Garmin | Edge® 130 | User manual | Garmin Edge® 130 Brugervejledning

Garmin Edge® 130 Brugervejledning
EDGE 130
®
Brugervejledning
© 2018 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner og Virtual Partner er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, der er registreret i USA og andre
lande. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™ og Vector™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. The Cooper Institute samt tilhørende varemærker tilhører The Cooper
Institute. Avanceret pulsanalyse fra Firstbeat. Apple og Mac er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. STRAVA og Strava™ er varemærker tilhørende Peaksware,
LLC. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation, der er registreret i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive
ejere.
®
®
®
®
®
Dette produkt er ANT+ certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
M/N: A03402
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Taster .......................................................................................... 1
Statusikoner ........................................................................... 1
Parring med din smartphone ...................................................... 1
Installation af standardholderen ................................................. 1
Frigørelse af Edge ................................................................. 1
Opladning af enheden ................................................................ 1
Om batteriet ........................................................................... 2
Modtagelse af satellitsignaler ..................................................... 2
Visning af widgets ....................................................................... 2
Brug af baggrundslys .................................................................. 2
Træning ........................................................................... 2
Kør en tur .................................................................................... 2
Følg en gemt tur ......................................................................... 2
Segmenter .................................................................................. 3
Strava™ segmenter ............................................................... 3
Følg et segment fra Garmin Connect ..................................... 3
Sådan konkurrerer du i et segment ....................................... 3
Indstilling af et segment til automatisk justering .................... 3
Visning af segmentdetaljer ..................................................... 3
Sletning af et segment ........................................................... 3
Baner .......................................................................................... 3
Følg en bane fra Garmin Connect ......................................... 3
Tips til træning med baner ..................................................... 4
Visning af rutedetaljer ............................................................ 4
Sletning af en rute .................................................................. 4
Træning indendørs ..................................................................... 4
Markering af omgange ................................................................ 4
Brug af Auto Pause® .................................................................. 4
Brug af automatisk rullefunktion ................................................. 4
Ændring af datafelter .................................................................. 4
Tilføjelse af et dataskærmbillede ................................................ 4
Sletning af en dataskærm ........................................................... 4
Min statistik..................................................................... 4
Indstilling af din brugerprofil ........................................................ 4
Personlige rekorder .................................................................... 4
Visning af dine personlige rekorder ....................................... 5
Fortryd ændring af en personlig rekord .................................. 5
Sletning af en personlig rekord .............................................. 5
Navigation....................................................................... 5
Positioner .................................................................................... 5
Markering af din position ........................................................ 5
Navigation til en gemt position ............................................... 5
Navigation tilbage til start ....................................................... 5
Visning af gemte positioner .................................................... 5
Visning af brugerpositioner på kortet ..................................... 5
Tilpasning af kortikoner .......................................................... 5
Ændring af din position .......................................................... 5
Sletning af en gemt position .................................................. 5
Bluetooth connectede funktioner................................. 5
Garmin Connect .......................................................................... 6
Sådan sender du din tur til Garmin Connect .......................... 6
Hjælp .......................................................................................... 6
Opsætning af hjælpefunktionen ............................................. 6
Anmodning om hjælp ............................................................. 6
Annullering af en hjælpemeddelelse ...................................... 6
Connect IQ™ funktioner, der kan downloades ........................... 6
Trådløse sensorer .......................................................... 7
Tip til uregelmæssige pulsdata .............................................. 7
Træningsmål .......................................................................... 8
Restitutionsvejleder ................................................................ 8
Om VO2 maks. vurderinger ................................................... 8
Parring af dine trådløse sensorer ............................................... 8
Træning med effektmålere .......................................................... 8
Kalibrering af din effektmåler ................................................. 9
Pedalbaseret effekt ................................................................ 9
Situationsfornemmelse ............................................................... 9
Historik............................................................................ 9
Visning af turdetaljer ................................................................... 9
Sletning af en tur .........................................................................9
Datahåndtering ........................................................................... 9
Tilslutning af enheden til din computer .................................. 9
Overførsel af filer til din enhed ............................................... 9
Sletning af filer ....................................................................... 9
Frakobling af USB-kablet ....................................................... 9
Visning af samlede data ............................................................. 9
Tilpasning af din enhed................................................. 9
Systemindstillinger ...................................................................... 9
Ændring af enhedens sprog ................................................ 10
Ændring af måleenhed ......................................................... 10
Sådan tænder og slukker du for enhedstoner ..................... 10
Brug af funktion til automatisk slukning ............................... 10
Turindstillinger .......................................................................... 10
Ændring af satellitindstillingen ............................................. 10
Alarmer ................................................................................ 10
Telefonindstillinger .................................................................... 10
Opsætning af udvidet visningstilstand ...................................... 10
Afslut udvidet visningstilstand ................................................... 10
Enhedsoplysninger...................................................... 11
Specifikationer .......................................................................... 11
Edge Specifikationer ............................................................ 11
Specifikationer for pulsmåler ................................................ 11
Specifikationer for fartsensor og kadencesensor ................. 11
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via
E-label .......................................................................................11
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 11
Rengøring af enheden ......................................................... 11
Vedligeholdelse af pulsmåleren ........................................... 11
Udskiftelige batterier ................................................................. 11
Udskiftning af pulsmålerens batteri ...................................... 11
Udskiftning af batteri til fartsensor eller kadencesensor ...... 11
Fejlfinding..................................................................... 12
Nulstilling af enheden ............................................................... 12
Gendannelse af alle standardindstillinger ................................. 12
Maksimering af batterilevetiden ................................................ 12
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen .................................... 12
Min enhed viser det forkerte sprog ........................................... 12
Tætningsringe til udskiftning ..................................................... 12
Opdatering af softwaren med Garmin Connect Mobile ............ 12
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Express ............ 12
Produktopdateringer ................................................................. 12
Sådan får du flere oplysninger .................................................. 12
Appendiks..................................................................... 12
Datafelter .................................................................................. 12
VO2 maks. standardbedømmelser ........................................... 13
Udregning af pulszone .............................................................. 14
Hjulstørrelse og -omkreds ......................................................... 14
Indeks............................................................................ 15
Installation af fartsensor .............................................................. 7
Installation af kadencesensor ..................................................... 7
Om hastigheds- og kadencesensorer .................................... 7
Påsætning af pulsmåleren .......................................................... 7
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.
Taster
3 Vælg en indstilling for at tilføje din enhed til din Garmin
Connect konto:
• Hvis dette er den første enhed, du har parret med Garmin
Connect Mobile appen, skal du følge instruktionerne på
skærmen.
• Hvis du allerede har parret en anden enhed med Garmin
eller
menuen, skal du
Connect Mobile appen fra
vælge Garmin-enheder > Tilføj enhed og følge
instruktionerne på skærmen.
Når parringen er gennemført, vises en meddelelse, og din
enhed synkroniseres automatisk med din smartphone.
Installation af standardholderen
Den bedste GPS-modtagelse får du ved at placere
cykelholderen på en sådan måde, at forsiden af enheden peger
op mod himlen. Du kan installere cykelholderen enten på
frempinden eller på styret.
1 Vælg en sikker placering til montering af enheden, så den
ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
2 Placer gummiskiven bag på cykelholderen.
Gummifligene skal justeres med bagsiden af cykelholderen,
så det sidder godt fast.
Vælg for at "vække" enheden.
Hold nede for at tænde og slukke enheden.
Vælg for at rulle gennem skærmbillederne, funktionerne og
indstillingerne.
På startskærmbilledet skal du holde nede for at se enhedsmenuen.
Vælg for at rulle gennem skærmbillederne, funktionerne og
indstillingerne.
Vælg på startskærmbilledet for at se dine widgets.
3 Placer cykelholderen på cyklens frempind.
4 Fastgør cykelholderen omhyggeligt ved hjælp af de to bånd
Vælg for at starte og stoppe timeren.
Vælg en indstilling, eller bekræft en meddelelse.
5 Juster fligene på bagsiden af enheden med indhakkene i
Vælg for at angive en ny omgang.
Vælg for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
6 Tryk forsigtigt nedad, og drej enheden med uret, indtil den
.
cykelholderen
.
klikker på plads.
Statusikoner
Et fast ikon betyder, at signalet blev fundet, eller at sensoren er
tilsluttet.
GPS-status
Bluetooth status
®
Pulsstatus
Strømstatus
LiveTrack status
Status for hastighed og kadence
Parring med din smartphone
For at bruge de connectede funktioner i Edge enheden skal den
parres direkte via Garmin Connect™ Mobile appen i stedet for fra
Bluetooth indstillingerne på din smartphone.
1 Fra app store på din smartphone kan du installere og åbne
Garmin Connect Mobile app.
nede for at tænde enheden.
2 Hold
Første gang du tænder enheden, skal du vælge enhedens
sprog. Næste skærmbillede beder dig parre enheden med
din smartphone.
TIP: Du kan holde
og vælge Telefon > Status > Par
telefon for manuelt at gå i parringstilstand.
Introduktion
Frigørelse af Edge
1 Drej Edge med uret for at frigøre enheden.
2 Løft Edge af beslaget.
Opladning af enheden
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
Enheden får strøm fra et indbygget litiumion-batteri, som kan
oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port
på din computer.
1
BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, hvis temperaturen ligger
uden for det godkendte temperaturområde (Edge
Specifikationer, side 11).
1 Fjern vejrhætten fra USB-porten .
Enheden ruller gennem widget-sløjfen.
• Når du er i en aktiv widget, skal du vælge
for at se
yderligere muligheder for den pågældende widget.
Brug af baggrundslys
• Vælg en hvilken som helst tast for at tænde
baggrundsbelysningen.
• Du kan justere timeout ved at holde
nede, vælge System
> Tid til lys slukker og vælge en mulighed.
Træning
Kør en tur
Hvis din enhed blev leveret med en ANT+ sensor, er de
allerede parret og kan aktiveres under den indledende
opsætning.
nede for at tænde enheden.
1 Hold
2 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
lyser konstant, når enheden er klar.
Vælg
på skærmen Hjem.
3
4 Vælg for at starte aktivitetstimeren.
®
2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en AC-adapter eller en
USB-port på computeren.
4 Sæt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.
Når du tilslutter enheden til en strømkilde, tændes enheden.
5 Oplad enheden helt.
Om batteriet
ADVARSEL
Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Modtagelse af satellitsignaler
Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne
opfange satellitsignaler. Klokkeslættet og datoen indstilles
automatisk baseret på GPS-positionen.
TIP: Du kan finde flere oplysninger om GPS under
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Gå udendørs i et åbent område.
Forsiden af enheden skal pege mod himlen.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
Det kan tage 30-60 sekunder at finde satellitsignaler.
Visning af widgets
Enheden leveres med adskillige forudinstallerede widgets. Du
skal parre din enhed med en smartphone for at få mest muligt
ud af din Edge enhed.
• Vælg
eller
på startskærmbilledet.
BEMÆRK: Historik registreres kun, når aktivitetstimeren er
aktiveret.
5 Vælg for at stoppe aktivitetstimeren.
6 Vælg en funktion:
• Vælg Fortsæt for at genoptage din tur.
• Vælg Gem tur for at stoppe din tur og gemme den.
TIP: Du kan vælge turtype. Præcise turtypedata er vigtige
for at skabe cykelvenlige ruter på din Garmin Connect
konto.
• Vælg Slet tur for at stoppe din tur og slette den fra din
enhed.
• Vælg Tilbage til Start for at navigere tilbage til din
startposition.
• Vælg Marker position for at markere din position og
gemme den.
Følg en gemt tur
1 Hold nede.
2 Vælg Navigation > Vælg en aktivitet.
3 Vælg en tur.
TIP: Du kan vælge
for at få vist mere detaljerede
oplysninger om din tur, såsom oversigt, kortposition,
omgangsdetaljer, eller for at slette denne tur.
4 Vælg Kør.
5 Vælg for at starte aktivitetstimeren.
2
Træning
Segmenter
Sådan følger du et segment: Du kan sende segmenter fra din
Garmin Connect konto til din enhed. Når et segment er gemt
på din enhed, kan du følge segmentet.
BEMÆRK: Når du downloader en bane fra din Garmin
Connect konto, downloades alle segmenter i banen
automatisk.
Sådan konkurrerer du i et segment: Du kan konkurrere i et
segment og forsøge at matche eller overgå din personlige
rekord eller andre cyklister, som har kørt segmentet.
Strava™ segmenter
Du kan downloade Strava segmenter til din Edge 130 enhed.
Følg Strava segmenter for at sammenligne din præstation med
dine tidligere ture, venner og professionelle, der har kørt det
samme segment.
Hvis du vil være Strava medlem, skal du gå til Segmenterwidget'en på din Garmin Connect konto. Du kan finde yderligere
oplysninger på www.strava.com.
Oplysningerne i denne brugervejledning gælder for både Garmin
Connect segmenter og Strava segmenter.
Følg et segment fra Garmin Connect
Før du kan downloade og følge et segment fra Garmin Connect,
skal du have en Garmin Connect konto (Garmin Connect,
side 6).
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
BEMÆRK: Hvis du bruger Strava segmenter, overføres dine
favoritsegmenter automatisk til din enhed, når den forbindes
til Garmin Connect Mobile appen eller din computer.
2 Gå til connect.garmin.com.
3 Opret et nyt segment, eller vælg et eksisterende segment.
4 Vælg Send til enhed.
5 Frakobl enheden, og tænd den.
6 Vælg for at starte aktivitetstimeren, og tag ud på en tur.
Når din vej krydser et aktiveret segment, kan du konkurrere i
det segment.
Sådan konkurrerer du i et segment
Segmenter er virtuelle konkurrencebaner. Du kan konkurrere i et
segment og sammenligne din præstation med tidligere
aktiviteter, andre køreres præstationer, forbindelser på din
Garmin Connect konto eller andre medlemmer af
cykelfællesskabet. Du kan overføre oplysninger om din aktivitet
til din Garmin Connect konto for at se din segmentplacering.
BEMÆRK: Hvis din Garmin Connect konto og Strava konto er
forbundne, sendes din aktivitet automatisk til din Strava konto,
så du kan gennemse segmentplacering.
1 Vælg for at starte aktivitetstimeren, og tag ud på en tur.
Når din vej krydser et aktiveret segment, kan du konkurrere i
det segment.
2 Begynd at konkurrere i segmentet.
Segmentdataskærmen vises automatisk.
3 Du kan om nødvendigt holde
nede og vælge Hovedmenu
> Navigation > Segmenter for at ændre dit mål under din
konkurrence.
Du kan konkurrere mod den førende på segmentet, din
tidligere præstation eller andre kørere (hvis sådanne findes).
Målet tilpasses automatisk ud fra din aktuelle præstation.
Der vises en besked, når segmentet er fuldført.
Indstilling af et segment til automatisk justering
Du kan indstille enheden til automatisk at justere beregnet
løbstid for et segment baseret på din præstation i det segment.
BEMÆRK: Denne indstilling er aktiveret som standard for alle
segmenter.
1 Hold nede.
2 Vælg Navigation > Segmenter > Autom. indsats.
Visning af segmentdetaljer
1 Hold nede.
2 Vælg Navigation > Segmenter.
3 Vælg et segment.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Løbstid for at se tiden for turen for den, som fører
segmentet.
• Vælg Kort for at se segmentet på kortet.
• Vælg Højde for at se et højdeplot for segmentet.
Sletning af et segment
1 Hold nede.
2 Vælg Navigation > Segmenter.
3 Vælg et segment.
4 Vælg Slet > Ja.
Baner
Følg en tidligere registreret aktivitet: Du kan følge en gemt
bane, blot fordi det er en god bane. Du kan f.eks. gemme og
følge en cykelvenlig vej til arbejde.
Løb imod en tidligere registreret aktivitet: Du kan også følge
en gemt bane for at prøve at nå eller slå tidligere opstillede
præstationsmål. Hvis banen oprindeligt blev gennemført på
30 minutter, kan du konkurrere med en Virtual Partner om at
prøve at gennemføre banen på under 30 minutter.
Følg en eksisterende tur fra Garmin Connect: Du kan sende
en bane fra Garmin Connect til din enhed. Når banen er gemt
på din enhed, kan du følge banen eller køre mod banen.
®
Følg en bane fra Garmin Connect
Før du kan indlæse en bane fra Garmin Connect, skal du have
en Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 6).
1 Vælg en funktion:
• Åbn Garmin Connect mobilappen.
• Gå til connect.garmin.com.
Træning
3
2
3
4
5
6
7
8
Opret en ny rute, eller vælg en eksisterende rute.
Vælg Send til enhed.
Følg instruktionerne på skærmen.
På Edge enheden skal du holde
nede.
Vælg Navigation > Baner.
Vælg banen.
Vælg Kør.
Tips til træning med baner
• Hvis du vil angive en opvarmning, skal du vælge
for at
begynde på banen, og varm derefter op som normalt.
• Hold dig fra banen, mens du varmer op. Når du er klar til at
begynde, skal du begive dig mod banen. Når du er på enhver
del af banen, vises en meddelelse.
BEMÆRK: Så snart du vælger , starter din Virtual Partner
banen uden at vente på, at du varmer op.
• Rul til kortet for at få vist banekortet.
Hvis du forvilder dig væk fra banen, viser enheden en
meddelelse.
Visning af rutedetaljer
1 Hold nede.
2 Vælg Navigation > Baner.
3 Vælg en rute.
4 Vælg en funktion:
•
•
•
•
Vælg Kør for at køre ruten.
Vælg Oversigt for at se oplysninger om ruten.
Vælg Kort for at se ruten på kortet.
Vælg Højde for at få vist et højdekort over ruten.
Sletning af en rute
1 Hold nede.
2 Vælg Navigation > Baner.
3 Vælg en rute.
4 Vælg Slet > Ja.
Træning indendørs
Du kan slå GPS fra, når du træner indendørs eller for at spare
batterilevetid.
1 Hold nede.
2 Vælg Turindstillinger > GPS > Sluk.
Når GPS er slået fra, kan oplysninger om hastighed og
distance ikke vises, medmindre du har en kompatibel sensor
eller indendørs træningsenhed, som sender oplysninger om
hastighed og distance til enheden.
Markering af omgange
Du kan bruge funktionen Auto Lap til automatisk at markere en
omgang efter en bestemt distance, eller du kan markere
omgangene manuelt. Denne funktion er nyttig, hvis du vil
sammenligne dine præstationer ved forskellige dele af en
aktivitet.
1 Hold nede.
2 Vælg Turindstillinger > Omgange.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Auto Lap for at bruge Auto Lap funktionen.
Enheden markerer automatisk en omgang for hver 5 mil
eller kilometer, afhængigt af dine systemindstillinger
(Systemindstillinger, side 9).
• Vælg Lap-tast for at bruge
til at markere en omgang
under en aktivitet.
®
4
Brug af Auto Pause
®
Du kan bruge funktionen Auto Pause til automatisk at sætte
timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig. Denne
funktion er nyttig, hvis der på din løbetur er lyskryds eller andre
steder, hvor du skal stoppe.
BEMÆRK: Den tid, hvor turen er sat på pause, gemmes ikke
med historikdataene.
1 Hold nede.
2 Vælg Turindstillinger > Auto Pause.
Brug af automatisk rullefunktion
Du kan bruge Auto rullefunkt. til automatisk at navigere igennem
siderne med træningsdata, mens timeren kører.
1 Hold nede.
2 Vælg Turindstillinger > Auto rullefunkt..
3 Vælg en visningshastighed.
Ændring af datafelter
Du kan ændre datafeltkombinationerne for de sider, der vises,
mens timeren kører (Datafelter, side 12).
1 Hold nede.
2 Vælg Turindstillinger > Datasider.
3 Vælg > Sidelayout.
4 Vælg eller for at skifte layout.
5 Vælg for at aktivere layoutet.
6 Vælg eller for at redigere datafelterne.
Tilføjelse af et dataskærmbillede
Du kan tilføje yderligere dataskærmbilleder, som skal vises,
mens timeren kører.
1 Hold nede.
2 Vælg Turindstillinger > Datasider.
3 Vælg > Tilføj ny.
4 Vælg et skærmbillede, der skal tilføjes.
Nogle skærmbilleder kan tilpasses (Ændring af datafelter,
side 4).
Sletning af en dataskærm
1
2
3
4
Hold
nede.
Vælg Turindstillinger > Datasider.
Vælg
for at åbne dataskærmen og slette.
Vælg
> Fjern > Ja.
Min statistik
Edge 130 enheden kan spore din personlige statistik og beregne
præstationsmålinger. Præstationsmålinger kræver en
kompatibel pulsmåler eller effektmåler.
Indstilling af din brugerprofil
Du kan opdatere indstillingerne for køn, alder, vægt, højde og
aktivitetsklasse og din maksimale puls. Enheden anvender disse
oplysninger til at beregne nøjagtige turdata.
1 Hold nede.
2 Vælg Min statistik > Brugerprofil.
3 Vælg en funktion.
Personlige rekorder
Når du har afsluttet en tur, viser enheden eventuelle nye
personlige rekorder, som du har sat på den pågældende tur.
Personlige rekorder omfatter din hurtigste tid på en
Min statistik
standarddistance, den længste tur og største stigning under en
tur. Når enheden er parret med en kompatibel energimåler, viser
den den maksimale effektmåling, der er blevet konstateret i
løbet af en 20 minutters periode.
Visning af dine personlige rekorder
1 Hold nede.
2 Vælg Min statistik > Pers. rekorder.
Fortryd ændring af en personlig rekord
Du kan stille hver personlige rekord tilbage til den tidligere
registrerede rekord.
1 Hold nede.
2 Vælg Min statistik > Pers. rekorder.
3 Vælg den rekord, hvor du vil fortryde ændringer.
4 Vælg Tilbehør > Brug tidligere > Ja.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Sletning af en personlig rekord
1 Hold nede.
2 Vælg Min statistik > Pers. rekorder.
3 Vælg en personlig rekord.
4 Vælg Tilbehør > Slet rekord > Ja.
Navigation
Navigationsfunktioner og -indstillinger gælder også for
navigering af baner (Baner, side 3) og segmenter (Segmenter,
side 3).
• Positioner (Positioner, side 5)
• Kortindstillinger (Visning af brugerpositioner på kortet,
side 5)
Positioner
Du kan registrere og gemme positioner på enheden.
Markering af din position
Før du kan markere en position, skal du finde satellitsignaler.
En position er et punkt, som du registrerer og gemmer på
enheden. Hvis du vil huske seværdigheder eller vende tilbage til
et bestemt sted, kan du markere en position.
1 Kør en tur (Kør en tur, side 2).
2 Hold nede.
3 Vælg Marker position.
Der vises en meddelelse. Standardikonet for hver position er
et flag (Tilpasning af kortikoner, side 5).
Navigation til en gemt position
Før du kan navigere til en gemt position, skal du finde
satellitsignaler.
1 Hold nede.
2 Vælg Navigation > Gemte positioner.
3 Vælg en position.
4 Vælg Gå til.
5 Vælg for at starte din tur.
Navigation tilbage til start
På ethvert punkt under turen kan du vende tilbage til
startpunktet.
1 Kør en tur (Kør en tur, side 2).
2 Vælg for at sætte turen på pause.
3 Vælg Tilbage til Start.
4 Vælg Langs samme rute eller Lige linje.
5 Vælg for at genoptage din tur.
Navigation
Enheden angiver vejen tilbage til startpunktet for din tur.
Visning af gemte positioner
Du kan se detaljer om gemte positioner, f.eks. højde og
kortkoordinater.
1 Hold nede.
2 Vælg Navigation > Gemte positioner.
3 Vælg en gemt position.
4 Vælg Oplysninger.
Visning af brugerpositioner på kortet
1 Hold nede.
2 Vælg Kort > Brugerpositioner.
3 Vælg Vis.
Tilpasning af kortikoner
Du kan tilpasse kortikoner for at identificere forskellige typer af
gemte positioner. For eksempel din hjemmeposition eller steder,
hvor du kan spise og drikke.
1 Hold nede.
2 Vælg Navigation > Gemte positioner.
3 Vælg en gemt position.
4 Vælg Skift ikon.
5 Vælg en funktion.
Ændring af din position
1 Hold nede.
2 Vælg Navigation > Gemte positioner.
3 Vælg en gemt position.
4 Vælg Ny position her > Ja.
Positionen skifter til din aktuelle position.
Sletning af en gemt position
1 Hold nede.
2 Vælg Navigation > Gemte positioner.
3 Vælg en position.
4 Vælg Slet > Ja.
Bluetooth connectede funktioner
Edge enheden har Bluetooth connectede funktioner, der passer
til din kompatible smartphone eller fitnessenhed. Visse
funktioner kræver, at du installerer Garmin Connect Mobile
appen på din smartphone. Gå til www.garmin.com/intosports
/apps for at få yderligere oplysninger.
BEMÆRK: Din enhed skal være forbundet til din Bluetooth
aktiverede smartphone, før du kan få fordel af disse funktioner.
LiveTrack: Lad venner og familie følge dine løb og
træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug
af e-mail eller sociale medier, hvilket lader dem se dine livedata på en registreringsside til Garmin Connect.
Aktivitetsoverførsel til Garmin Connect: Sender automatisk
din aktivitet til Garmin Connect, så snart du er færdig med at
registrere aktiviteten.
Rute- og segmentdownloads tilgængelige fra Garmin
Connect: Lader dig søge efter ruter og segmenter på Garmin
Connect ved brug af din smartphone og sende dem til din
enhed.
Interaktion med sociale medier: Du kan automatisk sende en
opdatering til dit foretrukne sociale mediewebsted, når du
uploader en aktivitet til Garmin Connect.
Vejrudsigter: Sender vejrudsigter og -alarmer til din enhed i
realtid.
5
Meddelelser: Viser telefonmeddelelser og beskeder på din
enhed.
Hjælp: Gør det muligt for dig at sende en automatisk smsbesked med dit navn og GPS-position til dine nødkontakter
ved hjælp af Garmin Connect Mobile appen.
2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en USB-port på
Garmin Connect
Hjælp
Du kan oprette forbindelse til din venner på Garmin Connect.
Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere, dele og
opmuntre hinanden. Registrer begivenheder fra din aktive
livsstil, bl.a. løb, gang, køreture, svømning, vandreture, triatlon
osv.
Du kan oprette din gratis Garmin Connect konto, når du parrer
din enhed med din telefon ved hjælp af Garmin Connect Mobileappen, eller du kan gå til connect.garmin.com.
Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet
med enheden, kan du uploade aktiviteten til Garmin Connect
og beholde den, så længe du vil.
Analyser dine data: Du kan se mere detaljerede oplysninger
om din aktivitet, herunder tid, distance, højde, puls,
forbrændte kalorier, kadence, kortet set fra oven, tempo og
hastighedsdiagrammer og brugerdefinerede rapporter.
BEMÆRK: Nogle data kræver tilbehør (ekstraudstyr), f.eks.
pulsmåler.
computeren.
4 Gå til www.garminconnect.com/start.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
FORSIGTIG
Hjælp er en supplerende funktion, som ikke må betragtes som
den primære metode til at få hjælp i en nødsituation. Garmin
Connect Mobile app kontakter ikke nødtjenester for dig.
Når din Edge enhed tilsluttes Garmin Connect Mobile appen
med GPS aktiveret, kan du sende en automatisk tekstbesked
med dit navn og din GPS-position til dine nødkontakter.
Før du kan aktivere hjælpefunktionen på din enhed, skal du
oprette nødkontaktoplysninger i Bluetooth Mobile appen. Din
Bluetooth parrede smartphone skal have et dataabonnement og
befinde sig i et område med datanetværksdækning.Garmin
Connect Dine nødkontakter skal kunne modtage tekstbeskeder
(standard-sms-takst er muligvis gældende).
Der vises en meddelelse på din enhed, der angiver, at dine
kontakter vil blive informeret, når en nedtælling er gennemført.
Hvis du ikke har brug for hjælp, kan du annullere meddelelsen.
Opsætning af hjælpefunktionen
1 Fra app store på din smartphone kan du installere og åbne
Planlæg din træning: Du kan vælge et træningsmål og indlæse
en af dag-til-dag-træningsplanerne.
Del dine aktiviteter: Du kan oprette forbindelse med venner, så
I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til
dine aktiviteter på dine foretrukne sociale
netværkswebsteder.
Sådan sender du din tur til Garmin Connect
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
1 Fjern vejrhætten
fra USB-porten
.
Garmin Connect Mobile app.
2 Par din smartphone med din enhed (Parring med din
smartphone, side 1).
3 Fra appindstillingerne i Garmin Connect Mobile appen skal
du vælge Nødkontakter og indtaste dine cyklistoplysninger
og dine nødkontakter.
Dine valgte kontakter modtager en meddelelse, der
identificerer dem som nødkontakter.
4 Aktiver GPS på din Edge enhed (Ændring af
satellitindstillingen, side 10).
Anmodning om hjælp
Før du kan anmode om hjælp, skal du aktivere GPS på din
Edge enhed og åbne Garmin Connect Mobile appen.
nede i fem sekunder for at aktivere
1 Hold
hjælpefunktionen.
Enheden bipper og afsender meddelelsen, når nedtællingen
er gennemført.
TIP: Du kan vælge
, før nedtællingen er gennemført, hvis
du vil annullere meddelelsen.
2 Vælg om nødvendigt for at afsende meddelelsen med det
samme.
Annullering af en hjælpemeddelelse
Du kan annullere hjælpemeddelelsen på din Edge enhed eller
din parrede smartphone, før den bliver afsendt til dine
nødkontakter.
Vælg Annuller > Ja, før nedtællingen på 30 sekunder er
fuldført.
Connect IQ™ funktioner, der kan downloades
Du kan føje Connect IQ funktioner til din enhed fra Garmin og
andre udbydere med Connect IQ Mobile appen.
Datafelter: Giver dig mulighed for at downloade nye datafelter,
der viser sensor-, aktivitets- og historiske data på nye måder.
Du kan føje Connect IQ datafelter til indbyggede funktioner
og sider.
®
6
Bluetooth connectede funktioner
Trådløse sensorer
Din enhed kan bruges sammen med trådløse ANT+ eller
Bluetooth sensorer. Du kan finde flere oplysninger om
kompatibilitet og køb af yderligere sensorer ved at gå til
http://buy.garmin.com.
Installation af fartsensor
BEMÆRK: Hvis du ikke har denne sensor, kan du springe over
dette trin.
TIP: Garmin anbefaler, at du placerer din cykel sikkert, når du
installerer sensoren.
1 Placer og hold fartsensoren oven på hjulnavet.
2 Træk remmen omkring hjulnavet, og sæt den fast på
krogen
på sensoren.
Sensoren kan vippes, hvis den monteres på et asymmetrisk
hjulnav. Det vil ikke påvirke betjeningen.
3 Drej hjulet for at kontrollere, at det har plads nok.
Sensoren bør ikke berøre andre dele af cyklen.
BEMÆRK: Lysdioden blinker grønt i fem sekunder for at
angive aktivitet efter to omdrejninger.
Installation af kadencesensor
BEMÆRK: Hvis du ikke har denne sensor, kan du springe over
dette trin.
TIP: Garmin anbefaler, at du placerer din cykel sikkert, når du
installerer sensoren.
1 Vælg den størrelse rem, der passer til din pedalarm .
Den rem, du vælger, skal være så lille som muligt, så den
sidder stramt omkring pedalarmen.
2 På den side, der ikke bevæges, skal du placere den flade
side af kadencesensoren på indersiden af pedalarmen.
3 Sæt remmene fast omkring pedalarmen på krogene på
sensoren.
5 Tag en 15 minutters testtur, og tjek sensoren og remmene for
at sikre, at der ikke er tegn på skade.
Om hastigheds- og kadencesensorer
Kadencedata fra kadencesensoren registreres altid. Hvis der
ikke er nogen hastigheds- og kadencesensorer parret med
enheden, anvendes der GPS-data til at udregne hastighed og
distance.
Kadence er hastigheden af dine pedalbevægelser eller
"spinning" målt som antallet af omdrejninger af pedalarmen pr.
minut (rpm).
Påsætning af pulsmåleren
BEMÆRK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du springe denne
handling over.
Pulsmåleren skal bæres direkte på huden, lige under
brystbenet. Den skal sidde så tæt, at den bliver, hvor den er,
under din aktivitet.
1 Sæt pulsmålermodulet på remmen.
Garmin logoerne (på modulet og stroppen) skal vende højre
side opad.
2 Gør elektroderne og kontaktområderne bagpå remmen
våde for at sikre en stærk forbindelse mellem din brystkasse
og senderen.
3 Spænd remmen rundt om din brystkasse, og tilslut krogen på
remmen
til løkken .
BEMÆRK: Vaskeanvisningen må ikke være foldet.
Logoet Garmin skal vende den højre side opad.
4 Anbring den kompatible enhed inden for 3 m (10 fod) af
pulsmåleren.
Når du har taget pulsmåleren på, er den aktiv og sender data.
TIP: Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du
se fejlfindingstippene (Tip til uregelmæssige pulsdata, side 7).
Tip til uregelmæssige pulsdata
4 Drej pedalarmen for at kontrollere, at der er plads nok.
Sensoren og remmene bør ikke berøre andre dele af cyklen
eller dine sko.
BEMÆRK: Lysdioden blinker grønt i fem sekunder for at
angive aktivitet efter to omdrejninger.
Trådløse sensorer
Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du
afprøve følgende tip.
• Put vand på elektroderne og kontaktområderne igen (om
nødvendigt).
• Stram remmen på din brystkasse.
• Varm op i 5 til 10 minutter.
• Følg vedligeholdelsesinstruktionerne (Vedligeholdelse af
pulsmåleren, side 11).
• Brug en bomuldstrøje, eller fugt begge sider af remmen
omhyggeligt.
7
Syntetiske stoffer, der gnider eller slår mod pulsmåleren, kan
skabe statisk elektricitet, der forstyrrer pulssignalerne.
• Flyt dig væk fra kilder, der kan forstyrre din pulsmåler.
Andre forstyrrende kilder kan være stærke elektromagnetiske
felter, nogle 2,4 GHz trådløse sensorer, el-ledninger med
meget høj spænding, elektriske motorer, ovne,
mikrobølgeovne, 2,4 GHz trådløse telefoner og trådløse LANadgangspunkter.
1 Kør med vedvarende, høj intensitet i mindst 20 minutter
udendørs.
2 Efter turen skal du vælge Gem tur.
3 Hold nede.
4 Vælg Min statistik > VO2 Maks..
Dit VO2 maks. estimat vises som et tal og en position på
måleren.
Træningsmål
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
formen ved at forstå og anvende disse principper.
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone, side 14) til at fastsætte den pulszone,
der passer bedst til dine træningsmål.
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder.
Restitutionsvejleder
Du kan bruge din Garmin enhed med en pulsmåler, så du kan få
vist hvor lang tid, der er tilbage, før du er fuldt restitueret og klar
til næste hårde træning.
Restitutionstid: Restitutionstiden vises umiddelbart efter en
aktivitet. Tiden tæller ned, indtil det er optimalt for dig at
forsøge en anden type hård træning.
Visning af din restitutionstid
Før du kan bruge funktionen Restitutionstid, skal du tage
pulsmåleren på og parre den med din enhed (Parring af dine
trådløse sensorer, side 8). Hvis der fulgte en pulsmåler med
enheden, er enheden og pulsmåleren allerede parret. For at få
det mest præcise estimat, skal du fuldføre opsætningen af
brugerprofilen, og indstille din maksimale puls (Indstilling af din
brugerprofil, side 4).
1 Hold nede.
2 Vælg Min statistik > Restitut.anbefal..
3 Kør en tur.
4 Efter turen skal du vælge Gem tur.
Restitutionstiden vises. Den maksimale tid er 4 dage, og den
mindst mulige tid er 6 timer.
Om VO2 maks. vurderinger
VO2 maks. er den maksimale mængde ilt (i milliliter), du kan
forbruge i minuttet pr. kg. legemsvægt ved maksimal ydeevne.
Med andre ord, VO2 maks. er en indikation af atletisk ydeevne
og bør stige, efterhånden som din kondition bliver bedre. VO2
maks. vurderinger leveres og understøttes af Firstbeat. Du kan
bruge din Garmin enhed parret med en kompatibel pulsmåler og
effektmåler, så du kan få vist din VO2 maks. vurdering for
cykling.
Få dit VO2 maks. estimat
Før du kan se dit VO2 maks. estimat, skal du tage pulsmåleren
på, installere effektmåleren og parre dem med din enhed
(Parring af dine trådløse sensorer, side 8). Hvis der fulgte en
pulsmåler med enheden, er enheden og pulsmåleren allerede
parret. For at få det mest præcise estimat, skal du fuldføre
opsætningen af brugerprofilen og indstille din maksimale puls
(Indstilling af din brugerprofil, side 4).
BEMÆRK: Estimatet kan synes upræcist i starten. Enheden
kræver nogle få køreture for at indsamle oplysninger om din
cykelpræstation.
8
VO2 maks. data og analyse oplyses med tilladelse fra The
Cooper Institute . Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan
du se bilaget (VO2 maks. standardbedømmelser, side 13)
og gå til www.CooperInstitute.org.
®
Tip til VO2 maks. estimater for cykling
Udførelsen og nøjagtigheden af VO2 maks.-beregningen
forbedres, hvis køreturen er længerevarende og moderat hård,
så puls og effekt ikke varierer for meget.
• Før din tur skal du kontrollere, at enheden, pulsmåleren og
effektmåleren fungerer korrekt, er parret og har god
batterilevetid.
• Under køreturen på 20 minutter skal du opretholde en puls
på mere end 70 % af din maksimale puls.
• Under køreturen på 20 minutter skal du opretholde en
nogenlunde konstant effekt.
• Undgå bakket terræn.
• Undgå at køre i grupper, hvor der er meget vindmodstand.
Parring af dine trådløse sensorer
Før du kan foretage parring, skal du tage pulsmåleren på eller
installere sensoren.
Parring vil sige tilslutning af ANT+ eller Bluetooth trådløse
sensorer. For eksempel tilslutning af en pulsmåler til din Garmin
enhed.
1 Placer enheden inden for 3 m (10 fod) fra sensoren.
BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre
cykelrytteres sensorer under parringen.
2 Hold nede.
3 Vælg Sensorer > Tilføj sensor.
Der vises en liste over tilgængelige sensorer.
4 Vælg en eller flere sensorer, der skal parres med din enhed.
Når sensoren parres med enheden, er sensorstatus Tilsluttet.
Du kan tilpasse et datafelt til at vise sensordata.
Træning med effektmålere
• Gå til www.garmin.com/intosports for at se en liste over
ANT+ sensorer, der er kompatible med din enhed (f.eks.
Vector™).
• Se brugervejledningen til effektmåleren for at få flere
oplysninger.
Trådløse sensorer
Kalibrering af din effektmåler
Før du kan kalibrere din effektmåler, skal du montere den, parre
den med din enhed og aktivt begynde at registrere data med
den.
Hvis du vil have specifikke kalibreringsinstruktioner til din
effektmåler, skal du se producentens instruktioner.
1 Hold nede.
2 Vælg Sensorer.
3 Vælg din effektmåler.
4 Vælg Tilbehør > Kalibrer.
5 Hold effektmåleren aktiv ved at træde i pedalerne, indtil
meddelelsen vises.
6 Følg instruktionerne på skærmen.
2 Tilslut det lille stik på USB-kablet til USB-porten.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en USB-port på
computeren.
Enheden vises som et flytbart drev under Denne computer på
Windows computere og som en monteret disk på Mac
computere.
Overførsel af filer til din enhed
1 Tilslut enheden til din computer.
Pedalbaseret effekt
Vector måler pedalbaseret effekt.
Vector måler den anvendte kraft et par hundrede gange hvert
sekund. Vector måler også din kadence eller hastigheden på det
roterende pedaltråd. Ved at måle kraften, kraftretningen,
rotationen af pedalarmen, og tidspunktet, kan Vector bestemme
effekten (watt).
Situationsfornemmelse
Din Edge enhed kan bruges sammen med Varia™ smarte
cykellygter og bakspejlsradar for forbedret
situationsfornemmelse. Se brugervejledningen til din Varia
enhed for at få yderligere oplysninger.
BEMÆRK: Du skal muligvis opdatere Edge softwaren før
parring af Varia enheder (Opdatering af softwaren ved hjælp af
Garmin Express, side 12).
Historik
Historik omfatter tid, afstand, kalorier, hastighed, omgangsdata,
højde og evt. ANT+ sensoroplysninger.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.
Når hukommelsen er fuld, vises en meddelelse. Enheden sletter
eller overskriver ikke automatisk din historik. Upload din historik
for Garmin Connect jævnligt kan holde styr på alle dine turdata.
Visning af turdetaljer
1
2
3
4
Hold
nede.
Vælg Historik > Ture.
Vælg en tur.
Vælg en funktion.
Sletning af en tur
1
2
3
4
Hold
nede.
Vælg Historik > Ture.
Vælg den tur, der skal slettes.
Vælg Slet > Ja.
Datahåndtering
®
®
Tilslutning af enheden til din computer
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
1 Fjern vejrhætten fra USB-porten.
Historik
6
7
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1
2
3
4
Åbn drevet eller disken Garmin.
Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
Vælg en fil.
Tryk på tasten Slet på tastaturet.
BEMÆRK: Hvis du bruger en Apple computer, skal du
tømme mappen Papirkurv for helt at slette filerne.
®
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Apple computere skal du vælge enheden og derefter
vælge Fil > Skub ud.
2 Tag kablet ud af computeren.
Visning af samlede data
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
2
3
4
5
På Windows computere vises enheden som et flytbart drev
eller en bærbar enhed. På Mac computere vises enheden
som en monteret disk.
BEMÆRK: På visse computere med flere netværksdrev
vises enhedsdrevene muligvis ikke korrekt. Se i
dokumentationen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan
du tilknytter drevet.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg en fil.
Vælg Rediger > Kopier.
Åbn den bærbare enhed, drevet eller diskenheden for
enheden.
Søg efter en mappe.
Vælg Rediger > Indsæt.
Filen vises på listen over filer i enhedens hukommelse.
Du kan se de akkumulerede data, du har gemt på enheden,
herunder antal ture, tid, distance og kalorier.
1 Hold nede.
2 Vælg Historik > Totaler.
Tilpasning af din enhed
Systemindstillinger
Hold
nede, og vælg System.
Sprog: Indstiller det sprog, der vises på enheden (Ændring af
enhedens sprog, side 10).
9
Tid til lys slukker: Indstiller længden af tid, inden
baggrundsbelysningen slukker.
Lyde: Slår hørbare toner for taster og meddelelser til eller fra
(Sådan tænder og slukker du for enhedstoner, side 10).
Enheder: Indstiller de måleenheder, der anvendes på enheden.
Tid: Indstiller tidsindstillingerne.
Positionsformat: Du kan indstille formatet for visning af detaljer
vedrørende geografiske positionskoordinater.
Automatisk slukning: Gør det muligt at indstille enheden til at
slukke automatisk efter 10 minutters inaktivitet.
Nulstil: Du kan nulstille systemindstillingerne eller slette alle
brugerdata (Gendannelse af alle standardindstillinger,
side 12).
Om: Viser softwareversion og enheds-ID og gør det muligt for
dig at kontrollere for softwareopdateringer (Visning af
oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label,
side 11).
Ændring af enhedens sprog
1 Hold nede.
2 Vælg System > Sprog.
Ændring af måleenhed
Du kan tilpasse måleenhederne for distance og fart.
1 Hold nede.
2 Vælg System > Enheder.
Sådan tænder og slukker du for enhedstoner
1 Hold nede.
2 Vælg System > Lyde.
Brug af funktion til automatisk slukning
Denne funktion slukker automatisk enheden efter 10 minutters
inaktivitet.
1 Hold nede.
2 Vælg System > Automatisk slukning.
Turindstillinger
1 Hold nede.
2 Vælg Turindstillinger > GPS.
3 Vælg en funktion.
Alarmer
Du kan bruge alarmer til at træne mod bestemte mål for tid,
distance, kalorier og puls.
Indstilling af en tilbagevendende alarm
Med en tilbagevendende alarm får du besked, hver gang
enheden registrerer en bestemt værdi eller et bestemt interval.
Du kan f.eks. indstille enheden til at give dig et signal hvert 30.
minut.
1 Hold nede.
2 Vælg Turindstillinger > Alarmer.
3 Vælg en alarmtype.
4 Slå alarmen til.
5 Indtast en værdi.
6 Vælg .
Hver gang du når alarmværdien, vises en meddelelse. Enheden
bipper også, hvis hørbare toner slås til (Sådan tænder og
slukker du for enhedstoner, side 10).
Telefonindstillinger
Hold
nede, og vælg Telefon.
Få hjælp: Gør det muligt for dig at sende en automatisk smsbesked med dit navn og GPS-position til dine Garmin
Connect nødkontakter (Anmodning om hjælp, side 6).
Status: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.
BEMÆRK: Andre Bluetooth indstillinger vises kun, når
trådløs Bluetooth teknologi er aktiveret.
Meddelelser: Giver dig mulighed for at aktivere
telefonmeddelelser fra din kompatible smartphone.
Par telefon: Tilslutter enheden med en kompatibel Bluetooth
aktiveret smartphone. Denne indstilling giver dig mulighed for
at bruge Bluetooth tilsluttede funktioner inklusive LiveTrack
og aktivitetsoverførsler til Garmin Connect.
Hold
nede, og vælg Turindstillinger.
Datasider: Giver dig mulighed for at tilpasse dataskærmbilleder
og tilføje nye dataskærmbilleder til din tur (Ændring af
datafelter, side 4).
Alarmer: Indstiller træningsadvarsler for din tur (Alarmer,
side 10).
Omgange: Angiver indstillingerne for Auto Lap funktionen
(Markering af omgange, side 4).
Auto Pause: Indstiller enheden til at holde op med at registrere
data, når du holder op med at bevæge dig (Brug af Auto
Pause , side 4).
Auto rullefunkt.: Giver dig mulighed for automatisk at bladre
gennem skærmbillederne, mens tidtagningen kører (Brug af
automatisk rullefunktion, side 4).
Segmentalarmer: Aktiverer meddelelser, der advarer dig om, at
segmenter nærmer sig (Segmenter, side 3).
Navig.beskeder: Aktiverer eller deaktiverer sving-for-sving
navigationsmeddelelser og kursafvigelsesadvarsler.
GPS: Gør det muligt at slå GPS'en fra (Træning indendørs,
side 4) eller ændre satellitindstillingerne (Ændring af
satellitindstillingen, side 10).
Du kan bruge din Edge 130 enhed som en udvidet visning for at
se dataskærme fra et kompatibelt Garmin multisportsur. Du kan
for eksempel parre en kompatibel Forerunner enhed for at vise
dens dataskærme på din Edge enhed under en triatlon.
1 Hold nede på din Edge enhed.
2 Vælg Udvidet display > Tilslut nyt ur.
3 Fra dit kompatible Garmin ur skal du vælge Indstillinger >
Sensorer og tilbehør > Tilføj ny > Udvidet display.
4 Følg skærmvejledningen på din Edge enhed og dit Garmin ur
for at gennemføre parringsprocessen.
Dataskærmene fra dit parrede ur vises på Edge enheden, når
enhederne er parret.
BEMÆRK: Normale Edge enhedsfunktioner deaktiveres
under brug af udvidet visningstilstand.
Når du har parret dit kompatible Garmin ur med din Edge enhed,
forbindes de automatisk næste gang, du bruger udvidet
visningstilstand.
Ændring af satellitindstillingen
1 Hold nede, mens enheden er i udvidet visningstilstand.
2 Vælg Afslut udvidet visning > Ja.
®
Du kan aktivere GPS + GLONASS eller GPS + GALILEO for at
opnå øget ydeevne i udfordrende omgivelser og hurtigere
bestemmelse af GPS-position. Brug af GPS og en anden satellit
samtidig reducerer batterilevetiden hurtigere end udelukkende
brug af GPS.
10
Opsætning af udvidet visningstilstand
®
Afslut udvidet visningstilstand
Tilpasning af din enhed
Enhedsoplysninger
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
Specifikationer
Edge Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batterilevetid
Op til 15 timer.
Driftstemperaturområde
Fra -20º til 60ºC (fra -4º til 140ºF)
Opladningstemperaturområde Fra 0º til 45ºC (fra 32º til 113ºF)
Trådløse frekvenser/
protokoller
ANT+ 2,4 GHz ved 1 dBm nominelt
Bluetooth 2,4 GHz ved 1 dBm nominelt
Vandtæthedsklasse
IEC 60529 IPX7*
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op
til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
Specifikationer for pulsmåler
Batteritype
Udskifteligt CR2032, 3 volt
Batterilevetid
Op til 4,5 år ved 1 time/dag
Vandtæthed
3 ATM*
BEMÆRK: Dette produkt kan ikke sende
pulsdata under svømning.
Driftstemperaturområde
Rengøring af enheden
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
Fra -5° til 50°C (fra 23° til 122°F)
Radiofrekvens/protokol 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 30 meter. Du kan
finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Vedligeholdelse af pulsmåleren
BEMÆRK
En ophobning af sved og salt på remmen kan reducere
muligheden for at pulssensoren rapporterer nøjagtige data.
• Skyl pulsmåleren efter hver anvendelse.
• Håndvask pulsmåleren efter hver 7. anvendelse med en lille
smule mildt rengøringsmiddel, for eksempel opvaskemiddel.
BEMÆRK: Hvis du bruger for meget rengøringsmiddel, kan
det beskadige pulsmåleren.
• Kom ikke pulsmåleren i vaskemaskinen eller tørretumbleren.
• Når pulsmåleren skal tørres, skal den hænges op eller
lægges fladt.
Udskiftelige batterier
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Udskiftning af pulsmålerens batteri
1 Brug en lille stjerneskruetrækker til at fjerne de fire skruer på
modulets bagside.
2 Fjern dækslet og batteriet.
Specifikationer for fartsensor og kadencesensor
Batteritype
Udskifteligt CR2032, 3 volt
Batterilevetid
Ca. 12 måneder (1 time pr. dag)
Driftstemperaturområde Fra -20º til 60ºC (fra -4º til 140ºF)
Radiofrekvens/protokol: 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
Vandklassificering
1 ATM*
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 10 meter. Du kan
finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Visning af oplysninger om lovgivning og
overensstemmelse via E-label
Denne enheds etiket leveres elektronisk. En E-label kan oplyse
om de lovpligtige oplysninger, såsom identifikationsnumre fra
FCC eller regionale lovkrav, samt tilhørende produkt- og
licensoplysninger.
1 Hold nede.
2 Vælg System > Om.
3 Gem .
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USBporten bliver beskadiget.
Enhedsoplysninger
3 Vent 30 sekunder.
4 Sæt det nye batteri i med den positive side opad.
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.
5 Sæt dækslet og de fire skruer tilbage på plads.
BEMÆRK: Undgå at overspænde.
Når du har udskiftet batteriet i pulsmåleren, skal den muligvis
parres med enheden igen.
Udskiftning af batteri til fartsensor eller
kadencesensor
Lysdioden blinker rødt for at angive lavt batteriniveau efter to
omdrejninger.
1 Find det runde batteridæksel på bagsiden af sensoren.
2 Drej dækslet mod uret, indtil markøren peger på åben, og
dækslet kan fjernes.
3 Fjern dækslet og batteriet
.
TIP: Du kan bruge et stykke tape
fjerne batteriet fra dækslet.
eller en magnet til at
11
Min enhed viser det forkerte sprog
1
2
3
4
4 Vent 30 sekunder.
5 Sæt det nye batteri ind i dækslet, så det vender rigtigt.
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.
6 Drej dækslet med uret, indtil markøren peger på låst.
BEMÆRK: Lysdioden blinker rødt og grønt i et par sekunder
efter batteriudskiftning. Når lysdioden blinker grønt og
derefter holder op med at blinke, er enheden aktiv og klar til
at sende data.
Fejlfinding
Nulstilling af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den. Dette sletter ikke dine data eller indstillinger.
nede i 15 sekunder.
1 Hold
Enheden slukkes.
nede i ét sekund for at tænde for enheden.
2 Hold
Gendannelse af alle standardindstillinger
Du kan gendanne alle enhedens indstillinger til
fabriksværdierne.
1 Hold nede for at åbne hovedmenuen.
2 Vælg System > Nulstil.
3 Vælg en funktion:
• For kun at nulstille din enhed og turindstillinger, vælg
Nulstil indstill..
BEMÆRK: Dette sletter ikke din aktivitetshistorik, såsom
ture, træninger og ruter.
• For at nulstille din enhed og turindstillinger, og slette al
brugerhistorik og data, vælg Slet alle.
BEMÆRK: Dette sletter alle brugerindtastede oplysninger
og historik.
Maksimering af batterilevetiden
• Reducer tiden, før baggrundslyset slukker
(Systemindstillinger, side 9).
• Deaktiver Bluetooth trådløs teknologi (Telefonindstillinger,
side 10).
• Vælg GPS indstillingen (Ændring af satellitindstillingen,
side 10).
• Fjern trådløse sensorer, som du ikke længere bruger.
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen
• Synkroniser enheden regelmæssigt med din Garmin Connect
konto:
◦ Slut enheden til en computer med det medfølgende USBkabel og Garmin Express™ programmet.
◦ Synkroniser enheden til Garmin Connect Mobile app’en
med din Bluetooth aktiverede smartphone.
Mens du er tilsluttet din Garmin Connect konto, downloader
enheden flere dages satellitdata, så den hurtigt kan lokalisere
satellitsignaler.
• Tag din enhed med udenfor til et åbent område væk fra høje
bygninger og træer.
• Stå stille i et par minutter.
12
Hold
nede.
Rul ned til det sidste element på listen, og vælg det.
Vælg det første element på listen.
Brug
og
til at vælge dit sprog.
Tætningsringe til udskiftning
Udskiftningsbånd (tætningsringe) fås til holderne.
BEMÆRK: Brug kun udskiftningsbånd af EPDM-gummi
(ethylen-propylen-dien-monomer). Gå til http://buy.garmin.com,
eller kontakt din Garmin forhandler.
Opdatering af softwaren med Garmin
Connect Mobile
Før du kan opdatere enhedens software ved hjælp af Garmin
Connect Mobile appen, skal du have en Garmin Connect konto,
og du skal parre enheden med en kompatibel smartphone
(Parring med din smartphone, side 1).
Synkroniser din enhed med Garmin Connect Mobile appen.
Når der er ny tilgængelig software, sender Garmin Connect
Mobile app automatisk opdateringen til din enhed.
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin
Express
Før du kan opdatere enhedssoftwaren, skal du have en Garmin
Connect konto, og du skal downloade programmet Garmin
Express.
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express
den til enheden.
Følg
instruktionerne på skærmen.
2
3 Fjern ikke enheden fra computeren under opdateringen.
Produktopdateringer
På din computer skal du installere Garmin Express
(www.garmin.com/express). På din smartphone skal du
installere Garmin Connect Mobile-appen.
Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:
• Softwareopdateringer
• Data uploades til Garmin Connect
• Produktregistrering
Sådan får du flere oplysninger
• Gå til support.garmin.com for at finde flere vejledninger,
artikler og softwareopdateringer.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin forhandler for
at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.
Appendiks
Datafelter
Nogle datafelter kræver ekstraudstyr for at vise data.
Batteriniveau: Den resterende batterilevetid.
Batteristatus: Resterende batteristrøm i et cykellygtetilbehør.
Distance: Den tilbagelagte distance for aktuelt spor eller
aktivitet.
Distance t. dest.: Den resterende distance til den endelige
destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Fejlfinding
Distancetæller: En løbende beregning af tilbagelagt distance
for alle ruter. Denne måling slettes ikke ved nulstilling af
tripdata.
Distance til næste: Den resterende distance til det næste
waypoint på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.
Effekt - 3s gn.snit: 3-sekunders bevægelsesgennemsnit for
effekt.
Effekt - gns.: Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle
aktivitet.
Effekt - kJ: Det akkumulerede, udførte arbejde (afgiven effekt) i
kilojoule.
Effekt - maks.: Den højeste effekt for den aktuelle aktivitet.
Effekt - omgang: Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle
omgang.
Effektzone: Det aktuelle interval for effekt (1 til 7) baseret på
dine brugerdefinerede indstillinger.
ETA v dest.: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du når
den endelige destination (justeret efter den lokale tid på
destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
ETA ved næste: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du
når det næste waypoint på ruten (justeret efter den lokale tid
ved waypointet). Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Fart: Den aktuelle rejsehastighed.
Gnsn. kadence: Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den
aktuelle aktivitet.
Gnsn. puls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle aktivitet.
Gnsnitlig. fart: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle
aktivitet.
Gnsn omg. tid: Den gennemsnitlige omgangstid for den
aktuelle aktivitet.
Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle
position.
Kadence: Cykling. Antallet af pedalarmens omdrejninger. Din
enhed skal være tilsluttet kadencesensor (tilbehør), for at
disse data vises.
Kalorier: Antallet af forbrændte kalorier i alt.
Klokkeslæt: Klokkeslættet baseret på din aktuelle position og
dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid).
Maksimal fart: Den højeste hastighed for den aktuelle aktivitet.
Omgange: Antallet af gennemførte baner for den aktuelle
aktivitet.
Omgangsdistance: Den tilbagelagte distance for den aktuelle
omgang.
Omgangsfart: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle
omgang.
Omgangskadence: Cykling. Den gennemsnitlige kadence for
den aktuelle omgang.
Omgangs puls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
omgang.
Omgangstid: Stopurstid for den aktuelle omgang.
Pos. ved næste: Det næste punkt på ruten eller banen.
Position ved dest.: Det sidste punkt på ruten eller banen.
Puls: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være
tilsluttet en kompatibel pulsmåler.
Puls %Max: Procentdelen af maksimal puls.
Pulszone: Det aktuelle interval for din puls (1 til 5).
Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og maksimale
puls (220 minus din alder).
Retning: Den retning, du bevæger dig i.
Samlet fald: Den samlede højdenedstigning siden den seneste
nulstilling.
Samlet stigning: Den samlede højdestigning siden den seneste
nulstilling.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.
Solopgang: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.
Status for strålev.: Forlygtens stråletilstand.
Stigning: Beregningen af stigning (højde) divideret med løb
(distance). Hvis du eksempelvis tilbagelægger 60 m (200 fod)
for hver 3 m (10 fod), du stiger, er stigningen 5 %.
Tid: Stopurstid for den aktuelle aktivitet.
Tidsforbrug: Den samlede registrerede tid. Hvis du
eksempelvis starter timeren og løber i 10 minutter, stopper
timeren i 5 minutter og derefter starter timeren igen og løber i
20 minutter, er den forløbne tid 35 minutter.
Tid til destination: Den anslåede resterende tid, inden du når
destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Tid til næste: Den anslåede resterende tid, inden du når det
næste waypoint på ruten. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
VO2 maks. standardbedømmelser
Disse tabeller omfatter standardklassificeringer for VO2 maks. estimat efter alder og køn.
Mænd
Fraktil
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Enestående
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Fremragende
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
God
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Rimeligt
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Dårlig
0-40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Kvinder
Fraktil
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Enestående
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Fremragende
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
God
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Rimeligt
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Dårlig
0-40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Data genoptrykt med tilladelse fra The Cooper Institute. For yderligere oplysninger, gå til www.CooperInstitute.org.
Appendiks
13
Udregning af pulszone
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet anstrengelse Fordele
1
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen
falder hurtigt igen
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
2
3
4
5
50-60 %
60-70 %
70-80 %
80-90 %
90-100 %
Hurtigt tempo og lettere Forbedret anaerob
ukomfortabelt; forceret kapacitet og tærskel;
åndedræt
forbedret hastighed
Sprintertempo, kan
ikke opretholdes i
længere tid; besværet
åndedræt
Anaerob og muskulær
udholdenhed; øget
styrke
Hjulstørrelse og -omkreds
Hjulstørrelse
L (mm)
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C lukket ring
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
Hjulstørrelsen er markeret på begge sider af dækket. Dette er
ikke en komplet liste. Du kan også bruge en af de
beregningsredskaber, der findes på internettet.
Hjulstørrelse
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1020
14 × 1,75
1055
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 lukket ring
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
14
Appendiks
Indeks
A
aktiviteter, starte 2
alarmer 10
ANT+ sensorer 4, 7, 9
effektmålere 8
parre 8
applikationer 5
smartphone 1
Auto Lap 4
Auto Pause 4
Automatisk rullefunktion 4
B
baggrundslys 2
baner 3, 4
indlæsning 3
batteri
maksimere 9, 12
oplade 1
type 2
udskifte 11
Bluetooth sensorer 4, 7
Bluetooth teknologi 1, 5, 10
brugerdata, slette 9
brugerdefinerede datafelter 4
brugerprofil 4
bånd 12
C
computer, tilslutte 9
Connect IQ 6
cykelsensorer 8
cykling 8
D
data
deling 10
opbevare 6
overføre 6, 9
skærmbilleder 4
datafelter 4, 6, 12
dele data 10
distance, alarmer 10
E
effekt 9
effekt (kraft), målere 8, 9
enhed, vedligeholdelse 11
F
fart- og kadencesensorer 1, 7, 11
fejlfinding 7, 12
filer, overføre 9
G
Garmin Connect 1, 3, 5, 6, 12
Garmin Express, opdatering af software 12
gemme aktiviteter 2
GLONASS 10
GPS 1, 4, 10
signal 2, 12
H
hastigheds- og kadencesensorer 7
historik 2, 4, 9, 12
sende til computer 6
slette 9
vise 9
hjulstørrelser 14
hjælp 6
I
ikoner 1, 5
indendørs træning 4
indstillinger 1, 9, 10, 12
enhed 9, 10
installere 1, 7
Indeks
K
kadence 7
kalibrere, effektmåler 9
kalorie, alarmer 10
kort 5
M
montere enhed 1
måleenheder 10
USB 12
frakoble 9
V
VO2 maks. 8, 13
W
widgets 2
N
navigation 5
tilbage til Start 5
nulstilling af enheden 12
nødkontakter 6
O
omgange 1, 4
opbevare data 6, 9
opdateringer, software 9, 12
P
parre
ANT+ sensorer 8
smartphone 1
pedaler 9
personlige rekorder 4, 5
slette 5
positioner 5
gemme 5
kategorier 5
kortindstillinger 5
sende 6
slette 5
søge med kortet 5
søger efter 5
profiler, bruger 4
puls 1, 4
måler 4, 7, 8, 11
zoner 8, 14
R
registrering af hændelse 6
rengøre enhed 11
rengøring af enheden 11
restitution 8
ruter 4
slette 4
ryd data 12
S
satellitsignaler 2, 10, 12
segmenter 3
slette 3
slette, alle brugerdata 9
smartphone 5, 6, 10
parre 1
software, opdatere 12
specifikationer 11
sprog 10, 12
strømbesparelse 10
systemindstillinger 9
T
taster 1
tid, alarmer 10
tilbage til Start 5
tilbehør 7, 8, 12
tilpasning af enheden 4, 5
timer 1, 2, 9
toner 10
træning 2
planer 2
skærmbilleder 4
turfunktioner 2
tætningsringe. Se bånd
U
udskiftning af batteriet 11
udvidet display 10
udvidet visning 10
15
support.garmin.com
Februar 2019
190-02321-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising