Garmin | zūmo 660LM | Garmin zūmo 660LM lynstartvejledning

Garmin zūmo 660LM lynstartvejledning
zūmo 660
®
lynstartvejledning
Din zūmo
Tænd/sluk-knap:
Tryk og hold nede for at tænde/slukke for din zūmo.
Tryk hurtigt for at justere lydstyrken og lysstyrken for baggrundsbelysningen.
Mini-USB-stik
GPS-antenne
Hukommelseskortstik
Hovedtelefon-/
lydudgangsstik
(under vejrhætte)
Højttaler
Mikrofon
Ekstern
antennetilslutning
(under vejrhætte)
Batterikontakter
Udløserknap: Skub og slip Serienummer
for at åbne batteridækslet. (under batteriet)
Bemærk: Se Installationsvejledning til zūmo 660 i produktæsken for at få
vejledning til montering på motorcykel og i bil.
Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at
se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Isætning af batteriet
1. Find det lithiumionbatteri, der fulgte med i
produktæsken.
2. Skub udløserknappen, indtil batteridækslet
på bagsiden af zūmo springer op.
3. Find metalkontakterne i enden af
lithiumionbatteriet.
4. Indsæt batteriet, så metalkontakterne på
batteriet passer med metalkontakterne
indvendigt i batterirummet.
5. Sæt batteridækslet på igen.
Metoder til at oplade dit
zūmo-batteri
•
•
•
•
Advarsel: Sørg for, at batteriet altid er isat, når din
zūmo er tændt.
Konfiguration af zūmo
Indsamling af satellitdata
1. Gå udendørs på et åbent område, som ikke er
i nærheden af høje bygninger.
2. Stands køretøjet, og tænd for din zūmo.
Lokalisering af satellitter kan tage nogle minutter.
Søjlerne
indikerer GPS-signalstyrken.
Når en søjle er grøn, har zūmo modtaget
satellitsignaler. Du kan nu vælge en destination
og navigere til den.
➋ ➌
➊
Brug bilens strømkabel.
Brug USB-kablet.
Brug et AC-adapterkabel (ekstraudstyr).
Brug en batterioplader (ekstraudstyr).
For at tænde din zūmo skal du trykke på tænd/
sluk-knappen. Følg instruktionerne på skærmen.
Advarsel: Dette produkt indeholder et lithiumionbatteri. Du kan undgå at beskadige enheden ved at fjerne
den fra køretøjet, når du stiger ud, eller opbevare den uden
for direkte sollys.
Brug af siden Menu
➍
➎
➐
➏
➑ ➒ ➓
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
➓
GPS-signalstyrke.
Status for Bluetooth®-teknologi.
Tryk for at vælge motorcykel-, scooter,
bil- eller fodgængertilstand.
Batteristatus.
Aktuel tid. Tryk for at ændre indstillingerne.
Tryk for at finde en destination.
Tryk for at få vist kortet.
Tryk for at foretage opkald, når der er
oprettet forbindelse til en kompatibel
mobiltelefon.
Tryk for at justere lydstyrken.
Tryk for at bruge værktøjer som f.eks.
indstillinger, Hvor er jeg?, Hjælp og ruter.
Søgning efter interessepunkter Sådan følger du din rute
1. Tryk på Find > Interessepunkter.
2. Vælg en kategori og en underkategori.
3. Vælg en destination, og tryk på Kør!.
Hvis du vil indtaste bogstaver, der indgår i navnet,
skal du trykke på Find > Interessepunkter >
Stav navn.
Ruten er markeret med en magentarød linje.
Mens du rejser, guider zūmo dig til din destination
med stemmekommandoer, pile på kortet samt
retningsangivelser øverst på kortet.
Hvis du fraviger ruten, beregner zūmo ruten på
ny og giver nye retningsanvisninger.
Hvis du vil søge efter et sted i et andet område,
skal du trykke på Find > Nær.
➊
Tilføjelse af et stop
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på
Menu > Find.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på Kør!.
4. Tryk på Tilføj som via punkt, hvis du vil
tilføje dette stop før din destination.
➋
➌
➍
➊
➎
➏
➋
Tryk for at åbne siden Drejliste.
➌
➍
Tryk for at zoome ind og ud.
➎
Tryk for at få vist siden Hvor er jeg?.
➏
Tryk for at vende tilbage til siden Menu.
Tryk for at få vist siden Triptæller.
➍
Tryk for at få vist siden Næste sving
eller siden Vognbane-info (hvis den er
tilgængelig).
Tip: Hvis du vil tilføje flere stop, kan du
redigere den aktuelle rute. Tryk på Find >
Brugerdefinerede ruter.
Navigation i direkte linje
Når du vælger en destination, mens funktionen
Direkte linje er aktiveret, lægger zūmo en lige
linje til destinationen.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation.
2. Under Rutepræference skal du trykke
på Direkte linje.
Retning
Retning til
destination
Brændstofmåler
Kompas
Tilpasbare
datafelter
Aktivering af brændstofmåling
Når din zūmo er sluttet til motorcykelholderen,
kan den advare dig, når brændstofbeholdningen
er lav.
På siden Triptæller skal du trykke på Værktøjer >
Indstillinger > Brændstofmåler.
• Under Brændstofmåling skal du vælge
Til. Der vises en brændstofmåler under
kompasset på kortsiden.
• Under Afstand pr. tank skal du indtaste
den totale distance, som din motorcykel
kan køre på en fuld brændstoftank.
• Under Advarsel om lav
brændstofbeholdning skal du
vælge, hvornår du vil advares, når
brændstofbeholdningen er lav.
Brug af håndfri opkald
Ved hjælp af Bluetooth-teknologi kan din zūmo
oprette forbindelse til din mobiltelefon og på den
måde blive til en håndfri enhed.
Din telefon og din zūmo skal være tændt og
højst 10 m fra hinanden for at kunne parres og
forbindes. Din zūmo kan sluttes til en telefon og
et headset samtidigt.
For at finde ud af om din enhed med Bluetoothteknologi er kompatibel med din zūmo, kan du
besøge www.garmin.com/bluetooth.
Parring af din zūmo og din
mobiltelefon
1. Tryk på Menu > Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth.
2. Under Bluetooth skal du trykke på Aktiveret.
3. På siden Menu skal du trykke på Værktøjer >
Indstillinger > Bluetooth.
4. Under Telefon skal du trykke på Tilføj
(eller Skift).
5. Aktiver Bluetooth-komponenten på din telefon.
Aktiver tilstanden Find mig/Kan findes/Synlig.
Disse indstillinger kan findes i menuerne
Bluetooth, Forbindelser eller Håndfri.
6. Tryk på OK på zūmo.
7. Vælg din telefon, og tryk på OK.
8. Indtast 1234 i telefonen.
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, åbnes vinduet
Indgående opkald. Tryk på Besvar for at besvare
opkaldet. Tryk på Ignorer for at ignorere opkaldet
og få telefonen til at holde op med at ringe.
Brug af din telefonbog
1. Tryk på Telefon > Telefonbog.
2. Tryk på den post (kontaktperson)
i telefonbogen, du vil ringe til.
3. Tryk på Ring op for at ringe til
kontaktpersonen.
Bemærk: Ikke alle telefoner understøtter alle
funktionerne i menuen Telefon på din zūmo.
Opkald til et interessepunkt
1. Tryk på Telefon > Interessepunkter.
2. Søg efter det interessepunkt, du vil ringe op til.
3. Tryk på Ring op eller .
Opkald til et nummer
1. Tryk på Telefon > Ring op.
2. Indtast nummeret, og tryk på Ring op.
3. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke
på
> Afslut opkald.
Parring af et trådløst headset
1. Tryk på Menu > Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth.
2. Under Bluetooth skal du trykke på Aktiveret.
3. På siden Menu skal du trykke på Værktøjer >
Indstillinger > Bluetooth.
4. Under Lyd skal du trykke på Tilføj (eller Skift).
5. Tænd for headsettet, og aktiver om nødvendigt
tilstanden Find mig/Kan findes/Synlig.
6. Tryk på OK på zūmo.
7. Vælg dit headset, og tryk på OK.
8. Indtast om nødvendigt PIN/adgangsnøgle for
Bluetooth til headsettet, og tryk på Udført.
9. Tryk på OK.
Tip og genveje
• Hvis du hurtigt vil tilbage til siden Menu, skal
du trykke vedvarende på Tilbage.
• Tryk på
og
for at få vist flere valg.
Tryk og hold nede for at rulle hurtigere.
Siderne vises forskelligt afhængigt af
anvendelsesmåde og indstillinger.
Indlæsning af filer på din zūmo
1.
2.
3.
4.
Isæt et hukommelseskort (ekstraudstyr).
Tilslut USB-kablet.
Overfør filer til din zūmo.
Udtag og afbryd USB-kablet.
Afspilning af MP3-filer
Produktregistrering
Hjælp os med at hjælpe dig ved at udføre vores
onlineregistrering i dag! Besøg vores websted
på http://my.garmin.com. Opbevar den originale
købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert
sted.
Kontakt Garmin, hvis du har spørgsmål omkring
brugen af din zūmo. Hvis du befinder dig i USA,
skal du gå til www.garmin.com/support eller
kontakte Garmin USA pr. telefon på
(913) 397-8200 eller (800) 800-1020.
Låsning af din zūmo
Flere oplysninger
I Storbritannien og Nordirland skal du
kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon
på 0808 2380000.
1.
2.
3.
4.
5.
Tryk på Værktøjer > Medieafspiller.
Tryk på Kilde for at åbne MP3-afspilleren.
Tryk på Gennemse.
Tryk på en kategori.
Tryk på Spil alle.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
2. Tryk på knappen under Garmin Lock.
3. Indtast en firecifret PIN-kode, og naviger til en
sikkerhedsposition.
BEMÆRK: Hvis du glemmer din PIN-kode og
dit sikkerhedssted, skal du indsende din zūmo
sammen med en gyldig produktregistrering eller
dokumentation for købet til Garmin, for at den
kan låses op.
Nulstilling af zūmo
Hvis skærmen på din zūmo holder op med at
fungere, skal du slukke din zūmo og tænde
den igen. Hvis det ikke hjælper, skal du trykke
på tænd/sluk-tasten og holde den nede i
8 sekunder. Tænd for din zūmo igen. Nu skulle
din zūmo fungere normalt.
Du kan få flere oplysninger om din zūmo ved at
trykke på Værktøjer > Hjælp. Du kan downloade
den nyeste version af brugervejledningen
fra www.garmin.com. Du kan få yderligere
oplysninger om tilbehør på http://buy.garmin.com
eller ved at kontakte din Garmin-forhandler.
nüMaps Guarantee™
Du kan modtage én gratis opdatering af kort ved
at registrere din zūmo på http://my.garmin.com
senest 60 dage efter, du har modtaget
satellitsignaler. Du er ikke berettiget til gratis
opdatering af kort, hvis du registrerer via telefon
eller venter længere end 60 dage, efter første gang
din zūmo modtager satellitsignaler. Der er flere
oplysninger på www.garmin.com/numaps.
Kontakt Garmin
I Europa skal du gå til www.garmin.com/support
og klikke på Contact support for at få
support i det land, hvor du bor, eller du kan
kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon
på +44 (0) 870 8501241.
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer, at denne zūmo overholder
de essentielle krav og andre relevante dele
af direktivet 1999/5/EC. Du kan se hele
overensstemmelseserklæringen for dit Garminprodukt på Garmin-webstedet: www.garmin.com.
Garmin®, Garmin-logoet og zūmo® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Lock™ og nuMaps Guarantee™
er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Bluetooth®-navnet og -logoerne
ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af disse navne af Garmin foregår på licens. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006.
Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
Hvis du ønsker de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) til dit
Garmin-produkt i hele dets levetid, skal du se Garmins websted på www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Februar 2009
Delnummer 190-01026-56 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising