Garmin | Edge® 1000 | Operating instructions | Garmin Edge® 1000 Návod k obsluze

Garmin Edge® 1000 Návod k obsluze
Edge 1000
®
Návod k obsluze
Srpen 2016
190-01694-41_0C
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu
společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku
vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu
naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , City Navigator , Edge a Virtual Partner jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd.
nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. BaseCamp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Index™,
Varia™, Varia Vision™ a Vector™ jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez
výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. The Cooper
Institute a také veškeré související ochranné známky jsou majetkem institutu The Cooper Institute. Pokročilá analýza srdečního tepu od společnosti Firstbeat.
Di2™ je ochranná známka společnosti Shimano, Inc. Shimano je registrovaná ochranná známka společnosti Shimano, Inc. Mac je ochranná známka
společnosti Apple, Inc., registrovaná v USA a dalších zemích. microSD™ je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC. STRAVA a Strava™ jsou ochranné
známky společnosti Strava, Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) a Normalized Power™ (NP) jsou ochranné známky společnosti
Peaksware, LLC. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Wi‑Fi je registrovaná ochranná
známka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
®
®
®
®
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.
®
M/N: F4ACGQ00
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Začínáme .................................................................................... 1
Nabíjení zařízení ......................................................................... 1
Informace o baterii ................................................................. 1
Instalace standardního držáku ................................................... 1
Instalace držáku na řídítka .......................................................... 1
Uvolněte zařízení Edge .......................................................... 2
Zapnutí zařízení .......................................................................... 2
Tlačítka .................................................................................. 2
Přehled domovské obrazovky ........................................... 2
Používání dotykové obrazovky ......................................... 2
Zobrazení obrazovky připojení .......................................... 2
Používání podsvícení ........................................................ 2
Vyhledání družicových signálů ................................................... 2
Trénink............................................................................ 3
Vyrážíme na projížďku ................................................................ 3
Upozornění ................................................................................. 3
Nastavení alarmů rozsahu ..................................................... 3
Nastavení opakovaného upozornění ..................................... 3
Tréninky ...................................................................................... 3
Sledování tréninku z webové stránky .................................... 3
Vytvoření tréninku .................................................................. 3
Opakování kroků tréninku ...................................................... 4
Zahájení tréninku ................................................................... 4
Zastavení tréninku ................................................................. 4
Úprava tréninku ...................................................................... 4
Odstranění tréninku ............................................................... 4
Používání nástroje Virtual Partner® ........................................... 4
Kurzy ........................................................................................... 4
Vytvoření trasy v zařízení ...................................................... 4
Sledování trasy z webové stránky ......................................... 4
Tipy pro trénink s trasami ....................................................... 4
Zobrazení trasy na mapě ....................................................... 5
Zobrazení podrobností trasy .................................................. 5
Změna rychlosti trasy ............................................................. 5
Zastavení trasy ...................................................................... 5
Odstranění trasy .................................................................... 5
Možnosti trasy ........................................................................ 5
Segmenty ....................................................................................5
Segmenty Strava™ ................................................................ 5
Sledování segmentu z webu .................................................. 5
Aktivace segmentů ................................................................. 5
Závodění v segmentu ............................................................ 5
Zobrazení podrobností segmentů .......................................... 6
Možnosti segmentu ................................................................ 6
Odstranění segmentu ............................................................ 6
Kalendář ..................................................................................... 6
Používání tréninkových plánů Garmin Connect ..................... 6
Zahájení naplánované aktivity ............................................... 6
Osobní rekordy ........................................................................... 6
Odstranění osobního rekordu ................................................ 6
Obnovení osobního rekordu .................................................. 6
Tréninkové zóny ......................................................................... 6
Používání cyklotrenažéru ANT+ ................................................. 6
Nastavení odporu ................................................................... 6
Nastavení cílového výkonu .................................................... 6
Snímače ANT+................................................................ 7
Nasazování snímače srdečního tepu ......................................... 7
Regenerační asistent ............................................................. 7
Zapnutí regeneračního asistenta ...................................... 7
Informace o odhadech hodnoty VO2 maximální .................... 7
Jak získat odhad maximální hodnoty VO2 ........................ 7
Obsah
Tipy pro odhady maximální hodnoty VO2 pro jízdu na
kole .................................................................................... 8
Nastavení zón srdečního tepu ............................................... 8
Rozsahy srdečního tepu ........................................................ 8
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu ........................... 8
Cíle aktivit typu fitness ........................................................... 8
Instalace snímače rychlosti ......................................................... 8
Instalace snímače kadence ........................................................ 8
Snímače rychlosti a kadence ................................................. 9
Průměrování dat kadence nebo výkonu ................................ 9
Párování snímačů ANT+ ............................................................ 9
Trénink s měřiči výkonů .............................................................. 9
Nastavení výkonnostních zón ................................................ 9
Kalibrace měřiče výkonu ........................................................ 9
Výkon na pedálech ................................................................ 9
Dynamika jízdy na kole .......................................................... 9
Používání dynamiky jízdy .................................................. 9
Přizpůsobení funkcí zařízení Vector .................................... 10
Aktualizace softwaru Vector pomocí zařízení Edge 1000 ... 10
Odhad FTP .......................................................................... 10
Provedení testu FTP ....................................................... 10
Automatický výpočet FTP ............................................... 10
Používání elektronického řazení .............................................. 10
Přehled o situaci ....................................................................... 10
Používání váhy ......................................................................... 11
Data chytré váhy Garmin Index™ ........................................ 11
Historie.......................................................................... 11
Zobrazení jízdy ......................................................................... 11
Odstranění jízdy ................................................................... 11
Zobrazení souhrnů dat ............................................................. 11
Odeslání jízdy do služby Garmin Connect ............................... 11
Garmin Connect ................................................................... 11
Připojené funkce Bluetooth® ............................................... 11
Párování s vaším smartphonem ..................................... 12
Připojené funkce Wi‑Fi ......................................................... 12
Nastavení připojení Wi‑Fi ................................................ 12
Připojení k bezdrátové síti ............................................... 12
Přenos souborů do jiného zařízení Edge ................................. 12
Nahrávaní dat ........................................................................... 12
Změna umístění úložiště dat ................................................ 12
Instalace paměťové karty ..................................................... 12
Správa dat ................................................................................ 12
Připojení zařízení k počítači ................................................. 12
Přenos souborů do zařízení ................................................. 12
Odstranění souborů ............................................................. 13
Odpojení kabelu USB .......................................................... 13
Navigace ........................................................................ 13
Polohy ....................................................................................... 13
Ukládání polohy ................................................................... 13
Uložení poloh z mapy .......................................................... 13
Navigace k poloze ................................................................ 13
Navigování na známé souřadnice ....................................... 13
Navigování zpět na start ...................................................... 13
Zastavení navigace .............................................................. 13
Projektování polohy ............................................................. 13
Úprava poloh ........................................................................ 14
Odstranění polohy ................................................................ 14
Plánování a jízda po trase ........................................................ 14
Vytvoření trasy pro okružní cestu ........................................ 14
Nastavení trasování .................................................................. 14
Výběr aktivity pro výpočet trasy ........................................... 14
Nastavení mapy ........................................................................ 14
Změna orientace mapy ........................................................ 14
Rozšířené nastavení mapy .................................................. 15
Nákup doplňkových map .......................................................... 15
Hledání adresy ..................................................................... 15
i
Hledání bodu zájmu ............................................................. 15
Hledání poloh v okolí ........................................................... 15
Topografické mapy .............................................................. 15
Přizpůsobení zařízení................................................... 15
Stahovatelné prvky Connect IQ™ ............................................ 15
Profily ........................................................................................ 15
Aktualizace profilu aktivity .................................................... 15
Nastavení uživatelského profilu ........................................... 16
Informace o položce Celoživotní sportovec ......................... 16
Nastavení Bluetooth ................................................................. 16
Wi‑Fi Nastavení ........................................................................ 16
Informace o nastavení tréninku ................................................ 16
Přizpůsobení datových obrazovek ....................................... 16
Nastavení GPS .................................................................... 16
Indoorový trénink ............................................................. 16
Nastavení nadmořské výšky ........................................... 16
Zobrazení družic ............................................................. 16
Používání funkce Auto Pause .............................................. 16
Označování okruhů podle pozice ........................................ 17
Označování okruhů podle vzdálenosti ................................. 17
Použití funkce Automatické procházení ............................... 17
Změna upozorňovací zprávy o spuštění .............................. 17
Nastavení systému ................................................................... 17
Nastavení displeje ................................................................ 17
Nastavení nahrávání dat ...................................................... 17
Změna měrných jednotek .................................................... 17
Nastavení tónů zařízení ....................................................... 18
Změna jazyka zařízení ......................................................... 18
Změna nastavení konfigurace ............................................. 18
Časové zóny ........................................................................ 18
Informace o zařízení..................................................... 18
Technické údaje ........................................................................ 18
Technické údaje k zařízení Edge ......................................... 18
Technické údaje snímače srdečního tepu ........................... 18
Technické údaje snímače rychlosti a snímače kadence ...... 18
Péče o zařízení ......................................................................... 18
Čištění zařízení .................................................................... 18
Péče o snímač srdečního tepu ............................................ 18
Vyměnitelné baterie .................................................................. 18
Výměna baterie snímače srdečního tepu ............................ 18
Výměna baterie snímače rychlosti a kadence ..................... 19
Odstranění problémů................................................... 19
Vynulování zařízení .................................................................. 19
Vymazání uživatelských dat ................................................. 19
Maximalizace životnosti baterií ................................................. 19
Používání automatického režimu spánku ............................ 19
Zlepšení příjmu satelitů GPS .................................................... 19
Další informace ......................................................................... 19
Měření teploty ........................................................................... 19
Zobrazení informací o zařízení ................................................. 19
Náhradní O-kroužky .................................................................. 19
Podpora a aktualizace .............................................................. 19
Aktualizace softwaru ................................................................. 20
Dodatek ......................................................................... 20
Datová pole ...............................................................................20
Hodnocení FTP ......................................................................... 21
Výpočty rozsahů srdečního tepu .............................................. 22
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální ............................ 22
Velikost a obvod kola ................................................................ 22
Softwarová licenční dohoda ..................................................... 23
Rejstřík .......................................................................... 24
ii
Obsah
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se
vždy poraďte se svým lékařem.
2 Pryžové kolečko À umístěte na zadní stranu sady na kolo.
Pryžové jazýčky zapadnou do zadní strany sady na kolo,
takže bude držet na místě.
Začínáme
Při prvním použití zařízení byste měli provést tyto úkony, abyste
zařízení připravili k použití a získali informace o základních
funkcích.
1 Zařízení nabijte (Nabíjení zařízení, strana 1).
2 Upevněte zařízení pomocí standardního držáku (Instalace
standardního držáku, strana 1) nebo držáku na řídítka
(Instalace držáku na řídítka, strana 1).
3 Zapněte zařízení (Zapnutí zařízení, strana 2).
4 Vyhledejte satelity (Vyhledání družicových signálů,
strana 2).
5 Vyrazte na projížďku (Vyrážíme na projížďku, strana 3).
6 Nahrajte jízdu do služby Garmin Connect™ (Odeslání jízdy do
služby Garmin Connect, strana 11).
3 Sadu na kolo umístěte na rám kola.
4 Sadu řádně připevněte pomocí dvou gumiček Á.
5 Jazýčky na zadní straně zařízení zarovnejte podle zářezů
sady na kolo Â.
6 Zařízení mírně stlačte a otočte ve směru hodinových ručiček,
dokud nezapadne na místo.
Nabíjení zařízení
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
Zařízení je napájeno vestavěnou dobíjecí lithiovou baterií,
kterou můžete nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky
nebo portu USB v počítači.
POZNÁMKA: Zařízení se nebude nabíjet, pokud je
mimo teplotní rozmezí 0 až 40 °C (32 až 104 °F).
1 Vytáhněte ochranný kryt À z portu USB Á.
Instalace držáku na řídítka
1 Vyberte vhodné umístění k montáži, kde zařízení Edge
nebrání bezpečnému provozu kola.
2 Použijte imbusový klíč, pokud chcete vyjmout šroub À ze
svorky na řídítka Á.
2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu USB
v zařízení.
3 Velkou koncovku kabelu USB připojte k napájecímu adaptéru
nebo k portu USB na počítači.
Napájecí
adaptér zapojte do standardní elektrické zásuvky.
4
Po připojení zařízení ke zdroji energie se zařízení zapne.
5 Zařízení zcela nabijte.
Informace o baterii
VAROVÁNÍ
Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták
Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu
vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité
informace.
Instalace standardního držáku
Nejlepšího příjmu signálu GPS dosáhnete, když sadu na kolo
umístíte tak, aby přední část zařízení směřovala k obloze. Sadu
na kolo lze nainstalovat na rám nebo na řídítka.
1 Vyberte vhodné umístění k montáži, kde nebrání
bezpečnému provozu kola.
Úvod
3 V případě potřeby, vyjměte dva šrouby ze zadní strany
držáku Â, otočte svorku à a vraťte šrouby zpět, abyste mohli
změnit orientaci držáku.
4 Umístěte na řídítka pryžovou podložku:
• Pokud je průměr řídítek 25,4 mm, použijte silnější
podložku.
• Pokud je průměr řídítek 31,8 mm, použijte tenčí podložku.
5 Umístěte svorku na řídítka na pryžovou podložku.
6 Umístěte šrouby zpět a utáhněte je.
POZNÁMKA: Společnost Garmin doporučuje specifikaci
točivého momentu o hodnotě 7 silových liber na palec (0,8 Nm). Měli byste pravidelně kontrolovat, zda jsou šrouby pevně
utaženy.
7 Jazýčky na zadní straně zařízení Edge zarovnejte podle
zářezů sady na kolo Ä.
®
1
Tréninky
Výběrem budete spravovat své tréninky.
Výběrem zobrazíte menu nastavení.
8 Zařízení Edge mírně stlačte a otočte ve směru hodinových
ručiček, dokud nezapadne na místo.
Uvolněte zařízení Edge
1 Otočením zařízení Edge ve směru hodinových ručiček
zařízení odemkněte.
2 Zvedněte zařízení Edge z držáku.
Zapnutí zařízení
Při prvním zapnutí zařízení budete vyzvání k provedení
konfigurace nastavení systému a profilů.
1 Podržte tlačítko .
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Pokud vaše zařízení obsahuje snímače ANT+ (například
snímač srdečního tepu, snímač rychlosti nebo snímač kadence),
můžete je během konfigurace aktivovat.
Další informace o snímačích ANT+ naleznete v části Snímače
ANT+, strana 7.
®
Používání dotykové obrazovky
• Pokud jsou stopky spuštěny, poklepejte na obrazovku a
zobrazte překryvné stopky.
Překryvné stopky vám umožní návrat na domovskou
obrazovku během jízdy.
• Výběrem ikony
uložíte změny a zavřete stránku.
• Výběrem ikony zavřete stránku a vrátíte se na předchozí
stránku.
• Výběrem ikony
se vrátíte na předchozí stránku.
• Výběrem ikony
se vrátíte na domovskou obrazovku.
• Výběrem ikony a můžete procházet obsah.
• Výběrem ikony můžete vyhledávat v blízkosti polohy.
• Výběrem ikony
můžete vyhledávat podle názvu.
• Výběrem ikony odstraníte položku.
Zobrazení obrazovky připojení
Obrazovka připojení zobrazuje stav GPS, snímačů ANT+ a
bezdrátových připojení.
Na domovské obrazovce potáhněte prstem z horní části
obrazovky dolů.
Tlačítka
Zobrazí se obrazovka připojení. Blikající ikona signalizuje, že
zařízení provádí vyhledávání. Pokud chcete změnit
nastavení, vyberte libovolnou ikonu.
À
Výběrem přejdete do režimu spánku a aktivujete zařízení.
Přidržením zamknete obrazovku nebo zařízení zapnete či
vypnete.
Á
Stisknutím označíte nový okruh.
Â
Stisknutím spustíte a zastavíte stopky.
Přehled domovské obrazovky
Z domovské obrazovky máte rychlý přístup ke všem funkcím
zařízení Edge.
JÍZDA
Výběrem vyrazíte na projížďku.
Train
Výběrem změňte profil aktivity.
Kam vést? Výběrem vyhledáte a navigujte na polohu.
Kalendář
Výběrem zobrazíte naplánované aktivity a ukončené jízdy.
Historie
Výběrem budete spravovat svou historii a osobní rekordy.
Trasy
Výběrem budete spravovat své kurzy.
Segmenty Výběrem budete spravovat své segmenty.
2
Používání podsvícení
Klepnutím na libovolné místo na obrazovce můžete kdykoliv
zapnout podsvícení.
1 Na domovské obrazovce vyberte stavový řádek v horní části
obrazovky.
2 Vyberte možnost Jas a nastavte jas podsvícení a prodlevu:
• Chcete-li jas upravit ručně, vyberte a .
• Chcete-li jas upravovat automaticky podle okolního světla,
vyberte Automatické podsvícení.
• Chcete-li upravit prodlevu, vyberte Prodleva podsvícení
a zvolte možnost.
Vyhledání družicových signálů
Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání družicových
signálů nezastíněný výhled na oblohu. Údaje o datu a čase jsou
automaticky nastaveny podle pozice GPS.
1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
Přední část zařízení by měla směřovat k obloze.
2 Počkejte, až zařízení nalezne družice.
Vyhledání družicových signálů může trvat 30-60 sekund.
Úvod
Trénink
Vyrážíme na projížďku
Pokud je součástí balení vašeho zařízení i snímač ANT+, je
tento snímač se zařízením spárován a lze jej během základního
nastavení zařízení aktivovat.
1 Vyberte možnost JÍZDA.
2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
3 Stisknutím tlačítka stopky spustíte.
Nastavení opakovaného upozornění
Opakované upozornění vás upozorní pokaždé, když zařízení
zaznamená konkrétní hodnotu nebo interval. Můžete například
zařízení nastavit tak, aby vás upozorňovalo každých 30 minut.
1 Vyberte možnost > Profily aktivity.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Alarmy.
4 Vyberte možnost Časový alarm, Upozornění vzdálenosti
nebo Alarm kalorií.
5 Zapněte upozornění.
6 Zadejte hodnotu.
7 Vyberte ikonu .
Pokaždé, když dosáhnete hodnoty nastavené v upozornění,
zobrazí se zpráva. Pokud jsou zapnuté zvukové tóny, zařízení
také zapípá (Nastavení tónů zařízení, strana 18).
Tréninky
4
5
6
7
POZNÁMKA: Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou
spuštěny stopky.
Další stránky s údaji zobrazíte přetáhnutím obrazovky.
Můžete přetáhnout horní část stránky s údaji a zobrazit
stránku pro připojení.
V případě potřeby zobrazte překryvné stopky klepnutím na
obrazovku.
Stisknutím tlačítka
stopky zastavíte.
TIP: Než jízdu uložíte a budete ji sdílet v účtu Garmin
Connect, můžete změnit typ jízdy. Přesná data o typu jízdy
pomáhají vytvářet trasy vhodné pro cyklisty.
Vyberte možnost Ukončit jízdu > Uložit jízdu.
Upozornění
Můžete používat upozornění pro trénink směřující ke konkrétním
cílům v podobě času, vzdálenosti, kalorií, srdečního tepu,
kadence a výkonu. Nastavení upozornění jsou uložena v profilu
aktivity.
Nastavení alarmů rozsahu
Pokud máte volitelný snímač srdečního tepu, snímač kadence
nebo měřič výkonu, můžete nastavit alarmy rozsahu. Alarm
rozsahu vás upozorní, pokud se bude hodnota naměřená
zařízením nacházet nad nebo pod stanoveným rozsahem
hodnot. Můžete například nastavit zařízení tak, aby vás
upozornilo, když vaše kadence klesne pod 40 otáček za minutu
nebo přesáhne 90 otáček za minutu. Pro alarm rozsahu můžete
také použít tréninkovou zónu (Tréninkové zóny, strana 6).
1 Vyberte možnost > Profily aktivity.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Alarmy.
4 Vyberte možnost Alarm srdečního tepu, Alarm kadence
nebo Alarm výkonu.
5 V případě potřeby upozornění zapněte.
6 Zadejte minimální a maximální hodnoty nebo vyberte zóny.
7 V případě potřeby zvolte .
Pokaždé, když překročíte nebo se dostanete pod stanovenou
zónu, zobrazí se zpráva. Pokud jsou zapnuté zvukové tóny,
zařízení také zapípá (Nastavení tónů zařízení, strana 18).
Trénink
Můžete vytvořit uživatelské tréninky, které obsahují cíle pro
každý krok tréninku a pro různé vzdálenosti, časy a kalorie.
Můžete vytvořit tréninky prostřednictvím Garmin Connect
a přenést je do svého zařízení. Také můžete vytvořit a uložit
tréninky přímo na svém zařízení.
Tréninky můžete naplánovat pomocí funkce Garmin Connect.
Tréninky je možné naplánovat dopředu a uložit je na svém
zařízení.
Sledování tréninku z webové stránky
Chcete-li stáhnout trénink ze služby Garmin Connect, musíte mít
účet Garmin Connect (Garmin Connect, strana 11).
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com.
3 Vytvořit nový trénink.
4 Vyberte možnost Odeslat do zařízení.
5 Odpojte zařízení a zapněte je.
6 Vyberte Tréninky.
7 Vyberte trénink.
8 Vyberte možnost JÍZDA.
Vytvoření tréninku
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Tréninky > Nová
položka.
2 Zadejte název tréninku a zvolte možnost .
3 Vyberte možnost Typ kroku a uveďte typ kroku tréninku.
4
5
6
7
8
9
Pokud například chcete krok použít jako zbývající kolo,
vyberte Odpočinek.
Během zbývajícího kola dál běží stopky a zaznamenávají se
data.
K určení toho, jak se má krok měřit, vyberte možnost Trvání.
Chcete-li například krok ukončit po konkrétní vzdálenosti,
vyberte možnost Vzdálenost.
V případě potřeby zadejte vlastní hodnotu doby trvání.
Vyberte možnost Cíl a zvolte svůj cíl během kroku.
Chcete-li například během kroku udržovat stálý srdeční tep,
vyberte možnost Zóna srdečního tepu.
V případě potřeby zvolte cílový rozsah nebo zadejte vlastní
rozsah.
Můžete například zvolit zóny srdečního tepu. Pokaždé, když
překročíte nebo klesnete pod uvedený srdeční tep, zařízení
pípne a zobrazí se na něm zpráva.
Výběrem možnosti
krok uložíte.
Chcete-li do tréninku přidat další kroky, vyberte možnost
Přidat nový krok.
3
10 Výběrem možnosti
trénink uložíte.
Opakování kroků tréninku
Před opakováním kroku tréninku je nutné vytvořit trénink
s alespoň jedním krokem.
1 Vyberte možnost Přidat nový krok.
2 Vyberte možnost Typ kroku.
3 Vyberte možnost:
• Vybráním možnosti Opakovat opakujte krok jednou nebo
vícekrát. Můžete například desetkrát opakovat krok 5 km.
• Chcete-li krok opakovat po určitou dobu, vyberte možnost
Opakovat dokud. Můžete například opakovat krok 5 km
po dobu 60 minut nebo dokud váš srdeční tep nedosáhne
160 tepů za minutu.
4 Vyberte možnost Zpět na krok a zvolte krok, který se má
opakovat.
5 Výběrem možnosti krok uložíte.
Zahájení tréninku
1 Na domovské obrazovce vyberte Tréninky.
2 Vyberte trénink.
3 Vyberte možnost JÍZDA.
Po zahájení tréninku zobrazí zařízení každý krok tréninku, cíl
(pokud je nastavený) a aktuální data z tréninků. Před
dokončením kroku tréninku se ozve zvukové upozornění.
Zobrazí se zpráva s odpočítáváním času nebo vzdálenosti do
zahájení nového kroku.
Zastavení tréninku
• Krok tréninku můžete kdykoli ukončit zvolením možnosti
.
• Výběrem možnosti
můžete kdykoli zastavit stopky.
• Přejetím prstu od horní části obrazovky dolů můžete kdykoli
zobrazit stránku pro připojení a výběrem možnosti
Stisknutím ukončit >
ukončit trénink.
Úprava tréninku
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Tréninky.
2 Vyberte trénink.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte krok a pak vyberte možnost Upravit krok.
5 Změňte atributy kroku a vyberte .
6 Výběrem možnosti trénink uložíte.
Odstranění tréninku
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Tréninky.
2 Vyberte trénink.
3 Vyberte možnost > > .
Používání nástroje Virtual Partner
®
Funkce Virtual Partner je tréninkový nástroj, který vám má
pomoci dosáhnout vašich cílů.
1 Vyrazte na projížďku.
2 Přejděte na stránku Virtual Partner, kde se zobrazuje vedoucí
závodník.
3 V případě potřeby pomocí
a během jízdy změňte
rychlost nástroje Virtual Partner.
Kurzy
Navigace podle zaznamenané aktivity: Můžete navigovat
podle uloženého kurzu. Například můžete uložit kurz, který je
vhodný pro dojíždění do práce na kole, a podle něj navigovat.
Překonání zaznamenané aktivity: Můžete také navigovat
podle uloženého kurzu a pokusit se vyrovnat nebo překonat
nastavené výkonnostní cíle. Pokud byl například původní
kurz dokončen za 30 minut, můžete se pokusit překonat
výsledek Virtual Partner a dokončit kurz v kratším čase, než
je 30 minut.
Navigace podle stávající jízdy ze služby Garmin Connect:
Můžete odeslat kurz ze služby Garmin Connect do zařízení.
Po uložení kurzu do zařízení můžete navigovat podle kurzu
nebo se pokusit na něm dosažené výsledky překonat.
Vytvoření trasy v zařízení
Před vytvořením trasy je nutné mít v zařízení uloženou aktivitu
s daty sledování GPS.
1 Vyberte možnost Trasy > Nová položka.
2 Vyberte aktivitu, podle které má být trasa založena.
3 Zadejte název trasy a vyberte možnost .
4 Vyberte ikonu .
Trasa se zobrazí na seznamu.
5 Vyberte trasu a zkontrolujte její vlastnosti.
6 V případě potřeby vyberte možnost Nastavení a vlastnosti
upravte.
Můžete například změnit název nebo barvu trasy.
7 Vyberte možnost > JÍZDA.
Sledování trasy z webové stránky
Chcete-li stáhnout trasu ze služby Garmin Connect, musíte mít
účet Garmin Connect (Garmin Connect, strana 11).
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com.
3 Vytvořte novou trasu nebo vyberte stávající trasu.
4 Vyberte možnost Odeslat do zařízení.
5 Odpojte zařízení a zapněte je.
6 Stiskněte tlačítko Trasy.
7 Vyberte trasu.
8 Vyberte možnost JÍZDA.
Tipy pro trénink s trasami
• Používejte průvodce odbočováním (Možnosti trasy,
strana 5).
• Pokud trénink obsahuje zahřívací fázi, výběrem možnosti
trasu zahájíte a zahřejete se jako obvykle.
4
Trénink
• Během zahřívací fáze zůstaňte mimo dráhu trasy. Až budete
připraveni, zamiřte k trase. Pokud se dostanete na dráhu
trasy, zobrazí se zpráva.
POZNÁMKA: Jakmile vyberete možnost , funkce Virtual
Partner zahájí trasu bez zahřívací fáze.
• Přejděte na mapu a zobrazte mapu trasy.
Pokud se od trasy odchýlíte, zobrazí se zpráva.
Zobrazení trasy na mapě
U každé trasy uložené v zařízení můžete přizpůsobit, jak se
zobrazuje na mapě. Můžete například nastavit, aby se trasa pro
dojíždění na mapě vždy zobrazovala žlutě. Alternativní trasa se
může zobrazovat zeleně. Díky tomu můžete trasy během jízdy
vidět, i když konkrétní trasu nesledujete nebo po ní
nenavigujete.
1 Stiskněte tlačítko Trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Nastavení.
4 Výběrem možnosti Zobrazovat vždy se trasa zobrazí na
mapě.
5 Vyberte možnost Barva a zvolte barvu.
6 Vyberte možnost Body trasy a můžete do mapy vložit body
trasy.
Při další jízdě blízko trasy se trasa zobrazí na mapě.
Zobrazení podrobností trasy
1 Stiskněte tlačítko Trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Shrnutí si zobrazíte podrobnosti trasy.
• Výběrem možnosti Mapa zobrazíte trasu na mapě.
• Výběrem možnosti Nadmořská výška zobrazíte graf
nadmořské výšky trasy.
• Výběrem možnosti Okruhy vyberte okruh a zobrazte další
informace o jednotlivých okruzích.
Změna rychlosti trasy
1 Na domovské obrazovce vyberte Trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost JÍZDA.
4 Posuňte se na stránku Virtual Partner.
5 Pomocí nebo změňte procento času k dokončení trasy.
Chcete-li například čas trasy zlepšit o 20 %, zadejte rychlost
trasy 120 %. Budete závodit s nástrojem Virtual Partner,
abyste 30 minutovou trasu dokončili za 24 minut.
Zastavení trasy
1 Posuňte se na mapu.
2 Vyberte možnost >
.
Odstranění trasy
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost > .
Možnosti trasy
Vyberte možnost Trasy > .
Průvodce odbočováním: Zapíná nebo vypíná navigační
pokyny.
Up. na odch. od kurzu: Upozorní vás, pokud se od trasy
odchýlíte.
Vyhledat: Umožňuje vyhledání uložených tras podle názvu.
Odstranit: Umožňuje vymazat všechny nebo více tras ze
zařízení.
Trénink
Segmenty
Sledování segmentu: Segmenty je možné odeslat z účtu
Garmin Connect do zařízení. Po uložení segmentu do
zařízení jej můžete sledovat.
POZNÁMKA: Když si stáhnete trasu z účtu Garmin Connect,
všechny segmenty této trasy se automaticky stáhnou také.
Závodění v segmentu: V segmentu můžete závodit a snažit se
porazit vlastní rekord nebo jiné cyklisty, kteří segmentem
také jeli.
Segmenty Strava™
Do svého zařízení Edge si můžete stáhnout i segmenty Strava.
Při jízdě podle segmentů Strava můžete svůj výkon porovnávat
se svou předchozí jízdou a s přáteli i profesionály, kteří tento
segment také jeli.
Chcete-li se přihlásit ke členství ve službě Strava, přejděte do
widgetu segmentů ve svém účtu Garmin Connect. Další
informace naleznete na webové stránce www.strava.com.
Informace v tomto manuálu se vztahují na segmenty Garmin
Connect i Strava.
Sledování segmentu z webu
Chcete-li stáhnout a sledovat segment ze služby Garmin
Connect, musíte mít účet Garmin Connect (Garmin Connect,
strana 11).
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
POZNÁMKA: Používáte-li segmenty Strava, vaše oblíbené
segmenty se do zařízení přenesou automaticky, když je
připojeno k aplikaci Garmin Connect Mobile nebo k počítači.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com.
3 Vytvořte nový segment nebo vyberte stávající segment.
4 Vyberte možnost Odeslat do zařízení.
5 Odpojte zařízení a zapněte je.
6 Vyberte možnost Segmenty.
7 Vyberte segment.
8 Stiskněte tlačítko Mapa > JÍZDA.
Aktivace segmentů
Můžete si aktivovat závody Virtual Partner a upozornění, které
vám připomenou blížící se segmenty.
1 Vyberte možnost Segmenty.
2 Vyberte segment.
3 Vyberte možnost Zapnout.
POZNÁMKA: Upozornění na blížící se segmenty se zobrazí
pouze u aktivních segmentů.
Závodění v segmentu
Segmenty představují virtuální závodní tratě. Můžete závodit na
určité trase a porovnávat své výsledky se svou předchozí
aktivitou, s výkonem jiných jezdců, se svými kontakty v účtu
Garmin Connect nebo s dalšími členy komunity cyklistů. Data
své aktivity můžete nahrát do svého účtu Garmin Connect a
zobrazit si svou pozici v daném segmentu.
POZNÁMKA: Máte-li propojen účet Garmin Connect s účtem
Strava, vaše aktivita se automaticky odesílá do účtu Strava,
takže můžete sledovat svou pozici v segmentu.
1 Výběrem možnosti spusťte časovač a vydejte se na
projížďku.
Když na své trase narazíte na aktivní segment, můžete začít
závodit.
2 Začněte závodit v segmentu.
3 Přejděte na obrazovku Virtual Partner, kde si můžete zobrazit
své výkony.
4 V případě potřeby můžete pomocí nebo změnit během
závodu cíl segmentu.
5
Můžete závodit s vedoucím závodníkem skupiny,
s vyzyvatelem nebo jinými cyklisty (je-li to možné).
Po dokončení segmentu se zobrazí zpráva.
Zobrazení podrobností segmentů
1 Vyberte možnost Segmenty.
2 Vyberte segment.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Mapa zobrazíte segment na mapě.
• Výběrem možnosti Nadmořská výška zobrazíte graf
nadmořské výšky segmentu.
• Výběrem možnosti Žebříček si zobrazíte časy jízdy a
průměrné rychlosti vedoucího závodníka segmentu,
vedoucího závodníka skupiny nebo vyzyvatele a váš
osobní nejlepší čas a průměrnou rychlost a také další
jízdy (pokud jsou k dispozici).
TIP: Můžete zvolit položku v žebříčku a změnit tak svůj
závodní cíl pro daný segment.
Možnosti segmentu
Vyberte možnost Segmenty > .
Průvodce odbočováním: Zapíná nebo vypíná navigační
pokyny.
Vyhledat: Umožňuje vyhledání uložených segmentů podle
názvu.
Povolit/zakázat: Aktivuje nebo deaktivuje segmenty, které jsou
v současné době načteny v zařízení.
Odstranit: Umožňuje vymazat všechny nebo více segmentů ze
zařízení.
Odstranění segmentu
1 Vyberte možnost Segmenty.
2 Vyberte segment.
3 Stiskněte tlačítko > .
Kalendář
Kalendář ve vašem zařízení je rozšířením tréninkového
kalendáře nebo programu, který jste nastavili ve službě Garmin
Connect. Po přidání několika tréninků nebo tras do kalendáře
Garmin Connect je můžete odeslat do zařízení. Všechny
naplánované aktivity odeslané do zařízení se zobrazí
v kalendáři. Když v kalendáři vyberete den, můžete si
prohlédnout souhrn každého naplánovaného tréninku, trasy
nebo dokončené jízdy a zahájit naplánovanou aktivitu.
Naplánovaná aktivita zůstane v zařízení bez ohledu na to, zda ji
dokončíte nebo přeskočíte. Pokud odešlete naplánované aktivity
ze služby Garmin Connect, přepíší stávající kalendář.
Používání tréninkových plánů Garmin Connect
4 Vyberte možnost JÍZDA.
Osobní rekordy
Po dokončení jízdy zařízení zobrazí všechny nové osobní
rekordy, kterých jste během této jízdy dosáhli. Osobní rekordy
zahrnují váš nejrychlejší čas na klasické vzdálenosti, nejdelší
jízdu a největší výstup během jízdy.
Odstranění osobního rekordu
1 Na domovské obrazovce vyberte Historie > Osobní
rekordy.
2 Vyberte osobní rekord.
3 Vyberte možnost > .
Obnovení osobního rekordu
Každý osobní rekord můžete nastavit zpět k již zaznamenanému
rekordu.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
1 Vyberte možnost Historie > Osobní rekordy.
2 Vyberte rekord, který chcete obnovit.
3 Vyberte možnost Předchozí rekord > .
Tréninkové zóny
• Zóny srdečního tepu (Nastavení zón srdečního tepu,
strana 8)
• Výkonnostní zóny (Nastavení výkonnostních zón,
strana 9)
Používání cyklotrenažéru ANT+
Chcete-li použít kompatibilní cyklotrenažér ANT+, musíte na něj
nejprve upevnit kolo a spárovat jej se svým zařízením (Párování
snímačů ANT+, strana 9).
Zařízení můžete používat v kombinaci s cyklotrenažérem, který
vám simuluje sledování trasy, aktivitu nebo trénink. Během
používání cyklotrenažéru je funkce GPS automaticky vypnuta.
1 Vyberte možnost > Cyklotrenažér.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li sledovat uloženou trasu, vyberte možnost
Sledovat trasu (Kurzy, strana 4).
• Chcete-li sledovat uloženou jízdu, vyberte možnost
Sledovat aktivitu (Vyrážíme na projížďku, strana 3).
• Chcete-li sledovat výkonnostní trénink stažený z vašeho
účtu Garmin Connect, vyberte možnost Sledovat trénink
(Tréninky, strana 3).
3 Vyberte trasu, aktivitu nebo trénink.
4 Vyberte možnost JÍZDA.
5 Vyberte profil aktivity.
6 Stisknutím tlačítka stopky spustíte.
Trenažér zvyšuje a snižuje odpor podle informací o
převýšení, které daná trasa nebo jízda obsahuje.
Chcete-li stáhnout a používat tréninkový plán ze služby Garmin
Connect, musíte mít účet Garmin Connect (Garmin Connect,
strana 11).
Můžete procházet službu Garmin Connect a vyhledat tréninkový
plán, naplánovat tréninky a trasy a stáhnout si plán do zařízení.
1 Připojte zařízení k počítači.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com.
3 Vyberte a naplánujte tréninkový plán.
4 Zkontrolujte tréninkový plán ve svém kalendáři.
5 Vyberte možnost a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Nastavení odporu
1 Vyberte možnost > Cyklotrenažér > Nastavit odpor.
2 Nastavte odpor kladený cyklotrenažérem.
3 Vyberte profil aktivity.
4 Začněte šlapat.
5 Odpor můžete v případě potřeby upravit během aktivity.
Zahájení naplánované aktivity
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Kalendář.
Nastavení cílového výkonu
1 Vyberte možnost > Cyklotrenažér > Nastavit cílový
Zobrazí se naplánované tréninky a trasy pro aktuální datum.
2 V případě potřeby zobrazte naplánované aktivity výběrem
data.
3 Vyberte ikonu .
6
výkon.
2 Zadejte cílovou hodnotu výkonu.
3 Vyberte profil aktivity.
Trénink
4 Začněte šlapat.
Odpor trenažéru je upravován podle rychlosti šlapání tak,
abyste měli stále stejný výkon.
5 Cílový výkon můžete v případě potřeby upravit během
aktivity.
Snímače ANT+
Vaše zařízení lze používat s bezdrátovými snímači ANT+. Další
informace o kompatibilitě a nákupu volitelných snímačů
naleznete na webových stránkách http://buy.garmin.com.
Nasazování snímače srdečního tepu
POZNÁMKA: Pokud nemáte snímač srdečního tepu, můžete
tento úkol přeskočit.
Snímač srdečního tepu je třeba nosit přímo na kůži těsně pod
hrudní kostí. Musí být upevněn tak, aby zůstal při vašich
aktivitách na místě.
1 Připevněte modul snímače srdečního tepu À na pásek.
Loga Garmin na modulu i na pásku musí být správnou
stranou nahoru.
2 Navlhčete elektrody Á a kontaktní plošky  na zadní straně
pásku pro lepší vodivost mezi hrudníkem a vysílačem.
3 Upevněte pásek na hrudník a připojte háček pásku à ke
smyčce Ä.
POZNÁMKA: Etiketa s pokyny k údržbě se nesmí přehnout.
srdečního tepu součástí balení zařízení, jsou obě zařízení již
spárována. Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad,
dokončete nastavení uživatelského profilu (Nastavení
uživatelského profilu, strana 16) a nastavte svůj maximální
srdeční tep (Nastavení zón srdečního tepu, strana 8).
1 Vyberte možnost > Moje statistiky > Regenerace >
Zapnout.
2 Vyrazte na projížďku.
3 Po jízdě vyberte možnost Uložit jízdu.
Zobrazí se doba regenerace. Maximální doba je 4 dny a
minimální doba je 6 hodin.
Informace o odhadech hodnoty VO2 maximální
Hodnota VO2 maximální představuje maximální objem kyslíku
(v milimetrech), který můžete spotřebovat za minutu na kilogram
tělesné hmotnosti při maximálním výkonu. Jednoduše řečeno,
hodnota VO2 maximální je ukazatelem sportovní zdatnosti a se
zlepšující se kondicí by se měla zvyšovat. Odhady maximální
hodnoty VO2 jsou poskytovány a podporovány společností
Firstbeat. Zařízení Garmin můžete po spárování s kompatibilním
snímačem srdečního tepu a měřičem výkonu použít k zobrazení
odhadu maximální hodnoty VO2 pro jízdu na kole.
Jak získat odhad maximální hodnoty VO2
Před zobrazením odhadu maximální hodnoty VO2 si musíte
nasadit snímač srdečního tepu, nainstalovat měřič výkonu a
spárovat jej se svým zařízením (Párování snímačů ANT+,
strana 9). Pokud byl snímač srdečního tepu součástí balení
zařízení, jsou obě zařízení již spárována. Pokud chcete získat
co nejpřesnější odhad, dokončete nastavení uživatelského
profilu (Nastavení uživatelského profilu, strana 16) a nastavte
svůj maximální srdeční tep (Nastavení zón srdečního tepu,
strana 8).
POZNÁMKA: Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné.
Zařízení potřebuje několik jízd, aby získalo informace o vaší
cyklistické výkonnosti.
1 Jeďte venku alespoň 20 minut se stejnoměrnou, vysokou
intenzitou.
2 Po jízdě vyberte možnost Uložit jízdu.
3 Vyberte možnost > Moje statistiky > VO2 maximální.
Váš odhad maximální hodnoty VO2 se zobrazuje jako číslo a
poloha na barevném měřidle.
Loga Garmin musí směřovat směrem nahoru.
4 Umístěte zařízení ve vzdálenosti 3 m (10 stop) od snímače
srdečního tepu.
Po nasazení je snímač srdečního tepu aktivní a odesílá data.
TIP: Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se
neobjeví, přečtěte si tipy pro odstraňování problémů (Tipy pro
nepravidelná data srdečního tepu, strana 8).
Regenerační asistent
Můžete používat zařízení Garmin se snímačem srdečního tepu
a zobrazit si, kolik času vám zbývá do úplné regenerace, po
které budete připraveni na další tvrdý trénink.
Doba regenerace: Doba regenerace se zobrazí okamžitě po
dokončení aktivity. Čas se odpočítává do chvíle, kdy bude
optimální zahájit další tvrdý trénink.
Zapnutí regeneračního asistenta
Před použitím funkce regeneračního asistenta si musíte nasadit
snímač srdečního tepu a spárovat jej se svým zařízením
(Párování snímačů ANT+, strana 9). Pokud byl snímač
Snímače ANT+
Fialová
Skvělé
Modrá
Vynikající
Zelená
Dobré
Oranžová
Uspokojivé
Červená
Špatné
Data a analýza parametru VO2 maximální jsou poskytována
se svolením institutu The Cooper Institute . Další informace
naleznete v příloze (Standardní poměry hodnoty VO2
maximální, strana 22) a na stránkách
www.CooperInstitute.org.
®
7
Tipy pro odhady maximální hodnoty VO2 pro jízdu na kole
Úspěšnost a přesnost výpočtů maximální hodnoty VO2 se
zlepšuje, jestliže vaše jízda představuje trvalou a mírně
náročnou zátěž a jestliže se srdeční tep a výkon příliš nemění.
• Před jízdou zkontrolujte, že vaše zařízení, snímač srdečního
tepu a měřič výkonu fungují správně, jsou spárované a mají
baterie s dostatečnou životností.
• Během 20minutové jízdy udržujte svůj srdeční tep na úrovni
vyšší než 70 % maximálního srdečního tepu.
• Během 20minutové jízdy udržujte dostatečně konstantní
výstupní výkon.
• Nejezděte ve zvlněném terénu.
• Nejezděte ve skupinách, kde často dochází k draftingu (jízdě
v závěsu).
Nastavení zón srdečního tepu
Zařízení používá informace profilu uživatele z výchozího
nastavení pro určení vašich zón srdečního tepu. Zóny srdečního
tepu můžete nastavit ručně podle svých cílů aktivit typu fitness
(Cíle aktivit typu fitness, strana 8). Abyste získali nejpřesnější
data o kaloriích, nastavte svůj maximální srdeční tep, klidový
srdeční tep a zóny srdečního tepu.
1 Vyberte možnost > Moje statistiky > Tréninkové rozsahy
> Zóny srdečního tepu.
2 Zadejte hodnoty maximálního a klidového srdečního tepu.
Hodnoty zón se aktualizují automaticky, ale každou hodnotu
můžete také upravit ručně.
3 Vyberte možnost Podle:.
4 Vyberte možnost:
• Pokud vyberete možnost Tepy za minutu můžete
prohlížet a upravovat zóny v tepech za minutu.
• Výběrem možnosti % maximální zobrazíte a upravíte
zóny jako procento svého maximálního srdečního tepu.
• Výběrem možnosti % RST zobrazíte a upravíte zóny jako
procento svého klidového srdečního tepu.
Cíle aktivit typu fitness
Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci
měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a
aplikace uvedených principů.
• Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
• Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit
výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.
• Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám také pomůže
vyhnout se přetrénování a snížit riziko zranění.
Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky
(Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 22) určit rozsah
srdečního tepu nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.
Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý
z kalkulátorů dostupných na síti Internet. Změření maximálního
srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska.
Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.
Instalace snímače rychlosti
POZNÁMKA: Pokud tento snímač nemáte, můžete tento úkol
přeskočit.
TIP: Společnost Garmin doporučuje, abyste své kolo při
instalaci snímače postavili do stojanu.
1 Umístěte a upevněte snímač rychlosti na horní stranu náboje
kola.
2 Protáhněte poutko À okolo náboje kola a připevněte je
k háčku Á na snímači.
Rozsahy srdečního tepu
Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a
zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své
kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu
srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných
rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle
vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají
jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu
Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se
nezobrazují, můžete využít tyto tipy.
• Znovu navlhčete elektrody a kontaktní plošky (pokud je jimi
snímač vybaven).
• Upevněte pásek na hrudník.
• Nechte snímač 5 až 10 minut zahřát.
• Dodržujte pokyny ohledně péče (Péče o snímač srdečního
tepu, strana 18).
• Oblékněte si bavlněné triko nebo důkladně navlhčete obě
strany pásku.
Syntetické tkaniny, které se otírají nebo pleskají o snímač
srdečního tepu, mohou vytvořit statickou elektřinu, která ruší
signály snímače srdečního tepu.
• Přemístěte se z dosahu zdrojů, které by mohly snímač
srdečního tepu rušit.
Zdroji rušení mohou být například silná elektromagnetická
pole, některé bezdrátové snímače s frekvencí 2,4 GHz,
vedení vysokého napětí, elektrické motory, trouby,
mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony s frekvencí 2,4 GHz a
bezdrátové přístupové body sítě LAN.
8
Pokud je snímač instalován na asymetrický náboj, může dojít
k jeho naklonění. Tato skutečnost nemá vliv na jeho
fungování.
3 Otáčejte kolem a zkontrolujte, zda se pohybuje volně.
Snímač by se neměl dotýkat ostatních částí kola.
POZNÁMKA: Kontrolka LED bude blikat zeleně po dobu pěti
sekund a označovat aktivitu po dvou otáčkách.
Instalace snímače kadence
POZNÁMKA: Pokud tento snímač nemáte, můžete tento úkol
přeskočit.
TIP: Společnost Garmin doporučuje, abyste své kolo při
instalaci snímače postavili do stojanu.
1 Vyberete velikost pásku, který bude možné bezpečně umístit
na kliku pedálů À.
Pásek, který vyberete, by měl být nejmenší z těch, které jsou
nataženy přes kliku pedálů.
2 Na opačné straně od pohonu umístěte a upevněte rovnou
část snímače kadence do vnitřní strany kliky pedálů.
3 Protáhněte pásky Á okolo kliky pedálů a připevněte je
k háčkům  na snímači.
Snímače ANT+
• Použijte upozornění na rozsah, abyste byli upozorněni, když
dosáhnete specifikované výkonnostní zóny (Nastavení
alarmů rozsahu, strana 3).
• Přizpůsobte si pole dat výkonu (Přizpůsobení datových
obrazovek, strana 16).
Nastavení výkonnostních zón
4 Otáčejte klikou pedálů a zkontrolujte, zda se pohybuje volně.
Snímač ani pásky by se neměly dotýkat žádné čísti kola nebo
boty.
POZNÁMKA: Kontrolka LED bude blikat zeleně po dobu pěti
sekund a označovat aktivitu po dvou otáčkách.
5 Vykonejte 15minutovou zkušební jízdu a prohlédněte snímač
a pásky, zda nevykazují známky poškození.
Snímače rychlosti a kadence
Data kadence ze snímače kadence se vždy zaznamenávají.
Pokud se zařízením nejsou spárovány žádné snímače rychlosti
a kadence, k výpočtu rychlosti a vzdálenosti se používají data
GPS.
Kadence je vaše rychlost šlapání měřená počtem otáček kliky
pedálu za minutu.
Průměrování dat kadence nebo výkonu
Nastavení Průměrování nenulových dat je k dispozici při
tréninku s volitelným snímačem kadence nebo měřičem výkonu.
Ve výchozím nastavení jsou vyloučeny nulové hodnoty, které
vznikají, když nešlapete.
Hodnotu tohoto nastavení můžete změnit (Nastavení nahrávání
dat, strana 17).
Párování snímačů ANT+
Před pokusem o spárování si musíte nasadit snímač srdečního
tepu nebo instalovat snímač.
Párování označuje připojování bezdrátových snímačů ANT+,
například připojení snímače srdečního tepu k zařízení Garmin.
1 Umístěte zařízení do okruhu 3 m (10 stop) od snímače.
POZNÁMKA: Během párování zachovejte vzdálenost 10 m
(33 stop) od snímačů ANT+ ostatních jezdů.
2 Vyberte možnost > Snímače > Přidat snímač.
3 Vyberte možnost:
• Vyberte typ snímače.
• Chcete-li vyhledat všechny snímače v okolí, vyberte
možnost Vyhledat vše.
Zobrazí se seznam dostupných snímačů.
4 Vyberte jeden nebo více snímačů, které chcete spárovat se
zařízením.
5 Vyberte možnost Přidat.
Po spárování snímače se zařízením je stav snímače
Připojeno. Datové pole můžete přizpůsobit tak, aby
zobrazovalo data snímače.
Trénink s měřiči výkonů
• Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/intosports,
kde naleznete seznam snímačů ANT+, které jsou
kompatibilní s vaším zařízením (například Vector™).
• Další informace naleznete v návodu k obsluze měřiče
výkonu.
• Upravte své výkonnostní zóny podle svých cílů a schopností
(Nastavení výkonnostních zón, strana 9).
Snímače ANT+
Hodnoty zón jsou výchozími hodnotami a nemusí odpovídat
vašim schopnostem. Zóny můžete upravit ručně v zařízení nebo
pomocí aplikace Garmin Connect. Pokud znáte funkční limitní
hodnotu výkonu (FTP), můžete ji zadat a povolit softwaru
automatický výpočet výkonnostních zón.
1 Vyberte možnost > Moje statistiky > Tréninkové rozsahy
> Výkonnostní zóny.
2 Zadejte hodnotu FTP.
3 Vyberte možnost Podle:.
4 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti watty zóny zobrazíte a upravíte ve
wattech.
• Výběrem možnosti % FTP zóny zobrazíte a upravíte jako
procento funkční limitní hodnoty výkonu.
Kalibrace měřiče výkonu
Před kalibrací musí být měřič výkonu správně nainstalovaný,
spárovaný se zařízením a aktivně zaznamenávat data.
Pokyny ke kalibraci vašeho měřiče výkonu najdete v návodu od
výrobce.
1 Vyberte možnost > Snímače.
2 Vyberte měřič výkonu.
3 Vyberte možnost Kalibrovat.
4 Šlapáním udržujte měřič výkonu aktivní, dokud se nezobrazí
zpráva.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Výkon na pedálech
Snímač Vector měří výkon na pedálech.
Snímač Vector měří stokrát za sekundu sílu, kterou
působíte.Snímač Vector také měří kadenci neboli rotační
rychlost pedálů. Na základě měření intenzity a směru síly,
otáčení kliky pedálu a času dokáže snímač Vector vypočítat váš
výkon ve wattech. Vzhledem k tomu, že snímač Vector měří
nezávisle výkon levé a pravé nohy, vyhodnocuje zároveň i levé/
pravé vyvážení výkonu.
POZNÁMKA: Systém Vector S levé/pravé vyvážení výkonu
neumožňuje.
Dynamika jízdy na kole
Metrika dynamiky jízdy na kole měří způsob, jak používáte sílu
při šlapání do pedálů a kam tuto sílu směřujete. Pomáhá vám
tak lépe pochopit styl vaší jízdy. Údaje o způsobu a místu
aplikace síly vám pomohou trénovat efektivněji a trénink lépe
vyhodnotit.
Používání dynamiky jízdy
Chcete-li používat funkci dynamiky jízdy na kole, musíte se
svým zařízením spárovat měřič výkonu Vector (Párování
snímačů ANT+, strana 9).
POZNÁMKA: Záznam dynamiky jízdy vyžaduje další místo
v paměti.
1 Vyrazte na projížďku.
2 Přejděte na stránku dynamiky jízdy, kde si můžete zobrazit
špičku silové fáze À, celkovou silovou fázi Á posunutí středu
základny Â.
9
3 Chcete-li upravit datové pole Ã, přidržte je (Přizpůsobení
datových obrazovek, strana 16).
POZNÁMKA: Přizpůsobit lze dvě datová pole v dolní části
obrazovky.
Data své jízdy můžete odeslat do svého účtu Garmin Connect a
zobrazit si další údaje o dynamice jízdy (Odeslání jízdy do
služby Garmin Connect, strana 11).
Špička silové fáze
Silová fáze je oblast šlápnutí na pedál (mezi začátkem a
koncem úhlu kliky pedálu), kde dochází k vyvinutí kladné síly.
Posunutí středu základny
Posunutí středu základny uvádí umístění základny pedálu při
použití síly.
Přizpůsobení funkcí zařízení Vector
Chcete-li si přizpůsobit funkce zařízení Vector, musíte se svým
zařízením spárovat měřič výkonu Vector.
1 Vyberte možnost > Snímače.
2 Vyberte měřič výkonu Vector.
3 Vyberte možnost Podrobnosti o snímači > Funkce
snímače Vector.
4 Vyberte možnost.
5 Podle potřeby pomocí přepínačů zapněte nebo vypněte
účinnost šlapání, plynulost šlapání a dynamiku jízdy.
Aktualizace softwaru Vector pomocí zařízení
Edge 1000
Než budete moci provést aktualizaci softwaru, musíte zařízení
Edge 1000 spárovat se systémem Vector.
1 Odešlete data o jízdě do zařízení Garmin Connect
prostřednictvím připojení USB nebo Wi‑Fi .
Aplikace Garmin Connect automaticky vyhledá aktualizace
softwaru a odešle je do zařízení Edge.
2 Umístěte zařízení Edge v dosahu (3 m) od snímače.
3 Několikrát otočte klikou pedálu.
Zařízení Edge vás vyzve k instalaci všech aktualizací
softwaru, které jsou k dispozici.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
®
Odhad FTP
Zařízení používá informace profilu uživatele z výchozího
nastavení pro určení vaší funkční limitní hodnoty výkonu (FTP).
Chcete-li získat přesnější hodnotu FTP, můžete provést test
FTP pomocí spárovaného měřiče výkonu (Provedení testu FTP,
strana 10) a snímače srdečního tepu.
Vyberte možnost > Moje statistiky > FTP.
Odhadovaná hodnota FTP se zobrazuje jako výkon ve
wattech (watty na kilogram) a jako poloha na barevném
měřidle.
10
Fialová
Vynikající
Modrá
Velmi dobré
Zelená
Dobré
Oranžová
Uspokojivé
Červená
Netrénovaný člověk
Podrobnější informace naleznete v příloze (Hodnocení FTP,
strana 21).
Provedení testu FTP
Chcete-li provést test, na základě kterého určíte svou funkční
limitní hodnotu výkonu (FTP), musíte si nainstalovat a spárovat
měřič výkonu a snímač srdečního tepu (Párování snímačů
ANT+, strana 9).
1 Vyberte možnost > Moje statistiky > FTP > Test FTP >
JÍZDA.
2 Stisknutím tlačítka stopky spustíte.
Po zahájení jízdy zařízení zobrazí každý krok testu, cíl a
aktuální výkonnostní data. Po dokončení testu se zobrazí
zpráva.
3 Stisknutím tlačítka stopky zastavíte.
4 Vyberte možnost Uložit jízdu.
Hodnota FTP se zobrazuje jako výkon ve wattech (watty na
kilogram) a jako poloha na barevném měřidle.
Automatický výpočet FTP
Chcete-li provést test, na základě kterého určíte svou funkční
limitní hodnotu výkonu (FTP), musíte si nainstalovat a spárovat
měřič výkonu a snímač srdečního tepu (Párování snímačů
ANT+, strana 9).
1 Jeďte venku alespoň 20 minut se stejnoměrnou, vysokou
intenzitou.
2 Po jízdě vyberte možnost Uložit jízdu.
3 Vyberte možnost > Moje statistiky > FTP.
Hodnota FTP se zobrazuje jako výkon ve wattech (watty na
kilogram) a jako poloha na barevném měřidle.
Používání elektronického řazení
Před použitím elektronického řazení, například Shimano Di2™,
je nutné spárovat je s vaším zařízením (Párování snímačů
ANT+, strana 9). Můžete si přizpůsobit volitelná datová pole
(Přizpůsobení datových obrazovek, strana 16). Když je snímač
v režimu úprav, zobrazuje zařízení Edge aktuální hodnoty úprav.
®
Přehled o situaci
Zařízení Edge lze používat společně se zařízením Varia Vision™
a s chytrými světly a zadním radarem na kolo Varia™, které
poskytují lepší přehled o okolní situaci. Další informace
naleznete v návodu k obsluze pro zařízení Varia.
POZNÁMKA: Před spárováním zařízení Varia může být nutná
aktualizace softwaru Edge (Aktualizace softwaru, strana 20).
Snímače ANT+
Používání váhy
Garmin Connect
Pokud máte váhu kompatibilní se zařízením ANT+, může
zařízení číst údaje z váhy.
1 Vybere možnost > Snímače > Přidat snímač > Váha.
Když je nalezena váha, zobrazí se příslušná zpráva.
2 Po zobrazení výzvy si stoupněte na váhu.
POZNÁMKA: Pokud používáte váhu pro měření stavby těla,
sundejte si boty i ponožky, aby mohly být přečteny a
zaznamenány všechny parametry týkající se tělesné stavby.
3 Po zobrazení výzvy sestupte z váhy.
TIP: Pokud se vyskytne chyba, sestupte z váhy. Stoupněte
na ni, až se zobrazí výzva.
Data chytré váhy Garmin Index™
Pokud máte zařízení Garmin Index, jsou ve vašem účtu Garmin
Connect uloženy nejaktuálnější data z váhy. Při každém
připojení zařízení Edge k účtu Garmin Connect se údaje z váhy
načtou do vašeho uživatelského profilu Edge.
Můžete se spojit se svými přáteli ve službě Garmin
Connect.Služba Garmin Connect vám nabízí nástroje ke
sledování tras, analýzu, sdílení a vzájemnému povzbuzování.
Zaznamenávejte svůj aktivní životní styl včetně běhu, chůze,
jízdy, plavání, turistiky, triatlonů a dalších aktivit. Pokud se
chcete zaregistrovat k bezplatnému účtu, přejděte na adresu
www.garminconnect.com/start.
Uložte si své aktivity: Jakmile aktivitu pomocí zařízení
dokončíte a uložíte, můžete ji nahrát do služby Garmin
Connect a uchovat jak dlouho budete chtít.
Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace o
své aktivitě, včetně času, vzdálenosti, nadmořské výšky,
srdečního tepu, spálených kalorií, kadenci, zobrazení
výškové mapy, tabulek tempa a rychlosti a přizpůsobení
zpráv.
POZNÁMKA: Některá data vyžadují volitelné příslušenství,
například snímač srdečního tepu.
Historie
Historie obsahuje čas, vzdálenost, kalorie, rychlost, údaje o
kole, nadmořskou výšku a volitelné ANT+informace ze snímače.
POZNÁMKA: Pokud je časovač zastaven nebo pozastaven,
nedochází k zaznamenávání historie.
Pokud se paměť přístroje zaplní, zobrazí se zpráva. Zařízení
vaši historii automaticky neodstraňuje ani nepřepisuje.
Nahrávejte historii pravidelně do Garmin Connect a udržujte si
tak přehled o všech svých údajích o jízdě.
Zobrazení jízdy
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Historie > Jízdy.
2 Vyberte možnost.
Odstranění jízdy
1 Vyberte možnost Historie > Jízdy.
2 Vyberte jízdu.
> Odstranit >
3 Vyberte možnost
Připojené funkce Bluetooth
®
.
Zobrazení souhrnů dat
Můžete zobrazit nahromaděná data, která jste uložilo do Edge,
včetně počtu jízd, času, vzdálenosti a kalorií.
Na domovské obrazovce vyberte možnost Historie >
Souhrny.
Odeslání jízdy do služby Garmin Connect
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
1 Vytáhněte ochranný kryt À z portu USB Á.
2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu USB
v zařízení.
3 Zasuňte velkou koncovku kabelu USB do portu USB
v počítači.
4 Přejděte na adresu www.garminconnect.com/start.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Historie
Naplánujte si svůj trénink: Můžete si zvolit cíl aktivit typu
fitness a načíst jeden z denních tréninkových plánů.
Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli a
vzájemně sledovat své aktivity nebo zveřejnit odkazy na své
aktivity na svých oblíbených sociálních sítích.
Zařízení Edge má připojené funkce Bluetooth pro kompatibilní
smartphone nebo zařízení typu fitness. Některé funkce vyžadují
instalaci mobilní aplikace Garmin Connect do vašeho
smartphonu. Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/intosports/apps.
POZNÁMKA: Abyste mohli některé funkce využívat, musí být
zařízení připojeno ke smartphonu s podporou technologie
Bluetooth.
LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše
závodění a tréninky v reálném čase. Můžete pozvat sledující
osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit
jim sledovat vaše aktuální data na sledovací stránce služby
Garmin Connect.
Odeslání aktivit do služby Garmin Connect: Automaticky
odešle vaše aktivity do služby Garmin Connect, až záznam
aktivit dokončíte.
Stahování kurzů a tréninků ze služby Garmin Connect:
Umožňuje vyhledávání aktivit ve službě Garmin Connect
pomocí smartphonu a jejich odesílání do vašeho zařízení.
Přenosy ze zařízení do zařízení: Umožňuje bezdrátový přenos
souborů do jiného kompatibilního zařízení Edge.
Interakce se sociálními sítěmi: Umožňuje odeslání aktualizací
pro vaši sociální síť současně s odesláním do služby Garmin
Connect.
Aktualizace počasí: Odesílá informace o počasí v reálném
čase a upozornění do vašeho zařízení.
Oznámení: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na vašem
zařízení.
11
Párování s vaším smartphonem
1 Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/intosports
2
3
4
5
/apps a stáhněte si aplikaci Garmin Connect Mobile do svého
smartphonu.
Umístěte zařízení smartphone do okruhu 10 m (33 stop) od
zařízení.
V zařízení vyberte možnost > Bluetooth > Zapnout >
Párovat smartphone, a postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Ve smartphonu spusťte mobilní aplikaci Garmin Connect a
připojte zařízení podle pokynů na obrazovce.
Pokyny jsou uvedeny po počátečním nastavení, případně se
nacházejí v nápovědě aplikace Garmin Connect Mobile.
V zařízení vyberte možnost Pár. s Bluetooth Smart a podle
pokynů na obrazovce aktivujte upozornění na události
z kompatibilního smartphonu (volitelně).
POZNÁMKA: Upozornění na telefonní události vyžadují
kompatibilní smartphone s chytrou bezdrátovou technologií
Bluetooth. Informace o kompatibilitě naleznete na webové
stránce www.garmin.com/ble.
Připojené funkce Wi‑Fi
5 Na zařízení, které bude přijímat požadované soubory,
vyberte možnost > Přenosy do zařízení.
6 Vyberte spojení.
7 Vyberte jeden nebo více souborů pro příjem a zvolte možnost
.
Na obou zařízeních se zobrazí zpráva, že přenos souborů
proběhl úspěšně.
Nahrávaní dat
Zařízení používá úsporný záznam. Zaznamenává hlavní místa,
kdy dojde ke změně směru, rychlosti či srdečního tepu.
Po spárování s měřičem výkonu zařízení zaznamenává každou
sekundu. Záznam každé sekundy poskytuje velice podrobné
informace o prošlé trase a vyžaduje více dostupné paměti.
Další informace o průměrování dat kadence a výkonu naleznete
v části Průměrování dat kadence nebo výkonu, strana 9.
Změna umístění úložiště dat
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost
> Systém >
Nahrávání dat > Nahrát na.
2 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Vnitřní úložiště uložíte data do paměti
zařízení.
• Výběrem možnosti Paměťová karta uložíte data na
volitelnou paměťovou kartu.
Zařízení Edge má připojené funkce Wi‑Fi. Mobilní aplikace
Garmin Connect není nutná, pokud používáte připojení Wi‑Fi.
POZNÁMKA: Aby mohlo tyto funkce využívat, musí být zařízení
připojeno k bezdrátové síti.
Odeslání aktivit do služby Garmin Connect: Automaticky
odešle vaše aktivity do služby Garmin Connect, jakmile
záznam dokončíte.
Kurzy, tréninky a tréninkové plány: Aktivity dříve vybrané ve
službě Garmin Connect jsou bezdrátově odeslány do
zařízení.
Aktualizace softwaru: Zařízení bezdrátově stáhne nejnovější
aktualizaci softwaru. Při dalším spuštění zařízení můžete
postupovat podle pokynů na obrazovce a aktualizovat
software.
Můžete instalovat microSD™ paměťovou kartu jako doplňkové
úložiště nebo pro nahrání předem uložených map.
1 Vytáhněte ochranný kryt À ze slotu paměťové karty microSD
Á.
Nastavení připojení Wi‑Fi
1 Přejděte na stránku www.garminconnect.com/start a
stáhněte si aplikaci Garmin Express™.
2 Podle pokynů na obrazovce nastavte připojení Wi‑Fi pomocí
aplikace Garmin Express.
2 Paměťovou kartu zatlačte, dokud nezaslechnete cvaknutí.
Připojení k bezdrátové síti
1 Vyberte možnost > Wi-Fi.
2 V případě potřeby výběrem možnost Wi-Fi zapněte
bezdrátovou technologii.
3 Výběrem možnosti Přidat síť vyhledejte dostupné sítě.
4 Vyberte bezdrátovou síť.
5 V případě potřeby výběrem ikony zadejte SSID a heslo
k síti.
Zařízení si uloží informace o síti a při vaší příští návštěvě
daného místa se automaticky připojí.
Přenos souborů do jiného zařízení Edge
Trasy, segmenty a tréninky je možné bezdrátově přenášet
z jednoho kompatibilního zařízení Edge do jiného
prostřednictvím technologie Bluetooth.
1 Zapněte obě zařízení Edge a umístěte do vzájemné
vzdálenosti maximálně 3 m.
2 Na zařízení, které obsahuje požadované soubory, vyberte
možnost > Přenosy do zařízení > Sdílet soubory > .
3 Vyberte typ souboru ke sdílení.
4 Vyberte jeden nebo více souborů pro přenos a zvolte
možnost .
12
Instalace paměťové karty
Správa dat
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
®
®
Připojení zařízení k počítači
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
1 Vytáhněte ochranný kryt z portu USB.
2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu USB
v zařízení.
3 Zasuňte velkou koncovku kabelu USB do portu USB
v počítači.
Zařízení a paměťová karta (volitelná) se objeví jako
vyměnitelné jednotky ve složce Tento počítač v počítačích se
systémem Windows a jako připojené svazky v počítačích se
systémem Mac.
Přenos souborů do zařízení
1 Připojte zařízení k počítači.
U počítačů se systémem Windows se zařízení zobrazí jako
vyměnitelný disk nebo přenosné zařízení a paměťová karta
se může zobrazit jako druhý vyměnitelný disk. U počítačů
Mac se zařízení a paměťová karta zobrazí jako připojené
svazky.
Historie
2
3
4
5
6
7
POZNÁMKA: Některé počítače s více síťovými jednotkami
nemusí zobrazit jednotky zařízení správně. Informace o
mapování jednotky naleznete v dokumentaci k operačnímu
systému.
V počítači otevřete prohlížeč souborů.
Vyberte soubor.
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
Otevřete přenosné zařízení, jednotku nebo svazek pro
zařízení nebo paměťovou kartu.
Procházením vyhledejte složku.
Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Soubor se objeví v seznamu souborů v paměti zařízení nebo
na paměťové kartě.
Informace o poloze se zobrazí v horní části mapy.
4 Vyberte informace o poloze.
5 Vyberte možnost > .
Navigace k poloze
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Kam vést?.
2 Vyberte možnost:
Odstranění souborů
OZNÁMENÍ
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1 Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
2 V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
3 Vyberte soubor.
4 Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
3
4
5
6
• Chcete-li navigovat na uloženou trasu, polohu nebo
segment, vyberte možnost Oblíbené.
• Chcete-li navigovat na některé z posledních 50 míst, která
jste našli, vyberte možnost Naposledy nal. místa.
• Chcete-li navigovat na bod zájmu nebo konkrétní adresu
(vyžaduje navigační mapy) nebo do města, na křižovatku
nebo známé souřadnice, vyberte možnost Nástroje pro
hledání.
• Chcete-li zúžit oblast hledání, vyberte možnost .
V případě potřeby vyberte možnost
a zadejte konkrétní
vyhledávací informace.
Vyberte polohu.
Vyberte možnost JÍZDA.
Řiďte se zobrazenými pokyny, které vás dovedou do cíle.
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do
koše.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
Navigace
Nástroje pro hledání > Souřadnice.
2 Zadejte souřadnice a vyberte .
3 Řiďte se zobrazenými pokyny, které vás dovedou do cíle.
Funkce a nastavení navigace platí také pro navigační trasy
(Kurzy, strana 4) a segmenty (Segmenty, strana 5).
• Polohy a hledání míst (Polohy, strana 13)
• Plánování trasy (Plánování a jízda po trase, strana 14)
• Nastavení trasy (Nastavení trasování, strana 14)
• Volitelné mapy (Nákup doplňkových map, strana 15)
• Nastavení mapy (Nastavení mapy, strana 14)
Navigování zpět na start
V kterémkoli bodě jízdy se můžete vrátit do výchozího bodu.
1 Vyrazte na projížďku (Vyrážíme na projížďku, strana 3).
2 Během jízdy vyberte libovolné místo na obrazovce, abyste
zobrazili překryvné stopky.
3 Vyberte možnost > Kam vést? > Zpět na start.
4 Vyberte možnost Na stejné trase nebo Nejpřímější trasa.
5 Vyberte možnost JÍZDA.
Polohy
Polohy můžete nahrát a uložit do zařízení.
Ukládání polohy
Můžete uložit aktuální polohu, například domov nebo parkovací
místo.
1 Na domovské obrazovce vyberte stavový řádek nebo
přetáhnete horní část stránky dolů.
Zobrazí se stránka pro zobrazení.
2 Vyberte možnost GPS > Označit polohu > .
Uložení poloh z mapy
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Kam vést? >
Mapový bod.
2 Procházením mapy vyhledejte polohu.
3 Vyberte polohu.
Navigace
Navigování na známé souřadnice
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Kam vést? >
Zařízení vás bude navigovat zpět na výchozí bod jízdy.
Zastavení navigace
1 Vyberte libovolné místo na obrazovce, abyste zobrazili
překryvné stopky.
2 Posuňte se na mapu.
3 Vyberte možnost >
.
Projektování polohy
>
Můžete vytvořit novou polohu projekcí vzdálenosti a azimutu
z označené polohy do nové polohy.
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Kam vést? >
Oblíbené > Polohy.
2 Vyberte polohu.
13
3
4
5
6
Vyberte informace o poloze v horní části obrazovky.
Vyberte možnost > Projektovaní polohy.
Zadejte azimut a vzdálenost projektované polohy.
Vyberte ikonu .
Úprava poloh
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Kam vést? >
2
3
4
5
6
Oblíbené > Polohy.
Vyberte polohu.
Vyberte lištu Bezpečnostní informace v horní části
obrazovky.
Vyberte ikonu .
Vyberte atribut.
Vyberte například možnost Změnit nadmoř. výšku a zadejte
známou nadmořskou výšku pro polohu.
Zadejte novou informaci a zvolte možnost .
Odstranění polohy
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Kam vést? >
Oblíbené > Polohy.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte informace o poloze v horní části obrazovky.
4 Vyberte možnost > Odstranit polohu > .
Plánování a jízda po trase
Můžete vytvořit a projet si vlastní trasu. Trasa je posloupnost
trasových bodů nebo poloh, které vás dovedou až do cíle.
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Kam vést? >
Plánovač tras > Přidat první polohu.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li vybrat aktuální polohu v mapě, vyberte možnost
Aktuální poloha.
• Chcete-li vybrat uloženou polohu, vyberte možnost
Oblíbené a vyberte polohu, trasu nebo segment.
• Chcete-li vybrat polohu, kterou jste nedávno hledali,
vyberte možnost Naposledy nal. místa a vyberte polohu.
• Chcete-li vybrat polohu na mapě, vyberte možnost Použít
mapu a vyberte polohu.
• Chcete-li vyhledat a vybrat bod zájmu, vyberte možnost
Kategorie a vyberte bod zájmu v okolí.
• Chcete-li vybrat město, vyberte možnost Města a vyberte
město v okolí.
• Chcete-li vybrat adresu, vyberte možnost Adresa a
zadejte adresu.
• Chcete-li vybrat křižovatku, vyberte možnost Křižovatky a
zadejte názvy ulic.
• Chcete-li použít souřadnice, vyberte možnost Souřadnice
a zadejte souřadnice.
3 Vyberte možnost Použít.
4 Vyberte možnost Přidat další polohu.
5 Zopakujte kroky 2–4, dokud nevyberete všechny polohy dané
trasy.
6 Vyberte možnost Zobrazit trasu.
Zařízení vypočítá trasu a zobrazí se její mapa.
TIP: Můžete vybrat možnost , a zobrazit tak graf
nadmořské výšky.
7 Vyberte možnost JÍZDA.
Vytvoření trasy pro okružní cestu
Zařízení může vytvořit trasu pro okružní cestu na základě určité
vzdálenosti od počáteční polohy.
14
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Kam vést? >
2
3
4
5
6
7
Trasov. okruž. jízdy.
Vyberte možnost Vzdálenost a zadejte celkovou vzdálenost
trasy.
Vyberte možnost Počáteční poloha.
Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Aktuální poloha.
POZNÁMKA: Pokud se zařízení nedaří vyhledat
družicové signály k určení aktuální polohy, vyzve vás,
abyste použili poslední známou polohu, případně vybrali
polohu na mapě.
• Vyberte možnost Použít mapu a vyberte polohu na mapě.
Vyberte možnost Vyhledat.
TIP: Pomocí můžete vyhledávat znovu.
Vyberte trasu, kterou chcete zobrazit na mapě.
TIP: Výběrem možnosti a můžete zobrazit další trasy.
Vyberte možnost JÍZDA.
Nastavení trasování
Vyberte možnost > Profily aktivity, vyberte profil a poté
vyberte možnost Navigace > Trasování.
Režim trasování: Umožňuje vybrat aktivitu zařízení pro výpočet
trasy (Výběr aktivity pro výpočet trasy, strana 14).
Metoda výpočtu: Umožňuje vybrat metodu výpočtu pro
optimalizaci vaší trasy.
Uzamknout na silnici (vyžaduje navigační mapy): Uzamkne
ikonu pozice představující pozici na mapě na nejbližší silnici.
Nastavení objížděk (vyžaduje navigační mapy): Umožňuje
vybrat typ silnic, kterým se chcete vyhnout.
Přepočet (vyžaduje navigační mapy): Umožňuje vybrat
metodu přepočtu trasy, pokud se z ní odchýlíte.
Výběr aktivity pro výpočet trasy
Zařízení můžete nastavit tak, aby vypočítalo trasu podle typu
aktivity.
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost > Profily
aktivity.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Navigace > Trasování > Režim trasování.
4 Vyberte možnost pro výpočet trasy.
Můžete například vybrat možnost Turistická cyklistika pro
navigaci po silnicích nebo Horská cyklistika pro navigaci
mimo silnice.
Nastavení mapy
Vyberte možnost > Profily aktivity, vyberte profil a vyberte
možnost Navigace > Mapa.
Orientace: Nastavuje způsob zobrazení mapy na stránce.
Automatické měřítko: Automaticky zvolí úroveň přiblížení
mapy. Po výběru možnosti Vypnuto je nutné mapu přibližovat
nebo oddalovat ručně.
Navigační text: Nastavuje, kdy se zobrazují podrobné
navigační výzvy (vyžaduje navigační mapy).
Viditelnost mapy: Umožňuje nastavit pokročilé funkce mapy.
Mapové informace: Aktivuje nebo deaktivuje mapy, které jsou
v současné době načteny v zařízení.
Změna orientace mapy
1 Vyberte možnost > Profily aktivity.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Navigace > Mapa > Orientace.
Navigace
4 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti K severu zobrazíte u horního okraje
stránky sever.
• Výběrem možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte u
horního okraje stránky aktuální směr trasy.
• Chcete-li mapu zobrazit trojrozměrně, vyberte možnost
Režim 3D.
3 V případě potřeby vyberte kategorii a podkategorii.
4 Vyberte polohu a zvolte možnost JÍZDA.
Topografické mapy
Vaše zařízení může obsahovat topografické mapy nebo je
můžete zakoupit na adrese http://buy.garmin.com. Společnost
Garmin doporučujte stažení aplikace BaseCamp™, abyste mohli
plánovat trasy a aktivity pomocí topografických map.
Rozšířené nastavení mapy
Vyberte možnost > Profily aktivity, vyberte profil a poté
vyberte možnost Navigace > Mapa > Viditelnost mapy.
Režim viditelnosti mapy: Možnosti Automaticky a Vysoký
kontrast obsahují přednastavené hodnoty. Volbou možnosti
Vlastní provedete vlastní nastavení.
Úrovně přiblížení: Slouží k nastavení vykreslení nebo
zobrazení položek mapy ve zvolené nebo nižší úrovni
přiblížení.
Velikost textu: Slouží k nastavení velikosti textu pro položky na
mapě.
Detail: Určuje množství podrobností zobrazených na mapě.
Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude
překreslovat pomaleji.
Stínovaný obrys: Zobrazuje detailní reliéf na mapě (pokud je
dostupný) nebo vypne stínování.
Nákup doplňkových map
Před zakoupením doplňkových map zjistěte verzi map
nahraných ve vašem zařízení.
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost > Profily
aktivity.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Navigace > Mapa > Mapové informace.
4 Vyberte mapu.
5 Vyberte ikonu .
6 Přejděte na webovou stránku http://buy.garmin.com nebo se
obraťte na prodejce Garmin.
Hledání adresy
Pomocí předem nahrané cyklistické mapy Garmin (pokud je
k dispozici) nebo volitelných map City Navigator můžete
vyhledávat adresy, města a další místa. Podrobné navigační
mapy obsahují miliony bodů zájmu, jako jsou restaurace, hotely
a autoservisy.
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Kam vést? >
Nástroje pro hledání > Adresy.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
TIP: Pokud si městem nejste jisti, vyberte možnost Vyhledat
vše.
3 Vyberte adresu a zvolte možnost JÍZDA.
®
Hledání bodu zájmu
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Kam vést? >
Nástroje pro hledání > Kategorie.
Vyberte
kategorii.
2
TIP: Pokud znáte název firmy, vyberte možnost Vš. body
zájmu >
a zadejte název.
V
případě
potřeby
vyberte podkategorii.
3
4 Vyberte polohu a zvolte možnost JÍZDA.
Hledání poloh v okolí
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Kam vést? >
2 Vyberte možnost.
Pokud chcete například nalézt restauraci v okolí adresy,
kterou jste nedávno vyhledali, vyberte možnost Naposledy
nalezený.
Přizpůsobení zařízení
.
Přizpůsobení zařízení
Stahovatelné prvky Connect IQ™
Prostřednictvím aplikace Garmin Connect Mobile můžete do
zařízení přidat funkce Connect IQ od společnosti Garmin a od
jiných společností. Zařízení si můžete přizpůsobit podle svého
úpravou datových polí, doplňků a aplikací.
Datová pole: Umožňují stažení nových datových polí, která
nově znázorňují snímač, aktivitu a údaje o historii. Datová
pole Connect IQ lze přidat do vestavěných funkcí a na
stránky.
Doplňky: Přinášejí okamžité informace, včetně údajů ze
snímače a upozornění.
Aplikace: Vašemu zařízení přidají interaktivní funkce, například
nové typy outdoorových a fitness aktivit.
Profily
Zařízení Edge nabízí několik způsobů, jak přizpůsobit zařízení,
včetně profilů. Profily jsou soubor nastavení umožňující
optimalizovat zařízení podle toho, jakým způsobem ho
používáte. Můžete například vytvořit různá nastavení a
zobrazení pro tréninkovou jízdu na kole a horskou cyklistiku.
Když používáte profil a změníte nastavení, jako jsou datová pole
nebo měrné jednotky, změny se automaticky uloží jako součást
profilu.
Profily aktivity: Můžete vytvořit profily aktivity pro každý typ
jízdy na kole. Můžete například vytvořit samostatný profil
aktivity pro trénink, pro závod a pro horskou cyklistiku. Profil
aktivity obsahuje přizpůsobit stránky s údaji, celkové součty
aktivit, upozornění, tréninkové zóny (například srdeční tep a
rychlost), nastavení tréninku (například Auto Pause a Auto
Lap ) a nastavení navigace.
Uživatelský profil: Můžete aktualizovat své pohlaví, věk,
hmotnost, výšku a nastavení pro celoživotní sportovce.
Zařízení pomocí těchto údajů vypočítává přesné údaje o
jízdě.
®
®
Aktualizace profilu aktivity
Upravit lze až deset profilů aktivity. Můžete přizpůsobit
nastavení a datová pole pro konkrétní aktivitu nebo cestu.
1 Vyberte možnost > Profily aktivity.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte profil.
• Výběrem možnosti přidejte nový profil.
3 V případě potřeby upravte název a barvu profilu.
4 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Datové obrazovky upravíte stránky
dat a datová pole (Přizpůsobení datových obrazovek,
strana 16).
• Výběrem možnosti Výchozí typ jízdy můžete nastavit typ
jízdy typický pro tento profil aktivity, například cesta do
práce.
TIP: Pokud není konkrétní jízda typická, můžete ji
následně ručně upravit. Přesná data o typu jízdy pomáhají
vytvářet trasy vhodné pro cyklisty.
15
• Výběrem možnosti GPS můžete vypnout funkci GPS
(Indoorový trénink, strana 16) nebo změnit nastavení
družic.
• Výběrem možnosti Navigace upravíte nastavení map
(Nastavení mapy, strana 14) a tras (Nastavení trasování,
strana 14).
• Výběrem možnosti Alarmy upravíte tréninková
upozornění (Upozornění, strana 3).
• Výběrem možností Automatické funkce > Auto Lap
nastavíte způsob aktivace okruhů (Označování okruhů
podle pozice, strana 17).
• Výběrem možností Automatické funkce > Auto Pause
nastavíte, kdy mají být stopky automaticky pozastaveny
(Používání funkce Auto Pause, strana 16).
• Výběrem možností Automatické funkce > Automatický
spánekzařízení po pěti minutách nečinnosti automaticky
přejde do režimu spánku (Používání automatického
režimu spánku, strana 19).
• Výběrem možností Automatické funkce > Autom.
procházení upravíte zobrazení stránek s údaji o tréninku
při spuštěných stopkách (Použití funkce Automatické
procházení, strana 17).
• Výběrem možnosti Up. o spuštění stopek upravíte
upozorňovací zprávu o spuštění (Změna upozorňovací
zprávy o spuštění, strana 17).
Všechny změny se uloží do profilu aktivity.
Nastavení uživatelského profilu
Můžete aktualizovat své pohlaví, věk, hmotnost, výšku a
nastavení pro celoživotní sportovce. Zařízení pomocí těchto
údajů vypočítává přesné údaje o jízdě.
1 Vyberte možnost > Moje statistiky > Uživatelský profil.
2 Vyberte možnost.
Informace o položce Celoživotní sportovec
Za celoživotní sportovce jsou pokládány osoby, které intenzivně
trénovaly po dobu mnoha let (s výjimkou lehkých zranění) a mají
klidový srdeční tep 60 tepů za minutu (bpm) nebo nižší.
Nastavení Bluetooth
Vyberte možnost > Bluetooth.
Zapnout: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.
POZNÁMKA: Jiná nastavení funkce Bluetooth se zobrazí
pouze tehdy, je-li zapnuta bezdrátová technologie Bluetooth.
Přezdívka: Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše
zařízení vybavená Bluetooth bezdrátovou technologií.
Párovat smartphone: Připojí zařízení ke kompatibilnímu
smartphonu se zapnutou funkcí Bluetooth. Toto nastavení
umožňuje používání připojených funkcí Bluetooth, například
LiveTrack nebo nahrávání aktivit do služby Garmin Connect.
Pár. s Bluetooth Smart: Připojí zařízení ke kompatibilnímu
smartphonu prostřednictvím chytré bezdrátové technologie
Bluetooth. Při tomto nastavení můžete využívat funkce volání
a sms.
POZNÁMKA: Nastavení se zobrazí pouze v případě, pokud
je zařízení spárováno s kompatibilním smartphonem
s chytrou bezdrátovou technologií Bluetooth.
Upoz. na hovor a text. zpr.: Umožní zapnout telefonní
upozornění z kompatibilního smartphonu.
Zmeškané hovory a textové zprávy: Zobrazí upozornění na
zmeškané události z kompatibilního smartphonu.
Wi‑Fi Nastavení
Vyberte možnost > Wi-Fi.
Wi-Fi: Aktivuje Wi‑Fi bezdrátovou technologii.
16
POZNÁMKA: Jiná nastavení funkce Wi‑Fi se zobrazí pouze
tehdy, je-li funkce Wi‑Fi zapnutá.
Automatické nahrávání: Umožňuje automatické nahrávání
aktivit pomocí známé bezdrátové sítě.
Přidat síť: Připojí zařízení k bezdrátové síti.
Informace o nastavení tréninku
Následující možnosti a nastavení vám umožní přizpůsobit
zařízení vlastním tréninkovým potřebám. Tato nastavení se
uloží do profilu aktivity. Můžete například nastavit časové
upozornění pro profil závodů a polohu samospouště Auto Lap
pro profil horské turistiky.
Přizpůsobení datových obrazovek
Můžete přizpůsobit stránky s údaji pro jednotlivé profily aktivity.
1 Vyberte možnost > Profily aktivity.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Datové obrazovky.
4 Vyberte datovou obrazovku.
5 V případě potřeby zapněte datovou obrazovku.
6 Vyberte počet datových polí, která se mají zobrazit na
obrazovce.
7 Vyberte ikonu .
8 Vyberte datové pole, které chcete změnit.
9 Vyberte ikonu .
Nastavení GPS
Indoorový trénink
Technologii GPS lze při tréninku v interiérech vypnout a šetřit
tak energii baterie.
1 Vyberte možnost > Profily aktivity.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost GPS > Režim GPS > Vypnuto.
Je-li režim GPS vypnut, budou rychlost a vzdálenost dostupné,
pouze pokud je k dispozici volitelný snímač, který do zařízení
odesílá údaje o rychlosti a vzdálenosti (jako například snímač
rychlosti nebo kadence). Při dalším spuštění bude zařízení
znovu vyhledávat družicové signály.
Nastavení nadmořské výšky
Pokud máte přesná data nadmořské výšky vaší aktuální polohy,
můžete kalibrovat výškoměr zařízení ručně.
1 Vyberte možnost > Profily aktivity.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost GPS > Nastavit nadm. výšku.
4 Zadejte nadmořskou výšku a vyberte možnost .
Zobrazení družic
Na stránce družic se zobrazují aktuální údaje o družicích GPS.
Další informace o systému GPS naleznete na stránce
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Vyberte možnost > Profily aktivity.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost GPS > Zobrazit satelity.
Přesnost GPS se zobrazí v dolní části stránky. Zelené pruhy
označují sílu každého přijatého družicového signálu (číslo
družice je zobrazeno pod každým pruhem).
Používání funkce Auto Pause
Funkci Auto Pause lze využít k automatickému pozastavení
stopek, když se zastavíte nebo když vaše rychlost klesne pod
určitou hodnotu. Tato funkce je užitečná, jestliže se na vaší
trase nachází semafory nebo jiná místa, kde budete nuceni
zpomalit nebo zastavit.
Přizpůsobení zařízení
POZNÁMKA: Pokud je časovač zastaven nebo pozastaven,
nedochází k zaznamenávání historie.
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost > Profily
aktivity.
Vyberte
profil.
2
3 Vyberte možnosti Automatické funkce > Auto Pause.
4 Vyberte možnost:
• Po výběru možnosti Při zastavení se stopky automaticky
zastaví, když se přestanete pohybovat.
• Po výběru možnosti Vlastní rychlost se stopky
automaticky zastaví, když vaše rychlost klesne pod
nastavenou hodnotu.
5 V případě potřeby lze upravit volitelná datová pole času
(Přizpůsobení datových obrazovek, strana 16).
Datové pole Uplynulý čas zobrazuje celkový uplynulý čas,
včetně pozastaveného času.
Označování okruhů podle pozice
Funkce Auto Lap umožňuje automaticky označovat okruhy na
určité pozici. Tato funkce je užitečná při srovnávání vašich
výkonů napříč různými částmi trati (jako například při dlouhých
stoupáních nebo trénování sprintů). Na trasách lze pomocí
možnosti Dle pozice aktivovat okruhy na všech uložených
pozicích okruhu.
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost > Profily
aktivity.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnosti Automatické funkce > Auto Lap >
Aktivátor Auto Lap > Dle pozice > Okruh za.
4 Vyberte možnost:
• Vyberete-li možnost Stisk. pouze kl. okruh, počitadlo
okruhů se aktivuje při každém výběru možnosti
a
pokaždé, když znovu projedete některou z těchto poloh.
• Vyberete-li možnost Start a okruh, počitadlo okruhů se
aktivuje na poloze GPS, kde vyberete možnost , a na
každé poloze během jízdy, kde vyberete možnost
.
• Vyberete-li možnost Označit a okruh, počitadlo okruhů se
aktivuje na konkrétní polohu GPS označenou před jízdou
a na každé poloze během jízdy, kde vyberete možnost
.
5 V případě potřeba lze upravit datová pole okruhu
(Přizpůsobení datových obrazovek, strana 16).
Označování okruhů podle vzdálenosti
Funkci Auto Lap můžete použít pro automatické označování
okruhů po určité vzdálenosti. Tato funkce je užitečná při
srovnávání vašich výkonů napříč různými částmi trati (jako
například každých 10 mil nebo 40 kilometrů).
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost > Profily
aktivity.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnosti Automatické funkce > Auto Lap >
Aktivátor Auto Lap > Dle vzdálenosti > Okruh za.
4 Zadejte hodnotu.
5 V případě potřeba lze upravit datová pole okruhu
(Přizpůsobení datových obrazovek, strana 16).
Použití funkce Automatické procházení
Funkci automatického procházení lze použít k automatickému
procházení všech stránek s údaji o tréninku při zapnutých
stopkách.
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost > Profily
aktivity.
Vyberte
profil.
2
Přizpůsobení zařízení
3 Vyberte možnosti Automatické funkce > Autom.
procházení.
4 Vyberte rychlost zobrazování.
Změna upozorňovací zprávy o spuštění
Pomocí této funkce se automaticky zjistí, že zařízení vyhledalo
družice a pohybuje se. Jde o připomínku, abyste zapnuli stopky
a mohli nahrát data o jízdě.
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost > Profily
aktivity.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Up. o spuštění stopek.
4 V případě potřeby vyberte možnost Režim upoz. spuštění.
5 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Jednou.
• Výběrem možností Opakovat > Zpoždění opakování
můžete změnit prodlevu připomínky.
Nastavení systému
Vyberte možnost > Systém.
• Nastavení displeje (Nastavení displeje, strana 17)
• Nastavení nahrávání dat (Nastavení nahrávání dat,
strana 17)
• Nastavení jednotek(Změna měrných jednotek, strana 17)
• Nastavení tónů (Nastavení tónů zařízení, strana 18)
• Nastavení jazyka (Změna jazyka zařízení, strana 18)
• Nastavení konfigurace (Změna nastavení konfigurace,
strana 18)
Nastavení displeje
Vyberte možnosti > Systém > Displej.
Automatické podsvícení: Automaticky nastaví úroveň jasu
podsvícení na základě okolního světla.
Prodleva podsvícení: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude
podsvícení vypnuto.
Barevný režim: Nastaví zařízení na zobrazení denních nebo
nočních barev. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení
bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle
denní doby.
Orientace: Nastavení zobrazování na výšku nebo na šířku.
Zachycení obrazovky: Umožňuje uložit obrázek na obrazovce
zařízení.
Nastavení nahrávání dat
Vyberte možnost > Systém > Nahrávání dat.
Nahrát na: Slouží k nastavení umístění úložiště dat (Změna
umístění úložiště dat, strana 12).
Interval nahrávání: Umožňuje nastavit způsob, jakým zařízení
zaznamenává data aktivity. Možnost Úsporné zaznamenává
hlavní místa, kdy dojde ke změně směru, rychlosti či
srdečního tepu. Možnost 1 s zaznamenává každou sekundu.
Vytváří velmi podrobný záznam vaší aktivity a zvyšuje
velikost souboru se záznamem aktivity.
Průměrování kadence: Umožňuje nastavit, zda zařízení do dat
kadence zahrne nulové hodnoty, které vznikají, když
nešlapete (Průměrování dat kadence nebo výkonu, strana 9).
Průměrování výkonu: Umožňuje nastavit, zda zařízení do dat
výkonu zahrne nulové hodnoty, které vznikají, když nešlapete
(Průměrování dat kadence nebo výkonu, strana 9).
Změna měrných jednotek
Můžete zvolit vlastní nastavení měrných jednotek pro vzdálenost
a rychlost, nadmořskou výšku, teplotu, hmotnost, formát
souřadnic a formát času.
1 Vyberte možnost > Systém > Jednotky.
17
2 Vyberte typ měrné jednotky.
3 Vyberte měrnou jednotku pro dané nastavení.
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 10 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Nastavení tónů zařízení
Péče o zařízení
Na domovské obrazovce vyberte možnost
Tóny.
> Systém >
Změna jazyka zařízení
Na domovské obrazovce vyberte možnost
Jazyk.
> Systém >
Změna nastavení konfigurace
Všechna nastavení nakonfigurovaná při výchozím nastavení lze
upravit.
1 Vyberte možnost > Systém > Vynulování zařízení >
Výchozí nastavení.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Časové zóny
Při každém zapnutí zařízení, vyhledání družic nebo
synchronizaci se smartphonem zařízení automaticky detekuje
časovou zónu a aktuální denní dobu.
OZNÁMENÍ
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a
koncovky.
Bezpečně upevněte ochranný kryt, aby nedošlo k poškození
portu USB.
Čištění zařízení
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Péče o snímač srdečního tepu
Informace o zařízení
Technické údaje
Technické údaje k zařízení Edge
Typ baterie
Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Životnost baterie
15 hodin, při běžném použití
Rozsah provozních
teplot
Od −20 do 60 ºC (od −4 do 140 ºF)
Rozsah nabíjecí teploty
Od 0 do 40 ºC (od 32 do 104 ºF)
Rádiová frekvence/
protokol
Protokol pro bezdrátovou komunikaci ANT+
2,4 GHz
Bluetooth Chytrá bezdrátová technologie
Bezdrátová technologie Wi‑Fi
Stupeň vodotěsnosti
IEC 60529 IPX7*
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Technické údaje snímače srdečního tepu
Typ baterie
Vyměnitelná baterie CR2032, 3 volty
Životnost baterie
Až 4,5 roku při 1 hodině denně
Odolnost proti vodě
3 ATM*
POZNÁMKA: Během plávání nepřenáší tento
produkt srdeční tep.
OZNÁMENÍ
Před praním šňůrky musíte šňůrku odepnout a odstranit modul.
Nahromadění potu a soli na pásku může snížit schopnost
snímače srdečního tepu hlásit správné údaje.
• Přejděte na webové stránky www.garmin.com/HRMcare, kde
se dozvíte podrobné informace pro praní.
• Pásek po každém použití opláchněte.
• Po každých sedmi použitích pásek vyperte v pračce.
• Nedávejte pásek do sušičky.
• Při sušení pásek pověste nebo jej položte.
• Životnost snímače srdečního tepu lze prodloužit tím, že jej
odepnete, když není používán.
Vyměnitelné baterie
VAROVÁNÍ
K vyjmutí baterií nepoužívejte ostré předměty.
Baterie udržujte mimo dosah dětí.
Baterie nikdy nevkládejte do úst. Pokud by došlo ke spolknutí,
obraťte se na svého lékaře nebo místní centrum pro otravy.
Vyměnitelné knoflíkové baterie mohou obsahovat chloristanový
materiál. Může být vyžadována speciální manipulace. Další
informace naleznete na adrese www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
Rozsah provozních
teplot
Od -5° do 50 °C (od 23° do 122 °F)
UPOZORNĚNÍ
Chcete-li baterie správně recyklovat nebo zlikvidovat,
kontaktujte místní středisko pro likvidaci odpadů.
Rádiová frekvence/
protokol
Protokol pro bezdrátovou komunikaci ANT+
2,4 GHz
Výměna baterie snímače srdečního tepu
1 Pomocí malého šroubováku Phillips vyjměte čtyři šroubky na
zadní straně modulu.
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 30 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
2 Vyjměte kryt a baterii.
Technické údaje snímače rychlosti a snímače
kadence
Typ baterie
Baterie CR2032 vyměnitelná uživatelem,
3 volty
Životnost baterie
Přibližně 12 měsíců (1 hodina denně)
Rozsah provozních teplot
Od -20 do 60 ºC (od -4 do 140 ºF)
Rádiová frekvence/protokol Protokol pro bezdrátovou komunikaci
2,4 GHz ANT+
Stupeň vodotěsnosti
18
1 atmosféra*
3 Počkejte 30 sekund.
4 Vložte novou baterii kladným pólem nahoru.
Informace o zařízení
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili
těsnící O-kroužek.
5 Vraťte zadní kryt a čtyři šroubky na své místo.
POZNÁMKA: Příliš neutahujte.
Po výměně baterie snímače srdečního tepu ji můžete znovu
spárovat se zařízením.
Výměna baterie snímače rychlosti a kadence
Po dvou otáčkách dioda LED bliká červeně a označuje, že je
baterie téměř vybitá.
1 Najděte kulatý kryt baterie À na zadní straně snímače.
• Vypněte bezdrátové připojení (Wi‑Fi Nastavení, strana 16).
Používání automatického režimu spánku
Automatický režim spánku slouží k automatickému přechodu
zařízení do režimu spánku po 5 minutách nečinnosti. Během
režimu spánku je vypnuta obrazovka a odpojeny snímače ANT+,
funkce Bluetooth a zařízení GPS. Wi‑Fi zůstává v tomto režimu
zapnuté.
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost > Profily
aktivity.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnosti Automatické funkce > Automatický
spánek.
Zlepšení příjmu satelitů GPS
2 Otáčejte krytem proti směru hodinových ručiček, dokud
značka není v odemknuté poloze a kryt je možné vyjmout.
Vyjměte
kryt a baterii. Á.
3
TIP: Baterii můžete z pouzdra vyjmout pomocí pásky  nebo
magnetu.
4 Počkejte 30 sekund.
5 Vložte do pouzdra novou baterii a dbejte na polaritu.
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili
těsnící O-kroužek.
6 Otáčejte krytem ve směru hodinových ručiček, dokud značka
není v zamknuté poloze.
POZNÁMKA: Po výměně baterie dioda LED několik sekund
bliká červeně a zeleně. Jakmile dioda LED bliká zeleně a
poté zhasne, zařízení je aktivní a je připraveno odesílat data.
Odstranění problémů
• Pravidelně synchronizujte zařízení s účtem Garmin Connect:
◦ Připojte zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a
aplikace Garmin Express.
◦ Synchronizujte zařízení s mobilní aplikací Garmin Connect
prostřednictvím smartphonu s technologií Bluetooth.
◦ Připojte zařízení k účtu Garmin Connect prostřednictvím
bezdrátové sítě Wi‑Fi.
Když je zařízení připojeno k účtu Garmin Connect, stáhne si
několikadenní historii satelitních dat, což mu usnadní
vyhledávání satelitních signálů.
• Přejděte se zařízením ven na otevřené prostranství, nekryté
vysokými budovami ani stromy.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
Další informace
• Přejděte na adresu www.garmin.com/intosports.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/learningcenter.
• Přejděte na adresu http://buy.garmin.com nebo požádejte
svého prodejce Garmin o informace o volitelném
příslušenství a náhradních dílech.
Měření teploty
V případě, že je zařízení vystaveno přímému slunečnímu světlu,
držíte jej v ruce nebo probíhá jeho nabíjení, může naměřit vyšší
než skutečné hodnoty teploty vzduchu. Kromě toho zařízení
zaznamenává se zpožděním výrazné teplotní změny.
Vynulování zařízení
Zobrazení informací o zařízení
Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je
vynulovat. Tímto krokem nevymažete žádná data ani nastavení.
Podržte tlačítko po dobu 10 sekund.
Zařízení se vynuluje a zapne.
Můžete zobrazit identifikační číslo přístroje, verzi softwaru
a licenční dohodu.
Na domovské obrazovce vyberte možnost > Systém >
Informace o.
Vymazání uživatelských dat
Všechna nastavení zařízení lze vrátit na výchozí nastavení
výrobce.
POZNÁMKA: Tato operace odstraní všech informace zadané
uživatelem, ale neodstraní vaši historii.
Vyberte možnost > Systém > Vynulování zařízení >
Obnovení nastavení z výroby.
Maximalizace životnosti baterií
• Snižte úroveň podsvícení nebo zkraťte jeho prodlevu
(Používání podsvícení, strana 2).
• Vyberte interval nahrávání Úsporné (Nastavení nahrávání
dat, strana 17).
• Zapněte funkci Automatický spánek (Používání
automatického režimu spánku, strana 19).
• Vypněte Bluetooth bezdrátovou funkci (Nastavení Bluetooth,
strana 16).
Odstranění problémů
Náhradní O-kroužky
Pro držáky jsou dostupné náhradní O-kroužky.
POZNÁMKA: Používejte pouze náhradní pásy vyrobené
z etylen propylen dien monomeru (EPDM). Přejděte na webovou
stránku http://buy.garmin.com nebo se obraťte na prodejce
Garmin.
Podpora a aktualizace
Služba Garmin Express (www.garmin.com/express) poskytuje
snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin.
• Registrace produktu
• Návody k produktům
• Aktualizace softwaru
• Odeslání dat do služby Garmin Connect
• Aktualizace map a tras
19
Aktualizace softwaru
Před aktualizací softwaru zařízení je třeba mít účet Garmin
Connect a stáhnout aplikaci Garmin Express.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Express
jej odešle na vaše zařízení.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
3 Během aktualizace neodpojujte zařízení od počítače.
POZNÁMKA: Pokud jste již aplikaci Garmin Express použili
pro nastavení zařízení na připojení Wi‑Fi, může aplikace
Garmin Connect automaticky stáhnout dostupné aktualizace
softwaru do zařízení, pokud se připojí pomocí sítě Wi‑Fi.
Dodatek
Datová pole
Některá datová pole vyžadují pro zobrazení dat příslušenství
ANT+.
Baterie převodu: Stav baterie snímače polohy převodu.
Čas: Čas změřený stopkami pro aktuální aktivitu.
Čas do cíle: Odhadovaný zbývající čas k dosažení destinace.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Čas k příštímu bodu: Odhadovaná doba potřebná k dosažení
dalšího trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data,
musí probíhat navigace.
Čas okruhu vestoje: Čas strávený vestoje během šlapání do
pedálů při aktuálním okruhu.
Čas okruhu vsedě: Čas strávený v sedle během šlapání do
pedálů při aktuálním okruhu.
Čas - posledního okruhu: Čas změřený stopkami pro poslední
dokončený okruh.
Čas - průměr okruhu: Průměrný čas okruhu pro aktuální
aktivitu.
Čas vestoje: Čas strávený vestoje během šlapání do pedálů při
aktuální aktivitě.
Čas vsedě: Čas strávený v sedle během šlapání do pedálů při
aktuální aktivitě.
Celkový sestup: Celkové převýšení překonané při sestupu od
posledního vynulování.
Celkový výstup: Celkové převýšení překonané při výstupu od
posledního vynulování.
Cílový výkon: Cílový výkon během aktivity.
Délka – poslední okruh: Ujetá vzdálenost pro poslední
dokončený okruh.
Doba okruhu: Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.
Graf ST: Čárový graf zobrazuje aktuální rozsah srdečního tepu
(1 až 5).
Hodiny: Aktuální čas v rámci dne podle aktuální polohy a
nastavení času (formát, časová zóna a letní čas).
Kadence: Počet otáček klik pedálů nebo počet kroků za minutu.
Zařízení musí být připojeno k příslušenství pro sledování
kadence, aby se zobrazila tato data.
Kalorie (kcal): Celkový počet spálených kalorií.
Krok tréninku: Během tréninku, označuje aktuální krok
z celkového počtu kroků.
Maxim. rychlost: Nejvyšší rychlost pro aktuální aktivitu.
Nadmořská výška: Výška vaší současné polohy nad mořskou
hladinou nebo pod mořskou hladinou.
Nast. převodu: Aktuální kombinace převodu ze snímače polohy
převodu.
20
Odhadovaný čas v cíli: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte
do cílové destinace (upravená pro místní čas dané
destinace). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Odhadovaný čas v mezicíli: Odhadovaná denní doba, kdy
dorazíte do dalšího trasového bodu (upravená pro místní čas
daného trasového bodu). Aby se zobrazila tato data, musí
probíhat navigace.
Odpor trenažéru: Odpor kladený trenažérem.
Okruhy: Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.
Počítadlo kilometrů: Průběžná uražená vzdálenost pro
všechny cesty. Tento celkový počet se nevymaže, pokud
vynulujete data cesty.
Poloha v cíli: Poslední bod na trase nebo v rámci trasy.
Poloha v příštím: Další bod na trase nebo v rámci trasy.
Přední převod: Převod předního kola ze snímače polohy
převodu.
Přesnost GPS: Mezní odchylka pro určení přesné polohy.
Pozice GPS je například určena s přesností ±3,65 m
(12 stop).
Převodový poměr: Počet zubů předního a zadního převodu na
základě hodnot zjištěných snímačem polohy převodu.
Připojená světla: Počet připojených světel.
Průměr. rychlost: Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu.
PSZ: Posunutí středu základny. Posunutí středu základny uvádí
umístění základny pedálu při použití síly.
PSZ – okruh: Průměrný posun středu základny pro aktuální
okruh.
PSZ – průměr: Průměrný posun středu základny pro aktuální
aktivitu.
Režim světla: Režim konfigurace sítě světel.
Režim úhlu paprsku: Režim paprsku předního světla.
Rovnoměrný chod pedálů: Měření rovnoměrné aplikace síly
nohou jezdce na pedály během každého šlápnutí na pedál.
Rychl. stupně: Převody předního a zadního kola ze snímače
polohy převodu.
Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.
Rychlost okruhu: Průměrná rychlost pro aktuální okruh.
Rychlost - poslední okruh: Průměrná rychlost pro poslední
dokončený okruh.
Sil. fáze – L. Prům. špička: Průměrný úhel špičky silové fáze
pro levou nohu a aktuální aktivitu.
Sil. fáze – L. Špička okruhu: Průměrný úhel špičky silové fáze
pro levou nohu a aktuální okruh.
Sil. fáze – P. Prům. špička: Průměrný úhel špičky silové fáze
pro pravou nohu a aktuální aktivitu.
Sil. fáze – P. Špička okruhu: Průměrný úhel špičky silové fáze
pro pravou nohu a aktuální okruh.
Síla signálu GPS: Síla satelitního signálu GPS.
Silová fáze – L.: Aktuální úhel silové fáze pro levou nohu.
Silová fáze je oblast šlápnutí na pedál, kde dochází k vyvinutí
kladné síly.
Silová fáze – L. Okruh: Průměrný úhel silové fáze pro levou
nohu a aktuální okruh.
Silová fáze – L. Průměr: Průměrný úhel silové fáze pro levou
nohu a aktuální aktivitu.
Silová fáze – L. Špička: Aktuální úhel špičky silové fáze pro
levou nohu. Špička silové fáze je rozsah úhlu, ve kterém
jezdec vyvíjí největší část síly.
Silová fáze – P.: Aktuální úhel silové fáze pro pravou nohu.
Silová fáze je oblast šlápnutí na pedál, kde dochází k vyvinutí
kladné síly.
Dodatek
Silová fáze – P. Okruh: Průměrný úhel silové fáze pro pravou
nohu a aktuální okruh.
Silová fáze – P. Průměr: Průměrný úhel silové fáze pro pravou
nohu a aktuální aktivitu.
Silová fáze – P. Špička: Aktuální úhel špičky silové fáze pro
pravou nohu. Špička silové fáze je rozsah úhlu, ve kterém
jezdec vyvíjí největší část síly.
Sklon: Výpočet stoupání (nadmořské výšky) při běhu
(vzdálenost). Pokud například na každé vystoupané 3 m
(10 stop) urazíte 60 m (200 stop), je stupeň 5 %.
Směr pohybu: Směr, kterým se pohybujete.
Srdeční tep: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu
(bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu
snímači srdečního tepu.
ST – %maximální: Procento maximálního srdečního tepu.
ST – %RST: Procento rezervy srdečního tepu (maximální
srdeční tep minus klidový srdeční tep).
Stav baterie: Zbývající energie baterie doplňkového světla na
kolo.
ST - okruh: Průměrný srdeční tep pro aktuální okruh.
ST - okruh %maximální: Průměrné procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální okruh.
ST - okruh %RST: Průměrné procento rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro
aktuální okruh.
ST - poslední okruh: Průměrný srdeční tep pro poslední
dokončený okruh.
ST – průměr: Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.
ST – průměr %maximální: Průměrné procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální aktivitu.
ST – průměr %RST: Průměrné procento rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro
aktuální aktivitu.
Tempo - okruh: Průměrná kadence pro aktuální okruh.
Tempo – průměr: Průměrná kadence pro aktuální aktivitu.
Teplota: Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje
snímač teploty.
Účinnost toč. momentu: Měření účinnosti šlapání jezdce.
Uplynulý čas: Celkový zaznamenaný čas. Například, pokud
spustíte odpočet a poběžíte 10 minut, poté odpočet na
5 minut zastavíte, poté odpočet znovu spustíte a poběžíte
20 minut, bude váš uplynulý čas 35 minut.
Úroveň nabití baterie: Zbývající energie baterie.
Úroveň nabití baterie Di2: Zbývající energie baterie snímače
Di2.
Vertikální rychlost: Rychlost stoupání a sestupu v čase.
VR – 30s průměr: 30sekundový průměr pohybu vertikální
rychlosti.
Východ slunce: Čas východu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Výkon: Aktuální výkon ve wattech.
Výkon – %FTP: Aktuální výkon jako procento funkční limitní
hodnoty výkonu.
Výkon – 10 s průměr: 10sekundový průměr pohybu výkonu.
Výkon – 30 s průměr: 30sekundový průměr pohybu výkonu.
Výkon - 3s průměr: Třísekundový průměr pohybu výstupního
výkonu.
Výkon – IF: Intensity Factor™ pro aktuální aktivitu.
Výkon – kJ: Celková odvedená práce (výkon) v kilojoulech.
Výkon – maximální: Nejvyšší výkon pro aktuální aktivitu.
Výkon - maximum na okruh: Nejvyšší výkon pro aktuální
okruh.
Dodatek
Výkonnostní rozsah: Aktuální rozsah výkonu (1 až 7) na
základě vašeho FTP nebo vlastního nastavení.
Výkon – NP: Normalized Power™ pro aktuální aktivitu.
Výkon - NP okruh: Průměrná Normalized Power pro aktuální
okruh.
Výkon - NP posl. okruhu: Průměrná Normalized Power pro
poslední dokončený okruh.
Výkon - okruh: Průměrný výkon pro aktuální okruh.
Výkon – poslední kolo: Průměrný výkon pro poslední
dokončený okruh.
Výkon – průměr: Průměrný výkon pro aktuální aktivitu.
Výkon – TSS: Training Stress Score™ pro aktuální aktivitu.
Výkon – watty/kg: Hodnota výstupního výkonu ve wattech na
kilogram.
Vyvážení: Aktuální levé/pravé vyvážení výkonu.
Vyvážení – 10 s průměr: 10sekundový průměr pohybu pro
levé/pravé vyvážení výkonu.
Vyvážení – 30 s průměr: 30sekundový průměr pohybu pro
levé/pravé vyvážení výkonu.
Vyvážení – 3 s průměr: Třísekundový průměr pohybu pro levé/
pravé vyvážení výkonu.
Vyvážení - okruh: Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro
aktuální okruh.
Vyvážení – průměr: Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro
aktuální aktivitu.
Vzd. k nejb. tr. b.: Zbývající vzdálenost k dalšímu bodu v rámci
trasy.
Vzdálenost: Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu nebo
aktivitu.
Vzdálenost do cíle: Zbývající vzdálenost do cílové destinace.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Vzdálenost k příštímu bodu: Zbývající vzdálenost k dalšímu
trasovému bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí
probíhat navigace.
Vzdálenost okruhu: Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.
Zadní převod: Převod zadního kola ze snímače polohy
převodu.
Západ slunce: Čas západu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Zbývající čas: Během tréninku, označuje zbývající čas, pokud
používáte cílovou hodnotu pro čas.
Zbývající kCal: Během tréninku, označuje zbývající kalorie,
pokud používáte cílovou hodnotu pro kalorie.
Zbývající opakovaní: Během tréninku, označuje zbývající
opakování.
Zbývající ST: Během tréninku, označuje hodnotu nad nebo pod
cílovou hodnotou pro srdeční tep.
Zbývající vzd.: Během tréninku či trasy. Označuje zbývající
vzdálenost, pokud používáte cílovou hodnotu pro vzdálenost.
Zóna ST: Aktuální rozsah srdečního tepu (1 až 5). Výchozí zóny
vycházejí z vašeho uživatelského profilu a maximálního
srdečního tepu (220 minus váš věk).
Hodnocení FTP
Tato tabulka uvádí klasifikaci funkční limitní hodnoty výkonu
(FTP) podle pohlaví.
Muži
Watty na kilogram (W/kg)
Skvělé
5,05 a více
Vynikající
3,93 až 5,04
Dobré
2,79 až 3,92
21
Muži
Watty na kilogram (W/kg)
Výhody
2,23 až 2,78
Rozsah % maximálního
srdečního tepu
Vnímaná námaha
Uspokojivé
Netrénovaný člověk
Méně než 2,23
3
70–80 %
Ženy
Watty na kilogram (W/kg)
Střední tempo,
udržování
konverzace je
obtížnější
Zvýšená aerobní
kapacita, optimální
kardiovaskulární
trénink
Skvělé
4,30 a více
4
80–90 %
Vynikající
3,33 až 4,29
Dobré
2,36 až 3,32
Rychlé tempo, mírně Zvýšená anaerobní
nepohodlné,
kapacita a hranice,
intenzivní dýchání
zvýšená rychlost
Uspokojivé
1,90 až 2,35
5
90–100 %
Netrénovaný člověk
Méně než 1,90
Tempo sprintu,
Anaerobní a svalová
neudržitelné po delší vytrvalost, zvýšená
dobu, namáhavé
výkonnost
dýchání
Hodnoty FTP jsou založeny na výzkumu Huntera Allena a
Andrewa Coggana, PhD, Training and Racing with a Power
Meter (Boulder, CO: VeloPress, 2010).
Výpočty rozsahů srdečního tepu
Rozsah % maximálního
srdečního tepu
Vnímaná námaha
Výhody
1
50–60 %
Uvolněné, lehké
tempo, rytmické
dýchání
Aerobní trénink
základní úrovně,
snižuje stres
2
60–70 %
Pohodlné tempo,
mírně hlubší
dýchání, je možné
konverzovat
Základní kardiovaskulární trénink,
vhodné regenerační
tempo
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální
Tyto tabulky obsahují standardizované klasifikace odhady hodnoty VO2 maximální podle věku a pohlaví.
Muži
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Skvělé
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Vynikající
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobré
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Uspokojivé
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Špatné
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
35,6
32,3
29,4
Ženy
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Skvělé
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Vynikající
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobré
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Uspokojivé
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Špatné
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data jsou reprodukována se svolením institutu The Cooper Institute. Další informace naleznete na webové stránce
www.CooperInstitute.org.
Velikost a obvod kola
Velikost kola
D (mm)
Velikost kola je uvedena na obou stranách pneumatiky. Níže
uvedený seznam není úplný. Použít lze rovněž kalkulátory
dostupné na internetu.
24 × 3/4 trubkový
1 785
24 × 1–1/8
1 795
24 × 1–1/4
1 905
Velikost kola
D (mm)
24 × 1,75
1 890
12 × 1,75
935
24 × 2,00
1 925
14 × 1,5
1 020
24 × 2,125
1 965
14 × 1,75
1 055
26 × 7/8
1 920
16 × 1,5
1 185
26 × 1(59)
1 913
16 × 1,75
1 195
26 × 1(65)
1 952
18 × 1,5
1 340
26 × 1,25
1 953
18 × 1,75
1 350
26 × 1–1/8
1 970
20 × 1,75
1 515
26 × 1–3/8
2 068
20 × 1–3/8
1 615
26 × 1–1/2
2 100
22 × 1–3/8
1 770
26 × 1,40
2 005
22 × 1–1/2
1 785
26 × 1,50
2 010
24 × 1
1 753
26 × 1,75
2 023
22
Dodatek
Velikost kola
D (mm)
26 × 1,95
2 050
26 × 2,00
2 055
26 × 2,10
2 068
26 × 2,125
2 070
26 × 2,35
2 083
26 × 3,00
2 170
27 × 1
2 145
27 × 1–1/8
2 155
27 × 1–1/4
2 161
27 × 1-3/8
2 169
650 × 35A
2 090
650 × 38A
2 125
650 × 38B
2 105
700 × 18C
2 070
700 × 19C
2 080
700 × 20C
2 086
700 × 23C
2 096
700 × 25C
2 105
700 × 28C
2 136
700 × 30C
2 170
700 × 32C
2 155
700C trubkový
2 130
700 × 35C
2 168
700 × 38C
2 180
700 × 40C
2 200
Softwarová licenční dohoda
POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SE ZAVAZUJETE RESPEKTOVAT
PODMÍNKY NÁSLEDUJÍCÍ SOFTWAROVÉ LICENČNÍ
DOHODY. TUTO DOHODU SI PROSÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE.
Společnost Garmin Ltd. a její dceřiné společnosti (dále jen
„Garmin“) vám poskytují omezenou licenci na užívání softwaru
zabudovaného v tomto zařízení v binární použitelné podobě
(dále jen „Software“) při běžném provozu přístroje. Právní nárok,
vlastnická práva a práva související s duševním vlastnictvím
tohoto Softwaru zůstávají majetkem společnosti Garmin a/nebo
poskytovatelů třetích stran.
Tímto potvrzujete, že Software je majetkem společnosti Garmin
a/nebo poskytovatelů třetích stran a je chráněn americkými
zákony o autorských právech a mezinárodními úmluvami
o autorských právech. Dále potvrzujete, že struktura, organizace
a kód softwaru, pro který není poskytnut zdrojový kód, jsou
cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo
poskytovatelů třetích stran, a že zdrojový kód softwaru zůstává
cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo
poskytovatelů třetích stran. Souhlasíte s tím, že Software ani
jeho části nebudete dekompilovat, rozebírat, upravovat,
provádět zpětné sestavení nebo převádět do formy čitelné pro
člověka a nebudete je využívat k vytváření odvozených děl.
Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat nebo reexportovat
Software do jiných zemí, a tím porušovat zákony o kontrole
exportu Spojených států amerických nebo zákony o kontrole
exportu jakýchkoli jiných příslušných zemí.
Dodatek
23
Rejstřík
A
adresy, hledání 13
aktualizace, software 20
alarmy 3
aplikace 11, 12, 15
Auto Lap 17
Auto Pause 16
automatické procházení 17
automatický režim spánku 19
B
baterie
maximalizace 19
nabíjení 1
typ 1
výměna 18, 19
body zájmu (POI) 15
hledání 13
C
celoživotní sportovec 16
Connect IQ 15
Č
čas, alarmy 3
časové zóny 18
čištění zařízení 18
D
data
obrazovky 16
přenos 11, 12
ukládání 11
datová pole 15, 16, 20
doplňky 15
družicové signály 2, 19
dynamika jízdy na kole 9, 10
G
Garmin Connect 3–6, 11, 12, 15
Garmin Express 12
aktualizace softwaru 19
registrace zařízení 19
Garmin Index 11
GPS
signál 2, 19
stránka satelitů 16
zastavení 16
H
historie 3, 11
odeslání do počítače 11
odstranění 11
hledání poloh 15
adresy 15
v blízkosti aktuální polohy 15
I
ID zařízení 19
ikony 2
indoorový trénink 6
instalace 1, 8
instalace zařízení 1
J
jazyk 18
jízda na kole 8
K
kadence 9
alarmy 3
kalendář 6
kalibrace, měřič výkonu 9
kalorie, alarmy 3
Karta microSD. Viz paměťová karta
kurzy 4
24
M
mapy 5
aktualizace 19
hledání poloh 13
nákup 15
nastavení 14, 15
orientace 14
topografické 15
změna velikosti 15
měrné jednotky 17
N
nadmořská výška 16
nahrávání dat 12, 17
nastavení 2, 10, 15–18
zařízení 18
nastavení času 18
nastavení displeje 17
nastavení systému 17
navigace 13
zastavení 13
zpět na start 13
O
O-kroužky. Viz pásky
obrazovka 17
odstranění, všechna uživatelská data 13, 19
odstranění problémů 8, 19
okruhy 2
osobní rekordy 6
odstranění 6
P
paměťová karta 12
párování 2, 12
Snímače ANT+ 9
pásky 19
pedály 9
počítač, připojení 12
podsvícení 2, 17
polohy 13
hledání pomocí mapy 13
odstranění 14
úprava 14
vyhledávání 15
posunutí středu základny 10
profily 15, 16
uživatelské 16
průměrování dat 9
přenos, soubory 12
příslušenství 7, 9, 19
přizpůsobení zařízení 16
R
regenerace 7
registrace produktu 19
registrace zařízení 19
režim spánku 19
S
segmenty 5, 6
odstranění 6
silová fáze 10
Služba Garmin Connect 11
smartphone 2, 11, 15, 16
Snímače ANT+ 2, 7, 9, 10
párování 9
vybavení pro fitness 6
snímače rychlosti a kadence 8, 9, 19
software
aktualizace 19, 20
verze 19
softwarová licenční dohoda 19, 23
soubory, přenos 12
souřadnice 13
srdeční tep
alarmy 3
rozsahy 8, 22
snímač 7, 8, 18
zóny 8
stopky 2, 3, 11
stránka satelitů 16
T
technické údaje 18
Technologie Bluetooth 11, 12, 16
teplota 19
tlačítka 2
tlačítka na displeji 2
tóny 18
topografické mapy 15
trasové body, projektování 13
trasy 4, 5
načítání 4
nastavení 14
odstranění 5
úprava 4, 5
vytvoření 14
Trasy, úprava 5
trénink
obrazovky 16
plány 6
stránky 3
tréninky 3, 4
načítání 3
odstranění 4
úprava 4
vytvoření 3, 4
U
ukládání aktivit 3
ukládání dat 11, 12
upozornění 3
upozorňovací zpráva o spuštění 17
USB 20
odpojení 13
uzamčení, obrazovka 2
uživatelská data, odstranění 13
uživatelský profil 2, 16
V
váha 11
velikosti kol 22
Virtual Partner 4, 5
VO2 maximální 7, 8, 22
výchozí nastavení 18
výkon 9
výkon (síla) 6
alarmy 3
metry 7, 9, 10, 21
zóny 9
výměna baterie 18
vynulování zařízení 19
výškoměr, kalibrace 16
vzdálenost, alarmy 3
vzhledy hodinek 15
W
Wi-Fi 2
Wi‑Fi 16, 20
připojení 12
Z
zařízení
péče 18
vynulování 19
zóny
čas 18
výkon 9
zpět na start 13
Rejstřík
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising