Garmin | VIB 10 | Garmin VIB 10 Installasjonsveiledning

Garmin VIB 10 Installasjonsveiledning
VIB 10/11 Installasjonsveiledning
Advarsel
Unnlatelse av å unngå potensielt farlige
situasjoner, kan føre til ulykke eller
kollisjon med dødsfall eller alvorlig
personskade som følge.
• Ikke forsøk å installere eller reparere
VIB-enheten hvis du ikke er faglært
elektronikkinnstallatør. Hvis du installerer
eller reparerer enheten uten opplæring og
erfaring i elekronisk utstyr og bilutstyr, kan
det være farlig, og du kan få elektrisk støt
og utsette deg for andre farer.
• Du påtar deg alt ansvar og all risiko for
eventuelle skader på kjøretøyet eller brudd
på kjøretøyets eventuelle garantier hvis de
er et resultat av egeninstallering. Garmin
frasier seg erstatningsansvar for eventuelle
tap, skader eller ødeleggelser som er
oppstått som følge av installeringen.
• Ikke åpne VIB-enheten eller løsne skruene
på dekselet. Hvis du gjør det, blir garantien
ugyldig.
Installere innebyggingsbraketten (valgfri)
Braketten som følger med, gjør at du kan installere GPS-braketten i kjøretøyet
på en mer permanent og integrert måte. Denne braketten er valgfri. Dette vil si
at hvis brukeren foretrekker å bruke braketten som fulgte med GPS-navigatoren,
eller en annen brakett fra Garmin, er det ikke nødvendig å installere denne
innebyggingsbraketten.
Advarsel: Når du skal velge hvor du skal plassere
innebyggingsbraketten, må du sørge for at GPS-navigatoren og braketten
ikke hindrer førerens sikt eller forstyrrer kjøretøyets kontroller, for
eksempel rattet. Ikke plasser enheten foran eller over en kollisjonspute.
Må ikke
monteres foran
aktiveringsfeltet for
kollisjonspute.
Må ikke monteres
slik at førerens
synsfelt blir blokkert.
Du trenger en kjøretøyspesifikk bilbrakett som har et standard AMPS 4-hulls
mønster. Bilbraketter fås hos flere leverandører, for
eksempel RAM (www.ram-mount.com), Panavise
(www.panavise.com) og Pro.Fit (www.pro-fit-intl.com)
Trinn 1: Fest braketten
Fest braketten som følger med, til tredjepartsbraketten ved å
bruke de fire skruene som følger med. Kulefestet skal vende
mot kjøretøyets seter.
Følg produsentens instruksjoner når du installerer braketten.
Trinn 1: Forbered dashbordet
Test radioen for å være sikker på at den mottar
FM-signaler og at antennen fungerer som den skal
(bare VIB 11).
Fjern dekkplaten eller andre deler av dashbordet.
Fjern kjøretøyets radio.Løsne antennekabelen og
ledningsnettet.
Radio
Ledningsnett
Trinn 3: Koble til lydkablene (valgfritt)
Hvis du ønsker å høre på MP3-filer fra GPS-navigatoren via kjøretøyets høyttalere,
må du koble RCA-kablene (ikke inkludert) til Lyd ut-kontaktene på VIB-enheten og
radioens aux-inngang. Kontakten Video inn på VIB-enheten er til fremtidig bruk.
Trinn 4: Koble til FM TMC-kablene (bare VIB 11)
Hvis du installerer en VIB 11 som har en integrert FM TMC-trafikkmottaker, må
du koble til antenneadapterkablene. VIB-enheten er koblet til antennen. Velg de to
riktige antenneadapterkablene ved å finne de tilsvarende kontaktene for kjøretøyets
antenne og radioens antenne.
1. Koble kjøretøyets antenne til den riktige adapterkabelen. Connect the Fakra
plug to the Ant. In connector on the VIB 11. Fakra-støpselet låses på plass.
Se tegningene “antennetilkoblinger for VIB 11” på baksiden.
2. Connect the Fakra connector of the adapter cable to the Ant. Out connector of
the VIB 11. Koble den riktige adapterkabelen til radioens antennekontakt. Se
tegningene “antennetilkoblinger for VIB 11” på baksiden.
Merk: Slå på kjøretøyets radio hvis du vil teste installeringen. Hvis du kan høre
en FM-radiostasjon, har du koblet VIB 11-enheten til på riktig måte.
Trinn 5: Strekk GPS-strømledningen
Koble GPS-navigatorens ledningsnett til Til PND-kontakten på VIB-enheten. Strekk
kabelen til GPS-navigatoren. Forsøk å gjøre kabelen så lite synlig som mulig ved
å strekke den gjennom eksisterende åpninger i hanskerommet, dekkplaten eller
lufteventilene.
Bruk skruer eller kabelstrips til å feste VIB-enheten bak radioen etter at du har
koblet til alle ledningene og du har lagt GPS-strømledningen riktig i strekk.
Trinn 7: Sett dashbordet tilbake på plass
Sett radioen og de andre delene av dashbordet tilbake på plass når du er ferdig.
Montere GPS-navigatoren
Antennekabel
Trinn 2: Koble til høyttaler- og strømledningene
Ledningsnettet til VIB-enheten bruker standard EIA fargekoder. Se ledningsskjemaet på
baksiden. Koble de uisolerte endene på 24-pinners-kontakten til kjøretøyets strøm, radio og
høyttalere. Kjøretøyspesifikke tredjepartsledningsnett finnes og kan gjøre installeringen
enklere (www.metraonline.com).
MERK: Volumet på navigasjonsmeldingene begrenses av den brune utgangsnivåledningen (pinne 9) når ledningen er jordet. Hvis du kobler VIB-enheten til en
høynivå-lydforsterker, vil du kanskje jorde ledningen. Hvis du vil oppnå fullt
volum på alle navigasjonsmeldingene, er det viktig at du ikke kobler
til denne ledningen og sikrer at den ikke kommer i kontakt med en jordet ledning.
Trinn 6: Monter VIB-enheten
Trinn 2: Installer tredjepartsbraketten
Installere VIB 10/11
Forsiktig: Høyttalerutgangene på VIB-enheten er differensielle. Koble
høyttalerutgangene på VIB-enheten direkte til høyttalerne i bilen eller til en
høynivå-lydinngang på en forsterker. Hvis VIB ikke er installert riktig, kan du
høre knitring.
Koble strømkabelen fra VIB-enheten til strømkontakten bak på GPS-navigatoren
eller GPS-navigatorholderen. Juster kulen på braketten på linje med festet på GPSnavigatoren eller GPS-navigatorholderen. Knepp GPS-navigatoren eller holderen i
kulefestet. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen til GPS-navigatoren.
Merk: Hvis du skal bruke GPS-navigatoren med VIB-enheten, må du ha en
oppdatert versjon av GPS-navigatorens programvare. Du finner mer informasjon
i VIB-enhetens referanseveiledning eller GPS-navigatorens dokumentasjon.
© 2006–2007 Garmin Ltd. eller datterselskapeneDelenummer
190-00767-38 Rev. A
Advarsel
Unnlatelse av å unngå potensielt farlige situasjoner, kan føre til ulykke eller kollisjon med
dødsfall eller alvorlig personskade som følge.
• Sørg for å jorde VIB-enheten til kjøretøyets understell.
• Sikre alle ledningene med kabelklemmer eller elektrisk tape. Isoler ledninger som ikke er
tilkoblet, og la det ikke være noen udekkede ledninger.
• Ikke la terminaler eller ledninger som ikke er tilkoblet, komme i kontakt med metall på
kjøretøyet eller noe annet som kan lede elektrisitet.
• Ikke utsett enheten for vann eller andre væsker. Enheten er ikke vanntett.
• Ikke installer enheten der den blir utsatt for direkte sollys, sterk varme eller fuktighet eller støv.
Ledningsdiagram for VIB 10/11
24
23
1
Koblingspunkter for VIB 10/11
Til radioens/
kjøretøyets
ledningsnett
(24-pinnerskontakt)
Video inn
(for fremtidig
bruk)
Til PND
(GPS-navigator)
Ant. ut
til radioens
antennekontakt
(bare VIB 11)
VIB 10/11 24-pinners-kontakt
2
VIB 10/11 24pinners-kontakt
1
Dempet ut
2
Jording Inn
3
Jording Inn
4
12 VDC inn
5
12 VDC inn
6
Tenning
Utgangsnivå
8
Brun
VB (-) ut
9
Grønn/svart
VB (+) ut 10
HB (-) ut 11
HB (+) ut 12
VF (+) ut 14
Hvit
Grå/svart
HF (+) ut 16
VB (+) inn 18
HB (-) inn 19
Fakra til VIB 11
Ant. ut
Kjøretøyets høyttalere
VB (-)
VB (+)
HB (-)
Lilla
Hvit/svart
HF (-) ut 15
Jording for lavnivå-utgang;
Flyt for høynivå-utgang
Grønn
Lilla/svart
VF (-) ut 13
HF (+) inn 24
Adapter til
radio
Gul
Tenning
HF (-) inn 23
Radioens
antennekontakt
Jording
Svart
Rød
VF (-) inn 21
Til radioens adapterkabel
Kjøretøy
Svart
7
VF (+) inn 22
Antennetilkoblinger for VIB 11
Valgfritt
12 VDC
HB (+) inn 20
Ant. inn fra kjøretøyets antenne
(bare VIB 11)
Valgfritt
Gul
VB (-) inn 17
Audio ut
(valgfritt)
Rosa
Lys grønn
Jording
Revers inn
Radio
Tenning
Merk: Det kan være andre signaler fra radioen som
ikke vises i dette diagrammet. Slike signaler skal
kobles direkte til radioen.
12 VDC
• Ikke åpne VIB-enheten eller løsne skruene på dekselet. Hvis du gjør det, blir garantien ugyldig.
• Hvis du skal forlenge tennings-, batteri- eller jordledningene, må du bruke ledninger beregnet
for bruk i bil eller andre ledninger med 18 AWG (0,75 mm2) eller større diameter.
• Koble tenningsledningene til en strømkilde som kan slås av og på med tenningsnøkkelen. Hvis
du kobler tenningsledningen til en strømkilde som holder konstant spenningnivå, slik som
batteriledninger, kan kjøretøyets batteri bli flatt.
HB (+)
VF (-)
VF (+)
HF (-)
Grå
HF (+)
Radiosystem ut
Grønn/svart
VB (-)
Grønn
Lilla/svart
VB (+)
HB (-)
Lilla
HB (+)
Hvit/svart
VF (-)
Hvit
Grå/svart
VF (+)
HF (-)
Grå
HF (+)
Til antenneadapterkabel
Fakra til VIB 11antenne. Inn
Adapter til
antenne
Kjøretøyets
antenne
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising