Garmin | nüvi® 760 for Volvo Cars | Quick Start Guide | Garmin nüvi® 760 for Volvo Cars Hurtigstartveiledning

Garmin nüvi® 760 for Volvo Cars Hurtigstartveiledning
Hurtigstartveiledning
nüvi 760 for
Volvo -biler
®
®
personlig reiseassistent
ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som lå i produktesken for advarsler
angående produktet og annen viktig informasjon.
Hva inneholder esken?
Av/på-knapp:
skyv til venstre for å slå enheten av/på,
skyv til høyre for å låse skjermen
nüvi GPS-enhet.
USB-kabel for å koble nüvi-enheten til
datamaskinen. Koble nüvi-enheten til
datamaskinen som en masselagringsenhet.
Hodetelefon-/
lydutgang
Vekselstrømsadapter for strøm fra et vegguttak.
Bæreveske for å beskytte nüvi-enheten, slik at du
unngår skraper og tilfeldig trykking på skjermen.
SD-kortspor
Måter å lade nüvi-enheten på
•
•
•
•
Bruke bilbraketten.
Bruke USB-kabelen.
Bruke vekselstrømsadapteren.
Hurtigstartveiledning
Mikrofon
GPS-antenne
Høyttaler
Serienummer
Mini-USB-kontakt
Kontakt for
ekstern antenne
Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri som ikke kan byttes av brukeren. Du finner viktig
informasjon om batterisikkerhet i veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon, som ligger i produktesken.
Trinn 1: Montere nüvi-enheten
Trinn 4: Bruke nüvi-enheten
1. Åpne holderen ved å vippe den bakover mot
frontruten.
2. Sett bunnen av nüvienheten i holderen.
3. Vipp nüvi-enheten bakover
til den klikker på plass.
A
C
B
E
Enheten skal slå seg på
automatisk hvis den er på
plass og kjøretøyet er i gang.
F
G
Når du skal ta enheten ut av holderen, trykker du
den lille tappen i bunnen av holderen opp, roterer
enheten og drar den ut.
D
H
I
A GPS-satellittstyrke.
B Bluetooth®-teknologistatus.
C Batteristatus.
D Gjeldende tidspunkt: Trykk for å endre
tidsinnstillingene.
Trinn 2: Konfigurere nüvienheten
Du slår på nüvi-enheten ved å skyve Av/påknappen til venstre. Følg instruksjonene på
skjermen.
E Trykk for å finne et bestemmelsessted.
F Trykk for å vise kartet.
Trinn 3: Innhente satellitter
G T
rykk for å ringe mens du er koblet til en
kompatibel mobiltelefon.
Gå ut til et åpent område, ut av garasjer og vekk
fra høye bygninger. Stopp kjøretøyet, og slå på
nüvi-enheten. Det kan ta et par minutter å innhente
satellittsignaler.
H Trykk for å justere volumet.
I T
rykk for å bruke verktøy som
mediespillere, innstillinger og Hjelp.
-linjene viser styrken på GPS-satellittene.
Når én linje er grønn, har nüvi-enheten hentet inn
satellittsignaler. Nå kan du velge et bestemmelsessted og navigere til det.
Finne punkter av interesse
Legge til et viapunkt
1. Trykk på Hvor skal du? > Punkter av
interesse.
2. Velg en kategori og en underkategori.
3. Velg et bestemmelsessted, og trykk på Kjør.
Du kan legge til et stopp (viapunkt) på ruten. nüvienheten gir deg først anvisninger til stoppet, og
deretter til det endelige bestemmelsesstedet.
1. Med en aktiv rute trykker du på Meny på kartet
og deretter på Hvor skal du?
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på Kjør.
4. Trykk på Legg til som viapunkt for å legge til
dette stoppet før bestemmelsesstedet. Trykk på
Angi som ny destinasjon for å gjøre dette til ditt
nye bestemmelsessted.
Hvis du vil skrive inn bokstavene i navnet, trykker
du på Hvor skal du? > Punkter av interesse >
Stav navn.
Hvis du vil søke i et annet område, trykker du på
Hvor skal du > Nærme.
Finne en Volvo®-forhandler
Tips: Hvis du vil legge til mer enn
ett stopp på ruten, må du redigere den
gjeldende ruten. Trykk på Hvor skal
du? > Ruter.
1. Trykk på Hvor skal du? > Volvo-forhandlere.
2. Velg en forhandler, og trykk på Kjør.
Foreta en omkjøring
Hvis en vei på ruten din er stengt, kan du foreta en
omkjøring.
Stoppe en rute
1. Med en rute aktiv trykker du på Meny.
2. Trykk på Stopp.
1. Med en rute aktiv trykker du på Meny.
2. Trykk på Omkjøring.
nüvi-enheten prøver å lede deg tilbake til den
opprinnelige ruten så raskt som mulig. Hvis ruten
du kjører langs, er det eneste logiske alternativet,
kan det hende at nüvi-enheten ikke beregner en
omkjøring.
Vise hovedsidene
Trykk på
Se på kart for å åpne kartsiden. Kjøretøyikonet
viser gjeldende posisjon. Trykk på kartet
og dra for å vise forskjellige områder av kartet. Trykk hvor som helst på kartet. Det vises en pil som peker
mot objektet.
Når du har trykt på Kjør, åpnes kartsiden. Ruten er merket med en magentafarget linje. nüvi-enheten
vil under reisen vise veien til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og
kjøreanvisninger øverst på kartsiden. Et rutete flagg angir destinasjonen. Hvis du avviker fra den
opprinnelige ruten, vil nüvi-enheten beregne ruten på nytt og gi nye kjøreanvisninger.
Trykk på tekstlinjen for å åpne manøverlisten.
Trykk på
Trykk på
inn.
for å zoome ut.
Trykk på Meny for å gå
tilbake til menysiden.
Trykk på Ankomst eller
Hastighet for å åpne
turinformasjonen.
Turinformasjon
for å zoome
Trykk på
for å lagre
gjeldende posisjon.
Kartside mens du navigerer
etter en rute
Manøverliste
Trykk på Sving om for
å vise neste sving.
Neste sving
Tips: Det kan bli vist et fartsgrenseikon når du kjører på større motorveiver. Dette ikonet viser
motorveiens gjeldende fartsgrense.
Bruke håndfrifunksjoner
Bruke anropsvarsel
Hvis du får et anropsvarsel, viser nüvi-enheten
vinduet for innkommende anrop. Trykk på Svar.
Den første samtalen blir satt på vent.
Håndfrie telefonfunksjoner er bare tilgjengelige
hvis nüvi-enheten og den kompatible mobiltelefonen har trådløs Bluetooth-teknologi. Ikke alle
telefoner støtter alle de håndfrie telefonfunksjonene
til nüvi-enheten. Hvis du skal bruke håndfrifunksjonene, må du opprette en forbindelse mellom
telefonen og nüvi-enheten.
1. Under samtalen trykker du på
> Bytt til.
2. Trykk på Avslutt for å legge på. Samtalen som
står på vent, kobles ikke fra.
Laste filer på nüvi-enheten
Pare nüvi-enheten med telefonen
Koble USB-kabelen til mini-USB-kontakten
på nüvi-enheten og til en ledig USB-port på
datamaskinen.
1. Kontroller at telefonen støttes av nüvi-enheten.
(Se www.garmin.com/bluetooth.)
2. På menysiden trykker du på Verktøy >
Innstillinger > Bluetooth > Legg til.
3. Aktiver telefonens Bluetooth-komponent og
aktiver modusen Finn meg / kan finnes. Disse
innstillingene kan befinne seg på menyen
Bluetooth, Tilkoblinger eller Håndfri.
4. Trykk på OK på nüvi-enheten.
5. Velg telefonen din, og trykk på OK.
6. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PIN-kode
(1234) på telefonen.
Det interne minnet i nüvi-enheten og SD-kortet
vises som eksterne stasjoner i Min datamaskin
på Windows®-datamaskiner, og som volumer på
Mac®-datamaskiner. Kopier og lim inn filer fra
datamaskinen i stasjoner/volumer på nüvi-enheten.
Når du er ferdig med å overføre filer, klikker
du på
Ta ut -ikonet i systemstatusfeltet på
Windows-datamaskinen eller drar volumikonet til
søppelbøtten på Mac-datamaskiner. Koble fra
nüvi-enheten.
Ringe et nummer
Lytte til MP3-filer
1. Trykk på Telefon > Ring.
2. Angi nummeret og trykk på Ring.
> Avslutt for å avslutte anropet.
3. Trykk på
Du kan laste inn MP3-filer til internminnet eller
SD-kortet. Trykk på Verktøy > Medieavspiller på
menysiden. Trykk på Kilde for å åpne musikkavspilleren. Trykk på Bla gjennom. Trykk på en
kategori. Trykk på Spill alle for å spille av hele
kategorien. Trykk på tittelen for å spille av én sang.
Hvis du vil opprette, redigere og høre på spillelister,
trykker du på Bla gjennom > Spilleliste.
Motta et anrop
Når du mottar et anrop, åpnes vinduet for
innkommende anrop. Trykk på Svar.
Låse nüvi-enheten
1.
2.
3.
4.
Tips og snarveier for nüvi
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Sikkerhet.
Trykk på knappen under Garmin Lock.
Angi en firesifret PIN-kode.
Kjør til en sikkerhetsposisjon (for eksempel hjem
eller til kontoret), og trykk på Angi.
• Du kommer deg raskt tilbake til menysiden ved
å trykke på og holde nede Tilbake.
• Trykk på
og
for å se flere valg.
Trykk på og hold nede for å rulle raskere.
• Trykk på Volum på menysiden for å justere
volumet.
Hver gang du slår på nüvi-enheten, taster du inn
PIN-koden eller kjører til sikkerhetsposisjonen.
Tilleggskart
MERK: Hvis du glemmer PIN-koden
og sikkerhetsposisjonen din, må du
sende nüvi-enheten til Garmin for å
få den låst opp. Du må også sende
en gyldig produktregistrering eller et
kjøpsbevis.
Du kan kjøpe ekstra MapSource-kartdata fra
Garmin og laste inn kartene i nüvi-enheten eller på
et valgfritt SD-kort. Se etter kartoppdateringer på
www.garmin.com/unlock/update.jsp.
Du kan se hvilken versjon av kartene som er lastet
på nüvi-enheten din, ved å trykke på Verktøy >
Innstillinger > Kart > Kartinfo. For å aktivere
tilleggskart trenger du enhets-IDen (trykk på
Verktøy > Innstillinger > System > Om for
å finne IDen) og serienummeret (plassert nær
strømkontakten).
Nullstille nüvi-enheten
Hvis skjermen på nüvi-enheten slutter å fungere,
slår du nüvi-enheten av og på igjen. Hvis dette ikke
hjelper, skyver du Av/på-knappen til venstre og
holder den der i 8 sekunder. Slå nüvi-enheten på
igjen. nüvi-enheten skal fungere som normalt.
Volvo® begrenset garanti
Kalibrere skjermen
Du finner mer informasjon om garantien hos en
Volvo®-forhandler.
Hvis berøringsskjermen ikke reagerer slik den
skal, må du kalibrere den. Slå nüvi-enheten av og
på igjen. Skyv Av/på-knappen til høyre (lås).
Hold fingeren på skjermen i omtrent 30 sekunder
til kalibreringsskjermen vises. Følg instruksjonene
på skjermen.
Du finner de nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata) for
Garmin-produktene på Garmins webområde på www.garmin.com/volvo.
© 2007–2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Garmin® og nüvi® er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene som er registrert i USA og andre land. Disse
varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Volvo® er et registrert varemerke for AB Volvo
og Volvo Car Corporation. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Mac® er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc. og
enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens.
Mai 2008
190-00866-58 Rev. B.
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising