Garmin | zūmo® 450 | Garmin zūmo® 450 Installationark

Garmin zūmo® 450 Installationark
=Nj02™,167$//$7,21$5.
ADVARSEL: Betingelserne i Garmins garanti kræver, at strømkablet med uisolerede ledninger skal
installeres af erfarne montører, som har det korrekte kendskab til elektriske systemer i køretøjer samt
evnen til at bruge de specielle redskaber, som er nødvendig til installation.
1: Tilslutning af strømmen til stativet
9 OJHWHJQHWRJVLNNHUWVWHGWLODWPRQWHUH]njPR¶HQSnGLQPRWRUF\NHOEDVHUHWSnWLOJ QJHOLJH
strømkilder og sikker kabelføring.
Uisolerede ledninger
med sikring i
linien til strømstik
Strømstik
Om tilslutning af lyd
6WDQGDUGVWLNWLOPLNURIRQ PP RJO\GXGJDQJ PP HUDQEUDJWSnYHQVWUHVLGHDIVWDWLYHW
XQGHUJXPPLK WWHQ 1nUGXWLOVOXWWHUO\GV\VWHPHWWLO]njPR¶HQVNDOGXRYHUYHMHGHQ¡GYHQGLJH
ruter til de nødvendige kabler. For information henvises til ]njPR+XUWLJUHIHUHQFHJXLGH
og ]njPR%HWMHQLQJVYHMOHGQLQJSnGLVNHQ
2: Installation af stativet på styret
]njPR¶HQLQNOXGHUHUGHOHWLOWRIRUVNHOOLJHPXOLJKHGHUIRULQVWDOODWLRQSnVW\UHW%UXJHUWLOSDVVHGH
stativer kan kræve yderligere hardware (www.ram-mount.com).
Bundplade
på styr
A) Sådan installeres U-bolten og bundpladen
på styret:
U-bolt
1. Anbring U-bolten rundt om styret og skru enderne
gennem bundpladen på styret.
2. Stram møtrikkerne for at fastgøre bundpladen.
Overstram ikke.
BEMÆRK: Det anbefalede vridningsmoment
er 5,7 N-m. Overskrid ikke det maksimale
YULGQLQJVPRPHQWSn1P
B) Sådan installeres bundpladen
på styret til koblingens/bremsens
klemmebeslag:
Styr
Bundplade
på styr
BEMÆRK: %nGH´VWDQGDUG
og M6-bolte er inkluderet. Tilpas
VW¡UUHOVHQSnIDEULNVEROWHQHSn
NREOLQJHQVEUHPVHQVNOHPPHEHVODJ
Koblingens/
bremsens
klemmebeslag
Mellemstykker
1. Fjern de to fabriksbolte på
koblingens/bremsens klemmebeslag.
2. Skru de nye bolte gennem bundpladen på styret, mellemstykkerne og klemmebeslaget.
3. Stram møtrikkerne for at fastgøre bundpladen.
Garmin®HUHWUHJLVWUHUHWYDUHP UNHRJ]njPR™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets
GDWWHUVHOVNDEHURJPnLNNHEHQ\WWHVXGHQXGWU\NNHOLJWLOODGHOVHIUD*DUPLQ
-DQXDU
'HOQXPPHU5HY$
7U\NWL7DLZDQ
3: Sæt bundpladen på
]njPRVWDWLYHW
]njPRVWDWLY
Bundplade
6NUXGH0[PPÀDGKRYHGHGH
bolte og møtrikker til at sætte
EXQGSODGHQSn]njPRVWDWLYHW
2. Stram møtrikkerne for at fastgøre
bundpladen.
Gummihætten
4: Sæt pladen
på bundpladen
på styret
]njPRVWDWLY
1. Kuglen på bundpladen
på styret justeres
med kuglen på
bundpladeanordningen med den
dobbelte sokkelarm.
Bundplade
Strømstik
Dobbelt sokkelarm
Mini-USBport
2. Stram knappen let.
3. Justér for bedre
visibilitet og funktion.
4. Stram knappen for at
fastgøre stativet.
Knap
Gummihætten
Bundplade på styr
5: Installation af
]njPR¶HQLVWDWLYHW
]njPRVWDWLY
Stang
6 WVWU¡PNDEOHWL]njPR
stativet. Stram skruerne
på strømstikket for at få en
bedre forseglning.
Sikkerhedsskrue
2. Drej stangen op.
$QEULQJ]njPRHQKHGHQL
stativet og drej stangen ned.
6WUDPVLNNHUKHGVVNUXHQ
Om sikkerhedsskruens
skruetrækker
Strømkabel
Sikkerhedsskruen bruges til
EHGUHDWIDVWJ¡UH]njPR¶HQWLO
stativet. Du kan sætte skruetrækkeren i din nøglering,
VnGXQHPWNDQNRPPHWLOGHQ
Skruetrækker til
sikkerhedsskrue
Mere information
)RUPHUHLQIRUPDWLRQRP]njPR¶HQ
henvises til ]njPR
%HWMHQLQJVYHMOHGQLQJSnGLVNHQ
Se guiden 9LJWLJVLNNHUKHGVRJ
SURGXNWLQIRUPDWLRQ for produktadvarsler
og juridiske oplysninger.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising