Garmin | zūmo® 590LM | Garmin zūmo® 590LM Hurtigveiledning

Garmin zūmo® 590LM Hurtigveiledning
zūmo 590
®
Hurtigstartveiledning
Mars 2014
190-01706-58_0A
Trykt i Taiwan
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Sette inn batteriet
1 Vri D-ringen på batteridekselet mot klokken, og fjern
Gå inn i og ut av dvalemodus
Du kan bruke dvalemodus for å spare batteristrøm når enheten
ikke er i bruk.‍ Enheten bruker svært lite strøm når den er i
dvalemodus.‍ Den kan vekkes fra dvalemodus og er klar til bruk
på et øyeblikk.‍
TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å sette den i
dvalemodus mens du lader batteriet.‍
Trykk på av/på-tasten À.‍
batteridekselet.‍
Slå av enheten
1 Hold inne av/på-tasten til det vises en melding på skjermen.‍
2 Finn litiumionbatteriet i produktesken.‍
3 Sett eventuelt inn et microSD™ kort À i enheten.‍
Meldingen vises etter fem sekunder.‍ Hvis du slipper av/påtasten før meldingen vises, går enheten i dvalemodus.‍
2 Velg Av.‍
Transportmodi
Ruting og navigasjon beregnes forskjellig basert på
transportmodusen.‍ Gjeldende transportmodus vises med et ikon
på statuslinjen.‍
Bilmodus
Motorsykkelmodus
Modus for utenfor vei
4 Sett inn batteriet med kabelen øverst.‍
5 Sett inn batterikontakten Á i batteriporten Â.‍
Velge en transportmodus
Velg
.‍
Bruke Hjelp
Velg Programmer > Hjelp for å vise informasjon om
hvordan du bruker enheten.‍
Søke i hjelpeemner
Velg Programmer > Hjelp >
.‍
Støtte og oppdateringer
Garmin Express™ gir enkel tilgang til disse tjenestene for
Garmin® enheter.‍ Enkelte tjenester er kanskje ikke tilgjengelige
for enheten.‍
• Produktregistrering
• Produktveiledninger
• Programvareoppdateringer
• Kartoppdateringer
• Kjøretøy, stemmer og andre tillegg
6 Lukk batteridekselet, og fest D-ringen på batteridekselet.‍
Innhente GPS-signaler
Du må innhente satellitter for å kunne navigere med enheten.‍
på statuslinjen viser styrken på satellittsignalene.‍ Det kan ta
flere minutter å innhente satellitter.‍
1 Slå på enheten.‍
2 Vent mens enheten finner satellittene.‍
3 Gå eventuelt utendørs til et åpent område, bort fra høye
bygninger og trær.‍
2
Konfigurere Garmin Express
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på
enheten.‍
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en ledig USBport på datamaskinen.‍
3 Gå til www.garmin.com/‍express.‍
4 Følg instruksjonene på skjermen.‍
Justere lysstyrken på skjermen
1 Velg Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke.‍
2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.‍
Justere volumet
Før du kan justere volumet må du koble enheten til en
strømbrakett eller hodetelefoner ved hjelp av Bluetooth® trådløs
teknologi.‍
1 Velg Volum.‍
2 Velg et alternativ:
• Bruk glidebryteren til å justere volumet.‍
• Velg for å dempe enheten.‍
• Velg for å få flere alternativer.‍
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen
Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en
kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.‍
1 Velg Hvor skal du?.‍
2 Velg Angi søk i søkelinjen.‍
3 Angi hele eller deler av søkeordet.‍
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.‍
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du
kategorinavn (for eksempel "kino").‍
• Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du
hele eller deler av navnet.‍
• Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du
gatenummer og gatenavn.‍
• Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du
gatenummer, gatenavn, by og delstat.‍
• Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.‍
• Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegradsog lengdegradskoordinater.‍
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger
du søkeordet.‍
• Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger
du .‍
6 Velg eventuelt en posisjon.‍
Endre søkeområdet
1 Gå til hovedmenyen, og velg Hvor skal du?.‍
2 Velg Søker i nærheten av.‍
3 Velg et alternativ.‍
Finne bestemmelsessteder som nylig er funnet
Enheten lagrer de siste 50 bestemmelsesstedene du har funnet.‍
1 Velg Hvor skal du? > Nylig.‍
2 Velg en posisjon.‍
Finne tjenester i nærheten
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne tjenester i nærheten,
for eksempel drivstoff, sykehus eller politistasjoner.‍
1 Velg kjøretøyet på kartet.‍
2 Velg en kategori.‍
Følge et nylig spor
Funksjonen TracBack® registrerer et spor av de nylige
bevegelsene dine.‍ Du kan følge sporet med nylige bevegelser
tilbake til utgangspunktet.‍
1 Velg Programmer > TracBack.‍
Det nylige sporet vises på kartet.‍
2 Velg Start!.‍
Ruten på kartet
MERKNAD
Funksjonen for fartsgrense er bare til opplysning og erstatter
ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid
bruke sunn fornuft ved kjøring.‍ Garmin skal ikke holdes
ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar
dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.‍
Ruten er merket med en magentafarget linje.‍ Et rutete flagg
angir bestemmelsesstedet.‍
Underveis vil enheten vise veien til bestemmelsesstedet ved
hjelp av talemeldinger, piler på kartet og anvisninger øverst på
kartet.‍ Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil enheten
beregne ruten på nytt og gi nye anvisninger.‍
Et datafelt som angir den gjeldende fartsgrensen, kan vises når
du kjører på hovedveier.‍
Bruke kartet
1 Velg Se på kart.‍
2 Velg et sted på kartet.‍
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du eller .‍
• Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger
du .‍
• Hvis du vil vise bestemte kategorier, velger du .‍
Følge en rute med svingete veier
Enheten kan beregne ruter som foretrekker svingete veier.‍
Denne funksjonen kan gi deg en mer underholdende kjøretur,
men kan også forlenge tiden eller avstanden til
bestemmelsesstedet.‍
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle
enhetsmodeller.‍ Denne funksjonen avhenger av kartregion.‍
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus >
Svingete veier > Lagre.‍
2 Start en rute.‍
Legge til et punkt i en rute
Du må navigere etter en rute før du kan legge til et punkt.‍
1 Gå til kartet, og velg > Hvor skal du?.‍
2 Søk etter en posisjon.‍
3 Velg en posisjon.‍
4 Velg Start!.‍
5 Velg Legg til på aktiv rute.‍
Hoppe over et punkt på ruten
Hvis du bestemmer deg for at du ikke vil dra til neste punkt på
ruten, kan du hoppe over punktet.‍ Dette forhindrer at enheten
prøver å føre deg tilbake til punktet.‍ Denne funksjonen er ikke
tilgjengelig hvis neste punkt er endelig destinasjon.‍
Gå til kartet, og velg
> Endre rute > Hopp over
destinasjon.‍
Foreta en omkjøring
Før du kan foreta en omkjøring, må du navigere etter en rute,
og du må legge til verktøyet for endring av rute til
kartverktøymenyen (Tilpasse kartverktøy).‍
Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten
eller rundt bestemte veier.‍ Dette kan være nyttig hvis du møter
på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.‍
1 Gå til kartet, og velg > Endre rute.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt
avstand, velger du Omkjøring etter avstand.‍
3
• Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på
ruten, velger du Omkjøring etter vei.‍
Tilpasse kartverktøy
Du kan velge snarveiene som vises i menyen for kartverktøy.‍
1 Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Kartverktøy.‍
2 Velg kartverktøyet som skal vises i menyen.‍
3 Velg Lagre.‍
Håndfrifunksjoner
Du kan koble enheten til trådløse hodetelefoner og lytte til
talemeldinger for navigasjon via hodetelefonene.‍ Du kan koble
til en mobiltelefon mens du har koblet til hodetelefoner for å
ringe og motta samtaler ved hjelp av enheten og
hodetelefonene.‍
Aktivere Bluetooth trådløs teknologi
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.‍
2 Velg Bluetooth.‍
Pare et sett trådløse hodetelefoner
MERK: Bare ett sett hodetelefoner kan motta
navigasjonsvarsler og telefonsamtaler om gangen.‍ Du kan
bruke opptil to sett hodetelefoner for lyd fra multimedier.‍
Du må pare enheten med et kompatibelt hodetelefonsett før du
kan motta navigasjonsmeldinger via hodetelefonene.‍
1 Plasser hodetelefonene og enheten med Bluetooth mindre
enn 10 m (33 fot) fra hverandre.‍
2 Aktiver Bluetooth på enheten.‍
3 På hodetelefonene aktiverer du Bluetooth trådløs teknologi
og gjør dem synlige for andre Bluetooth enheter.‍
4 Velg Innstillinger > Bluetooth.‍
5 Følg instruksjonene på skjermen.‍
Enheten sender navigasjonsmeldinger til hodetelefonene mens
du navigerer etter en rute.‍
Pare telefonen
1 Plasser telefonen og zūmo mindre enn 10 m (33 fot) fra
hverandre.‍
2 På telefonen aktiverer du trådløs Bluetooth og angir at
telefonen skal være synlig.‍
3 På zūmo enheten velger du Innstillinger > Bluetooth.‍
4 Følg instruksjonene på telefonen og zūmo.‍
Parkoble ekstra Bluetooth enheter
1 Plasser hodetelefonene eller telefonen og Bluetooth enheten
mindre enn 10 m (33 fot) fra hverandre.‍
2 Aktiver Bluetooth på enheten.‍
3 På hodetelefonene eller telefonen aktiverer du Bluetooth
trådløs teknologi og gjør dem synlige for andre Bluetooth
enheter.‍
4 På enheten velger du Innstillinger > Bluetooth > Søk etter
enheter.‍
Det vises en liste over Bluetooth enheter som er i nærheten.‍
5 Velg hodetelefonene eller telefonen fra listen.‍
6 Velg OK.‍
4
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Express™ og
TracBack® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper.
Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Bluetooth® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk
som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. microSD™ er et varemerke for
SD-3C. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA
og/eller andre land. Mac® er et varemerke for Apple Computer, Inc.
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising