Garmin | zūmo® 210LM | Garmin zūmo® 210LM Snabbstartshandbok

Garmin zūmo® 210LM Snabbstartshandbok
zūmo 200-serien
®
snabbstartshandbok
för användning med zūmo 210 och zūmo 220
zūmo
GPS-antenn
Strömknapp
Tryck på och håll ned för att sätta på/stänga av zūmo.
Tryck snabbt för att justera belysningens ljusstyrka.
Högtalare
Batterikontakter
Mini-USBanslutning under
väderskydd
2
Batterilock
Serienummer
under batteriet
Batterispärr: Skjut
uppåt för att öppna
batteriluckan.
microSD™-kortfack
under batteriet
zūmo 200-serien, snabbstartshandbok
Viktig information
Komma igång
‹ Varning
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation
som medföljer i produktförpackningen finns viktig
information om säker hantering av produkten och
annat.
Installera batteriet
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri.
För att minska risken för skador på person eller
produkt som orsakas av att batteriet utsätts för
extrem värme ska du ta bort enheten från bilen
när du går ut eller förvara den skyddad från direkt
solljus.
1. Ta fram litiumjonbatteriet som medföljde
produktförpackningen.
2. Skjut spärren uppåt för att öppna batteriluckan
på baksidan av zūmo.
3. Hitta metallkontakterna på litiumjonbatteriets
ena sida.
4. Sätt i batteriet så att metallkontakterna på
batteriet stämmer med metallkontakterna
inuti batterihållaren.
Innan du monterar zūmo läser du i guiden Viktig
säkerhets- och produktinformation för information
om lagar som gäller för montering på vindruta.
5. Tryck försiktigt ned batteriet på plats.
6. Sätt tillbaka batterilocket genom att skjuta
det på plats. Du ska höra ett klick.
zūmo 200-serien, snabbstartshandbok
3
Ansluta ström till zūmo
1. Fäll undan väderskyddslocket från mini-USBkontakten på baksidan av zūmo.
2. Anslut strömkabeln för fordon till mini-USBkontakten.
Ladda zūmo
Ladda zūmo i minst 4 timmar innan du använder
den på batteri.
•
•
•
•
2. Anslut strömkabeln för fordon till mini-USBkontakten.
3. Sätt fast vaggan på sugkoppsfästet.
4. Ta bort plasthöljet från sugkoppsfästet. Rengör
och torka framrutan samt sugfästet med en
luddfri trasa.
5. Placera sugkoppsfästet på vindrutan.
Använd strömkabeln för bil.
Använd USB-kabeln.
Använd en nätadapter (tillval).
Använd en batteriladdare (tillval).
Montera zūmo i en bil
1. Fäll undan väderskyddslocket från mini-USBkontakten på baksidan av zūmo.
Sugkoppsarm
Vagga
4
6.
7.
8.
9.
För spaken bakåt mot vindrutan.
Placera underkanten av zūmo i vaggan.
Luta zūmo bakåt tills den fastnar.
Anslut den andra änden av strömkabeln till en
strömkontakt i bilen. Om zūmo är ansluten och
fordonet är igång startar enheten automatiskt.
Spak
zūmo 200-serien, snabbstartshandbok
Montera zūmo på motorcykeln
‹ Varning
Felaktig anslutning av strömkabeln med blottade
ledningstrådar kan resultera i skada på fordonet
eller batteriet och kan orsaka kroppsskada. Garmin
rekommenderar starkt att du låter en erfaren montör
med kunskap om elektriska system installera
enheten.
MEDDELANDE
För att spara på motorcykelns batteri bör du
koppla ifrån strömkabeln till din zūmo-enhet när
du inte kör.
Obs! Montera zūmo på en lämplig och säker
plats på motorcykeln, beroende på tillgängliga
strömkällor och säker kabeldragning.
Montera styrstångsfästet
Med zūmo följer fästanordningar för två olika typer
av styrstångsmontering. Anpassad montering kan
kräva fler monteringsdelar (www.ram-mount.com).
Montera U-bygeln och styrstångsfästet:
1. Sätt U-bygeln runt styrstången och trä ändarna
genom styrstångsfästet.
2. Dra åt muttrarna så att fästet sitter stadigt. Dra
inte åt för hårt.
Obs! Rekommenderat vridmoment är 50 lbf-in.
Överskrid inte vridmomentet på 80 lbf-in.
zūmo 200-serien, snabbstartshandbok
Styrstångsfäste
Styre
U-bygel
Montera styrstångsfästet på kopplings/bromshandtagets klämfäste:
Obs! Både 1/4-tums och M6-bultar medföljer.
Använd den storlek som passar i kopplings/bromshandtagets fäste.
1. Ta bort de två fabriksmonterade bultarna från
kopplings-/bromshandtagets klämfäste.
2. Trä de nya bultarna genom styrstångsfästet,
avståndshylsorna och klämfästet.
3. Dra åt muttrarna så att fästet sitter stadigt.
KopplingsStyrstångsfäste
/bromsklämfäste
Avståndshylsor
5
Vagga
Skruvar med
kullrigt huvud
Brickor
Bottenplatta
Muttrar
Avståndshylsor
Fäst bottenplattan på zūmo-fästet
1. För skruvarna med kullrigt huvud (M4 × 40 mm)
genom brickorna, vaggan, avståndshylsorna och
bottenplattan.
2. Dra åt muttrarna så att bottenplattan sitter
stadigt.
Vagga
Bottenplatta
Dubbel fästarm
Fäst bottenplattan på styrstångsfästet
1. Sätt i styrstångsfästets kulled och bottenplattans
kulled i den dubbla fästarmen.
2. Dra åt vredet lätt.
3. Ställ in position för bästa möjliga visning och
användning.
4. Dra åt vredet så att fästet sitter stadigt.
Vred
Styrstångsfäste
6
zūmo 200-serien, snabbstartshandbok
Montera zūmo i fästet
1. Placera underkanten av zūmo i vaggan.
2. Luta zūmo bakåt i vaggan.
3. Tryck ned frigöringsspaken.
Frigöringsspak
Vagga
Konfigurera zūmo
Starta zūmo genom att hålla nedtryckt.
Följ instruktionerna på skärmen.
Söka satelliter
Sök upp en öppen plats utomhus, utanför garaget
och inte i närheten av höga byggnader. Stanna
fordonet och slå på zūmo-enheten. Det kan ta några
minuter innan enheten hittar satellitsignalen.
Staplarna
anger styrkan på mottagningen.
När staplarna är gröna har satellitsignaler hittats.
Nu kan du välja ett mål och navigera dit.
Återställa zūmo
Ta bort zūmo från något av fästena
1. Koppla loss zūmo genom att trycka på
frigöringsspaken på fästet.
2. Lyft ut zūmo.
zūmo 200-serien, snabbstartshandbok
Om zūmo slutar fungera ska du slå av och sedan slå
på zūmo igen. Om det inte hjälper ska du hålla
nedtryckt i 10 sekunder. zūmo bör fungera normalt.
Du kan också ta ur batteriet och sedan sätta i det
igen.
7
Använda menysidan
➊
➍
➋
➌
➏
➎
1. Tryck på Vart? > Intressant plats.
2. Välj en kategori.
3. Välj ett mål och tryck på Kör!.
Om du vill söka efter namn trycker du på Vart? >
Intressant plats > Stava namnet.
➐
➑
➊
➋
Söka efter intressanta platser
➒
GPS-signalstyrka.
Om du vill söka i ett annat område trycker du på
Vart? > Nära.
Använda Kör!-sidan
Status för Bluetooth-headset.
Obs! Beroende på användningsläge och dina
inställningar visas sidorna på olika sätt.
➌
➍
➎
Tryck här om du vill ändra användningsläge.
➏
➐
➑
➒
Tryck här om du vill söka efter ett mål.
8
➊
Batteristatus.
Aktuell tid. Tryck här för att ändra
tidsinställningarna.
➋
➌
➍
➊
➋
Tryck här om du vill visa rutten på kartan.
Tryck här om du vill justera volymen.
➌
Tryck här om du vill använda verktyg, t.ex.
Var är jag?, Hjälp och rutter.
Tryck på Karta för att visa platsen och
omgivningarna på kartan.
➍
Tryck för att spara platsen i Favoriter.
Tryck här om du vill visa kartan.
Tryck här om du vill börja navigera längs
rutten.
zūmo 200-serien, snabbstartshandbok
Använda kartsidan
Din rutt är markerad med en magentafärgad
linje. Medan du kör vägleder zūmo dig till
destinationen via röstuppmaningar, pilar på kartan
och anvisningar överst på kartan. En målflagga
anger din destination. Om du avviker från den
ursprungliga rutten söks en ny rutt upp och du får
en ny vägbeskrivning.
➊
➋
➋
Tryck på
textfältet för att
visa svänglistan.
➌
Tryck här för att
zooma in och ut.
➍
Tryck på
fordonsikonen
för att visa Var
är jag?-sidan.
➎
Tryck här för att
visa färddatorn.
➏
Tryck här för att
visa menysidan.
➌
➎
➊
➍
➏
Tryck här för att
visa nästa sväng
(navigering på
väg).
zūmo 200-serien, snabbstartshandbok
➎
9
Göra en avstickare
Om en väg längre fram är stängd kan du göra en
avstickare.
Obs! Avstickare är inte tillgängligt när du navigerar
fågelvägen.
1. När en rutt är aktiverad trycker du på Meny.
2. Tryck på Avstickare.
zūmo-enheten försöker hitta en alternativ rutt
som undviker nuvarande väg eller nästa väg
i din svänglista och återvänder sedan till den
ursprungliga rutten. Om den rutt du för närvarande
navigerar är det enda rimliga alternativet kan det
hända att din zūmo inte beräknar någon omväg.
Lägga till ett stopp i en rutt
1.
2.
3.
4.
När en rutt är aktiv trycker du på Meny > Vart?.
Sök efter det extra stoppet.
Tryck på Kör!.
Tryck på Lägg in som delmål om du vill lägga
till det här stoppet före slutmålet.
ELLER
Tryck på Välj som ny destination om du vill
ange platsen som nytt slutmål.
Tips! Om du vill lägga till fler än ett stopp
redigerar du aktuell rutt. Tryck på Vart? >
Egna rutter.
Navigera fågelvägen
Om funktionen för fågelväg är aktiverad när du
väljer ett mål plottas en rak linje till målet.
10
1. Tryck på Verktyg > Inställningar > Navigation.
2. Under Ruttinställningar trycker du på
Fågelvägen.
Anpassningsbara
datafält
Riktning
Avstånd till
destination
Para ihop ditt Bluetooth®-headset
Du kan lyssna på ljud från din zūmo med ditt
Bluetooth-headset. Första gången du använder två
enheter tillsammans måste du ”para ihop” dem. Ditt
Bluetooth-headset och zūmo måste vara påslagna
och inom 10 meters avstånd från varandra. När du
en gång har parat ihop de två enheterna ansluter
de automatiskt till varandra varje gång du sätter
på dem.
1. Tryck på Verktyg > Inställningar > Bluetooth.
2. Aktivera Bluetooth-tekniken på zūmo.
3. Under Anslutningar trycker du på Lägg till eller
Byt.
4. Aktivera läget hitta mig/möjlig att upptäcka/synlig
för ditt headset.
zūmo 200-serien, snabbstartshandbok
5. Tryck på OK på zūmo.
6. Välj ditt headset och tryck på OK.
7. Ange Bluetooth-PIN-koden för ditt headset om
det behövs, och tryck på Klar.
8. Tryck på OK.
Använda TracBack®
Tryck på Vart? > TracBack om du vill se din
senaste resväg. Tryck på Spara så sparas resvägen
som en favorit. Tryck på Kör! om du vill visa
returrutten för din senaste resväg.
Skydda zūmo
1. Tryck på Verktyg > Inställningar > Säkerhet >
Garmin Lock.
2. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör till en
säkerhetsplats.
Obs! Om du glömmer bort både PIN-kod och
säkerhetsplats måste du skicka in zūmo-enheten
till Garmin för att få den upplåst. Du måste också
skicka med en giltig produktregistrering eller ett
giltigt inköpskvitto.
Kontakta Garmin
Kontakta Garmin om du har frågor om
användningen av zūmo. I USA går du till
www.garmin.com/support eller kontaktar
Garmin USA på telefonnummer (913) 397-8200
eller (800) 800-1020.
I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd.
via telefon på 0808 2380000.
I Europa går du till www.garmin.com/support
och klickar på Contact Support för att få lokal
supportinformation, eller kontaktar Garmin
(Europe) Ltd. per telefon på +44 (0) 870 8501241.
Mer information
Om du vill ha mer information om zūmo trycker
du på Verktyg > Hjälp. Du kan hämta den
senaste versionen av användarhandboken på
www.garmin.com. Mer information om tillbehör
finns på http://buy.garmin.com eller hos din
Garmin-återförsäljare.
Produktregistrering
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att
fylla i vår online-registrering redan i dag. Gå
till http://my.garmin.com. Spara inköpskvittot,
i original eller kopia, på ett säkert ställe.
zūmo 200-serien, snabbstartshandbok
11
Garmin®, Garmin-logotypen, zūmo® och TracBack® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade
i USA och i andra länder. Garmin Lock™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte
användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. microSD™ är ett varumärke som tillhör SD Card Association. Övriga varumärken och
varunamn tillhör deras respektive ägare. Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana
märken av Garmin är licensierad.
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela
livslängden för dina Garmin- produkter finns på Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Februari 2011
Artikelnummer 190-01144-59 Rev. C
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising