Garmin | zūmo® 450 | User manual | Garmin zūmo® 450 Brukermanual

Garmin zūmo® 450 Brukermanual
Brukermanual
zumo 400/450
™
den personlige motorsykkelnavigatøren
© 2006–2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. 913/397.8200 eller 800/800.1020
Faks 913/397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9RB Storbritannia
Tlf. +44 (0) 870.8501241
(til Storbritannia) eller
0808 2380000 (bare i
Storbritannia)
Faks 44/0870.8501251
Garmin Corporation
Nei. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tlf. 886/2.2642.9199
Faks 886/2.2642.9099
Med enerett. Med mindre annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne manualen reproduseres, kopieres, overføres,
spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra
Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne manualen til en harddisk eller et annet elektronisk
lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne manualen eller tillegg til denne, forutsatt at slik elektronisk
eller trykt kopi av denne manualen inneholder hele teksten om opphavsretten, og det forutsettes videre at uautorisert,
kommersiell distribusjon av denne manualen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene
sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer.
Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av
dette og andre Garmin-produkter.
Garmin® er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper, registrert i USA eller andre land. zūmo™,
MapSource® , MyGarmin™, Garmin Travel Guide™, Garmin TourGuide™, og Garmin Lock™ er varemerker for
Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac® og iTunes® er
registrerte varemerker for Apple Computer, Inc. Winamp-varemerket eies av Nullsoft, Inc. og moderselskapet,
America Online, Inc. SiRF®, SiRFstar® og SiRF-logoen er registrerte varemerker for SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII™ og
SiRF Powered™ er varemerker for SiRF Technology, Inc. Google™ og Google Earth™ er varemerker for Google Inc. RDSTMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
Januar 2007
Delenummer 190-00778-38 Rev. A
Innledning
Innledning
Takk for at du kjøpte Garmin® zūmo™.
Europa: Kontakt Garmin (Europe) Ltd.
på +44 (0) 870.8501241 (utenfor Storbritannia)
eller 0808 2380000 (bare i Storbritannia).
Manualstandarder
myGarmin™
Når du blir bedt om å trykke på noe, bruker du
fingeren til å trykke på et element på skjermen.
Du vil se at det er brukt piler (>) i teksten.
De indikerer at du skal trykke på en rekke
elementer. Hvis du for eksempel ser “Trykk på
Hvor skal du > Favoritter, skal du trykke på
Hvor skal du-knappen og deretter trykke på
Favoritter.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin hvis det er noe du lurer på når
du bruker zūmo-enheten. USA: Kontakt Garmin
kundestøtte på telefon 913/397.8200 eller
800/800.1020, mandag til fredag, 08.00 til 17.00
amerikansk normaltid, eller gå til
www.garmin.com/support og klikk på Product
Support.
Brukermanual for zūmo 400/450
Gå til http://my.garmin.com for å få tilgang til de
nyeste tjenestene for Garmin-produktene.
Fra myGarmin-webområdet kan du:
• registrere Garmin-enheten
• abonnere på elektroniske tjenester for
fotoboksinformasjon (se side 42)
• låse opp valgfrie kart
Gå til myGarmin med jevne mellomrom for å få
med deg nye produkttjenester fra Garmin.
Om Google Earth™
Gå til http://earth.google.com for å laste ned
programmet Google Earth. Når Google Earth er
installert på datamaskinen, kan du vise veipunkter,
spor og ruter som er lagret i MapSource®. Fra
menyen Vis velger du Vis i Google Earth.
Innledning
Innledning........................................i
Manualstandarder..............................i
Kontakt Garmin..................................i
myGarmin...........................................i
Om Google Earth...............................i
Viktig informasjon............................. iv
Komme i gang.................................1
Se på zūmo-enheten.........................1
Hurtigkoblinger..................................2
Tips og snarveier for zūmo................2
Justere volumet.................................2
Justere lysstyrken..............................2
Montere zūmo-enheten på
motorsykkelen..............................3
Slik konfigurerer du zūmo-enheten...7
Innhente satellitter.............................7
Slik bruker du zūmo-enheten............7
Finne bestemmelsesstedet ..............8
Følge ruten........................................9
Legge til et stopp i ruten....................9
Legge til en omkjøring.....................10
Stoppe en rute.................................10
Ta en bedre rute..............................10
Slik låser du zūmo-enheten.............10
Hvor skal du................................. 11
Alternativer for siden Kjør................12
Kjør hjem........................................12
Finne punkter av interesse..............12
Nylig funne steder...........................14
Favoritter.........................................14
Opprette en lagret rute....................16
Finne et sted ved hjelp av kartet.....18
Angi koordinater..............................19
Utvide søket....................................19
Bruke hovedsidene......................20
Kartside...........................................20
Siden for turinformasjon..................21
Side med avkjøringsliste.................22
Siden forneste avkjøring..................22
Trafikkinformasjon.......................23
Vise trafikkhendelser.......................23
Unngå trafikk...................................23
Kjøpe trafikkabonnement................24
Behandle filer på
zūmo-enheten...............................25
Støttede filtyper...............................25
Slette zūmo-filer..............................27
Bruke medieavspilleren...............28
Lytte til MP3-filer..............................28
Finne en adresse............................ 11
ii
Brukermanual for zūmo 400/450
Innledning
Tilpasse zūmo-enheten................30
Endre kartinnstillingene...................30
Endre systeminnstillingene..............31
Lokalisere zūmo-enheten................32
Behandle brukerdata.......................33
Endre navigasjonsinnstillingene......34
Tilpasse skjermen............................35
Endre tastaturet...............................35
Behandle trafikkinnstillinger.............36
Gjenopprette alle innstillinger..........36
Fjerne alle brukerdata.....................36
Tillegg............................................37
Lydalternativer for zūmo-enheten....37
Lade zūmo-enheten........................37
Tilbehør for bilmontering ................37
Oppdatere zūmo-programvaren......39
Kjøpe og laste ned .
tilleggskartdata...........................40
Valgfritt tilbehør...............................40
Batteriinformasjon ..........................44
Bruke en ekstern antenne...............45
Om GPS-satellittsignaler.................45
Spesifikasjoner................................46
Feilsøking i zūmo-enheten..............47
Feilsøking i USB-grensesnittet........48
Indeks............................................50
Brukermanual for zūmo 400/450iii
Innledning
Viktig informasjon
Du finner produktadvarsler og juridisk informasjon i guiden Viktig sikkerhets- og produktinformasjon.
Tips for å beskytte zūmo-enheten
•
•
•
•
•
•
Bær og oppbevar zūmo-enheten i den medfølgende bærevesken (bare zūmo 450).
Ikke oppbevar zūmo-enheten slik at den utsettes for ekstreme temperaturer (for eksempel i
bagasjerommet på en bil), da dette kan føre til varig skade på produktet.
Selv om du kan bruke en PDA-styluspenn på berøringsskjermen, må du aldri gjøre dette mens
du kjører. Du må aldri trykke på skjermen med et hardt eller skarpt redskap, da dette kan skade
skjermen.
Unngå å miste enheten i bakken, og ikke bruk den der det kan oppstå voldsomme støt eller
vibrasjoner. zūmo-enheten inneholder sensitive elektroniske komponenter som kan få permanente
skader hvis de blir utsatt for voldsomme støt eller vibrasjoner.
For å unngå tyveri bør du fjerne zūmo-enheten og braketten når den ikke er i bruk.
Bruk Garmin Lock™ -funksjonen. Se side 10.
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at dette produktet samsvarer med hovedkravene og andre relevante
bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.
Hvis du vil lese den fullstendige samsvarserklæringen, kan du gå til Garmins webområde for ditt
Garmin-produkt: www.garmin.com/products/zumo400 og www.garmin.com/products/zumo450.
Klikk på Manuals og velg deretter Declaration of Conformity.
iv
Brukermanual for zūmo 400/450
Komme i gang
Komme i gang
Se på zūmo-enheten
A.
B.
Power-knapp
Zoome inn, øke volumet eller øke
lysstyrken.
C.
Zoome ut, senke volumet eller
redusere lysstyrken.
D.
Sideknapp – bla gjennom kart-,
turinformasjon- og medieavspillersider.
Trykk og hold for å justere lysstyrken.
E.
Taleknapp – trykk for å justere
lydstyrken. Trykk og hold for å gi
taleveivisning.
C
B
D
A
E
Mini-USB-port for vekselstrømadapter,
USB-masselagringsmodus og
oppdatering av programvare
SDkortspor
Batteripakke
(se side 44)
MCX-kontakt under
gummideksel
(se side 45)
Brukermanual for zūmo 400/450
Komme i gang
Tips og snarveier for zūmo
•
•
•
•
Trykk på og hold nede
for å komme
raskt tilbake til menysiden.
Trykk på
for å gå tilbake til kartsiden.
Trykk på
og
for å få flere valg.
Trykk på
for å justere innstillinger
som volum, lysstyrke, språk og tastatur.
Justere volumet
Trykk på
og bruk deretter
og
for
å justere volumet. Avanserte voluminnstillinger
finner du ved å trykke på
>
Volum.
•
•
•
•
•
•
•
Hurtigkoblinger
Finne en adresse: side11
Vise kartsiden: side 20
Bruke antityverifunksjonen Garmin
Lock™: side 10
Høre på MP3-filer: side 28–29
Overføre filer til zūmo-enheten:
side 25–27
Lydalternativer for zūmo-enheten:
se side 37
Vanlige spørsmål: side 47
Justere �lysstyrken
Trykk på og hold nede
og bruk deretter
og
for å justere lysstyrken. På side 35 finner
du flere skjerminnstillinger.
Brukermanual for zūmo 400/450
Komme i gang
Montere zūmo-enheten på motorsykkelen
Advarsel! Vilkårene i Garmin-garantien krever at strømkabelen med avisolerte ender
installeres av erfarne installatører som har kjennskap til elektriske systemer på kjøretøyer
og kan bruke spesialverktøy eller utstyr som kreves ved monteringen.
1: Koble ledningen til braketten
Velg et egnet og sikkert sted for montering av zūmo-enheten på motorsykkelen på grunnlag av
tilgjengelige strømkilder og sikker ledningsførsel.
Enkle ledninger
med innebyd
sikring for
strømtilkobling
Strømkontakt
Om tilkobling av lyd
Det er standardkontakter for mikrofon (2,5 mm) og lyd ut (3,5 mm) på venstre side av braketten (under
en gummibeskyttelse). Når du kobler lydsystemet til zūmo-enheten, må du huske på å vurdere hvor det
er mulig å legge opp de nødvendige ledningene. Du finner mer informasjon på side 37.
2: Montere styresokkelen
zūmo-enheten inneholder deler for to forskjellige monteringsløsninger på styret. Tilpassede braketter kan
kreve at andre festeanordninger brukes (www.ram-mount.com).
Brukermanual for zūmo 400/450
Komme i gang
A) Slik monterer du U-bolten og
styresokkelen:
Styresokkel
1. Plasser U-bolten rundt styret og træ endene
gjennom styresokkelen.
2. Stram til mutrene for å feste sokkelen. Ikke stram
for hardt til.
U-bolt
MERK: Anbefalt moment er 5,7 N-m
(50in-lb). Maksimalt moment på 9 N-m
(80in-lb) må ikke overskrides.
Styre
B) Slik fester du styresokkelen til
låsebraketten for kløtsj/brems:
MERK: Enheten inneholder både 1/4” standardbolter og M6-bolter. Bruk den
boltestørrelsen som passer til den låsebraketten for kløtsj/brems som er på
motorsykkelstyret ditt.
1. Ta av de to originalboltene på låsebraketten for kløtsj/brems.
2. Træ de nye boltene gjennom
styresokkelen, avstandsklossene og
Styresokkel
låsebraketten.
Låsebrakett for
kløtsj/brems
3. Stram til boltene for å feste sokkelen.
Avstandsklosser
Brukermanual for zūmo 400/450
Komme i gang
3: Fest sokkelplaten til
zūmo-braketten
zūmo-brakett
1. Træ M4 x 40 mm-boltene med flatt
hode inn på mutrene slik at du fester
sokkelplaten til zūmo-braketten.
2. Stram til mutrene for å feste
sokkelplaten.
Sokkelplate
Gummideksel
4: Fest sokkelplaten
til styresokkelen
Sokkelplate
zūmo-brakett
Mellomstykke
Strømkontakt
Skrue
Mini-USB-port
1. Juster kulen på
styresokkelen mot kulen .
på sokkelplaten ved hjelp .
av mellomstykket.
2. Stram skruen lett til.
3. Juster for best mulig visning
og bruk.
4. Stram til skruen for å feste
braketten.
Gummideksel
Styresokkel
Brukermanual for zūmo 400/450
Komme i gang
5: Monter zūmoenheten i braketten
zūmo-brakett
Spak
1. Koble strømkabelen til
zūmo-braketten. Stram til
skruene på strømkontakten
for å bedre forseglingen.
2. Trykk spaken opp.
3. Trykk gummibeskyttelsen
ned og under (magnetisk).
4. Sett zūmo-enheten i
braketten og trykk spaken
ned.
5. Stram til sikkerhetsskruen.
Sikkerhetsskrue
Strømledning
Om sikkerhetsskrutrekkeren
Bruk sikkerhetsskruen for å feste zūmo-enheten
bedre til braketten. Du kan feste skrutrekkeren på
nøkkelknippet slik at den er lett tilgjengelig.
Sikkerhetsskrutrekker
Brukermanual for zūmo 400/450
Komme i gang
Slik konfigurerer du zūmo-enheten
Trykk på og hold
zūmo-enheten.
for å skru på zūmo-enheten. Følg instruksjonene på skjermen når du konfigurerer
Innhente satellitter
Gå ut til et åpent område, ut av garasjer og vekk fra høye bygninger. Skru på zūmo-enheten. Det kan ta
et par minutter å innhente satellittsignaler.
Linjene viser satellittstyrke. Når linjene er grønne, har zūmo-enheten innhentet satellittsignaler,
og du kan begynne å navigere.
Slik bruker du zūmo-enheten
A
B
C
D
E
Viser satellittstyrke.
Viser batteristatus.
Trykk for å finne et bestemmelsessted.
Trykk for å vise kartsiden.
A
B
Trykk for å vise trafikkhendelser (krever mottaker
og abonnement).
C
F Trykk for å åpne medieavspilleren.
G Trykk for å tilpasse innstillingene på zūmo-enheten.
D
E
Brukermanual for zūmo 400/450
F
G
Komme i gang
Finne bestemmelsesstedet
I menyen
steder.
Hvor skal du finner du flere forskjellige kategorier som du kan bruke når du leter etter
➊ Trykk på
Hvor skal du
➋ Velg en kategori.
➍ Velg et bestemmelsessted. ➎ Trykk på Kjør.
Tips: Trykk på
og
➌ Velg en underkategori.
➏ God tur!
for å få flere valg.
Brukermanual for zūmo 400/450
Komme i gang
Følge ruten
zūmo-enheten vil under reisen vise veien til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på
kartet og kjøreanvisninger øverst på kartsiden. Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil zūmoenheten beregne ruten på nytt og gi nye kjøreanvisninger.
Ruten er merket med en lilla linje.
Følg pilene for å kjøre av.
Et rutet flagg angir
bestemmelsesstedet.
Legge til et stopp i ruten
Du kan legge til et stopp i ruten. zūmo-enheten gir deg først anvisninger til stoppet og deretter til det endelige
bestemmelsesstedet.
1.
2.
3.
4.
Med en aktiv rute trykker du på Meny på kartsiden og deretter trykker du på
Søk etter det ekstra stoppet.
Trykk på Kjør.
Trykk på Legg til som viapunkt for å legge til dette
stoppet før bestemmelsesstedet. Trykk på Angi som
nytt bestemmelsessted for å gjøre dette til ditt nye
bestemmelsessted.
Brukermanual for zūmo 400/450
Hvor skal du.
Komme i gang
Legge til en ����������
omkjøring
S��������������������������
lik låser du zūmo-enheten
1. Med en rute aktiv trykker du på Meny.
Trykk på 2.OK og tast inn en firesifret PIN-kode.
3. Angi den firesifrede PIN-koden på nytt.
4. Trykk på OK.
Hvis en vei på ruten din er stengt, kan du foreta
en omkjøring.
2. Trykk på Omkjøring.
Stoppe en rute
1. Med en rute aktiv trykker du på Meny.
Trykk på2. Stopp.
Ta en bedre rute
Etter som du nærmer deg bestemmelsesstedet,
vurderer zūmo-enheten veialternativer for å finne
en bedre rute. Hvis zūmo-enheten finner en bedre
rute, vises det en
eller
i høyre hjørne av
kartet. Trykk på
eller
for å kjøre ruten
som er bedre.
1. Trykk på
Lock.
>
System > Garmin
Kjør til en sikkerhetsposisjon og trykk på 5.
Angi.
Hver gang du slår på zūmo-enheten, angir du
PIN-koden eller kjører til sikkerhetsposisjonen.
Hva er en sikkerhetsposisjon?
Hvis du er på sikkerhetsposisjonen, trenger du
ikke å angi PIN-kode. Hvis du glemmer PINkoden, henter du inn satellittsignaler og kjører
deretter til sikkerhetsposisjonen for å låse opp
zūmo-enheten.
MERK: Hvis du glemmer PIN-koden
og sikkerhetsposisjonen din, må du
sende zūmo-enheten til Garmin for å
låse den opp.
10
Brukermanual for zūmo 400/450
Hvor skal du
Hvor skal du
I menyen Hvor skal du finner du flere forskjellige
kategorier som du kan bruke når
du leter etter steder.
TIPS: Ikke angi prefiks eller suffiks i
gatenavnet. Hvis du for eksempel vil finne
North Main Street, angir du Main, og hvis
du vil finne Highway 7, angir du 7.
Finne en adresse
Om postnumre
3. Skriv inn adressenummeret, og trykk på
Veikryss
1. Trykk på
Hvor skal du >
Adresse.
2. Velg land, stat/provins og by/postnummer
hvis det er nødvendig.
4.
5.
6.
7.
Fullført.
Skriv inn gatenavnet til en liste over gater
vises, eller trykk på Fullført.
Velg gate og by hvis det er nødvendig.
Velg eventuelt adressen.Siden Kjør åpnes.
Trykk på Kjør for å opprette en rute til denne
adressen.
Du kan søke etter et postnummer.Skriv inn
postnummeret i stedet for navnet på byen.Ikke
alle kartdata støtter postnummersøk.
Et søk etter et veikryss er svært likt et adressesøk.
Trykk på
Veikryss og skriv inn de to
gatenavnene.
Brukermanual for zūmo 400/45011
Hvor skal du
Alternativer for siden Kjør
Trykk på et element i listen over søkeresultater for
å vise siden Kjør.
Kjøre hjem
Etter at du har angitt hjemmeposisjonen, kan
du rute til stedet når som helst ved å trykke på
Hvor skal du >
Kjør hjem.
Endre hjemmeposisjon
1. Trykk på
>
Brukerdata > Angi
hjemmeposisjon.
2. Velg Ja, angi min adresse eller Ja, bruk
gjeldende posisjon.
Trykk på Kjør for å opprette en detaljert rute til
dette stedet.
Trykk på Vis kart for å vise dette stedet på kartet.
Hvis GPS-en er avslått, trykker du på
Angi pos.for å angi dette som gjeldende posisjon.
Trykk på Lagre for å lagre denne posisjonen som
en av dine favoritter.Se side 14.
Kjør hjem
Finne punkter av interesse
1. Trykk på
Hvor skal du >
Mat,
Overnatting.
2. Velg en kategori og en underkategori hvis
det er nødvendig.(Trykk på pilene for å se
flere kategorier.)
3. Velg et bestemmelsessted.
4. Trykk på Kjør.
Du kan angi en hjemmeposisjon for stedet du
kjører til oftest.
1. Trykk på
Hvor skal du >
hjem.
2. Velg et alternativ.
12
Kjør
Brukermanual for zūmo 400/450
Hvor skal du
Finne et sted ved å stave navnet
Hvis du vet navnet på et sted du ser etter, kan du
stave det ved hjelp av tastaturet på skjermen. Du
kan også angi bokstaver i navnet for å begrense
søket.
Bruke tastaturet på skjermen
Når tastaturet på skjermen vises, trykker du på
og skyver den gule boksen for å bla gjennom
tegnene.Trykk på et tegn for å angi det.
1. Trykk på
Hvor skal du >
Mat,
Overnatting.
2. Trykk på Stav navn.
3. Skriv inn bokstaver i navnet med tastaturet
på skjermen.Trykk på Fullført.
4. Trykk på det stedet du ser etter, og trykk
deretter på Kjør.
Trykk på
for å slette det sist innskrevne
tegnet, og trykk og hold nede
for å slette
hele oppføringen.
Trykk på
for å forandre tastaturmodus
hvis du skal bruke diakritiske tegn eller
spesialtegn.
Trykk på
for å legge inn tall.
På side 35 ser du hvordan du endrer
tastaturvisningen.
Brukermanual for zūmo 400/45013
Hvor skal du
Nylig funne steder
zūmo-enheten lagrer de siste 50 av dine nylige
funn i listen over nylig funne steder.De sist viste
stedene står øverst på listen.Trykk på
Hvor skal du >
Nylig funnet for å vise
nylig funne elementer.
Trykk på Lagre > OK for å legge til et nylig
funnet sted i Favoritter.
Trykk på Slett > Ja for å slette alle steder fra
listen Nylig funnet.
MERK: Når du sletter nylig funne
steder, fjernes alle elementer fra listen.
Selve stedet slettes ikke fra enheten.
14
Favoritter
Du kan lagre inntil 500 steder i Favoritter, slik at
du raskt kan finne dem og opprette ruter til dem.
Hjemmeposisjonen blir også lagret i Favoritter.
Lagre steder du finner
1. Når du har funnet et sted du vil lagre, .
trykker du på Lagre.
Favoritter
2. Trykk på OK.Stedet lagres i
Dele steder
Del dine Favoritter med andre zūmo-eiere.
Du må ha et SD-kort installert med tilgjengelig
lagringsplass.
1. Trykk på
Hvor skal du >
Favoritter.
2. Velg det stedet du vil dele med noen.
3. Trykk på Dele.
Brukermanual for zūmo 400/450
Hvor skal du
4. Kontroller at du har valgt rett sted, og trykk
deretter på Eksporter.
5. Trykk på OK.
6. Ta ut SD-kortet og sett det inn i en annen
zūmo-enhet.
7. En melding vises.Trykk på Ja for å
importere de stedene du vil dele med noen.
8. Trykk på
Favoritter, og trykk deretter
på det stedet du vil importere.
9. Trykk på Importer, og trykk deretter på OK.
10. Trykk på Fullført for å gå tilbake til
menysiden.
Finne lagrede steder
Trykk på Hvor skal du >
Favoritter.
Stedene listes opp etter avstand fra gjeldende
posisjon.Trykk på Stave for å begrense søket.
Lagre gjeldende posisjon
På kartsiden trykker du på kjøretøyikonet.
Trykk på Ja for å lagre gjeldende posisjon
som en favoritt.
Redigere lagrede steder
1. Trykk på
Hvor skal du >
Favoritter.
2. Trykk på det stedet du vil redigere.
3. Trykk på Rediger.
4. Slik redigerer du stedet:
Trykk på Endre navn.Angi et navn og trykk
på Fullført.
Trykk på Endre kartsymbol.Trykk på et
symbol.
Brukermanual for zūmo 400/45015
Hvor skal du
Trykk på Endre telefonnummer.Angi et
telefonnummer og trykk på Fullført.
Trykk på Slett for å fjerne dette elementet.
En liste over alle dine favoritter vises..
Trykk på elementet du vil slette.Trykk på
Slett > Ja.
Opprette en lagret rute
Bruk zūmo-enheten for å opprette og lagre ruter
før neste tur.Du kan lagre inntil 50 ruter.
7. Trykk på Kart for å beregne ruten og vise
den på kartet.
8. Trykk på Tilbake for å avslutte og lagre
ruten.
Redigere lagrede ruter
1. Trykk på
Hvor skal du >
2. Velg den ruten du vil redigere.
3. Trykk på Rediger.
Ruter.
1. Trykk på
Hvor skal du >
.
Ruter > Ny.
2. Trykk på Legg til nytt startpunkt.
3. Finn et sted som skal være ditt startpunkt,
og trykk på Velg.
4. Trykk på Legg til nytt endepunkt.
5. Finn et sted som skal være ditt endepunkt,
og trykk på Velg.
6. Trykk på
for å legge til et nytt sted
i ruten.TIPS: Bruk Nær-knappen for å
begrense søket, se side 19.Trykk på
.
for å fjerne et sted.
16
Brukermanual for zūmo 400/450
Hvor skal du
4. Slik redigerer du ruten:
Trykk på Endre navn.Skriv inn et nytt navn,
og trykk på Fullført.
Trykk på Legg til / fjern punkter for å legge
til et nytt start-, stopp- eller endepunkt i
ruten.
Trykk på Sorter manuelt for å endre
rekkefølgen på punktene langs ruten.
Trykk på Sorter optimalt for å sortere
punktene automatisk etter den strakeste
veien mellom start- og endepunkt.
Trykk på Beregn på nytt for å endre
rutepreferanse slik at ruten beregnes etter
kortere tid, kortere avstand eller offroad.
Trykk på Slett for å fjerne dette elementet.
En liste over alle dine ruter vises. Trykk på
elementet du vil slette. Trykk på Slett > Ja.
MERK: Endringene lagres automatisk
når du går ut av en av sidene for
ruteredigering.
Dele ruter
Del dine lagrede ruter med andre zūmo-eiere.
Du må ha et SD-kort installert med tilgjengelig
lagringsplass.
1. Trykk på
Hvor skal du >
Ruter.
2. Velg den ruten du vil dele med noen.
3. Trykk på Dele.
4. Kontroller at du har valgt riktig rute, og trykk
deretter på Eksporter.
5. Trykk på OK.
6. Ta ut SD-kortet og sett det inn i en annen
zūmo-enhet.
7. En melding vises. Trykk på Ja for å
importere den ruten du vil dele med noen.
8. Trykk på Ruter, og trykk deretter på den
ruten du vil importere.
Brukermanual for zūmo 400/45017
Hvor skal du
Tips for å bla gjennom kartet
•
•
•
9. Trykk på Importer, og trykk deretter på OK.
10. Trykk på Fullført for å gå tilbake til
menysiden.Hvis du vil se på importerte ruter,
trykker du på
Hvor skal du >
Ruter.
MERK: Du kan også dele ruter ved
hjelp av Google Earth.Gå til
http://earth.google.com.
Finne et sted ��������������
ved hjelp av kartet
•
•
•
•
Trykk på kartet og dra for å vise forskjellige
deler av kartet.
Trykk på
og
for å zoome inn og ut.
Trykk på et objekt på kartet.En pil vises som
peker på objektet du valgte.
Trykk på Tilbake for å gå tilbake til forrige
skjermbilde.
Trykk på Lagre for å lagre denne posisjonen
i Favoritter.
Trykk på Kjør for å opprette en detaljert rute
til dette stedet.
Hvis GPSen er slått av, trykker du på Angi
pos.for å angi pilposisjonen som gjeldende
posisjon.
Trykk på
Vis kart for å åpne kartsiden.
Trykk på og dra hvor som helst på kartsiden for
å bla gjennom kartet og vise forskjellige deler
av kartet.Du kan også trykke på Hvor skal du
>
>
Bla gjennom kartet.
18
Brukermanual for zūmo 400/450
Hvor skal du
Angi koordinater
Hvis du vet de geografiske koordinatene til
bestemmelsesstedet, kan du bruke zūmo-enheten
for å navigere til et hvilket som helst sted ved
hjelp av bredde- og lengdegradskoordinater.
Trykk på Hvor skal du >
>
Koordinater.
Utvide søket
1. Trykk på
Hvor skal du > Nær.
2. Velg et alternativ:
Der jeg er nå – søker etter steder i
nærheten av gjeldende posisjon.
En annen by – søker i nærheten av byen
du angir.
Gjeldende rute – søker etter steder langs
ruten du følger.
Mine bestemmelsessteder – søker
etter steder i nærheten av gjeldende
bestemmelsessted.
3. Trykk på OK.
Trykk på Format for å endre typen koordinater.
Ettersom forskjellige kart bruker forskjellige
posisjonsformater, kan du med zūmo-enheten
velge riktig koordinatformat for den typen kart
du bruker.
Du får flere alternativer ved å trykke på Neste:
• Trykk på Kjør for å opprette en detaljert rute
til koordinatene.
• Trykk på Vis kart for å vise dette stedet på
kartet.
• Trykk på Lagre for å lagre dette stedet i
Favoritter.
MERK: zūmo-enheten søker
automatisk i nærheten av gjeldende
posisjon.
Brukermanual for zūmo 400/45019
Bruke hovedsidene
Bruke hovedsidene
Kartside
På menysiden trykker du på
posisjon.
Vis kart for å åpne kartsiden. Kjøretøyikonet
Hvis du vil lagre gjeldende posisjon, trykker
du på kjøretøyikonet og deretter på Ja.
Trykk på
viser gjeldende
Trykk på linjen med kjøreanvisninger
for å åpne siden med avkjøringsliste.
Trykk på
for å zoome ut.
for å zoome inn.
Trykk på Meny for å gå
tilbake til menysiden.
Trykk på Hastighet
for å åpne siden for
turinformasjon.
Side for turinformasjon
20
Trykk på Kjør av for å åpne
siden for neste avkjøring.
Kartside mens du navigerer en rute
Side med avkjøringsliste
Side for neste avkjøring
Brukermanual for zūmo 400/450
Bruke hovedsidene
Siden for turinformasjon
Siden for turinformasjon viser gjeldende fart og
siden
nyttig statistikk om turen. Hvis du vil vise �������
for turinformasjon, trykker du på Hastighet på
kartsiden.
Nullstille turinformasjon
Nullstill turinformasjonen før du begynner på
turen, for å få nøyaktig turinformasjon. Hvis
du stopper ofte, lar du zūmo-enheten være slått
på, slik at den kan måle medgått tid under turen
nøyaktig.
Trykk på Nullstill > Turinformasjon for å
nullstille trippteller og tidsinformasjon.
Trykk på Nullstill > Maks. fart for å nullstille
maksimal fart.
Trykk på Mer for å vise totalt tidsforbruk,
kjøretid og stoppetid.
Bruke drivstoffmåleren
Drivstoffmåleren er bare til motorsykkelbruk.
Du kan spore forbruk av drivstoff når
zūmo-enheten står i motorsykkelbraketten.
Drivstoffmåleren er avhengig av at du angir
nøyaktige data.
1. På kartsiden trykker du på Hastighet for .
å åpne turinformasjonssiden.
2. Trykk på Nullstill > Miles per tank.
3. Angi et tall og trykk på Fullført.
4. Det vises en melding når du har igjen
ca. 48,3 km (30 miles).
for .
5. På kartsiden trykker du på ikonet
å lete etter en bensinstasjon i nærheten.
6. Når du skal nullstille
drivstoffmåleren, går du til
turinformasjonssiden og trykker
på drivstoffmåleren > Ja.
Brukermanual for zūmo 400/45021
Bruke hovedsidene
Side med avkjøringsliste
Når du kjører langs en rute, viser siden med
avkjøringsliste detaljerte instruksjoner for hele
ruten og avstanden mellom avkjøringene. Trykk
på linjen med kjøreanvisninger øverst på kartsiden
for å åpne siden med avkjøringsliste. Trykk på
en avkjøring på listen for å vise siden for neste
avkjøring. Trykk på Vis kart for å vise hele ruten
på kartet.
22
Siden for����������������
neste avkjøring
Når du kjører langs en rute, viser siden for neste
avkjøring den neste avkjøringen på kartet og
avstanden og tiden som er igjen før du kommer
til avkjøringen. Hvis du vil vise en kommende
avkjøring på kartet, trykker du på Kjør av på
kartsiden eller på en hvilken som helst avkjøring
på siden med avkjøringslister.
Trykk på
og
for å vise andre
avkjøringer langs ruten. Når du er ferdig med
å se på siden for neste avkjøring, trykker du på
Tilbake.
Brukermanual for zūmo 400/450
Trafikkinformasjon
Trafikkinformasjon
zūmo-enheten kan motta og bruke
trafikkinformasjon ved hjelp av en valgfri
trafikkmottaker av typen FM TMC (Traffic
Message Channel). Når en trafikkmelding mottas,
viser zūmo-enheten hendelsen på kartet, og du
kan endre ruten for å unngå trafikkhendelsen.
MERK: Garmin er ikke ansvarlig for
at trafikkinformasjonen er korrekt.
Trafikkmottakeren mottar bare signaler
fra leverandøren av trafikkinformasjon
og viser denne informasjonen på
zūmo-enheten.
Vise trafikkhendelser
MERK: Du har tilgang til
trafikkinformasjon bare hvis zūmoenheten er koblet til en trafikkmottaker
(se side 41).
1. På menysiden trykker du på
> Trafikk
for å vise trafikkhendelser.
2. Velg et element for å vise detaljer.
3. Velg et alternativ.
Unngå trafikk
Kartsiden viser
eller
når det er en
trafikkhendelse langs ruten eller den veien du
kjører på.
Trafikkikon for Nord-Amerika
Trafikkikon for Europa
1. På kartsiden trykker du på
eller
.
Brukermanual for zūmo 400/45023
Trafikkinformasjon
2. Velg et element for å vise detaljer.
3. Trykk på Unngå.
Kjøpe trafikkabonnement
Du kan fornye og kjøpe nye abonnementer på
www.garmin.com/fmtraffic.
Legge til et �abonnement
1. Trykk på
>
>
Trafikk.
2. Trykk på Abonnement > Legg til.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
MERK: Ytterligere dokumentasjon får
du sammen med trafikkmottakeren fra
Garmin.
24
FM -trafikk
Flere opplysninger om FM-trafikkmottakere
finner du på www.garmin.com/traffic. Du finner
mer informasjon om samarbeidende leverandører
av FM-trafikk og byer som dekkes,
på www.garmin.com/fmtraffic.
MERK: FM-trafikkmottakeren og
zūmo-enheten må være innenfor
rekkevidde av en FM-stasjon som
sender trafikkdata, for å kunne motta
trafikkinformasjon.
Brukermanual for zūmo 400/450
Behandle filer på
Behandle filer på
zūmo-enheten
Du kan laste inn filer på internminnet eller på et
valgfritt SD-kort
zūmo-enheten
Trinn 1: Sett inn et SD-kort
(valgfritt)
Du setter inn eller fjerner kortet ved å skyve det
inn til du hører et klikk.
MERK: zūmo-enheten er ikke
kompatibel med operativsystemene
Windows® 95, Windows 98 eller
Windows Me. Dette er en vanlig
begrensning for de fleste
USB-masselagringsenheter.
Støttede filtyper
•
•
•
•
MP3-musikkfiler
JPEG- og JPG-bildefiler for velkomstbilde
eller bildeviser
Egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmins
POI Loader
GPX-veipunktfiler og kart fra MapSource
Merk: zūmo-enheten støtter ikke
iTunes® M4A-/M4P-filer.
Mini-USB-port for
vekselstrømadapter,
USB-masselagringsmodus og
oppdatering av programvare
SD-kortspor
Trinn 2: Koble til ������������
USB-kabelen
1. Sett den lille enden av USB-kabelen inn i
mini-USB-porten.
2. Koble den største enden av USB-kabelen .
til en ledig USB-port på datamaskinen.
Brukermanual for zūmo 400/45025
Behandle filer på
zūmo-enheten
To nye stasjoner vises i listen over stasjoner.
“Garmin” er den ledige lagringsplassen i
zūmo-enhetens internminne. Den andre eksterne
diskstasjonen er SD-kortet.
MERK: Hvis ikke stasjonen
automatisk får navn, kan du finne
ut hvordan du gir stasjonen nytt navn
ved å se i hjelpefilen eller på side 48.
Trinn 3: Overføre filer til
zūmo-enheten
I Windows
1. Koble zūmo-enheten til datamaskinen.
2. Dobbeltklikk på
Min datamaskin.
3. Bla gjennom datamaskinen for å finne filen
du vil kopiere.
4. Merk filen og velg Rediger > Kopier.
5. Åpne Garmin-stasjonen eller .
SD-kortstasjonen.
26
6. Velg Rediger > Lim inn. Filen vises da i en
liste over filer i Garmin- eller .
SD-kortstasjonen.
MERK: Du kan også dra og slippe
filer til og fra stasjonene.
I Mac®
1. Koble zūmo-enheten til datamaskinen.
Garmin- og SD-kortstasjonen skal vises
på Mac-skrivebordet som to
volumer.
2. Du kopierer filer til Garmin- eller
SD-kortstasjonen ved å dra og Volumikon
slippe filer eller mapper over på
volumikonet.
Brukermanual for zūmo 400/450
Behandle filer på
Trinn 4: Løs ut og koble fra
I Windows
Når du er ferdig med å overføre filene,
dobbeltklikker du på ikonet Koble fra eller løs
ut
i systemstatusfeltet i Windows. Velg
USB-masselagringsenhet og klikk på Stopp.
Velg stasjonen og klikk på OK. Du kan koble
USB-kabelen fra zūmo-enheten nå.
I Mac
Når du er ferdig med å overføre filer, drar du
volumikonet til søppelbøtten
(det forandrer
seg til et Løs ut -ikon) for å fjerne enheten.
Du kan koble USB-kabelen fra zūmo-enheten nå.
zūmo-enheten
Slette zūmo-filer
Du kan slette filer fra zūmo-enheten på samme
måte som du sletter filer fra datamaskinen.
Koble zūmo-enheten til datamaskinen og åpne
Garmin- eller SD-kortstasjonen. Merk filen du vil
slette, og trykk på Delete-tasten på tastaturet.
Forsiktig: Hvis du ikke er sikker
på hvilken funksjon en fil har,
må du ikke slette den. Minnet til
zūmo-enheten inneholder viktige
systemfiler som ikke må slettes.
Vær spesielt forsiktig med filer som
er plassert i mapper kalt “Garmin”.
Brukermanual for zūmo 400/45027
Bruke medieavspilleren
Bruke medieavspilleren
Lytte til MP3-filer
Du kan laste inn MP3-filer på internminnet eller
på et valgfritt SD-kort. Detaljert informasjon
finner du på side 25–27.
1. På menysiden trykker du på
for å
åpne medieavspilleren.
2. Trykk på Bla gjennom.
3. Trykk på en kategori. Du ser en liste over
alle MP3-filer eller viser dem etter album,
artist eller sjanger.
4. Hvis du vil spille av hele kategorien fra
begynnelsen av listen, trykker du på Spill
alle. Hvis du vil spille av alle og begynne
med en bestemt sang, trykker du på
sangtittelen.
Trykk på albumet for å vise detaljer om MP3-filen.
Trykk på
for å justere volumet.
Lydalternativer for zūmo-enheten finner du på
side 37.
Trykk på
for å gå til begynnelsen av sangen,
og trykk og hold inne for å gå tilbake til forrige
sang.
Trykk på
for å hoppe over neste sang,
og trykk og hold inne for å hoppe over flere.
Trykk på
for å sette sangen på pause.
Trykk på
for å repetere.
Trykk på
for å spille av tilfeldige sanger.
Merk: zūmo-enheten spiller bare av
MP3-filer. Den støtter ikke iTunes®
M4A-/M4P-filer.
Album
28
Brukermanual for zūmo 400/450
Bruke medieavspilleren
Bruke en spilleliste
Med denne funksjonen kan du behandle filer på
zūmo-enheten (se side 25–27).
5. Trykk på Bla gjennom > Importer
spilleliste. De tilgjengelige spillelistene
vises.
1. Ved hjelp av datamaskinen og et lydprogram
som for eksempel Winamp™ kan du opprette
en spilleliste for MP3-filer.
2. Lagre spillelisten som en M3U-fil.
MERK: Det kan hende du må
redigere M3U-filen ved hjelp av
et tekstredigeringsprogram, for
eksempel Notepad, for å fjerne
banen (posisjonen) til MP3.
M3U-filen skal bare inneholde
MP3-filene på spillelisten, ikke
plasseringen. Instruksjoner finner du i
lydprogrammets hjelpefil.
6. Trykk på en spilleliste for å begynne å spille
MP3-filene.
MERK: Du kan ikke endre
rekkefølgen på spillelisten fra
zūmo-enheten.
3. Overfør spillelisten og de tilhørende MP3filene til Garmin- eller SD-kortstasjonen.
M3U-filen må ligge på samme sted som
MP3-filene.
4. På zūmo-enheten trykker du på
å åpne MP3-spilleren.
for
Brukermanual for zūmo 400/45029
Tilpasse zūmo-enheten
Tilpasse zūmo-enheten
1. På menysiden trykker du på
.
2. Trykk på den innstillingen du vil endre. .
Hver innstilling inneholder en undermeny
eller en liste.
Endre kartinnstillingene
Trykk på
>
Kart.
Kartvisning – endrer perspektivet på kartet.
• Spor opp – viser kartet todimensjonalt (2D)
med ferdselsretningen øverst.
• Nord opp – viser kartet todimensjonalt (2D)
med nord øverst.
• 3D – viser kartet tredimensjonalt (3D)
i Spor opp.
Kjøretøy – trykk på Endre for å endre ikonet
som brukes for å vise posisjonen på kartet. Trykk
på det ikonet du vil bruke, og trykk deretter på
OK. Du kan laste ned flere kjøretøyikoner fra
www.garmin.com/vehicles.
Kartinfo – viser kartene som er lastet inn på
zūmo-enheten og versjonene. Trykk på et kart
for å aktivere (avmerking) eller deaktivere
(ingen avmerking) kartet.
Gjenopprett – gjenoppretter standard
kartinnstillinger.
Kartdetalj – justerer hvor mange detaljer som
vises på kartet. Hvis du viser flere detaljer,
kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.
30
Brukermanual for zūmo 400/450
Tilpasse zūmo-enheten
Endre systeminnstillingene
Trykk på
>
System.
GPS-modus – aktiverer og deaktiverer GPS og
WAAS/EGNOS. Ved å aktivere WAAS/EGNOSinnstillingen kan du forbedre GPS-nøyaktigheten,
men det bruker mer av batteriet.
På www.garmin.com/aboutGPS/waas.html finner
du informasjon om WAAS/EGNOS.
Sikker modus – skru Sikker modus av eller på.
Når kjøretøyet beveger seg, deaktiverer Sikker
modus alle funksjoner som krever betydelig
oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.
Garmin Lock – skru på Garmin Lock for å låse
zūmo-enheten. Tast inn en firesifret PIN-kode
og angi en sikkerhetsposisjon. Du finner mer
informasjon på side 10.
Om – viser zūmo-enhetens programvareversjon,
enhets-ID og lydversjon. Du trenger denne
informasjonen når du skal oppdatere
systemprogramvaren (se side 39) eller kjøpe
tilleggskart (se side 40).
Gjenopprett – gjenoppretter standard
systeminnstillinger.
Brukermanual for zūmo 400/45031
Tilpasse zūmo-enheten
Lokalisere zūmo-enheten
Trykk på
>
Lokalitet.
Trykk på knappen ved siden av ikonet for å endre
en innstilling.
Trykk på Endre alle for å endre alle
innstillingene. På hver skjerm velger du
innstilling og trykker deretter på OK.
Lokalitet – velg lokalitet.
Tekstpråk – angir all tekst på skjermen i
det valgte språket. Selv om du endrer tekstspråk,
endres ikke språket i brukerangitte data eller
kartdata, slik som gatenavn.
32
Talespråk – angir språk for talemeldinger.
Tidsformat – du kan velge mellom
12-timers og 24-timers tidsformat eller
UTC-tidsformat.
Tidssone – velg en tidssone eller en nærliggende
by fra listen.
Sommertid – sett til På, Av eller Auto hvis det
er tilgjengelig.
Enheter – angir måleenhet som Kilometer
eller Miles.
Brukermanual for zūmo 400/450
Tilpasse zūmo-enheten
Behandle brukerdata
Trykk på
>
Brukerdata.
Vis bilder – vis bilder som er lagret på
Garmin-stasjonen eller SD-kortet. Trykk på et
miniatyrbilde for å vise bildet. Trykk på bildet
igjen for å zoome ved hjelp av
og . Trykk
på bildet og dra for å vise forskjellige deler av
bildet.
Slik deler du bilder med andre
zūmo-brukere:
Angi hjemmeposisjon – angi eller endre
hjemmeposisjon. Se side 12.
Importer data – last inn favoritter, ruter,
turlogger og bilder fra Garmin-stasjonen eller
SD-kortet.
Behandle turlogg – vis gjeldende bruk av
turlogg. zūmo-enheten lagrer de 10,000 siste
turdatapunktene. Når du skal legge ut på en ny
langtur, kan det hende at du ønsker å nullstille
turloggen. Trykk på Slett turlogg. Det kan ta
noen minutter å slette en stor turlogg. Du kan
også bruke nylig turinformasjon om igjen.
Trykk på Lagre som rute for å velge og lagre
et nylig tursegment som en rute. Mer informasjon
om ruter finner du på side 16.
1. Trykk på et miniatyrbilde.
2. Trykk på Dele.
3. Kontroller at du har valgt riktig bilde, .
og trykk deretter på Eksporter.
4. Ta ut SD-kortet og sett det inn i en annen
zūmo-enhet.
5. En melding vises. Trykk på Ja for å
importere det bildet du vil dele med noen.
6. Trykk på Bilder > trykk på et .
miniatyrbilde > Importer.
Brukermanual for zūmo 400/45033
Tilpasse zūmo-enheten
7. Kontroller at du har valgt riktig bilde, .
og trykk deretter på Importer.
Trykk på Bildefremvisning for å vise hvert bilde
noen sekunder og så vise neste bilde. I løpet av
bildefremvisningen kan du når som helst trykke
på skjermen for å stoppe og se flere alternativer.
•
Offroad – for å beregne direkteruter
(uten veier). På kartsiden trykker du på
eller velger
for å bla frem til
kompassiden.
Endre navigasjonsinnstillingene
Trykk på
>
Navigasjon.
Rutepreferanse – velg en preferanse for å
beregne en rute.
• Raskere tid – for å beregne ruter som er
raskere å kjøre, men der distansen kan være
lengre.
• Kortere distanse – for å beregne ruter som
har kortere distanse, men som kan ta lengre
tid å kjøre.
34
Kjøretøytype – spesifiser kjøretøytype for å
optimalisere rutene.
Unngåelser – velg de veitypene du ønsker å
unngå på rutene. zūmo-enheten bruker disse
veitypene bare hvis alternative ruter fører deg for
langt unna, eller hvis det ikke finnes alternative
veier. Hvis du har en trafikkmottaker, kan du også
unngå trafikkhendelser.
Varslingssignal – slå av eller på varslingssignalet.
Gjenopprett – gjenoppretter standard
navigasjonsinnstillinger.
Brukermanual for zūmo 400/450
Tilpasse zūmo-enheten
Tilpasse skjermen
Trykk på
>
Visning.
Fargemodus – velg Dag for en lys bakgrunn,
Natt for en mørk bakgrunn eller Auto for å
automatisk veksle mellom de to.
Velkomstbilde – velg et bilde som skal vises
når du slår på zūmo-enheten. Først laster du inn
JPEG-bilder. Se side 25–27.
Lysstyrke – øk og reduser styrken på
bakgrunnslyset ved hjelp av og .
Skjermbilde – aktiver skjermbildemodus. Trykk
på
kameraikonet for å ta bilde av skjermen.
Punktgrafikkfilen med bildet lagres i mappen
Garmin\scrn på Garmin-stasjonen.
Endre tastaturet
Trykk på
>
Tastatur.
Standard – viser et fullstendig alfabetisk tastatur.
Store taster – viser et skjermtastatur med store
taster. Dette alternativet er fint for motorsyklister
som bruker hansker. Se side 13.
Auto – velg å veksle automatisk mellom
standardtastatur når du bruker zūmo-enheten
i bilbraketten (ekstrautstyr) og tastaturet med
de store tastene når du bruker zūmo-enheten i
motorsykkelbraketten.
Brukermanual for zūmo 400/45035
Tilpasse zūmo-enheten
Behandle trafikkinnstillinger
Trykk på
>
>
Trafikk for
å vise abonnementsinformasjon og innstillinger
for FM-trafikkmottakeren. Du må ha en
trafikkmottaker koblet til enheten (se side 23-24).
Gjenopprette alle innstillinger
1. På menysiden trykker du på
.
2. Trykk på Gjenopprett og deretter på Ja.
Dette endrer alle zūmo-innstillingene til
standardinnstillingene fra fabrikken.
36
Fjerne alle brukerdata
Advarsel: Dette sletter alle
brukerangitte opplysninger, inkludert
favoritter, ruter, turlogger, innstillinger
og nylige funn.
1. Hold fingeren i det nedre høyre hjørnet .
av skjermen på zūmo-enheten når du slår
den på.
2. Fortsett å trykke med fingeren til .
popup-vinduet vises.
3. Trykk på Ja for å slette alle brukerdata.
Brukermanual for zūmo 400/450
Tillegg
Tillegg
Lydalternativer for
zūmo-enheten
Koble hodetelefonene eller hodesettet til
zūmo-enheten for å høre på navigasjonsmeldinger
og MP3-filer.
MERK: For alle lydfunksjoner må
du ha en ekstern strømkilde koblet til
zūmo-braketten.
Lade zūmo-enheten
1. Koble strømkabelen til braketten og en
strømkilde.
2. Sett zūmo-enheten i braketten og trykk
spaken ned.
Tilbehør for bilmontering
Du kan kjøpe en ekstra brakett til bilen. Velg et
passende sted i kjøretøyet der det er trygt å trekke
kabler og trygt å bruke enheten. Rengjør og tørk
det valgte området på frontruten.
Montering på frontruten
1. Fest sugekoppen på frontruten. Trykk
sugekoppspaken bakover mot frontruten.
Spak
ute
ntr
Fro
Sugekopp
Sugekoppspak
Strømkabel
Bilbrakett
Brukermanual for zūmo 400/45037
Tillegg
2. Plugg strømkabelen inn i siden av braketten.
3. Sett zūmo-enheten i braketten og trykk
spaken ned.
Spak
Sugekopparm,
spak bakover
Mini-USB-port
Lydkontakter
4. Koble strømkabelen til et strømuttak i
kjøretøyet. zūmo-enheten skal slå seg .
på automatisk når kjøretøyet beveger seg.
38
Montering på dashbordet
Bruk monteringsplaten for å montere
zūmo-enheten på dashbordet og for å følge
offentlige regulativer.
MERK: Den permanente
monteringstapen er svært vanskelig
å fjerne etter at du har tatt den på.
1. Rengjør og tørk dashbordet der du vil
plassere platen.
2. Fjern baksiden på den permanente
monteringstapen under platen.
3. Plasser platen på dashbordet.
4. Plasser sugekoppdelen på bilbraketten .
oppå platen.
5. Trykk spaken ned (mot platen).
Brukermanual for zūmo 400/450
Tillegg
Fjerne zūmo-enheten fra
braketten
Trykk spaken på braketten opp når du skal fjerne
zūmo-enheten fra braketten. Løft zūmo-enheten ut.
Du kan løsne sugekoppen fra bilbraketten.
Vri braketten så langt du klarer til høyre eller
venstre. Press i den retningen til braketten løsner
fra armen.
Op��������������
pdatere zūmo-programvaren
1. Gå til www.garmin.com/products/webupdater
for å laste ned WebUpdater-programmet til
datamaskinen.
2. Koble zūmo-enheten til datamaskinen ved
hjelp av mini-USB-kabelen.
MERK: Det krever betydelig styrke å
sette sugekoppen tilbake i bilbraketten
igjen. Press kulen hardt ned i festet.
Hvis du vil fjerne sugekoppen fra frontruten eller
monteringsplaten, trykker du sugekoppspaken
oppover. Dra tappen på sugekoppen mot deg.
Mini-USB-port for vekselstrømadapter,
USB-masselagringsmodus og oppdatering
av programvare
3. Kjør WebUpdater og følg instruksjonene på
skjermen. Etter at du har bekreftet at du vil
foreta en oppdatering, laster WebUpdater
automatisk ned oppdateringene og
installerer dem på zūmo-enheten.
Brukermanual for zūmo 400/45039
Tillegg
4. Løs ut og koble fra zūmo-enheten .
(se side 27).
Du kan registrere zūmo-enheten og dermed motta
meldinger om oppdateringer av programvare
eller kart. Du kan registrere zūmo-enheten på
http://my.garmin.com.
Du kan også laste ned programvareoppdateringer
fra www.garmin.com/products/zumo400 og
www.garmin.com/products/zumo450. Klikk
på Oppdateringer og nedlastinger og følg
instruksjonene.
Kjøpe og laste ned
tilleggskartdata
Hvis du vil finne ut hvilke kartversjoner som
er lastet inn på din zūmo-enhet, trykker du på
>
Kart > Kartinfo. For å låse
opp tilleggskart trenger du enhets-IDen og
serienummeret.
På www.garmin.com/unlock/update.jsp ser
du om en oppdatering av kartprogramvaren er
tilgjengelig.
40
Du kan også kjøpe tilleggskartdata fra Garmin og
laste kartene over på internminnet eller et valgfritt
SD-kort.
Se i hjelpefilen for MapSource hvis du vil ha mer
informasjon om hvordan du bruker MapSource,
og om hvordan du laster inn kart og veipunkter
på zūmo-enheten.
Valgfritt tilbehør
Hvis du vil ha flere opplysninger om valgfritt
tilbehør, kan du gå til www.garmin.com/products/
zumo400 og www.garmin.com/products/zumo450
og trykke på koblingen Tilbehør. Du kan også
ta kontakt med en Garmin-forhandler for å kjøpe
tilbehør. Valgfritt tilbehør omfatter:
• Bilbrakett
• Trafikkmottaker
• Ekstern antenne
• Vekselstrømadapter
• Ekstrautstyr (se side 41–43)
Brukermanual for zūmo 400/450
Tillegg
Koble tilbehør til zūmo-enheten
Noen trafikkmottakere fra Garmin må kobles
til en mini-USB-port i zūmo-braketten.
Lydkontaktene finner du på vestre side av
zūmo-braketten.
Garmin Travel Guide™
På samme måte som en vanlig reiseguide
inneholder Garmin Travel Guide detaljert
informasjon om steder, for eksempel restauranter
og hoteller. Hvis du vil kjøpe reiseguiden som
tilbehør, går du til www.garmin.com/extras.
Bruke Travel Guide:
Lydkontakter
Mini-USBport
Tips: Vær forsiktig når du kobler
kabler til og fra. Når du kobler fra,
må du ikke dra i ledningen, men i
kontakten.
Brukermanual for zūmo 400/450
1. Sett SD-kortet i zūmo-enheten.
2. Trykk på
Hvor skal du >
Ekstrautstyr.
3. Trykk på Travel Guide.
4. Trykk på en kategori. Trykk på en
underkategori, hvis det er nødvendig.
5. Trykk på en posisjon på listen.
6. Gjør ett av følgende:
Trykk på Kjør for å kjøre til posisjonen.
Trykk på Kart for å vise dette elementet .
på kartet.
Trykk på Lagre for å lagre dette stedet .
i Favoritter.
Trykk på Mer hvis du vil vise mer
informasjon om posisjonen.
41
Tillegg
Fotobokser
Fotoboksinformasjon er tilgjengelig enkelte
steder. (Gå til http://my.garmin.com for å sjekke
tilgjengelighet.) På disse stedene viser zūmoenheten plasseringen av hundrevis av fotobokser.
zūmo-enheten varsler deg når du nærmer deg en
fotoboks og kan advare deg hvis du kjører for fort.
Dataene blir oppdatert minst én gang i uken, så
du har alltid tilgang til så oppdatert informasjon
som mulig.
Du finner oppdatert
fotoboksinformasjon på:
1. http://my.garmin.com.
2. Bestille et abonnement.
Du kan når som helst kjøpe et nytt område og
utvide eksisterende abonnement. Hvert område
du kjøper, har en egen utløpsdato.
42
Tilpassede ��������
POI-er (punkter
������������
av
interesse)
Punkter av interesser (POI) kan lastes ned på
zūmo-enheten. POI-databaser er tilgjengelige fra
flere internettbaserte selskaper. Noen tilpassede
databaser inneholder varselinformasjon for ting
som skolesoner. Det blir vist en advarsel dersom
du kjører for fort i nærheten av disse tilpassede
punktene av interesse.
Ved hjelp av Garmin POI Loader kan du laste
POIene ned på Garmin-stasjonen eller SD-kortet.
Du kan laste ned POI Loader fra
www.garmin.com/extras.
Du finner mer informasjon i hjelpefilen til POI
Loader. Trykk på F1 for å åpne hjelpefilen.
For å vise tilpassede POIer trykker du på
Hvor skal du >
Ekstrautstyr > Tilpassede
POIer
Hvis du vil skru POIene på eller av, trykker du på
>
Avstandspunkter > Avstandsvarsler.
Brukermanual for zūmo 400/450
Tillegg
Koble zūmo-enheten til datamaskinen hvis du
vil slette de tilpassede POIene fra zūmo-enheten.
Åpne mappen Garmin\poi i Garmin- eller
SD-kortstasjonen. Slett filen som heter poi.gpi.
Forsiktig: Garmin er ikke
ansvarlig for konsekvensene av å
bruke en tilpasset POI-database eller
nøyaktigheten til fotoboksdatabasen
eller en annen tilpasset POI-database.
Garmin TourGuide™
Garmin TourGuide gjør at zūmo-enheten
kan spille GPS-guidede lydturer fra
tredjepartsforhandlere. Disse lydturene kan for
eksempel ta deg med på en rute mens den spiller
av interessante fakta om historiske steder på
veien. Underveis blir informasjonen utløst av
GPS-signaler. Du finner flere opplysninger på
www.garmin.com/extras. Trykk på POI Loader.
Brukermanual for zūmo 400/450
Hvis du vil vise Garmin TourGuide-filene,
trykker du på Hvor skal du >
Ekstrautstyr > Tilpassede POIer
Hvis du vil forandre innstillingene til Garmin
TourGuide, trykker du på
>
Avstandspunkter > TourGuide. Velg Auto Play
for å høre hele turen slik den er programmert,
Varslet for å vise høyttalerikonet
på kartet
når turinformasjon er tilgjengelig langs ruten,
eller Av.
SaversGuide®
SaversGuide er valgfritt tilbehør som
er tilgjengelig bare i Nord-Amerika
(www.garmin.com/extras). Med det
forhåndsprogrammerte SD-datakortet og
medlemskortet fra SaversGuide fungerer
zūmo-enheten som en digital
rabattkupongoversikt. Den varsler deg om
forhandlere i nærheten der du kan få rabatt,
for eksempel restauranter, hoteller og kinoer.
43
Tillegg
Batteriinformasjon
MERK: I guiden Viktig sikkerhetsog produktinformasjon finner du
batteriadvarsler.
zūmo-enheten har et innebygd litiumbatteri.
Batteriet har en levetid på inntil fire timer,
avhengig av bruk.
Batteriikonet
på menysiden viser status
for det innebygde batteriet. Hvis det ikke er et
ikon der, er zūmo-enheten koblet til en ekstern
strømkilde. Du finner flere opplysninger om
lading av zūmo-enheten på side 37.
Maksimere batterilevetid
•
•
44
Slå av GPSen (
>
System > GPSmodus > GPS av) når du ikke har behov for å
motta GPS-signaler, eller bruk Normalmodus
når WAAS eller EGNOS ikke er tilgjengelig.
Skru ned styrken på bakgrunnslyset. Trykk
på og hold nede
og bruk deretter
og
for å justere lysstyrken.
•
Ikke la zūmo-enheten stå i direkte sollys.
Unngå å utsette enheten for sterk varme eller
kulde over tid.
Bytte batteri
Du kan få kjøpt et en ny litiumbatteripakke
fra www.garmin.com/products/zumo400 og
www.garmin.com/products/zumo450. Klikk på
koblingen Tilbehør.
Skru løs batteripakken og bytt batteriet. Kontakt
din lokale avfallsstasjon for å få mer informasjon
om hvor du skal kaste batteriet.
Skrue
Batteripakke
MCX-kontakt
under
gummideksel
Brukermanual for zūmo 400/450
Tillegg
Bruke en ekstern antenne
Du kan bruke en valgfri ekstern antenne
(Garmin GA 25MCX). Den får du kjøpt på
www.garmin.com/products/zumo400 og www
.garmin.com/products/zumo450. Klikk på
koblingen Tilbehør.
Ta av gummidekselet på MCX-kontakten på
baksiden av zūmo-enheten og koble til antennen.
Brukermanual for zūmo 400/450
Om GPS-������������������
satellittsignaler
zūmo-enheten må hente inn GPS-satellittsignaler
(Global Positioning System) for å kunne fungere.
Hvis du er innendørs, i nærheten av høye
bygninger eller trær eller i et parkeringshus,
klarer kanskje ikke zūmo-enheten å hente inn
satellittsignalene. Gå utendørs til et område uten
høye hindringer når du skal bruke zūmo-enheten.
Når zūmo-enheten har hentet inn satellittsignaler,
er linjene for signalstyrke på menysiden grønne
. Hvis den mister satellittsignalene, blir
linjene røde eller borte
.
Du finner mer informasjon om GPS på
www.garmin.com/aboutGPS.
45
Tillegg
Spesifikasjoner
Fysisk størrelse:
11,3 x 8,2 x 7,2 cm
Vekt: 269 g
Skjerm: 7,2 x 5,4 cm; 320 x 240 piksler; lys,
16-bits LCD-skjerm med hvitt bakgrunnslys og
berøringsskjerm
Veske: IPX7 vanntett
Temperaturområde: 0–60 °C
Datalagring: internminne og valgfritt uttakbart
SD-kort. Data lagres i det uendelige.
PC-grensesnitt: USB-masselagring, plug-andplay
Ladetid: Ca. 6 timer
Strøminntak: 12 VDC
Bruk: 15 W maks. ved 13,8 VDC
Batterilevetid: inntil 4 timer avhengig av bruk
46
Spesifikasjoner for GPS-ytelse
Mottaker: WAAS/EGNOS-aktivert
Innhentingstider*:
Varm: < 1 sek
Kald: < 38 sek
Fabrikkinnstilling: < 45 sek
*Gjennomsnittlig for en stasjonær mottaker med
fri sikt mot himmelen
Oppdateringshastighet: 1/sek, kontinuerlig
GPS-nøyaktighet:
Posisjon: < 10 meter, typisk
Hastighet: 0,05 meter/sek RMS
GPS-nøyaktighet (WAAS):
Posisjon: < 5 meter, typisk
Hastighet: 0,05 meter/sek RMS
En liste med fullstendige spesifikasjoner finner
du på www.garmin.com/products/zumo400 og
www.garmin.com/products/zumo450. Trykk på
Spesifikasjoner.
Brukermanual for zūmo 400/450
Tillegg
Feilsøking i zūmo-enheten
Problem/spørsmål
Løsning/svar
Batterimåleren min virker
unøyaktig.
La enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen (uten å avbryte ladingen).
Berøringsskjermen .
reagerer ikke riktig når jeg
trykker på den.
Kalibrer berøringsskjermen. Slå av enheten. Trykk på og hold
nede
i omtrent ett minutt til kalibreringsskjermen vises. Følg instruksjonene på
skjermen.
zūmo-enheten låser seg.
Nullstill zūmo-enheten. Trykk på og hold
nede og trykk på
.
Hvordan rengjør jeg .
zūmo-enheten?
zūmo-enheten er laget av materialer med høy kvalitet og krever ikke annet
vedlikehold av brukeren enn rengjøring. Rengjør zūmo-enhetens utside .
(ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med et mildt vaskemiddel, .
og tørk av. Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan .
skade plastdeler.
Hvordan rengjør jeg
berøringsskjermen?
Rengjør berøringsskjermen med en myk, ren, lofri klut. Bruk vann,
isopropylalkohol eller brillepussemiddel hvis det er nødvendig. .
Påfør middelet på kluten og vask berøringsskjermen forsiktig.
Sugekoppen fester seg .
ikke til frontruten.
Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol. Tørk med en ren, tørr klut.
Monter sugekoppen slik det står beskrevet på side 37.
Brukermanual for zūmo 400/450
47
Tillegg
Feilsøking i USB-grensesnittet
Problem/spørsmål
Løsning/svar
Hvordan vet jeg at .
zūmo-enheten er i .
USB-masselagringsmodus?
Når zūmo-enheten er i USB-masselagringsmodus, vises et bilde av en
zūmo-enhet koblet til en datamaskin. I tillegg skal du kunne se en ny ekstern
diskstasjon i Min datamaskin (Windows) eller et nytt volum (stasjon) på
skrivebordet (Mac).
Datamaskinen min oppdager
aldri at zūmo-enheten .
er koblet til.
1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2. Slå av zūmo-enheten.
3. Koble USB-kabelen til datamaskinen og zūmo-enheten. zūmo-enheten
slår seg automatisk på og går i USB-masselagringsmodus.
Jeg finner ikke noen
stasjoner med navnet
“Garmin” i listen over
stasjoner.
Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til datamaskinen, kan det hende
at Windows har problemer med å tilordne stasjonsbokstaver til Garmineller SD-stasjonene. Følg instruksjonene på neste side for å tilordne
stasjonsbokstaver.
Jeg får en melding om
“Usikker fjerning av enhet”
når jeg kobler fra .
USB-kabelen.
i
Windows: Dobbeltklikk på ikonet Koble fra eller løs ut
systemstatusfeltet. Velg USB-masselagringsenhet og klikk på Stopp. .
Velg Garmin-stasjonen og klikk på OK. Nå kan du koble fra zūmo-enheten.
48
Mac: Dra volumikonet til Søppelbøtten. Søppelbøtteikonet forandrer seg til
et Løs ut-ikon. Nå kan du koble fra zūmo-enheten.
Brukermanual for zūmo 400/450
Tillegg
Problem/spørsmål
Hvordan kan jeg gi .
Garmin-stasjonene nytt navn
i Windows?
Hvordan tilordner jeg
Garmin-stasjonene ���i
Windows?
Løsning/svar
1.
2.
3.
4.
Åpne Min datamaskin.
Velg stasjonen du ønsker å gi nytt navn.
Høyreklikk med musen og velg Gi nytt navn.
Skriv nytt navn og trykk deretter på tasten Enter på tastaturet.
1. Slå av zūmo-enheten.
2. Sett USB-kabelen inn i zūmo-enheten og datamaskinen. Enheten slår
seg automatisk på.
3. Klikk på Start > Innstillinger > Kontrollpanel > Administrative
verktøy > Datamaskinbehandling > Lagringsplass >
Diskbehandling.
4. Klikk på en ekstern zūmo-diskstasjon (enten det interne minnet eller .
SD-kortstasjonen). Høyreklikk med musen, og velg Endre
stasjonsbokstav og bane.
5. Velg Rediger, velg en stasjonsbokstav fra rullegardinlisten, og klikk på
OK.
Brukermanual for zūmo 400/450
49
Indeks
Indeks
Symboler
Todimensjonal,
tredimensjonal kartvisning 30
A
adresse 11
angi din posisjon 12, 18
antenner 40, 45
antityverifunksjon 10, 31
B
batteri 44, 46
bedre rute 10
behandle filer 25–27
berøringsskjerm
justering 47
rengjøring 47
bilbrakett 37
bildefremvisning 34
bildeviser 33
bla gjennom kartet 18
brukerdata 33
D
dashbordbrakett 38
datamaskintilkobling 25
dele
bilder 33
favoritter 14
ruter 17
detaljerte instruksjoner 22
50
detaljkart 30
diakritiske tegn 13
drivstoffmåler 21
fjerne braketten 39
FM-trafikk 24
fotobokser 42
E
G
EGNOS 31
ekstern antenne 45
ekstern diskstasjon 26
ekstrautstyr 41–42
enhets-ID 31
F
favoritter 14
dele 14
finne 15
lagre 14
redigere 15
FCC-samsvar iv
feilsøking 47–49
filer
behandle 25, 33
overføre 25–27
slette 27
støttede typer 27
finne steder
element på kartet 18
etter adresse 11
etter koordinater 19
etter navn 13
etter postnummer 11
i nærheten av et annet sted 19
lagrede steder (favoritter) 15
veikryss 11
Garmin Lock iv, 10, 31
Garmin TourGuide
spille av filer 43
Garmin Travel Guide 41
gjeldende posisjon, lagre 15
gjenopprette innstillinger 36
Google Earth i
GPS 7, 45
H
hjemmeposisjon 12
I
importere data 33
innstillinger 30–36
installering i bil 37
K
kalibrere berøringsskjermen 47
kart
bla gjennom 18
bruke kartsiden 18, 20
flytte 18
kartinfoknapp 30
oppdatere kart 39
tilpasse 30
versjon 30
vise 18, 30
zoome 18
Brukermanual for zūmo 400/450
Indeks
kartvisning med nord opp 30
kartvisning med Spor opp 30
kilometer 32
kjøreanvisninger 22
kjøre hjem 12–19
kjøretøyikon 20, 30
kjøretøytype 34
kompasside 34
kontakte Garmin i
koordinater 19
L
lade zūmo-enheten 37
lagre
gjeldende posisjon 15, 18
ruter 16
steder du finner 12, 14
låse zūmo-enheten 10
laste inn tilleggskart 40
legg til et stopp 9
løse ut USB 27
lyd
alternativer 37
kontakter 3, 38, 41
versjon 31
lysstyrke 2, 35
M
M3U-spilleliste 29
MapSource i, 25, 40
menyside 7
miles 32
mini-USB. See USB
Brukermanual for zūmo 400/450
montere zūmo-enheten
i en bil 38
på en motorsykkel 3
montering på motorsykkel 3
MP3-filer
laste ned 25
spille 28
myGarmin i, 40, 42
N
nær-knapp 19
navigasjonsinnstillinger 34
nullstille
maksimal fart 21
turdata 21
zūmo-enheten 47
nylig funnet sted 14
O
offroad, ruting 17, 34
Om-knapp 31
omkjøringer 10
oppbevare zūmo-enheten iv
oppdatere
kart 40
programvare for zūmo 39
overføre filer 25–27
P
PIN-kode
Garmin Lock 10
POIer, tilpassede 42
posisjonsikon 20, 30
postnummer 11
programvare
oppdatere 39
versjon 31
R
redigere lagrede steder 15
registrere zūmo-enheten 40
rengjøring 47
rutepreferanser 34
ruter 16–18
S
samsvarserklæring iv
satellittsignaler 7, 45
SaversGuide 43
SD-kort 1, 25, 46
dele 14, 17
side for turinformasjon 21
side med avkjøringsliste 22
siden for neste avkjøring 22
siden Kjør 12
sikkerhetsposisjon 10
sikker modus 31
skjermbildemodus 35
skolesonedatabase 42
slette
alle brukerdata 36
favoritter 16, 17
filer 27
tegn 13
tilpassede POIer 43
slette brukerdata 36
sommertid 32
51
Indeks
spesialtegn 13
spesifikasjoner 46
spilleliste 29
spille musikk 28
språk 32
stasjoner, Garmin 26
stasjoner for datalagring 25, 46
stave navnet på et sted 13
støttede filtyper 25
systeminnstillinger 31
T
talespråk 32
tastatur 13, 35
ta vare på zūmo-enheten iv
tekstspråk 32
tidsformat 32
tidssone 32
tilbehør 40
tilpassede POIer 42
tilpasse zūmo-enheten 30–36
Todimensjonal, tredimensjonal
kartvisning 30
toner 34
trafikk
abonnementer 24
hendelser 23
innstillinger 36
unngå 23, 34
turlogg 33
52
U
unngå
trafikk 34
veityper 34
USB
feilsøking 47
masselagringsmodus 25–27
porter 1, 25, 38, 39, 41
utvide søket 19
V
varsler, fotoboks 42
veikryss 11
velkomstbilde 35
vise bilder 33
vise kart 12, 22
visningsinnstillinger 35
volum 2
W
WAAS/EGNOS 31
WebUpdater 39
Z
zoome 18, 20, 33
Brukermanual for zūmo 400/450
Denne språkversjonen av den engelske zūmo 400/450-brukermanualen (Garmin delenummer 190-0077800, Revision B) leveres som et hjelpemiddel. Hvis det er nødvendig, kan du se i den sist oppdaterte
utgaven av den engelske brukermanualen for betjening og bruk av zūmo 400/450.
GARMIN ER IKKE ANSVARLIG FOR NØYAKTIGHETEN I DENNE BRUKERMANUALEN
OG FRASIER SEG ERSTATNINGSANSVAR SOM SKYLDES AT BRUKEREN SETTER SIN LIT
TIL DEN.
De nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata)
for Garmin-produktene finner du på Garmins
webområde www.garmin.com.
© 2006–2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Delenummer 190-00778-38 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising