Garmin | VIB 10 | Garmin VIB 10 Naslaggids

Garmin VIB 10 Naslaggids
Naslaggids
VIB 10/11
™
(afbeelding VIB 10)
voertuigintegratie-eenheid
© 2006-2007 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc. Garmin (Europe) Ltd.
1200 East 151st Street,
Liberty House
Olathe, Kansas 66062,
Hounsdown Business Park,
VS
Southampton, Hampshire, SO40 9RB, VK
Tel.: +1 913.397.8200 of Tel.: +44 (0) 870 850 1241 (buiten het VK)
+1 800.800.1020
0808 238 0000 (binnen het VK)
Fax +1 913.397.8282
Fax +44 (0) 870 8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel.: +886 2 2642 9199
Fax: +886 2 2642 9099
Alle rechten voorbehouden. Behoudens voor zover uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze
handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload of opgeslagen in enig
opslagmedium voor enig doel zonder vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin te hebben verkregen.
Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van
een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding voor het bekijken en afdrukken van een
enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie
van deze handleiding de volledige tekst van deze copyright-bepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële
verspreiding van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden.
Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht
voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting
personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Bezoek de website van Garmin
(www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit product
en andere Garmin-producten.
Garmin® is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen en is geregistreerd in de Verenigde Staten
en andere landen. VIB™ is een handelsmerk Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen
niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Het merk en de logo’s van Bluetooth® zijn het
eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor elk gebruik van het merk en de logo’s is een licentie verkregen. Overige
handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
Op dit accessoire is de standaard beperkte garantie van Garmin van toepassing. Raadpleeg de gebruikershandleiding
van de GPS-navigator of de gids met Belangrijke veiligheids- en productinformatie voor informatie over garantie,
waarschuwingen en de softwarelicentieovereenkomst.
U ontvangt deze Nederlandse versie van de Engelstalige handleiding van de VIB 10/11 (Garmin-onderdeelnummer 190-00767-01,
revisie C) om het u gemakkelijk te maken. Raadpleeg zo nodig de meest recente revisie van de Engelstalige handleiding voor het
bedienen en gebruiken van de VIB 10/11.
Juni 2007
Onderdeelnummer 190-00767-55 Rev. A
Gedrukt in in Taiwan
Aan de slag
Met de VIB 10/11 kunt u het geluid van
een Garmin GPS-navigator weergeven
via de luidsprekers van het voertuig.
Bij het volgen van een route dempt de
VIB 10/11 het geluid van de autoradio
wanneer er spraakaanwijzingen via de
luidsprekers worden gegeven. Als er een
mobiele telefoon op de GPS-navigator
is aangesloten via draadloze Bluetooth®technologie, worden telefoongesprekken
ook weergegeven via de luidsprekers van
het voertuig.
De software van de GPSnavigator updaten
U moet de software van de GPSnavigator updaten om deze te kunnen
gebruiken met de VIB.
1. Ga naar www.garmin.com/
products/webupdater en download
WebUpdater naar uw computer.
2. Sluit de GPS navigator aan op
de computer met behulp van de
mini-USB-kabel.
VIB 10/11 Naslaggids
3. Start WebUpdater en volg de
aanwijzingen op het scherm.
Nadat u hebt bevestigd dat u een update
wilt uitvoeren, downloadt WebUpdater
automatisch de update en installeert deze
op uw GPS navigator.
De GPS-navigator
bevestigen
1. Sluit de voedingskabel van de
VIB aan op de voedingsconnector
van de GPS-navigator of de
houder.
➋
➊
2. Lijn de kogel op de steun uit met
de vatting op de GPS-navigator
of de houder.
3. Klik de GPS-navigator of de
houder vast op de steun.
Raadpleeg de documentatie van de GPSnavigator voor meer informatie.
Audio-uitgang
De VIB dempt of onderbreekt het geluid
van de autoradio om spraakaanwijzingen
of telefoongesprekken te kunnen
weergeven.
Als de VIB-audio-uitgang is aangesloten
op de Aux-ingang van de autoradio
(optioneel), kunt u MP3’s vanuit
uw GPS-navigator afspelen via de
luidsprekers van het voertuig. U moet
wellicht de juiste geluidsbron kiezen
op de autoradio om de MP3’s weer te
geven. Raadpleeg de handleiding van
de autoradio.
Het volume regelen
Dankzij de VIB kunt u het geluidsniveau
van de GPS-navigator onafhankelijk
instellen van de autoradio. Stel het
volume van de autoradio op de normale
wijze in. Stel het volume van de GPSnavigator ook op de normale wijze in.
FM-ontvanger voor
verkeersinformatie gebruiken
(alleen VIB 11)
De VIB 11 heeft een geïntegreerde FM
TMC-ontvanger om verkeersinformatieuitzendingen via FM RDS te ontvangen.
De voedingskabel moet zijn
aangesloten op de GPS-navigator om
verkeersinformatie te kunnen ontvangen.
U moet zich in het ontvangstbereik
van een FM-zender met TMCverkeersinformatie bevinden om deze te
kunnen ontvangen. Meer informatie over
dekkingsgebieden vindt u op de Garminwebsite op www.garmin.com/traffic.
Opmerking: Garmin is
niet verantwoordelijk voor
de nauwkeurigheid van de
verkeersinformatie. De FM TMContvanger ontvangt signalen van de
verzender van de verkeersinformatie
en geeft deze informatie weer op de
GPS-navigator.
VIB 10/11 Naslaggids
Opmerking: u hoeft het
abonnement dat bij uw VIB 11
is geleverd, niet te activeren
(als ze samen werden geleverd).
De GPS-navigator ontvangt
verkeersinformatie zodra het
apparaat satellietsignalen
ontvangt van de verzender van
de verkeersinformatie.
Verkeer in uw omgeving
Tik op de menupagina op
.
Verkeer op uw route
Op de kaart wordt
of
weergegeven wanneer er files op uw
route zijn. Het getal in het pictogram
geeft de vertraging in minuten weer.
De vertraging wordt automatisch
doorberekend in de aankomsttijd die
op de kaart wordt weergegeven.
1. Tik op
of
om een kaart
met meer informatie weer te
geven.
2. Tik op de tekstbalk voor meer
informatie. Tik op Details als er
meerdere vertragingen zijn.
VIB 10/11 Naslaggids
3. Tik op Vermijd om de vertraging
te vermijden en een nieuwe route
te berekenen.
Verkeerscodes- en
symbolen
Groen = laag; er is een normale
verkeersstroom.
Geel = matig; er is langzaam
rijdend verkeer.
Rood = hoog; er is sprake van
stilstaand verkeer.
NoordAmerikaans
Geeft aan
Internationaal
Wegomstandigheden
Wegwerkzaamheden
Weg gesloten
Langzaam
verkeer
Ongeluk
Probleem
Informatie
Een abonnement
toevoegen
U kunt extra abonnementen aanschaffen of een
abonnement vernieuwen wanneer het verloopt.
Ga naar www.garmin.com/fmtraffic.
Volg de instructies op de website voor het
aanschaffen en toevoegen van het nieuwe
abonnement. U kunt ook de gebruikershandleiding
van uw GPS-navigator raadplegen voor informatie
over het toevoegen van abonnementen.
De TMC-abonnementscode kan niet opnieuw
worden gebruikt. Elke keer dat u de service wilt
verlengen, hebt u een nieuwe code nodig. Indien u
meerdere FM-ontvangers voor verkeersinformatie
hebt, hebt u voor elke ontvanger een nieuwe code
nodig.
Conformiteit met FCC- en
Industry Canada-regelgeving
Radiocommunicatieapparaten van categorie I
voldoen aan Industry Canada Standard RSS-210 en
RSS-GEN. Dit apparaat voldoet aan Part 15 van de
FCC-regels.
Bediening van het apparaat is onderworpen aan de
volgende voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen
schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat
moet alle ontvangen storing accepteren, ook als dat
ten koste gaat van de werking van het apparaat.
Eindgebruikersovereenkomst
voor abonnees van
verkeersinformatiediensten
De aanbieder van verkeersinformatiediensten is eigenaar
van de rechten op de gegevens over verkeerssituaties
en op het RDS/TMC-netwerk waarin deze diensten
worden aangeboden. Het is niet toegestaan om
gegevens over verkeerssituaties geheel of gedeeltelijk
te wijzigen, kopiëren, scannen of langs andere
weg te reproduceren, dupliceren, herpubliceren,
verzenden of distribueren. U gaat ermee akkoord de
aanbieder van verkeersinformatiediensten, daaraan
verbonden rechtspersonen, en Garmin Ltd. en haar
dochterondernemingen te verdedigen in, schadeloos te
stellen voor en te vrijwaren van eisen, schades, kosten of
overige uitgaven die direct of indirect voortvloeien uit (a)
niet-toegestaan gebruik uwerzijds van de gegevens over
verkeerssituaties en/of het RDS/TMC-netwerk, (b) een
schending uwerzijds van deze Eindgebruikersovereenkomst
voor abonnees van verkeersinformatiediensten en/of (c)
niet-toegestane of onwettige activiteiten uwerzijds in deze
samenhang.
Verkeersinformatie is uitsluitend informatief van aard. U
aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik.
De aanbieder van verkeersinformatiediensten, Garmin
Ltd. (en haar dochtermaatschappijen) en hun leveranciers
doen geen uitspraken over inhoud, verkeerssituaties en
wegomstandigheden, de bereidbaarheid van wegen of
snelheid.
VIB 10/11 Naslaggids
Garmin en haar aanbieder(s) van verkeersinformatiediensten
geven voor de verkeersgegevens geen garantie op
geschiktheid voor noch op compatibiliteit met het
Garmin-product en geen garantie op een juiste werking
van de verkeersgegevens bij integratie en/of koppeling
met het Garmin-product. Daarnaast geven Garmin
en haar aanbieder(s) van verkeersinformatiediensten
geen garantie op betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en
volledigheid van de verkeersgegevens, die van tijd tot tijd
onnauwkeurigheden en/of fouten kunnen bevatten. Voor
zover wettelijk toegestaan wordt hierbij elke garantie
met betrekking tot de verkeersgegevens uitgesloten, met
inbegrip van maar niet beperkt tot verhandelbaarheid,
geschiktheid voor een specifiek doel, nauwkeurigheid en/of
volledigheid van de verkeersgegevens, alsmede vrijheid
van virussen.
Garmin en haar aanbieder(s) van verkeersinformatiediensten
wijzen elke aansprakelijkheid af voor verlies, verwonding
of beschadiging die voortvloeit uit het gebruik of het
niet kunnen gebruiken van het Garmin-product en de
verkeersgegevens als gevolg van weersomstandigheden,
beschadiging aan doorgifte-apparatuur en/of andere
uitzendinfrastructuur, natuurrampen, en/of een gebrek
aan betrouwbaarheid, volledigheid en/of nauwkeurigheid
van de verkeersgegevens. In geen enkel geval zal Garmin
of haar aanbieder(s) van verkeersinformatiediensten
jegens u of derden aansprakelijk zijn voor compensatoire,
indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade (met
inbegrip van en zonder beperking op indirecte, directe,
bijzondere of exemplaire schade of als schadevergoeding
opgelegde boetes voor handelsverlies, winstderving,
bedrijfsonderbreking of verlies van bedrijfsinformatie)
voortvloeiend uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken
van het Garmin-product en/of de verkeersgegevens, zelfs
als Garmin op de mogelijkheid van dergelijke schade is
gewezen.
VIB 10/11 Naslaggids
Eindgebruikersovereenkomst
voor abonnees van Clear
Channel
Clear Channel Broadcasting, Inc. is eigenaar van de
rechten op de gegevens over verkeerssituaties en op
het RDS/TMC-netwerk waarin deze diensten worden
aangeboden. Het is niet toegestaan om gegevens over
verkeerssituaties geheel of gedeeltelijk te wijzigen,
kopiëren, scannen of langs andere weg te reproduceren,
dupliceren, herpubliceren, verzenden of distribueren.
U gaat ermee akkoord Clear Channel Broadcasting,
Inc. (en haar dochterondernemingen) en Garmin Ltd.
(en haar dochterondernemingen) te verdedigen in,
schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van eisen,
schades, kosten of overige uitgaven die direct of indirect
voortvloeien uit (a) niet-toegestaan gebruik uwerzijds
van de gegevens over verkeerssituaties en/of het
RDS/TMC-netwerk, (b) een schending uwerzijds van
deze aanwijzing en/of (c) niet-toegestane of onwettige
activiteiten uwerzijds in deze samenhang.
Verkeersinformatie van Clear Channel is uitsluitend
informatief van aard. De gebruiker aanvaardt alle
risico’s die voortvloeien uit het gebruik. Clear Channel,
Garmin Ltd. en hun leveranciers doen geen uitspraken
over inhoud, verkeerssituaties en wegomstandigheden,
de bereidbaarheid van wegen of snelheid.
Bij schending van een of meer voorwaarden van deze
Eindgebruikersovereenkomst voor abonnees vervalt uw
recht op gebruik van de verkeersgegevens van Clear
Channel.
Voor de laatste gratis software-updates (met uitzondering van kaartgegevens) gedurende de levensduur van uw Garmin-producten, bezoekt u de
Garmin-website op www.garmin.com.
© 2006-2007 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB VK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Onderdeelnummer 190-00767-55 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising