Garmin | VIB 10 | Reference Guide | Garmin VIB 10 Referanseveiledning

Garmin VIB 10 Referanseveiledning
Referanseveiledning
VIB 10/11
™
(VIB 10 avbildet)
boks til integrasjon i kjøretøy
© 2006-2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc. Garmin (Europe) Ltd.
1200 East 151st Street, Liberty House
Olathe, Kansas 66062, Hounsdown Business Park,
USA
Southampton, Hampshire, SO40 9RB,
Tlf. (913) 397.8200 eller Storbritannia
(800) 800.1020 Faks.
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (til Storbritannia)
(913) 397.8282
0808 2380000 (i Storbritannia)
Faks. +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County,
Taiwan
Tlf. 886/2.2642.9199
Faks. 886/2.2642.9099
Med enerett. Med mindre annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne manualen reproduseres,
kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er
innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne
manualen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi
av denne manualen eller tillegg til denne, forutsatt at slik elektronisk eller trykt kopi av denne manualen
inneholder hele teksten om opphavsretten, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon
av denne manualen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller
forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle
oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin® er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper, registrert i USA og andre land. VIB™ er
et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig
tillatelse fra Garmin.
RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Bluetooth®-navnet og -logoene eies
av Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Andre varemerker og
varenavn tilhører sine respektive eiere.
Garmins standard begrenset garanti gjelder for dette tilbehøret. Du kan lese garantien i tillegg til advarsler
og lisensavtalen for programvaren i GPS-navigatorens brukermanual og veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon.
Denne norske versjonen av den engelske manualen for VIB 10/11 (Garmin delenummer 190-00767-01, revisjon C) følger med som et
hjelpemiddel. Hvis det er nødvendig, kan du se i den nyeste oppdaterte utgaven av den engelske manualen for betjening og bruk av VIB
10/11.
Juni 2007
Delenummer 190-00767-58 Rev. A
Trykt i Taiwan
Komme i gang
VIB 10/11-enheten kan spille lyd fra
Garmin GPS-navigatoren via kjøretøyets
høyttalere. Når du navigerer en rute,
demper VIB 10/11-enheten radioens
lyd og spiller navigasjonsmeldingene
via høyttalerne. Hvis det er koblet en
mobiltelefon med Bluetooth® trådløs
teknologi til GPS-navigatoren, kan
du høre samtalene via kjøretøyets
høyttalere.
Oppdatere GPSnavigatorens programvare
Du må oppdatere GPS-navigatorens
programvare for å kunne bruke den med
VIB-enheten.
1. Gå til www.garmin.com/products/
webupdater, der du kan laste
ned WebUpdater-programmet til
datamaskinen.
2. Koble GPS-navigatoren til
datamaskinen ved hjelp av miniUSB-kabelen.
VIB 10/11 Referanseveiledning
3. Kjør WebUpdater og følg
instruksjonene på skjermen.
Etter at du har bekreftet at du vil foreta
en oppdatering, laster WebUpdater
automatisk ned oppdateringen og
installerer den på GPS-navigatoren.
Montere GPS-navigatoren
1. Koble strømkabelen fra VIBenheten til strømkontakten på
GPS-navigatoren eller holderen.
➋
➊
2. Juster kulen på braketten på linje
med festet på GPS-navigatoren
eller holderen.
3. Knepp GPS-navigatoren eller
holderen i kulefestet.
Du finner mer informasjon i
dokumentasjonen til GPS-navigatoren.
Lydutgang
VIB-enheten demper eller setter
kjøretøyets radioutgang på pause for
å spille navigeringsmeldingene eller
telefonsamtalene.
Hvis VIB-enhetens Hi-Fi-lydkilde
ble koblet til radioens aux-inngang
(valgfritt), kan du spille MP3-filer på
GPS-navigatoren og høre MP3-filer via
kjøretøyets høyttalere. Du må kanskje
velge riktig lydkilde på radioen for å
kunne høre MP3-filene. Se radioens
manual.
Justere volumet
VIB-enheten gjør det mulig å justere
volumet på GPS-navigatoren uavhengig
av radioen. Juster radiovolumet slik
du gjør det til vanlig. Juster volumet
på GPS-navigatoren slik du gjør det til
vanlig.
Bruke FM-trafikk
(bare VIB 11)
VIB 11-enheten har en integrert FM
TMC-trafikkmottaker som mottar
trafikkinformasjon som er sendt over
FM-radiodatasystemet.
Strømledningen må være koblet til
GPS-navigatoren for å kunne motta
trafikkdata. Du må være innenfor
rekkevidde av en FM-stasjon som
sender trafikkdata, for å kunne motta
trafikkinformasjon. Du finner en oversikt
over dekningsområder på Garmins
webområde www.garmin.com/traffic.
MERK: Garmin er
ikke ansvarlig for at
trafikkinformasjonen er korrekt.
FM-trafikkmottakeren mottar
bare signaler fra leverandøren
av trafikkinformasjon og viser
denne informasjonen på GPSnavigatoren.
VIB 10/11 Referanseveiledning
Merk: Du trenger ikke å
aktivere abonnementet som
kom med VIB 11-enheten
(hvis det fulgte med). GPSnavigatoren mottar trafikkdata
så snart den henter inn
satellittsignaler og mottar
trafikksignaler fra leverandøren
av trafikkinformasjon.
Trafikk i ditt område
Trykk på
på menysiden.
Trafikk på din rute
Kartet viser
eller
hvis det er
forsinkelser i trafikken langs ruten.
Tallet i ikonet viser forsinkelsestiden
i minutter. Forsinkelsestiden tas
automatisk med i beregningen av
ankomsttiden som vises på kartet.
1. Trykk på
eller
hvis du vil
vise et kart og mer informasjon.
2. Trykk på tekstlinjen hvis du vil ha
mer informasjon. Hvis det er mer
enn én forsinkelse, trykker du på
Detaljer.
VIB 10/11 Referanseveiledning
3. Trykk på Unngå hvis du vil
beregne ruten på nytt for å unngå
denne forsinkelsen i trafikken.
Trafikkoder og -symboler
Grønn = Ikke særlig alvorlig.
Trafikken flyter som
normalt.
Gul = Middels alvorlig. Litt
køkjøring.
Rød = Svært alvorlig. Lange køer
eller trafikkork.
Nordamerikansk
Betydning
Internasjonalt
Veiforhold
Veiarbeid
Veien er
stengt
Saktegående
kø
Ulykke
Hendelse
Informasjon
Legge til et abonnement
Du kan kjøpe ekstra abonnementer eller en
fornyelse hvis abonnementet ditt utløper.
Gå til www.garmin.com/fmtraffic.
Følg instruksjonene på websiden for å
kjøpe og legge til det nye abonnementet.
Du finner mer spesifikk informasjon om å
legge til et abonnement i GPS-navigatorens
brukermanual.
Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes
flere ganger. Du må skaffe deg en ny kode
hver gang du fornyer tjenesten. Hvis du har
flere FM-trafikkmottakere, må du skaffe deg
en ny kode for hver mottaker.
FCC- og Industry Canada-
samsvar
Denne radiokommunikasjonsenheten i
kategori I samsvarer med Industry Canada
Standard RSS-210 og RSS-GEN. Enheten
samsvarer med del 15 av FCC-reglene.
Bruk av denne enheten er underlagt følgende
forutsetninger: (1) Denne enheten må ikke
forårsake skadelig interferens, og (2) denne
enheten må kunne godta all interferens
som mottas, inkludert interferens som kan
resultere i uønsket drift.
Abonnementsavtale om
trafikkinformasjon for
sluttbruker
Leverandøren av trafikkinformasjon innehar
rettighetene til trafikkhendelsesdataene og
RDS/TMC-nettverkene de leveres gjennom. Du
kan ikke på noen som helst måte endre, kopiere,
skanne eller bruke noen som helst andre metoder
til å reprodusere, mangfoldiggjøre, republisere,
videresende eller distribuere noen som helst del
av trafikkhendelsesdataene. Du samtykker til å
erstatte, forsvare og holde skadeløs leverandøren av
trafikkinformasjon (og dens tilknyttede selskaper) og
Garmin Ltd. (og datterselskapene) fra og mot enhver
form for krav, erstatningskrav, kostnader eller andre
utgifter som oppstår direkte eller indirekte som følge
av (a) at du uautorisert bruker trafikkhendelsesdataene
eller RDS/TMC-nettverket, (b) at du bryter denne
abonnementsavtalen for sluttbruker og/eller (c) at du
handler uautorisert eller ulovlig i forbindelse med
dette.
Trafikkdataene er bare beregnet som informasjon.
Du påtar deg all bruksrisiko. Leverandøren av
trafikkinformasjon, Garmin Ltd. (og datterselskapene)
og deres leverandører påtar seg ingen forpliktelser
om innholdet, trafikk- og veiforholdene,
ruteanvendeligheten eller hastigheten.
Garmin og Garmins leverandør(er) av
trafikkinformasjon gir ingen garantier om at
VIB 10/11 Referanseveiledning
trafikkdataene passer og er kompatible med Garminproduktet og gir ingen garantier om at trafikkdataene
fungerer riktig når de integreres med grensesnittet til
Garmin-produktet. Garmin og Garmins leverandør(er)
av trafikkinformasjon gir heller ingen garantier
vedrørende påliteligheten, nøyaktigheten, grundigheten
og fullstendigheten til trafikkdataene, som av og til kan
inneholde unøyaktigheter og/eller feil. I den grad det er
tillatt av loven som kommer til anvendelse, unnvikes
herved uttrykkelig enhver og alle garantier av alle
typer med hensyn til trafikkdataene, inkludert, men
ikke begrenset til, de som gjelder salgbarhet, egnethet
for et bestemt formål, trafikkdataenes nøyaktighet eller
fullstendighet og/eller virus.
Garmin og Garmins leverandør(er) av
trafikkinformasjon frasier seg erstatningsansvar
for eventuelle tap, skader eller ødeleggelser som er
oppstått som følge av bruken av eller manglende evne
til å bruke Garmin-produktet og trafikkdataene som
følge av vanskelige værforhold, ødeleggelse av sendere
og/eller andre kringkastingsenheter, naturkatastrofer
og/eller trafikkdata som er upålitelig, ufullstendig
eller unøyaktig. Ikke under noen omstendigheter
skal Garmin eller Garmins leverandør(er) av
trafikkinformasjon holdes erstatningsansvarlig ovenfor
deg eller en annen part for eventuelle skader, indirekte,
tilfeldige, spesielle eller følgeskader (inkludert, uten
begrensninger, indirekte, direkte, spesielle, straffende
eller typiske skader for tap av drift, tap av fortjeneste,
forstyrrelser i driften eller tap av driftsinformasjon)
som oppstår fra bruken av eller manglende evne til å
bruke Garmin-produktet eller trafikkdataene, selv om
Garmin har blitt informert om muligheten for slike
skader.
VIB 10/11 Referanseveiledning
Clear Channel
abonnementsavtale
for sluttbruker
Clear Channel Broadcasting, Inc. innehar rettighetene
til trafikkhendelsesdataene og RDS/TMC-nettverket de
leveres gjennom. Du kan ikke på noen som helst måte
endre, kopiere, skanne eller bruke noen som helst andre
metoder til å reprodusere, mangfoldiggjøre, republisere,
videresende eller distribuere noen som helst del av
trafikkhendelsesdataene. Du samtykker til å erstatte,
forsvare og holde skadeløs Clear Channel Broadcasting,
Inc. (og tilknyttede selskaper) og Garmin International
Inc. (og tilknyttede selskaper) fra og mot enhver form
for krav, erstatningskrav, kostnader eller andre utgifter
som oppstår direkte eller indirekte som følge av (a)
at du uautorisert bruker trafikkhendelsesdataene eller
RDS/TMC-nettverket, (b) at du bryter dette direktivet
og/eller (c) at du handler uautorisert eller ulovlig i
forbindelse med dette.
Clear Channels trafikkdata er bare beregnet som
informasjon. Brukeren påtar seg all bruksrisiko.
Clear Channel, Garmin International Inc. og deres
leverandører påtar seg ingen forpliktelser om innholdet,
trafikk- og veiforholdene, ruteanvendeligheten eller
hastigheten.
Hvis du bryter noen av betingelsene i denne
abonnementsavtalen for sluttbruker, har du ikke lenger
rett til å bruke Clear Channels trafikkdata.
Du finner de nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata) for
Garmin-produktene på Garmins webområde på www.garmin.com.
© 2006-2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB,
Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Delenummer 190-00767-58 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising