Garmin | zūmo 660LM | User manual | Garmin zūmo 660LM brugervejledning

Garmin zūmo 660LM brugervejledning
zūmo 600-serien
®
brugervejledning
bruges sammen med zūmo 660
© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397.8200 eller
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (uden for Storbritannien og Nordirland)
0808 2380000 (kun i Storbritannien og Nordirland)
Fax +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tlf. +886/2.2642.9199
Fax +886/2.2642.9099
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden
udtrykkeligt og forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne
vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne
kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer
heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være
forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger om aktuelle
opdateringer og brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoet, MapSource®, zūmo® og TourGuide® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Lock™,
myGarmin™ og nüMaps Guarantee™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og andre lande. Mac® er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. Audible.com® er et registreret varemærke tilhørende Audible, Inc. © Audible,
Inc. 1997–2008. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. SD™ er et varemærke tilhørende SD Card Association. Rettighederne til øvrige varemærker og
handelsnavne tilhører de respektive ejere.
December 2009
Varenummer 190-01026-36 Rev. B
Trykt i Taiwan
Introduktion
Introduktion
Brugervejledningsregler
Når du bliver bedt om at “trykke” på noget,
skal du med en finger trykke på et element
på skærmen.
De små pile (>) i teksten indikerer, at du
skal trykke på en række elementer. Hvis du
f.eks. får vist “tryk på Find > Favoritter”,
skal du trykke på Find og derefter trykke på
Favoritter.
zūmo - Tip og genveje
• Hvis du hurtigt vil tilbage til siden Menu,
skal du trykke vedvarende på Tilbage.
• Tryk på
og
for at få vist
flere valg. Tryk og hold nede for at rulle
hurtigere.
• Siderne vises forskelligt afhængigt af
anvendelsesmåde og indstillinger.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin, hvis du har spørgsmål
omkring brugen af din zūmo. Hvis du befinder
dig i USA, skal du gå til www.garmin.com
/support eller kontakte Garmin USA pr. telefon
på (913) 397-8200 eller (800) 800-1020.
I Storbritannien og Nordirland skal du
kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon
på 0808 2380000.
myGarmin™
Besøg http://my.garmin.com for at få adgang til
de nyeste tjenester til dine Garmin-produkter:
• Registrering af din Garmin-enhed.
• Abonnement på onlinetjenester til
sikkerhedskameraoplysninger (se side 34).
• Oplåsning af valgfri kort.
I Europa skal du gå til www.garmin.com
/support og klikke på Contact Support for at
få support i det land, hvor du bor, eller du kan
kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på
+44 (0) 870.8501241.
Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed
og produkter i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Brugervejledning til zūmo 600-serien
Introduktion
Indholdsfortegnelse
Introduktion................................................i
Brugervejledningsregler...................................i
zūmo - Tip og genveje.....................................i
Kontakt Garmin................................................i
myGarmin™ .....................................................i
Sådan kommer du i gang.........................1
Din zūmo.........................................................1
Isætning af batteriet........................................2
Montering af zūmo i en bil...............................2
Montering af zūmo på en motorcykel..............3
Brug af siden Menu.........................................5
Valg af anvendelsesmåde...............................5
Konfiguration af zūmo.....................................5
Indsamling af satellitdata................................5
Søgning efter destination................................6
Sådan følger du din rute.................................7
Justering af lydstyrken....................................7
Find............................................................8
Sådan finder du en adresse............................8
Søgning i nærheden af et andet sted.............8
Funktioner på siden Kør!................................8
Indstilling af en hjemmeposition......................9
Søgning efter et sted ved at stave navnet .....9
Søgning efter nyligt fundne steder..................9
Brug af favoritter...........................................10
ii
Brug af fotonavigation...................................10
Brug af ekstraudstyr......................................10
Brug af brugerdefinerede ruter..................... 11
Søgning efter et sted vha. kortet................... 11
Indtastning af koordinater.............................12
Brug af hovedsiderne............................13
Siden Kort.....................................................13
Siden Drejliste...............................................13
Siden Næste sving........................................13
Siden Vognbane-info....................................14
Siden Ruter...................................................14
Siden Triptæller.............................................14
Kompas.........................................................15
Aktivering af brændstofmåling......................15
Brug af håndfri opkald...........................16
Parring af dine enheder................................16
Modtagelse af et opkald ..............................17
Under et opkald ...........................................17
Menuen Telefon............................................17
Brug af trafikoplysninger.......................19
Modtagelse af trafikoplysninger....................19
Trafik i dit område.........................................19
Alvorlighedsfarvekode..................................19
Trafik på ruten...............................................19
Visning af trafikkortet....................................20
Brug af medieafspillere..........................21
Brug af et trådløst headset...........................21
Afspilning af musik........................................21
Afspilning af lydbøger...................................22
Håndtering af filer...................................23
Indlæsning af filer.........................................23
Understøttede filtyper...................................23
Sletning af filer .............................................23
Brug af værktøjerne...............................24
Indstillinger....................................................24
Hvor er jeg?..................................................24
Hjælp............................................................24
Medieafspiller................................................24
Galleri...........................................................24
Brugerdefinerede ruter..................................24
Brugerdata....................................................24
Håndtering af triplogs....................................24
Verdensur ....................................................26
Sprog guide..................................................26
Lommeregner ..............................................27
Måleomregner .............................................27
Tilbud............................................................27
Tilpasning af zūmo.................................28
Ændring af systemindstillingerne..................28
Ændring af navigationsindstillingerne...........28
Justering af displayindstillingerne.................29
Opdatering af tidsindstillingerne...................29
Indstilling af sprog.........................................29
Ændring af kortindstillingerne.......................30
Brugervejledning til zūmo 600-serien
Introduktion
Tilføjelse af sikkerhed...................................30
Fejlfinding.....................................................40
Visning af oplysninger om FM TMCIndex........................................................42
trafikabonnement.......................................30
Ændring af indstillinger for Bluetooth-teknologi ..
31
Ændring af indstillinger for alarmpunkter......31
Gendannelse af alle indstillinger...................32
Rydning af brugerdata..................................32
Appendiks...............................................33
Metoder til at oplade din zūmo......................33
Nulstilling af zūmo.........................................33
Kalibrering af skærmen.................................33
Låsning af zūmo...........................................33
nüMaps Guarantee™ . ..................................33
Flere kort.......................................................33
Opdatering af softwaren...............................34
Ekstraudstyr og valgfrit tilbehør....................34
Batterioplysninger ........................................35
Udskiftning af batteriet i zūmo......................35
Opladning af zūmo........................................35
Udskiftning af sikringen.................................36
Om GPS-satellitsignaler...............................36
Montering på instrumentbrættet....................36
Afmontering af zūmo og monteringsudstyr...37
Pleje af din zūmo .........................................37
Overensstem-melseserklæring.....................38
Softwarelicensaftale......................................38
Specifikationer..............................................39
Brugervejledning til zūmo 600-serien
iii
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
Din zūmo
Tænd/sluk-knap:
Tryk og hold nede for at tænde/slukke for din zūmo.
Tryk hurtigt for at justere lydstyrken og lysstyrken for baggrundsbelysningen.
GPS-antenne
Mini-USB-stik
microSD™ -stik
Højttaler
Hovedtelefon-/
lydudgangsstik
(under vejrhætte)
Mikrofon
Ekstern
antennetilslutning
(under vejrhætte)
Batterikontakter
Udløserknap: Skub
og slip for at åbne
batteridækslet
Brugervejledning til zūmo 600-serien
Serienummer
(under batteriet)
Sådan kommer du i gang
Isætning af batteriet
1. Find det lithiumionbatteri, der fulgte med i
produktæsken.
2. Skub udløserknappen, indtil batteridækslet
på bagsiden af zūmo springer op.
3. Find metalkontakterne i enden af
lithiumionbatteriet.
4. Indsæt batteriet, så metalkontakterne på
batteriet passer med metalkontakterne
indvendigt i batterirummet.
5. Sæt batteridækslet på plads igen.
Montering af zūmo i en bil
Advarsel: Brug ikke sugekopmonteringen på en motorcykel.
1. Sæt bilens strømkabel i strømstikket på
højre side af holderen.
Holder
Strømkabel til bil
Sugekopmontering
Anbring sugekoppen i forruden.
Drej armen tilbage mod forruden.
Sæt holderen fast på sugekoppens arm.
Placer bunden af zūmo i holderen.
Skub zūmo bagud, så den klikker på plads.
Udløserknap
2. Fjern det gennemsigtige plastik fra
sugekoppen. Rengør og tør forruden
og sugekoppen med en fnugfri klud.
Advarsel: Sørg for, at batteriet altid er
isat, når din zūmo er tændt.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Sæt den anden ende af bilens strømkabel i
en stikkontakt i bilen.
9. Hvis du bruger en trafikmodtager i Europa,
skal du sætte trafikmodtagerens antenne
fast på forruden vha. sugekopperne.
Advarsel: Dette produkt indeholder et
lithiumionbatteri. Du kan undgå at beskadige
enheden ved at fjerne den fra køretøjet, når du
stiger ud, eller opbevare den uden for direkte
sollys.
Brugervejledning til zūmo 600-serien
Sådan kommer du i gang
Montering af zūmo på en
motorcykel
Advarsel: Hvis du tilslutter strømkablet
forkert med uisolerede ledninger, kan det
beskadige køretøjet eller batteriet og medføre
personskade. Garmin anbefaler kraftigt, at
du får en erfaren installatør med den rette
viden om elektriske systemer til at installere
enheden.
Trin 1: Tilslut strøm til holderen
Vælg en egnet og sikker placering, hvor zūmo
kan monteres på motorcyklen, baseret på
tilgængelige strømkilder og sikker kabelføring.
Trin 2: Installer styrholderen
zūmo indeholder dele til to løsningsmodeller
for montering på styret. Brugertilpassede
holdere kan kræve ekstra udstyr
(www.ram-mount.com).
A) Sådan installeres U-bolten og
styrholderen:
1. Placer U-bolten rundt om styret, og før
enderne gennem styrholderen.
2. Stram møtrikkerne for at fastgøre holderen.
Undgå at overspænde.
Holder
Stik til hovedtelefon-/lydudgang (3,5 mm)
Uisoleret ledning
med hængesikring til
tilslutning af strøm
Bemærk: Den anbefalede stramning er
50 lbf-in. Den maksimale stramning på
80 lbf-in bør ikke overskrides.
Styrholder
B) Sådan installeres styrholderen på
koblings-/bremsespændbøjlen:
Bemærk: Både 1/4” standardbolte og
M6-bolte medfølger. Vælg samme størrelse
som de fabriksinstallerede bolte på din
koblings-/bremsespændbøjle.
1. Fjern de to fabriksinstallerede bolte fra
din koblings-/bremsespændbøjle.
2. Før de nye bolte gennem styrholderen,
afstandsstykkerne og spændbøjlen.
3. Stram boltene for at fastgøre holderen.
Styrholder
Koblings-/
bremsespændbøjle
U-bolt
Strømkabel
Afstandsstykker
Mikrofonstik (2,5 mm)
Mini-USB-stik
(til trafikmodtager)
Brugervejledning til zūmo 600-serien
Styr
Sådan kommer du i gang
Trin 3: Fastgør grundpladen til
zūmo-monteringen
1. Før de fladhovedede skruer (M4) gennem
pakskiverne, holderen, afstandsstykkerne
og grundpladen.
2. Stram møtrikkerne for at fastgøre
grundpladen.
Pakskiver
Holder
Grundplade
Trin 4: Fastgør grundpladen til
styrholderen
1. Juster kuglen på styrholderen og kuglen på
grundpladen, så de passer til armen med
dobbeltholder.
2. Stram håndskruen en smule.
3. Juster for at få optimal synsvinkel og
betjening.
4. Stram håndskruen for at fastgøre holderen.
Trin 5: Installer zūmo i holderen
1. Placer bunden af zūmo i holderen.
2. Skub zūmo bagud, så den klikker på plads.
Holder
Udløserknap
Holder
Strømkabel
Grundplade
Fladhovedede skruer
Arm med
dobbeltholder
Afstandsstykker
Møtrikker
Håndskrue
Strømkabel
Styrholder
Brugervejledning til zūmo 600-serien
Sådan kommer du i gang
Brug af siden Menu
➊ ➋ ➌ ➍
➐
➏
Valg af anvendelsesmåde
➎
➑ ➒ ➓
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
➓
GPS-signalstyrke.
Status for Bluetooth®-teknologi.
Tryk for at vælge motorcykel-, scooter,
bil- eller fodgængertilstand.
Batteristatus.
Aktuel tid. Tryk for at ændre
indstillingerne.
Tryk for at finde en destination.
Tryk for at få vist kortet.
Tryk for at foretage opkald, når der er
oprettet forbindelse til en kompatibel
mobiltelefon.
Tryk for at justere lydstyrken.
Tryk for at bruge værktøjer som f.eks.
indstillinger, Hvor er jeg?, Hjælp og ruter.
Motorcykel
Scooter
Bil
Fodgænger
Din zūmo tilbyder flere anvendelsesmåder til
forskellige transportformer. Ruteplanlægning
og navigation beregnes forskelligt, afhængigt
af din anvendelsesmåde. For eksempel
behandles ensrettede gader anderledes i
anvendelsesmåden gående end i kørende.
Når du sætter din zūmo i en holder, der ikke
svarer til den aktuelle anvendelsesmåde,
spørger zūmo, om du vil skifte
anvendelsesmåde.
Konfiguration af zūmo
Enheden tændes automatisk, hvis den er
tilsluttet, og bilen er startet. For manuelt at
tænde for din zūmo skal du trykke på Tænd/
sluk-knappen . Følg instruktionerne på
skærmen.
Indsamling af satellitdata
1. Gå udendørs på et åbent område, som
ikke er i nærheden af høje bygninger.
2. Stands køretøjet, og tænd for din zūmo.
Lokalisering af satellitter kan tage nogle
minutter. Søjlerne
indikerer
GPS-signalstyrken. Når en søjle er grøn,
har zūmo modtaget satellitsignaler. Du kan
nu vælge en destination og navigere til den.
Sådan ændrer du anvendelsesmåde:
1. Tryk på ikonet for anvendelsesmåde.
2. Vælg en anvendelsesmåde, og tryk på OK.
3. Tryk på Ja, og følg instruktionerne
på skærmen for at konfigurere dine
indstillinger.
Brugervejledning til zūmo 600-serien
Sådan kommer du i gang
Søgning efter destination
Menuen Find indeholder flere forskellige kategorier, som du kan bruge, når du søger efter adresser, byer og øvrige positioner. Det detaljerede kort,
der er indlæst på zūmo, indeholder millioner af bestemmelsessteder som f.eks. restauranter, hoteller og bilværksteder.
1. Tryk på Find.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en underkategori.
4. Vælg en destination.
5. Tryk på Kør!.
6. Nyd turen!
Brugervejledning til zūmo 600-serien
Sådan kommer du i gang
Sådan følger du din rute
Tilføjelse af et via punkt
Sådan stopper du en rute
Justering af lydstyrken
Hvis du afviger fra den originale rute, beregner
zūmo ruten igen og giver nye anvisninger.
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på
Menu > Find.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på Kør!.
4. Tryk på Tilføj som via punkt, hvis du vil
tilføje dette stop før din destination.
Der vises muligvis et fartbegrænsningsikon,
når du kører på større hovedveje.
Hvis du vil tilføje mere end ét stop til ruten,
kan du redigere den aktuelle rute. Se side 11.
Ruten er markeret med en magentarød linje.
Mens du rejser, guider zūmo dig til din
destination med stemmekommandoer, pile på
kortet samt retningsangivelser øverst på kortet.
I det øverste venstre hjørne angives afstanden
til din næste manøvre, og hvilken bane du bør
ligge i, når du skal udføre manøvren.
Du kan tilføje en pause (via punkt) til din rute.
Din zūmo giver dig retningsangivelser til dit
stop og derefter til din endelige destination.
Sådan vælger du en omvej
Hvis der er en lukket vej på ruten, kan du
tage en omvej.
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke
på Menu.
2. Tryk på Omvej.
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke
på Menu.
2. Tryk på Stop.
På menusiden skal du trykke på
Lydstyrke. Tryk på og for at
justere masterlydstyrken. Tryk på
Tavs for at dæmpe al lyd.
Hvis du vil justere lydstyrken for
stemmemeddelelser, medieafspiller
og telefon, skal du trykke på Mixer.
Indstil lydstyrken efter behov. Tryk på
Gendan for at gendanne de oprindelige
indstillinger for lyd.
BEMÆRK: Tryk på tænd/sluk-knappen
og giv slip igen for hurtigt at få adgang til
indstillingerne for lyd- og lysstyrke.
zūmo forsøger at komme tilbage til din
oprindelige rute så hurtigt som muligt. Hvis
den rute, du aktuelt befinder dig på, er den
eneste fornuftige mulighed, beregner zūmo
muligvis ingen omvej.
Brugervejledning til zūmo 600-serien
Find
Find
Menuen Find indeholder flere forskellige
kategorier, som du kan bruge, når du søger
efter positioner. Se side 6 for at lære, hvordan
du udfører en standardsøgning.
Sådan finder du en adresse
Hvordan du finder en adresse kan afhænge af,
hvilke kort der er indlæst i din zūmo. Ikke alle
kortdata giver mulighed for søgning efter et
postnummer.
1. Tryk på Find > Adresse.
2. Tryk evt. på Skift stat eller land.
3. Tryk på Søg i alle.
ELLER
Tryk på Stav byen eller Stav postnummer,
indtast by/postnummer, og tryk på Udført.
Vælg by/postnummer på listen.
4. Indtast husnummeret, og tryk på Udført.
5. Indtast vejnavnet, og tryk på Udført.
6. Vælg evt. den korrekte gade på listen.
7. Tryk på adressen, hvis det er nødvendigt.
Søgning i nærheden af et
andet sted
Funktioner på siden Kør!
Tryk på et element på listen over søgeresultater
for at få vist siden Kør!.
Din zūmo søger automatisk efter steder i
nærheden af din nuværende position.
1. Tryk på Find > Nær.
2. Vælg en funktion:
• Hvor jeg er nu - Søg tæt på din aktuelle
position.
• En anden by - Søg tæt på den by, du
indtaster.
• Min aktuelle rute - Søg langs din rute.
• Min destination - Søg tæt på din
aktuelle destination.
3. Tryk på OK.
➊
➊
➋
➌
➍
➎
➋
➍
➌
➎
Tryk for at ringe til dette sted, hvis der er
forbindelse til en mobiltelefon, der bruger
trådløs Bluetooth-teknologi.
Tryk for at få vist ruten på et kort. Se
side 14.
Tryk for at oprette en sving-for-sving-rute
til dette sted.
Tryk for at få vist dette sted på kortet.
Tryk for at gemme positionen i dine
favoritter. Se side 10.
Brugervejledning til zūmo 600-serien
Find
Indstilling af en
hjemmeposition
Du kan angive en hjemmeposition for det sted,
som du hyppigst vender tilbage til.
1. Tryk på Find > Kør hjem.
2. Vælg en funktion.
Søgning efter et sted ved at
stave navnet
Hvis du kender navnet på det sted, du vil finde,
kan du skrive det vha. tastaturet på skærmen.
Du kan også indtaste nogle af bogstaverne i
navnet for at begrænse søgningen.
Når du har angivet din hjemmeposition, kan
du til enhver tid oprette en rute til den. Tryk
på Find > Kør hjem.
1. Tryk på Find > Interessepunkter >
Stav navn.
2. Vha. tastaturet på skærmen skal du indtaste
bogstaver i navnet.
3. Tryk på Udført.
Ændring af din hjemmeposition
Brug af tastaturet på skærmen
Sådan tager du hjem
Du indstiller en ny hjemmeposition ved hjælp
af menuen Værktøjer.
Når der vises et tastatur på skærmen, kan du
skrive tal og bogstaver ved at trykke på dem.
1. Tryk på Værktøjer > Brugerdata >
Indtast hjemmeposition.
2. Vælg en funktion.
Søgning efter nyligt fundne
steder
Din zūmo gemmer de sidste 50 søgninger på
listen Nyligt fundne. De steder, der senest har
været vist, står øverst på listen. Tryk på Find
> Nyligt fundne for at få vist de senest fundne
elementer.
Sådan rydder du nyligt fundne
steder
Hvis du vil slette alle steder på listen Nyligt
fundne, skal du trykke på Ryd > Ja. Alle
punkter på listen fjernes, uden at de faktiske
steder slettes fra din zūmo.
• Tryk på
• Tryk på
Brugervejledning til zūmo 600-serien
• Tryk på for at vælge nyligt indtastede og
valgte ord.
• Tryk på Sprog for at ændre sprogindstilling
på tastaturet.
• Tryk på
for at indtaste specialtegn.
for at tilføje et mellemrum.
for at slette tegnet.
Find
Brug af favoritter
Du kan gemme steder i dine favoritter, så du
hurtigt kan finde dem og oprette ruter til dem.
Din hjemmeposition gemmes også i Favoritter.
Lagring af din aktuelle position
På siden Kort skal du trykke på køretøjsikonet.
Tryk på Gem position for at gemme din
aktuelle position.
Lagring af de steder, du finder
1. Når du har fundet et sted, du vil gemme,
skal du trykke på Gem på siden Kør!.
2. Tryk på OK. Stedet gemmes i Favoritter.
Søgning efter gemte steder
1. Tryk på Find.
2. Tryk på Favoritter.
3. Tryk på en kategori. Dine gemte steder
vises.
10
Redigering af gemte steder
1. Tryk på Find > Favoritter.
2. Tryk på det sted, som du vil redigere.
3. Tryk på Rediger.
• Skift navn - Indtast et nyt navn, og tryk
på Udført.
• Vedhæft billede - Vælg et billede, der
skal tilknyttes positionen. Der findes
oplysninger om indlæsning af billeder på
zūmo eller hukommelseskort på side 23.
• Skift kort symbol - Tryk på et nyt
symbol.
• Skift telefon nummer - Indtast et
telefonnummer, og tryk på Udført.
• Skift kategorier - Opret og ret
kategorien, hvor denne position
gemmes.
• Slet - Tryk på Ja for at fjerne dette
element fra listen Favoritter.
Brug af fotonavigation
Du kan indlæse billeder med oplysninger om
position til din zūmo eller et hukommelseskort
og derefter oprette ruter til dem.
1. Gå til http://connect.garmin.com/photos for
at hente billeder med positionsoplysninger.
2. Følg vejledningen på webstedet for at
vælge og indlæse billeder.
3. Tryk på Find > Favoritter > fotos. Der
vises billeder med oplysninger om position.
4. Tryk på et billede.
Brug af ekstraudstyr
Der findes yderligere oplysninger om
ekstraudstyr som f.eks. oplysninger om
sikkerhedskameraer samt Garmin Travel
Guide på side 34–35.
Brugervejledning til zūmo 600-serien
Find
Brug af ������������������
brugerdefinerede
ruter
Tryk på Find > Brugerdefinerede ruter. Vælg
den rute, som du vil følge, og tryk på Kør!.
Oprettelse af en brugerdefineret
rute
Brug din zūmo til at oprette og gemme ruter
inden din næste rejse. Du kan gemme op til
20 ruter.
1. Tryk på Find (eller Værktøjer) >
Brugerdefinerede ruter > Ny.
2. Tryk på Tilføj nyt start punkt.
3. Find en position for et nyt startpunkt,
og tryk på Vælg.
4. Tryk på Tilføj nyt slut punkt.
5. Find en position for et nyt slutpunkt,
og tryk på Vælg.
6. Tryk på
for at tilføje en ny position til
din rute. Tryk på
for at fjerne en position.
7. Tryk på Næste for at beregne din rute,
og se den på kortet.
8. Tryk på Gem for at gemme ruten og
afslutte.
Redigering af brugerdefinerede
ruter
1. Tryk på Find (eller Værktøjer) >
Brugerdefinerede ruter.
2. Tryk på den rute, som du vil redigere.
3. Tryk på Rediger.
4. Tryk på en valgmulighed for at redigere
ruten:
• Skift navn - Indtast et nyt navn, og tryk
på Udført.
• Tilføj eller fjern punkter - Tilføj eller
fjern punkter fra ruten.
• Organiser punkter manuelt Giver dig mulighed for at ændre
rækkefølgen af punkterne på ruten.
• Omorganiser punkter optimalt Arranger automatisk punkterne.
• Ny beregning - Skift rutepræferencen
til at beregne efter hurtigste tid, korteste
afstand eller direkte linje.
• Slet - Fjern denne rute.
Dine ændringer gemmes automatisk, når du
forlader siderne til ruteredigering.
Søgning efter et sted vha.
kortet
Hvis du vil finde et sted på kortet, skal du
trykke på Find > Gennemse kort eller trykke
hvor som helst på kortet.
• Tryk og træk for at se forskellige dele af
kortet.
• Tryk på og for at zoome ind og ud.
• Tryk et sted på kortet. En pil peger på
positionen.
• Tryk på Gem for at gemme denne position.
• Tryk på Kør! for at navigere til positionen.
• Hvis zūmo er i simulatortilstand, skal du
trykke på Indstil pos for at angive din
position på det valgte sted. (Se side 28).
Brugervejledning til zūmo 600-serien11
Find
• Tryk på for at skifte mellem et
3D-kort (tredimensionelt) og et 2D-kort
(todimensionelt).
• Tryk på for at dreje synsvinklen i 3D.
• Når du zoomer ud, skifter kortet til et
digitalt højdekort, der viser konturerne i
området.
• Zoom helt ud for at vise jordkloden. Tryk
på og drej jordkloden for hurtigt at finde
forskellige områder i verden.
Bemærk: Du kan kun se detaljerede
kortoplysninger for områder, der findes på
kort i din zūmo.
12
Indtastning af koordinater
Hvis du kender din destinations
geografiske koordinater, kan du bruge
zūmo til at navigere til din destination vha.
længde- og breddegraderne (eller andre
koordinatformater). Det kan være praktisk
ved geo-skattejagt.
1. Tryk på Find > Koordinater.
2. Tryk på Format at vælge det korrekte
koordinatformat til den korttype, du bruger.
3. Tryk på et retningsfelt for at vælge en ny
retning.
4. Tryk på et numerisk felt, indtast
koordinaterne, og tryk på Udført.
5. Når du har indtastet de rigtige koordinater,
skal du trykke på Næste.
Brugervejledning til zūmo 600-serien
Brug af hovedsiderne
Brug af hovedsiderne
Siden Kort
Se kort for at åbne siden Kort.
Tryk på
• Køretøjsikonet viser din aktuelle
position.
• Tryk på 3D-visningen af kortet for at vælge
en visning ovenfra.
• Tryk og træk kortet for at få vist et andet
område af kortet (se side 11).
• Der vises muligvis et fartbegrænsningsikon,
når du kører på større hovedveje.
➋
➊
➌
➎
➊
➋
➍
➏
➎
Tryk for at få vist siden Næste sving
eller siden Vejkryds-info (hvis den er
tilgængelig).
Tryk for at åbne siden Drejliste.
➌
➍
➎
➏
Tryk for at zoome ind og ud.
Tryk på køretøjsikonet for at se siden
Hvor er jeg?.
Tryk for at få vist triptælleren.
Tryk for at vende tilbage til siden Menu.
Siden Drejliste
Når du navigerer en rute, viser siden Drejliste
sving-for-sving-instruktioner for hele ruten og
afstanden mellem svingene. Tryk på tekstlinjen
øverst på siden Kort for at se siden Drejliste.
Tryk på et sving i listen for at få vist siden
Næste sving efter dette sving. Tryk på Vis på
kort for at få vist hele ruten på kortet.
Siden Næste sving
Når du navigerer en rute, viser siden Næste
sving svinget på kortet og afstanden og den
tilbageværende tid, før du kommer hen til
svinget.
Hvis du vil have vist det næste sving på kortet,
skal du trykke på øverste venstre hjørne
af kortet eller trykke på et sving på siden
Drejliste. Tryk på Vognbane-info, hvis det
findes på siden Næste sving, for at få vist
siden Vognbane-info til dette sving.
Brugervejledning til zūmo 600-serien13
Brug af hovedsiderne
Siden Vognbane-info
Siden Ruter
Siden Triptæller
Retning
Kompas
Tilpasbare
datafelter
Retning til
destination
Når den er tilgængelig, kan siden Vognbaneinfo vise kommende vejkryds, samt i hvilken
bane du skal befinde dig. Tryk på øverste
venstre hjørne af kortet for at se siden
Vognbane-info. Vognbane-info kan også
nås fra siden Næste sving.
Siden Ruter viser tre forskellige typer rute til
din destination: Hurtigste tid, Korteste distance
og Direkte linje. Tryk på en ruteknap på siden
af skærmen for at vælge den pågældende rute.
Tryk på informationsfanen på siden Kør!, der
viser anvendelsesmåde og afstand og tid til din
destination, for at åbne siden Ruter.
Brændstofmåler
Triptælleren viser nyttig statistik om din tur.
Hvis du vil se triptælleren, skal du trykke på et
datafelt på højre eller venstre side af Menu på
siden Kort.
De datafelter, der vises på kortsiden, bliver
markeret med grønne flueben.
Hvis du stopper ofte, skal du lade din zūmo
være tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid,
der er forløbet under rejsen.
14
Brugervejledning til zūmo 600-serien
Brug af hovedsiderne
Kompas
Du kan navigere ved hjælp af et GPS-kompas.
Der kræves ingen kalibrering, men du skal
have frit udsyn til himlen. Når du rejser, drejer
kompasset.
Kompasset findes på siden Triptæller, som
du kan få adgang til ved at trykke på et af
datafelterne ved siden af knappen Menu.
Ændring af datafelter
Du kan vise forskellige oplysninger, når du
kører og planlægger en rute.
1. Under navigering af en rute kan du trykke
på et datafelt i nederste venstre hjørne eller
nederste højre hjørne på siden Kort.
2. På siden Triptæller kan du trykke på et
datafelt, som du vil have vist på kortet.
Sådan nulstiller du
Rejseoplysninger
Nulstil triptælleren, før du starter på en rute,
for at sikre nøjagtige rejseoplysninger.
2. Tryk på Nulstil og vælg derefter en
indstilling:
• Tryk på Maks. fart for at nulstille den
maksimale hastighed.
• Tryk på Trip data for at nulstille
oplysningerne på siden Triptæller.
• Tryk på Brændstofmåler for at nulstille
brændstofmåleren på triptælleren.
Tryk på Brændstofindstillinger på siden
Nulstil for at aktivere brændstofmåleren.
Aktivering af
brændstofmåling
Afstand pr. tank - Indtast den totale distance,
som din motorcykel kan køre på en fuld
brændstoftank.
Advarsel om lav brændstofbeholdning Vælg, hvornår du vil advares om, at
brændstofbeholdningen er lav.
Brug af brændstofalarmen
Når brændstofbeholdningen er så lav, at
brændstofalarmen aktiveres, vises et rødt
benzinpumpeikon på siden Kort. Tryk på
ikonet for at se en liste over benzintanke i
nærheden.
Når din zūmo er sluttet til motorcykelholderen,
kan den advare dig, når brændstofbeholdningen
er lav.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Brændstofmåler.
Brændstofmåling - Tryk på Til. Der vises en
brændstofmåler under kompasset på kortsiden.
1. På siden Kort kan du trykke på et datafelt
for at få adgang til siden Triptæller.
Brugervejledning til zūmo 600-serien15
Brug af håndfri opkald
Brug af håndfri opkald
Ved hjælp af Bluetooth-teknologi kan din zūmo
oprette forbindelse til din mobiltelefon og på
den måde blive til en håndfri enhed.
For at finde ud af om din enhed med Bluetoothteknologi er kompatibel med din zūmo, kan du
besøge www.garmin.com/bluetooth.
Parring af dine enheder
Bluetooth trådløs teknologi opretter en trådløs
forbindelse mellem enheder som f.eks. en
mobiltelefon og din zūmo. Første gang du
bruger de to enheder sammen, skal du “parre”
dem ved at oprette forbindelse mellem dem
vha. en PIN/adgangskode. Efter parring kan de
to enheder automatisk forbindes til hinanden,
hver gang du tænder dem.
16
Din telefon og din zūmo skal være tændt og
højst 10 m fra hinanden for at kunne parres og
forbindes. Din zūmo kan sluttes til en telefon
og et headset samtidigt.
Begynd parringen fra din zūmo eller fra din
enhed. Se vejledningen til din enhed.
Når du tænder for din zūmo, vil den forsøge
at oprette forbindelse til den enhed, den sidst
var forbundet til. Du skal muligvis indstille din
enhed til at oprette forbindelse til din zūmo,
når den tændes.
Når din telefon er forbundet til din zūmo, kan
du foretage telefonopkald. På siden Menu
skal du trykke på Telefon for at åbne menuen
Telefon.
Parring af din telefon ved brug
af telefonen
1. Aktiver Bluetooth-indstillingen på din
zūmo. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth.
2. Vælg Aktiveret.
3. Aktiver Bluetooth-komponenten på din
telefon. Dette kan ske fra en af menuerne
Indstillinger, Bluetooth, Forbindelser eller
Håndfri.
4. Start en søgning efter Bluetooth-enheder.
5. Vælg din zūmo fra listen over enheder.
6. Indtast 1234 i telefonen.
Brugervejledning til zūmo 600-serien
Brug af håndfri opkald
Parring af din zūmo og din
mobiltelefon
1. Aktiver Bluetooth-indstillingen på din
zūmo. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth.
2. Vælg Aktiveret.
3. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth.
4. Under Telefon skal du trykke på Tilføj
(eller Skift).
5. Aktiver Bluetooth-komponenten på din
telefon. Aktiver tilstanden Find mig/Kan
findes/Synlig. Disse indstillinger kan
findes i en menu, der hedder Bluetooth,
Forbindelser eller Håndfri.
6. Tryk på OK på zūmo.
7. Vælg din telefon, og tryk på OK.
8. Indtast 1234 i telefonen.
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, åbnes vinduet
Indgående opkald. Tryk på Besvar for at
besvare opkaldet. Tryk på Ignorer for at
ignorere opkaldet og få telefonen til at holde
op med at ringe.
Den interne mikrofon er på forsiden af zūmo.
Under et opkald
Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke
på > Afslut opkald. Tryk på >
Opkaldsindstillinger for at få vist følgende
valgmuligheder:
• Tastetoner - Viser en tastaturside, så du
kan bruge automatiske systemer, f.eks.
telefonsvarer.
• Overfør lyd til telefonen - Det er nyttigt,
hvis du vil slukke for din zūmo, men blive
på linjen, eller hvis du ikke ønsker at blive
hørt. Tryk på Overfør lyd til enheden for
at skifte tilbage.
• Sluk mikrofon.
Menuen Telefon
På menusiden skal du trykke på Telefon for at
åbne menuen Telefon. Tryk på Status for at få
vist signalstyrken, batteriniveau og navnet på
den tilsluttede telefon.
Bemærk: Ikke alle telefoner understøtter
alle funktionerne i menuen Telefon på din
zūmo.
Brug af din telefonbog
Hver gang din mobiltelefon opretter
forbindelse til din zūmo, indlæses telefonbogen automatisk i zūmo. Det kan tage et
par minutter, før telefonbogen er tilgængelig.
1. Tryk på Telefon > Telefonbog.
2. Tryk på den post (kontaktperson) i
telefonbogen, du vil ringe til.
3. Tryk på Ring op for at ringe til
kontaktpersonen.
Brugervejledning til zūmo 600-serien17
Brug af håndfri opkald
Opkald til et interessepunkt
1. Tryk på Telefon > Interessepunkter.
2. Søg efter det interessepunkt, som du
vil ringe op til.
3. Tryk på Ring op eller .
Opkald til et nummer
1. Tryk på Telefon > Ring op.
2. Indtast nummeret, og tryk på Ring op.
Visning af din opkaldshistorik
Hver gang din telefon opretter forbindelse
til din zūmo, overføres din opkaldshistorik
automatisk til zūmo. Det kan tage et par
minutter at overføre disse data til zūmo.
Opkald til hjemmet
Opkald med Stemmeopkald
Sådan indtastes dit telefonnummer:
1. Tryk på Telefon > Ring hjem.
2. Tryk på Indtast telefonnummer for at
bruge tastatursiden, eller tryk på Vælg
fra telefonbog (kun tilgængelig, hvis
din telefon understøtter overførsel af
telefonbog).
3. Tryk på OK > Ja. Din zūmo ringer til dit
hjemmetelefonnummer.
1. Tryk på Telefon > Stemmeopkald.
2. Sig modtagerens navn.
Indtast et telefonnummer til din hjemmeposition, så du hurtigt kan ringe hjem.
Du kan derefter foretage et opkald ved at sige
modtagerens navn.
BEMÆRK: Du bliver muligvis nødt til at
lade din mobiltelefon “øve” sig i at genkende
dine stemmekommandoer. Se vejledningen til
din telefon.
Sådan ringes til hjemmet:
Tryk på Telefon > Ring hjem.
1. Tryk på Telefon > Opkaldshistorik.
2. Tryk på en kategori for at få vist disse
opkald. Opkaldene vises i kronologisk
rækkefølge med de seneste opkald vist
øverst på listen.
3. Tryk på en post, og tryk på Ring.
18
Brugervejledning til zūmo 600-serien
Brug af trafikoplysninger
Brug af trafikoplysninger
Din zūmo kan modtage FM TMC (Traffic
Message Channel)-trafikindhold. Du kan
kun få adgang til trafikoplys-ningerne, hvis
din zūmo er sluttet til en FM-trafikmodtager
(ekstraudstyr). Der er flere oplysninger på
www.garmin.com/traffic.
Bemærk: Garmin er ikke ansvarlig for
trafikoplysningernes nøjagtighed.
Modtagelse af
trafikoplysninger
Til stikkontakt i bil
Intern antenne
Til stikkontakt i holder
Følgende betingelser skal opfyldes for at
modtage trafikoplysninger:
• Trafikmodtageren skal være tilsluttet zūmo.
• Trafikmodtageren og zūmo skal være
tilsluttet en ekstern strømkilde.
• Trafikmodtageren og zūmo skal være
inden for dataområdet af en FM-station,
der sender trafikoplysninger.
Bemærk: Opvarmede (metalliserede)
forruder kan forringe trafikmodtagerens
ydeevne.
Trafik i dit område
Når du modtager trafikoplysninger, vises et
trafikikon i det øvre venstre hjørne af siden
Kort. Trafikikonet skifter farve, alt efter hvor
tæt trafikken er på din rute eller den vej, du
kører på i øjeblikket.
Alvorlighedsfarvekode
Farve
Beskrivelse
Betydning
Grøn
Mindre alvorlig
Trafikken flyder
normalt.
Gul
Alvorlig
Der forekommer
kødannelse.
Rød
Meget alvorlig
Der forekommer
meget kødannelse,
eller trafikken er
gået helt i stå.
Trafik på ruten
Når zūmo beregner din rute, undersøger den
den aktuelle trafik og prioriterer automatisk
ruten med den korteste tid. Hvis der er store
forsinkelser i trafikken på din rute, mens du
navigerer, beregner zūmo automatisk ruten
igen. Du kan stadig blive dirigeret gennem
stærk trafik, hvis der ikke findes bedre
alternative ruter.
Brugervejledning til zūmo 600-serien19
Brug af trafikoplysninger
Hvis der forekommer en ikke-alvorlig
trafikforsinkelse på din rute, viser trafikikonet
den ekstra tid, forsinkelsen betyder for din
rute. Denne tid er inkluderet i den anslåede
ankomsttid.
Sådan undgår du trafik på ruten:
1. På siden Kort skal du trykke på trafikikonet.
2. Tryk på Trafik på ruten.
3. Tryk på pilene for om nødvendigt at få
vist andre trafikforsinkelser på ruten.
4. Tryk på Undgå for at undgå
trafikforsinkelsen.
20
Visning af trafikkortet
Trafikkortet viser ved hjælp af farvekoder
trafikforløb og forsinkelser på nærliggende
veje.
1. På siden Kort skal du trykke på trafikikonet.
2. Tryk på Vis trafikkort for at få vist
trafikbegivenheder på et kort.
For at gå tilbage til det normale kort efter
trafikkortet skal du trykke på trafikikonet og
derefter på Vis normalt kort.
Visning af trafikforsinkelser
1. På siden Kort skal du trykke på trafikikonet.
2. Tryk på Trafiksøgning for at få vist en liste
over trafikforsinkelser.
3. Tryk på et element på listen for at se
forsinkelsen med detaljer på et kort. Hvis
der er mere end én forsinkelse, skal du
trykke på pilene for at få vist yderligere
forsinkelser.
Brugervejledning til zūmo 600-serien
Brug af medieafspillere
Brug af medieafspillere
Brug af et trådløst headset
Du kan høre lyd i høj kvalitet ved at tilslutte
et Bluetooth-headset med Advanced Audio
Distribution Profile (A2DP). Der findes flere
oplysninger om Bluetooth-teknologi på
side 16.
Din telefon og din zūmo skal være tændt og
højst 10 m fra hinanden for at kunne parres
og forbindes.
Parring af et headset
1. Fra siden Menu skal du trykke på
Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth.
2. Under Lyd skal du trykke på Tilføj
(eller Skift).
3. Tænd for headsettet, og aktiver om
nødvendigt tilstanden Find mig/Kan
findes/Synlig.
4. Tryk på OK på zūmo.
5. Vælg dit headset, og tryk på OK.
6. Indtast om nødvendigt PIN/adgangsnøgle
for Bluetooth til headsettet, og tryk på
Udført.
7. Tryk på OK.
Afspilning af musik
Indlæs musikfiler i den interne hukommelse
eller på hukommelseskortet. Se side 23.
Tryk på Værktøjer > Medieafspiller.
Tryk på Kilde for at få vist MP3-afspilleren.
Tryk på Gennemse.
Vælg om nødvendigt en kategori og en
underkategori.
5. Hvis du vil afspille hele kategorien fra
toppen af listen, skal du trykke på Spil alle.
Hvis du vil afspille en bestemt sang, skal du
trykke på titlen.
1.
2.
3.
4.
Aktuelt spor
Albumbillede
•
•
•
•
•
Tryk og hold nede for at spole tilbage i den
aktuelle sang.
Tryk på
for at springe videre til den
næste sang. Tryk og hold nede for at spole
frem i den aktuelle sang.
Tryk på
for at sætte sangen på pause.
Tryk på
for at gentage den aktuelle
afspilningsliste.
Tryk på
for at afspille
afspilningslisten i tilfældig rækkefølge.
Tryk på albumbilledet for at se oplysninger
om sangen eller fjerne sangen fra
afspilningslisten.
Understøttede filtyper
zūmo understøtter MP3-musikfiler og M3Uog M3U8-afspilningslistefiler.
• Tryk på afspilningslisten for at tilføje sange,
fjerne sange og springe til en anden sang i
afspilningslisten.
• Tryk på
for at justere lydstyrken.
• Tryk på
for at afspille den aktuelle
sang fra starten; tryk igen for at afspille
den foregående sang fra afspilningslisten.
Oprettelse og aflytning af
afspilningslister
Når du bruger din zūmo, kan du lytte til
afspilningslister, der er oprettet på din
computer. Du kan også gemme afspilningslister
vha. din zūmo.
Brugervejledning til zūmo 600-serien21
Brug af medieafspillere
Sådan gemmer du aktuelle
afspilningslister:
1. Mens du lytter til musikken i musikafspilleren, skal du trykke på Gennemse >
Afspiln.liste > Gem aktuel
afspilningsliste.
2. Indtast et navn, og tryk på Udført.
Sådan afspiller du en afspilningsliste:
1. I musikafspilleren skal du trykke på
Gennemse > Afspiln.liste > Åbn gemt
afspilningsliste. Alle tilgængelige
afspilningslister vises.
2. Tryk på en afspilningsliste for at starte
afspilningen af musikfilerne.
Sådan opretter du en ny afspilningsliste:
1. I musikafspilleren skal du trykke på
Gennemse > Afspiln.liste > Opret ny
afspilningsliste.
2. Vælg sangene.
3. Tryk på Tilbage, når du er færdig med at
tilføje sange til din afspilningsliste.
Sådan redigeres den aktuelle
afspilningsliste:
1. Tryk på afspilningslisten, mens du lytter til
musik på musikafspilleren.
2. Redigering af afspilningslisten:
• Tryk på Tilføj for at tilføje en sang
nederst på afspilningslisten.
• Tryk på en sang, og tryk derefter
på Fjern for at fjerne den fra
afspilningslisten.
Sådan opretter du en afspilningsliste på
en computer:
1. Opret en afspilningsliste af musikfiler vha.
din computer og et lydprogram. Gem
afspilningslisten som en M3U- eller
M3U8-fil.
2. Brug om nødvendigt et tekstredigeringsprogram til at fjerne stien til filnavnene i
M3U-filen. M3U-filen må kun indeholde
musikfilnavnene. Se hjælpen i
lydprogrammet.
3. Overfør afspilningslisten og musikfilerne til
din zūmo (se side 23). M3U-filen skal have
samme placering som musikfilen.
22
Afspilning af lydbøger
Hvis du vil købe bøger hos Audible.com®,
skal du gå til http://garmin.audible.com.
Afspilning af lydbog
4. Tryk på en kategori, og tryk herefter på en
bogtitel.
Bogomslag
• Tryk på
for at justere lydstyrken.
• Tryk på
for at springe et afsnit over og
på
for at springe tilbage. Tryk og hold
nede for at gå frem og tilbage.
• Tryk på
for at sætte bogen på pause.
• Tryk på bogens omslag for at få vist
yderligere oplysninger.
Brug af bogmærker
Hvis du vil oprette et bogmærke, skal du
trykke på
og derefter Bogmærke. Du får
vist dine bogmærker ved at trykke på
og
derefter trykke på et bogmærke. Tryk på Spil
for at lytte til bogen fra bogmærket.
1. Tryk på Værktøjer > Medieafspiller.
2. Tryk på Kilde for at åbne lydbogafspilleren.
3. Tryk på Gennemse.
Brugervejledning til zūmo 600-serien
Håndtering af filer
Håndtering af filer
Du kan gemme filer (f.eks. JPEG- og GPXbilledfiler) i zūmos interne hukommelse eller
på et hukommelseskort (ekstraudstyr).
Bemærk: Din zūmo er ikke kompatibel
med Windows® 95, 98, Me eller NT. Den er
heller ikke kompatibel med Mac® OS 10.3
og ældre versioner. Det er en almindelig
begrænsning for mange USB-lagerenheder.
Indlæsning af filer
Trin 1: Isæt et hukommelseskort
Hvis du vil indsætte kortet, skal du skubbe det
ind, indtil det siger “klik”. Dette trin er valgfrit.
Trin 2: Tilslut USB-kablet
Sæt USB-kablet i stikket under batteridækslet
på din zūmo. Slut den anden ende af kablet til
en USB-port på computeren.
Din zūmo og hukommelseskortet vises
som flytbare enheder i Denne computer på
Windows-computere og som monterede diske
på Mac-computere.
Bemærk: På visse operativsystemer eller
computere med flere netværksdrev, vises
zūmo-drevene muligvis ikke. Se i hjælpen til
operativsystemet for at få oplyst, hvordan du
tilknytter drevene.
Trin 3: Overfør filer til zūmo’en
Kopier filer fra computeren til zūmo-drevene.
1. Find den fil, du ønsker at kopiere, på din
computer.
2. Marker filen, og vælg Rediger > Kopier.
3. Åbn “Garmin”- eller hukommelseskortdrevet
eller -disken.
4. Vælg Rediger > Indsæt.
Trin 4: Udtag og fjern USB-kablet
Når du er færdig med at overføre filer, skal du
klikke på skub ud-ikonet
på proceslinjen
eller trække diskikonet til papirkurven
på
Mac-computere. Tag kablet ud af din zūmo.
Understøttede filtyper
•
•
•
•
•
•
MP3-musikfiler
M3U- og M3U8-musikafspilningslistefiler
AA-lydbogfiler
JPEG- og JPG-billedfil
GPX-rutefiler
GPI-brugerdefinerede POI-filer fra POI
Loader
• Kort, ruter, triplogs og waypoints fra
MapSource®
Sletning af filer
Når din zūmo er tilsluttet computeren, skal
du åbne zūmo- eller hukommelseskortdrevet.
Marker den fil, du vil slette, og tryk på tasten
Delete på computerens tastatur.
Advarsel: Hvis du ikke ved, hvad en fil
skal bruges til, skal du ikke slette filen.
Hukommelsen i din zūmo indeholder vigtige
systemfiler, som ikke bør slettes. Vær især
varsom med filer, som befinder sig i mapper
ved navnet “Garmin”.
Brugervejledning til zūmo 600-serien23
Brug af værktøjerne
Brug af værktøjerne
Menuen Værktøjer har mange funktioner,
som er nyttige, når du bevæger dig rundt i
byen eller i hele verden.
Indstillinger
Du kan finde oplysninger om indstillinger
på side 28–32.
Hvor er jeg?
Tryk på Værktøjer > Hvor er jeg? for at
få vist oplysninger om din aktuelle position.
Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse
en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.
Tryk på en knap til højre for at se de nærmeste
positioner i den kategori. Tryk på Gem
position for at gemme din aktuelle position.
24
Hjælp
Tryk på Værktøjer > Hjælp for at få
oplysninger om brug af din zūmo. Tryk på en
kategori for at få vist oplysninger om et emne.
Tryk på Søg for at søge efter et nøgleord i et
emne.
Medieafspiller
Du kan få flere oplysninger om
medieafspilleren på side 21–22.
Galleri
Se billeder, som du har gemt i din zūmo.
1. Tryk på Værktøjer > Galleri.
2. Tryk på et billede for at få vist en større
udgave af det. Tryk på Info for at se
filoplysninger og se dette foto, når du
tænder for din zūmo.
3. Tryk på Tilbage.
4. Tryk på pilene for at få vist alle billeder.
Visning af et diasshow
1. Tryk på Værktøjer > Galleri > Diasshow
for at starte et diasshow.
2. Tryk hvor som helst på skærmen for at
stoppe diasshowet.
Brugerdefinerede ruter
Du kan få flere oplysninger om ruter på
side 11.
Brugerdata
Tryk på Værktøjer > Brugerdata for at
håndtere og slette dine gemte data, f.eks.
Favoritter.
Hvis du har overført en rute fra MapSource,
skal du trykke på Importer rute fra fil for at
anvende ruten i din zūmo.
Håndtering af triplogs
Triplogs oprettes, mens du navigerer en rute.
Brugervejledning til zūmo 600-serien
Brug af værktøjerne
Lagring af triplogs
1. Tryk på Værktøjer > Brugerdata >
Håndter trip logs > Aktuel trip log >
Rediger > Arkiv-log.
2. Indtast et navn på triploggen.
3. Vælg Udført.
ELLER
Tryk på Arkiv-log under visning af en
triplog.
Visning af triplogs
1. Tryk på Værktøjer > Brugerdata >
Håndter trip logs.
2. Hvis du vil se en triplog for en rute, du er
ved at navigere, skal du vælge Aktuel trip
log, eller vælge en gemt triplog.
3. Vælg et segment eller tryk på Vis alle
segmenter.
Visning af triplogs på kortet
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Kort.
2. Under Trip log vælges Vis eller Skjul.
En gemt triplog vises som en farvet linje på
kortet.
Sletning af triplogs
1. Tryk på Værktøjer > Brugerdata >
Håndter trip logs.
2. Vælg en triplog.
3. Tryk på Rediger > Ryd Log.
Visning af et højdekort over
en triplog
1. Tryk på Værktøjer > Brugerdata >
Håndter trip logs.
2. Vælg en triplog.
3. Vælg et segment eller Vis alle segmenter.
.
4. Tryk på
Deling af triplogs
1. Med et hukommelseskort installeret på
enheden skal du trykke på Værktøjer >
Brugerdata > Håndter trip logs > Aktuel
trip log.
2. Vælg en triplog.
3. Tryk på Eksporter.
4. Indtast et navn på triploggen.
5. Tryk på OK.
Redigering af triplogs
1. Tryk på Værktøjer > Brugerdefinerede
ruter.
2. Vælg en triplog.
3. Tryk på Rediger.
Brugervejledning til zūmo 600-serien25
Brug af værktøjerne
Verdensur
Tryk på Værktøjer > Verdens ur for at se
den aktuelle tid for forskellige byer rundt om
i verden. Tryk på Verdens kort for at få vist
et kort.
Ændring af byer
1.
2.
3.
4.
Tryk på Værktøjer > Verdens ur.
Tryk på den by, der skal ændres.
Indtast den nye by, og tryk på Udført.
Tryk på den nye by på listen, og tryk på
Gem.
Sprog guide
Sprog guide lægger data fra Oxfords
flersprogede ressourcer og fem tosprogede
ordbøger i din hule hånd. Du kan købe tilbehør
på http://buy.garmin.com eller ved at kontakte
din Garmin-forhandler.
26
Ord og sætninger
1. Tryk på Værktøjer > Sprog guide >
Ord og sætninger.
2. Tryk på Sprog, vælg Fra- og Til-sprog,
og tryk derefter på Tilbage.
3. Vælg en kategori, og søg efter en sætning.
4. Tryk på Søg for evt. at stave ordet eller
sætningen. Tryk på en sætning for at se
oversættelsen.
for at høre oversættelsen.
5. Tryk på
Tip til ord og sætninger
• Brug Søg efter nøgleord i sætninger for
at finde alle de sætninger, der indeholder et
bestemt ord.
• Tryk på et understreget ord for at bruge et
andet ord.
• Tryk på Flere variationer for at ændre
ord i sætningen eller for at få en anden
oversættelse.
Tosprogede ordbøger
Garmins Sprog guide har fem tosprogede
ordbøger.
1. Tryk på Værktøjer > Sprog guide.
2. Tryk på Tosproget ordbog.
3. Tryk på en oversættelsesfunktion. Tryk evt.
på Til engelsk.
4. Søg efter ordet, og tryk på det.
for at høre oversættelsen.
5. Tryk på
Tosprogede tip
• Tryk på Søg for at stave ordet eller starten
af ordet.
• Tryk på Forklaring for at se oplysninger
om forkortelser, etiketter og udtalesymboler
på det valgte sprog.
Indholdet i ordbøger, ord og sætninger er © Oxford
University Press. Stemmefiler er © Scansoft.
Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University
Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford
University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary
© Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank
Brugervejledning til zūmo 600-serien
Brug af værktøjerne
© Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank
© Oxford University Press 2001. Pocket OxfordHachette French Dictionary © Oxford University
Press and Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden
German Dictionary © Oxford University Press og
Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.
5. Tryk på en tom firkant.
6. Indtast en værdi, og tryk på Udført for
at omregne enheden.
7. Tryk på Ryd for at indtaste en anden værdi.
Lommeregner
Vha. din zūmo kan du manuelt opdatere
valutaernes omregningskurser, så du altid
bruger de mest aktuelle kurser.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tryk på Værktøjer > Lommeregner.
Indtast det første tal i din beregning.
Tryk på en operator (÷, ×, -, eller +).
Indtast det næste tal i din beregning.
Tryk på =.
Tryk på C for at udføre en ny beregning.
Måleomregner
1. Tryk på Værktøjer > Måleomregner.
2. Tryk på Omregn., vælg et tal, der skal
omregnes, og tryk på OK.
3. Tryk på en måleenhed for at skifte til den
enhed, du vil omregne fra.
4. Vælg en måleenhed, og tryk på OK.
Gentag om nødvendigt.
Opdatering af omregningskurser
1. Tryk på Værktøjer > Måleomregner >
Omregn. > Valuta > OK > Opdater.
2. Tryk på den kurs, du ønsker at opdatere.
for at slette den aktuelle
3. Tryk på
kurs. Indtast en ny kurs, og tryk på OK.
4. Tryk på Gem for at afslutte.
Tilbud
I Nordamerika kan du få reklamer og kuponer,
hvis din zūmo-pakke indeholder en FM TMCtrafikmodtager. Reklamerne og kuponerne
gemmes, så du kan få adgang til dem, når der
er brug for det.
1. Tryk på Værktøjer > Tilbud.
2. Tryk om nødvendigt på en reklame
og en position.
for at se kortet.
3. Tryk på
Advarsel: Forsøg ikke at skrive
kuponkoderne ned under kørsel.
Tryk på Gendan for at bruge den oprindelige
omregningskurs.
Brugervejledning til zūmo 600-serien27
Tilpasning af zūmo
Tilpasning af zūmo
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger.
2. Tryk på den indstilling, der skal ændres.
Ændring af
systemindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > System.
GPS Simulator - Gør det muligt for
simulatoren at slå GPS-funktionen fra og
simulere navigation. Dette sparer også på
batteriet.
3. Tryk på knappen under indstillingsnavnet
for at ændre den.
Anvendelsesmåde - For at optimere ruter
skal du angive din navigationsmetode: Bil,
Motorcykel, Fodgænger, Scooter.
Se side 5.
Enheder - Skift måleenheder til Kilometer
eller Miles.
Tastaturopsætning - Vælg en præference for
din tastaturopsætning:
BEMÆRK: Nogle menuer og indstillinger
ændres på baggrund af din anvendelsesmåde.
Se efter ikonet for anvendelsesmåde ved
siden af indstillingen. Ikke alle indstillinger
er tilgængelige i alle anvendelsesmåder.
28
• QWERTY - En opsætning, der svarer til et
computertastatur.
• ABCDE - En alfabetisk opsætning.
• Stor tilstand - En opsætning, hvor du kan
vælge mellem seks bogstaver ad gangen.
Om - Få vist softwareversionsnummeret,
enheds-ID-nummeret og lydversionsnummeret
for din zūmo. Du skal bruge disse oplysninger,
når du opdaterer systemsoftwaren eller køber
ekstra kortdata.
Gendan - Gendan de oprindelige
systemindstillinger.
Ændring af
navigationsindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation.
Rutepræference - Vælg en præference for at
beregne din rute:
• Hurtigste tid - Beregn ruter, der er
hurtigere at køre, men kan være længere
afstandsmæssigt.
• Korteste distance - Beregn ruter, der er
kortere, men som kan tage længere tid at
køre.
• Direkte linje - Beregn ruter i
fugleflugtslinje (uden veje).
Brugervejledning til zūmo 600-serien
Tilpasning af zūmo
Undgå - Vælg de vejtyper, som du vil undgå,
eller som du vil foretrække at bruge på din
rute.
Gendan - Gendan de oprindelige
navigationsindstillinger.
Tilstand for ny beregning - Vælg, hvordan
din zūmo skal genberegne en rute, hvis du
afviger fra ruten.
Lysstyrke - Juster lysstyrken for
baggrundsbelysningen. Du kan øge batteriets
levetid ved at reducere lysstyrken for
baggrundsbelysningen.
Berøringsskærm - Følg vejledningen på
skærmen for at kalibrere berøringsskærmen.
Gendan - Gendan de oprindelige
displayindstillinger.
Indstilling af sprog
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Sprog.
Stemme - Skift sproget for
stemmemeddelelser.
Tekst - Skift al skærmtekst til det valgte sprog.
Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget
af brugerindtastede data eller kortdata, f.eks.
gadenavne, ikke.
Justering af
displayindstillingerne
Opdatering af
tidsindstillingerne
Tastatur - Vælg tastatur til dit sprog. Du
kan også ændre tastaturets sprogindstilling
fra ethvert tastatur ved at trykke på knappen
Sprog.
Farve valg - Vælg Dag, hvis du ønsker en
oplyst baggrund, Nat, hvis du ønsker en mørk
baggrund, eller Auto for automatisk at skifte
mellem de to.
Tids format - Vælg mellem formaterne
12 timer, 24 timer eller UTC.
Gendan - Gendan de oprindelige sprog.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Display.
Skærmprint - Aktiverer tilstanden
Skærmprint. Tryk på
eller , når du
befinder dig på en kortside, for at tage en
skærmkopi. Bitmapfilen med billedet gemmes i
mappen Garmin\Screenshot på zūmo-drevet.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Tid.
Aktuel tid - Vælg Automatisk for automatisk
at opdatere klokken. Når Automatisk ikke
er valgt, kan du justere klokken i trin af
15 minutter.
Gendan - Gendan de oprindelige
tidsindstillinger.
Brugervejledning til zūmo 600-serien29
Tilpasning af zūmo
Ændring af
kortindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Kort.
Kort info - Få vist de indlæste kort på din
zūmo og deres versioner. Tryk på et kort for
at aktivere (afkrydsning) eller deaktivere
(ingen afkrydsning) dette kort.
Kortdetaljer - Juster mængden af detaljer, der
vises på kortet. Visning af flere detaljer kan
bevirke, at kortet gentegnes langsommere.
Gendan - Gendan de oprindelige
kortindstillinger.
Kortvisning - Vælg et kortperspektiv.
Tilføjelse af sikkerhed
• Spor op - Vis kortet i to dimensioner (2D)
med din færdselsretning øverst.
• Nord op - Vis kortet i 2D med nord øverst.
• 3D - Vis kortet i tre dimensioner (3D) i
Spor op.
Køretøj - Tryk på Skift for at ændre det ikon,
der bruges til at vise din position på kortet.
Tryk på det ikon, du vil bruge, og tryk derefter
på OK. Du kan downloade flere køretøjsikoner
på www.garmingarage.com.
Trip log - Vis eller skjul din rejselog. Hvis
du vil slette triploggen, skal du trykke på
Værktøjer > Brugerdata > Slet triplog.
30
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
Garmin Lock - Aktiver Garmin Lock™ for at
låse din zūmo. Indtast en firecifret PIN-kode,
og angiv en sikkerhedsposition. Du kan finde
flere oplysninger på side 33.
Sikker kørsel - Slå Sikker kørsel til og fra.
Sikker kørsel gør alle enhedsfunktioner, der
kræver væsentlig betjeningsopmærksomhed,
og som kan være forstyrrende under kørsel,
utilgængelige.
Gendan - Gendan de oprindelige
sikkerhedsindstillinger. Gendannelse
af sikkerhedsindstillingerne sletter ikke
din PIN-kode til Garmin Lock eller din
sikkerhedsposition.
Visning af oplysninger om
FM TMC-trafikabonnement
Bemærk: Du har kun adgang til
trafikindstillingerne, hvis din zūmo er
tilsluttet en ekstern strømkilde og har en
FM TMC-trafikmodtager.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Trafik.
Indstillingerne for trafik varierer afhængigt
af den position, der er valgt som lokal i den
oprindelige opsætning.
Aktiver trafik - Aktiver og deaktiver trafik.
Aktuel - Vælg den udbyder, der skal bruges.
Vælg Auto for at bruge den bedste udbyder
i området, eller vælg at bruge en bestemt
udbyder.
Find flere - Søg efter yderligere udbydere
af TMC-trafik. Hvis du befinder dig i et nyt
område, skal du trykke på Ja for at slette
udbyderlisten.
Abonnementer - Se abonnementer og
udløbsdatoer for FM-trafik (vises for
nordamerikanske enheder på hovedsiden
med trafikindstillinger).
Brugervejledning til zūmo 600-serien
Tilpasning af zūmo
Tilføj (eller Abonnementer > Tilføj) - Tilføj
et nyt abonnement til en trafiktjeneste. Køb
abonnementer på www.garmin.com/fmtraffic.
Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal anskaffe en ny kode, hver
gang du fornyer din tjeneste. Hvis du har flere
FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe dig en
ny kode for hver modtager.
Ændring af indstillinger for
Bluetooth-teknologi
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth.
Telefon eller Lyd - Vælg Tilføj > OK
for at parre med en enhed, der har trådløs
Bluetooth-teknologi. Du kan høre lyd i høj
kvalitet trådløst ved at oprette forbindelse til
et Bluetooth-headset. Se side 16–18. Vælg
Skift for at parre og oprette forbindelse med
en anden enhed. Din zūmo-PIN-kode (eller
adgangskode) er 1234.
Drop - Vælg den enhed, du vil afbryde
forbindelsen til, og tryk på Ja.
Fjern - Vælg den enhed, der skal slettes fra
zūmo-hukommelsen, og tryk på Ja.
Bluetooth - Aktiver og deaktiver Bluetoothkomponenten. Bluetooth-ikonet vises på
siden Menu, hvis Bluetooth-komponenten
er aktiveret. Hvis du vil forhindre en enhed
i automatisk at oprette forbindelse, skal du
vælge Deaktiveret.
Kaldenavn - Angiv et kaldenavn, som
identificerer din zūmo på enheder med
Bluetooth-teknologi. Tryk på OK.
Gendan - Gendan de oprindelige Bluetoothindstillinger. Dette sletter ikke oplysningerne
om parring.
Ændring af indstillinger for
alarmpunkter
Du skal have alarmpunkter (f.eks. brugerdefinerede interessepunkter, en sikkerhedskameradatabase eller en TourGuide®-fil)
indlæst for at kunne justere indstillingerne
for alarmpunkter. Se side 34–35.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Alarm
punkter.
Alarmpunkt alarm - Tryk på Skift for at
tænde eller slukke for alarmerne, når du
nærmer dig brugerdefinerede interessepunkter
eller sikkerhedskameraer.
TourGuide - Angiv, hvordan du ønsker, at
lyden til TourGuide skal aktiveres. Vælg
Auto Play for at høre den komplette rejse,
som den er programmeret, Guidet for at
få vist speakerikonet på det kort, hvor
rejseinformationerne er tilgængelige i løbet
af din rute, eller Fra.
Gendan - Gendan de oprindelige indstillinger
for alarmpunkter.
Brugervejledning til zūmo 600-serien31
Tilpasning af zūmo
Gendannelse af alle
indstillinger
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger.
2. Tryk på Gendan.
3. Tryk på Ja.
Rydning af brugerdata
Advarsel: Alle brugerangivne
informationer slettes.
1. Placer din finger på skærmens nederste
højre hjørne, mens du tænder for zūmo’en.
2. Bliv ved med at trykke på skærmen, indtil
meddelelsen vises.
3. Tryk på Ja for at slette alle brugerdata.
Alle de oprindelige indstillinger gendannes.
Alle de elementer, du har gemt, slettes.
32
Brugervejledning til zūmo 600-serien
Appendiks
Appendiks
Metoder til at oplade din
zūmo
Oplad zūmo i mindst 4 timer, før den skal køre
på batteridrift.
•
•
•
•
•
Brug bilens strømkabel.
Brug motorcykelholder.
Brug USB-kablet.
Brug et AC-adapterkabel (ekstraudstyr).
Brug en batterioplader (ekstraudstyr).
Nulstilling af zūmo
Hvis din zūmo holder op med at fungere,
skal du slukke din zūmo og tænde den igen.
Hvis dette ikke afhjælper problemet, skal du
trykke på og holde den nede i 8 sekunder.
Tænd for zūmo igen. Nu skulle din zūmo
fungere normalt.
Kalibrering af skærmen
Hvis berøringsskærmen ikke reagerer korrekt,
skal du kalibrere den.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Display.
2. Tryk på Kalibrer under Berøringsskærm.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
Låsning af zūmo
Garmin Lock er et tyverisikringssystem, der
låser din zūmo. Hver gang du tænder din
zūmo, skal du indtaste PIN-koden eller køre
til sikkerhedspositionen.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
2. Tryk på knappen under Garmin Lock.
3. Indtast en firecifret PIN-kode, og naviger
til en sikkerhedsposition.
Hvad er en sikkerhedsposition?
Vælg et sted, som du ofte vender tilbage til,
f.eks. dit hjem, som din sikkerhedsposition.
Hvis din zūmo har satellitsignaler, og du
befinder dig på sikkerhedspositionen, skal
du ikke indtaste PIN-koden.
Bemærk: Hvis du glemmer din PINkode eller din sikkerhedsposition, skal din
zūmo indsendes til Garmin for at blive
låst op. Du skal også indsende en gyldig
produktregistrering eller et købsbevis.
nüMaps Guarantee™
Du kan modtage én gratis kortopdatering
(hvis en sådan forefindes) ved at registrere
din zūmo på http://my.garmin.com senest 60
dage efter, at du har modtaget satellitsignaler,
mens du har kørt med din zūmo. Du er ikke
berettiget til den gratis kortopdatering, hvis
du registrerer via telefon eller venter længere
end 60 dage, efter første gang du har modtaget
satellitsignaler, mens du har kørt med din
zūmo. Der er flere oplysninger på www
.garmin.com/numaps.
Flere kort
Du kan købe flere kort til zūmo. Du kan se
en liste over kort, der er kompatible med din
zūmo, hvis du går til zūmo-produktsiden på
Garmins websted (www.garmin.com) og
klikker på fanen Maps.
Brugervejledning til zūmo 600-serien33
Appendiks
Opdatering af softwaren
1. Gå til www.garmin.com/products
/webupdater, og download WebUpdater til
din computer.
2. Slut din zūmo til din computer ved hjælp
af mini-USB-kablet.
3. Kør WebUpdater, og følg instruktionerne
på skærmen.
Når du har bekræftet, at du ønsker at udføre
en opdatering, downloader WebUpdater
automatisk opdateringen og installerer den
på din zūmo.
Ekstraudstyr og valgfrit
tilbehør
Du kan få flere oplysninger om valgfrit
tilbehør på http://buy.garmin.com,
www.garmin.com/extras eller ved at
kontakte din Garmin-forhandler.
34
Sikkerhedskameraer
Oplysninger om sikkerhedskameraer er
tilgængelige i nogle områder. Besøg
http://my.garmin.com for at få oplysninger
om tilgængeligheden. Til disse områder
indeholder zūmo positioner for mange
hundrede sikkerhedskameraer. Din zūmo
advarer dig, når du nærmer dig et sikkerhedskamera, og kan advare dig, hvis du kører for
hurtigt. Dataene opdateres mindst én gang
om ugen, så du altid har adgang til de senest
opdaterede oplysninger.
Du kan til enhver tid købe en ny region eller
forlænge eksisterende abonnementer. Hver
region, du køber, har sin egen udløbsdato.
Advarsel: Garmin er ikke ansvarlig
for nøjagtigheden eller konsekvenserne
af at bruge et brugertilpasset POI eller en
sikkerhedskameradatabase.
Brugerdefinerede
interessepunkter
Brug POI Loader til at indlæse
brugerdefinerede POI’er (interessepunkter)
på din zūmo. POI-databaser er tilgængelige
fra forskellige firmaer på internettet. Visse
brugerdefinerede databaser indeholder
advarselsoplysninger, som f.eks.
sikkerhedskameraer og skoleområder.
Besøg www.garmin.com/extras, og klik på
POI Loader for at installere POI Loader
på din computer. Der findes yderligere
oplysninger i hjælpefilen til POI Loader.
Tryk på F1 for at se hjælpefilen.
Hvis du vil have vist brugerdefinerede POI’er,
skal du trykke på Find > Ekstraudstyr >
Brugerdefinerede POI’er. Hvis du vil ændre
indstillingerne for alarmpunkter, skal du
trykke på Værktøjer > Indstillinger >
Alarm punkter > Alarmpunkt alarm.
Brugervejledning til zūmo 600-serien
Appendiks
Hvis du vil slette brugerdefinerede POI’er
fra din zūmo, skal du slutte din zūmo til din
computer. Åbn mappen Garmin\poi på zūmodrevet eller hukommelseskortdrevet. Slet filen
poi.gpi.
TourGuide
Med TourGuide kan din zūmo afspille
GPS-guidede ture med lyd fra tredjepart.
Disse ture kan f.eks. tage dig med på en rute,
mens der afspilles interessante fakta om
historiske seværdigheder på vejen. Du kan
finde flere oplysninger ved at gå til
www.garmin.com/extras og klikke på
POI Loader.
Hvis du vil have vist dine TourGuide-filer,
skal du trykke på Find. > Ekstraudstyr >
Brugerdefinerede POI’er. Hvis du vil ændre
indstillingerne for TourGuide, skal du trykke
på Værktøjer > Indstillinger > Alarm
punkter > TourGuide.
Garmin Travel Guide
Ligesom en rejsevejledning på papir giver
Garmin Travel Guide detaljerede oplysninger
om steder som f.eks. restauranter og hoteller.
Du kan købe tilbehør på http://buy.garmin.com
eller ved at kontakte din Garmin-forhandler.
Hvis du vil bruge rejseguiden, skal du indsætte
hukommelseskortet i din zūmo. Tryk på Find >
Ekstraudstyr. Tryk på navnet på rejseguiden
for at se den.
Batterioplysninger
Din zūmo indeholder et lithiumionbatteri, der
kan udskiftes af brugeren. Du kan maksimere
batterilevetiden ved ikke at udsætte din zūmo
for direkte sollys eller for høje temperaturer i
længere tid.
Batteriikonet
i hjørnet af siden Menu
angiver zūmos batteristatus. Hvis du vil øge
batteriindikatorens præcision, skal du aflade
batteriet helt og herefter oplade det helt.
Afbryd ikke din zūmo, før den er helt opladet.
Udskiftning af batteriet i
zūmo
Hvis du får brug for at udskifte batteriet i
zūmo, skal du bruge et Garmin lithiumionbatteri 010‑11143‑00. Du kan købe et nyt
batteri på http://buy.garmin.com.
Kontakt din lokale genbrugsstation for
oplysninger om korrekt bortskaffelse af
batteriet.
Opladning af zūmo
•
•
•
•
Brug bilens strømkabel.
Brug motorcykelholder.
Brug et USB-kabel (ekstraudstyr).
Brug et AC-adapterkabel (ekstraudstyr).
BEMÆRK: Batteriet oplades ikke i
motorcykelholderen, når zūmo er slukket.
Sådan maksimerer du batteriets
levetid
• Dæmp baggrundslyset (Værktøjer >
Indstillinger > Display > Lysstyrke).
• Deaktiver Bluetooth, se side 16.
Brugervejledning til zūmo 600-serien35
Appendiks
• Efterlad ikke din zūmo i direkte sollys.
Undgå at udsætte den for stærk varme.
Udskiftning af sikringen
Advarsel: Når du skifter sikringen, skal
du passe på, at du ikke taber de små dele, og
du skal kontrollere, at de sættes tilbage det
korrekte sted.
Hvis din enhed ikke kan oplades i dit køretøj,
skal du muligvis skifte den sikring, der findes
i spidsen af biladapteren.
1. Skru det sorte, runde endestykke ud, og
fjern det.
2. Fjern sikringen (glas- og sølvcylinder),
og erstat den med en F-sikring (fast-blow)
på 3A.
Endestykke
3. Kontroller, at sølvspidsen
er placeret i det sorte
Sølvspids
endestykke. Skru det
sorte endestykke på
Sikring
plads.
36
Om GPS-satellitsignaler
Din zūmo skal modtage GPS-satellitsignaler
(Global Positioning System) for at kunne
navigere. Hvis du er inden døre, i nærheden
af høje bygninger eller træer eller i en
parkeringskælder, kan din zūmo ikke oprette
satellitforbindelse. Gå udenfor til et område,
hvor der ikke er høje forhindringer, når du skal
bruge din zūmo.
Når din zūmo har opfanget satellitsignaler,
er søjlerne for signalstyrken på siden Menu
grønne
. Når den mister satellitsignalerne,
bliver søjlerne røde eller slettes
.
Du kan finde flere oplysninger om GPS under
www.garmin.com/aboutGPS.
Montering på
instrumentbrættet
Brug den vedlagte monteringsplade til at
montere din enhed på instrumentbrættet,
så den overholder lovgivningen.
Advarsel: Den permanente
monteringslim er yderst svær at fjerne,
når monteringspladen er installeret.
1. Rengør og tør instrumentbrættet af der,
hvor du vil have pladen.
2. Fjern belægningen fra limen i bunden af
pladen.
3. Placer pladen på instrumentbrættet.
4. Fjern den gennemsigtige plastik fra
oversiden af pladen.
5. Anbring sugekopholderen oven på pladen.
Skub armen ned (imod pladen).
Brugervejledning til zūmo 600-serien
Appendiks
Afmontering af zūmo og
monteringsudstyr
Hvis du vil fjerne zūmo fra holderen på
sugekop- eller motorcykelmonteringen, skal
du trykke på knappen på siden af beholderen
og vippe zūmo fremad. Sæt vejrhætten på
motorcykelmonteringsholderen.
Hvis du vil fjerne holderen fra sugekopmonteringen, skal du dreje holderen til højre eller
venstre. Bliv ved med at trykke, indtil stikket
på holderen slipper kuglen på monteringen.
Bemærk: Der skal anvendes en vis styrke
for at samle holder og sugekopmontering
igen. Tryk kuglen for enden af sugekopmonteringen hårdt ind i fordybningen på
holderen.
Hvis du ønsker at fjerne sugekopmonteringen
fra forruden, skal du skubbe armen imod dig.
Træk knappen på sugekoppen imod dig.
Pleje af din zūmo
Din zūmo indeholder følsomme elektroniske
komponenter, der kan tage permanent skade,
hvis de udsættes for stød eller vibrationer
udover normal motorcykel- eller bilbrug. Hvis
du vil minimere risikoen for beskadigelser på
din zūmo, skal du undgå at tabe enheden og
betjene den i omgivelser med risiko for stød
og vibration.
Rengøring af beklædningen
Din zūmo er konstrueret af materialer af høj
kvalitet og kræver ingen vedligeholdelse
af brugeren udover rengøring. Rengør den
ydre beklædning (ikke berøringsskærmen)
med en klud, der er fugtet med et skånsomt
rengøringsmiddel, og tør den herefter
af. Undgå kemiske rengøringsmidler
og opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
Rengøring af berøringsskærmen
Rengør berøringsskærmen med en blød, ren og
fnugfri klud. Brug evt. vand, isopropylalkohol
eller brillerens. Fugt kluden med væsken, og
tør forsigtigt berøringsskærmen af.
Beskyttelse af din zūmo
• Du må ikke opbevare zūmo, hvor den
kan udsættes for ekstreme temperaturer i
længere tid, da det kan føre til permanent
skade på den.
• Selvom en PDA-pegepind kan bruges til
at betjene berøringsskærmen, må du aldrig
forsøge dette, mens du kører. Du må aldrig
bruge en hård eller skarp genstand til at
betjene berøringsskærmen, da det kan
beskadige den.
Brugervejledning til zūmo 600-serien37
Appendiks
Forebyggelse af tyveri
• Du kan undgå tyveri ved at fjerne enheden
og holderen, når du ikke bruger dem. Fjern
det mærke, som sugekoppen efterlader på
forruden.
• Opbevar ikke enheden i handskerummet.
• Registrer dit produkt på
http://my.garmin.com.
• Brug funktionen Garmin Lock. Se side 33.
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer, at dette zūmo-produkt
overholder de essentielle krav og andre
relevante dele af direktiv 1999/5/EF. Her kan
du se hele overensstemmelseserklæringen vedr.
dit Garmin-produkt: www.garmin.com.
38
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE zūmo ACCEPTERER DU
AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG
BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE
SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.
Garmin giver dig en begrænset licens til at
bruge softwaren i denne enhed (“Softwaren”)
i binær udførbar form ved normal brug af
produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til softwaren forbliver hos
Garmin.
værdifulde forretningshemmeligheder ejet af
Garmin, og at softwaren i kildekodeform er
en værdifuld forretningshemmelighed, der
forbliver Garmins ejendom. Du accepterer,
at softwaren eller nogen del af denne ikke
må skilles ad, demonteres, modificeres,
ommonteres, omstruktureres eller reduceres til
læsbar form, og at du ikke må skabe enheder,
der er afledt af eller baseret på denne software.
Du accepterer, at du ikke må eksportere eller
reeksportere produktet til noget land, der er i
strid med USA’s love om eksportregulering.
Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin
og er beskyttet ifølge amerikansk lov om
ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret. Du bekræfter endvidere, at
softwarens struktur, organisering og kode er
Brugervejledning til zūmo 600-serien
Appendiks
Specifikationer
Fysisk størrelse (B × H × D): 136 × 83,4 ×
24 mm (5,35 × 3,28 × 0,94")
Vægt: 275 g
Display: 4,3" diagonalt, 480 × 272 pixel;
WQVGA TFT-skærm, liggende med hvidt
baggrundslys og berøringsskærm
Strømtilførsel: Jævnstrøm fra køretøj vha.
medfølgende strømkabel og holder til bilen
eller motorcykelmontering, eller vekselstrøm
vha. ekstra tilbehør
Drift: Maks. 10 W.
Batterilevetid: 3-7 timer, afhængigt af brug
og indstillinger
Kabinet: Vandtæt i henhold til IPx7
Batteritype: Udskifteligt lithiumionbatteri
Driftstemperaturområde: Fra -20°C til 60°C
GPS-modtager: Højfølsom
Opladningstemperaturområde: Fra 0°C til
45°C
Indfangningstider*:
Varm: <1 sek.
Kold: <38 sek.
Nulstilling til fabriksstandarder: <45 sek.
Datalagring: Intern hukommelse og flytbart
hukommelseskort (ekstraudstyr). Data gemmes
på ubestemt tid.
Computergrænseflade: USB-lagerenhed,
plug-and-play
*Gennemsnitsindfangningstider for en
stationær modtager med frit udsyn til himlen.
Hovedtelefonstik: Standard 3,5 mm
Opladningstid: Ca. 4 timer
Brugervejledning til zūmo 600-serien39
Appendiks
Fejlfinding
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Min zūmo modtager
aldrig satellitsignaler.
Tag din zūmo med ud af garager og væk fra høje bygninger og træer. Stå stille i flere minutter.
Sugekoppen bliver ikke
siddende på forruden.
Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol. Tør efter med en ren, tør klud. Monter sugekoppen som beskrevet på
side 2.
Min zūmo kan ikke
oplades i mit køretøj.
Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel.
Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten strømforsynes.
zūmo kan kun oplades mellem 0°C og 5°C. Hvis zūmo placeres i direkte sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke oplades.
Hvordan sletter jeg alle
mine brugerdata?
Placer din finger i nederste højre hjørne på din zūmos skærm, mens du tænder for den. Bliv ved med at trykke på skærmen, indtil
meddelelsen vises. Tryk på Ja for at slette alle brugerdata.
zūmo går i baglås/fryser.
Hvis din zūmos skærm holder op med at fungere, skal du slukke for den og tænde den igen. Hvis det ikke hjælper, skal du trykke på
tænd/sluk-knappen og holde den nede i 8 sekunder. Tænd for zūmo igen Nu skulle din zūmo fungere normalt.
Berøringsskærmen
reagerer ikke korrekt
på mine tryk.
Sluk for zūmo. Sæt en finger på skærmen, og tryk derefter på tænd/sluk-knappen og hold den nede. Bliv ved med at holde den nede,
indtil kalibreringsskærmen vises.
Følg instruktionerne på skærmen.
Min batteriindikator
synes ikke at være
præcis.
Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt (uden at afbryde opladningen).
Min telefon kan ikke
oprette forbindelse til
min zūmo.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth. Kontroller, at Bluetooth-knappen er indstillet til Aktiveret.
Sørg for, at din telefon er tændt og befinder sig i en afstand af ca. 10 meter fra din zūmo.
Se www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.
40
Brugervejledning til zūmo 600-serien
Appendiks
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Hvordan ved jeg, at
min zūmo er i USBlagerenhedstilstand?
Når din zūmo er i USB-lagerenhedstilstand, vises et billede af en zūmo, der er tilsluttet en computer. Der vises også to nye flytbare
diskdrev under Denne computer.
Min computer registrerer 1. Fjern USB-kablet fra computeren.
2. Sluk zūmo’en.
aldrig, at zūmo’en er
tilsluttet.
3.Indsæt USB-kablet i din computer og i din zūmo. zūmo tænder automatisk og skifter til USB-lagerenhedstilstand.
Jeg kan ikke se nogen
Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows have problemer med at tildele drevbogstaver til dine zūmo-drev.
flytbare drev i listen over
Se hjælpen til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevene.
drev.
Jeg får ingen
trafikinformationer.
Bekræft, at du er inden for modtageområdet. Du skal være inden for modtageområdet for at kunne modtage trafikinformation for
dette område.
Kontroller, at FM TMC-trafikmodtageren er tilsluttet strømstikket på holderen og også er tilsluttet en stikkontakt i dit køretøj.
Hvordan kan jeg finde
restauranter i nærheden
af det hotel, jeg skal
overnatte på i fremtiden?
1.
2.
3.
4.
Hvordan finder jeg
mit køretøj på en
parkeringsplads?
Tryk på Find > Favoritter > Seneste position > Kør!. Naviger til dit køretøj!
Tryk på Find > Nær > En anden by (og indtast dit rejsemål).
Find hotellet, og tryk på Kør!.
Tryk på Menu > Find > Nær > Min destination.
Søg efter en restaurant. De restauranter, der ligger tættest på dit hotel, vises først.
Brugervejledning til zūmo 600-serien41
Indeks
Indeks
Symbols
2D-kortvisning 12, 30
3D-kortvisning 12, 30
A
advarsler
alarmpunkter 31
sikkerhedskamera 34
afspilningsliste 21
afspille 22
fra computer 22
gemme aktuelle 22
oprette 22
redigere 22
aktuel position, gemme 10
angive din position 11
anvendelsesmåde 5, 28
B
baggrundsfarve 29
batterioplysninger 35
berøringsskærm
indstillinger 29
kalibrere 33
rengøre 37
billeder 24
Bluetooth-teknologi 16–18
fjerne en telefon 31
42
headset 21
indstillinger 31
parre med telefon 16, 31
bøger 22
bogmærker 22
brændstofmåling 15
Brugerdata 24
brugerdata, slette 32
brugerdefinerede interessepunkter 34
C
computerforbindelse 23
D
dæmpe
lyd 7
telefonopkald 17
detaljekort 30
diakritiske tegn 9
digitalt højdekort 12
direkte linje, ruteplanlægning 11, 28
displayindstillinger 29
E
ekstraudstyr 10, 34, 35
enheder, omregne 27
enheds-ID 28
F
fartbegrænsningsikon 7, 13
Favoritter 10
redigere 10
favoritter
gemme 10
filer 23
håndtere 23
overføre 23
slette 23
understøttede typer 23
Find 8–12
finde steder 6
adresse 8
bruge fotos 10–11
efter navn 9
efter postnummer 8
element på kortet 11
funktioner på siden Kør! 8
gemte steder (Favoritter) 10
nær en anden position 8
nylige valg 9
fjerne holderen 37
flere kort 33
fotonavigation 10–11
funktioner på siden Kør! 8
G
Garmin Lock 30, 33
gemme
din aktuelle position 10, 11, 24
steder, du finder 10
geo-skattejagt 12
GPS
om GPS 36
slukke/tænde 28
H
håndfri telefonfunktioner 16–18
headset 21
Hjælp 24
hjælp på enhed 24
Hjem
position 9
telefonnummer 18
holder 2
hovedtelefonstik 39
Hvor er jeg? 24
I
indgående opkald 17
indlæse filer på zūmo 23
indstillinger
gendanne 32
K
kilometer 28
knappen Tænd/sluk 1
kompas 15
kontakte Garmin i
koordinater 12
køretøjsikon 13, 30
Kør hjem 9
kort
aktivere detaljekort 30
detaljeniveau 30
Brugervejledning til zūmo 600-serien
Indeks
ekstra 33
flytte 11
gennemse 11
knappen Kort info 30
opdatere 33
tilpasse 30
version 30
vise 30
zoom 11
kortkonturer 12
L
låse din zūmo 33
lithiumionbatteri 35, 39
lommeregner 27
lydbøger 22
lydstyrke 7
lydversion 28
lysstyrke 29
M
M3U-afspilningslisteformat 22
maks. fart, nulstille 15
mål, omregne 27
MapSource 33
medieafspiller 21–22
mikrofon 1
miles 28
montere
fjerne fra holder 37
på instrumentbræt 36
på motorcykel 3–5
MP3-musikfiler
afspille 21
indlæse 23
musik 21
myGarmin i
N
navigation
indstillinger 28
valg 28
nødhjælp 24
nulstille
max fart 15
tripdata 15
nüMaps Guarantee 33
O
omregne
enheder 27
valuta 27
omvej 7
opbevare zūmo 37
opdatere
kort 33
software 33, 34
oplade zūmo 33, 35, 40
output, lyd 7
hovedtelefonstik 39
overensstemmelseserklæring 38
overføre filer 23
oversætte ord 26
følge 7
importere 24
omvej 7
redigere 11
simulere 28
tilføje et stop 7
P
parre en mobiltelefon 16, 17
PIN-kode
Bluetooth 31
Garmin Lock 33
plade til instrumentbrættet 36
pleje zūmo 37
positionsikon 30
postnummer 8
Q
QWERTY-tastatur 28
R
registrere 38
rejseoplysninger, gendanne 15
reklamer 27
retningsangivelser sving-for-sving 13
retningsanvisninger 13
ringe op
besvare 17
dæmpe 17
historik 18
hjem 18
lægge på 17
på siden Kør! 8
ruter
brugerdefineret 11–12
direkte linje 28
S
satellitsignaler 36
SD-kort 23, 39
SD-kortstik 1
seneste position 41
serienummer 1
siden Drejliste 13
siden Næste sving 13
siden Triptæller 14
sikkerhedsindstillinger 30
sikkerhedskameradatabase 34
sikkerhedsposition 33
sikker kørsel 30
sikring, skifte 36
simulere en rute 28
skærm
lysstyrke 29
skærmbilleder 29
skoleområdedatabase 34
slette
alle brugerdata 32
brugerdefinerede interessepunkter 35
Favoritter 10, 11
filer 23
Brugervejledning til zūmo 600-serien43
Indeks
liste med nyligt fundne 9
rute 11
tegn 9
trip log 25
software
licensaftale 38
opdatere 34
version 28
søgeområde 8
specifikationer 39
Sprog guide 26
stave et navn 9
stemmeopkald 18
stemmesprog 29
sugekop 2
systemindstillinger 28
trådløst headset 21
trafik 19–20
hændelser 19
tilføje trafikabonnementer 30
trafikmodtager
antenne 2
Travel Guide 34, 35
triplogs 24, 30
dele 25
gemme 25
redigere 25
slette 25
vise 25
vise på kort 25
tyverisikring 30, 33
T
understøttede filtyper 23
undgå
trafik 19
tyveri 38
vejtyper 29
USB 23
lagerenhedstilstand 23
skubbe ud 23
tastatur 9
layout 28
sprogtilstand 9, 29
tastatur på skærmen 9
tekstsprog 29
telefonbog 17
telefonsvarer 17
tidsindstillinger 29
tidszone 29
tilbehør 34
tilpasse zūmo 28–32
tosprogede ordbøger 26
TourGuide 31, 35
44
viapunkt, tilføje 7
Vognbane-info 14
W
WebUpdater 34
Z
zoom 11
U
V
Værktøjer 24–27
valuta, omregne 27
verdensur 26
verdensvisning 12
Brugervejledning til zūmo 600-serien
For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i dit Garmin-produkts levetid,
skal du besøge Garmins websted på www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
December 2009
Varenummer 190-01026-36 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising