Garmin | zūmo 660LM | User manual | Garmin zūmo 660LM brukerveiledning

Garmin zūmo 660LM brukerveiledning
zūmo 600-serien
®
brukerveiledning
for bruk med zūmo 660
© 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020
Faks (913) 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannia
Tlf. +44 (0) 870 8501241 (til Storbritannia)
0808 2380000 (i Storbritannia)
Faks +44 (0) 870 8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tlf. 886/2 2642 9199
Faks 886/2 2642 9099
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe
medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen
til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik
elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne
brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt
til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og
tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoen, MapSource®, zūmo® og TourGuide® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Lock™,
myGarmin™ og nüMaps Guarantee™ er varemerker for Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft
Corporation i USA og andre land. Mac® er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. Audible.com® er et registrert varemerke for Audible, Inc. © Audible, Inc.
1997–2008. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. SD™ er et varemerke for SD Card Association. Andre varemerker og varenavn tilhører sine
respektive eiere.
Desember 2009
Delenummer 190-01026-38 Rev. B
Trykt i Taiwan
Introduksjon
Introduksjon
Standarder for
brukerveiledning
Når du blir bedt om å trykke på noe, bruker
du fingeren til å trykke på et element på
skjermen.
De små pilene (>) i teksten angir at du må
trykke på flere elementer etter hverandre.
Hvis du for eksempel ser “trykk på Hvor
skal du? > Favoritter”, trykker du på Hvor
skal du? og deretter på Favoritter.
Tips og snarveier for zūmo
• Du kommer deg raskt tilbake til
menysiden ved å trykke på og holde
nede Tilbake.
• Trykk på
og
for å se flere valg.
Trykk på og hold nede for å rulle raskere.
• Sidene er forskjellige avhengig av
bruksmodusen og innstillingene.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin hvis det er noe du lurer
på når du bruker zūmo-enheten. USA: Gå
til www.garmin.com/support, eller kontakt
Garmin USA på telefon (913) 397-8200 eller
(800) 800-1020.
Storbritannia: Ta kontakt med Garmin
(Europe) Ltd. på telefon 0808 2380000.
Europa: Gå til www.garmin.com/support, og
klikk på Contact Support (Kontakt support)
for innenlandsk supportinformasjon, eller ta
kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon
+44 (0) 870 8501241.
myGarmin™
Gå til webområdet http://my.garmin.com
for å få tilgang til de nyeste tjenestene for
Garmin-produktene:
• Registrer Garmin-enheten.
• Abonner på elektroniske tjenester for
fotoboksinformasjon (se side 34).
• Lås opp valgfrie kart.
S e veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for
å lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
Brukerveiledning for zūmo 600-serien
Introduksjon
Innholdsfortegnelse
Introduksjon............................................i
Standarder for brukerveiledning................... i
Tips og snarveier for zūmo.......................... i
Kontakt Garmin............................................ i
myGarmin™ ................................................. i
Komme i gang........................................1
zūmo-enheten.............................................1
Sette inn batteriet........................................2
Montere zūmo-enheten i en bil...................2
Montere zūmo-enheten på
en motorsykkel.........................................3
Bruke menysiden........................................5
Velge en bruksmodus.................................5
Konfigurere zūmo-enheten.........................5
Innhente satellitter.......................................5
Finne bestemmelsesstedet.........................6
Følge ruten..................................................7
Justere volumet...........................................7
Hvor skal du?.........................................8
Finne en adresse........................................8
Søke i nærheten av en annen posisjon......8
Alternativer for Kjør!-side............................8
Angi en Hjem-posisjon................................9
Finne et sted ved å stave navnet................9
ii
Finne steder som nylig er funnet.................9
Bruke favoritter..........................................10
Bruke bildenavigasjon...............................10
Bruke tillegg..............................................10
Bruke egendefinerte ruter......................... 11
Finne et sted ved hjelp av kartet............... 11
Angi koordinater........................................12
Bruke hovedsidene.............................13
Kartside.....................................................13
Side med manøverliste.............................13
Side for neste sving..................................13
Lane Assist-siden......................................14
Rutesiden..................................................14
Tripcomputersiden....................................14
Kompass...................................................15
Aktivere drivstoffregistrering.....................15
Bruke håndfri telefonering..................16
Pare enhetene..........................................16
Motta et anrop...........................................17
I en samtale .............................................17
Telefonmeny..............................................17
Bruke trafikkinformasjon....................19
Motta trafikkinformasjon............................19
Trafikk i ditt område..................................19
Fargekode for alvorlighetsgrad.................19
Trafikk på din rute.....................................19
Vise trafikkartet.........................................20
Bruke medieavspillerne......................21
Bruke et trådløst hodesett.........................21
Spille av musikk........................................21
Høre på lydbøker......................................22
Behandle filer.......................................23
Laste inn filer.............................................23
Støttede filtyper.........................................23
Slette filer..................................................23
Bruke verktøyene................................24
Innstillinger................................................24
Hvor er jeg?..............................................24
Hjelp..........................................................24
Medieavspiller...........................................24
Bildeviser..................................................24
Egendefinerte ruter...................................24
Mine data..................................................24
Behandle triplogger...................................24
Verdensur..................................................26
Språkguide................................................26
Kalkulator..................................................27
Enhetskalkulator.......................................27
Tilbud........................................................27
Tilpasse zūmo-enheten.......................28
Brukerveiledning for zūmo 600-serien
Introduksjon
Endre systeminnstillingene.......................28
Endre navigasjonsinnstillingene................28
Justere skjerminnstillingene......................29
Oppdatere tidsinnstillingene......................29
Angi språkene...........................................29
Endre kartinnstillingene.............................30
Legge til sikkerhet.....................................30
Vise abonnementsinformasjon for FM TMC
Traffic......................................................30
Endre innstillinger for Bluetooth-teknologi 31
Endre innstillingene for nærhetspunkter...31
Gjenopprette alle innstillinger....................32
Fjerne brukerdata......................................32
Montere på dashbordet.............................36
Fjerne zūmo-enheten og braketter............37
Ta vare på zūmo-enheten.........................37
Samsvarserklæring...................................38
Lisensavtale for programvare...................38
Spesifikasjoner..........................................39
Feilsøking..................................................40
Indeks...................................................42
Tillegg...................................................33
Slik kan du lade zūmo-enheten.................33
Nullstille zūmo-enheten.............................33
Kalibrere skjermen....................................33
Slik låser du zūmo-enheten......................33
nüMaps Guarantee™ ..............................33
Tilleggskart................................................33
Oppdatere programvaren..........................34
Ekstrautstyr og valgfritt tilbehør................34
Batteriinformasjon.....................................35
Skifte batteri i zūmo-enheten....................35
Lade zūmo-enheten..................................35
Skifte sikringen..........................................36
Om GPS-satellittsignaler...........................36
Brukerveiledning for zūmo 600-serien
iii
Komme i gang
Komme i gang
zūmo-enheten
Av/på-knapp:
Trykk på og hold den nede for å slå zūmo-enheten av/på.
Trykk raskt for å justere volumet og styrken på bakgrunnsbelysningen.
Mini-USB-kontakt
GPS-antenne
Høyttaler
microSD™-spor
Hodetelefoner/
lydutgang
(under gummihette)
Mikrofon
Kontakt for
ekstern antenne
(under gummihette)
Batterikontakter
Utløserknapp: Skyv
den og slipp for å
åpne batteridekselet
Brukerveiledning for zūmo 600-serien
Serienummer
(under batteriet)
Komme i gang
Sette inn batteriet
1. Finn litiumionbatteriet som fulgte med i
produktesken.
2. Skyv utløserknappen til batteridekselet på
baksiden av zūmo-enheten spretter opp.
3. Finn metallkontaktene på enden av
litiumionbatteriet.
4. Sett inn batteriet slik at metallkontaktene
på batteriet berører metallkontaktene i
batterirommet.
5. Sett på batteridekselet igjen.
Montere zūmo-enheten
i en bil
Advarsel: Ikke bruk sugekoppbraketten på en motorsykkel.
1. Sett strømkabelen for bil i strømkontakten
på høyre side av holderen.
Strømkabel for bil
Sugekoppbrakett
Fest sugekoppen på frontruten.
Skyv spaken bakover mot frontruten.
Knepp fast holderen på sugekopparmen.
Sett bunnen av zūmo-enheten i holderen.
Vipp zūmo-enheten bakover til den klikker
på plass.
Utløserknapp
Holder
2. Fjern den gjennomsiktige plasten fra
sugekoppen. Rengjør og tørk frontruten
og sugekoppen med en lofri klut.
Forsiktig: Batteriet må alltid være
installert når zūmo-enheten er på.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Sett den andre enden av strømkabelen i et
uttak i bilen.
9. Hvis du bruker en trafikkmottaker i Europa,
må du feste trafikkmottakerens antenne på
frontruten ved hjelp av sugekoppene.
Advarsel: Dette produktet inneholder et
litiumionbatteri. Ta enheten ut av kjøretøyet
når du går ut, eller oppbevar den slik at den
ikke utsettes for direkte sollys. Da unngår du
at den blir skadet.
Brukerveiledning for zūmo 600-serien
Komme i gang
Montere zūmo-enheten på
en motorsykkel
Advarsel: Feil kabling av
strømkabelen med uisolerte ledninger kan
medføre skade på kjøretøyet eller batteriet
og føre til personskade. Garmin anbefaler
på det sterkeste at enheten installeres av en
erfaren installatør som har den nødvendige
kunnskapen om elektriske systemer.
Trinn 1: Koble strøm til braketten
Velg et passende og trygt sted til å montere
zūmo-enheten på motorsykkelen, basert
på tilgjengelige strømkilder og sikker
kabelføring.
Trinn 2: Installere festeenheten
på styret
zūmo-enheten leveres med deler til to
installeringsløsninger på styret. For
tilpassede braketter kan det være
nødvendig med ekstra monteringssett
(www.ram-mount.com).
A) Slik installerer du U-bolten og
festeenheten på styret:
1. Fest U-bolten rundt styret, og tre endene
gjennom festeenheten.
2. Stram til mutrene for å sikre festeenheten.
Ikke trekk for hardt til.
Holder
Hodetelefon/lydutgang (3,5 mm)
Uisolerte ledninger
med innebygd sikring
for strømtilkobling
Merk: Anbefalt tiltrekkingsmoment
er 50 lbf-in. Ikke overgå et tiltrekkingsmoment på 80 lbf-in.
Festeenhet
på styret
B) Slik installerer du festeenheten
på styret til klemmebraketten for
kløtsj/brems:
Merk: Både 1/4 tommers standardbolter
og M6-bolter følger med. Sørg for at
boltene passer til klemmebraketten for
kløtsj/brems.
1. Fjern de to boltene fra klemmebraketten for
kløtsj/brems.
2. Tre de nye boltene gjennom festeenheten
på styret, avstandsstykkene og
klemmebraketten.
3. Stram til boltene for å feste festeenheten.
Festeenhet
på styret
Klemmebrakett
for kløtsj/brems
U-bolt
Strømkabel
Mikrofonutgang (2,5 mm)
Avstandsstykker
Mini-USB-kontakt
(for trafikkmottaker)
Brukerveiledning for zūmo 600-serien
Styre
Komme i gang
Trinn 3: Feste sokkelplaten til
zūmo-braketten
1. Tre de flathodede M4-skruene gjennom
tetningsskivene, holderen, avstandsskivene
og sokkelplaten.
2. Stram til mutrene for å feste sokkelplaten.
Skiver Holder
Sokkelplate
Trinn 4: Feste sokkelplaten til
festeenheten på styret
1. Juster kulen på festeenheten og kulen på
sokkelplaten med den doble rørnippelen.
2. Stram til knotten noe.
3. Tilpass slik at du kan se bedre og bruke
enheten riktig.
4. Stram til knotten for å feste braketten.
Holder
Trinn 5: Installere zūmo-enheten
i braketten
1. Sett bunnen av zūmo-enheten i holderen.
2. Vipp zūmo-enheten bakover til den klikker
på plass.
Holder
Utløserknapp
Sokkelplate
Dobbelt rørnippel
Avstandsstykker
Flathodede skruer
Strømkabel
Muttere
Strømkabel
Knott
Festeenhet på styret
Brukerveiledning for zūmo 600-serien
Komme i gang
Bruke menysiden
➊ ➋ ➌ ➍
➐
➏
Velge en bruksmodus
➎
➑ ➒ ➓
➊
➋
➌
GPS-satellittstyrke.
Bluetooth -teknologistatus.
®
Trykk for å velge motorsykkel-,
scooter-, bil- eller fotgjengermodus.
➍
➎
Batteristatus.
➏
➐
➑
Trykk for å finne et bestemmelsessted.
➒
➓
Trykk for å justere volumet.
Gjeldende tid. Trykk for å endre
innstillingene.
Trykk for å vise kartet.
Trykk for å ringe mens du er koblet til
en kompatibel mobiltelefon.
Trykk for å bruke verktøy som
innstillinger, Hvor er jeg?, Hjelp og
ruter.
Motorsykkel
Scooter
Bil
Fotgjenger
zūmo-enheten har flere bruksmodi for
forskjellige transportmodi. Rutene og
navigasjonen beregnes forskjellig basert på
bruksmodusen. Enveiskjørte gater behandles
for eksempel annerledes i gåmodus enn i
kjøremodus.
Når du plasserer zūmo-enheten i en brakett
som ikke samsvarer med den gjeldende
bruksmodusen, spør zūmo-enheten deg om
du vil endre bruksmodus.
Konfigurere zūmo-enheten
Enheten skal slå seg på automatisk hvis den
er koblet til og kjøretøyet er i gang. Hvis du
må slå på zūmo-enheten manuelt, trykker du
på av/på-knappen. Følg instruksjonene på
skjermen.
Innhente satellitter
1. Gå ut til et åpent område, ut av garasjer og
vekk fra høye bygninger.
2. Stopp kjøretøyet, og slå på zūmo-enheten.
Det kan ta et par minutter å innhente
satellittsignaler.
-linjene viser styrken
på GPS-satellittene. Når én linje er grønn,
har zūmo-enheten hentet inn satellittsignaler.
Nå kan du velge et bestemmelsessted og
navigere til det.
Endre bruksmodus
1. Trykk på bruksmodusikonet.
2. Velg en modus, og trykk på OK.
3. Trykk på Ja, og følg instruksjonene på
skjermen for å konfigurere innstillingene.
Brukerveiledning for zūmo 600-serien
Komme i gang
Finne bestemmelsesstedet
Hvor skal du? -menyen inneholder flere forskjellige kategorier som du kan bruke når du leter etter adresser, byer og andre steder. Det detaljerte
kartet som er lastet på zūmo-enheten, inneholder millioner av punkter av interesse, f.eks. restauranter, hoteller og biltjenester.
1. Trykk på Hvor skal
du?.
2. Velg en kategori.
3. Velg en underkategori.
4. Velg et
bestemmelsessted.
5. Trykk på Kjør!.
6. Kos deg med ruten!
Brukerveiledning for zūmo 600-serien
Komme i gang
Følge ruten
Legge til et viapunkt
Enheten prøver å lede deg tilbake til den
opprinnelige ruten så raskt som mulig. Hvis
ruten du kjører langs, er det eneste logiske
alternativet, kan det hende at zūmo-enheten
ikke beregner en omkjøring.
Stoppe ruten
Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten,
vil zūmo-enheten beregne ruten på nytt og gi
nye kjøreanvisninger.
1. Når en rute er aktiv, trykker du på Meny >
Hvor skal du?.
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på Kjør!.
4. Trykk på Legg til som viapunkt
for å legge til dette stoppet før
bestemmelsesstedet.
Ruten er merket med en magentafarget
linje. Underveis vil zūmo-enheten vise
veien til bestemmelsesstedet ved hjelp
av talemeldinger, piler på kartet og
kjøreanvisninger øverst på kartet. Hjørnet
øverst til venstre viser distansen til den neste
manøveren og hvilken trafikkfil du bør være
i for manøveren.
Det kan vises et fartsgrenseikon når du kjører
på hovedveier.
Du kan legge til et stopp (viapunkt) på ruten.
zūmo-enheten gir deg først anvisninger
til stoppet og deretter til det endelige
bestemmelsesstedet.
Hvis du vil legge til mer enn ett stopp på
ruten, bør du redigere den aktive ruten. Se
side 11.
Foreta en omkjøring
Hvis en vei på ruten din er stengt, kan du
foreta en omkjøring.
1. Når en rute er aktiv, trykker du på Meny.
2. Trykk på Omkjør.
Brukerveiledning for zūmo 600-serien
1. Når en rute er aktiv, trykker du på Meny.
2. Trykk på Stopp.
Justere volumet
På menysiden trykker du på Volum. Trykk
på og for å justere hovedvolumet.
Trykk på Dempet for å dempe alle lydkilder.
Hvis du vil justere volumet for
talemeldingene, medieavspilleren og
telefonen, trykker du på Mikser. Juster
lydnivåene etter behov. Trykk på Gjenopp.
for å gjenopprette de opprinnelige
lydnivåene.
MERK: Trykk på og slipp av/på-knappen
raskt for å få tilgang til innstillingene for
volum og lysstyrke.
Hvor skal du?
Hvor skal du?
I Hvor skal du? -menyen finner du flere
forskjellige kategorier som du kan bruke
når du søker etter posisjoner. Hvis du vil ha
informasjon om hvordan du foretar et enkelt
søk, kan du se side 6.
Finne en adresse
Fremgangsmåten for å finne en adresse
avhenger av hvilke kart som finnes på
zūmo-enheten. Ikke alle kartdata støtter
postnummersøk.
1. Trykk på Hvor skal du? > Adresse.
2. Trykk på Endre stat eller land hvis det er
nødvendig.
3. Trykk på Søk på alle.
ELLER
Trykk på Stav sted eller Stav
postnummer, angi stedet/postnummeret,
og trykk på Ferdig. Velg by eller
postnummer fra listen.
4. Angi nummeret for adressen, og trykk på
Ferdig.
5. Angi gatenavnet, og trykk på Ferdig.
6. Velg eventuelt riktig gate fra listen.
7. Trykk eventuelt på adressen.
Søke i nærheten av en
annen posisjon
Alternativer for Kjør!-side
Trykk på et element i listen over
søkeresultater for å vise Kjør!-siden.
zūmo-enheten søker automatisk etter steder i
nærheten av gjeldende posisjon.
1. Trykk på Hvor skal du? > Nærme.
2. Velg et alternativ:
• Hvor jeg er nå – søker etter steder i
nærheten av gjeldende posisjon.
• En annen by – søker etter steder i
nærheten av byen du angir.
• Min gjeldende rute – søker etter
steder langs ruten.
• Mitt bestemmelsessted – søker etter
steder i nærheten av det gjeldende
bestemmelsesstedet.
3. Trykk på OK.
➊
➋
➍
➌
➎
➊
Trykk for å ringe til dette stedet hvis
en mobiltelefon med trådløs Bluetoothteknologi er koblet til.
➋
Trykk for å vise ruten på kartet.
Se side 14.
➌
Trykk for å opprette en detaljert rute til
denne posisjonen.
➍
Trykk for å vise denne posisjonen på
kartet.
➎
Trykk for å lagre denne posisjonen i
Favoritter. Se side 10.
Brukerveiledning for zūmo 600-serien
Hvor skal du?
Angi en Hjem-posisjon
Du kan angi en Hjem-posisjon for stedet du
kjører til oftest.
1. Trykk på Hvor skal du? > Ta meg hjem.
2. Velg et alternativ.
Kjøre hjem
Etter at du har angitt Hjem-posisjonen, kan
du hente opp ruten til stedet når som helst.
Trykk på Hvor skal du? > Ta meg hjem.
Endre Hjem-posisjon
Hvis du vil angi en ny posisjon som Hjemposisjon, bruker du Verktøy-menyen.
1. Trykk på Verktøy > Mine data > Angi
Hjem-posisjon.
2. Velg et alternativ.
Finne et sted ved å stave
navnet
Hvis du vet navnet på posisjonen du leter
etter, kan du stave det ved hjelp av tastaturet
på skjermen. Du kan også angi bokstaver i
navnet for å begrense søket.
1. Trykk på Hvor skal du? > Punkter av
inter. > Stav navn.
2. Skriv inn bokstaver i navnet ved hjelp av
tastaturet på skjermen.
3. Trykk på Ferdig.
Bruke tastaturet på skjermen
Når det vises et tastatur på skjermen, skriver
du inn tall og bokstaver ved å trykke på
tastene.
• Trykk på
mellomrom.
• Trykk på
Brukerveiledning for zūmo 600-serien
• Trykk på
for å velge ord du nylig
skrev inn og valgte.
• Trykk på Språk for å endre modus for
tastaturspråk.
• Trykk på
for å skrive spesialtegn.
Finne steder som nylig er
funnet
zūmo-enheten lagrer de siste 50 av dine
nylige funn i listen Nylige treff. De stedene
som ble vist sist, vises øverst i listen. Trykk
på Hvor skal du? > Nylige treff for å vise
nylig funne elementer.
Fjerne steder som nylig er
funnet
Trykk på Fjern > Ja for å fjerne alle stedene
fra listen Nylige treff. Alle elementer fjernes
fra listen, men dette sletter ikke det faktiske
stedet fra zūmo-enheten.
for å legge til et
for å slette bokstaven.
Hvor skal du?
Bruke favoritter
Du kan lagre steder i Favoritter, slik at du
raskt kan finne dem og opprette ruter til dem.
Hjem-posisjonen blir også lagret i Favoritter.
Lagre din gjeldende posisjon
Trykk på kjøretøyikonet på kartsiden. Trykk
på Lagre posisjon for å lagre den gjeldende
posisjonen.
Lagre steder du finner
1. Når du har funnet et sted du vil lagre,
trykker du på Lagre på Kjør!- siden.
2. Trykk på OK. Stedet lagres i Favoritter.
Finne lagrede steder
1. Trykk på Hvor skal du?.
2. Trykk på Favoritter.
3. Trykk på en kategori. Du får frem en liste
over de lagrede posisjonene.
10
Redigere lagrede steder
1. Trykk på Hvor skal du? > Favoritter.
2. Trykk på den posisjonen du vil redigere.
3. Trykk på Rediger.
• Endre navn – angi et nytt navn, og
trykk på Ferdig.
• Legg ved bilde – velg et bilde for å
tilordne det til posisjonen. Hvis du vil
laste inn bilder på zūmo-enheten eller
et minnekort, kan du se side 23.
• Endre kartsymbol – trykk på et nytt
symbol.
• Endre telefonnummer – angi et
telefonnummer, og trykk på Ferdig.
• Endre kategorier – opprett og endre
kategorien der posisjonen lagres.
• Slett – trykk på Ja for å fjerne dette
elementet fra listen Favoritter.
Bruke bildenavigasjon
Du kan laste inn bilder med posisjonsinformasjon på zūmo-enheten eller et
minnekort og opprette ruter til dem.
1. Gå til http://connect.garmin.com/photos
for å laste ned bilder med posisjonsinformasjon.
2. Følg instruksjonene på webområdet for å
velge og laste inn bilder.
3. Trykk på Hvor skal du? > Favoritter
> Bilder. Det vises bilder med
posisjonsinformasjon.
4. Trykk på et bilde.
Bruke tillegg
Hvis du vil ha informasjon om tillegg, som
fotoboksinformasjon og Garmin Travel
Guide, kan du se sidene 34–35.
Brukerveiledning for zūmo 600-serien
Hvor skal du?
Bruke ��������������������
egendefinerte ruter
Trykk på Hvor skal du? > Egendef. ruter.
Velg ruten du vil kjøre, og trykk på Kjør!.
Opprette en egendefinert rute
Bruk zūmo-enheten til å opprette og lagre
ruter før din neste tur. Du kan lagre inntil
20 ruter.
1. Trykk på Hvor skal du? (eller Verktøy) >
Egendef. ruter > Ny.
2. Trykk på Legg til nytt startpunkt.
3. Finn en posisjon som skal være startpunkt,
og trykk på Velg.
4. Trykk på Legg til nytt sluttpunkt.
5. Finn en posisjon som skal være sluttpunkt,
og trykk på Velg.
6. Trykk på
for å legge til en ny posisjon i
ruten. Trykk på
for å fjerne en posisjon.
7. Trykk på Neste for å beregne ruten og vise
den på kartet.
8. Trykk på Lagre for å lagre ruten og
avslutte.
Redigere egendefinerte ruter
1. Trykk på Hvor skal du? (eller Verktøy) >
Egendef. ruter.
2. Velg ruten du vil redigere.
3. Trykk på Rediger.
4. Trykk på et alternativ for å redigere ruten:
• Endre navn – angi et nytt navn, og
trykk på Ferdig.
• Legg til eller fjern punkter – legg til
eller fjern punkter fra ruten.
• Ordne punkter manuelt – endre
rekkefølgen på punktene langs ruten.
• Ordne punktene i optimal
rekkefølge – ordne punktene
automatisk.
• Omberegn – endre rutepreferansen
til å beregne etter raskere tid, kortere
distanse eller offroad.
• Slett – fjern denne ruten.
Endringene lagres automatisk når du går
ut av hvilken som helst av sidene for
ruteredigering.
Finne et sted ved hjelp av
kartet
Hvis du vil finne en posisjon på kartet,
trykker du på Hvor skal du? > Se på kart
eller trykker hvor som helst på kartet.
• Trykk og dra for å vise en annen del av
kartet.
• Trykk på og for å zoome inn og ut.
• Trykk et sted på kartet. En pil peker på
posisjonen.
• Trykk på Lagre for å lagre posisjonen.
• Trykk på Kjør! for å navigere til
posisjonen.
• Hvis zūmo-enheten er i simulatormodus,
trykker du på Gi pos. for å angi
posisjonen din til den valgte posisjonen.
(Se side 28.)
Brukerveiledning for zūmo 600-serien11
Hvor skal du?
• Trykk på
for å veksle mellom
kart i 3D (tredimensjonalt) og 2D
(todimensjonalt).
• Trykk på
for å rotere
visningsvinkelen i 3D-visning.
• Når du zoomer ut, endres kartet til
et digitalt topografisk kart som viser
høydekonturene for området.
• Zoom helt ut for å vise globusen. Trykk
på og snurr globusen for å finne ulike
deler av verden raskt.
Merk: Du kan bare se detaljert
kartinformasjon for områder som du
har kart over, og som er lastet inn på
zūmo-enheten.
12
Angi koordinater
Hvis du kjenner de geografiske
koordinatene til bestemmelsesstedet, kan
du bruke zūmo-enheten til å navigere til
bestemmelsesstedet ved hjelp av breddeog lengdegradskoordinater (eller andre
koordinatformater). Dette kan være svært
nyttig i geocaching.
1. Trykk på Hvor skal du? > Koordinater.
2. Trykk på Format for å velge det riktige
koordinatformatet for den typen kart du
bruker.
3. Trykk på et retningsfelt for å velge en ny
retning.
4. Trykk på et tallfelt for å angi koordinatene,
og trykk på Ferdig.
5. Når du har angitt de riktige koordinatene,
trykker du på Neste.
Brukerveiledning for zūmo 600-serien
Bruke hovedsidene
Bruke hovedsidene
Kartside
Trykk på
Vis kart for å vise kartsiden.
• Kjøretøyikonet
viser den gjeldende
posisjonen.
• Trykk på 3D-visning av kartet for å velge
en oversiktsvisning.
• Trykk på og dra kartet for å vise en annen
del av av kartet (se side 11).
• Det kan vises et fartsgrenseikon når du
kjører på hovedveier.
➋
➊
➌
➎
➍
➏
➎
➊
Trykk for å vise siden for neste sving
eller siden med oversikt over veikryss
(hvis den er tilgjengelig).
➋
Trykk for å vise siden med
manøverliste.
➌
➍
Trykk for å zoome inn og ut.
➎
➏
Trykk for å vise tripcomputeren.
Side for neste sving
Trykk på kjøretøysikonet for å vise
Hvor er jeg?- siden.
Trykk for å gå tilbake til menysiden.
Side med manøverliste
Når du navigerer etter en rute, viser siden
med manøverliste detaljerte instruksjoner
for hele ruten og distansen mellom svingene.
Trykk på tekstlinjen øverst på kartsiden for
å vise siden med manøverliste. Trykk på en
sving i listen for å vise siden for neste sving
for den svingen. Trykk på Vis kart for å vise
hele ruten på kartet.
Når du navigerer etter en rute, viser siden
for neste sving den neste svingen på kartet
og distansen og tiden som er igjen før du
kommer til svingen.
Hvis du vil vise en kommende sving på
kartet, trykker du på det øvre venstre hjørnet
av kartsiden eller på en hvilken som helst
sving på siden med manøverlisten. Når dette
alternativet er tilgjengelig, kan du trykke på
Lane Assist på siden for neste sving for å
vise Lane Assist-siden for denne svingen.
Brukerveiledning for zūmo 600-serien13
Bruke hovedsidene
Lane Assist-siden
Rutesiden
Tripcomputersiden
Styrekurs Kompass
Når Lane Assist-siden er tilgjengelig, kan
den vise neste veikryss og hvilken fil du bør
ligge i. Trykk i det øvre venstre hjørnet på
kartsiden for å vise Lane Assist-siden. Du får
også tilgang til Lane Assist-siden fra siden
for neste sving.
Rutesiden viser tre forskjellige typer ruter
til bestemmelsesstedet: raskest tid, kortest
distanse og offroad. Trykk på en ruteknapp
på siden av skjermen for å velge ruten.
På Kjør!- siden trykker du på kategorien
for ruteinformasjon, som viser en liste
over bruksmodusen og distanse og tid til
bestemmelsesstedet, for å åpne rutesiden.
Justerbare
datafelt
Retning til
bestemmelsesstedet
Drivstoffmåler
Tripcomputeren gir deg nyttig statistikk om
turen. Du viser tripcomputeren ved å trykke
på et datafelt på den ene eller andre siden av
Meny på kartsiden.
Grønne haker vises ved siden av datafeltene
som for øyeblikket vises på kartsiden.
Hvis du stopper ofte, lar du zūmo-enheten
være slått på, slik at den kan måle medgått
tid under turen nøyaktig.
14
Brukerveiledning for zūmo 600-serien
Bruke hovedsidene
Kompass
Du kan navigere ved hjelp av et GPSkompass. Ingen kalibrering er nødvendig,
men du må ha klar sikt mot himmelen.
Kompasset roterer mens du reiser.
Kompasset finnes på tripcomputersiden,
som du får tilgang til ved å trykke på ett av
datafeltene ved siden av knappen Meny.
Endre datafelter
Du kan vise forskjellig informasjon når du
kjører og følger ruter.
1. Når du navigerer en rute, trykker du på
et datafelt i det nedre venstre eller høyre
hjørnet på kartsiden.
2. På tripcomputersiden trykker du på et
datafelt som du vil skal vises på kartet.
Nullstille turinformasjon
For at du skal få nøyaktig tripinformasjon,
må du nullstille tripinformasjonen før du
begynner på en rute.
1. Når du er på kartsiden, trykker du på et
datafelt for å åpne tripcomputersiden.
2. Trykk på Tilbakestill, og velg et alternativ:
• Trykk på Maks. fart for å nullstille
maksfarten.
• Trykk på Tripdata for å nullstille
informasjonen på tripcomputersiden.
• Trykk på Drivstoffmåler for å nullstille
drivstoffmåleren på tripcomputeren.
På siden Tilbakestill trykker du på
Drivstoffinnstillinger for å aktivere
drivstoffmåleren.
Aktivere
drivstoffregistrering
Distanse per tank – angi den totale
distansen motorsykkelen kan kjøre på en
drivstofftank.
Advarsel om lite drivstoff – velg dette når
du vil bli varslet om at det er lite drivstoff på
tanken.
Bruke drivstoffalarmen
Når nivået i drivstofftanken er lavt nok til å
utløse Alarm for gjenv. drivstoff, vises et rødt
drivstoffpumpeikon på kartsiden. Trykk på
ikonet for å se en liste over bensinstasjoner i
nærheten.
Når du er koblet til motorsykkelbraketten,
kan zūmo-enheten varsle deg når det er lite
drivstoff på tanken.
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Drivstoffmåler.
Drivstoffregistrering – trykk på På. En
drivstoffmåler vises under kompasset på
kartsiden.
Brukerveiledning for zūmo 600-serien15
Bruke håndfri telefonering
Bruke håndfri
telefonering
Ved hjelp av Bluetooth-teknologi kan zūmoenheten kobles til en mobiltelefon, slik at du
får en håndfri enhet.
Hvis du vil kontrollere om enheten
med Bluetooth-teknologi er kompatibel
med zūmo-enheten, kan du gå til
www.garmin.com/bluetooth.
Pare enhetene
Trådløs Bluetooth-teknologi oppretter
en trådløs tilkobling mellom enheter, for
eksempel en mobiltelefon og zūmo-enheten.
Første gang du bruker to enheter sammen,
må du “pare” dem ved å opprette en
forbindelse ved hjelp av en PIN-kode eller et
passord. Når du først har paret dem, kobles
de automatisk sammen hver gang du slår
dem på.
16
Hvis du vil pare og koble sammen, må
enheten din og zūmo-enheten slås på og ikke
være mer enn 10 meter fra hverandre. zūmoenheten kan være koblet til en telefon og et
hodesett samtidig.
Begynn paringen fra zūmo-enheten eller fra
telefonen. Se instruksjonene for enhetene.
Når zūmo-enheten slås på, forsøker den å
koble seg til enheten den sist var tilkoblet.
Du må kanskje stille inn enheten slik at den
automatisk kobler seg til zūmo-enheten når
den slås på.
Du kan begynne å ringe når telefonen er
koblet til zūmo-enheten. Trykk på Telefon
på menysiden for å åpne telefonmenyen.
Pare telefonen ved hjelp av
telefonen
1. Aktiver Bluetooth-innstillingen på zūmoenheten. Trykk på Verktøy > Innstillinger
> Bluetooth.
2. Velg Aktivert.
3. Aktiver Bluetooth-komponenten på
telefonen. Dette kan være på en meny som
heter Innstillinger, Bluetooth, Tilkoblinger
eller Håndfri.
4. Start et søk etter Bluetooth-enheter.
5. Velg zūmo-enheten fra listen over enheter.
6. Tast 1234 på telefonen.
Brukerveiledning for zūmo 600-serien
Bruke håndfri telefonering
Pare zūmo-enheten med
mobiltelefonen
1. Aktiver Bluetooth-innstillingen på zūmoenheten. Trykk på Verktøy > Innstillinger
> Bluetooth.
2. Velg Aktivert.
3. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth.
4. Under Telefon trykker du på Legg til
(eller Endre).
5. Aktiver Bluetooth-komponenten på
telefonen. Aktiver modusen Finn meg /
Utforsk / Synlig. Disse innstillingene
kan befinne seg i menyen Bluetooth,
Tilkoblinger eller Håndfri.
6. Trykk på OK på zūmo-enheten.
7. Velg telefonen din, og trykk på OK.
8. Tast 1234 på telefonen.
Motta et anrop
Når du mottar et anrop, åpnes vinduet for
innkommende anrop. Trykk på Svar hvis du
vil svare på anropet. Trykk på Ignorer hvis
du vil ignorere anropet og stanse ringelyden.
Den interne mikrofonen er foran på zūmoenheten.
I en samtale
Trykk på > Avslutt for å avslutte
samtalen. Trykk på > Valg for samtale
for å få frem følgende alternativer:
• Tastetoner – viser en tastaturside slik at
du kan bruke automatiske systemer, for
eksempel telefonsvarer.
• Overfør lyd til telefon – denne
funksjonen er nyttig hvis du vil slå av
zūmo-enheten, men likevel fortsette
samtalen, eller hvis du vil snakke privat.
Trykk på Overfør lyd til enhet hvis du
vil bytte tilbake.
• Demp mikrofonen.
Telefonmeny
Trykk på Telefon på menysiden for å vise
telefonmenyen. Trykk på Status for å vise
den tilkoblede telefonens signalstyrke,
batterinivå og navn.
Merk: Ikke alle telefoner støtter alle
funksjonene på telefonmenyen til zūmoenheten.
Bruke telefonboken
Hver gang mobiltelefonen kobles til zūmoenheten, lastes telefonboken automatisk inn
på zūmo-enheten. Det kan ta et par minutter
før telefonboken blir tilgjengelig.
1. Trykk på Telefon > Telefonbok.
2. Trykk på telefonbokoppføringen (kontakten)
du vil ringe til.
3. Trykk på Ring for å ringe til kontakten.
Brukerveiledning for zūmo 600-serien17
Bruke håndfri telefonering
Ringe til et punkt av interesse
1. Trykk på Telefon > Punkter av inter..
2. Søk etter punktet av interesse som du vil
ringe til.
3. Trykk på Ring eller .
Ringe et nummer
1. Trykk på Telefon > Ring.
2. Angi nummeret, og trykk på Ring.
Vise anropsloggen
Hver gang telefonen kobles til zūmoenheten, overføres anropsloggen automatisk
til zūmo-enheten. Det kan ta et par minutter
å overføre disse dataene til zūmo-enheten.
Ringe hjem
Angi et telefonnummer for Hjem-posisjonen,
slik at du raskt kan ringe hjem.
Slik angir du telefonnummeret ditt:
1. Trykk på Telefon > Ring hjem.
2. Trykk på Angi telefonnummer for å
bruke tastatursiden, eller trykk på Velg fra
telefonbok (bare tilgjengelig hvis telefonen
støtter overføring av telefonbok).
3. Trykk på Ferdig > Ja. zūmo-enheten ringer
hjemmetelefonnummeret.
Ringe ved hjelp av
taleoppringing
Du kan foreta anrop ved å si kontaktens
navn.
1. Trykk på Telefon > Taleoppringning.
2. Si kontaktens navn.
MERK: Det kan hende at du må
lære opp telefonen til å kjenne igjen
talekommandoene dine. Se instruksjonene
for telefonen.
Slik ringer du hjem:
Trykk på Telefon > Ring hjem.
1. Trykk på Telefon > Anropslogg.
2. Trykk på en kategori for å vise disse
anropene. Anropene vises i kronologisk
rekkefølge, med de siste anropene øverst
i listen.
3. Trykk på en oppføring, og trykk på Ring.
18
Brukerveiledning for zūmo 600-serien
Bruke trafikkinformasjon
Bruke trafikkinformasjon Motta trafikkinformasjon
zūmo-enheten kan motta FM TMCtrafikkinnhold (Traffic Message Channel).
Du får bare tilgang til trafikkinformasjon
hvis zūmo-enheten er koblet til en valgfri
FM-trafikkmottaker. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du gå til www.garmin
.com/traffic.
Merk: Garmin er ikke ansvarlig for at
trafikkinformasjonen er korrekt.
Til strømuttak i bilen
Intern antenne
Til strømkontakt på holderen
Følgende forutsetninger er nødvendige for å
motta trafikkinformasjon:
• Trafikkmottakeren må være koblet til
zūmo-enheten.
• Trafikkmottakeren og zūmo-enheten må
være koblet til en ekstern strømkilde.
• Trafikkmottakeren og zūmo-enheten må
være innenfor rekkevidde av en FMstasjon som sender trafikkdata.
Merk: Oppvarmede frontruter
(med metall) kan redusere ytelsen til
trafikkmottakeren.
Trafikk i ditt område
Når du mottar trafikkinformasjon, vises et
trafikkikon i det øverste venstre hjørnet på
kartsiden. Trafikkikonet endrer farge for å
vise hvor alvorlig trafikkforholdene er på den
ruten eller veien du er på.
Fargekode for
alvorlighetsgrad
Farge
Beskrivelse
Betydning
Grønn
Ikke særlig
alvorlig
Trafikken flyter
som normalt.
Gul
Middels
alvorlig
Medfører noe
køkjøring.
Rød
Svært alvorlig
Lange køer eller
trafikkork.
Trafikk på din rute
Når ruten beregnes, undersøker zūmoenheten de gjeldende trafikkforholdene og
velger automatisk den ruten som tar kortest
tid. Hvis det oppstår store forsinkelser i
trafikken mens du navigerer, beregnes ruten
automatisk på nytt. Det kan hende at du
likevel rutes gjennom trafikk hvis det ikke
finnes andre og bedre ruter.
Brukerveiledning for zūmo 600-serien19
Bruke trafikkinformasjon
Hvis det oppstår en mindre alvorlig
trafikkforsinkelse på ruten, viser
trafikkikonet hvor mye ekstra tid som
er lagt til ruten, som følge av forsinkelsen.
Denne tiden er allerede inkludert i den
beregnede ankomsttiden.
Slik unngår du trafikk på ruten:
1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på Trafikk på ruten.
3. Trykk på pilene for å vise andre
trafikkforsinkelser på ruten ved behov.
4. Trykk på Unngå hvis du vil unngå
forsinkelsen i trafikken.
Vise trafikkforsinkelser
1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på Trafikksøk for å vise en liste over
trafikkforsinkelser.
3. Trykk på et element i listen for å vise
forsinkelsen på kartet og mer informasjon
om forsinkelsen. Hvis det er mer enn én
forsinkelse, trykker du på pilene for å vise
de andre forsinkelsene.
Vise trafikkartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikk og
forsinkelser på veier i nærheten.
1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på Vis trafikkart for å vise
trafikkhendelser på et kart.
Du går tilbake til det normale kartet fra
trafikkartet ved å trykke på trafikkikonet
og deretter trykke på Vis normalt kart.
20
Brukerveiledning for zūmo 600-serien
Bruke medieavspillerne
Bruke medieavspillerne
Bruke et trådløst hodesett
Hvis du vil lytte til lyd med høy kvalitet, kan
du koble til et Bluetooth-hodesett med A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
Du finner mer informasjon om Bluetoothteknologi på side 16.
Hvis du vil pare og koble sammen, må
enheten din og zūmo-enheten slås på og
ikke være mer enn 10 meter fra hverandre.
Pare hodesettet
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth på menysiden.
2. Under Lyd trykker du på Legg til
(eller Endre).
3. Slå på hodesettet, og aktiver om nødvendig
modusen Finn meg / Utforsk / Synlig.
4. Trykk på OK på zūmo-enheten.
5. Velg hodesettet, og trykk på OK.
6. Angi om nødvendig Bluetooth-PIN-koden
eller -passordet for hodesettet, og trykk på
Ferdig.
7. Trykk på OK.
Spille av musikk
Du kan laste inn musikkfiler til internminnet
eller minnekortet. Se side 23.
1. Trykk på Verktøy > Medieavspiller.
2. Trykk på Kilde hvis du vil vise MP3spilleren.
3. Trykk på Bla gjennom.
4. Velg en kategori og en underkategori hvis
det er nødvendig.
5. Hvis du vil spille av hele kategorien fra
begynnelsen av listen, trykker du på Spill
alle. Hvis du vil spille av en bestemt sang,
trykker du på sangtittelen.
Gjeldende spor
Albumomslag
•
•
•
•
•
gang til for å spille av den forrige sangen
på spillelisten. Trykk på knappen og
hold den nede for å spole tilbake i den
gjeldende sangen.
Trykk på
for å gå til neste sang. Trykk
på knappen og hold den nede for å spole
fremover i den gjeldende sangen.
Trykk på
for å sette sangen på pause.
Trykk på
for å gjenta den
gjeldende spillelisten.
Trykk på
for å spille av
spillelisten i tilfeldig rekkefølge.
Trykk på albumomslaget hvis du vil vise
detaljer om sangen, eller hvis du vil fjerne
den fra spillelisten.
Støttede filtyper
zūmo-enheten støtter MP3-musikkfiler og
M3U- og M3U8-spillelistefiler.
• Trykk på spillelisten for å legge til sanger,
fjerne sanger og hoppe til en annen sang i
spillelisten.
• Trykk på
for å justere volumet.
• Trykk på
for å spille av den gjeldende
sangen fra begynnelsen, og trykk én
Opprette og høre på spillelister
Du kan høre på spillelister som er opprettet
på datamaskinen din, ved å bruke zūmoenheten. Du kan også lagre spillelister ved å
bruke zūmo-enheten.
Brukerveiledning for zūmo 600-serien21
Bruke medieavspillerne
Slik lagrer du den gjeldende
spillelisten:
1. Mens du hører på musikk i
musikkavspilleren, trykker du på
Bla gjennom > Spilleliste >
Lagre gjeldende spilleliste.
2. Angi et navn, og trykk på Ferdig.
Slik oppretter du en ny spilleliste:
1. I musikkavspilleren trykker du på
Bla gjennom > Spilleliste > Lag ny
spilleliste.
2. Velg sanger.
3. Trykk på Tilbake når du er ferdig med å
legge til sanger i spillelisten.
Slik oppretter du en spilleliste på en
datamaskin:
1. Ved hjelp av datamaskinen og et
lydprogram kan du lage en spilleliste
av musikkfiler. Lagre spillelisten som
en M3U- eller M3U8-fil.
2. Om nødvendig kan du bruke et
tekstredigeringsprogram til å fjerne banen
fra filnavnet i M3U-filer. M3U-filen skal
bare vise musikkfilnavnene. Du finner mer
informasjon i lydprogrammets hjelpefil.
22
3. Overfør spillelisten og musikkfilene til
zūmo-enheten (se side 23). M3U-filen må
ligge på samme sted som musikkfilene.
Slik spiller du av en spilleliste:
1. I musikkavspilleren trykker du på Bla
gjennom > Spilleliste > Åpne lagret
spilleliste. Alle tilgjengelige spillelister
vises.
2. Trykk på en spilleliste for å starte
avspillingen av musikkfilene.
Slik redigerer du den gjeldende
spillelisten:
1. Trykk på spillelisten mens du hører på
musikk i musikkavspilleren.
2. Rediger spillelisten:
• Trykk på Legg til for å legge til en
sang på slutten av spillelisten.
• Trykk på en sang, og trykk deretter på
Fjern for å fjerne den fra spillelisten.
Høre på lydbøker
Hvis du vil kjøpe bøker fra Audible.com®,
kan du gå til http://garmin.audible.com.
Høre på en bok
1.
2.
3.
4.
Trykk på Verktøy > Medieavspiller.
Trykk på Kilde for å vise lydbokavspilleren.
Trykk på Bla gjennom.
Trykk på en kategori, og trykk deretter på
en boktittel.
Bokomslag
• Trykk på
for å justere volumet.
• Trykk på
for å hoppe over et avsnitt
og på for å gå tilbake. Trykk og hold
inne for å gå fremover eller bakover.
• Trykk på
for å sette boken på pause.
• Trykk på bokomslaget for å vise ekstra
informasjon.
Bruke bokmerker
Du oppretter et bokmerke ved å trykke på
og Bokmerke. Trykk på
og deretter på et bokmerke for å vise alle
bokmerkene. Trykk på Spill for å lytte til
boken fra bokmerket.
Brukerveiledning for zūmo 600-serien
Behandle filer
Behandle filer
Du kan lagre filer, for eksempel JPEG- og
GPZ-bildefiler, i zūmo-enhetens interne
minne eller på et valgfritt minnekort.
Merk: zūmo-enheten er ikke kompatibel
med Windows® 95, 98, Me eller NT. Den
er heller ikke kompatibel med Mac® OS
10.3 og tidligere versjoner. Dette er en
vanlig begrensning for de fleste USBmasselagringsenheter.
Laste inn filer
Trinn 1: Sette inn et minekort
Du setter inn eller fjerner kortet ved å skyve
det inn til du hører et klikk. Dette trinnet er
valgfritt.
Trinn 2: Koble til USB-kabelen
Koble USB-kabelen til kontakten under
batteridekselet på zūmo-enheten. Koble den
største enden av kabelen til en ledig USBport på datamaskinen.
zūmo-enheten og minnekortet vises som
flyttbare stasjoner i Min datamaskin på
Windows-datamaskiner og som volumer på
Mac-datamaskiner.
Merk: Det er ikke sikkert at zūmostasjonene vises i enkelte operativsystemer
eller på datamaskiner med flere nettverksstasjoner. Du finner mer informasjon
om hvordan du tilordner stasjonene, i
hjelpefilen til operativsystemet.
Trinn 3: Overføre filer til
zūmo-enheten
Kopier og lim inn filer fra datamaskinen til
zūmo-stasjonene/-volumene.
1. Søk på datamaskinen for å finne filen du vil
kopiere.
2. Merk filen, og velg Rediger > Kopier.
3. Åpne Garmin- eller minnekortstasjonen/volumet.
4. Velg Rediger > Lim inn.
Trinn 4: Løse ut og koble fra
USB-kabelen
Når du er ferdig med å overføre filer, klikker
du på løs ut-ikonet
i systemstatusfeltet
eller drar volumikonet til søppelbøtten
på
Mac-datamaskiner. Koble fra zūmo-enheten.
Støttede filtyper
• MP3-musikkfiler
• M3U- og M3U8-musikkfiler for
spilleliste
• AA-lydbokfiler
• JPEG- og JPG-bildefiler
• GPX-rutefiler
• Egendefinerte POI-filer for GPI fra
programmet POI Loader
• Kart, ruter, triplogger og veipunkter fra
MapSource®
Slette filer
Koble zūmo-enheten til datamaskinen og
åpne stasjonen eller volumet for zūmoenheten eller minnekortet. Merk filen du vil
slette, og trykk på Delete-tasten på tastaturet
til datamaskinen.
Forsiktig: Hvis du ikke er sikker på
hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Minnet til zūmo-enheten
inneholder viktige systemfiler som ikke
må slettes. Vær spesielt forsiktig med filer
som er plassert i mapper kalt Garmin.
Brukerveiledning for zūmo 600-serien23
Bruke verktøyene
Bruke verktøyene
Verktøy-menyen inneholder mange
funksjoner som er nyttige når du reiser til
nye steder.
Innstillinger
Hvis du vil ha informasjon om innstillingene,
kan du se sidene 28–32.
Hvor er jeg?
Trykk på Verktøy > Hvor er jeg? for å vise
informasjon om den gjeldende posisjonen.
Dette er en nyttig funksjon hvis du trenger å
fortelle utrykningspersonell hvor du befinner
deg. Trykk på en knapp til høyre for å vise
de nærmeste posisjonene i den kategorien.
Trykk på Lagre posisjon for å lagre den
gjeldende posisjonen.
24
Hjelp
Trykk på Verktøy > Hjelp for å få
informasjon om hvordan du bruker zūmoenheten. Trykk på en kategori for å vise
informasjon om et emne. Hvis du vil søke
etter et nøkkelord i emnene, trykker du på
Søk.
Medieavspiller
Du finner informasjon om medieavspilleren
på sidene 21–22.
Bildeviser
Vis bilder som du har lagret på zūmoenheten.
1. Trykk på Verktøy > Bildeviser.
2. Trykk på et bilde for å vise en større
versjon av det. Trykk på Info for å vise
filinformasjon og vise dette bildet når du
slår på zūmo-enheten.
3. Trykk på Tilbake.
4. Trykk på pilene for å vise alle bildene.
Vise en bildefremvisning
1. Trykk på Verktøy > Bildeviser >
Bildevisn. > for å starte en
bildefremvisning.
2. Trykk hvor som helst på skjermen
for å stoppe bildefremvisningen.
Egendefinerte ruter
Du finner mer informasjon om ruter
på side 11.
Mine data
Trykk på Verktøy > Mine data for å
behandle og slette lagrede data, for eksempel
dine Favoritter.
Hvis du har overført en rute fra MapSource,
kan du trykke på Importer rute fra fil for å
bruke den ruten i zūmo-enheten.
Behandle triplogger
Triplogger registreres mens du navigerer i
en rute.
Brukerveiledning for zūmo 600-serien
Bruke verktøyene
Lagre triplogger
1. Trykk på Verktøy > Mine data > Behandle
triplogger > Gjeldende triplogg >
Rediger > Arkiver logg.
2. Angi navnet på triploggen.
3. Velg Ferdig.
ELLER
Trykk på Arkiver logg mens du ser på en
triplogg.Vise triplogger
1. Trykk på Verktøy > Mine data > Behandle
triplogger.
2. Når du vil vise en triplogg for en rute du
navigerer i, velger du Gjeldende triplogg
eller velger en lagret triplogg.
3. Velg et segment, eller trykk på Vis alle
segmenter.
Vise triplogger på kartet
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger > Kart.
2. Under Triplogg velger du Vis eller Skjul.
En arkivert tur vises som en farget linje på
kartet.
Slette triplogger
1. Trykk på Verktøy > Mine data > Behandle
triplogger.
2. Velg en triplogg.
3. Trykk på Rediger > Slett logg.
Vise et topografisk kart for en
triplogg
1. Trykk på Verktøy > Mine data > Behandle
triplogger.
2. Velg en triplogg.
3. Velg et segment eller Vis alle segmenter.
4. Trykk på
.
Dele triplogger
1. Med et minnekort installert på enheten
trykker du på Verktøy > Mine data
> Behandle triplogger > Gjeldende
triplogg.
2. Velg en triplogg.
3. Trykk på Eksporter.
4. Angi navnet på triploggen.
5. Trykk på Ferdig.
Redigere triplogger
1. Trykk på Verktøy > Egendef. ruter.
2. Velg en triplogg.
3. Trykk på Rediger.
Brukerveiledning for zūmo 600-serien25
Bruke verktøyene
Verdensur
Trykk på Verktøy > Verdensur for å vise
gjeldende klokkeslett for ulike byer i hele
verden. Trykk på Verdenskart for å vise et
kart.
Endre byer
1.
2.
3.
4.
Trykk på Verktøy > Verdensur.
Trykk på den byen du vil endre.
Angi den nye byen, og trykk på Ferdig.
Trykk på den nye byen i listen, og trykk
deretter på Lagre.
Språkguide
Med Garmins språkguide får du data fra
Oxfords flerspråklige ressurser og fem
tospråklige ordbøker rett i hånden.
Hvis du vil kjøpe tilbehør, går du til
http://buy.garmin.com eller kontakter
Garmin-forhandleren din.
26
Ord og uttrykk
1. Trykk på Verktøy > Språkguide > Ord og
uttrykk.
2. Trykk på Språk, velg Fra- og Til-språkene,
og trykk på Tilbake.
3. Velg en kategori, og søk etter et uttrykk.
4. Trykk på Søk hvis du må stave ordet eller
uttrykket. Trykk på et uttrykk for å vise
oversettelsen.
5. Trykk på
for å høre oversettelsen.
Tips om ord og uttrykk
• Bruk Søk etter nøkkelord i fraser for
å finne alle uttrykk som inneholder et
bestemt ord.
• Trykk på et understreket ord for å bruke
et annet ord.
• Trykk på Flere variasjoner for å endre
ord i uttrykket eller for å få en annen
oversettelse.
Ordbok
Garmins språkguide har fem tospråklige
ordbøker.
1. Trykk på Verktøy > Språkguide.
2. Trykk på Ordbok.
3. Trykk på et oversettingsalternativ. Trykk på
Til engelsk hvis det er nødvendig.
4. Søk etter ordet, og trykk på det.
for å høre oversettelsen.
5. Trykk på
Ordboktips
• Trykk på Søk for å stave ordet eller
begynnelsen av ordet.
• Trykk på Tegnforkl. for å få informasjon
om forkortelser, etiketter og fonetiske
tegn for det valgte språket.
Alt av ordbøker, ord og uttrykk er fra © Oxford
University Press. Talefiler er fra © Scansoft.
Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford
University Press 2005. Pocket Oxford Italian
Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford
Portuguese Minidictionary © Oxford University Press
Brukerveiledning for zūmo 600-serien
Bruke verktøyene
2002. Multilingual Wordbank © Oxford University
Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford
University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French
Dictionary © Oxford University Press and Hachette
Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary
© Oxford University Press and Bibliographisches
Institut & F.A. Brockhaus 2003.
Kalkulator
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Trykk på Verktøy > Kalkulator.
Skriv inn det første tallet i regnestykket.
Trykk på en regnefunksjon (÷, ×, -, eller +).
Skriv inn det andre tallet i regnestykket.
Trykk på =.
Trykk på C for å utføre en ny utregning.
Enhetskalkulator
1. Trykk på Verktøy > Enhetskalkulator.
2. Trykk på Konvert., velg en enhet som skal
konverteres, og trykk på OK.
3. Trykk på en måleenhet for å endre til det
du vil endre fra.
4. Velg en måleenhet, og trykk på OK. Gjenta
etter behov.
5. Trykk på et tomt rektangel.
6. Angi en verdi, og trykk på Ferdig for å
konvertere til enheten.
7. Trykk på Fjern for å legge inn en annen
verdi.
Oppdatere vekslingskurser
Med zūmo-enheten kan du oppdatere alle
valutavekslingskursene manuelt, slik at du
alltid bruker de nyeste kursene.
1. Trykk på Verktøy > Enhetskalkulator >
Konvert. > Valuta > OK > Oppdater.
2. Trykk på kursen du vil oppdatere.
3. Trykk på
for å slette den gjeldende
kursen. Legg inn en ny kurs, og trykk på
Ferdig.
4. Trykk på Lagre for å fullføre.
Tilbud
Nord-Amerika: Hvis zūmo-pakken
inneholder en FM TMC-trafikkmottaker, vil
du motta annonser og kuponger. Annonsene
og kupongene lagres slik at du har tilgang til
dem når det passer.
1. Trykk på Verktøy > Tilbud.
2. Trykk på en annonse og om nødvendig på
en posisjon.
3. Trykk på
for å vise kupongen.
Advarsel: Ikke prøv å skrive ned
kupongkoden mens du kjører.
Trykk på Gjenopp. for å bruke den
opprinnelige kursen.
Brukerveiledning for zūmo 600-serien27
Tilpasse zūmo-enheten
Tilpasse zūmo-enheten
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger.
2. Trykk på den innstillingen du vil endre.
3. Trykk på knappen under navnet på
innstillingen for å endre den.
Endre systeminnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger > System.
GPS-simulator – aktiver simulatoren
for å slå av GPS-modus og bare simulere
navigering. Dette sparer også batteri.
Bruksmodus – når du vil optimalisere
rutene, kan du angi navigeringsmetoden:
Bil, Motorsykkel, Fotgjenger, Scooter.
Se side 5.
Enheter – du kan endre måleenheter til
Kilometer eller Miles.
Tastaturlayout – velg det du ønsker som
tastaturlayout:
MERK: Noen menyer og innstillinger
endres avhengig av bruksmodus. Se etter et
bruksmodusikon ved siden av innstillingen.
Ikke alle innstillingene er tilgjengelige for
alle bruksmodiene.
28
• QWERTY – en layout som ligner
layouten på et datatastatur.
• ABCDE – en alfabetisk layout.
• Stor-modus – en layout som gjør at du
kan velge mellom seks bokstaver om
gangen.
Om – vis programvarens versjonsnummer,
enhetens ID-nummer og lydversjonsnummeret til zūmo-enheten. Du trenger denne
informasjonen når du oppdaterer systemprogramvaren eller kjøper flere kart.
Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige
systeminnstillingene.
Endre
navigasjonsinnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon.
Rutepreferanse – velg en preferanse for å
beregne ruten:
• Raskere tid – for å beregne ruter som er
raskere å kjøre, men der distansen kan
være lengre.
• Kortere distanse – for å beregne ruter
som har kortere distanse, men som kan ta
lengre tid å kjøre.
• Offroad – for å beregne direkteruter
(uten veier).
Brukerveiledning for zūmo 600-serien
Tilpasse zūmo-enheten
Unngåelser – velg veityper som du vil
unngå, eller som du foretrekker å bruke på
rutene.
Lysstyrke – juster bakgrunnsbelysningsnivået. Hvis du reduserer bakgrunnsbelysningsnivået, øker levetiden til batteriet.
Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige
navigasjonsinnstillingene.
Berøringsskjerm – følg instruksjonene på
skjermen for å kalibrere berøringsskjermen.
Omberegningsmodus – velg hvordan zūmoenheten omberegner en rute hvis du avviker
fra den.
Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige
skjerminnstillingene.
Justere skjerminnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Tid.
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Skjerm.
Fargemodus – velg Dagtid for en lys
bakgrunn, Nattetid for en mørk bakgrunn
eller Auto for automatisk å veksle mellom
de to.
Skjermbilde – aktiver skjermbildemodusen.
Trykk på
eller
når du er på
en kartside, for å ta et skjermbilde.
Punktgrafikkfilen med bildet lagres i mappen
Garmin\Screenshot på zūmo-stasjonen.
Oppdatere tidsinnstillingene
Tidsformat – du kan velge mellom 12- og
24-timers tidsformat eller UTC-tidsformat.
Gjeldende tid – velg Automatisk hvis
du vil at klokkeslettet skal oppdateres
automatisk. Hvis Automatisk ikke er valgt,
kan klokkeslettet justeres i intervaller på
15 minutter.
Angi språkene
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Språk.
Tale – endre språket for talemeldinger.
Tekst – endre all tekst på skjermen til
det valgte språket. Selv om du endrer
tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata, slik som
gatenavn.
Tastatur – velg tastaturet for språket ditt.
Du kan også endre tastaturspråkmodus fra
et hvilket som helst tastatur ved å trykke på
Språk -knappen.
Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige
språkene.
Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige
tidsinnstillingene.
Brukerveiledning for zūmo 600-serien29
Tilpasse zūmo-enheten
Endre kartinnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Kart.
Kartdetalj – juster mengden detaljer
som vises på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes
opp langsommere.
Kartvisning – velg et kartperspektiv.
• Spor opp – viser kartet todimensjonalt
(2D) med ferdselsretningen øverst.
• Nord opp – viser kartet todimensjonalt
(2D) med nord øverst.
• 3D – viser kartet tredimensjonalt (3D) i
Spor opp.
Kjøretøy – trykk på Endre for å endre
ikonet som brukes til å vise posisjonen din
på kartet. Trykk på ikonet du vil bruke, og
trykk deretter på OK. Du kan laste ned flere
kjøretøyikoner fra www.garmingarage.com.
Triplogg – vis eller skjul loggen for reisene
dine. Hvis du vil slette triploggen, kan du
trykke på Verktøy > Mine data > Slett
triplogg.
30
Kartinfo – viser kartene som er lastet inn på
zūmo-enheten, og versjonene deres. Trykk på
et kart for å aktivere (hake) eller deaktivere
(ingen hake) kartet.
Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige
kartinnstillingene.
Legge til sikkerhet
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
Garmin Lock – aktiver Garmin Lock™ for å
låse zūmo-enheten. Tast inn en firesifret PINkode, og angi en sikkerhetsposisjon. Hvis du
vil ha mer informasjon, kan du se side 33.
Sikker modus – slå Sikker modus av eller
på. Når kjøretøyet beveger seg, deaktiverer
sikker modus alle funksjoner som krever
betydelig oppmerksomhet, og som kan
distrahere føreren.
Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige
sikkerhetsinnstillingene. Vær oppmerksom
på at gjenoppretting av sikkerhetsinnstillingene ikke vil slette PIN-koden til Garmin
Lock eller sikkerhetsposisjonen.
Vise
abonnementsinformasjon
for FM TMC Traffic
Merk: Du kan bare få tilgang til
trafikkinnstillingene hvis zūmo-enheten
er koblet til en ekstern strømkilde og en
FM TMC-trafikkmottaker.
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Trafikk.
Trafikkinnstillingene varierer avhengig av
stedet du valgte ved installeringen.
Aktiver trafikk – slå trafikk av og på.
Gjeldende – velg hvilken leverandør du vil
bruke. Velg Auto hvis du vil bruke den beste
leverandøren i det området, eller velg en
bestemt leverandør som alltid skal brukes.
Finn flere – søk etter flere TMCtrafikkleverandører. Hvis du er i et nytt
område, trykker du på Ja for å tømme
leverandørtabellen.
Abonnement – vis FM-trafikkabonnementene dine med tilhørende utløpsdatoer (disse
vises på hovedsiden for trafikkinnstillinger
for enheter i Nord-Amerika).
Brukerveiledning for zūmo 600-serien
Tilpasse zūmo-enheten
Legg til (eller Abonnement > Legg
til) – legg til et nytt abonnement på en
trafikktjeneste. Gå til www.garmin.com
/fmtraffic hvis du vil kjøpe et abonnement.
Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes
flere ganger. Du må skaffe deg en ny kode
hver gang du fornyer tjenesten. Hvis du har
flere FM-trafikkmottakere, må du skaffe deg
en ny kode for hver mottaker.
Endre innstillinger for
Bluetooth-teknologi
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth.
Telefon eller Lyd – velg Legg til > OK
for å pare med en enhet som har trådløs
Bluetooth-teknologi. Hvis du vil lytte til lyd
med høy kvalitet trådløst, kan du koble til et
Bluetooth-hodesett. Se sidene 16–18. Velg
Endre for å pare og koble til en annen enhet.
zūmo-enhetens PIN-kode (eller passord) er
1234.
Utelat – velg enheten du vil koble fra, og
trykk på Ja.
Fjern – velg enheten du vil slette fra
zūmo-minnet, og trykk på Ja.
Bluetooth – aktiver eller deaktiver
Bluetooth-komponenten. Bluetoothikonet vises på menysiden hvis Bluetoothkomponenten er aktivert. Velg Deaktivert
hvis du vil hindre at en enhet kobler til
automatisk.
Enhetsnavn – angi et enhetsnavn som
identifiserer zūmo-enheten på enheter med
Bluetooth-teknologi. Trykk på Ferdig.
Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige
Bluetooth-innstillingene. Dette fører ikke til
at paringsinformasjonen blir slettet.
Endre innstillingene for
nærhetspunkter
Du må ha lastet inn nærhetspunkter (for
eksempel egendefinerte punkter av interesse,
en fotoboksdatabase eller en TourGuide®fil) for å kunne endre innstillingene for
nærhetspunkter. Se sidene 34–35.
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Nærhetspunkter.
Varsling av nærhetspunkter – trykk på
Endre for å aktivere eller deaktivere varsling
når du nærmer deg egendefinerte punkter av
interesse eller fotobokser.
TourGuide – angi hvordan du vil at
lyden til TourGuide skal aktiveres. Velg
Auto. avspilling for å høre hele turen
slik den er programmert, Forespørsel for
å vise høyttalerikonet
på kartet når
turinformasjon er tilgjengelig langs ruten,
eller Av.
Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige
innstillingene for nærhetspunkter.
Brukerveiledning for zūmo 600-serien31
Tilpasse zūmo-enheten
Gjenopprette alle
innstillinger
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger.
2. Trykk på Gjenopp.
3. Trykk på Ja.
Fjerne brukerdata
Forsiktig: Dette fjerner all informasjon
som brukeren har lagt inn.
1. Hold fingeren i det nedre høyre hjørnet
av skjermen på zūmo-enheten når du slår
den på.
2. Fortsett å trykke på skjermen til meldingen
vises.
3. Trykk på Ja for å fjerne alle brukerdata.
Alle de opprinnelige innstillingene
gjenopprettes. Alle elementer du har
lagret, blir slettet.
32
Brukerveiledning for zūmo 600-serien
Tillegg
Tillegg
Slik kan du lade
zūmo-enheten
Lad zūmo-enheten i minst 4 timer før du
bruker den med batteristrøm.
•
•
•
•
•
Bruk strømkabelen for bil.
Bruk motorsykkelbraketten.
Bruk USB-kabelen.
Bruk en valgfri nettadapterkabel.
Bruk en valgfri batterilader.
Nullstille zūmo-enheten
Hvis zūmo-enheten slutter å fungere, slår
du av zūmo-enheten og slår den på igjen.
Hvis dette ikke hjelper, trykker du på
og holder nede i 8 sekunder. Slå på
zūmo-enheten igjen. zūmo-enheten skal
fungere som normalt.
Kalibrere skjermen
Hvis berøringsskjermen ikke reagerer slik
den skal, må du kalibrere den.
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Visning.
2. Under Berøringsskjerm trykker du på
Kalibrere.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Slik låser du zūmo-enheten
Garmin Lock er et system som låser zūmoenheten din for å hindre tyveri. Hver gang du
slår på zūmo-enheten, taster du inn PINkoden eller kjører til sikkerhetsposisjonen.
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
2. Trykk på knappen under Garmin Lock.
3. Tast inn en firesifret PIN-kode, og kjør til
en sikkerhetsposisjon.
Hva er en sikkerhetsposisjon?
Velg en posisjon du ofte kjører tilbake til, for
eksempel huset ditt, som sikkerhetsposisjon.
Hvis zūmo-enheten innhenter satellittsignaler
og du er på sikkerhetsposisjonen, trenger du
ikke å angi PIN-koden.
Merk: Hvis du glemmer PIN-koden og
sikkerhetsposisjonen din, må du sende
zūmo-enheten til Garmin for å få den
låst opp. Du må også sende en gyldig
produktregistrering eller et kjøpsbevis.
nüMaps Guarantee™
Du må registrere zūmo-enheten på
http://my.garmin.com innen 60 dager
etter at du har innhentet satellitter og
kjørt med zūmo-enheten, for å motta én
gratis kartoppdatering (hvis tilgjengelig).
Du er ikke kvalifisert til å motta gratis
kartoppdatering hvis du foretar registreringen
via telefon eller lar det gå mer enn 60 dager
etter første gang du har innhentet satellitter
og kjørt med zūmo-enheten. Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du gå til www.garmin
.com/numaps.
Tilleggskart
Du kan kjøpe tilleggskart for zūmo-enheten.
Hvis du vil se en liste over kart som er
kompatible med zūmo-enheten, går du
til produktsiden for zūmo på Garmins
webområde (www.garmin.com), og klikker
på kategorien Maps (Kart).
Brukerveiledning for zūmo 600-serien33
Tillegg
Oppdatere programvaren
1. Gå til www.garmin.com/products
/webupdater, og last ned WebUpdater
til datamaskinen.
2. Koble zūmo-enheten til datamaskinen ved
hjelp av mini-USB-kabelen.
3. Kjør WebUpdater, og følg instruksjonene
på skjermen.
Etter at du har bekreftet at du vil foreta en
oppdatering, laster WebUpdater automatisk
ned oppdateringen og installerer den på
zūmo-enheten.
Ekstrautstyr og valgfritt
tilbehør
Hvis du vil ha mer informasjon om valgfritt
tilbehør, kan du gå til http://buy.garmin.com
eller www.garmin.com/extras eller ta kontakt
med Garmin-leverandøren.
34
Fotobokser
Fotoboksinformasjon er tilgjengelig
enkelte steder. Gå til webområdet
http://my.garmin.com for å se hvor denne
tjenesten er tilgjengelig. zūmo-enheten
inneholder informasjon om plassering av
flere hundre fotobokser i de områdene
tjenesten er tilgjengelig. zūmo-enheten
varsler deg når du nærmer deg en fotoboks,
og kan advare deg hvis du kjører for fort.
Dataene blir oppdatert minst én gang i
uken, så du har alltid tilgang til så oppdatert
informasjon som mulig.
Du kan kjøpe et nytt område eller forlenge
et eksisterende abonnement når som helst.
Hvert område du kjøper, har en egen
utløpsdato.
Forsiktig: Garmin er ikke ansvarlig
for nøyaktigheten til eller konsekvensene
av å bruke en egendefinert POI-database
eller fotoboksdatabase.
Egendefinerte punkter av
interesse
Du kan bruke POI Loader til å laste
inn egendefinerte punkter av interesse
(POIer) på zūmo-enheten. POI-databaser
er tilgjengelige fra flere Internett-baserte
selskaper. Noen egendefinerte databaser
inneholder varslingsinformasjon for punkter,
for eksempel fotobokser og skolesoner.
Gå til www.garmin.com/extras, og klikk
på POI Loader hvis du vil installere POI
Loader på datamaskinen. Du finner mer
informasjon i hjelpefilen til POI Loader.
Trykk på F1 for å åpne hjelpefilen.
Hvis du vil se de egendefinerte POIene,
trykker du på Hvor skal du? > Tillegg >
Egendefinerte POIer. Hvis du vil endre
innstillingene for varsling av nærhetspunkter,
kan du trykke på Verktøy > Innstillinger
> Nærhetspunkter > Varsling av
nærhetspunkter.
Brukerveiledning for zūmo 600-serien
Tillegg
Koble zūmo-enheten til datamaskinen hvis
du vil slette de egendefinerte POIene fra
zūmo-enheten. Åpne mappen Garmin\poi på
zūmo-stasjonen eller minnekortet. Slett filen
som heter poi.gpi.
TourGuide
Med TourGuide kan zūmo-enheten spille
av GPS-guidede lydturer fra uavhengige
forhandlere. Disse lydturene kan for
eksempel ta deg med på en rute mens
den spiller av interessante fakta om
historiske steder underveis. Du finner
flere opplysninger hvis du går til
www.garmin.com/extras og klikker
på POI Loader.
Hvis du vil vise TourGuide-filene,
trykker du på Hvor skal du? > Tillegg >
Egendefinerte POIer. Hvis du vil endre
TourGuide-innstillingene, trykker du på
Verktøy > Innstillinger > Nærhetspunkter
> TourGuide.
Garmin Travel Guide
Omtrent som en vanlig reiseguide inneholder
Garmin Travel Guide detaljert informasjon
om steder, for eksempel restauranter og
hoteller. Hvis du vil kjøpe ekstrautstyr,
kan du gå til http://buy.garmin.com eller
ta kontakt med en Garmin-forhandler.
Hvis du vil bruke Travel Guide, må du sette
minnekortet inn i zūmo-enheten. Trykk på
Hvor skal du? > Tillegg. Trykk på navnet
til en Travel Guide hvis du vil vise den.
Batteriinformasjon
zūmo-enheten inneholder et litiumionbatteri
som kan byttes ut av brukeren. Hvis du vil
maksimere levetiden til batteriet, bør du ikke
legge zūmo-enheten i direkte sollys og unngå
eksponering for overdreven varme over
lengre perioder.
Batteriikonet
i hjørnet på menysiden
angir statusen til zūmo-batteriet. Hvis du vil
forbedre batterimålerens nøyaktighet, lader
du ut batteriet helt, og deretter lader du det
helt opp igjen. Du bør ikke koble fra zūmoenheten før den er helt oppladet.
Skifte batteri i
zūmo-enheten
Hvis du må skifte batteri i zūmo-enheten,
bør du bruke et litiumionbatteri fra Garmin
010–11143–00. Du kan kjøpe et nytt batteri
på http://buy.garmin.com. Kontakt din lokale
avfallsstasjon for å få mer informasjon om
hvor du skal avhende batteriet.
Lade zūmo-enheten
•
•
•
•
Bruk strømkabelen for bil.
Bruk motorsykkelbraketten.
Bruke den valgfrie USB-kabelen.
Bruk en valgfri nettadapterkabel.
MERK: Batteriet lades ikke i
motorsykkelbraketten når zūmo-enheten
er slått av.
Maksimere batterilevetiden
• Senk bakgrunnsbelysningen (Verktøy >
Innstillinger > Visning > Lysstyrke).
• Deaktivere Bluetooth, se side 16.
Brukerveiledning for zūmo 600-serien35
Tillegg
• Ikke la zūmo-enheten stå i direkte sollys.
Unngå høye temperaturer over lengre tid.
Skifte sikringen
Forsiktig: Når du skifter sikringen, må
du passe på at du ikke mister noen av de
små delene, og at de blir satt riktig på plass
igjen.
Hvis enheten ikke vil lades i kjøretøyet ditt,
kan det hende at du må skifte sikringen på
tuppen av biladapteren.
1. Løsne det svarte runde endestykket, og
dra det ut.
2. Fjern sikringen (sylinder i glass og sølv),
og sett inn en 3 A kvikksikring.
Endestykke
3. Pass på at sølvtuppen
settes i det svarte
endestykket. Skru på
Sølvtupp
det svarte endestykket.
Om GPS-satellittsignaler
zūmo-enheten må hente inn GPSsatellittsignaler (Global Positioning System)
for å navigere. Hvis du er innendørs, i
nærheten av høye bygninger eller trær eller i
et parkeringshus, klarer kanskje ikke zūmoenheten å hente inn satellittsignalene. Gå
utendørs til et område uten høye hindringer
når du skal bruke zūmo-enheten.
Når zūmo-enheten har hentet inn
satellittsignaler, er linjene for signalstyrke
på menysiden grønne
. Hvis enheten
mister satellittsignalene, blir linjene røde
eller tomme
.
Du finner mer informasjon om GPS på
www.garmin.com/aboutGPS.
Montere på dashbordet
Bruk den vedlagte monteringsplaten hvis du
vil montere enheten på dashbordet, i henhold
til gjeldende bestemmelser.
Forsiktig: Det permanente
monteringslimet er svært vanskelig
å fjerne etter at platen er montert.
1. Rengjør og tørk dashbordet der du vil
plassere platen.
2. Fjern limbeskyttelsen under platen.
3. Plasser platen på dashbordet.
4. Fjern den gjennomsiktige plasten fra
platens overside.
5. Plasser sugekoppbraketten på platen.
Skyv spaken ned (mot platen).
Sikring
36
Brukerveiledning for zūmo 600-serien
Tillegg
Fjerne zūmo-enheten og
braketter
Hvis du vil fjerne zūmo-enheten fra holderen
på både sugekopp- og motorsykkelbraketten,
trykker du på knappen på siden av holderen
og vipper zūmo-enheten forover. Plasser
værhetten på motorsykkelbrakettholderen.
Vri holderen mot høyre eller venstre hvis du
vil fjerne holderen fra sugekoppbraketten.
Bruk kraft til holdersokkelen løsner fra
brakettballen.
Merk: Du må bruke kraft for å koble
holderen tilbake på sugekoppbraketten.
Trykk ballenden godt inn i kontakten.
Hvis du vil fjerne sugekoppbraketten fra
frontruten, vipper du spaken mot deg. Dra
tappen på sugekoppen mot deg.
Ta vare på zūmo-enheten
zūmo-enheten inneholder sensitive
elektroniske komponenter som kan få
permanente skader hvis de blir utsatt for
voldsomme støt eller vibrasjoner utenom
vanlig bruk på motorsykkel eller i bil.
Hvis du vil minimere risikoen for skade på
zūmo-enheten, må du unngå å miste den i
bakken og ikke bruke den der det kan oppstå
voldsomme støt eller vibrasjoner.
Rengjøre enhetens utside
zūmo-enheten er laget av materialer av høy
kvalitet og krever ikke annet vedlikehold av
brukeren enn rengjøring. Rengjør enhetens
utside (ikke berøringsskjermen) med en
klut fuktet med mildt såpevann, og tørk av
den. Unngå kjemiske rengjøringsmidler og
løsemidler som kan skade plastdeler.
Rengjøre berøringsskjermen
Rengjør berøringsskjermen med en myk,
ren, lofri klut. Bruk vann, isopropylalkohol
eller brillepussemiddel etter behov. Påfør
middelet på kluten, og tørk forsiktig av
berøringsskjermen.
Beskytte zūmo-enheten
• Ikke oppbevar zūmo-enheten på et
sted der den kan bli utsatt for ekstreme
temperaturer over lengre tid. Dette kan
føre til permanent skade på enheten.
• Selv om du kan bruke en PDA-styluspenn
på berøringsskjermen, må du aldri gjøre
dette mens du kjører. Du må aldri trykke
på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Brukerveiledning for zūmo 600-serien37
Tillegg
Unngå tyveri
• Du bør fjerne enheten og braketten når
den ikke er i bruk, for å unngå tyveri.
Fjern merket etter sugekoppen på
frontruten.
• Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
• Registrer produktet på
http://my.garmin.com.
• Bruk funksjonen Garmin Lock.
Se side 33.
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at dette zūmoproduktet samsvarer med hovedkravene og
andre relevante bestemmelser i direktivet
1999/5/EF. Hvis du vil lese den fullstendige
samsvarserklæringen, kan du gå til Garmins
webområde for Garmin-produktet:
www.garmin.com.
38
Lisensavtale for
programvare
VED Å BRUKE zūmo-ENHETEN
GODTAR DU AT DU ER BUNDET
AV FØLGENDE VILKÅR I
PROGRAMVARELISENSAVTALEN.
LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin gir deg en begrenset lisens til å
bruke programvaren som følger med denne
enheten (“Programvaren”), i en binær kjørbar
form gjennom normal bruk av produktet.
Eiendomsrett og åndsverksrettigheter i og til
Programvaren forblir hos Garmin.
forretningshemmeligheter tilhørende
Garmin, og at Programvaren i kildekodeform
forblir en verdifull forretningshemmelighet
som tilhører Garmin. Du samtykker i at du
ikke skal dekompilere, demontere, endre,
foreta omvendt utvikling av eller redusere
Programvaren eller deler av den til lesbar
form, eller lage avledede produkter basert
på Programvaren. Du samtykker i at du
ikke skal eksportere eller reeksportere
Programvaren til et annet land i strid med
USAs eksportlover.
Du er innforstått med at Programvaren eies
av Garmin og er beskyttet i henhold til
USAs opphavsrettslover og internasjonale
avtaler om opphavsrett. Du er videre
innforstått med at strukturen, organiseringen
og kodingen i Programvaren er verdifulle
Brukerveiledning for zūmo 600-serien
Tillegg
Spesifikasjoner
Fysisk størrelse (B × H × D): 136 × 83,4 ×
24 mm (5,35 × 3,28 × 0,94 tommer)
Vekt: 270 g (6,17 oz.)
Skjerm: 4,3 tommer diagonalt,
480 × 272 piksler, liggende WQVGA
TFT-skjerm med hvit bakgrunnsbelysning
og berøringsskjerm
Strøminntak: strøm fra kjøretøy (DC)
med strømkabelen for bil og holderen eller
motorsykkelbraketten som følger med, eller
vekselstrøm med ekstra tilbehør
Bruk: maks. 10 W
Batterilevetid: 3 til 7 timer avhengig av
bruk og innstillinger
Batteritype: litiumionbatteri som kan byttes
Veske: vanntett til IPx7
GPS-mottaker: høysensitiv
Driftstemperaturområde: fra –20 til 60 °C
(fra –4 til 140 °F)
Innhentingstider*:
Varm: < 1 sek
Kald: < 38 sek
Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger:
< 45 sek
Ladetemperaturområde: 0 til 45 °C
(32 til 113 °F)
Datalagring: Internt minne og valgfritt
uttakbart minnekort. Data lagres i det
uendelige.
Datamaskingrensesnitt: USB-masselagring,
plug-and-play
*Gjennomsnittlige innhentingstider for
en stasjonær mottaker med fri sikt mot
himmelen.
Hodetelefonkontakt: standard 3,5 mm
Ladetid: ca. 4 timer
Brukerveiledning for zūmo 600-serien39
Tillegg
Feilsøking
Problem/spørsmål
Løsning/svar
zūmo-enheten
innhenter aldri
satellittsignaler.
Ta med zūmo-enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær. Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Sugekoppen fester seg
Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol. Tørk med en ren, tørr klut. Fest sugekoppen slik det blir beskrevet på side 2.
ikke til frontruten.
zūmo-enheten lader
ikke i kjøretøyet.
Kontroller sikringen i strømkabelen for bil.
Forsikre deg om at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket.
zūmo-enheten kan bare lade i temperaturer mellom 0–45 °C (32–113 °F). Hvis zūmo-enheten plasseres i direkte sollys eller i et
varmt miljø, kan den ikke lade.
Hvordan sletter jeg alle Hold fingeren i det nedre høyre hjørnet på zūmo-skjermen mens du slår den på. Fortsett å trykke på skjermen til meldingen vises.
brukerdataene?
Trykk på Ja for å fjerne alle brukerdata.
zūmo-enheten er
låst/fryst.
Hvis zūmo-skjermen slutter å fungere, slår du zūmo-enheten av og deretter på igjen. Hvis dette ikke hjelper, trykker du på og holder
nede av/på-knappen i 8 sekunder. Slå på zūmo-enheten igjen. zūmo-enheten skal fungere som normalt.
Berøringsskjermen
reagerer ikke som den
skal når jeg trykker på
den.
Slå av zūmo-enheten. Hold fingeren på skjermen. Deretter trykker du på og holder nede av/på-knappen. Hold til
kalibreringsskjermen vises.
Følg instruksjonene på skjermen.
Batterimåleren min
virker unøyaktig.
La enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen (uten å avbryte ladingen).
Telefonen min kobler
seg ikke til zūmoenheten.
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Bluetooth. Kontroller at Bluetooth-feltet er satt til Aktivert.
Kontroller at telefonen er slått på og befinner seg mindre enn ca. 10 meter unna zūmo-enheten.
Du finner mer hjelp på www.garmin.com/bluetooth.
40
Brukerveiledning for zūmo 600-serien
Tillegg
Problem/spørsmål
Løsning/svar
Hvordan vet
jeg at zūmoenheten er i USBmasselagringsmodus?
Når zūmo-enheten er i USB-masselagringsmodus, vises det et bilde av en zūmo-enhet koblet til en datamaskin. Du skal også kunne
se to nye eksterne stasjoner i Min datamaskin.
1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
Datamaskinen min
2. Slå av zūmo-enheten.
oppdager aldri at zūmo3.Koble USB-kabelen til datamaskinen og zūmo-enheten. zūmo-enheten slår seg automatisk på og går inn i
enheten er koblet til.
USB-masselagringsmodus.
Jeg finner ingen nye
eksterne stasjoner i
listen over stasjoner.
Hvis du har flere tilordnede nettverksstasjoner, kan det hende at Windows har problemer med å tilordne stasjonsbokstaver til
zūmo-stasjonene. Du finner mer informasjon i operativsystemets hjelpefil om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver.
Jeg mottar ikke
trafikkinformasjon.
Kontroller at du er i et område som har dekning. Du må være i et dekningsområde for å kunne motta trafikkinformasjon for området.
Kontroller at FM TMC-trafikkmottakeren er koblet til strømkontakten på holderen og til et strømuttak i bilen.
Hvordan finner jeg
restauranter i nærheten
av et hotell jeg skal
bo på?
1.
2.
3.
4.
Hvordan finner jeg
bilen min på en
parkeringsplass?
Trykk på Hvor skal du? > Favoritter > Siste posisjon > Kjør!. Naviger til kjøretøyet!
Trykk på Hvor skal du? > Nærme > Annen by (og angi hvor du skal på ferie).
Finn hotellet, og trykk på Kjør!.
Trykk på Meny > Hvor skal du? > Nærme > Mitt bestemmelsessted.
Søk etter en restaurant. Restaurantene som er nærmest hotellet, vises øverst i listen.
Brukerveiledning for zūmo 600-serien41
Indeks
Indeks
Symbols
2D-kartvisning 12, 30
3D-kartvisning 12, 30
A
Alternativer for Kjør!-side 8
angi posisjonen din 11
annonser 27
antityverifunksjon 30, 33
av/på-knapp 1
B
bakgrunnsfarge 29
batteriinformasjon 35
berøringsskjerm
innstillinger 29
kalibrere 33
rengjøre 37
bildenavigasjon 10–11
bilder 24
Bluetooth-teknologi 16–18
fjerne en telefon 31
hodesett 21
innstillinger 31
pare med telefon 16, 31
bøker 22
bokmerker 22
brukerdata, slette 32
bruksmodus 5, 28
42
D
dashbordplate 36
datamaskintilkobling 23
dempe
lyd 7
telefonsamtale 17
detaljerte kjøreanvisninger 13
detaljkart 30
diakritiske tegn 9
digitalt topografisk kart 12
drivstoffregistrering 15
E
egendefinerte POIer 34
enheter, konvertere 27
enhets-ID 28
F
fartsgrenseikon 7, 13
Favoritter 10
redigere 10
favoritter
lagre 10
filer 23
behandle 23
overføre 23
slette 23
støttede typer 23
finne steder 6
adresse 8
Alternativer for Kjør!-side 8
bruke bilder 10–11
element på kartet 11
etter navn 9
etter postnummer 8
i nærheten av en annen posisjon 8
lagrede steder (Favoritter) 10
nylige valg 9
fjerne braketten 37
fotoboksdatabase 34
G
Garmin Lock 30, 33
geocaching 12
gjeldende posisjon, lagre 10
globusvisning 12
GPS
av/på 28
om GPS 36
H
håndfrie telefonfunksjoner 16–18
Hjelp 24
hjelp på enheten 24
Hjem
posisjon 9
telefonnummer 18
hodesett 21
hodetelefonkontakt 39
holder 2
Hvor er jeg? 24
Hvor skal du? 8–12
I
innkommende anrop 17
innstillinger
gjenopprette 32
K
kalkulator 27
kart
aktiver detaljkart 30
detaljnivå 30
flytte 11
kartinformasjonsknapp 30
oppdatere 33
se på 11
tilleggskart 33
tilpasse 30
versjon 30
vise 30
zoome 11
kartkonturer 12
kilometer 28
kjøreanvisninger 13
kjøretøyikon 13, 30
kompass 15
kontakte Garmin i
konvertere
enheter 27
Brukerveiledning for zūmo 600-serien
Indeks
valuta 27
koordinater 12
L
lade zūmo-enheten 33, 35, 40
lagre
gjeldende posisjon 10, 11, 24
steder du finner 10
Lane Assist 14
låse zūmo-enheten 33
laste inn filer til zūmo-enheten 23
litiumionbatteri 35, 39
lydbøker 22
lydversjon 28
lysstyrke 29
M
M3U-spillelisteformat 22
maks. fart, nullstille 15
målinger, konvertere 27
MapSource 33
medieavspiller 21–22
mikrofon 1
miles 28
Mine data 24
montere
fjerne fra braketten 37
på dashbordet 36
på motorsykkelen 3–5
MP3-musikkfiler
laste inn 23
spille 21
musikk 21
myGarmin i
N
navigasjon
innstillinger 28
modus 28
nødhjelp 24
nullstille
maks. fart 15
tripdata 15
nüMaps Guarantee 33
O
offroad, ruting 11, 28
omkjøring 7
oppbevare zūmo-enheten 37
oppdatere
kart 33
programvare 33, 34
ordbok 26
overføre filer 23
oversette ord 26
P
posisjonsikon 30
postnummer 8
programvare
lisensavtale 38
oppdatere 34
versjon 28
Q
QWERTY-tastatur 28
R
registrere 38
ringe
dempe 17
fra Kjør!-siden 8
hjem 18
legge på 17
logg 18
svare 17
ruter
egendefinert 11–12
følge 7
importere 24
legge til et stopp 7
offroad 28
omkjøring 7
redigere 11
simulere 28
S
Samsvarserklæring 38
satellittsignaler 36
SD-kort 23, 39
SD-kortspor 1
serienummer 1
side med manøverliste 13
siden for neste sving 13
sikkerhetsinnstillinger 30
sikkerhetsposisjon 33
sikker modus 30
sikring, skifte 36
simulere en rute 28
siste posisjon 41
skjerm
lysstyrke 29
skjermdumper 29
skjerminnstillinger 29
skolesonedatabase 34
slette
alle brukerdata 32
egendefinerte POIer 35
Favoritter 10, 11
filer 23
liste med nylige funn 9
rute 11
tegn 9
triplogg 25
søkeområde 8
spesifikasjoner 39
pare en mobiltelefon 16, 17
PIN-kode
Bluetooth 31
Garmin Lock 33
Brukerveiledning for zūmo 600-serien43
Indeks
spilleliste 21
fra datamaskin 22
lagre gjeldende 22
opprette 22
redigere 22
spille 22
språkguide 26
stave navnet 9
støttede filtyper 23
sugekopp 2
systeminnstillinger 28
T
taleoppringing 18
talespråk 29
Ta meg hjem 9
tastatur 9
layout 28
språkmodus 9, 29
tastatur på skjerm 9
ta vare på zūmo-enheten 37
tekstspråk 29
telefonbok 17
telefonsvarer 17
tidsinnstillinger 29
tidssone 29
tilbehør 34
tillegg 10, 34, 35
tilleggskart 33
tilpasse zūmo-enheten 28–32
44
TourGuide 31, 35
trådløst hodesett 21
trafikk 19–20
hendelser 19
legge til trafikkabonnement 30
trafikkmottaker
antenne 2
Travel Guide 34, 35
tripcomputerside 14
tripinformasjon, nullstille 15
triplogger 24, 30
dele 25
lagre 25
redigere 25
slette 25
vise 25
vise på kart 25
V
valuta, konvertere 27
varsler
fotoboks 34
nærhet 31
verdensur 26
Verktøy 24–27
viapunkt, legge til 7
volum 7
W
WebUpdater 34
Z
zoome 11
U
unngå
trafikk 19
tyveri 38
veityper 29
USB 23
løse ut 23
masselagringsmodus 23
utgang, lyd 7
hodetelefonkontakt 39
Brukerveiledning for zūmo 600-serien
De nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke inkludert kartdata) for
Garmin-produktene finner du på Garmins webområde www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Desember 2009
Delenummer 190-01026-38 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising