Garmin | nüvi® 765T, Europe, Volvo | User manual | Garmin nüvi® 765T, Europe, Volvo brukerveiledning

Garmin nüvi® 765T, Europe, Volvo brukerveiledning
nüvi 765 for Volvo -biler
®
®
brukerveiledning
© 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
Garmin (Europe) Ltd.
Garmin Corporation
1200 East 151st Street,
Liberty House, Hounsdown Business Park,
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Olathe, Kansas 66062, USA Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannia Shijr, Taipei County, Taiwan
Tlf. (913) 397 8200 eller
Tlf. +44 (0) 870 8501241 (til Storbritannia)
Tlf. 886 2 2642 9199
(800) 800 1020
0808 2380000 (i Storbritannia)
Faks 886 2 2642 9099
Faks (913) 397 8282
Faks +44 (0) 870 8501251
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen
reproduseres, kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på
forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne
brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én
kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne
brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell
distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike
endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og
tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoen, MapSource®, nüvi® og TourGuide® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. Garmin Lock™, myGarmin™ og nüMaps Guarantee™ er varemerker for Garmin
Ltd. eller Garmins datterselskaper. Volvo® er et registrert varemerke for AB Volvo og Volvo Car Corporation. Disse
varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt
lisens. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Mac® er et registrert
varemerke for Apple Computer, Inc. Audible.com® er et registrert varemerke for Audible, Inc. © Audible, Inc.
1997–2008. SaversGuide® er et registrert varemerke for Entertainment Publications, Inc. Google™ er et varemerke
for Google Inc. Navnet MapQuest er et varemerke eller registrert varemerke for MapQuest eller AOL LLC. Andre
varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
Oktober 2009
Delenummer 190-01022-38 Rev. B
Trykt i Taiwan
Introduksjon
Introduksjon
Standarder for
brukerveiledning
Når du blir bedt om å trykke på noe, bruker
du fingeren til å trykke på et element på
skjermen.
De små pilene (>) i teksten angir at du må
trykke på flere elementer etter hverandre.
Hvis du for eksempel ser “trykk på Hvor
skal du? > Favoritter”, trykker du på Hvor
skal du?, og deretter på Favoritter.
myGarmin™
Gå til http://my.garmin.com for å få
tilgang til de nyeste tjenestene for
Garmin-produktet:
• Registrer Garmin-enheten.
• Abonner på elektroniske tjenester
for fotoboksinformasjon (se side 43).
• Lås opp valgfrie kart.
Tips og snarveier for nüvi
• Du kommer deg raskt tilbake til
menysiden ved å trykke på og holde
nede Tilbake.
• Trykk på
og
for å se flere
valg. Trykk på og hold nede for å rulle
raskere.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Introduksjon
Innholdsfortegnelse
Introduksjon.................................. i
Standarder for brukerveiledning......i
Tips og snarveier for nüvi................i
myGarmin™......................................i
Komme i gang.............................. 1
Hva inneholder esken?...................2
Trinn 1: Montere nüvi-enheten........2
Trinn 2: Konfigurere
nüvi-enheten...................................3
Trinn 3: Innhente satellitter.............3
Trinn 4: Bruke nüvi-enheten...........3
Finne ditt bestemmelsessted..........4
Følge ruten.....................................5
Justere volumet..............................6
Hvor skal du?............................... 7
Søke i nærheten av en annen
posisjon..........................................7
Kjør!-sidealternativer......................7
Finne en adresse............................8
ii
Finne et sted ved å stave
navnet . ..........................................8
Angi en Hjem-posisjon....................9
Finne en autorisert Volvo®forhandler.....................................10
Finne steder som nylig er
funnet............................................10
Favoritter......................................10
Bruke egendefinerte ruter.............13
Finne et sted ved hjelp av
kartet.............................................14
Angi koordinater...........................15
Bruke hovedsidene................... 16
Kartside........................................16
Tripcomputer.................................17
Side med manøverliste.................17
Side for neste sving......................18
Bruke håndfri telefonering........ 19
Pare enhetene..............................19
Pare telefonen ved hjelp av
telefonen.......................................20
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Introduksjon
Pare telefonen ved hjelp av
nüvi-enheten.................................20
Motta et anrop .............................21
I en samtale .................................21
Telefonmeny.................................21
Bruke medieavspillerne............ 24
Bruke et trådløst hodesett............24
Spille av musikk............................24
Høre på lydbøker..........................27
Behandle filer............................. 28
Støttede filtyper............................28
Laste inn filer................................28
Slette filer . ...................................29
Bruke verktøyene...................... 30
Innstillinger...................................30
Hvor er jeg?..................................30
Hjelp.............................................30
Medieavspiller...............................30
Bildeviser......................................31
Egendefinerte ruter.......................31
Mine data......................................31
Verdensur ....................................31
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Språkguide...................................32
Kalkulator . ...................................33
Enhetskalkulator ..........................33
Tilpasse nüvi-enheten............... 35
Endre systeminnstillingene...........35
Endre
navigasjonsinnstillingene..............36
Justere skjerminnstillingene.........36
Oppdatere tidsinnstillingene.........37
Angi språkene...............................37
Endre kartinnstillingene................37
Legge til sikkerhet.........................38
Innstillinger for
Bluetooth-teknologi.......................39
Endre innstillingene for
nærhetspunkter............................39
Gjenopprette alle innstillinger.......40
Fjerne brukerdata.........................40
Tillegg......................................... 41
Måter å lade nüvi-enheten på.......41
Nullstille nüvi-enheten..................41
Kalibrere skjermen........................41
iii
Introduksjon
Låse nüvi-enheten........................42
nüMaps Guarantee™ ....................42
Tilleggskart...................................42
Oppdatere programvaren.............43
Ekstrautstyr og valgfritt tilbehør....43
Batteriinformasjon . ......................45
Om GPS-satellittsignaler..............46
Ta vare på nüvi-enheten ..............46
Viktig juridisk merknad om
FM-senderen................................48
Samsvarserklæring.......................49
Lisensavtale for programvare.......49
Volvos® begrensede garanti.........49
Spesifikasjoner.............................50
Feilsøking.....................................51
Indeks......................................... 53
iv
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Komme i gang
Komme i gang
S e veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående
produktet og annen viktig informasjon.
Av/på-knapp:
skyv til venstre for å slå enheten av/på,
skyv til høyre for å låse skjermen
GPS-antenne
Høyttaler
Hodetelefon/lydutgang
SD™kortspor
Mikrofon
Mini-USBkontakt
Serienummer (fjern holderen
for å vise serienummer)
Kontakt for
ekstern antenne
Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Ta enheten ut av bilen når du går ut, eller oppbevar
den slik at den ikke utsettes for direkte sollys. Da unngår du at den blir skadet.
Før du monterer nüvi-enheten, bør du se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon, hvis du vil ha
informasjon om lover angående montering på frontruten.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Komme i gang
Hva inneholder esken?
nüvi GPS-enhet.
USB-kabel for å koble nüvi-enheten til
datamaskinen. Koble nüvi-enheten til
datamaskinen som en masselagringsenhet.
Se sidene 28–29.
Nettadapterkabel for å få strøm fra et
vegguttak.
Trinn 1: Montere nüvienheten
1. Vipp opp holderen for å åpne den, mot
frontruten.
2. Sett bunnen av nüvi-enheten i holderen.
3. Vipp nüvi-enheten bakover til den klikker
på plass.
Bæreveske for å beskytte nüvi-enheten mot
riper og tilfeldig trykking på skjermen.
Hurtigstartveiledning.
Enheten skal slå seg på automatisk hvis den
er koblet til og kjøretøyet er i gang.
Du fjerner enheten fra holderen ved å dra
opp knappen bak på holderen for å løse den
ut og deretter vippe enheten mot deg og
fjerne den.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Komme i gang
Trinn 2: Konfigurere nüvienheten
Enheten skal slå seg på automatisk hvis
den er koblet til og kjøretøyet er i gang.
Du slår på nüvi-enheten manuelt ved å
skyve av/på-knappen til venstre.
Følg instruksjonene på skjermen.
Trinn 3: Innhente satellitter
1. Gå ut til et åpent område, ut av garasjer
og vekk fra høye bygninger.
2. Stopp kjøretøyet, og slå på nüvienheten.
Det kan ta et par minutter å innhente
satellittsignaler.
-linjene viser styrken
på GPS-satellittene. Når én linje er grønn,
har nüvi-enheten hentet inn satellittsignaler.
Nå kan du velge et bestemmelsessted og
navigere til det.
Trinn 4: Bruke nüvienheten
➊
➌
➎
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➍
➏
➐
➑
➒
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
➋
➑ ➒
GPS-satellittstyrke.
Bluetooth®-teknologistatus.
Batteristatus.
Gjeldende klokkeslett.
Trykk for å finne et bestemmelsessted.
Trykk for å vise kartet.
Trykk for å ringe mens du er koblet til
en kompatibel mobiltelefon.
Trykk for å justere volumet.
Trykk for å bruke verktøy som
medieavspillere, innstillinger og Hjelp.
Komme i gang
Finne ditt bestemmelsessted
Hvor skal du?-menyen inneholder flere forskjellige kategorier som du kan bruke når du
leter etter adresser, byer og andre steder. Det detaljerte kartet som er lastet på nüvi-enheten,
inneholder millioner av punkter av interesse, f.eks. restauranter, hoteller og biltjenester.
➊ Trykk på Hvor skal du?.
➋ Velg en kategori.
➍ Velg et bestemmelsessted. ➎ Trykk på Kjør!.
➌ Velg en underkategori.
➏ Kos deg på veien.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Komme i gang
Følge ruten
Legge til et viapunkt
Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten,
vil nüvi-enheten beregne ruten på nytt og gi
nye kjøreanvisninger.
1. Når en rute er aktiv, trykker du på
Meny > Hvor skal du?.
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på Kjør!.
4. Trykk på Legg til som viapunkt
for å legge til dette stoppet før
bestemmelsesstedet.
Ruten er merket med en magentafarget
linje. Underveis vil nüvi-enheten vise
veien til bestemmelsesstedet ved hjelp
av talemeldinger, piler på kartet og
kjøreanvisninger øverst på kartet. Hjørnet
øverst til venstre viser distansen til den
neste manøveren og hvilken trafikkfil du
bør være i for manøveren.
Det kan vises et fartsgrenseikon når du
kjører på hovedveier.
Du kan legge til et stopp (viapunkt) på
ruten. nüvi-enheten gir deg først anvisninger
til stoppet, og deretter til det endelige
bestemmelsesstedet.
Hvis du vil legge til mer enn ett stopp
på ruten, bør du redigere den aktive ruten.
Se side 13.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Komme i gang
Foreta en omkjøring
Hvis en vei på ruten din er stengt, kan du
foreta en omkjøring.
1. Med en rute aktiv trykker du på Meny.
2. Trykk på Omkjøring.
nüvi-enheten prøver å lede deg tilbake til
den opprinnelige ruten så raskt som mulig.
Hvis ruten du følger, er det eneste logiske
alternativet, kan det hende at nüvi-enheten
ikke beregner en omkjøring.
Stoppe en rute
Justere volumet
På menysiden trykker du på Volum. Trykk
på og for å justere hovedvolumet.
Trykk på Dempet for å dempe alle
lydkilder.
Hvis du vil justere volumet for
talemeldingene, medieavspilleren og
telefonen, trykker du på Mikser. Juster
lydnivåene etter behov. Trykk på Gjenopp.
for å gjenopprette de opprinnelige
lydnivåene.
1. Med en rute aktiv trykker du på Meny.
2. Trykk på Stopp.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Hvor skal du?
Hvor skal du?
I
Hvor skal du?-menyen finner du flere
forskjellige kategorier som du kan bruke
når du søker etter posisjoner. Hvis du vil ha
informasjon om hvordan du foretar et enkelt
søk, kan du se side 4.
Søke i nærheten av en
annen posisjon
nüvi-enheten søker automatisk etter steder i
nærheten av gjeldende posisjon.
1. Trykk på Hvor skal du? > Nærme.
2. Velg et alternativ:
• Hvor jeg er nå – søker etter steder i
nærheten av gjeldende posisjon.
• En annen by – søker etter steder i
nærheten av byen du angir.
• Min nåværende rute – søker etter
steder langs ruten.
• Mitt bestemmelsessted – søker
etter steder i nærheten av det
gjeldende bestemmelsesstedet.
3. Trykk på OK.
Kjør!-sidealternativer
Trykk på et element i listen over
søkeresultater for å vise Kjør!-siden.
➊
➋
➍
➌
➎
➊
Trykk for å ringe til dette stedet hvis
en mobiltelefon med trådløs Bluetoothteknologi er koblet til.
➋
➌
Trykk for å vise ruten på kartet.
Trykk for å opprette en detaljert rute
til dette stedet.
➍
Trykk for å vise denne posisjonen på
kartet.
➎
Trykk for å lagre denne posisjonen i
Favoritter. Se side 10.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Hvor skal du?
Finne en adresse
Fremgangsmåten for å finne en adresse
avhenger av hvilke kart som finnes på
nüvi-enheten. Ikke alle kartdata støtter
postnummersøk.
1. Trykk på Hvor skal du? > Adresse.
2. Trykk på Endre stat eller land hvis det
er nødvendig.
3. Trykk på Søk på alle.
ELLER
Trykk på Stav sted eller Stav
postnummer, angi stedet/
postnummeret, og trykk på Ferdig.
Velg sted eller postnummer fra listen.
4. Angi nummeret for adressen, og trykk
på Ferdig.
5. Angi gatenavnet, og trykk på Ferdig.
6. Velg eventuelt riktig gate fra listen.
7. Trykk eventuelt på adressen.
Finne et sted ved å stave
navnet
Hvis du vet navnet på stedet du leter etter,
kan du stave det ved hjelp av tastaturet på
skjermen. Du kan også angi bokstaver i
navnet for å begrense søket.
1. Trykk på Hvor skal du? > Punkter av
intres. > Stav navn.
2. Skriv inn bokstaver i navnet ved hjelp
av tastaturet på skjermen.
3. Trykk på Ferdig.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Hvor skal du?
Bruke tastaturet på skjermen
Når du kjører fortere enn 8 km/t (5 mph)
og prøver å bruke tastaturet, vises det en
melding som spør deg om du er føreren
av bilen. Hvis du svarer Ja, deaktiveres
tastaturet. Hvis det er en passasjer som
bruker nüvi-enheten og som svarer Nei,
vil det være mulig å bruke tastaturet.
Når det vises et tastatur på skjermen, skriver
du inn tall og bokstaver ved å trykke på
tastene.
• Trykk på Modus for å endre
språkmodusen for tastaturet.
• Trykk på
for å skrive
spesialtegn.
Angi en Hjem-posisjon
Du kan angi en Hjem-posisjon for stedet du
kjører til oftest.
1. Trykk på Hvor skal du? > Ta meg hjem.
2. Velg et alternativ.
Kjøre hjem
Etter at du har angitt Hjem-posisjonen, kan
du når som helst lage en rute til stedet ved å
trykke på Hvor skal du? > Ta meg hjem.
Endre Hjem-posisjon
• Trykk på
for å legge til et
mellomrom.
• Trykk på
og
for å flytte
markøren.
• Trykk på
for å slette bokstaven.
• Trykk på
for å velge ord du nylig
skrev inn og valgte.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Hvis du vil angi en ny plassering som
Hjem-posisjon, bruker du Verktøy-menyen.
1. Trykk på Verktøy > Mine data > Angi
Hjem-posisjon.
2. Velg et alternativ.
Hvor skal du?
Finne en autorisert Volvo®forhandler
Trykk på Hvor skal du? > Volvoforhandlere for å vise en liste over de
50 nærmeste autoriserte Volvo®forhandlerne.
Finne steder som nylig
er funnet
nüvi-enheten lagrer de siste 50 stedene
som nylig er funnet, i listen Nylige treff.
De stedene som ble vist sist, vises øverst i
listen. Trykk på Hvor skal du? > Nylige
treff for å vise nylig funne elementer.
Fjerne steder som nylig er
funnet
Trykk på Fjern > Ja for å fjerne alle
stedene fra listen Nylige treff. Alle
elementer fjernes fra listen, men dette
sletter ikke det faktiske stedet fra
nüvi-enheten.
10
Favoritter
Du kan lagre steder i Favoritter, slik at du
raskt kan finne dem og opprette ruter til
dem. Hjem-posisjonen blir også lagret i
Favoritter.
Lagre din gjeldende posisjon
På kartsiden trykker du på . Trykk på
Lagre posisjon for å lagre den gjeldende
posisjonen.
Lagre steder du finner
1. Når du har funnet et sted du vil lagre,
trykker du på Lagre på Kjør!-siden.
2. Trykk på OK. Stedet lagres i Favoritter.
Finne lagrede steder
1. Trykk på Hvor skal du?.
2. Tryk k på Favoritter.
3. Trykk på en kategori. Du får frem en
liste over de lagrede posisjonene.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Hvor skal du?
Finne den siste posisjonen
Den siste posisjonen din lagres automatisk
hver gang du fjerner nüvi-enheten fra
holderen når nüvi-enheten er på. Du kan
bruke denne funksjonen til å finne igjen
bilen på en parkeringsplass.
1. Trykk på Hvor skal du?.
2. Trykk på Favoritter > Alle favoritter >
Siste posisjon.
Den siste posisjonen din overskrives hver
gang du fjerner nüvi-enheten fra holderen
når holderen er koblet til strøm.
Redigere lagrede steder
1. Trykk på Hvor skal du? > Favoritter.
2. Trykk på den posisjonen du vil redigere.
3. Trykk på Rediger.
4. Trykk på et alternativ for å redigere
posisjonen:
• Endre navn – angi et nytt navn, og
trykk på Ferdig.
• Legg ved bilde – velg et bilde for å
tilordne det til posisjonen. Hvis du vil
laste inn bilder på nüvi-enheten eller
et SD-kort, kan du se sidene 28–29.
• Endre kartsymbol – trykk på et nytt
symbol.
• Endre telefonnummer – angi et
telefonnummer, og trykk på Ferdig.
• Endre kategorier – opprett og endre
kategorien der plasseringen lagres.
• Slett – trykk på Ja for å fjerne dette
elementet fra listen Favoritter.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler11
Hvor skal du?
Bruke bildenavigasjon
Laste ned posisjoner
1. Gå til http://connect.garmin.com/photos
for å laste ned bilder med posisjonsinformasjon.
2. Følg instruksjonene på webområdet for
å velge og laste inn bilder.
3. Trykk på Hvor skal du? > Favoritter
> Bilder. Det vises bilder med
posisjonsinformasjon.
4. Trykk på et bilde.
1. Gå til www.garmin.com/communicator
for å laste ned og installere Garmin
Communicator Plugin på datamaskinen.
2. Koble nüvi-enheten til datamaskinen.
Se side 28.
3. Finn en posisjon på et webområde
som støttes, f.eks. www.google.com
og www.mapquest.com.
4. Følg instruksjonene på webområdet for
å sende posisjonen til nüvi-enheten.
Du kan laste inn bilder med
posisjonsinformasjon på nüvi-enheten eller
et SD-kort og deretter opprette ruter til dem.
Du kan laste ned posisjoner og punkter av
interesse til nüvi-enheten fra forskjellige
elektroniske kilder.
Nedlastede posisjoner lagres i Favoritter
på nüvi-enheten.
12
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Hvor skal du?
Bruke egendefinerte ruter
Trykk på Hvor skal du? > Egendef. ruter.
Velg ruten du vil kjøre, og trykk på Kjør!.
Opprette en egendefinert rute
Bruk nüvi-enheten til å opprette og lagre
ruter før din neste tur. Du kan lagre inntil
10 ruter.
1. Trykk på Hvor skal du? (eller Verktøy)
> Egendef. ruter > Ny.
2. Trykk på Legg til nytt startpunkt.
3. Finn et sted som skal være startpunkt,
og trykk på Velg.
4. Trykk på Legg til nytt sluttpunkt.
5. Finn et sted som skal være sluttpunkt,
og trykk på Velg.
6. Trykk på
for å legge til et nytt sted i
ruten. Trykk på
for å fjerne et sted.
7. Trykk på Neste for å beregne ruten og
vise den på kartet.
8. Trykk på Lagre for å lagre ruten og
avslutte.
Redigere egendefinerte ruter
1. Trykk på Hvor skal du? (eller Verktøy)
> Egendef. ruter.
2. Velg ruten du vil redigere.
3. Trykk på Rediger.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler13
Hvor skal du?
4. Trykk på et alternativ for å redigere
ruten:
• Endre navn – angi et nytt navn, og
trykk på Ferdig.
• Legg til eller fjern punkter – legg til
eller fjern punkter fra ruten.
Finne et sted ved hjelp av
kartet
Hvis du vil finne et sted på kartet, trykker
du på Hvor skal du? > Se på kart eller
trykker hvor som helst på kartet.
• Ordne punktene manuelt – endre
rekkefølgen på punktene langs ruten.
• Ordne punktene i optimal
rekkefølge – ordne punktene
automatisk.
• Omberegn – endre rutepreferansen
til å beregne etter kortere tid, kortere
distanse eller offroad.
• Slett – fjern denne ruten.
Endringene lagres automatisk når du går
ut av hvilken som helst av sidene for
ruteredigering.
14
• Trykk og dra for å vise en annen del av
kartet.
• Trykk på og for å zoome inn og ut.
• Trykk et sted på kartet. En pil peker på
posisjonen.
• Trykk på Lagre for å lagre posisjonen.
• Trykk på Kjør! for å navigere til
posisjonen.
• Hvis nüvi-enheten er i simulatormodus,
trykker du på Angi pos. for å angi
posisjonen din til den valgte posisjonen.
(Se side 35).
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Hvor skal du?
• Trykk på
for å veksle mellom
kart i 3D (tredimensjonalt) og 2D
(todimensjonalt).
• Trykk på
for å rotere
visningsvinkelen i 3D-visning.
• Når du zoomer ut, endres kartet til
et digitalt topografisk kart som viser
høydekonturene for området.
• Zoom helt ut for å vise globusen. Trykk
på og snurr globusen for å finne ulike
deler av verden raskt.
Merk: Du kan bare se detaljert
kartinformasjon for områder som du har
kart over, og som er lastet inn på nüvienheten.
Angi koordinater
Hvis du vet de geografiske koordinatene
til bestemmelsesstedet, kan du
bruke nüvi-enheten til å navigere til
bestemmelsesstedet ved hjelp av breddeog lengdegradskoordinater (eller andre
koordinatformater). Dette kan være svært
nyttig i geocaching.
1. Trykk på Hvor skal du? > Koordinater.
2. Trykk på Format for å velge det riktige
koordinatformatet for den typen kart du
bruker.
3. Trykk på et retningsfelt for å velge en ny
retning.
4. Trykk på et tallfelt for å angi
koordinatene, og trykk på Ferdig.
5. Når du har angitt de riktige koordinatene,
trykker du på Neste.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler15
Bruke hovedsidene
Bruke hovedsidene
Kartside
Trykk på
Vis kart for å vise kartsiden.
• Kjøretøyikonet viser din gjeldende
posisjon.
• Trykk på og dra kartet for å vise et annet
område av kartet (se side 14).
• Det kan vises et fartsgrenseikon når du
kjører på hovedveier.
➋
➊
➌
➍
➎
➊
16
➏
➐
Trykk for å vise siden for neste sving
eller Lane Assist-siden (hvis den er
tilgjengelig).
➋
Trykk for å vise siden med
manøverliste.
➌
➍
➎
➏
➐
Trykk for å zoome inn og ut.
Trykk for å vise Hvor er jeg?-siden.
Trykk for å vise tripcomputeren.
Trykk for å gå tilbake til menysiden.
Trykk for å tilpasse dette datafeltet.
Endre datafeltet
Du kan vise forskjellig informasjon når du
kjører og følger ruter.
1. Når du navigerer etter en rute, kan du
trykke på datafeltet i det nedre høyre
hjørnet av kartsiden.
2. Velg dataene du vil vise.
3. Gjenta trinn 1 og 2 når du ikke navigerer
langs en rute.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Bruke hovedsidene
Tripcomputer
Side med manøverliste
Tripcomputeren angir gjeldende hastighet
og gir nyttig statistikk om turen. Hvis du
vil vise tripcomputeren, trykker du på feltet
Hastighet på kartsiden.
Når du navigerer etter en rute, viser siden
med manøverliste detaljerte instruksjoner
for hele ruten og distansen mellom
svingene. Trykk på tekstlinjen øverst på
kartsiden for å vise siden med manøverliste.
Trykk på en sving i listen for å vise siden
for neste sving for den svingen. Trykk på
Vis kart for å vise hele ruten på kartet.
Hvis du stopper ofte, lar du nüvi-enheten
være slått på, slik at den kan måle medgått
tid under turen nøyaktig.
Nullstille turinformasjon
Nullstill turinformasjonen før du begynner
på turen, for å få nøyaktig turinformasjon.
Trykk på Nullstill trip for å nullstille
informasjonen på siden for tripcomputeren.
Trykk på Nullstill maks. for å nullstille den
maksimale hastigheten.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler17
Bruke hovedsidene
Side for neste sving
Siden Lane Assist
Når du navigerer etter en rute, viser siden
for neste sving den neste svingen på kartet
og distansen og tiden som er igjen før du
kommer til svingen.
Når Lane Assist-siden er tilgjengelig, kan
den vise neste veikryss og hvilken fil du bør
ligge i. Trykk i det øvre venstre hjørnet på
kartsiden for å vise Lane Assist-siden. Du
får også tilgang til Lane Assist-siden fra
siden for neste sving.
Hvis du vil vise en kommende sving på
kartet, trykker du på det øvre venstre hjørnet
av kartsiden eller på en hvilken som helst
sving på siden med manøverlisten. Når dette
alternativet er tilgjengelig, kan du trykke på
Lane Assist på siden for neste sving for å
vise Lane Assist-siden for denne svingen.
18
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Bruke håndfri telefonering
Bruke håndfri
telefonering
Ved hjelp av Bluetooth®-teknologi kan nüvienheten kobles til en mobiltelefon, slik at du
får en håndfri enhet.
Hvis du vil kontrollere om enheten med
Bluetooth-teknologi er kompatibel med
nüvi-enheten, kan du gå til
www.garmin.com/bluetooth.
Pare enhetene
Trådløs Bluetooth-teknologi oppretter
en trådløs tilkobling mellom enheter, for
eksempel en mobiltelefon og nüvi-enheten.
Første gang du bruker to enheter sammen,
må du “pare” dem ved å opprette en
forbindelse ved å bruke en PIN-kode eller
et passord. Når du først har paret dem,
kobles de automatisk sammen hver gang
du slår dem på.
Hvis du vil pare og koble til, må enheten og
nüvi-enheten være slått på og ikke være mer
enn 10 meter fra hverandre. nüvi-enheten
kan være koblet til en telefon og et hodesett
samtidig.
Begynn paringen fra nüvi-enheten eller fra
telefonen. Se instruksjonene for enhetene.
Når nüvi-enheten slås på, forsøker den å
koble seg til enheten den sist var tilkoblet.
Du må kanskje stille inn enheten slik at den
automatisk kobler seg til nüvi-enheten når
den slås på.
Du kan begynne å ringe når telefonen er
koblet til nüvi-enheten. Trykk på Telefon
på menysiden for å åpne telefonmenyen.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler19
Bruke håndfri telefonering
Pare telefonen ved hjelp av
telefonen
Pare telefonen ved hjelp av
nüvi-enheten
2. Start et søk etter Bluetooth-enheter.
3. Velg nüvi-enheten fra listen over enheter.
4. Tast 1234 på telefonen.
3. Aktiver Bluetooth-komponenten på
telefonen. Aktiver modusen Finn meg /
Utforsk / Synlig. Disse innstillingene
kan befinne seg på menyen Bluetooth,
Tilkoblinger eller Håndfri.
4. Trykk på OK på nüvi-enheten.
5. Velg telefonen din, og trykk på OK.
6. Tast 1234 på telefonen.
1. Aktiver Bluetooth-komponenten på
telefonen. Dette kan være på en meny
som heter Innstillinger, Bluetooth,
Tilkoblinger eller Håndfri.
20
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth på menysiden.
2. Under Telefon trykker du på Legg til
(eller Endre).
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Bruke håndfri telefonering
Motta et anrop
Når du mottar et anrop, åpnes vinduet for
innkommende anrop. Trykk på Svar hvis
du vil svare på anropet. Trykk på Ignorer
hvis du vil ignorere anropet og stanse
ringelyden.
Den interne mikrofonen er foran på nüvienheten.
I en samtale
Trykk på > Avslutt for å avslutte
samtalen. Trykk på > Valg for samtale
for å få frem følgende alternativer:
• Tastetoner – viser en tastaturside slik at
du kan bruke automatiske systemer, for
eksempel telefonsvarer.
• Overfør lyd til telefon – denne
funksjonen er nyttig hvis du vil slå av
nüvi-enheten, men likevel fortsette
samtalen, eller hvis du vil snakke privat.
Trykk på Overfør lyd til enhet hvis du
vil bytte tilbake.
• Demp mikrofonen.
Telefonmeny
Trykk på Telefon på menysiden for å vise
telefonmenyen. Trykk på Status for å vise
den tilkoblede telefonens signalstyrke,
batterinivå og navn.
Merk: Ikke alle telefoner støtter alle
funksjonene på telefonmenyen til nüvienheten.
Bruke telefonboken
Hver gang mobiltelefonen kobles til nüvienheten, lastes telefonboken automatisk
over på nüvi-enheten. Det kan ta et par
minutter før telefonboken blir tilgjengelig.
1. Trykk på Telefon > Telefonbok.
2. Trykk på telefonbokoppføringen
(kontakten) du vil ringe til.
3. Trykk på Ring for å ringe til kontakten.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler21
Bruke håndfri telefonering
Ringe til et punkt av interesse
1. Trykk på Telefon > Punkter av intres.
2. Søk etter punktet av interesse som du vil
ringe til.
3. Trykk på Ring eller .
Ringe et nummer
1. Trykk på Telefon > Ring.
2. Angi nummeret og trykk på Ring.
Vise anropsloggen
Hver gang telefonen kobles til nüvi-enheten,
overføres anropsloggen automatisk til nüvienheten. Det kan ta et par minutter før hele
anropsloggen er overført.
1. Trykk på Telefon > Anropslogg.
2. Trykk på en kategori for å vise disse
anropene. Anropene vises i kronologisk
rekkefølge, med de siste anropene
øverst i listen.
3. Trykk på en oppføring, og trykk på Ring.
22
Ringe hjem
Angi et telefonnummer for Hjemposisjonen, slik at du raskt kan ringe hjem.
Slik angir du telefonnummeret ditt:
1. Trykk på Telefon > Ring hjem.
2. Trykk på Angi telefonnummer for
å bruke tastatursiden, eller trykk på
Velg fra telefonbok (bare tilgjengelig
hvis telefonen støtter overføring av
telefonbok).
3. Trykk på Ferdig > Ja. nüvi-enheten
ringer hjemmetelefonnummeret ditt.
Slik ringer du hjem:
1. Trykk på Telefon > Ring hjem.
2. nüvi-enheten ringer
hjemmetelefonnummeret ditt.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Bruke håndfri telefonering
Ringe ved hjelp av
taleoppringing
Du kan foreta anrop ved å si kontaktens
navn.
1. Trykk på Telefon > Taleoppringning.
2. Si kontaktens navn.
Merk: Det kan hende at du må
lære opp telefonen til å kjenne igjen
talekommandoene dine. Se instruksjonene
for telefonen.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler23
Bruke medieavspillerne
Bruke medieavspillerne
Bruke et trådløst hodesett
Hvis du vil lytte til lyd med høy kvalitet,
kan du koble til et Bluetooth-hodesett
med A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile). Du finner mer informasjon om
Bluetooth-teknologi på side 19.
Hvis du vil pare og koble til, må hodesettet
og nüvi-enheten være slått på og ikke være
mer enn 10 meter fra hverandre.
Pare hodesettet
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth på menysiden.
2. Under Lyd trykker du på Legg til
(eller Endre).
3. Slå på hodesettet, og aktiver om
nødvendig modusen Finn meg /
Utforsk / Synlig.
24
4. Trykk på OK på nüvi-enheten.
5. Velg hodesettet, og trykk på OK.
6. Angi om nødvendig Bluetooth-PIN-koden
eller -passordet for hodesettet, og trykk
på Ferdig.
7. Trykk på OK.
Spille av musikk
Du kan laste inn musikkfiler til internminnet
eller SD-kortet. Se sidene 28–29.
1. Trykk på Verktøy > Medieavspiller.
2. Trykk på Kilde hvis du vil vise MP3spilleren.
3. Trykk på Bla gjennom.
4. Velg en kategori og en underkategori
hvis det er nødvendig.
5. Hvis du vil spille av hele kategorien
fra begynnelsen av listen, trykker du
på Spill alle. Hvis du vil spille av en
bestemt sang, trykker du på sangtittelen.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Bruke medieavspillerne
Spilleliste
Albumomslag
• Trykk på spillelisten for å legge til
sanger, fjerne sanger og hoppe til en
annen sang i spillelisten.
• Trykk på
for å justere volumet.
• Trykk på
for å spille den gjeldende
sangen fra begynnelsen, og trykk én
gang til for å spille den forrige sangen
på spillelisten. Trykk på knappen og
hold den nede for å spole tilbake i den
gjeldende sangen.
• Trykk på
for å gå til neste sang.
Trykk på knappen og hold den nede for
å spole fremover i den gjeldende sangen.
• Trykk på
for å sette sangen på
pause.
• Trykk på
for å gjenta den
gjeldende spillelisten.
• Trykk på
for å spille av
spillelisten i tilfeldig rekkefølge.
• Trykk på albumomslaget hvis du vil
vise detaljer om sangen, eller hvis du
vil fjerne den fra spillelisten.
Støttede filtyper
nüvi-enheten støtter MP3-musikkfiler og
M3U- og M3U8-spillelistefiler.
Opprette og høre på spillelister
Du kan høre på spillelister som er opprettet
på datamaskinen din, ved å bruke nüvienheten. Du kan også lagre spillelister ved
å bruke nüvi-enheten.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler25
Bruke medieavspillerne
Slik lagrer du den gjeldende
spillelisten:
1. Mens du hører på musikk i
musikkavspilleren, trykker du på
Bla gjennom > Spilleliste > Lagre
gjeldende spilleliste.
2. Angi et navn, og trykk på Ferdig.
Slik oppretter du en ny spilleliste:
1. I musikkavspilleren trykker du på
Bla gjennom > Spilleliste > Lag ny
spilleliste.
2. Velg sanger.
3. Trykk på Tilbake når du er ferdig med
å legge til sanger i spillelisten.
Slik oppretter du en spilleliste på
en datamaskin:
1. Ved hjelp av datamaskinen og et
lydprogram kan du lage en spilleliste
av musikkfiler. Lagre spillelisten som
en M3U- eller M3U8-fil.
2. Om nødvendig kan du bruke et
tekstredigeringsprogram til å fjerne
banen fra filnavnet i M3U-filer. M3Ufilen skal kun vise musikkfilnavnene.
Du finner mer informasjon i
lydprogrammets hjelpefil.
26
3. Overfør spillelisten og musikkfilene
til nüvi-enheten (se sidene 28–29).
M3U-filen må ligge på samme sted
som musikkfilene.
Slik spiller du av en spilleliste:
1. I musikkavspilleren trykker du på Bla
gjennom > Spilleliste > Åpne lagret
spilleliste. Alle tilgjengelige spillelister
vises.
2. Trykk på en spilleliste for å starte
avspillingen av musikkfilene.
Slik redigerer du den gjeldende
spillelisten:
1. Trykk på spillelisten mens du hører
på musikk i musikkavspilleren.
2. Redigere spillelisten:
• Trykk på Legg til for å legge til en
sang på slutten av spillelisten.
• Trykk på en sang, og trykk deretter
på Fjern for å fjerne den fra
spillelisten.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Bruke medieavspillerne
Høre på lydbøker
Hvis du vil kjøpe bøker fra Audible.com®,
kan du gå til http://garmin.audible.com.
Høre på en bok
1. Trykk på Verktøy > Medieavspiller.
2. Trykk på Kilde for å vise
lydbokavspilleren.
3. Trykk på Bla gjennom.
4. Trykk på en kategori, og trykk deretter på
en boktittel.
Bokomslag
• Trykk på
for å justere volumet.
• Trykk på
for å hoppe over et avsnitt
og på
for å gå tilbake. Trykk og hold
inne for å gå fremover eller bakover.
• Trykk på
for å sette boken på pause.
• Trykk på bokomslaget for å vise mer
detaljert informasjon.
Bruke bokmerker
Du oppretter et bokmerke ved å trykke
på
og Bokmerke. Trykk på
og deretter på et bokmerke for å vise alle
bokmerkene. Trykk på Spill for å lytte til
boken fra bokmerket.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler27
Behandle filer
Behandle filer
Du kan lagre filer, for eksempel MP3-filer
og JPEG-bildefiler, i nüvi-enhetens interne
minne eller på et valgfritt SD-kort.
Merk: nüvi-enheten er ikke kompatibel
med Windows® 95, 98, Me eller NT. Den
er heller ikke kompatibel med Mac® OS
10.3 og tidligere versjoner. Dette er en
vanlig begrensning for de fleste USBmasselagringsenheter.
Støttede filtyper
• MP3-musikkfiler
• M3U- og M3U8-musikkfiler for
spilleliste
• AA-lydbokfiler
• JPEG- og JPG-bildefiler
• Egendefinerte POI-filer for GPI fra
programmet POI Loader
• Kart, ruter og veipunkter fra
MapSource®
28
Laste inn filer
Trinn 1: Sette inn et SD-kort
(valgfritt)
Du setter inn eller fjerner kortet ved å skyve
det inn til du hører et klikk.
Trinn 2: Koble til USB-kabelen
Koble mini-USB-kontakten til kontakten
på undersiden av nüvi-enheten. Koble den
store enden av kabelen til en tilgjengelig
USB-port på datamaskinen.
nüvi-enheten og SD-kortet vises som
eksterne stasjoner i Min datamaskin på
Windows-datamaskiner og som volumer
på Mac-datamaskiner.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Behandle filer
Merk: Det er ikke sikkert at
nüvi-stasjonene blir vist i enkelte
operativsystemer eller på datamaskiner
med flere nettverksstasjoner. Du finner
mer informasjon om hvordan du
tilordner stasjonene, i hjelpefilen til
operativsystemet.
Trinn 3: Overføre filer til nüvienheten
Kopier og lim inn filer fra datamaskinen
til nüvi-stasjonene/volumene.
1. Søk etter filen du vil kopiere, på
datamaskinen.
2. Merk filen, og velg Rediger > Kopier.
3. Åpne Garmin- eller SD-kortstasjonen/volumet.
4. Velg Rediger > Lim inn. Filen vises i
listen over filer i nüvi-minnet eller på
SD-kortet.
Trinn 4: Løse ut og koble fra
USB-kabelen
Når du er ferdig med å overføre filer, klikker
du på løs ut-ikonet
i systemstatusfeltet
eller drar volumikonet til søppelbøtten
på Mac-datamaskiner. Koble nüvi-enheten
fra datamaskinen.
Slette filer
Koble nüvi-enheten til datamaskinen og
åpne stasjonen eller volumet for nüvienheten eller SD-kortet. Merk filen du vil
slette, og trykk på Delete-tasten på tastaturet
til datamaskinen.
Forsiktig: Hvis du ikke er sikker
på hvilken funksjon en fil har, må du
ikke slette den. Minnet til nüvi-enheten
inneholder viktige systemfiler som ikke
må slettes. Vær spesielt forsiktig med filer
som er plassert i mapper kalt Garmin.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler29
Bruke verktøyene
Bruke verktøyene
Verktøy-menyen inneholder mange
funksjoner som er nyttige når du reiser
til nye steder.
Innstillinger
Hvis du vil ha informasjon om
innstillingene, kan du se på sidene 35–40.
Hjelp
Trykk på Verktøy > Hjelp for å få
informasjon om hvordan du bruker nüvienheten. Trykk på en kategori for å vise
informasjon om et emne. Hvis du vil søke
etter et nøkkelord i emnene, trykker du på
Søk.
Hvor er jeg?
Trykk på Verktøy > Hvor er jeg? for å vise
informasjon om den gjeldende posisjonen
din. Dette er en nyttig funksjon hvis du
trenger å fortelle utrykningspersonell hvor
du befinner deg. Trykk på en knapp til høyre
for å vise de nærmeste posisjonene i den
kategorien. Trykk på Lagre posisjon for å
lagre den gjeldende posisjonen.
30
Medieavspiller
Du finner informasjon om medieavspilleren
på sidene 24–27.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Bruke verktøyene
Bildeviser
Vis bilder som du har lagret på nüvienheten.
1. Trykk på Verktøy > Bildeviser.
Mine data
Trykk på Verktøy > Mine data for
å behandle og slette lagrede data, for
eksempel dine Favoritter.
2. Trykk på et bilde for å vise en større
versjon av det. Trykk på Info for å vise
filinformasjon og vise dette bildet når du
slår på nüvi-enheten. Trykk på Tilbake.
3. Trykk på pilene for å vise alle bildene.
Hvis du har overført en rute fra MapSource,
kan du trykke på Importer rute fra fil for å
bruke den ruten i nüvi-enheten.
Vise en bildefremvisning
Trykk på Verktøy > Verdensur for å vise
gjeldende klokkeslett for ulike byer i hele
verden. Trykk på Verdenskart for å vise
et kart.
1. Trykk på Verktøy > Bildeviser >
Bildevisning > for å starte en
bildefremvisning.
2. Trykk hvor som helst på skjermen
for å stoppe bildefremvisningen.
Egendefinerte ruter
Du finner mer informasjon om ruter
på side 13.
Verdensur
Slik endrer du by:
1. Trykk på Verktøy > Verdensur.
2. Trykk på den byen du vil endre.
3. Angi den nye byen, og trykk på Ferdig.
4. Trykk på den nye byen i listen, og trykk
deretter på Lagre.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler31
Bruke verktøyene
Språkguide
Med Garmins språkguide får du data
fra Oxfords flerspråklige ressurser og
fem tospråklige ordbøker rett i hånden.
Hvis du vil kjøpe tilbehør, går du til
http://buy.garmin.com eller kontakter
Garmin-forhandleren din.
Ord og uttrykk
1. Trykk på Verktøy > Språkguide >
Ord og uttrykk.
2. Trykk på Språk, velg Fra- og Tilspråkene, og trykk på Tilbake.
3. Velg en kategori, og søk etter et uttrykk.
4. Trykk på Søk hvis du må stave ordet
eller uttrykket. Trykk på et uttrykk for å
vise oversettelsen.
for å høre oversettelsen.
5. Trykk på
32
Tips om ord og uttrykk
• Bruk Søk etter nøkkelord i fraser for
å finne alle uttrykk som inneholder et
bestemt ord.
• Trykk på et understreket ord for å bruke
et annet ord.
• Trykk på Flere variasjoner for å endre
ord i uttrykket eller for å få en annen
oversettelse.
Ordbok
Garmins språkguide har fem tospråklige
ordbøker.
1. Trykk på Verktøy > Språkguide.
2. Trykk på Ordbok.
3. Trykk på et oversettingsalternativ. Trykk
på Til engelsk hvis det er nødvendig.
4. Søk etter ordet, og trykk på det.
5. Trykk på
for å høre oversettelsen.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Bruke verktøyene
Ordboktips
• Trykk på Søk for å stave ordet eller
begynnelsen av ordet.
• Trykk på Betyr for å få informasjon om
forkortelser, etiketter og fonetiske tegn
for det valgte språket.
Alt av ordbøker, ord og uttrykk er fra © Oxford
University Press. Talefiler er fra © Scansoft.
Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford
University Press 2005. Pocket Oxford Italian
Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford
Portuguese Minidictionary © Oxford University Press
2002. Multilingual Wordbank © Oxford University
Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford
University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French
Dictionary © Oxford University Press and Hachette
Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary
© Oxford University Press and Bibliographisches
Institut & F.A. Brockhaus 2003.
Kalkulator
1. Trykk på Verktøy > Kalkulator.
2. Skriv inn det første tallet i regnestykket.
3. Trykk på et symbol (÷, ×, - eller +).
4. Skriv inn det andre tallet i regnestykket.
5. Trykk på =.
6. Trykk på C for å utføre en ny utregning.
Enhetskalkulator
1. Trykk på Verktøy > Enhetskalkulator.
2. Trykk på Konvert., velg en enhet som
skal konverteres, og trykk på OK.
3. Trykk på en måleenhet du vil endre.
4. Velg en måleenhet, og trykk på OK.
Gjenta etter behov.
5. Trykk på et tomt rektangel.
6. Skriv inn en verdi, og trykk på Ferdig.
Enheten regnes om.
7. Trykk på Fjern for å legge inn en annen
verdi.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler33
Bruke verktøyene
Oppdatere vekslingskurser
Med nüvi-enheten kan du oppdatere alle
valutavekslingskursene manuelt, slik at
du alltid bruker de nyeste kursene.
1. Trykk på Verktøy > Enhetskalkulator >
Konvert. > Valuta > OK > Oppdater.
2. Trykk på kursen du vil oppdatere.
for å slette den aktuelle
3. Trykk på
kursen. Legg inn en ny kurs, og trykk
på Ferdig.
4. Trykk på Lagre for å fullføre.
Trykk på Gjenopp. for å bruke den
opprinnelige kursen.
34
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Tilpasse nüvi-enheten
Tilpasse nüvi-enheten
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger.
GPS-simulator – aktiver simulatoren
for å slå av GPS-modus og bare simulere
navigering. Dette sparer også batteri.
Bruksmodus – angi hvordan du vil ta deg
frem, for å optimalisere rutene: Bil, Sykkel
eller Fotgjenger.
2. Trykk på innstillingen du vil endre.
3. Trykk på knappen under navnet på
innstillingen for å endre den.
Endre systeminnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
System.
Enheter – du kan endre måleenheter til
Kilometer eller Miles.
Tastaturlayout – velg QWERTY hvis du
vil ha en layout som er lik layouten på en
skrivemaskin, eller velg ABCDE hvis du
vil ha en alfabetisk layout.
Om – viser programvareversjon, enhetsID og lydversjon for nüvi-enheten. Denne
informasjonen trenger du når du skal
oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe
tilleggskart.
Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige
systeminnstillingene.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler35
Tilpasse nüvi-enheten
Endre
navigasjonsinnstillingene
Justere
skjerminnstillingene
Rutepreferanse – velg en preferanse for å
beregne ruten:
Fargemodus – velg Dagtid for en lys
bakgrunn, Nattetid for en mørk bakgrunn
eller Automatisk for automatisk å veksle
mellom de to.
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon.
• Raskere tid – for å beregne ruter som er
raskere å kjøre, men der distansen kan
være lengre.
• Kortere distanse – for å beregne ruter
som har kortere distanse, men som kan
ta lengre tid å kjøre.
• Offroad – for å beregne direkteruter
(uten veier).
Unngåelser – velg veityper du vil unngå
eller som du foretrekker å bruke på rutene.
Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige
navigasjonsinnstillingene.
36
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Skjerm.
Skjermdump – aktiver skjermdumpmodusen. Trykk på for å lage en
skjermdump. Punktgrafikkfilen med bildet
lagres i mappen Garmin\Screenshot på
nüvi-stasjonen.
Lysstyrke – juster bakgrunnsbelysningsnivået. Hvis du reduserer bakgrunnsbelysningsnivået, øker levetiden til batteriet.
Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige
skjerminnstillingene.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Tilpasse nüvi-enheten
Oppdatere
tidsinnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Tid.
Tidsformat – du kan velge mellom 12- og
24-timers tidsformat eller UTC-tidsformat.
Gjeldende tid – velg Automatisk hvis
du vil at klokkeslettet skal oppdateres
automatisk. Hvis Automatisk ikke er valgt,
kan klokkeslettet justeres i intervaller på
15 minutter.
Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige
tidsinnstillingene.
Angi språkene
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Språk.
Tale – endre språket for talemeldinger.
Tekstspråk – endre all tekst på skjermen
til det valgte språket. Selv om du endrer
tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata, slik
som gatenavn.
Tastatur – velg tastaturet for språket ditt.
Du kan også endre tastaturspråkmodus fra
et hvilket som helst tastatur ved å trykke på
Modus-knappen.
Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige
språkene.
Endre kartinnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Kart.
Kartdetalj – juster mengden detaljer som
vises på kartet. Hvis du viser flere detaljer,
kan det føre til at kartet tegnes opp
langsommere.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler37
Tilpasse nüvi-enheten
Kartvisning – velg et kartperspektiv.
• Spor opp – viser kartet todimensjonalt
(2D) med ferdselsretningen øverst.
• Nord opp – viser kartet todimensjonalt
(2D) med nord øverst.
• 3D – viser kartet tredimensjonalt (3D) i
Spor opp.
Kjøretøy – trykk på Endre for å endre
ikonet som brukes til å vise posisjonen din
på kartet. Trykk på ikonet du vil bruke,
og trykk deretter på OK. Last ned ekstra
kjøretøyikoner på www.garmingarage.com.
Triplogg – vis eller skjul loggen for reisene
dine. Hvis du vil slette triploggen, kan
du trykke på Verktøy > Mine data > Slett
triploggen.
Kartinfo – viser kartene som er lastet
inn på nüvi-enheten, og versjonene deres.
Trykk på et kart for å aktivere (hake) eller
deaktivere (ingen hake) kartet.
Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige
kartinnstillingene.
38
Legge til sikkerhet
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
Garmin Lock – aktiver Garmin Lock™ for
å låse nüvi-enheten. Tast inn en firesifret
PIN-kode, og angi en sikkerhetsposisjon.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
side 42.
Sikker modus – når kjøretøyet beveger
seg i mer enn ca. 8 km/t (5 mph) og du
prøver å bruke nüvi-enheten, vises det en
melding som spør om du vil deaktivere
sikker modus. Sikker modus deaktiverer
alle reisesettfunksjoner når kjøretøyet er i
bevegelse. Sikker modus gjenopprettes hver
gang nüvi-enheten slås på.
Gjenopp. – gjenoppretter de
opprinnelige sikkerhetsinnstillingene.
Vær oppmerksom på at gjenoppretting
av sikkerhetsinnstillingene ikke vil
slette PIN-koden til Garmin Lock eller
sikkerhetsposisjonen.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Tilpasse nüvi-enheten
Innstillinger for Bluetoothteknologi
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth.
Telefon eller Lyd – velg Legg til > OK
for å pare med en enhet som har trådløs
Bluetooth-teknologi. Hvis du vil lytte til
lyd med høy kvalitet trådløst, kan du
koble til et Bluetooth-hodesett med A2DP.
Se sidene 19–21. Velg Endre for å pare
og koble til en annen enhet. nüvi-enhetens
PIN-kode (eller passord) er 1234.
Utelat – velg enheten du vil koble fra,
og trykk på Ja.
Fjern – velg enheten du vil slette fra
nüvi-minnet, og trykk på Ja.
Bluetooth – aktiver eller deaktiver
Bluetooth-komponenten. Bluetoothikonet vises på menysiden hvis Bluetoothkomponenten er aktivert. Velg Deaktivert
hvis du vil hindre at en enhet kobler til
automatisk.
Enhetsnavn – angi et enhetsnavn som
identifiserer nüvi-enheten på enheter med
Bluetooth-teknologi. Trykk på Ferdig.
Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige
Bluetooth-innstillingene. Dette fører ikke
til at paringsinformasjonen blir slettet.
Endre innstillingene for
nærhetspunkter
Du må ha lastet inn nærhetspunkter
(for eksempel egendefinerte punkter
av interesse, en fotoboksdatabase eller
en TourGuide®-fil) for å kunne endre
innstillingene for nærhetspunktene.
Se sidene 43–44. Trykk på Verktøy >
Innstillinger > Nærhetspunkter.
Varsling av nærhetspunkter – trykk
på Endre for å aktivere eller deaktivere
varsling når du nærmer deg egendefinerte
punkter av interesse eller fotobokser.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler39
Tilpasse nüvi-enheten
TourGuide – angi hvordan du vil at
lyden til TourGuide skal aktiveres. Velg
Automatisk avspilling for å høre hele
turen slik den er programmert, Påminnelse
for å vise høyttalerikonet
på kartet når
turinformasjon er tilgjengelig langs ruten,
eller Av.
Fjerne brukerdata
Forsiktig: Dette fjerner all
informasjon som brukeren har lagt inn.
1. Hold fingeren nederst i høyre hjørne av
nüvi-skjermen mens du slår på nüvienheten.
Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige
innstillingene for nærhetspunkter.
2. Fortsett å trykke på skjermen til
meldingen vises.
3. Trykk på Ja for å fjerne alle brukerdata.
Gjenopprette alle
innstillinger
Alle de opprinnelige innstillingene
gjenopprettes. Alle elementer du har lagret,
blir slettet.
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger.
2. Trykk på Gjenopp.
3. Trykk på Ja.
40
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Tillegg
Tillegg
Måter å lade
nüvi-enheten på
• Bruk bilbraketten.
• Bruk USB-kabelen.
• Bruk en nettadapterkabel.
Nullstille nüvi-enheten
Hvis nüvi-enheten slutter å fungere, slår
du nüvi-enheten av og deretter på igjen.
Hvis dette ikke hjelper, skyver du av/påknappen mot venstre og holder den der i
8 sekunder. Slå på nüvi-enheten igjen.
nüvi-enheten skal fungere som normalt.
Kalibrere skjermen
Hvis berøringsskjermen ikke reagerer
slik den skal, må du kalibrere den.
1. Slå av nüvi-enheten.
2. Hold fingeren midt på skjermen.
3. Slå på nüvi-enheten, og skyv
umiddelbart av/på-knappen mot
høyre (lås).
4. Hold fingeren på skjermen i omtrent ett
minutt til kalibreringsskjermen vises.
5. Følg instruksjonene på skjermen.
6. Skyv av/på-knappen mot midten for å
låse opp skjermen.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler41
Tillegg
Låse nüvi-enheten
Garmin Lock er et system som låser nüvienheten din for å hindre tyveri. Hver gang
du slår på nüvi-enheten, taster du inn PINkoden eller kjører til sikkerhetsposisjonen.
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
2. Trykk på knappen under Garmin Lock.
3. Tast inn en firesifret PIN-kode, og kjør til
en sikkerhetsposisjon.
Hva er en sikkerhetsposisjon?
Velg en plassering du ofte kjører tilbake
til, for eksempel huset ditt, som sikkerhetsposisjon. Hvis nüvi-enheten innhenter
satellittsignaler og du er på sikkerhetsposisjonen, trenger du ikke å angi PINkoden.
Merk: Hvis du glemmer PIN-koden
og sikkerhetsposisjonen, må du sende
nüvi-enheten til Garmin for å få låst
den opp. Du må også sende en gyldig
produktregistrering eller et kjøpsbevis.
42
nüMaps Guarantee™
Du må registrere nüvi-enheten på
http://my.garmin.com innen 60 dager
etter at du har innhentet satellitter og
kjørt med nüvi-enheten, for å motta én
gratis kartoppdatering (hvis tilgjengelig).
Du er ikke kvalifisert til å motta
gratis kartoppdatering hvis du foretar
registreringen via telefon eller lar det gå
mer enn 60 dager etter første gang du har
innhentet satellitter og kjørt med nüvienheten. Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du gå til www.garmin.com/numaps.
Tilleggskart
Du kan kjøpe tilleggskart for nüvi-enheten.
Hvis du vil vise en liste over kart som er
kompatible med nüvi-enheten, kan du gå til
nüvi-produktsiden på Garmins webområde
(www.garmin.com/volvo) og klikke på
kategorien Maps (Kart).
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Tillegg
Oppdatere programvaren
1. Gå til www.garmin.com/products
/webupdater og last ned WebUpdater
til datamaskinen.
2. Koble nüvi-enheten til datamaskinen ved
hjelp av mini-USB-kabelen.
3. Kjør WebUpdater og følg instruksjonene
på skjermen.
Etter at du har bekreftet at du vil foreta en
oppdatering, laster WebUpdater automatisk
ned oppdateringen og installerer den på
nüvi-enheten.
Ekstrautstyr og valgfritt
tilbehør
Hvis du vil ha mer informasjon om valgfritt
tilbehør, kan du gå til http://buy.garmin.com
eller www.garmin.com/extras eller
ta kontakt med Garmin-leverandøren.
Fotobokser
Fotoboksinformasjon er tilgjengelig
enkelte steder. Gå til webområdet
http://my.garmin.com for å se hvor denne
tjenesten er tilgjengelig. nüvi-enheten
inneholder informasjon om plassering
av flere hundre fotobokser i de områdene
tjenesten er tilgjengelig. nüvi-enheten
varsler deg når du nærmer deg en fotoboks,
og kan advare deg hvis du kjører for fort.
Dataene blir oppdatert minst én gang i
uken, så du har alltid tilgang til så
oppdatert informasjon som mulig.
Du kan kjøpe et nytt område eller forlenge
et eksisterende abonnement når som helst.
Hvert område du kjøper, har en egen
utløpsdato.
Forsiktig: Garmin er ikke ansvarlig
for nøyaktigheten til eller konsekvensene
av å bruke en egendefinert POI-database
eller fotoboksdatabase.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler43
Tillegg
Egendefinerte punkter av
interesse
Du kan bruke POI Loader til å laste
inn egendefinerte punkter av interesse
(POIer) på nüvi-enheten. POI-databaser
er tilgjengelige fra flere Internett-baserte
selskaper. Noen egendefinerte databaser
inneholder varslingsinformasjon for
punkter, for eksempel fotobokser og
skolesoner.
Gå til www.garmin.com/extras, og klikk
på POI Loader hvis du vil installere POI
Loader på datamaskinen. Du finner mer
informasjon i hjelpefilen til POI Loader.
Trykk på F1 for å åpne hjelpefilen.
Hvis du vil se de egendefinerte POIene,
trykker du på Hvor skal du? > Tillegg >
Egendefinerte POIer. Hvis du vil
endre innstillingene for varsling av
nærhetspunkter, kan du trykke på Verktøy >
Innstillinger > Nærhetspunkter >
Varsling av nærhetspunkter.
44
Koble nüvi-enheten til datamaskinen hvis
du vil slette de egendefinerte POIene fra
nüvi-enheten. Åpne mappen Garmin\poi
på nüvi-stasjonen eller SD-kortstasjonen.
Slett filen som heter poi.gpi.
TourGuide
Med TourGuide kan nüvi-enheten spille av
GPS-guidede lydturer fra tredjeparter. Disse
lydturene kan for eksempel ta deg med på
en rute mens den spiller av interessante
fakta om historiske steder underveis. Hvis
du vil ha mer informasjon, kan du gå til
www.garmin.com/extras og klikke på
POI Loader.
Hvis du vil vise TourGuide-filene,
trykker du på Hvor skal du? > Tillegg >
Egendefinerte POIer. Hvis du vil endre
TourGuide-innstillingene, trykker du på
Verktøy > Innstillinger > Nærhetspunkter
> TourGuide.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Tillegg
Garmin Travel Guide
Omtrent som en vanlig reiseguide
inneholder Garmin Travel Guide detaljert
informasjon om steder, for eksempel
restauranter og hoteller. Hvis du vil kjøpe
tilbehør, går du til http://buy.garmin.com
eller kontakter Garmin-forhandleren din.
Hvis du vil bruke Travel Guide, må du sette
SD-kortet inn i nüvi-enheten. Trykk på
Hvor skal du? > Tillegg. Trykk på navnet
til en Travel Guide hvis du vil vise den.
SaversGuide®
Hvis du har SaversGuide
forhåndsprogrammert på SD-datakortet
og medlemskortet, fungerer nüvi-enheten
som en digital rabattkupongoversikt.
Hvis du vil kjøpe tilbehør, kan du gå til
http://buy.garmin.com eller ta kontakt
med Garmin-forhandleren.
Hvis du vil bruke SaversGuide, må du sette
SD-kortet inn i nüvi-enheten. Trykk på
Hvor skal du? > Tillegg > SaversGuide.
Batteriinformasjon
nüvi-enheten inneholder et internt, ikkeutskiftbart litiumionbatteri. Ikke ta ut eller
prøv å ta ut batteriet. Hvis du gjør det, kan
det medføre fare for brann i batteriet eller
skader og ødeleggelser.
Batteriikonet
i hjørnet på
menysiden angir statusen til det interne
batteriet. Du kan forbedre batterimålerens
nøyaktighet ved å lade batteriet helt ut og
deretter lade det helt opp igjen. Du må
ikke koble fra nüvi-enheten før den er helt
oppladet.
Kontakt din lokale avfallsstasjon for å få
mer informasjon om hvor du skal avhende
enheten.
Maksimere batterilevetiden
• Senk bakgrunnsbelysningen (Verktøy >
Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke).
• Ikke utsett nüvi-enheten for direkte
sollys. Unngå høye temperaturer over
lengre tid.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler45
Tillegg
Om GPS-satellittsignaler
Ta vare på nüvi-enheten
Når nüvi-enheten har hentet inn
satellittsignaler, er linjene for signalstyrke
på menysiden grønne
. Hvis enheten
mister satellittsignalene, blir linjene røde
eller tomme
.
Rengjøre enhetens utside
nüvi-enheten må hente inn GPSsatellittsignaler (Global Positioning System)
for å kunne navigere. Hvis du er innendørs,
i nærheten av høye bygninger eller trær eller
i et parkeringshus, klarer ikke nüvi-enheten
å hente inn satellittsignalene. Gå utendørs til
et område uten høye hindringer når du skal
bruke nüvi-enheten.
Du finner mer informasjon om GPS på
www.garmin.com/aboutGPS.
46
nüvi-enheten inneholder sensitive
elektroniske komponenter som kan få
permanente skader hvis de blir utsatt for
voldsomme støt eller vibrasjoner. Hvis du
vil minimere risikoen for skade på nüvienheten, må du unngå å miste den i bakken
og ikke bruke den der det kan oppstå
voldsomme støt eller vibrasjoner.
nüvi-enheten er laget av materialer av høy
kvalitet og krever ikke annet vedlikehold av
brukeren enn rengjøring. Rengjør enhetens
utside (ikke berøringsskjermen) med en
klut fuktet med mildt såpevann, og tørk av
den. Unngå kjemiske rengjøringsmidler og
løsemidler som kan skade plastdeler.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Tillegg
Rengjøre berøringsskjermen
Rengjør berøringsskjermen med en myk,
ren, lofri klut. Bruk vann, isopropylalkohol
eller brillepussemiddel etter behov. Påfør
middelet på kluten, og tørk forsiktig av
berøringsskjermen.
Beskytte nüvi-enheten
• Ikke oppbevar nüvi-enheten på et sted
der den kan bli utsatt for ekstreme
temperaturer over lengre tid. Dette kan
føre til permanent skade på enheten.
• nüvi-enheten må ikke komme i kontakt
med vann. Kontakt med vann kan gjøre
at nüvi-enheten slutter å fungere som
den skal.
• Selv om du kan bruke en PDAstyluspenn på berøringsskjermen, må du
aldri gjøre dette mens du kjører. Du må
aldri trykke på skjermen med et hardt
eller skarpt redskap, da dette kan skade
skjermen.
Unngå tyveri
• Du bør fjerne enheten og braketten når
den ikke er i bruk, for å unngå tyveri.
Fjern merket etter sugekoppen på
frontruten.
• Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
• Registrer produktet på
http://my.garmin.com.
• Bruk funksjonen Garmin Lock.
Se side 42.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler47
Tillegg
Viktig juridisk merknad
om FM-senderen
nüvi-produktet inneholder en FM-sender.
Les følgende merknader.
Bruke nüvi-FM-senderen i
Europa
Bruk av FM-sendere er for øyeblikket ikke
tillatt i visse europeiske land på grunn av
enkelte radiofrekvensbegrensninger. Du
må kontrollere det lokale regelverket i alle
europeiske land der du har tenkt å bruke
FM-senderen, for å sikre at det er lovlig.
Du påtar deg alt ansvar for å overholde alle
relevante lover og forskrifter som gjelder i
landet der du bruker enheten. Garmin frasier
seg alt ansvar for eventuelle brudd på lokale
lover og regelverk fra din side. Denne FMsenderen bør begrenses til lydoverføring for
personlig bruk.
48
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå
til www.garmin.com/fm-notice.
Bruke nüvi-FM-senderen i USA
Selv om bruk av FM-sendere er lov i USA,
er den tillatte utgangsstrømmen for FMsendere lavere i USA enn i de europeiske
landene som tillater FM-sendere. nüvimodellene som selges i Europa, inneholder
den europeiske FM-senderen med høyere
utgangsstrøm og kan ikke brukes lovlig
i USA. Du påtar deg alt ansvar for å
overholde alle relevante lover og forskrifter
som gjelder i landet der du bruker enheten.
Du må deaktivere FM-senderen før du
bruker den europeiske modellen av nüvienheten i USA.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Tillegg
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at dette nüviproduktet samsvarer med hovedkravene og
andre relevante bestemmelser i direktivet
1999/5/EF. Hvis du vil lese den fullstendige
samsvarserklæringen, kan du gå til Garmins
webområde for Garmin-produktet ditt:
www.garmin.com.
Lisensavtale for
programvare
VED Å BRUKE NÜVIENHETEN GODTAR DU AT DU
ER BUNDET AV FØLGENDE
VILKÅR OG BETINGELSER I
PROGRAMVARELISENSAVTALEN.
LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin gir deg en begrenset lisens til
å bruke programvaren som følger med
denne enheten (“Programvaren”), i en
binær kjørbar form gjennom normal
bruk av produktet. Eiendomsrett og
åndsverksrettigheter i og til Programvaren
forblir hos Garmin.
Du er innforstått med at Programvaren
eies av Garmin og er beskyttet i
henhold til USAs opphavsrettslover og
internasjonale avtaler om opphavsrett.
Du er videre innforstått med at strukturen,
organiseringen og kodingen i Programvaren
er verdifulle forretningshemmeligheter
tilhørende Garmin, og at Programvaren
i kildekodeform forblir en verdifull
forretningshemmelighet tilhørende Garmin.
Du samtykker i at du ikke skal dekompilere,
demontere, endre, foreta omvendt utvikling
av eller redusere Programvaren eller deler
av den til lesbar form, eller lage avledede
produkter basert på Programvaren. Du
samtykker i at du ikke skal eksportere eller
reeksportere Programvaren til et annet land
i strid med USAs eksportlover.
Volvos® begrensede
garanti
Rådfør deg med Volvo®-forhandleren for
informasjon om garantier.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler49
Tillegg
Spesifikasjoner
Fysisk størrelse (B × H × D): 121,7 ×
75,2 × 19,5 mm (4,79 × 2,96 ×
0,77 tommer)
Vekt: 175 g (6,17 oz.)
Skjerm: 4,3 tommer diagonalt,
480 × 272 piksler, liggende WQVGA
TFT-skjerm med hvit bakgrunnsbelysning
og berøringsskjerm
Bæreveske: ikke vanntett (IPXO)
Strøminntak: Likestrøm fra bil ved hjelp
av dashbordbraketten eller vekselstrøm
med valgfritt tilbehør
Bruk: maks. 10 W
Batterilevetid: 3 til 7 timer avhengig av
bruk og innstillinger
Batteritype: Ikke-utskiftbart
litiumionbatteri
GPS-mottaker: høysensitiv
Ladetemperaturområde: 0 til 45 °C
(32 til 113 °F)
Innhentingstider*:
Varm: < 1 sek
Kald: < 38 sek
Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger:
< 45 sek
Datalagring: Internt minne og uttakbart
valgfritt SD-kort. Data lagres i det
uendelige.
*Gjennomsnittlige innhentingstider for
en stasjonær mottaker med fri sikt mot
himmelen
Driftstemperaturområde: 0 til 60 °C
(32 til 140 °F)
Datamaskingrensesnitt: USBmasselagring, plug-and-play
Hodetelefonkontakt: Standard 3,5 mm
Ladetid: ca. 4 timer
50
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Tillegg
Feilsøking
Problem/spørsmål
Løsning/svar
nüvi-enheten innhenter
aldri satellittsignaler.
Ta med nüvi-enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og
trær. Hold enheten på samme sted i noen minutter.
nüvi-enheten lader ikke
i bilen.
nüvi-enheten kan bare lade i temperaturer mellom 0–45 °C (32–113 °F).
Hvis nüvi-enheten plasseres i direkte sollys eller i et varmt miljø, kan den
ikke lade.
Hvordan sletter jeg alle
brukerdataene?
Hold fingeren i det nedre, høyre hjørnet på nüvi-skjermen mens du slår
den på. Fortsett å trykke på skjermen til meldingen vises. Trykk på Ja for
å slette alle brukerdata.
nüvi-enheten er låst/fryst.
Hvis nüvi-skjermen slutter å fungere, slår du nüvi-enheten av og deretter
på igjen. Hvis dette ikke hjelper, skyver du av/på-knappen mot venstre og
holder den der i 8 sekunder. Slå på nüvi-enheten igjen. nüvi-enheten skal
fungere som normalt.
Berøringsskjermen
reagerer ikke som den
skal når jeg trykker på
den.
1. Slå av nüvi-enheten.
2. Hold fingeren midt på skjermen.
3. Skyv av/på-knappen mot venstre, og så umiddelbart mot høyre (lås).
Hold fingeren på skjermen i omtrent ett minutt til kalibreringsskjermen
vises.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
5. Skyv av/på-knappen mot midten for å låse opp skjermen.
Batterimåleren min virker
unøyaktig.
La enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen (uten å avbryte
ladingen).
Telefonen min kobler seg
ikke til nüvi-enheten.
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Bluetooth. Kontroller at Bluetoothfeltet er satt til Aktivert.
Kontroller at telefonen er slått på og at den er mindre enn 10 meter fra
nüvi-enheten.
Du finner mer hjelp på www.garmin.com/bluetooth.
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
51
Tillegg
Problem/spørsmål
Løsning/svar
Hvordan vet jeg at
nüvi-enheten er i USBmasselagringsmodus?
Når nüvi-enheten er i USB-masselagringsmodus, vises det et bilde av
en nüvi-enhet koblet til en datamaskin. I tillegg skal du kunne se to nye
eksterne diskstasjoner i Min datamaskin.
Datamaskinen min
oppdager aldri at nüvienheten er koblet til.
1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2. Slå av nüvi-enheten.
3.Koble USB-kabelen til datamaskinen og nüvi-enheten. nüvi-enheten
slår seg automatisk på og går i USB-masselagringsmodus.
Jeg finner ingen nye
eksterne stasjoner i
listen over stasjoner.
Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til datamaskinen, kan det hende
at Windows har problemer med å tilordne stasjonsbokstaver til nüvistasjonene. Du finner mer informasjon i operativsystemets hjelpefil om
hvordan du tilordner stasjonsbokstaver.
Hvordan finner jeg
restauranter i nærheten
av et hotell jeg skal bo
på?
1. Trykk på Hvor skal du? > Nærme > Annen by (og angi hvor du skal
på ferie).
2. Finn hotellet, og trykk på Kjør!.
3. Trykk på Meny > Hvor skal du? > Nærme > Mitt bestemmelsessted.
4. Søk etter en restaurant. Restaurantene som er nærmest hotellet, vises
øverst i listen.
Du kan også bruke GPS-simulatoren (Verktøy > Innstillinger > System).
Hvordan finner jeg
bilen min på en
parkeringsplass?
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Navigasjon > Rutepreferanse >
Offroad > OK hvis du vil sette nüvi-enheten i offroadmodus. Trykk på
Hvor skal du? > Favoritter > Siste posisjon > Kjør!. Naviger til bilen din!
52
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Indeks
Indeks
Symboler
2D-kartvisning 15, 38
3D-kartvisning 15, 38
A
angi din posisjon 14
antityverifunksjon 38, 42
av/på-knapp 1
B
bakgrunnsfarge 36
batteriinformasjon 45
berøringsskjerm
innstillinger 36
kalibrere 41
rengjøre 47
bildenavigasjon 12–13
bilder 31
Bluetooth-teknologi 19–23
fjerne en telefon 39
hodesett 24
innstillinger 39
pare med telefon 19, 39
bøker 27
bokmerker 27
brukerdata, slette 40
bruksmodus 35
D
datamaskintilkobling 28
data på kartet, endre 16
dempe
anrop 21
lyd 6
detaljerte kjøreanvisninger 17
detaljkart 38
diakritiske tegn 9
digitalt topografisk kart 15
E
egendefinerte POIer 44
egendefinerte ruter; Se ruter
enheter, konvertere 33
enhets-ID 35
F
fartsgrenseikon 5, 16
Favoritter 10
laste ned 12
redigere 11
feilsøking 51
feste et bilde til en posisjon 11
filer 28–29
behandle 28–29
overføre 28–29
slette 29
støttede typer 28
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
finne steder 4
adresse 8
bilen din på en
parkeringsplass 11
bruke bilder 12–13
element på kartet 14
etter navn 8
etter postnummer 8
i nærheten av et annet sted 7
Kjør!-sidealternativer 7
lagrede steder (Favoritter) 10
nylige valg 10
FM-sender
juridisk informasjon 48
fotoboksdatabase 43
G
Garmin Lock 38, 42
gårute 35
geocaching 15
gjeldende posisjon, lagre 10
globusvisning 15
GPS
av/på 35
om GPS 46
gratis kartoppdatering 42
H
håndfrie telefonfunksjoner
19–23
Hjelp 30
53
Indeks
hjelp på enheten 30
Hjem
posisjon 9
telefonnummer 22
hodesett 24
hodetelefonkontakt 50
Hvor er jeg? 30
Hvor skal du? 7–15; Se finne
steder
I
innhente satellitter 3
innkommende anrop 21
innstillinger 35–40
gjenopprette 40
J
juridisk merknad, FM-sender 48
K
kalkulator 33
kart
aktivere detaljkart 38
detaljnivå 37
endre dataene som vises 16
flere 42
flytte 14
kartinformasjonsknapp 38
oppdatere 42
se på 14
tilpasse 37
54
versjon 38
vise 38
zoome 14
kartlinjer 15
kartoppdatering 42
kilometer 35
Kjør!-sidealternativer 7
kjøreanvisninger 17
kjøretøyikon 16, 38
konvertere
enheter 33
valuta 34
koordinater 15
L
lade nüvi-enheten 41, 51
lagre
din gjeldende posisjon 10,
14, 30
steder du finner 10
Lane Assist 18
låse
nüvi-enheten 42
laste filer på nüvi-enheten 28
laste ned
bilder 12
posisjoner 12
litiumionbatteri 45, 50
lydbøker 27
lydversjon 35
lysstyrke 36
M
M3U-spillelisteformat 26
maks. fart, nullstille 17
målinger, konvertere 33
MapSource 42
medieavspiller 24–27
menyside 3
mikrofon 1
miles 35
Mine data 31
montere 2
MP3-musikkfiler
laste inn 28
spille 24
musikk 24
myGarmin i
N
navigasjon 5
innstillinger 36
modus 35
navigasjonsmodus for
fotgjenger 35
navigasjonsmodus for sykkel 35
Neste sving-siden 18
nødhjelp 30
nullstille
maksimal fart 17
tripdata 17
nüMaps Guarantee 42
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Indeks
O
offroad, ruting 14, 36
omkjøring 6
oppbevare nüvi-enheten 47
oppdatere
kart 42
programvare 43
ordbok 32
overføre filer 28–29
oversette ord 32
P
pare en mobiltelefon 19, 20
PIN-kode
Bluetooth 39
Garmin Lock 42
posisjoner som nylig er
funnet 10
posisjonsikon 38
postnummer 8
programvare
lisensavtale 49
oppdatere 43
versjon 35
Q
QWERTY-tastatur 35
R
registrere 47
ringe
dempe 21
denne posisjonen 7
hjem 22
legge på 21
logg 22
svare 21
ruter
egendefinert 13–15
følge 5
importere 31
innstillinger 36
legge til et stopp 5
modus 35
offroad 36
omkjøring 6
redigere 13
simulere 35
stoppe 6
S
Samsvarserklæring 49
satellittsignaler 3, 46
SaversGuide 45
SD-kort 28, 50
SD-kortspor 1
serienummer 1
side med manøverliste 17
sikkerhetsinnstillinger 38
sikkerhetsposisjon 42
sikker modus 38
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
simulere en rute 35
Siste posisjon 11, 52
skjerm
lysstyrke 36
skjermdumper 36
skjerminnstillinger 36
skolesonedatabase 44
slette
alle brukerdata 40
egendefinerte POIer 44
Favoritter 11, 14
filer 29
liste med nylige funn 10
rute 14
tegn 9
søkeområde 7
spesifikasjoner 50
spilleliste 25
fra datamaskin 26
lagre gjeldende 26
opprette 26
redigere 26
spille 26
språkguide 32
stave navnet 8
støttede filtyper 28
systeminnstillinger 35
T
taleoppringing 23
talespråk 37
55
Indeks
Ta meg hjem 9
tastatur 9
layout 35
språkmodus 9, 37
tastatur på skjerm 9
ta vare på nüvi-enheten 46
tekstspråk 37
telefonbok 21
telefonsvarer 21
tidsinnstillinger 37
tidssone 37
tilbehør 43, 44
Tillegg 43, 45
tilleggskart 42
tilpasse nüvi-enheten 35–40
TourGuide 40, 44
trådløst hodesett 24
Travel Guide 43, 45
tripcomputersiden 17
triplogg 38
turinformasjon, nullstille 17
utgang, lyd 6
hodetelefonkontakt 50
V
valuta, konvertere 34
varsler
fotoboks 43
nærhet 39
verdensur 31
Verktøy 30–34
viapunkt, legge til 5
volum 6
Volvo-forhandler 10
W
WebUpdater 43
Z
zoome 14
U
unngå
tyveri 47
veityper 36
USB 28
feilsøking 51
løse ut 29
masselagringsmodus 28–29
56
Brukerveiledning for nüvi 765 for Volvo-biler
Du kan laste ned de siste programvareoppdateringene for
Garmin-produktene (ikke kartdata) gratis fra Garmins
webområde på: www.garmin.com/volvo.
© 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR, Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Delenummer 190-01022-38 Rev. B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising