Garmin | zūmo® 590LM | Garmin zūmo® 590LM Lynstartvejledning

Garmin zūmo® 590LM Lynstartvejledning
zūmo 590
®
Lynstartvejledning
Marts 2014
190-01706-56_0A
Trykt i Taiwan
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
Isætning af batteriet
1 Drej batteridækslets D-ring mod uret, og tag batteridækslet
Aktivering og deaktivering af dvaletilstand
Du kan bruge dvaletilstand til at spare på batteriet, når du ikke
bruger enheden.‍ Når enheden er i dvaletilstand, bruger den
meget lidt strøm og kan vågne på et øjeblik og være klar til
brug.‍
TIP: Du kan oplade din enhed hurtigere ved at sætte den i
dvaletilstand, mens batteriet oplader.‍
Tryk på tænd/sluk-knappen À.‍
af.‍
2 Find litiumionbatteriet i produktæsken.‍
3 Indsæt om nødvendigt et microSD™ kort À i enheden.‍
Slukning af enheden
1 Hold tænd/sluk-knappen nede, indtil der vises en meddelelse
på skærmen.‍
Meddelelsen vises efter fem sekunder.‍ Hvis du slipper tænd/
sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden
dvaletilstand.‍
2 Vælg Fra.‍
Transportformer
Ruteplanlægning og navigation beregnes forskelligt afhængigt
af din transportform.‍ Den nuværende transportform er angivet
med et ikon i statuslinjen.‍
Anvendelsesmåden Bil
Anvendelsesmåden Motorcykel
4 Indsæt batteriet med kablet øverst.‍
5 Sæt batteristikket Á i batteriporten Â.‍
Anvendelsesmåden Direkte linje
Valg af transportform
Vælg
.‍
Brug af Hjælp
Vælg Apps > Hjælp for at få vist oplysninger om brug af
enheden.‍
Søgning efter emner i Hjælp
Vælg Apps > Hjælp > .‍
Support og opdateringer
6 Luk batteridækslet, og fastgør batteridækslets D-ring.‍
Opfangning af GPS-signaler
For at navigere med enheden skal du oprette satellitforbindelse.‍
i statuslinjen angiver satellitsignalstyrken.‍ Det kan tage flere
minutter at opfange satellitsignaler.‍
1 Tænd for enheden.‍
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.‍
3 Gå om nødvendigt udendørs på et åbent område, som ikke
er i nærheden af høje bygninger eller træer.‍
Garmin Express™ giver hurtig adgang til disse tjenester til
Garmin® enheder.‍ Nogle tjenester er måske ikke tilgængelige til
din enhed.‍
• Produktregistrering
• Brugervejledninger
• Softwareopdateringer
• Kortopdateringer
• Køretøjer, stemmer og andet ekstraudstyr
Konfigurering af Garmin Express
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.‍
2 Slut det store stik på USB-kablet til en USB-port på din
computer.‍
3 Gå til www.garmin.com/‍express.‍
4 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Justering af skærmens lysstyrke
1 Vælg Indstillinger > Display > Lysstyrke.‍
2
2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.‍
Din rute på kortet
Justering af lydstyrken
BEMÆRK
Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun beregnet til
oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at
overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at
bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter.‍
Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller
stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle
gældende trafiklove og -skilte.‍
Før du kan justere lydstyrken, skal du slutte din enhed til en
strømtilsluttet holder eller et headset ved hjælp af Bluetooth®
trådløs teknologi.‍
1 Vælg Lydstyrke
2 Vælg en funktion:
• Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.‍
• Vælg for at slå lyd fra på enheden.‍
• Vælg for at se yderligere valgmuligheder.‍
Søgning efter positioner ved anvendelse af
søgelinjen
Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at
indtaste en kategori, en virksomhed, en adresse eller et bynavn.‍
1 Vælg Find.‍
2 Vælg Indtast søgning i søgelinjen.‍
3 Indtast en del af eller hele søgeordet.‍
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.‍
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du
indtaste et kategorinavn (f.‍eks.‍ "biografer").‍
• Du kan søge efter en forretning vha.‍ dens navn ved at
indtaste hele eller del af navnet.‍
• Du kan søge efter en adresse i nærheden ved at indtaste
gadenavn og gadenummer.‍
• Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at
indtaste gadenavn, gadenummer, by og stat/land.‍
• Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.‍
• Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater
på længde- og breddegrad.‍
5 Vælg en funktion:
• Vælg et ord for at bruge det som søgeord.‍
• Vælg for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.‍
6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.‍
Ændring af søgeområdet
1 Vælg Find i hovedmenuen.‍
2 Vælg Søgning nær.‍
3 Vælg en funktion.‍
Søgning efter nyligt fundne destinationer
Enheden gemmer de sidste 50 positioner, du har fundet.‍
1 Vælg Find > Nylige.‍
2 Vælg en position.‍
Søgning efter tjenester i nærheden
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde tjenester i
nærheden, f.‍eks.‍ benzin, hospitaler eller politistationer.‍
1 På kortet vælges køretøjet.‍
2 Vælg en kategori.‍
Sådan følger du dit seneste spor
Funktionen TracBack® registrerer et spor af dine nylige
bevægelser.‍ Du kan finde tilbage til dit startpunkt via dit aktuelle
spor.‍
1 Vælg Apps > TracBack.‍
Dit seneste spor vises på kortet.‍
2 Vælg Start!.‍
Ruten er markeret med en magentarød linje.‍ Et ternet flag
markerer din destination.‍
Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med
stemmekommandoer, pile på kortet samt retningsangivelser
øverst på kortet.‍ Hvis du fraviger den oprindelige rute, beregner
enheden ruten på ny og giver nye retningsanvisninger.‍
Et datafelt med den aktuelle hastighedsgrænse kan blive vist,
når du kører på større veje.‍
Brug af kortet
1 Vælg Vis kort.‍
2 Vælg et vilkårligt sted på kortet.‍
3 Vælg en funktion:
• Vælg
• Vælg
• Vælg
eller for at zoome ind eller ud.‍
for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.‍
for at få vist bestemte kategorier.‍
Kørsel med flere sving
Enheden kan beregne ruter, der foretrækker flere sving.‍ Denne
funktion kan give en smukkere tur, men den kan også forlænge
tiden eller afstanden til din destination.‍
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.‍
Denne funktion er afhængig af din kortregion.‍
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand >
Veje med sving > Gem.‍
2 Start en rute.‍
Tilføjelse af et punkt på en rute
Du skal navigere ad en rute, før du kan tilføje et punkt.‍
1 På kortet vælges > Find.‍
2 Søg efter en position.‍
3 Vælg en position.‍
4 Vælg Start!.‍
5 Vælg Tilføj til aktiv rute.‍
Spring et punkt over på din rute
Hvis du beslutter ikke at gå til næste punkt på din rute, kan du
springe punktet over.‍ Dette forhindrer, at enheden forsøger at
føre dig tilbage til det udeladte punkt.‍ Denne funktion er ikke
tilgængelig, hvis det næste punkt er din endelige destination.‍
Vælg
> Skift rute > Udelad destination på kortet.‍
Valg af en omvej
Du skal navigere ad en rute, før du kan vælge en omvej, og du
skal tilføje ruteændringsværktøjet på menuen med
kortværktøjer (Sådan tilpasses kortværktøjerne).‍
Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller
en omvej ad bestemte veje.‍ Dette er nyttigt, hvis du kommer ud
for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.‍
1 Vælg fra kortet > Skift rute.‍
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tage en omvej på en angivet strækning langs
ruten, skal du vælge Omvej efter strækning.‍
• Hvis du vil undgå en bestemt vej ved hjælp af omvejen,
skal du vælge Omvej efter vej.‍
3
Sådan tilpasses kortværktøjerne
Du kan vælge hvilke genveje, der skal vises i menuen med
kortværktøjer.‍
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortværktøjer.‍
2 Vælg de kortværktøjer, der skal vises i menuen.‍
3 Vælg Gem.‍
Håndfri funktioner
Du kan slutte enheden til et trådløst headset og lytte til
stemmemeddelelser til navigation via headsettet.‍ Du kan, mens
du har tilsluttet et headset, oprette forbindelse til en mobiltelefon
for at foretage og modtage opkald ved hjælp af enheden og
headsettet.‍
Aktivering af Bluetooth trådløs teknologi
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.‍
2 Vælg Bluetooth.‍
Parring af et trådløst headset
BEMÆRK: Kun ét headset ad gangen kan modtage
navigationsmeddelelser og telefonopkald.‍ Op til to headset kan
bruges til multimedielyd.‍
Før du kan modtage navigationsmeddelelser via dit headset
skal du parre enheden med et kompatibelt mobilt headset.‍
1 Placer headsettet og Bluetooth enheden inden for 10 meter
(33 fod) fra hinanden.‍
På
din enhed skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi.‍
2
3 På dit headset skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi
og gøre det synligt for andre Bluetooth enheder.‍
4 Vælg Indstillinger > Bluetooth.‍
5 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Enheden sender navigationsmeddelelser til headsettet, mens
du navigerer en rute.‍
Sådan parrer du din telefon
1 Placer telefonen og zūmo enheden inden for 10 m (33 fod)
fra hinanden.‍
Aktiver
Bluetooth trådløs teknologi på telefonen, og indstil
2
telefonen til at kunne findes.‍
3 På din zūmo enhed skal du vælge Indstillinger > Bluetooth.‍
4 Følg vejledningen på telefonen og zūmo enheden.‍
Parring af yderligere Bluetooth enheder
1 Placer dit headset eller din telefon og Bluetooth enheden
inden for 10 m (33 fod) fra hinanden.‍
2 På din enhed skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi.‍
3 På dit headset eller din telefon skal du aktivere Bluetooth
trådløs teknologi og gøre det synligt for andre Bluetooth
enheder.‍
4 På din enhed skal du vælge Indstillinger > Bluetooth >
Søg efter enheder.‍
Der vises en liste over Bluetooth enheder i nærheden.‍
5 Vælg dit headset eller din telefon på listen.‍
6 Vælg OK.‍
4
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
Garmin® og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Express™ og
TracBack® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber.
Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og
enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. microSD™ er et varemærke
tilhørende SD-3C. Windows® er et registreret varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac® er et varemærke
tilhørende Apple Computer, Inc.
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising