Garmin | zumo 500 | User guide | Garmin zumo 500 Anvandarhandbok

Garmin zumo 500 Anvandarhandbok
Användarhandbok
zumo 500/550
™
den personliga motorcykelnavigatorn
© 2006-2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. +1 913 397 8200
eller +1 800 800 1020
Fax +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Garmin Corporation
Liberty House, Hounsdown Business Park,
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Storbritannien
Tel. 886/2 2642 9199
+44 (0) 870 850 1241 (utanför Storbritannien)
Fax 886/2 2642 9099
0808 238 00 00 (inom Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 850 1251
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta
Travel Guide™, Garmin TourGuide™, Garmin Lock™, GTM™
dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras,
och GXM™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller
kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något
dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan
lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående
skriftligt tillstånd av Garmin.
uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin
Bluetooth ®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG,
beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia
Inc. och all användning av sådana märken av Garmin är
av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt
licensierad. Windows® är ett registrerat varumärke som
lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia
tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
av handboken eller av eventuell revidering av den, under
Mac® och iTunes® är registrerade varumärken som tillhör
förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia
Apple Computer, Inc. Varumärket Winamp tillhör Nullsoft,
av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text
Inc. och dess moderbolag America Online, Inc. Audible.
och även under förutsättning att all obehörig kommersiell
com® och AudibleReady® är registrerade varumärken som
distribution av handboken eller eventuell revidering av den
tillhör Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997-2005.
är strängt förbjuden.
SiRF®, SiRFstar® och SiRF-logotypen är
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning.
registrerade varumärken tillhörande SiRF
Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra
Technology, Inc. SiRFstarIII™ och SiRF Powered™
sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet
är varumärken tillhörande SiRF Technology,
att meddela någon person eller organisation om sådana
Inc. Google™ och Google Earth™ är varumärken
ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats
tillhörande Google Inc. RDS-TMC Traffic Information
(www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och
Services France © ViaMichelin 2006. SaversGuide® är ett
tilläggsinformation om användning och drift av denna och
varumärke som tillhör Entertainment Publications, Inc.
andra produkter från Garmin.
XM™ är ett varumärke som tillhör XM Satellite Radio Inc.
Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive
Garmin® och MapSource® är varumärken som tillhör
ägare.
Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i
USA och i andra länder. zūmo™, MyGarmin™, Garmin
Mars 2007
Artikelnummer 190-00697-39 Rev. B
Förord
Förord
Tack för ditt val av Garmin® zūmo™.
Konventioner för
handboken
När du uppmanas ”trycka på” någonting rör
du vid något på skärmen med ditt finger.
I texten stöter du på pilar (>). De anger
att du ska trycka på flera olika alternativ.
Om det till exempel står ”tryck på Vart >
Favoriter” ska du trycka på knappen Vart
och sedan på Favoriter.
Kontakta Garmin
Kontakta Garmin om du har frågor om
användningen av zūmo. I USA kontaktar
du Garmins produktsupport på telefon:
913 397 8200 eller 800 800 1020, måndag
- fredag 8.00 - 17.00 CST, eller går till
www.garmin.com/support och klickar på
Product Support (Produktsupport).
zūmo 500/550 Användarhandbok
Europa: Kontakta Garmin (Europe)
Ltd. på +44 (0) 870 8501241 (utanför
Storbritannien) eller på 0808 2380000
(inom Storbritannien).
myGarmin™
De senaste tjänsterna för dina Garminprodukter finns på http://my.garmin.com.
På webbplatsen myGarmin kan du:
• Registrera din Garmin-enhet.
• Prenumerera på webbtjänster för
information om fartkameror
(se sidan 55).
• Låsa upp tillvalskartor.
Återkom till myGarmin regelbundet så att
du inte missar några nya tjänster.
Om Google Earth™
Gå till http://earth.google.com och hämta
programmet Google Earth. Med Google
Earth installerat på datorn kan du visa
vägpunkter, spår och rutter som du sparat i
MapSource®. På menyn Visa väljer du Visa
med Google Earth.
Förord
Förord...............................................i
Konventioner för handboken..............i
Kontakta Garmin................................i
myGarmin...........................................i
Om Google Earth...............................i
Viktig information.............................. iv
Komma igång..................................1
Titta närmare på zūmo......................1
Snabbreferenser................................2
Tips och genvägar för zūmo..............2
Ställa in volymen...............................2
Ställa in ljusstyrka..............................2
Montera zūmo på din motorcykel......3
Konfigurera zūmo..............................7
Söka satelliter....................................7
Använda zūmo..................................7
Söka efter ditt mål.............................8
Följa din rutt.......................................9
Lägga till ett stopp.............................9
Lägga till en omväg.........................10
Stoppa en rutt..................................10
Låsa zūmo.......................................10
Vart................................................ 11
Söka efter en adress....................... 11
Alternativ på sidan Kör.................... 11
Kör hem...........................................12
ii
Söka efter sevärdheter....................12
Senast hittade platser......................14
Favoriter..........................................14
Skapa och spara en rutt..................16
Hitta en plats med kartan................18
Ange koordinater.............................19
Utöka sökningen..............................19
Använda huvudsidorna................20
Kartsida...........................................20
Trippinformationssidan....................21
Svänglistan......................................22
Nästa sväng....................................22
Kompassidan...................................22
Använda
handsfree-funktionerna...............23
Para ihop enheten...........................23
Ta emot ett samtal...........................25
Telefonmeny....................................26
Trafikinformation..........................30
Trafik i ditt område...........................30
Trafik på rutten................................30
Trafikkoder och symboler................31
Köpa abonnemang på
trafikinformation..........................32
zūmo 500/550 Användarhandbok
Förord
Använda XM..................................33
Lyssna på XM-radio.........................33
Hantera filer i zūmo......................35
Filformat som kan användas...........35
Ta bort filer från zūmo......................37
Använda mediaspelaren..............38
Lyssna på MP3-filer.........................38
Lyssna på talböcker.........................39
Anpassa zūmo..............................41
Ändra kartinställningarna.................41
Ändra systeminställningarna...........42
Lokalisera zūmo..............................42
Hantera användardata.....................43
Inställningar för Bluetooth................45
Ändra navigeringsinställningarna....46
Anpassa visningen..........................47
Byta knappsats................................48
Hantera trafikinställningar................48
Återställa alla inställningar...............48
Ta bort alla användardata................48
Kalibrera skärmen...........................52
Uppdatera programvaran i zūmo.....52
Köpa och läsa in nya kartdata.........53
Tillbehör...........................................53
Batteriinformation............................57
Använda en fjärrantenn...................58
Sköta zūmo.....................................58
GPS-satellitsignaler.........................60
Specifikationer.................................60
Felsökning av zūmo........................62
Felsökning av USB-gränssnittet......63
Sakregister....................................65
Bilaga.............................................49
Ljudalternativ för zūmo....................49
Installera zūmo i bilen......................50
Ladda zūmo.....................................52
Återställa zūmo................................52
zūmo 500/550 Användarhandbokiii
Förord
Viktig information
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar.
Överensstämmelseförklaring
Härmed intygar Garmin att den här produkten uppfyller de grundläggande kraven och
andra tillämpliga föreskrifter i direktiv 1999/5/EC.
Den fullständiga överensstämmelseförklaringen för din Garmin-produkt finns på
Garmins webbplats: www.garmin.com/products/zumo500 eller
www.garmin.com/products/zumo550. Klicka på Manuals (handböcker) och sedan på
Declaration of Conformity (överensstämmelseförklaring).
Den här svenska versionen av den engelska användarhandboken för zūmo 500/550
(Garmin artikelnummer 190-00697-00, revision B) tillhandahålls som en service till
användarna. Om du behöver mer information om att hantera och använda zūmo 500/550
hänvisar vi till senaste versionen av den engelska användarhandboken.
GARMIN ANSVARAR INTE FÖR RIKTIGHETEN I DENNA SVENSKA
ANVÄNDARHANDBOK OCH FRISKRIVER SIG ALL ANSVARSSKYLDIGHET
SOM HÄRRÖR FRÅN TILLTRO TILL DENNA.
iv
zūmo 500/550 Användarhandbok
Komma igång
Komma igång
Titta närmare på zūmo
B
Strömknapp
C
Zooma in, öka volymen eller öka ljusstyrkan.
D
A
C.
Zooma ut, minska volymen eller E
minska ljusstyrkan.
D.
Sidknapp - bläddra genom menysidorna för karta, kompass, trippinformation, mediaspelare och telefon. Ställ in ljusstyrkan genom att
SD-kortplats
Mini-USB-port för nätadapter,
hålla knappen nedtryckt.
USB-masslagringsläge och
uppdatering av programvara
E.
Talknapp - ställ in volymen genom att trycka på knappen. Aktivera röstanvisningar genom att Batteri
trycka och hålla nere.
(se sidan 57)
A.
B.
MCX-kontakt
under
väderskyddslock
(se sidan 58)
zūmo 500/550 Användarhandbok
Komma igång
Tips och genvägar för
zūmo
• Håll
nedtryckt om du vill gå
direkt tillbaka till menysidan.
• Tryck på
om du vill gå tillbaka till
kartsidan.
• Om du vill se fler alternativ trycker du
på
och
.
• Tryck på
om du vill ändra
inställningar som volym, ljusstyrka,
språk och knappsats.
Ställa in �volymen
Tryck på
och använd sedan
och
för att ställa in volymen. Vill du göra
avancerade volyminställningar trycker du
på
> Volym.
Ställa in �ljusstyrka
Håll
nedtryckt och använd
och
till att ställa in ljusstyrkan. Fler
visningsinställningar finns på sidan 47.
Snabbreferenser
• Söka efter en adress: sidan 11
• Visa kartan: sidan 20
• Använda mobiltelefonfunktioner
med handsfree: sidan 23
• Använda stöldskyddsfunktionen
Garmin Lock™: sidan 10
• Lyssna på MP3-filer: sidan 38
• Överföra filer till zūmo:
sidorna 35–37
• Information om zūmos ljudalternativ
finns på sidan 49
• Rengöra och förvara zūmo:
sidan 58
• Montera zūmo i bilen: sidan 50
Fyll i produktdokumentationsundersökningen. Gå till
www.garmin.com/contactUs och klicka
på Product Documentation Survey
(Produktdokumentationsundersökning).
zūmo 500/550 Användarhandbok
Komma igång
Montera zūmo på din motorcykel
Varning: Villkoren i Garmins garanti kräver att strömkabeln med blottade
ledningstrådar monteras av en erfaren montör med tillräckliga kunskaper om
bilelektronik och som är kunnig i att använda de specialverktyg eller maskiner som
krävs för monteringen.
1: Anslut ström till fästet
Välj en lämplig och säker placering för zūmo på din motorcykel, med tanke på tillgängliga
strömkällor och säker kabeldragning.
Strömanslutning
Blottade
ledningar med
säkring för
strömanslutning
Om att ansluta ljudsystem
Standarduttag för mikrofon (2,5 mm) och ljudutgång (3,5 mm) är placerade på vänster sida
av fästet (under ett väderskyddslock). När du ansluter ljudsystemet till zūmo måste du tänka
på hur kablarna ska dras. För information om ljud- och telefonalternativ med handsfree, se
sidan 23. För ytterligare ljudinställningar, se sidan 49.
2: Montera styrstångsfästet
Med zūmo följer fästanordningar för två olika typer av styrstångsmontering. Anpassad
montering kan kräva fler monteringsdelar (www.ram-mount.com).
zūmo 500/550 Användarhandbok
Komma igång
A) Så här monterar du U-bygeln och
styrstångsfästet:
1. Sätt U-bygeln runt styrstången och trä
ändarna genom styrstångsfästet.
2. Dra åt muttrarna så att fästet sitter stadigt.
Dra inte åt för hårt.
Obs! Rekommenderat vridmoment är
5,7 Nm (50 in-lb). Överskrid inte det
maximala momentet på 9 Nm (80in-lb).
Styrstångsfäste
U-bygel
Styrstång
B) Så här monterar du styrstångsfästet på kopplings-/bromshandtagets
klämfäste:
Obs! Både 1/4-tums och
M6-bultar medföljer. Använd
den storlek som passar i
kopplings-/bromshandtagets
fäste.
Styrstångsfäste
1. Ta bort de två fabriksmonterade
bultarna från kopplings/bromshandtagets klämfäste.
2. Trä de nya bultarna
genom styrstångsfästet,
avståndshylsorna och
klämfästet.
3. Dra åt muttrarna så att fästet sitter stadigt.
Kopplings-/
bromsklämfäste
Avståndshylsor
zūmo 500/550 Användarhandbok
Komma igång
3: Fäst bottenplattan på
zūmo-fästet
zūmo-fäste
1. Fäst bottenplattan på zūmo-fästet
genom att sätta i M4 x 40 mm de
platthuvade bultarna och muttrarna.
2. Dra åt muttrarna så att bottenplattan
sitter stadigt.
Väderskyddslock
4: Fäst bottenplattan
på styrstångsfästet
Bottenplatta
zūmo-fäste
Dubbel
fästarm
Strömingång
Mini-USBport
Bottenplatta
Vred
1. Sätt i styrstångsfästets
kulled och bottenplattans
kulled i den dubbla
fästarmen.
2. Dra åt vredet lätt.
3. Ställ in position för bästa
möjliga visning och
användning.
4. Dra åt vredet så att
fästet sitter stadigt.
Väderskyddslock
Styrstångsfäste
zūmo 500/550 Användarhandbok
Komma igång
5: Montera zūmo i
fästet
1. Anslut strömkabeln
till zūmo-fästet. Dra åt
strömanslutningens
skruvar så att du får
bättre tätning.
2. Fäll upp spaken.
3. Vik väderskyddslocket
ner och under
(magnetiskt).
4. Placera zūmo i fästet
och fäll ner spaken.
5. Dra åt låsskruven.
Om låsskruvmejseln
Fäst zūmo stadigt vid fästet med
låsskruven. Om du sätter skruvmejseln på
din nyckelring har du den lätt åtkomlig.
zūmo-fäste
Spak
Låsskruv
Strömkabel
Låsskruvmejseln
zūmo 500/550 Användarhandbok
Komma igång
Konfigurera zūmo
Starta zūmo genom att hålla
skärmen.
nedtryckt. Konfigurera zūmo enligt instruktionerna på
Söka satelliter
Sök upp en öppen plats utomhus, utanför garaget och inte i närheten av höga byggnader.
Stanna fordonet och sätt på zūmo. Det kan ta några minuter innan enheten hittar
satellitsignalen.
Staplarna
anger GPS-signalens styrka. När staplarna blir gröna tar zūmo
emot satellitsignaler och du kan börja använda
A
B
C
navigeringen.
Använda zūmo
A Visar satellitsignalens styrka.
B Visar telefonens och headsetets
anslutningsstatus.
Visar batteristatus.
Tryck här för att hitta en destination.
Tryck här för att visa kartan.
Tryck här om du vill öppna telefonmenyn
(kräver anslutning till en mobiltelefon
med trådlös Bluetooth®-teknik).
G Tryck här om du vill visa trafikhändelser
(kräver antenn eller mottagare och ett
abonnemang).
C
D
E
F
zūmo 500/550 Användarhandbok
D
F
E
G
H
I
J
H Tryck här om du vill visa väder
och radio från XM (kräver
antenn och abonnemang).
I Tryck här om du vill starta
mediaspelaren.
J Tryck här om du vill ändra
zūmos inställningar.
Komma igång
Söka efter ditt mål
På menyn
Vart finns olika kategorier av platser att söka efter.
➊ Tryck på
Vart.
➍ Välj en destination.
➋ Välj en kategori.
➌ Välj en underkategori.
➎ Tryck på Kör.
➏ Njut av resan!
Tips! Om du vill se fler alternativ trycker du på
och
.
zūmo 500/550 Användarhandbok
Komma igång
Följa din rutt
Medan du kör vägleder zūmo dig till
destinationen via röstuppmaningar, pilar
på kartan och anvisningar överst på kartan.
Om du avviker från den ursprungliga
rutten söks en ny rutt upp och du får en ny
vägbeskrivning.
Rutten är markerad med en lila linje.
Följ pilarna när du svänger.
Lägga till ett stopp
Du kan lägga till ett stopp (delmål) till
rutten. Först ges vägbeskrivning till stoppet
och sedan till slutmålet.
TIPS: Om du vill lägga till mer
än ett stopp under rutten bör du
överväga att ändra den aktiva
rutten. Se sidan 16.
1. Med en aktiv rutt trycker du på Meny
på kartan och sedan på Vart
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på Kör.
4. Tryck på Lägg till som delmål
om du vill lägga till det här stoppet
före slutmålet. Tryck på Välj som
destination om du vill ange platsen
som nytt slutmål.
En målflagga anger ditt mål.
zūmo 500/550 Användarhandbok
Komma igång
Lägga till en ������
omväg
Om en väg längs din rutt är avstängd kan
du ta en omväg.
1. När en rutt är aktiverad trycker du på
Meny.
2. Tryck på Avstickare.
Stoppa en rutt
1. När en rutt är aktiverad trycker du på
Meny.
2. Tryck på Stoppa.
L���������
åsa zūmo
1. Tryck på
>
System >
Garmin Lock.
2. Tryck på OK och ange en fyrsiffrig
personlig kod.
3. Bekräfta den fyrsiffriga personliga
koden.
4. Tryck på OK.
5. Kör till en säkerhetsplats och tryck på
Välj.
Vad är en säkerhetsplats?
Du kan vilken plats som helst, t.ex. ditt
hem eller kontor, som säkerhetsplats.
Om du befinner dig på din säkerhetsplats
behöver du inte ange någon PIN-kod. Om
du skulle glömma bort PIN-koden kan du
låsa upp enheten genom att köra till din
säkerhetsplats.
Obs! Om du vill låsa upp
enheten genom att köra till din
säkerhetsplats måste enheten ha en
satellitsignal.
Obs! Om du glömmer bort både
PIN-kod och säkerhetsplats måste
du skicka in zūmo-enheten till
Garmin för att få den upplåst. Du
måste också skicka med en giltig
produktregistrering eller ett giltigt
inköpsbevis.
Varje gång du startar enheten måste du
ange den fyrsiffriga personliga koden eller
köra till säkerhetsplatsen.
10
zūmo 500/550 Användarhandbok
Vart
Vart
På menyn ”Vart” finns olika kategorier av
platser att söka efter. På sidan 8 kan du läsa
mer om hur du utför en enkel sökning.
Söka efter en adress
1. Tryck på Vart >
Adress.
2. Om det behövs väljer du land, län,
och ort/postnummer.
3. Ange gatunummer och tryck på Klar.
4. Ange gatunamnet tills en lista med
gator visas eller tryck på Klar.
5. Om det behövs väljer du gata och ort.
6. Välj adressen vid behov. Sidan Kör
öppnas.
7. Skapa en rutt till adressen genom att
trycka på Kör.
TIPS: Ange inte gatans prefix eller
suffix. För att hitta Norra Långgatan
anger du till exempel lång, och för att
hitta riksväg 7 anger du 7.
Om postnummer
Du kan söka efter ett postnummer. Ange
postnumret istället för stadsnamnet.
Alla kartdata har inte sökfunktion för
postnummer.
Korsningar
Du söker efter en korsning på liknande sätt
som du söker efter en adress. Tryck på
Korsning och ange de två gatunamnen.
Alternativ på sidan Kör
Visa sidan Kör genom att trycka på ett
objekt i sökresultatet.
zūmo 500/550 Användarhandbok11
Vart
Skapa en vägbeskrivning till platsen genom
att trycka på Kör.
Visa platsen på kartan genom att trycka
på Visa karta. Om GPS-funktionen är
avstängd trycker du på Ange plats. för att
ange positionen som din aktuella plats.
Spara platsen som en favorit genom att
trycka på Spara. Se sidan 14.
Om en mobiltelefon med trådlös Bluetoothteknik är ansluten kan du ringa platsen
genom att trycka på .
Kör hem
Du kan ange en hemplats för den plats du
oftast besöker.
1. Tryck på Vart >
2. Välj ett alternativ.
Ändra hemplats
1. Tryck på
>
Egen data >
Ange hemposition.
2. Välj Ja, skriv in min adress eller Ja,
använd min aktuella plats.
Söka efter sevärdheter
1. Tryck på Vart >
Mat, logi.
2. Om det behövs väljer du en kategori
och en underkategori. (Om du vill visa
fler kategorier trycker du på pilarna.)
3. Välj en destination.
4. Tryck på Kör.
Kör hem.
Åka hem
När du angett hemplats kan du när som
helst skapa en rutt till den genom att trycka
på Vart >
Kör hem.
12
zūmo 500/550 Användarhandbok
Vart
Söka efter en plats genom att
bokstavera namnet
Om du vet namnet på platsen du söker
efter kan du skriva in det med hjälp av
skärmknappsatsen. Du kan också ange
bokstäver som ingår i namnet för att
begränsa sökresultatet.
1. Tryck på Vart >
Mat, logi.
2. Tryck på Skriv namnet.
3. Ange bokstäverna i namnet med
skärmknappsatsen. Tryck på Klar.
4. Tryck på platsen du söker efter och
sedan på Kör.
Använda skärmknappsatsen
Visa olika tecken genom att trycka på och
flytta den gula rutan. Du matar in ett tecken
genom att trycka på dess knapp.
TIPS: Du kan flytta den gula rutan snabbare
genom att först trycka på alfabetraden.
Om du vill ta bort det sista tecknet du
angav trycker du på . Om du vill ta bort
hela posten håller du nedtryckt.
Tryck på
om du vill ändra
knappsatsinställningen så att du
kan använda diakritiska tecken eller
specialtecken.
Om du vill ange nummer trycker du på
.
Information om hur du ändrar knappsatsens
visning finns på sidan 48.
zūmo 500/550 Användarhandbok13
Vart
Senast hittade platser
I zūmo sparas de senaste 50 hittade
platserna i en lista. De allra senast hittade
platserna visas högst upp i listan. Tryck på
Vart >
Senast sökta så visas de
platser du hittat den senaste tiden.
Lägg till den senast hittade platsen i
Favoriter genom att trycka på Spara > OK.
Ta bort alla platser från listan över senast
hittade platser genom att trycka på
Töm > Ja.
Obs! När du tar bort senast hittade
platser tas alla objekt bort från
listan. Platsen raderas inte från
enheten i sig.
14
Favoriter
Du kan spara upp till 500 platser i
Favoriter, så att du snabbt kan hitta dem
och skapa rutter till dem. Din hemplats
sparas också i Favoriter.
Spara hittade platser
1. När du har hittat en plats du vill spara
trycker du på Spara.
2. Klicka på OK. Platsen sparas i
Favoriter.
Dela platser
Dela dina Favoriter med andra zūmo-ägare.
Du måste sätta i ett SD-kort med ledigt
utrymme.
1. Tryck på Vart >
Favoriter.
2. Välj den plats som du vill dela.
3. Tryck på Kopiera.
zūmo 500/550 Användarhandbok
Vart
4. Kontrollera att du valt rätt plats och
tryck på Exportera.
5. Tryck på OK.
6. Ta ut SD-kortet och sätt i det i en
annan zūmo.
7. Ett meddelande visas. Importera de
delade platserna genom att trycka på
Ja.
8. Tryck på Favoriter och sedan på den
plats du vill importera.
9. Tryck på Import och sedan på OK.
10.Återgå till menysidan genom att
trycka på Klar.
Hitta sparade platser
Spara aktuell plats
Tryck på
fordonssymbolen på kartan.
Tryck på Ja så sparas den aktuella platsen
som en favorit.
Redigera sparade platser
1. Tryck på Vart >
Favoriter.
2. Tryck på den plats du vill redigera.
3. Tryck på Ändra.
4. Så här redigerar du en plats:
Tryck på Byt namn. Ange ett namn
och tryck på Klar.
Tryck på Ändra kartsymbol. Tryck
på en symbol.
Tryck på Vart >
Favoriter.
Platserna anges i ordning beroende på
avståndet från den aktuella platsen.
Begränsa sökningen genom att trycka på
Skriv.
zūmo 500/550 Användarhandbok15
Vart
Tryck på Ändra telefonnummer.
Ange ett telefonnummer och tryck på
Klar.
Ta bort objektet genom att trycka
på Ta bort. En lista över alla dina
favoriter visas. Tryck på det objekt du
vill ta bort. Tryck på Ta bort > Ja.
Skapa och spara en rutt
Använd zūmo för att skapa och spara rutter
inför din nästa tripp. Du kan spara upp till
50 rutter.
1. Tryck på Vart >
Rutter > Ny.
2. Tryck på Lägg in ny startposition.
3. Hitta en plats du vill använda som
startpunkt och tryck på Välj.
4. Tryck på Lägg in ny destination.
5. Hitta en plats du vill använda som
slutpunkt och tryck på Välj.
16
6. Lägg till en plats till din rutt genom att
trycka på
. TIPS: Tryck på Nära
om du vill begränsa sökningen, se
även sidan 19. Ta bort en plats genom
att trycka på
.
7. Beräkna rutten och visa den på kartan
genom att trycka på Karta.
8. Avsluta och spara rutten genom att
trycka på Tillbaka.
Redigera sparade rutter
1. Tryck på Vart >
Rutter.
2. Välj den rutt du vill redigera.
3. Tryck på Ändra.
zūmo 500/550 Användarhandbok
Vart
4. Så här redigerar du en rutt:
• Tryck på Byt namn. Ange ett nytt
namn och tryck på Klar.
• Du kan lägga till nya start- stopp- eller
slutpunkter genom att trycka på Lägg
in/ta bort stopp.
• Ändra ordningen för punkter längs
din rutt genom att trycka på Manuell
ordning.
• Tryck på Optimal ordning om du vill
ordna om punkterna automatiskt för
att skapa den rakaste linjen mellan
start- och slutpunkt.
• Ändra ruttens inställning för att göra
en ny beräkning enligt någon av
inställningarna snabbare tid, kortare
avstånd eller terräng genom att trycka
på Räkna om.
• Ta bort objektet genom att trycka på
Ta bort. En lista över alla dina rutter
visas. Tryck på det objekt du vill ta
bort. Tryck på Ta bort > Ja.
Obs! Dina ändringar sparas
automatiskt när du lämnar någon
av sidorna för att redigera en rutt.
Dela rutter
Dela dina sparade rutter med andra zūmoägare. Du måste sätta i ett SD-kort med
ledigt utrymme.
1. Tryck på Vart >
Rutter.
2. Välj den rutt du vill dela.
3. Tryck på Kopiera.
4. Kontrollera att du valt rätt rutt och
tryck på Exportera.
5. Tryck på OK.
6. Ta ut SD-kortet och sätt i det i en
annan zūmo.
7. Ett meddelande visas. Importera de
delade rutterna genom att trycka på
Ja.
8. Tryck på Rutter och sedan på den
rutt du vill importera.
zūmo 500/550 Användarhandbok17
Vart
Tips för att bläddra i kartan
9. Tryck på Import och sedan på OK.
10.Återgå till menysidan genom att
trycka på Klar. Du visar dina
importerade rutter genom att trycka
på Vart > Rutter.
Obs! Du kan också dela rutter
med Google Earth. Gå till
http://earth.google.com.
Hitta en plats �����
med kartan
Du öppnar kartan genom att trycka på
Visa kartan. Om du vill förflytta dig på
kartan och visa andra delar av den trycker
du på den och drar. Du kan också trycka på
Vart >
>
Sök på karta.
18
• Visa olika delar av kartan genom att
trycka på kartan och dra.
• Tryck på och för att zooma in
och ut.
• Tryck på valfritt objekt på kartan. En
pil visas som pekar på det markerade
objektet.
• Om du vill gå tillbaka till föregående
skärm klickar du på Tillbaka.
• Du kan spara platsen som i
Favoriter genom att trycka på
Spara.
• Skapa en vägbeskrivning till platsen
genom att trycka på Kör.
• Om GPS-enheten är avstängd trycker du
på Ange plats för att ange pilens plats
som din aktuella plats.
zūmo 500/550 Användarhandbok
Vart
Ange koordinater
Om du känner till de geografiska
koordinaterna för ditt mål kan du använda
koordinaterna för latitud och longitud i
zūmo.
Tryck på Vart >
>
Koordinater.
Ändra typen av koordinater genom
att trycka på Format. Olika typer av
positionsformat används på olika kartor
och du har möjlighet att i zūmo välja rätt
sorts koordinater för den typ av karta du
använder.
Visa fler alternativ genom att trycka på
Nästa:
• Skapa en vägbeskrivning till
koordinaterna genom att trycka på Kör.
• Visa platsen på kartan genom att trycka
på Visa karta.
• Du kan spara platsen som en favorit
genom att trycka på
Spara.
Utöka sökningen
1. Tryck på Vart > Nära.
2. Välj ett alternativ:
Där jag befinner mig nu - söker efter
platser nära den aktuella platsen.
Ett annat samhälle - söker nära den
ort du anger.
Min aktuella rutt - söker längs den
rutt du förflyttar dig längs.
Min destination - söker efter platser
nära målet för rutten.
3. Tryck på OK.
Obs! zūmo söker automatiskt nära
den aktuella platsen.
zūmo 500/550 Användarhandbok19
Använda huvudsidorna
Använda huvudsidorna
Kartsida
Du visar kartan genom att trycka på
visar var du är just nu.
Visa kartan på menysidan. Fordonsikonen
Tryck på fordonsikonen om du vill se dina aktuella koordinater
och höjd. Tryck sedan på Ja så sparas platsen.
Tryck på
om du vill
zooma ut.
Öppna Svänglistan
genom att trycka på
riktningsfältet.
Om du vill gå tillbaka
till menysidan klickar
du på Meny.
Öppna
trippinformationssidan
genom att trycka på
Hastighet.
Kartsidan vid navigering längs en rutt
Trippinformationssidan
20
Svänglistan
Om du vill zooma in
klickar du på .
Om du vill visa sidan
med nästa sväng
trycker du på Sväng
om.
Nästa sväng
zūmo 500/550 Användarhandbok
Använda huvudsidorna
Trippinformationssidan
På trippinformationssidan visas din aktuella
hastighet och användbar statistik om resan.
trippinformationssidan genom att
Du visar ����������������������������������
trycka på Hastighet på kartan.
Återställa trippinformationen
Om du vill ha exakt trippinformation
nollställer du den innan du påbörjar en
resa. Om du stannar ofta bör du inte stänga
av zūmo så att den mäter hela resans tid
korrekt.
Du kan återställa Kilometerräknare,
Maximal hastighet, Trippdata,
Bränslemängd och Kilometer per tank
genom att trycka på Nollställ.
Om du vill visa uppgifter om hastighet och
restid trycker du på Mer.
Använda bränslemätaren
Bränslemätaren är bara till för användning
på motorcyklar. Du kan visa din
bränsleförbrukning när zūmo sitter i
motorcykelfästet. Bränslemätarens exakthet
beror på de data du anger.
1. Om du trycker på Hastighet
på kartan så visas
trippinformationssidan.
2. Tryck på Återställ > Kilometer per
tank.
3. Ange ett värde och tryck på Klar.
4. Ett meddelande visas när du har
bränsle för 48,3 km (30 engelska mil)
kvar.
5. Sök efter en närliggande
bensinstation genom att trycka på
symbolen
på kartan. Klicka på
OK.
6. Nollställ bränslemätaren
genom att gå till
trippinformationssidan och
trycka på bränslemätaren > Ja.
zūmo 500/550 Användarhandbok21
Använda huvudsidorna
Svänglistan
När du följer en rutt visar svänglistsidan
instruktioner en sväng i taget och
avståndet mellan dem för hela rutten.
Öppna svänglistsidan genom att trycka
på riktningsfältet överst på kartan. Om du
vill se en sida med nästa sväng trycker du
på den svängen. Visa hela rutten på kartan
genom att trycka på Visa karta.
Nästa ������
sväng
Om du vill visa en kommande sväng på
kartan trycker du på Sväng om på kartan
eller på en av svängarna på svänglistsidan.
När du följer en rutt visar sidan nästa
sväng svängen på kartan, samt avstånd och
tid tills du är framme vid svängen. Tryck
på
eller
om du vill visa andra
svängar på rutten.
22
Kompassidan
Du visar ���������������������������������
kompassidan genom att trycka på
Kör på kartan eller på
.
Markör
Bäring
Datafält
När du navigerar längs en rutt kan
kompassen rotera och markören visar i
vilken riktning du ska färdas för att stanna
kvar i rutten. Kompasspilen indikerar
den aktuella riktningen. Om pilen pekar
uppåt kör du rakt mot destinationen. Om
pilen pekar i någon annan riktning bör du
navigera i markörens riktning tills pilen
pekar uppåt. Tryck på Mer om du vill visa
ytterligare datafält.
zūmo 500/550 Användarhandbok
Använda handsfree-funktionerna
Använda handsfreefunktionerna
Med hjälp av trådlös Bluetooth®-teknik kan
zūmo anslutas till din mobiltelefonen och
ett trådlöst headset om du vill ha händerna
fria. Ifall du undrar om din Bluetooth-enhet
är zumo-kompatibel kan du gå till
www.garmin.com/bluetooth.
Med den trådlösa Bluetooth-tekniken kan
du etablera trådlösa anslutningar mellan
zūmo och t.ex. en mobiltelefon eller
ett headset. Första gången du använder
två enheter tillsammans måste du ”para
ihop” dem genom att etablera kontakt med
hjälp av en PIN-kod. När du en gång har
parat ihop de två enheterna ansluter de
automatiskt till varandra varje gång du
sätter på dem.
Obs! Du kan välja att ställa in att
en enhet ska anslutas automatiskt
när zūmo sätts på.
Varför ska jag para ihop
min telefon och headset
med zūmo?
Om du vill kunna använda alla
funktionerna i zūmo bör du para ihop
både telefonen och headsetet med
zūmo. Förutom att använda telefonen
med handsfree kan du även höra
navigeringsanvisningar från zūmo i
headsetet.
Information om fler ljudalternativ för
zūmo finns på sidan 49.
Para ihop enheten
För att kunna para ihop och ansluta måste
zūmo och den andra enheten vara påslagna
och inom 10 meters avstånd från varandra.
Aktivera ihopparningen antingen via
zūmo eller mobiltelefonen. Se telefonens
användarhandbok.
zūmo 500/550 Användarhandbok23
Använda handsfree-funktionerna
Para ihop med hjälp av zūmoinställningarna:
1. Tryck på
>
Bluetooth på
menysidan på zūmo.
2. Tryck på Lägg till-knappen intill
alternativet ”Koppla in telefonen” eller
”Koppla in hörlurarna”.
3. Aktivera enhetens Bluetoothkomponent samt ett av alternativen
hitta mig/möjlig att upptäcka/synlig.
De här inställningarna finns på en
meny kallad Bluetooth, Connections
(Anslutningar) eller Hands-free.
4. Tryck på OK på zūmo.
5. Välj enhet och tryck på OK.
6. Du behöver eventuellt mata in
Bluetooth-PIN-koden för zūmo (1234)
i telefonen.
7. Du kommer tillbaka till menysidan
genom att hålla ned Tillbaka på
zūmo.
24
Para ihop med hjälp av
telefoninställningarna
1. Aktivera telefonens Bluetoothkomponent. Denna funktion
kan finnas i en meny kallad
Settings (Inställningar), Bluetooth,
Connections (Anslutningar) eller
Hands-free.
2. Inled en sökning efter Bluetoothenheter. Denna funktion kan
finnas i en meny kallad Settings
(Inställningar), Bluetooth,
Connections (Anslutningar) eller
Hands-free.
3. Välj zūmo-enheten i listan med
enheter.
4. Mata in Bluetooth-PIN-koden för
zūmo (1234) i telefonen.
5. Du kommer tillbaka till menysidan
genom att hålla ned Tillbaka på
zūmo.
Obs! Varje gång du sätter på zūmo
kommer den att försöka ansluta
till den enhet som senast varit
ansluten.
zūmo 500/550 Användarhandbok
Använda handsfree-funktionerna
Ta emot ett samtal
När telefonen är ansluten till zūmo syns
-ikonen i övre vänstra hörnet. När headsetet
är ansluten till zūmo syns -ikonen i övre
vänstra hörnet. När du får ett samtal öppnas
fönstret för inkommande samtal.
Tryck på Svara om du vill svara. Tryck på
Ignorera om du inte vill ta samtalet och du
vill att telefonen ska sluta ringa.
Under samtal
När du har ringt upp eller svarat på ett
inkommande samtal visas symbolen
Samtal pågår på skärmen. Du kan visa fler
alternativ genom att trycka på :
Tryck på Lägg på om du vill avsluta
samtalet.
Tryck på Samtalsalternativ så visas
följande inställningar för pågående samtal:
Pekljud - visar en sida med knappsats så
att du kan använda automatiska system som
t.ex. röstbrevlåda.
För över ljudet till telefonen - om du
vill höra ljudet i telefonen. Funktionen är
användbar om du vill stänga av zūmo men
inte avsluta samtalet. Du kan även överföra
ett samtal till telefonen om du inte vill att
andra ska höra eller om headsetet krånglar.
Om du vill byta tillbaka igen trycker du på
För över ljudet till instrumentet.
Koppla bort mikrofon (sekretess)
- stänger av mikrofonen under ett
pågående samtal. Funktionen stänger
av en sladdansluten mikrofon, trådlös
headsetmikrofon eller den inbyggda
mikrofonen i bilfästet.
zūmo 500/550 Användarhandbok25
Använda handsfree-funktionerna
Använda Samtal väntar
Obs! Om telefonen inte är
förberedd för väntande samtal via
Bluetooth fungerar inte den här
funktionen.
Om du får ett samtal medan du talar i
telefon så öppnas fönstret för inkommande
samtal. Tryck på Svara om du vill svara.
Det första samtalet placeras i vänteläge.
Telefonmeny
Öppna telefonmenyn genom att trycka på
på menysidan. Det finns telefoner
som inte kan hantera alla funktionerna
på telefonmenyn. Se telefonens
användarhandbok.
Så här växlar du mellan samtal:
1. Tryck på för att öppna menyn
Samtal pågår.
Om du trycker på Status så visas
den anslutna telefonens signalstyrka,
batterinivå, operatör och namn.
2. Tryck på Byt till.
3. Vill du avsluta samtalet trycker du på
Lägg på, samtalet som väntar bryts
inte.
26
zūmo 500/550 Användarhandbok
Använda handsfree-funktionerna
Använda telefonboken
Obs! Telefonboksfunktionen
är bara tillgänglig om du din
telefon kan hantera överföring av
telefonbok.
Ringa till en intressant plats
(POI)
1. Tryck på
>
Mat, logi.
2. Sök efter den POI som du vill ringa
till.
Varje gång mobiltelefonen ansluter till
zūmo laddas telefonboken automatiskt över
till zūmo. Det kan ta ett par minuter innan
telefonboken blir tillgänglig.
1. Tryck på
>
Telefonbok.
3. Tryck på Ring eller
Ringa ett nummer
1. Tryck på
2. Tryck på den post i telefonboken som
du vill ringa upp.
3. Tryck på Ring.
>
.
Ring.
2. Slå numret och tryck sedan på Ring.
zūmo 500/550 Användarhandbok27
Använda handsfree-funktionerna
Visa samtalshistorik
Obs! Samtalshistoriken fungerar
bara om din telefon kan överföra
samtalshistorik.
Varje gång mobiltelefonen ansluter till
zūmo laddas samtalshistoriken automatiskt
över till zūmo. Det kan ta några minuter att
föra över dessa data till zūmo.
1. Tryck på
>
Samtalshistorik.
2. Tryck på en kategori (Missade,
Uppringda eller Mottagna) när du
vill visa respektive samtal. Samtalen
visas i kronologisk ordning med de
senaste samtalen överst i listan.
3. Tryck på en post och tryck sedan på
Ring.
Ringa hem
Ange ett av dina hemnummer så att du
snabbt kan ringa hem.
Ange ett telefonnummer hem
1. Tryck på
>
Ring hem.
2. Tryck på Skriv in telefonnummer
om du vill använda knappsatssidan,
eller Välj i telefonbok (fungerar bara
om din telefon hanterar överföring av
telefonbok).
3. Tryck på Klar > Ja. zūmo ringer upp
ditt hemtelefonnummer.
OBS! Om du vill ändra hemvist
eller hemtelefonnummer trycker
du på Vart >
Favoriter >
Hem > Ändra.
28
zūmo 500/550 Användarhandbok
Använda handsfree-funktionerna
Ringa hem
Tryck på
>
Ring
hem. zūmo ringer upp ditt
hemtelefonnummer.
Ringa samtal med
röstuppringning
Obs! Röstuppringning fungerar
bara om din telefon har den
funktionen.
Du kan ringa upp genom att säga
kontaktens namn i mikrofonen.
1. Tryck på
>
Röstuppringning.
2. Säg kontaktens namn.
OBS! Du kan behöva ”träna”
mobiltelefonen i att känna
igen dina röstkommandon. Se
telefonens användarhandbok.
zūmo 500/550 Användarhandbok29
Trafikinformation
Trafikinformation
zūmo-enheten kan ta emot och använda
trafikinformation via en FM-TMCtrafikinformationsmottagare (Traffic
Message Channel) som finns som tillval,
t.ex. en GTM™ 20, eller via en smart
XM-antenn, t.ex. GXM™ 30. När ett
trafikmeddelande tas emot visas händelsen
på kartan på enheten och rutten kan ändras
så att du slipper problem i trafiken.
Obs! Garmin ansvarar inte för
riktigheten i trafikinformationen.
Trafikinformationsmottagaren eller
antennen tar bara emot signaler
från trafiktjänstleverantören och
visar informationen på zūmo.
Obs! Du kan bara ta
emot trafikinformation om
zūmo är ansluten till en
trafikinformationsmottagare eller
antenn (se sidan 54).
30
Trafik i ditt område
Tryck på
menysidan.
eller
> Trafik på
Trafik på rutten
På kartan visas
eller
när det finns
ett trafikhinder i rutten. Siffran i ikonen
betecknar förseningstiden i minuter.
Förseningstiden beräknas automatiskt in i
ankomsttiden som visas på kartan.
1. Tryck på
eller
så visas en
karta och mer information.
2. Tryck på det gula textfältet för mer
information. Om det finns mer än en
fördröjning trycker du på Info.
zūmo 500/550 Användarhandbok
Trafikinformation
Nordamerikanska
Betydelse
Internationella
Vägförhållande
3. Tryck på Undvik så beräknas rutten
om och fördröjningen kan undvikas.
Trafikkoder och symboler
Grönt = låg allvarlighet, trafiken flyter
fortfarande
Gult = medelhög allvarlighet, viss
köbildning
Rött = hög allvarlighet, svår köbildning
eller stillastående trafik
Vägarbete
Vägen
avstängd
Långsam
trafik
Olycka
Trafikproblem
Information
zūmo 500/550 Användarhandbok31
Trafikinformation
Köpa abonnemang på
trafikinformation
Du kan köpa och förnya abonnemang på
www.garmin.com/traffic.
Lägga till ett �abonnemang
1. Tryck på
>
>
Service eller Trafik.
2. Tryck på FM-trafik eller
XM-abonnemang.
3. Tryck på Lägg till eller Abonnera.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
Obs! Ytterligare dokumentation
medföljer trafikmottagare och
antenner från Garmin.
FM-trafikmottagare
Mer information om FM-trafikmottagare
finns på www.garmin.com/traffic.
Information om leverantörer av FMtrafikinformation och vilka städer som har
täckning finns på www.garmin.com/
fmtraffic.
Obs! För att kunna ta emot
information måste FMtrafikinformationsmottagaren
och zūmo vara inom räckhåll
för en FM-station som sänder ut
trafikdata.
XM-trafik
Du hittar mer information om en smart
XM-antenn på www.garmin.com/xm. Du
hittar information om abonnemang och
städer som täcks av XM NavTraffic på
www.xmnavtraffic.com.
Obs! XM-prenumerationer är bara
tillgängliga i Nordamerika.
32
zūmo 500/550 Användarhandbok
Använda XM
Använda XM
zūmo-enheten kan ta emot XM-radio och
-väder med en smart XM antenn (tillval),
t.ex. en GXM™ 30. För mer information om
smart XM-antenn och XM-abonnemang,
besök www.garmin.com/xm.
Obs! Du kan inte använda en
XM-funktion förrän du har köpt
och aktiverat tjänsten.
Klicka på
på menysidan.
• Väderkarta - visar aktuella
väderförhållanden på kartan.
Se sidan 18 för tips om kartsökning.
• Trafik - visar en lista över aktuella
trafikhändelser. Tryck på ett objekt om
du vill veta mer.
Lyssna på XM-radio
1. Anslut antennen till zūmofästet
(se sidorna 3 och 54). En extern
strömkälla behövs.
2. Öppna mediaspelaren genom att
öppna menysidan och trycka på
.
3. Tryck på Källa så visas XM-radion.
Se sidan 38 om du vill veta mer om
MP3-spelaren.
• XM-radio - öppnar XM-radion.
• Lokalt väder - visar aktuella
väderförhållanden för platsen där du
befinner dig. Om du trycker på Prognos
så visas en lokal femdygnsprognos.
zūmo 500/550 Användarhandbok33
Använda XM
XM-signalstyrka
Nu spelas
Sökkategori
Tryck på
om du vill gå vidare till
nästa kanal i sökkategorin.
Tryck på
om du vill gå tillbaka till
föregående kanal i sökkategorin.
Tryck på Sök om du vill söka inom en
kategori, t.ex. senast inställda kanaler,
barnprogram eller storstadskanaler. Aktuell
programinformation visas intill varje kanal.
Tryck på en kanal som du vill lyssna på.
Tryck på 123 om du vill ställa in en XMkanal. Om du vill lyssna på den kanalen,
tryck på Klar.
Tryck på Spara om du vill spara en kanal
som snabbval (maximalt 20 stycken).
34
Tryck på
om du vill ta bort den
aktuella kanalen från snabbvalen. Om du
vill ta bort fler än en kanal från snabbvalen
trycker du på Sök > Snabbval > Ta bort.
En lista över alla snabbval visas. Tryck
på de objekt du vill ta bort. Tryck på Ta
bort > Ja.
Ta bort kanaler
från snabbval
Ställa in volymen
Tryck på
och använd sedan
och
till att ställa in volymen. Vill du göra
avancerade volyminställningar trycker du
på
> Volym. Information om
zūmos ljudalternativ finns på sidan 49.
zūmo 500/550 Användarhandbok
Managing Files on Your zūmo
Hantera filer i zūmo
Du kan överföra filer till internminnet eller
ett SD-kort (tillval).
Obs! zūmo-enheten är inte
kompatibel med operativsystemet
Windows® 95, Windows 98 eller
Windows Me. Det här är en vanlig
begränsning hos de flesta USBmasslagringsenheter.
Filformat som kan
användas
• MP3-musikfiler
• M3U-spellistefiler
• JPEG- och JPG-bildfiler för
välkomstbild eller bildvisare
• GPI-filer med anpassade sevärdheter
från Garmin POI Loader
• GPX-vägpunktfiler och kartor från
MapSource
Obs! zūmo kan inte spela iTunes®
M4A/M4P-filer.
Steg 1: Sätt i ett SD-kort
(tillval)
Om du vill sätta i eller ta bort kortet trycker
du på det tills du hör ett klick.
Mini-USB-port för
nätadapter, USBmasslagringsläge
och uppdatering av
programvara
SDkortplats
Steg 2: Anslut �����������
USB-kabeln
1. Anslut den smala änden av
USB-kabeln till mini-USB-porten.
2. Anslut den större kontakten på
USB-kabeln till en USB-port på
datorn.
zūmo 500/550 Användarhandbok35
Managing Files on Your zūmo
Två nya enheter visas i listan över datorns
enheter. ”Garmin” är det tillgängliga
lagringsutrymmet i zūmos internminne.
Den andra flyttbara enheten är SD-kortet.
Obs! Ifall enheten inte namnges
automatiskt kan du läsa i hjälpfilen
eller på sidan 63 om hur du byter
namn på minnesenheten.
Steg 3: Överför filer till
zūmo
För Windows
1. Anslut zūmo till en dator.
2. Dubbelklicka på
Den här datorn.
3. Bläddra efter den fil du vill kopiera på
datorn.
4. Markera filen och välj Redigera >
Kopiera.
5. Öppna enheten Garmin eller SD-kort.
36
6. Välj Redigera > Klistra in. Filen
visas i listan med filer i Garmin eller
på SD-kortet.
Obs! Du kan också dra och släppa
filer på och från enheterna.
För Mac®
1. Anslut zūmo till en
dator. Enheterna
Garmin och SD-kortet
visas på skärmen
Volymikon
som två volymer på
skrivbordet.
2. Om du vill kopiera filer till Garmin
eller SD-kortet drar och släpper du
önskade filer på volymens ikon.
zūmo 500/550 Användarhandbok
Managing Files on Your zūmo
Steg 4: Mata ut och koppla
från
För Windows
När du har överfört filerna dubbelklickar
du på ikonen
Säker borttagning av
maskinvara i Windows aktivitetsfält. Välj
USB-masslagringsenhet och klicka sedan
på Stopp. Markera enheten och klicka på
OK. Du kan nu koppla loss USB-kabeln
från zūmo.
För Mac
När du har överfört filerna kopplar du ifrån
enheten genom att dra volymikonen till
Papperskorgen
(den ändras till en
utmatningsikon Mata ut ). Du kan nu
koppla loss USB-kabeln från zūmo.
Ta bort filer från zūmo
Du kan ta bort filer från zūmo på samma
sätt som du tar bort filer från en dator.
Anslut zūmo till datorn och öppna Garmin
eller SD-kortenheten. Markera den fil du
vill ta bort och tryck på Delete på datorns
tangentbord.
Varning: Om du inte är säker
på vad en fil används till bör du
inte ta bort den. Enhetens minne
innehåller viktiga systemfiler som
inte bör tas bort. Var extra försiktig
med filer i mappar med namnet
”Garmin”.
zūmo 500/550 Användarhandbok37
Använda mediaspelaren
Använda
mediaspelaren
Lyssna på MP3-filer
Överför MP3-filer till internminnet eller ett
SD-kort (tillval) Mer information finns på
sidorna 35–37.
1. Öppna mediaspelaren genom att
öppna menysidan och trycka på
.
2. Tryck på Källa om du vill visa
MP3-spelaren.
3. Tryck på Sök.
4. Tryck på en kategori.
5. Om du vill spela upp hela kategorin
från början av listan trycker du
på Spela alla. Om du vill börja
uppspelningen av alla låtar med en
viss låt trycker du på den.
Om du vill visa informationen om en
MP3-fil trycker du på albumbilden.
Om du vill justera volymen trycker du på
. Information om zūmos ljudalternativ
finns på sidan 49.
Om du vill gå tillbaka till början av låten
trycker du på . Håll den nedtryckt om
du vill fortsätta hoppa bakåt.
Om du vill hoppa till nästa låt trycker du
lätt på . Om du vill fortsätta att hoppa
framåt håller du kvar fingret.
Om du vill göra paus i låten trycker du på
.
Om du vill upprepa trycker du på
.
Om du vill spela upp i slumpmässig
ordning trycker du på
.
Obs! Du kan bara spela MP3-filer
på zūmo. Den kan inte hantera
iTunes® M4A/M4P-filer.
Albumbild
38
zūmo 500/550 Användarhandbok
Använda mediaspelaren
Använda en spellista
Den här funktionen innefattar filhantering
på zūmo (se sidorna 35–37).
5. Tryck på Sök > Hämta spellista. De
tillgängliga spellistorna visas.
1. Skapa en spellista med MP3-filer
på datorn med ett ljudprogram som
Winamp™.
2. Spara spellistan som en M3U-fil.
Obs! Du kanske behöver
redigera M3U-filen med ett
textredigeringsprogram, t.ex.
Anteckningar, för att ta bort
sökvägarna till MP3-filerna. M3Ufilen bör endast ange MP3-filerna i
spellistan, inte var de finns lagrade.
Se ljudprogrammets hjälpfil för
mer information.
3. Överför spellistan och de associerade
MP3-filerna till Garmin eller SDkortenheten. M3U-filen måste finnas
på samma plats som MP3-filerna.
4. Öppna MP3-spelaren i zūmo genom
att trycka på
> Källa.
6. Börja spela upp MP3-filerna genom
att trycka på en spellista.
Obs! Du kan inte ändra
ordningen i spellistan från zūmo.
Lyssna på talböcker
Om du vill köpa böcker från Audible
.com besöker du http://garmin.audible.com.
Se sidan 40 om du vill veta hur du laddar in
böcker i zūmo.
1. Tryck på
> Källa på menysidan
om du vill öppna talbokspelaren.
2. Tryck på Sök och en kategori.
3. Du spelar upp en bok genom att
trycka på dess titel.
zūmo 500/550 Användarhandbok39
Använda mediaspelaren
Bokens
omslagsbild
Förflytta dig i boken
Om du vill justera volymen trycker du på
.
Om du vill se mer detaljerad information
om boken trycker du på bokomslaget.
Om du vill hoppa över ett avsnitt trycker
du på , om du vill förflytta dig bakåt
trycker du på . Om du vill förflytta
dig framåt eller bakåt i boken håller du
respektive knapp nedtryckt.
Om du vill göra paus i boken trycker du på
.
Använda bokmärken
Ladda in Audible-talböcker i
zūmo-enheten
1. Skapa ett konto hos Audible.com på
http://garmin.audible.com.
2. Köp en bok.
3. Hämta AudibleManager till datorn.
4. Sätt på zūmo. Första gången du
startar AudibleManager får du stegvis
hjälp med att aktivera enheten. Det
här behöver du bara göra en gång.
5. Anslut zūmo till en dator.
6. Hämta boken och spara den i datorn.
7. Öppna AudibleManager och använd
den till att flytta boken till din Garminenhet eller SD-kortläsare.
TIPS: Hjälpfilen för
AudibleManager har detaljerade
instruktioner. Välj Help (Hjälp) på
menyn och sedan Help (Hjälp).
Om du vill skapa ett bokmärke trycker du
på
och sedan på Bokmärke. Om
du vill gå till ett bokmärke klickar du på
och sedan på ett bokmärke. Om du
vill spela upp boken från bokmärket trycker
du på Spela.
40
zūmo 500/550 Användarhandbok
Anpassa zūmo
Anpassa zūmo
1. På menysidan trycker du på
.
2. Klicka på den inställning du vill
ändra. För alla inställningar finns en
undermeny eller lista.
Ändra kartinställningarna
Tryck på
>
Karta.
Kartinfo - justera hur mycket detaljer
som ska visas på kartan. Om du visar
kartan med hög detaljrikedom ritas den om
långsammare.
Kartbild - ändrar kartperspektivet.
• Kurs upp - visar kartan
tvådimensionellt med färdriktningen
uppåt.
• Norr upp - visa en 2D-karta med norr
överst.
• 3D - visar mappen tredimensionellt i
Spår uppåt.
Fordon - ändra den ikon som används för
att visa din position på kartan genom att
trycka på Ändra. Tryck på den ikon du
vill använda och sedan på OK. Hämta fler
fordonsikoner på www.garmin.com/vehicles.
Tripplogg - om du trycker på Visa så
visas din aktuella tripplogg på kartan som
en tunn, blå linje. Om du vill redigera
tripploggen trycker du på
> Egen
data > Arbeta med tripploggen.
Kartinfo - visar vilka kartor som är inlästa
på zūmo-enheten och vilka versioner de
har. Aktivera (markerad) eller avaktivera
(omarkerad) en karta genom att trycka på
den.
zūmo 500/550 Användarhandbok41
Anpassa zūmo
Återställ - återställer kartans
standardinställningar.
Ändra
systeminställningarna
Tryck på
>
System.
GPS-läge - aktivera och avaktivera GPS
och WAAS/EGNOS. Om du aktiverar
inställningen WAAS/EGNOS kan det
öka GPS-funktionens noggrannhet, men
det belastar också batteriet mer. Mer
information om WAAS/EGNOS finns på
www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
Säkerhetsläge - stänger av eller på
säkert läge. När fordonet rör sig stänger
Säkerhetsläge av alla funktioner av som
kräver betydande uppmärksamhet och kan
stjäla uppmärksamheten från körningen.
42
Garmin Lock - lås zūmo genom att
aktivera Garmin Lock. Ange en fyrsiffrig
personlig kod och en säkerhetsplats. Det
finns mer information på sidan 10.
Om - visar zūmos programvaruversion,
enhetens ID-nummer och ljudenhetens
versionsnummer. Du behöver uppgifterna
när du uppdaterar systemets programvara
(se sidan 49) eller köper nytt kartmaterial
(se sidan 53).
Återställ - återställer systemet till
standardinställningarna.
Lokalisera zūmo
Tryck på
>
Lokalt.
Om du vill ändra en inställning trycker du
på knappen intill ikonen.
zūmo 500/550 Användarhandbok
Anpassa zūmo
Om du vill ändra alla inställningar trycker
du på Ändra allt. Välj inställning i varje
bild och tryck på OK.
Lokalt - ange din plats.
Textspråk - ställer in alla skärmtexter
till det valda språket. Att textspråket
ändras innebär inte att språket i data som
användaren lagt in ändras.
Röstspråk - ställer in språk för
röstmeddelanden. Språk som har
personnamn är ”text-to-speech” (texttill-röst, TTS) som har en omfattande
vokabulär och kan uttala gatunamn inför
en sväng. De inspelade rösterna (utan
personnamn) har begränsad vokabulär och
kan inte uttala plats- eller gatunamn.
Tidsformat - välj mellan 12-timmars,
24-timmars eller UTC-tidsformat.
Tidszon - välj en tidszon eller närliggande
ort i listan.
Sommartid - ställ in som Till, Från eller
Auto om det är aktuellt.
Enheter - ställ in längdenhet som
Kilometer eller Mile.
Hantera användardata
Tryck på
>
Egen data.
Ange hemposition - ange eller ändra din
hemplats. Se sidan 12.
Importera data - läs in favoriter, rutter,
tripploggar och bilder från Garmindiskenhet eller SD-kort.
zūmo 500/550 Användarhandbok43
Anpassa zūmo
Arbeta med tripploggen - visa den
aktuella tripplogsanvändningen. Den
visas som en procentuell andel av totalt
tillgängligt utrymme. Du kan jobba med
de senaste 10 000 trippdatapunkterna i
zūmo. Efter 10 000 punkter flyttar zūmo
de äldsta uppgifterna från den aktuella
loggen till en arkivfil i internminnet. Varje
arkivfil har plats för upp till 1 MB och,
beroende på tillgängligt utrymme, kan
högst 20 arkivfiler lagras i internminnet. På
detta sätt kan zūmo lagra upp till 200 000
trippdatapunkter för väldigt långa resor.
Obs: Arkiverade tripploggar är
till för att användas på en dator
med MapSource, Google Earth
eller webbplatsen myGarmin.
Arkiverade tripploggar är inte
synliga i zūmo.
Om du vill se hur mycket utrymme som
finns kvar i Garmin-enhetens minne
ansluter du zūmo till till en dator och väljer
Garmin-enheten. Se sidan 35.
44
• Töm tripplogg - rensa tripploggen inför
nästa längre tripp. Det kan ta några
minuter att tömma en stor tripplogg.
• Spara som rutt - välj och spara en
färsk tripplogg som en rutt. På så vis
kan du återanvända de senaste trippdata.
Mer information om rutter finns på
sidan 16.
Om du vill se din tripplogg på kartan
trycker du på
> Karta >
Tripplogg > Visa.
Bildvisning - visa bilder sparade på
Garmin-diskenhet eller SD-kort. Visa en
bild genom att trycka på dess miniatyrbild.
Du kan zooma bilden genom att trycka
på och . Visa olika delar av bilden
genom att trycka på den och dra.
Så här delar du bilder med en
annan zūmo-användare:
1. Tryck på en miniatyrbild.
2. Tryck på Kopiera.
zūmo 500/550 Användarhandbok
Anpassa zūmo
Inställningar för Bluetooth
Tryck på
3. Ta ut SD-kortet och sätt i det i en
annan zūmo.
4. Ett meddelande visas. Importera den
delade bilden genom att trycka på Ja.
5. Tryck på Bilder > tryck på en
miniatyrbild > Import.
Du kan visa bilderna några sekunder i
taget som ett bildspel genom att trycka
på Bildspel. Du kan när som helst stoppa
bildspelet och visa fler alternativ.
>
Bluetooth.
Koppla in telefonen - välj Lägg till
enhet > OK om du vill ansluta trådlöst
till en mobiltelefon med Bluetooth®.
Se sidorna 23–29.
Obs! PIN-koden (eller nyckeln)
för zūmo-enheten är 1234.
• Släpp - välj den telefon som du vill
koppla från och tryck på Ja.
• Ta bort - välj den telefon som du vill ta
bort från minnet och tryck på Ja.
Telefonhjälp - bläddra igenom listan över
kompatibla enheter. Om din telefon inte
finns med i listan kan du besöka
www.garmin.com/bluetooth för mer
information.
zūmo 500/550 Användarhandbok45
Anpassa zūmo
Koppla in hörlurarna - anslut ett headset
som tidigare har varit ihopparat eller välj
Lägg till enhet.
Bluetooth - aktivera/avaktivera Bluetoothfunktionerna. Om du har aktiverat enheten
för Bluetooth visas ikonen Bluetooth
på menysidan. Om du vill förhindra att en
telefon ansluts automatiskt väljer du Från.
Vänskapligt namn - tryck på Ändra
och mata in ett vänskapligt namn som
identifierar din zūmo för enheter med
Bluetooth-teknik. Tryck på Klar.
Ljud - specificera vilka ljudtyper som
skickas till Bluetooth-headsetet.
Återställ - återställer
standardinställningarna för Bluetooth. Om
du återställer Bluetooth-inställningarna
rensas inte ihopparningsinformationen.
46
Ändra
navigeringsinställningarna
Tryck på
>
Navigation.
Ruttpreferenser - välj en inställning för
beräkning av rutter.
• Kortare tid - för att beräkna rutter som
går fortare att köra men som kan utgöra
längre körsträcka.
• Kortare väg - för att beräkna rutter
med kortare körsträcka men som kan ta
längre tid att köra.
zūmo 500/550 Användarhandbok
Anpassa zūmo
• Terräng - för att beräkna rutter
fågelvägen (utan vägar). Du trycker
på eller
på kartan om du vill
bläddra till kompassidan.
Fordonstyp - optimera rutter genom att
ange din fordonstyp.
Undvikanden - ange de vägtyper du
vill undvika på dina rutter. Vägtyperna
används bara om alternativa rutter leder
för långt bort eller om det inte finns
några andra tillgängliga vägar. Med en
trafikinformationsmottagare eller antenn
kan du också undvika trafikincidenter.
Varningssignal - aktivera/avaktivera
varningssignalen.
Återställ - återställer
standardinställningarna för navigering.
Anpassa visningen
Tryck på
>
Skärm.
Färgläge - Dag ger en ljus bakgrund, Natt
ger en mörk bakgrund, medan Auto växlar
automatiskt mellan de två.
Startbild - välj den bild som ska visas när
du startar zūmo. Läs först in JPEG-bilder.
Se sidorna 35-37.
Ljusstyrka - höj och sänk bakgrundens
ljusstyrka med och .
Skärmdump - aktiverar skärmbildsfunktionen. Skapa en skärmbild genom att
trycka på
kameraikonen. Bilden sparas
i bitmap-format i mappen Garmin\scrn på
Garmin-diskenheten.
zūmo 500/550 Användarhandbok47
Anpassa zūmo
Byta knappsats
Tryck på
>
Tangentbord.
Standard - visar en knappsats med hela
alfabetet.
Hantera trafikinställningar
Tryck på
>
>
Service
eller Trafik om du önskar information om
prenumerationer på och inställningar för
FM och XM.
Trafikinfokälla - välj Auto, FM eller XM
beroende på vilka trafiktjänster du har valt
att ansluta.
Återställa alla inställningar
Stora knappar - visar en skärmknappsats
med stora knappar. Alternativet är lämpligt
för användning av motorcyklister som har
handskar på sig. Se sidan 13.
Auto - välj att automatiskt växla mellan
standardtangentbordet när zūmo används
monterad i bilfästet, och tangentbordet med
stora knappar när zūmo används monterad i
motorcykelfästet.
48
Tryck på
> Återställ > Ja.
Alla inställningar ersätts med
fabriksstandardinställningarna.
Ta bort alla användardata
Varning: Detta tar bort all
information som användaren lagt
in, till exempel favoriter, rutter,
tripploggar, inställningar och
senaste sökningar.
1. Håll fingret på det nedre högra hörnet
av zūmos skärm medan du startar
enheten.
2. Håll fingret nedtryckt tills ett
meddelande visas.
3. Tryck på Ja.
zūmo 500/550 Användarhandbok
Bilaga
Bilaga
Ljudalternativ för zūmo
MP3
XM-radio
Telefon
Ström
Källa
Navigeringsanvisningar
Obs! Ljudet från MP3-filer och XM-radio är avstängt vid telefonsamtal och
navigeringsanvisningar. Navigeringsanvisningar är avstängda vid telefonsamtal.
●
●
●
●
Bluetooth-headset
●
●
○
●
Inbyggd högtalare och
mikrofon
●
●
●
●
Sladdanslutet headset
eller hörlurar med
sladdansluten mikrofon
●
●
●
●
Bluetooth-headset
och
inbyggd högtalare
○
○
○
●
Justera headsetvolymen.
●
●
●
-
Justera volymen på zūmo.
Bluetooth-headset
●
●
○
●
Ljudalternativ
Motorcykelfäste Sladdanslutet headset
med extern
eller hjälm med
strömförsörjning mikrofon
Bilfäste
med extern
strömförsörjning
(medföljer
zūmo 550)
På batteri
Noteringar
Fulladdat varar batteriet i
upp till fyra timmar.
● Ljud tillgängligt ○ Ljud ej tillgängligt - Ej tillämpligt
zūmo 500/550 Användarhandbok49
Bilaga
Installera zūmo i bilen
Med zūmo 550 medföljer ett extra fäste för bilen så att du enkelt kan flytta över enheten dit.
Välj en lämplig plats i din bil med säker kabeldragning och användning. Rengör och torka
av den utvalda platsen på vindrutan.
Spak
Montera på vindrutan
1. Placera sugkoppen på
vindrutan. För sugkoppens
spak bakåt mot vindrutan.
2. Anslut strömkabeln till fästets
sida.
3. Placera zūmo i bilfästet och
fäll ner spaken.
4. Anslut strömkabeln till en
strömkontakt i bilen. zūmo
startas automatiskt om bilen är
igång.
a
rut
d
Vin
Sugkopp
Spak på
sugfästet
Strömkabel
Bilfäste
Spak
Sugkoppsarm,
spak bakåt
Mini-USB-port
3,5 mm ljudutgång
2,5 mm mikrofonuttag
50
zūmo 500/550 Användarhandbok
Bilaga
Montera på instrumentbrädan
Använd monteringsskivan för att fästa
zūmo på instrumentbrädan. Se till att
monteringen motsvarar myndigheternas
krav.
Obs! Fästtejpen för permanent
montering är mycket svår att ta
bort efter att du har satt dit den.
1. Rengör och torka sedan av
instrumentbrädan där du vill placera
skivan.
2. Ta bort skyddsarket från den
permanenta fästtejpen på skivans
undersida.
3. Placera skivan på instrumentbrädan.
4. Ta bort plasthöljet från fästskivans
ovansida.
5. Placera bilfästets sugkopp på
bilfästets skiva.
6. För spaken nedåt (mot skivan).
7. Följ steg 2–4 på sidan 50.
zūmo 500/550 Användarhandbok
Ta bort zūmo från fästet
Ta bort zūmo från fästet genom att fälla
upp fästets spak. Lyft ut zūmo.
Du kan ta bort sugkoppen från bilfästet.
Vrid fästet så långt det går till höger eller
vänster. Fortsätt trycka i samma riktning
tills fästet släpper från armen.
Obs! Det krävs mycket kraft för
att fästa sugkoppen på bilfästet
igen. Tryck änden med kulan
ordentligt in i fästet.
Ta bort sugkoppen från vindrutan
eller monteringsskivan genom att fälla
sugkoppens spak uppåt. Dra fliken på
sugkoppen mot dig.
51
Bilaga
Ladda zūmo
1. Anslut strömkabeln till ett fäste och
en strömkälla.
2. Placera zūmo i fästet och fäll ner
spaken.
ELLER
1. Ladda zūmo via nätkabeln. Stick
in den lilla änden på strömkabeln i
mini-USB-kontakten längst ned på
enheten.
2. Anslut kabelns andra ände till ett
vanligt vägguttag.
U�������������������������
ppdatera programvaran i
zūmo
1. Gå till www.garmin.com/products/
webupdater och hämta programmet
WebUpdater till din dator.
2. Anslut zūmo till datorn med hjälp av
mini-USB-kabeln.
Återställa zūmo
Om enheten låser sig håller du
nedtryckt och trycker på
.
Kalibrera skärmen
Om pekskärmen inte svarar ordentligt på
dina kommandon bör du kalibrera den.
Stäng av enheten. Håll
nedtryckt i
ungefär en minut tills kalibreringsskärmen
visas. Följ instruktionerna på skärmen.
52
Mini-USB-port för nätadapter, USBmasslagringsläge och uppdatering av
programvara
3. Starta WebUpdater och följ
anvisningarna på skärmen. När du
har bekräftat att du vill utföra en
uppdatering hämtar WebUpdater
automatiskt uppdateringen och
installerar den på zūmo.
4. Koppla ifrån zūmo (se sidan 37).
zūmo 500/550 Användarhandbok
Bilaga
Om du registrerar zūmo får du
meddelanden om uppdateringar av
programvaran och kartor. Registrera zūmo
på http://my.garmin.com.
Du kan också hämta
programvaruuppdateringar från
www.garmin.com/products/zumo500 eller
www.garmin.com/products/zumo550.
Klicka på Updates & Downloads
(Uppdateringar och hämtningsbara filer)
och följ anvisningarna.
Köpa och läsa in �����
nya
kartdata
Visa versionsinformation för kartor på
zūmo genom att trycka på
>
Karta > Kartinfo. Om du vill låsa upp
ytterligare kartor behöver du enhets-ID:t
och serienumret för enheten.
Information om tillgängliga uppdateringar
för din kartprogramvara finns på
www.garmin.com/unlock/update.jsp.
zūmo 500/550 Användarhandbok
Du kan också köpa mer kartdata från
Garmin och läsa in kartorna i enhetens
internminne eller på ett SD-kort (tillval).
Mer information om hur du använder
MapSource och läser in kartor och
vägpunkter i zūmo finns i hjälpen för
MapSource.
Tillbehör
Om du vill veta mer om olika tillbehör går
du till www.garmin.com/products/zumo500
eller www.garmin.com/products/zumo550
och klickar på Accessories (Tillbehör).
Du kan också köpa tillbehör från närmaste
Garmin-återförsäljare. Tillbehören
omfattar:
• Trafikinformationsmottagare eller
antenn
• Extern fjärrantenn
• Extern mikrofon
• Extra tillbehör (se sidorna 54–56)
53
Bilaga
Tips: Var försiktig när du ansluter
och kopplar loss kablar. Dra inte
i kabeln (sladden) när du kopplar
loss sladdar. Dra i kontakten.
Ansluta tillbehör till zūmo
Vissa av Garmins
trafikinformationsmottagare och XMantenner måste anslutas till mini-USBporten på zūmo-fästet. Anslutningarna
för mikrofon och ljudutgång sitter på
zūmofästets vänstra sida.
Mikrofonuttag
och ljudutgång
Mini-USBport
Motorcykelfästet för zūmo visas
54
Anslutningarna för bilmontering visas på
sidan 50.
Garmin Travel Guide™
(Garmins reseguide)
På samma sätt som en resehandbok i
papper innehåller Garmin Travel Guide
detaljerad information till exempel om
restauranger och hotell. Du kan köpa Travel
Guide på www.garmin.com/extras.
Så här använder du reseguiden:
1.
2.
3.
4.
Sätt in SD-kortet i zūmo.
Tryck på Vart >
Extra.
Tryck på Travel Guide.
Tryck på en kategori. Tryck på en
underkategori om det behövs.
5. Tryck på en plats i listan.
6. Gör något av följande:
Om du vill åka till platsen trycker du
på Kör.
zūmo 500/550 Användarhandbok
Bilaga
Visa platsen på kartan genom att
trycka på Karta.
Du sparar platsen som i
Favoriter
genom att trycka på Spara.
Tryck på Mer om du vill visa mer
information om platsen.
Fartkameror
På vissa platser finns information om
fartkameror tillgänglig. (Titta efter
på www.garmin.com/accessories/
safetycamera.) På webbplatsen listas
information om placering av hundratals
fartkameror. Du får ett larm från zūmo när
du närmar dig en fartkamera om du kör för
fort. Informationen uppdateras minst varje
vecka så att du har alltid tillgång till den
senaste informationen.
Så här får du uppdaterad
information om fartkameror:
Du kan när som helst köpa en ny region
och kan när som helst förlänga befintliga
prenumerationer. Varje region som du
köper har ett eget förfallodatum.
Egna ��������������������
intressanta platser
Läs in egna intressanta platser (Points of
Interest - POI) i zūmo. Olika Internetföretag tillhandahåller POI-databaser.
Vissa databaser med dessa POI innehåller
varningsinformation för platser som skolor.
En varning visas om du kör för fort nära
dessa POI.
Använd Garmin POI Loader för att läsa in
POI på Garmin-enheten eller ett SD-kort.
Hämta POI Loader från
www.garmin.com/extras.
Om du vill ha mer information läser du i
hjälpen för POI Loader. Om du vill öppna
hjälpen trycker du på F1.
1. Gå till http://my.garmin.com.
2. Registrera dig för en prenumeration.
zūmo 500/550 Användarhandbok
55
Bilaga
Visa dina anpassade sevärdheter genom att
trycka på Vart >
Extra >
Egna intressanta platser.
Stäng av dina anpassade sevärdheter
genom att trycka på
>
Larmade
positioner > Positionslarm.
Ta bort anpassade sevärdheter från zūmo
genom att ansluta den till en dator. Öppna
mappen Garmin\poi i Garmin eller SDkortenheten. Ta bort filen med namnet poi.
gpi.
Varning: Garmin ansvarar inte
för konsekvenserna vid användning
av databaser med anpassade
sevärdheter eller för korrektheten
i databaserna med information
om fartkameror och anpassade
sevärdheter.
Garmin TourGuide™
Med Garmin TourGuide kan zūmo spela
upp GPS-styrda ljudguider från tredje
part. En ljudtur kan t.ex. ta dig längs en
rutt medan den spelar upp intressant fakta
om historiska platser längs vägen. Under
56
resan aktiveras ljudinformationen av GPSsignaler. Mer information får du genom att
gå till www.garmin.com/extras och klicka
på POI Loader.
Visa filer för Garmin TourGuide genom att
trycka på Vart >
Extra >
Egna intressanta platser.
Ändra inställningarna för Garmin
TourGuide genom att trycka på
>
Larmade positioner > TourGuide.
Tryck på Auto om du vill höra hela turen
som den är programmerad. Tryck på Visad
så visas högtalarikonen
på kartan när
reseinformation finns tillgänglig längs din
rutt, eller välj Från.
SaversGuide® (Valutaguide)
SaversGuide är ett extra tillbehör som bara
finns att tillgå i Nordamerika
(www.garmin.com/extras). Med hjälp av
SaversGuides förprogrammerade SD-kort
och medlemskortet kan du använda zūmo
som ett digitalt rabattkuponghäfte, med
information om restauranger, hotell och
biografer nära platsen där du befinner dig
där du kan få rabatter.
zūmo 500/550 Användarhandbok
Bilaga
Batteriinformation
Obs! Se guiden Viktig säkerhetsoch produktinformation för
mer information om batteri och
säkerhet.
I zūmo finns ett inbyggt litiumjonbatteri.
Batteriet räcker i cirka fyra timmar,
beroende på användningen.
Batteriikonen
på menysidan visar
det inbyggda batteriets laddningsnivå. Om
ikonen inte visas är zūmo ansluten till en
extern strömkälla. Information om hur du
laddar zūmo finns på sidan 52.
Maximera batteriets livslängd
• Stäng av GPS-funktionen (
>
System > GPS-läge > GPS från) när
du inte behöver ta emot GPS-signaler,
och använd läget Normal när WAAS
eller EGNOS inte är tillgängliga.
• Minska bakgrundsbelysningen. Håll
nedtryckt och använd
och
till att ställa in ljusstyrkan.
zūmo 500/550 Användarhandbok
• Lämna inte zūmo i direkt solljus.
Undvik att utsätta enheten för stark
hetta eller kyla under lång tid.
Byta batteri
Du kan köpa ett nytt litiumjonbatteri
genom att gå till
www.garmin.com/products/zumo500 eller
www.garmin.com/products/zumo550 och
klicka på Accessories (Tillbehör).
Skruva loss batteriet och byt ut det.
Mer information om hur du kasserar
batteriet på korrekt sätt får du av lokala
avfallsmyndigheter.
Skruv
Batteri
MCX-kontakt
under
väderskyddslock
57
Bilaga
Använda en fjärrantenn
Du kan använda tillbehöret en extern
fjärrantenn (Garmin GA 25MCX). Du kan
köpa den genom att gå till
www.garmin.com/products/zumo500 eller
www.garmin.com/products/zumo550 och
klicka på Accessories (Tillbehör).
Fäll undan väderskyddslocket från MCXkontakten på baksidan av zūmo och anslut
antennen.
Sköta zūmo
zūmo-enheten innehåller känsliga
elektroniska komponenter som kan skadas
permanent om den utsätts den för kraftiga
stötar eller vibrationer utöver normalt bruk
med motorcykel eller bil. Du kan minimera
risken för skador genom att undvika att
tappa den samt att inte använda den i
miljöer där den kan utsättas för kraftiga
skakningar eller vibrationer.
58
Rengöra enheten
zūmo är tillverkad av material av hög
kvalitet och kräver inte att användaren
underhåller den med annat än rengöring.
Du rengör enhetens ytterhölje (inte
pekskärmen) med en fuktig trasa med
milt rengöringsmedel och torkar den
torr. Använd inte kemiska rengöringseller lösningsmedel som kan skada
plastkomponenterna.
Rengöra pekskärmen
Rengör pekskärmen med en mjuk, ren och
luddfri trasa. Om det behövs använder du
vatten, isopropylalkohol eller linsrengöring.
Fukta trasan med vätskan och torka
försiktigt av pekskärmen.
Skydda zūmo
• Transportera och förvara zūmo i den
medföljande bärväskan.
• Förvara inte zūmo någonstans där
den under längre tid kan bli utsatt för
extrema temperaturer (till exempel i
bagageutrymmet på en bil), det kan
orsaka permanenta skador.
zūmo 500/550 Användarhandbok
Bilaga
• Även om det går att använda en
persondatorpenna till att använda
pekskärmen bör du inte försöka göra det
samtidigt som du kör fordonet. Använd
aldrig ett hårt eller vasst föremål på
pekskärmen eftersom skador kan
uppstå.
Förhindra stöld
• Förebygg stöld genom att ta bort zūmo
och fästet när enheten inte används.
• Använda Garmin Lock™-funktionen.
Mer information finns på sidan 10.
Byta säkringen
Om enheten inte laddas upp i fordonet
måste du eventuellt byta den säkring som
finns i fordonsadapterns ände.
Var försiktig: När du byter ut
säkringen bör du vara noga med att
hålla reda på alla de små bitarna
och se till att du sätter tillbaka dem
på rätt ställen.
zūmo 500/550 Användarhandbok
1. Skruva loss och ta av det svarta (eller
silverfärgade) runda ändstycket.
Skruva bort
2. Ta ut säkringen (en glascylinder med
silverfärgade ändar) och byt ut den
mot en snabbsäkring på 3 A.
3. Sätt den silverfärgade änden i det
svarta ändstycket. Skruva på det
svarta ändstycket.
Ändstycke
Silverfärgad spets
Säkring
59
Bilaga
GPS-�����������������
satellitsignaler
För att zūmo ska fungera måste den
ta emot GPS-satellitsignaler (Global
Positioning System). Om du är inomhus,
nära höga byggnader eller träd eller i ett
parkeringsgarage kan enheten inte ta emot
satellitsignaler. Sök upp en öppen yta
utomhus utan höga skymmande föremål
när du vill använda zūmo.
När zūmo tar emot satellitsignaler
är staplarna för signalstyrka på
menysidan gröna
. När den tappar
satellitsignalen blir fälten röda eller
genomskinliga
.
Mer information om GPS finns på
www.garmin.com/aboutGPS.
60
Specifikationer
Dimensioner: B: 11,3 cm, H: 8,2 cm, D:
7,2 cm (4,4 x 3,2 x 2,87 tum)
Vikt: 269 g (0,59 pund)
Skärm: B: 7,2 cm, H: 5,4 cm (2,8 x 2,1
tum), 320 x 240 bildpunkter, ljus 16-bitars
LCD med vit bakgrundsbelysning och
pekskärm
Hölje: IPX7 vattenskyddat
Temperaturintervall: 0 till 60 °C
Datalagring: Internt minne och löstagbart
SD-kort (tillval). Data lagras utan tidsgräns.
Datorgränssnitt: USB-masslagringsenhet,
plug-and-play
Laddningstid: Cirka 6 timmar
Strömkälla: Fordonsströmkabel (likström)
eller nätkabel (växelström).
Användning: Högst 15 W vid 13,8 V DC
Batterilivslängd: upp till 4 timmar,
beroende på användning
zūmo 500/550 Användarhandbok
Bilaga
GPS-prestanda
Mottagare: WAAS-kompatibel
Hämtningstider*:
Varm: < 1 sek.
Kall: < 38 sek.
Fabriksåterställning: < 45 sek.
*Medelvärde för stationär mottagare med
fri sikt
Uppdateringshastighet: 1/sek,
kontinuerligt
GPS-noggrannhet:
Position: < 10 meter, normal
Hastighet: 0,5 meter/sek (RMS)
GPS-noggrannhet (WAAS):
Position: < 5 meter, normalt
Hastighet: 0,5 meter/sek (RMS)
För fullständiga specifikationer, gå till
www.garmin.com/products/zumo500 eller
www.garmin.com/products/zumo550 och
klicka på Specifications (specifikationer).
zūmo 500/550 Användarhandbok61
Bilaga
Felsökning av zūmo
Problem/fråga
Lösning/svar
zūmo-enheten tar
inte emot några
satellitsignaler.
Det kan ta några minuter att söka efter satellitsignaler. Placera
dig på en öppen plats, utanför garage och på avstånd från
höga byggnader. Stanna fordonet och placera zūmo så att det
inte finns några hinder mellan den och himlen. Staplarna i övre
vänstra hörnet
anger satellitsignalens styrka.
Hur rensar jag alla
användardata?
Håll fingret på det nedre högra hörnet av zūmos skärm medan
du startar enheten. Håll fingret nedtryckt tills meddelandet visas.
Om du vill rensa alla användardata trycker du på Ja.
Enheten har låst/hängt
sig.
Återställ den genom att hålla ned
Sugkoppen sitter inte
fast på min vindruta.
Rengör sugkoppen och vindrutan. Torka med en ren, torr trasa.
Fäst sugkoppen enligt instruktionerna på sidan 50.
och trycka på
.
Det verkar inte som om
batterimätaren visar
rätt.
Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen (utan att
avbryta uppladdningsprocessen).
Pekskärmen fungerar
inte på rätt sätt när jag
trycker på den.
Kalibrera pekskärmen. Stäng av enheten. Håll
nedtryckt i
ungefär en minut tills kalibreringssidan visas. Följ instruktionerna
på skärmen.
Min Bluetooth-enhet
går inte att ansluta till
zūmo.
Ange fältet Bluetooth till Till. Kontrollera att Bluetooth-enheten är
påslagen och inom 10 meter från zūmo-enheten. På
www.garmin.com/bluetooth finns det en lista över kompatibla
telefoner och headset.
62
zūmo 500/550 Användarhandbok
Bilaga
Felsökning av USB-gränssnittet
Problem/fråga
Lösning/svar
Hur kontrollerar jag
om zūmo är i USBmasslagringsläget?
När enheten är i USB-masslagringsläget visas en bild av
zūmo ansluten till en dator. Det ska också visas en ny flyttbar
diskenhet i Den här datorn (Windows) eller en volym på
skrivbordet (Mac).
Datorn identifierar inte
att zūmo är ansluten.
1. Koppla från USB-kabeln från datorn.
2. Stäng av zūmo.
3. Anslut USB-kabeln till datorn och zūmo. Enheten startas
automatiskt och USB-masslagringsläget aktiveras.
Det finns inga enheter
med namnet ”Garmin” i
listan med diskenheter.
Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det
uppstå problem när enhetsbokstäver i Windows ska tilldelas till
din Garmin- eller SD-diskenhet. Tilldela enhetsbokstäver enligt
de stegvisa anvisningarna på nästa sida.
Meddelandet ”Osäker
borttagning av enhet”
visas när jag kopplar
från USB-kabeln.
Windows: Dubbelklicka på ikonen Säker borttagning av
maskinvara
i aktivitetsfältet. Välj USB-masslagringsenhet
och klicka på Stopp. Välj Garmin-diskenhet och klicka på OK.
Nu kan du koppla från zūmo.
Mac: Dra volymikonen till Papperskorgen. Ikonen för
Papperskorgen ändras till ikonen för Mata ut. Nu kan du koppla
från zūmo.
zūmo 500/550 Användarhandbok63
Bilaga
Problem/fråga
Hur ändrar jag namn på
mina Garmin-enheter i
Windows?
Hur tilldelar jag
enhetsbokstäver
till mina Garmindiskenheter i Windows?
64
Lösning/svar
1.
2.
3.
4.
Öppna Den här datorn.
Välj den diskenhet du vill ändra namn på.
Högerklicka och välj Byt namn.
Skriv det nya namnet och tryck på tangenten Enter på
datorns tangentbord.
1. Stäng av zūmo.
2. Anslut USB-kabeln till zūmo och datorn. zūmo startas
automatiskt.
3. Klicka på Start och välj Inställningar > Kontrollpanelen >
Administrationsverktyg > Datorhantering, klicka på
Lagring och sedan på Diskhantering.
4. Klicka på en borttagbar diskenhet (antingen det interna
minnet eller SD-kortdiskenheten). Högerklicka och välj
Ändra enhetsbeteckning och sökvägar.
5. Klicka på Ändra, välj en enhetsbokstav i listrutan och klicka
sedan på OK.
zūmo 500/550 Användarhandbok
Index
Index
Symboler
2D-, 3D-kartbild 41
A
adress 11
åka hem 12–19
aktuell plats, spara 15
ange din plats 12, 18
anpassa zūmo 41–48
antenner 30, 33, 53, 58
användardata 43
återställa
trippdata 21
zūmo 52
återställa inställningarna 48
avsluta ett samtal 25
B
batteri 57, 60
bildspel 45
bildvisning 44
bilmontering 50
Bluetooth-teknik 23–29
inställningar 45–48
PIN-kod 24
bokstavera namnet på en
plats 13
borttagbar diskenhet 36
bränslemätare 21
D
datalagringsenheter 35, 60
datoranslutning 35
detaljkartor 41
diakritiska tecken 13
diskenheter, Garmin 36
E
egna intressanta platser 55
EGNOS 42
enhets-ID 42
extra tillbehör 54–55
F
fartkameror 55
favoriter 14
dela 14
redigera 15
söka efter 15
spara 14
felsökning 62–64
filer
filformat som kan användas 37
hantera 35, 43
överföra 35–37
ta bort 37
filformat som kan användas 35
fjärrantenn 58
FM-trafikmottagare 32
fordonsikon 20, 41
fordonstyp 47
förflytta dig på kartan 18
förvara zūmo 58
G
Garmin Lock 10, 42, 59
Garmin TourGuide
spela upp filer 56
Garmin Travel Guide 54
Google Earth i
GPS 7, 60
H
handsfree-funktioner 23–29
hantera filer 35–37
headset 23, 49
hemplats 12
höjd 20
I
importera data 43
inställningar 41–48
K
kalibrera pekskärmen 52
karta
anpassa 41
använda kartsidan 18, 20
flytta 18
Kartinfo, knapp 41
sök 18
uppdatera kartor 52
version 41
visa 18, 41
zooma 18
kilometer 43
knappsatsen 13, 48
zūmo 500/550 Användarhandbok65
Index
Kompassidan 22, 47
kontakta Garmin i
koordinater 19, 20
Kör, sida 11
korsning 11
N
L
O
ladda ytterligare kartor 53
ladda zūmo 52
lägesikon 20, 41
lägga till stopp 9
larm, fartkamera 55
låsa zūmo 10
ljud
alternativ 49
uttag 3, 50, 54
version 42
ljusstyrka 2, 47
M
MapSource i, 35, 53
mata ut USB 37
menysida 7
mile 43
mini-USB. Se USB
montera zūmo
i en bil 50, 51
på en motorcykel 3
motorcykelmontering 3
MP3-filer
läsa in 35
spela upp 38
myGarmin i, 53, 55
66
Nära, knapp 19
Nästa sväng, sida 22
navigeringsinställningar 46
Norr upp, kartvisning 41
Om, knapp 42
omvägar 10
överensstämmelseförklaring iv
överföra filer 35–37
P
para ihop en mobiltelefon 24
para ihop ett headset 24
pekskärmen
kalibrera 52
rengöra 58
PIN-kod
Bluetooth 45
Garmin Lock 10
postnummer 11
programvara
uppdatera 52
version 42
R
redigera sparade platser 15
registrera zūmo 53
ringa hem 28
röstspråk 43
röstuppringning 29
rutter 16–18
ruttinställningar 46
S
säkerhetsläge 42
säkerhetsplats 10
säkring, byta 59
samtalshistorik 28
samtal väntar 26
satellitsignaler 7, 60
SaversGuide 56
SD-kort 1, 35, 60
dela 14, 17
senast hittade platser 14
sevärdheter, anpassade 55
Skärmbild, läge 47
skolzonsdatabas 55
sköta zūmo 58
söka efter platser
adress 11
koordinater 19
korsning 11
med namn 13
med postnummer 11
nära en annan plats 19
objekt på kartan 18
sparade platser (Favoriter) 15
sommartid 43
spara
hittade platser 12, 14
rutter 16
spara aktuell plats 15, 18
specialtecken 13
specifikationer 60
spela musik 38
zūmo 500/550 Användarhandbok
Index
språk 43
stöldskyddsfunktion 10, 42
Svänglista, sida 22
systeminställningar 42
Trippinformation, sida 21
tripplogg 44
tysta telefon 25
X
T
U
undvika
trafik 47
vägtyper 47
uppdatera
kartor 53
zūmo-programvara 52
uppfyllande av FCC-krav iv
USB
felsökning 62
masslagringsläge 35–37
portar 1, 35, 50, 52, 54
utöka sökningen 19
Z
ta bort
alla användardata 48
anpassade sevärdheter 56
favoriter 16, 17
filer 37
tecken 13
ta bort/radera en telefon 45
ta bort alla användardata 48
ta bort fästet 51
telefonbok 27
telefonsamtal 25
terräng, rutt 17, 47
textspråk 43
tidsformat 43
tidszon 43
tillbehör 53
toner 47
trafik
incidenter 30
inställningar 48
prenumerationer 32
undvika 30, 47
XM-radio 33
XM NavTraffic 32
zooma 18, 20, 44
V
vägbeskrivningar 22
välkomstbild 47
visa bilder 44
visa kartan 12, 22
visningsinställningar 47
volym 2, 34
W
WAAS 42
WebUpdater 52
zūmo 500/550 Användarhandbok67
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna
(exklusive kartdata) under hela livslängden för dina Garminprodukter finns på Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2006-2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB,
Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Artikelnummer 190-00697-39 Rev. B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising