Garmin | zūmo® 590LM | Garmin zūmo® 590LM Príručka rýchleho spustenia

Garmin zūmo® 590LM Príručka rýchleho spustenia
zūmo 590
®
Príručka rýchleho spustenia
Marec 2014
190-01706-64_0A
Vytlačené na Taiwane
Začíname pracovať
UPOZORNENIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.‍
Inštalácia batérie
1 Otočte D-krúžok krytu batérie proti smeru hodinových
ručičiek a zložte kryt batérie.‍
Prechod do režimu spánku a ukončenie režimu
spánku
Režim spánku môžete používať na zachovanie energie batérie,
keď zariadenie nepoužívate.‍ Zariadenie v režime spánku
využíva veľmi malé množstvo energie a dokáže sa kedykoľvek
prebudiť pripravené na používanie.‍
TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania
batérie prepnete do režimu spánku.‍
Stlačte tlačidlo napájania À.‍
Vypnutie zariadenia
2 Nájdite lítium-iónovú batériu v balení s produktom.‍
3 Ak je to potrebné, vložte microSD™ do zariadenia kartu À.‍
1 Držte tlačidlo napájania, až kým sa na obrazovke nezobrazí
hlásenie.‍
Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách.‍ Ak pustíte tlačidlo
napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne
do režimu spánku.‍
2 Vyberte Vypnuté.‍
Režimy dopravy
Smerovanie a navigácia sa vypočítavajú odlišne na základe
vášho režimu dopravy.‍ Aktuálny režim dopravy označuje ikona
v stavovej lište.‍
Režim Automobil
4 Batériu vložte do zariadenia káblom hore.‍
5 Konektor batérie Á vložte do portu batérie Â.‍
Režim Motocykel
Režim Mimo cesty
Výber režimu dopravy
Vyberte
.‍
Používanie pomocníka
Na zobrazenie informácií o používaní zariadenia vyberte
položky Aplikácie > Nápoveda.‍
Vyhľadávanie tém pomocníka
Vyberte Aplikácie > Nápoveda >
.‍
Podpora a aktualizácie
6 Zatvorte kryt batérie a upevnite D-krúžok krytu batérie.‍
Vyhľadávanie GPS signálov
Ak sa chcete navigovať pomocou zariadenia, musíte prijímať
signál GPS.‍ v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného
signálu.‍ Vyhľadávanie satelitov môže trvať niekoľko minút.‍
1 Zapnite zariadenie.‍
2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.‍
3 V prípade potreby choďte von na otvorené priestranstvo, kde
sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.‍
Garmin Express™ poskytuje jednoduchý prístup k týmto
službám pre zariadenia Garmin®.‍ Niektoré služby nemusia byť
pre vaše zariadenie dostupné.‍
• Registrácia produktu
• Produktové príručky
• Aktualizácie softvéru
• Aktualizácie máp
• Vozidlá, hlasy a iné doplnky
Nastavenie Garmin Express
1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.‍
2 Väčší koniec kábla USB zapojte do dostupného portu USB
na vašom počítači.‍
Prejdite na stránku www.garmin.com/‍express.‍
3
4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.‍
Nastavenie jasu obrazovky
1 Vyberte Nastavenia > Zobraziť > Jas.‍
2
2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.‍
Nastavenie hlasitosti
Pred nastavením hlasitosti musíte pripojiť vaše zariadenie k
napájaciemu držiaku alebo náhlavnej súprave s Bluetooth®
bezdrôtovou technológiou.‍
1 Vyberte Hlasitosť.‍
2 Vyberte možnosť:
• Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.‍
• Zariadenie stíšte výberom položky .‍
• Výberom položky prejdite na ďalšie možnosti.‍
Vyhľadanie miesta pomocou panela
vyhľadávania
Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie miesta
zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.‍
1 Vyberte Kam viesť?.‍
2 Na paneli vyhľadávania vyberte Zadajte vyhľadávanie.‍
3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.‍
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom
vyhľadávania.‍
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov
kategórie (napríklad „kiná“).‍
• Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý
názov alebo jeho časť.‍
• Ak chcete vyhľadať adresu vo vašej blízkosti, zadajte
názov ulice a číslo.‍
• Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo,
názov ulice, mesto a štát.‍
• Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.‍
• Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice
zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.‍
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného
vyhľadávaného slova, vyberte ho.‍
• Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali,
vyberte .‍
V prípade potreby vyberte lokalitu.‍
6
Zmena oblasti vyhľadávania
1 V hlavnej ponuke vyberte Kam viesť?.‍
2 Vyberte Hľadať v blízkosti.‍
3 Vyberte možnosť.‍
Vyhľadanie naposledy nájdených cieľov
Vaše zariadenie ukladá posledných 50 cieľov, ktoré ste našli.‍
1 Vyberte Kam viesť? > Posledné.‍
2 Vyberte polohu.‍
Vyhľadávanie služieb v okolí
Stránku Kde som? môžete použiť na vyhľadanie služieb vo
vašom okolí, ako sú palivo, nemocnice a policajné stanice.‍
1 Na mape vyberte vozidlo.‍
2 Vyberte kategóriu.‍
Sledovanie vašej nedávnej cesty
Funkcia TracBack® zaznamenáva cestu vášho nedávneho
pohybu.‍ Po nedávnej trase sa môžete vrátiť späť tam, kde ste
začali.‍
1 Vyberte položky Aplikácie > TracBack.‍
Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.‍
2 Vyberte Choď!.‍
Trasa na mape
OZNAM
Funkcia rýchlostného obmedzenia má len informačný účel a
nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za dodržiavanie pokynov v
podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení ani
riadenie sa zdravým úsudkom počas jazdy.‍ Garmin nebude
niesť zodpovednosť za žiadne dopravné pokuty ani súdne
predvolania za nedodržiavanie dopravných predpisov a
dopravného značenia.‍
Cesta je vyznačená purpurovou čiarou.‍ Šachovnicová vlajka
označuje váš cieľ.‍
Ako bude ubiehať vaša jazda, zariadenie vás bude sprevádzať
k vami stanovenému cieľu pomocou hlasových výziev, šípok a
smerov, ktoré sa nachádzajú vo vrchnej časti mapy.‍ Ak opustíte
pôvodnú cestu, zariadenie znova prepočíta cestu a poskytne
vám nové navigačné pokyny.‍
Počas jazdy na hlavných cestách sa môže zobraziť dátové pole
zobrazujúce aktuálne rýchlostné obmedzenie.‍
Používanie mapy
1 Vyberte položku Zobraziť mapu.‍
2 Vyberte ktorékoľvek miesto na mape.‍
3 Vyberte možnosť:
• Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku alebo
.‍
• Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na
hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku .‍
• Ak chcete zobraziť špecifické kategórie, vyberte .‍
Cestovanie po kľukatých cestách
Zariadenie môže vypočítať trasy uprednostňujúce kľukaté cesty.‍
Táto funkcia vám môže spríjemniť jazdu, ale môže predĺžiť čas
alebo vzdialenosť do cieľa.‍
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná na všetkých
modeloch zariadenia.‍ Táto funkcia závisí od vášho regiónu
mapy.‍
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu >
Kľukaté cesty > Uložiť.‍
2 Spustiť trasu.‍
Pridanie bodu do trasy
Pred pridaním bodu musíte mať aktívnu navigáciu po trase.‍
1 Na mape vyberte > Kam viesť?.‍
2 Vyhľadajte polohu.‍
3 Vyberte polohu.‍
4 Vyberte Choď!.‍
5 Vyberte Pridať k aktívnej trase.‍
Preskočenie bodu na vašej ceste
Ak sa rozhodnete, že nechcete ísť do nasledujúce bodu na
vašej trase, môžete bod preskočiť.‍ Týmto sa zabráni tomu, aby
vás zariadenie navigovalo späť k vynechanému bodu.‍ Táto
funkcia nie je dostupná v prípade, že nasledujúci bod je vaším
konečným cieľom.‍
Na mape vyberte položku
> Zmena cesty > Preskočiť
cieľ.‍
Použitie obchádzky
Pred použitím obchádzky musíte pridať nástroj zmeny trasy do
ponuky nástrojov mapy a mať aktívnu navigáciu so zadanou
trasou (Prispôsobenie nástrojov mapy).‍
3
Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo
obchádzku okolo stanovených ciest.‍ Je to užitočné, ak narazíte
na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.‍
1 Na mape vyberte možnosť > Zmena cesty.‍
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete počas trasy použiť obchádzku určenej dĺžky,
vyberte možnosť Obchádzka úseku cesty.‍
• Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej
ceste, vyberte možnosť Obchádzka po inej ceste.‍
Prispôsobenie nástrojov mapy
Môžete vybrať, ktoré skratky sa budú zobrazovať v ponuke
nástrojov mapy.‍
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Nástroje mapy.‍
2 Vyberte, ktoré nástroje mapy chcete zahrnúť do ponuky.‍
3 Vyberte Uložiť.‍
Funkcie bez použitia rúk
Zariadenie môžete pripojiť k bezdrôtovej náhlavnej súprave a
počúvať hlasové pokyny navigácie cez náhlavnú
súpravu.‍ Počas pripojenia k náhlavnej súprave sa môžete
pripojiť k mobilnému telefónu, aby ste mohli telefonovať a
prijímať hovory pomocou zariadenia a náhlavnej súpravy.‍
Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie
1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.‍
2 Vyberte Bluetooth.‍
Párovanie bezdrôtovej náhlavnej súpravy
POZNÁMKA: navigačné pokyny a telefonické hovory naraz
môže príjmať len jedna náhlavná súprava.‍ Na multimediálne
prehrávanie zvuku je možné použiť až dve náhlavné súpravy.‍
Predtým, ako budete môcť prijímať navigačné pokyny
prostredníctvom náhlavnej súpravy, musíte spárovať vaše
zariadenie s kompatibilnou mobilnou náhlavnou súpravou.‍
1 Náhlavnú súpravu a zariadenie Bluetooth dajte od seba do
vzdialenosti maximálne 10 m (33 stôp).‍
2 Vo vašom zariadení povoľte bezdrôtovú technológiu
Bluetooth.‍
3 Vo vašom zariadení povoľte Bluetooth bezdrôtovú
technológiu a nastavte ho ako viditeľné pre ostatné Bluetooth
zariadenia.‍
4 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.‍
5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.‍
Vaše zariadenie vám bude počas navigácie po trase odosielať
navigačné pokyny do náhlavnej súpravy.‍
Párovanie telefónu
1 Telefón a zariadenie zūmo dajte od seba do vzdialenosti
maximálne 10 m (33 stôp).‍
2 Vo vašom telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth
a telefón nastavte do režimu viditeľnosti.‍
Vo
vašom zūmo zariadení, vyberte Nastavenia > Bluetooth.‍
3
4 Postupujte podľa pokynov na displeji telefónu a zariadenia
zūmo.‍
Párovanie ďalších Bluetooth zariadení
1 Vašu náhlavnú súpravu alebo telefón a vaše Bluetooth
zariadenie umiestnite 10 m (33 stôp) od seba.‍
2 Vo vašom zariadení povoľte bezdrôtovú technológiu
Bluetooth.‍
3 Na vašej náhlavnej súprave alebo na telefóne povoľte
Bluetooth bezdrôtovú technológiu a nastavte ju ako viditeľnú
pre ostatné Bluetooth zariadenia.‍
4 Na vašom zariadení vyberte položku Nastavenia >
Bluetooth > Vyhľadávanie zariadení.‍
4
Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.‍
5 Vyberte zo zoznamu náhlavnú súpravu alebo telefón.‍
6 Vyberte OK.‍
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
Garmin® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo
jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách.
Garmin Express™ a TracBack® sú ochranné známky spoločnosti Garmin
Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nemôžu
používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
Logotyp Bluetooth® a logá vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé
použitie tohto slova spoločnosťou Garmin podlieha licencii. microSD™ je
ochranná známka spoločnosti SD-3C. Windows® je registrovanou
ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch
a/alebo v iných krajinách. Mac® je ochranná známka spoločnosti Apple
Computer, Inc.
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising