Garmin | VIB 10 | Reference Guide | Garmin VIB 10 Referenceguide

Garmin VIB 10 Referenceguide
Referenceguide
VIB 10/11
™
(VIB 10 afbilledet)
indbygningsboks til bilbrug
© 2006-2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc. Garmin (Europa) Ltd.
1200 East 151st Street,
Liberty House
Olathe, Kansas 66062,
Hounsdown Business Park,
USA
Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK
Tlf. (913) 397,8200 eller Tlf. +44 (0) 870 8501241 (udenfor
(800) 800 1020
Storbritannien)
Fax (913) 397 8282
0808 2380000 (kun i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tlf. +886 2 2642 9199
Fax +886 2 2642 9099
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,
udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt
samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til
download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og
udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller
udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver
uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Information i denne vejledning kan ændres uden varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre
sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer
til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger
om aktuelle opdateringer og brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin® er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber registeret i USA og andre lande.
VIB™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke bruges uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Bluetooth®-navnet og -logoer ejes af
Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin er på licens. Rettighederne til øvrige varemærker og
handelsnavne tilhører de respektive ejere.
Garmins standardgaranti gælder for dette tilbehør. Se GPS-navigatorens betjeningsvejledning eller
guiden Vigtige sikkerheds- og produktoplysninger for at få oplysninger om garanti, advarsler og råd samt
softwarelicensaftalen.
Denne danske version af den engelske VIB 10/11-manual (Garmin delnummer 190-00767-01, revision C) leveres som en service. Se
evt. i den nyeste version af den engelske manual angående betjening og brug af VIB 10/11.
Juni 2007
Delnummer 190-00767-56 Rev. A
Trykt i Taiwan
Sådan kommer du i gang
Din VIB 10/11 kan afspille lyd fra
din Garmin GPS-navigator gennem
din bils højttalere. Når du navigerer
en rute, dæmper VIB 10/11 lyden fra
stereoanlægget og afspiller i stedet
navigationsmeddelelserne gennem dine
højttalere. Hvis en mobiltelefon med
Bluetooth® trådløs teknologi er sluttet
til GPS-navigatoren, kan du høre opkald
gennem bilens højttalere.
Opdatering af GPSnavigationssoftwaren
Hvis du vil betjene GPS-navigatoren
sammen med VIB, skal du opdatere
GPS-navigationssoftwaren.
1. Gå til www.garmin.com/products/
webupdater, og download
WebUpdater til din computer.
2. Slut din GPS-navigator til din
computer ved hjælp af USBminikablet.
Referenceguide til VIB 10/11
3. Kør WebUpdater, og følg
instruktionerne på skærmen.
Når du har bekræftet, at du ønsker
at udføre en opdatering, downloader
WebUpdater automatisk opdateringen
og installerer den på din GPS-navigator.
Sådan monterer du din
GPS-navigator
1. Slut strømkablet fra VIB til
strømstikket på GPS-navigatoren
eller holderen.
➋
➊
2. Placer kuglen i kugleskålen på
GPS-navigatoren eller holderen.
3. Klik GPS-navigatoren eller
holderen fast på kugleskålen.
Se flere oplysninger i din GPSnavigators dokumentation.
Lydoutput
VIB dæmper eller sætter
bilstereoanlægget lyd på pause, når det
afspiller navigationsmeddelelserne eller
gengiver telefonopkald.
Hvis VIB’s hi-fi-lydkilde blev sluttet
til dit bilstereoanlægs AUX-indgang
(valgfrit), kan du afspille MP3-filer
på din GPS-navigator og lytte til
dem over din bils højttalere. Du skal
vælge den pågældende lydkilde på
dit bilstereoanlæg for at kunne høre
MP3. Se betjeningsvejledningen til dit
bilstereoanlæg.
Styring af lydstyrke
VIB lader dig indstille lydstyrken
på din GPS-navigator uafhængigt af
dit stereoanlæg. Skru op og ned for
stereoanlæggets lydstyrke, som du plejer.
Juster lydstyrken på din GPS-navigator
som du plejer.
Sådan bruger du FM-trafik
(Kun VIB 11)
Din VIB 11 har indbygget FM
TMC-trafikmodtager, som modtager
trafikoplysninger, der sendes over FM
Radio Data System.
Strømkablet skal være sluttet til din
GPS-navigator, før du kan modtage
trafikdata. Du skal befinde dig inden for
rækkevidde af en FM-station, der sender
TMC-data (Traffic Message Channel)
for at kunne modtage trafikoplysninger.
Dækningsområder for trafikdata kan
du se på Garmins websted på
www.garmin.com/traffic.
Bemærk: Garmin er ikke
ansvarlig for trafikoplysningernes
nøjagtighed. FM-trafikmodtageren
modtager blot signalet fra
trafikserviceudbyderen og viser
disse oplysninger på din GPSnavigator.
Referenceguide til VIB 10/11
Bemærk: Du behøver ikke
at aktivere abonnementet, der
fulgte med din VIB 11 (hvis der
var et med). Din GPS-navigator
modtager trafikdata, så snart
den opfanger satellitsignaler
og modtager trafiksignaler fra
trafikserviceudbyderen.
Trafik i dit område
På menusiden skal du trykke på
.
Trafik på din rute
Kortene viser
eller , når der
er trafikforsinkelser på din rute. Tallet
i ikonet står for forsinkelsestiden i
minutter. Forsinkelsestiden regnes
automatisk ind i ankomsttidspunktet,
der vises på kortet.
1. Tryk på eller
for at få vist
et kort og yderligere oplysninger.
2. Tryk på tekstlinjen for at få
yderligere oplysninger. Hvis der
er mere end én forsinkelse, skal
du trykke på Detaljer.
Referenceguide til VIB 10/11
3. Tryk på Undgå, hvis du vil
beregne ruten igen for at undgå
denne forsinkelse.
Trafikkoder og -symboler
Grøn = M
indre alvorlig: Trafikken
flyder normalt.
Gul = Alvorlig: Der forekommer
kødannelse.
Rød = Meget alvorlig: Der
forekommer meget
kødannelse, eller trafikken
er gået helt i stå.
Nordamerikansk
Betydning
International
Vejforhold
Vejarbejde
Vej lukket
Langsom
trafik
Ulykke
Anden fare
Information
Sådan tilføjer du et
abonnement
Du kan købe yderligere abonnementer og
forny dit abonnement, hvis det er udløbet.
Gå til www.garmin.com/fmtraffic.
Følg instruktionerne på webstedet for at
købe og tilføje det nye abonnement. Du kan
også se betjeningsvejledningen til din GPSnavigator for at få specifikke instruktioner
om, hvordan du tilføjer abonnementer
Trafikabonnemtskoden kan ikke genbruges.
Du skal fornye tjenesten. Du skal anskaffe en
ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste.
Hvis du har flere FM-trafikmodtagere,
skal du anskaffe dig en ny kode for hver
modtager.
Overholdelse af FCC og
Industry Canada
Denne radiokommunikaitonsenhed i Kategori I
overholder Industry Canada-stadarderne RSS210 og RSS-GEN. Denne enhed overholder del
15 af FCC-reglerne.
Følgende betingelser gælder for brugen af
denne enhed: (1) enheden må ikke forårsage
skadelig interferens, og (2) enheden skal
acceptere modtaget inteferens, inklusive
interferens, som kan forårsage uønsket funktion.
Slutbrugerabonnementsaftale
til trafiktjeneste
Trafikserviceudbyderen ejer rettighederne til
trafikbegivenhedsdataene og RDS/TMC-netværket,
der leverer dem. Du må ikke modificere, kopiere,
scanne eller benytte nogen anden metode til at
gengive, duplikere, genpublicere eller overføre
nogen trafikbegivenhedsdata. Du accepterer at
holde trafikserviceudbyderen (og dets partnere) og
Garmin International, Inc. (og dets datterselskaber)
skadesfri og forsvare mod alle skader, omkostninger
eller andre udgifter, der opstår direkte eller
indirekte som følge af (a) din uautoriserede
brug af trafikbegivenhedsdataene eller RDS/
TMC-netværket, (b) din overtrædelse af denne
slutbrugerabonnementsaftale og/eller (c) enhver
ulovlig aktivitet, du deltager i desangående.
Trafiktjenestedata er kun til oplysningsbrug. Al
brug foregår på dit ansvar. Trafikserviceudbyderen,
Garmin Ltd. (og dets datterselskaber), og deres
leverandører har ingen indflydelse på indhold, trafik
og vejforhold, ruteanvendelse eller hastighed.
Garmin og dets trafikserviceudbydere stiller ingen
garanti for brugbarhed eller komatibilitet mellem
trafikdata og Garmin-produkt, og der stilles ingen
garanti for, at trafikdataene kan bruges som integeret
Referenceguide til VIB 10/11
brugergrænseflade med Garmin-produktet. Yder
mere stiller Garmin og dets trafikserviceudbydere
ingen garanti for pålidelighed, nøjagtighed,
udtømmelighed og fuldendthed af trafikdata,
som kan indholde unøjagtigheder og/eller fejl fra
tid til anden. Til det omfang, loven tillader det,
fralægges alle garantier for trafikdata inkl. men ikke
begrænset til salgbarhed, egnethed til et bestemt
formål, nøjagtighed eller fuldførthed af trafikdataene
og/eller en mangel på vira.
Garmin og dets trafikserviceudbydere fralægger
sig alt ansvar for tab, kvæstelser eller skader, der
opstår som følge af brug eller manglende evne til
at bruge Garmin-produktet og trafikdataene som
resultat af vejrforhold, ødelagte sendere og/eller
udsendelsesinfrastrukturer, naturkatastrofer og/eller
mangel på pålidelighed, fuldstændighed eller
nøjagtighed af trafikdata. Du eller andre kan aldrig
holde Garmin eller dets trafikserviceudbydere
ansvarlig for nogen kompensatorisk, indirekte,
hændelig, speciel eller følgelig skade (inkl. men ikke
begrænset til indirekte, direkte, specielle, pønable
skader eller større virksomhedstab, tab af indtjening,
driftstab eller tab af virksomhedsoplysninger), der
opstår som følge af brug af eller manglende evne til
at bruge Garmin-produktet eller trafikdataene, også
selvom Garmin er blevet adviseret om risikoen for
sådanne skader.
Referenceguide til VIB 10/11
Slutbrugerabonnementsaftale
til Clear Channel
Clear Channel Broadcasting, Inc. ejer rettighederne
til trafikbegivenhedsdata og RDS/TMC-netværket,
der leverer dem. Du må ikke modificere, kopiere,
scanne eller benytte nogen anden metode til at
gengive, duplikere, genpublicere eller overføre
nogen trafikbegivenhedsdata. Du accepterer at holde
Clear Channel Broadcasting, Inc. (og dets partnere)
og Garmin International, Inc. (og dets partnere)
skadesfri og forsvare mod alle skader, omkostninger
eller andre udgifter, der opstår dikrekte eller
indirekte som følge af (a) din uautoriserede brug
af trafikbegivenhedsdataene eller RDS/TMCnetværket, (b) din overtrædelse af dette direktiv
og/eller (c) enhver ulovlig aktivitet, du deltager i
desangående.
Clear Channel-trafikdata er kun til oplysningsbrug.
Al brug foregår på dit ansvar. Clear Channel,
Garmin International Inc., og deres leverandører har
ingen indflydelse på indhold, trafik og vejforhold,
ruteanvendelse eller hastighed.
Du mister retten til at benytte Clear Channeltrafikdata, hvis du forsømmer nogen af de vilkår, der
er beskrevet i denne slutbrugerabonnementsaftale.
For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i hele
dit Garmin-produkts levetid, skal du besøge Garmins hjemmeside på
adressen www.garmin.com.
© 2006-2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Delnummer 190-00767-56 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising