Garmin | zūmo® 210LM | Garmin zūmo® 210LM Lynstartvejledning

Garmin zūmo® 210LM Lynstartvejledning
zūmo 200-serien
®
lynstartvejledning
til brug med zūmo 210 og zūmo 220
Din zūmo
GPS-antenne
Tænd/sluk-knap:
Tryk og hold nede for at tænde eller slukke for
zūmo.
Tryk hurtigt for at justere baggrundslysstyrken.
Højttaler
Batterikontakter
Mini-USB-stik
under vejrhætten
2
Batteridæksel
Serienummer under
batteri
Udløserknap: Skub
opad for at åbne
batteridækslet.
microSD™-kortstik
under batteriet
Lynstartvejledning til zūmo 200-serien
Vigtige oplysninger
‹ Advarsel
Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed
og produkter i æsken med produktet for at se
produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. For
at forebygge personskade eller produktskade som
følge af, at batteriet har været udsat for ekstrem
varme, skal du fjerne enheden fra køretøjet, når
du forlader det, eller opbevare enheden uden for
direkte sollys.
Sådan kommer du i gang
Isætning af batteriet
1. Find litiumionbatteriet, der fulgte med
i produktæsken.
2. Skub udløserknappen op for at åbne
batteridækslet på bagsiden af zūmo.
3. Find metalkontakterne i enden af
litiumionbatteriet.
4. Indsæt batteriet, så metalkontakterne
passer med metalkontakterne indvendigt
i batterirummet.
Før du monterer zūmo, skal du se guiden Vigtige
oplysninger om sikkerhed og produkter for
at få oplysninger om lovgivning vedrørende
forrudemontering.
5. Tryk batteriet på plads.
6. Skub batteridækslet på igen, til det klikker på
plads.
Lynstartvejledning til zūmo 200-serien
3
Tilslutning af strøm til zūmo
1. Træk vejrhætten af mini-USB-stikket, der er
placeret på bagsiden af zūmo.
2. Slut køretøjets strømkabel til mini-USB-stikket.
Opladning af zūmo
Oplad zūmo i mindst 4 timer, før den skal køre
på batteridrift.
•
•
•
•
2. Slut køretøjets strømkabel til mini-USB-stikket.
3. Sæt holderen fast på sugekoppens arm.
4. Fjern det gennemsigtige plastik fra sugekoppen.
Rengør og tør forruden og sugekoppen med en
fnugfri klud.
5. Anbring sugekoppen i forruden.
Brug køretøjets strømkabel.
Brug USB-kablet.
Brug et AC-adapterkabel (ekstraudstyr).
Brug en batterioplader (ekstraudstyr).
Montering af zūmo i en bil
1. Træk vejrhætten af mini-USB-stikket, der er
placeret på bagsiden af zūmo.
Sugekoppens
arm
Holder
4
6.
7.
8.
9.
Drej armen tilbage mod forruden.
Placer bunden af zūmo i holderen.
Vip zūmo bagud, så den klikker på plads.
Sæt den anden ende af bilens strømkabel i en
stikkontakt i bilen. Din zūmo tænder automatisk,
hvis den er tilsluttet, og bilen er startet.
Arm
Lynstartvejledning til zūmo 200-serien
Montering af zūmo på en
motorcykel
‹ Advarsel
Hvis du tilslutter strømkablet forkert med
uisolerede ledninger, kan det beskadige køretøjet
eller batteriet eller medføre personskade. Garmin
anbefaler kraftigt, at du får en erfaren installatør
med den rette viden om elektriske systemer til at
installere enheden.
BEMÆRK
Frakobl strømkablet fra din zūmo-enhed for at
undgå at dræne motorcyklens batteri, når du ikke
kører.
BEMÆRK: Vælg en egnet og sikker placering,
hvor zūmo kan monteres på motorcyklen, baseret
på tilgængelige strømkilder og sikker kabelføring.
Installer styrholderen
zūmo indeholder dele til to løsningsmodeller for
montering på styret. Brugertilpassede holdere kan
kræve ekstra udstyr (www.ram-mount.com).
Installation af U-bolt og styrholder:
1. Placer U-bolten rundt om styret, og før enderne
gennem styrholderen.
2. Stram møtrikkerne for at fastgøre holderen.
Undgå at overspænde.
BEMÆRK: Den anbefalede stramning er 50 lbf-in.
Den maksimale stramning på 80 lbf-in bør ikke
overskrides.
Lynstartvejledning til zūmo 200-serien
Styrholder
Styr
U-bolt
Installation af styrholderen på
koblings-/bremsespændbøjle:
BEMÆRK: Både standardbolte på 1/4 tommer
og M6-bolte medfølger. Vælg samme størrelse
som de fabriksinstallerede bolte på din koblings/bremsespændbøjle.
1. Fjern de to fabriksinstallerede bolte fra din
koblings-/bremsespændbøjle.
2. Før de nye bolte gennem styrholderen,
afstandsstykkerne og spændbøjlen.
3. Stram boltene for at fastgøre holderen.
Koblings-/
Styrholder
bremsespændbøjle
Afstandsstykker
5
Holder
Pakskiver
Grundplade
Møtrikker
Fladhovedede skruer
Afstandsstykker
Fastgør grundpladen til zūmomonteringen
Holder
1. Før de fladhovedede skruer (M4 × 40 mm)
gennem pakskiverne, holderen,
afstandsstykkerne og grundpladen.
2. Stram møtrikkerne for at fastgøre grundpladen.
Grundplade
Arm med dobbeltholder
Fastgør grundpladen til styrholderen
1. Juster kuglen på styrholderen og kuglen på
grundpladen, så de passer til armen med
dobbeltholder.
2. Stram håndskruen en smule.
3. Juster for at få optimal synsvinkel og betjening.
4. Stram håndskruen for at fastgøre holderen.
Håndskrue
Styrholder
6
Lynstartvejledning til zūmo 200-serien
Installer zūmo i holderen
1. Placer bunden af zūmo i holderen.
2. Vip zūmo bagud i holderen.
3. Tryk ned på udløserarmen.
Udløserarm
Holder
Konfiguration af zūmo
Tryk på , og hold den nede for at tænde zūmo.
Følg instruktionerne på skærmen.
Indsamling af satellitdata
Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i
nærheden af høje bygninger. Stands køretøjet, og
tænd for din zūmo. Lokalisering af satellitter kan
tage nogle minutter.
Søjlerne
indikerer signalstyrken. Når
søjlerne er grønne, har zūmo hentet satellitsignaler.
Du kan nu vælge en destination og navigere til den.
Nulstilling af zūmo
Fjern zūmo fra en holder
1. Tryk på udløserarmen øverst på monteringen
for at frigøre zūmo.
2. Løft zūmo op og ud.
Lynstartvejledning til zūmo 200-serien
Hvis din zūmo holder op med at fungere, skal
du slukke for den og tænde den igen. Hvis dette
ikke afhjælper problemet, skal du trykke på og
holde den nede i 10 sekunder. Nu skulle din zūmo
fungere normalt. Du kan også tage batteriet ud og
sætte det i igen.
7
Brug af siden Menu
➊
Søgning efter interessepunkter
➍
➋
➌
➏
➎
Hvis du vil søge efter navn, skal du trykke på
Find > Interessepunkter > Stav navn.
➐
➑
➒
➊
➋
GPS-signalstyrke.
Status for Bluetooth-headset.
BEMÆRK: Siderne vises forskelligt afhængigt af
anvendelsesmåde og indstillinger.
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
8
1. Tryk på Find > Interessepunkter.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en destination, og tryk på Kør!.
Tryk for at ændre anvendelsesmåde.
Batteristatus.
Aktuel tid. Tryk for at ændre tidsindstillinger.
Tryk for at finde en destination.
Tryk for at få vist kortet.
Tryk for at justere lydstyrken.
Tryk for at bruge værktøjer som f.eks.
indstillinger, Hvor er jeg?, Hjælp og ruter.
Du kan søge i et andet område ved at trykke på
Find > Nær.
Brug af siden Kør!
➊
➋
➌
➊
➋
➌
➍
➍
Tryk for at få vist ruten på kortet.
Tryk for at navigere ruten
Tryk for at få vist positionen og det
omkringliggende område på kortet.
Tryk for at gemme dette sted i dine favoritter.
Lynstartvejledning til zūmo 200-serien
Brug af siden Kort
Ruten er markeret med en magentarød linje.
Mens du rejser, guider zūmo dig til din destination
med stemmekommandoer, pile på kortet samt
retningsangivelser øverst på kortet. Et ternet flag
markerer din destination. Hvis du afviger fra den
originale rute, beregner zūmo ruten igen og giver
nye anvisninger.
➊
➋
➋
Tryk på
tekstlinjen for at
åbne drejlisten.
➌
Tryk for at zoome
ind og ud.
➍
Tryk på
køretøjsikonet for
at se siden Hvor
er jeg?.
➎
Tryk for at få vist
tripcomputeren.
➏
Tryk for at få vist
siden Menu.
➌
➎
➊
➍
➏
Tryk for at få vist
det næste sving
(ved navigation
på vej).
Lynstartvejledning til zūmo 200-serien
➎
9
Valg af en omvej
Hvis vejen længere fremme er lukket, kan du vælge
en omvej.
BEMÆRK: Omvej er ikke tilgængelig, når du
navigerer i direkte linje.
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på Menu.
2. Tryk på Omvej.
Din zūmo forsøger at finde en alternativ rute,
som undgår den aktuelle vej eller den næste vej
på din drejliste, og derefter vender tilbage til din
oprindelige rute. Hvis den rute, du aktuelt befinder
dig på, er den eneste fornuftige mulighed, beregner
zūmo muligvis ingen omvej.
Navigation i direkte linje
Når du vælger en destination, mens funktionen
Direkte linje er aktiveret, lægger zūmo en lige linje
til destinationen.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Navigation.
2. Under Rutepræference skal du trykke på
Direkte linje.
Tilpasbare
datafelter
Retning
Retning til
destination
Tilføjelse af et viapunkt til din rute
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på Menu >
Find.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på Kør!.
4. Tryk på Tilføj som via punkt, hvis du vil tilføje
dette stop før din destination.
ELLER
Tryk på Indsæt som ny destination for at gøre
dette til din nye endelige destination.
TIP: Hvis du vil tilføje flere stop, kan du
redigere den aktuelle rute. Tryk på Find >
Brugerdefinerede ruter.
10
Parring af et Bluetooth®-headset
Du kan høre lyden fra zūmo via et Bluetoothheadset. Første gang du bruger to enheder sammen,
skal du “parre” dem. Dit Bluetooth-headset og
din zūmo skal være tændt og højst 10 meter fra
hinanden for at kunne parres. Efter parring kan de
to enheder automatisk forbindes til hinanden, hver
gang du tænder dem.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth.
2. Aktiver Bluetooth-teknologi på din zūmo.
3. Under Forbindelser skal du trykke på Tilføj eller
Skift.
4. Aktiver tilstanden Find mig/Kan findes/Synlig på
headsettet.
Lynstartvejledning til zūmo 200-serien
5. Tryk på OK på zūmo.
6. Vælg dit headset, og tryk på OK.
7. Indtast om nødvendigt PIN-koden for Bluetooth
til headsettet, og tryk på Udført.
8. Tryk på OK.
Brug af TracBack®
Tryk på Find > TracBack for at se dit seneste spor.
Tryk på Gem for at gemme sporet i dine favoritter.
Tryk på Kør! for at finde tilbage ad din seneste
rejserute.
Sikring af din zūmo
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed > Garmin Lock.
2. Indtast en 4-cifret PIN-kode, og naviger
til en sikkerhedsposition.
BEMÆRK: Hvis du glemmer din PIN-kode eller
din sikkerhedsposition, skal din zūmo indsendes til
Garmin for at blive låst op. Du skal også indsende
en gyldig produktregistrering eller et købsbevis.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin, hvis du har spørgsmål omkring
brugen af din zūmo. I USA skal du gå ind på
www.garmin.com/support eller kontakte
Garmin USA pr. telefon på (913) 397 8200
eller (800) 800 1020.
I Storbritannien og Nordirland skal du kontakte
Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på 0808 238 0000.
I Europa skal du gå til www.garmin.com/support
og klikke på Contact Support for at få support i
det land, hvor du bor, eller du kan kontakte Garmin
(Europe) Ltd. pr. telefon på +44 (0) 870 850 1241.
Flere oplysninger
Du kan få flere oplysninger om din zūmo ved at
trykke på Værktøjer > Hjælp. Du kan downloade
den nyeste version af brugervejledningen fra
www.garmin.com. Du kan få yderligere
oplysninger om tilbehør på http://buy.garmin.com
eller ved at kontakte din Garmin-forhandler.
Produktregistrering
Hjælp os med at hjælpe dig ved at udføre
vores onlineregistrering i dag. Gå til
http://my.garmin.com. Opbevar den originale
købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert
sted.
Lynstartvejledning til zūmo 200-serien
11
Garmin®, Garmin-logoet, zūmo® og TracBack® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande.
Garmin Lock™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse
fra Garmin. microSD™ er et varemærke tilhørende SD Card Association. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de
respektive ejere. Bluetooth®-navnet og -logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens.
Du kan få de nyeste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i hele dit Garminprodukts levetid ved at besøge Garmins websted på adressen www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Februar 2011
Delnummer 190-01144-56 Rev. C
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising