Garmin | zūmo® 590LM | Garmin zūmo® 590LM Stručný návod k obsluze

Garmin zūmo® 590LM Stručný návod k obsluze
zūmo 590
®
Stručný návod k obsluze
Březen 2014
190-01706-61_0A
Vytištěno na Tchaj-wanu
Začínáme
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem.‍ Obsahuje varování a
další důležité informace.‍
Instalace baterie
1 Otočte kroužek krytu přihrádky na baterie proti směru
Přechod do režimu spánku a ukončení režimu spánku
Režim spánku můžete použít pro úsporu energie baterie, pokud
se zařízení nepoužívá.‍ V režimu spánku zařízení využívá velmi
málo energie a je možné ho okamžitě aktivovat pro použití.‍
TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud je během nabíjení
přepnete do režimu spánku.‍
Stiskněte zapínací tlačítko À.‍
hodinových ručiček a odstraňte kryt přihrádky na baterie.‍
Vypnutí zařízení
1 Podržte zapínací tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí
2 Najděte lithium-iontovou baterii v balení výrobku.‍
3 V případě potřeby vložte do zařízení kartu microSD™ À.‍
výzva.‍
Výzva se zobrazí po pěti sekundách.‍ Pokud zapínací tlačítko
uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do režimu
spánku.‍
2 Vyberte možnost Vypnuto.‍
Režimy přepravy
Výpočet trasy a navigace se v závislosti na režimu přepravy
upravuje různým způsobem.‍ Aktuální režim přepravy je
označen ikonou na stavové liště.‍
Režim Automobil
Režim Motocykl
4 Vložte baterii, přičemž kabel nechte nahoře.‍
5 Konektor baterie Á zasuňte do portu baterie Â.‍
Režim Mimo silnice
Volba režimu přepravy
Zvolte možnost
.‍
Používání nápovědy
Výběrem možnosti Aplikace > Nápověda můžete zobrazit
informace o používání zařízení.‍
Hledání v tématech nápovědy
Zvolte možnost Aplikace > Nápověda >
.‍
Podpora a aktualizace
6 Zavřete kryt přihrádky na baterie a utáhněte kroužek krytu
přihrádky na baterie.‍
Příjem signálů GPS
Pro navigaci se zařízením musíte přijímat satelity.‍ Ikona na
stavové liště udává sílu signálu.‍ Příjem satelitních signálů může
trvat několik minut.‍
1 Zapněte přístroj.‍
2 Počkejte, až zařízení nalezne družice.‍
3 V případě potřeby vezměte přístroj ven, do otevřeného
prostoru, dál od vysokých budov a stromů.‍
2
Služba Garmin Express™ poskytuje snadný přístup
k následujícím službám pro zařízení Garmin®.‍ Některé služby
nemusí být pro vaše zařízení k dispozici.‍
• Registrace produktu
• Přístupu k návodům produktů
• Aktualizace softwaru
• Aktualizace mapy
• Vozidla, hlasy a další doplňky
Nastavení Garmin Express
1 Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu v zařízení.‍
2 Větší koncovku kabelu USB zasuňte do volného portu USB
v počítači.‍
3 Přejděte na adresu www.garmin.com/‍express.‍
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.‍
Nastavení jasu obrazovky
1 Vyberte možnost Nastavení > Displej > Jas.‍
2 Pomocí posuvníku upravte jas.‍
Úprava hlasitosti
Než budete moci upravit hlasitost, musíte připojit zařízení
k napájenému držáku nebo soupravě headset pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth®.‍
1 Vyberte možnost Hlasitost.‍
2 Vyberte možnost:
• Pomocí posuvníku upravte hlasitost.‍
• Volbou možnosti zařízení ztlumíte.‍
• Volbou možnosti otevřete další možnosti.‍
Hledání pozice prostřednictvím řádku pro
vyhledávání
Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání pozic
zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.‍
1 Zvolte možnost Kam vést?.‍
2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost Zadejte hledanou
položku.‍
3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.‍
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod
řádkem pro vyhledávání.‍
4 Zvolte možnost:
• Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie
(např.‍ „kina“).‍
• Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název
nebo jeho část.‍
• Pokud chcete vyhledat adresu ve své blízkosti, zadejte
číslo ulice a její název.‍
• Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte
číslo ulice, název ulice, město a stát.‍
• Pokud chcete vyhledat město, zadejte město nebo stát.‍
• Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice
zeměpisné šířky a délky.‍
5 Zvolte možnost:
• Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného
hledaného termínu, vyberte tento termín.‍
• Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali,
zvolte ikonu .‍
6 V případě nutnosti vyberte pozici.‍
Změna oblasti vyhledávání
1 V hlavním menu zvolte možnost Kam vést?.‍
2 Zvolte možnost Hledat v blízkosti.‍
3 Zvolte možnost.‍
Hledání naposledy nalezených cílů
Zařízení ukládá posledních 50 cílů, které jste nalezli.‍
1 Vyberte možnost Kam vést? > Poslední nalezené.‍
2 Vyberte pozici.‍
Vyhledání služeb v okolí
Stránku Kde se nacházím? můžete využít k vyhledání služeb
v okolí, jako jsou například čerpací stanice, nemocnice nebo
policejních stanice.‍
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.‍
2 Vyberte kategorii.‍
Sledování poslední prošlé trasy
Funkce TracBack® pořizuje záznam vašich posledních pohybů.‍
Můžete sledovat svou poslední prošlou trasu zpět
k počátečnímu bodu.‍
1 Vyberte možnost Aplikace > TracBack.‍
Na mapě se zobrazí poslední prošlé trasy.‍
2 Vyberte možnost Jet!.‍
Vaše trasa na mapě
POZNÁMKA
Funkce Rychlostní limit slouží pouze pro informaci a
nenahrazuje vaši odpovědnost při nedodržení rychlostních
limitů uvedených na značkách a bezpečné jízdy za každých
okolností.‍ Garmin nepřejímá žádnou odpovědnost za jakékoli
dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která obdržíte
z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.‍
Trasa je vyznačena purpurovou čárou.‍ Kostkovaná vlajka
označuje váš cíl.‍
Během cesty vás zařízení vede do cíle pomocí hlasových
výzev, šipek na mapě a popisů trasy v horní části mapy.‍ Pokud
se odchýlíte od původní trasy, zařízení trasu přepočítá
a poskytne nové popisy trasy.‍
Během cesty po hlavních silnicích se může objevit datové pole
zobrazující aktuální rychlostní limit.‍
Používání mapy
1 Vyberte možnost Mapa.‍
2 Vyberte libovolné místo na mapě.‍
3 Vyberte možnost:
• Volbou možnosti nebo provedete přiblížení nebo
oddálení.‍
• Volbou možnosti přepnete mezi zobrazením Sever
nahoře a zobrazením 3-D.‍
• Chcete-li zobrazit konkrétní kategorie, vyberte možnost
.‍
Volby trasy pomocí zatáčkovitých silnic
Zařízení může vypočítat trasy preferující zatáčkovité silnice.‍
Díky této funkci bude vaše cesta zábavnější, ale může se
prodloužit čas nebo vzdálenost k cíli.‍
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů
zařízení.‍ Tato funkce je závislá na vaší mapové oblasti.‍
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu >
Zatáčkovité silnice > Uložit.‍
2 Zahajte trasu.‍
Přidání bodu k trase
Chcete-li přidat bod, musí probíhat navigace po trase.‍
1 Na mapě zvolte možnost > Kam vést?.‍
2 Vyhledejte polohu.‍
3 Vyberte polohu.‍
4 Vyberte možnost Jet!.‍
5 Vyberte možnost Přidat do aktivní trasy.‍
Přeskočení bodu na trase
Pokud se rozhodnete, že do dalšího bodu na trase nechcete jet,
můžete ho přeskočit.‍ To zabrání zařízení, aby se vás pokusilo
navést zpět k vynechanému bodu.‍ Tato funkce není k dispozici,
pokud je příští bod vaší cílovou destinací.‍
Na mapě zvolte možnost
> Změnit trasu > Přeskočit cíl.‍
Použití objížďky
Abyste mohli zvolit objížďku, musí probíhat navigace po trase a
je nutné přidat nástroj pro změnu trasy do nabídky nástrojů
mapy (Přizpůsobení nástrojů mapy).‍
Můžete použít objížďku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo
objížďku podél konkrétních silnic.‍ To je užitečné, pokud se
setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném
stavu.‍
1 Na mapě vyberte možnost > Změnit trasu.‍
3
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost
Objížďka podle vzdálenosti.‍
• Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost
Objížďka podle silnice.‍
Přizpůsobení nástrojů mapy
Můžete vybrat zkratky, které se zobrazují v nabídce nástrojů
mapy.‍
1 Zvolte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Nástroje
mapy.‍
2 Vyberte nástroje, které mají být zahrnuty v nabídce.‍
3 Vyberte možnost Uložit.‍
Funkce handsfree
Můžete připojit své zařízení k bezdrátovým sluchátkům a
poslouchat hlasové navigační výzvy prostřednictvím
sluchátek.‍ Jsou-li sluchátka připojena k mobilnímu telefonu,
můžete volat a přijímat telefonní hovory pomocí zařízení a
sluchátek.‍
Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.‍
2 Vyberte možnost Bluetooth.‍
Párování bezdrátové soupravy headset
POZNÁMKA: Navigační výzvy a telefonní hovory může
současně přijímat jen jedna souprava headset.‍ Multimediální
zvuk lze poslouchat ve dvou soupravách headset zároveň.‍
Než budete moci přijímat výzvy navigace prostřednictvím
soupravy headset, je nutné provést párování zařízení
s kompatibilní mobilní soupravou headset.‍
1 Umístěte soupravu headset a zařízení Bluetooth maximálně
do vzdálenosti 10 m (33 stop) od sebe.‍
2 V zařízení zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.‍
3 Na soupravě headset zapněte bezdrátovou technologii
Bluetooth a zviditelněte ji pro ostatní zařízení Bluetooth.‍
4 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.‍
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.‍
Zařízení během navigace po trase odesílá výzvy navigace do
soupravy headset.‍
Párování telefonu
1 Umístěte telefon a zařízení zūmo maximálně do vzdálenosti
10 m (33 stop) od sebe.‍
2 V telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth a
nastavte telefon tak, aby byl viditelný.‍
3 V zařízení zūmo vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.‍
4 Postupujte podle pokynů na displeji telefonu a v zařízení
zūmo.‍
Párování dalších zařízení Bluetooth
1 Umístěte soupravu headset nebo telefon a zařízení
Bluetooth maximálně do vzdálenosti 10 m (33 stop) od sebe.‍
2 V zařízení zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.‍
3 Na soupravě headset nebo telefonu zapněte bezdrátovou
technologii Bluetooth a zviditelněte ji pro ostatní zařízení
Bluetooth.‍
4 Na zařízení zvolte možnost Nastavení > Bluetooth >
Hledání zařízení.‍
Zobrazí se seznam blízkých zařízení Bluetooth.‍
Vyberte soupravu headset nebo telefon ze seznamu.‍
5
6 Vyberte možnost OK.‍
4
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
Garmin® a logo společnosti Garmin jsou obchodní značky společnosti
Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších
zemích. Garmin Express™ a TracBack® jsou obchodní značky společnosti
Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto obchodní značky nelze
používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG,
Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci.
microSD™ je obchodní značka sdružení SD-3C. Windows® je registrovaná
obchodní značka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/
nebo dalších zemích. Mac® je obchodní značka společnosti Apple
Computer, Inc.
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising