Garmin | zūmo 660LM | Operating instructions | Garmin zūmo 660LM Návod k obsluze

Garmin zūmo 660LM Návod k obsluze
®
600
uživatelská příručka
pro použití se zūmo 660
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:43
StrÆnka 1
© 2009 Garmin Ltd. nebo dceřiné společnosti
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397 8200 nebo
(800) 800 1020
Fax (913) 397 8282
Garmin (Evropa) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Tel. +44 (0) 870 8501241 (mimo VB)
0808 2380000 (ve Velké Británii)
Fax +44 (0)870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2 2642 9199
Fax 886/2 2642 9099
Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu společnosti Garmin nesmí být žádná část tohoto manuálu reprodukována, kopírována, sdílena,
publikována, dávána k dispozici ke stažení z internetu nebo ukládána na jakékoliv paměťové médium. Společnost Garmin tímto dává souhlas
k vytvoření jedné záložní kopie manuálu pro vlastní potřebu. Takto pořízená kopie musí obsahovat úplný text manuálu, bez jakýchkoliv změn,
včetně vyznačených autorských práv. Jakékoliv jiné šíření nebo úpravy manuálu jsou přísně zakázány.
Informace uvedené v této příručce mohou být bez předchozího upozornění změněny. Společnost Garmin si v důsledku zlepšování nebo změn
výrobku vyhrazuje právo měnit obsah tohoto manuálu bez povinnosti komukoliv takovéto změny hlásit. Pro bližší informace o aktuálním znění
manuálu a pro bližší informace o tomto či jiném produktu navštivte internetové stránky společnosti Garmin (www.garmin.cz).
Garmin®, logo Garmin, MapSource®, zümo® a TourGuide® jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřinných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin Lock™, myGarmin™ a nüMaps Guarantee™ jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo
jejích dceřinných společností. Tyto obchodní známky nelze užívat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
Název a logo Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Garmin je oprávněna je užívat. Windows® je registrovanou
obchodní známkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. Mac® je registrovanou obchodní
známkou společnosti Apple Computer, Inc. Audible.com® je registrovanou obchodní známkou společnosti ©Audible, Inc. 1997-2008. RDS-TMC
Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. SD™ je obchodní známkou společnosti SD Card Association. Panoramio™ je obchodní
známkou společnosti Google Inc. Microsoft, MSN a logo MSN logo jsou obchodními známkami koncernu Microsoft. Další obchodní známky
a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
Únor, 2009
Sériové číslo 190-01026-41_0A
Vytištěno v České republice
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:43
StrÆnka 2
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:43
StrÆnka i
Úvod
Úvod
Vysvětlivky
Pokynem "zvolit dotykem" se rozumí přiložit prst na displej v místě, kde se nachází
požadovaná položka.
Malá šipka (>), která se objevuje v textu,
označuje sled položek, které je třeba zvolit
dotykem. Například, pokud je v pokynech
uvedeno "zvolte dotykem Where to?
(Kam?) > Favorites (Oblíbená)", měli
byste nejdříve zvolit dotykem možnost
Where to? (Kam?), pak Favorites
(Oblíbené).
zümo Tipy a zkratky
• Pro rychlý návrat na hlavní stránku zvolte
dlouhým dotykem možnost Back (Zpět).
• Pro zobrazení dalších možností zvolte dotykem
a
. Po přidržení dochází
k rychlejšímu rolování.
• Způsob zobrazení stránek závisí na
zvoleném režimu a nastavení.
Série zümo 600 Návod k obsluze
Jak kontaktovat společnost
Garmin
V případě jakýchkoliv otázek ohledně přístroje zümo se můžete obrátit přímo na společnost Garmin. V USA navštivte internetové stránky www.garmin.com/support nebo
kontaktujte společnost Garmin USA telefonicky na čísle (913) 397-8200 nebo
(800)800-1020.
Ve Velké Británii kontaktujte společnost
Garmin (Europe) Ltd. na telefonním čísle
0808 2380000.
V Evropě navštivte stránky
www.garmin.com/support a klikněte na položku Contact Support pro informace o technické podpoře dané země nebo kontaktujte
společnost Garmin (Europe) Ltd. na telefonním čísle +44 (0) 870 8501241.
myGarmin™
Další možnosti Vašeho přístroje Garmin
viz http://my.garmin.com:
• Zaregistrujte svůj přístroj Garmin.
• Předplaťte si zprostředkování online informací z bezpečnostních kamer (viz str. 38).
• Odblokujte si volitelné mapy.
Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v přiložených příručkách Bezpečnostní pokyny
a Produktové informace.
i
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:43
StrÆnka ii
Úvod
Obsah
Úvod ........................................................ i
Vysvětlivky ............................................. i
Tipy a zkratky pro zümo ........................ i
Kontaktování společnosti Garmin .......... i
myGarmin™ .......................................... i
Začínáme ................................................ 5
Vaše zümo ........................................... 5
Vložení akumulátoru ............................ 6
Instalace Vašeho zümo ve vozidle ....... 6
Instalace Vašeho zümo
na motocyklu ....................................... 7
Orientace na hlavní stránce ................. 9
Volba uživatelského režimu .................. 9
Nastavení přístroje zümo ..................... 9
Navázání satelitního spojení ................ 9
Vyhledání cíle ..................................... 10
Sledování trasy ................................... 11
Nastavení hlasitosti ............................ 11
Where To? (Kam?) ............................... 12
Vyhledání adresy ............................... 12
Vyhledávání v požadované oblasti ..... 12
Možnosti stránky Go! (Start) ............... 12
Nastavení domovského stanoviště .... 13
Vyhledání místa hláskováním
názvu ................................................. 13
Nalezení naposledy hledaných míst ... 13
ii
Práce se složkou Oblíbené ................ 14
Použití foto navigace .......................... 14
Použití příslušenství ........................... 14
Práce s vlastními trasami ................... 15
Vyhledání místa na mapě ................... 15
Zadání souřadnic ............................... 16
Práce s hlavní stránkou ...................... 17
Mapa .................................................. 17
Seznam odboček ............................... 17
Příští odbočení ................................... 17
Nápověda pro zařazení do jízdního
pruhu .................................................. 18
Trasová stránka ................................. 18
Informace o cestě ............................... 18
Kompas .............................................. 19
Možnosti funkce dojezd ...................... 19
Bezdrátové telefonování ..................... 20
Párování přístrojů ............................... 20
Přijetí hovoru ...................................... 21
Hovor ................................................. 21
Nabídka telefonu ................................ 21
Dopravní informace ............................. 23
Doprava ............................................. 23
MSN® Direct ...................................... 23
Příjem dopravních informací .............. 23
Doprava ve Vašem okolí .................... 23
Barevné označení stupně
průjezdnosti ........................................ 23
Doprava na Vaší trase ........................ 24
Prohlížení mapy dopravních
informací ........................................... 24
Práce s mediálním přehrávačem ........ 25
Použití bezdrátových sluchátek .......... 25
Přehrávání hudby ............................... 25
Poslech mluveného slova .................. 26
Správa souborů ................................... 27
Nahrávání souborů ............................. 27
Podporované typy souborů ................ 27
Mazání souborů ................................. 27
Užívání nástrojů ................................... 28
Nastavení .......................................... 28
Where Am I? (Kde jsem?) .................. 28
Nápověda ........................................... 28
Mediální přehrávač ............................. 28
MSN® Direct ....................................... 28
Prohlížeč obrázků .............................. 28
Vlastní trasy ....................................... 28
Má data .............................................. 29
Správa záznamů tras ......................... 29
Čas ve světě ...................................... 30
Jazykový průvodce ............................. 30
Kalkulačka .......................................... 31
Převodník jednotek ............................ 31
Série zümo 600 Návod k obsluze
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:43
StrÆnka iii
Úvod
Nabídky .............................................. 31
Vlastní nastavení přístroje zümo ........ 32
Změna systémového nastavení ......... 32
Změna nastavení navigace ................ 32
Nastavení možností displeje .............. 33
Nastavení přesného času .................. 33
Nastavení jazyka ................................ 33
Změna nastavení mapy ...................... 34
Zabezpečení přístroje ........................ 34
Předplacené služby dopravního
zpravodajství ...................................... 34
Změna nastavení technologie
Bluetooth ............................................ 35
Změna nastavení informací
o blížících se místech ......................... 35
Obnovení veškerého nastavení ......... 36
Odstranění uživatelských dat ............. 36
Výměna akumulátoru přístroje
zümo .................................................. 39
Dobíjení přístroje zümo ...................... 39
Výměna pojistky ................................. 40
GPS satelitní signály .......................... 40
Montáž na palubní desku ................... 40
Sejmutí přístroje zümo a jeho
držáku ................................................ 41
Manipulace s přístrojem ..................... 41
Prohlášení o shodě ............................ 42
Softwarová licenční smlouva .............. 42
Technické údaje ................................. 43
Problémy a jejich odstranění .............. 44
Rejstřík ................................................. 46
Příloha .................................................. 37
Způsoby dobíjení přístroje zümo ........ 37
Resetování přístroje zümo ................. 37
Kalibrace displeje ............................... 37
Uzamčení přístroje zümo ................... 37
nüMaps Guarantee™ ......................... 37
Přídavné mapy ................................... 37
Aktualizace softwaru .......................... 38
Zvláštní a volitelné příslušenství ........ 38
Akumulátor ......................................... 39
Série zümo 600 Návod k obsluze
iii
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:43
StrÆnka iv
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:43
StrÆnka 5
Začínáme
Začínáme
Vaše zümo
Tlačítko Power:
Stisknutím a přidržením přístroj zümo zapnete/vypnete.
Pro nastavení hlasitosti a jasu displeje tlačítko stiskněte a rychle uvolněte.
Výstup
pro sluchátka
(pod ochrannou
krytkou)
Mini USB konektor
GPS anténa
Slot microSD™
karty
Reproduktor
Mikrofon
Konektor
pro externí anténu
(pod ochrannou
krytkou)
Kontakty
akumulátoru
Zámek: Pro otevření krytu
akumulátoru posuňte
a uvolněte.
Série zümo 600 Návod k obsluze
Výrobní číslo
(pod akumulátorem)
5
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:43
StrÆnka 6
Začínáme
Vložení akumulátoru
1. Vyjměte z obalu akumulátor li-on, který
byl součástí balíčku.
2. Posuňte zámek tak, aby kryt akumulátoru na zadní straně přístroje vyskočil.
3. Otočte akumulátor li-on kovovými kontakty k sobě.
4. Při vkládání akumulátoru musí být jeho
kovové kontakty zarovnány s kontakty
v prostoru pro jeho uložení.
5. Umístěte zpět kryt akumulátoru.
Instalace Vašeho zümo
ve vozidle
Varování: Přísavný držák není určen
pro instalaci přístroje na motocykl.
1. Nápajecí kabel vozidla připojte k napájecí zdířce na pravé straně podstavce.
Uvolňovací tlačítko
3. Přísavný držák umístěte na čelní sklo.
4. Zatlačte páčku dozadu (směrem k přednímu oknu).
5. Podstavec zacvakněte do ramene přísavného držáku.
6. Přístroj položte spodní částí na podstavec.
7. Nakloňte přístroj tak, aby se zajistil
na místě.
Základna
Napájecí kabel
vozidla
2. Z přísavného držáku sejměte ochrannou fólii. Čelní okno a přísavný držák
omyjte a otřete tkaninou nepouštějící
vlas.
Přísavný držák
UPOZORNĚNÍ: Akumulátor by měl být
instalován při každém zapnutí přístroje.
6
8. Druhý konec napájecího kabelu vozidla
zapojte do napájecí zásuvky ve vozidle.
9. Pokud užíváte přijímač dopravních
informací v Evropě, zajistěte anténu přijímače k čelnímu sklu prostřednictvím
přísavného držáku.
Varování: Součástí tohoto přístroje je
akumulátor li-on. Abyste zabránili poškození, vyjměte jednotku pokaždé, když
opouštíte vozidlo a uložte ji na místě,
kde nebude vystavena přímému slunečnímu záření.
Série zümo 600 Návod k obsluze
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:43
StrÆnka 7
Začínáme
Instalace Vašeho zümo
na motocyklu
Varování: Nesprávně vedené neizolované
kabely mohou být příčinou poškození
vozidla či akumulátoru a mohou způsobit
vážné zranění. Společnost Garmin důrazně
doporučuje, aby jednotku vždy instalovala
osoba se znalostí elektrických systémů.
Krok 1: Napájení systému
Pro montáž držáku přístroje na motocykl
vyberte vhodné a bezpečné místo, ze kterého je dobře dostupný zdroj napájení, a z něhož je možné bezpečně vést kabely.
Základna
Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
Neizolované
napájecí kabely
s integrovanou
pojistkou
Napájecí kabel
Výstup pro mikrofon
(2,5 mm)
Mini-USB konektor
(pro přijímač dopravních informací)
Krok 2: Instalace držáku na řídítka
Součástí balíčku přístroje jsou dvě varianty
držáku na řídítka. V případě, že Vám ani
jedna nevyhovuje, můžete si na stránkách
www.ram-mount.com objednat jiný typ.
A) Instalace třmenového šroubu
a držáku na řídítka:
1. Z vnější strany zasuňte na řídítka třmenový šroub, jehož konce z druhé strany
řídítek zajistěte v držáku.
2. Pak utáhněte matice, aby nebylo možné s držákem pohybovat. Při utahování
nestrhněte závit.
POZNÁMKA: Doporučený moment utažení je 5,6 Nm. Matice nikdy neutahujte
momentem vyšším než 9 Nm.
B) Instalace držáku k uchycení spojkové/brzdové páčky:
POZNÁMKA: Součástí balíčku jsou jak
standardní 1/4", tak M6, šrouby. Vyberte
šrouby, jejichž rozměr odpovídá původním šroubům na uchycení páčky spojky
nebo brzdy.
1. Vyšroubujte dva původní šrouby z uchycení spojkové/brzdové páčky.
2. Nové šrouby protáhněte skrz držák,
rozpěrné vložky a uchycení páčky.
3. Šrouby utáhněte, aby se držák zajistil.
Držák
na řídítka
Uchycení páčky
spojky/brzdy
Držák na řídítka
Třmenový šroub
Rozpěrné vložky
Řídítka
Série zümo 600 Návod k obsluze
7
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:43
StrÆnka 8
Začínáme
Krok 3: Připojení základnové desky
k základně přístroje zümo
Krok 4: Uchycení základnové desky
do držáku na řídítkách
Krok 5: Vložení přístroje zümo
do základny
1. Protáhněte šrouby M4 s kulatou hlavičkou skrz těsnění, základnu, rozpěrné
vložky a základnovou desku.
2. Utáhněte matice, aby se základnová
deska zajistila.
1. Vložte kulový úchytný prvek držáku
a kulový úchytný prvek základnové desky do uložení oboustranného úchytného
ramene.
2. Jemně utáhněte seřizovací prvek.
3. Nastavte držák do polohy, ve které
bude možné navigaci nejlépe sledovat
a ovládat.
4. Celou soustavu zajistěte utažením seřizovacího prvku.
1. Položte zümo spodní částí do základny.
2. Nakloňte přístroj tak, aby se zajistil
na místě.
Těsnění
Základna
Základnová deska
Základna
Uvolňovací tlačítko
Základna
Napájecí kabel
Základnová deska
Šrouby s kulatou hlavičkou
Rozpěrné
Matice
vložky
Oboustranné úchytné rameno
Napájecí kabel
Seřizovací
prvek
Držák na řídítka
8
Série zümo 600 Návod k obsluze
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:43
StrÆnka 9
Začínáme
Orientace na hlavní stránce
Volba uživatelského režimu
Motocykl
Automobil
Skútr
Chodec
Síla GPS satelitního příjmu
Stav Bluetooth® připojení.
Zvolte dotykem pro volbu režimu motocykl, skútr, automobil nebo chodec.
Stav akumulátoru.
Aktuální čas. Dotykem zvolte pro změnu
času.
Dotykem zde lze také vyhledat zvolenou
destinaci.
Dotykem zde lze zobrazit mapu.
Zvolte pro uskutečnění hovoru, pokud je
připojen kompatibilní mobilní telefon.
Dotykem zde lze nastavit hlasitost.
Dotykem zde lze zvolit nástroj pro úpravu nastavení a tras, funkci Where am I?
(Kde jsem?) a Nápovědu.
Série zümo 600 Návod k obsluze
Váš přístroj zümo nabízí několik režimů,
které lze využít při různých způsobech
cestování. Plánování tras a navigace jsou
přizpůsobeny zvolenému uživatelskému
režimu. Např. jednosměrné ulice jsou v režimu řidiče zpracovány jinak než v režimu
chodce.
Pokud přístroj umístíte do držáku, který
neodpovídá zvolenému uživatelskému
režimu, zobrazí se na displeji dotaz, zda
nechcete režim změnit.
Nastavení přístroje zümo
Pokud je zařízení připojeno v nastartovaném
vozidle, automaticky se zapne. Pokud chcete
přístroj zapnout ručně, stiskněte tlačítko
Power
. Postupujte podle pokynů
na displeji.
Navázání satelitního spojení
1. Vyjeďte vozidlem ven z garáže,
do otevřené krajiny, kde se nenacházejí
příliš vysoké budovy.
2. Zastavte vozidlo a zapněte přístroj.
Navázání satelitního spojení může trvat
několik minut. Sílu GPS satelitního příjmu
určují dílky zobrazené vlevo nahoře
.
Pokud je alespoň jeden z dílků zelený, je
spojení navázáno. Nyní můžete zadat požadovanou destinaci a vydat se na cestu.
Změna uživatelského režimu:
1. Dotykem zvolte symbol představující
uživatelský režim.
2. Zvolte požadovaný režim a potvrďte
volbu tlačítkem OK.
3. Dotykem zvolte Yes (Ano) a dále postupujte podle pokynů uvedených
na displeji, které umožňují upravit nastavení.
9
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:43
StrÆnka 10
Začínáme
Vyhledání cíle
Nabídka Where to? (Kam?) se skládá z několika odlišných kategorií, které můžete využít při vyhledávání adres, měst a dalších míst.
Podrobná mapa, která je do zařízení zümo vložena, obsahuje miliony možných cílů jako jsou restaurace, hotely nebo autoservisy.
10
1. Dotykem zvolte
možnost Where To?
(Kam?).
2. Zvolte kategorii.
3. Zvolte podkategorii.
4. Zvolte cíl.
5. Dotykem zvolte Go!
(Start).
6. Užijte si cestu!
Série zümo 600 Návod k obsluze
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:43
StrÆnka 11
Začínáme
Sledování trasy
Přidání průjezdného bodu
Pozastavení trasy
Vaše trasa je označena purpurovou barvou.
Za jízdy Vás bude průvodce zümo navigovat do cíle hlasovými výzvami, šipkami
na mapě a udáním směru v horní části mapy.
V levém horním rohu je zobrazena vzdálenost zbývající do následujícího manévru
a jízdní pruh, do kterého byste se měli zařadit.
Pokud sjedete z původní trasy, přístroj zümo
se přizpůsobí aktuální situaci a nabídne
Vám nový směr.
Pokud se pohybujete po hlavních silnicích,
může se zobrazit ikonka s hodnotou
rychlostního omezení.
K naplánované trase můžete přidat zastávku.
Přístroj zümo naplánuje trasu nejprve k této
zastávce, a až pak do cíle.
1. Pokud je daná trasa aktivní, zvolte
dotykem možnost Menu.
2. Dotykem zvolte možnost Stop (Zastavit).
1. Pokud je daná trasa aktivní, zvolte
dotykem Menu > Where to? (Kam?).
2. Vyhledejte požadované místo.
3. Dotykem zvolte Go! (Start).
4. Pro přidání tohoto místa coby průjezdného bodu zvolte dotykem možnost
Add as Via Point (Přidat průjezdný
bod).
Pokud chcete přidat více než jednu zastávku, aktuální trasu upravte. Viz strana 15.
Objížďka
Pokud je silnice na Vaší trase uzavřená,
můžete dané místo objet.
1. Pokud je daná trasa aktivní, zvolte
dotykem možnost Menu.
2. Dotykem zvolte možnost Detour
(Objížďka).
Nastavení hlasitosti
Na stránce Hlavní nabídky zvolte dotykem
možnost Volume (Hlasitost). Dotykem
a
nastavte stupeň hlasitosti. Pokud
dotykem zvolíte možnost Mute (Ztlumit),
dojde k vypnutí zvuku.
Pro nastavení hlasitosti pro mluvené příkazy, hudební přehrávač a telefon, dotykem
zvolte Mixer. Nastavte hlasitost, jak je potřeba. Pro obnovení původního nastavení
zvolte dotykem Restore (Obnovit) .
POZNÁMKA: Pro rychlý přístup k nastavení hlasitosti a jasu stiskněte a uvolněte tlačítko Power.
Přístroj zümo naplánuje objížďku tak,
abyste se co nejdříve dostali zpět na svou
původní trasu. Pokud je trasa, na které se
momentálně pohybujete, jedinou přijatelnou
variantou, objížďka naplánována nebude.
Série zümo 600 Návod k obsluze
11
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 12
Where To? (Kam?)
Where To? (Kam?)
Nabídka
Where to? (Kam?) zahrnuje
několik odlišných kategorií, prostřednictvím
kterých můžete vyhledat požadované místo.
Pokyny pro standardní vyhledávání naleznete na straně 10.
Vyhledání adresy
Postup pro vyhledání adresy se může na lišit
na základě toho, které mapy jsou do přístroje uloženy. Ne všechna místa na mapě jsou
označena směrovacím číslem.
1. Dotykem zvolte Where To? (Kam?) >
Address (Adresa).
2. Pokud je to nutné, zvolte dotykem
Change State or Country (Změnit stát
nebo zemi).
3. Zvolte dotykem Search All (Vyhledat
vše).
NEBO
Dotykem zvolte Spell City (Hláskovat
název města) nebo Spell Postal Code
(Zadat směrovací číslo), zadejte
název města/poštovní směrovací číslo
a zvolte dotykem Done (OK). Na seznamu zvolte město/směrovací číslo.
4. Zadejte číslo adresy a dotykem zvolte
Done (OK).
12
5. Zadejte název ulice a dotykem zvolte
Done (OK).
6. V případě nutnosti zvolte ze seznamu
správnou ulici.
7. V případě nutnosti zvolte dotykem
adresu.
Možnosti stránky Go! (Start)
Pro zobrazení stránky Go! (Start) zvolte
dotykem položku na seznamu s výsledky
vyhledávání.
Vyhledávání v požadované
oblasti
Přístroj zümo automaticky vyhledá místa
v blízkosti aktuální polohy.
1. Dotykem zvolte Where To? (Kam?) >
Near (Okolí).
2. Zvolte požadovanou možnost:
• Where I Am Now (Kde se nyní
nacházím) - vyhledá místo poblíž
Vaší aktuální polohy.
• A Different City (Jiné město) - vyhledá nejbližší město od města
zadaného.
• My Current Route (Má aktuální
trasa) - vyhledává místa podél Vaší
trasy.
• My Destination (Můj cíl) - vyhledá
místa poblíž stávajícího cíle.
3. Dotykem zvolte OK.
Pokud je bezdrátovou technologií bluetooth připojen mobilní telefon, zvolte
pro volání do tohoto místa.
Zvolte dotykem pro zobrazení trasy
na mapě. Viz strana 18
Zvolte dotykem pro vytvoření trasy
"turn-by-turn" (po jednotlivých krocích)
do tohoto místa.
Zvolte dotykem pro zobrazení tohoto
místa na mapě.
Zvolte dotykem pro uložení tohoto místa
do Vašich oblíbených (Favorites).
Viz strana 14.
Série zümo 600 Návod k obsluze
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 13
Where To? (Kam?)
Nastavení domovského
stanoviště
Vyhledání místa hláskováním
názvu
Místo, na které se nejčastěji vracíte, můžete
uložit jako domovské stanoviště.
Pokud znáte název vyhledávaného místa,
můžete ho zadat prostřednictvím klávesnice
na displeji. Dále můžete hledání urychlit
zadáním části názvu.
1. Dotykem zvolte Where To? (Kam?) >
Go Home (Jet domů).
2. Zvolte požadovanou možnost.
Návrat domů
Po nastavení domovského stanoviště můžete
do tohoto místa vytvořit trasu. Dotykem
zvolte Where To? (Kam?) > Go home
(Jet domů).
Změna domovského stanoviště
Nové domovské stanovistě nastavte
prostřednictvím nabídky Tools (Nástroje).
1. Dotykem zvolte Where To? (Kam?) >
Points of Interest (Body zájmu) >
Spell Name (Hláskovat název).
2. Prostřednictvím klávesnice na displeji
zadejte název.
3. Dotykem zvolte Done (OK).
• Pro volbu jazykového režimu klávesnice
zvolte dotykem možnost Lang. (Jazyk).
•
zvolte dotykem pro zadání speciálních znaků.
Nalezení naposledy hledaných
míst
Práce s klávesnicí na displeji
Váš přístroj zümo ukládá na seznamu již
nalezených míst (Recently Found) 50 naposledy vyhledaných míst. V horní části seznamu se objevují naposledy hledaná místa.
Dotykem zvolte Where To? (Kam?) >
Recently Found (Naposledy hledaná)
pro zobrazení naposledy vyhledaných míst.
Pokud se na displeji objeví klávesnice,
zadejte jednotlivé znaky dotykem.
Vymazání naposledy hledaných
1. Dotykem zvolte Tools (Nástroje) > My
Data (Má data) > Set Home Location
(Nastavit domovské stanoviště).
2. Zvolte požadovanou možnost.
Pro odstranění všech míst ze seznamu
Recently Found (Naposledy hledaná) zvolte
dotykem Clear (Odstranit) > Yes (Ano).
Ze seznamu jsou odstraněny všechny
položky kromě aktuální polohy.
• Pro zadání mezery zvolte dotykem tlačítko
.
• Pro vymazání znaku zvolte dotykem
tlačítko
.
• Pro volbu slov, která jste již jednou zadali,
zvolte dotykem
.
Série zümo 600 Návod k obsluze
13
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 14
Where To? (Kam?)
Práce se složkou Favorites
(Oblíbené)
Do složky Favorites (Oblíbené) můžete
ukládat místa, která pak bude možné rychle
nalézt a vytvořit k nim trasu. Vaše domovské stanoviště je v oblíbených také uloženo.
Uložení aktuální polohy
Na mapové stránce zvolte dotykem symbol
automobilu. Pro uložení aktuální pozice
zvolte dotykem Save Location (Uložit
polohu).
Uložení nalezené polohy
1. Po vyhledání polohy, kterou si přejete
uložit, zvolte na stránce Go! (Start)
dotykem možnost Save (Uložit).
2. Dotykem zvolte OK. Požadované místo
je přidáno k oblíbeným.
Nalezení naposledy hledaných míst
1. Dotykem zvolte možnost Where To?
(Kam?).
2. Dotykem zvolte možnost Favorites
(Oblíbené).
3. Dotykem zvolte kategorii. Zobrazí se
seznam uložených míst.
14
Úprava uložených míst
Použití foto navigace
1. Dotykem zvolte Where To? (Kam?) >
Favorites (Oblíbené).
2. Dotykem zvolte místo, které si přejete
upravit.
3. Dotykem zvolte možnost Edit (Upravit).
• Change Name (Změnit název) - zadejte nový název a dotykem zvolte
Done (OK).
• Attach Photo (Přidat foto) - zvolte
obrázek, který chcete přiřadit k tomuto
místu. Vložení obrázku do přístroje
zümo nebo na paměťovou kartu
viz str. 27.
• Change Map Symbol (Změnit symbol na mapě) - dotykem zvolte nový
symbol.
• Change Phone Number (Změnit
telefonní číslo) - zadejte telefonní
číslo a dotykem zvolte Done (OK).
• Change Categories (Změnit kategorii) - vytvoří a změní kategorii,
ve které je dané místo uloženo.
• Delete (Smazat) - pro odstranění příslušné položky ze seznamu oblíbených míst zvolte dotykem Yes (Ano).
Do přístroje zümo nebo na paměťovou kartu
můžete vložit obrázky obsahující informace
o poloze, a pak k nim vytvořit trasu.
1. Pro stáhnutí těchto fotografií navštivte
http://connect.garmin.com/photos.
2. Pro volbu a nahrání obrázků postupujte
podle pokynů uvedených na internetových stránkách.
3. Dotykem zvolte Where To? (Kam?) >
Favorites (Oblíbené) > Panoramio
Photos™ (Fotografie Panoramio).
Objeví se seznam obrázků s informacemi o poloze.
4. Dotykem zvolte obrázek.
Použití příslušenství
Informace o dalším příslušenství jako jsou
informace z bezpečnostních kamer a cestovní průvodce Garmin Travel Guide naleznete
na str 38-39.
Série zümo 600 Návod k obsluze
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 15
Where To? (Kam?)
• Delete (Smazat) - odstraní požadovanou trasu.
Dotykem zvolte Where To? (Kam?) >
Custom routes (Vlastní trasy). Zvolte
požadovanou trasu a dotykem potvrďte Go!
(Start).
7. Pro vypočítání trasy a její zobrazení
na mapě zvolte dotykem možnost Next
(Další).
8. Pro uložení trasy zvolte dotykem
možnost Save (Uložit).
Vámi provedené změny jsou automaticky
uloženy po odchodu ze stránky pro úpravu
trasy.
Vytvoření vlastní trasy
Úprava vlastní trasy
Vyhledání místa na mapě
Práce s vlastními trasami
Prostřednictvím přístroje zümo vytvořte
novou trasu a před další cestou ji uložte.
Můžete uložit až 20 tras.
1. Dotykem zvolte Where To? (Kam?)
(nebo Tools/Nástroje) > Custom
Routes (Vlastní trasy) > New (Nová).
2. Dotykem zvolte Add New Start Point
(Přidat nové výchozí místo).
3. Vyhledejte svou výchozí polohu a dotykem zvolte možnost Select (Vybrat).
4. Dotykem zvolte Add New End Point
(Přidat nové cílové místo).
5. Vyhledejte svou cílovou polohu a dotykem zvolte možnost Select (Vybrat).
6. Pro přidání nové zastávky na trase
zvolte dotykem
. Pro odstranění
zastávky zvolte dotykem
.
Série zümo 600 Návod k obsluze
1. Dotykem zvolte Where To? (Kam?)
(nebo Tools/Nástroje) > Custom
Routes (Vlastní trasy).
2. Zvolte trasu, kterou chcete upravit.
3. Dotykem zvolte možnost Edit (Upravit).
4. Zvolte způsob, kterým chcete trasu
upravit:
• Change Name (Změnit název)
- zadejte nový název a dotykem zvolte
Done (OK).
• Add or Remove Points (Přidat nebo
odstranit zastávku) - umožňuje přidat/odebrat bod na trase.
• Manually Reorder (Ručně změnit
pořadí) - slouží pro změnu pořadí
zastávek na trase.
• Optimally Reorder (Optimálně
změnit pořadí) - zvolte pro automatické seřazení zastávek na trase.
• Recalculate (Znovu naplánovat)
- umožňuje změnit vlastnosti trasy tak,
aby byla cesta rychlejší, kratší nebo
vedla mimo silnici.
Pro vyhledání místa na mapě zvolte dotykem Where To? (Kam?) > Browse Map
(Prohlížet mapu) či libovolný bod na mapě.
• Dotkněte se mapy a jeďte prstem do její
další části.
• Pro zvětšení a zmenšení mapy zvolte
dotykem znaménka + a -.
• V libovolném míste se dotkněte mapy.
Místo je označeno šipkou.
• Pro uložení tohoto místa zvolte dotykem
možnost Save (Uložit). Pro vytvoření navigace do tohoto místa zvolte dotykem
Go! (Start).
• Pokud je přístroj v režimu simulace, zvolte pro nastavení aktuální polohy, dotykem
Set Loc. (Nastavit polohu). (Viz str. 32.)
15
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 16
Where To? (Kam?)
• Pro přepínání mezi 3D (trojrozměrnou)
a 2D (dvourozměrnou) mapou zvolte dotykem
.
•
zvolte dotykem pro otočení úhlu pohledu (3D mapa).
• Souběžně s oddalováním se na mapě
v konturách vykresluje digitální zobrazení
nadmořské výšky.
• Pro zobrazení zeměkoule oddalte náhled
co nejvíce. Pro rychlé vyhledání různých
míst po celém světě dotykem otáčejte digitálním globem.
POZNÁMKA: Podrobné mapové informace je možné zobrazit pouze pro oblasti,
jejichž mapový systém je v přístroji zümo
nahrán.
16
Zadání souřadnic
Pokud znáte zeměpisné souřadnice svého
cíle, můžete zadat požadovanou polohu
prostřednictvím zeměpisné šířky a délky
(můžete použít i jiný formát souřadnic).
Tato možnost je užitečná především při geocachingu.
1. Dotykem zvolte Where To? (Kam?) >
Coordinates (Souřadnice).
2. Pro výběr správného formátu souřadnic
pro Vámi používanou mapu zvolte
dotykem Format (Formát).
3. Pro volbu nového směru zvolte dotykem směrové pole.
4. Pro zadání souřadnic zvolte dotykem
číselné pole, a pak Done (OK).
5. Po zadání správných souřadnic zvolte
dotykem Next (Další).
Série zümo 600 Návod k obsluze
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 17
Práce s hlavní stránkou
Práce s hlavní stránkou
Mapa
Pro zobrazení mapové stránky zvolte dotykem
View Map (Zobrazit mapu).
• Symbol automobilu
udává Vaši pozici.
• Pro pohled shora zvolte dotykem zobrazení 3D.
• Pro zobrazení různých částí mapy pohybujte prstem po displeji (viz strana 15).
• Pokud se pohybujete po hlavních silnicích,
může se zobrazit ikonka s hodnotou rychlostního omezení.
Zvolte dotykem pro zobrazení příštího
odbočení nebo příští křižovatky (pokud
je k dispozici).
Zvolte dotykem pro zobrazení seznamu
odboček.
Série zümo 600 Návod k obsluze
Pro zvětšení a zmenšení mapy zvolte
dotykem znaménka + a -.
Pro zobrazení stránky Where Am I?
(Kde jsem?) zvolte dotykem symbol
vozidla.
Zvolte dotykem pro zobrazení informací
o cestě.
Zvolte dotykem pro návrat do hlavní
nabídky.
Seznam odboček
Pokud se pohybujete na trase, zobrazí se
na seznamu odboček pokyny skládající se
z jednotlivých po sobě jdoucích odboček
a vzdálenosti, která je mezi nimi. Pro otevření seznamu odboček (Turn List) zvolte
dotykem textové okno v horní části mapy.
Pro zobrazení stránky Next Turn (Příští
odbočka) zvolte dotykem danou odbočku.
Pro zobrazení celé trasy zvolte dotykem
možnost Show Map (Zobrazit mapu).
Příští odbočení
Pokud se pohybujete na trase, objeví se
na stránce Next Turn (Příští odbočka) mapa
zobrazující danou položku a čas zbývající
do dosažení odbočky.
Pro zobrazení nastávající odbočky na mapě
zvolte dotykem pole Turn In (Odbočka)
nebo zvolte odbočku na seznamu odboček.
Pokud je součástí softwaru, zvolte pro zobrazení nápovědy pro zařazení do jízdního
pruhu na stránce Next Turn dotykem Lane
Assist (Nápověda pro zařazení do jízdního pruhu).
17
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 18
Práce s hlavní stránkou
Nápověda pro zařazení
do jízdního pruhu
Trasová stránka
Informace o cestě
Směr pohybu
Kompas
Volitelná
datová pole
Směr
do cíle
Dojezd
Pokud je součástí softwaru, může nápověda
pro zařazení do jízdního pruhu zobrazovat
následující křižovatku z hlediska výběru
jízdního pruhu, do kterého byste se měli
zařadit. Pro zobrazení nápovědy pro zařazení do jízdního pruhu se dotkněte mapové
stránky v levém horním rohu. Nápověda
pro zařazení do jízdního pruhu je dostupná
také ze stránky Next Turn (Příští odbočka).
18
Na trasové stránce jsou zobrazeny tři různé
trasy do cíle: nejrychlejší, nejkratší a vzdušnou čarou. Pro volbu požadované trasy
zvolte dotykem příslušné tlačítko po straně
okna. Více informací o prioritách trasy
viz str. 32.
Pro otevření trasové stránky zvolte na stránce Go! (Start) dotykem záložku informací
o trase, kde je zobrazen uživatelský režim
a vzdálenost a čas zbývající do cíle.
Stránka s informacemi o cestě nabízí užitečné statistiky týkající se Vaší cesty.
Pro zobrazení informací o cestě (Trip Computer) zvolte dotykem jedno z datových polí
vedle Menu na mapové stránce.
Datová pole, která jsou na mapové stránce
aktuálně zobrazena, jsou zeleně zaškrtnuta.
Pokud po cestě často zastavujete, nechte
přístroj zümo zapnutý tak, aby mohl přesně
měřit čas uplynulý od vyjetí.
Série zümo 600 Návod k obsluze
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 19
Práce s hlavní stránkou
Kompas
Navigace je možná také prostřednictvím
GPS kompasu. Pro tento účel není nutná
kalibrace; nicméně je nutný výhled na oblohu. Kompas se otáčí v souladu se směrem
cesty.
Kompas je umístěn na stránce informací
o cestě, která je přístupná po tom, co zvolíte
dotykem jedno z datových polí vedle tlačítka Menu.
Změna datových polí
Za jízdy a při navigaci může přístroj zobrazovat na displeji různé informace.
1. Při navigaci po trase zvolte datové pole
v dolním levém nebo pravém rohu
mapové stránky.
2. Na stránce informací o trase (Trip Computer) zvolte dotykem datové pole, které chcete na mapové stránce zobrazit.
Resetování informací o cestě
Pro zajištění přesných údajů informace
o cestě před vyjetím vynulujte.
1. Pro přístup na stránku informací o cestě
zvolte na mapové stránce dotykem
datové pole.
Série zümo 600 Návod k obsluze
2. Dotykem zvolte Reset a vyberte jednu
z možností:
• Možnost Max. Speed (Max. rychlost)
zvolte dotykem pro vynulování maximální
rychlosti.
• Možnost Trip Data (Údaje o cestě) zvolte
dotykem pro vynulování údajů na informační stránce.
• Možnost Fuel Gauge (Dojezd) zvolte dotykem pro vynulování údajů o zbývajícím
množství paliva.
Na stránce Reset zvolte pro aktivaci funkce
dojezd dotykem Fuel Settings (Nastavení
údajů o palivu). Informace o funkci dojezd
viz str. 19.
může motocykl ujet s plnou palivovou
nádrží.
Low Fuel Warning (Jízda na rezervu)
- tuto funkci zvolte v případě, že chcete být
upozorněni na nízkou hladinu paliva v nádrži.
Alarm nízké hladiny paliva
Pokud je hladina paliva v nádrži nízká,
spustí se alarm nízké hladiny paliva
a na mapové stránce se zobrazí červený
symbol čerpací pumpy. Pro zobrazení seznamu nejbližších čerpacích stanic zvolte tento
symbol dotykem.
Možnosti funkce dojezd
Pokud je přístroj připojen k držáku na motocyklu, může Vás upozornit na nízkou hladinu paliva v nádrži.
Dotykem zvolte Tools (Nástroje) > Settings
(Nastavení) > Fuel Gauge (Dojezd).
Fuel Tracking (Kontrola množství paliva)
- dotykem zvolte On (Zapnuto). Na mapové stránce se pod kompasem objeví ukazatel
zbývajícího množství paliva.
Distance Per Tank (Dojezd s plnou nádrží) - zadejte celkovou vzdálenost, kterou
19
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 20
Bezdrátové telefonování
Bezdrátové telefonování
Prostřednictvím bezdrátové technologie
Bluetooth je možné propojit zařízení zümo
s mobilním telefonem.
Zda je Vaše bluetooth zařízení kompatibilní
s přístrojem zümo zjistíte na stránkách
www.garmin.com/bluetooth.
Párování přístrojů
Pomocí Bluetooth technologie dochází
k bezdrátovému spojení různých zařízení,
např. mobilního telefonu a přístroje zümo.
Při prvním propojení dvou přístrojů je nutné
nejprve tato zařízení spárovat zadáním PIN
kódu. Po úvodním spárování lze tyto dva
přístroje kdykoliv opět spojit.
20
Aby bylo párování a propojení možné, musí
být oba přístroje zapnuté a vzdálené od sebe
maximálně 10 metrů. (Přístroj zümo je možné propojit naráz jak s mobilním telefonem,
tak se sluchátky.
Párování zahajte ze svého mobilního telefonu nebo z přístroje zümo. Viz pokyny
přiložené k jednotlivým zařízením.
Při každém zapnutí se přístroj zümo pokusí
navázat spojení s mobilním telefonem,
ke kterému byl naposledy připojen. Pokud
jsou obě zařízení zapnutá, můžete Vaším
mobilním telefonem nechat najít přístroj
zümo automaticky.
Po připojení Vašeho mobilního telefonu
k přístroji zümo můžete telefonovat. Pro zobrazení nabídky telefonu zvolte na hlavní
stránce dotykem možnost Phone (Telefon).
Spárování s mobilním telefonem
přes telefon
1. Povolte na přístroji zümo spojení bluetooth. Dotykem zvolte Tools (Nástroje)
> Settings (Nastavení) > Bluetooth.
2. Zvolte Enabled (Povolit).
3. Aktivujte technologii Bluetooth na Vašem telefonu. To lze udělat prostřednictvím nabídky Nastavení, Bluetooth,
Připojení nebo Hands-free.
4. Spusťte vyhledávání dalšího Bluetooth
zařízení.
5. Ze seznamu přístrojů zvolte zařízení
zümo.
6. Do telefonu zadejte kód 1234.
Série zümo 600 Návod k obsluze
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 21
Bezdrátové telefonování
Spárování s mobilním telefonem
přes zümo
1. Povolte na přístroji zümo spojení bluetooth. Dotykem zvolte Tools (Nástroje)
> Settings (Nastavení) > Bluetooth.
2. Zvolte Enabled (Povolit).
3. Dotykem zvolte Tools (Nástroje) > Settings (Nastavení) > Bluetooth.
4. Pro dané spojení zvolte buď Add (Přidat) nebo Change (Změnit).
5. Aktivujte technologii Bluetooth na Vašem telefonu. Zvolte režim Enable Find
Me/Discoverable/Visible (Nechat se
najít/Zjistitelný/Viditelný). Toto nastavení
můžete najít v menu Bluetooth, Connections (Připojení) nebo Hands-free.
5. Na přístroji zümo zvolte dotykem OK.
6. Zvolte svůj mobilní telefon a potvrďte
volbu dotykovým tlačítkem OK.
7. Do telefonu zadejte kód 1234.
Série zümo 600 Návod k obsluze
Přijetí hovoru
Nabídka telefonu
Pokud je zaznamenán příchozí hovor, objeví
se okno Incoming Call (Příchozí hovor).
Pro přijetí hovoru zvolte dotykem možnost
Answer (Přijmout). Pro ignorování hovoru
zvolte dotykem Ignore (Nepřijmout) a vypněte vyzvánění.
Integrovaný mikrofon se nachází v přední
části přístroje zümo.
Pro zobrazení nabídky telefonu zvolte
na hlavní stránce dotykem možnost Phone
(Telefon). Pro zobrazení síly signálu,
úrovně nabití telefonu a názvu připojeného
telefonu zvolte dotykem Status (Stav).
Hovor
Práce s telefonním seznamem
Pro ukončení hovoru zvolte dotykem >
End Call (Ukončit hovor). Pro změnu nastavení zvolte dotykem
> Call Option
(Možnosti hovoru):
• Touch Tones (Zvukové volby) - zobrazí
se stránka klávesnice a Vy můžete využít
zautomatizované systémy, např. hlasovou
poštu.
• Transfer Audio To Phone (Přepnout
na telefon) - tato funkce je užitečná,
pokud chcete přístroj vypnout, ale zůstat
na telefonu nebo pokud chcete mít soukromí. Pro přepnutí zpět zvolte dotykem
Transfer Audio To Device (Přepnout
na zařízení).
• Mute Microphone (Vypnutí mikrofonu).
Při každém spojení mobilního telefonu
a přístroje se do přístroje automaticky
přehraje i telefonní seznam. Telefonní seznam může být dostupný až po uplynutí
několika minut.
POZNÁMKA: Ne všechny telefony podporují všechny funkce, které jsou součástí
nabídky Phone (Telefon) přístroje zümo.
1. Dotykem zvolte Phone (Telefon) >
Phone Book (Telefonní seznam).
2. Dotykem zvolte kontakt (položka na seznamu), kterému chcete volat.
3. Pro volání požadovanému kontaktu
zvolte dotykem Dial (Vytočit).
21
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 22
Bezdrátové telefonování
Volání do místa z nabídky bodů
zájmu
1. Dotykem zvolte Phone (Telefon) >
Points of Interest (Body zájmu).
2. Vyhledejte místo, kam chcete volat.
3. Dotykem zvolte Dial (Vytočit) nebo
.
Vytočení telefonního čísla
1. Dotykem zvolte Phone (Telefon) > Dial
(Vytáčení).
2. Zadejte telefonní číslo a dotykem
potvrďte Dial (Vytáčení).
Zobrazení historie hovorů
Při každém spojení mobilního telefonu
a přístroje se do přístroje automaticky přehraje i historie hovorů. Historie hovorů
může být dostupná až po uplynutí několika
minut.
1. Dotykem zvolte Phone (Telefon) > Call
History (Historie hovorů).
2. Pro zobrazení těchto hovorů zvolte kategorii. Hovory jsou na seznamu seřazeny v chronologickém pořadí, přičemž
poslední hovor je vypsán nahoře.
3. Dotykem zvolte položku, a pak Dial
(Vytočit).
22
Volání domů
Nastavení hlasového vytáčení
Pokud zadáte telefonní číslo svého domovského stanoviště, můžete pak rychle zavolat
"domů".
Kontakty můžete vytáčet také hlasem.
Zadání Vašeho telefonního čísla:
1. Dotykem zvolte Phone (Telefon) > Call
Home (Volat domů).
2. Pro použití klávesnice zvolte dotykem
možnost Enter Phone Number (Zadat
telefonní číslo) nebo vyberte číslo
z telefonního seznamu (pouze pokud
Váš telefon podporuje přenos telefonního seznamu).
3. Dotykem zvolte Done (OK) > Yes
(Ano). Přístroj zümo vytočí Vaše domovské číslo.
1. Dotykem zvolte Phone (Telefon) >
Voice Dial (Hlasové vytáčení).
2. Vyslovte název kontaktu.
POZNÁMKA: Aby Váš mobilní telefon
rozpoznal příkaz pro hlasové vytáčení,
bude možná nutné opakovat zadání několikrát. Viz pokyny pro ovládání Vašeho
telefonu.
Volání domů:
Dotykem zvolte Phone (Telefon) > Call
Home (Volat domů).
Série zümo 600 Návod k obsluze
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 23
Dopravní informace
Dopravní informace
Přístroj podporuje v závislosti na připojeném přijímači dopravních informací příjem
dopravních informací prostřednictvím
kanálu FM TMC nebo MSN® Direct.
Oba typy dopravních informací se na přístroji zobrazují stejným způsobem.
POZNÁMKA: Za přesnost dopravních
informací nenese společnost Garmin žádnou odpovědnost.
MSN® Direct
K funkcím MSN direct máte přístup pouze
s volitelným přijímačem MSN Direct.
Pro více informací navštivte stránku
http://garmin.msndirect.com nebo
www.garmin.com/traffic. Toto příslušenství
můžete zakoupit na http://buy.garmin.com.
Série zümo 600 Návod k obsluze
POZNÁMKA: Vyhřívaná čelní okna
(obsahující kov) mohou snížit výkon přijímače dopravních informací.
Příjem dopravních informací
K napájecí zásuvce ve vozidle
Interní anténa
Doprava
Dopravní informace je možné přijímat
pouze, pokud je přístroj zümo připojen
k volitelnému FM přijímači dopravních
informací. Více informací viz
www.garmin.com/traffic.
• Aby bylo možné dopravní informace přijmout, je nutné, aby byl jak FM přijímač
dopravních informací, tak přístroj zümo
v dosahu FM stanice vysílající TMC
signál.
K základně přístroje
Pro příjem dopravních informací musí být
splněny následující podmínky:
• Přijímač dopravních informací musí být
připojen k přístroji zümo.
• Přijímač dopravních informací a přístroj
zümo je nutné připojit k vnějšímu zdroji
energie.
Doprava ve Vašem okolí
Pokud přijímáte dopravní informace, objeví
se v horním levém rohu mapové stránky
symbol dopravy. Symbol dopravy mění
barvy podle stupně průjezdnosti trasy nebo
silnice, po které zrovna jedete.
Barevné označení stupně
průjezdnosti
Barva
Popis
Význam
Zelená
Volná
průjezdnost
Silnice je normálně
průjezdná.
Žlutá
Střední
průjezdnost
Silnice je mírně
ucpaná.
Červená
Neprůjezdná
Silnice je velmi
ucpaná nebo zcela
neprůjezdná.
23
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 24
Dopravní informace
Doprava na Vaší trase
na vedlejších cestách.
Při plánování trasy vyhodnotí zümo aktuální
dopravní situaci a automaticky zvolí tu nejrychlejší trasu. Pokud během Vaší cesty
dojde k zácpě v některém z úseků, zümo
automaticky naplánuje cestu jinudy. Pokud
nebude nalezena lepší alternativa cesty, budete stále vedeni stejnou cestou přes zácpu.
Pokud na Vaší trase dojde k zácpě, zobrazí
se u symbolu dopravy tabulka s údaji, jaké
zpoždění budete mít. Tento čas je připočítán
k odhadované době příjezdu.
1. Na stránce mapy stiskněte symbol
dopravy.
2. Pro zobrazení dopravních nehod
na mapě zvolte dotykem Show Traffic
Map (Zobrazit mapu dopravních
informací).
Plánování trasy mimo dopravní
zácpu na Vaší trase:
1. Na stránce mapy stiskněte symbol
dopravy.
2. Pro zobrazení seznamu dopravních
omezení zvolte dotykem Traffic Search
(Vyhledávání dopravních informací).
3. Pro zobrazení dopravních omezení
na mapě a příslušných informací zvolte
dotykem položku na seznamu. Pokud je
zde více než jedno omezení, použijte
pro prohlížení ostatních omezení šipky.
1. Na stránce mapy stiskněte symbol
dopravy.
2. Dotykem zvolte Traffic On Route
(Doprava na trase).
3. Pokud je to nutné, zobrazte pomocí
dotykových šipek další dopravní
omezení na Vaší trase.
4. Pro objetí dopravních omezení, zvolte
dotykem Avoid (Objet).
Pro návrat do normální mapy z mapy dopravních informací stiskněte symbol dopravy, a poté stiskněte Show Normal Map
(Zobrazit normální mapu).
Prohlížení dopravních omezení
Prohlížení mapy dopravních
informací
Mapa dopravních informací zobrazuje
barevná označení pro dopravní omezení
24
Série zümo 600 Návod k obsluze
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 25
Práce s mediálním přehrávačem
Práce s mediálním
přehrávačem
Práce s bezdrátovými sluchátky
Pro poslech audia ve vysoké kvalitě můžete
k přístroji prostřednictvím technologie Bluetooth připojit bezdrátová sluchátka A2DP.
Informace o technologii Bluetooth
viz str. 20.
Aby bylo párování a propojení možné, musí
být oba přístroje zapnuté a vzdálené od sebe
maximálně (10 metrů).
Párování přístroje se sluchátky
1. V nabídce hlavního menu zvolte
možnost Tools (Nástroje) > Settings
(Nastavení) > Bluetooth.
2. Pro dané spojení zvolte buď Add (Přidat) nebo Change (Změnit).
3. Zapněte sluchátka a v případě nutnosti
povolte režim Find Me/Discoverable/Visible mode (Nechat se najít/Zjistitelný/Viditelný).
4. Na přístroji zümo zvolte dotykem OK.
5. Zvolte svá sluchátka a potvrďte volbu
dotykovým tlačítkem OK.
6. Pokud je to nutné, zadejte do sluchátek
Bluetooth PIN kód a dotykem zvolte
Done (OK).
Série zümo 600 Návod k obsluze
7. Dotykem zvolte OK.
Přehrávání hudby
Hudební soubory nahrajte do vnitřní paměti
nebo na paměťovou kartu. Viz strana 27.
1. Dotykem zvolte možnost Tools
(Nástroje) > Media Player.
2. Pro zobrazení MP3 přehrávače zvolte
dotykem Source (Zdroj).
3. Dotykem zvolte Browse (Prohlížet).
4. Pokud je to nutné, zvolte kategorii
a podkategorii.
5. Pro přehrání všech záznamů dané kategorie, od počátku seznamu, zvolte
dotykem Play All (Přehrát vše).
Pro přehrání konkrétní písně zvolte dotykem název této písně.
Aktuální skladba
Album
• Dotykem
lze spustit přehrávanou
skladbu od začátku; dalším dotykem lze
přehrát předchozí píseň. Dotykem a přidržením lze převinout zpět aktuální skladbu.
• Dotykem
lze přehrát následující
skladbu. Dotykem a přidržením lze převinout vpřed aktuální skladbu.
• Dotykem
lze pozastavit skladbu.
• Pro opakované přehrávání aktuálního seznamu skladeb zvolte dotykem
.
•
zvolte dotykem pro náhodné
přehrávání skladeb na seznamu.
• Pro zobrazení informací o hudebním souboru nebo pro odstranění písně ze seznamu
stop zvolte dotykem album.
Podporované typy souborů
Přístroj zümo podporuje hudební soubory
ve formátu MP3 a seznamy stop M3U
a M3U8.
Vytvoření a přehrávání seznamu
stop
• Pro přidání skladeb, odstranění skladeb
a přeskakování skladeb na seznamu zvolte
dotykem seznam stop.
•
zvolte pro nastavení hlasitosti.
Prostřednictvím přístroje zümo můžete poslouchat seznamy stop vytvořené na Vašem
počítači. Pomocí přístroje zümo můžete seznam stop také uložit.
25
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 26
Práce s mediálním přehrávačem
Uložení aktuálního seznamu stop:
1. Při poslechu hudby v hudebním přehrávači zvolte dotykem Browse (Prohlížet)
> Playlist (Seznam stop) > Save Current Playlist (Uložit aktuální seznam
stop).
2. Zadejte název a dotykem zvolte Done
(OK).
Vytvoření nového seznamu stop:
1. V hudebním přehrávači zvolte dotykem
Browse (Prohlížet) > Playlist (Seznam stop) > Create New Playlist
(Vytvořit nový seznam stop).
2. Zvolte skladby.
3. Po zadání všech skladeb zvolte
dotykem možnost Back (Zpět).
Vytvoření seznamu stop na počítači:
1. V audio programu na Vašem počítači
vytvořte seznam hudebních souborů.
Seznam stop uložte ve formátu M3U
nebo M3U8.
2. Pokud je to nutné, odstraňte u souborů
M3U v textovém editoru z názvu souboru cestu k němu. Soubor M3U by měl
obsahovat pouze seznam názvů hudebních souborů. Viz nápověda daného
audio programu.
3. Seznam stop a hudební soubory přeneste do přístroje zümo (viz strana 27).
26
Soubor M3U musí být uložen na stejném místě jako hudební soubory.
Přehrání seznamu stop:
1. V hudebním přehrávači zvolte dotykem
Browse (Prohlížet) > Playlist (Seznam stop) > Open Saved Playlist
(Otevřít uložený seznam stop).
Objeví se všechny dostupné seznamy
stop.
2. Pro přehrávání hudebních souborů
zvolte dotykem požadovaný seznam
stop.
Úprava aktuálního seznamu stop:
1. Při poslechu hudby v hudebním přehrávači zvolte dotykem Playlist (Seznam
stop).
2. Úprava seznamu stop:
• Pro přidání skladby na konec seznamu stop zvolte dotykem Add (Přidat).
• Pro smazání skladby ze seznamu
stop zvolte dotykem danou skladbu,
a pak Remove (Odstranit).
Poslech mluveného slova
Tyto nahrávky můžete zakoupit na internetových stránkách Audible.com®,
http://garmin.audible.com.
Poslech mluveného slova
1. Dotykem zvolte možnost Tools
(Nástroje) > Media Player.
2. Pro otevření přehrávače mluveného
slova zvolte dotykem možnost Source
(Zdroj).
3. Dotykem zvolte Browse (Prohlížet).
4. Dotykem zvolte kategorii a název knihy.
Obal knihy
• Dotykem
lze nastavit hlasitost.
•
zvolte dotykem pro přechod k další
části a
pro návrat zpět. Stiskněte
a přidržte pro pohyb dopředu a dozadu.
•
zvolte dotykem pro pozastavení
přehrávání knihy.
• Pro zobrazení podrobnějších informací
zvolte dotykem obal knihy.
Práce se záložkami
Pro vytvoření záložky zvolte
a možnost Bookmark (Záložka). Pro zobrazení
Vašich záložek zvolte dotykem
,
a pak zvolte požadovanou záložku. Pro přehrávání knihy od místa označeného záložkou zvolte dotykem Play (Přehrát).
Série zümo 600 Návod k obsluze
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 27
Správa souborů
Podporované typy souborů
Správa souborů
Do vnitřní paměti přístroje zümo nebo
na paměťovou kartu můžete ukládat různé
soubory, např. obrazové soubory ve formátu
JPEG nebo GPX.
POZNÁMKA: Zařízení zümo není kompatibilní s operačními systémy Windows®
95, 98, Me nebo NT. Dále není kompatibilní s operačním systémem Mac® OS
10.3 a staršími verzemi. Toto je běžné
omezení většiny velkokapacitních USB
záložních zařízení.
Nahrávání souborů
Krok 1: Vložte paměťovou kartu
Pro vložení a vyjmutí karty na ni zatlačte
dokud neuslyšíte cvaknutí.
Krok 2: Připojte USB kabel
Ke konektoru pod krytem akumulátoru přístroje připojte USB kabel. Větší konektor
kabelu připojte do USB portu Vašeho počítače.
Vnitřní paměť a paměťová karta přístroje
zümo se objeví na počítači s operačním
systémem Windows® jako vyjímatelný disk
ve složce Můj počítač a jako vložený obsah
u počítače Mac.
Série zümo 600 Návod k obsluze
POZNÁMKA: V některých operačních
systémech nebo v počítačích s několika
síťovými disky se přístroj zümo nemusí
objevit. Způsob zobrazování disků
naleznete v nápovědě svého operačního
systému.
Krok 3: Přeneste soubory
do přístroje zümo
Zkopírujte a vložte soubory z Vašeho počítače na disk zümo.
1. V počítači vyhledejte soubor, který
chcete kopírovat.
2. Označte soubor a zvolte Vystřihnout >
Kopírovat.
3. Otevřete disk "Garmin" nebo disk
paměťové karty.
4. Zvolte Vystřihnout > Vložit.
Krok 4: Odpojte USB kabel
Po dokončení přenosu souborů klikněte
na ikonku Eject
nebo přesuňte ikonku
se souborem do koše
(počítače s OS
Mac). Odpojte přístroj.
• MP3 hudební soubory
• M3U a M3U8 hudební soubory
• Soubory AA mluveného slova
• Obrazové soubory JPEG a JPG
• Trasové soubory GPX
• GPI soubory vlastních bodů zájmu POI
ze zaváděcího programu POI
• Mapy, trasy, záznamy tras a trasové body
z Map Source®
Mazání souborů
Pokud je přístroj zümo připojen k Vašemu
počítači otevřete disk přístroje zümo nebo
paměťové karty. Označte soubor, který
chcete vymazat, a na klávesnici Vašeho
počítače stiskněte klávesu Delete (Smazat).
UPOZORNĚNÍ: Pokud si nejste jisti
účelem tohoto souboru, NEMAŽTE jej.
Paměť Vašeho přístroje zümo obsahuje
důležité systémové soubory, které by
neměly být mazány. Obzvláště opatrní
buďte u souborů umístěných ve složce
"Garmin."
27
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 28
Užívání nástrojů
Nápověda (Help)
Prohlížeč obrázků
Umožňuje prohlížet obrázky, které máte
uloženy ve Vašem zümo.
Informace o nastavení naleznete na stránkách 32-36.
Pro získání více informací o užívání přístroje zvolte dotykem Tools (Nástroje) > Help
(Nápověda). Pro zobrazení informací o vybraném tématu zvolte dotykem příslušnou
kategorii. Pro vyhledání tématu na základě
klíčového slova zvolte dotykem Search
(Hledat).
Where Am I? (Kde jsem?)
Mediální přehrávač
Možnost Where Am I? (Kde jsem?) zvolte
dotykem pro zobrazení informací o Vaší
aktuální poloze. Tato funkce je užitečná
v případě, že nutně potřebujete hlásit svou
pozici. Pro zobrazení nejbližšího místa
v této kategorii zvolte dotykem tlačítko
vpravo. Pro uložení aktuální pozice zvolte
dotykem Save Location (Uložit polohu).
Informace o mediálním přehrávači naleznete
na stránkách 25-26.
Užívání nástrojů
Nabídka Tools (Nástroje) zahrnuje mnoho
funkcí, které jsou užitečné při jízdě po městě nebo napříč státy.
Nastavení
28
MSN® Direct
S volitelným přijímačem MSN Direct získáte přístup ke službě MSN Direct. Další
informace naleznete na internetových
stránkách www.garmin.com/traffic nebo
http://garmin.msndirect.com. Toto příslušenství můžete zakoupit na stránkách
http://buy.garmin.com.
Informace o aktivaci nebo užívání služby
MSN Direct viz Příloha MSN Direct k návodu k obsluze na www.garmin.cz.
1. Dotykem zvolte Tools (Nástroje) >
Picture Viewer (Prohlížeč obrázků).
2. Dotykem zvolte obrázek, který chcete
zvětšit. Pro zobrazení souborových
informací o obrázku zvolte po zapnutí
Vašeho přístroje dotykem Info.
3. Zvolte dotykem Back (Zpět).
4. Pro zobrazení všech obrázků použijte
dotyková tlačítka šipek.
Prohlížení sekvence obrázků
1. Pro spuštění sekvence obrázků zvolte
dotykem Tools (Nástroje) > Picture
Viewer (Prohlížeč obrázků) > Slide
Show (Spustit sekvenci obrázků).
2. Spuštěnou sekvenci ukončíte, pokud se
v kterémkoliv místě dotknete displeje.
Vlastní trasy
Informace o vlastních trasách viz str. 15.
Série zümo 600 Návod k obsluze
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 29
Užívání nástrojů
Má data
Prohlížení záznamů tras
Odstranění záznamů tras
Pro správu a mazání uložených dat,
např. ve složce Favorites (Oblíbené), zvolte
dotykem Tools > My Data.
Pokud jste nahráli trasu ze systému
MapSource, zvolte pro práci s trasou
ve Vašem zümo Import Route from File
(Importovat trasu ze souboru).
1. Dotykem zvolte Tools (Nástroje) > My
Data (Má data) > Manage Trip Logs
(správa záznamů tras).
2. Pro zobrazení záznamu trasy, na které
momentálně probíhá navigace, zvolte
dotykem Current Trip Log (Aktuální
záznam trasy) nebo zvolte uložený
záznam trasy.
3. Zvolte úsek nebo zvolte dotykem View
All Segments (Zobrazit všechny
úseky).
1. Dotykem zvolte Tools (Nástroje) > My
Data (Má data) > Manage Trip Logs
(Správa záznamů tras).
2. Zvolte záznam trasy.
3. Dotykem zvolte Edit (Upravit) > Clear
Log (Odstranit záznam).
Správa záznamů tras
Záznam trasy je zapisován přímo při navigaci po trase.
Uložení záznamů tras
1. Dotykem zvolte Tools (Nástroje) > My
Data (Má data) > Manage Trip Logs
(Správa záznamů tras) > Current Trip
Log (Aktuální záznam trasy) > Edit
(Upravit) > Archive Log (Uložit záznam).
2. Zadejte název daného záznamu trasy.
3. Zvolte Done (OK).
NEBO
Při prohlížení záznamu trasy zvolte
Archive Log (Uložit záznam).
Zobrazení záznamu trasy na mapě
1. Dotykem zvolte Tools (Nástroje) > Settings (Nastavení) > Map (Mapa).
2. V nabídce Trip Log (Záznam trasy)
zvolte dotykem Show (Zobrazit) nebo
Hide (Skrýt).
Na mapě se objeví barevně označený záznam trasy.
Série zümo 600 Návod k obsluze
Zobrazení topografické mapy záznamu trasy
1. Dotykem zvolte Tools (Nástroje) > My
Data (Má data) > Manage Trip Logs
(Správa záznamů tras).
2. Zvolte záznam trasy.
3. Zvolte úsek nebo zvolte dotykem View
All Segments (Zobrazit všechny
úseky).
4. Dotykem zvolte
.
Sdílení záznamů tras
Pokud je do zařízení vložena paměťová
karta, zvolte pro uložení záznamu trasy
na kartu dotykem Share (Sdílet) > Export.
Úprava záznamů tras
1. Dotykem zvolte Tools (Nástroje) >
Custom Routes (Vlastní trasy).
2. Zvolte záznam trasy.
3. Dotykem zvolte možnost Edit (Upravit).
29
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 30
Užívání nástrojů
Čas ve světě
Slova a fráze
Dvojjazyčné slovníky
Pro zobrazení aktuálního času v různých
městech po celém světě zvolte dotykem
Tools (Nástroje) > World Clock (Čas
ve světě). Pro zobrazení mapy zvolte
dotykem mapu světa.
1. Dotykem zvolte Tools (Nástroje) >
Language Guide (Jazykový průvodce) > Words and Phrases (Slova
a fráze).
2. Dotykem zvolte možnost Language
(Jazyk), pak zvolte From (Z) a To (Do),
nakonec zvolte dotykem Back (Zpět).
3. Zvolte kategorii a vyhledejte frázi.
4. Pokud je to nutné, zvolte dotykem
Search (Hledat) pro hláskování slova
nebo fráze. Pro zobrazení překladu
zvolte dotykem danou frázi.
5. Pro poslech překladu zvolte dotykem
symbol
.
Jazykový průvodce Garmin obsahuje pět
dvojjazyčných slovníků.
Tipy pro překlad slov a frází
• Pro hláskování slova nebo začátku slova
zvolte dotykem Search (Hledat).
• Pro zobrazení informací o zkratkách,
značkách a výslovnosti vybraného jazyka
zvolte dotykem Legend (Vysvětlivky).
Změna měst
1. Dotykem zvolte Tools (Nástroje) >
World Clock (Čas ve světě).
2. Dotykem zvolte typ nastavení, které
chcete změnit.
3. Zadejte město a zvolte dotykem Done
(OK).
4. Na seznamu zvolte dotykem město,
a pak Save (Uložit).
Jazykový průvodce
Jazykový průvodce Garmin zpracovává
a poskytuje údaje na základě dat z Oxfordských vícejazyčných zdrojů a z pěti dvoujazyčných slovníků. Toto příslušenství
můžete zakoupit na http://buy.garmin.com
nebo u dealera společnosti Garmin.
30
• Pro vyhledání všech frází, které obsahují
dané slovo, užijte funkci Search for Keywords in Phrases (Vyhledávání frází
s klíčovými slovy).
• Pro zobrazení jiného výrazu zvolte dotykem podtržené slovo.
• Pro změnu slova v dané frázi nebo pro zobrazení odlišného překladu zvolte dotykem
možnost More Variations (Další varianty).
1. Dotykem zvolte Tools (Nástroje) >
Language Guide (Jazykový průvodce).
2. Dotykem zvolte možnost Bilingual Dictionaries (Dvojjazyčné slovníky).
3. Dotykem zvolte způsob překladu.
Pokud je to nutné, zvolte dotykem
možnost To English (Do angličtiny).
4. Vyhledejte požadované slovo a dotykem ho vyberte.
5. Pro poslech překladu zvolte
.
Tipy pro práci v dvojjazyčnými slovníky
Autorská práva na všechny slovníky, slova a fráze
vlastní © Oxford University Press. Autorská práva
na hlasové soubory vlastní © Scansoft. Pocket
Oxford Spanish Dictionary © Oxford University
Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary ©
Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese
Minidictionary © Oxford University Press 2002.
Multilingual Wordbank © Oxford University Press
2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University
Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French
Série zümo 600 Návod k obsluze
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 31
Užívání nástrojů
Dictionary © Oxford University Press and Hachette
Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press and Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.
Kalkulačka
1. Dotykem zvolte Tools (Nástroje) > Calculator (Kalkulačka).
2. Zadejte první číslo vašeho výpočtu.
3. Dotykem zvolte jedno z matematických
znamének (÷, x, - nebo +).
4. Zadejte druhé číslo vašeho výpočtu.
5. Dotykem zvolte =.
6. Pro vytvoření nového výpočtu zvolte
dotykem C.
Převodník jednotek
1. Dotykem zvolte Tools (Nástroje) > Unit
Converter (Převodník jednotek).
2. Dotykem zvolte Conversion (Převod),
zvolte původní jednotky a OK.
3. Dotykem zvolte měrné jednotky,
na které chcete původní jednotky
změnit.
4. Zvolte měrné jednotky a OK. Pokud je
to nutné, opakujte postup.
5. Dotykem zvolte prázdný rámeček.
6. Pro změnu jednotek zadejte hodnotu
a dotykem zvolte Done (OK).
Série zümo 600 Návod k obsluze
7. Pro zadání dalších měrných jednotek
zvolte dotykem možnost Clear (Odstranit).
Aktualizace výchozích dat
převodníku
Přístroj zümo umožňuje ručně aktualizovat
kurz měny tak, aby byl co možná nejaktuálnější.
1. Dotykem zvolte Tools (Nástroje) > Unit
Converter (Převodník jednotek) >
Conversion (Převod) > Currency
(Měna) > OK > Update (Aktualizovat).
2. Dotykem zvolte kurz, který chcete
změnit.
3.
zvolte dotykem pro vymazání
stávajícího kurzu. Zadejte nový kurz
a dotykem zvolte Done (OK).
4. Pro ukončení zvolte dotykem Save
(Uložit).
Nabídky
Pokud balíček Vašeho přístroje obsahoval
i přijímač dopravních informací FM TMC,
budete dostávat i různá oznámení a kupóny.
Dopravní oznámení a kupóny se ukládají,
takže k nim máte ve vhodnou dobu pohodlný přístup.
1. Dotykem zvolte Tools (Nástroje) >
Offers (Nabídky).
2. Pokud je to nutné, zvolte dotykem
dopravní oznámení a polohu.
3. Dotykem
lze zobrazit kupón.
UPOZORNĚNÍ: V žádném případě si
nezapisujte kód kupónu za jízdy.
Pro zobrazení původní hodnoty zvolte
dotykem Restore (Obnovit).
31
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 32
Vlastní nastavení přístroje zümo
Vlastní nastavení
přístroje zümo
1. Dotykem zvolte Tools (Nástroje) > Settings (Nastavení).
2. Dotykem zvolte typ nastavení, které
chcete změnit.
3. Pro změnu nastavení zvolte dotykem
tlačítko pod příslušným názvem.
POZNÁMKA: V závislosti na zvoleném
režimu mohou být některé nabídky nebo
možnosti nastavení odlišné. Vedle příslušného nastavení je zobrazen symbol daného režimu. Všechna nastavení nelze provést ve všech režimech.
32
Změna systémového nastavení
Změna nastavení navigace
Dotykem zvolte Tools (Nástroje) > Settings
(Nastavení) > System (Systém).
GPS Simulator (Simulátor GPS) - vypíná
GPS režim a simuluje navigaci. Tím dochází
k úspoře energie.
Usage Mode (Uživatelský režim) - pro volbu optimální trasy, zvolte nejvhodnější způsob navigace: automobil, motocykl, chodec
nebo skútr. Viz strana 9.
Units (Jednotky) - změna měrných jednotek z kilometrů na míle a obráceně.
Keyboard Layout (Vzhled klávesnice)
- zvolte typ klávesnice, který Vám vyhovuje
nejlépe.
• QWERTY - rozmístění kláves je podobné
jako na klávesnici počítače.
• ABCDE - abecední seřazení kláves.
• Large Mode (Velikost) - umožňuje zvolit
jednu ze šesti velikostí znaků.
About (O přístroji) - zobrazí číslo verze
softwaru, ID číslo jednotky a číslo audio
verze přístroje. Tyto informace potřebujete
pro aktualizaci systémového softwaru nebo
pro zakoupení přídavných mapových dat.
Restore (Obnovit) - obnovuje původní nastavení systému.
Dotykem zvolte Tools (Nástroje) > Settings
(Nastavení) > Navigation (Navigace).
Route Preference (Priority pro trasu)
- zvolte priority zohledněné při plánování
trasy:
• Faster time (Rychlejší čas) - slouží
pro naplánování nejrychlejší trasy, která
však může být ve výsledku delší.
• Shorter Distance (Nejkratší vzdálenost)
- slouží pro naplánování nejkratší trasy,
která však může být ve výsledku pomalejší.
• Off Road (Mimo silnici) - slouží pro naplánování trasy od bodu k bodu (bez ohledu na silnice).
Avoidances (Objížďky) - slouží pro volbu
typů silnic, kterým se chcete vyhnout nebo
jim naopak dáváte na své trase přednost.
Restore (Obnovit) - slouží pro obnovení
původního navigačního nastavení.
Recalculation Mode (Způsob přeplánování trasy) - slouží pro volbu způsobu, kterým
zümo při odchýlení z trasy naplánuje návrat
zpět.
Série zümo 600 Návod k obsluze
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 33
Vlastní nastavení přístroje zümo
Nastavení možností displeje
Nastavení přesného času
Nastavení jazyka
Dotykem zvolte Tools (Nástroje) > Settings
(Nastavení) > Display (Displej).
Color Mode (Barevný režim) - pro nastavení světlého pozadí zvolte Daytime
(Den), pro nastavení tmavého pozadí zvolte
Nighttime (Noc) a pro automatické přepínání mezi nimi zvolte Auto.
Screen Shot (Snímek obrazovky) - umožňuje vstup do režimu Screen Shot (Snímek
obrazovky). Pro pořízení snímku obrazovky
zvolte na mapové stránce dotykem
nebo
. Obrázek v bitmapovém formátu je uložen ve složce Screenshots Vašeho přístroje.
Brightness (Jas) - slouží pro nastavení podsvícení displeje. Snížení jasu pozadí zvyšuje
životnost akumulátoru.
Touchscreen (Dotykový displej) - pro kalibraci dotykového displeje postupujte podle
pokynů na displeji.
Restore (Obnovit) - obnovuje původní nastavení displeje.
Dotykem zvolte Tools (Nástroje) > Settings
(Nastavení) > Time (Hodiny).
Time Format (Časový formát) - zvolte
formát 12H, 24H nebo UTC.
Current Time (Aktuální čas) - pokud zvolíte Automatic, čas se aktualizuje automaticky. Pokud nebude čas aktualizován automaticky, můžete ho nastavit v 15ti minutových přírůstcích.
Restore (Obnovit) - obnovuje původní nastavení času.
Dotykem zvolte Tools (Nástroje) > Settings
(Nastavení) > Language (Jazyk).
Voice (Hlas) - slouží pro změnu jazyka
hlasových výzev.
Text Language (Jazyk textu) - na základě
zvoleného jazyka mění všechen zobrazený
text. Změnou textového jazyka nedojde
ke změně jazyka uživatelem zadaných nebo
mapových dat (např. názvy ulic).
Keyboard (Klávesnice) - slouží pro volbu
klávesnice pro daný jazyk. Režim jazyka
klávesnice můžete změnit také volbou dotykového tlačítka Lang. (Jazyk) v zobrazení
některé z klávesnic.
Restore (Obnovit) - slouží pro obnovení
původního jazyka.
Série zümo 600 Návod k obsluze
33
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 34
Vlastní nastavení přístroje zümo
Změna nastavení mapy
Dotykem zvolte Tools (Nástroje) > Settings
(Nastavení) > Map (Mapa).
Map Detail (Detaily na mapě) - slouží
pro nastavení množství detailů zobrazených
na mapě. Čím více detailů bude zobrazeno,
tím pomaleji se bude mapa překreslovat.
Map View (Zobrazení mapy) - slouží
pro volbu mapové perspektivy.
• Track Up (Ve směru jízdy) - zobrazuje
mapu dvourozměrně (2D), horní část mapy
se mění ve směru jízdy.
• North Up (Na sever) - zobrazuje mapu
dvourozměrně, horní část mapy je orientovaná na sever.
• 3D - zobrazuje mapu trojrozměrně (3D),
horní část mapy se mění ve směru jízdy.
Vehicle (Vozidlo) - pro změnu symbolu,
který na mapě představuje Vaši polohu,
zvolte dotykem možnost Change (Změnit).
Dotykem zvolte požadovaný symbol, pak
volbu potvrďte dotykovým tlačítkem OK.
Další symboly vozidla můžete stáhnout
z www.garmingarage.com.
Trip Log (Záznam trasy) - zobrazí nebo
schová vyznačení vaší trasy. Pro odstranění
záznamu trasy zvolte dotykem Tools
34
(Nástroje) > My Data (Mé údaje) > Clear
Trip Log (Odstranit záznam trasy).
Map Info - zobrazí mapy nahrané do přístroje, včetně jejich verzí. Pro aktivaci
(označená mapa) nebo deaktivaci (neoznačená mapa) zvolte dotykem požadovanou
mapu. Zapnuta může být pouze jedna mapa.
Restore (Obnovit) - obnoví původní nastavení mapy.
Zabezpečení přístroje
Dotykem zvolte Tools (Nástroje) > Settings
(Nastavení) > Security (Zabezpečení).
GARMIN Lock (Zámek Garmin) - zámek
Garmin Lock™ aktivujte pro uzamčení přístroje. Zadejte čtyřmístný PIN kód a zamkněte přístroj. Více informací viz strana 37.
Safe Mode (Bezpečnostní režim) - zapne/vypne bezpečnostní režim. Pokud je vozidlo
v pohybu, bezpečnostní režim deaktivuje
všechny funkce, které vyžadují zvláštní pozornost a mohly by řidiče za jízdy rozptylovat.
Restore (Obnovit) - obnoví původní bezpečnostní nastavení. Pamatujte, že obnovením bezpečnostního nastavení nedojde k vymazání PIN kódu nebo bezpečnostního zámku Garmin.
Předplacené služby dopravního
zpravodajství
POZNÁMKA: Přístup k nastavení dopravních služeb je možný pouze pokud je
přístroj zümo připojen k vnějšímu zdroji
napájení a FM TMC přijímači dopravních
informací.
Dotykem zvolte Tools (Nástroje) > Settings
(Nastavení) > Traffic (Doprava). Nastavení dopravních informací se může na základě
výchozího nastavení polohy lišit.
Enable Traffic (Dopravní informace)
- aktivuje/deaktivuje příjem dopravních
informací.
Current (Aktuálně) - umožňuje zvolit
aktuálního poskytovatele. Možnost Auto
zvolte pro vyhledání nejlepšího poskytovatele v dané oblasti. Poskytovatele si ale
můžete vybrat sami.
Search (Hledat) - vyhledání dalších poskytovatelů TMC dopravních informací. Pokud
se nacházíte v nové oblasti, zvolte pro vyčištění tabulky poskytovatelů Yes (Ano).
Subscriptions (Předplatné) - zobrazí předplacené FM dopravní služby a dobu expirace jejich předplatného. (Modely pro Severní
Ameriku mají tento seznam na hlavní stránce
dopravního zpravodajství).
Série zümo 600 Návod k obsluze
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 35
Vlastní nastavení přístroje zümo
Add (nebo Subscription > Add) - umožňuje přidat ke stávajícím službám nové dopravní zpravodajství. Zakoupení přepdlacených služeb viz www.garmin.com/fmtraffic.
Předplatitelský kód lze použít jen jednou.
Při každé nové aktivaci dopravního servisu
je nutné zadat nový kód. Pokud vlastníte
více FM přijímačů dopravních informací,
musíte do každého zařízení zadat vlastní
kód.
Změna nastavení technologie
Bluetooth
Dotykem zvolte Tools (Nástroje) > Settings
(Nastavení) > Bluetooth.
Phone or Audio (Telefon nebo Audio)
- pro spárování s jiným zařízením na základě bezdrátové technologie Bluetooth zvolte
Add (Přidat) > OK. Pro poslech audia
ve vysoké kvalitě můžete k přístroji prostřednictvím technologie Bluetooth připojit
bezdrátová sluchátka A2DP. Viz str. 20-22.
Pro připojení jiného zařízení zvolte možnost
Change (Změnit). PIN kód přístroje zümo
je 1234.
Drop (Odpojení) - zvolte mobilní telefon, který chcete odpojit a dotykem zvolte Yes (Ano).
Série zümo 600 Návod k obsluze
Remove (Odstranění) - zvolte mobilní
telefon, který chcete odstranit z paměti
přístroje a dotykem zvolte Yes (Ano).
Bluetooth - slouží pro aktivaci nebo deaktivaci technologie Bluetooth. Pokud je aktivováno připojení Bluetooth, objeví se na hlavní stránce symbol Bluetooth
. Aby nedošlo k automatickému připojení mobilního
telefonu, zvolte možnost Disabled (Deaktivovat).
Friendly Name (Přezdívka) - zadejte přezdívku, která bude sloužit pro identifikaci
přístroje zümo v zařízení připojeném prostřednictvím Bluetooth. Dotykem zvolte
Done (OK).
Restore (Obnovit) - obnoví původní nastavení Bluetooth. Tato funkce nesmaže informace zadané při párování.
Změna nastavení informací
o blížících se místech
Aby bylo možné změnit infromace o blížících se místech, musí být v přístroji tyto
informace uloženy (např. body zájmu, databáze bezpečnostních kamer nebo průvodce
TourGuide®). Viz strana 38-39.
Dotykem zvolte Tools (Nástroje) > Settings
(Nastavení) > Proximity Points (Blížící se
místa).
Proximity Alerts (Upozornění na blížící se
místa) - pro zapnutí nebo vypnutí výzev
upozorňující na zvláštní místa nebo bezpečnostní kamery zvolte dotykem možnost
Change (Změnit).
TourGuide (Průvodce) - zde nastavte způsob aktivace hlasového průvodce. Pro poslech všech informací zvolte možnost Auto
Play (Automatické přehrání). Pokud si
přejete pouze zobrazit symbol
v případě,
že jsou dostupné informace o daném místě,
zvolte možnost Prompted (Upozornit).
Pokud nemáte o tyto informace zájem,
zvolte dotykem Off (Vypnuto).
Restore (Obnovit) - obnoví původní nastavení informací o blížících se místech.
35
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 36
Vlastní nastavení přístroje zümo
Obnovení veškerého nastavení
1. Dotykem zvolte Tools (Nástroje) > Settings (Nastavení) > Settings (Nastavení).
2. Dotykem zvolte možnost Restore
(Obnovit).
3. Dotykem zvolte Yes (Ano).
Odstranění uživatelských dat
UPOZORNĚNÍ: Tato funkce odstraní
všechny uživatelem zadané údaje.
1. Při zapínání přístroje zümo přidržte prst
v dolním pravém rohu jeho displeje.
2. Dokud se nezobrazí hlášení, nechte
prst přiložený na displeji.
3. Pro odstranění všech údajů zadaných
uživatelem zvolte dotykem Yes (Ano).
Dojde k obnovení veškerého původního nastavení. Všechny položky, které jste uložili,
jsou vymazány.
36
Série zümo 600 Návod k obsluze
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 37
Příloha
Příloha
Způsoby dobíjení přístroje zümo
• Použijte napájecí kabel přístroje.
• Použijte držák na motocyklu
• Použijte USB kabel.
• Použijte volitelný AC (střídavý proud)
adaptér.
• Použijte volitelnou nabíječku.
Resetování přístroje zümo
Pokud přístroj zümo přestane fungovat, vypněte ho a znovu zapněte.
Pokud ani to nepomůže, stiskněte
a přidržte po dobu 8 vteřin. Opět zümo zapněte.
Přístroj by měl normálně fungovat.
Kalibrace displeje
Pokud nejsou odezvy dotykového displeje
adekvátní, proveďte kalibraci displeje.
1. Dotykem zvolte Tools (Nástroje) > Settings (Nastavení) > Display (Displej).
2. Dotykem zvolte Calibrate (Kalibrovat).
3. Postupujte podle pokynů na displeji.
Série zümo 600 Návod k obsluze
Uzamčení přístroje zümo
nüMaps Guarantee™
Zámek Garmin, který uzamkne systém přístroje, je opatřením proti krádeži. Pokud se
nenacházíte na bezpečném místě, zadejte
při každém zapnutí přístroje PIN kód.
Pro získání jedné bezplatné mapové aktualizace (pokud je k dispozici) zaregistrujte své
zümo do 60 dnů od prvního navázání satelitního spojení na http://my.garmin.com.
Pokud zaregistrujete svůj přístroj telefonicky nebo po uplynutí 60ti denní lhůty, bezplatnou mapovou aktualizaci nezískáte.
1. Dotykem zvolte Tools (Nástroje) > Settings (Nastavení) > Security
(Zabezpečení).
2. Dotykem zvolte tlačítko pod názvem
Garmin Lock (Zámek Garmin).
3. Zadejte čtyřmístný PIN kód a zamkněte
přístroj.
Co je "bezpečné místo"?
Jako "bezpečné" zvolte místo, kam se nejčastěji vracíte, např. Váš domov. Pokud je
přístroj zümo v dosahu satelitního signálu
a vy se nacházíte na místě označeném jako
bezpečné, není nutné zadávat PIN kód.
Přídavné mapy
Pro svůj přístroj můžete zakoupit přídavné
mapy. Seznam map, které jsou s Vaším
zümo kompatibilní, viz produktová stránka
na internetových stránkách společnosti
Garmin (www.garmin.cz), záložka Maps
(Mapy).
POZNÁMKA: Pokud zapomenete Váš
PIN kód a zabezpečení, budete muset
poslat své zařízení zümo na centrálu společnosti Garmin, kde ho odjistí. Spolu
s přístrojem musíte poslat také platný
doklad o registraci výrobku a doklad
o koupi.
37
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 38
Příloha
Aktualizace softwaru
Bezpečnostní kamery
Vlastní zájmová místa
1. Ze stránek
www.garmin.com/products/webupdater
si do svého počítače stáhněte program
WebUpdater.
2. Prostřednictvím mini USB kabelu připojte přístroj zümo k počítači.
3. Spusťte WebUpdater a postupujte podle pokynů na displeji.
V některých místech jsou dostupné informace z bezpečnostních kamer. Dostupnost
zkontrolujte na http://my.garmin.com
Přístroj zümo zahrnuje polohy stovek
bezpečnostních kamer. Přístroj zümo Vás
tak upozorní na blížící se bezpečnostní
kameru a případně Vás i varuje, že byste
měli snížit rychlost. Data jsou aktualizována
minimálně jednou týdně, takže máte přístup
k nejčerstvějším informacím.
Kdykoliv si můžete zakoupit databázi
pro novou oblast nebo si prodloužit stávající
předplatné. Každá oblast má vlastní dobu
platnosti předplatného.
Zvláštní místa (POI) vložte do přístroje
prostřednictvím zaváděcího programu POI
Loader. Databáze POI lze získat na internetu
od různých poskytovatelů. Některé databáze POI obsahují upozornění na místa, kde se
nacházejí bezpečnostní kamery a školní přechody.
Pro instalaci programu POI Loader na Váš
počítač přejděte na www.garmin.com/extras
a klikněte na možnost POI Loader. Více
informací naleznete v Nápovědě programu
POI Loader. Pro otevření Nápovědy
stiskněte klávesu F1.
Pro zobrazení vlastních bodů zájmu (Custom POI) zvolte dotykem Where to?
(Kam?) > Extras (Příslušenství) > Custom POIs (Vlastní body zájmu). Pro změnu nastavení upozornění na blížící se místo
zvolte dotykem Tools (Nástroje) > Settings
(Nastavení) > Proximity Points (Blížící se
body) > Proximity Alerts (Výzvy).
Po potvrzení požadované aktualizace
WebUpdater automaticky stáhne a instaluje
do Vašeho přístroje veškeré aktualizace.
Zvláštní a volitelné příslušenství
Více informací o volitelném příslušenství
viz http://buy.garmin.com,
www.garmin.com/extras nebo kontaktujte
dealera společnosti Garmin.
38
UPOZORNĚNÍ: Společnost Garmin
nenese odpovědnost za nepřesnosti nebo
následky užívání databáze bezpečnostních
kamer.
Série zümo 600 Návod k obsluze
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 39
Příloha
Pro smazání vlastních bodů POI z Vašeho
přístroje připojte zümo k počítači. Na disku
zümo nebo na disku paměťové karty otevřete složku Garmin\poi. Smažte soubor označený poi.gpi.
TourGuide
TourGuide umožňuje spustit v přístroji GPS
audio průvodce třetí strany. Tito hlasoví průvodci Vám mohou v průběhu cesty přehrávat zajímavé údaje o památkách. Pro více
informací klikněte na stránkách
www.garmin.com/extras na možnost POI
Loader.
Pro zobrazení souborů TourGuide (Cestovní
průvodce) zvolte dotykem Where to?
(Kam?) > Extras (Příslušenství) > Custom POIs (Vlastní body zájmu). Pro změnu nastavení průvodce TourGuide zvolte
dotykem Tools (Nástroje) > Settings (Nastavení) > Proximity Points (Blížící se
místa) > TourGuide (Průvodce).
Série zümo 600 Návod k obsluze
Cestovní průvodce Garmin
Výměna akumulátoru
Stejně jako knižní průvodce, nabízí také
cestovní průvodce Garmin podrobné informace o různých místech, např. o restauracích a hotelech. Toto příslušenství můžete
zakoupit na http://buy.garmin.com nebo
u dealera společnosti Garmin.
Pro práci s cestovním průvodcem vložte
do přístroje paměťovou kartu. Dotykem
zvolte Where To? (Kam?) > Extras (Příslušenství). Pro otevření cestovního průvodce zvolte dotykem jeho název.
Pokud je nutné vyměnit akumulátor, použijte akumulátor Garmin li-on 010-11143-00.
Akumulátor objednejte na
http://buy.garmin.com. Pro správnou likvidaci akumulátorů kontaktujte místní sběrný
dvůr.
Akumulátor
Váš přístroj zümo obsahuje uživatelem
vyměnitelný akumulátor li-on. Pro zvýšení
životnosti akumulátoru nenechávejte přístroj
na přímém slunci a vyvarujte se jeho vystavení nadměrným teplotám.
Úroveň nabití vnitřního akumulátoru je signalizována prostřednictvím symbolu
v rohu hlavní stránky. Pro upřesnění údaje
akumulátor zcela vybijte, a pak kompletně
nabijte. Přístroj neodpojujte od nabíječky
dokud není akumulátor zcela dobit.
Dobíjení přístroje
• Použijte napájecí kabel přístroje.
• Použijte držák na motocyklu
• Použijte USB kabel.
• Použijte volitelný AC (střídavý proud)
adaptér.
POZNÁMKA: Při instalaci na motocykl
se přístroj v držáku nabíjí jen pokud je
zapnut.
Prodloužení životnosti akumulátoru
• Ztmavte podsvícení displeje (Tools
(Nástroje) > Settings (Nastavení) > Display (Displej) > Brightness (Jas)).
• Deaktivujte funkci bluetooth, viz str. 20.
39
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 40
Příloha
• Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu
záření. Vyvarujte se dlouhodobému uložení přístroje na extrémně teplém místě.
Výměna pojistky
UPOZORNĚNÍ: Při výměně pojistky
dejte pozor, abyste neztratili žádnou součástku a ujistěte se, že je nová pojistka
instalována na správném místě.
Pokud se přístroj ve voze nenabíjí, možná
bude nutné vyměnit pojistku umístěnou
na špičce kabelu.
1. Povolte a vyjměte černý kulatý koncový
šroub.
2. Vyjměte starou pojistku a nahraďte ji
tavnou pojistkou 3A.
3. Na pojistku instalujte
Koncový
stříbrnou špičku.
šroub
Zašroubujte zpět
Stříbrná
černý šroub.
GPS Satelitní signály
Montáž na palubní desku
Aby byl přístroj zümo navigace schopný,
musí přijímat GPS (Systém globální navigace) satelitní signál. Pokud se nacházíte
uvnitř budovy, poblíž vysokých staveb nebo
stromů nebo v krytých garážích, přístroj
nemůže navázat satelitní spojení. Přístroj lze
užívat mimo budovy a vysoké překážky.
Pokud přístroj naváže satelitní spojení, zobrazí se na hlavní stránce zelený ukazatel
síly signálu
. Pokud dojde ke ztrátě
signálu, dílky ukazatele zčervenají nebo se
zcela ztratí
.
Více informací o GPS systému
viz www.garmin.com/aboutGPS.
Pro montáž jednotky na palubní desku, což
je v některých státech uzákoněno, použijte
přiložený montážní disk.
UPOZORNĚNÍ: Po instalaci montážního
disku je velmi obtížné odstranit přilnavou
vrstvu, která disk zajišťuje na místě.
1. Palubní desku v místě instalace disku
důkladně omyjte a osušte.
2. Ze spodní strany disku sejměte ochrannou vrstvu.
3. Disk umístěte na palubní desku.
4. Z horní části disku sejměte plastový
kryt.
5. Na vrchní stranu disku instalujte přísavný držák. Páčku stlačte dolů (směrem
k disku).
špička
Pojistka
40
Série zümo 600 Návod k obsluze
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 41
Příloha
Sejmutí přístroje zümo z jeho
držáku
Pro sejmutí přístroje zümo jak z přísavného
držáku, tak z držáku na motocyklu, stiskněte
tlačítko po straně držáku a nakloňte přístroj
dopředu. Držák na motocyklu překryjte
ochrannou krytkou.
Pro sejmutí držáku z podstavce přísavného
držáku natočte podstavec doprava nebo doleva. Zatlačte tak, aby se z otvoru v podstavci uvolnil kulový úchytný prvek.
POZNÁMKA: Opětovné připojení podstavce k přísavnému držáku vyžaduje
značnou sílu. Zatlačte kulový úchytný
prvek zpět do otvoru.
Pro sejmutí přísavného držáku ze skla přesuňte páčku směrem k sobě. Držák přitáhněte směrem k sobě.
Série zümo 600 Návod k obsluze
Péče o přístroj
Čištění dotykového displeje
Vaše zümo obsahuje citlivé elektronické
součástky, které mohou být poškozeny následkem nadměrných vibrací neodpovídajících běžné jízdě na motocyklu nebo ve vozidle. Pro snížení rizika poškození nemanipulujte s přístrojem v prostředí vykazujícím
nadměrné vibrace a zacházejte s ním opatrně tak, aby Vám nespadl na zem.
Dotykový displej čistěte měkkým čistým
hadříkem nepouštějícím vlas. Pokud je to
nutné, použijte vodu, isopropylalkohol nebo
čistící prostředek na kontaktní čočky.
Tekutinu naneste na hadřík, kterým opatrně
otřete displej.
Čištění pouzdra
Přístroj zümo je vytvořen z velmi kvalitních
materiálů a nevyžaduje údržbu uživatele ani
jiné čištění. Vyčistěte vnější kryt přístroje
(nedotýkejte se displeje) pomocí hadříku
navlhčeném v jemném čistícím roztoku,
a poté jej vysušte. Nepoužívejte chemické
čistící prostředky a rozpouštědla, mohlo by
dojít k poškození plastových částí.
Ochrana přístroje
• Přístroj neukládejte na místě, které je
dlouhodobě vystaveno extrémním teplotám, mohlo by dojít k jeho nenávratnému
poškození.
• Přestože lze pro ovládání dotykového displeje použít speciální ukazovátko, nikdy
tento nástroj neužívejte za jízdy. Pro ovládání dotykového displeje nikdy neužívejte
ostré nebo tvrdé předměty, mohlo by dojít
k jeho poškození.
41
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 42
Příloha
Prevence před krádeží
Softwarová licenční smlouva
• Aby nedošlo ke krádeži, vyjměte jednotku
a držák v době, kdy není přístroj v provozu, z držáku. Odstraňte stopy zanechané
na čelním skle přísavným držákem.
• Nenechávejte jednotku v přihrádce na rukavice.
• Registrujte výrobek
na http://my.garmin.com.
• Používejte zámek Garmin. Viz str. 37.
POUŽITÍM TOHOTO PŘÍSTROJE DÁVÁTE SOUHLAS S NÍŽE UVEDENÝM
LICENČNÍM UJEDNÁNÍM. PROSÍM,
ČTĚTE TYTO ŘÁDKY POZORNĚ.
Společnost Garmin garantuje uživateli udělení této licence pro užívání softwarového
vybavení obsaženého nebo přiloženého
k tomuto produktu (dále jen software) v binárním spustitelném stavu pro běžné použití
v rámci přístroje. Název, vlastnická práva
a autorská práva na software zůstávají i nadále majetkem společnosti Garmin.
Měli byste vzít na vědomí, že software je
majetkem společnosti Garmin a je chráněn
autorským zákonem Spojených států amerických a mezinárodními smlouvami
na ochranu copyrightu. Dále berete na vědomí, že struktura, organizace a všechny zdrojové kódy softwaru jsou obchodním tajemstvím společnosti Garmin. V rámci této
licence se zavazujete neprovádět na softwaru jakoukoliv dekompilaci, demontáž, modifikaci, revizní montáž, reverzní inženýrství
nebo redukci softwaru či jeho částí do běžně
čitelných formátů, případně nevytvářet jakákoliv od softwaru odvozená díla nebo práce.
Dále souhlasíte také s tím, že jakoukoliv
Prohlášení o shodě
Společnost Garmin prohlašuje, že výrobek
zümo je v souladu se základními požadavky
a s dalšími příslušnými platnými předpisy
Směrnic 1999/5/EC. Plné znění Prohlášení
o shodě naleznete na internetových stránkách společnosti Garmin, v části věnované
Vašemu přístroji: www.garmin.cz.
42
část softwaru nevyvezete do zemí, ve kterých platí vývozní omezení ze strany USA.
Série zümo 600 Návod k obsluze
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 43
Příloha
Technické údaje
Rozměry (Š x V x H): 136 x 83,4 x 24 mm
Hmotnost: 270 g
Displej: úhlopříčka 109 mm, 480 x 272 pixelů; WQVGA TFT širokoúhlý dotykový
displej s podsvícením
Pouzdro: voděodolnost dle normy IPX7
Rozmezí provozní teploty: -20°C až 60°C
Teplotní rozmezí pro nabíjení: 0°C až
45°C
Ukládání dat: vnitřní paměť a vyjímatelná
paměťová karta. Data nejsou při ukládání
tříděna.
Rozhraní pro počítač: velkokapacitní USB
disk, plug-and-play
Konektor pro sluchátka: standardní
3,5 mm
Doba nabíjení: přibližně 4 hodiny
Série zümo 600 Návod k obsluze
Vstupní napájení: napájení stejnosměrným
proudem ve vozidle prostřednictvím napájecího kabelu přístroje a napájení z držáku
na motocyklu nebo napájení střídavým
proudem prostřednictvím volitelného příslušenství.
Výkon: max. 10 W.
Životnost akumulátoru: 3 až 7 hodin,
v závislosti na způsobu užívání a nastavení
Typ akumulátoru: vyměnitelný akumulátor
li-on
GPS přijímač: vysoce citlivý
Doba navázání satelitního spojení*:
Zahřátý: < 1 vt.
Studený: < 38 vt.
První spuštění: < 45 vt.
* Průměrná doba nutná pro připojení nehybného přijímače při jasné obloze.
43
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 44
Příloha
Problémy a jejich odstranění
Problém/Otázka
Řešení/Odpověď
Mé zümo nedokáže navázat satelitní
spojení.
Vezměte přístroj ven z uzavřeného prostoru, mimo vysoké budovy a stromy. Na pár minut se zastavte.
Přísavný držák nedrží na čelním skle. Očistěte spodní část přísavného držáku a čelní sklo čistým lihem. Použijte čistou suchou tkaninu. Přísavný
držák instalujte v souladu s pokyny na straně 6.
Mé zümo se v mém vozidle nenabíjí.
Zkontrolujte pojistky napájecího kabelu. Ujistěte se, že je vozidlo nastartováno a do zásuvky prochází proud.
Vaše zümo se bude nabíjet jen v teplotním rozmezí 0°C až 45°C. Přístroj není možné nabíjet na přímém
slunečním světle nebo při vysokých teplotách.
Jak odstraním všechny mnou zadané Při zapínání přidržte prst v pravém dolním rohu displeje Vašeho přístroje. Dokud se nezobrazí hlášení,
údaje?
nechte prst přiložený na displeji. Pro odstranění všech údajů zadaných uživatelem zvolte dotykem Yes
(Ano).
Přístroj zümo je zamčen/zamrzlý.
Pokud přestane zümo pracovat, vypněte jej a znovu zapněte. Pokud toto opatření nepomůže, stiskněte
tlačítko Power a přidržte ho po dobu 8 vteřin. Opět zümo zapněte. Nyní by mělo zařízení zümo pracovat
běžným způsobem.
Displej nereaguje na doteky odpovídajícím způsobem.
Vypněte zümo. Přidržte prst na displeji, a pak stiskněte a přidržte tlačítko Power. Tlačítko přidržte dokud se
na displeji nezobrazí kalibrační okno. Postupujte podle pokynů na displeji.
Ukazatel nabití akumulátoru nezobrazuje přesný stav.
Nechte jednotku zcela vybít, pak ji kompletně dobijte (bez přerušení).
Můj mobilní telefon nelze spojit s přístrojem zümo.
Dotykem zvolte Tools (Nástroje) > Settings (Nastavení) > Bluetooth. Ověřte si, zda je aktivováno připojení
přes Bluetooth (Enabled). Ujistěte se, že je telefon zapnutý a nachází se v dosahu přístroje zümo, tj. v okruhu 10 metrů. Nápověda viz www.garmin.com/bluetooth.
44
Série zümo 600 Návod k obsluze
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 45
Příloha
Problém/Otázka
Řešení/Odpověď
Jak poznám, že je přístroj zümo
v záložním USB režimu?
Pokud je zümo v záložním USB režimu, zobrazí se obrázek znázorňující připojení přístroje k počítači.
Na seznamu ve složce Můj počítač můžete také vidět dva vyjímatelné disky.
Můj počítač nikdy nezaznamená, že
je přístroj zümo připojen.
1. Odpojte USB kabel od počítače.
2. Vypněte zümo.
3. USB kabel připojte k počítači a přístroji zümo. Zařízení zümo se automaticky zapne a přepne se do záložního režimu.
Na seznamu disků nevidím žadné
vyjímatelné disky.
Pokud máte k počítači připojeno několik síťových disků, může mít OS Windows problémy přiřadit přístroji
zümo nějaké písmeno. Pokyny pro práci s písmeny představujícími jednotlivé disky naleznete v souboru
nápovědy (Help) Vašeho operačního systému.
Nemohu naladit dopravní informace.
Ověřte, zda jste v místě, kte jsou služby dostupné. Pro získání dopravních informací se musíte nacházet
v dosahu vysílače pro danou oblast. Ověřte si, zda je FM TMC přijímač dopravních informací připojen k napájecímu konektoru na podstavci a zda je přístroj připojen k napájení vozidla.
Jak mohu nalézt restaurace poblíž
hotelu, ve kterém budu v budoucnu
přenocovat?
1. Dotykem zvolte Where To? (Kam?) > Near (Okolí) > Different City (Jiné město a zadejte název místa
Vaší dovolené).
2. Vyhledejte hotel a dotykem zvolte Go! (Start).
3. Dotykem zvolte Menu > Where To? (Kam?) > Near (Okolí) > My Destination (Můj cíl).
4. Vyhledejte restauraci. Restaurace sousedící s vaším hotelem jsou na seznamu uvedeny jako první.
Jak mohu nalézt své vozidlo na parkovišti?
Dotykem zvolte Where to? (Kam?) > Favorites (Oblíbené) > Last Position (Poslední stanoviště) > Go!
(Start). Nechte se vést ke svému vozidlu!
Série zümo 600 Návod k obsluze
45
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 46
Rejstřík
Rejstřík
Symboly
zobrazení 2D mapy 16, 34
zobrazení 3D mapy 16, 34
A
aktualizace
mapy 37
software 37, 38
aktuální poloha, uložení 14
akumulátor 39
akumulátor li-on 39, 43
audio verze 32
B
barva pozadí 33
bezdrátová sluchátka 25
bezdrátové funkce telefonu 20-22
bezpečné místo 37
bezpečnostní nastavení 34
bezpečnostní režim 34
Č
čas ve světě 30
časové pásmo 33
46
D
databáze bezpečnostních kamer 38
databáze školních oblastí 38
demontáž přístroje a držáku 41
detaily na mapách 34
diakritické znaky 13
digitální zobrazení nadmořské
výšky 16
disk na palubní desku 40
displej
jas 33
vyfocení aktuálního stavu displeje 33
dobíjení přístroje 37, 39, 44
dojezd 19
domovské stanoviště
telefonní číslo 22
umístění 13
dopravní informace 23, 23-24
dopravní nehody 23
přidání předplatného 34
dotykový displej
čištění 41
kalibrace 37
nastavení 33
dvojjazyčné slovníky 30
F
formát hudebních souborů M3U
26
foto navigace 14-15
G
geocaching 16
GPS
o systému GPS 40
zapnutí/vypnutí 32
H
hlasitost 11
hlasová pošta 21
hlasové vytáčení 22
hláskování názvu 13
hovor
domů 22
historie 22
podržení hovoru 21
přijetí 21
vypnutí zvuku 21
ze stránky Go! (Start) 12
hudba 25
I
ID jednotka 32
informace o cestě 18
vymazání 19
instalace přístroje
na motocykl 7-9
na palubní desku 40
vyjmutí z držáku 41
J
jas 33
jazyk hlasových výzev 33
jazykový průvodce 30
jazyk textu 33
jízdní směry 17
K
kalkulačka 31
kilometry 32
klávesnice 13
jazykový režim 13, 33
typ klávesnice 32
klávesnice na displeji 13
klávesnice QWERTY 32
kompas 19
knihy 26
kontaktování společnosti Garmin i
kontury na mapě 16
konektor pro sluchátka 43
konvertování 31
konverze
jednotek 31
měny 31
Série zümo 600 Návod k obsluze
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 47
Rejstřík
M
mapa
aktivace podrobných map 34
aktualizace 37
množství detailů 34
pohyb 15
prohlížení 15
přídavná 37
tlačítko Map Info 34
verze 34
volitelné 34
zobrazení 34
zvětšení 15
MapSource 37
max. rychlost, resetování 19
myGarmin i
mazání
naposledy hledaná místa 13
oblíbená místa 14, 15
soubory 27
trasa 15
volitelné POI 39
všechna uživatelská data 36
záznam trasy 29
znak 13
má data 29
měrné jednotky, převod 31
mikrofon 5
míle 32
Série zümo 600 Návod k obsluze
možnosti stránky Go! (Start) 12
MP3 hudební soubory
nahrávání 27
přehrávání 25
MSN® Direct 23
N
nahrávání souborů 27
nastavení
obnovení původního 36
nastavení času 33
nastavení displeje 33
nastavení polohy 15
nastavení systému 32
navigace
nastavení 32
režim 32
nápověda 28
nápověda pro zařazení do jízdního
pruhu 18
nástroje 28-31
návrat domů 13
nouzová služba 28
nüMaps Guarantee 37
O
objížďka 11
oblíbená místa
fotografie Panoramio 14
mazání 27
soubory 27
správa 27
podporované typy 27
přenos 27
uložení 14
úprava 14
obrázky 28
obrázky Panoramio 14
oznámení o dopravní situaci 31
P
péče o přístroj 41
PIN
Bluetooth 35
zámek Garmin 37
plánování trasy mimo silnici
15, 32
podporované typy souborů 27
pojistky, výměna 40
poslední pozice 45
poslech mluveného slova 26
prohlášení o shodě 42
prohledávaná oblast 12
průjezdný bod, přidání 11
přehrávač médií 25-26
překlad slov 30
přenos souborů 27
převod měny 31
přijímač dopravních informací
anténa 6
připojení k počítači 27
přídavné mapy 37
příchozí hovor 21
přísavný držák 6
příslušenství 14, 38, 39
příští odbočení 17
R
registrace 42
resetování
maximální rychlost 19
údaje o cestě 19
S
satelitní signály 40
SD karta 27, 43
seznam odboček 17
seznam stop 25
přehrávání 26
uložení 26
úprava 26
vytvoření 26
z počítače 26
sériové číslo 5
simulace trasy 32
slot SD karty 5
sluchátka 25
47
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 48
Rejstřík
směrovací číslo 12
software
aktualizace 38
licenční ujednání 42
verze 32
souřadnice 16
spárování mobilního telefonu 20,
21
symbol omezené rychlosti 11, 17
symbol stávající polohy 34
symbol vozidla 17, 34
T
technické údaje 43
technologie Bluetooth 20-22
nastavení 35
odstranění telefonu 35
sluchátka 25
spárování s telefonem 20, 35
telefonní seznam 21
tlačítko Power 5
TourGuide 35, 39
trasa křižovatka za křižovatkou 17
trasy
import 29
mimo silnici 32
následující 11
objížďka 11
priority 32
48
přidání zastávky 11
simulace 32
úprava 15
vlastní 15-16
Travel Guide 38, 39
poslední volby 13
použití fotografií 14-15
uložená místa (Oblíbené) 14
výstup, audio 11
konektor pro sluchátka 43
vyvarování se
doprava 23
krádež 42
typy silnic 33
výzvy
bezpečnostní kamera 38
okolí 35
U
uložení
aktuální poloha 14, 15, 28
nalezená místa 14
uložení přístroje 41
USB 27
režim zálohování 27
vyjmutí 27
uzamčení přístroje 37
uživatelské údaje, smazání 36
uživatelský režim 9, 32
W
WebUpdater 38
Where Am I? (Kde jsem?) 28
Where To? (Kam?) 12-16
V
vlastní nastavení přístroje 32-36
volitelné POI 38
vyhledávání 10
možnosti stránky Go! (Start)
12
poblíž dalšího místa 12
podle adresy 12
podle názvu 13
podle směrovacího čísla 12
položky na mapě 15
Z
zabezpečení proti krádeži 34, 37
základna 6
záložky 26
zámek Garmin 34, 37
záznamy tras 29, 34
mazání 29
sdílení 29
uložení 29
úprava 29
zobrazení 29
zobrazení na mapě 29
zobrazení globu 16
ztišení
audio 11
telefonní hovor 21
zvětšení 15
Série zümo 600 Návod k obsluze
1954_garmin_zumo.qxp
29.5.2009
12:44
StrÆnka 50
This Czech version of the zumo 600 English manual (Garmin part number 190-01026-00, revision A) is provided as a convenience.
If necessary, please consult the most recent revision of the English manual regarding the operation and use of the zumo 600
GARMIN IS NOT RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY OF THIS CZECH MANUAL AND DISCLAIMS ANY LIABILITY ARISING
FROM THE RELIANCE THEREON.
Pro získání poslední verze softwaru přístroje (vyjma mapových dat) po dobu životnosti přístroje navštivte
stránky společnosti Garmin www.garmin.cz.
© 2009 Garmin Ltd. nebo dceřiné společnosti
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.cz
Únor 2009
Sériové číslo 190-01026-41_0A
Vytištěno v České republice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising