Garmin | VIB 10 | Garmin VIB 10 Referenshandbok

Garmin VIB 10 Referenshandbok
Referenshandbok
VIB 10/11
™
(VIB 10 avbildad)
bilintegrationsbox
© 2006-2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
Garmin (Europe) Ltd.
1200 East 151st Street,
Liberty House
Olathe, Kansas 66062, USA Hounsdown Business Park,
Tel. +1 913 397 8200 eller +1 Southampton, Hampshire, SO40 9RB,
800 800 1020
Storbritannien
Fax +1 913 397 8282
Tel. +44 (0) 870.8501241
(utanför Storbritannien)
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County,
Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok
reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan
föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka
kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift
av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller
utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all
obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra
sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana
ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och
tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.
Garmin® är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, registrerat i USA och andra länder.
VIB™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan
skriftligt tillstånd av Garmin.
RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Bluetooth ®-märket och logotyperna ägs
av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Garmin är licensierad. Övriga varumärken och
varunamn tillhör deras respektive ägare.
Garmins vanliga begränsade garanti gäller för detta tillbehör. Se GPS-navigatorns användarhandbok eller Viktig
säkerhets- och produktinformation för mer information om garantin och varningar rörande programvarans
licensavtal.
Den här svenska versionen av användarhandboken för VIB 10/11 (Garmin artikelnummer 190-00767-01, revision C) tillhandahålls som
en service till användarna. Konsultera vid behov den senaste engelska versionen av handboken avseende användningen av VIB 10/11.
Juni 2007
Artikelnummer 190-00767-59 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Komma igång
VIB 10/11 spelar upp ljud från Garmin
GPS-navigatorn i bilens högtalare.
När du kör längs en rutt stänger VIB
10/11 av stereons ljud och spelar
upp navigationsinstruktionerna i
högtalarna. Om en mobiltelefon med
trådlös Bluetooth®-teknik ansluts till
GPS-navigatorn hörs samtalen i bilens
högtalare.
Uppdatera GPSnavigatorns programvara
Om du ska använda GPS-navigatorn
med VIB måste du uppdatera GPSnavigatorns programvara.
1. Gå till www.garmin.com/
products/webupdater och hämta
WebUpdater till datorn.
2. Anslut GPS-navigatorn till datorn
med hjälp av mini-USB-kabeln.
3. Starta WebUpdater och följ
anvisningarna på skärmen.
VIB 10/11 Referenshandbok
När du har bekräftat att du vill utföra
en uppdatering hämtar WebUpdater
automatiskt uppdateringen och
installerar den på GPS-navigatorn.
Montera GPS-navigatorn
1. Sätt strömkabeln från VIB i
strömanslutningen på GPSnavigatorn eller vaggan.
➋
➊
2. Passa in kulan på fästet med
sockeln på GPS-navigatorn eller
vaggan.
3. Snäpp fast GPS-navigatorn eller
vaggan på kulfästet.
Mer information finns i GPS-navigatorns
dokumentation.
Ljudutgång
VIB stänger av eller pausar
bilens stereoutgång så att
navigationsinstruktionerna eller
telefonsamtalet hörs istället.
Om VIB HiFi-ljudkällan har anslutits
till radions AUX-ingång (tillval), kan du
spela upp MP3-filer på GPS-navigatorn
och lyssna på dem genom bilens
högtalare. Du kan behöva välja rätt
ljudkälla på stereon för att höra MP3filerna. Se stereons användarhandbok.
Justera volymen
Med VIB kan du ställa in volymen på
GPS-navigatorn oberoende av stereon.
Styr stereons volym som du gör i vanliga
fall. Justera volymen på GPS-navigatorn
som du gör i vanliga fall.
Använda FM-trafik
(Endast VIB 11)
Din VIB 11 har en inbyggd FM
TMC-mottagare som tar emot
trafikinformationssändningar via
FM-radiodatasystemet.
Strömkabeln måste vara inkopplad
i GPS-mottagaren för att ta emot
trafikdata. Du måste vara inom räckvidd
för en FM-station som sänder TMC-data
(Traffic Message Channel) för att ta
emot trafikinformation. Om du vill ha
mer information om täckningsområden
går du till Garmins webbplats på
www.garmin.com/traffic.
Obs! Garmin ansvarar inte för
riktigheten i trafikinformationen.
FM-trafikinformationsmottagaren
tar bara emot signaler från
trafiktjänstens leverantör och
visar den informationen på GPSnavigatorn.
VIB 10/11 Referenshandbok
Obs! Du behöver inte aktivera
prenumerationen som medföljer
din VIB 11 (om det medföljde
en). Din GPS-navigator tar emot
trafikdata så snart den tar emot
satellitsignaler och tar emot
trafiksignaler från trafiktjänstens
leverantör.
Trafik i ditt område
Klicka på
på menysidan.
Trafik på rutten
På kartan visas
eller
när det
finns ett trafikhinder i rutten. Siffran
i ikonen betecknar förseningstiden
i minuter. Förseningstiden beräknas
automatiskt in i ankomsttiden som
visas på kartan.
1. Tryck på
eller
så visas
en karta och mer information.
2. Tryck på textfältet när du vill ha
mer information. Om det finns
mer än en fördröjning trycker du
på Info.
VIB 10/11 Referenshandbok
3. Tryck på Undvik så beräknas
rutten om och fördröjningen kan
undvikas.
Trafikkoder och symboler
Grönt = L åg allvarlighet, trafiken
flyter normal.
Gult = Medelhög allvarlighet,
viss köbildning.
Rött = Hög allvarlighet, svår
köbildning eller trafiken
står helt stilla.
Nordamerikanska
Betydelse
Internationella
Vägförhållande
Vägarbete
Vägen
avstängd
Långsam trafik
Olycka
Trafikproblem
Information
Lägga till ett abonnemang
Du kan köpa ytterligare abonnemang
och förnya dem om de går ut. Gå till
www.garmin.com/fmtraffic.
Följ instruktionerna på webbplatsen för att
köpa och lägga till det nya abonnemanget.
GPS-navigatorns användarhandbok
innehåller specifika instruktioner för hur
du lägger till abonnemang
Trafikabonnemangskoden kan inte
återanvändas. Du måste skaffa en ny kod
varje går du förnyar tjänsten. Om du har flera
FM-trafikinformationsmottagare måste du
skaffa en ny kod för varje mottagare.
Uppfyllande enligt krav från
FCC och Industry Canada
Denna radiokommunikationsenhet i kategori
I uppfyller kraven RSS-210 och RSS-GEN
från Industry Canada. Den här enheten
uppfyller del 15 i FCC-reglerna.
Användningen av denna enhet är underställd
följande villkor: (1) denna enhet får ej
förorsaka skadliga störningar och (2)
denna enhet måste acceptera alla mottagna
störningar, inklusive störningar som kan
medföra icke önskvärda funktioner.
Slutanvändaravtal för
trafiktjänsten
Leverantören av trafiktjänsten har rättigheterna
till trafikincidentdata och det RDS/TMC-nät
genom vilket de levereras. Du får inte modifiera,
kopiera, skanna eller använda någon annan metod
för att reproducera, kopiera, publicera, överföra
eller distribuera någon del av trafikincidentdata.
Du accepterar att försvara, skydda och hålla
leverantören av trafiktjänsten (och dess dotterbolag)
och Garmin Ltd. (och dess dotterbolag) fria från
alla krav, skador, kostnader eller andra utgifter som
kan uppstå direkt eller indirekt av (a) din obehöriga
användning av trafikincidentdata eller RDS/TMCnätverket, (b) ditt brott mot detta slutanvändaravtal
och/eller (c) alla obehöriga eller olagliga aktiviteter
av dig i samband med detta.
Trafikservicedata är endast avsedda i
informationssyfte. Du tar själv all risk i samband
med användningen. Leverantören av trafiktjänsten,
Garmin Ltd. (och dess dotterbolag), och deras
leverantörer gör inga utfästelser om innehåll, trafik
och vägförhållanden, ruttens användbarhet eller
hastighet.
Garmin och dess leverantörer av trafiktjänster
lämnar inga garantier avseende lämpligheten eller
kompatibiliteten hos trafikdata med Garminprodukten och lämnar inga garantier att trafikdata
VIB 10/11 Referenshandbok
kommer att fungera korrekt vid användning i och
anslutning till Garmin-produkten. Dessutom lämnar
Garmin och dess leverantörer av trafiktjänster inga
garantier avseende pålitligheten, noggrannheten,
utförligheten och fullständigheten hos trafikdata,
som då och då kan innehålla felaktigheter och/eller
fel. Så långt som är tillåtet enligt gällande lag
frånsägs härmed uttryckligen alla garantier av
något slag gällande trafikdata, inkluderat, men inte
begränsat till, sådana som gäller marknadsmässighet
och lämplighet för särskilt ändamål, noggrannhet
eller fullständighet på trafikdata och/eller frånvaron
av virus.
Garmin och dess leverantörer av trafiktjänster
avsäger sig allt ansvar gällande förlust, kroppsskada
eller skada som beror på användningen av eller
oförmågan att använda Garmin-produkten och
trafikdata som ett resultat av väderlek, förstörelsen
av sändare och/eller annan sändningsinfrastruktur,
naturkatastrofer och/eller brist på pålitlighet,
trafikdatas fullständighet och riktighet. Under
inga som helst omständigheter ska Garmin eller
dess leverantörer av trafiktjänster hållas ansvariga
gentemot dig eller någon annan målsägande för
alla typer av ersättningar, indirekta, tillfälliga
eller följdmässiga skador (inkluderat, utan
begränsningar, indirekta, direkta, speciella,
skadeståndsmässiga skador för verksamhetsförlust,
vinstförlust, verksamhetsavbrott eller förlust av
affärsinformation) som kan ha uppstått genom
användning av eller oförmågan att använda Garminprodukten eller trafikdata, även om Garmin har
meddelats möjligheten om sådana skador.
VIB 10/11 Referenshandbok
Slutanvändaravtal för
Clear Channel
Clear Channel Broadcasting, Inc. innehar
rättigheterna till trafikincidentdata och RDS/
TMC-nätverket genom vilket de levereras. Du
får inte modifiera, kopiera, skanna eller använda
någon annan metod för att reproducera, kopiera,
publicera, överföra eller distribuera någon del
av trafikincidentdata. Du accepterar att försvara,
skydda och hålla Clear Channel Broadcasting, Inc.
(och dess dotterbolag) och Garmin International,
Inc. (och dess dotterbolag) fria från alla krav,
skador, kostnader eller andra utgifter som kan
uppstå direkt eller indirekt av (a) din obehöriga
användning av trafikincidentdata eller RDS/TMCnätverket, (b) ditt brott mot detta direktiv och/eller
(c) alla obehöriga eller olagliga aktiviteter av dig i
samband med detta.
Clear Channel-trafikdata är endast avsedda i
informationssyfte. Användaren tar själv alla risker i
samband med användningen. Clear Channel, Garmin
International Inc. och deras leverantörer gör inga
utfästelser för innehåll, trafik- och vägförhållanden,
ruttens användbarhet eller hastighet.
Du har inte längre rätt att använda Clear Channeltrafikdata om du bryter mot något av villkoren i
detta slutanvändaravtal.
Om du vill få tillgång till de senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina Garmin-produkter
går du till Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2006-2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB,
Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Artikelnummer 190-00767-59 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising