Garmin | nüvi® 765T, Europe, Volvo | Quick Start Guide | Garmin nüvi® 765T, Europe, Volvo hurtigstartveiledning

Garmin nüvi® 765T, Europe, Volvo hurtigstartveiledning
nüvi 765 for Volvo -biler
®
®
hurtigstartveiledning
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående
produktet og annen viktig informasjon.
Hva inneholder esken?
Av/på-knapp:
skyv til venstre for å slå enheten av eller på,
skyv til høyre for å låse skjermen
nüvi GPS-enhet.
USB-kabel for å koble nüvi-enheten til
datamaskinen. Koble nüvi-enheten til
datamaskinen som en masselagringsenhet.
Hodetelefon/lydutgang
AC-adapterledning for å få strøm fra et
vegguttak.
SD™-kortspor
Bæreveske for å beskytte nüvi-enheten mot
riper og tilfeldig trykking på skjermen.
Mikrofon
GPS-antenne
Måter å lade nüvi-enheten på
Høyttaler
• Bruk bilbraketten.
• Bruk USB-kabelen.
• Bruk AC-adapterledningen.
Ekstern
Mini-USB-kontakt Serienummer antennekontakt
Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Ta enheten ut av bilen når du går ut, eller oppbevar den
slik at den ikke utsettes for direkte sollys. Da unngår du at den blir skadet.
Trinn 1: Montere
nüvi-enheten
Det kan ta et par minutter å innhente
satellittsignaler.
-linjene viser styrken
på GPS-satellittene. Når én linje er grønn,
har nüvi-enheten hentet inn satellittsignaler.
Nå kan du velge et bestemmelsessted og
navigere til det.
1. Vipp opp holderen
for å åpne den, mot
frontruten.
2. Sett bunnen av nüvienheten i holderen.
3. Vipp nüvi-enheten
bakover til den klikker på plass.
Trinn 4: Bruke nüvi-enheten
➊ ➋
➌
➍
Enheten skal slå seg på automatisk hvis den er
koblet til og kjøretøyet er i gang.
➎
Du fjerner enheten fra holderen ved å dra opp
knappen for å løse den ut, bak på holderen, og
vippe enheten forover.
➏
➐
Trinn 2: Konfigurere
nüvi-enheten
➑
➒
➊ GPS-satellittstyrke.
➋ Bluetooth®-teknologistatus.
➌ Batteristatus.
➍ Gjeldende klokkeslett.
➎ Trykk for å finne et bestemmelsessted.
➏ Trykk for å vise kartet.
➐ Trykk for å ringe mens du er koblet til en
Du slår på nüvi-enheten ved å skyve
Av/på-knappen til venstre. Følg
instruksjonene på skjermen.
Trinn 3: Innhente satellitter
1. Gå ut til et åpent område, ut av garasjer og
vekk fra høye bygninger.
2. Stopp kjøretøyet, og slå på nüvi-enheten.
kompatibel mobiltelefon.
➑ Trykk for å justere volumet.
➒ Trykk for å bruke verktøy som
medieavspillere, innstillinger og Hjelp.
Finne punkter av interesse
Følge ruten
1. Trykk på Hvor skal du? > POIer.
2. Velg en kategori og en underkategori.
3. Velg et bestemmelsessted, og trykk på
Kjør!.
Ruten er merket med en magentafarget
linje. Underveis vil nüvi-enheten vise
veien til bestemmelsesstedet ved hjelp
av talemeldinger, piler på kartet og
kjøreanvisninger øverst på kartet. Hjørnet
øverst til venstre viser distansen til den neste
manøveren og hvilken trafikkfil du bør være
i for manøveren. Hvis du avviker fra den
opprinnelige ruten, vil nüvi-enheten beregne
ruten på nytt og gi nye kjøreanvisninger.
Hvis du vil skrive inn bokstavene i navnet,
trykker du på Hvor skal du? > Punkter av
inter. > Stav navn.
Hvis du vil søke etter en posisjon i et annet
område, trykker du på Hvor skal du? >
Nærme.
➋
➊
Finne en Volvo -forhandler
®
1. Trykk på Hvor skal du? >
Volvo-forhandlere.
2. Velg en forhandler, og trykk på Kjør!.
➌
➍
➎
Legge til et stopp
➏
➐
➊ Trykk for å vise neste sving-siden eller
1. Med en rute aktiv trykker du på Meny >
Hvor skal du?.
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på Kjør!.
4. Trykk på Legg til som viapunkt for å legge
til dette stoppet før bestemmelsesstedet.
trafikkfilassistanse-siden (hvis den er
tilgjengelig).
Tips: Hvis du vil legge til mer enn ett stopp
på ruten, må du redigere den gjeldende ruten.
Trykk på Hvor skal du? > Egendef. ruter.
Foreta håndfrie
telefonsamtaler
➋ Trykk for å vise siden med manøverliste.
Ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi
kan nüvi-enheten kobles trådløst til
mobiltelefonen, slik at du får en håndfri enhet.
Hvis du vil pare og koble til, må telefonen og
nüvi-enheten være slått på og ikke være mer
enn 10 meter fra hverandre.
➌ Trykk for å zoome inn og ut.
➍ Trykk for å vise Hvor er jeg?- siden.
Pare nüvi-enheten med
mobiltelefonen
1. Kontroller at telefonen støttes av nüvienheten. (Gå til www.garmin.com
/bluetooth.)
2. På menysiden kan du trykke på Verktøy >
Innstillinger > Bluetooth > Legg til.
3. Aktiver telefonens Bluetooth-komponent,
og aktiver modusen Finn meg/Utforsk/
Synlig. Disse innstillingene kan befinne
seg i menyene Bluetooth, Tilkoblinger eller
Håndfri.
➎ Trykk for å vise tripcomputer-siden.
➏ Trykk for å gå tilbake til menysiden.
➐ Trykk for å endre dataene som vises her.
Bruke FM-senderen
4. Trykk på OK på nüvi-enheten.
5. Velg telefonen din, og trykk på OK.
6. Angi nüvi-enhetens PIN-kode for Bluetooth
(1234) på telefonen.
Før du bruker FM-senderen i området der du er, bør
du lese den juridiske merknaden om FM-senderen i
brukerveiledningen.
Motta et anrop
Du kan lytte til nüvi-enheten gjennom
høyttalerne i kjøretøyet. Fra menysiden velger
du Volum > Utsignal for lyd > FM-sender >
OK. Velg en FM-kanal med mye statisk støy,
og velg den samme kanalen på nüvi-enheten.
Når du mottar et anrop, åpnes vinduet for
innkommende anrop. Trykk på Svar hvis du
vil svare på anropet. Den interne mikrofonen
er foran på nüvi-enheten. Snakk vanlig.
Foreta et anrop
Laste filer på nüvi-enheten
Du kan begynne å ringe når telefonen er koblet
til nüvi-enheten. Trykk på Telefon for å åpne
telefonmenyen.
1.
2.
3.
4.
Merk: Ikke alle telefoner støtter alle
funksjonene på telefonmenyen til nüvienheten.
Sett inn et SD-kort (valgfritt).
Koble til USB-kabelen.
Overfør filer til nüvi-enheten.
Løs ut og koble fra USB-kabelen.
Lytte til MP3-filer
1.
2.
3.
4.
5.
Ringe et nummer
1. Trykk på Telefon > Ring.
2. Angi nummeret og trykk på Ring.
> Avslutt for å avslutte
3. Trykk på
anropet.
Trykk på Verktøy > Medieavspiller.
Trykk på Kilde for å åpne MP3-spilleren.
Trykk på Bla gjennom.
Trykk på en kategori.
Trykk på Spill alle.
Låse nüvi-enheten
nüMaps Guarantee™
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
2. Trykk på knappen under Garmin Lock.
3. Tast inn en firesifret PIN-kode, og kjør til en
sikkerhetsposisjon.
Hvis du vil motta en gratis kartoppdatering,
kan du registrere nüvi-enheten på
http://my.garmin.com i løpet av de første
60 dagene etter at du har innhentet satellitter.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til
www.garmin.com/numaps.
MERK: Hvis du glemmer PIN-koden
og sikkerhetsposisjonen, må du sende
nüvi-enheten til Garmin for å få låst den
opp. Du må også sende med en gyldig
produktregistrering eller et kjøpsbevis.
Volvos® begrensede garanti
Rådfør deg med Volvo-forhandleren for
informasjon om garantier.
Mer informasjon
Nullstille nüvi-enheten
Hvis du vil ha mer informasjon om nüvienheten, trykker du på Verktøy > Hjelp.
Du kan laste ned den nyeste versjonen av
brukerveiledningen fra www.garmin.com
/volvo. Hvis du vil ha informasjon om
tilbehør, kan du gå til http://buy.garmin.com
eller ta kontakt med en Garmin-forhandler.
Hvis skjermen på nüvi-enheten slutter å
fungere, slår du nüvi-enheten av og på igjen.
Hvis dette ikke hjelper, skyver du Av/påknappen mot venstre og holder den der i
8 sekunder. Slå nüvi-enheten på igjen. nüvienheten skal fungere som normalt.
Tilleggskart
Du kan kjøpe ekstra MapSource-kartdata fra
Garmin og laste inn kartene i nüvi-enheten
eller på et valgfritt SD-kort. For å aktivere
tilleggskart trenger du enhets-IDen (trykk på
Verktøy > Innstillinger > System > Om) og
serienummeret (plassert nær strømkontakten).
Du kan laste ned de siste programvareoppdateringene for Garmin-produktet
(ikke kartdata) gratis fra Garmins webområde: www.garmin.com/volvo.
© 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Garmin®, Garmin-logoen og nüvi® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og
andre land. nüMaps Guarantee™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Volvo® er et registrert varemerke for AB Volvo og Volvo Car Corporation.
Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt
lisens. SD™ er et varemerke for SD Card Association.
November 2008
190-01022-58 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising