Garmin | zūmo® 210LM | User manual | Garmin zūmo® 210LM Brugervejledning

Garmin zūmo® 210LM Brugervejledning
zūmo 200-serien
®
brugervejledning
til brug med zūmo 210 og zūmo 220
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020
Fax (913) 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Tlf. +44 (0) 870 850 1241 (uden for Storbritannien)
0808 238 0000 (i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 850 1251
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken
helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,
udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset
formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke
fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse
heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt
kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk
medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen
og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske
eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne
meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver
uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og
eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående
varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre
sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet
til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer
eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin
.com) for at få yderligere oplysninger om aktuelle opdateringer
samt brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoet, MapSource®, TracBack® og zūmo® er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
registreret i USA og andre lande. Garmin Lock™, myGarmin
Agent™, nüMaps Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tlf. 886/2 2642 9199
Fax 886/2 2642 9099
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber.
Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig
tilladelse fra Garmin.
microSD™ er et varemærke tilhørende SD Card Association.
Microsoft, Windows og Windows NT er enten registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation
i USA og/eller andre lande. Mac® er et varemærke tilhørende
Apple Computer, Inc., registreret i USA og andre lande.
Anvendt med tilladelse. Brug af data fra geocaching.com
sker i henhold til den aftale for brug, som findes på
http://www.geocaching.com/about/termsofuse.aspx.
Bluetooth®-navnet og -logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc.,
og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens.
Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører
de respektive ejere.
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang................... 1
Opbygning af zūmo®.............................. 1
Isætning af zūmo-batteriet..................... 2
Opladning af zūmo................................. 3
Montering af zūmo i en bil...................... 3
Montering af zūmo på en
motorcykel........................................ 4
Konfiguration af zūmo............................ 7
Lokalisering af satellitsignaler................ 7
Parring af et Bluetooth®-headset............ 8
Brug af siden Menu................................ 8
Brug af tænd/sluk-knappen.................. 10
Find.................................................... 12
Søgning efter en adresse..................... 12
Indstilling af en hjemmeposition........... 12
Søgning efter et sted ved at stave
navnet............................................. 13
Søgning efter nyligt fundne steder....... 14
Favoritter.............................................. 14
Brug af brugerdefinerede ruter............. 15
Indtastning af koordinater.................... 16
Sådan finder du et sted vha. kortet...... 17
Brug af TracBack®. .............................. 17
Søgning i nærheden af en anden
position........................................... 17
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Brug af hovedsiderne...................... 18
Triptæller.............................................. 19
Drejliste................................................ 19
Næste sving......................................... 19
Siden Ruter.......................................... 19
Håndtering af filer............................. 21
Understøttede filtyper........................... 21
Indlæsning af filer................................. 21
Indlæsning af fotos til fotonavigation.... 23
Sletning af filer..................................... 23
Brug af værktøjerne......................... 24
Indstillinger........................................... 24
Hvor er jeg?......................................... 24
Hjælp.................................................... 24
Galleri................................................... 24
Brugerdefinerede ruter......................... 25
Brugerdata........................................... 25
Verdensur............................................. 25
Lommeregner....................................... 26
Måleomregner...................................... 26
Trafik.................................................... 27
Brug af FM-trafik............................... 28
Trafik i dit område................................ 28
Alvorlighedsfarvekode.......................... 29
Trafik på ruten...................................... 29
Visning af trafikkortet........................... 30
i
Indholdsfortegnelse
Visning af trafikforsinkelser.................. 30
Trafikabonnementer............................. 30
Tilpasning af zūmo........................... 31
Systemindstillinger............................... 31
Navigationsindstillinger........................ 31
Displayindstillinger............................... 32
Aktivering af brændstofmåling............. 33
Tidsindstillinger.................................... 33
Sprogindstillinger................................. 33
Kortindstillinger.................................... 34
Køretøjsindstillinger............................. 35
Bluetooth-indstillinger........................... 35
Indstillinger for positionsformat............ 35
Sikkerhedsindstillinger......................... 35
Oplysninger om trafikabonnement....... 36
Gendannelse af alle indstillinger.......... 37
Udskiftning af sikringen........................ 42
Montering på instrumentbrættet........... 42
Flere kort.............................................. 43
Ekstraudstyr og valgfrit tilbehør........... 43
nüMaps Guarantee™............................ 44
nüMaps Lifetime™................................ 44
Om GPS-satellitsignaler....................... 45
Kontakt til Garmin................................ 45
Softwarelicensaftale............................. 46
Specifikationer..................................... 47
Fejlfinding............................................. 48
Indeks................................................ 50
Appendiks......................................... 38
Registrering af zūmo............................ 38
Vedligeholdelse af zūmo...................... 38
Rengøring af enheden......................... 38
Låsning af zūmo................................... 39
Kalibrering af skærmen........................ 40
Nulstilling af zūmo................................ 40
Opdatering af softwaren....................... 40
Sletning af brugerdata.......................... 41
Batterioplysninger................................ 41
Udskiftning af batteriet i zūmo.............. 41
ii
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
Opbygning af zūmo®
GPS-antenne
Tænd/sluk-knap:
Tryk og hold nede for at tænde/slukke for din zūmo.
Tryk hurtigt for at justere lydstyrken og lysstyrken for
baggrundsbelysningen.
Højttaler
Batterikontakter
Batteridæksel
Serienummer under
batteriet
Udløserknap: Skub
opad for at åbne
batteridækslet.
Mini-USB-stik
under vejrhætten
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
microSD™-kortstik
under batteriet
1
Sådan kommer du i gang
 Advarsel
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri.
Du kan undgå personskader og skader på
enheden eller køretøjet ved at fjerne enheden
fra køretøjet, når du stiger ud, eller opbevare
den uden for direkte sollys.
3. Find metalkontakterne i enden af
litium‑ionbatteriet.
4. Indsæt batteriet, så metalkontakterne
passer med metalkontakterne indvendigt
i batterirummet.
Se guiden Vigtige oplysninger om
sikkerhed og produktet i produktæsken for
at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Bemærk
Før du monterer enheden, skal du se
guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed
og produkter for at få oplysninger om
lovgivning vedrørende forrudemontering.
Isætning af zūmo-batteriet
1. Find det litium‑ionbatteri, der fulgte med i
produktæsken.
2. Skub udløserknappen op for at åbne
batteridækslet på bagsiden af zūmo.
2
5. Tryk batteriet på plads.
6. Skub batteridækslet på igen, til det
klikker på plads.
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Sådan kommer du i gang
Opladning af zūmo
Oplad zūmo i mindst 4 timer, før den skal
køre på batteridrift.
•
•
•
•
Brug bilstrømkablet.
Brug USB-kablet.
Brug et AC-adapterkabel (ekstraudstyr).
Brug en batterioplader (ekstraudstyr).
2. Slut bilstrømkablet til mini-USB-stikket.
3. Sæt holderen fast på sugekoppens arm.
Sugekoppens arm
Montering af zūmo i en bil
1. Træk vejrhætten af mini-USB-stikket,
der er placeret på bagsiden af zūmo.
Vejrhætte
Holder
Arm
4. Fjern det gennemsigtige plastik fra
sugekoppen. Rengør og tør forruden
og sugekoppen med en fnug‑fri klud.
5. Anbring sugekoppen i forruden.
6. Drej armen tilbage mod forruden.
7. Placer bunden af zūmo i holderen.
Strømkabel
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
3
Sådan kommer du i gang
Montering af zūmo på en
motorcykel
8. Vip zūmo bagud, så den klikker på plads.
9. Sæt den anden ende af bilstrømkablet i
en stikkontakt i bilen. Din zūmo tænder
automatisk, hvis den er tilsluttet,
og bilen er startet.
 Advarsel
Hvis du tilslutter strømkablet forkert med
uisolerede ledninger, kan det beskadige
køretøjet eller batteriet eller medføre
personskade. Garmin anbefaler kraftigt,
at du får en erfaren installatør med den rette
viden om elektriske systemer til at installere
enheden.
BEMÆRK
Frakobl strømkablet fra din zūmo-enhed for
at undgå at dræne motorcyklens batteri, når
du ikke kører.
BEMÆRK: Vælg en egnet og sikker
placering, hvor zūmo kan monteres på
motorcyklen, baseret på tilgængelige
strømkilder og sikker kabelføring.
4
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Sådan kommer du i gang
Montering af styrholderen
Din zūmo indeholder dele til to løsninger
for montering på styret. Brugertilpassede
holdere kan kræve ekstra udstyr
(www.ram-mount.com).
Installation af U-bolt og styrholder:
1. Placer U-bolten rundt om styret,
og før enderne gennem styrholderen.
2. Stram møtrikkerne for at fastgøre
holderen. Undgå at overspænde.
BEMÆRK: Den anbefalede spænding er
50 lbf-in. Den maksimale stramning på
80 lbf-in bør ikke overskrides.
Installation af styrholderen på
koblings-/bremsespændbøjle:
BEMÆRK: Både 1/4 tommers standard­
bolte og M6-bolte medfølger. Vælg samme
størrelse som de fabriksinstallerede bolte på
din koblings-/bremsespændbøjle.
1. Fjern de to fabriksinstallerede bolte fra
din koblings-/bremsespændbøjle.
2. Før de nye bolte gennem styrholderen,
afstandsstykkerne og spændbøjlen.
3. Stram boltene for at fastgøre holderen.
Styrholder
Koblings-/
bremsespændbøjle
Styrholder
Styr
U-bolt
Afstandsstykker
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
5
Sådan kommer du i gang
Holder
Grundplade
Pakskiver
Fladhovedede skruer
Møtrikker
Afstandsstykker
Fastgøring af grundpladen til
zūmo-monteringen
Holder
1. Før de fladhovedede skruer
(M4 × 40 mm) gennem pakskiverne,
holderen, afstandsstykkerne og
grundpladen.
2. Stram møtrikkerne for at fastgøre
grundpladen.
Grundplade
Arm med
dobbeltholder
Fastgøring af grundpladen til
styrholderen
1. Juster kuglen på styrholderen og kuglen
på grundpladen, så de passer
til armen med dobbeltholder.
2. Stram håndskruen en smule.
3. Juster for at få optimal synsvinkel og
betjening.
4. Stram håndskruen for at fastgøre
holderen.
6
Håndskrue
Styrholder
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Sådan kommer du i gang
Montering af zūmo i holderen
1. Placer bunden af zūmo i holderen.
2. Vip zūmo bagud, så den klikker på plads.
Udløserarm
Holder
Konfiguration af zūmo
Tryk på , og hold den nede for at tænde
zūmo. Følg vejledningen på skærmen.
Lokalisering af
satellitsignaler
Gå udendørs på et åbent område, som
ikke er i nærheden af høje bygninger.
Stands køretøjet, og tænd for din zūmo.
Lokalisering af satellitter kan tage nogle
minutter.
Fjernelse af zūmo fra en holder
indikerer signalstyrken.
Søjlerne
Når søjlerne er grønne, har zūmo hentet
satellitsignaler. Du kan nu vælge en
destination og navigere til den.
1. Tryk på udløserarmen øverst på
monteringen for at frigøre zūmo.
2. Løft zūmo op og ud.
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
7
Sådan kommer du i gang
Parring af et Bluetooth®headset
Du kan høre lyden fra zūmo via et
Bluetooth-headset. Første gang du bruger
to enheder sammen, skal du "parre" dem.
Dit Bluetooth-headset og din zūmo skal
være tændt og højst 10 meter fra hinanden
for at kunne parres. Efter parring kan de to
enheder automatisk oprette forbindelse til
hinanden, hver gang du tænder dem.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth.
2. Aktiver Bluetooth-teknologi på din zūmo.
3. Under forbindelser skal du trykke på
Tilføj eller Skift.
4. Aktiver tilstanden Find mig/Kan findes/
Synlig på headsettet.
5. Tryk på OK på zūmo'en.
6. Vælg dit headset, og tryk på OK.
7. Indtast om nødvendigt PIN-koden for
Bluetooth til headsettet, og tryk på
Udført.
8. Tryk på OK.
BEMÆRK: Du kan finde yderligere
oplysninger på side 35 eller i brugervejled­
ningen til headsettet.
Brug af siden Menu
➊
➏
➊
➋
➌
➍
➎
➎
➐
➑
➏
8
➋ ➌
➍
➒
GPS-signalstyrke.
Status for Bluetooth-headset.
Anvendelsesmåde. Tryk for at skifte til
tilstanden Motorcykelkørsel, Kørende,
Gående, Cyklende eller Kørende
(scooter).
Batteristatus.
Aktuel tid. Tryk for at ændre
tidsindstillinger.
Tryk for at finde en destination.
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Sådan kommer du i gang
➐
➑
Tryk for at se kortet.
Tryk for at justere lydstyrken.
BEMÆRK: Hvis du har parret et
Bluetooth-headset med din zūmo, skal du
justere lydstyrken på headsettet.
➒
Tryk for at bruge værktøjer som f.eks.
indstillinger, Hvor er jeg?, Hjælp og
ruter.
zūmo - Tip og genveje
• Hvis du vil vende hurtigt tilbage til
siden Menu, skal du trykke på knappen
Tilbage og holde den nede.
• Tryk på
og
for at få vist flere
valg. Tryk på disse knapper, og hold
dem nede for at rulle hurtigere.
• Siderne vises forskelligt afhængigt af
anvendelsesmåde og indstillinger.
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Valg af anvendelsesmåde
Kørende
Gående
Motorcykelkørsel
Cyklende
Kørende
(scooter)
Din zūmo tilbyder flere anvendelsesmåder
til forskellige transportformer. Ruteplanlægning og navigation beregnes forskelligt afhængigt af din anvendelsesmåde.
For eksempel behandles ensrettede gader
anderledes i anvendelsesmåden gående end
i kørende.
Ændring af anvendelsesmåde
1. Tryk på ikonet for anvendelsesmåde.
2. Vælg en anvendelsesmåde, og tryk
på OK.
3. Tryk på Ja, og følg instruktionerne på
skærmen for at konfigurere indstillin­g­
erne for anvendelsesmåde. Du finder
yderligere oplysninger om brugerdefi­
nerede indstillinger på side 31.
9
Sådan kommer du i gang
Brug af tænd/sluk-knappen
Søgning efter interessepunkter
og
for at justere
• Tryk på
skærmens lysstyrke.
Hvis du vil søge efter navn, skal du trykke
på Find > Interessepunkter > Stav navn.
Tryk på tænd/sluk-knappen, og slip
den hurtigt igen for at få vist yderligere
valgmuligheder:
• Tryk på
og
for at justere
lydstyrken.
• Tryk på feltet ud for Tavs for at slå
lyden fra.
1. Tryk på Find > Interessepunkter.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en destination, og tryk på Start!.
Du kan søge i et andet område ved at trykke
på Find > Nær.
Nulstilling af zūmo
Hvis din zūmo holder op med at fungere,
skal du nulstille den ved at holde tænd/
sluk-knappen nede.
10
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Sådan kommer du i gang
Brug af siden Start!
➊
➋
➌
➊
➋
➌
➍
➍
Tryk for at få vist ruten på kortet.
Tryk for at navigere ruten.
Tryk for at få vist positionen og det
omkringliggende område på kortet.
Se side 18.
Tryk for at gemme denne position i
dine favoritter.
Tilføjelse af et viapunkt til din
rute
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på
Menu > Find.
2. Søg efter ekstra stop (viapunkt).
3. Tryk på Start!.
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
4. Tryk på Tilføj som via punkt, hvis du vil
tilføje dette stop før din destination.
ELLER
Tryk på Indsæt som ny destination
for at gøre dette til din nye endelige
destination.
Valg af en omvej
Hvis vejen længere fremme er lukket,
kan du vælge en omvej.
BEMÆRK: Omvej er ikke tilgængelig,
når du navigerer i direkte linje.
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på
Menu.
2. Tryk på Omvej.
Din zūmo forsøger at finde en alternativ
rute, som undgår den aktuelle vej eller
den næste vej på din drejliste, og derefter
vender tilbage til din oprindelige rute. Hvis
den rute, du aktuelt befinder dig på, er den
eneste fornuftige mulighed, beregner zūmo
muligvis ingen omvej.
11
Find
Find
6. Vælg evt. den korrekte gade på listen.
7. Tryk på adressen, hvis det er nødvendigt.
Menuen Find indeholder flere forskellige
kategorier, som du kan bruge, når du søger
efter steder. Hvis du vil lære, hvordan du
udfører en simpel søgning, skal du se
side 10.
BEMÆRK: Afhængigt af de kortver­sioner,
der er indlæst på din zūmo, kan navnene
på knapperne ændres, og nogle trin kan
optræde i en anden rækkefølge.
TIP: Tryk på Nær for at ændre
søgeområdet. Se side 17.
Indstilling af en
hjemmeposition
Søgning efter en adresse
1. Tryk på Find > Adresse.
2. Skift stat, land eller område efter behov.
3. Tryk på Stav byen, indtast by/
postnummer, og tryk på Udført. Vælg
by/postnummer på listen. (Ikke alle
kortdata giver mulighed for at søge efter
et postnummer). Hvis du er usikker på
byen, skal du trykke på Søg i alle.
4. Indtast husnummeret, og tryk på Udført.
5. Indtast vejnavnet, og tryk på Udført.
12
Du kan angive en hjemmeposition for det
sted, som du hyppigst vender tilbage til.
1. Tryk på Find > Kør hjem.
2. Vælg en mulighed.
3. Indtast adressen, og tryk på Start!
Sådan kører du hjem
Når du har angivet din hjemmeposition, kan
du til enhver tid oprette en rute til den ved at
trykke på Find > Kør hjem.
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Find
Ændring af din hjemmeposition
Hvis du vil ændre din hjemmeposition,
skal du først slette den fra Favoritter.
1. Tryk på Find > Favoritter.
2. Vælg dit hjem.
3. Tryk på Hjem > Rediger > Slet > Ja.
Brug af tastaturet på skærmen
Når der vises et tastatur på skærmen,
kan du skrive tal og bogstaver ved at trykke
på dem.
Når du har slettet din hjemmeposition,
kan du indstille den igen ved at følge trinene
på side 12.
Søgning efter et sted ved
at stave navnet
Hvis du kender navnet på det sted, du vil
finde, kan du skrive det vha. tastaturet
på skærmen. Du kan også indtaste nogle
af bogstaverne i navnet for at begrænse
søgningen.
1. Tryk på Find > Interessepunkter >
Stav navn.
2. Brug tastaturet på skærmen til at
indtaste bogstaverne i navnet. Tryk på
Udført.
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
• Tryk på
for at få vist en liste over
nyligt fundne søgeord.
• Tryk på
for at slette et tegn. Tryk på
, og hold den nede, hvis du vil slette
hele indtastningen.
• Tryk på
for at tilføje et mellemrum.
• Tryk på
for at skifte mellem store
og små bogstaver.
• Tryk på Sprog for at vælge
sprogfunktionen på tastaturet.
• Tryk på 123 for at indtaste specialtegn
som f.eks. tegnsætningstegn.
13
Find
Søgning efter nyligt fundne
steder
Din zūmo gemmer de sidste 50 søgninger på
listen Nyligt fundne. Tryk på Find > Nyligt
fundne. De steder, der senest har været vist,
står øverst på listen.
Favoritter
Du kan gemme steder i dine Favoritter,
så du hurtigt kan finde dem og oprette ruter
til dem. Din hjemmeposition gemmes også
i Favoritter.
Lagring af din aktuelle position
Sletning af nyligt fundne steder
På kortet skal du trykke på . Tryk på
Gem position for at gemme din aktuelle
position.
BEMÆRK: Når du trykker på Ryd, slettes
alle poster fra listen. Dette sletter ikke de
faktiske steder fra din zūmo.
Lagring af de steder, du finder
Hvis du vil slette alle steder på listen Nyligt
fundne, skal du trykke på Ryd > Ja.
1. Når du har fundet et sted, du vil gemme,
skal du trykke på Gem.
2. Tryk på OK. Stedet gemmes i Favoritter.
Søgning efter gemte steder
Tryk på Find > Favoritter. Dine gemte
steder vises.
14
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Find
Redigering af gemte steder
1. Tryk på Find > Favoritter.
2. Tryk på det sted, som du vil redigere.
3. Tryk på Rediger.
Brug af brugerdefinerede
ruter
Tryk på Find > Brugerdefinerede ruter.
Vælg den rute, som du vil følge, og tryk på
Start!.
Oprettelse af en brugerdefineret
rute
Brug din zūmo til at oprette og gemme brug­
erdefinerede ruter inden din næste rejse. Du
kan gemme op til 10 brugerdefinerede ruter.
4. Tryk på det element, du vil redigere.
Ekstraudstyr
Du kan finde oplysninger om ekstraudstyr,
f.eks. sikkerhedskamera, på side 43.
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
1. Tryk på Find (eller Værktøjer) >
Brugerdefinerede ruter > Ny.
2. Tryk på Tilføj nyt start punkt.
3. Find den position, der skal være dit nye
startpunkt, og tryk på Vælg.
4. Tryk på Tilføj nyt slut punkt.
5. Find den position, der skal være dit nye
slutpunkt, og tryk på Vælg.
15
Find
6. Tryk på
for at tilføje en ny position
til din brugerdefinerede rute. Tryk på
for at fjerne en position.
7. Tryk på Næste for at beregne din
brugerdefinerede rute og se den på
kortet.
8. Tryk på Gem for at gemme den
brugerdefinerede rute og afslutte.
Indtastning af koordinater
Redigering af brugerdefinerede
ruter
1. Tryk på Find > Koordinater.
2. Tryk på Format for at ændre typen
af koordinater. Da forskellige kort og
skemaer bruger forskellige formater,
gør zūmo det muligt for dig at vælge det
korrekte koordinatformat til den korttype,
du bruger.
3. Indtast koordinaterne, og tryk på Udført.
1. Tryk på Find (eller Værktøjer) >
Brugerdefinerede ruter.
2. Tryk på den rute, som du vil redigere.
3. Tryk på Rediger.
4. Tryk på det element, du vil redigere.
16
Hvis du kender din destinations geografiske
koordinater, kan du bruge zūmo til at navi­
gere til din destination vha. længde- og
breddegraderne (eller andre koordinatfor­
mater). Det kan være praktisk ved geoskattejagt. Du kan få oplysninger om
geoskattejagter på www.geocaching.com.
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Find
Sådan finder du et sted
vha. kortet
Tryk på Find > Gennemse kort.
Tip til at gennemse kortet
• Tryk på kortet, og træk for at se
forskellige dele af det.
• Tryk på og for at zoome ud
og ind.
• Tryk på et objekt på kortet. Der vises en
pil, som peger på objektet.
• Tryk på Gem for at gemme denne
position.
• Tryk på Start! for at navigere til
positionen.
Hvis GPS-funktionen er deaktiveret, skal
du trykke på Inds. pos for at indstille din
position til den valgte position. Se side 31.
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Brug af TracBack®
Tryk på Find > TracBack for at se dit
seneste spor. Tryk på Gem for at gemme
sporet i dine favoritter. Tryk på Start! for at
finde tilbage ad din seneste rejserute.
Søgning i nærheden af en
anden position
BEMÆRK: Din zūmo søger automatisk
efter steder i nærheden af din nuværende
position.
1. Tryk på Find > Nær.
2. Vælg en mulighed.
17
Brug af hovedsiderne
Brug af hovedsiderne ➋
Ruten er markeret med en magentarød
linje. Undervejs guider zūmo dig til din
destination med stemmekommandoer, pile
på kortet samt retningsangivelser øverst
på kortet. Et ternet flag markerer din
destination. Hvis du afviger fra den originale
rute, beregner zūmo ruten igen og giver nye
anvisninger.
➊
➎
➊
18
Tryk for at få
vist det næste
sving (ved
navigation
på vej).
➌
Tryk for at
zoome ind
og ud.
➍
Tryk på
køretøjsikonet
for at se siden
Hvor er jeg?
➎
Tryk for at få
vist triptælleren.
➏
Tryk for at få
vist siden Menu.
➋
➌
➍
➏
Tryk på
tekstlinjen for at
åbne drejlisten.
➎
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Brug af hovedsiderne
Triptæller
Triptælleren indikerer din aktuelle hastighed
og giver dig nyttig statistik om din tur.
Hvis du vil have vist triptælleren, skal du
trykke på Hastighed på kortet. Hvis du
stopper ofte, skal du lade din zūmo være
tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid,
der er forløbet under turen.
Nulstilling af triptælleren
Hvis du vil have præcise turoplysninger,
skal du nulstille triptælleren, før du
starter en tur. Tryk på Nulstil trip for at
nulstille oplysningerne på siden Triptæller.
Tryk på Nulstil maks. for at nulstille
maksimumhastigheden.
Drejliste
Når du navigerer en rute, viser siden
Drejliste sving-for-sving-instruktioner for
hele ruten og afstanden mellem svingene.
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Tryk på tekstlinjen øverst på kortet for at
åbne drejlisten. Tryk på et sving på listen
for at få vist oplysninger om det næste
sving. Tryk på Vis kort for at få vist hele
ruten på kortet.
Næste sving
Når du navigerer en rute, kan du få vist det
næste sving på kortet samt den resterende
afstand og tid, før du kommer hen til
svinget.
Du kan få vist oplysninger om det næste
sving ved at trykke i øverste venstre hjørne
af kortet eller ved at trykke på et sving på
drejlisten.
Siden Ruter
Siden Ruter viser tre forskellige typer rute
til din destination: Hurtigste tid, Korteste
distance og Direkte linje. Tryk på en
ruteknap på siden af skærmen for at vælge
den pågældende rute. Se side 31 for at få
flere oplysninger om rutepræferencer.
19
Brug af hovedsiderne
Tryk på ruteinformationsfanen på siden
Start!, der viser anvendelsesmåde og afstand
og tid til din destination, for at åbne siden
Ruter.
Kompas
Retning i
grader
Retningsindikator
Informati­
onsfelter
Informationsfelterne viser hastigheden,
stigningen, klokkeslættet og nøjagtigheden
af GPS-signalerne.
Navigation i direkte linje med
kompasset
Når du navigerer en rute i direkte‑ linje,
angiver retningspilen den retning, du
skal vælge for at blive på ruten. Hvis
retningspilen peger på retningsindikatoren,
er du på vej direkte til destinationen.
Informationsfelterne i nederste venstre‑
hjørne viser afstanden til din destination.
Retningspil
Retningsindikator
GPS-kompas
Du kan navigere ved hjælp af et GPSkompas. Der kræves ingen kalibrering,
men du skal have frit udsyn til himlen.
Tryk på et datafelt på siden Kort for at
få vist kompasset. Når du er undervejs,
drejer kompasset. Retningsindikatoren
viser den aktuelle retning. Retningen
vises også i grader i midten af kompasset.
20
Distance til
destination
GPS-kompas, når du
navigerer i en direkte linje
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Håndtering af filer
Håndtering af filer
Du kan lagre billedfiler af typen JPEG
samt rutefiler af typen GPX i den interne
hukommelse i zūmo eller på et microSDkort.
BEMÆRK: zūmo er ikke kompatibel med
Windows® 95, 98, Me eller Windows NT®.
Den er heller ikke kompatibel med Mac®
OS 10.3 og ældre versioner.
Understøttede filtyper
• JPEG-, JPG-, PNG-, BMP- og
GIF-billedfiler: se side 23
• Kort, ruter og waypointfiler fra
MapSource®: se side 43
• GPI-brugerdefinerede POI-filer fra
Garmins POI Loader: se side 44
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Indlæsning af filer
microSDkortstik
under
batteriet
Udløserknap:
Skub opad
for at åbne
batteridæks­
let.
Mini-USBstik under
vejrhætten
Isætning af et microSD-kort
(ekstraudstyr)
1. Skub udløserknappen op for at åbne
batteridækslet på bagsiden af zūmo.
2. Tag batteriet ud.
3. Du indsætter og fjerner kortet ved at
skubbe det ind, indtil det siger "klik".
4. Sæt batteriet i igen.
21
Håndtering af filer
5. Skub batteridækslet på igen, til det
klikker på plads.
Tilslutning af USB-kabel
Tilslut mini-USB-stikket på bagsiden af
zūmo. Slut det store stik på kablet til en
ledig USB-port på computeren.
Din zūmo og microSD-kortet vises som
flytbare enheder i Denne computer på
Windows-computere og som monterede
diske på Mac-computere.
BEMÆRK: På visse operativsystemer eller
computere med flere netværksdrev vises
zūmo-drevene muligvis ikke. Se hjælpen til
dit operativsystem for at få oplyst, hvordan
du tilknytter drevene.
22
Overførsel af filer til zūmo
Kopier filer fra computeren til zūmodrevene.
1. Find den fil, du ønsker at kopiere, på din
computer.
2. Vælg filen, og tryk på Rediger > Kopier.
3. Åbn "Garmin"- eller microSD-kortdrevet/disken.
4. Klik på Rediger > Indsæt. Filen vises
på listen over filer i zūmos hukommelse
eller på microSD-kortet.
Udskubning og frakobling af
USB-kablet
Når du er færdig med at overføre filer,
skal du klikke på ikonet skub ud
på
proceslinjen eller trække diskikonet til
Papirkurven
på Mac-computere.
Frakobl zūmo fra computeren.
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Håndtering af filer
Indlæsning af fotos til
fotonavigation
Download fotos med positionsoplysninger
til din zūmo eller microSD-kortet for at
bruge fotonavigation. Besøg http://connect
.garmin.com/photos for at få yderligere
oplysninger.
1. Slut zūmo til computeren.
2. Besøg http://connect.garmin.com/photos,
og log på.
3. Vælg et foto.
4. Følg vejledningen på skærmen.
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til,
må du ikke slette den. Hukommelsen i din
zūmo indeholder vigtige systemfiler,
som ikke bør slettes.
Slut zūmo til din computer, og åbn zūmoeller microSD-kortdrevet/-disken. Marker
den fil, du vil slette, og tryk på tasten Delete
på computerens tastatur.
23
Brug af værktøjerne
Brug af værktøjerne
Menuen Værktøjer giver dig mange
funktioner, som kan være til hjælp, når du
er undervejs. Fra siden Menu skal du vælge
Værktøjer for at åbne menuen Værktøjer.
Hvor er jeg?
Tryk på Hvor er jeg? for at få vist
oplysninger om din aktuelle position. Dette
er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse
en redningstjeneste om, hvor du befinder
dig. Tryk på en knap til højre for at se de
nærmeste positioner i den kategori. Tryk
på Gem position for at gemme din aktuelle
position.
Hjælp
Tryk på Hjælp for at få oplysninger om
brug af zūmo.
Indstillinger
Du kan finde oplysninger om indstillinger på
side 31–37.
Galleri
Brug galleriet til at få vist billeder, som du
har gemt i din zūmo eller på et microSDkort.
1. Tryk på Værktøjer > Galleri.
2. Tryk på et billede for at få vist det i et
større format.
3. Tryk på pilene for at få vist alle billeder.
24
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Brug af værktøjerne
Visning af et diasshow
Tryk på Diasshow for at starte et diasshow,
som viser hvert billede et øjeblik og derefter
skifter til det næste billede. Tryk hvor som
helst på skærmen for at stoppe diasshowet.
Navigation til et billede
Hvis et billede indeholder oplysninger om
positionen, skal du trykke på Info > Start!
for at oprette en rute derhen. Se side 23 for
at få yderligere oplysninger om indlæsning
af billeder til din zūmo.
Brugerdefinerede ruter
Verdensur
1. Tryk på Værktøjer > Verdens ur.
2. Hvis du vil ændre en by på listen, skal du
trykke på byen.
3. Indtast et bynavn, og tryk på Udført.
4. Vælg den rette by, hvis det er
nødvendigt.
5. Tryk på Gem.
6. Tryk på Verdens kort for at få vist
et kort. Nattetimer vises i det tonede
område.
7. Tryk på Verdens ur for at få vist urene
igen, eller tryk på Tilbage for at afslutte.
Du kan finde oplysninger om
brugerdefinerede ruter på side 15.
Brugerdata
Brug denne funktion til at håndtere og slette
dine gemte data, f.eks. Favoritter. Hvis du
har overført en rute fra MapSource, skal
du trykke på Importer rute fra fil for at
anvende ruten i din zūmo.
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
25
Brug af værktøjerne
Lommeregner
1. Tryk på Værktøjer > Lommeregner.
2. Indtast det første tal i din beregning.
3. Tryk på en operator (÷, ×, - eller +).
4. Indtast det næste tal i din beregning.
• Tryk på . for at tilføje en decimal.
•
Tryk på ± for at gøre tallet negativt
eller positivt.
•
Tryk på % for at gøre tallet til en
procent (0,01).
•
Tryk på C for at slette indtastningen.
Måleomregner
1. Tryk på Værktøjer > Måleomregner.
2. Tryk på Omregning, vælg en type af
mål, og tryk på OK.
3. Tryk på en måleenhed, du ønsker at
ændre.
4. Vælg en måleenhed, og tryk på OK.
Gentag om nødvendigt.
5. Tryk på den tomme firkant for at indtaste
en værdi.
6. Indtast en værdi, og tryk på Udført.
Enheden omregnes.
7. Tryk på Ryd for at foretage en ny
omregning.
5. Tryk på =.
6. Tryk på C for at foretage en ny
beregning.
26
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Brug af værktøjerne
Opdatering af
omregningskurser
Du kan opdatere valutaernes omregnings­
kurser, så du altid bruger de mest aktuelle
kurser.
1. Tryk på Værktøjer > Måleomregner >
Omregning.
2. Tryk på Valuta, og tryk på OK.
3. Tryk på valutaknapperne, og vælg de
valutaer, du vil opdatere.
4. Tryk på Opdater.
5. Tryk på felterne ved siden af valutaerne
for at indtaste nye kurser.
6. Tryk på Gem for at gemme de nye
kurser, eller tryk på Gendan for at bruge
de oprindelige kurser.
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Trafik
Du kan kun få adgang til trafikoplysnin­
gerne, hvis din zūmo er sluttet til en FMtrafikmodtager (ekstraudstyr). Du kan finde
flere oplysninger på side 28–30 og på
www.garmin.com/traffic.
27
Brug af FM-trafik
Brug af FM-trafik
BEMÆRK: Trafikmodtageren skal købes
separat.
Brug en FM TMC-trafikmodtager
(trafikoplysningskanal) til at modtage
trafikoplysninger, der udsendes over FM
Radio Data System.
Trafikmodtageren er indbygget i
bilstrømkablet.
Til en stikkontakt i bilen
Til strømstikket på zūmo
BEMÆRK: Garmin er ikke ansvarlig
for trafikoplysningernes nøjagtighed.
FM-trafikmodtageren modtager signalet
fra trafikserviceudbyderen og viser disse
oplysninger på din zūmo.
Trafik i dit område
Når du modtager trafikoplysninger, vises et
trafikikon i det øverste højre hjørne af kortet.
Trafikikonet skifter farve, alt efter hvor slem
trafikken er på din rute eller den vej, du
aktuelt kører på.
Trafikikon
FM TMC-trafikmodtager
Hvis din zūmo har forbindelse til
trafikmodtageren og til køretøjets
strømforsyning, og du befinder dig
inden for modtageområdet, kan zūmo
modtage oplysninger om forsinkelser i
trafikken. Der er flere oplysninger på
www.garmin.com/traffic.
28
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Brug af FM-trafik
Alvorlighedsfarvekode
Trafikikonets farve angiver, hvor alvorlige
trafikforsinkelserne er.
Farve
Beskrivelse
Betydning
Grøn
Mindre
alvorlig
Trafikken flyder
normalt.
Gul
Alvorlig
Der forekommer
kødannelse.
Rød
Meget
alvorlig
Der forekommer
meget
kødannelse, eller
trafikken er gået
helt i stå.
Grå
Ingen data
Trafikdata
er ikke blevet
opdateret.
Trafik på ruten
Når zūmo beregner din rute, undersøger den
den aktuelle trafik og prioriterer automatisk
ruten med den korteste tid. Hvis der er store
forsinkelser i trafikken på din rute, mens du
navigerer, beregner zūmo automatisk ruten
igen. Du kan stadig blive dirigeret gennem
stærk trafik, hvis der ikke findes bedre
alternative ruter.
Hvis der forekommer en ikke-alvorlig
trafikforsinkelse på din rute, viser
trafikikonet en fane, hvor du kan se den
ekstra tid, forsinkelsen betyder for din
rute. Denne tid er allerede inkluderet i den
anslåede ankomsttid.
Sådan undgår du manuelt trafik på din
rute:
1. Tryk på trafikikonet på kortet.
2. Tryk på Trafik på ruten.
3. Tryk på pilene for om nødvendigt at få
vist andre trafikforsinkelser på ruten.
4. Tryk på Undgå for at undgå
trafikforsinkelsen.
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
29
Brug af FM-trafik
Visning af trafikkortet
Trafikkortet viser vha. farvekoder
trafikforløb og forsinkelser på nærliggende
veje.
1. Tryk på trafikikonet på kortet.
Visning af
trafikforsinkelser
1. På siden Kort skal du trykke på
trafikikonet.
2. Tryk på Trafiksøgning for at få vist en
liste over trafikforsinkelser.
3. Hvis du vil have vist detaljerne, skal
du trykke på et element på listen. Hvis
der er mere end én forsinkelse, skal du
trykke på pilene for at få vist yderligere
forsinkelser.
Trafikabonnementer
2. Tryk på Vis trafikkort for at få vist
trafikbegivenheder på et kort.
Der findes oplysninger om tilføjelse eller
fornyelse af trafikabonnementer på side 36.
Hvis du vil gå tilbage til det normale
kort efter trafikkortet, skal du trykke på
trafikikonet og derefter på Vis normalt
kort.
30
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Tilpasning af zūmo
Tilpasning af zūmo
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger.
2. Tryk på den indstilling, der skal ændres.
3. Tryk på knappen under indstillingsnavnet
for at ændre det.
BEMÆRK: Nogle menuer og
indstillinger ændres på baggrund af din
anvendelsesmåde. Se efter ikonet for
anvendelsesmåde ved siden af indstillingen.
Ikke alle indstillinger er tilgængelige i alle
anvendelsesmåder.
Systemindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
System.
Anvendelsesmåde – angiv, hvordan
du vil navigere for at optimere ruter:
Motorcykelkørsel, Kørende, Gående,
Cyklende. Se side 9.
GPS-simulator – aktiver simulatoren for
at slukke for GPS-tilstanden og simulere
navigation og spare på batteriet.
Tastaturopsætning – vælg en indstilling.
• Standardtilstand – alfabetisk
opsætning.
• Stor tilstand – opsætning, der giver
dig mulighed for at vælge mellem otte
bogstaver ad gangen.
OM – viser zūmo-softwareversion, enhedsid, lydversion og GPS-softwareversion.
Du skal bruge disse oplysninger, når du
opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra
kortdata. Se side 43.
Gendan – gendan systemindstillingerne.
Navigationsindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation.
Rutepræference – vælg en præference for
at beregne din rute:
• Hurtigste tid – beregner ruter, der er
hurtigere at køre, men kan være længere
afstandsmæssigt.
Enheder – skift måleenheder til Kilometer
eller Miles.
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
31
Tilpasning af zūmo
• Korteste distance – beregner ruter, der
er kortere, men som kan tage længere tid
at køre.
• Direkte linje – beregn punkt-til-punktruter uden veje.
Undgå – vælg de vejtyper og forhold,
som du ønsker at undgå på dine ruter.
Displayindstillinger
Ny beregning – vælg, om zūmo skal
genberegne, når du afviger fra en rute.
Skærmprint – aktiver skærmprint-tilstand.
for at tage et skærmbillede.
Tryk på
Bitmapfilen med billedet gemmes i mappen
screenshots på zūmo-drevet.
• Auto – omberegn ruten automatisk.
• Fra – slå omberegningsfunktionen fra.
• Guidet – få en prompt, når du afviger
fra en rute.
Gendan – gendan de oprindelige
navigationsindstillinger.
32
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Display.
Farve valg – vælg Dag, hvis du ønsker en
lys baggrund, Nat, hvis du ønsker en mørk
baggrund, eller Auto for automatisk at
skifte mellem de to.
Lysstyrke – juster lysstyrken for
baggrundsbelysningen. Du kan øge
batteriets levetid ved at reducere lysstyrken
for baggrundsbelysningen.
Gendan – gendan de oprindelige
displayindstillinger.
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Tilpasning af zūmo
Aktivering af
brændstofmåling
Når din zūmo er sluttet til motorcykelhol­
deren, kan den advare dig, når brændstofbe­
holdningen er lav.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Brændstofmåler.
Brændstofmåling – tryk på Til. Der vises
en brændstofmåler under kompasset på
kortet.
Tidsindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Tid.
Tidsformat – vælg 12-timers, 24-timers
eller UTC-tidsformat.
Aktuel tid – brug + og ‑ for at angive den
aktuelle tid i trin à 15‑minutter. Marker
Automatisk for automatisk at indstille
tiden, når zūmo modtager satellitsignaler.
Gendan – gendan de oprindelige
tidsindstillinger.
Afstand pr. tank – indtast den samlede
afstand, som din motorcykel kan køre på en
fuld brændstoftank
Sprogindstillinger
Advarsel om lav brændstofbeholdning –
vælg, hvornår du vil advares om, at brænd­
stofbeholdningen er lav.
Stemme – skift sproget for
stemmemeddelelser.
Brug af brændstofalarmen
Når brændstofbeholdningen er så lav,
at brændstofalarmen aktiveres, vises et
rødt benzinpumpeikon på kortet. Tryk på
ikonet for at se en liste over benzintanke i
nærheden.
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sprog.
Tekst – skift al skærmtekst til det valgte
sprog. Når du ændrer tekstsproget, ændres
sproget for brugerindtastede data eller
kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
33
Tilpasning af zūmo
Tastatur – vælg tastatur til dit sprog. Du
kan også ændre tastaturets sprogindstilling
fra ethvert tastatur ved at trykke på knappen
Valg.
Gendan – gendan de oprindelige
sprogindstillinger.
Kortindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Kort.
Kortdetaljer – juster mængden af detaljer,
der vises på kortet. Visning af flere
detaljer kan bevirke, at kortet gentegnes
langsommere.
Kortvisning – vælg et kortperspektiv.
• Spor op – viser kortet i to dimensioner
(2D) med din færdselsretning øverst.
• Nord op – viser kortet i 2D med nord
øverst.
• 3D – vis kortet i tre dimensioner (3D)
med færdselsretningen øverst.
34
Kortautozoom – tryk på Fra for at slå
autozoom fra.
Køretøj – tryk på Skift for at ændre det
ikon, der bruges til at vise din position på
kortet. Tryk på det ikon, der skal bruges,
og tryk derefter på OK. Du kan downloade
flere køretøjsikoner på www.garmin.com
/vehicles.
Trip log – vis eller skjul din turlog. Hvis
du vil slette triploggen, skal du trykke på
Værktøjer > Brugerdata > Slet triplog.
Kort info – vis kortene og versionen af
hvert kort, der er indlæst på din zūmo.
Vælg et kort for at aktivere det.
Gendan – gendan de oprindelige
kortindstillinger.
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Tilpasning af zūmo
Køretøjsindstillinger
Gendan – gendan de oprindelige
Bluetooth-indstillinger. Dette sletter ikke
oplysningerne om parring.
Tryk på det ikon, der skal bruges, og tryk
derefter på OK.
Indstillinger for
positionsformat
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Valg
af køretøj.
Du kan downloade flere køretøjsikoner på
www.garmin.com/vehicles.
Bluetooth-indstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth.
Forbindelser – tryk på knappen for at
parre med et headset, der har trådløs
Bluetooth-teknologi, eller se en oversigt
over tilgængelige enheder. Tryk på Opgiv
for at afbryde forbindelsen til et headset.
Tryk på Fjern for at slette et headset fra
zūmo-hukommelsen.
Bluetooth – aktiver Bluetoothkomponenten. Hvis du vil forhindre et
headset i at oprette forbindelse automatisk,
skal du vælge Deaktiveret.
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Positions format.
Format – vælg et positionsformat.
Referencepunkt – vælg et
kortreferencepunkt.
Sikkerhedsindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
Garmin Lock – aktiver Garmin Lock™ for
at låse din zūmo. Indtast en fire‑cifret PINkode, og angiv en sikkerhedsposition.
Du kan finde flere oplysninger på side 39.
Sikker kørsel – slå Sikker kørsel til og fra.
Sikker kørsel gør alle enhedsfunktioner, der
kræver væsentlig betjeningsopmærksomhed,
og som kan være forstyrrende under kørsel,
utilgængelige.
35
Tilpasning af zūmo
Gendan – gendan de oprindelige
sikkerhedsindstillinger.
BEMÆRK: Gendannelse af
sikkerhedsindstillingerne sletter ikke
din PIN-kode til Garmin Lock eller din
sikkerhedsposition.
Oplysninger om
trafikabonnement
Trafikoplysninger er kun tilgængelige, hvis
du har en FM-trafikmodtager (ekstraudstyr).
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Trafik.
BEMÆRK: Hvis din trafikmodtager har
et prøveabonnement, behøver dette ikke at
blive aktiveret, og du behøver ikke at købe
et abonnement, før prøveabonnementet
udløber.
Funktioner i Nordamerika
Dine FM-trafikabonnementer og
udløbsdatoer vises. Tryk på Tilføj for at
tilføje et abonnement.
36
Europæiske indstillinger
Auto – vælg for at bruge den bedste
udbyder i området. Du kan også vælge en
bestemt udbyder.
Søg – søg efter andre TMC-trafikudbydere.
Du kan øge søgetiden ved at trykke på Ja
for at rydde udbyderlisten.
Abonnementer – få vist dine FMtrafikabonnementer og deres udløbsdatoer.
Tryk på Tilføj for at tilføje et abonnement.
Tilføjelse af et abonnement
Du kan købe ekstra abonnementer eller
forny abonnementerne, når de udløber.
Gå til www.garmin.com/fmtraffic.
BEMÆRK: Du behøver ikke at aktivere
det abonnement, som fulgte med FMtrafikmodtageren (hvis et sådant fulgte
med). Abonnementet aktiveres automatisk,
når zūmo har opfanget satellitsignaler,
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Tilpasning af zūmo
mens den modtager trafiksignaler fra
tjenesteudbyderen.
1. Fra siden Menu skal du trykke på
Værktøjer > Indstillinger > Trafik.
2. For enheder i USA skal du trykke på
Tilføj. Til enheder uden for ‑Nordamerika
skal du trykke på Abonnementer >
Tilføj.
3. Noter enheds-ID for trafikmodtageren.
4. Besøg www.garmin.com/fmtraffic for at
købe et abonnement og få en kode på
25‑tegn.
5. Tryk på Næste på zūmo, indtast koden,
og tryk på Udført.
Gendannelse af alle
indstillinger
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger.
2. Tryk på Gendan.
3. Tryk på Ja.
Du kan ikke genbruge trafikabonnements­
koden. Du skal anskaffe en ny kode, hver
gang du fornyer din tjeneste. Hvis du har
flere trafikmodtagere, skal du anskaffe dig
en ny kode for hver modtager.
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
37
Appendiks
Appendiks
Registrering af zūmo
Gå til http://my.garmin.com for at registrere
din zūmo. Se side 21 for at få oplysninger
om, hvordan du slutter zūmo til din
computer.
1. Tilslut din zūmo. Du får vist en
valgmulighed til installation af myGarmin
Agent™ (ekstraudstyr).
2. Følg vejledningen på skærmen for at
installere myGarmin Agent og registrere
din zūmo.
Når du har registreret din zūmo, kan du
abonnere på de nyeste online-tjenester fra
Garmin.
Vedligeholdelse af zūmo
Din zūmo indeholder følsomme elektroniske
komponenter, som kan beskadiges
permanent, hvis de udsættes for kraftige
stød eller vibrationer. Du kan minimere
risikoen for beskadigelse af din zūmo ved at
undgå at tabe enheden og undgå at betjene
38
den i omgivelser med risiko for stød og
vibrationer.
Rengøring af enheden
Din zūmo er konstrueret af materialer
af høj kvalitet og kræver ingen
vedligeholdelse fra brugerens side ud
over rengøring. Rengør enhedens ydre
beklædning (ikke berøringsskærmen)
med en klud, der er fugtet med vand
iblandet et skånsomt rengøringsmiddel,
og aftør den efterfølgende. Undgå kemiske
rengøringsmidler og opløsningsmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne.
Rengøring af berøringsskærmen
Rengør berøringsskærmen med en blød,
ren og fnugfri klud. Brug evt. vand,
isopropylalkohol eller brillerens. Fugt
kluden med væsken, og tør forsigtigt
berøringsskærmen af.
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Appendiks
Beskyttelse af din zūmo
• Du må ikke opbevare zūmo, hvor den
kan udsættes for ekstreme temperaturer
i længere tid, da det kan føre til
permanent skade på den.
• Selvom en PDA-pegepind kan bruges
til at betjene berøringsskærmen, må du
aldrig forsøge dette, mens du kører.
• Du må aldrig bruge en hård eller
skarp genstand til at betjene berørings­
skærmen, da det kan beskadige
skærmen.
Forebyggelse af tyveri
• Du kan undgå tyveri ved at fjerne
enheden og holderen, når du ikke bruger
dem. Fjern det mærke, som sugekoppen
efterlader på forruden.
• Opbevar ikke enheden i handskerummet.
• Registrer dit produkt på
http://my.garmin.com.
• Brug funktionen Garmin Lock.
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Låsning af zūmo
Garmin Lock er et tyverisikringssystem,
der låser din zūmo. Hver gang du tænder
din zūmo, skal du indtaste PIN-koden eller
køre til sikkerhedspositionen.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
2. Tryk på knappen under Garmin Lock.
3. Indtast en fire-cifret PIN-kode, og kør til
en sikkerhedsposition.
Hvad er en sikkerhedsposition?
Din sikkerhedsposition er en position, som
du ofte vender tilbage til, f.eks. dit hjem.
Hvis din zūmo har satellitsignaler, og du
befinder dig på sikkerhedspositionen, skal
du ikke indtaste PIN-koden.
BEMÆRK: Hvis du glemmer din PINkode og din sikkerhedsposition, skal din
zūmo indsendes til Garmin for at blive
låst op. Du skal også indsende en gyldig
produktregistrering eller et købsbevis.
39
Appendiks
Kalibrering af skærmen
Hvis berøringsskærmen ikke
reagerer korrekt, skal du kalibrere
berøringsskærmen.
1. Sluk for din zūmo.
2. Tryk med fingeren i det øverste venstre
hjørne af berøringsskærmen.
3. Hold fingeren på berøringsskærmen,
mens du tænder for zūmo. Fortsæt med
at holde fingeren på berøringsskærmen
i ca. 30 sekunder, indtil kalibrerings­
skærmen vises (hvidt skærmbillede med
"berøringspunkt").
4. Følg vejledningen på skærmen.
Nulstilling af zūmo
Hvis din zūmo holder op med at fungere,
skal du slukke for den og tænde den igen.
Hvis dette ikke afhjælper problemet,
skal du trykke på og holde den nede i
10 sekunder. Nu skulle din zūmo fungere
normalt. Du kan også tage batteriet ud og
sætte det i igen.
40
Opdatering af softwaren
Før du kan slutte zūmo til computeren,
skal du anskaffe et mini-USB-kabel
(ekstraudstyr). Du kan få flere oplysninger
om tilbehør på http://buy.garmin.com
eller www.garmin.com/extras, eller ved at
kontakte din Garmin-forhandler.
1. Slut din zūmo til din computer ved hjælp
af mini-USB-kablet. Menuen AutoPlay
åbnes.
2. Dobbeltklik på downloadsiden
myGarmin Agent. Hvis menuen
AutoPlay ikke åbnes, eller du arbejder
på en Mac-computer, skal du gå til
www.garmin.com/agent.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
Når du har installeret myGarmin Agent,
bliver du bedt om at åbne myDashboard,
når du slutter zūmo til din computer.
myDashboard kontrollerer din zūmo
for aktuel software og viser yderligere
oplysninger om din zūmo.
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Appendiks
Sletning af brugerdata
BEMÆRK
Alle data, der er indtastet af brugeren,
slettes.
1. Sluk for din zūmo.
2. Tryk med fingeren i det nederste højre
hjørne af berøringsskærmen.
3. Hold fingeren på berøringsskærmen,
mens du tænder for zūmo. Fortsæt med
at holde fingeren på berøringsskærmen,
indtil meddelelsen vises.
4. Tryk på Ja for at slette alle brugerdata.
Alle de oprindelige indstillinger gendannes.
Alle de elementer, du har gemt, slettes.
i hjørnet af siden Menu
Batteriikonet
angiver status for batteriet i zūmo. Hvis du
vil øge batteriindikatorens præcision, skal
du aflade batteriet helt og herefter oplade
det helt.
Udskiftning af batteriet i
zūmo
Hvis du får brug for at udskifte batteriet i
zūmo, skal du bruge et Garmin litiumion­
batteri 010‑11143‑00. Du kan købe et nyt
batteri på http://buy.garmin.com. Kontakt
din lokale genbrugsstation for oplysninger
om korrekt bortskaffelse af batteriet.
Batterioplysninger
Din zūmo indeholder et litium‑ionbatteri,
der kan udskiftes af brugeren. Du kan
maksimere batterilevetiden ved ikke at
udsætte din zūmo for direkte sollys eller for
høje temperaturer i længere tid.
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
41
Appendiks
Udskiftning af sikringen
BEMÆRK
Når du skifter sikringen, skal du passe på,
at du ikke taber de små dele, og du skal
kontrollere, at de sættes tilbage det korrekte
sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det
er tilsluttet korrekt.
Hvis din enhed ikke kan oplades i dit
køretøj, skal du muligvis skifte den sikring,
der findes i spidsen af biladapteren.
1. Brug en mønt til at trykke ned på
sølvspidsen, og drej mønten en kvart
omgang mod uret.
2. Fjern endestykket, sølvspidsen og
sikringen.
Ende­
3. Indsæt en F-sikring
stykke
(fast-blow) på 1 A af
Sølvspids
samme størrelse.
Sikring
4. Kontroller, at
sølvspidsen er placeret
i endestykket. Sæt
endestykket tilbage på
plads vha. mønten.
42
Montering på
instrumentbrættet
BEMÆRK
Den permanente monteringslim er yderst
vanskelig at fjerne, når først den er påført.
Brug den vedlagte monteringsplade til at
montere din enhed på instrumentbrættet,
så den overholder lovgivningen.
1. Rengør og tør instrumentbrættet,
dér hvor du vil placere pladen.
2. Fjern belægningen fra limen i bunden af
pladen.
3. Placer pladen på instrumentbrættet.
4. Fjern den gennemsigtige plastik fra
oversiden af pladen.
5. Anbring sugekopholderen oven på
pladen. Skub armen ned (imod pladen).
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Appendiks
Flere kort
Du kan købe yderligere MapSourcekortdata fra Garmin og indlæse kortene i
den interne hukommelse i din zūmo eller på
et microSD-kort (ekstraudstyr).
Åbn siden Menu for at finde den version
af kortene, som er indlæst på din zūmo.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Kort > Kort info. Gå til www.garmin.com
/unlock/update.jsp for at se, om der er en
tilgængelig opdatering til din kortsoftware.
Du skal bruge dit enheds-ID (se side 31) og
serienummer (findes under batteriet) for at
aktivere flere kort.
Der er flere oplysninger i hjælpefilen til
MapSource.
Ekstraudstyr og valgfrit
tilbehør
Du kan få flere oplysninger om tilbehør på
http://buy.garmin.com eller www.garmin
.com/extras, eller ved at kontakte din
Garmin-forhandler.
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Sikkerhedskameraer
BEMÆRK
Kontroller den lokale lovgivning, før
du bruger disse funktioner. Garmin
er ikke ansvarlig for nøjagtigheden
eller konsekvenserne af at bruge
et brugertilpasset POI eller en
sikkerhedskameradatabase.
Oplysninger om sikkerhedskameraer
er tilgængelige i nogle områder. Se http://
my.garmin.com for at få oplysninger
om tilgængelighed. Til disse områder
indeholder zūmo positioner for mange
hundrede sikkerhedskameraer. Din
zūmo advarer dig, når du nærmer dig et
sikkerhedskamera, og kan advare dig,
hvis du kører for hurtigt. Dataene opdateres
mindst én gang om ugen, så du altid har
adgang til de nyeste oplysninger.
Du kan til enhver tid købe en ny region eller
forlænge eksisterende abonnementer. Hver
region, du køber, har sin egen udløbsdato.
43
Appendiks
Brugerdefinerede
interessepunkter
Brug POI Loader til at indlæse brugerde­
finerede POI'er (interessepunkter) på din
zūmo. POI-databaser er tilgængelige fra
forskellige firmaer på internettet. Visse
brugerdefinerede databaser indeholder op­
mærksomhedsinformation for punkter, som
f.eks. sikkerhedskameraer og skoleområder.
Gå til www.garmin.com/extras, og klik på
POI Loader for at installere POI Loader
på din computer. Der findes yderligere
oplysninger i hjælpefilen til POI Loader.
Tryk på F1 for at åbne hjælpefilen.
Hvis du vil have vist brugerdefinerede
POI'er, skal du trykke på Find > Ekstra­
udstyr > Brugerdefinerede POI'er. Hvis
du vil ændre indstillingerne for alarmp­
unkter, skal du trykke på Værktøjer >
Indstil­linger > Alarm punkter >
Alarmpunkt alarm.
Hvis du vil slette brugerdefinerede POI'er
fra din zūmo, skal du slutte din zūmo til
din computer. Åbn mappen Garmin\poi på
zūmo-drevet eller på microSD-kortdrevet.
Slet filen poi.gpi.
44
nüMaps Guarantee™
Du kan modtage én gratis kortopdatering
(hvis en sådan forefindes) ved at registrere
din enhed på http://my.garmin.com
senest 60 dage efter, at du har modtaget
satellitsignaler, mens du har kørt med
enheden. Du er ikke berettiget til den
gratis kortopdatering, hvis du registrerer
via telefon eller venter længere end
60 dage, efter første gang du har modtaget
satellitsignaler, mens du har kørt med
enheden. Der er flere oplysninger på
www.garmin.com/numaps.
nüMaps Lifetime™
For en enkelt betaling modtager du op til
fire kortopdateringer hvert år i hele din
enheds levetid. Der er flere oplysninger på
www.garmin.com.
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Appendiks
Om GPS-satellitsignaler
Din zūmo skal opfange GPS-satellitsignaler
(Global Positioning System) for at kunne
navigere. Hvis du er inden døre, i nærheden
af høje bygninger eller træer eller i en
parkeringskælder, kan din zūmo ikke oprette
satellitforbindelse. Gå udenfor til et område,
hvor der ikke er høje forhindringer, når du
skal bruge din zūmo.
Når din zūmo har opfanget satellitsignaler,
er søjlerne for signalstyrken på siden
. Når den mister
Menu grønne
satellitsignalerne, bliver søjlerne røde eller
slettes
.
Du kan finde flere oplysninger om GPS på
www.garmin.com/aboutGPS.
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Kontakt til Garmin
Kontakt Garmins produktsupport, hvis du
har spørgsmål. Hvis du befinder dig i USA,
skal du gå til www.garmin.com/support
eller kontakte Garmin USA pr. telefon på
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien og Nordirland skal du
kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon
på 0808 238 0000.
Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå
ind på www.garmin.com/support og klikke
på Contact Support for at få oplysninger
om support i de forskellige lande, eller
du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr.
telefon på +44 (0) 870 850 1241.
45
Appendiks
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE zūmo ACCEPTERER DU
AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG
BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE
SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS
DENNE AFTALE GRUNDIGT.
Garmin giver dig en begrænset licens
til at bruge softwaren i denne enhed
("Softwaren") i binær udførbar form ved
normal brug af produktet. Titel, ejendomsret
og intellektuelle ejendomsrettigheder til
softwaren forbliver hos Garmin.
forbliver Garmins ejendom. Du accepterer,
at Softwaren eller nogen del af denne ikke
må skilles ad, demonteres, modificeres,
ommonteres, omstruktureres eller reduceres
til læsbar form, og at du ikke må skabe
enheder, der er afledt af eller baseret på
Softwaren. Du accepterer, at du ikke må
eksportere eller reeksportere produktet
til noget land i strid med USA's love om
eksportregulering.
Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin
og er beskyttet ifølge amerikansk lov om
ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret. Endvidere bekræfter du, at
softwarens struktur, organisering og kode er
værdifulde forretningshemmeligheder ejet af
Garmin, og at softwaren i kildekodeform er
en værdifuld forretningshemmelighed, der
46
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Appendiks
Specifikationer
Fysisk størrelse: B
×H×D:
4,21 × 3,35 × 0,90 tommer
(106,9 × 85,1 × 22,9 mm)
Vægt: 7,6 oz. (215,5 g)
Display: B×H: 2,8 × 2,1 tommer
(72,0 × 54,0 mm); 320 × 240 pixel;
64K lyst, 18 ‑bit LCD-display;
hvidt baggrundslys; berøringsskærm
Kabinet: Vandtæt IPX7
Arbejdstemperaturområde:
fra ‑4°F til 131°F
(fra ‑20°C til 55°C)
Opladningstemperaturområde:
fra 32°F til 104°F
(fra 0°C til 40°C)
Datalagring: Intern hukommelse og valgfrit
flytbart microSD-kort. Data gemmes på
ubestemt tid.
Computergrænseflade: USB 2.0 full speed
(12 Mbit) lagerenhed, plug‑and‑play
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Opladningstid: Ca. 4 timer
Strømtilførsel: Jævnstrøm fra køretøj vha.
det medfølgende strømkabel
Anvendelse: Maks. 5 W
Batterilevetid: Op til 8 timer
Batteritype: Litiumionbatteri, der kan
udskiftes af brugeren
Udskiftningsbatteri til zūmo: Garmin
litiumionbatteri 010‑11143‑00
GPS-modtager: Ultrafølsom,
WAAS‑kompatibel
Indfangningstider*:
Varm: <1 sek.
Kold: <38 sek.
Nulstilling til fabriksstandarder:
<45 sek.
*Gennemsnitsindfangningstider for en
stationær modtager med frit udsyn til
himlen.
47
Appendiks
Fejlfinding
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Min zūmo modtager aldrig
satellitsignaler.
Tag din zūmo med ud af garager og væk fra høje bygninger og træer.
Stå stille i flere minutter.
Sugekoppen kan ikke sidde
fast på forruden.
Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol. Tør efter med
en ren, tør klud. Monter sugekoppen som beskrevet på side 3.
Min zūmo kan ikke oplades i
mit køretøj.
Kontroller sikringen i bilstrømkablet (se side 42).
Kontroller, at bilen er tændt, og at strømkilden forsynes med strøm.
Din zūmo kan kun oplades mellem 32 °F og 104 °F (0 °C og 40 °C).
Hvis zūmo placeres i direkte sollys eller i varme omgivelser, kan den
ikke oplades.
Batteriet aflades hurtigt.
Du kan maksimere den tid, der går mellem opladningerne, ved at skrue
ned for baggrundsbelysningen. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Display > Lysstyrke.
Du kan undgå at dræne batteriet ved at fjerne det, når din zūmo ikke
er i brug.
Min batteriindikator synes
ikke at være præcis.
Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt (uden at afbryde
opladningen).
Hvordan sletter jeg alle mine
brugerdata?
Placer din finger i nederste højre‑hjørne på din zūmos skærm, mens du
tænder for den. Bliv ved med at trykke på skærmen, indtil meddelelsen
vises. Tryk på Ja for at slette alle brugerdata.
zūmo går i baglås/fryser.
Hvis din zūmo holder op med at fungere, skal du slukke for den og
tænde den igen. Hvis dette ikke afhjælper problemet, skal du trykke
og holde den nede i 10 sekunder. Nu skulle din zūmo fungere
på
normalt. Du kan også tage batteriet ud og sætte det i igen.
48
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Appendiks
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Berøringsskærmen reagerer
ikke korrekt på mine tryk.
Kalibrer berøringsskærmen som beskrevet på side 40.
Hvordan ved jeg, at
min zūmo er i USBlagerenhedstilstand?
Når din zūmo er i USB-lagerenhedstilstand, vises et billede af en zūmo,
der er tilsluttet en computer. Der vises også to nye flytbare diskdrev
under Denne computer.
Min computer registrerer
aldrig, at zūmo er tilsluttet.
1. Fjern mini-USB-kablet fra computeren.
2. Sluk zūmo.
3. Slut mini-USB-kablet til en USB-port på din computer og din zūmo.
zūmo tænder automatisk og skifter til USB-lagerenhedstilstand.
Sørg for at slutte zūmo direkte til en USB-port og ikke en USB-hub.
Jeg kan ikke se nogen
flytbare drev i listen over
drev.
Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows
have problemer med at tildele drevbogstaver til dine zūmo-drev.
Se hjælpen til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du tilknytter
drevbogstaver.
Hvordan kan jeg finde
restauranter i nærheden af
det hotel, jeg skal overnatte
på i fremtiden?
Tryk på Find > Nær > En anden by (og indtast dit rejsemål).
Find hotellet, og tryk på Start!.
Tryk på Menu > Find > Nær > Min destination.
Søg efter en restaurant. De restauranter, der ligger tættest på dit
hotel, vises først.
Du kan også benytte GPS-simulatoren (Værktøjer > Indstillinger >
System).
1.
2.
3.
4.
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
49
Indeks
Indeks
Symbols
2-D, 3-D kortvisning 34
A
abonnementer, trafik 36
adresser 12
advarsler
sikkerhedskamera 43
aktuel position, gemme 14
anvendelsesmåde 8, 9, 31
B
baggrundsfarve 32
batteri 41, 48
installere 2
status 8
udskifte i zūmo 41
berøringsskærm
indstillinger 32
kalibrere 40, 49
rengøre 38
billeder 24
typer 21
Bluetooth-teknologi
headset 8
indstillinger 35
parre 8
50
brændstofmåling 33
Brugerdata 25
brugerdata, slette 41
brugerdefinerede POI’er 44
brugerdefinerede ruter 15
C
computerforbindelse 22
D
diakritiske tegn 13
direkte linje, ruteplanlægning
20, 32
displayindstillinger 32
drejliste 19
E
ekstraudstyr 15, 43–45
enheds-ID 31
F
Favoritter 14
fejlfinding 48
filer 21–23
håndtere 21–23
overføre 21–23
slette 23
understøttede typer 21
Find 12
finde steder
bruge kompasset 20
bruge kortet 17
bruge TracBack 17
efter adresse 12
efter koordinater 16
efter navn 13
Favoritter 14
gemte steder (Favoritter) 14
hjem 12
nær en anden position
10, 17
nylige valg 14
stav navn 10
flere kort 43
FM-trafikmodtager 28–30
fotonavigation 15
indlæse fotos 23
G
Garmin Lock 35, 39
gemme
din aktuelle position
14, 17, 24
steder, du finder 14
gennemse kortet 17
geo-skattejagt 16
GPS 8
indstillinger 31
om GPS 45
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
Indeks
H
Hjælp 24
hjemmeposition 12
Hvor er jeg? 24
I
indstillinger 31–37
interessepunkter 10
brugerdefineret 44
K
kompas 20
konfigurere 6
koordinater 16
køre hjem 12
køretøjsikon 34
kort 18
detaljeniveau 34
flytte 17
gennemse 17
indstillinger 34
knappen Kort info 34
opdatere 43
tilføje 43
tilpasse 34
trafik 30
version 34
vise 34
zoome 17
L
opdatere
kort 43
software 40
oplade zūmo 48
overføre filer 21–23
M
P
litiumionbatteri 41, 47
lommeregner 26
lydstyrke 9
lysstyrke 32
maks. fart, nulstille 33
mål, omregne 26
måleomregner 26
MapSource 43
microSD-kort 21, 47
montere
i forruden 3, 48
på instrumentbræt 42
N
næste sving 19
navigation
indstillinger 31
valg 31
nulstille
din zūmo 40
slette alle brugerdata 41
tripdata 19
nyligt fundne positioner 14
O
omregne enheder 26
omveje 11
opbevare zūmo 39
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
PIN-kode
Garmin Lock 39
POI Loader 44
positionsformater 35
R
registrere 39
retningsangivelser sving-forsving 19
retningsanvisninger 19
ruter 15
brugerdefineret 15
direkte linje 20, 32
importere 25
omveje 11
på kortet 18
præferencer 31
simulere 31
tilføje ét stop 11
trafik 29
S
satellitsignaler 7, 45
siden Menu 8
siden Start! 11
51
Indeks
sikkerhed
indstillinger 35
position 39
sikkerhedskameradatabase 43
sikker kørsel 35
sikring, skifte 42
simulere en rute 31
skærm
lysstyrke 32
skærmbilleder 32
skoleområdedatabase 44
slette
alle brugerdata 41
brugerdefinerede POI’er 44
filer 23
liste med nyligt fundne 14
tegn 13
software
licensaftale 46
opdatere 40
version 31
specifikationer 47
sprogindstillinger 33
stave navne 10, 13
stemmesprog 33
systemindstillinger 31
52
T
tastatur 13
layout 31
sprogtilstand 13, 34
tastatur på skærmen 13
tekstsprog 34
tidsindstillinger 33
tidszoner 33
tilbehør 43, 44
tilpasse zūmo 31–37
TracBack 17
trafik 27, 28–30
tilføje abonnementer 36
Travel Guide 43
tripdata, nulstille 19
triplog 34
triptæller 19
V
værktøjer 24–27
vedligeholde zūmo 38
verdensur 25
W
WebUpdater 40
Z
zoom 17
zūmo
kabinet 1
montere 3, 42
rengøre 38
U
understøttede filtyper 21
undgå
tyveri 39
vejtyper 32
USB 1, 22, 49
lagerenhedstilstand 21–23
skubbe ud 22
Brugervejledning til zūmo® 200-serien
For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata)
i hele dit Garmin-produkts levetid skal du besøge Garmins
websted på www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Februar 2011
Delnummer 190-01144-36 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising