Garmin | zūmo® 590LM | User guide | Garmin zūmo® 590LM Podręcznik użytkownika

Garmin zūmo® 590LM Podręcznik użytkownika
zūmo 590
®
Podręcznik użytkownika
Czerwiec 2015
Wydrukowano na Tajwanie
190-01706-40_0E
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
ANT , ANT+ , Garmin , logo Garmin, TracBack , VIRB oraz zūmo są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach. BaseCamp™, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ oraz trafficTrends™ są znakami towarowymi
firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
®
®
®
Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. microSD™ jest znakiem
towarowym firmy SD-3C. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Mac
jest znakiem towarowym firmy Apple Computer Inc. PANDORA , logo Pandora oraz projekt graficzny produktu Pandora są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Pandora Media Inc. Wykorzystane za zgodą.
®
®
®
®
Ten produkt ma certyfikat ANT+ . Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
®
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................... 1
Instalowanie baterii ..................................................................... 1
Montowanie urządzenia na motocyklu ....................................... 1
Informacje o przewodach do zasilanego uchwytu ................. 1
Instalowanie podstawy kierownicy ......................................... 1
Mocowanie podstawy do uchwytu motocyklowego ............... 2
Mocowanie podstawy do podstawy kierownicy ..................... 2
Montaż urządzenia w uchwycie motocyklowym ..................... 2
Montowanie urządzenia w samochodzie .................................... 2
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu motocyklowego .................. 3
Pomoc techniczna i aktualizacje ................................................. 3
Konfigurowanie Garmin Express ........................................... 3
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji
Garmin Express ..................................................................... 3
Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia ....................................... 3
Wyłączanie urządzenia ............................................................... 3
Resetowanie urządzenia ........................................................ 3
Regulowanie jasności ekranu ..................................................... 3
Regulowanie głośności ............................................................... 3
Ikony na pasku stanu .................................................................. 4
Odbiór sygnałów GPS ............................................................ 4
Środki transportu .................................................................... 4
Informacje o baterii ................................................................ 4
Ustawianie czasu ................................................................... 4
Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie .............. 4
Korzystanie z klawiatury ekranowej ............................................ 4
Informacje o skrótach ................................................................. 4
Dodawanie skrótu .................................................................. 4
Usuwanie skrótu .................................................................... 4
Wyszukiwanie pozycji.................................................... 4
Pozycje ....................................................................................... 4
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii ........................................ 4
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania ........ 5
Zmiana przeszukiwanego obszaru ........................................ 5
Narzędzia wyszukiwania ............................................................. 5
Wyszukiwanie adresu ............................................................ 5
Wyszukiwanie skrzyżowania .................................................. 5
Wyszukiwanie miasta ............................................................. 5
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych ................ 5
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy .............................. 5
Zapisywanie pozycji domowej .................................................... 5
Jazda do domu ...................................................................... 5
Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej ............ 5
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych celów podróży ................. 5
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji .................... 5
Wyszukiwanie parkingów ............................................................ 6
Ustawianie symulowanej pozycji ................................................ 6
Zapisywanie pozycji .................................................................... 6
Zapisywanie pozycji ............................................................... 6
Zapisywanie aktualnej pozycji ................................................ 6
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji ....................... 6
Edycja zapisanych pozycji ..................................................... 6
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji ........................ 6
Udostępnianie zapisanych pozycji ......................................... 6
Usuwanie zapisanych pozycji ................................................ 6
Nawigacja........................................................................ 6
Rozpoczynanie podróży ............................................................. 6
Zmiana trybu obliczania trasy ................................................ 6
Wyświetlanie podglądu kilku tras ........................................... 6
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji ....................... 6
Wyznaczanie trasy krętymi drogami ...................................... 7
Trasa na mapie ........................................................................... 7
Korzystanie z mapy ................................................................ 7
Spis treści
Dodawanie punktu do trasy ................................................... 7
Pomijanie punktu na trasie ..................................................... 7
Korzystanie z objazdu ............................................................ 7
Zatrzymywanie trasy .............................................................. 7
Korzystanie z sugerowanych tras .......................................... 7
Informacje o funkcji Przed tobą .................................................. 7
Wyszukiwanie zbliżających się punktów szczególnych ......... 7
Unikanie określonych cech dróg ................................................. 7
Informacje o własnych unikanych elementach ........................... 8
Unikanie obszaru ................................................................... 8
Unikanie drogi ........................................................................ 8
Wyłączanie własnego unikanego elementu ........................... 8
Usuwanie własnych unikanych elementów ............................ 8
Nawigowanie poza drogami ........................................................ 8
Śledzenie zużycia paliwa ............................................................ 8
Włączanie śledzenia zużycia paliwa ...................................... 8
Ustawianie ostrzeżenia o niskim stanie paliwa ...................... 8
Resetowanie przebiegu na zbiorniku paliwa .......................... 8
Włączanie postojów na tankowanie ....................................... 8
Strony mapy.................................................................... 8
Dostosowywanie mapy ............................................................... 8
Dostosowywanie warstw mapy .............................................. 8
Wyświetlanie dziennika podróży ............................................ 8
Zmiana pola danych mapy ..................................................... 9
Zmiana perspektywy mapy .................................................... 9
Wyświetlanie aktywności dla trasy .............................................. 9
Wyświetlanie listy zwrotów ..................................................... 9
Wyświetlanie następnego zwrotu ........................................... 9
Wyświetlanie skrzyżowań ...................................................... 9
Wyświetlanie alertów o utrudnieniach drogowych ................. 9
Wyświetlanie strony Informacje o podróży ............................. 9
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji ................................ 9
Wyszukiwanie usług w pobliżu ............................................... 9
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji .................................................................................... 9
Funkcje głośnomówiące................................................ 9
Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth ..................... 9
Informacje o bezprzewodowym zestawie słuchawkowym .......... 9
Parowanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego .... 10
Informacje o rozmowach przez zestaw głośnomówiący ........... 10
Parowanie telefonu .............................................................. 10
Nawiązywanie połączenia .................................................... 10
Odbieranie połączenia ......................................................... 10
Korzystanie z historii połączeń ............................................. 10
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy ................................ 10
Zapisywanie domowego numeru telefonu ........................... 10
Parowanie dodatkowych urządzeń Bluetooth ........................... 11
Usuwanie sparowanego urządzenia Bluetooth ........................ 11
Korzystanie z aplikacji ................................................. 11
Korzystanie z Pomocy .............................................................. 11
Wyszukiwanie tematów pomocy .......................................... 11
Smartphone Link ....................................................................... 11
Pobieranie aplikacji Smartphone Link .................................. 11
Łączenie z aplikacją Smartphone Link ................................ 11
Usługi Garmin Live ............................................................... 11
Planowanie podróży ................................................................. 11
Tworzenie harmonogramu podróży ..................................... 11
Zmiana środków transportu podczas podróży ..................... 12
Podróż wg zapisanego planu podróży ................................. 12
Edytowanie zapisanej podróży ............................................ 12
Udostępnianie podróży ........................................................ 12
Wyznaczanie trasy z podróżą powrotną ................................... 12
Odtwarzacz multimedialny ........................................................ 12
Zmiana źródła multimediów ................................................. 12
Usługa Pandora ........................................................................ 12
i
Pobieranie aplikacji Pandora ............................................... 12
Korzystanie z usługi Pandora .............................................. 12
Zmiana stacji ........................................................................ 13
Ślady ......................................................................................... 13
Wyświetlanie informacji o śladzie ........................................ 13
TracBack® ................................................................................ 13
Podróż ostatnim śladem ...................................................... 13
Zapisywanie ostatniego śladu jako podróży ........................ 13
Ciśnienie w oponie .................................................................... 13
Konfiguracja czujników ciśnienia w oponach ....................... 13
Montaż czujników na oponach ............................................. 14
Alerty dotyczące ciśnienia w oponie .................................... 14
Tryb uśpienia czujnika ciśnienia w oponie ........................... 14
Korzystanie z kompasu ............................................................. 14
Pilot VIRB ................................................................................. 14
Sterowanie kamerą sportową VIRB ..................................... 14
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania ......................... 14
Wyświetlanie poprzednich tras i celów ..................................... 14
Rejestrowanie historii usług ...................................................... 14
Dodawanie kategorii usług ................................................... 14
Usuwanie kategorii usług ..................................................... 14
Zmiana nazw kategorii usług ............................................... 14
Usuwanie zapisów usług ...................................................... 15
Edycja zapisu usług ............................................................. 15
Wyświetlanie prognozy pogody ................................................ 15
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta .................... 15
Wyświetlanie radaru pogodowego ....................................... 15
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych .................................. 15
Sprawdzanie warunków drogowych .................................... 15
Wyświetlanie wiadomości myGarmin ....................................... 15
Utrudnienia drogowe....................................................15
Informacje o ruchu drogowym na trasie ................................... 15
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych ........... 15
Unikanie opóźnień przez korki na trasie .............................. 15
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie ...................... 16
Informacje o ruchu drogowym na danym obszarze .................. 16
Wyszukiwanie wypadków drogowych .................................. 16
Wyświetlanie wypadków drogowych na mapie .................... 16
Znaczenie danych o ruchu drogowym ...................................... 16
Informacje o kamerach drogowych ........................................... 16
Zapisywanie kamery drogowej ............................................. 16
Wyświetlanie obrazu kamery drogowej ................................ 16
trafficTrends™ .......................................................................... 16
Wyłączanie funkcji trafficTrends .......................................... 16
Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych ................ 16
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych ............................ 18
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek .................................. 18
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury ................................. 18
Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności .... 18
Ustawienia alertów punktów alarmowych ................................. 18
Przywracanie ustawień ............................................................. 18
Załącznik....................................................................... 18
Przewody zasilające ................................................................. 18
Ładowanie urządzenia ......................................................... 18
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 19
Czyszczenie obudowy ......................................................... 19
Czyszczenie ekranu dotykowego ......................................... 19
Zapobieganie kradzieży ....................................................... 19
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki ................................................................................ 19
Montaż na desce rozdzielczej ................................................... 19
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu i przyssawki ...................... 19
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu ..................................... 19
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki .................................... 19
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby ........................ 19
Zakup dodatkowych map .......................................................... 19
Kamery monitorujące ................................................................ 19
Własne POI ............................................................................... 20
Instalacja programu POI Loader .......................................... 20
Korzystanie z plików pomocy programu POI Loader ........... 20
Wyszukiwanie własnych punktów POI ................................. 20
Zakup akcesoriów ..................................................................... 20
Informacje o urządzeniu.............................................. 20
Dane techniczne ....................................................................... 20
Rozwiązywanie problemów......................................... 20
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów ........................... 20
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe ...................................... 20
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas .................. 20
Wskazania stanu wyczerpania baterii są niedokładne ............. 20
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako dysk
wymienny .................................................................................. 20
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie
przenośne ................................................................................. 20
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie
przenośne ani jako wolumin lub dysk wymienny ...................... 20
Indeks............................................................................ 22
Zarządzanie danymi..................................................... 16
Zarządzanie danymi ................................................................. 16
Typy plików ............................................................................... 16
Informacje o kartach pamięci .................................................... 16
Wkładanie karty pamięci ...................................................... 16
Podłączanie urządzenia do komputera .................................... 16
Przesyłanie danych z komputera .............................................. 16
Odłączanie kabla USB ......................................................... 17
Usuwanie plików ....................................................................... 17
Dostosowywanie urządzenia....................................... 17
Ustawienia mapy i pojazdu ....................................................... 17
Włączanie map .................................................................... 17
Dostosowywanie narzędzi mapy .......................................... 17
Ustawienia nawigacji ................................................................ 17
Ustawienia trybu obliczania ................................................. 17
Unikanie dróg płatnych ........................................................ 17
Unikanie dróg wymagających winiet .................................... 17
Ustawienia wyświetlania ........................................................... 18
Ustawienia Bluetooth ................................................................ 18
Wyłączanie komunikacji Bluetooth ....................................... 18
ii
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Instalowanie baterii
1 Obróć spłaszczone kółko pokrywki baterii w prawo i zdejmij
pokrywkę.
połączenie przewodu zasilania może spowodować uszkodzenie
pojazdu lub akumulatora oraz uszkodzenia ciała.
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Urządzenie musi zostać zamontowane w odpowiednim,
bezpiecznym miejscu na motocyklu określonym na podstawie
dostępnych źródeł zasilania i zasad bezpieczeństwa
poprowadzenia przewodów.
À
Á
Podstawka motocyklowa
Przewody bez złączy z bezpiecznikiem przelotowym do podłączenia
zasilania (w motocyklu)
Instalowanie podstawy kierownicy
2 Wyjmij baterię litowo-jonową z opakowania produktu.
3 W razie potrzeby włóż kartę microSD™ À do urządzenia.
Urządzenie zawiera elementy umożliwiające jego montaż na
kierownicy na dwa sposoby. Niestandardowe uchwyty mogą
wymagać dodatkowego sprzętu (http://www.ram-mount.com).
Instalowanie śruby jarzmowej i podstawy kierownicy
1 Umieść śrubę jarzmową À wokół kierownicy Á, a następnie
przełóż jej końce przez podstawę kierownicy Â.
4 Włóż baterię z przewodem u góry.
5 Umieść złącze baterii Á w porcie baterii Â.
2 Przykręć podstawę, używając nakrętek.
UWAGA: Zalecane jest zastosowanie momentu obrotowego
o wartości 5,65 Nm (50 lbf/cala). Nie stosuj większego
momentu niż 9,04 Nm (80 lbf/cala).
Instalowanie podstawy kierownicy na wsporniku zacisku do
mocowania sprzęgła lub hamulca
1 Wykręć dwa fabrycznie zamontowane wkręty ze wspornika
zacisku do mocowania sprzęgła lub hamulca À.
6 Zamknij pokrywkę komory baterii i dokręć spłaszczone kółko
na pokrywce.
Montowanie urządzenia na motocyklu
Informacje o przewodach do zasilanego uchwytu
OSTRZEŻENIE
Firma Garmin zaleca zlecić montaż urządzenia
doświadczonemu instalatorowi, dysponującemu odpowiednią
wiedzą z zakresu układów elektrycznych. Nieprawidłowe
®
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
UWAGA: Zestaw zawiera zarówno standardowe wkręty 1/4
cala, jak i śruby M6. Dopasuj rozmiar fabrycznie
zamontowanych wkrętów we wsporniku zacisku do
mocowania sprzęgła lub hamulca.
2 Przełóż nowe śruby Á przez podstawę kierownicy, przekładki
 i wspornik zacisku do mocowania sprzęgła lub hamulca.
3 Przykręć podstawę, używając śrub.
1
Mocowanie podstawy do uchwytu motocyklowego
UWAGA
Bezpośredni, długotrwały kontakt z podstawą lub inną częścią
motocykla może po pewnym czasie doprowadzić do
uszkodzenia uchwytu. Aby zapobiec tego typu uszkodzeniom,
należy umieścić przekładki pomiędzy uchwytem a podstawą
oraz upewnić się, że żadna z części urządzenia lub uchwytu nie
styka się z motocyklem.
1 Przełóż wkręty z łbem stożkowym ściętym w rozmiarze M4 x
20 mm À przez podkładki Á, podstawkę, przekładki Â
i podstawę Ã.
2 Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby zatrzasnęło się na
swoim miejscu.
3 Jeśli po włożeniu urządzenia do uchwytu górna część jego
zatrzasku wystaje, dociśnij ją.
Montowanie urządzenia w samochodzie
2 Przykręć podstawę, używając nakrętek.
Mocowanie podstawy do podstawy kierownicy
1 Dopasuj kulkę podstawy kierownicy À i kulkę podstawy Á do
odpowiednich końców ramienia z gniazdami Â.
UWAGA
Przed zamontowaniem urządzenia należy zapoznać się
z lokalnymi przepisami dotyczącymi montażu na szybie
przedniej.
OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby
uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur,
urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku motocykli nie należy stosować uchwytu
z przyssawką.
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
1 Podłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki À do portu
Á w uchwycie.
2 Umieść każdą kulkę w ramieniu z dwoma gniazdami.
3 Delikatnie dokręć pokrętło.
4 Dostosuj położenie urządzenia, aby móc je wygodnie
obsługiwać.
5 Dokręć pokrętło, aby przymocować uchwyt.
Montaż urządzenia w uchwycie motocyklowym
1 Umieść dolną część urządzenia w podstawce.
2 Zdejmij przezroczystą folię z przyssawki.
3 Wyczyść i osusz szybę przednią samochodu oraz
4
5
6
7
8
2
przyssawkę niestrzępiącą się ściereczką.
Dociśnij przyssawkę Â do szyby przedniej i przesuń dźwignię
à do tyłu, w kierunku szyby.
Zatrzaśnij podstawkę Ä na ramieniu przyssawki.
Umieść dolną część urządzenia w podstawce.
Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby zatrzasnęło się na
swoim miejscu.
Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda
zapalniczki.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu
motocyklowego
1 Naciśnij przycisk zwalniający z boku uchwytu.
2 Wyjmij urządzenie.
Pomoc techniczna i aktualizacje
Aplikacja Garmin Express™ umożliwia łatwy dostęp do tych usług
w urządzeniach Garmin. Niektóre funkcje mogą być niedostępne
dla posiadanego urządzenia.
• Rejestracja produktu
• Podręczniki użytkownika
• Aktualizacje oprogramowania
• Mapy zwykłe i morskie, aktualizacje kursów
• Pojazdy, głosy i inne dodatki
8 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dodać
swoje urządzenie do oprogramowania Garmin Express.
Oprogramowanie Garmin Express można używać do
wyszukiwania najnowszych aktualizacji map
i oprogramowania w urządzeniu.
9 Wybierz opcję:
• Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, kliknij Instaluj
wszystko.
• Aby zainstalować pojedynczą aktualizację, kliknij Pokaż
szczegóły i wybierz żądaną aktualizację.
Konfigurowanie Garmin Express
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu
aplikacji Garmin Express
Oprogramowanie Garmin Express można używać do pobierania
i instalowania najnowszych aktualizacji map i oprogramowania
w urządzeniu. Aktualizacje map dostarczają najnowszych
danych, na podstawie których posiadane urządzenie może
obliczać dokładne i racjonalne trasy do wyznaczanych celów.
Aplikacja Garmin Express jest dostępna dla komputerów
z systemem Windows oraz komputerów Mac .
1 W komputerze przejdź do strony www.garmin.com/express.
®
®
Oprogramowanie Garmin Express pobierze i zainstaluje
aktualizacje w urządzeniu. Aktualizacje map są bardzo duże,
dlatego cały proces może zająć sporo czasu w przypadku
wolniejszego połączenia z Internetem.
Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia
Tryb uśpienia umożliwia oszczędzanie energii baterii, gdy
urządzenie nie jest używane. W trybie uśpienia urządzenie
zużywa bardzo mało energii i może zostać z niego bardzo
szybko wybudzone.
PORADA: W celu szybszego naładowania urządzenie można
przełączyć w tryb uśpienia podczas ładowania baterii.
Naciśnij przycisk zasilania À.
2 Wybierz opcję:
• Aby wykonać instalację w komputerze z systemem
Windows, wybierz Pobierz dla systemu Windows.
• Aby wykonać instalację w komputerze z systemem Mac,
wybierz Pobierz dla komputera Mac.
3 Uruchom pobrany plik i postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby ukończyć instalację.
Uruchom
aplikację Garmin Express.
4
5 Podłącz urządzenie Garmin do komputera za pomocą
przewodu USB.
Wyłączanie urządzenia
1 Przytrzymaj przycisk zasilania, aż wyświetli się monit.
Monit wyświetli się po pięciu sekundach. Jeśli zwolnisz
przycisk zasilania przed wyświetleniem się monitu,
urządzenie przełączy się w tryb uśpienia.
2 Wybierz Wyłącz.
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie działać, można je zresetować.
Przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund.
Regulowanie jasności ekranu
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie > Jasność.
2 Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.
6 Kliknij Dodaj urządzenie.
Oprogramowanie Garmin Express wykryje urządzenie.
7 Kliknij Dodaj urządzenie.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Regulowanie głośności
Aby można było regulować głośność, należy podłączyć
urządzenie do zasilanego uchwytu lub nawiązać połączenie
3
z zestawem słuchawkowym przy użyciu technologii
bezprzewodowej Bluetooth .
1 Wybierz Głośność.
2 Wybierz opcję:
• Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.
• Wybierz , aby wyłączyć dźwięk w urządzeniu.
• Wybierz , aby skorzystać z dodatkowych opcji.
Korzystanie z przycisków znajdujących się
na ekranie
Ikony na pasku stanu
Korzystanie z klawiatury ekranowej
®
Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony
na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia.
Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić ustawienia lub
wyświetlić dodatkowe informacje.
Stan sygnału GPS
Stan funkcji Bluetooth (pojawia się, jeśli funkcja Bluetooth
jest włączona)
Wskaźnik środka transportu
Bieżący czas
Stan naładowania baterii
Wybierz , aby powrócić do poprzedniego ekranu menu.
Przytrzymaj , aby szybko powrócić do menu głównego.
Wybierz lub , aby wyświetlić więcej opcji wyboru.
Przytrzymaj lub , aby przewijać szybciej.
Wybierz , aby wyświetlić menu opcji dla bieżącego ekranu.
Zapoznaj się z częścią „Ustawienia dotyczące języka
i klawiatury”, aby zmienić układ klawiatury (Ustawienia
dotyczące języka i klawiatury, strona 18).
• Wybierz , aby usunąć wyszukiwaną frazę.
• Wybierz , aby usunąć znak.
• Wybierz , aby zmienić tryb języka klawiatury.
• Wybierz
, aby wprowadzić znaki specjalne, takie jak
znaki przestankowe.
• Wybierz , aby włączyć lub wyłączyć pisownię wielkimi
literami.
Połączono z aplikacją Smartphone Link
Informacje o skrótach
Temperatura
Dodawanie skrótu
Stan paliwa
Odbiór sygnałów GPS
W celu korzystania z funkcji nawigacji dostępnej w urządzeniu
konieczne jest odebranie sygnału z satelitów.
na pasku
stanu wskazuje moc sygnałów satelitarnych. Odebranie sygnału
z satelitów może potrwać kilka minut.
1 Włącz urządzenie.
2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
3 W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z dala od wysokich
budynków i drzew.
Wyświetlanie stanu sygnału GPS
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?. Skrót
może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia
wyszukiwania.
Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Dodaj skrót.
2 Wybierz element.
Usuwanie skrótu
1 Wybierz kolejno Dokąd? > > Usuń skrót(y).
2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
3 Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.
Wyszukiwanie pozycji
przez 3 sekundy.
Środki transportu
Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywają się na innych
zasadach, zależnie od wybranego środka transportu. Ikona na
pasku stanu informuje o aktualnie wybranym środku transportu.
Tryb samochodu
Tryb motocykla
Tryb bezdroży
Wybór środka transportu
Wybierz
.
Informacje o baterii
Gdy urządzenie zostanie podłączone do zasilania, rozpocznie
się jego ładowanie.
na pasku stanu wskazuje stan naładowania wewnętrznej
baterii.
Ustawianie czasu
1 W menu głównym wybierz ustawienie czasu.
2 Wybierz opcję:
• Aby ustawiać czas automatycznie na podstawie informacji
GPS, wybierz Auto.
• Aby ustawić czas ręcznie, przeciągnij cyfry w dół lub
w górę.
4
•
•
•
•
•
Pozycje
Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia zawierają
pozycje, takie jak restauracje, hotele, autousługi i szczegółowe
informacje o nazwach ulic. Za pomocą kategorii wyszukiwania
można w łatwy sposób znaleźć okoliczne firmy i atrakcje.
Istnieje także możliwość wyszukiwania adresów,
współrzędnych, miast i skrzyżowań.
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii
1 Wybierz Dokąd?.
2 Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4 Wybierz pozycję.
Wyszukiwanie w ramach kategorii
Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego
w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego
wyszukiwania z widocznymi czterema ostatnio wybranymi
celami podróży.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3 Wybierz kategorię.
4 W stosownych przypadkach wybierz cel podróży z listy
szybkiego wyszukiwania.
Wyszukiwanie pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Skrzyżowania.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
3 Wybierz skrzyżowanie.
5 W razie potrzeby wybierz odpowiedni cel podróży.
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska
wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania,
wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz Wpisz wyszukiwane w pasku wyszukiwania.
3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane
hasła.
4 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np.
„kina”).
• Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej
część.
• Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz numer posesji
i nazwę ulicy.
• Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer
posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
• Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta
i województwa.
• Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość
geograficzną.
5 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz
żądane hasło.
• Aby wyszukać z użyciem wpisanego tekstu, wybierz .
6 W razie potrzeby wybierz pozycję.
Zmiana przeszukiwanego obszaru
1 W menu głównym wybierz Dokąd?.
2 Wybierz Wyszukiwanie w pobliżu:.
3 Wybierz opcję.
Narzędzia wyszukiwania
Narzędzia wyszukiwania umożliwiają wyszukiwanie określonych
rodzajów pozycji poprzez reagowanie na wyświetlane na
ekranie monity.
Wyszukiwanie adresu
UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od
map załadowanych do urządzenia.
1 Wybierz Dokąd?.
2 W razie potrzeby wybierz Wyszukiwanie w pobliżu:, aby
zmienić przeszukiwany obszar (Zmiana przeszukiwanego
obszaru, strona 5).
3 Wybierz Adres.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
5 Wybierz adres.
Wyszukiwanie skrzyżowania
Istnieje możliwość wyszukania skrzyżowania dwóch ulic,
autostrad lub innego rodzaju dróg.
Wyszukiwanie pozycji
Wyszukiwanie miasta
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Miasta.
2 Wybierz Wpisz wyszukiwane.
3 Podaj nazwę miasta i wybierz .
4 Wybierz miasto.
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych
Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości
i szerokości geograficznej. Może to być przydatne podczas
korzystania z funkcji geocachingu.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Współrzędne.
2 W razie potrzeby wybierz , a następnie zmień układ
odniesienia lub format współrzędnych.
3 Wprowadź długość i szerokość geograficzną.
4 Wybierz Zobacz na mapie.
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy
Podróż można rozpocząć poprzez wybranie żądanej pozycji na
mapie.
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić
przeszukiwany obszar.
3 W razie potrzeby wybierz , aby filtrować punkty szczególne
według kategorii.
Na mapie pojawią się znaczniki pozycji ( lub niebieskie
punkty).
4 Wybierz opcję:
• Wybierz znacznik pozycji.
• Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.
5 Wybierz Jedź!.
Zapisywanie pozycji domowej
Miejsce, do którego użytkownik powraca najczęściej, można
ustawić jako pozycję domową.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > > Ustal pozycję domową.
2 Wybierz Podaj mój adres, Użyj aktualnej pozycji lub
Ostatnio znalezione.
Pozycja zostanie zapisana jako „Dom” w menu z zapisanymi
elementami.
Jazda do domu
Wybierz kolejno Dokąd? > Jedź do domu.
Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane > Dom.
2 Wybierz .
3 Wybierz kolejno > Edytuj.
4 Dokonaj zmian.
5 Wybierz Gotow..
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych celów
podróży
W urządzeniu zapisywanych jest ostatnich 50 znalezionych
celów podróży.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie.
2 Wybierz pozycję.
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie >
> Wyczyść > Tak.
5
Wyszukiwanie parkingów
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Parking.
2 Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
Ustawianie symulowanej pozycji
Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub urządzenie
nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć systemu GPS,
aby ustawić symulowaną pozycję.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Symulator GPS.
2 W menu głównym wybierz Pokaż mapę.
3 Dotknij dwukrotnie mapy, aby wybrać obszar.
Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.
4 Wybierz opis pozycji.
5 Wybierz Ustal pozycję.
Zapisywanie pozycji
Zapisywanie pozycji
1 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii,
2
3
4
5
strona 4).
Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
Wybierz .
Wybierz Zapisz.
W razie potrzeby podaj nazwę i wybierz Gotow..
Zapisywanie aktualnej pozycji
1 Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
2 Wybierz Zapisz.
3 Wpisz nazwę i wybierz Gotow..
4 Wybierz OK.
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 W razie potrzeby zaznacz kategorię lub wybierz Wszys.
zapisane miejsca.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Jedź!.
Edycja zapisanych pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz .
5 Wybierz kolejno > Edytuj.
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Nazwa.
• Wybierz Numer telefonu.
• Wybierz Kategorie, aby przypisać kategorie do zapisanej
pozycji.
• Wybierz Zmień symbol, aby zmienić symbol używany do
oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
7 Edytuj informacje.
8 Wybierz Gotow..
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji
Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne
kategorie.
UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji
dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz pozycję.
6
3 Wybierz .
4 Wybierz kolejno > Edytuj > Kategorie.
5 Wprowadź jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od
siebie przecinkami.
6 W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
7 Wybierz Gotow..
Udostępnianie zapisanych pozycji
Po zapisaniu pozycji można udostępnić ją innym zgodnym
urządzeniom Garmin, korzystając z technologii bezprzewodowej
Bluetooth lub karty pamięci.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz .
5 Wybierz kolejno > Udostępnij.
6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby udostępnić informacje o pozycji.
Usuwanie zapisanych pozycji
UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz kolejno > Usuń zapisane miejsca.
3 Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają
zostać usunięte, a następnie wybierz Usuń.
Nawigacja
Rozpoczynanie podróży
1 Wyszukaj pozycję (Pozycje, strona 4).
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz Jedź!.
Zmiana trybu obliczania trasy
Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na
drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na
danej trasie. Tryb obliczania trasy ma zastosowanie wyłącznie
w przypadku tras samochodowych.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Krótszy czas, aby obliczyć trasy, które mogą być
wprawdzie dłuższe, ale umożliwiają szybszą jazdę.
• Wybierz Kręte drogi, aby obliczyć trasy biegnące po
krętych drogach, z pominięciem autostrad.
• Wybierz Bezdroża, aby obliczać trasy od punktu do
punktu (bez względu na drogi).
• Wybierz Krótsza trasa, aby obliczyć trasy, które są
krótsze, ale ich przejechanie może zabrać więcej czasu.
Wyświetlanie podglądu kilku tras
1 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii,
strona 4).
2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3 Wybierz Trasy.
4 Wybierz trasę.
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 W razie potrzeby zaznacz kategorię lub wybierz Wszys.
zapisane miejsca.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Jedź!.
Nawigacja
Wyznaczanie trasy krętymi drogami
Urządzenie umożliwia wytyczanie tras biegnących krętymi
drogami. Dzięki tej funkcji podróż może być bardziej przyjemna,
jednak dystans lub czas potrzebny na dotarcie do celu mogą
ulec wydłużeniu.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach
urządzenia. Funkcja ta zależy od posiadanego regionu mapy.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania
> Kręte drogi > Zapisz.
2 Rozpocznij podróż trasą.
Trasa na mapie
UWAGA
Wskazania funkcji ograniczeń prędkości mają charakter
wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy obowiązku
przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na znakach
drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych
okolicznościach. Firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne mandaty lub pozwy będące konsekwencją
nieprzestrzegania przepisów drogowych.
Trasa jest oznaczona karmazynową linią. Flaga w szachownicę
wskazuje cel.
Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych, strzałek na mapie
i wskazówek kierunkowych wyświetlanych przy górnej krawędzi
mapy. Gdy użytkownik zjedzie z pierwotnie wyznaczonej trasy,
urządzenie ponownie przelicza trasę i podaje nowe wskazówki.
Podczas jazdy po głównych drogach może zostać wyświetlone
pole danych wskazujące ograniczenie prędkości obowiązujące
na danej drodze.
Jeśli nie chcesz podróżować przez kolejny punkt na trasie,
możesz go pominąć. Dzięki temu urządzenie nie będzie
informować o konieczności zawrócenia do opuszczonego
punktu. Funkcja ta jest niedostępna, jeśli następny punkt
stanowi cel podróży.
> Pomiń.
Na mapie wybierz
Korzystanie z objazdu
Aby można było wybrać objazd, użytkownik musi podróżować
wyznaczoną trasą oraz mieć dodane narzędzie zmiany trasy do
menu narzędzi mapy (Dostosowywanie narzędzi mapy,
strona 17).
Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie
lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest
pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych
dróg czy złych warunków drogowych.
1 Na mapie wybierz kolejno > Zmień trasę.
2 Wybierz opcję:
• Aby skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na
trasie, wybierz Objazd wg dystansu.
• Aby skorzystać z objazdu omijającego określone drogi na
trasie, wybierz Objazd wg drogi.
Zatrzymywanie trasy
Na mapie wybierz kolejno
>
.
Korzystanie z sugerowanych tras
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz włączenie funkcji
historii podróży (Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia
prywatności, strona 18).
Dzięki funkcji myTrends™ urządzenie przewiduje cel podróży
w oparciu o historię podróży, dzień tygodnia oraz porę dnia. Po
kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji, pozycja może
zacząć być wyświetlana na pasku nawigacji wraz z szacowanym
czasem podróży oraz informacjami o ruchu drogowym.
Wybierz pasek nawigacji, aby wyświetlić sugerowaną trasę
do pozycji.
Informacje o funkcji Przed tobą
Korzystanie z mapy
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Wskaż dowolne miejsce na mapie.
3 Wybierz opcję:
• Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz lub .
• Aby przełączać między widokami „Północ u góry” i „Widok
3D”, wybierz .
• Aby wyświetlać konkretne kategorie, wybierz .
Dodawanie punktu do trasy
Dodanie punktu jest możliwe podczas podróży wyznaczoną
trasą.
1 Na mapie wybierz kolejno > Dokąd?.
2 Wyszukaj pozycję.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Jedź!.
5 Wybierz Dodaj do aktywnej trasy.
Pomijanie punktu na trasie
Aby można było ominąć punkt na trasie, użytkownik musi
podróżować wyznaczoną trasą oraz mieć dodane narzędzie
objazdu do menu narzędzi mapy (Dostosowywanie narzędzi
mapy, strona 17).
Nawigacja
Można wyświetlić zbliżające się firmy i punkty usługowe
położone wzdłuż trasy lub drogi, którą porusza się pojazd.
Usługi są wymienione na kartach według kategorii.
Paliwo
Gastronomia
Zakwaterowanie
Toalety
Parking
Banki i bankomaty
Wyszukiwanie zbliżających się punktów szczególnych
1 Na mapie wybierz kolejno > Przed tobą.
2 Wybierz kartę.
3 Wybierz punkt szczególny.
Unikanie określonych cech dróg
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Unikane.
2 Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać w wyznaczanych
trasach, i wybierz Zapisz.
7
Informacje o własnych unikanych
elementach
Funkcja własnych unikanych elementów pozwala unikać
określonych obszarów i odcinków dróg. Własne unikane
elementy można w razie potrzeby włączyć lub wyłączyć.
Unikanie obszaru
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 W razie potrzeby wybierz Dodaj unikany.
3 Wybierz Dodaj unik. obszar.
4 Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Dalej.
5 Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Dalej.
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
6 Wybierz Gotow..
Unikanie drogi
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
2
3
4
5
unikane.
Wybierz Dodaj unik. drogę.
Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Dalej.
Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Dalej.
Wybierz Gotow..
Wyłączanie własnego unikanego elementu
Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 Wybierz unikany element.
3 Wybierz kolejno > Wyłącz.
Usuwanie własnych unikanych elementów
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 Wybierz opcję:
• Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy, wybierz
.
• Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz
unikany element i wybierz kolejno
> Usuń.
Nawigowanie poza drogami
Pomarańczowy: Szacowany zasięg na paliwie jest poniżej
ostrzeżenia o niskim poziomie zbiornika paliwa.
Czerwony: Szacowany dystans, który można pokonać na
pozostałej ilości paliwa, wynosi 0.
Włączanie śledzenia zużycia paliwa
Przed włączeniem funkcji śledzenia zużycia paliwa należy
przełączyć urządzenie w tryb motocykla lub nawigacji po
bezdrożu i umieścić je w uchwycie motocyklowym.
Po włączeniu funkcji śledzenia zużycia paliwa na ekranie
komputera podróży pojawi się wskaźnik paliwa (Wyświetlanie
strony Informacje o podróży, strona 9).
1 Napełnij zbiornik paliwa.
2 Wybierz kolejno Aplikacje > Ustawienia paliwa > Kontr.
zużycia paliwa.
3 Wybierz Dystans na zbiornik.
4 Podaj dystans, jaki pojazd może pokonać na zbiorniku
paliwa, i wybierz Gotow..
Ustawianie ostrzeżenia o niskim stanie paliwa
Urządzenie można ustawić tak, by ostrzegało, gdy w zbiorniku
zacznie brakować paliwa.
UWAGA: Aby wyświetlać ostrzeżenia o niskim stanie paliwa,
urządzenie musi być zamontowane w uchwycie motocyklowym.
1 Włącz funkcję śledzenia zużycia paliwa (Włączanie śledzenia
zużycia paliwa, strona 8).
2 Wybierz Ostrzeżenie zbiornika paliwa.
3 Podaj odległość i wybierz Gotow..
Kiedy w zbiorniku zostanie ilość paliwa pozwalająca na
przebycie jedynie podanej odległości, na stronie mapy pojawi
się ostrzeżenie o niskim stanie paliwa.
Resetowanie przebiegu na zbiorniku paliwa
Po napełnieniu zbiornika paliwa należy zresetować przebieg na
zbiorniku paliwa w urządzeniu, aby dokładniej śledzić pozostałą
ilość paliwa.
Wybierz kolejno Aplikacje > Ustawienia paliwa > Resetuj
zbiornik paliwa.
Włączanie postojów na tankowanie
Przed włączeniem funkcji postojów na tankowanie należy
przełączyć urządzenie w tryb motocykla, umieścić je w uchwycie
motocyklowym i włączyć funkcję śledzenia zużycia paliwa.
Opcja ta pozwala ustawić urządzenie, tak aby proponowało
postoje na zatankowanie paliwa na podstawie szacowanego
zasięgu, czyli dystansu jaki można pokonać na danej ilości
paliwa.
Wybierz kolejno Aplikacje > Ustawienia paliwa > Postoje
na tankowanie.
Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz
skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
2 Wybierz kolejno Tryb obliczania > Bezdroża > Zapisz.
Następna trasa zostanie obliczona jako linia prosta
prowadząca do pozycji.
Dostosowywanie mapy
Śledzenie zużycia paliwa
Dostosowywanie warstw mapy
Można ustawić urządzenie w taki sposób, aby szacowało
zużycie paliwa i ostrzegało o zbliżaniu się do maksymalnego
dystansu, jaki można pokonać na danej ilości paliwa. Wtedy
urządzenie będzie proponować stacje paliw na podstawie
szacowanego pozostałego zasięgu. Gdy funkcja śledzenia
zużycia paliwa jest włączona, wskazuje bieżący stan paliwa.
Biały: Śledzenie zużycia paliwa jest wyłączone lub urządzenie
nie jest podłączone do uchwytu motocyklowego.
Zielony: Szacowany zasięg na paliwie jest powyżej ostrzeżenia
o niskim poziomie zbiornika paliwa.
8
Strony mapy
Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie
jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
Wybierz,
które warstwy mają być wyświetlane na mapie,
2
a następnie wybierz Zapisz.
Wyświetlanie dziennika podróży
Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis
przebytej trasy.
Strony mapy
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
2 Zaznacz pole Dziennik podróży.
Zmiana pola danych mapy
1 Wybierz pole danych na mapie.
UWAGA: Nie można dostosować pola Prędkość.
2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.
3 Wybierz Zapisz.
Zmiana perspektywy mapy
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Widok mapy
podczas jazdy.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Kierunek u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
• Wybierz Północ u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.
• Wybierz 3D, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.
Wyświetlanie aktywności dla trasy
Wyświetlanie listy zwrotów
W trakcie podróży wyznaczoną trasą można wyświetlić listę
wszystkich zwrotów i manewrów na trasie oraz odległości
pomiędzy kolejnymi zwrotami.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz pasek tekstowy
u góry mapy.
2 Wybierz zwrot.
Zostaną wyświetlone szczegóły zwrotu. Jeśli są dostępne,
zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na głównych
drogach.
Wyświetlanie całej trasy na mapie
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz pasek nawigacji
u góry mapy.
2 Wybierz kolejno
> Mapa.
Wyświetlanie następnego zwrotu
Podczas gdy użytkownik podróżuje wyznaczoną trasą, w lewym
górnym rogu mapy wyświetlany jest podgląd następnego
zwrotu, zmiany pasów lub innego manewru.
Ten podgląd pokazuje dystans do następnego zwrotu lub
manewru oraz pas, którym należy jechać, jeśli dane te są
dostępne.
Na mapie wybierz
, aby wyświetlić następny zwrot.
Wyświetlanie skrzyżowań
Podczas podróży wyznaczoną trasą można wyświetlać podgląd
skrzyżowań na głównych drogach. Gdy zbliżasz się do
skrzyżowania na trasie, na krótki czas zostaje wyświetlony jego
obraz (jeśli jest dostępny).
Na mapie wybierz
, aby wyświetlić skrzyżowanie, jeśli
jest dostępny jego podgląd.
Resetowanie informacji o podróży
1 Na mapie wybierz Prędkość.
2 Wybierz kolejno > Resetuj pola.
3 Wybierz opcję:
• Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz opcję Wybierz
wszystko, aby wyzerować dane we wszystkich polach na
pierwszej stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
• Wybierz Zeruj dane podróży, aby wyzerować informacje
wyświetlane w komputerze podróży.
• Wybierz Zeruj maksym. prędkość, aby wyzerować
prędkość maksymalną.
• Wybierz Zeruj podróż B, aby wyzerować licznik.
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji
Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje
o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi
konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej
pozycji.
Wybierz pojazd na mapie.
Wyszukiwanie usług w pobliżu
Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie służb w pobliżu,
np. stacji benzynowych, szpitali i posterunków policji.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz kategorię.
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji
Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do
Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć
listę wskazówek nawigacyjnych.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz kolejno > Wskazówki.
3 Wybierz pozycję startową.
4 Wybierz Wybierz.
Funkcje głośnomówiące
Wyświetlanie alertów o utrudnieniach drogowych
Istnieje możliwość połączenia urządzenia z bezprzewodowym
zestawem słuchawkowym i odsłuchiwania przez niego
komunikatów nawigacyjnych. W przypadku niektórych modeli
urządzeń za pomocą podłączonego zestawu słuchawkowego
można połączyć się z telefonem komórkowym, aby wykonywać
lub odbierać połączenia telefoniczne.
Podczas podróży wyznaczoną trasą, na pasku nawigacji może
zostać wyświetlony alert o utrudnieniach drogowych.
Wybierz alert, aby wyświetlić więcej informacji.
Włączanie bezprzewodowej technologii
Bluetooth
Wyświetlanie strony Informacje o podróży
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz Bluetooth.
Strona informacji o podróży wyświetla bieżącą prędkość
i umożliwia dostęp do statystyk podróży.
UWAGA: Jeśli w podróży występują częste przerwy, należy
pozostawiać włączone zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie
mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony w podróży.
Na mapie wybierz Prędkość.
Funkcje głośnomówiące
Informacje o bezprzewodowym zestawie
słuchawkowym
Dzięki technologii bezprzewodowej urządzenie może przesyłać
dźwiękowe komunikaty nawigacyjne do bezprzewodowego
9
zestawu słuchawkowego. Więcej informacji można znaleźć na
stronie http://www.garmin.com/bluetooth.
Parowanie bezprzewodowego zestawu
słuchawkowego
UWAGA: W danym momencie tylko jeden zestaw słuchawkowy
może odbierać komunikaty nawigacyjne i połączenia
telefoniczne. Z kolei do odsłuchiwania dźwięku z multimediów
można używać dwóch zestawów słuchawkowych.
1 Umieść zestaw słuchawkowy Bluetooth w odległości do 10 m
(33 stóp) od urządzenia.
2 W urządzeniu włącz bezprzewodową technologię Bluetooth.
3 W zestawie słuchawkowym włącz bezprzewodową
technologię Bluetooth i ustaw go tak, aby był widoczny dla
innych urządzeń Bluetooth.
4 W urządzeniu wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Po zakończeniu procesu parowania możesz włączać lub
wyłączać funkcję sparowanego, bezprzewodowego zestawu
słuchawkowego (Włączanie i wyłączanie funkcji zestawu
słuchawkowego, strona 10).
Włączanie i wyłączanie funkcji zestawu słuchawkowego
Możesz włączyć lub wyłączyć funkcje sparowanego zestawu
słuchawkowego Bluetooth.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz sparowany zestaw słuchawkowy Bluetooth.
3 Wybierz jedną lub więcej opcji:
• Aby odtwarzać komunikaty nawigacyjne i telefoniczne
przez zestaw słuchawkowy, wybierz Telefon, Nawigacja.
• Aby odtwarzać multimedia przez zestaw słuchawkowy,
wybierz Multimedia.
Informacje o rozmowach przez zestaw
głośnomówiący
UWAGA: Choć większość telefonów i zestawów słuchawkowych
jest obsługiwana i może być zastosowana, nie ma gwarancji, że
konkretny telefon lub zestaw słuchawkowy będzie działał
z urządzeniem. Nie wszystkie funkcje mogą być dostępne
w każdym telefonie.
Dzięki technologii Bluetooth urządzenie może łączyć się
z telefonem komórkowym i bezprzewodowym zestawem
słuchawkowym lub kaskiem i pełnić funkcję zestawu
głośnomówiącego. Aby ustalić, czy urządzenie z technologią
Bluetooth jest zgodne z posiadanym urządzeniem, odwiedź
stronę www.garmin.com/bluetooth.
Parowanie telefonu
1 Umieść telefon w odległości do 10 m (33 stóp) od urządzenia
zūmo.
2 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth
i aktywuj tryb widoczności dla innych urządzeń.
3 W urządzeniu zūmo wybierz kolejno Ustawienia >
Bluetooth.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie
i urządzeniu zūmo.
Po zakończeniu procesu parowania możesz włączyć lub
wyłączyć funkcje sparowanego smartfonu (Włączanie
i wyłączanie funkcji smartfonu, strona 10).
Włączanie i wyłączanie funkcji smartfonu
Możesz włączyć lub wyłączyć funkcje sparowanego smartfonu.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz sparowany smartfon.
3 Wybierz jedną lub więcej opcji:
10
• Aby obsługiwać połączenia telefoniczne za pomocą
urządzenia zūmo, wybierz Rozmowy telefoniczne.
• Aby połączyć smartfon z aplikacją Smartphone Link,
wybierz Smartphone Link (Smartphone Link,
strona 11).
• Aby sterować odtwarzaniem multimediów na smartfonie
za pomocą urządzenia zūmo, wybierz Multimedia
(Odtwarzacz multimedialny, strona 12).
• Aby sterować odtwarzaniem radia internetowego Pandora
w smartfonie za pomocą urządzenia zūmo, wybierz
Pandora® (Usługa Pandora, strona 12).
®
Nawiązywanie połączenia
Wybieranie numeru
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Wybierz numer.
2 Wpisz liczbę.
3 Wybierz Wybierz numer.
Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu telefonów
Spis telefonów jest pobierany z telefonu do urządzenia przy
każdym połączeniu urządzenia z telefonem. Spis telefonów
może być dostępny dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony
nie obsługują tej funkcji.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Spis telefonów.
2 Wybierz kontakt.
3 Wybierz Połącz.
Wykonywanie połączenia z pozycją
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Przeglądaj
kategorie.
2 Wybierz punkt szczególny.
3 Wybierz Połącz.
Odbieranie połączenia
Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję Odbierz lub
Ignoruj.
Korzystanie z historii połączeń
Historia połączeń jest pobierana z telefonu do urządzenia przy
każdym jego połączeniu z telefonem. Historia połączeń może
być dostępna dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie
obsługują tej funkcji.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Historia połączeń.
2 Wybierz kategorię.
Pojawi się lista połączeń, w której ostatnio wykonane
połączenia będą wyświetlane u góry.
3 Wybierz połączenie.
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy
1 W trakcie rozmowy wybierz na mapie .
2 Wybierz opcję.
• Aby przenieść dźwięk do telefonu, wybierz Zest. głośn..
PORADA: Korzystaj z tej funkcji, gdy chcesz wyłączyć
urządzenie i kontynuować połączenie lub gdy
potrzebujesz prywatności.
PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać
z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.
• Aby wyciszyć mikrofon, wybierz Wycisz.
• Aby się rozłączyć, wybierz Zakończ.
Zapisywanie domowego numeru telefonu
PORADA: Po zapisaniu domowego numeru telefonu można go
zmienić, edytując „Dom” na liście zapisanych lokalizacji (Edycja
zapisanych pozycji, strona 6).
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > > Ustaw numer
domowy.
Funkcje głośnomówiące
2 Wprowadź swój numer telefonu.
3 Wybierz Gotow..
Łączenie z aplikacją Smartphone Link
Dzwonienie do domu
Zanim będzie można dzwonić do domu, trzeba podać domowy
numer telefonu.
Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Dzwoń do domu.
Parowanie dodatkowych urządzeń Bluetooth
1 Umieść zestaw słuchawkowy lub telefon w odległości do
10 m (33 stóp) od urządzenia Bluetooth.
2 W urządzeniu włącz bezprzewodową technologię Bluetooth.
3 W zestawie słuchawkowym lub telefonie włącz
bezprzewodową technologię Bluetooth i ustaw go tak, aby był
widoczny dla innych urządzeń Bluetooth.
4 W urządzeniu wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth >
Wyszukaj urządzenia.
Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth znajdujących
się w zasięgu.
5 Wybierz zestaw słuchawkowy lub telefon z listy.
6 Wybierz OK.
Usuwanie sparowanego urządzenia
Bluetooth
Można usunąć sparowane urządzenie Bluetooth, aby
uniemożliwić łączenie się w przyszłości tego urządzenia
z urządzeniem zūmo.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz urządzenie, które ma zostać usunięte.
3 Wybierz Anuluj parowanie urządzenia.
Korzystanie z aplikacji
Korzystanie z Pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc, aby wyświetlić
informacje na temat korzystania z urządzenia.
Wyszukiwanie tematów pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc >
.
Smartphone Link
Aplikacja Smartphone Link pozwala na synchronizację danych
o lokalizacji z telefonem oraz umożliwia dostęp do informacji
Live za pośrednictwem połączenia danych telefonu. Urządzenie
przesyła dane z aplikacji Smartphone Link za pomocą
technologii bezprzewodowej Bluetooth. Informacje Live są
dostępne za pośrednictwem bezpłatnych lub wymagających
subskrypcji pakietów usługi Garmin Live (Usługi Garmin Live,
strona 11).
Zapisane oraz ostatnio znalezione pozycje synchronizowane są
z telefonem za każdym razem, gdy urządzenie łączy się
z aplikacją Smartphone Link.
Pobieranie aplikacji Smartphone Link
Aplikacja Smartphone Link jest dostępna dla niektórych
smartfonów. Informacje na temat zgodności i dostępności
można znaleźć na stronie www.garmin.com/smartphonelink lub
w sklepie z aplikacjami dla posiadanego telefonu.
Pobierz aplikację Smartphone Link do obsługiwanego
telefonu ze sklepu z aplikacjami.
Więcej informacji o pobieraniu i instalowaniu aplikacji
znajduje się w podręczniku użytkownika telefonu.
Korzystanie z aplikacji
Przed połączeniem ze Smartphone Link trzeba pobrać
i zainstalować aplikację Smartphone Link w telefonie.
1 Uruchom aplikację Smartphone Link w telefonie.
2 W urządzeniu wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
3 Zaznacz pole Bluetooth.
4 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth
i wyszukaj urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.
Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika telefonu.
5 W telefonie wybierz urządzenie z listy urządzeń znajdujących
się w zasięgu.
6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie
oraz w urządzeniu, aby potwierdzić żądanie parowania.
zostanie wyświetlone na pasku stanu w urządzeniu, gdy
aplikacja Smartphone Link jest połączona.
Usługi Garmin Live
Aby korzystać z usług Garmin Live, urządzenie musi być
połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją
Smartphone Link (Łączenie z aplikacją Smartphone Link,
strona 11).
Połączenie z aplikacją Smartphone Link zapewnia dostęp do
usług Garmin Live. Usługa Garmin Live zapewnia bezpłatne
oraz wymagające subskrypcji pakiety umożliwiające
wyświetlanie w urządzeniu aktualnych danych, takich jak
informacje o ruchu drogowym i pogodzie.
Niektóre usługi, takie jak Pogoda, są dostępne jako osobne
aplikacje w urządzeniu. Inne usługi, takie jak informacje o ruchu
drogowym, zwiększają funkcjonalność urządzenia. Funkcje,
które wymagają dostępu do usług Garmin Live, wyświetlają
symbol aplikacji Smartphone Link i są wyświetlane tylko wtedy,
gdy urządzenie jest połączone z aplikacją Smartphone Link.
Subskrypcja usług Garmin Live
Aby zasubskrybować usługi Garmin Live, należy zainstalować
w telefonie aplikację Smartphone Link.
1 Uruchom aplikację Smartphone Link w telefonie (Łączenie
z aplikacją Smartphone Link, strona 11).
2 Wybierz Moje konto.
Zostanie wyświetlona lista usług i kosztów subskrypcji.
3 Wybierz usługę.
4 Wybierz cenę.
5 Wybierz Subskrybuj.
6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Planowanie podróży
Przy użyciu funkcji Planowanie podróży można utworzyć
i zapisać trasę z wieloma celami podróży.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz Nowa podróż.
3 Wybierz Wybierz pozycję startową.
4 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii,
strona 4).
5 Wybierz Wybierz.
6 Aby dodać pozycje dodatkowe, wybierz .
7 Wybierz Dalej.
8 Wybierz Zapisz.
9 Wpisz nazwę i wybierz Gotow..
Tworzenie harmonogramu podróży
Przy użyciu funkcji Planowanie podróży można utworzyć
i zapisać trasę z wieloma celami podróży.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
11
2 Wybierz podróż.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz opcję:
5
6
7
8
• Wybierz Czas wyjazdu.
• Wybierz Czas przybycia.
Wybierz datę i czas, a następnie wybierz Zapisz.
Wybierz Czas trwania.
Określ, ile czasu spędzisz w wybranej pozycji i wybierz
Zapisz.
W razie potrzeby powtórz kroki 3–7 dla każdej pozycji.
• Wybierz Wybierz czas trwania, aby zaplanować podróż
w oparciu o czas jej trwania.
• Wybierz Wybierz cel podróży, aby zaplanować podróż
w oparciu o konkretną pozycję.
Podaj
dystans, czas lub cel podróży.
6
7 Wybierz opcję:
• Po podaniu dystansu lub czasu trwania, wybierz Gotow. >
Oblicz.
• Jeśli podałeś cel podróży, naciśnij Wybierz.
8 Wybierz trasę i wybierz kolejno Jedź!.
Zmiana środków transportu podczas podróży
Odtwarzacz multimedialny
Można zmieniać środki transportu w zapisanej podróży.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz podróż.
3 Wybierz > Środek transportu.
4 Wybierz środek transportu.
5 Wybierz Zapisz.
Z odtwarzacza multimedialnego można skorzystać wyłącznie,
gdy możliwe jest odtworzenie muzyki w dobrej jakości dźwięku
stereofonicznego. W przypadku użycia zestawu
słuchawkowego, który nie obsługuje profilu A2DP, uruchomienie
odtwarzacza multimedialnego nie jest możliwe.
Podróż wg zapisanego planu podróży
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz Jedź!.
4 Określ następny cel podróży i wybierz Start.
Edytowanie zapisanej podróży
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz .
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Zmień nazwę podróży.
• Wybierz Edytuj cele, aby dodać lub usunąć pozycje bądź
zmienić ich kolejność.
• Wybierz Usuń podróż.
• Wybierz Optymalizuj kolejność, aby zaplanować postoje
podczas podróży w najkorzystniejszej kolejności.
Udostępnianie podróży
Podróże można również udostępniać innym zgodnym
urządzeniom Garmin za pomocą bezprzewodowej technologii
Bluetooth.
1 Umieść urządzenie Garmin w zasięgu zgodnego urządzenia,
czyli w odległości nie większej niż 33 stóp (10 m).
2 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży > >
Udostępnij > Bluetooth.
3 Wybierz podróż, a następnie wybierz Gotow..
4 Wybierz z listy urządzenie, a następnie wybierz OK.
Wyznaczanie trasy z podróżą powrotną
Urządzenie może utworzyć trasę z podróżą powrotną, używając
konkretnej pozycji startowej, dystansu, czasu trwania lub celu
podróży.
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno Aplikacje > Podróż
powrotna.
2 Wybierz Pozycja startowa.
3 Wybierz pozycję i wciśnij Wybierz.
4 Wybierz Cechy podróży.
5 Wybierz opcję:
• Wybierz Wybierz dystans, aby zaplanować podróż
w oparciu o dystans.
12
Wybierz, aby odtworzyć bieżący utwór.
Wybierz, aby dostosować głośność.
Wybierz raz, aby odtworzyć bieżący utwór od początku.
Wybierz dwa razy, aby odtworzyć poprzedni utwór na liście
odtwarzania.
Przytrzymaj, aby przewinąć bieżący utwór.
Wybierz, aby przejść do następnego utworu.
Przytrzymaj, aby przewinąć bieżący utwór do przodu.
Wybierz, aby wstrzymać bieżący utwór.
Wybierz, aby ponownie odtworzyć listę odtwarzania.
Wybierz, aby losowo odtwarzać utwory z listy odtwarzania.
Wybierz, aby zmienić źródło multimediów.
Zmiana źródła multimediów
Możesz zmienić źródło, z którego odtwarzane są multimedia na
urządzeniu.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Odtwarz. multim. > .
2 Wybierz źródło multimediów.
Usługa Pandora
Pandora to darmowe, spersonalizowane radio, które zapewnia
wygodny sposób na niekończące się słuchanie i odkrywanie
muzyki.Integracja Pandora wymaga zgodnego urządzenia
mobilnego z zainstalowaną aplikacją Pandora. Aby dowiedzieć
się więcej o zgodnych urządzeniach mobilnych, odwiedź stronę
www.pandora.com/everywhere/mobile.
UWAGA: Usługa Pandora jest obecnie dostępna w Stanach
Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii.
Pobieranie aplikacji Pandora
Przed użyciem usługi Pandora w urządzeniu należy pobrać
aplikację Pandora i zainstalować ją w posiadanym smartfonie.
1 W zgodnym smartfonie otwórz sklep z aplikacjami i wyszukaj
aplikację Pandora.
2 Zainstaluj aplikację Pandora.
Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika
smartfonu lub multimedialnego urządzenia przenośnego.
Korzystanie z usługi Pandora
Przed skorzystaniem z usługi Pandora musisz sparować
urządzenie ze zgodnym smartfonem (Parowanie telefonu,
strona 10).
1 W urządzeniu wybierz Aplikacje > Pandora®.
2 Podłącz do urządzenia zgodny smartfon.
3 Uruchom aplikację Pandora na smartfonie.
Korzystanie z aplikacji
4 Na urządzeniu zūmo wybierz opcję:
•
•
•
•
Aby odtworzyć utwór, wybierz .
Aby wstrzymać utwór, wybierz .
Aby pominąć utwór, wybierz
.
Jeśli podoba ci się dana piosenka, wybierz , aby
usłyszeć więcej podobnych utworów.
• Jeśli nie podoba ci się piosenka, wybierz , aby utwór nie
był odtwarzany w przyszłości.
Zmiana stacji
1 Wybierz Aplikacje > Pandora®.
2 Wybierz .
3 Wybierz stację.
zūmo. Odwiedź stronę www.garmin.com/zumo, aby uzyskać
informacje na temat akcesoriów i zgodności.
Konfiguracja czujników ciśnienia w oponach
Przed rozpoczęciem konfiguracji czujników ciśnienia w oponach
należy przygotować baterie oraz etykiety z numerami
dostarczone z czujnikami. Należy również posiadać zgodne
urządzenie zūmo.
Komunikacja pomiędzy czujnikami a zgodnym urządzeniem
zūmo odbywa się bezprzewodowo. Za pomocą urządzenia
zūmo użytkownik może kontrolować ciśnienie w oponach oraz
odbierać alerty o niskim ciśnieniu.
1 Zdejmij nasadkę À czujnika Á, obracając ją w lewo.
Ślady
Ślad stanowi zapis przebytej drogi. Wykres śladu zawiera
informacje o zarejestrowanej ścieżce, w tym czas, pozycję
i wysokość.
Wyświetlanie informacji o śladzie
1 Wybierz Aplikacje > Ślady > Aktywne.
2 Wybierz ślad.
Ślad zostanie wyświetlony na mapie.
3 Wybierz .
4 Wybierz opcję:
• Aby zapisać ślad, wybierz Zapisz ślad.
• Aby zapisać ślad jako podróż, wybierz Zapisz jako
podróż.
• Aby obejrzeć wykres wysokości śladu, wybierz Profil
wysokości.
TracBack
®
Podróż ostatnim śladem
Funkcja TracBack zapisuje bieżącą trasę podróży. Można
odtworzyć bieżący ślad aż do miejsca startu.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > TracBack.
Ostatni ślad zostanie wyświetlony na mapie.
2 Wybierz Jedź!.
2 Jeśli bateria została już umieszczona w czujniku, wyjmij ją.
3 W urządzeniu zūmo wybierz kolejno opcje Aplikacje >
Ciśnienie w oponie.
4 Wybierz profil pojazdu odpowiadający konfiguracją opon
Twojemu pojazdowi.
5 Zbliż czujnik do urządzenia zūmo.
6 Wybierz w urządzeniu zūmo numer opony, z którą czujnik
zostanie sparowany.
7 W ciągu 30 sekund umieść baterię Â w uchwycie baterii Ã
tak, aby biegun dodatni był skierowany w górę.
Zapisywanie ostatniego śladu jako podróży
Można zapisać bieżący ślad jako podróż i podróżować później
według jej planu, korzystając z funkcji planowania podróży
(Podróż wg zapisanego planu podróży, strona 12).
1 Wybierz TracBack.
Ostatni ślad zostanie wyświetlony na mapie.
2 Wybierz kolejno > Zapisz jako podróż.
3 Wpisz nazwę i wybierz Gotow..
Ciśnienie w oponie
OSTRZEŻENIE
Korzystanie z systemu kontroli ciśnienia w oponach nie zwalania
z obowiązku ich właściwej obsługi. Użytkownik jest
odpowiedzialny za utrzymywanie prawidłowego ciśnienia
w oponach. Dotyczy to również przypadków spadku ciśnienia
w oponie, gdy jego wartość nie osiągnęła jeszcze poziomu, na
którym wyzwalany jest alert o niskim ciśnieniu w oponie.
Zaniedbania w zakresie utrzymywania prawidłowego ciśnienia
w oponach mogą prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, co
grozi poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
System monitorowania ciśnienia w oponach Garmin jest
dostępny jako osobne akcesorium. Funkcja monitorowania
ciśnienia w oponach nie jest zgodna ze wszystkimi modelami
Korzystanie z aplikacji
Urządzenie zūmo wyszuka czujnik, a po pomyślnym
sparowaniu wyświetli odpowiedni komunikat
z potwierdzeniem.
PORADA: Jeśli proces parowania zakończy się
niepowodzeniem, wyjmij baterię z czujnika i powtórz
czynności opisane w punktach 6 i 7.
8 Podaj zalecaną wartość ciśnienia dla tej opony.
9 Podaj minimalną wartość ciśnienia dla tej opony.
Gdy czujnik wykryje, że ciśnienie w oponie spadło poniżej tej
wartości, urządzenie zūmo generuje alert o niskim ciśnieniu.
10 Załóż i mocno dokręć nasadkę czujnika.
11 Umieść na czujniku etykietę z numerem odpowiadającym
numerowi opony wybranej w punkcie 6.
12 Powtórz przedstawioną procedurę dla pozostałych czujników.
13
Montaż czujników na oponach
Pilot VIRB
Funkcja pilota VIRB umożliwia sterowanie kamerą sportową
VIRB na odległość. Aby kupić kamerę sportową VIRB, odwiedź
stronę www.garmin.com/VIRB.
®
OSTRZEŻENIE
System kontroli ciśnienia w oponach jest przeznaczony do
stosowania wyłącznie z zaworami wyposażonymi w metalowe
trzpienie. Montaż czujników ciśnienia na trzpieniach zaworów
nie wykonanych z metalu może doprowadzić do uszkodzenia
opony i/lub trzpienia zaworu, co grozi poważnymi obrażeniami
ciała lub śmiercią.
UWAGA
Aby zapobiec uszkodzeniu czujników lub pojazdu, po ich
zamontowaniu należy upewnić się, że nie dochodzi do kontaktu
pomiędzy czujnikami a elementami układu hamulcowego,
zawieszenia czy innego wyposażenia. Jeśli pomiędzy
zamocowanym czujnikiem a innymi elementami wyposażenia
pojazdu dochodzi do kontaktu, nie należy korzystać z pojazdu
w czasie, gdy czujnik jest zamocowany.
Po zamontowaniu czujnika konieczne może być wyważenie kół
pojazdu, aby uniknąć ewentualnych wibracji lub
nierównomiernego zużycia opon.
Przed zamocowaniem czujników na oponach należy
skonfigurować je przy użyciu urządzenia zūmo.
1 Usuń nasadki z trzpieni zaworów w oponach.
2 W urządzeniu zūmo wybierz kolejno opcje Aplikacje >
Ciśnienie w oponie, aby wyświetlić schemat profilu pojazdu.
3 Zamontuj czujniki na trzpieniach zaworów, obracając je
w prawo.
UWAGA: Każdy z czujników należy zamocować na właściwej
oponie zgodnie ze schematem profilu pojazdu oraz
etykietami z numerami umieszczonymi na czujnikach
podczas konfiguracji.
Obróć
koła ręką, aby sprawdzić, czy czujniki mają
4
wystarczającą ilość wolnego miejsca i nie kolidują z innymi
elementami wyposażenia pojazdu.
Alerty dotyczące ciśnienia w oponie
Urządzenie ostrzega użytkownika za pomocą komunikatów, ikon
na mapie oraz symboli w aplikacji do kontroli ciśnienia
w oponach.
Jeśli dla danego czujnika jest aktywny alert, numer obok
odpowiadającej mu opony jest wyświetlany w aplikacji do
kontroli ciśnienia na czerwono. Czerwone symbole widoczne
poniżej numeru informują o aktywnych alertach dotyczących
danego czujnika.
Niskie ciśnienie w oponie
Słaba bateria czujnika
Czujnik niepodłączony
Tryb uśpienia czujnika ciśnienia w oponie
Po zaparkowaniu pojazdu i wyłączeniu urządzenia zūmo czujnik
ciśnienia w oponie przełączy się po kilku minutach w tryb
czuwania. W trybie uśpienia czujnik nie przesyła do urządzenia
zūmo żadnych informacji. Może to być przyczyną zgłaszania
przez urządzenie zūmo braku połączenia z czujnikiem.
Gdy pojazd znów zacznie się przemieszczać, czujnik opuści tryb
czuwania i ponownie połączy się z urządzeniem zūmo.
Ponowne nawiązanie połączenia może zająć do 30 sekund.
Korzystanie z kompasu
UWAGA: Musisz się poruszać, aby kompas mógł określić
kierunek ruchu.
Do nawigacji można używać kompasu GPS.
Wybierz kolejno Aplikacje > Kompas.
14
Sterowanie kamerą sportową VIRB
Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji pilota VIRB należy ją
włączyć w kamerze VIRB. Więcej informacji zawiera podręcznik
użytkownika kamery VIRB.
1 Włącz kamerę VIRB.
2 Na urządzeniu zūmo wybierz Aplikacje > Pilot VIRB >
Połącz.
3 Poczekaj, aż urządzenie połączy się z kamerą VIRB.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Uruchom zapis, aby nagrać wideo.
• Wybierz Przerwij zapis, aby zatrzymać nagrywanie
wideo.
• Wybierz Pojedyncze ujęcie, aby zrobić zdjęcie.
Wyszukiwanie ostatniego miejsca
parkowania
Po odłączeniu włączonego urządzenia od układu zasilającego
pojazdu aktualna pozycja jest zachowywana jako miejsce
parkowania.
Wybierz kolejno Aplikacje > Ostatnie miejsce.
Wyświetlanie poprzednich tras i celów
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
włączenie funkcji historii podróży (Ustawienia dotyczące
urządzenia i ustawienia prywatności, strona 18).
Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca
postojów.
Wybierz kolejno Aplikacje > Gdzie byłem.
Rejestrowanie historii usług
Można zarejestrować stan licznika oraz datę wykonania napraw
i konserwacji pojazdu. Urządzenie oferuje kilka kategorii usług.
Dodatkowo można też dodawać własne kategorie (Dodawanie
kategorii usług, strona 14).
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Historia usług.
2 Wybierz kategorię usług.
3 Wybierz Dodaj zapis.
4 Podaj stan licznika i wybierz Dalej.
5 Wpisz komentarz (opcjonalnie).
6 Wybierz Gotow..
Dodawanie kategorii usług
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Historia usług.
2 Wybierz kolejno > Dodaj kategorię.
3 Wpisz nazwę kategorii i wybierz Gotow..
Usuwanie kategorii usług
W przypadku usunięcia kategorii usług wszystkie zapisy usług
z tej kategorii również zostaną usunięte.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Historia usług.
2 Wybierz kolejno > Usuń kategorie.
3 Wybierz kategorie usług do usunięcia.
4 Wybierz Usuń.
Zmiana nazw kategorii usług
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Historia usług.
2 Wybierz kategorię, której nazwa ma zostać zmieniona.
3 Wybierz kolejno > Zmień nazwę kategorii.
Korzystanie z aplikacji
4 Wpisz nazwę i wybierz Gotow..
Wyświetlanie wiadomości myGarmin
Usuwanie zapisów usług
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Historia usług.
2 Wybierz kategorię usług.
3 Wybierz > Usuń zapisy.
4 Wybierz zapisy usług do usunięcia.
5 Wybierz Usuń.
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link
(Łączenie z aplikacją Smartphone Link, strona 11). Funkcja nie
jest dostępna na wszystkich obszarach.
Umożliwia wyświetlanie wiadomości z myGarmin, takich jak
powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania i map.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > myGarmin™.
Jeśli masz nieprzeczytane wiadomości, ich liczba ukaże się
na ikonie myGarmin.
2 Wybierz temat wiadomości.
Zostanie wyświetlona cała wiadomość.
Edycja zapisu usług
Można edytować komentarz, stan licznika i datę zapisu usług.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Historia usług.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz pole.
4 Podaj nowe informacje i wybierz Gotow..
Wyświetlanie prognozy pogody
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link
(Łączenie z aplikacją Smartphone Link, strona 11). Funkcja nie
jest dostępna na wszystkich obszarach.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 Wybierz dzień.
Zostanie wyświetlona szczegółowa prognoza pogody dla
wybranego dnia.
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda > Aktualna pozycja.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić pogodę dla ulubionego miasta, wybierz je
z listy.
• Aby dodać ulubione miasto, wybierz Dodaj miasto i podaj
nazwę tego miasta.
Wyświetlanie radaru pogodowego
Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych
ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.
Użytkownik może wyświetlić animowany i oznaczony kolorami
obraz aktualnych warunków pogodowych (radar pogodowy), jak
również ikonę pogody na mapie. Ikona pogody zmienia się
w zależności od panującej w pobliżu pogody: deszczu, śniegu
czy burzy.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Radar pogodowy.
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych
Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych
ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.
Gdy użytkownik podróżuje z urządzeniem, na mapie mogą się
pojawić ostrzeżenia pogodowe. Można także wyświetlić mapę
ostrzeżeń pogodowych dla aktualnej pozycji lub okolicy
wybranego miasta.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Ostrzeżenia pogodowe.
Sprawdzanie warunków drogowych
Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych
ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Warunki drogowe.
Utrudnienia drogowe
Utrudnienia drogowe
UWAGA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność
informacji o ruchu drogowym.
Informacje o utrudnieniach drogowych mogą być niedostępne
na niektórych obszarach lub w niektórych krajach. Informacje na
temat komunikatów drogowych i obszarów zasięgu można
znaleźć na stronie www.garmin.com/traffic.
• Alerty o utrudnieniach drogowych pojawiają się na mapie
w przypadku wystąpienia na Twojej trasie lub w Twoim
obszarze wypadków drogowych.
• Aby można było odbierać informacje o utrudnieniach
drogowych, urządzenie musi być połączone z usługą
Smartphone Link, a użytkownik musi mieć aktywną
subskrypcję komunikatów drogowych.
Informacje o ruchu drogowym na trasie
W przypadku wystąpienia opóźnień na trasie na mapie
wyświetlony zostanie alert, a urządzenie obliczy trasę
alternatywną, która pozwoli uniknąć opóźnień. Można określić,
czy trasy alternatywne mają być wybierane automatycznie lub
na żądanie. Więcej informacji można znaleźć w punkcie
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych (Ustawienia
dotyczące utrudnień drogowych, strona 18). Urządzenie może
poprowadzić użytkownika trasą przebiegającą przez obszary
utrudnionego ruchu, jeśli nie istnieją alternatywne drogi. Czas
opóźnienia jest automatycznie dodawany do szacowanego
czasu przybycia.
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych
Można wyświetlić zbliżające się wypadki drogowe wzdłuż trasy
lub drogi, którą porusza się pojazd.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utr. drog..
Najbliższy zbliżający się wypadek drogowy jest wyświetlany
w panelu po prawej stronie mapy.
2 Wybierz wypadek drogowy, aby wyświetlić dodatkowe
informacje.
Unikanie opóźnień przez korki na trasie
Aby móc korzystać z funkcji unikania opóźnień przez korki,
należy aktywować odbiór informacji o ruchu drogowym.
Urządzenie jest domyślnie ustawione, aby automatycznie
optymalizowało trasę w celu unikania opóźnień przez korki. Jeśli
ta opcja została wcześniej wyłączona w ustawieniach
dotyczących utrudnień drogowych (Ustawienia dotyczące
utrudnień drogowych, strona 18), można wyświetlić miejsca,
w których występują opóźnienia przez korki, i samodzielnie je
omijać.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utr. drog..
2 Wybierz Zmień trasę, jeśli jest dostępna.
15
3 Wybierz Jedź!.
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony
kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.
1 W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje > Utr. drog..
2 W razie potrzeby wybierz kolejno > Legenda, aby
wyświetlić legendę mapy ruchu.
Informacje o ruchu drogowym na danym
obszarze
Wyszukiwanie wypadków drogowych
1 W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje > Utrudnienia
drogowe.
2 Wybierz kolejno > Wypadki.
3 Wybierz element na liście.
4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby
wyświetlić pozostałe wypadki.
Wyświetlanie wypadków drogowych na mapie
.
1 Na mapie ruchu wybierz
2 Wybierz wypadek.
Znaczenie danych o ruchu drogowym
Legenda ruchu drogowego objaśnia znaczenie ikon i kolorów
wykorzystanych na mapie ruchu.
1 Na mapie wybierz kolejno > Utrudnienia drogowe.
2 Wybierz Legenda.
Informacje o kamerach drogowych
Kamery drogowe dostarczają na żywo obraz warunków
drogowych panujących na głównych drogach i skrzyżowaniach.
Można zapisać regularnie wykorzystywane kamery.
Zapisywanie kamery drogowej
Przed korzystaniem z tej funkcji należy zasubskrybować płatną
usługę obrazu na żywo, a urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z aplikacją Smartphone Link (Smartphone
Link, strona 11).
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
1 Wybierz Aplikacje > photoLive.
2 Wybierz Dotknij, aby dodać.
3 Wybierz drogę.
4 Wybierz skrzyżowanie.
5 Wybierz Zapisz.
Wyświetlanie obrazu kamery drogowej
Aby wyświetlić obraz z kamery drogowej, należy najpierw
zapisać tę kamerę (Zapisywanie kamery drogowej, strona 16).
1 Wybierz kolejno Aplikacje > photoLive.
2 Wybierz kamerę.
trafficTrends™
Gdy funkcja trafficTrends jest włączona, urządzenie korzysta
z danych archiwalnych przy obliczaniu bardziej optymalnych
tras.
UWAGA: Przy obliczaniu tras są brane pod uwagę tendencje
dotyczące utrudnień drogowych w określonych dniach tygodnia
lub o określonych porach dnia.
Wyłączanie funkcji trafficTrends
Aby uniemożliwić urządzeniu rejestrowanie i udostępnianie
informacji o utrudnieniach drogowych, należy wyłączyć funkcję
trafficTrends.
16
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe >
trafficTrends.
Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych
Można włączyć lub wyłączyć informacje o utrudnieniach
drogowych. Po wyłączeniu informacji o utrudnieniach drogowych
urządzenie nie będzie otrzymywało danych o ruchu drogowym,
wciąż jednak unika potencjalnie zakorkowanych dróg,
korzystając z funkcji trafficTrends, jeśli jest włączona
(trafficTrends™, strona 16).
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe.
2 Zaznacz pole opcji Utrudnienia drogowe.
Zarządzanie danymi
Zarządzanie danymi
W urządzeniu można przechowywać różne pliki. Urządzenie jest
wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie
pamięci na potrzeby przechowywania danych.
UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym
Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS w wersji 10.3
i wcześniejszymi.
®
Typy plików
Urządzenie obsługuje następujące typy plików.
• Mapy i pliki punktów GPX z oprogramowania do obsługi map
myGarmin™, w tym MapSource i BaseCamp™ (Własne POI,
strona 20).
• Pliki GPI własnych punktów POI z programu Garmin POI
Loader (Instalacja programu POI Loader, strona 20).
• Pliki dźwiękowe MP3.
®
Informacje o kartach pamięci
Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów
elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane
oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map
(www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci można używać
nie tylko do przechowywania map i zapisywania danych, ale
także do przechowywania plików, np. map, zdjęć, skrzynek, tras,
punktów trasy i własnych punktów POI.
Wkładanie karty pamięci
UWAGA: Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD,
microSDHC i microSDXC. Nie obsługuje systemu plików exFAT.
Karty pamięci muszą zostać sformatowane w systemie plików
FAT32.
1 Zdejmij tylną pokrywkę i wyjmij baterię z urządzenia.
2 Włóż kartę pamięci do gniazda w urządzeniu.
3 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.
Podłączanie urządzenia do komputera
Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą
dołączonego kabla USB.
1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu w komputerze.
Obraz urządzenia podłączonego do komputera pojawi się na
ekranie urządzenia.
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
Przesyłanie danych z komputera
1 Podłącz urządzenie do komputera (Podłączanie urządzenia
do komputera, strona 16).
Zarządzanie danymi
2
3
4
5
6
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
Wybierz plik.
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Przejdź do folderu w urządzeniu.
UWAGA: W przypadku dysku lub woluminu nie należy
umieszczać plików w folderze Garmin.
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Odłączanie kabla USB
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.
2 Odłącz kabel od komputera.
Usuwanie plików
UWAGA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci
urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
1
2
3
4
Otwórz dysk lub wolumin Garmin.
W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
Wybierz plik.
Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia mapy i pojazdu
Aby otworzyć ustawienia mapy i pojazdy, w menu głównym
wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd.
Pojazd: Zmienia ikonę wskazującą Twoją pozycję na mapie.
Więcej ikon można znaleźć na stronie
www.garmingarage.com.
Widok mapy podczas jazdy: Ustawia perspektywę używaną na
mapie.
Szczegółowość map: Ustawia poziom szczegółowości mapy.
Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.
Motyw mapy: Zmienia gamę kolorystyczną mapy.
Narzędzia mapy: Umożliwia ustawienie skrótów, które mają być
dostępne w menu narzędzi mapy.
Warstwy mapy: Umożliwia wybór danych wyświetlanych na
mapie (Dostosowywanie warstw mapy, strona 8).
Auto. przybliżanie: Automatyczny wybór poziomu
powiększenia zapewniający optymalne korzystania z mapy.
W przypadku wyłączenia operacje powiększania
i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.
Gł. alerty prędkości: Ostrzega o jeździe z prędkością większą
od dozwolonej.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Moje Mapy: Umożliwia wybór zainstalowanych map, które mają
być wykorzystywane przez urządzenie.
Dostosowywanie urządzenia
Włączanie map
Można włączać mapy zainstalowane w urządzeniu.
PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie
http://buy.garmin.com.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Moje Mapy.
2 Wybierz mapę.
Dostosowywanie narzędzi mapy
Istnieje możliwość wyboru skrótów, które mają być dostępne
w menu narzędzi mapy.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Narzędzia
mapy.
2 Wybierz narzędzia mapy do wyświetlenia w menu.
3 Wybierz Zapisz.
Ustawienia nawigacji
Aby otworzyć stronę ustawień nawigacji, w menu głównym
wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
Tryb obliczania: Pozwala ustawić sposób obliczania trasy.
Przelicz gdy poza trasą: Pozwala ustawić preferencje
dotyczące przeliczania tras w przypadku podróżowania poza
aktywną trasą.
Unikane: Wybór cech dróg, które mają być unikane
w wyznaczanych trasach.
Własne unikane: Umożliwia unikanie określonych obszarów
i odcinków dróg.
Drogi płatne: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych.
Opłaty: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych i dróg
wymagających winiet.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Tryb ograniczony: Ten tryb służy do wyłączania wszystkich
funkcji, które wymagają uwagi kierowcy i mogą rozpraszać
go podczas jazdy.
Symulator GPS: Umożliwia zatrzymanie odbioru sygnału GPS
przez urządzenie, co pozwala zaoszczędzić energię baterii.
Ustawienia trybu obliczania
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania.
Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na
drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na
danej trasie.
Krótszy czas: Obliczanie tras, które umożliwiają szybszą jazdę,
jednak mogą być dłuższe.
Krótsza trasa: Obliczanie krótszych tras, których przejechanie
może zabrać więcej czasu.
Bezdroża: Obliczanie dystansu w linii prostej z bieżącej pozycji
do celu podróży.
Kręte drogi: Obliczanie tras obejmujących kręte drogi.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Unikanie dróg płatnych
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
2 Wybierz opcję:
UWAGA: Elementy menu mogą się różnić w zależności od
obszaru i map załadowanych do urządzenia.
• Wybierz Drogi płatne.
• Wybierz kolejno Opłaty > Drogi płatne.
3 Wybierz Zawsze pytaj, Unikaj lub Zezwól, a następnie
wybierz Zapisz.
Unikanie dróg wymagających winiet
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
17
Mapy w urządzeniu mogą zawierać szczegółowe informacje na
temat systemu winiet w niektórych krajach. Można unikać lub
zezwalać na korzystanie z dróg wymagających posiadanie
winiet w poszczególnych krajach.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Opłaty >
Winiety.
2 Wybierz państwo.
3 Wybierz Zawsze pytaj, Unikaj lub Zezwól, a następnie
wybierz Zapisz.
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury
Ustawienia wyświetlania
Ustawienia dotyczące urządzenia
i ustawienia prywatności
Aby otworzyć stronę ustawień wyświetlania, w menu głównym
wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie.
Orientacja: Umożliwia ustawienie wyświetlanego obrazu
w układzie pionowym lub poziomym.
Schemat kolorów: Ustawienie kolorów dziennych lub nocnych
w urządzeniu. Wybierz Auto, aby urządzenie automatycznie
ustawiało kolory dzienne lub nocne w oparciu o aktualny
czas.
Jasność: Dostosowanie jasności wyświetlacza.
Czas do wygaszenia ekranu: Ustawianie czasu bezczynności,
po którym urządzenie przełącza się w tryb uśpienia.
Zrzut ekranowy: Wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia. Zrzuty
ekranowe są zapisywane w folderze Screenshot w pamięci
urządzenia.
Ustawienia Bluetooth
Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
Bluetooth: Włącza bezprzewodową technologię Bluetooth.
Wyszukaj urządzenia: Umożliwia wyszukiwanie urządzeń
Bluetooth znajdujących się w pobliżu.
Przyjazna nazwa: Umożliwia wprowadzenie przyjaznej nazwy,
która służy do identyfikacji posiadanego urządzenia w innych
urządzeniach z bezprzewodową technologią Bluetooth.
Wyłączanie komunikacji Bluetooth
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz Bluetooth.
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych
W menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Utr. drog..
Utrudnienia drogowe: Włącza informacje o utrudnieniach
drogowych.
Optymalizuj trasę: Określenie, czy urządzenie ma używać
zoptymalizowanych tras alternatywnych automatycznie czy
na żądanie (Informacje o ruchu drogowym na trasie,
strona 15).
Alerty o utrudn. drogowych: Określenie, dla jak znacznych
opóźnień związanych z utrudnieniami w ruchu mają być
wyświetlane alerty o utrudnieniach drogowych.
trafficTrends: Włącza funkcję trafficTrends. (trafficTrends™,
strona 16)
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek
Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących czasu i jednostek,
w menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Jednostki
i czas.
Bieżący czas: Ustawia czas w urządzeniu.
Format czasu: Pozwala wybrać 12- lub 24-godzinny format
wyświetlania godziny albo format UTC.
Jednostki: Ustawia jednostki miary dla dystansu.
Format pozycji: Określa układ odniesienia i format
współrzędnych wykorzystywanych dla współrzędnych
geograficznych.
18
Aby otworzyć ustawienia dotyczące języka i klawiatury, w menu
głównym wybierz kolejno Ustawienia > Język i klawiatura.
Język głosu: Ustawianie języka komunikatów głosowych.
Język tekstu: Zmiana języka tekstu wyświetlanego na ekranie.
UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże
się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.
Język klawiatury: Włącza żądany język klawiatury.
Aby otworzyć stronę ustawień urządzenia, wybierz kolejno
Ustawienia > Urządzenie.
O systemie: Wyświetlanie numeru wersji oprogramowania,
identyfikatora (ID) urządzenia oraz informacji o kilku innych
funkcjach oprogramowania.
Umowy licencyjne: Wyświetla umowy licencyjne użytkowników
urządzenia.
UWAGA: Informacje te mogą być potrzebne w przypadku
aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu
dodatkowych danych map.
Raportowanie pozycji: Udostępnia informacje o pozycji firmie
Garmin, aby dostarczać lepszą zawartość.
Historia podróży: Umożliwia zapisywanie przez urządzenie
informacji z funkcji myTrends, Gdzie byłem i Dziennika
podróży.
Wyczyść hist. podróży: Usuwa historię podróży dla funkcji
myTrends, Gdzie byłem i Dziennika podróży.
Ustawienia alertów punktów alarmowych
UWAGA: Aby alerty punktów alarmowych były wyświetlane,
należy mieć załadowane własne punkty szczególne (POI).
Wybierz kolejno Ustawienia > Alerty punktów alarmowych.
Dźwięk: Ustawia styl ostrzeżeń, które są odtwarzane w czasie
zbliżania się do punktów alarmowych.
Alerty: Ustawia typ punktów alarmowych, dla których są
odtwarzane ostrzeżenia.
Przywracanie ustawień
Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii
ustawień lub dla wszystkich ustawień.
1 Wybierz Ustawienia.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
3 Wybierz kolejno > Przywróć.
Załącznik
Przewody zasilające
Urządzenie można zasilać na różne sposoby.
• Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
• Kabel USB
• Zasilacz sieciowy (opcjonalny)
Ładowanie urządzenia
UWAGA: Ten produkt klasy III powinien być zasilany przez
ograniczone źródło zasilania (LPS).
Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.
• Podłącz urządzenie do przewodu zasilającego z gniazda
zapalniczki.
• Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
Załącznik
Urządzenie podłączone do komputera może ładować się
powoli. Natomiast niektóre komputery przenośne mogą
w ogóle nie ładować urządzenia.
• Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza
sieciowego.
Zasilacz AC/DC firmy Garmin zatwierdzony do użytku
domowego bądź biurowego można zakupić od dealera firmy
Garmin lub na stronie www.garmin.com.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
UWAGA
Urządzenie należy chronić przed upadkiem.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Czyszczenie obudowy
UWAGA
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy),
używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem
czyszczącym.
2 Wytrzyj urządzenie do sucha.
Czyszczenie ekranu dotykowego
1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij
się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.
Zapobieganie kradzieży
• Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem
samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
• Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów
pozostawionych przez przyssawkę.
• Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
• Zarejestruj urządzenie na stronie http://my.garmin.com.
Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki
UWAGA
Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić
żadnego małego elementu, i upewnić się, że wszystkie elementy
zostały założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód
zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie
zostanie prawidłowo zmontowany.
Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy
wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza
samochodowego.
1 Odkręć nakrętkę À.
Załącznik
2
3
4
5
Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę Á i bezpiecznik Â.
Włóż nowy bezpiecznik 3 A.
Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
Przykręć nakrętkę z powrotem do przewodu zasilającego
z gniazda zapalniczki Ã.
Montaż na desce rozdzielczej
UWAGA
Po przyklejeniu warstwę samoprzylepną bardzo trudno jest
usunąć z powierzchni deski.
Można użyć opcjonalnej podkładki do zamontowania urządzenia
na desce rozdzielczej. Montaż należy wykonać zgodnie
z lokalnymi przepisami. Więcej informacji można uzyskać na
stronie www.garmin.com.
1 Oczyść i wysusz miejsce na desce rozdzielczej, w którym
zamierzasz umieścić podkładkę.
2 Usuń osłonkę z warstwy samoprzylepnej na spodzie
podkładki.
3 Umieść podkładkę na desce rozdzielczej.
4 Usuń przezroczystą folię z powierzchni podkładki.
5 Umieść uchwyt samochodowy na podkładce.
6 Przesuń dźwignię w dół (w kierunku podkładki).
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu
i przyssawki
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu
1 Dociśnij element lub przycisk zwalniający na uchwycie.
2 Przechyl urządzenie do przodu.
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki
1 Obróć uchwyt urządzenia w prawo lub w lewo.
2 Użyj siły, aby gniazdo w uchwycie zwolniło kulkę przyssawki.
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby
1 Przesuń do siebie dźwignię przyssawki.
2 Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.
Zakup dodatkowych map
1 Przejdź do strony produktu na witrynie (www.garmin.com).
2 Kliknij kartę Mapy.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Kamery monitorujące
UWAGA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za
konsekwencje korzystania z bazy danych własnych punktów
szczególnych (POI) i kamer monitorujących.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich regionach
i we wszystkich modelach urządzenia.
Dla niektórych obszarów w przypadku niektórych modeli
urządzenia są dostępne informacje o kamerach monitorujących
i ograniczeniach prędkości. Odwiedź stronę www.garmin.com
/safetycameras w celu sprawdzenia dostępności i zgodności,
a także zakupu subskrypcji lub przeprowadzenia jednorazowej
aktualizacji. W dowolnej chwili możesz zakupić nowy region lub
rozszerzyć istniejącą subskrypcję.
Informacje o kamerach monitorujących dla istniejącej
subskrypcji można zaktualizować na stronie
http://my.garmin.com. Aby otrzymywać najbardziej aktualne
informacje o kamerach monitorujących, należy często
aktualizować urządzenie.
19
W przypadku niektórych produktów i regionów podstawowe
dane o kamerach monitorujących mogą być dołączone do
urządzenia. Dołączone dane nie uwzględniają aktualizacji ani
subskrypcji.
Własne POI
Własne punkty szczególne (POI) są indywidualnie
zdefiniowanymi punktami na mapie. Mogą one zawierać alerty
sygnalizujące bliskość wyznaczonego punktu lub podróżowanie
z większą niż określona prędkość.
Instalacja programu POI Loader
Listy własnych punktów POI można utworzyć w komputerze
i zainstalować je w urządzeniu za pomocą programu POI
Loader.
1 Odwiedź stronę internetową www.garmin.com/poiloader.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Korzystanie z plików pomocy programu POI Loader
Więcej informacji o programie POI Loader można znaleźć
w pliku pomocy.
Po uruchomieniu programu POI Loader kliknij Pomoc.
Wyszukiwanie własnych punktów POI
Przed rozpoczęciem wyszukiwania własnych punktów POI
należy załadować własne punkty POI w urządzeniu, korzystając
z oprogramowania POI Loader (Instalacja programu POI
Loader, strona 20).
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie.
2 Przewiń do sekcji Inne kategorie, a następnie wybierz
kategorię.
• Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki (Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki, strona 19).
• Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe
zapalniczki jest zasilanie.
• Upewnij się, że temperatura wewnątrz pojazdu wynosi od 0°
do 45°C (od 32° do 113°F).
• Upewnij się, że bezpiecznik gniazda zapalniczki w pojeździe
jest sprawny.
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi
czas
• Zmniejsz jasność ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 18).
• Skróć czas podświetlania ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 18).
• Zmniejsz głośność (Regulowanie głośności, strona 3).
• Wyłącz bezprzewodową technologię Bluetooth (Wyłączanie
komunikacji Bluetooth, strona 18).
• Przełączaj urządzenie w tryb uśpienia, kiedy nie jest
używane (Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia, strona 3).
• Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
• Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Wskazania stanu wyczerpania baterii są
niedokładne
1 Całkowicie rozładuj urządzenie.
2 Następnie całkowicie je naładuj (bez przerywania ładowania).
Zakup akcesoriów
Odwiedź stronę http://buy.garmin.com.
Informacje o urządzeniu
Dane techniczne
Wodoszczelność
IEC 60529 IPX7
Zakres temperatury roboczej
Od -20° do 55°C (od -4° do 131°F)
Zakres temperatury ładowania
Od 0° do 45°C (od 32° do 113°F)
Moc wejściowa (ładowarka
8–28 V DC
samochodowa CLA, ładowarka
motocyklowa lub zewnętrzne
źródło zasilania)
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako dysk wymienny
W przypadku większości komputerów z systemem Windows
połączenie z urządzeniem następuje poprzez protokół MTP
(Media Transfer Protocol). W trybie MTP urządzenie jest
wyświetlane jako urządzenie przenośne, a nie jako dysk
wymienny. Tryb MTP jest obsługiwany przez systemy
operacyjne Windows 7, Windows Vista i Windows XP
z dodatkiem Service Pack 3 z aplikacją Windows Media Player
10.
®
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako urządzenie przenośne
Moc wejściowa (USB)
5 V ±0,25 V
Czas działania baterii
Do 4 godzin w zależności od trybu
pracy i ustawień
Typ baterii
Wymienna bateria litowo-jonowa
Zakres napięcia baterii
3,5–4,1 V
Protokół częstotliwości
radiowej
Protokół komunikacji bezprzewodowej
ANT+ 2,4 GHz (aplikacja Pilot VIRB)
2.4 GHz ANT (system kontroli
ciśnienia w oponach)
®
®
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów
• Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona (Ustawienia
nawigacji, strona 17).
• Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu
wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków
i drzew.
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
20
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe
W komputerach Mac i niektórych komputerach z systemem
Windows połączenie z urządzeniem następuje w trybie pamięci
masowej USB. W trybie pamięci masowej USB urządzenie jest
wyświetlane jako wolumin lub dysk wymienny, a nie jako
urządzenie przenośne. Wersje systemu Windows starsze niż
Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 wykorzystują tryb
pamięci masowej USB.
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako urządzenie przenośne ani
jako wolumin lub dysk wymienny
1 Odłącz kabel USB od komputera.
2 Wyłącz urządzenie.
3 Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze oraz do
urządzenia.
PORADA: Urządzenie powinno zostać podłączone
bezpośrednio do portu USB w komputerze, a nie do
koncentratora USB.
Informacje o urządzeniu
Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb MTP lub
w tryb pamięci masowej USB. Obraz urządzenia podłączonego
do komputera pojawi się na ekranie urządzenia.
Rozwiązywanie problemów
21
Indeks
A
adresy, wyszukiwanie 5
akcesoria 20
aktualizowanie
mapy 3
oprogramowanie 3
aktualna pozycja 9
alerty, utrudnienia drogowe 9
alerty punktów alarmowych, ustawienia 18
B
bateria
instalacja 1
ładowanie 4, 18, 20
maksymalizowanie 20
problemy 20
bezpiecznik, wymiana 19
bezprzewodowy zestaw słuchawkowy 9
C
cele. Patrz pozycje
ciśnienie w oponie
alerty 14
czujniki 13, 14
profile 13
tryb uśpienia 14
czyszczenie ekranu dotykowego 19
czyszczenie urządzenia 19
D
dane podróży, resetowanie 9
dane techniczne 20
dane użytkownika 16
usuwanie 17
długość i szerokość geograficzna 5
dodatki, własne punkty POI 20
dom
dzwonienie 11
edytowanie pozycji 5
jazda do 5
numer telefonu 10
ustawianie pozycji 5
dostosowywanie, unikane 8
dostosowywanie urządzenia 17
dziennik podróży, wyświetlanie 8
dźwięk, punkty alarmowe 18
E
ekran, jasność 3
G
Garmin Express 3
aktualizowanie oprogramowania 3
rejestrowanie urządzenia 3
Gdzie jestem? 6, 9
geocaching 5
głośność, regulowanie 3
GPS 4
H
historia podróży 18
historia usług
edytowanie 15
kategorie 14
usuwanie 14, 15
zapisy 14, 15
I
identyfikator urządzenia 18
informacje o podróży, wyświetlanie 9
J
jasność 3
jazda do domu 5
język
język głosu 18
klawiatura 18
22
K
kamery, monitorujące 19
kamery drogowe 16
wyświetlanie 16
kamery monitorujące, subskrypcje 19
karta microSD. 16 Patrz też karta pamięci
instalacja 16
karta pamięci 16
instalacja 16
klawiatura 4
język 18
układ 18
kompas 14
komputer, łączenie 16, 20
komputer podróży, zerowanie informacji 9
komunikat głosowy 9
kradzież, unikanie 19
L
lista zwrotów 9
Ł
ładowanie urządzenia 4, 18, 20
M
mapa, pole danych 9
mapy 5, 7, 17
aktualizowanie 3
motyw 17
stopień szczegółowości 17
warstwy 8
wyświetlanie tras 9
zakup 19
montowanie, zdejmowanie 19
montowanie urządzenia
deska rozdzielcza 19
motocykl 1
przyssawka 19
samochód 2
wyjmowanie z uchwytu 3, 19
myGarmin, wiadomości 15
myTrends, trasy 7
N
narzędzia mapy 17
następny zwrot 9
nawigacja 7
bezdroże 8
ustawienia 17
wyświetlanie podglądu trasy 6
nawigacja po bezdrożach 8
numer identyfikatora 18
O
objazdy 7
odbieranie połączeń 10
odtwarzacz multimedialny 12
oprogramowanie
aktualizowanie 3
wersja 18
ostatnio znalezione pozycje 5
ostrzeżenie o niskim poziomie paliwa 8
P
paliwo, śledzenie 8
parking 6
ostatnie miejsce 14
parowanie
telefon 10
usuwanie sparowanego urządzenia 11
zestaw słuchawkowy 10, 11
pasek wyszukiwania 5
perspektywa mapy 9
Pilot VIRB 14
planowanie podróży 11, 12
edytowanie podróży 12
pliki
obsługiwane typy 16
przesyłanie 16
pogoda 15
radar 15
warunki drogowe 15
POI. 20 Patrz też punkt szczególny (POI)
POI Loader 20
połączenia 10
dom 11
historia 10
kontakty 10
nawiązywanie 10
odbieranie 10
połączenie oczekujące 10
wybieranie 10
pomoc. 11 Patrz też pomoc techniczna
pomoc techniczna 11
pozycje 4, 5, 14
aktualna 6, 9
dzwonienie 10
ostatnio znalezione 5
symulowane 6
ustalanie pozycji domowej 5
wyszukiwanie 5
zapisywanie 6
Przed tobą, wyszukiwanie usług 7
przewody
uchwyt motocyklowy 1
zasilanie 18
przewody zasilające 18
wymiana bezpiecznika 19
przycisk zasilania 3
przyciski na ekranie 4
przyssawka 19
przywracanie ustawień 18
punkty szczególne (POI Loader) 20
punkty szczególne (POI)
dodatki 20
POI Loader 20
własne 20
R
rejestracja produktu 3
rejestrowanie urządzenia 3
resetowanie
dane podróży 9
urządzenie 3
rozmowy przez zestaw głośnomówiący 9
rozmowy telefoniczne 10
odbieranie 10
połączenie oczekujące 10
wybieranie 10
wybieranie głosowe 10
wyciszanie 10
rozwiązywanie problemów 20
S
skróty 4
dodawanie 4
usuwanie 4
skrzyżowania, wyszukiwanie 5
Smartphone Link 11
łączenie 11
Usługi Garmin Live 11
spis telefonów 10
subskrypcje, usługi Garmin Live 11
sygnały satelitarne
odbieranie 4
wyświetlanie 4
symulowane pozycje 6
szybkie wyszukiwanie 4
Ś
ślady 13
środki transportu 4
zmiana 12
T
technologia Bluetooth 10
ustawienia 18
usuwanie sparowanego urządzenia 11
włączanie 9, 10
wyłączanie 10, 18
telefon, parowanie 10, 11
TracBack 13
Indeks
trafficTrends 16
wyłączanie 16
trasy 12
dodawanie punktu 7
myTrends 7
obliczanie 6
pomijanie punktu 7
przerywanie 7
rozpoczynanie 5, 6
sugerowane 7
tryb obliczania 7, 17
uruchamianie 6
wyświetlanie na mapie 9
wyświetlanie podglądu 6
tryb uśpienia 3, 14
zestaw słuchawkowy, parowanie 10, 11
zmiana przeszukiwanego obszaru 5
zmienianie nazw podróży 12
zrzuty ekranowe 18
U
uchwyt motocyklowy, przewody 1
uchwyt na deskę rozdzielczą 19
umowy licencyjne 18
unikane 17
cechy dróg 7
dostosowywanie 8
droga 8
obszar 8
usuwanie 8
wyłączanie 8
USB, odłączanie 17
usługi Garmin Live, subskrypcja 11
Usługi Garmin Live 11
ustawienia 17, 18
ustawienia czasu 4, 18
ustawienia wyświetlania 18
usuwanie
kategorie usług 14
podróże 12
sparowane urządzenie Bluetooth 11
wszystkie dane użytkownika 17
zapisy usług 15
utrudnienia drogowe 15, 16, 18
alerty 9
dane 16
kamery 16
mapa 16
trafficTrends 16
wypadki 16
wyszukiwanie opóźnień 16
zmień trasę 15
W
warstwy mapy, dostosowywanie 8
warunki drogowe, pogoda 15
widok mapy
2D 9
3D 9
widok mapy 2D 9
widok mapy 3D 9
widok skrzyżowania 9
własne punkty POI 20
wskazówki 9
wskazówki dojazdu 9
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia 19
współrzędne 5
wybieranie 10
wyszukiwanie pozycji. 4 Patrz też pozycje
adresy 5
kategorie 4
miasta 5
skrzyżowania 5
współrzędne 5
wyszukiwanie usług, Przed tobą 7
Z
zapisane pozycje 6, 12
edytowanie 6
kategorie 6
usuwanie 6
zapisywanie, aktualna pozycja 6
zdejmowanie uchwytu 19
Indeks
23
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising