modus 30
offroad 31
simulere 30
stoppe 6
S
samsvarserklæring 42
satellittsignaler 3, 40
SaversGuide 38
SD-kort 24, 43
spor 1
sikkerhetsinnstillinger 33
sikkerhetsposisjon 36
Sikker modus 33
simulere en rute 30
skjerm
lås 1, 6
lysstyrke 31
skjermdumper 31
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler47
Indeks
skjerminnstillinger 31
skolesonedatabase 39
slette
alle brukerdata 35
egendefinerte
POIer 39
Favoritter 10, 13
filer 25
liste med nylige
funn 9
rute 13
tegn 8
SMS 20
søkeområde 12
sommertid 31
spesifikasjoner 43
spilleliste 21
fra datamaskin 22
lagre gjeldende 22
opprette 22
redigere 22
spille 22
Spor Opp 32
språkguide 28, 29
stave navnet 8
steder som nylig er
funnet 9
finne 9
slette 9
48
støttede filtyper 24
sykkelnavigering 30
systeminnstillinger 30
triplogg 33
turdata, nullstille 15
turinformasjonsside 15
W
T
U
zoome 11
taleoppringing 19
talespråk 32
tastatur 8
layout 8, 30
språkmodus 8, 32
tastatur på skjerm 8
ta vare på nüvienheten 40
tekstmelding 20
tekstspråk 32
telefonbok 18
telefonsvarer 17
tidsinnstillinger 31
tidssone 31
tilbehør 37, 39
tillegg 37, 38
tilleggskart 37
tilpasse nüvienheten 30–35
todimensjonal,
tredimensjonal
kartvisning 32
TourGuide 34, 39
Travel Guide 38
unngå
tyveri 41
veityper 31
USB 24, 25
feilsøking 44
masselagringsmodus 24–25
utløs 25
utgang, lyd 6
hodetelefonkontakt
1, 43
WebUpdater 37
Z
V
valuta, konvertere 27
varsler
fotoboks 38
nærhet 34
varsling av
nærhetspunkter 34
verdensur 27
verdensuret 27
verktøy 26–29
viapunkt, legge til 5
volum 6, 35
Volvo®-forhandler 8
Brukerveiledning for nüvi 760 for Volvo-biler
Du kan laste ned de siste programvareoppdateringene for
Garmin-produktene (ikke kartdata) gratis fra Garmins webområde:
www.garmin.com/volvo.
© 2007–2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9RB, Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Delenummer 190-00866-38 Rev. B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising