Garmin | zūmo® 450 | User guide | Garmin zūmo® 450 Anvandarhandbok

Garmin zūmo® 450 Anvandarhandbok
Användarhandbok
zumo 400/450
™
den personliga motorcykelnavigatorn
© 2006–2007 Garmin Ltd. och dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. 913/397.8200 eller 800/800.1020
Fax 913/397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House Hounsdown Business
Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9RB, Storbritannien
Tel. +44 (0) 870.8501241
(utanför Storbritannien) eller
0808 2380000
(endast Storbritannien)
Fax 44/0870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras,
överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt
tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enda kopia av denna handbok till en hårddisk eller
annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av
den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens
text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är
strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan varning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter
och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar.
Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av
denna och andra produkter från Garmin.
Garmin® är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, registrerat i USA och andra länder.
zūmo™, MapSource® , MyGarmin™, Garmin Travel Guide™, Garmin TourGuide™ och Garmin Lock™ är varumärken
Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac® och
iTunes® är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. Varumärket Winamp tillhör Nullsoft, Inc. och
dess moderbolag, America Online, Inc. SiRF®, SiRFstar® och SiRF-logotypen är registrerade varumärken som tillhör SiRF
Technology, Inc. SiRFstarIII™ och SiRF Powered™ är varumärken som tillhör SiRF Technology, Inc. Google™ och Google
Earth™ är varumärken som tillhör Google Inc. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Övriga
varumärken och varunamn tillhör deras respektive ägare.
Januari 2007
Artikelnummer 190-00778-39 rev. A
Förord
Förord
Tack för ditt val av Garmin® zūmo™.
I Europa kontaktar du Garmin (Europe) Ltd.
på +44 (0) 870.8501241 (utanför Storbritannien)
eller 0808 2380000 (endast Storbritannien).
Konventioner för handboken
myGarmin™
När du uppmanas „trycka på“ någonting rör du
vid något på skärmen med ditt finger. I texten
stöter du på pilar (>). De anger att du ska trycka
på flera olika alternativ. Om det till exempel står
“tryck på Vart > Favoriter” ska du trycka på
knappen Vart och sedan på Favoriter.
Kontakta Garmin
Kontakta Garmin om du har frågor om
användningen av zūmo. I USA kontaktar du
Garmins produktsupport på telefon: 913/397,8200
eller 800/800.1020, måndag – fredag, 8.00 – 17.00
Central Time, eller går till www.garmin.com/
support och klickar på Product Support.
zūmo 400/450 Användarhandbok
De senaste tjänsterna för dina Garmin-produkter
finns på http://my.garmin.com. På webbplatsen
myGarmin Web kan du:
• Registrera din Garmin-enhet.
• Prenumerera på onlinetjänster för information
om hastighetskameror (se sidan 42).
• Låsa upp tillvalskartor.
Återkom till myGarmin regelbundet så att du inte
missar några nya tjänster.
Om Google Earth™
Gå till http://earth.google.com och hämta
programmet Google Earth. Med Google Earth
installerat på datorn kan du visa vägpunkter, spår
och rutter som du sparat i MapSource®. På menyn
View väljer du View in Google Earth.
Förord
Förord...............................................i
Konventioner för handboken..............i
Kontakta Garmin................................i
myGarmin...........................................i
Om Google Earth...............................i
Viktig information.............................. iv
Komma igång..................................1
Titta närmare på zūmo......................1
Snabbreferenser................................2
Tips och genvägar för zūmo..............2
Ställa in volymen...............................2
Ställa in ljusstyrka..............................2
Montera zūmo på din motorcykel......3
Konfigurera zūmo..............................7
Söka satelliter....................................7
Använda zūmo..................................7
Söka efter ditt mål ............................8
Följa din rutt.......................................9
Lägga till ett stopp till en rutt..............9
Lägga till en omväg.........................10
Stoppa en rutt..................................10
Välja en bättre rutt...........................10
Låsa zūmo.......................................10
Vart................................................. 11
Åka hem..........................................12
Söka efter sevärdheter....................12
Senast hittade platser......................14
Favoriter..........................................14
Skapa och spara en rutt..................16
Hitta en plats med kartan................18
Ange koordinater.............................19
Utöka sökningen..............................19
Använda huvudsidorna................20
Kartsida...........................................20
Trippinformation, sida......................21
Svänglista, sida...............................22
Nästa sväng, sida............................22
Trafikinformation..........................23
Visa trafikproblem............................23
Undvika trafikproblem......................23
Köpa prenumeration på
trafikinformation..........................24
Hantera filer i zūmo......................25
Filformat som kan användas...........25
Ta bort filer från zūmo......................27
Använda mediaspelaren..............28
Lyssna på MP3-filer . ......................28
Söka efter en adress....................... 11
Alternativ på sidan Kör....................12
ii
zūmo 400/450 Användarhandbok
Förord
Anpassa zūmo..............................30
Ändra kartinställningarna.................30
Ändra systeminställningarna...........31
Lokalisera zūmo..............................32
Hantera användardata.....................33
Ändra navigeringsinställningarna....34
Anpassa visningen..........................35
Byta knappsats................................35
Hantera trafikinställningar................36
Återställa alla inställningar...............36
Ta bort alla användardata................36
Bilaga.............................................37
Ljudalternativ för zūmo....................37
Ladda zūmo.....................................37
Bilfäste, tillbehör .............................37
Uppdatera programvaran i zūmo.....39
Köpa och läsa in nya kartdata.........40
Tillbehör . ........................................40
Batteriinformation ...........................44
Använda en fjärrantenn...................45
GPS-satellitsignaler.........................45
Specifikationer.................................46
Felsökning av zūmo........................47
Felsökning av USB-gränssnittet......48
Index..............................................50
zūmo 400/450 Användarhandbokiii
Förord
Viktig information
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation finns säkerhetsanvisningar och juridisk
information.
Tips om hur du skyddar zūmo
•
•
•
•
•
•
Bär och förvara zūmo i den medföljande bärväskan (bara zūmo 450).
Förvara inte zūmo på plats där den under längre tid kan bli utsatt för extrema temperaturer
(till exempel i bagageutrymmet på en bil), eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Även om det går att använda en persondatorpenna till att använda pekskärmen bör du inte försöka
göra det samtidigt som du kör fordonet. Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på pekskärmen
eftersom skador kan uppstå.
Undvik att tappa enheten och att använda den i miljöer med extrema stötar och starka vibrationer.
Enheten innehåller känsliga elektroniska komponenter som kan skadas permanent om du utsätter
enheten för häftiga stötar eller vibrationer utöver normalt bruk på en motorcykel.
Förebygg stöld genom att ta bort zūmo och fästet när enheten inte används.
Använda funktionen Garmin Lock™. Se sida 10.
Överensstämmelseförklaring
Härmed intygar Garmin att den här produkten uppfyller de grundläggande kraven och andra
tillämpliga föreskrifter i direktiv 1999/5/EC.
Den fullständiga överensstämmelseförklaringen finns på Garmins webbplats för din Garmin-produkt:
www.garmin.com/products/zumo400 eller www.garmin.com/products/zumo450. Klicka på
handböcker och välj sedan överensstämmelseförklaring.
iv
zūmo 400/450 Användarhandbok
Komma igång
Komma igång
Titta närmare på zūmo
A.
Strömknapp
B.
Zooma in, öka volymen eller öka
ljusstyrkan.
C.
Zooma ut, minska volymen eller
minska ljusstyrkan.
D.
Bläddringsknapp – bläddra till
sidorna för karta, trippinformation och
mediaspelaren. Ställ in ljusstyrkan
genom att hålla den nertryckt.
E.
Talknapp – ställ in volymen
genom att trycka på knappen. Aktivera
röstanvisningar genom att hålla den
nertryckt.
C
B
D
A
E
Mini-USB-port för nätadapter,
USB-masslagringsenhet och
uppdatering av programvara
SDkortplats
Batteri
(se sidan 44)
MCX-kontakt
under
väderskyddslock
(se sidan 45)
zūmo 400/450 Användarhandbok
Komma igång
Tips och genvägar för zūmo
•
•
•
•
Håll fingret stadigt på
om du snabbt
vill återgå till menysidan.
Tryck på
om du vill återgå till kartsidan.
Om du vill se fler alternativ trycker du på
och
.
Tryck på
om du vill ändra
inställningar som volym, ljusstyrka, språk och
knappsats.
Ställa in �volymen
Tryck på
och använd sedan
och
för att ställa in volymen. Vill du göra avancerade
volyminställningar trycker du på
>
Volym.
•
•
•
•
•
•
•
Snabbreferenser
Söka efter en adress: sidan 11
Visa kartsidan: sidan 20
Använda stöldskyddsfunktionen Garmin
Lock™: sidan 10
Lyssna på MP3-filer: sidorna 28–29
Överföra filer till zūmo: sidorna 25–27
Information om zūmos ljudinställningar
finns på sidan 37.
Vanliga frågor: sidan 47
Ställa in �ljusstyrka
Håll nertryckt
och använd
och
för att ställa in ljusstyrkan. Information om fler
visningsinställningar finns på sidan 35.
zūmo 400/450 Användarhandbok
Komma igång
Montera zūmo på din motorcykel
Varning: Villkoren i Garmins garanti kräver att strömkabeln med blottade
ledningstrådar monteras av en erfaren montör med tillräckliga kunskaper om bilelektronik
och som är kunnig i att använda de specialverktyg eller maskiner som krävs för
monteringen.
1: Anslut ström till fästet
Välj en lämplig och säker placering för zūmo på din motorcykel, med tanke på tillgängliga strömkällor
och säker kabeldragning.
Blottade ledningar
med säkring för
strömanslutning
Strömanslutning
Om att ansluta ljudsystem
Standarduttag för mikrofon (2,5 mm) och ljudutgång (3,5 mm) är placerade på vänster sida av fästet
(under ett väderskyddslock). När du ansluter ljudsystemet till zūmo måste du tänka på hur kablarna ska
dras. Mer information finns på sidan 37.
2: Montera styrstångsfästet
Med zūmo följer fästanordningar för två olika typer av styrstångsmontering. Anpassad montering kan
kräva fler monteringsdelar (www.ram-mount.com).
zūmo 400/450 Användarhandbok
Komma igång
A) Så här monterar du U-bygeln och
styrstångsfästet:
Styrstångsfäste
U-bygel
1. Sätt U-bygeln runt styrstången och trä ändarna
genom styrstångsfästet.
2. Dra åt muttrarna så att fästet sitter stadigt.
Dra inte åt för hårt.
Obs! Rekommenderat moment är 5,7 Nm
(50 in-lb ). Överskrid inte det maximala
momentet på 9 Nm (80 in-lb).
B) Så här monterar du styrstångsfästet
på kopplings-/bromshandtagets
klämfäste:
Styrstång
Obs! Både 1/4-tums och M6-bultar medföljer. Använd den storlek som passar
i kopplings-/bromshandtagets fäste.
1. Ta bort de två fabriksmonterade bultarna från kopplings-/bromshandtagets klämfäste.
2. Trä de nya bultarna genom
styrstångsfästet, avståndshylsorna
Kopplings-/bromsStyrstångsfäste
och klämfästet.
klämfäste
3. Dra åt muttrarna så att fästet sitter
stadigt.
Avståndshylsor
zūmo 400/450 Användarhandbok
Komma igång
3: Fäst bottenplattan på
zūmo-fästet
zūmo-fäste
1. Fäst bottenplattan på zūmo-fästet
genom att sätta i M4 x 40 mm de
platthuvade bultarna och muttrarna.
2. Dra åt muttrarna så att bottenplattan
sitter stadigt.
zūmo-fäste
Bottenplatta
Väderskyddslock
4: Fäst bottenplattan
på styrstångsfästet
Bottenplatta
Dubbel fästarm
Strömingång
Mini-USB-port
Vred
1. Sätt i styrstångsfästets kulled
och bottenplattans kulled i
den dubbla fästarmen.
2. Dra åt vredet lätt.
3. Ställ in position för bästa
möjliga visning och
användning.
4. Dra åt vredet så att fästet
sitter stadigt.
Väderskyddslock
Styrstångsfäste
zūmo 400/450 Användarhandbok
Komma igång
5: Montera zūmo i
fästet
zūmo-fäste
Spak
1. Anslut strömkabeln
till zūmo-fästet. Dra åt
strömanslutningens skruvar
så att du får bättre tätning.
2. Fäll upp spaken.
3. Vik väderskyddslocket ner
och under (magnetiskt).
4. Placera zūmo i fästet och
fäll ner spaken.
5. Dra åt låsskruven.
Låsskruv
Strömkabel
Om låsskruvmejseln
Fäst zūmo stadigt vid fästet med låsskruven. Om
du sätter skruvmejseln på din nyckelring har du
den lätt åtkomlig.
Låsskruvmejseln
zūmo 400/450 Användarhandbok
Komma igång
Konfigurera zūmo
Starta zūmo genom att hålla
nertryckt. Konfigurera zūmo enligt instruktionerna på skärmen.
Söka satelliter
Sök upp en öppen plats utomhus, utanför garaget och inte i närheten av höga byggnader. Starta zūmo.
Det kan ta några minuter innan enheten hittar satellitsignalen.
Staplarna
anger GPS-signalens styrka. När staplarna är gröna tar zūmo emot satellitsignal och
du kan börja använda navigeringsfunktionen.
Använda zūmo
A
B
C
D
E
Visar satellitsignalens styrka.
Visar batteristatus.
Tryck här om du vill hitta en destination.
Tryck här om du vill visa kartsidan.
Tryck här om du vill visa trafikincidenter (kräver
mottagare och prenumeration).
F Tryck här om du vill starta mediaspelaren.
G Tryck här om du vill ändra zūmos inställningar.
zūmo 400/450 Användarhandbok
A
B
C
D
E
F
G
Komma igång
Söka efter ditt mål
På menyn
Vart finns olika kategorier av platser att söka efter.
➊ Tryck på
Vart.
➍ Välj en destination.
➋ Välj en kategori.
➌ Välj en underkategori.
➎ Tryck på Kör.
➏ Njut av vägen!
Tips! Om du vill se fler alternativ trycker du på
och
.
zūmo 400/450 Användarhandbok
Komma igång
Följa din rutt
Medan du kör guidar zūmo dig till din destination med röstuppmaningar, pilar på kartan och anvisningar
överst på kartsidan. Om du avviker från den ursprungliga rutten söks en ny rutt upp och du får en ny
vägbeskrivning.
Rutten är markerad med en
mörklila linje.
Följ pilarna när du svänger.
En målflagga anger ditt mål.
Lägga till ett stopp till en rutt
Du kan lägga till ett stopp i rutten. Först ges vägbeskrivning till stoppet och sedan till slutmålet.
1.
2.
3.
4.
När en rutt är aktiverad trycker du på Meny på kartsidan och sedan på
Sök efter det extra stoppet.
Tryck på Kör.
Tryck på Lägg till som delmål om du vill lägga till det här stoppet
före slutmålet. Tryck på Ange som nytt mål om du vill ange
platsen som nytt slutmål.
zūmo 400/450 Användarhandbok
Vart.
Komma igång
Lägga till en ������
omväg
Om en väg längs din rutt är avstängd kan du ta
en omväg.
1. När en rutt är aktiverad trycker du på Meny.
2. Tryck på Omväg.
Stoppa en rutt
1. När en rutt är aktiverad trycker du på Meny.
2. Tryck på Stopp.
Välja en bättre rutt
När du närmar dig ditt mål kan zūmo beräkna
vägalternativen för att hitta en bättre rutt. Om
zūmo hittar en bättre rutt visas
eller
i
kartans högra hörn. Tryck på
eller
om du
vill välja den nya rutten.
L���������
åsa zūmo
1. Tryck på
>
System > Garmin
Lock.
2. Tryck på OK och ange en fyrsiffrig personlig
kod.
3. Bekräfta den fyrsiffriga personliga koden.
4. Tryck på OK.
5. Kör till en säkerhetsplats och tryck på Ange.
Varje gång du startar zūmo behöver du
antingen ange din personliga kod eller köra till
säkerhetsplatsen.
Vad är en säkerhetsplats?
Om du är på din säkerhetsplats behöver du inte
ange din personliga kod. Om du glömmer din
personliga kod behöver du ta emot satellitsignaler
och sedan köra till din säkerhetsplats för att låsa
upp zūmo.
Obs! Om du glömmer din personliga
kod och säkerhetsplats måste du skicka
in zūmo-enheten till Garmin för att få
den upplåst.
10
zūmo 400/450 Användarhandbok
Vart
Vart
På menyn Vart finns olika kategorier av platser att
söka efter.
Söka efter en adress
1. Tryck på
Vart >
Adress.
2. Om det behövs väljer du land, län, och
ort/postnummer.
3. Ange gatunummer och tryck på Klar.
4. Ange gatunamnet tills en lista med gator
visas eller tryck på Klar.
5. Om det behövs väljer du gata och ort.
6. Välj adressen vid behov. Sidan Kör öppnas.
7. Skapa en rutt till adressen genom att trycka
på Kör.
TIPS: Ange inte gatans prefix eller suffix.
För att hitta Norra långa gatan anger du till
exempel långa, och för att hitta riksväg 7
anger du 7.
Om postnummer
Du kan söka efter ett postnummer. Ange
postnumret istället för stadsnamnet. Alla kartdata
har inte sökfunktion för postnummer.
Korsningar
Du söker efter en korsning på liknande sätt som
du söker efter en adress. Tryck på
Korsning
och ange de två gatunamnen.
zūmo 400/450 Användarhandbok11
Vart
Alternativ på sidan Kör
Visa sidan Kör genom att trycka på ett objekt i
sökresultatet.
Åka hem
När du angett hemplats kan du när som helst
skapa en rutt till den genom att trycka på
Vart >
Åk hem.
Ändra hemplats
1. Tryck på
>
Användardata >
Ange hemplats.
2. Välj Ja, ange min adress eller Ja, använd
aktuell plats.
Skapa en vägbeskrivning till platsen genom att
trycka på Kör.
Visa platsen på kartan genom att trycka på Visa
kartan. Om GPS-funktionen är avstängd trycker
du på Ange plats. för att ange positionen som din
aktuella plats.
Spara platsen som en favorit genom att trycka på
Spara. Se sidan 14.
Söka efter sevärdheter
1. Tryck på
Vart >
Mat, logi.
2. Om det behövs väljer du en kategori och
en underkategori. (Om du vill visa fler
kategorier trycker du på pilarna.)
3. Välj en destination.
4. Tryck på Kör.
Åka hem
Du kan ange en hemplats för den plats du oftast
besöker.
1. Tryck på
Vart >
2. Välj ett alternativ.
12
Åk hem.
zūmo 400/450 Användarhandbok
Vart
Söka efter en plats genom att
bokstavera namnet
Om du känner till namnet på platsen du
söker efter kan du skriva in det med hjälp av
skärmknappsatsen. Du kan också ange bokstäver
som ingår i namnet för att begränsa sökresultatet.
Använda skärmknappsatsen
När skärmknappsatsen visas bläddrar du genom
bokstäverna genom att trycka på det gula fältet
och dra i det. Ange en bokstav genom att trycka
på den.
1. Tryck på
Vart >
Mat, logi.
2. Tryck på Bokstavera namnet.
3. Ange bokstäverna i namnet med
skärmknappsatsen. Tryck på Klar.
4. Tryck på platsen du söker efter och sedan
på Kör.
Om du vill ta bort det sista tecknet du angav
trycker du på
, om du vill ta bort hela posten
håller du
nedtryckt.
Tryck på
om du vill ändra
knappsatsinställningen så att du kan använda
diakritiska tecken eller specialtecken.
Om du vill ange nummer trycker du på
.
Information om hur du ändrar visningen av
knappsatsen finns på sidan 35.
zūmo 400/450 Användarhandbok13
Vart
Senast hittade platser
zūmo sparar de senaste 50 hittade platserna i en
lista. De allra senast hittade platserna visas högst
upp i listan. Tryck på Vart >
Senast
hittade platser så visas de platser du hittat den
senaste tiden.
Lägg till den senast hittade platsen i Favoriter
genom att trycka på Spara > OK .
Ta bort alla platser från listan över senast hittade
platser genom att trycka på Ta bort > Ja.
Obs! När du tar bort senast hittade
platser tas alla objekt bort från listan.
Men platsen raderas inte från din
enhet.
14
Favoriter
Du kan spara upp till 500 platser i Favoriter, så att
du snabbt kan hitta dem och skapa rutter till dem.
Din hemplats sparas också i Favoriter.
Spara hittade platser
1. När du har hittat en plats du vill spara
trycker du på Spara.
2. Klicka på OK. Platsen sparas i
Favoriter.
Dela platser
Dela dina Favoriter med andra zūmo-ägare. Du
måste ha ett SD-kort med ledigt utrymme isatt.
1. Tryck på
Vart >
Favoriter.
2. Välj den plats som du vill dela.
3. Tryck på Dela.
zūmo 400/450 Användarhandbok
Vart
4. Kontrollera att du valt rätt plats och tryck på
Exportera.
5. Tryck på OK.
6. Ta ut SD-kortet och sätt i det i en annan
zūmo.
7. Ett meddelande visas. Importera de delade
platserna genom att trycka på Ja.
8. Tryck på
Favoriter och sedan på den
plats du vill importera.
9. Tryck på Importera och sedan på OK.
10. Återgå till menysidan genom att trycka på
Klar.
Hitta sparade platser
Tryck på Vart >
Favoriter. Platserna
anges i ordning beroende på avståndet från den
aktuella platsen. Begränsa sökningen genom att
trycka på Bokstavera.
Spara aktuell plats
På kartsidan trycker du på. fordonsikonen.
Spara den aktuella platsen som en favorit
genom att trycka på Ja.
Redigera sparade platser
1. Tryck på
Vart >
Favoriter.
2. Tryck på den plats du vill redigera.
3. Tryck på Redigera.
4. Så här redigerar du en plats:
Tryck på Ändra namn. Ange ett namn och
tryck på Klar.
Tryck på Ändra kartsymbol. Tryck på en
symbol.
zūmo 400/450 Användarhandbok15
Vart
Tryck på Ändra telefonnummer. Ange ett
telefonnummer och tryck på Klar.
Ta bort objektet genom att trycka på Ta bort.
En lista över alla dina favoriter visas.
Tryck på det objekt du vill ta bort. Tryck på
Ta bort > Ja.
Skapa och spara en rutt
Använd zūmo för att skapa och spara rutter inför
din nästa tripp. Du kan spara upp till 50 rutter.
7. Beräkna rutten och visa den på kartan
genom att trycka på Karta.
8. Avsluta och spara rutten genom att trycka på
Föregående.
Redigera sparade rutter
1. Tryck på
Vart >
Rutter.
2. Välj den rutt du vill redigera.
3. Tryck på Redigera.
1. Tryck på
Vart >
Rutter > Ny.
2. Tryck på Lägg till ny startpunkt.
3. Hitta en plats du vill använda som startpunkt
och tryck på Välj.
4. Tryck på Lägg till ny slutpunkt.
5. Hitta en plats du vill använda som slutpunkt
och tryck på Välj.
6. Lägg till en plats till din rutt genom att trycka
på
. TIPS: Använd knappen Nära för att
begränsa sökningen, se sidan 19. Ta bort en
plats genom att trycka på
.
16
zūmo 400/450 Användarhandbok
Vart
4. Så här redigerar du en rutt:
Tryck på Ändra namn. Ange ett nytt namn
och tryck på Klar.
Lägg till nya start- stopp- eller slutpunkter
genom att trycka på Lägg till/ta bort
punkter.
Ändra ordningen för punkter längs din rutt
genom att trycka på Ordna om manuellt.
Tryck på Ordna om optimalt om du vill
ordna om punkterna automatiskt för att
skapa den rakaste linjen mellan start- och
slutpunkt.
Ändra ruttens inställning för att göra en ny
beräkning enligt någon av inställningarna
snabbare tid, kortare avstånd eller terräng
genom att trycka på Beräkna igen.
Ta bort objektet genom att trycka på Ta
bort. En lista över alla dina rutter visas.
Tryck på det objekt du vill ta bort. Tryck på
Ta bort > Ja.
Obs! Dina ändringar sparas
automatiskt när du lämnar någon av
sidorna för att redigera en rutt.
Dela rutter
Dela dina sparade rutter med andra zūmo-ägare.
Du måste ha ett SD-kort med ledigt utrymme
isatt.
1. Tryck på
Vart >
Rutter.
2. Välj den rutt du vill dela.
3. Tryck på Dela.
4. Kontrollera att du valt rätt rutt och tryck på
Exportera.
5. Tryck på OK.
6. Ta ut SD-kortet och sätt i det i en annan
zūmo.
7. Ett meddelande visas. Importera de delade
rutterna genom att trycka på Ja.
8. Tryck på Rutter och sedan på den rutt du
vill importera.
zūmo 400/450 Användarhandbok17
Vart
Tips för att bläddra i kartan
•
•
•
9. Tryck på Importera och sedan på OK.
10. Återgå till menysidan genom att trycka på
Klar. Visa dina importerade rutter genom att
trycka på
Vart >
Rutter.
Obs! Du kan också dela rutter med
Google Earth. Gå till
http://earth.google.com.
Hitta en plats �����
med kartan
•
•
•
•
Visa olika delar av kartan genom att trycka
på kartan och dra.
Tryck på
och
för att zooma in och ut.
Tryck på valfritt objekt på kartan. En pil visas
som pekar på objektet du markerade.
Om du vill gå tillbaka till föregående skärm
klickar du på Föregående.
Spara platsen som en favorit genom att trycka
på Spara.
Skapa en vägbeskrivning till platsen genom
att trycka på Kör.
Om GPS-enheten är avstängd trycker du på
Ange plats för att ange pilens plats som din
aktuella plats.
Öppna kartsidan genom att trycka på
Visa
karta. Om du vill förflytta dig på kartan och visa
andra delar av den klickar du på den och drar.
Du kan också trycka på Vart >
>
Bläddra i kartan.
18
zūmo 400/450 Användarhandbok
Vart
Ange koordinater
Om du känner till de geografiska koordinaterna
för ditt mål kan du använda koordinaterna för
latitud och longitud i zūmo.
Tryck på Vart >
>
Koordinater.
Ändra typen av koordinater genom att trycka på
Format. Olika typer av positionsformat används
på olika kartor och du har möjlighet att i zūmo
välja rätt sorts koordinater för den typ av karta du
använder.
Visa fler alternativ genom att trycka på Nästa:
• Skapa en vägbeskrivning till koordinaterna
genom att trycka på Kör.
• Visa platsen på kartan genom att trycka på
Visa karta.
• Spara platsen som en favorit genom att trycka
på Spara.
Utöka sökningen
1. Tryck på
Vart > Nära.
2. Välj ett alternativ:
Min aktuella plats – söker efter platser nära
den aktuella platsen.
En annan ort – söker nära den ort du
anger.
Min aktuella rutt – söker längs den rutt du
förflyttar dig längs.
Mitt mål – söker efter platser nära målet för
rutten.
3. Tryck på OK.
Obs! zūmo söker automatiskt nära den
aktuella platsen.
zūmo 400/450 Användarhandbok19
Använda huvudsidorna
Använda huvudsidorna
Kartsida
Visa kartsidan genom att trycka på
just nu.
Visa karta på menysidan. Fordonsikonen
Om du vill spara den aktuella platsen trycker
du på fordonsikonen och sedan på Ja.
visar var du är
Öppna sidan Svänglista genom att
trycka på riktningsfältet.
Tryck på
om du vill zooma ut.
Tryck på
zooma in.
om du vill
Tryck här om du vill gå
tillbaka till menysidan.
Öppna
trippinformationssidan
genom att trycka på
Hastighet.
Trippinformationssidan
20
Tryck här om du vill visa
sidan med nästa sväng.
Kartsidan vid navigering längs en rutt
Svänglista, sida
Sidan med nästa sväng
zūmo 400/450 Användarhandbok
Använda huvudsidorna
Trippinformation, sida
På trippinformationssidan visas din aktuella
hastighet och användbar statistik om trippen.
trippinformationssidan genom att trycka
Du visar �����������������������������������������
på Hastighet på kartsidan.
Återställa trippinformationen
Om du vill ha exakt trippinformationen återställer
du den innan du startar en tripp. Om du stannar
ofta bör du inte stänga av zūmo så att den mäter
trippens tid korrekt.
Nollställ trippmätaren och tiden genom att trycka
på Återställ > Trippdata.
Nollställ den maxhastigheten genom att trycka på
Återställ > Maxhastighet.
Visa total tid, förflyttningstid och stopptid genom
att trycka på Mer.
Använda bränslemätaren
Bränslemätaren är bara till för användning på
motorcyklar. Du kan visa din bränsleförbrukning
när zūmo sitter i motorcykelfästet.
Bränslemätarens exakthet beror på de data du
anger.
1. Öppna trippinformationssidan genom att
trycka på Hastighet på kartsidan.
2. Tryck på Återställ > Kilometer per tank.
3. Ange ett värde och tryck på Klar.
4. Ett meddelande visas när du har bränsle
för 48,3 km (30 engelska mil) kvar.
5. Sök efter en närliggande bensinstation
genom att trycka på ikonen
på
kartsidan.
6. Nollställ bränslemätaren genom att
gå till trippinformationssidan och
trycka på bränslemätaren > Ja.
zūmo 400/450 Användarhandbok21
Använda huvudsidorna
Svänglista, sida
När du följer en rutt visar svänglistsidan
instruktioner en sväng i taget och avståndet
mellan dem för hela rutten. Öppna svänglistsidan
genom att trycka på riktningsfältet överst på
kartsidan. Om du vill visa sidan med nästa sväng
för en sväng trycker du på den. Visa hela rutten
på kartan genom att trycka på Visa karta.
22
Nästa sväng, �����
sida
När du följer en rutt visar sidan nästa sväng
svängen på kartan, samt avstånd och tid tills du är
framme vid svängen. Om du vill visa nästa sväng
på kartan trycker du på Sväng om på kartsidan
eller trycker på valfri sväng på svänglistsidan.
Tryck på
eller
om du vill visa andra
svängar på rutten. När du vill gå tillbaka trycker
du på Föregående.
zūmo 400/450 Användarhandbok
Traffic Information
Trafikinformation
zūmo kan ta emot och använda trafikinformation
med hjälp av tillvalet FM TMC (Traffic
Message Channel) trafikmottagare. När ett
trafikmeddelande tas emot visas händelsen på
kartan på enheten och rutten kan ändras så att
du slipper problem i trafiken.
Obs! Garmin ansvarar inte för
att trafikinformationen är korrekt.
FM-trafikinformationsmottagaren tar
bara emot signaler från trafiktjänstens
leverantör och visar informationen på
zūmo.
Visa trafikproblem
Obs! Du kan bara ta emot
trafikinformation om zūmo är ansluten
till en trafikinformationsmottagare
(se sidan 41).
1. Visa trafikincidenter genom att trycka på
> Trafik på menysidan.
2. Om du vill visa detaljerna för ett problem
trycker du på det.
3. Välj ett alternativ.
Undvika trafikproblem
Symbolen
eller
visas om det inträffat
en trafikincident på din rutt eller den väg som du
kör på.
Trafikikon för Nordamerika
Trafikikon för Europa
1. Tryck på
eller
på kartsidan.
zūmo 400/450 Användarhandbok23
Traffic Information
2. Om du vill visa detaljerna för ett problem
trycker du på det.
3. Tryck på Undvik.
Köpa prenumeration på
trafikinformation
Du kan förnya och köpa nya prenumerationer på
www.garmin.com/fmtraffic.
Lägga till en �prenumeration
1. Tryck på
>
>
Trafik.
2. Tryck på Prenumerationer > Lägg till.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
FM-trafikmottagare
Mer information om FM-trafikmottagare finns
på www.garmin.com/traffic. Information om
leverantörer av FM-trafikinformation och vilka
städer som har täckning finns på
www.garmin.com/fmtraffic.
Obs! För att kunna ta emot
information måste FM-trafikinformationsmottagaren och zūmo vara
inom räckhåll för en FM-station som
sänder ut trafikdata.
Obs! Utförlig dokumentation
medföljer Garmins trafikmottagare.
24
zūmo 400/450 Användarhandbok
Hantera filer i zūmo
Hantera filer i zūmo
Du kan överföra filer till internminnet eller ett
SD-kort (tillval)
Steg 1: Sätt i ett SD-kort (tillval)
Om du vill sätta i eller ta bort kortet trycker du på
det tills du hör ett klick.
Obs! zūmo-enheten är inte kompatibel
med operativsystemet Windows® 95,
Windows 98 eller Windows Me. Det
här är en vanlig begränsning hos de
flesta USB-masslagringsenheter.
Filformat som kan användas
•
•
•
•
MP3-musikfiler
JPEG- och JPG-bildfiler för välkomstbild eller
bildvisare
GPI-filer med anpassade sevärdheter från
Garmin POI Loader
GPX-vägpunktfiler och kartor från
MapSource
Obs! zūmo kan inte spela iTunes®
M4A/M4P-filer.
Mini-USB-port för nätadapter, SD-kortplats
USB-masslagringsenhet och
uppdatering av programvara
Steg 2: Anslut �����������
USB-kabeln
1. Anslut den smala änden av USB-kabeln till
mini-USB-porten.
2. Anslut den större kontakten på USB-kabeln
till en USB-port på datorn.
zūmo 400/450 Användarhandbok25
Hantera filer i zūmo
Två nya enheter visas i listan över datorns enheter.
“Garmin” är det tillgängliga lagringsutrymmet i
zūmos internminne. Den andra flyttbara enheten
är SD-kortet.
Obs! Ifall enheten inte namnges
automatiskt finns information i
hjälpfilen och på sidan 48 om hur du
byter namn på enheten.
Steg 3: Överför filer till zūmo
För Windows
1. Anslut zūmo till en dator.
2. Dubbelklicka på
Den här datorn.
3. Bläddra efter den fil du vill kopiera på
datorn.
4. Markera filen och välj Redigera > Kopiera.
5. Öppna enheten Garmin eller SD-kort.
26
6. Välj Redigera > Klistra in. Filen visas i
listan med filer i Garmin eller på SD-kortet.
Obs! Du kan också dra och släppa
filer på och från enheterna.
För Mac®
1. Anslut zūmo till en dator. Enheterna Garmin
och SD-kort visas på skärmen som två
installerade volymer.
2. Om du vill kopiera filer till
Garmin eller SD-kort drar och
släpper du önskade filer på
volymens ikon.
Volymikon
zūmo 400/450 Användarhandbok
Hantera filer i zūmo
Steg 4: Mata ut och koppla från
För Windows
När du har överfört filerna dubbelklickar
du på ikonen
Säker borttagning av
maskinvara i Windows aktivitetsfält. Välj USBmasslagringsenhet och klicka sedan på Stopp.
Markera enheten och klicka på OK. Du kan nu
koppla loss USB-kabeln från zūmo.
För Mac
När du har överfört filerna kopplar du ifrån
enheten genom att dra volymikonen till
Papperskorgen
(den ändras till en
utmatningsikon Mata ut ). Du kan nu koppla
loss USB-kabeln från zūmo.
Ta bort filer från zūmo
Du kan ta bort filer från zūmo på samma sätt som
du tar bort filer från en dator.
Anslut zūmo till datorn och öppna Garmin eller
SD-kortenheten. Markera den fil du vill ta bort
och tryck på Delete på datorns tangentbord.
Varning: Om du inte är säker på
vad en fil används till bör du inte ta
bort den. Enhetens minne innehåller
viktiga systemfiler som inte bör tas
bort. Var extra försiktig med filer i
mappar med namnet “Garmin”.
zūmo 400/450 Användarhandbok27
Använda mediaspelaren
Använda mediaspelaren
Lyssna på MP3-filer
Överför MP3-filer till internminnet eller ett
SD-kort (tillval) Mer information finns på sidorna
25–27.
1. Öppna mediaspelaren genom att öppna
menysidan och trycka på
.
2. Tryck på Bläddra.
3. Tryck på en kategori. Du kan visa listor med
alla MP3-filer eller visa album, artister eller
genre.
4. Om du vill spela upp hela kategorin från
början av listan trycker du på Spela upp
alla. Om du vill börja uppspelningen av alla
låtar med en viss låt trycker du på den.
Om du vill gå till början av låten klickar du på
, om du vill hoppa bakåt klickar du och håller
ned.
Om du vill hoppa till nästa låt trycker du lätt på
. Om du vill fortsätta att hoppa framåt håller
du kvar fingret.
Om du vill göra paus i låten trycker du på
.
Om du vill upprepa trycker du på
.
Om du vill spela upp i slumpmässig ordning
trycker du på
.
Obs! Du kan bara spela MP3-filer på
zūmo. Den kan inte hantera iTunes®
M4A/M4P-filer.
Albumbild
Om du vill visa informationen om en MP3-fil
trycker du på albumbilden.
Om du vill justera volymen trycker du på
.
Information om zūmos volyminställningar finns
på sidan 37.
28
zūmo 400/450 Användarhandbok
Använda mediaspelaren
Använda en spellista
Med den här funktionen kan du hantera filer på
zūmo (se sidorna 25–27).
5. Tryck på Bläddra > Importera spellista.
De tillgängliga spellistorna visas.
1. Skapa en spellista med MP3-filer på datorn
med ett ljudprogram som Winamp™.
2. Spara spellistan som en M3U-fil.
Obs! Du kanske behöver
redigera M3U-filen med ett
textredigeringsprogram, t.ex.
Anteckningar, för att ta bort
sökvägarna till MP3-filerna. M3Ufilen ska endast visa MP3-filerna
i spellistan, inte var de är sparade.
Mer information finns i hjälpen till
ljudprogrammet.
6. Börja spela upp MP3-filerna genom att
trycka på en spellista.
Obs! Du kan inte ändra ordningen
i spellistan från zūmo.
3. Överför spellistan och de associerade
MP3-filerna till Garmin eller SD-kortenheten.
M3U-filen måste vara på samma plats som
MP3-filerna.
4. Öppna MP3-spelaren i zūmo genom att
trycka på
.
zūmo 400/450 Användarhandbok29
Anpassa zūmo
Anpassa zūmo
1. På menysidan trycker du på
.
2. Klicka på den inställning du vill ändra. För
alla inställningar finns en undermeny eller
lista.
Ändra kartinställningarna
Tryck på
>
Karta.
Kartvisning – ändrar kartperspektivet.
• Spår uppåt – visar kartan tvådimensionellt
med färdriktningen uppåt.
• Norr uppåt – visa en 2D-karta med norr
överst.
• 3D – visar mappen tredimensionellt i Spår
uppåt.
Fordon – ändra den ikon som används för att visa
din position på kartan genom att trycka på Ändra.
Tryck på den ikon du vill använda och sedan på
OK. Hämta fler fordonsikoner på
www.garmin.com/vehicles.
Kartinfo – visar vilka kartor som är inlästa på
zūmo-enheten och vilka versioner de har. Aktivera
(markerad) eller avaktivera (omarkerad) en karta
genom att trycka på den.
Återställ – återställer kartans standardinställningar.
Kartdetaljer – justera hur mycket detaljer som
ska visas på kartan. Om du visar kartan med hög
detaljrikedom ritas den om långsammare.
30
zūmo 400/450 Användarhandbok
Anpassa zūmo
Ändra systeminställningarna
Tryck på
>
System.
GPS-läge – aktivera och avaktivera GPS och
WAAS/EGNOS. Om du aktiverar inställningen
WAAS/EGNOS kan det öka GPS-funktionens
noggrannhet, men det belastar också batteriet mer.
Mer information om WAAS/EGNOS finns på
www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
Säkert läge – stänger av eller på säkert läge.
Du använder Säkert läge när fordonet rör sig.
Då stängs alla funktioner av som kräver
betydande uppmärksamhet och kan stjäla
uppmärksamheten från körningen.
Garmin Lock – lås zūmo genom att aktivera
Garmin Lock. Ange en fyrsiffrig personlig kod
och en säkerhetsplats. Det finns mer information
på sidan 10.
Om – visar zūmos programvaruversion, enhetens
ID-nummer och ljudenhetens versionsnummer.
Du behöver de uppgifterna när du uppdaterar
systemets programvara (se sidan 39) eller köper
nya kartdata (se sidan 40).
Återställ – återställer systemet till
standardinställningarna.
zūmo 400/450 Användarhandbok31
Anpassa zūmo
Lokalisera zūmo
Tryck på
>
Plats.
Om du vill ändra en inställning trycker du på
knappen intill ikonen.
Om du vill ändra alla inställningar trycker du på
Ändra alla. Välj inställning i varje bild och tryck
på OK.
Plats – ange din plats.
Textspråk – ställer in alla skärmtexter till
det valda språket. Att textspråket ändras innebär
inte att språket i data som användaren lagt in
ändras.
32
Röstspråk – ställer in språk för
röstmeddelanden.
Tidsformat – välj mellan 12-timmars,
24-timmars eller UTC-tidsformat.
Tidszon – välj en tidszon eller närliggande ort i
listan.
Sommartid – ställ in som På, Av eller
Automatiskt om det är aktuellt.
Enheter – ställ in längdenhet som
Kilometer eller Engelska mil.
zūmo 400/450 Användarhandbok
Anpassa zūmo
Hantera användardata
Tryck på
>
Användardata.
Visa bilder – visa bilder sparade på Garmindiskenhet eller SD-kort. Visa en bild genom att
trycka på dess miniatyrbild. Du kan zooma bilden
genom att trycka på
och . Visa olika delar
av bilden genom att trycka på den och dra.
Så här delar du bilder med en
annan zūmo-användare:
Ange hemplats – ange eller ändra din hemplats.
Se sidan 12.
Importera data – läs in favoriter, rutter,
tripploggar och bilder från Garmin-diskenhet eller
SD-kort.
Hantera tripploggar – visa den aktuella
tripplogsanvändningen. De senaste 10 000
punkterna i trippdata sparas i zūmo. När du
ger dig ut på nästa tripp kanske du vill tömma
tripploggen. Tryck på Rensa tripplogg.
Det kan ta några minuter att tömma en stor
tripplogg. Du kan också återanvända den senaste
trippinformation. Spara genom att trycka på
Spara som rutt och spara ett nytt trippavsnitt
som en rutt. Mer information om rutter finns på
sidan 16.
1. Tryck på en miniatyrbild.
2. Tryck på Dela.
3. Kontrollera att du valt rätt bild och tryck på
Exportera.
4. Ta ut SD-kortet och sätt i det i en annan
zūmo.
5. Ett meddelande visas. Importera den delade
bilden genom att trycka på Ja.
6. Tryck på Bilder > tryck på en miniatyrbild >
Importera.
zūmo 400/450 Användarhandbok33
Anpassa zūmo
7. Kontrollera att du valt rätt bild och tryck på
Importera.
Du kan visa bilderna några sekunder i taget som
ett bildspel genom att trycka på Bildspel.
Du kan när som helst stoppa bildspelet och visa
fler alternativ.
Ändra navigeringsinställningarna
Tryck på
>
Navigering.
Ruttinställningar – välj en inställning för
beräkning av rutter.
• Snabbare tid – för att beräkna rutter som går
fortare att köra men som kan vara längre.
• Kortare avstånd – för att beräkna rutter med
kortare avstånd men som kan ta längre tid att
köra.
• Terrängkörning – för att beräkna rutter
fågelvägen (utan vägar). På kartsidan trycker
du på
eller på
för att bläddra till
kompassidan.
34
Fordonstyp – optimera rutter genom att ange din
fordonstyp.
Väghinder – ange de vägtyper du vill undvika
på dina rutter. Vägtyperna används bara om
alternativa rutter leder för långt bort eller om det
inte finns några andra tillgängliga vägar. Med en
trafikinformationsmottagare kan du också undvika
trafikincidenter.
Varningssignal – aktivera/avaktivera
varningssignalen.
Återställ – återställer standardinställningarna för
navigering.
zūmo 400/450 Användarhandbok
Anpassa zūmo
Anpassa visningen
Tryck på
>
Visning.
Färgläge – Dag ger en ljus bakgrund, Natt ger
en mörk bakgrund, medan Automatiskt växlar
automatiskt mellan de två.
Välkomstbild – välj den bild som ska visas när
du startar zūmo. Läs först in JPEG-bilder.
Se sidorna 25–27.
Ljusstyrka – höj och sänk bakgrundens ljusstyrka
med och .
Skärmbild – aktiverar skärmbildsfunktionen.
Skapa en skärmbild genom att trycka på
kameraikonen. Bilden sparas i bitmap-format i
mappen Garmin\scrn på Garmin-diskenheten.
Byta knappsats
Tryck på
>
Knappsats.
Standard – visar en knappsats med hela alfabetet.
Stora knappar – visar en skärmknappsats
med stora knappar. Alternativet är lämpligt för
användning av motorcyklister som har handskar
på sig. Se sidan 13.
Automatiskt – välj att automatiskt växla mellan
standardknappsatsen när zūmo sitter i bilfästet
(tillval) och knappsatsen med stora knappar när
zūmo är monterad i motorcykelfästet.
zūmo 400/450 Användarhandbok35
Anpassa zūmo
Hantera trafikinställningar
Visa information och inställningar för
prenumeration på FM-trafikinformation genom att
trycka på
>
>
Trafik. Du måste
ha en trafikinformationsmottagare ansluten till
enheten (se sidorna 23-24).
Återställa alla inställningar
1. På menysidan trycker du på
.
2. Tryck på Återställ och sedan på Ja.
Då återställs alla inställningar i zūmo till
fabriksstandard.
36
Ta bort alla användardata
Varning: Det tar bort alla
information som användaren lagt
in, tillexempel favoriter, rutter,
tripploggar, inställningar och senaste
sökningar.
1. Håll fingret på det nedre högra hörnet av
zūmos skärm medan du startar enheten.
2. Håll fingret nedtryckt tills
meddelandefönstret visas.
3. Tryck på Ja om du vill ta bort alla
användardata.
zūmo 400/450 Användarhandbok
Bilaga
Bilaga
Ljudalternativ för zūmo
Anslut hörlurar eller headset till zūmo för att
kunna höra navigeringsanvisningar och lyssna på
MP3-filer.
Obs! För att kunna använda
ljudfunktionerna måste en extern
strömkälla vara ansluten till zūmofästet.
Ladda zūmo
1. Anslut strömkabeln till fästet och en
strömkälla.
2. Placera zūmo i fästet och fäll ner spaken.
Bilfäste, tillbehör
Du kan köpa ett extra fäste för din bil. Välj en
lämplig plats i din bil med säker kabeldragning
och användning. Rengör och torka av den utvalda
platsen på vindrutan.
Montera på vindrutan
1. Placera sugkoppen på vindrutan. För
sugkoppens spak bakåt mot vindrutan.
Spak
a
rut
d
Vin
Sugkopp
Spak på
sugfästet
Strömkabel
Bilfäste
zūmo 400/450 Användarhandbok37
Bilaga
2. Anslut strömkabeln till fästets sida.
3. Placera zūmo i bilfästet och fäll ner spaken.
Spak
Sugkoppsarm,
spak bakåt
Mini-USB-port
Ljuduttag
4. Anslut strömkabeln till en strömkontakt
i bilen. zūmo startas automatiskt om bilen
är igång.
38
Montera på instrumentbrädan
Använd monteringsskivan för att fästa zūmo
på instrumentbrädan på ett sätt som uppfyller
myndigheternas krav.
Obs! Fästtejpen för permanent
montering är mycket svår att ta bort
efter att du har satt dit den.
1. Rengör och torka sedan av
instrumentbrädan där du vill placera skivan.
2. Ta bort skyddsarket från den permanenta
fästtejpen på skivans undersida.
3. Placera skivan på instrumentbrädan.
4. Placera bilfästets sugkopp på bilfästets
skiva.
5. För spaken nedåt (mot skivan).
zūmo 400/450 Användarhandbok
Bilaga
Ta bort zūmo från fästet
Ta bort zūmo från fästet genom att fälla upp
fästets spak. Lyft ut zūmo.
Du kan ta bort sugkoppen från bilfästet. Vrid
fästet så långt det går till höger eller vänster.
Fortsätt trycka i samma riktning tills fästet släpper
från armen.
U�������������������������
ppdatera programvaran i
zūmo
1. Gå till www.garmin.com/products/
webupdater och hämta programmet
WebUpdater till din dator.
2. Anslut zūmo till datorn med hjälp av miniUSB-kabeln.
Obs! Det krävs mycket kraft för att
fästa sugkoppen på bilfästet igen.
Tryck änden med kulan ordentligt in i
fästet.
Ta bort sugkoppen från vindrutan eller
monteringsskivan genom att fälla sugkoppens
spak uppåt. Dra fliken på sugkoppen mot dig.
Mini-USB-port för nätadapter, USBmasslagringsenhet och uppdatering av programvara
3. Starta WebUpdater och följ anvisningarna
på skärmen. När du har bekräftat att du vill
utföra en uppdatering hämtar WebUpdater
automatiskt uppdateringen och installerar
den på zūmo.
zūmo 400/450 Användarhandbok39
Bilaga
4. Koppla ifrån zūmo (se sidan 27).
Om du registrerar zūmo får du meddelanden
om uppdateringar av programvaran och kartor.
Registrera zūmo på http://my.garmin.com.
Du kan också hämta programvaruuppdateringar
på www.garmin.com/products/zumo400 eller
www.garmin.com/products/zumo450. Klicka på
Uppdateringar och hämtningsbara filer och följ
anvisningarna.
Köpa och läsa in �����
nya kartdata
Visa versionsinformation för kartor på zūmo
genom att trycka på
>
Karta >
Kartinfo. Om du vill låsa upp ytterligare kartor
behöver du enhets-ID:t och serienumret för
enheten.
Information om tillgängliga uppdateringar för din
kartprogramvara finns på
www.garmin.com/unlock/update.jsp.
40
Du kan också köpa mer kartdata från Garmin och
läsa in kartorna i enhetens internminne eller på ett
SD-kort (tillval).
Mer information om hur du använder MapSource
och läser in kartor och vägpunkter i zūmo finns i
hjälpen för MapSource.
Tillbehör
Mer information om tillbehör finns på
www.garmin.com/products/zumo400 eller
www.garmin.com/products/zumo450. Klicka
på länken Accessories (tillbehör). Du kan
också köpa tillbehör från närmaste Garminåterförsäljare. Tillbehören omfattar:
• Bilfäste
• Trafikinformationsmottagare
• Extern fjärrantenn
• Nätadapter
• Extrafunktioner (se sidorna 41–43)
zūmo 400/450 Användarhandbok
Bilaga
Ansluta tillbehör till zūmo
Vissa av Garmins trafikmottagare måste
anslutas till en mini-USB-port på zūmo-fästet.
Ljudanslutningarna sitter på zūmo-fästets vänstra
sida.
Garmin Travel Guide™
På samma sätt som en resehandbok i papper
innehåller Garmin Travel Guide detaljerad
information till exempel om restauranger och
hotell. Du kan köpa Travel Guide på
www.garmin.com/extras.
Så här använder du Travel Guide:
Ljuduttag
MiniUSB-port
Tips: Var försiktig när du ansluter och
kopplar loss kablar. Dra inte i kabeln
(sladden) när du kopplar loss sladdar.
Dra i kontakten.
zūmo 400/450 Användarhandbok
1.
2.
3.
4.
Sätt in SD-kortet i zūmo.
Tryck på
Vart? >
Extrafunktioner.
Tryck på Travel Guide.
Tryck på en kategori. Tryck på en
underkategori om det behövs.
5. Tryck på en plats i listan.
6. Gör något av följande:
Om du vill gå till platsen trycker du på Kör.
Visa platsen på kartan genom att trycka på
Karta.
Spara platsen som en favorit genom att
trycka på Spara.
Tryck på Mer om du vill visa mer information
om platsen.
41
Bilaga
Hastighetskameror
På vissa platser finns information om
hastighetskameror tillgänglig. (Mer information
finns på http://my.garmin.com.) På de här
platserna har zūmo information om placeringen
av hundratals hastighetskameror. Du får ett larm
från zūmo när du närmar dig en hastighetskamera
om du kör för fort. Informationen uppdateras
minst varje vecka så att du har alltid tillgång till
den senaste informationen.
Så är får du uppdaterad
information om
hastighetskameror:
1. Gå till http://my.garmin.com.
2. Registrera dig för en prenumeration.
Du kan när som helst köpa en ny region och kan
när som helst förlänga befintliga prenumerationer.
Varje region som du köper har ett eget
förfallodatum.
42
Anpassade ������������������
sevärdheter (POI)
Läs in anpassade sevärdheter (POI) i zūmo. Olika
Internet-företag tillhandahåller POI-databaser.
Vissa databaser med anpassade sevärdheter
innehåller varningsinformation för platser som
skolor. En varning visas om du kör för fort nära
de anpassade sevärdheterna.
Använd Garmin POI Loader för att läsa in
anpassade sevärdheter på Garmin-enheten eller ett
SD-kort. Hämta POI Loader från
www.garmin.com/extras.
Om du vill ha mer information läser du i hjälpen
för POI Loader. Om du vill öppna hjälpen trycker
du på F1.
Visa dina anpassade sevärdheter genom att
trycka på Vart >
Extrafunktioner >
Anpassade sevärdheter.
Stäng av dina anpassade sevärdheter genom
att trycka på
>
Närhetspunkter >
Larmgränsvarningar.
zūmo 400/450 Användarhandbok
Bilaga
Ta bort anpassade sevärdheter från zūmo genom
att ansluta den till en dator. Öppna mappen
Garmin\poi i Garmin eller SD-kortenheten.
Ta bort filen med namnet poi.gpi.
Varning: Garmin ansvarar inte för
konsekvenserna vid användning av
databaser med anpassade sevärdheter
eller för korrektheten i databaserna
med information om hastighetskameror
och anpassade sevärdheter.
Garmin TourGuide™
Med Garmin TourGuide kan zūmo spela upp
GPS-styrda ljudguider från tredje part. En ljudtur
kan t.ex. ta dig längs en rutt medan den spelar
upp intressant fakta om historiska platser längs
vägen. Under resan aktiveras ljudinformationen
av GPS-signaler. Mer information får du genom
att gå till www.garmin.com/extras och klicka på
POI Loader.
zūmo 400/450 Användarhandbok
Visa filer för Garmin TourGuide genom att
trycka på Vart >
Extrafunktioner >
Anpassade sevärdheter.
Ändra inställningarna för Garmin TourGuide
genom att trycka på
>
Närhetspunkter > TourGuide. Tryck på Spela
automatiskt om du vill höra hela turen som
den är programmerad. Tryck på Uppmaningar
så visas högtalarikonen
på kartan när
reseinformation finns tillgänglig längs din rutt,
eller välj Av.
SaversGuide®
SaversGuide är ett extra tillbehör som bara
finns att tillgå i Nordamerika (www.garmin.
com/extras). Med hjälp av SaversGuides
förprogrammerade SD-kort och medlemskortet
kan du använda zūmo som ett digitalt
rabattkuponghäfte, med information om
restauranger, hotell och biografer nära platsen där
du befinner dig där du kan få rabatter.
43
Bilaga
Batteriinformation
OBS! Säkerhetsanvisningar för
batterier finns i guiden Viktig
säkerhets- och produktinformation.
I zūmo finns ett inbyggt litiumjonbatteri.
Batteriet räcker i cirka fyra timmar, beroende på
användningen.
Batteriikonen
på menysidan visar det
inbyggda batteriets laddningsnivå. Om ikonen inte
visas är zūmo ansluten till en extern strömkälla.
Information om hur du laddar zūmo finns på sidan
37.
Maximera batteriets livslängd
•
•
44
Stäng av GPS-funktionen (
>
System > GPS-läge > GPS av) när du inte
behöver ta emot GPS-signaler, och använd
läget Normalt när WAAS eller EGNOS inte
är tillgängliga.
Minska bakgrundsbelysningen. Håll nertryckt
och använd
och
för att ställa in
ljusstyrkan.
•
Lämna inte zūmo i direkt solljus. Undvik att
utsätta enheten för stark hetta eller kyla under
lång tid.
Byta batteri
Du kan köpa ett nytt litiumjonbatteri genom att
gå till www.garmin.com/products/zumo400 eller
www.garmin.com/products/zumo450 och klicka
på länken tillbehör.
Skruva loss batteriet och byt ut det. Mer
information om hur du kasserar batteriet på
korrekt sätt får du av lokala avfallsmyndigheter.
Skruv
Batteri
MCX-kontakt
under
väderskyddslock
zūmo 400/450 Användarhandbok
Bilaga
Använda en fjärrantenn
Du kan använda tillbehöret en extern fjärrantenn
(Garmin GA 25MCX). Du kan köpa en genom att
gå till www.garmin.com/products/zumo400 eller
www.garmin.com/products/zumo450 och klicka
på länken tillbehör.
Fäll undan väderskyddslocket från MCX-kontakten
på baksidan av zūmo och anslut antennen.
zūmo 400/450 Användarhandbok
GPS-�����������������
satellitsignaler
För att zūmo ska fungera måste den ta emot
GPS-satellitsignaler (Global Positioning System).
Om du är inomhus, nära höga byggnader eller
träd, eller i ett parkeringsgarage kan enheten inte
ta emot satellitsignaler. Sök upp en öppen yta
utomhus utan höga skymmande föremål när du
vill använda zūmo.
När zūmo tar emot satellitsignaler är staplarna för
signalstyrka på menysidan gröna
. När
satellitsignaler inte tas emot på enheten blir fälten
röda eller försvinner (
).
Mer information om GPS finns på
www.garmin.com/aboutGPS.
45
Bilaga
Specifikationer
Dimensioner: B: 11,3 cm, H: 8,2 cm, D: 7,2 cm
(4,4 x 3,2 x 2,87 tum)
Vikt: 269 g (0,59 pounds)
Skärm: B: 7,2 cm, H: 5,4 cm (2,8 x 2,1 tum),
320 x 240 bildpunkter, ljus 16-bits LCD med vit
bakgrundsbelysning och pekskärm
Hölje: IPX7 vattenskyddat
Temperaturintervall: 0 till 60 °C
Datalagring: Internt minne och löstagbart
SD-kort (tillval). Data lagras permanent.
Datorgränssnitt: USB-masslagringsenhet,
plug-and-play
Laddningstid: Cirka 6 timmar
Strömförsörjning: 12 VDC
Användning: Högst 15 W vid 13,8 V DC
Batterilivslängd: upp till 4 timmar, beroende på
användning
46
GPS-prestanda
Mottagare: WAAS-funktioner
Hämtningstider*:
Varm: < 1 sek.
Kall: < 38 sek.
Fabriksåterställning: < 45 sek.
*Medelvärde för stationär mottagare med fri sikt
Uppdateringshastighet: 1/sek, kontinuerligt
GPS-noggrannhet:
Position: < 10 meter, normal
Hastighet: 0,5 meter/sek (RMS)
GPS noggrannhet (WAAS):
Position: < 5 meter, normalt
Hastighet: 0,5 meter/sek (RMS)
Fullständiga tekniska data får du genom att gå till
www.garmin.com/products/zumo400 eller
www.garmin.com/products/zumo450 och klicka
på Specifications (specifikationer).
zūmo 400/450 Användarhandbok
Bilaga
Felsökning av zūmo
Problem/fråga
Det verkar inte som om
batterimätaren visar rätt.
Pekskärmen fungerar
inte på rätt sätt när jag
trycker på den.
zūmo låser sig.
Lösning/svar
Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen (utan att avbryta
uppladdningscykeln).
Kalibrera pekskärmen. Stäng av enheten. Håll
nertryckt i ungefär en
minut tills kalibreringssidan visas. Följ instruktionerna på skärmen.
Återställ zūmo. Håll
nertryckt och tryck på
.
Hur rengör jag zumo?
zūmo är tillverkad av material av hög kvalitet och kräver inte att användaren
underhåller den med annat än rengöring. Du rengör enhetens ytterhölje
(inte pekskärmen) med en fuktig trasa med milt rengöringsmedel och torkar
den torr. Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.
Hur rengör jag pekskärmen?
Rengör pekskärmen med en mjuk, ren och luddfri trasa. Om det behövs
använder du vatten, isopropylalkohol eller linsrengöring. Fukta trasan med
vätskan och torka försiktigt av pekskärmen.
Sugkoppen sitter inte fast på
min vindruta.
Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit. Torka med en ren,
torr trasa. Fäst sugkoppen enligt instruktionerna på sidan 37.
zūmo 400/450 Användarhandbok
47
Bilaga
Felsökning av USB-gränssnittet
Problem/fråga
Hur kontrollerar jag
om zūmo är i USBmasslagringsläget?
Datorn identifierar inte att
zūmo är ansluten.
Det finns inga enheter med
namnet “Garmin” i listan
med diskenheter.
Meddelandet “Osäker
borttagning av enhet” visas
när jag kopplar från USBkabeln.
48
Lösning/svar
När enheten är i USB-masslagringsläget visas en bild av zūmo ansluten
till en dator. Det ska också visas en ny flyttbar diskenhet i Den här datorn
(Windows) eller en volym (enhet) på skrivbordet (Mac).
1. Koppla från USB-kabeln från datorn.
2. Stäng av zūmo.
3. Anslut USB-kabeln till datorn och zūmo. Enheten startas automatiskt och
USB-masslagringsläget aktiveras.
Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det uppstå problem
när enhetsbokstäver i Windows ska tilldelas till din Garmin- eller
SD-diskenhet. Tilldela enhetsbokstäver enligt de stegvisa anvisningarna på
nästa sida.
Windows: Dubbelklicka på ikonen Säker borttagning av maskinvara
i aktivitetsfältet. Välj USB-masslagringsenhet och klicka på Stopp. Välj
Garmin-diskenhet och klicka på OK. Nu kan du koppla från zūmo.
Mac: Dra volymikonen till Papperskorgen. Ikonen för Papperskorgen ändras
till ikonen Mata ut. Nu kan du koppla från zūmo.
zūmo 400/450 Användarhandbok
Bilaga
Problem/fråga
Hur ändrar jag namn på
mina Garmin-enheter i
Windows?
Hur tilldelar jag
enhetsbokstäver till mina
Garmin-���������������
diskenheter i
Windows?
Lösning/svar
1.
2.
3.
4.
Öppna Den här datorn.
Välj den diskenhet du vill ändra namn på.
Högerklicka och välj Byt namn.
Skriv det nya namnet och tryck på tangenten Enter på datorns
tangentbord.
1. Stäng av zūmo.
2. Anslut USB-kabeln till zūmo och datorn. zūmo startas automatiskt.
3. Klicka på Start och välj Inställningar > Kontrollpanelen >
Administrationsverktyg > Datorhantering, klicka på Lagring och
sedan på Diskhantering.
4. Klicka på en borttagbar diskenhet (antingen det interna minnet eller
SD-kortdiskenheten). Högerklicka och välj Ändra enhetsbeteckning
och sökvägar.
5. Klicka på Ändra, välj en enhetsbokstav i listrutan och klicka sedan på
OK.
zūmo 400/450 Användarhandbok
49
Index
Index
Symboler
två- eller tredimensionell
kartvisning 30
A
adress 11
åka hem 12–19
aktuell plats, spara 15
ange din plats 12, 18
anpassade sevärdheter 42
anpassa zūmo 30–36
antenner 40, 45
användardata 33
återställa
maxhastighet 21
trippdata 21
zūmo 47
återställa inställningarna 36
B
batteri 44, 46
bättre rutt 10
bildspel 34
bildvisning 33
bilfäste 37
bilmontering 37
bokstavera namnet på en
plats 13
borttagbar diskenhet 26
bränslemätare 21
50
fordonstyp 34
förflytta dig på kartan 18
förvara zūmo iv
D
datalagringsenheter 25, 46
datoranslutning 25
dela
bilder 33
favoriter 14
rutter 17
detaljerade kartor 30
diakritiska tecken 13
diskenheter, Garmin 26
G
Garmin Lock iv, 10, 31
Garmin TourGuide
spela upp filer 43
Garmin Travel Guide 41
Google Earth i
GPS 7, 45
E
H
EGNOS 31
engelska mil 32
enhets-ID 31
extrafunktioner 41–42
F
hantera filer 25–27
hastighetskameror 42
hemplats 12
I
favoriter 14
dela 14
redigera 15
söka 15
spara 14
felsökning 47–49
filer
filformat som kan användas 27
hantera 25, 33
överföra 25–27
ta bort 27
filformat som kan användas 25
fjärrantenn 45
FM-trafikmottagare 24
fordonsikon 20, 30
importera data 33
inställningar 30–36
instrumentbrädemontering 38
K
kalibrera pekskärmen 47
karta
anpassa 30
använda kartsidan 18, 20
flytta 18
förflytta dig på 18
Kartinfo, knapp 30
uppdatera kartor 39
version 30
visa 18, 30
zooma 18
Användarhandbok för zūmo 400/450
Index
kilometer 32
knappsatsen 13, 35
Kompass, sida 34
kontakta Garmin i
koordinater 19
Kör, sida 12
korsning 11
L
ladda ytterligare kartor 40
ladda zūmo 37
lägesikon 20, 30
lägga till stopp 9
larm, hastighetskamera 42
låsa zūmo 10
ljud
alternativ 37
uttag 3, 38, 41
version 31
ljusstyrka 2, 35
M
M3U-spellista 29
MapSource i, 25, 40
mata ut USB 27
menysida 7
mini-USB. See USB
montera zūmo
i en bil 38
på en motorcykel 3
motorcykelmontering 3
MP3-filer
läsa in 25
spela upp 28
myGarmin i, 40, 42
N
Nära, knapp 19
Nästa sväng, sida 22
navigeringsinställningar 34
Norr uppåt, kartvisning 30
O
Om, knapp 31
omvägar 10
överensstämmelseförklaring iv
överföra filer 25–27
P
pekskärmen
kalibrera 47
rengöra 47
PIN-kod
Garmin Lock 10
postnummer 11
programvara
uppdatera 39
version 31
R
redigera sparade platser 15
registrera zūmo 40
rengöra 47
röstspråk 32
rutter 16–18
ruttinställningar 34
Användarhandbok för zūmo 400/450
S
säkerhetsplats 10
säkert läge 31
satellitsignaler 7, 45
SaversGuide 43
SD-kort 1, 25, 46
dela 14, 17
senast hittade platser 14
sevärdheter, anpassade 42
Skärmbild, läge 35
skolzonsdatabas 42
söka efter platser
adress 11
efter namn 13
efter postnummer 11
koordinater 19
korsning 11
nära en annan plats 19
objekt på kartan 18
sparade platser (favoriter) 15
sommartid 32
spara
hittade platser 12, 14
rutter 16
spara aktuell plats 15, 18
specialtecken 13
Specifikationer 46
spela musik 28
spellista 29
språk 32
stöldskyddsfunktion 10, 31
Svänglista, sida 22
systeminställningar 31
51
Index
T
ta bort
alla användardata 36
anpassade sevärdheter 43
favoriter 16, 17
filer 27
tecken 13
ta bort alla användardata 36
ta bort fästet 39
terräng, rutt 17, 34
textspråk 32
tidsformat 32
tidszon 32
tillbehör 40
toner 34
trafik
incidenter 23
inställningar 36
prenumerationer 24
undvika 23, 34
Trippinformation, sida 21
tripplogg 33
två- eller tredimensionell
kartvisning 30
uppfyllande av FCC-krav iv
USB
felsökning 47
masslagringsläge 25–27
portar 1, 25, 38, 39, 41
utöka sökningen 19
V
vägbeskrivningar 22
välkomstbild 35
vårda zūmo iv
visa bilder 33
visa kartan 12, 22
visningsinställningar 35
volym 2
W
WAAS 31
WebUpdater 39
Z
zooma 18, 20, 33
U
undvika
trafik 34
vägtyper 34
uppdatera
kartor 40
zūmo-programvara 39
52
Användarhandbok för zūmo 400/450
Denna språkversion av den engelska användarhandboken för zūmo 400/450 (Garmin artikelnummer 19000778-00, revision B) tillhandahålls för bekvämlighets skull. Vid behov läser du i den senaste reviderade
upplagan av den engelska användarhandboken angående drift och användning av zūmo 400/450.
GARMIN ANSVARAR INTE FÖR RIKTIGHETEN I DENNA ANVÄNDARHANDBOK OCH
FRISKRIVER SIG ALL ANSVARSSKYLDIGHET SOM HÄRRÖR FRÅN TILLTRO TILL DENNA.
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna
(exklusive kartdata) under hela livslängden för dina
Garmin-produkter finns på Garmins webbplats på
www.garmin.com.
© 2006–2007 Garmin Ltd. och dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Artikelnummer 190-00778-39 rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising