Garmin | zūmo 660LM | User guide | Garmin zūmo 660LM Anvandarhandbok

Garmin zūmo 660LM Anvandarhandbok
zūmo 600-serien
®
Användarhandbok
för användning med zūmo 660
© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. +1 913 397 8200 eller
+1 800 800 1020
Fax +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Tel. +44 (0) 870 8501241 (utanför Storbritannien)
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2 2642 9199
Fax 886/2 2642 9099
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något
som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt
lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken
innehåller hela upphovsrättsredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person
eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och
andra produkter från Garmin.
Garmin®, Garmin-logotypen, MapSource®, zümo® och TourGuide® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin Lock™,
myGarmin™ och nüMaps Guarantee™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i
USA och andra länder. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Audible.com® är ett registrerat varumärke som tillhör Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2008. RDS-TMC
Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. SD™ är ett varumärke som tillhör SD Card Association. Övriga varumärken och varunamn tillhör deras respektive ägare.
December 2009
Artikelnummer 190-01026-39 Rev.B
Tryckt i Taiwan
Introduktion
Introduktion
Konventioner för handboken
När du uppmanas att ”trycka på” någonting rör
du vid något på skärmen med ditt finger.
De små pilarna (>) som används i texten anger
att du måste trycka på flera objekt efter varandra.
Om det till exempel står ”tryck på Vart? >
Favoriter” ska du trycka på Vart? och sedan på
Favoriter.
Tips och genvägar för zūmo
• Om du snabbt vill gå tillbaka till menysidan
trycker du på och håller ned Tillbaka.
• Om du vill se fler alternativ trycker du på
och
. Håll nedtryckt om du vill
bläddra snabbare.
• Beroende på användningsläge och dina
inställningar visas sidorna på olika sätt.
Kontakta Garmin
Kontakta Garmin om du har frågor om
användningen av zūmo. Om du befinner dig i
USA går du till www.garmin.com/support eller
kontaktar Garmin USA per telefon på
(913) 397-8200 eller (800) 800-1020.
I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe)
Ltd. via telefon på 0808 2380000.
myGarmin™
Gå till http://my.garmin.com för information om
de senaste tjänsterna för dina Garmin-produkter.
• Registrera din Garmin-enhet.
• Prenumerera på webbtjänster för information
om fartkameror (se sidan 34).
• Låsa upp tillvalskartor.
I Europa går du till www.garmin.com/support och
klickar på Contact Support (Kontakta support)
för att få lokal supportinformation, eller kontaktar
Garmin (Europe) Ltd. per telefon på
+44 (0) 870 8501241.
I guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation som medföljer i
produktförpackningen finns viktig information
om säker hantering av produkten och annat.
Användarhandbok för zümo 600-serien
Introduktion
Innehållsförteckning
Introduktion................................................... i
Konventioner för handboken............................... i
Tips och genvägar för zūmo................................ i
Kontakta Garmin.................................................. i
myGarmin™ ......................................................... i
Komma igång............................................... 1
zūmo...................................................................1
Installera batteriet...............................................2
Montera zūmo i en bil......................................... 2
Montera zūmo på en motorcykel........................ 3
Använda menysidan........................................... 5
Välja användningsläge....................................... 5
Konfigurera zūmo............................................... 5
Söka satelliter.....................................................5
Söka efter din destination................................... 6
Följa din rutt........................................................7
Justera volymen................................................. 7
Vart?............................................................. 8
Söka efter en adress.......................................... 8
Söka nära en annan plats................................... 8
Kör! – sidalternativ.............................................. 8
Ange en hemposition.......................................... 9
Söka efter en plats genom att stava namnet ..... 9
Söka efter senast hittade platser........................ 9
ii
Använda favoriter............................................. 10
Använda fotonavigering.................................... 10
Använda extrafunktioner................................... 10
Använda egna rutter......................................... 11
Söka efter en plats med kartan......................... 11
Ange koordinater.............................................. 12
Använda huvudsidorna............................. 13
Kartsidan..........................................................13
Svänglistan.......................................................13
Nästa sväng......................................................13
Vägfilshjälpsidan...............................................14
Ruttsidan..........................................................14
Färddatorsidan.................................................14
Kompass...........................................................15
Aktivera bränslespårning.................................. 15
Använda handsfree-funktionerna............ 16
Para ihop enheter............................................. 16
Ta emot ett samtal . ......................................... 17
Under samtal ...................................................17
Telefonmeny.....................................................17
Använda trafikinformation........................ 19
Ta emot trafikinformation.................................. 19
Trafik i ditt område............................................ 19
Färgkod för allvarlighet..................................... 19
Trafik på rutten..................................................19
Visa trafikkartan................................................ 20
Använda mediaspelarna........................... 21
Använda ett trådlöst headset............................ 21
Spela upp musik...............................................21
Lyssna på Audible-böcker................................. 22
Hantera filer............................................... 23
Läsa in filer.......................................................23
Filformat som kan användas............................ 23
Ta bort filer . .....................................................23
Använda verktygen................................... 24
Inställningar......................................................24
Var är jag?........................................................24
Hjälp.................................................................24
Mediaspelare....................................................24
Bildvisare..........................................................24
Egna rutter........................................................24
Min info.............................................................24
Hantera tripploggar........................................... 24
Världsklocka ....................................................26
Språkguide.......................................................26
Kalkylator . .......................................................27
Enhetsomräkning . ........................................... 27
Erbjudanden.....................................................27
Anpassa zūmo........................................... 28
Ändra systeminställningarna............................ 28
Ändra navigeringsinställningarna..................... 28
Ändra visningsinställningarna........................... 29
Användarhandbok för zümo 600-serien
Introduktion
Uppdatera tidsinställningarna........................... 29
Ställa in språken...............................................29
Ändra kartinställningarna.................................. 30
Lägga till säkerhetsinställningar....................... 30
Visa information om FM TMCtrafikprenumeration........................................ 30
Ändra Bluetooth-inställningar .......................... 31
Ändra inställningarna för larmade positioner.... 31
Återställa alla inställningar................................ 32
Rensa användardata........................................ 32
Koppla loss zūmo och fästen............................ 37
Sköta zūmo . ....................................................37
Överensstämmelseförklaring............................ 38
Programlicensavtal .......................................... 38
Specifikationer..................................................39
Felsökning........................................................40
Index........................................................... 42
Bilaga.......................................................... 33
Olika sätt att ladda zūmo.................................. 33
Återställa zūmo.................................................33
Kalibrera skärmen............................................ 33
Låsa zūmo........................................................33
nüMaps Guarantee™ . ...................................... 33
Ytterligare kartor...............................................33
Uppdatera programvaran................................. 34
Extrafunktioner och valfria tillbehör.................. 34
Batteriinformation ............................................ 35
Byta batteri i zümo............................................ 35
Ladda zūmo......................................................35
Byta säkringen..................................................36
Om GPS-satellitsignaler................................... 36
Montera enheten på instrumentbrädan............ 36
Användarhandbok för zümo 600-serien
iii
Komma igång
Komma igång
zūmo
Mini-USBkontakt
Strömknapp:
Tryck på och håll ned när du vill sätta på/stänga av zūmo.
Tryck snabbt om du vill justera volymen eller belysningens ljusstyrka.
GPS-antenn
microSD™kortplats
Högtalare
Hörlursuttag/
ljudutgång
(under väderskyddslock)
Mikrofon
Extern
antennanslutning
(under
väderskyddslock)
Batterikontakter
Batterispärr: Skjut och
släpp för att öppna
batterilocket
Användarhandbok för zümo 600-serien
Serienummer
(under batteriet)
Komma igång
Installera batteriet
1. Ta fram litiumjonbatteriet som medföljer i
produktförpackningen.
2. Tryck på spärren tills batterilocket på baksidan
av zūmo öppnas.
3. Hitta metallkontakterna på litiumjonbatteriets
ena sida.
4. Sätt i batteriet så att metallkontakterna på
batteriet passar med metallkontakterna inuti
batterihållaren.
5. Sätt tillbaka batteriluckan.
Montera zūmo i en bil
Varning! Använd inte sugkoppsfästet på en
motorcykel.
1. Anslut strömkabeln för fordon till
strömkontakten på högra sidan av vaggan.
5. Sätt fast vaggan på sugkoppsfästet.
6. Placera underkanten av zūmo i vaggan.
7. Luta zūmo bakåt tills den fastnar.
Vagga
Strömkabel för bil
Sugkoppsfäste
4. För spaken bakåt mot vindrutan.
Frigöringsknapp
2. Ta bort plasthöljet från sugkoppsfästet. Rengör
och torka framrutan samt sugkoppsfästet med
en luddfri trasa.
Varning! Låt alltid batteriet sitta i när zūmo
är påslagen.
3. Placera sugkoppsfästet på vindrutan.
8. Anslut den andra änden av strömkabeln till en
strömkontakt i bilen.
9. Om du använder en trafikinformationsmottagare i Europa sätter du fast antennen
på trafikinformationsmottagaren och
monterar den på vindrutan med hjälp av
sugkoppsfästena.
arning! Den här produkten innehåller ett
V
litiumjonbatteri. För att förhindra att skador uppstår
ska enheten tas med från bilen när du går ut eller
skyddas från direkt solljus.
Användarhandbok för zümo 600-serien
Komma igång
Montera zūmo på en
motorcykel
Steg 2: Montera styrstångsfästet
Varning! Felaktig anslutning av strömkabeln
med blottade ledningstrådar kan resultera i
skada på fordonet eller batteriet och kan orsaka
kroppsskada. Garmin rekommenderar starkt
att du låter en erfaren montör med kunskap om
elektriska system installera enheten.
Steg 1: Anslut ström till fästet
Montera zūmo på en lämplig och säker plats
på motorcykeln, beroende på tillgängliga
strömkällor och säker kabeldragning.
Vagga
Med zūmo följer fästanordningar för två
olika typer av styrstångsmontering. Anpassad
montering kan kräva fler monteringsdelar
(www.ram-mount.com).
A) Så här monterar du U-bygeln och
styrstångsfästet:
1. Sätt U-bygeln runt styrstången och trä
ändarna genom styrstångsfästet.
2. Dra åt muttrarna så att fästet sitter stadigt.
Dra inte åt för hårt.
Obs! Rekommenderat vridmoment är 50 lbf-in.
Överskrid inte vridmomentet på 80 lbf-in.
B) Så här monterar du styrstångsfästet på
kopplings-/bromshandtagets klämfäste:
Obs! Både 1/4 tums- och M6-bultar medföljer.
Använd den storlek som passar i kopplings/bromshandtagets fäste.
1. Ta bort de två fabriksmonterade bultarna från
kopplings-/bromshandtagets klämfäste.
2. Trä de nya bultarna genom styrstångsfästet,
avståndshylsorna och klämfästet.
3. Dra åt muttrarna så att fästet sitter stadigt.
Styrstångsfäste
Kopplings-/
bromsklämfäste
Hörlursuttag/ljudutgång (3,5 mm)
Blottade ledningar
med säkring för
strömanslutning
Styrstångsfäste
U-bygel
Strömkabel
Avståndshylsor
Mikrofonuttag (2,5 mm)
Mini-USB-kontakt
(för trafikmottagare)
Användarhandbok för zümo 600-serien
Styre
Komma igång
Steg 3: Fäst bottenplattan på
zūmo-fästet
1. För M4-skruvarna med kullrigt huvud genom
brickorna, vaggan, avståndshylsorna och
bottenplattan.
2. Dra åt muttrarna så att bottenplattan sitter
stadigt.
Brickor
Vagga
Steg 4: Fäst bottenplattan på
styrstångsfästet
Steg 5: Montera zūmo i fästet
1. Placera underkanten av zūmo i vaggan.
1. Sätt i styrstångsfästets kulled och
bottenplattans kulled i den dubbla fästarmen.
2. Dra åt vredet lätt.
3. Ställ in position för bästa möjliga visning och
användning.
Vagga
Frigöringsknapp
4. Dra åt vredet så att fästet sitter stadigt.
Bottenplatta
Vagga
Bottenplatta
Dubbel fästarm
Avståndshylsor
Skruvar med kullrigt huvud
2. Luta zūmo bakåt tills den fastnar.
Strömkabel
Muttrar
Vred
Strömkabel
Styrstångsfäste
Användarhandbok för zümo 600-serien
Komma igång
Använda menysidan
➋ ➌
➊
➍
Välja användningsläge
➎
➑ ➒ ➓
➊
➋
➌
GPS-signalstyrka.
➍
➎
Batteristatus.
➏
➐
➑
➒
➓
Motorcykel
➐
➏
Status för Bluetooth®-teknik.
Tryck och välj motorcykel-, EU-moped-,
bil- eller fotgängarläge.
Aktuell tid. Tryck här om du vill ändra
inställningarna.
Tryck här om du vill söka efter ett mål.
Tryck här om du vill visa kartan.
Tryck här om du vill ringa ett samtal när du
är ansluten till en kompatibel mobiltelefon.
Tryck här om du vill justera volymen.
Tryck här om du vill använda verktyg, t.ex.
Var är jag?, Hjälp och rutter.
EU-moped
Personbil
Fotgängare
Din zümo har flera användningslägen för olika
transportsätt. Ruttuppläggning och navigering
beräknas olika baserat på ditt användningsläge.
Enkelriktade gator hanteras t.ex. annorlunda i
promenadläge jämfört med körläge.
När du placerar din zūmo i ett fäste som inte
överensstämmer med aktuellt användningsläge
tillfrågas du om du vill ändra användningsläge.
Konfigurera zūmo
Om enheten är ansluten och fordonet är igång
startar enheten automatiskt. Starta zūmo
genom att trycka på strömknappen.
Följ instruktionerna på skärmen.
Söka satelliter
1. Sök upp en öppen plats utomhus, utanför
garaget och inte i närheten av höga
byggnader.
2. Stanna fordonet och slå på zūmo-enheten.
Det kan ta några minuter innan enheten hittar
satellitsignalen. Staplarna
anger styrkan
på mottagningen. När en stapel är grön har zūmo
fått kontakt med satellitsignaler. Nu kan du välja
ett mål och navigera dit.
Så här ändrar du användningsläge:
1. Tryck på ikonen för användningsläge.
2. Välj ett läge och tryck sedan på OK.
3. Tryck på Ja och följ instruktionerna på
skärmen för att konfigurera inställningarna.
Användarhandbok för zümo 600-serien
Komma igång
Söka efter din destination
Sidan Vart? har flera kategorier som du kan använda till att söka efter adresser, städer och andra platser. Den detaljerade kartan i din zümo-enhet innehåller
miljontals intressanta platser, t.ex. restauranger, hotell och automatiska tjänster.
1. Tryck på Vart?
2. Välj en kategori.
3. Välj en underkategori.
4. Välj en destination.
5. Tryck på Kör!.
6. Trevlig resa!.
Användarhandbok för zümo 600-serien
Komma igång
Följa din rutt
Din rutt är markerad med en magentafärgad
linje. Medan du kör vägleder zūmo dig till
destinationen via röstuppmaningar, pilar på
kartan och anvisningar överst på kartan. Det övre
vänstra hörnet visar avståndet till nästa manöver
och i vilken fil du bör befinna dig i för att utföra
manövern.
Om du avviker från den ursprungliga rutten söks
en ny rutt upp och du får en ny vägbeskrivning.
En hastighetsbegränsningsikon kan visas om du
kör på huvudvägar.
Lägga till ett delmål
Du kan lägga till ett stopp (delmål) till rutten.
Först ges vägbeskrivning till stoppet och sedan
till slutmålet.
1. När en rutt är aktiv trycker du på Meny >
Vart?
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på Kör!.
4. Tryck på Lägg in som delmål om du vill lägga
till det här stoppet före slutmålet.
Om du vill lägga till mer än ett stopp under rutten
bör du ändra den aktiva rutten. Se sidan 15.
Ta en omväg
Om en väg längs din rutt är avstängd kan du ta
en omväg.
Stoppa rutten
1. När en rutt är aktiverad trycker du på Meny.
2. Tryck på Stoppa.
Justera volymen
På menysidan trycker du på Volym. Tryck på
eller på för att justera huvudvolymnivån.
Tryck på Tyst för att stänga av allt ljud.
Om du vill justera volymnivåerna för
röstuppmaningar och mediaspelaren trycker du
på Blandade kanaler. Justera nivåerna efter
behov. Tryck på Återställ för att återställa
volyminställningarna till originalnivåerna.
Obs! Tryck snabbt på strömknappen för
direktåtkomst till inställningarna för volym
och ljuststyrka.
1. När en rutt är aktiverad trycker du på Meny.
2. Tryck på Omväg.
Din zümo försöker att navigera tillbaka till den
ursprungliga rutten så snart som möjligt.
Om den rutt du för närvarande använder är det
enda rimliga alternativet kan det hända att din
zümo inte beräknar någon omväg.
Användarhandbok för zümo 600-serien
Vart?
Vart?
På
Vart? finns olika kategorier av platser att
söka efter. Om du vill ha mer information om hur
du utför en standardsökning läser du på sidan 10.
Söka efter en adress
Stegen för att hitta en adress kan variera
beroende på de kartor som är inlästa på zümoenheten. (Alla kartdata har inte sökfunktion för
postnummer.)
1. Tryck på Vart? > Adress.
2. Tryck på Byt område eller land, om det
behövs.
3. Tryck på Sök alla.
ELLER
Tryck på Stava ort eller Stava postnummer,
ange ort/postnummer och tryck på Klar.
Välj stad eller postnummer i listan.
4. Ange gatunumret och tryck sedan på Klar.
Söka nära en annan plats
En sökning efter platser nära din aktuella plats
utförs automatiskt av zümo-enheten.
Kör! – sidalternativ
Visa sidan Kör! genom att trycka på ett objekt
i sökresultatlistan.
1. Tryck på Vart? > Nära.
2. Välj ett alternativ:
➊
• Där jag befinner mig nu – söker efter
platser nära den aktuella platsen.
• En annan ort – söker nära den ort du
anger.
• Min aktuella rutt – söker längs rutten.
• Min destination – söker nära din aktuella
destination.
3. Tryck på OK.
➋
➍
➌
➎
➊
Tryck för att ringa till platsen, om en
mobiltelefon med trådlös Bluetooth-teknik
är ansluten.
➋
Tryck för att visa rutten på en karta.
Se sidan 18.
➌
Tryck för att skapa en vägbeskrivning till
den här platsen.
➍
➎
Tryck för att visa den här platsen på kartan.
Tryck för att spara den här platsen i
Favoriter. Se sidan 14.
5. Ange gatunamnet och tryck på Klar.
6. Välj rätt gata i listan, om det behövs.
7. Tryck på adressen, om det behövs.
Användarhandbok för zümo 600-serien
Vart?
Ange en hemposition
Du kan ange en hemposition för den plats du
oftast kör tillbaka till.
1. Tryck på Vart? > Kör hem.
2. Välj ett alternativ.
Köra hem
När du har angett hemposition kan du ange en
rutt till den. Tryck på Vart? > Kör hem.
Ändra hemposition
Söka efter en plats genom att
stava namnet
Om du vet namnet på platsen du söker efter kan
du skriva in det med hjälp av skärmknappsatsen.
Du kan också ange bokstäver som ingår i namnet
för att begränsa sökresultatet.
1. Tryck på Vart? > Intressant plats >
Stava namnet.
2. Ange bokstäverna i namnet med
skärmknappsatsen.
Om du vill ställa in en ny plats som hemposition
använder du menyn Verktyg.
3. Tryck på Klar.
1. Tryck på Verktyg > Min info > Ange
hemposition.
När en skärmknappsats visas kan du trycka på
bokstäverna och siffrorna.
Använda skärmknappsatsen
2. Välj ett alternativ.
Användarhandbok för zümo 600-serien
• Tryck på
mellanslag.
om du vill lägga till ett
• Tryck på
för att ta bort tecknet.
• Tryck på
för att välja ord som du nyligen
har skrivit och valt.
• Tryck på Språk om du vill ändra språkläge
för tangentbordet.
• Tryck på
om du vill ange specialtecken.
Söka efter senast hittade
platser
I zūmo sparas de senaste 50 hittade platserna
i en lista. De senast visade platserna står överst
i listan. Tryck på Vart? > Senast sökta så visas
de platser du hittat den senaste tiden.
Rensa senast hittade platser
Om du vill ta bort alla platser från listan med
dina senast hittade platser trycker du på Rensa >
Ja. Alla objekt i listan tas bort men den faktiska
platsen tas inte bort från zümo-enheten.
Vart?
Använda favoriter
Du kan spara platser i Favoriter så att du snabbt
kan hitta dem och skapa rutter till dem.
Din hemplats sparas också i Favoriter.
Ändra sparade platser
1. Tryck på Vart? > Favoriter.
2. Tryck på den plats du vill ändra.
3. Tryck på Ändra.
Spara aktuell plats
• Byt namn – ange ett nytt namn och tryck
sedan på Klar.
Spara hittade platser
• Bifoga foto – välj ett foto för platsen.
Mer information om att överföra bilder till
din zümo eller ditt minneskort finns på
sidan 27.
Tryck på fordonssymbolen på kartsidan. Tryck på
Spara plats för att spara din aktuella plats.
1. Om du vill spara en plats som du har hittat
klickar du på Spara på Kör!-sidan.
2. Klicka på OK. Platsen sparas i Favoriter.
Söka efter sparade platser
1. Tryck på Vart?.
2. Tryck på Favoriter.
3. Tryck på en kategori. Dina sparade platser
visas i en lista.
10
• Byt kartsymbol – tryck på en ny symbol.
• Byt telefonnummer – ange ett
telefonnummer och tryck på Klar.
• Byt kategorier – skapa och ändra den
kategori som platsen sparas i.
• Ta bort – tryck på Ja för att ta bort objektet
från listan Favoriter.
Använda fotonavigering
Du kan läsa in foton som innehåller
platsinformation till zümo-enheten eller
minneskortet och sedan skapa rutter till dem.
1. Gå till http://connect.garmin.com/photos om
du vill hämta bilder med platsinformation.
2. Följ instruktionerna på webbplatsen för att
välja och läsa in foton.
3. Tryck på Vart? > Favoriter > Foton. Foton
med platsinformation visas i listan.
4. Tryck på en bild.
Använda extrafunktioner
Information om extrafunktioner som
fartkamerainformation och Garmin Travel Guide
finns på sidorna 38–39.
Användarhandbok för zümo 600-serien
Vart?
Använda ������������
egna rutter
Tryck på Vart? > Egna rutter. Välj den rutt du
vill köra och tryck sedan på Kör!.
Skapa en egen rutt
Använd zūmo för att skapa och spara rutter inför
din nästa tripp. Du kan spara upp till 20 rutter.
1. Tryck på Vart? (eller Verktyg) > Egna rutter >
Ny.
2. Tryck på Lägg in ny startposition.
3. Hitta en plats du vill använda som startpunkt
och tryck på Välj.
4. Tryck på Lägg in ny destination.
5. Hitta en plats du vill använda som slutpunkt
och tryck på Välj.
7. Tryck på Nästa för att beräkna rutten och visa
den på kartan.
8. Tryck på Spara för att spara rutten och
avsluta.
Om du vill söka efter en plats med hjälp av kartan
trycker du på Vart? > Sök på karta eller tryck
på en annan plats av kartan.
Ändra egna rutter
1. Tryck på Vart? (eller Verktyg) > Egna rutter.
2. Välj den rutt du vill ändra.
3. Tryck på Ändra.
4. Tryck på ett alternativ för att ändra rutten:
• Byt namn – ange ett nytt namn och tryck
sedan på Klar.
• Lägg till/ta bort stopp – lägg till eller ta
bort stopp i rutten.
• Manuell sortering av positioner – ändra
ordningen på punkterna i rutten.
• Optimal sortering av positioner –
automatisk sortering av punkterna.
6. Lägg till en plats till din rutt genom att trycka
på
. Ta bort en plats genom att trycka
på .
Söka efter en plats med kartan
• Räkna om – ändra ruttens inställning för
att göra en ny beräkning enligt någon
av inställningarna snabbare tid, kortare
avstånd eller fågelvägen.
• Radera – ta bort rutten.
• Tryck på och dra om du vill visa en annan del
av kartan.
• Tryck på
och
för att zooma in och ut.
• Tryck var som helst på kartan. En pil pekar
på platsen.
• Tryck på Spara för att spara den här platsen.
• Tryck på Kör! om du vill navigera till
den platsen.
• Om zümo-enheten är i simulatorläge trycker
du på Ange plats för att ställa in din position
på den aktuella platsen. (Se sidan 32.)
Dina ändringar sparas automatiskt när du lämnar
någon av sidorna för att ändra en rutt.
Användarhandbok för zümo 600-serien11
Vart?
• Tryck på
för att växla mellan en 3Dkarta (tredimensionell) och en 2D-karta
(tvådimensionell).
för att rotera
• Tryck på
betraktningsvinkeln i 3D-vy.
• När du zoomar ut ändras kartan till en digital
höjdkarta som visar områdets konturer.
• Zooma långt ut för att visa en glob. Tryck på
och snurra på globen för att snabbt hitta andra
områden av världen.
Obs! Du kan bara se detaljerad kartinformation
för områden som det finns kartor inlästa för i
zümo-enheten.
Ange koordinater
Om du känner till de geografiska koordinaterna
för slutmålet, kan du navigera till destinationen
med hjälp av koordinaterna för latitud
och longitud i zümo-enheten (eller andra
koordinatformat). Detta kan vara användbart
vid geocaching.
1. Tryck på Vart? > Koordinater.
2. Tryck på Format om du vill välja rätt
koordinatformat för den typ av karta du
använder.
3. Tryck på ett riktningsfält om du vill välja en
ny riktning.
4. Tryck på ett numeriskt fält om du vill ange
koordinaterna och tryck sedan på Klar.
5. När du har angett rätt koordinater trycker du
på Nästa.
12
Användarhandbok för zümo 600-serien
Använda huvudsidorna
Använda huvudsidorna
Kartsidan
Tryck på
kartsidan.
Visa kartan om du vill visa
• Fordonsikonen
visar var du är just nu.
• Tryck på kartans 3D-vy för att se en vy
från ovan.
➌
➍
➎
➏
Tryck här för att zooma in och ut.
Tryck på fordonsikonen för att visa Var är
jag?-sidan.
Tryck här för att visa färddatorn.
Tryck här om du vill gå tillbaka till
menysidan.
Svänglistan
• Tryck på och dra kartan om du vill visa ett
annat område av kartan (se sidan 15).
• En hastighetsbegränsningsikon kan visas om
du kör på huvudvägar.
➋
➊
➌
➎
➍
➏
➎
➊
Tryck här om du vill visa sidan Nästa sväng
eller sidan för visning av korsningar
(om tjänsten är tillgänglig).
➋
Tryck här om du vill visa sidan Svänglista.
Nästa sväng
När du följer en rutt visar svänglistsidan
instruktioner en sväng i taget och avståndet
mellan dem för hela rutten. Om du vill visa
svänglistsidan trycker du på textfältet överst på
kartsidan. Om du vill se en sida med nästa sväng
trycker du på den svängen. Visa hela rutten på
kartan genom att trycka på Visa karta.
När du följer en rutt visas nästa sväng på sidan
nästa sväng, samt avstånd och tid tills du är
framme vid svängen.
Om du vill visa en kommande sväng på kartan
trycker du på det övre vänstra hörnet på kartsidan
eller på en av svängarna på svänglistsidan.
När funktionen är tillgänglig trycker du på
Vägfilshjälp på svänglistsidan för att visa
vägfilshjälpsidan för nästa sväng.
Användarhandbok för zümo 600-serien13
Använda huvudsidorna
Vägfilshjälpsidan
Ruttsidan
Färddatorsidan
Riktning
Kompass
Anpassningsbara
datafält
Avstånd till
destination
Bränslemätare
När funktionen är tillgänglig kan den här sidan
visa en vy av den kommande korsningen och
ange vilken fil du ska köra i. Om du vill visa den
här sidan trycker du längst upp till vänster på
kartsidan. Du kan också nå den här sidan från
svänglistesidan.
14
Sidan för rutter visar tre olika typer av rutter till
din destination: Kortare tid, Kortare sträcka eller
Fågelvägen. Välj en rutt genom att trycka på
motsvarande ruttknapp på skärmens sida.
På sidan Kör! trycker du på fliken för
ruttinformation, som anger ditt användningsläge
samt tid och avstånd till din destination, för att
öppna sidan för rutter.
Färddatorn visar användbar statistik om färden.
För att visa Färddatorn trycker du på ett datafält
vid sidan om Meny från kartsidan.
Gröna bockmarkeringar visas bredvid datafälten
som syns på den aktuella kartsidan.
Om du stannar ofta bör du inte stänga av zūmo
så att den mäter hela resans tid korrekt.
Användarhandbok för zümo 600-serien
Använda huvudsidorna
Kompass
Du kan navigera med hjälp av en GPS-kompass.
Ingen kalibrering krävs, men du måste ha fri sikt
mot himlen. När du färdas roterar kompassen.
Kompassen finns på färddatorsidan, som du når
genom att trycka på ett av datafälten vid sidan om
knappen Meny.
Ändra datafält
Du kan visa olika information när du kör och
följer en rutt.
1. När du navigerar längs en rutt trycker du på
ett datafält i vänstra eller högra hörnet, längst
ned på kartsidan.
2. Från färddatorsidan trycker du på det datafält
som du vill visa på kartan.
Återställa trippinformationen
För att säkerställa korrekt trippinformation bör du
nollställa trippinformationen innan rutten inleds.
1. Tryck på ett datafält från kartsidan för åtkomst
till färddatorsidan.
2. Tryck på Nollställ och välj ett alternativ:
• Tryck på Max hastighet för att nollställa
maxhastigheten.
• Tryck på Trippdata för att nollställa
informationen på färddatorsidan.
• Tryck på Bränslemätare för att nollställa
bränslemätaren på färddatorn.
Varning för låg bränslenivå – välj du när du vill
bli meddelad om att bränslenivån är låg.
Använda bränslelarm
När bränslenivån är tillräcklig låg för att aktivera
larmet för återstående bränsle visas en röd
tankikon på kartsidan. Tryck på ikonen för att
visa en lista över närliggande mackar.
Tryck på Bränsleinställningar från
nollställningssidan för att aktivera
bränslemätaren.
Aktivera bränslespårning
När zūmo är ansluten till motorcykelfästet kan
du få ett meddelande när bränslenivån är låg.
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Bränslemätare.
Bränslespårning – tryck på På.
En bränslemätare visas under kompassen
på kartsidan.
Distans per tank – ange hur långt motorcykeln
kan gå per tank bränsle.
Användarhandbok för zümo 600-serien15
Använda handsfree-funktionerna
Använda handsfreefunktionerna
Para ihop telefonen med telefonen
Med hjälp av Bluetooth-teknik kan zūmo anslutas
till din mobiltelefon om du vill ha händerna fria.
För att kunna para ihop och ansluta måste zūmo
och den andra enheten vara påslagna och inom
33 fot (10 meter) från varandra. zūmo-enheten
kan vara ansluten till en telefon och ett headset
samtidigt.
Om du vill kontrollera om din enhet med
Bluetooth-teknik är kompatibel med zūmo går du
till www.garmin.com/bluetooth.
Aktivera ihopparningen antingen via zümoenheten eller enheten. Se instruktionerna för
dina enheter.
3. Aktivera Bluetooth-komponenten på telefonen.
Denna funktion kan finnas i en meny
kallad Settings (Inställningar), Bluetooth,
Connections (Anslutningar) eller Hands-free.
När du slår på zümo-enheten utförs ett försök
att para ihop den med den enhet den senast var
ansluten till. Du kan välja att ställa in att en enhet
ska anslutas automatiskt när zümo-enheten
sätts på.
4. Inled en sökning efter Bluetooth-enheter.
Para ihop enheter
Med den trådlösa Bluetooth-tekniken kan du
etablera trådlösa anslutningar mellan zümoenheten och t.ex. en mobiltelefon. Första gången
du använder två enheter tillsammans måste du
”para ihop” dem genom att etablera kontakt
med hjälp av PIN-kod/lösenord. När du en
gång har parat ihop de två enheterna ansluter de
automatiskt till varandra varje gång du sätter
på dem.
16
1. Aktivera Bluetooth-inställningen på zümoenheten. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth.
2. Välj Till.
5. Välj zūmo-enheten i listan med enheter.
6. Ange 1234 i telefonen.
När telefonen är ansluten till din zümo kan du
ringa telefonsamtal. Öppna telefonmenyn genom
att trycka på Telefon på menysidan.
Användarhandbok för zümo 600-serien
Använda handsfree-funktionerna
Para ihop zūmo med mobiltelefonen
1. Aktivera Bluetooth-inställningen på zümoenheten. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth.
2. Välj Till.
3. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth.
4. Under Telefon trycker du på Lägg till
(eller Byt).
5. Aktivera Bluetooth-komponenten på telefonen.
Aktivera läget hitta mig/möjlig att upptäcka/
synlig. De här inställningarna kan finnas på
menyn Bluetooth, Anslutningar eller
Hands-free.
6. Tryck på OK på zūmo.
7. Välj telefonen och tryck sedan på OK.
8. Ange 1234 i telefonen.
Ta emot ett samtal
När du får ett samtal öppnas fönstret för
inkommande samtal. Tryck på Svara om du
vill svara. Tryck på Ignorera om du inte vill ta
samtalet och stänga av ringsignalen.
Den interna mikrofonen är på framsidan av
zümo-enheten.
Telefonmeny
Visa telefonmenyn genom att trycka på Telefon
på menysidan. Tryck på Status för att visa
signalstyrkan, batterinivån och namnet på den
anslutna telefonen.
Obs! Det finns telefoner som inte kan hantera
alla funktioner på telefonmenyn i zūmo.
Under samtal
Använda telefonboken
• Pekljud – visar en sida med knappsats så att
du kan använda automatiska system som t.ex.
röstbrevlåda.
1. Tryck på Telefon > Telefonbok.
Om du vill avsluta samtalet trycker du på >
Lägg på. Tryck på > Samtalsalternativ för
följande alternativ:
• Föra över ljud till telefonen – Det här
är användbart om du vill stänga av zümoenheten men behålla samtalet eller behöver
större sekretess. Om du vill byta tillbaka igen
trycker du på Föra över ljud till enheten.
Varje gång mobiltelefonen ansluter till zūmo
laddas telefonboken automatiskt över till zūmo.
Det kan ta ett par minuter innan telefonboken blir
tillgänglig.
2. Tryck på den post (kontakt) i telefonboken
som du vill ringa upp.
3. Tryck på Ring om du vill ringa upp kontakten.
• Koppla bort mikrofon (sekretess).
Användarhandbok för zümo 600-serien17
Använda handsfree-funktionerna
Ringa till en intressant plats (POI)
1. Tryck på Telefon > Intressant plats.
2. Sök efter den intressanta plats som du vill
ringa till.
3. Tryck på Ring eller
.
Ringa ett nummer
1. Tryck på Telefon > Ring.
2. Ange numret och tryck sedan på Ring.
Visa samtalshistorik
Varje gång mobiltelefonen ansluter till zūmo
laddas samtalshistoriken automatiskt över till
zūmo. Det kan ta några minuter att föra över
dessa data till zūmo.
Ringa hem
Ringa samtal med röstuppringning
Så här anger du telefonnumret:
1. Tryck på Telefon > Ring hem.
1. Tryck på Telefon > Röstuppringning.
Ange ett av dina hemnummer så att du snabbt
kan ringa hem.
2. Tryck på Skriv in telefonnummer om du
vill använda knappsatssidan, eller Välj i
telefonbok (fungerar bara om din telefon
hanterar överföring av telefonbok).
Du kan ringa ett samtal genom att säga
kontaktens namn högt.
2. Säg kontaktens namn.
Obs! Du kan behöva ”träna”
mobiltelefonen i att känna igen dina
röstuppringningskommandon.
Se instruktionerna till din telefon.
3. Tryck på Klar > Ja. zūmo ringer upp ditt
hemtelefonnummer.
Så här ringer du hem:
Tryck på Telefon > Ring hem.
1. Tryck på Telefon > Samtalshistorik.
2. Tryck på en kategori för att visa samtalen.
Samtalen visas i kronologisk ordning med de
senaste samtalen överst i listan.
3. Tryck på en post och tryck sedan på Ring.
18
Användarhandbok för zümo 600-serien
Använda trafikinformation
Använda trafikinformation
Din zūmo kan ta emot FM TMC (Traffic Message
Channel)-trafikinformation. Du kan bara få
trafikinformation om enheten är ansluten till en
FM-trafikinformationsmottagare (tillval). Mer
information finns på www.garmin.com/traffic.
Obs! Garmin ansvarar inte för riktigheten
i trafikinformationen.
Ta emot trafikinformation
Till bilens eluttag
Intern antenn
Till zümo-vaggans strömanslutning
För att kunna ta emot trafikinformation måste
följande villkor uppfyllas:
• Trafikinformationsmottagaren måste vara
ansluten till zümo-enheten.
• Trafikinformationsmottagaren och zümoenheten måste vara ansluten till en extern
strömkälla.
• Trafikinformationsmottagaren och zümoenheten måste vara inom dataräckhåll för en
FM-station som sänder ut trafikinformation.
Obs! Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar)
kan försämra trafikinformationsmottagarens
prestanda.
Trafik i ditt område
När du tar emot trafikinformation visas
en trafikikon i det övre vänstra hörnet på
kartsidan. Trafikikonen ändrar färg för att visa
trafikförhållandena på den rutt eller väg som du
för tillfället kör på.
Färgkod för allvarlighet
Färg
Beskrivning
Grön
Låg
Trafiken flyter
allvarlighetsgrad normalt.
Betydelse
Gul
Medelhög
Det förekommer
allvarlighetsgrad en viss köbildning.
Röd
Svår köbildning
Hög
eller trafiken står
allvarlighetsgrad
helt stilla.
Trafik på rutten
Vid beräkning av rutten undersöker zümoenheten den aktuella trafiken och optimerar
automatiskt rutten för kortaste tid. Om en
allvarlig trafikfördröjning inträffar på rutten
medan du navigerar beräknas rutten automatiskt
om. Rutten kan fortfarande dras genom trafik om
det inte finns bättre alternativa rutter.
Användarhandbok för zümo 600-serien19
Använda trafikinformation
Om en inte så allvarlig trafikfördröjning uppstår
på din rutt visar trafikikonen information om hur
mycket extra tid som har lagts till på din rutt på
grund av fördröjningen. Den här tiden ingår i din
beräknade ankomsttid.
Undvika trafik längs rutten:
Visa trafikkartan
På trafikkartan visas färgkodade trafikflöden och
fördröjningar på närliggande vägar.
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på Visa trafikkarta om du vill visa
trafikproblemen på en karta.
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
3. Tryck på pilarna om du vill visa övriga
trafikfördröjningar på din rutt, om det behövs.
Om du vill återgå till den normala kartan trycker
du på trafikikonen och trycker sedan på Visa
normal karta.
4. Om du vill slippa trafikhindret trycker du
på Undvik.
Visa trafikfördröjningar
2. Tryck på Trafik på rutten.
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på Trafiksökning om du vill visa en
lista med trafikfördröjningar.
3. Tryck på ett alternativ i listan om du vill visa
fördröjningen på en karta och information
om fördröjningen. Om det finns fler än en
fördröjning trycker du på pilarna så visas
övriga fördröjningar.
20
Användarhandbok för zümo 600-serien
Använda mediaspelarna
Använda mediaspelarna
Använda ett trådlöst headset
Om du vill lyssna på högkvalitativt ljud kan du
ansluta ett A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) Bluetooth-headset. Mer information om
Bluetooth-teknik finns på sidan 20.
För att kunna para ihop och ansluta måste zūmo
och den andra enheten vara påslagna och inom 33
fot (10 meter) från varandra.
Para ihop ditt headset
1. På menysidan trycker du på Verktyg >
Inställningar > Bluetooth.
Spela upp musik
Överför musikfiler till internminnet eller
minneskortet. Se sidan 23.
1. Tryck på Verktyg > Mediaspelare.
2. Tryck på Källa om du vill visa MP3-spelaren.
3. Tryck på Sök.
4. Om det behövs väljer du en kategori och en
underkategori.
5. Om du vill spela upp hela kategorin från början
av listan trycker du på Spela alla. Om du vill
spela upp en viss låt trycker du på den.
Aktuellt spår
Albumbild
5. Välj enhet och tryck på OK.
7. Tryck på OK.
• Om du vill göra paus i låten trycker du
på
.
• Tryck på
om du vill repetera den
aktuella spellistan.
för att blanda spellistan.
• Tryck på albumbilden om du vill visa detaljer
om låten eller ta bort låten från spellistan.
3. Slå på ditt headset och aktivera läget hitta
mig/möjlig att upptäcka/synlig om det behövs.
6. Ange Bluetooth-PIN-koden för ditt headset om
det behövs, och tryck på Klar.
• Tryck på
för att hoppa till nästa låt.
Tryck på och håll ned för att snabbspola
framåt genom den aktuella låten.
• Tryck på
2. Under Ljud trycker du på Lägg till (eller Byt).
4. Tryck på OK på zūmo-enheten.
om du vill spela upp den
• Tryck på
aktuella låten från början och tryck igen
om du vill spela upp den föregåenden låten
i spellistan. Tryck på och håll ned för att
snabbspola bakåt genom den aktuella låten.
Filformat som kan användas
• Tryck på spellistan om du vill lägga till låtar,
ta bort låtar och hoppa till en annan låt
i spellistan.
• Om du vill justera volymen trycker du
på
.
Zümo-enheten hanterar MP3-musikfiler och
M3U- och M3U8-spellistefiler.
Skapa och lyssna på spellistor
Med din zümo kan du lyssna på spellistor som
skapats på datorn. Du kan också spara spellistor
med din zümo.
Användarhandbok för zümo 600-serien21
Använda mediaspelarna
Så här sparar du den aktuella spellistan:
1. Medan du lyssnar på musik i musikspelaren
trycker du på Bläddra > Spellista > Spara
aktuell spellista.
Så här spelar du upp en spellista:
1. I musikspelaren trycker du på Bläddra >
Spellista > Öppna sparad spellista.
Alla tillgängliga spellistor visas.
2. Ange ett namn och tryck på Klar.
2. Tryck på en spellista för att starta uppspelning
av musikfilerna.
Så här skapar du en ny spellista:
1. I musikspelaren trycker du på Bläddra >
Spellista > Skapa ny spellista.
2. Välj låtar.
3. Tryck på Tillbaka när du har lagt till låtar
i spellistan.
Så här skapar du en spellista på en dator:
1. Skapa en spellista med musikfiler på datorn
med ett ljudprogram. Spara spellistan som en
M3U- eller M3U8-fil.
2. Om det behövs använder du en textredigerare
och tar bort sökvägen till filnamnen i M3Ufilen. M3U-filen ska endast innehålla namnen
på musikfilerna. Se ljudprogrammets hjälpfil.
3. Överför spellistan och musikfilerna till zümoenheten (se sidan 27). M3U-filen måste finnas
på samma plats som musikfilerna.
Så här ändrar du den aktuella spellistan:
1. När du lyssnar på musik i musikspelaren
trycker du på spellistan.
2. Ändra spellistan:
• Tryck på Lägg till om du vill lägga till en låt
i slutet av spellistan.
• Tryck på en låt och sedan på Ta bort om
du vill ta bort den från spellistan.
Bokens
omslagsbild
• Om du vill justera volymen trycker du
på
.
• Om du vill hoppa över ett avsnitt trycker du
på
, om du vill förflytta dig bakåt trycker
du på
. Håll knappen intryckt om du vill
förflytta dig framåt eller bakåt.
Lyssna på Audible-böcker
• Om du vill göra paus i boken trycker du
på
.
Om du vill köpa böcker från Audible.com®,
besöker du http://garmin.audible.com.
• Tryck på bokomslaget för att visa
mer detaljerad information.
Lyssna på en bok
Använda bokmärken
1. Tryck på Verktyg > Mediaspelare.
2. Tryck på Källa så att Audible-bokspelaren
öppnas.
3. Tryck på Sök.
22
4. Tryck på en kategori och sedan på en boktitel.
Om du vill skapa ett bokmärke trycker du på
och sedan på Bokmärke. Visa dina
bokmärken genom att trycka på
och
sedan trycka på ett bokmärke. Om du vill spela
upp boken från bokmärket trycker du på Spela.
Användarhandbok för zümo 600-serien
Hantera filer
Hantera filer
Du kan lagra filer, t.ex. JPEG- och GPX-filer,
i zümo-enhetens internminne eller på ett
minneskort (tillval).
Obs! Zümo-enheten är inte kompatibel med
Windows® 95, 98, Me eller NT. Den är heller
inte kompatibel med Mac® OS 10.3 eller
tidigare. Det här är en vanlig begränsning hos
de flesta USB-masslagringsenheter.
Läsa in filer
Steg 1: Sätt i ett minneskort
Om du vill sätta i eller ta bort kortet trycker du på
det tills du hör ett klick. Detta steg är valfritt.
Steg 2: Anslut USB-kabeln
Anslut USB-kabeln till kontakten under zümoenhetens batterilucka. Anslut kabelns andra ände
till en USB-port på datorn.
Minneskortet och zümo-enheten visas som
flyttbara enheter under Den här datorn om du har
Windows eller som en volym på skrivbordet om
du har Mac OS.
Obs! I vissa operativsystem eller datorer
med flera nätverksenheter kan det hända att
zümo-enheterna inte visas. Om du vill ha mer
information om hur du ansluter diskenheter kan
du läsa i hjälpen till operativsystemet.
Steg 3: Överför filer till zūmo
Du kan kopiera filer på datorn och klistra in dem
i zümo-enheterna/-volymerna.
1. Bläddra efter den fil du vill kopiera på datorn.
2. Markera filen och välj Ändra > Kopiera.
3. Öppna enheten ”Garmin” eller
minneskortenheten/volymen.
4. Välj Ändra > Klistra in.
Steg 4: Mata ut och koppla från
USB-kabeln
När du har överfört filerna klickar du på
utmatningsikonen i aktivitetsfältet respektive
drar volymikonen till
papperskorgen på
Mac-datorer. Koppla ur din zūmo.
Filformat som kan användas
• MP3-musikfiler
• M3U- och M3U8-spellistefiler
• AA-ljudboksfiler
• JPEG- och JPG-bildfil
• GPX-ruttfiler
• GPI-filer med egna intresseplatser från POI
Loader-programmet
• Kartor, rutter, tripploggar och waypoints från
MapSource®
Ta bort filer
Med zümo-enheten ansluten till datorn öppnar du
zümo-enheten eller minneskortenheten/-volymen.
Markera den fil du vill ta bort och tryck sedan på
Delete på datorns tangentbord.
Varning! Om du inte är säker på vad en fil
används till bör du inte ta bort den. Enhetens
minne innehåller viktiga systemfiler som inte
bör tas bort. Du bör framför allt inte ta bort filer
från mappar med namnet ”Garmin”.
Användarhandbok för zümo 600-serien23
Använda verktygen
Använda verktygen
Menyn Verktyg innehåller många funktioner som
kan vara till nytta när du är ute och reser.
Inställningar
Mer information om inställningarna finns
på sidorna 32–36.
Var är jag?
Tryck på Verktyg > Var är jag? för att visa
information om din aktuella position. Det här en
användbar funktion om du behöver tala om för
räddningspersonal var du befinner dig. Tryck på
en knapp till höger så visas de närmaste platserna
i den kategorin. Tryck på Spara plats för att
spara din aktuella plats.
Hjälp
Tryck på Verktyg > Hjälp om du vill få
information om hur du använder zümo-enheten.
Tryck på en kategori om du vill visa information
om ett avsnitt. Om du vill söka efter ett nyckelord
i avsnitten trycker du på Sök.
Mediaspelare
Mer information om mediaspelaren finns
på sidorna 21–26.
Bildvisare
Visa bilder som du har lagrat i din zümo-enhet.
1. Tryck på Verktyg > Bildvisare.
2. Om du vill zooma in en bild trycker du på den.
Tryck på Info om du vill visa filinformation
och visa det här fotot när du slår på zümoenheten.
3. Tryck på Tillbaka.
Visa ett bildspel
1. Tryck på Verktyg > Bildvisare > Bildspel om
du vill starta ett bildspel.
2. Om du vill avbryta bildspelet trycker du
någonstans på skärmen.
Egna rutter
Mer information om rutter finns på sidan 15.
Min info
Tryck på Verktyg > Min info om du vill hantera
och ta bort sparade data, t.ex. dina favoriter.
Om du har överfört en rutt från MapSource,
trycker du på Importera rutt från fil om du vill
använda den rutten i zümo-enheten.
Hantera tripploggar
Tripploggar spelas in under tiden du navigerar
längs en rutt.
4. Om du vill se alla bilder trycker du på pilarna.
24
Användarhandbok för zümo 600-serien
Använda verktygen
Spara tripploggar
1. Tryck på Verktyg > Min info > Hantera
tripploggar > Aktuell tripplogg > Ändra >
Arkivera logg.
2. Ange ett namn för tripploggen.
3. Välj Klar.
ELLER
Tryck på Arkivera logg under tiden du visar
en tripplogg.
Visa tripploggar
1. Tryck på Verktyg > Min info > Hantera
tripploggar.
2. Om du vill visa tripploggen för aktuell rutt
väljer du Aktuell tripplogg eller en sparad
tripplogg.
3. Välj ett segment eller tryck på Visa alla
segment.
Visa tripploggar på kartan
1. Tryck på Verktyg > Inställningar > Karta.
2. Under Tripplogg väljer du Visa eller Dölj.
En arkiverad tripplogg visas som en färgad linje
på kartan.
Ta bort tripploggar
1. Tryck på Verktyg > Min info > Hantera
tripploggar.
2. Välj en tripplogg.
3. Tryck på Ändra > Töm logg.
Visa en tripploggs höjdkurva
1. Tryck på Verktyg > Min info > Hantera
tripploggar.
Dela tripploggar
1. När ett minneskort finns installerat i enheten
trycker du på Verktyg > Min info > Hantera
tripploggar > Aktuell tripplogg.
2. Välj en tripplogg.
3. Tryck på Exportera.
4. Ange ett namn för tripploggen.
5. Tryck på Klar.
Ändra tripploggar
1. Tryck på Verktyg > Egna rutter.
2. Välj en tripplogg.
3. Tryck på Ändra.
2. Välj en tripplogg.
3. Välj ett segment eller Visa alla segment.
4. Tryck på
.
Användarhandbok för zümo 600-serien25
Använda verktygen
Världsklocka
Tryck på Verktyg > Världsklocka om du vill
visa den aktuella tiden för olika städer runt om i
världen. Tryck på Världskarta för att se en karta.
Ändra städer
1. Tryck på Verktyg > Världsklocka.
2. Klicka på den stad du vill ändra.
3. Ange den nya staden och tryck på Klar.
4. Tryck på den nya staden i listan och tryck
på Spara.
Språkguide
Med Garmins språkguide har du data från
Oxfords flerspråkiga resurser samt fem
stycken tvåspråkiga lexikon rakt i handen.
Om du vill köpa ett tillbehör går du till
http://buy.garmin.com eller kontaktar din
lokala Garmin-återförsäljare.
26
Ord och fraser
Tvåspråkiga lexikon
2. Tryck på Språk, välj Från- och Till-språk och
tryck sedan på Tillbaka.
1. Tryck på Verktyg > Språkguide.
1. Tryck på Verktyg > Språkguide > Ord och
fraser.
3. Välj en kategori och sök sedan efter en fras.
4. Tryck på Sök om du vill stava ordet eller
frasen, om det behövs. Tryck på en fras om du
vill öppna översättningen.
Det finns fem olika tvåspråkiga lexikon i Garminspråkguiden.
2. Tryck på Tvåspråkiga lexikon.
3. Tryck på ett översättningsalternativ. Om det
behövs klickar du på Till engelska.
4. Sök efter ordet och tryck sedan på det.
5. Om du vill höra översättningen trycker du
på
.
5. Om du vill höra översättningen trycker du
på
.
Tips för ord och fraser
Tips för tvåspråkiga ordlistor
• Använd Sök efter nyckelord i fraser om du
vill söka efter alla fraser som innehåller ett
visst ord.
• Tryck på ett understruket ord om du vill
använda ett annat ord.
• Om du vill ändra ord i frasen eller visa
en annan översättning trycker du på Fler
varianter.
• Om du vill stava ordet eller början av ordet
trycker du på Sök.
• Tryck på Text om du vill visa information om
förkortningar, etiketter och uttalssymboler för
det valda språket.
Allt innehåll i ordlistor, ord och fraser är © Oxford University
Press. Röstfilerna är © Scansoft.
Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University
Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford
University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary
© Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank
© Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank
© Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette
Användarhandbok för zümo 600-serien
Använda verktygen
French Dictionary © Oxford University Press och Hachette
Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary ©
Oxford University Press och Bibliographisches Institut & F.A.
Brockhaus 2003.
Kalkylator
1. Tryck på Verktyg > Kalkylator.
2. Ange det första talet.
3. Välj räknesätt (÷, ×, - eller +).
4. Ange det andra talet.
5. Tryck på =.
6. Tryck på C om du vill utföra en ny beräkning.
Enhetsomräkning
Uppdatera växelkurser
Du kan konvertera valutor manuellt med hjälp
av enheten, vilket innebär att du kan använda de
senaste växelkurserna.
Erbjudanden
1. Tryck på Verktyg > Enhetsomräkning >
Konvertera > Valuta > OK > Uppdatera.
Om zümo-paketet innehåller en FM TMCtrafikinformationsmottagare kommer du i
Nordamerika att ta emot reklam och kuponger.
Reklamen och kupongerna lagras så att du kan
använda dem när det passar dig.
2. Tryck på den växelkurs du vill uppdatera.
1. Tryck på Verktyg > Erbjudanden.
3. Rensa den aktuella växelkursen genom att
trycka på
. Ange den nya växelkursen
och tryck sedan på Klar.
2. Tryck på en reklam och en plats, om det
behövs.
4. Slutför genom att trycka på Spara.
Tryck på Återställ för att använda den
ursprungliga växelkursen.
3. Tryck på
för att visa kupongen.
Varning! Försök inte skriva ned
kupongkoder medan du kör.
1. Tryck på Verktyg > Enhetsomräkning.
2. Tryck på Konvertera, välj en enhet att
omvandla till och tryck sedan på OK.
3. Tryck på en måttenhet för att ändra vad du vill
konvertera ifrån.
4. Välj en måttenhet och tryck sedan på OK.
Om det behövs upprepar du föregående steg.
5. Tryck på en blank rektangel.
6. Ange ett värde och tryck på Klar för att
konvertera enheten.
7. Om du vill ange ett annat värde trycker du
på Rensa.
Användarhandbok för zümo 600-serien27
Anpassa zūmo
Anpassa zūmo
1. Tryck på Verktyg > Inställningar.
2. Klicka på den inställning du vill ändra.
Ändra systeminställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar > System.
GPS-simulator – aktivera simulatorn om du vill
stänga av GPS-läget för att simulera navigering.
Detta sparar även batteriström.
Användningsläge – optimera rutter genom att
ange navigeringsmetod: Personbil, Motorcykel,
Fotgängare, EU-moped. Se sidan 9.
3. Tryck på knappen bredvid inställningsnamnet
om du vill ändra den.
Enheter – ändra måttenheter till Kilometer
eller Mile.
Knappsatslayout – välj önskad knappsatslayout:
• QWERTY – en layout som liknar en dators
tangentbord.
• ABCDE – en alfabetisk layout.
Obs! Vissa menyer och inställningar ändras
beroende på vilket läge du använder. Titta
efter ikonen för användningsläge bredvid
inställningen. Alla inställningar är inte
tillgängliga för alla användningslägen.
28
• Stor – en layout som låter dig välja mellan
grupper om sex bokstäver per gång.
Om – visa versionsnummer för programvaran,
ID-nummer för enheten och ljudversionsnummer
för zümo-enheten. Du behöver den här
informationen när du uppdaterar systemets
programvara eller köper fler kartor.
Återställ – återställ de ursprungliga
systeminställningarna.
Ändra
navigeringsinställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar > Navigation.
Ruttpreferenser – välj en inställning för
beräkning av rutter:
• Kortare tid – för att beräkna rutter som går
fortare att köra men som kan utgöra längre
körsträcka.
• Kortare väg – för att beräkna rutter med
kortare körsträcka men som kan ta längre tid
att köra.
• Fågelvägen – för att beräkna rutter
fågelvägen (utan vägar).
Användarhandbok för zümo 600-serien
Anpassa zūmo
Undvikanden – ange de vägtyper du vill undvika
eller föredra på dina rutter.
Återställ – återställ de ursprungliga
navigeringsinställningarna.
Läget Räkna om – välj hur din zūmo beräknar
om en rutt om du avviker från den.
Ändra visningsinställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar > Skärm.
Färgläge – Dag ger en ljus bakgrund, Natt
ger en mörk bakgrund, medan Auto växlar
automatiskt mellan de två.
Skärmdump – aktiverar skärmbildsfunktionen.
Tryck på
eller
från kartsidan för att ta
en skärmdump. Bilden sparas i bitmapp-format
i mappen Garmin\Screenshot på zümodiskenheten.
Ljusstyrka – justera nivån på
bakgrundsbelysningen. Genom att sänka
bakgrundsbelysningen kan du förlänga
batterilivslängden.
Ställa in språken
Pekskärm – följ instruktionerna på skärmen för
att kalibrera pekskärmen.
Text – ändra all skärmtext till det valda språket.
Att textspråket ändras innebär inte att språket i
data som användaren lagt in ändras.
Återställ – återställ de ursprungliga
visningsinställningarna.
Uppdatera tidsinställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar > Tid.
Tryck på Verktyg > Inställningar > Språk.
Tal – ändra språket för taluppmaningar.
Knappsats – välj tangentbord för språket.
Du kan också ändra tangentbordsläget från ett
tangentbord genom att trycka på knappen Språk.
Återställ – återställ originalspråken.
Tidsformat – välj 12-timmars-, 24-timmars- eller
UTC-tidsformat.
Aktuell tid – välj Automatisk om du vill
uppdatera tiden automatiskt. När Automatisk
inte är valt, kan du justera tiden i 15-minuters
steg.
Återställ – återställ de ursprungliga
tidsinställningarna.
Användarhandbok för zümo 600-serien29
Anpassa zūmo
Ändra kartinställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar > Karta.
Kartinfo – justera hur mycket detaljer som ska
visas på kartan. Om du visar kartan med hög
detaljrikedom ritas den om långsammare.
Kartvy – välj ett kartperspektiv.
• Kurs upp – visa en 2D-karta med
färdriktningen överst.
• Norr upp – visa kartan i 2D med norr överst.
• 3D – visar karta tredimensionellt med Kurs
upp.
Fordon – om du vill ändra den ikon som används
till att visa din position på kartan trycker du på
Byt. Tryck på den ikon du vill använda och sedan
på OK. Hämta fler fordonsikoner på
www.garmingarage.com.
Tripplogg – visa eller dölj loggen för dina resor.
Om du vill tömma tripploggen trycker du på
Verktyg > Min info > Töm tripplogg.
30
Kartinfo – visa vilka kartor som är inlästa på
enheten, med versioner. Aktivera (markerad) eller
avaktivera (omarkerad) en karta genom att trycka
på den.
Återställ – återställ de ursprungliga
kartinställningarna.
Lägga till
säkerhetsinställningar
Tryck på Verktyg > Inställningar > Säkerhet.
Garmin Lock – lås zümo-enheten genom att
aktivera Garmin Lock™. Ange en fyrsiffrig
personlig kod och en säkerhetsplats. Mer
information finns på sidan 33.
Säkerhetsläge – stänger av eller slår på säkert
läge. När fordonet rör sig stänger säkerhetsläget
av alla funktioner som kräver betydande
uppmärksamhet och kan stjäla uppmärksamheten
från körningen.
Återställ – återställ de ursprungliga
säkerhetsinställningarna. När du återställer
säkerhetsinställningarna återställs inte Garmin
Lock-PIN-koden eller säkerhetsplatsen.
Visa information om FM
TMC-trafikprenumeration
Obs! Det går bara att få åtkomst till
trafikinställningarna om zümo-enheten är
ansluten till en extern strömkälla och en
FM-TMC-trafikinformationsmottagare.
Tryck på Verktyg > Inställningar > Trafik.
Trafikinställningarna varierar baserat på
den plats du valde som din plats i den första
konfigurationen.
Aktivera trafik – aktivera och avaktivera
trafikfunktionen.
Aktuell – välj den leverantör du vill använda.
Om du vill använda den bästa leverantören för
området väljer du Auto, annars kan du välja en
specifik leverantör.
Sök fler – sök efter fler TMC-trafikleverantörer.
Om du befinner dig i ett nytt område trycker du
på Ja för att rensa leverantörstabellen.
Prenumerationer – visa dina FMtrafikprenumerationer och förfallodatum (dessa
visas i listan med huvudtrafikinställningar för
nordamerikanska enheter).
Användarhandbok för zümo 600-serien
Anpassa zūmo
Lägg till (eller Prenumerationer > Lägg till) –
lägg till en ny prenumeration till en trafiktjänst.
Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill
köpa en prenumeration.
Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas.
Du måste skaffa en ny kod varje går du
förnyar tjänsten. Om du har flera FMtrafikinformationsmottagare måste du
skaffa en ny kod för varje mottagare.
Ändra Bluetooth-inställningar
Tryck på Verktyg > Inställningar > Bluetooth.
Telefon eller Ljud – välj Lägg till > OK
om du vill para ihop med en enhet som har
trådlös Bluetooth-teknik. Om du vill lyssna på
högkvalitativt ljud trådlöst ansluter du till ett
Bluetooth-headset. Se sidorna 16–22. Välj Byt
om du vill para ihop och ansluta till en annan
enhet. Zūmo-enhetens PIN-kod (eller lösenord)
är 1234.
Släpp – välj den enhet som du vill koppla
från och tryck på Ja.
Ta bort – välj den enhet som du vill ta bort
från zümo-enhetens minne och tryck på Ja.
Bluetooth – aktivera/avaktivera Bluetoothfunktionerna. Om du har aktiverat enheten
för Bluetooth visas ikonen Bluetooth på
menysidan. Om du vill förhindra att en enhet
ansluts automatiskt väljer du Från.
Vänskapligt namn – mata in ett vänskapligt
namn som identifierar zümo-enheten för enheter
med Bluetooth-teknik. Tryck på Klar.
Återställ – återställ de ursprungliga Bluetoothinställningarna. Detta återställer inte
ihopkopplingsinformationen.
Ändra inställningarna för
larmade positioner
Du måste ha larmade positioner (t.ex. egna
intresseplatser, en databas för fartkameror eller
en TourGuide®-fil) inlästa för att kunna justera
inställningarna för larmade positioner.
Se sidorna 38–39.
Tryck på Verktyg > Inställningar > Larmade
positioner.
Positionslarm – tryck på Byt om du vill aktivera
eller avaktivera larmen som avges när du närmar
dig egna intresseplatser eller fartkameror.
TourGuide – ange hur du vill att ljudet för
TourGuide ska aktiveras. Tryck på Auto om du
vill höra hela turen som den är programmerad.
Tryck på Förslag så visas högtalarikonen
på
kartan när reseinformation finns tillgänglig längs
din rutt, eller välj Från.
Återställ – återställ de ursprungliga
inställningarna för larmade positioner.
Användarhandbok för zümo 600-serien31
Anpassa zūmo
Återställa alla inställningar
1. Tryck på Verktyg > Inställningar.
2. Tryck på Återställ.
3. Tryck på Ja.
Rensa användardata
Varning! Med den här proceduren tar du bort
all information du själv har angett.
1. Håll fingret på det nedre högra hörnet av
zūmos skärm medan du startar enheten.
2. Håll fingret nedtryckt tills meddelandet visas.
3. Tryck på Ja om du vill ta bort alla
användardata.
Alla ursprungliga inställningar återställs.
Eventuella objekt du har sparat raderas.
32
Användarhandbok för zümo 600-serien
Bilaga
Bilaga
Olika sätt att ladda zūmo
Ladda zūmo-enheten i minst 4 timmar innan du
använder den på batteri.
• Använd strömkabeln för bil.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Låsa zūmo
Garmin Lock är ett antistöldsystem som låser
zümo-enheten. Varje gång du sätter på zümoenheten måste du ange PIN-koden eller köra till
säkerhetsplatsen.
• Använd motorcykelfäste.
1. Tryck på Verktyg > Inställningar > Säkerhet.
• Använd USB-kabeln.
2. Tryck på knappen nedanför Garmin Lock.
• Använd en nätadapter (tillval).
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör till en
säkerhetsplats.
• Använd en batteriladdare (tillval).
Återställa zūmo
Om zūmo-enheten slutar fungera stänger du av
och sätter på den igen.
Om det inte hjälper ska du hålla nedtryckt i
8 sekunder. Slå på zümo-enheten igen. zūmo bör
fungera normalt.
Kalibrera skärmen
Om pekskärmen inte svarar ordentligt på dina
kommandon bör du kalibrera den.
Vad är en säkerhetsplats?
Välj en plats som du återkommer till ofta,
t.ex. ditt hem eller kontor, som säkerhetsplats.
Om zümo-enheten har satellitsignaler och du
befinner dig på säkerhetsplatsen behöver du inte
ange PIN-koden.
nüMaps Guarantee™
För att få en gratis kartuppdatering (om
tillgängligt) registrerar du din zūmo på
http://my.garmin.com inom 60 dagar efter att
ha hämtat satelliter och börjat använda zūmoenheten. Om du registrerar över telefon eller
väntar längre än 60 dagar efter att du börjat hämta
satelliter är du inte längre berättigad till den
kostnadsfria kartuppdateringen. Mer information
finns på www.garmin.com/numaps.
Ytterligare kartor
Du kan köpa fler kartor för zümo-enheten.
En lista över kartor som är kompatibla med
zūmo-enheten får du om du går till produktsidan
på Garmins webbplats (www.garmin.com) och
klickar på fliken Maps (Kartor).
Obs! Om du glömmer bort både PIN-kod och
säkerhetsplats måste du skicka in zūmo-enheten
till Garmin för att få den upplåst. Du måste
också skicka med en giltig produktregistrering
eller ett giltigt inköpskvitto.
1. Tryck på Verktyg > Inställningar > Skärm.
2. Under Pekskärm trycker du på Kalibrera.
Användarhandbok för zümo 600-serien33
Bilaga
Uppdatera programvaran
1. Gå till www.garmin.com/products/webupdater
och hämta WebUpdater till datorn.
2. Anslut zūmo till datorn med hjälp av mini-USBkabeln.
3. Starta WebUpdater och följ anvisningarna på
skärmen.
När du har bekräftat att du vill utföra en
uppdatering hämtar WebUpdater automatiskt
uppdateringen och installerar den på zūmo.
Extrafunktioner och valfria
tillbehör
Mer information om tillbehör finns på
http://buy.garmin.com, www.garmin.com/extras
eller hos din Garmin-återförsäljare.
34
Fartkameror
På vissa platser finns information om fartkameror
tillgänglig. Mer information finns på
http://my.garmin.com. För dessa platser
innehåller zümo-enheten placeringen av
hundratals fartkameror. Du får ett larm från
zūmo när du närmar dig en fartkamera om du kör
för fort. Informationen uppdateras minst varje
vecka så att du har alltid tillgång till den senaste
informationen.
Du kan när som helst köpa en ny region eller
förlänga ett befintligt abonnemang. Varje region
som du köper har ett eget förfallodatum.
Varning! Garmin ansvarar inte för
noggrannheten hos eller följderna av
användningen av egna intresseplatser eller
databasen för fartkameror.
Egna intresseplatser
Med POI Loader kan du läsa in egna intressanta
platser till zümo-enheten. Olika Internet-företag
tillhandahåller POI-databaser. Vissa anpassade
databaser innehåller varningsinformation för t.ex.
fartkameror och skolzoner.
Gå till www.garmin.com/extras och klicka på
POI Loader om du vill installera POI Loader på
datorn. Mer information finns i hjälpen för POI
Loader. Öppna hjälpfilen genom att trycka på F1.
Du visar dina egna intresseplatser genom att
trycka på Vart? > Extra > Egna intresseplatser.
Om du vill ändra inställningarna för
larmade positioner trycker du på Verktyg >
Inställningar > Larmade positioner >
Positionslarm.
Användarhandbok för zümo 600-serien
Bilaga
Ta bort egna intressanta platser från zūmo
genom att ansluta den till en dator. Öppna
mappen Garmin\poi på zümo-enheten eller
minneskortenheten. Ta bort filen med namnet
poi.gpi.
TourGuide
Med TourGuide kan zümo-enheten spela upp
GPS-styrda ljudturer från tredje part. En ljudtur
kan t.ex. ta dig längs en rutt medan den spelar
upp intressanta fakta om historiska platser längs
vägen. Mer information får du genom att gå
till www.garmin.com/extras och klicka på POI
Loader.
Om du vill visa dina TourGuide-filer trycker du
på Vart? > Extra > Egna intresseplatser. Ändra
inställningarna för Garmin TourGuide genom att
trycka på Verktyg > Inställningar > Larmade
positioner > TourGuide.
Garmin Travel Guide
På samma sätt som en vanlig reseguide
innehåller Garmin Travel Guide detaljerad
information om platser som restauranger och
hotell. Om du vill köpa ett tillbehör går du till
http://buy.garmin.com eller kontaktar din
Garmin-återförsäljare.
Om du vill använda Travel Guide sätter du in
minneskortet i zümo-enheten. Tryck på Vart? >
Extra. Tryck på namnet på din reseguide för att
visa den.
Batteriinformation
Zümo-enheten innehåller ett utbytbart
litiumjonbatteri. Du kan maximera livslängden
på batteriet genom att inte lämna enheten i direkt
solljus och undvika att utsätta den för höga
temperaturer under längre tider.
Status för zümo-batteriet anges med hjälp av
batteriikonen
i hörnet av menyskärmen.
Du kan öka exaktheten på batterimätaren genom
att ladda ur batteriet helt innan du laddar upp det.
Avbryt inte uppladdningen förrän zümo-enheten
är fullt uppladdad.
Byta batteri i zümo
Om du behöver byta ut batteriet i zümo-enheten
ska du använda ett Garmin-litiumjonbatteri
med beteckningen 010-11143-00. Köp ett
ersättningsbatteri på http://buy.garmin.com. Mer
information om hur du kasserar batteriet på ett
korrekt sätt får du av lokala avfallsmyndigheter.
Ladda zūmo
• Använd strömkabeln för bil.
• Använd motorcykelfäste.
• Använd USB-kabeln (tillval).
• Använd en nätadapter (tillval).
Obs! Batteriet laddas inte i motorcykelfästet
när zümo-enheten är avstängd.
Maximera batteriets livslängd
• Minska bakgrundsbelysningen (Verktyg >
Inställningar > Skärm > Ljusstyrka).
• Avaktivera Bluetooth, se sidan 16.
Användarhandbok för zümo 600-serien35
Bilaga
• Lämna inte zūmo i direkt solljus. Undvik att
utsätta enheten för stark hetta under lång tid.
Byta säkringen
Varning! När du byter ut säkringen bör du
vara försiktig så att du inte tappar bort några av
de små bitarna och se till att du sätter tillbaka
dem på rätt ställen.
Om enheten inte laddas upp i fordonet måste
du eventuellt byta den säkring som finns i
fordonsadapterns ände.
1. Skruva av det svarta runda ändstycket och ta
bort det.
2. Byt ut säkringen (en glascylinder med
silverfärgade ändar) och byt ut den mot en
snabb säkring på 3 A.
3. Sätt den
silverfärgade
änden i det svarta
ändstycket. Skruva
på det svarta
ändstycket.
36
Ändstycke
Om GPS-satellitsignaler
För att zūmo ska fungera måste den ta emot
GPS-satellitsignaler (Global Positioning System).
Om du är inomhus, nära höga byggnader eller
träd eller i ett parkeringsgarage kan enheten inte
ta emot satellitsignaler. Sök upp en öppen yta
utomhus utan höga skymmande föremål när du
vill använda zūmo.
När zūmo tar emot satellitsignaler är staplarna för
signalstyrka på menysidan gröna
.
När den tappar satellitsignalen blir fälten röda
eller genomskinliga
.
Mer information om GPS finns på
www.garmin.com/aboutGPS.
Montera enheten på
instrumentbrädan
Använd den medföljande monteringsplattan till
att fästa enheten på instrumentbrädan på ett sätt
som uppfyller gällande krav.
Varning! Klistret på tejpen är för permanent
montering och är extremt svårt att ta bort efter
att du har satt dit det.
1. Rengör och torka instrumentbrädan där du vill
placera plattan.
2. Ta bort skyddsarket från fästtejpen på plattans
undersida.
3. Placera plattan på instrumentbrädan.
4. Ta bort plasthöljet från fästplattans ovansida.
5. Placera sugkoppsfästet på plattan. För spaken
nedåt (mot plattan).
Silverfärgad spets
Säkring
Användarhandbok för zümo 600-serien
Bilaga
Koppla loss zūmo och fästen
Koppla loss zümo-enheten från vaggan,
på både sugkoppen och motorcykelfästet,
genom att trycka på knappen på vaggans sida och
luta enheten framåt. Placera väderskyddslocket
på motorcykelfästets vagga.
Ta bort vaggan från sugkoppen genom att vrida
vaggan åt höger eller vänster. Tryck på vaggans
sockel om du vill lossa kulan på fästet.
Obs! Att återkoppla vaggan till sugkoppsfästet
kräver starkt tryck. Tryck in ändkulan bestämt
i sockeln.
Om du vill ta bort sugfästet från vindrutan fäller
du spaken mot dig. Dra fliken på sugkoppen
mot dig.
Sköta zūmo
zūmo-enheten innehåller känsliga elektroniska
komponenter som kan skadas permanent om den
utsätts den för kraftiga stötar eller vibrationer
utöver normalt bruk med motorcykel eller bil.
Du kan minimera risken för skador genom att
undvika att tappa den samt att inte använda
den i miljöer där den kan utsättas för kraftiga
skakningar eller vibrationer.
Rengöra höljet
zūmo är tillverkad av material av hög kvalitet
och kräver inte att användaren underhåller den
med annat än rengöring. Rengör ytterhöljet
(inte pekskärmen) med en fuktig trasa med milt
rengöringsmedel och torka den torr. Använd inte
kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.
Rengöra pekskärmen
Rengör pekskärmen med en mjuk, ren och
luddfri trasa. Om det behövs använder du vatten,
isopropylalkohol eller linsrengöring. Fukta trasan
med vätskan och torka försiktigt av pekskärmen.
Skydda zūmo
• Förvara inte zümo-enheten där den kan
utsättas för extrema temperaturer eftersom
den då kan skadas permanent.
• Det går att använda en persondatorpenna
till pekskärmen, men försök inte göra det
samtidigt som du kör bil. Använd aldrig
ett hårt eller vasst föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.
Användarhandbok för zümo 600-serien37
Bilaga
Förhindra stöld
• Förebygg stöld genom att ta bort enheten och
fästet när den inte används. Ta bort resterna
efter sugfästet på vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera produkten på
http://my.garmin.com.
• Använd funktionen Garmin Lock.
Se sidan 33.
Överensstämmelseförklaring
Härmed intygar Garmin att den här zümoprodukten uppfyller de grundläggande kraven
och andra föreskrifter i direktiv 1999/5/EG. Den
fullständiga överensstämmelseförklaringen finns
på Garmins webbplats för din Garmin-produkt:
www.garmin.com.
38
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA zümo
ACCEPTERAR DU VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA
IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.
Garmin ger dig en begränsad licens för
användning av den programvara som är inbäddad
i enheten (”Programvaran”) i binär körbar form
för normal drift av produkten. Äganderätten och
de intellektuella immateriella rättigheterna i och
för Programvaran tillhör Garmin.
ändra eller bakåtkompilera programvaran
eller någon del av den eller på något annat sätt
göra om programvaran eller någon del av den
till läsbar form eller skapa något arbete som
bygger på programvaran. Du intygar också att
du inte kommer att exportera eller omexportera
Programvaran till något land i strid med de
exportkontrollagar som gäller i USA.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin
och är skyddad enligt de upphovsrättslagar
som gäller i USA samt enligt internationella
upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar
vidare att strukturen på, organisationen av
och koden för programvaran är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och
att källkoden för programvaran är en värdefull
affärshemlighet som tillhör Garmin. Du intygar
att du inte kommer att dekompilera, demontera,
Användarhandbok för zümo 600-serien
Bilaga
Specifikationer
Fysisk storlek (B × H × D): 136 × 83,4 × 24 mm
(5,35 × 3,28 × 0,94 tum)
Strömförsörjning: DC-fordonsström med den
medföljande strömkabeln för fordon och vaggan
eller motorcykelfästet, eller nätadapter (tillval)
Vikt: 270 g (6,17 oz.)
Strömförbrukning: 10 W max.
Skärm: 4,3 tum diagonalt, 480 × 272
bildpunkter, liggande WQVGA TFT-bildskärm
med vit bakgrundsbelysning och pekskärm
Batterilivslängd: 3 till 7 timmar, beroende på
användning och inställningar
Hölje: Vattentätt enligt IPx7
GPS-mottagare: högkänslig
Temperaturområde: -4 °F till 140 °F
(-20 °C till 60 °C)
Hämtningstider*:
Varm: < 1 sek
Kall: < 38 sek
Fabriksåterställning: < 45 sek
Laddningstemperatur: 32 °F till 113 °F
(0 °C till 45 °C)
Datalagring: Internminne och löstagbart
minneskort (tillval). Data lagras utan tidsgräns.
Batterityp: Borttagbart litiumjonbatteri
*Medelvärde för stationär mottagare med fri sikt.
Datorgränssnitt: USB-masslagringsenhet,
plug-and-play
Hörlursuttag: 3,5 mm-standardkontakt
Laddningstid: Cirka 4 timmar
Användarhandbok för zümo 600-serien39
Bilaga
Felsökning
Problem/fråga
Lösning/svar
Min zümo får
aldrig kontakt med
satellitsignaler.
Ta med zümo-enheten ut ur parkeringsgarage och undan från höga byggnader och träd. Var stillastående i flera minuter.
Sugkoppen sitter inte fast
på min vindruta.
Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit. Torka med en ren, torr trasa. Fäst sugkoppen enligt instruktionerna på sidan 2.
Min zümo-enhet laddas
inte i bilen.
Kontrollera säkringen i fordonsströmkabeln.
Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i strömuttaget.
Din zümo-enhet kan bara laddas upp mellan 32 °F och 113 °F (0 °C och 45 °C). Om zümo-enheten är placerad i direkt solljus eller i en varm miljö
kan den inte laddas.
Hur rensar jag alla
användardata?
Håll fingret nedtryckt i zümo-skärmens nedre högra hörn samtidigt som du slår på enheten. Håll fingret nedtryckt tills meddelandet visas. Tryck på
Ja om du vill ta bort alla användardata.
Zümo-enheten har
låst/hängt sig.
Om zümo-enhetens skärm slutar fungera stänger du av den och slår sedan på den igen. Om det inte hjälper håller du strömknappen nedtryckt i
8 sekunder. Slå på zümo-enheten igen. zūmo bör fungera normalt.
Pekskärmen fungerar inte
på rätt sätt när jag trycker
på den.
Stäng av zūmo-enheten. Håll fingret på skärmen och håll sedan strömknappen nedtryckt. Håll den nedtryckt tills kalibreringsskärmen visas.
Följ instruktionerna på skärmen.
Det verkar inte som om
batterimätaren visar rätt.
Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen (utan att avbryta uppladdningsprocessen).
Telefonen ansluter inte till
zümo-enheten.
Tryck på Verktyg > Inställningar > Bluetooth. Kontrollera att Bluetooth är inställt på Till.
Se till att telefonen är påslagen och befinner sig inom 33 fot (ca 10 meter) från zümo-enheten.
Gå till www.garmin.com/bluetooth för mer hjälp.
40
Användarhandbok för zümo 600-serien
Bilaga
Problem/fråga
Lösning/svar
Hur kontrollerar jag
om zūmo är i USBmasslagringsläget?
När enheten är i USB-masslagringsläget visas en bild av zūmo ansluten till en dator. Dessutom bör två nya flyttbara diskenheter visas i Den här
datorn.
Datorn identifierar inte att
zūmo är ansluten.
1. Koppla från USB-kabeln från datorn.
2. Stäng av zūmo.
3.Anslut USB-kabeln till datorn och zūmo. Enheten startas automatiskt och USB-masslagringsläget aktiveras.
Det finns inga nya
borttagbara enheter i
listan med diskenheter.
Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt uppstå problem när enhetsbokstäver ska tilldelas till din zümo-diskenhet.
Om du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheter läser du i hjälpen till operativsystemet.
Jag får ingen
trafikinformation.
Bekräfta att du befinner dig inom täckningsområdet. Du måste befinna dig inom ett täckningsområde för att få trafikinformationen för det området.
Kontrollera att FM TMC-trafikinformationsmottagaren är ansluten till strömanslutningen på vaggan och även till bilens eluttag.
1. Tryck på Vart? > Nära > En annan ort (och ange din semesterdestination).
Hur hittar jag restauranger
2. Leta upp hotellet och tryck på Kör!.
nära hotellet jag kommer
3. Tryck på Meny > Vart? > Nära > Min destination.
att bo på i framtiden?
4. Sök efter en restaurang. Restauranger närmast hotellet visas först.
Hur kan jag hitta
mitt fordon på en
parkeringsplats?
Tryck på Vart? > Favoriter > Senaste position > Kör!. Navigera till ditt fordon!
Användarhandbok för zümo 600-serien41
Index
Index
Symbols
2D-kartvy 12, 30
3D-kartvy 12, 30
A
aktuell plats, spara 10
ange din plats 11
anpassade sevärdheter 34
anpassa zūmo 28–32
ansluter en mobiltelefon 16, 17
användardata, ta bort 32
användningsläge 5, 28
Audible-böcker 22
B
bakgrundsfärg 29
batteriinformation 35
bilder 24
Bluetooth-teknik 16–18
headset 21
inställningar 31
para ihop med telefon 16, 31
ta bort en telefon 31
böcker 22
bokmärken 22
bränslespårning 15
42
D
G
E
H
datoranslutning 23
delmål, lägga till 7
detaljkartor 30
diakritiska tecken 9
digitala kartor med höjdindikationer 12
disk för instrumentbrädan 36
enheter, konvertera 27
enhets-ID 28
extrafunktioner 10, 34, 35
F
fågelvägen, rutt 11, 28
färddatorsidan 14
fartbegränsningsikon 7, 13
fartkameradatabas 34
favoriter 10
redigera 10
spara 10
filer 23
filformat som kan användas 23
hantera 23
överföra 23
ta bort 23
filformat som kan användas 23
fordonsikon 13, 30
förvara zūmo 37
fotonavigering 10–11
Garmin Lock 30, 33
geocaching 12
global vy 12
GPS
av/på 28
om GPS 36
handsfree-telefonfunktioner 16–18
headset 21
Hem
plats 9
telefonnummer 18
Hjälp 24
hjälp på enheten 24
hörlursuttag 39
I
inkommande samtal 17
inställningar
återställa 32
K
kalkylator 27
karta
aktivera detaljkartor 30
anpassa 30
detaljnivå 30
flytta 11
Kartinfo, knapp 30
sök 11
uppdatera 33
version 30
visa 30
ytterligare 33
zooma 11
kartkonturer 12
kilometer 28
knappsatsen 9
layout 28
språkläge 9, 29
kompass 15
kontakta Garmin i
konvertera
enheter 27
valutor 27
koordinater 12
Kör! – sidalternativ 8
Kör hem 9
L
ladda zūmo 33, 35, 40
lägesikon 30
larm
fartkamera 34
larmgräns 31
läsa in filer i zümo 23
låsa zūmo 33
litiumjonbatteri 35, 39
ljudversion 28
ljusstyrka 29
Användarhandbok för zümo 600-serien
Index
M
M3U-format, spellista 22
MapSource 33
måttenheter, konvertera 27
maxfart, nollställa 15
mediaspelare 21–22
mikrofon 1
mile 28
min info 24
montering
på instrumentbrädan 36
på motorcykel 3–5
ta bort från fäste 37
MP3-musikfiler
läsa in 23
spela upp 21
musik 21
myGarmin i
N
Nästa sväng, sida 13
navigering
inställningar 28
läge 28
nödsituationshjälp 24
nollställa
maxhastighet 15
trippdata 15
nüMaps Guarantee 33
O
omväg 7
överensstämmelseförklaring 38
överföra filer 23
översätta ord 26
efter 7
egna 11–12
fågelvägen 28
importera 24
lägga till ett stopp 7
omväg 7
redigera 11
simulera 28
P
pekskärm
inställningar 29
kalibrera 33
rengöra 37
PIN-kod
Bluetooth 31
Garmin Lock 33
postnummer 8
programvara
licensavtal 38
uppdatera 34
version 28
Q
QWERTY-knappsats 28
R
registrering 38
reklam 27
ringa
hem 18
historik 18
lägga på 17
på sidan Kör! 8
stänga av ljud 17
svara på 17
röstmeddelande 17
röstuppringning 18
rutter
S
säkerhetsinställningar 30
säkerhetsplats 33
säkert läge 30
säkring, byta 36
satellitsignaler 36
SD-kort 23, 39
SD-kortplats 1
senaste position 41
serienummer 1
simulera en rutt 28
skärm
ljusstyrka 29
skärmbilder 29
skärmknappsatsen 9
skolzonsdatabas 34
sköta zūmo 37
söka efter platser 6
adress 8
använda foton 10–11
efter namn 9
efter postnummer 8
Kör! – sidalternativ 8
nära en annan plats 8
objekt på kartan 11
senast valda platser 9
sparade platser (Favoriter) 10
sökområde 8
spara
hittade platser 10
spara aktuell plats 10, 11, 24
specifikationer 39
spellista 21
från dator 22
redigera 22
skapa] 22
spara aktuell 22
spela upp 22
språkguide 26
stänga av ljud
ljud 7
telefonsamtal 17
stava namnet 9
stöldskyddsfunktion 30, 33
strömknapp 1
sugkopp 2
svänglista, sida 13
systeminställningar 28
T
ta bort
alla användardata 32
anpassade sevärdheter 35
favoriter 10, 11
filer 23
lista med senaste sökningar 9
rutt 11
Användarhandbok för zümo 600-serien43
Index
tecken 9
tripplogg 25
ta bort fästet 37
talspråk 29
telefonbok 17
textspråk 29
tidsinställningar 29
tidszon 29
tillbehör 34
TourGuide 31, 35
trådlöst headset 21
trafik 19–20
incidenter 19
lägga till trafikprenumerationer 30
trafikinformationsmottagare
antenn 2
Travel Guide 34, 35
trippdata, nollställa 15
tripploggar 24, 30
dela 25
redigera 25
spara 24
ta bort 25
visa 25
visa på karta 25
tvåspråkiga lexikon 26
kartor 33
programvara 33, 34
USB 23
masslagringsläge 23
mata ut 23
utgång, ljud 7
hörlursuttag 39
U
zooma 11
V
vägbeskrivningar 13
Vägfilshjälp 14
vagga 2
valuta, konvertera 27
Var är jag? 24
världsklocka 26
Vart? 8–12
verktyg 24–27
visningsinställningar 29
volym 7
W
WebUpdater 34
Y
ytterligare kartor 33
Z
undvika
stöld 38
trafik 19
vägtyper 29
uppdatera
44
Användarhandbok för zümo 600-serien
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina
Garmin-produkter finns på Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
December 2009
Artikelnummer 190-01026-39 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising