Garmin | zūmo® 210LM | User guide | Garmin zūmo® 210LM Användarhandbok

Garmin zūmo® 210LM Användarhandbok
zūmo 200-serien
®
Användarhandbok
för användning med zūmo 210 och zūmo 220
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020
Fax (913) 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Tel. +44 (0) 870 8501241 (utanför Storbritannien)
0808 2380000 (inom Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 8501251
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta
dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras,
kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något
lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående
uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin
beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia
av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt
lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en
kopia av handboken eller av eventuell revidering
av den, under förutsättning att en sådan elektronisk
eller utskriven kopia av handboken innehåller hela
copyrightredogörelsens text och även under förutsättning
att all obehörig kommersiell distribution av handboken
eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan
förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan
skyldighet att meddela någon person eller organisation
om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins
webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar
och tilläggsinformation om användning och drift av
denna och andra produkter från Garmin.
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2 2642 9199
Fax 886/2 2642 9099
Garmin®, Garmin-logotypen, MapSource®, TracBack®
och zūmo® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller
dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra
länder. Garmin Lock™, myGarmin Agent™, nüMaps
Guarantee™ och nüMaps Lifetime™ är varumärken
som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här
varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga
tillstånd.
microSD™ är ett varumärke som tillhör SD Card
Association. Microsoft, Windows och Windows NT är
antingen registrerade varumärken eller varumärken som
tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra
länder. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör
Apple Computer, Inc., i USA och andra länder. Används
med tillstånd. För användning av geocaching.com-data
gäller Geocaching.com användningsvillkor som finns
på http://www.geocaching.com/about/termsofuse.aspx.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth
SIG, Inc. och all användning av sådana märken av
Garmin är licensierad.
Övriga varumärken och varunamn tillhör deras
respektive ägare.
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
Komma igång..................................1
Titta närmare på zūmo®. ...................1
Installera batteriet i zūmo..................2
Ladda zūmo.......................................3
Montera zūmo i en bil........................3
Montera zūmo på motorcykeln..........4
Konfigurera zūmo..............................7
Söka satelliter....................................7
Para ihop ditt Bluetooth®-headset.....8
Använda menysidan..........................8
Använda strömknappen..................10
Vart?..............................................12
Söka efter en adress.......................12
Ange en hemposition.......................12
Söka efter en plats genom
att stava namnet . ......................13
Söka efter senast hittade platser.....14
Favoriter..........................................14
Använda egna rutter........................15
Ange koordinater.............................16
Söka efter en plats med kartan.......17
Använda TracBack®. .......................17
Söka nära en annan plats...............17
Använda huvudsidorna................18
Färddator.........................................19
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Svänglista........................................19
Nästa sväng....................................19
Ruttsidan.........................................19
Hantera filer..................................21
Filformat som kan användas...........21
Läsa in filer......................................21
Läsa in foton för fotonavigering.......23
Ta bort filer.......................................23
Använda verktygen......................24
Inställningar.....................................24
Var är jag?.......................................24
Hjälp................................................24
Bildvisare.........................................24
Egna rutter.......................................25
Min info............................................25
Världsklocka ...................................25
Miniräknare ....................................26
Enhetsomräkning ...........................26
Trafik................................................27
Använda FM-trafik........................28
Trafik i ditt område...........................28
Färgkod för allvarlighet....................29
Trafik på rutten................................29
Visa trafikkartan...............................30
Visa trafikfördröjningar....................30
Trafikprenumerationer.....................30
i
Innehållsförteckning
Anpassa zūmo..............................31
Systeminställningar.........................31
Navigeringsinställningar..................31
Visningsinställningar........................32
Aktivera bränslespårning.................33
Tidsinställningar...............................33
Språkinställningar............................33
Kartinställningar...............................34
Fordonsinställningar........................35
Bluetooth-inställningar.....................35
Inställningar för positionsformat......35
Säkerhetsinställningar.....................35
Information om
trafikprenumeration....................36
Återställa alla inställningar...............37
Montera enheten på
instrumentbrädan.......................42
Ytterligare kartor..............................43
Extrafunktioner och
valfria tillbehör............................43
nüMaps Guarantee™.......................44
nüMaps Lifetime™. ..........................44
Om GPS-satellitsignaler..................45
Kontakta Garmin.............................45
Programlicensavtal . .......................46
Specifikationer.................................47
Felsökning.......................................48
Index..............................................50
Bilaga.............................................38
Registrera zūmo-enheten................38
Sköta zūmo ....................................38
Rengöra enheten.............................38
Låsa zūmo.......................................39
Kalibrera skärmen...........................40
Återställa zūmo................................40
Uppdatera programvaran................40
Rensa användardata.......................41
Batteriinformation ...........................41
Byta batteri i zūmo...........................41
Byta säkringen.................................42
ii
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Komma igång
Komma igång
Titta närmare på zūmo®
GPS-antenn
Strömknapp:
Tryck på och håll ned när du vill sätta på eller stänga av zūmo.
Tryck snabbt om du vill justera volymen eller belysningens ljusstyrka.
Högtalare
Batterikontakter
Mini-USBanslutning
under
väderskydd
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Batterilock
Serienummer
under batteriet
Batterispärr: Skjut
uppåt för att öppna
batteriluckan.
microSD™-kortfack
under batteriet
1
Komma igång
‹ Varning
Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri. För att förhindra
allvarliga kroppsskador eller skador
på enheten eller fordonet ska enheten
tas med från bilden när du går ut eller
skyddas från direkt solljus.
Läs guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation som medföljer
i produktförpackningen för viktig
information om produkten och säkerhet.
3. Hitta metallkontakterna på
litium‑jonbatteriets ena sida.
4. Sätt i batteriet så att
metallkontakterna på batteriet
stämmer med metallkontakterna
inuti batterihållaren.
Meddelande
Innan du monterar enheten läser
du i guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation för information
om lagar som gäller för montering
på vindruta.
Installera batteriet i zūmo
1. Ta fram litium‑jonbatteriet som
medföljer i produktförpackningen.
2. Skjut spärren uppåt för att öppna
batteriluckan på baksidan av zūmo.
2
5. Tryck försiktigt batteriet på plats.
6. Sätt tillbaka batterilocket genom att
skjuta det på plats. Du ska höra ett
klick.
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Komma igång
Ladda zūmo
Ladda zūmo i minst 4 timmar innan du
använder den på batteri.
• Använd strömkabeln för bil.
• Använd USB-kabeln.
• Använd en nätadapter (tillval).
• Använd en batteriladdare (tillval).
2. Anslut 12-voltsströmkabeln för fordon
till mini-USB-kontakten.
3. Sätt fast vaggan på sugkoppsfästet.
Sugkoppsarm
Montera zūmo i en bil
1. Fäll undan väderskyddslocket från
mini-USB-kontakten på baksidan
av zūmo.
Väder­
skyddslock
Vagga
Spak
4. Ta bort plasthöljet från sugkopps­
fästet. Rengör och torka framrutan
samt sugfästet med en luddfri trasa.
5. Placera sugkoppsfästet på vindrutan.
6. För spaken bakåt mot vindrutan.
7. Placera underkanten av zūmo i
vaggan.
Strömkabel
Användarhandbok för zūmo 200-serien
3
Komma igång
Montera zūmo på
motorcykeln
‹ Varning
8. Luta zūmo bakåt tills den fastnar.
9. Anslut den andra änden av
12-voltsströmkabeln för fordon
till en strömkontakt i bilen. Om
zūmo är ansluten och fordonet är
igång startar enheten automatiskt.
4
Felaktig anslutning av strömkabeln med
blottade ledningstrådar kan resultera
i skada på fordonet eller batteriet
och kan orsaka kroppsskada. Garmin
rekommenderar starkt att du låter
en erfaren montör med kunskap om
elektriska system installera enheten.
MEDDELANDE
För att spara på motorcykelns batteri
bör du koppla ifrån strömkabeln till din
zūmo-enhet när du inte kör.
Obs! Montera zūmo på en lämplig och
säker plats på motorcykeln, beroende
på tillgängliga strömkällor och säker
kabeldragning.
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Komma igång
Montera styrstångsfästet
Med zūmo följer fästanordningar för
två olika typer av styrstångsmontering.
Anpassad montering kan kräva fler
monteringsdelar (www.ram-mount.com).
Montera U-bygeln och
styrstångsfästet:
1. Sätt U-bygeln runt styrstången och trä
ändarna genom styrstångsfästet.
2. Dra åt muttrarna så att fästet sitter
stadigt. Dra inte åt för hårt.
Obs! Rekommenderat vridmoment är
50 lbf-in. Överskrid inte vridmomentet
på 80 lbf-in.
Styrstångsfäste
Styre
Montera styrstångsfästet på
kopplings-/bromshandtagets
klämfäste:
Obs! Både 1/4-tums och M6-bultar
medföljer. Använd den storlek som
passar i kopplings-/bromshandtagets
fäste.
1. Ta bort de två fabriksmonterade
bultarna från kopplings-/
bromshandtagets klämfäste.
2. Trä de nya bultarna genom
styrstångsfästet, avståndshylsorna
och klämfästet.
3. Dra åt muttrarna så att fästet sitter
stadigt.
Styrstångsfäste
Kopplings-/
bromsklämfäste
U-bygel
Avståndshylsor
Användarhandbok för zūmo 200-serien
5
Komma igång
Brickor
Vagga
Bottenplatta
Skruvar med
kullrigt huvud
Muttrar
Avståndshylsor
Fästa bottenplattan på
zūmo-fästet
1. För skruvarna med kullrigt huvud (M4
× 40 mm) genom brickorna, vaggan,
avståndshylsorna och bottenplattan.
2. Dra åt muttrarna så att bottenplattan
sitter stadigt.
Vagga
Bottenplatta
Dubbel fästarm
Fästa bottenplattan på
styrstångsfästet
1. Sätt i styrstångsfästets kulled och
bottenplattans kulled i den dubbla
fästarmen.
2. Dra åt vredet lätt.
3. Ställ in position för bästa möjliga
visning och användning.
4. Dra åt vredet så att fästet sitter
stadigt.
6
Vred
Styrstångsfäste
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Komma igång
Montera zūmo i fästet
1. Placera underkanten av zūmo i
vaggan.
2. Luta zūmo bakåt tills den fastnar.
Frigöringsspak
Vagga
Ta bort zūmo från något av
fästena
Konfigurera zūmo
Starta zūmo genom att hålla
nedtryckt. Följ instruktionerna
på ‑skärmen.
Söka satelliter
Sök upp en öppen plats utomhus, utanför
garaget och inte i närheten av höga
byggnader. Stanna fordonet och slå på
zūmo-enheten. Det kan ta några minuter
innan enheten hittar satellitsignalen.
Staplarna
anger styrkan på
mottagningen. När staplarna är gröna
har satellitsignaler hittats. Nu kan
du välja ett mål och navigera dit.
1. Koppla loss zūmo genom att trycka
på frigöringsspaken på fästet.
2. Lyft ut zūmo.
Användarhandbok för zūmo 200-serien
7
Komma igång
Para ihop ditt
Bluetooth®-headset
Obs! Mer information finns på sidan 35,
eller i headsetets användarhandbok.
Du kan lyssna på ljud från din zūmo med
ditt Bluetooth-headset. Första gången du
använder två enheter tillsammans måste
du ”para ihop” dem. Ditt Bluetoothheadset och zūmo måste vara påslagna
och inom 10 meters avstånd från
varandra. När du en gång har parat ihop
de två enheterna ansluter de automatiskt
till varandra varje gång du sätter på dem.
Använda menysidan
➍
➊
➋ ➌
➎
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth.
2. Aktivera Bluetooth på zūmo.
3. Under anslutningar trycker du på
Lägg till eller Byt.
4. Aktivera läget hitta mig/möjlig att
upptäcka/synlig för ditt headset.
5. Tryck på OK på zūmo.
6. Välj enhet och tryck på OK.
7. Ange Bluetooth-PIN-koden för ditt
headset om det behövs, och tryck
på Klar.
8. Tryck på OK.
➊
➋
➌
8
➏
➐
➑
➍
➎
➏
➒
GPS-signalstyrka.
Status för Bluetooth-headset.
Användningsläge. Tryck här
när du vill ändra läge till
motorcykelåkning, bilkörning,
promenad, cykling eller EUmopedåkning.
Batteristatus.
Aktuell tid. Tryck här för att ändra
tidsinställningarna.
Tryck här om du vill söka efter ett
mål.
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Komma igång
➐
➑
Tryck här om du vill visa kartan.
Tryck här om du vill justera
volymen.
Obs! Om du har parat ihop ett
Bluetooth-headset med din zūmo,
justerar du volymen från headsetet.
➒ Tryck här om du vill använda
verktyg, t.ex. Var är jag?, Hjälp
och rutter.
Tips och genvägar för zūmo
• Om du snabbt vill gå tillbaka till
menysidan trycker du på och håller
ned Tillbaka.
• Om du vill se fler alternativ trycker
och
. Håll ned dessa
du på
knappar om du vill bläddra snabbare.
• Beroende på användningsläge och
dina inställningar visas sidorna på
olika sätt.
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Välja användningsläge
Kör
Går
Motorcykel
Cyklar
EU-moped
Din zūmo har flera användningslägen
för olika transportsätt. Ruttuppläggning
och navigering beräknas olika baserat på
ditt användningsläge. Enkelriktade gator
hanteras t.ex. annorlunda i promenadläge
jämfört med körläge.
Ändra användningsläge
1. Tryck på ikonen för användningsläge.
2. Välj ett läge och tryck sedan på OK.
3. Tryck på Ja och följ instruktionerna
på ‑skärmen för att göra inställningar
för användningsläget. Mer information
om egna inställningar finns på
sidan 31.
9
Komma igång
Använda strömknappen
Tryck kort på strömknappen
fler alternativ:
så visas
• Tryck på
och
för att justera
skärmens ljusstyrka.
och
för att justera
• Tryck på
volymen.
• Tryck på rutan bredvid Tyst för att
stänga av ljudet.
Söka efter intressanta platser
1. Tryck på Vart? > Intressant plats.
2. Välj en kategori.
3. Välj ett mål och tryck på Kör!.
Om du vill söka efter namn trycker du
på Vart? > Intressant plats > Stava
namnet.
Om du vill söka i ett annat område
trycker du på Vart? > Nära.
Återställa zūmo-enheten
Om zūmo-enheten slutar fungera
återställer du den genom att hålla
strömknappen nedtryckt.
10
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Komma igång
Använda Kör!- sidan
➊
➋
➌
➊
➋
➌
➍
➍
Tryck här om du vill visa rutten på
kartan.
Tryck här om du vill börja navigera
längs rutten.
Tryck här för att visa platsen
och omgivningarna på kartan.
Se sidan 18.
Tryck här för att spara platsen i
Favoriter.
Lägga till ett stopp i en rutt
1. När en rutt är aktiv trycker du på
Meny > Vart?.
2. Sök efter extrastoppet (delmålet).
3. Tryck på Kör!.
Användarhandbok för zūmo 200-serien
4. Tryck på Lägg in som delmål om
du vill lägga till det här stoppet före
slutmålet.
ELLER
Tryck på Välj som ny destination
om du vill ange platsen som nytt
slutmål.
Göra en avstickare
Om en väg längre fram är stängd kan du
göra en avstickare.
Obs! Avstickare är inte tillgängligt när
du navigerar fågelvägen.
1. När en rutt är aktiverad trycker du på
Meny.
2. Tryck på Avstickare.
zūmo-enheten försöker hitta en alternativ
rutt som undviker nuvarande väg eller
nästa väg i din svänglista och återvänder
sedan till den ursprungliga rutten. Om
den rutt du för närvarande navigerar
är det enda rimliga alternativet kan det
hända att din zūmo inte beräknar någon
avstickare.
11
Vart?
Vart?
På menyn Vart? finns det olika kategorier
av platser att söka efter. Mer information
om hur du utför en enkel sökning finns
på sidan 10.
Tips! Tryck på Nära om du vill växla
sökområde. Se sidan 17.
Söka efter en adress
1. Tryck på Vart? > Adress.
2. Ändra land eller område om det
behövs.
3. Tryck på Stava ort, ange ort/
postnummer och tryck sedan på
Klar. Välj stad eller postnummer
i listan. (Alla kartdata har inte
funktioner för postnummersökning.)
Om du är osäker på orten trycker
du på Sök alla.
4. Ange gatunumret och tryck sedan på
Klar.
5. Ange gatunamnet och tryck på Klar.
12
6. Välj rätt gata i listan, om det behövs.
7. Tryck på adressen, om det behövs.
Obs! Beroende på vilken version av
kartorna som lästs in till zūmo-enheten,
kan knappnamnen vara ändrade och vissa
steg ha en annan ordning.
Ange en hemposition
Du kan ange en hemposition för den plats
du oftast kör tillbaka till.
1. Tryck på Vart? > Kör hem.
2. Välj ett alternativ.
3. Ange din adress och tryck på Kör!
Köra hem
När du har angett hemposition kan du när
som helst skapa en rutt till den genom att
trycka på Vart? > Kör hem.
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Vart?
Ändra hemposition
Om du vill ändra hemposition måste du
först ta bort den från Favoriter.
Använda skärm‑knappsatsen
När en ‑skärmknappsats visas kan du
trycka på bokstäverna och siffrorna.
1. Tryck på Vart? > Favoriter.
2. Välj hemposition.
3. Tryck på Hem > Ändra > Ta bort >
Ja.
När du har tagit bort hempositionen
kan du skapa en ny genom att följa
stegen på sidan 12.
Söka efter en plats
genom att stava namnet
Om du vet namnet på platsen du söker
efter kan du skriva in det med hjälp av
skärmknappsatsen. Du kan också ange
bokstäver som ingår i namnet för att
begränsa sökresultatet.
1. Tryck på Vart? > Intressant plats >
Stava namnet.
2. Ange bokstäverna i namnet med
skärmknappsatsen. Tryck på Klar.
Användarhandbok för zūmo 200-serien
• Tryck på
om du vill visa en lista
med de senast hittade sökorden.
för att ta bort ett tecken.
• Tryck på
Om du vill rensa hela posten håller du
nedtryckt.
om du vill lägga till ett
• Tryck på
mellanslag.
om du vill växla mellan
• Tryck på
versaler och gemener.
• Tryck på Språk om du vill ändra
språkläge för tangentbordet.
• Tryck på 123 om du vill ange special­
tecken, t.ex. kommateringstecken.
13
Vart?
Söka efter senast hittade
platser
I zūmo sparas de senaste 50 hittade
platserna i en lista. Tryck på Vart? >
Senast sökta. De senast visade platserna
står överst i listan.
Ta bort senast sökta platser
Om du vill ta bort alla platser från listan
med dina senast hittade platser trycker
du på Rensa > Ja.
Obs! När du trycker på Rensa tas alla
objekt bort från listan. Själva platsen
tas inte bort från zūmo-enheten.
Favoriter
Du kan spara platser i Favoriter så att
du snabbt kan hitta dem och skapa rutter
till dem. Din hemposition sparas också i
Favoriter.
Spara den aktuella platsen
På kartan trycker du på . Tryck på
Spara plats för att spara din aktuella
plats.
Spara hittade platser
1. Om du vill spara en plats som du har
hittat klickar du på Spara.
2. Tryck på OK. Platsen sparas i
Favoriter.
Söka efter sparade platser
Tryck på Vart? > Favoriter. Dina
sparade platser visas i en lista.
14
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Vart?
Ändra sparade platser
1. Tryck på Vart? > Favoriter.
2. Tryck på den plats du vill ändra.
3. Tryck på Ändra.
Använda egna rutter
Tryck på Vart? > Egna rutter. Välj den
rutt du vill köra och tryck sedan på Kör!.
Skapa en egen rutt
Använd din zūmo till att skapa och spara
egna rutter inför din nästa tripp. Du kan
spara upp till 10 egna rutter.
4. Välj ett alternativ som du vill redigera.
Extra
Mer information om extrafunktioner som
fartkamerainformation finns på sidan 43.
Användarhandbok för zūmo 200-serien
1. Tryck på Vart? (eller Verktyg) > Egna
rutter > Ny.
2. Tryck på Lägg in ny startposition.
3. Hitta en plats du vill använda som
startpunkt och tryck på Välj.
4. Tryck på Lägg in ny destination.
5. Hitta en plats du vill använda som
slutpunkt och tryck på Välj.
15
Vart?
6. Lägg till en plats i din egen rutt genom
att trycka på
. Ta bort en plats
genom att trycka på .
7. Tryck på Nästa för att beräkna rutten
och visa den på kartan.
8. Tryck på Spara för att spara rutten
och avsluta.
Ändra egna rutter
1. Tryck på Vart? (eller Verktyg) >
Egna rutter.
2. Välj den rutt du vill ändra.
3. Tryck på Ändra.
4. Välj ett alternativ som du vill redigera.
16
Ange koordinater
Om du känner till de geografiska
koordinaterna för slutmålet, kan
du navigera till destinationen med
hjälp av koordinaterna för latitud
och longitud i zūmo-enheten (eller
andra koordinatformat). Detta kan
vara användbart vid geocaching. Mer
information om geocaching finns på
www.geocaching.com.
1. Tryck på Vart? > Koordinater.
2. Ändra typen av koordinater genom
att trycka på Format. Eftersom olika
positionsformat används för olika
kartor och diagram kan du välja
koordinatformat för den typ av karta
du använder.
3. Ange koordinaterna och tryck på Klar.
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Vart?
Söka efter en plats med
kartan
Tryck på Vart? > Sök på karta.
Tips för att söka på kartan
• Visa olika delar av kartan genom att
trycka på kartan och dra.
• Tryck på och om du vill zooma
ut och in.
• Tryck på valfritt objekt på kartan.
En pil visas som pekar på objektet.
• Tryck på Spara för att spara den här
platsen.
• Tryck på Kör! om du vill navigera
till den platsen.
Om GPS-läget är avstängt trycker du på
Ange plats för att ställa in din position
på den aktuella platsen. Se sidan 31.
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Använda TracBack®
Tryck på Vart? > TracBack om du vill
se din senaste resväg. Tryck på Spara så
sparas resvägen som en favorit. Tryck på
Kör! om du vill visa returrutten för din
senaste resväg.
Söka nära en annan plats
Obs! En sökning efter platser nära din
aktuella plats utförs automatiskt.
1. Tryck på Vart? > Nära.
2. Välj ett alternativ.
17
Använda huvudsidorna
Använda
huvudsidorna
Din rutt är markerad med en
magentafärgad linje. Medan du kör
vägleder zūmo dig till destinationen
via röstuppmaningar, pilar på kartan
och anvisningar överst på kartan. En
målflagga anger din destination. Om
du avviker från den ursprungliga rutten
söks en ny rutt upp och du får en ny
vägbeskrivning.
➊
➋
Tryck på
textfältet
för att visa
svänglistan.
➌
Tryck här för
att zooma in
och ut.
Tryck på
fordonsikonen
för att visa Var
är jag? -sidan.
➍
➋
➎
Tryck här
för att visa
färddatorn.
➏
Tryck här
för att visa
menysidan.
➌
➎
➊
18
Tryck här för
att visa nästa
sväng (naviger­
ing på väg).
➍
➏
➎
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Använda huvudsidorna
Färddator
Färddatorn anger aktuell fart och ger
användbar statistik om din tripp.
Du visar trippinformationssidan genom
att trycka på Fart på kartan. Om du
stannar ofta bör du inte stänga av zūmo
så att den mäter hela resans tid korrekt.
Nollställa färddatorn
Om du vill ha exakt trippinformation
nollställer du färddatorn innan du
påbörjar en resa. Om du vill nollställa
informationen på trippinformationssidan
trycker du på Nolla tripp. Tryck på
Nollst. max om du vill nollställa
maxhastigheten.
Svänglista
När du följer en rutt visar svänglistan
instruktioner en sväng i taget och
avståndet mellan dem för hela rutten.
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Öppna svänglistan genom att trycka på
textfältet överst på kartan. Tryck på en
sväng i listan när du vill visa information
om nästa sväng. Visa hela rutten på
kartan genom att trycka på Visa karta.
Nästa sväng
När du följer en rutt kan du visa nästa
sväng på kartan samt avstånd och tid
tills du är framme vid svängen.
När du vill visa nästa sväng kan du
trycka i övre vänstra hörnet på kartan,
eller på en sväng i svänglistan.
Ruttsidan
Sidan för rutter visar tre olika typer av
rutter till din destination: Kortare tid,
Kortare sträcka eller Fågelvägen. Välj
en rutt genom att trycka på motsvarande
ruttknapp på skärmens sida. Mer
information om ruttinställningar
finns på sidan 31.
19
Använda huvudsidorna
På sidan Kör! trycker du på fliken
för ruttinformation, som anger ditt
användningsläge samt tid och avstånd
till din destination, för att öppna sidan
för rutter.
Kompass
Riktning i
grader
Markör
Informa­
tionsfält
också i grader i mitten på kompassen. I
informationsfälten visas hastighet, höjd
över havet, tid på dygnet och GPSsignalens noggrannhet.
Navigera fågelvägen med
kompassen
När du navigerar fågelvägen längs
en rutt visar riktningspilen vilken
riktning du bör hålla för att följa
rutten. Om riktningspilen pekar mot
markören färdas du rakt mot målet.
I informationsfältet längst ned till
vänster visas avståndet till målet.
Riktningspil
Markör
GPS-kompass
Du kan navigera med hjälp av en
GPS-kompass. Ingen kalibrering krävs,
men du måste ha fri sikt mot himlen.
Tryck på ett datafält från kartsidan om
du vill visa kompassen. När du färdas
roterar kompassen. Markören visar
din aktuella riktning. Riktningen visas
20
Avstånd till
destination
GPS-kompass vid
navigering fågelvägen
längs en rutt
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Hantera filer
Hantera filer
Du kan spara filer, t.ex. JPEG-bildfiler
och GPX-ruttfiler, i internminnet på
zūmo-enheten eller på ett microSD-kort.
Obs! zūmo-enheten är inte kompatibel
med Windows® 95, 98, Me eller
Windows NT®. Den är heller inte
kompatibel med Mac® OS 10.3
eller tidigare.
Filformat som kan
användas
• JPEG-, JPG-, PNG-, BMP- och
GIF-bildfiler: se sidan 23
• Kartor, rutter och waypoints från
MapSource®: se sidan 43
• GPI-filer med egna intressanta platser
från Garmin POI Loader: se sidan 44
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Läsa in filer
microSD™kortfack
under
batteriet
Batterispärr:
Skjut uppåt
för att öppna
batteriluckan.
mini-USBanslutning
under
väderskydds­
locket
Sätta in ett microSD-kort
(tillval)
1. Skjut spärren uppåt för att öppna
batteriluckan på baksidan av zūmo.
2. Ta bort batteriet.
3. Om du vill sätta i eller ta bort kortet
trycker du på det tills du hör ett klick.
4. Sätt i batteriet.
21
Hantera filer
5. Sätt tillbaka batterilocket genom att
skjuta det på plats. Du ska höra ett
klick.
Ansluta USB-kabeln
Anslut mini-USB-kontakten på zūmoenhetens baksida. Anslut kabelns större
ände till en tillgänglig USB-port på
datorn.
MicroSD-kortet och zūmo-enheten visas
som flyttbara enheter under Den här
datorn om du har Windows eller som
en volym på skrivbordet om du har
Mac OS.
Obs! I vissa operativsystem eller
datorer med flera nätverksenheter kan
zūmo-enheter inte visas. Om du vill
ha mer information om hur du ansluter
diskenheter kan du läsa i hjälpen till
operativsystemet.
22
Överföra filer till zūmoenheten
Du kan kopiera filer på datorn och klistra
in dem i zūmo-enheterna/-volymerna.
1. Sök efter den fil du vill kopiera på
datorn.
2. Markera filen och tryck på Ändra >
Kopiera.
3. Öppna enheten ”Garmin” eller
microSD-kortenheten/volymen.
4. Klicka på Ändra > Klistra in. Filen
visas i listan med filer i zūmo-minnet
eller på microSD-kortet.
Mata ut och koppla från
USB-kabeln
När du har överfört filerna klickar
du på utmatningsikonen
i
Aktivitetsfältet, eller drar volymikonen
till Papperskorgen
på Mac-datorer.
Koppla bort zūmo-enheten från datorn.
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Hantera filer
Läsa in foton för
fotonavigering
Du kan läsa in foton med
platsinformation till zūmo-enheten
eller ett microSD-kort och använda vid
fotonavigering. Mer information finns
på http://connect.garmin.com/photos.
1. Anslut zūmo-enheten till datorn.
2. Gå till http://connect.garmin.com
/photos och logga in.
3. Välj ett foto.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Ta bort filer
MEDDELANDE
Om du inte är säker på vad en fil
används till bör du inte ta bort den.
Enhetens minne innehåller viktiga
systemfiler som inte bör tas bort.
Anslut zūmo-enheten till datorn och
öppna zūmo-enheten eller microSDkortenheten/-volymen. Markera den fil
du vill ta bort och tryck sedan på Delete
på datorns tangentbord.
23
Använda verktygen
Använda verktygen
Verktygsmenyn innehåller många
funktioner som kan vara till nytta när
du färdas. Öppna menyn Verktyg genom
att trycka på Verktyg på menysidan.
Var är jag?
Tryck på Var är jag? om du vill visa
information om aktuell plats. Det här är
en användbar funktion om du behöver
tala om för räddningspersonal var du
befinner dig. Tryck på en knapp till höger
så visas de närmaste platserna i den
kategorin. Tryck på Spara plats för
att spara din aktuella plats.
Hjälp
Tryck på Hjälp så får du information om
hur du använder din zūmo-enhet.
Inställningar
Mer information om inställningarna finns
på sidorna 31–37.
Bildvisare
Med bildvisaren kan du visa bilder som
du har sparat på zūmo-enheten eller ett
microSD-kort.
1. Tryck på Verktyg > Bildvisare.
2. Om du vill zooma in en bild trycker du
på den.
3. Om du vill se alla bilder trycker du på
pilarna.
24
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Använda verktygen
Visa ett bildspel
Tryck på Bildspel om du vill visa ett
bildspel, där varje bild visas i några
sekunder innan nästa visas. Om du vill
avbryta bildspelet trycker du någonstans
på skärmen.
Navigera till en bild
Om bilden innehåller platsinformation
trycker du på Info > Kör! för att skapa
en rutt till den. På sidan 23 finns mer
information om hur du läser in bilder
till zūmo-enheten.
Världsklocka
1. Tryck på Verktyg > Världsklocka.
2. Om du vill ändra vilken ort som visas
trycker du på orten.
3. Ange ett ortsnamn och tryck på Klar.
4. Välj rätt ort om det behövs.
5. Tryck på Spara.
6. Om du vill visa en karta trycker du
på Världskarta. Delar där det är natt
visas som skuggade.
7. Om du vill visa klockorna igen trycker
du på Världsklocka, om du vill
avsluta trycker du på Tillbaka.
Egna rutter
Mer information om egna rutter finns på
sidan 15.
Min info
Använd det här verktyget om du vill
hantera och ta bort sparade data, t.ex.
dina favoriter. Om du har överfört en
rutt från MapSource, trycker du på
Importera rutt från fil om du vill
använda den rutten i zūmo-enheten.
Användarhandbok för zūmo 200-serien
25
Använda verktygen
Miniräknare
1. Tryck på Verktyg > Kalkylator.
2. Ange det första talet.
3. Välj räknesätt (÷, ×, - eller +).
4. Ange det andra talet.
• Tryck på . om du vill lägga till en
decimal.
• Om du vill göra talet negativt eller
positivt klickar du på ±.
• Om du vill göra talet till ett
procenttal (0,01) trycker du på %.
• Tryck på C om du vill rensa
posten.
5. Tryck på =.
6. Tryck på C om du vill göra en ny
beräkning.
26
Enhetsomräkning
1. Tryck på Verktyg >
Enhetsomräkning.
2. Tryck på Konvertering, välj en typ av
måttenhet och tryck på OK.
3. Tryck på den måttenhet du vill ändra.
4. Välj en måttenhet och tryck sedan
på OK. Om det behövs upprepar du
föregående steg.
5. Tryck på en svart rektangel så att du
kan ange ett värde.
6. Ange ett värde och tryck sedan på
Klar. Enheten konverteras.
7. Tryck på Rensa om du vill utföra en
annan omräkning.
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Använda verktygen
Uppdatera växelkurser
Du kan uppdatera valutor manuellt,
vilket innebär att du kan använda de
senaste växelkurserna.
1. Tryck på Verktyg >
Enhetsomräkning > Konvertera.
2. Tryck på Valuta och tryck sedan på
OK.
3. Tryck på valutaknapparna och välj de
valutor du vill uppdatera.
4. Tryck på Uppdatera.
5. Tryck på rutorna bredvid valutorna
om du vill ange nya kurser.
6. Tryck på Spara om du vill spara de
nya kurserna, eller tryck på Återställ
om du vill använda de ursprungliga
kurserna.
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Trafik
Du kan bara få trafikinformation
om enheten är ansluten till en FMtrafikinformationsmottagare (tillval).
Mer information finns på sidorna 28–30
och på www.garmin.com/traffic.
27
Använda FM-trafik
Använda FM-trafik
Obs! Trafikinformationsmottagaren köps
separat.
Använd en Garmin-FM-TMC-trafikinfor­
mationsmottagare om du vill ta emot och
använda sändningar över FM-RDS-nätet.
Trafikinformationsmottagaren är
integrerad i 12-voltsströmkabeln
för fordon.
Till ett strömuttag
i fordonet
Till strömkontakten
på zūmo-enheten
Obs! Garmin ansvarar inte för
riktigheten i trafikinformationen.
FM-trafikmottagaren tar emot signaler
från trafiktjänstens leverantör och visar
informationen på din zūmo-enhet.
Trafik i ditt område
När du tar emot trafikinformation visas
en trafikikon i det övre högra hörnet på
kartan. Trafikikonen ändrar färg för att
visa trafikförhållandena på den rutt eller
väg som du för tillfället kör på.
Trafikikon
FM-TMCtrafikinformationsmottagare
Om zūmo-enheten är ansluten till
trafikinformationsmottagaren, ansluten
till strömmen i fordonet och du befinner
dig inom täckningsområdet kan zūmoenheten ta emot information om
trafikfördröjningar. Mer information
finns på www.garmin.com/traffic.
28
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Använda FM-trafik
Färgkod för allvarlighet
Färgen på trafikikonen anger hur allvarlig
trafikfördröjningen är.
Färg
Beskrivning
Betydelse
Grön
Låg
allvarlighetsgrad
Trafiken flyter
normalt.
Gul
Medelhög
Det förekommer en
allvarlighetsgrad
viss köbildning.
Röd
Hög
allvarlighetsgrad
Svår köbildning
eller trafiken står
helt stilla.
Grå
Inga data
Trafikdata
har inte
uppdaterats.
Trafik på rutten
Vid beräkning av rutten undersöker
zūmo-enheten den aktuella trafiken och
optimerar automatiskt rutten för kortaste
tid. Om en allvarlig trafikfördröjning
inträffar på rutten medan du navigerar
beräknas rutten automatiskt om. Rutten
kan fortfarande dras genom trafik om det
inte finns bättre alternativa rutter.
Om en inte så allvarlig trafikfördröjning
uppstår på din rutt visas en flik på
trafikikonen, med information om hur
mycket extra tid som har lagts till på
din rutt på grund av fördröjningen. Den
här tiden ingår redan i din beräknade
ankomsttid.
Undvika trafik längs rutten manuellt:
1. Tryck på trafikikonen på kartan.
2. Tryck på Trafik på rutten.
3. Tryck på pilarna om du vill visa övriga
trafikfördröjningar på din rutt, om det
behövs.
4. Om du vill slippa trafikhindret trycker
du på Undvik.
Användarhandbok för zūmo 200-serien
29
Använda FM-trafik
Visa trafikkartan
På trafikkartan visas färgkodade
trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1. Tryck på trafikikonen på kartan.
Visa trafikfördröjningar
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på Trafiksökning om du vill
visa en lista med trafikfördröjningar.
3. Tryck på ett objekt i listan om du vill
visa detaljer. Om det finns fler än en
fördröjning trycker du på pilarna så
visas övriga fördröjningar.
Trafikprenumerationer
2. Tryck på Visa trafikkarta om du vill
visa trafikproblemen på en karta.
Mer information om hur du lägger till
eller förnyar en trafikprenumeration
finns på sidan 36.
Om du vill återgå till den normala kartan
trycker du på trafikikonen och sedan på
Visa normal karta.
30
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Anpassa zūmo
Anpassa zūmo
1. Tryck på Verktyg > Inställningar.
2. Klicka på den inställning du vill ändra.
3. Tryck på knappen bredvid inställnings­
namnet om du vill ändra den.
Obs! Vissa menyer och inställningar
ändras beroende på vilket läge du
använder. Titta efter ikonen för använd­
ningsläge bredvid inställningen. Alla
inställningar är inte tillgängliga för alla
användningslägen.
Systeminställningar
Tryck på Verktyg > Inställningar >
System.
Användningsläge – ange hur du vill
navigera för att optimera rutterna:
Motorcykel, Kör, Gång eller Cykling.
Se sidan 9.
GPS-simulator – aktivera simulatorn när
du vill stänga av GPS-läget och simulera
navigering och spara på batteriet.
Enheter – ändra måttenheter till
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Kilometer eller Mile.
Knappsatslayout – välj en inställning.
• Standard – en alfabetisk layout.
• Stor – en layout som låter dig välja
mellan grupper om åtta bokstäver per
gång.
Om – visa zūmo-enhetens programvaru­
version, enhets-ID, ljudversion och
GPS-programvaruversion. Den här
informationen krävs om du vill uppdatera
systemprogramvaran eller köpa
ytterligare kartdata. Se sidan 43.
Återställ – återställer systemet till
standardinställningarna.
Navigeringsinställningar
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Navigation.
Ruttpreferenser – välj en inställning för
beräkning av rutter:
• Kortare tid – för att beräkna rutter
som går fortare att köra men som
kan utgöra längre körsträcka.
31
Anpassa zūmo
• Kortare väg – för att beräkna rutter
med kortare körsträcka men som kan
ta längre tid att köra.
• Fågelvägen – för att beräkna rutter
fågelvägen utan vägar.
Undvikanden – ange de vägtyper eller
förhållanden du vill undvika på dina
rutter.
Räkna om – välj om zūmo-enheten ska
räkna om när du avviker från rutten.
• Auto – räkna om en rutt automatiskt.
• Från – stäng av
omräkningsfunktionen.
• Vald – aktivera en uppmaning när du
avviker från rutten.
Återställ – återställ de ursprungliga
navigeringsinställningarna.
32
Visningsinställningar
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Skärm.
Färgläge – Dag ger en ljus bakgrund,
Natt ger en mörk bakgrund, medan
Auto växlar automatiskt mellan de två.
Skärmbild – aktivera skärmbildsläge.
Tryck på
för att ta en skärmbild.
Bilden sparas i bitmap-format i mappen
skärmbilder på zūmo-diskenheten.
Ljusstyrka – justera nivån på bakgr­
undsbelysningen. Genom att sänka
bakgrundsbelysningen kan du förlänga
batterilivslängden.
Återställ – återställ de ursprungliga
visningsinställningarna.
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Anpassa zūmo
Aktivera bränslespårning
När zūmo är ansluten till
motorcykelfästet kan du få ett
meddelande när bränslenivån är låg.
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Bränslemätare.
Bränslespårning – tryck på På.
En bränslemätare visas under
kompassen på kartan.
Distans per tank – ange hur långt
motorcykeln kan gå per tank bränsle.
Varning för låg bränslenivå – välj när
du vill bli meddelad om att bränslenivån
är låg.
Använda bränslelarm
När bränslenivån är tillräcklig låg för att
aktivera larmet för återstående bränsle
visas en röd tankikon på kartan. Tryck
på ikonen för att visa en lista över
närliggande mackar.
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Tidsinställningar
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Tid.
Tidsformat – välj mellan 12-timmars,
24-timmars eller UTC-tidsformat.
Aktuell tid – ange tiden i
15-minutersintervall med + och ‑.
Välj Automatisk om du vill ställa
in tiden automatiskt när zūmo-enheten
tar emot satellitsignaler.
Återställ – återställ de ursprungliga
tidsinställningarna.
Språkinställningar
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Språk.
Röst – ändra språket för
röstuppmaningar.
Text – ändra all ‑skärmtext till det valda
språket. Att textspråket ändras innebär
inte att språket i data som användaren
lagt in, t.ex. gatunamn, ändras.
33
Anpassa zūmo
Knappsats – välj tangentbord
för språket. Du kan också ändra
tangentbordsläget från ett tangentbord
genom att trycka på knappen Läge.
Återställ – återställ de ursprungliga
språkinställningarna.
Kartinställningar
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Karta.
Kartinfo – justera hur mycket detaljer
som ska visas på kartan. Om du visar
kartan med hög detaljrikedom ritas den
om långsammare.
Kartvy – välj ett kartperspektiv.
• Kurs upp – visa en 2D-karta med
färdriktningen överst.
• Norr upp – visa en 2D-karta med
norr överst.
• 3D-vy – visa en 3D-karta med
färdriktningen överst.
34
Autozoom för karta – Tryck på Från
om du vill stänga av autozoom.
Fordon – om du vill ändra den ikon
som används till att visa din position
på kartan trycker du på Byt. Tryck på
den ikon du vill använda och sedan
på OK. Hämta fler fordonsikoner på
www.garmin.com/vehicles.
Tripplogg – visa eller dölj loggen
för dina resor. Om du vill tömma
tripploggen trycker du på Verktyg >
Min info > Töm tripplogg.
Kartinfo – visa kartorna och versionen
för varje karta som finns inläst på zūmoenheten. Välj en karta för att aktivera
den kartan.
Återställ – återställ de ursprungliga
kartinställningarna.
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Anpassa zūmo
Fordonsinställningar
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Välj ett fordon.
Tryck på den ikon du vill använda och
sedan på OK.
Hämta fler fordonsikoner på
www.garmin.com/vehicles.
Bluetooth-inställningar
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth.
Anslutningar – tryck på knappen när
du ska para ihop ett headset som har
trådlös Bluetooth, eller visa en lista över
tillgängliga enheter. Tryck på Släpp om
du vill koppla från ett headset. Tryck på
Ta bort om du vill ta bort ett headset
från zūmo-enhetens minne.
Bluetooth – aktivera Bluetoothkomponenten. Om du vill förhindra
att ett headset ansluts automatiskt
trycker du på Från.
Återställ – återställ de ursprungliga
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Bluetooth-inställningarna. Detta åters­
täller inte ihopkopplingsinformationen.
Inställningar för
positionsformat
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Positionsformat.
Format – välj ett positionsformat.
Datum – välj ett kartdatum.
Säkerhetsinställningar
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet.
Garmin Lock – lås zūmo-enheten
genom att aktivera Garmin Lock™.
Ange en ‑fyrsiffrig PIN-kod och en
säkerhetsplats. Mer information finns
på sidan 39.
Säkerhetsläge – stänger av eller slår
på säkert läge. När fordonet rör sig
stänger säkerhetsläget av alla funktioner
som kräver betydande uppmärksamhet
och kan stjäla uppmärksamheten från
körningen.
35
Anpassa zūmo
Återställ – återställ de ursprungliga
säkerhetsinställningarna.
Obs! När du återställer säkerhetsinställ­
ningarna återställs inte Garmin LockPIN-koden eller säkerhetsplatsen.
Information om
trafikprenumeration
Trafikinformation är bara tillgängligt om
du har en FM-trafikmottagare (tillval).
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Trafik.
Obs! Om din trafikinformationsmot­
tagare har ett provabonnemang behöver
det inte aktiveras och du behöver inte
köpa något abonnemang förrän det
förfaller.
Alternativ i Nordamerika
Dina FM-trafikprenumerationer och
förfallodatum visas i en lista. Om du
vill lägga till en prenumeration trycker
du på Lägg till.
36
Alternativ i Europa
Auto – markera alternativet om du
vill använda den bästa leverantören
i området. Du kan också välja en
specifik leverantör.
Sök – sök efter ytterligare TMC-trafikin­
formationsleverantörer. Om du vill öka
söktiden rensar du leverantörstabellen
genom att trycka på Ja.
Abonnemang – visa dina abonnemang
och deras förfallodatum. Om du vill
lägga till en prenumeration trycker
du på Lägg till.
Lägga till en prenumeration
Du kan köpa ytterligare abonnemang
och förnya dem om de går ut. Gå till
www.garmin.com/fmtraffic.
Obs! Du behöver inte aktivera
abonnemanget som medföljde FMtrafikinformationsmottagaren (om
det medföljde en). Abonnemanget
aktiveras automatiskt när zūmo-enheten
tar emot satellitsignaler samtidigt
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Anpassa zūmo
som trafiksignalerna tas emot från
leverantören av tjänsten.
1. På menysidan trycker du på
Verktyg > Inställningar > Trafik.
2. För nordamerikanska enheter trycker
du på Lägg till. Utanför Nordamerika:
Tryck på Abonnemang > Lägg till.
3. Skriv ned trafikmottagarens
enhets-ID.
4. Om du vill köpa ett abonnemang och
få en kod med 25 ‑tecken går du till
www.garmin.com/fmtraffic.
5. Tryck på Nästa på zūmo-enheten,
ange koden och tryck sedan på Klar.
Återställa alla
inställningar
1. Tryck på Verktyg > Inställningar.
2. Tryck på Återställ.
3. Tryck på Ja.
Trafikabonnemangskoden kan inte
återanvändas. Du måste skaffa en ny kod
varje går du förnyar tjänsten. Om du har
flera trafikinformationsmottagare måste
du skaffa en ny kod för varje mottagare.
Användarhandbok för zūmo 200-serien
37
Bilaga
Bilaga
Registrera zūmo-enheten
Gå till http://my.garmin.com för
att registrera din zūmo-enhet. Mer
information om hur du ansluter zūmoenheten till datorn finns på sidan 21.
1. Anslut zūmo-enheten. Ett alternativ
för installation av myGarmin Agent™
(tillval) visas.
2. Följ instruktionerna på skärmen för
att installera myGarmin Agent och
registrera zūmo-enheten.
När du registrerat zūmo-enheten kan
du abonnera på de senaste Garmin
online-tjänsterna.
Sköta zūmo
zūmo-enheten innehåller känsliga
elektroniska komponenter som kan
skadas permanent om du utsätter enheten
för häftiga skakningar eller vibrationer.
Du kan undvika risken för att zūmoenheten skadas genom att undvika att
38
tappa den och inte använda den i miljöer
där det finns stor risk för skakningar eller
vibrationer.
Rengöra enheten
zūmo-enheten är tillverkad av material
av hög kvalitet och kräver inte att
användaren underhåller den med annat
än rengöring. Du rengör nüvi-enhetens
ytterhölje (inte pekskärmen) med en
fuktig trasa med milt rengöringsmedel
och torkar den torr. Använd inte kemiska
rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.
Rengöra pekskärmen
Rengör pekskärmen med en mjuk,
ren och luddfri trasa. Om det behövs
använder du vatten, isopropylalkohol
eller linsrengöring. Fukta trasan
med vätskan och torka försiktigt
av pekskärmen.
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Bilaga
Skydda zūmo
• Förvara inte zūmo-enheten där den
kan utsättas för extrema temperaturer
eftersom den då kan skadas
permanent.
• Det går att använda en
persondatorpenna till pekskärmen,
men försök inte göra det samtidigt
som du kör bil.
• Använd aldrig ett hårt eller vasst
föremål på pekskärmen eftersom
skador kan uppstå.
Förhindra stöld
• Förebygg stöld genom att ta bort
enheten och fästet när den inte
används. Ta bort resterna efter
sugfästet på vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera produkten på
http://my.garmin.com.
• Använd funktionen Garmin Lock.
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Låsa zūmo
Garmin Lock är ett antistöldsystem som
låser zūmo-enheten. Varje gång du sätter
på zūmo-enheten måste du ange PINkoden eller köra till säkerhetsplatsen.
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet.
2. Tryck på knappen nedanför Garmin
Lock.
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör till
en säkerhetsplats.
Vad är en säkerhetsplats?
Säkerhetsplatsen är en plats där du
befinner dig ofta, till exempel ditt hem.
Om zūmo-enheten har satellitsignaler
och du befinner dig på säkerhetsplatsen
behöver du inte ange PIN-koden.
Obs! Om du glömmer bort både PINkod och säkerhetsplats måste du skicka
in zūmo-enheten till Garmin för att få
den upplåst. Du måste också skicka med
en giltig produktregistrering eller ett
giltigt inköpskvitto.
39
Bilaga
Kalibrera skärmen
Om pekskärmen inte svarar ordentligt på
dina kommandon bör du kalibrera den.
1. Stäng av zūmo.
2. Tryck med fingret i det övre vänstra
hörnet av pekskärmen.
3. Sätt på zūmo-enheten medan du
håller kvar fingret på pekskärmen.
Håll kvar fingret på pekskärmen
i ungefär 30 sekunder tills
kalibreringsskärmen visas
(vit skärm med ”Tryck på punkt”).
4. Följ instruktionerna på skärmen.
Återställa zūmo
Om zūmo-enheten slutar fungera ska du
slå av och sedan slå på zūmo-enheten
igen. Om det inte hjälper ska du hålla
nedtryckt i 10 sekunder. zūmo bör
fungera normalt. Du kan också ta ur
batteriet och sedan sätta i det igen.
40
Uppdatera programvaran
För att du ska kunna ansluta zūmoenheten till datorn måste du köpa till en
mini-USB-kabel. Mer information om
tillbehör finns på http://buy.garmin.com,
www.garmin.com/extras eller hos din
Garmin-återförsäljare.
1. Anslut zūmo till datorn med hjälp av
mini-USB-kabeln. Menyn AutoPlay
öppnas.
2. Dubbelklicka på för att öppna
hämtningssidan för myGarmin Agent.
Om menyn AutoPlay inte öppnas,
eller om du sitter vid en Mac-dator,
går du till www.garmin.com/agent.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Efter att du installerat myGarmin Agent
uppmanas du att öppna Hem när du
ansluter zūmo-enheten till datorn. Hem
kontrollerar zūmo-enhetens aktuella
program och tillhandahåller ytterligare
information om zūmo-enheten.
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Bilaga
Rensa användardata
MEDDELANDE
Det här tar bort all information som
användaren lagt in.
1. Stäng av zūmo.
2. Tryck med fingret i det nedre högra
hörnet av pekskärmen.
3. Sätt på zūmo-enheten medan du
håller kvar fingret på pekskärmen.
Håll kvar fingret på pekskärmen tills
ett meddelande visas.
4. Om du vill rensa alla användardata
trycker du på Ja.
Alla ursprungliga inställningar återställs.
Eventuella objekt du har sparat raderas.
Status för zūmo-batteriet anges med
i hörnet av
hjälp av batteriikonen
menyskärmen. Du kan öka exaktheten
på batterimätaren genom att ladda ur
batteriet helt innan du laddar upp det.
Byta batteri i zūmo
Om du behöver byta ut batteriet i zūmoenheten ska du använda ett Garminlitiumjonbatteri‑ med beteckningen
010-11143‑00. Köp ett ersättningsbatteri
på http://buy.garmin.com. Mer
information om hur du kasserar batteriet
på ett korrekt sätt får du av lokala
avfallsmyndigheter.
Batteriinformation
zūmo-enheten innehåller ett utbytbart
litiumjonbatteri. Du kan maximera
livslängden på batteriet genom att
inte lämna enheten i direkt solljus
och undvika att utsätta den för höga
temperaturer under längre tider.
Användarhandbok för zūmo 200-serien
41
Bilaga
Byta säkringen
MEDDELANDE
När du byter ut säkringen bör du vara
försiktig så att du inte tappar bort några
av de små bitarna och se till att du
sätter tillbaka dem på rätt ställen.
12-voltsströmkabeln för fordon
fungerar inte om den inte satts ihop rätt.
Om enheten inte laddas upp i fordonet
måste du eventuellt byta den säkring som
finns i fordonsadapterns ände.
1. Använd ett mynt för att trycka ned den
silverfärgade spetsen och vrid myntet
motsols ett fjärdedels varv.
2. Ta bort ändstycket, den silverfärgade
spetsen och säkringen.
Ändstycke
3. Sätt i en snabb
säkring på 1 A med
Silver­
färgad
samma storlek.
spets
4. Sätt den silverfärgade
Säkring
spetsen i ändstycket.
Sätt tillbaka
ändstycket med hjälp
av ett mynt.
42
Montera enheten på
instrumentbrädan
MEDDELANDE
Klistret på tejpen för permanent
montering är extremt svårt att ta
bort efter att du har satt dit den.
Använd den medföljande
monteringsplattan till att fästa enheten
på instrumentbrädan på ett sätt som
uppfyller gällande krav.
1. Rengör och torka instrumentbrädan
där du vill placera plattan.
2. Ta bort skyddsarket från fästtejpen på
plattans undersida.
3. Placera plattan på instrumentbrädan.
4. Ta bort plasthöljet från fästplattans
ovansida.
5. Placera sugkoppsfästet på plattan.
För spaken nedåt (mot plattan).
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Bilaga
Ytterligare kartor
Du kan köpa ytterligare MapSourcekartdata från Garmin och läsa in kartorna
i minnet på zūmo-enheten eller till ett
microSD-kort (tillval).
Om du vill se vilken version kartorna
har som är inlästa i zūmo-enhet öppnar
du menysidan. Tryck på Verktyg >
Inställningar > Karta > Kartinfo.
Besök www.garmin.com/unlock/update
.jsp och se om det finns en uppdatering
tillgänglig för din kartprogramvara. Om
du vill aktivera ytterligare kartor måste
du ange ditt enhets-ID (se sidan 31) och
serienummer (finns under batteriet).
Mer information finns i hjälpfilen för
MapSource.
Extrafunktioner och
valfria tillbehör
Mer information om tillbehör finns på
http://buy.garmin.com, www.garmin
.com/extras eller hos din Garminåterförsäljare.
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Fartkameror
MEDDELANDE
Kontrollera lokala lagar och
bestämmelser innan du använder de här
funktionerna. Garmin ansvarar inte för
noggrannheten hos eller följderna av
användningen av egna intressanta platser
eller databasen för fartkameror.
På vissa platser finns information om
fartkameror tillgänglig. Mer information
om tillgänglighet finns på http://
my.garmin.com. För dessa platser
innehåller zūmo-enheten placeringen
av hundratals fartkameror. Du får ett
larm från zūmo när du närmar dig
en fartkamera om du kör för fort.
Informationen uppdateras minst varje
vecka så du har alltid tillgång till den
senaste informationen.
Du kan när som helst köpa en ny region
eller förlänga ett befintligt abonnemang.
Varje region som du köper har ett eget
förfallodatum.
43
Bilaga
Egna intressanta platser
Med POI Loader kan du läsa in egna
intressanta platser till zūmo-enheten.
Olika Internet-företag tillhandahåller
POI-databaser. Vissa anpassade
databaser innehåller varningsinformation
för t.ex. fartkameror och skolzoner.
Gå till www.garmin.com/extras och
klicka på POI Loader om du vill
installera POI Loader på datorn. Mer
information finns i hjälpen för POI
Loader. Öppna hjälpen genom att trycka
på F1.
Visa dina egna intressanta platser genom
att trycka på Vart? > Extra > Egna
intressanta platser. Om du vill ändra
inställningarna för larmade positioner
trycker du på Verktyg > Inställningar >
Larmade positioner > Positionslarm.
Ta bort egna intressanta platser från
zūmo genom att ansluta den till en dator.
Öppna mappen Garmin\poi på zūmoenheten eller microSD-kortenheten. Ta
bort filen poi.gpi.
44
nüMaps Guarantee™
För att få en gratis kartuppdatering (om
tillgängligt) registrerar du din enhet på
http://my.garmin.com inom 60 dagar
efter att ha hämtat satelliter och börjat
använda enheten. Om du registrerar
över telefon eller väntar längre än
60 dagar efter att du börjat hämta
satelliter är du inte längre berättigad
till den kostnadsfria kartuppdateringen.
Mer information finns på
www.garmin.com/numaps.
nüMaps Lifetime™
För en engångssumma kan du få upp
till fyra kartuppdateringar per år under
enhetens livstid. Mer information finns
på www.garmin.com.
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Bilaga
Om GPS-satellitsignaler
För att zūmo-enheten ska kunna navigera
måste den ta emot signaler från GPSsatelliter (Global Positioning System).
Om du är inomhus, nära höga byggnader
eller träd eller i ett parkeringsgarage kan
enheten inte ta emot satellitsignaler. Sök
upp en öppen yta utomhus utan höga
skymmande föremål när du vill använda
zūmo.
När zūmo-enheten tar emot satellitsig­
naler är staplarna för signalstyrka på
menysidan gröna
. När den tappar
satellitsignalen blir fälten röda eller
.
genomskinliga
Mer information om GPS finns på
www.garmin.com/aboutGPS.
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Kontakta Garmin
Kontakta Garmins produktsupport
om du har frågor. I USA går du till
www.garmin.com/support eller
kontaktar Garmin USA per telefon på
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien kontaktar du
Garmin (Europe) Ltd. via telefon
på 0808 2380000.
Om du befinner dig i Europa går du till
www.garmin.com/support och klickar
på Contact Support för information
om support från ditt hemland eller så
kontaktar du Garmin (Europa) Ltd. per
telefon på +44 (0) 870 8501241.
45
Bilaga
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA
zūmo ACCEPTERAR DU
VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR
LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET
NOGGRANT.
Garmin ger dig en begränsad licens för
användning av den programvara som är
inbäddad i enheten (”Programvaran”)
i binär körbar form för normal drift
av produkten. Äganderätten och de
intellektuella immateriella rättigheterna i
och för Programvaran tillhör Garmin.
Du accepterar att Programvaran
tillhör Garmin och är skyddad enligt
de upphovsrättslagar som gäller
i USA samt enligt internationella
upphovsrättsöverenskommelser.
Du bekräftar vidare att strukturen
på, organisationen av och koden
för programvaran är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin
och att källkoden för programvaran är
46
en värdefull affärshemlighet som tillhör
Garmin. Du intygar att du inte kommer
att dekompilera, demontera, ändra eller
bakåtkompilera Programvaran eller
någon del av den eller på något annat sätt
göra om Programvaran eller någon del
av den till läsbar form eller skapa något
arbete som bygger på Programvaran.
Du intygar också att du inte kommer
att exportera eller omexportera
Programvaran till något land i strid med
de exportkontrollagar som gäller i USA.
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Bilaga
Specifikationer
Fysisk storlek: B×H×D:
106,9 × 85,1 × 22,9 mm
(4,21 × 3,35 × 0,90 tum)
Vikt: 215,5 g (7,6 oz)
Skärm: B×H: 72,0 × 54,0 mm
(2,8 × 2,1 tum);
320 × 240 bildpunkter; ljus
18-bitars LCD-skärm (64 K);
vit bakgrundsbelysning; pekskärm
Hölje: Vattentätt IPX7
Temperaturområde:
Från ‑20 °C till 55 °C
(från ‑4 °F till 131 °F)
Laddningstemperatur:
Från 0 °C till 40 °C
(från 32 °F till 104 °F)
Datalagring: Internminne och löstagbart
microSD-kort (tillval). Data lagras
utan tidsgräns.
Datorgränssnitt: USB 2.0-masslagrings­
enhet med maxhastighet (12 Mbit),
plug‑and-play
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Laddningstid: Cirka 4 timmar
Strömförsörjning: Likström från
fordonet med den medföljande
12-voltsströmkabeln för fordon
Strömförbrukning: Högst 5 W.
Batterilivslängd: Upp till 8 timmar
Batterityp: Utbytbart uppladdningsbart
litiumjonbatteri
Ersättningsbatteri för
zūmo-enheten: Garmin
litiumjonbatteri 010‑11143‑00
GPS-mottagare: Högkänslig,
WAAS-aktiverad
Hämtningstider*:
Varm: < 1 sek.
Kall: < 38 sek.
Fabriksåterställning: < 45 sek.
*Medelvärde för stationär mottagare med
fri sikt.
47
Bilaga
Felsökning
Problem/fråga
Lösning/svar
Min zūmo får
aldrig kontakt med
satellitsignaler.
Ta med zūmo-enheten ut ur parkeringsgarage och undan från höga
byggnader och träd. Var stillastående i flera minuter.
Sugkoppen sitter inte
fast på min vindruta.
Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit. Torka med en ren,
torr trasa. Fäst sugkoppen enligt instruktionerna på sidan 3.
Min zūmo-enhet laddas
inte i bilen.
Kontrollera säkringen i 12-voltsströmkabeln för fordon
(se sidan 42).
Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i
strömuttaget.
Din zūmo-enhet kan bara laddas upp mellan 0 °C och 40 °C
(mellan 32 °F och 104 °F). Om zūmo-enheten är placerad i direkt
solljus eller i en varm miljö kan den inte laddas.
Mitt batteri tappar
laddningen ganska fort.
Om du vill maximera tiden mellan laddningarna bör du minska
bakgrundsbelysningen. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Skärm > Ljusstyrka.
Du kan också spara på batteriet genom att ta ur det när du inte
använder zūmo-enheten.
Det verkar inte som om Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen (utan att avbryta
batterimätaren visar rätt. uppladdningsprocessen).
Hur rensar jag alla
användardata?
Håll fingret nedtryckt i zūmo-skärmens nedre ‑högra hörn samtidigt
som du slår på enheten. Håll fingret nedtryckt tills meddelandet
visas. Om du vill rensa alla användardata trycker du på Ja.
Zūmo-enheten har
låst/hängt sig.
Om zūmo slutar fungera ska du slå av och sedan slå på zūmo igen.
Om det inte hjälper ska du hålla nedtryckt i 10 sekunder. zūmo
bör fungera normalt. Du kan också ta ur batteriet och sedan sätta i
det igen.
48
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Bilaga
Problem/fråga
Lösning/svar
Pekskärmen fungerar
inte på rätt sätt när jag
trycker på den.
Kalibrera pekskärmen enligt beskrivningen på sidan 40.
Hur kontrollerar jag om När enheten är i USB-masslagringsläget visas en bild av zūmo
zūmo-enheten är i USB- ansluten till en dator. Dessutom bör två nya flyttbara diskenheter
masslagringsläget?
visas i Den här datorn.
Datorn identifierar inte
att zūmo är ansluten.
1. Koppla från mini-USB-kabeln från datorn.
2. Stäng av zūmo.
3. Anslut mini-USB-kabeln till en USB-port på datorn och
till zūmo-enheten. Enheten startas automatiskt och USBmasslagringsläget aktiveras. Kontrollera att zūmo-enheten
är ansluten till en USB-port och inte till en USB-hubb.
Det finns inga nya
borttagbara enheter i
listan med diskenheter.
Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det
eventuellt uppstå problem när enhetsbokstäver ska tilldelas
till din zūmo-diskenhet. Mer information om hur du ansluter
diskenheter finns i hjälpen till operativsystemet.
Hur hittar jag
restauranger nära
hotellet jag kommer
att bo på i framtiden?
1. Tryck på Vart? > Nära > En annan ort (och ange din
semesterdestination).
2. Leta upp hotellet och tryck på Kör!.
3. Tryck på Meny > Vart? > Nära > Min destination.
4. Sök efter en restaurang. Restauranger närmast hotellet visas
först.
Du kan även använda GPS-simulatorn (Verktyg > Inställningar >
System).
Användarhandbok för zūmo 200-serien
49
Index
Index
Symboler
2D-, 3D-kartbild 34
A
abonnemang, trafik 36
adresser 12
åka hem 12
aktuell plats, spara 14
anpassa zūmo 31–37
användardata, ta bort 41
användningsläge 8, 9, 31
avstickare 11
B
bakgrundsfärg 32
batteri 41, 48
byta ut i zūmo 41
installera 2
status 8
bilder 24
typer 21
Bluetooth
headset 8
inställningar 35
para ihop 8
bränslespårning 33
50
D
G
datoranslutning 22
diakritiska tecken 13
E
egna intressanta platser 44
egna rutter 15
enhets-ID 31
enhetsomräkning 26
extrafunktioner 15, 43–45
F
fågelvägen, rutt 20, 32
färddator 19
fartkameradatabas 43
Favoriter 14
felsökning 48
filer 21–23
filformat som kan
användas 21
hantera 21–23
överföra 21–23
ta bort 23
filformat som kan användas 21
FM-trafikinformationsmottagare
28–30
fordonsikon 34
förvara zūmo 39
fotonavigering 15
läsa in foton 23
Garmin Lock 35, 39
geocaching 16
GPS 8
inställningar 31
om GPS 45
H
hemposition 12
Hjälp 24
I
inställningar 31–37
intressant plats 10
egna 44
K
kalkylator 26
karta 18
anpassa 34
bläddra 17
detaljnivå 34
flytta 17
inställningar 34
Kartinfo, knapp 34
lägga till 43
trafik 30
uppdatera 43
version 34
visa 34
zooma 17
Användarhandbok för zūmo 200-serien
Index
knappsats 13
layouter 31
språkläge 13, 34
kompass 20
konfigurera 6
konvertera enheter 26
koordinater 16
Kör! – sidan 11
L
ladda zūmo 48
litiumjonbatteri 41, 47
ljusstyrka 32
M
MapSource 43
måttenheter, konvertera 26
maxfart, nollställa 33
menysida 8
microSD-kort 21, 47
Min info 25
montering
på instrumentbrädan 42
på vindrutan 3, 48
N
nästa sväng 19
navigering
inställningar 31
läge 31
nollställa
ta bort alla
användardata 41
trippdata 19
zūmo 40
O
överföra filer 21–23
P
pekskärmen
inställningar 32
kalibrera 40, 49
rengöra 38
PIN-kod
Garmin Lock 39
POI Loader 44
positionsformat 35
programvara
licensavtal 46
uppdatera 40
version 31
R
registrera 39
Reseguide 43
röstspråk 33
rutter 15
avstickare 11
egna 15
fågelvägen 20, 32
Användarhandbok för zūmo 200-serien
importera 25
inställningar 31
lägga till ett stopp 11
på kartan 18
simulerar 31
trafik 29
S
säkerhet
inställningar 35
plats 39
säkert läge 35
säkring, byta 42
satellitsignaler 7, 45
senast hittade platser 14
simulera en rutt 31
skärm
ljusstyrka 32
skärmbilder 32
skärmknappsats 13
skolzonsdatabas 44
sköta zūmo 38
söka efter platser
använda kartan 17
använda kompassen 20
använda TracBack 17
efter adress 12
efter koordinater 16
efter namn 13
Favoriter 14
51
Index
hem 12
nära en annan plats 10, 17
senast valda platser 14
sparade platser
(Favoriter) 14
stava namnet 10
söka på kartan 17
spara
aktuell plats 14, 17, 24
hittade platser 14
specifikationer 47
språkinställningar 33
stava namn 10, 13
svänglista 19
systeminställningar 31
lägga till abonnemang 36
trippdata, nollställa 19
tripplogg 34
T
vägbeskrivningar 19
Var är jag? 24
världsklocka 25
varningar
fartkamera 43
Vart? 12
verktyg 24–27
visningsinställningar 32
Volym 9
ta bort
alla användardata 41
egna intressanta platser 44
filer 23
lista med senaste
sökningar 14
tecken 13
textspråk 34
tidsinställningar 33
tidszoner 33
tillbehör 43, 44
TracBack 17
trafik 27, 28–30
52
U
undvika
stöld 39
vägtyper 32
uppdatera
kartor 43
programvara 40
USB 1, 22, 49
masslagringsläge 21–23
mata ut 22
Z
zooma 17
zūmo
fäste 3, 42
hölje 1
rengöra 38
V
W
WebUpdater 40
Y
ytterligare kartor 43
Användarhandbok för zūmo 200-serien
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på Garmins
webbplats på www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Februari 2011
Artikelnummer 190-01144-39 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising