Garmin | zūmo® 210LM | User manual | Garmin zūmo® 210LM Brukerveiledning

Garmin zūmo® 210LM Brukerveiledning
zūmo 200-serien
®
brukerveiledning
for bruk med zūmo 210 og zūmo 220
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397.8200 eller
(800) 800.1020
Faks (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (utenfor
Storbritannia)
0808 2380000 (innenfor Storbritannia)
Faks +44 (0) 870.8501251
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig
angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen
reproduseres, kopieres, overføres, spres, nedlastes eller
lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på
forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin.
Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av
denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet
elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive
ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til
denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av
denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden
om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert,
kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen
eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten
plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike
endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde
(www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og
tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre
Garmin-produkter.
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tlf. 886/2.2642.9199
Faks 886/2.2642.9099
Garmin®, Garmin-logoen, MapSource®, TracBack®
og zūmo® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets
datterselskaper som er registrert i USA og andre
land. Garmin Lock™ og myGarmin Agent™, nüMaps
Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er varemerker
for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. Disse
varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse
fra Garmin.
microSD™ er et varemerke for The SD Card Association.
Microsoft, Windows og Windows NT er enten registrerte
varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i
USA og/eller andre land. Mac® er et varemerke for Apple
Computer, Inc., registrert i USA og andre land. Brukes
med tillatelse. Bruken av data fra geocaching.com er
underlagt bruksvilkårsavtalen til Geocaching.com, som
du finner på http://www.geocaching.com/about
/termsofuse.aspx. Bluetooth®-navnet og -logoene eies av
Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av
disse, er underlagt lisens.
Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive
eiere.
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
Komme i gang.................................1
Se på zūmo® . ...................................1
Installere zūmo-batteriet....................2
Lade zūmo-enheten..........................3
Montere zūmo-enheten i en bil..........3
Montere zūmo-enheten på en
motorsykkel..................................4
Konfigurere zūmo-enheten................7
Innhente satellitter.............................7
Pare Bluetooth®-hodesettet...............8
Bruke menysiden...............................8
Bruke av/på-knappen......................10
Hvor skal du?................................12
Finne en adresse.............................12
Angi en Hjem-posisjon....................12
Finne et sted ved å stave
navnet.........................................13
Finne steder som nylig er funnet.....14
Favoritter.........................................14
Bruke egendefinerte ruter................15
Angi koordinater..............................16
Finne et sted ved hjelp av kartet.....17
Bruke TracBack® ............................17
Søke i nærheten av en annen
posisjon......................................17
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Bruke hovedsidene......................18
Tripcomputer...................................19
Manøverliste....................................19
Neste sving......................................19
Rutesiden........................................19
Behandle filer................................21
Støttede filtyper...............................21
Laste inn filer...................................21
Laste inn bilder for
bildenavigasjon...........................23
Slette filer .......................................23
Bruke verktøyene.........................24
Innstillinger......................................24
Hvor er jeg?.....................................24
Hjelp................................................24
Bildeviser.........................................24
Egendefinerte ruter..........................25
Mine data.........................................25
Verdensur .......................................25
Kalkulator .......................................26
Enhetskalkulator . ...........................26
Trafikk..............................................27
Bruke FM-trafikk ..........................28
Trafikk i ditt område.........................28
Fargekode for alvorlighetsgrad........29
Trafikk på din rute............................29
i
Innholdsfortegnelse
Vise trafikkartet................................30
Vise trafikkforsinkelser....................30
Trafikkabonnementer.......................30
Tilpasse zūmo-enheten................31
Systeminnstillinger..........................31
Navigasjonsinnstillinger...................31
Skjerminnstillinger...........................32
Aktivere drivstoffregistrering............33
Tidsinnstillinger................................33
Språkinnstillinger.............................33
Kartinnstillinger................................34
Kjøretøyinnstillinger.........................35
Bluetooth-innstillinger......................35
Innstillinger for posisjonsformat.......35
Sikkerhetsinnstillinger......................35
Informasjon om
trafikkabonnement......................36
Gjenopprette alle innstillinger..........37
Batteriinformasjon ..........................41
Skifte batteri i zūmo-enheten...........41
Skifte sikringen................................42
Montere på dashbordet...................42
Tilleggskart......................................43
Tillegg og valgfritt tilbehør...............43
nüMaps Guarantee™ ......................44
nüMaps Lifetime™ . .........................44
Om GPS-satellittsignaler.................45
Kontakte Garmin.............................45
Lisensavtale for programvare..........46
Spesifikasjoner................................47
Feilsøking........................................48
Indeks............................................50
Tillegg............................................38
Registrere zūmo-enheten................38
Ta vare på zūmo-enheten ..............38
Rengjøre enheten............................38
Slik låser du zūmo-enheten.............39
Kalibrere skjermen..........................40
Nullstille zūmo-enheten...................40
Oppdatere programvaren................40
Slette brukerdata.............................41
ii
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Komme i gang
Komme i gang
Se på zūmo®
GPS-antenne
Av/på-knapp:
Trykk og hold nede for å slå zūmo av og på.
Trykk raskt for å justere volumet og styrken på
bakgrunnsbelysningen.
Høyttaler
Batterikontakter
Mini-USBkontakt under
gummihetten
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Batterideksel
Serienummer under
batteriet
Utløserknapp: Skyv
den opp for å åpne
batteridekselet.
microSD™-kortspor
under batteriet
1
Komme i gang
‹ Advarsel
Dette produktet inneholder et
litiumionbatteri. For å hindre alvorlig
personskade eller skade på enheten
eller kjøretøyet må du ta enheten ut av
kjøretøyet når du går ut, eller oppbevare
den slik at den ikke utsettes for direkte
sollys.
3. Finn metallkontaktene på enden av
litiumionbatteriet.
4. Sett inn batteriet slik at metallkontaktene
på batteriet berører metallkontaktene i
batterirommet.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for
å lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
Merknad
Før du monterer enheten, bør du lese
veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon hvis du vil ha
informasjon om lover angående
montering på frontruten.
5. Trykk batteriet på plass.
6. Skyv batteridekselet tilbake til det klikker
på plass.
Installere zūmo-batteriet
1. Finn litiumionbatteriet som fulgte med i
produktesken.
2. Skyv utløserknappen opp for å åpne
batteridekselet bak på zūmo-enheten.
2
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Komme i gang
Lade zūmo-enheten
Lad zūmo-enheten i minst 4 timer før du
bruker den med batteri.
2. Sett strømkabelen for kjøretøy inn i miniUSB-kontakten.
3. Knepp fast holderen på sugekopparmen.
• Bruk strømkabelen for bil.
• Bruk USB-kabelen.
• Bruk en nettadapterkabel
(tilleggsutstyr).
• Bruk en batterilader (tilleggsutstyr).
Montere zūmo-enheten i
en bil
1. Ta av gummihetten på mini-USBkontakten bak på zūmo-enheten.
Gummihette
Sugekopparm
Holder
Spak
4. Fjern den gjennomsiktige plasten fra
sugekoppen. Rengjør og tørk frontruten
og sugekoppen med en lofri klut.
5. Fest sugekoppen på frontruten.
6. Skyv spaken bakover mot frontruten.
7. Sett bunnen av zūmo-enheten i
holderen.
Strømkabel
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
3
Komme i gang
Montere zūmo-enheten på
en motorsykkel
8. Vipp zūmo-enheten bakover til den
klikker på plass.
9. Koble den andre enden av strømkabelen
til et uttak i kjøretøyet. zūmo-enheten
skal slå seg på automatisk hvis den er
tilkoblet og kjøretøyet er i gang.
4
‹ Advarsel
Feil kabling av strømkabelen med uisolerte
ledninger kan medføre skade på kjøretøyet
eller batteriet og føre til personskade.
Garmin anbefaler på det sterkeste at
enheten installeres av en erfaren installatør
som har den nødvendige kunnskapen om
elektriske systemer.
MERKNAD
Du må koble strømkabelen fra zūmoenheten når du ikke kjører, for å hindre at
motorsykkelbatteriet tappes.
MERK: Velg et passende og trygt sted til å
montere zūmo-enheten på motorsykkelen,
basert på tilgjengelige strømkilder og
sikker kabelføring.
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Komme i gang
Installere festeenheten på
styret
Installere festeenheten på styret til
klemmebraketten for kløtsj/brems:
zūmo-enheten leveres med deler til
to installeringsløsninger på styret.
For tilpasset montering kan det være
nødvendig med ekstra monteringssett
(www.ram-mount.com).
Installere U-bolten og festeenheten
på styret:
1. Fest U-bolten rundt styret, og tre endene
gjennom festeenheten.
2. Stram til mutrene for å sikre
festeenheten. Ikke trekk for hardt til.
MERK: Anbefalt dreiemoment er
50 pund/tomme. Ikke overgå et
dreiemoment på 80 pund/tomme.
MERK: Både 1/4 tommers standard
og M6-bolter følger med. Sørg for at
fabrikkboltene passer til klemmebraketten
for kløtsj/brems.
1. Fjern de to fabrikkboltene fra
klemmebraketten for kløtsj/brems.
2. Tre de nye boltene gjennom
festeenheten på styret,
avstandsstykkene og klemmebraketten.
3. Stram til boltene for å feste festeenheten.
Festeenhet
på styret
Klemmebrakett
for kløtsj/brems
Festeenhet på
styret
Styre
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Avstandsstykker
U-bolt
5
Komme i gang
Holder
Skiver
Sokkelplate
Muttere
Flathodede skruer
Avstandsstykker
Feste sokkelplaten til
zūmo-braketten
1. Tre de flathodede skruene på
M4 × 40 mm gjennom skivene,
holderen, avstandsstykkene og
sokkelplaten.
2. Stram til mutrene for å feste
sokkelplaten.
Holder
Sokkelplate
Dobbelt rørnippel
Feste sokkelplaten til
festeenheten på styret
1. Juster kulen på festeenheten og kulen på
sokkelplaten etter den doble rørnippelen.
2. Stram til knotten noe.
3. Tilpass slik at du kan se bedre og bruke
den riktig.
4. Stram til knotten for å feste braketten.
6
Knott
Festeenhet på styret
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Komme i gang
Installere zūmo-enheten i
braketten
1. Sett bunnen av zūmo-enheten i
holderen.
2. Vipp zūmo-enheten bakover til den
klikker på plass.
Utløserspak
Holder
Konfigurere zūmo-enheten
Trykk på og hold nede for å slå på
zūmo-enheten. Følg instruksjonene på
skjermen.
Innhente satellitter
Gå ut til et åpent område, ut av garasjer og
vekk fra høye bygninger. Stopp kjøretøyet,
og slå på zūmo-enheten. Det kan ta et par
minutter å innhente satellittsignaler.
indikerer
Linjene
satellittsignalstyrken. Når linjene er
grønne, har zūmo-enheten innhentet
satellittsignaler. Nå kan du velge et
bestemmelsessted og navigere dit.
Fjerne zūmo-enheten fra begge
brakettene
1. Trykk på knappen på toppen av
braketten for å løsne zūmo-enheten.
2. Løft ut zūmo-enheten.
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
7
Komme i gang
Pare Bluetooth®hodesettet
Du kan høre på lyd fra zūmo-enheten med
Bluetooth-hodesettet. Den første gangen
du bruker to enheter sammen, må du pare
dem. Bluetooth-hodesettet og zūmoenheten må være slått på og ikke være
mer enn 10 meter fra hverandre. Når du
først har paret dem, kobles de automatisk
sammen hver gang du slår dem på.
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth.
2. Aktiver Bluetooth-teknologi på zūmoenheten.
3. Under Tilkoblinger trykker du på
Legg til eller Bytte.
4. Aktiver modusen Finn meg / Utforsk /
Synlig på hodesettet.
5. Trykk på OK på zūmo-enheten.
6. Velg hodesettet, og trykk på OK.
7. Angi Bluetooth-PIN-koden for hodesettet,
hvis det er nødvendig, og trykk på
Ferdig.
8. Trykk på OK.
8
MERK: Du finner mer informasjon på
side 35 eller i brukerveiledningen for
hodesettet.
Bruke menysiden
➊
➏
➋ ➌
➍
➎
➏
➎
➐
➑
➊
➋
➌
➍
➒
GPS-satellittstyrke.
Status for Bluetooth-hodesett.
Bruksmodus. Trykk for å endre til
motorsykkel-, kjøre-, gå-, sykle- eller
scootermodus.
Batteristatus.
Gjeldende tid. Trykk for å endre
tidsinnstillingene.
Trykk for å finne et bestemmelsessted.
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Komme i gang
➐
➑
Trykk for å vise kartet.
Trykk for å justere volumet.
MERK: Hvis du har et Bluetooth-hodesett
som er paret med zūmo-enheten, justerer
du volumet fra hodesettet.
➒
Trykk for å bruke verktøy som
innstillinger, Hvor er jeg?, hjelp og
ruter.
Tips og snarveier for zūmo
• Trykk på og hold nede Tilbake for å
komme raskt tilbake til menysiden.
og
for å se flere
• Trykk på
valg. Trykk på og hold nede disse
knappene for å rulle raskere.
• Sidene er forskjellige avhengig av
bruksmodusen og innstillingene.
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Velge en bruksmodus
Kjøre
Gå
Kjøre motorsykkel
Sykle
Scooter
zūmo-enheten har flere bruksmodi for
forskjellige transportmodi. Rutene og
navigasjonen beregnes forskjellig basert
på bruksmodusen. Enveiskjørte gater
behandles for eksempel annerledes i
gåmodus enn i kjøremodus.
Endre bruksmodus
1. Trykk på bruksmodusikonet.
2. Velg en modus, og trykk på OK.
3. Trykk på Ja, og følg instruksjonene
på skjermen for å konfigurere
bruksmodusinnstillingene. Hvis du vil
ha mer informasjon om egendefinerte
innstillinger, kan du se side 31.
9
Komme i gang
Bruke av/på-knappen
Trykk på av/på-knappen , og slipp den
raskt for å vise tilleggsalternativer:
• Trykk på
og
for å justere
lysstyrken på skjermen.
• Trykk på og for å justere
volumet.
• Trykk på boksen ved siden av
Dempet for å slå av lyden.
Nullstille zūmo-enheten
Hvis zūmo-enheten slutter å fungere,
kan du nullstille den ved å trykke på og
holde nede av/på-knappen .
10
Finne punkter av interesse
1. Trykk på Hvor skal du? > Punkter av
interesse.
2. Velg en kategori.
3. Velg et bestemmelsessted, og trykk på
Kjør.
Hvis du vil søke etter navn, trykker du på
Hvor skal du? > Punkter av interesse >
Stav navn.
Hvis du vil søke i et annet område, trykker
du på Hvor skal du? > Nærme.
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Komme i gang
Bruke Kjør!- siden
➊
➋
➌
➊
➋
➌
➍
➍
Trykk for å vise ruten på kartet.
Trykk for å starte navigasjon av ruten.
Trykk for å vise denne posisjonen og
omkringliggende områder på kartet.
Se side 18.
Trykk for å lagre denne posisjonen i
Favoritter.
Legge til et stopp i ruten
1. Når en rute er aktiv, kan du trykke på
Meny > Hvor skal du?
2. Søk etter det ekstra stoppet (Viapunkt).
3. Trykk på Kjør!
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
4. Trykk på Legg til som viapunkt
for å legge til dette stoppet før
bestemmelsesstedet.
ELLER
Trykk på Angi som nytt
bestemmelsessted for å gjøre
dette til ditt nye endelige
bestemmelsessted.
Foreta en omkjøring
Hvis veien foran er stengt, kan du foreta en
omkjøring.
MERK: Du kan ikke foreta omkjøringer
når du navigerer offroad.
1. Med en rute aktiv trykker du på Meny.
2. Trykk på Omkj.
zūmo-enheten prøver å finne en annen rute
som unngår veien du kjører på eller neste
vei i manøverlisten, og tar deg deretter
tilbake til den opprinnelige ruten. Hvis
ruten du navigerer langs, er det eneste
logiske alternativet, kan det hende at
zūmo-enheten ikke beregner en omkjøring.
11
Hvor skal du?
Hvor skal du?
På Hvor skal du? -menyen finner du flere
forskjellige kategorier som du kan bruke
når du søker etter posisjoner. Hvis du vil
ha informasjon om hvordan du foretar et
enkelt søk, kan du se side 10.
TIPS: Trykk på Nærme for å endre
søkeområde. Se side 17.
Finne en adresse
1. Trykk på Hvor skal du? > Adresse.
2. Endre om nødvendig fylket, landet eller
provinsen.
3. Trykk på Stav sted, angi byen/
postnummeret, og trykk på Ferdig.
Velg by eller postnummer fra listen. (Ikke
alle kartdata støtter postnummersøk.)
Hvis du ikke er sikker på byen, kan du
trykke på Søk på alle.
4. Angi nummeret for adressen, og trykk på
Ferdig.
5. Angi gatenavnet, og trykk på Ferdig.
12
6. Velg riktig gate fra listen om nødvendig.
7. Trykk på adressen om nødvendig.
MERK: Avhengig av kartversjonen som er
lastet inn på zūmo-enheten, kan navnene
på knappene endre seg, og noen trinn kan
være litt annerledes.
Angi en Hjem-posisjon
Du kan angi en Hjem-posisjon for stedet du
kjører til oftest.
1. Trykk på Hvor skal du? > Ta meg hjem.
2. Velg et alternativ.
3. Angi adresse, og trykk på Kjør!
Kjøre hjem
Etter at du har angitt Hjem-posisjonen,
kan du når som helst lage en rute til stedet
ved å trykke på Hvor skal du? > Ta meg
hjem.
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Hvor skal du?
Endre Hjem-posisjon
Hvis du vil endre Hjem-posisjonen, må du
først slette den fra Favoritter.
1. Trykk på Hvor skal du? > Favoritter.
2. Velg hjemmet ditt.
3. Trykk på Hjem > Rediger > Slett > Ja.
Etter at du har slettet Hjem-posisjonen,
stiller du den inn på nytt ved å følge
fremgangsmåten på side 12.
Finne et sted ved å stave
navnet
Hvis du vet navnet på posisjonen du
ser etter, kan du stave det ved hjelp av
tastaturet på skjermen. Du kan også angi
bokstaver i navnet for å begrense søket.
1. Trykk på Hvor skal du? > Punkter av
interesse > Stav navn.
2. Skriv inn bokstaver i navnet ved hjelp av
tastaturet på skjermen. Trykk på Ferdig.
• Trykk på
for å vise en liste over
nylig funne søkeord.
for å slette et tegn.
• Trykk på
for å slette
Trykk på og hold inne
hele oppføringen.
for å legge til et
• Trykk på
mellomrom.
for å bytte mellom store
• Trykk på
og små bokstaver.
• Trykk på Språk for å endre modus for
tastaturspråk.
• Trykk på 123 for å legge inn
spesialtegn, som punktum.
Bruke tastaturet på skjermen
Når skjermen viser et tastatur, skriver
du inn tall og bokstaver ved å trykke på
tastene.
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
13
Hvor skal du?
Finne steder som nylig er
funnet
zūmo-enheten lagrer de siste 50 av dine
nylige funn i listen Nylige treff. Trykk på
Hvor skal du? > Nylige treff. De stedene
som ble vist sist, vises øverst på listen.
Slette steder som nylig er
funnet
Trykk på Slett > Ja for å fjerne alle stedene
fra listen Nylige treff.
MERK: Når du trykker på Fjern, fjernes
alle elementer fra listen. Denne prosessen
sletter ikke det faktiske stedet fra zūmoenheten.
Favoritter
Du kan lagre steder i Favoritter, slik at du
raskt kan finne dem og opprette ruter til
dem. Hjem-posisjonen blir også lagret i
Favoritter.
Lagre din gjeldende posisjon
Trykk på
på kartet. Trykk på Lagre
posisjon for å lagre den gjeldende
posisjonen.
Lagre steder du finner
1. Når du har funnet et sted du vil lagre,
trykker du på Lagre.
2. Trykk på OK. Stedet lagres i Favoritter.
Finne lagrede steder
Trykk på Hvor skal du? > Favoritter.
Du får frem en liste over de lagrede
posisjonene.
14
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Hvor skal du?
Redigere lagrede steder
1. Trykk på Hvor skal du? > Favoritter.
2. Trykk på den posisjonen du vil redigere.
3. Trykk på Rediger.
Bruke egendefinerte ruter
Trykk på Hvor skal du? > Egendefinerte
ruter. Velg ruten du vil kjøre, og trykk på
Kjør!
Opprette en egendefinert rute
Bruk zūmo-enheten til å opprette og lagre
egendefinerte ruter før din neste tur. Du kan
lagre inntil 10 egendefinerte ruter.
4. Velg et element for å redigere.
Tillegg
Hvis du vil ha informasjon om tillegg,
slik som informasjon om fotobokser,
kan du se side 43.
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
1. Trykk på Hvor skal du? (eller Verktøy)
> Egendefinerte ruter > Ny.
2. Trykk på Legg til nytt startpunkt.
3. Finn et sted som skal være startpunktet,
og trykk på Velg.
4. Trykk på Legg til nytt sluttpunkt.
5. Finn et sted som skal være endepunktet,
og trykk på Velg.
15
Hvor skal du?
6. Trykk på
for å legge til en ny
posisjon i den egendefinerte ruten.
for å fjerne en posisjon.
Trykk på
7. Trykk på Neste for å beregne den
egendefinerte ruten og vise den på
kartet.
8. Trykk på Lagre for å lagre den
egendefinerte ruten og avslutte.
Redigere egendefinerte ruter
1. Trykk på Hvor skal du? (eller Verktøy)
> Egendefinerte ruter.
2. Velg ruten du vil redigere.
3. Trykk på Rediger.
4. Velg et element for å redigere det.
16
Angi koordinater
Hvis du kjenner de geografiske
koordinatene til bestemmelsesstedet,
kan du bruke zūmo-enheten til å navigere
til bestemmelsesstedet ved hjelp av
bredde- og lengdegradskoordinater (eller
andre koordinatformater). Dette kan være
svært nyttig i geocaching. Hvis du vil ha
informasjon om geocaching, kan du gå til
www.geocaching.com.
1. Trykk på Hvor skal du? > Koordinater.
2. Trykk på Format for å endre typen
koordinater. Forskjellige kart bruker
forskjellige posisjonsformater. Derfor
lar zūmo-enheten deg velge det riktige
koordinatformatet for den typen kart du
bruker.
3. Angi koordinatene, og trykk på Ferdig.
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Hvor skal du?
Finne et sted ved hjelp av
kartet
Trykk på Hvor skal du? > Se på kart.
Tips for å se på kartet
• Trykk på kartet og dra for å vise
forskjellige deler av kartet.
• Trykk på og for å zoome ut
og inn.
• Trykk på et objekt på kartet. Det vises
en pil som peker på objektet.
• Trykk på Lagre for å lagre posisjonen.
• Trykk på Kjør! for å navigere til
posisjonen.
Hvis GPS-modusen er slått av, trykker du
på Gi Pos. for å angi posisjonen din til den
valgte posisjonen. Se side 31.
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Bruke TracBack®
Trykk på Hvor skal du? > TracBack for
å vise det nyeste sporet. Trykk på Lagre
for å lagre dette stedet i Favoritter. Trykk
på Kjør! for å spore tilbake den nylige
strekningen.
Søke i nærheten av en
annen posisjon
MERK: zūmo-enheten søker automatisk
etter steder i nærheten av gjeldende
posisjon.
1. Trykk på Hvor skal du? > Nærme.
2. Velg et alternativ.
17
Bruke hovedsidene
Bruke hovedsidene
➋
Ruten er merket med en magentafarget
linje. Underveis vil zūmo-enheten vise
veien til bestemmelsesstedet ved hjelp
av talemeldinger, piler på kartet og
kjøreanvisninger øverst på kartet.
Et rutete flagg angir bestemmelsesstedet.
Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten,
vil zūmo-enheten beregne ruten på nytt og
gi nye kjøreanvisninger.
Trykk på
tekstlinjen
for å vise
manøverlisten.
➌
Trykk for å
zoome inn
og ut.
Trykk på
kjøretøysikonet
for å vise Hvor
er jeg?- siden.
➊
➋
➌
➎
➊
18
Trykk for å
vise neste sving
(navigere på
vei).
➍
➍
➏
➎
Trykk for å vise
tripcomputeren.
➏
Trykk for å vise
menysiden.
➎
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Bruke hovedsidene
Tripcomputer
Tripcomputeren angir gjeldende hastighet
og gir nyttig statistikk om turen.
Hvis du vil vise tripcomputeren, trykker du
på Fart på kartet. Hvis du stopper ofte, lar
du zūmo-enheten være slått på, slik at den
kan måle medgått tid under turen nøyaktig.
Nullstille tripcomputer
Nullstill tripcomputeren før du begynner
på turen, for å få nøyaktig turinformasjon.
Trykk på Nullstill trip for å nullstille
informasjonen på siden for tripcomputeren.
Trykk på Nullstill maks. for å nullstille
den maksimale hastigheten.
Manøverliste
Når du navigerer etter en rute, viser
manøverlisten instruksjoner for hver
sving for hele ruten og distansen mellom
svingene.
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Trykk på tekstlinjen øverst på kartet for å
åpne manøverlisten. Trykk på en sving i
listen for å vise informasjon om den neste
svingen. Trykk på Vis kart for å vise hele
ruten på kartet.
Neste sving
Når du navigerer etter en rute, kan du
vise den neste svingen på kartet, i tillegg
til distansen og tiden som er igjen før du
kommer til svingen.
Hvis du vil vise den neste svingen, kan
du trykke på hjørnet øverst til venstre på
kartet eller trykke på hvilken som helst
sving fra manøverlisten.
Rutesiden
Rutesiden viser tre forskjellige typer ruter
til bestemmelsesstedet: raskest tid, kortest
distanse og offroad. Trykk på en ruteknapp
på siden av skjermen for å velge ruten. Se
side 31 hvis du vil ha mer informasjon om
ruteinnstillinger.
19
Bruke hovedsidene
På Kjør!- siden trykker du på kategorien
for ruteinformasjon, som viser en liste
over bruksmodusen og distanse og tid til
bestemmelsesstedet, for å åpne rutesiden.
Kompass
Retning,
i grader
Prikkindikator
Informasjonsfelt
Informasjonsfeltene viser hastigheten,
høyden over havet, tid på dagen og
GPS-nøyaktigheten.
Navigere utenfor vei med
kompasset
Når du navigerer utenfor en vei, indikerer
retningspilen retningen du bør kjøre
i for å fortsette på ruten. Hvis den
retningspilen peker mot prikkindikatoren,
kjører du rett mot bestemmelsesstedet.
Informasjonsfeltet nederst til venstre viser
avstanden til bestemmelsesstedet.
Retningspil
Prikkindikator
GPS-kompass
Du kan navigere ved hjelp av et GPSkompass. Ingen kalibrering er nødvendig,
men du må ha klar sikt mot himmelen.
Trykk på et datafelt på kartsiden for å
se kompasset. Kompasset roterer mens
du reiser. Prikkindikatoren viser den
gjeldende retningen. Retningen vises også
i grader i midten av kompasset.
20
Avstand
til bestem­
melsessted
GPS-kompass mens
du navigerer i
en offroad-rute
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Behandle filer
Behandle filer
Du kan lagre filer, for eksempel JPEGbildefiler og GPX-rutefiler, i internminnet
på zūmo-enheten eller på et microSD-kort.
Laste inn filer
microSDkortspor
under
batteriet
MERK: zūmo-enheten er ikke kompatibel
med Windows® 95, 98, Me eller Windows
NT®. Den er heller ikke kompatibel med
Mac® OS 10.3 og tidligere versjoner.
Utløserknapp:
Skyv den opp
for å åpne
batteridekselet.
Støttede filtyper
Mini-USBkontakt under
gummihetten
• JPEG-, JPG-, PNG-, BMP- og
GIF-bildefiler: Se side 23
• Kart, ruter og veipunktfiler fra
MapSource®: Se side 43
• GPI-egendefinerte POI-filer fra
Garmins POI Loader: Se side 44
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Sette inn et microSD-kort
(tilleggsutstyr)
1. Skyv utløserknappen opp for å åpne
batteridekselet bak på zūmo-enheten.
2. Ta ut batteriet.
3. Du setter inn eller fjerner kortet ved å
skyve det inn til du hører et klikk.
4. Sett på plass batteriet.
21
Behandle filer
5. Skyv batteridekselet tilbake til det klikker
på plass.
Koble til USB-kabelen
Sett i mini-USB-kontakten på undersiden
av zūmo-enheten. Koble den store enden
av kabelen til en tilgjengelig USB-port på
datamaskinen.
zūmo-enheten og microSD-kortet vises
som eksterne stasjoner i Min datamaskin
på Windows-datamaskiner og som
volumer på Mac-datamaskiner.
MERK: Noen operativsystemer eller
datamaskiner med flere nettverksstasjoner
kan ikke vise zūmo-stasjonene. Du
finner mer informasjon om hvordan
du tilordner stasjonene, i hjelpefilen til
operativsystemet.
22
Overføre filer til zūmo-enheten
Kopier og lim inn filer fra datamaskinen til
zūmo-stasjonene/-volumene.
1. Søk på datamaskinen for å finne filen du
vil kopiere.
2. Velg filen og trykk på Rediger > Kopier.
3. Åpne Garmin- eller microSDkortstasjonen/-volumet.
4. Klikk på Rediger > Lim inn. Filen vises
i en liste over filer i zūmo-minnet eller på
microSD-kortet.
Løse ut og koble fra USBkabelen
Når du er ferdig med å overføre filer,
i
klikker du på løs ut- ikonet
systemstatusfeltet eller drar volumikonet
på Mac-datamaskiner.
til søppelbøtten
Koble zūmo-enheten fra datamaskinen.
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Behandle filer
Laste inn bilder for
bildenavigasjon
Last ned bilder med posisjonsinformasjon
på zūmo-enheten eller microSD-kortet
for bildenavigasjon. Du finner mer
informasjon på http://connect.garmin
.com/photos.
1. Koble zūmo-enheten til datamaskinen.
2. Gå til http://connect.garmin.com/photos,
og logg inn.
3. Velg et bilde.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Slette filer
MERKNAD
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon
en fil har, må du ikke slette den. Minnet
til zūmo-enheten inneholder viktige
systemfiler som ikke må slettes.
Koble zūmo-enheten til datamaskinen,
og åpne stasjonen/volumet for zūmoenheten eller microSD-kortet. Merk filen
du vil slette, og trykk på Slett-tasten på
datamaskintastaturet.
23
Bruke verktøyene
Bruke verktøyene
Verktøy-menyen inneholder mange
funksjoner som er nyttige når du er
på reise. Fra menysiden trykker du på
Verktøy for å få tilgang til Verktøymenyen.
Hvor er jeg?
Trykk på Hvor er jeg? for å vise gjeldende
posisjonsinformasjon. Denne funksjonen
er nyttig hvis du trenger å fortelle
utrykningspersonell hvor du befinner deg.
Trykk på en knapp til høyre for å vise de
nærmeste posisjonene i den kategorien.
Trykk på Lagre posisjon for å lagre den
gjeldende posisjonen.
Hjelp
Trykk på Hjelp for å få informasjon om
hvordan du bruker zūmo-enheten.
Innstillinger
Hvis du vil ha informasjon om
innstillingene, kan du se på
sidene 31–37.
24
Bildeviser
Bruk bildeviseren til å vise bilder som
du har lagret på zūmo-enheten eller på
et microSD-kort.
1. Trykk på Verktøy > Bildeviser.
2. Trykk på et bilde for å vise en større
versjon av det.
3. Trykk på pilene for å vise alle bildene.
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Bruke verktøyene
Vise en bildefremvisning
Trykk på Bildefremvisn. for å starte en
bildefremvisning. Hvert bilde blir vist i
noen sekunder før neste bilde vises.
Trykk hvor som helst på skjermen for å
stoppe bildefremvisningen.
Navigere til et bilde
Hvis et bilde inneholder
posisjonsinformasjon, trykker du på
Info > Kjør! for å opprette en rute dit.
Se side 23 hvis du vil ha mer informasjon
om hvordan du laster inn bilder på zūmoenheten.
Verdensur
1. Trykk på Verktøy > Verdensur.
2. Hvis du vil endre en by som er oppført,
trykker du på byen.
3. Angi et bynavn, og trykk på Ferdig.
4. Velg riktig by, om nødvendig.
5. Trykk på Lagre.
6. Trykk på Verdenskart for å vise et kart.
Nattetimene vises i det skyggelagte
området.
7. Trykk på Verdensur for å vise klokkene
igjen, eller trykk på Tilbake for å
avslutte.
Egendefinerte ruter
Hvis du vil ha mer informasjon om
egendefinerte ruter, kan du se side 15.
Mine data
Bruk dette verktøyet til å behandle
og slette lagrede data, for eksempel
favorittene dine. Hvis du har overført
en rute fra MapSource, kan du trykke
på Importer rute fra fil for å bruke den
ruten i zūmo-enheten.
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
25
Bruke verktøyene
Kalkulator
1. Trykk på Verktøy > Kalkulator.
2. Skriv inn det første tallet i regnestykket.
3. Trykk på en regnefunksjon (÷, ×, eller +).
4. Skriv inn det andre tallet i regnestykket.
• Trykk på . for å legge til en desimal.
• Trykk på ± for å gjøre tallet negativt
eller positivt.
• Trykk på % for å gjøre tallet om til
prosent (0,01).
• Trykk på C for å fjerne oppføringen.
5. Trykk på =.
6. Trykk på C for å gjøre et nytt
regnestykke.
26
Enhetskalkulator
1. Trykk på Verktøy > Enhetskalkulator.
2. Trykk på Konvert., velg en type måling,
og trykk på OK.
3. Trykk på en måleenhet du vil endre.
4. Velg en måleenhet, og trykk på OK.
Gjenta om nødvendig.
5. Trykk på det tomme rektangelet for å
legge inn en verdi.
6. Skriv inn en verdi, og trykk på Ferdig.
Enheten regnes om.
7. Trykk på Fjern for å utføre en annen
konvertering.
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Bruke verktøyene
Oppdatere vekslingskurser
Med nüvi-enheten kan du oppdatere alle
valutavekslingskursene manuelt, slik at du
alltid bruker de nyeste kursene.
1. Trykk på Verktøy > Enhetskalkulator >
Konvertering.
2. Trykk på Valuta, og trykk på OK.
3. Trykk på valutaknappene, og velg
valutaene du vil oppdatere.
4. Trykk på Oppdater.
5. Trykk på boksene ved siden av
valutaene for å angi nye kurser.
6. Trykk på Lagre for å lagre de nye
kursene, eller trykk på Gjenopprett
for å bruke de opprinnelige kursene.
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Trafikk
Du får bare tilgang til trafikkinformasjon
hvis zūmo-enheten er koblet til en FMtrafikkmottaker (tilleggsutstyr). Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du se sidene 28–
30 og www.garmin.com/traffic.
27
Bruke FM-trafikk
Bruke FM-trafikk
MERK: Du må kjøpe trafikkmottakeren
separat.
Du kan bruke en FM TMC-trafikkmottaker
(Traffic Message Channel) til å motta
trafikkinformasjon som sendes over
FM-radiodatasystemet.
Trafikkmottakeren er integrert i
strømkabelen for bil.
Til et strømuttak i bilen
Hvis zūmo-enheten er koblet til
Til strømkontakten
trafikkmottakeren
og koblet til bilstrøm,
på zūmo-enheten
og du befinner deg i et dekningsområde,
FM TMC-trafikkmottaker
kan zūmo-enheten motta informasjon om
trafikkforsinkelser. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du gå til www.garmin
.com/traffic.
28
MERK: Garmin er ikke ansvarlig for
at trafikkinformasjonen er korrekt.
Trafikkmottakeren mottar signaler fra
leverandøren av trafikkinformasjon og
viser denne informasjonen på zūmoenheten.
Trafikk i ditt område
Når du mottar trafikkinformasjon, vises et
trafikkikon øverst i det høyre hjørnet på
kartet. Trafikkikonet endrer farge for å vise
hvor alvorlig trafikkforholdene er på den
ruten eller veien du kjører.
Trafikkikon
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Bruke FM-trafikk
Fargekode for
alvorlighetsgrad
Trafikk på din rute
Fargen på trafikkikonet viser hvor alvorlig
trafikkforsinkelsen er.
Farge
Beskrivelse
Betydning
Grønn
Ikke særlig
alvorlig
Trafikken flyter
som normalt.
Gul
Middels
alvorlig
Medfører noe
køkjøring.
Rød
Svært
alvorlig
Lange køer eller
trafikkork.
Grå
Ingen data
Trafikkdata
har ikke
blitt oppdatert.
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Når ruten beregnes, undersøker zūmoenheten de gjeldende trafikkforholdene og
velger automatisk den ruten som tar kortest
tid. Hvis det oppstår store forsinkelser
i trafikken mens du navigerer, beregnes
ruten automatisk på nytt. Det kan hende at
du likevel rutes gjennom trafikk hvis det
ikke finnes andre og bedre ruter.
Hvis det oppstår en mindre alvorlig
trafikkforsinkelse på ruten, viser
trafikkikonet et felt der du kan se hvor mye
ekstra tid som er lagt til ruten, som følge
av forsinkelsen. Denne tiden er allerede
inkludert i den beregnede ankomsttiden.
Slik unngår du trafikk på ruten
manuelt:
1. Trykk på trafikkikonet på kartet.
2. Trykk på Trafikk på ruten.
3. Trykk på pilene for å vise andre
trafikkforsinkelser på ruten om
nødvendig.
4. Trykk på Unngå hvis du vil unngå
forsinkelsen i trafikken.
29
Bruke FM-trafikk
Vise trafikkartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikk og
forsinkelser på veier i nærheten.
1. Trykk på trafikkikonet på kartet.
Vise trafikkforsinkelser
1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på Trafikksøk for å vise en liste
med trafikkforsinkelser.
3. Trykk på et element i listen for å
vise detaljer. Hvis det er mer enn én
forsinkelse, trykker du på pilene for å
vise andre forsinkelser.
Trafikkabonnementer
2. Trykk på Vis trafikkart for å vise
trafikkhendelser på et kart.
Hvis du vil ha informasjon om å legge til
eller fornye et trafikkabonnement, kan du
se side 36.
Du går tilbake til det normale kartet fra
trafikkartet ved å trykke på trafikkikonet
og deretter trykke på Vis normalt kart.
30
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Tilpasse zūmo-enheten
Tilpasse zūmo-enheten
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger.
2. Trykk på den innstillingen du vil endre.
3. Trykk på knappen ved siden av navnet
på innstillingen for å endre det.
MERK: Noen menyer og innstillinger
endres avhengig av bruksmodus. Se etter et
bruksmodusikon ved siden av innstillingen.
Ikke alle innstillingene er tilgjengelige for
alle bruksmodiene.
Systeminnstillinger
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
System.
Bruksmodus – angi hvordan du vil
ta deg frem for å optimalisere rutene:
Kjøre motorsykkel, Kjøre, Gå eller
Sykle. Se side 9.
GPS-simulator – slå på simulatoren
for å slå av GPS-modusen og simulere
navigasjon og spare batteristrøm.
Enheter – du kan endre målingsenhetene
til Kilometer eller Miles.
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Tastaturlayout – velg en preferanse.
• Standard-modus – en alfabetisk
layout.
• Stor-modus – en layout som gjør at
du kan velge mellom åtte bokstaver
om gangen.
Om – vis zūmo-programvareversjonen,
enhets-ID, lydversjon og GPSprogramvareversjon. Denne informasjonen
trenger du når du skal oppdatere
systemprogramvaren eller kjøpe flere
kartdata. Se side 43.
Gjenopprett – gjenopprett
systeminnstillingene.
Navigasjonsinnstillinger
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon.
Rutepreferanse – velg en preferanse for å
beregne ruten:
• Raskere tid – for å beregne ruter som
er raskere å kjøre, men der distansen
kan være lengre.
31
Tilpasse zūmo-enheten
• Kortere distanse – for å beregne ruter
som har kortere distanse, men som kan
ta lengre tid å kjøre.
• Offroad – for å beregne ruter fra punkt
til punkt uten veier.
Unngåelser – velg de veitypene eller
forholdene du ønsker å unngå på rutene.
Skjerminnstillinger
Omberegning – velg om zūmo-enheten
skal omberegne når du avviker fra en rute.
Skjermdump – slå på skjermdumpmodu­
for å lage en
sen. Trykk på
skjermdump. Punktgrafikkfilen med bildet
lagres i mappen screenshots på zūmostasjonen.
• Auto – omberegn en rute automatisk.
• Av – slå av omberegningsfunksjonen.
• Varslet – aktiver et varsel når du
avviker fra en rute.
Gjenopprett – gjenopprett de opprinnelige
navigasjonsinnstillingene.
32
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Visning.
Fargemodus – velg Dagtid for en lys
bakgrunn, Nattetid for en mørk bakgrunn
eller Auto for automatisk å veksle mellom
de to.
Lysstyrke – juster bakgrunnsbelysnings­
nivået. Hvis du reduserer bakgrunnsbelys­
ningsnivået, øker levetiden til batteriet.
Gjenopprett – gjenoppretter de
opprinnelige skjerminnstillingene.
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Tilpasse zūmo-enheten
Aktivere
drivstoffregistrering
Tidsinnstillinger
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Tid.
Når den er koblet til motorsykkelbraketten,
kan zūmo-enheten varsle deg når det er lite
drivstoff på tanken.
Tidsformat – du kan velge mellom
12-timers og 24‑timers tidsformat eller
UTC-tidsformat.
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Drivstoff.
Gjeldende klokkeslett – bruk + og ‑ for å
stille inn tiden i intervaller på 15 minutter.
Velg Automatisk for å stille inn tiden
automatisk når zūmo-enheten mottar
satellittsignaler.
Drivstoffregistrering – trykk på På.
En drivstoffmåler vises under kompasset
på kartet.
Distanse per tank – angi den totale
distansen motorsykkelen kan kjøre på
en drivstofftank.
Advarsel om lite drivstoff – velg dette
når du vil bli varslet om at det er lite
drivstoff på tanken.
Bruke drivstoffalarmen
Når nivået i drivstofftanken er lavt nok til
å utløse alarmen for gjenværende drivstoff,
vises et rødt drivstoffpumpeikon på kartet.
Trykk på ikonet for å se en liste over
bensinstasjoner i nærheten.
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Gjenopprett – gjenopprett de opprinnelige
tidsinnstillingene.
Språkinnstillinger
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Språk.
Tale – endre språket for talemeldinger.
Tekst – endre all tekst på skjermen til
det valgte språket. Selv om du endrer
tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata, slik som
gatenavn.
33
Tilpasse zūmo-enheten
Tastatur – velg tastaturet for språket ditt.
Du kan også endre tastaturspråkmodus fra
et hvilket som helst tastatur ved å trykke
på Modus-knappen.
Gjenopprett – gjenoppretter de
opprinnelige språkinnstillingene.
Kartinnstillinger
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Kart.
Kartdetalj – juster mengden detaljer
som vises på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes
opp langsommere.
Kartvisning – velg et kartperspektiv.
• Spor opp – viser kartet todimensjonalt
(2D) med ferdselsretningen øverst.
• Nord opp – viser kartet todimensjonalt
(2D) med nord øverst.
• 3D-visning – viser kartet
tredimensjonalt (3D) med
ferdselsretningen øverst.
34
Kart Autozoom – trykk på Av for å slå
autozoom av.
Kjøretøy – trykk på Bytte for å bytte
ikonet som brukes til å vise din posisjon
på kartet. Trykk på ikonet som du vil
bruke, og trykk på OK. Du kan laste ned
flere kjøretøyikoner fra www.garmin.com
/vehicles.
Triplogg – vis eller skjul loggen for
reisene dine. Hvis du vil slette triploggen,
kan du trykke på Verktøy > Mine data >
Slett triplogg.
Kartinfo – vis kartene og versjonen av
hvert innlastet kart på zūmo-enheten.
Velg et kart for å aktivere det.
Gjenopprett – gjenopprett de opprinnelige
kartinnstillingene.
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Tilpasse zūmo-enheten
Kjøretøyinnstillinger
Gjenopprett – gjenopprett de opprinnelige
Bluetooth-innstillingene. Dette fører ikke
til at paringsinformasjonen blir slettet.
Trykk på ikonet som du vil bruke,
og trykk på OK.
Innstillinger for
posisjonsformat
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Velg kjøretøy.
Du kan laste ned flere kjøretøyikoner fra
www.garmin.com/vehicles.
Bluetooth-innstillinger
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth.
Tilkoblinger – trykk på knappen for å pare
med et hodesett som har trådløs Bluetoothteknologi, eller for å vise en liste over
tilgjengelige enheter. Trykk på Avvikle for
å koble fra et hodesett. Trykk på Fjern for
å slette et hodesett fra zūmo-minnet.
Bluetooth – slå på Bluetoothkomponenten. Velg Deaktivert hvis
du vil hindre at et hodesett kobler til
automatisk.
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Posisjonsformat.
Format – velg et posisjonsformat.
Datum – velg kartdatum.
Sikkerhetsinnstillinger
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
Garmin Lock – aktiver Garmin Lock™ for
å låse zūmo-enheten. Tast inn en firesifret
PIN-kode, og angi en sikkerhetsposisjon.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
side 39.
Sikker modus – slå Sikker modus av eller
på. Når kjøretøyet beveger seg, deaktiverer
sikker modus alle funksjoner som krever
betydelig oppmerksomhet, og som kan
distrahere føreren.
35
Tilpasse zūmo-enheten
Gjenopprett – gjenopprett de opprinnelige
sikkerhetsinnstillingene.
MERK: Gjenoppretting av
sikkerhetsinnstillingene vil ikke slette
PIN-koden til Garmin Lock eller
sikkerhetsposisjonen.
Informasjon om
trafikkabonnement
Trafikkinformasjonen er bare tilgjengelig
hvis du har en FM-trafikkmottaker
(tilleggsutstyr). Trykk på Verktøy >
Innstillinger > Trafikk.
MERK: Hvis trafikkmottakeren har et
prøveabonnement, må ikke dette aktiveres.
Du trenger ikke å kjøpe abonnement før
prøveabonnementet utløper.
Alternativer for Nord-Amerika
FM-trafikkabonnementene og
utløpsdatoene er oppført. Trykk på
Legg til for å legge til et abonnement.
36
Europeiske alternativer
Auto – velg dette hvis du vil bruke
den beste leverandøren i området.
Du kan også velge en bestemt leverandør.
Søk – søk etter ekstra TMCtrafikkleverandører. Trykk på Ja
for å fjerne tabellen med leverandører,
hvis du vil øke søketiden.
Abonnement – vis FMtrafikkabonnementene dine og
utløpsdatoene. Trykk på Legg til
for å legge til et abonnement.
Legge til et abonnement
Du kan kjøpe flere abonnementer eller
fornye abonnementene hvis de utløper.
Gå til www.garmin.com/fmtraffic.
MERK: Du trenger ikke å aktivere
abonnementet som fulgte med FMtrafikkmottakeren (hvis det fulgte med).
Abonnementet aktiveres automatisk
når zūmo-enheten har innhentet
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Tilpasse zūmo-enheten
satellittsignaler, mens den mottar
trafikksignaler fra tjenesteleverandøren.
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Trafikk på menysiden.
2. For enheter i Nord-Amerika trykker du
på Legg til. For enheter utenfor NordAmerika trykker du på Abonnement >
Legg til.
3. Skriv ned enhets-IDen til
trafikkmottakeren.
4. Gå til www.garmin.com/fmtraffic hvis
du vil kjøpe et abonnement og få en
25-sifret kode.
5. Trykk på Neste på zūmo-enheten, angi
koden, og trykk på Ferdig.
Gjenopprette alle
innstillinger
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger.
2. Trykk på Gjenopprett.
3. Trykk på Ja.
Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes
flere ganger. Du må skaffe deg en ny kode
hver gang du fornyer tjenesten. Hvis du har
flere trafikkmottakere, må du skaffe deg en
ny kode for hver mottaker.
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
37
Tillegg
Tillegg
Registrere zūmo-enheten
Gå til http://my.garmin.com for å registrere
zūmo-enheten. Se side 21 hvis du vil ha
informasjon om hvordan du kobler zūmoenheten til datamaskinen.
1. Koble til zūmo-enheten. Du vil se et
alternativ om å installere myGarmin
Agent™ (valgfritt).
2. Følg instruksjonene på skjermen for å
installere myGarmin Agent og registrere
zūmo-enheten.
Når du har registrert zūmo-enheten,
kan du abonnere på de nyeste Internetttjenestene for Garmin.
Ta vare på zūmo-enheten
zūmo-enheten inneholder sensitive
elektroniske komponenter som kan få
permanente skader hvis de blir utsatt for
38
voldsomme støt eller vibrasjoner. Hvis du
vil minimere risikoen for skade på zūmoenheten, må du unngå å miste den i bakken
og ikke bruke den der det kan oppstå
voldsomme støt eller vibrasjoner.
Rengjøre enheten
zūmo-enheten er laget av materialer av høy
kvalitet og krever ikke annet vedlikehold
av brukeren enn rengjøring. Rengjør
enhetens utside (ikke berøringsskjermen)
med en klut fuktet med mildt såpevann,
og tørk av den. Unngå kjemiske
rengjøringsmidler og løsemidler som
kan skade plastdeler.
Rengjøre berøringsskjermen
Rengjør berøringsskjermen med en myk,
ren, lofri klut. Bruk vann, isopropylalkohol
eller brillepussemiddel etter behov. Påfør
middelet på kluten, og tørk forsiktig av
berøringsskjermen.
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Tillegg
Beskytte zūmo-enheten
• Ikke oppbevar zūmo-enheten på et
sted der den kan bli utsatt for ekstreme
temperaturer over lengre tid. Dette kan
føre til permanent skade på enheten.
• Selv om du kan bruke en PDAstyluspenn på berøringsskjermen, må
du aldri gjøre dette mens du kjører.
• Du må aldri trykke på berøringsskjer­
men med et hardt eller skarpt redskap,
da dette kan skade skjermen.
Unngå tyveri
• Du bør fjerne enheten og braketten når
den ikke er i bruk, for å unngå tyveri.
Fjern merket etter sugekoppen på
frontruten.
• Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
• Registrer produktet ditt på
http://my.garmin.com.
• Bruk funksjonen Garmin Lock.
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Slik låser du zūmoenheten
Garmin Lock er et system som låser
zūmo-enheten din for å hindre tyveri.
Hver gang du slår på zūmo-enheten,
taster du inn PIN-koden eller kjører til
sikkerhetsposisjonen.
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
2. Trykk på knappen under Garmin Lock.
3. Tast inn en firesifret PIN-kode, og kjør til
en sikkerhetsposisjon.
Hva er en sikkerhetsposisjon?
Sikkerhetsposisjonen din er et sted
du ofte drar tilbake til, for eksempel
hjemmet. Hvis zūmo-enheten
innhenter satellittsignaler og du er på
sikkerhetsposisjonen, trenger du ikke å
angi PIN-koden.
MERK: Hvis du glemmer PIN-koden og
sikkerhetsposisjonen din, må du sende
zūmo-enheten til Garmin for å få den
låst opp. Du må også sende en gyldig
produktregistrering eller et kjøpsbevis.
39
Tillegg
Kalibrere skjermen
Hvis berøringsskjermen ikke reagerer slik
den skal, må du kalibrere den.
1. Slå av zūmo-enheten.
2. Trykk med fingeren på hjørnet øverst
til venstre på berøringsskjermen.
3. Mens du holder fingeren på
berøringsskjermen, slår du på zūmoenheten. Fortsett å holde fingeren
på berøringsskjermen i omtrent
30 sekunder til kalibreringsskjermen
vises (hvit skjerm med Trykk på prikk).
4. Følg instruksjonene på skjermen.
Nullstille zūmo-enheten
Hvis zūmo-enheten slutter å fungere,
slår du zūmo-enheten av og på igjen.
Hvis dette ikke hjelper, trykker du og
holder nede i 10 sekunder. zūmoenheten skal fungere som normalt.
Du kan også fjerne batteriet og sette
det i på nytt.
40
Oppdatere programvaren
For å kunne koble zūmo-enheten til
datamaskinen må du ha mini-USBkabelen (tilleggsutstyr). Hvis du vil
ha mer informasjon om valgfritt tilbehør,
kan du gå til http://buy.garmin.com eller
www.garmin.com/extras eller ta kontakt
med Garmin-forhandleren din.
1. Koble zūmo-enheten til datamaskinen
ved hjelp av mini-USB-kabelen.
Autokjør-menyen åpnes.
2. Dobbeltklikk på for å åpne
nedlastingssiden for myGarmin Agent.
Hvis Autokjør-menyen ikke åpnes, eller
hvis du bruker en Mac-datamaskin, kan
du gå til www.garmin.com/agent.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Når du har installert myGarmin Agent,
blir du bedt om å åpne mittDashboard når
du kobler zūmo-enheten til datamaskinen.
mittDashboard kontrollerer den gjeldende
programvaren for zūmo-enheten og gir
mer informasjon om den.
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Tillegg
Slette brukerdata
MERKNAD
Dette sletter all brukerangitt informasjon.
1. Slå av zūmo-enheten.
2. Trykk med fingeren på hjørnet nederst
til høyre på berøringsskjermen.
3. Mens du holder fingeren på
berøringsskjermen, slår du på zūmoenheten. Fortsett å holde fingeren på
berøringsskjermen til meldingen vises.
4. Trykk på Ja for å slette alle brukerdata.
Alle de opprinnelige innstillingene
gjenopprettes. Alle elementer du har
lagret, blir slettet.
i hjørnet på menysiden
Batteriikonet
angir statusen til zūmo-batteriet. Hvis du
vil forbedre batterimålerens nøyaktighet,
lader du ut batteriet helt, og deretter lader
du det helt opp igjen.
Skifte batteri i zūmoenheten
Hvis du må skifte batteri i zūmo-enheten,
må du bruke et litiumionbatteri fra
Garmin 010‑11143‑00. Du kan kjøpe et
nytt batteri på http://buy.garmin.com.
Kontakt din lokale avfallsstasjon for å få
mer informasjon om hvor du skal avhende
batteriet.
Batteriinformasjon
zūmo-enheten inneholder et utskiftbart
litiumionbatteri. Hvis du vil maksimere
levetiden til batteriet, bør du ikke legge
zūmo-enheten i direkte sollys og unngå
eksponering for overdreven varme over
lengre perioder.
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
41
Tillegg
Skifte sikringen
MERKNAD
Når du skifter sikringen, må du passe på
at du ikke mister noen av de små delene,
og at de blir satt riktig på plass igjen.
Strømkabelen for bil fungerer ikke med
mindre den monteres korrekt.
Hvis enheten ikke vil lades i bilen din,
kan det hende at du må skifte sikringen
på tuppen av biladapteren.
1. Bruk en mynt for å skyve ned sølvtuppen
og snu mynten en kvart dreining mot
klokken.
2. Fjern endestykket, sølvtuppen og
sikringen.
3. Installer en 1 A-kvikksikring av samme
størrelse.
Ende­
4. Sørg for at sølvtuppen
stykke
er plassert i
Sølvtupp
endestykket. Sett på
Sikring
plass endestykket med
en mynt.
42
Montere på dashbordet
MERKNAD
Det permanente monteringslimet er svært
vanskelig å fjerne etter at det er påført.
Bruk den vedlagte monteringsplaten hvis
du vil montere enheten på dashbordet,
i henhold til gjeldende bestemmelser.
1. Rengjør og tørk dashbordet der du vil
plassere platen.
2. Fjern limbeskyttelsen under platen.
3. Plasser platen på dashbordet.
4. Fjern den gjennomsiktige plasten fra
platens overside.
5. Plasser sugekoppbraketten på platen.
Skyv spaken ned (mot platen).
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Tillegg
Tilleggskart
Du kan kjøpe ekstra MapSource-kartdata
fra Garmin og laste inn kartene på
zūmo-enhetens interne minne eller på et
microSD-kort (tilleggsutstyr).
Åpne menysiden for å finne ut hvilke
kartversjoner som finnes på zūmo-enheten.
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Kart > Kartinfo. Gå til www.garmin.com
/unlock/update.jsp for å se om det
finnes tilgjengelige oppdateringer for
kartprogramvaren din. Hvis du vil aktivere
tilleggskart, må du ha enhets-IDen (se
side 31) og serienummeret (som finnes
under batteriet).
Du finner mer informasjon i hjelpefilen til
MapSource.
Tillegg og valgfritt tilbehør
Hvis du vil ha mer informasjon om
valgfritt tilbehør, kan du gå til
http://buy.garmin.com eller www.garmin
.com/extras eller ta kontakt med Garminforhandleren din.
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Fotobokser
MERKNAD
Gjør deg kjent med de lokale lovene
og regelverkene før du bruker disse
funksjonene. Garmin er ikke ansvarlig for
nøyaktigheten til eller konsekvensene av å
bruke en egendefinert POI-database eller
fotoboksdatabase.
Fotoboksinformasjon er tilgjengelig
enkelte steder. Gå til http://my.garmin.com
for å se hvor denne tjenesten er
tilgjengelig. zūmo-enheten inneholder
informasjon om plassering av flere hundre
fotobokser i de områdene tjenesten er
tilgjengelig. zūmo-enheten varsler deg
når du nærmer deg en fotoboks, og kan
advare deg hvis du kjører for fort. Dataene
oppdateres minst én gang i uken, så du har
alltid tilgang til den nyeste informasjonen.
Du kan kjøpe et nytt område eller forlenge
et eksisterende abonnement når som helst.
Hvert område du kjøper, har en egen
utløpsdato.
43
Tillegg
Egendefinerte punkter av
interesse
Du kan bruke POI Loader til å laste
inn egendefinerte punkter av interesse
(POIer) på zūmo-enheten. POI-databaser
er tilgjengelige fra flere Internett-baserte
selskaper. Noen egendefinerte databaser
inneholder varslingsinformasjon for
punkter, for eksempel fotobokser og
skolesoner.
Gå til www.garmin.com/extras, og klikk
på POI Loader hvis du vil installere POI
Loader på datamaskinen. Du finner mer
informasjon i hjelpefilen til POI Loader.
Trykk på F1 for å åpne hjelpefilen.
Hvis du vil se de egendefinerte POIene,
trykker du på Hvor skal du? > Tillegg >
Egendefinerte POIer. Hvis du vil
endre innstillingene for varsling av
nærhetspunkter, kan du trykke på Verktøy
> Innstillinger > Nærhetspunkter >
Varsling av nærhetspunkter.
Koble zūmo-enheten til datamaskinen
hvis du vil slette de egendefinerte POIene
44
fra zūmo-enheten. Åpne mappen
Garmin\poi på zūmo-stasjonen eller
microSD-kortstasjonen. Slett filen som
heter poi.gpi.
nüMaps Guarantee™
Du må registrere enheten på
http://my.garmin.com innen 60 dager etter
at du har innhentet satellitter under kjøring
med enheten, slik at du kan motta én
gratis kartoppdatering (hvis tilgjengelig).
Du er ikke kvalifisert til å motta en
gratis kartoppdatering hvis du foretar
registreringen via telefon eller lar det gå
mer enn 60 dager etter første gang du har
innhentet satellitter under kjøring med
enheten. Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du gå til www.garmin.com/numaps.
nüMaps Lifetime™
Du kan motta opptil fire kartdataopp­
dateringer per år i enhetens levetid
mot et engangsbeløp. Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du gå til
www.garmin.com.
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Tillegg
Om GPS-satellittsignaler
zūmo-enheten må hente inn GPSsatellittsignaler (Global Positioning
System) for å kunne navigere. Hvis du er
innendørs, i nærheten av høye bygninger
eller trær eller i et parkeringshus, klarer
kanskje ikke zūmo-enheten å hente inn
satellittsignalene. Gå utendørs til et
område uten høye hindringer når du skal
bruke zūmo-enheten.
Når zūmo-enheten har hentet inn
satellittsignaler, er linjene for signalstyrke
. Hvis enheten
på menysiden grønne
mister satellittsignalene, blir linjene røde
.
eller tomme
Kontakte Garmin
Kontakt Garmins produktsupport
hvis du har spørsmål. I USA går du
til www.garmin.com/support eller tar
kontakt med Garmin USA på telefon
(913) 3978200 eller (800) 8001020.
I Storbritannia tar du kontakt med Garmin
(Europe) Ltd. på telefon 0808 2380000.
I Europa går du til www.garmin.com
/support og klikker på Contact Support
for innenlandsk supportinformasjon eller
tar kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på
telefon +44 (0) 870 8501241.
Du finner mer informasjon om GPS på
www.garmin.com/aboutGPS.
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
45
Tillegg
Lisensavtale for
programvare
VED Å BRUKE zūmo-ENHETEN
GODTAR DU AT DU ER BUNDET
AV FØLGENDE VILKÅR I
PROGRAMVARELISENSAVTALEN.
LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin gir deg en begrenset lisens til
å bruke programvaren som følger med
denne enheten ("Programvaren"), i en
binær kjørbar form gjennom normal
bruk av produktet. Eiendomsrett og
åndsverksrettigheter i og til Programvaren
forblir hos Garmin.
Garmin. Du samtykker i at du ikke skal
dekompilere, demontere, endre, foreta
omvendt utvikling av eller redusere
Programvaren eller deler av den til lesbar
form, eller lage avledede produkter basert
på Programvaren. Du samtykker i at du
ikke skal eksportere eller re‑eksportere
Programvaren til et annet land i strid med
USAs eksportlover.
Du er innforstått med at Programvaren
eies av Garmin og er beskyttet i
henhold til USAs opphavsrettslover
og internasjonale avtaler om
opphavsrett. Du er videre innforstått
med at strukturen, organiseringen
og kodingen i Programvaren er
verdifulle forretningshemmeligheter
tilhørende Garmin, og at Programvaren
i kildekodeform forblir en verdifull
forretningshemmelighet som tilhører
46
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Tillegg
Spesifikasjoner
Fysisk størrelse: B
× H × D: 4,21 ×
3,35 × 0,90 tommer
(106,9 × 85,1 ×
22,9 mm)
Vekt: 7,6 oz (215,5 g)
Skjerm: B × H: 2,8 × 2,1 tommer
(72,0 × 54,0 mm); 320 × 240 piksler;
64K-lys, 18-bits LCD-skjerm; hvit
bakgrunnsbelysning, berøringsskjerm
Veske: vanntett IPX7
Driftstemperaturområde:
fra ‑20 til 55 °C
(‑4 til 131 °F)
Ladetemperaturområde:
fra 0 til 40 °C
(32 til 104 °F)
Datalagring: internt minne og uttakbart
microSD-kort (tilleggsutstyr). Data
lagres i det uendelige.
Datamaskingrensesnitt: USB 2.0 full
hastighet (12 Mbit) masselagring,
plug‑and-play
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Ladetid: cirka 4 timer
Strøminntak: strøm fra bil med
strømkabel som er inkludert i pakken
Bruk: maks. 5 W
Batteriets levetid: opptil 8 timer
Batteritype: utbyttbare, oppladbare
litiumionbatterier
Nytt batteri for zūmo: Garminlitium‑ionbatteri 010‑11143‑00
GPS-mottaker: WAAS‑aktivert med høy
følsomhet
Innhentingstider*:
Varm: <1 sek.
Kald: <38 sek.
Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger:
<45 sek.
*Gjennomsnittlige innhentingstider for
en stasjonær mottaker med fri sikt mot
himmelen.
47
Tillegg
Feilsøking
Problem/spørsmål
Løsning/svar
zūmo-enheten innhenter
aldri satellittsignaler.
Ta med zūmo-enheten ut av parkeringshus og bort fra høye
bygninger og trær. Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Sugekoppen fester seg ikke Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol. Tørk med en ren,
til frontruten.
tørr klut. Fest sugekoppen slik det blir beskrevet på side 3.
zūmo-enheten lader ikke i
kjøretøyet.
Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (se side 42).
Forsikre deg om at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til
strømuttaket.
zūmo-enheten kan bare lade i temperaturer på mellom 32 °F og
104 °F (0 °C og 40 °C). Hvis zūmo-enheten plasseres i direkte sollys
eller i et varmt miljø, kan den ikke lade.
Hvis du vil maksimere tiden mellom hver gang du må lade, kan du
dempe bakgrunnsbelysningen. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Batteriet mitt har ikke strøm
Visning > Lysstyrke.
lenge.
For å unngå å tømme batteriet tar du det ut når zūmo-enheten ikke
er i bruk.
Batterimåleren min virker
unøyaktig.
La enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen (uten å
avbryte ladingen).
Hvordan sletter jeg alle
brukerdataene?
Hold fingeren i det nedre høyre hjørnet på zūmo-skjermen mens du
slår den på. Fortsett å trykke på skjermen til meldingen vises. Trykk
på Ja for å slette alle brukerdata.
zūmo-enheten er låst/fryst.
Hvis zūmo-enheten slutter å fungere, slår du zūmo-enheten av
og på igjen. Hvis dette ikke hjelper, trykker du og holder nede i
10 sekunder. zūmo-enheten skal fungere som normalt. Du kan også
fjerne batteriet og sette det i på nytt.
48
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Tillegg
Problem/spørsmål
Løsning/svar
Berøringsskjermen reagerer
ikke som den skal når jeg
Du kalibrerer berøringsskjermen slik det blir beskrevet på side 40.
trykker på den.
Hvordan vet jeg at
zūmo-enheten er i USBmasselagringsmodus?
Når zūmo-enheten er i USB-masselagringsmodus, vises det et bilde
av en zūmo-enhet koblet til en datamaskin. I tillegg skal du kunne se
to nye eksterne diskstasjoner i Min datamaskin.
Datamaskinen min
oppdager aldri at zūmoenheten er koblet til.
1. Koble mini-USB-kabelen fra datamaskinen.
2. Slå av zūmo-enheten.
3. Koble mini-USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen og til
zūmo-enheten. zūmo-enheten slår seg automatisk på og går inn i
USB-masselagringsmodus. Forsikre deg om at zūmo-enheten er
koblet til en USB-port og ikke til en USB-hub.
Jeg finner ingen nye
eksterne stasjoner i listen
over stasjoner.
Hvis du har flere tilordnede nettverksstasjoner på datamaskinen,
kan det hende at Windows har problemer med å tilordne
stasjonsbokstaver til zūmo-stasjonene. Du finner mer informasjon
om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver, i operativsystemets
hjelpefil.
Hvordan finner jeg
restauranter i nærheten av
et hotell jeg skal bo på?
1. Trykk på Hvor skal du? > Nærme > Et annet sted (og angi hvor
du skal på ferie).
2. Finn hotellet, og trykk på Kjør!
3. Trykk på Meny > Hvor skal du? > Nærme > Mitt
bestemmelsessted.
4. Søk etter en restaurant. Restaurantene som er nærmest hotellet,
vises øverst på listen.
Du kan også bruke GPS-simulatoren (Verktøy > Innstillinger >
System).
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
49
Indeks
Indeks
A
abonnementer, trafikk 36
adresser 12
B
bakgrunnsfarge 32
batteri 41, 48
installere 2
skifte i zūmo-enheten 41
status 8
berøringsskjerm
innstillinger 32
kalibrere 40, 49
rengjøre 38
bildenavigasjon 15
laste inn bilder 23
bilder 24
typer 21
Bluetooth-teknologi
hodesett 8
innstillinger 35
paring 8
brukerdata, sletter 41
bruksmodus 8, 9, 31
D
datamaskintilkobling 22
diakritiske tegn 13
50
drivstoffregistrering 33
FM-trafikkmottaker 28–30
fotoboksdatabase 43
E
G
egendefinerte POIer 44
egendefinerte ruter 15
enhets-ID 31
enhetskalkulator 26
F
Favoritter 14
feilsøking 48
filer 21–23
behandle 21–23
overføre 21–23
slette 23
støttede typer 21
finne steder
bruke kartet 17
bruke kompasset 20
bruke TracBack 17
etter adresse 12
etter koordinater 16
etter navn 13
Favoritter 14
hjem 12
i nærheten av en annen
posisjon 10, 17
lagrede steder (Favoritter) 14
nylige valg 14
stav navn 10
Garmin Lock 35, 39
geocaching 16
gjeldende posisjon, lagre 14
GPS 8
innstillinger 31
om GPS 45
H
Hjelp 24
hjem-posisjon 12
Hvor er jeg? 24
Hvor skal du? 12–17
I
innstillinger 31–37
K
kalkulator 26
kart 18
bla 17
detaljnivå 34
flytte 17
innstillinger 34
Kartinfo-knapp 34
legge til 43
oppdatere 43
tilpasse 34
trafikk 30
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
Indeks
versjon 34
vise 34
zoome 17
kartvisning i 2-D, 3-D 34
Kjør!- siden 11
kjøreanvisninger 19
kjøre hjem 12
kjøretøyikon 34
kompass 20
konfigurere 6
konvertere enheter 26
koordinater 16
L
lade zūmo-enheten 48
lagre
gjeldende posisjon 14,
17, 24
steder du finner 14
litiumionbatteri 41, 47
lysstyrke 32
M
maks. fart, nullstille 33
målinger, konvertere 26
manøverliste 19
MapSource 43
menyside 8
microSD-kort 21, 47
Mine data 25
montere
på dashbordet 42
på frontruten 3, 48
N
navigasjon
innstillinger 31
modus 31
neste sving 19
nullstille
fjerne alle brukerdata 41
tripdata 19
zūmo-enheten 40
O
offroad, ruting 20, 32
omkjøringer 11
oppbevare zūmo-enheten 39
oppdatere
kart 43
programvare 40
overføre filer 21–23
P
PIN-kode
Garmin Lock 39
POIer 10
egendefinert 44
POI Loader 44
posisjoner som nylig er funnet 14
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
posisjonsformater 35
programvare
lisensavtale 46
oppdatere 40
versjon 31
R
registrere 39
ruter 15
egendefinert 15
importere 25
innstillinger 31
legge til ett stopp 11
offroad 20, 32
omkjøringer 11
på kartet 18
simulere 31
trafikk 29
S
satellittsignaler 7, 45
se på kartet 17
sikkerhet
innstillinger 35
posisjon 39
sikker modus 35
sikring, skifte 42
simulere en rute 31
skjerm
lysstyrke 32
skjermdumper 32
51
Indeks
skjerminnstillinger 32
skolesonedatabase 44
slette
alle brukerdata 41
egendefinerte POIer 44
filer 23
liste med nylige funn 14
tegn 13
spesifikasjoner 47
språkinnstillinger 33
stave navn 10, 13
støttede filtyper 21
systeminnstillinger 31
T
talespråk 33
tastatur 13
layouter 31
språkmodus 13, 34
tastatur på skjerm 13
ta vare på zūmo-enheten 38
tekstspråk 34
tidsinnstillinger 33
tidssoner 33
tilbehør 43, 44
tillegg 15, 43–45
tilleggskart 43
tilpasse zūmo-enheten 31–37
52
TracBack 17
trafikk 27, 28–30
legge til abonnementer 36
Travel Guide 43
tripcomputer 19
tripdata, nullstille 19
triplogg 34
turn-by-turn-anvisninger 19
Z
zoom 17
zūmo
brakett 3, 42
rengjøre 38
veske 1
U
unngå
tyveri 39
veityper 32
USB 1, 22, 49
masselagringsmodus
21–23
utløs 22
V
varsler
fotoboks 43
verdensur 25
verktøy 24–27
volum 9
W
WebUpdater 40
Brukerveiledning for zūmo 200-serien
De nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke inkludert kartdata) for
Garmin-produktene finner du på Garmins webområde www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Februar 2011
Delenummer 190-01144-38 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising